VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET"

Transkriptio

1 1 VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä Talousarvion sitovuus ja käyttösuunnitelmat Henkilöstöasiat Ostolaskujen käsittely Ostopalvelut Vakuutukset Tulojen perintä Talousarvion seuranta Projektit... 8

3 3 1. Yleistä Yhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän vuoden 2015 talousarvion ja vuosia koskevan taloussuunnitelman. Vastuualueita, tehtäväalueita ja tulosyksiköitä sitoo budjetissa hyväksytyt määrärahat ja tuloarviot sekä valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet. Henkilöstön kanssa käytävissä kehittämiskeskusteluissa tulee huomioida toiminnalliset tavoitteet. Kuntayhtymän toiminnan ja talouden ohjauksessa käytetään Kuntamaisema mallin mukaista raportointia, talousarviota ja tilinpäätöstä. Resurssitaulukko vastaa käyttösuunnitelmaa ja tilaustaulukko vastaa talousarviota. Tilaustaulukot ovat pohja jäsenkuntien kanssa laadittaville palvelusopimuksille. Talousarvion seuranta ja toiminnan analysointi tehdään kuntamaisemamallin tilaus- ja resurssitaulukoiden avulla tuotetulla tiedolla. Lisäksi toiminnan analysointiin käytetään muita toimintakohtaisia raportointijärjestelmiä. Maisema-malli ei koske ympäristö- ja terveysvalvontapalveluita. Lisäksi omassa erikoissairaanhoidossa talousarvion laadinta, toteutumisen seuranta ja tilinpäätöksen tiedot tehdään tuotteistettujen palvelujen pohjalta. 2. Talousarvion sitovuus ja käyttösuunnitelmat Talousarviossa yhtymävaltuustolle esitettävät määrärahat, tuloarviot ja toiminnalliset tavoitteet on esitetty kuntayhtymä- ja vastuualuetasolla. Käyttötalousosassa talousarvio on esitetty Maisema-mallin tilaustaulukoissa eriteltynä suurtuotteittain ja jäsenkunnittain. Tilauksiin on liitetty myös jäsenkuntien maksuosuudet ympäristö- ja terveysvalvontapalveluista tehtäväaluetasolla. Valtuustoon nähden sitovia ovat vastuualuetason netto eli toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus (=toimintakate). Valtuusto päättää kuntayhtymätason muutoksista sekä vastuualueiden välisistä määrärahasiirroista. Vastuualueet jakautuvat tehtäväalueiksi ja tehtäväalueet jakautuvat tulosyksiköiksi. Sitovuus yhtymähallitukseen nähden on tehtäväaluetasolla. Yhtymähallitus päättää tehtäväalueiden välisistä määrärahasiirroista. Vastuualueen johtaja päättää määrärahasiirroista tehtäväalueen sisällä; vastaavasti on päätösvalta tehtäväalueen päälliköllä tulosalueen sisällä. Mikäli vastuualueen toimintakate tai toiminnan muutokset edellyttävät talousarvion muutosta, voi yhtymävaltuusto muuttaa talousarviota vastuualueiden kesken. Mikäli vastuualueen talousarvion loppusumma ei muutu, yhtymähallitus voi muuttaa talousarviota tehtäväalueiden kesken. Mikäli tehtäväalueen talousarvion loppusumma ei muutu, vastuualueen johtaja voi muuttaa talousarviota tulosyksiköiden kesken. Mikäli tulosyksikön talousarvion loppusumma ei muutu, tehtäväalueen päällikkö voi muuttaa talousarviota kustannuspaikkojen kesken. Talousarvion määrärahamuutoksista tehdään viranhaltijapäätös Dynastyyn - asia: 59/2015 Talousarviomuutokset Yhtymävaltuusto käsittelee talousarviomuutokset, mikäli talousarvion loppusumma kuntayhtymätasolla muuttuu. Muutostarve voi johtua määrärahojen ylityksestä tai alituksesta. Yhtymähallitus vahvistaa talousarvion käyttösuunnitelman valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiseksi. Hallinto- ja tukipalveluiden, terveyspalveluiden, hoito- ja hoivapalveluiden

4 4 ja hyvinvointipalveluiden osalta käyttösuunnitelman muodostavat Maisema mallin resurssitaulukot. Oman erikoissairaanhoidon osalta käyttösuunnitelman muodostavat tuotteistettujen palvelujen tilauslomakkeet. Ympäristölautakunta vahvistaa oman vastuualueensa käyttösuunnitelman. Mikäli valtuusto vahvistaa toimintaan mm. määrärahamuutokset tai toimintaan tulee uusia tavoitteita, tulee ne ottaa huomioon käyttösuunnitelmaan vahvistettaessa. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Toiminnassa, palvelutarpeessa ja kustannuksissa tapahtuvien olennaisten muutosten (3 % kunnittain tehtäväaluetasolla) johdosta palvelusopimuksiin voidaan tehdä talousarviovuoden aikana jäsenkunnan ja kuntayhtymän hyväksymiä muutoksia, jotka valmistellaan yhteistyössä jäsenkunnan kanssa. Investointiohjelma ja rahoitusosa vahvistetaan kuntayhtymätasolla. Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi muuta pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä talousarvion vaikutus kuntayhtymän kassavaroihin. Investointiosan loppusumma sitoo siten, että toimitusjohtaja voi investointiohjelman ryhmän (rakennukset/koneet ja laitteet/atk-investoinnit) sisällä tehdä hankekohtaisia muutoksia siten, että investointiohjelman loppusumma ei muutu. Yhtymähallitus päättää investointiohjelman muutoksista eri hankeryhmien välillä siten, että investointiohjelman loppusumma ei muutu. Yhtymävaltuusto käsittelee muut muutokset investointiohjelmaan. Toiminnallinen tavoite on valtuuston talousarviossa tehtäväkohtaisesti asettama määrärahan käyttötarkoitusta, palvelutuotannon määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite. Toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa käytetään määrä-, laatu-, taloudellisuus- ym. tavoitteita sen mukaan, mitä eri tehtävissä katsotaan tarkoituksenmukaiseksi ja on mahdollista käyttää. Kuntayhtymätason toiminnalliset tavoitteet on esitetty suurtuotteittain tilaustaulukoiden yhteydessä. Tavoitteet on asetettu syyskuussa 2011 vahvistetun kuntayhtymän strategian pohjalta. Samoin on huomioitu järjestämissuunnitelman valmistelutyössä asetetut tavoitteet. Tavoitteet on konkretisoitu tilauslomakkeissa Maisema mallin suurtuotteiden osalta talousarviovuodelle. 3. Henkilöstöasiat Esimiesten tehtävät ja vastuut on kuvattu uudessa hallintosäännössä. Esimiehet tekevät kaikki henkilöstöä koskevat päätökset oman hallintosäännössä määrätyn toimivallan puitteissa. Avoimeksi tulevien virkojen ja tehtävien täyttämislupa käsitellään kuntayhtymän johtoryhmässä. Täyttöesitykset tulevat vastuualuejohtajien perusteella ja esittää perusteluissa, itä

5 5 mahdollinen täyttämättä jättäminen merkitsee palveluiden kannalta. Täyttölupahakemukset tehdään Kuntarekryyn. Sisäisten sijaisten toimintaa on laajennettu merkittävästi ja tullaan laajentamaan edelleen vuoden 2015 alkupuolella. Jatkossa ulkopuolisia sijaisia voidaan käyttää ainoastaan siinä tapauksessa, ettei sisäisten sijaisten osastolta ole saatu sijaista. Sisäisten sijaisten varaaminen tapahtuu Titanialla. Mikäli sijaista ei saada sisäisten sijaisten yksiköstä, tulee sijainen hakea Kuntarekryn kautta. Esimiesten tulee seurata Esmin piirissä olevan henkilöstön työaikasaldoja ja huolehtia siitä, että työtunnit kestävät saldorajojen puitteissa (-10/+30 h). Ylityötä ei tehdä ilman esimiehen kirjallista ylityömääräystä. Vuosilomien osalta on noudatettava ehdottomasti annettua ohjeistusta vuosilomien ja säästövapaiden pitämisestä. Esimiesten tulee muistaa yhteistoimintamenettelyyn liittyvät kuntien yhteistoimintalain määräykset aina kun käsitellään henkilöstöön ja sen asemaan liittyviä asioita. Ammattijärjestöjen pääluottamusmiehet / luottamusmiehet tulee ottaa mukaan muutosten valmisteluun jo heti valmistelun alkuvaiheessa. Esimiesten tulee huolehtia henkilöstönsä työhyvinvoinnista ja työkyvyn ylläpitämisestä. Esimiesten tulee aktiivisesta ennaltaehkäistä henkilöstön sairauspoissaoloja ja olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa työterveyshuollon kanssa. Työkykykoordinaattori antaa tukea ja ohjeistusta työkykyyn liittyvissä asioissa. Oman henkilöstön ja ostopalveluhenkilöstön pätevyydet Ennen palvelussuhteeseen ottamista on jokaisen työntekijän ammattioikeus tarkistettava Terhikki rekisteristä tai muista po. ammattialan rekistereistä, niiden työntekijöiden osalta joiden ammattioikeus tulisi olla rekisteriin merkitty. Populuksen työsopimuksen lisätiedot kohtaan tehdään merkintä pätevyyden tarkistuksesta. Ostopalveluiden osalta palveluntuottajalta tulee vaatia listaus ostopalvelua tuottavasta henkilöstöstä ennen palvelutuotannon aloittamista ja sopimuksen vastuuhenkilön tulee tarkastaa heidän ammattioikeutensa Terhikki rekisteristä. Sopimuksen vastuuhenkilön tulee huolehtia työntekijöiden vastaan ottamisesta ja työhön opastuksesta työpisteessä sekä tarkastaa po. henkilön henkilöllisyys. Samaa menettelyä sovelletaan myös palveluseteleiden osalta. 4. Ostolaskujen käsittely Yhtymähallituksen on valtuustokauden alussa tai vuosittain nimettävä henkilöt, jotka tekevät tulosyksiköissä hankintoja ja hyväksyvät laskut ellei niitä ole määrätty hallintosäännöissä. Ostolaskut käsitellään Rondossa (sähköinen ostolaskujen käsittelyjärjestelmä). Hyväksyjän on tarkistettava, että ostolasku on muodollisesti ja asiallisesti oikea, tavara, työsuoritus tai muu palvelu on merkitty vastaanotetuksi ja toimintakulun suorittamiseen on käytettävissä määräraha/käyttösuunnitelmassa osamääräraha.

6 6 Sähköiset ostolaskut on hyväksyjän/asiatarkastajan käsiteltävä viivytyksettä. Laskujen käsittelijöiden tulee kirjata poissaolot järjestelmään, jotta laskut siirtyvät käsittelijän poissa ollessa sijaiselle käsiteltäväksi. Laskujen hyväksyjä vastaa tilimerkintöjen oikeellisuudesta. Kukaan ei saa hyväksyä itseään koskevaa laskua. Palkkatapahtumien tiliöinnissä on tärkeää, että esimiehet huolehtivat Populus henkilöstöhallinnon järjestelmään talousarviorakenteen mukaiset tilimerkinnät. Seunetin Pegasos kansiossa \\seunet\pegasos\taloushallinnon_ohjeet sekä intrassa -> Hallinto ja tukipalvelut -> Talouspalvelut -> Ohjeet ja lomakkeet löytyy talouspalveluiden ohjeita. 5. Ostopalvelut Yrittäjyys vai työsuhde Kuntayhtymän tavara- ja palveluhankinnat kilpailuttaa IS-Hankinta, joka tekee hankinnoista myös sopimukset. Näissä tapauksissa IS-Hankinta selvittää jäljempänä olevat asiat. Mikäli palvelu kilpailutetaan ja sopimus tehdään itse, tulee selvitettäväksi onko kysymyksessä yrittäjyys vai työsuhde. Tuleeko maksettavaksi työkorvaus vai palkka? Työsuhteen tunnusmerkeistä keskeisin on työnjohto- ja valvontaoikeus. Yrittäjyyden tunnusmerkkejä ovat mm. taloudellinen riski toiminnasta, tarjoaa palveluja julkisesti ja monelle taholle, ei sidottu tiettyyn henkilöön, omat toimitilat ja välineet, palvelun kokonaishinta sisältää esim. eläkemaksun, laskuissa on arvonlisävero, ei verovapaita kustannusten korvauksia tai päivärahoja. Mahdollisia yrittäjyyden tunnusmerkkejä ovat ennakkoperintärekisteri, alv-rekisteri, YEL-vakuutus jne. Tilaajalla on selonottovelvollisuus (laiminlyöntimaksu sanktiona), että ei asioi liiketoimintakiellossa olevan yrittäjän kanssa tai tee sopimusta yrittäjän kanssa, vaikka on täytynyt tietää, että sopimuskumppani ei aio täyttää velvollisuuksiaan. Oikeusrekisterikeskus ylläpitää liiketoimintakieltorekisteriä. Liiketoimintakieltorekisteri sisältää tiedot tuomituista liiketoimintakielloista. Otteen liiketoimintakieltorekisteristä voi tilata faksilla numerosta , sähköpostitse osoitteesta postitse osoitteesta Oikeusrekisterikeskus, PL 157, Hämeenlinna tai puhelimitse numerosta Tilauksessa tarkistettavat tiedot: - henkilön nimi - henkilötunnus - tilaajan nimi ja osoite Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet palvelun tilaajalle on kirjattu hyvä hallintotapa ja sisäisen valvonnan ohje asiakirjaan. Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset on vaadittava aina, kun palvelu kilpailutetaan itse. Sopimusten seuranta ja valvonta Jokaiseen sopimukseen tulee nimetä sopimuksen vastuuhenkilö.

7 7 Sopimuksen vastuuhenkilön on seurattava sopimuksen sisällön noudattamista (laatu ym. kriteerit, seurantakäynnit jne.) ja sopimusten kustannuksia. Jokaiseen sopimukseen tulee liittää sopimusnumero, jonka avulla kustannuksia voidaan seurata sopimuksittain Rondosta. Sopimuksen vastuuhenkilön tulee sopimuksen sisällön poikkeamistilanteissa tehdä reklamaatioesitys IS-Hankinnalle tai jos kyseessä on oma sopimus, tehdä reklamaatio suoraan palveluntuottajalle. Sopimuksen vastuuhenkilön on seurattava sopimuksen kestoa ja hänellä on velvollisuus hyvissä ajoin ryhtyä sopimuksen mukaisen palvelun uudelleen kilpailuttamiseen / optio käyttöön ottamista koskevien toimenpiteiden valmisteluun / oman toiminnan mahdollisuuksien selvittämiseen. Sisäinen valvonta Sisäinen valvonta kuuluu jokaisen tilivelvollisen tehtäviin. Sisäisen valvonnan suunnitelmalomake on ohjeen Hyvä hallintotapa ja sisäisen valvonta asiakirjan liitteenä. Suunnitelmapohjaan jokainen tilivelvollinen täydentää oman toimintansa keskeiset valvottavat kohteet. Sisäistä valvontaa tehdään jatkuvana toimintana ja siitä raportoidaan kerran vuodessa yhtymähallitukselle. 6. Vakuutukset Kuntayhtymän vakuutukset on keskitetty Pohjola Vakuutus Oy:öön. Vakuutusmeklarina toimii Marsh Oy. Vakuutusmeklari toimii kuntayhtymän asiantuntijana vakuuttamiseen, vahinkoihin ja riskienhallintaan liittyvissä asioissa. Marshiin ilmoitetaan uudet vakuutukset, muutokset nykyiseen vakuutusturvaan sekä asiakirjapyynnöt. Marshin henkilöstö auttaa ongelmallisissa vahinkotilanteissa ja kaikissa vakuuttamiseen liittyvissä asioissa. Marsh Oy: yhteyshenkilö: asiakaspäällikkö Petri Kurkinen, p , varalla Mia Timonen, p , Kaikki vahingot ilmoitetaan suoraan Pohjolaan verkkopalvelun kautta. VAHINKOYHTEYSTIEDOT Internetin kautta https://www.pohjola.fi/pohjola/yritys--ja-yhteisoasiakkaat/vakuutukset/verkkopalvelut/kirjautuminen-vakuutusten-verkkopalveluun?cid= &srcpl=3 Pohjolan palvelunumerosta saa henkilökohtaista palvelua korvausasioissa arkisin kello Palveluajan ulkopuolella saat puhelinnumerosta ohjeet hätätapauksia varten. 7. Tulojen perintä Vastuualueiden ja tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden on huolehdittava toimialallaan syntyvien saatavien laskutuksesta. Saatavat on laskutettava oikeamääräisinä viivytyksittä laskutuskauden päättymisestä ja/tai tavaran/palvelun toimittamisesta. Reskontra hoitaa keskitetysti perinnän Intrum Justitia perintäpalvelun kautta.

8 8 Viivästyneiden suoritusten osalta on laadittu erillinen ohje, joka löytyy intrasta -> Hallinto ja tukipalvelut -> Talouspalvelut -> Ohjeet ja lomakkeet 8. Talousarvion seuranta Talousarvion toteutumisen seuranta tulee vastuualueittain järjestää siten, että esimiehet ja henkilöstö ovat selvillä määrärahojen toteutumistilanteesta. Määrärahojen seuranta tapahtuu Tane- ja UDP raportointia hyväksi käyttäen. Talouspalvelujen henkilöstö opastaa tarvittaessa käyttäjiä. Vastuualueiden tulee lisäksi määrittää vastuu- ja tehtäväalueille sekä tulosyksiköihin konkreettiset ja mitattavissa olevat tavoitteet ja niiden säännölliseen seurantaan mittarit, millä varmistetaan talousarvion toteutuminen suunnitellusti. Vastuualueiden on myös huolehdittava, että jokainen työntekijä tietää oman työnsä tavoitteet. Tavoitteista keskustellaan myös kehityskeskusteluissa. Vastuualueiden tulee seurata säännöllisesti, tyypillisesti kerran kuukaudessa, tavoitteiden saavuttamista valittujen mittareiden avulla ja sopia korjaavista toimenpiteistä (kuka, mitä ja milloin), jos tavoitetta ei olla saavuttamassa. Talousarvion seuranta kuntayhtymän tuloslaskelmatasolla tapahtuu kuukausittain. Kuukausiraportti sisältää kuntayhtymä- ja vastuualuetason tavoitteet ja mittarit. Kuukausiraportit toimitetaan yhtymähallitukselle, jäsenkunnille sekä kuntayhtymän esimiehille. Talousarvion seurantaraportit Maisema mallin tilauslomakkeiden toteutumasta tehdään kuukausittain ja ne toimitetaan yhtymähallitukselle ja jäsenkunnille. Oman erikoissairaanhoidon osalta seuranta tapahtuu tuotteistettujen palveluiden toteutuman perusteella. Ympäristötoimen osalta seuranta tehdään kirjanpidon toteutuman perusteella. Yhtymähallitus vie seurantaraportin yhtymävaltuustolle tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten. Kuntalain mukaan tilivelvollisia ovat toimielinten luottamushenkilöt. Lisäksi tilivelvollisia ovat ko. toimielinten esittelijät ja toimielinten tehtäväalueella itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavat seuraavat viranhaltijat: - toimitusjohtaja - vastuualuejohtajat (johtoryhmän jäsenet) - tehtäväalueiden päälliköt - taseyksikön päällikkö - tulosyksiköiden esimiehet Lisätietoa tilivelvollisuudesta on vuoden 2015 talousarviokirjan sivulla Projektit Toiminnan kehittämiseen pyritään saamaan projektirahoitusta. On huolehdittava, että kaikki rahasuoritukset (tuleva ja lähtevä) on ohjattava kuntayhtymän pankkitilien kautta. Ennen projektin aloittamista on oltava yhteydessä talouspalvelujen esimieheen Riitta Luukkoseen, jotta projektille voidaan luoda kirjanpitoon maksatushakemusten edellyttämät tilipuitteet. Projekteja koskevat samat hallintosäännökset kuin muutakin toimintaa.

9 Projekteja varten on laadittu erillinen projektiohje, jonka yhtymähallitus hyväksyi Projektiohje on tallennettu intraan -> Sisäiset ohjeet ja lomakkeet -> taloushallinnon ohjeisiin. 9

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet H 5 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) 1. YLEISTÄ Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto on hyväksynyt 17.12.2014 vuoden

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 PERUSPALVELULIIKELAITOS Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA 3 2. TOIMINTA JA TALOUS 3 2.1. Toiminnalliset

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Talousarvio 2015 1 (5) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymää talousarviota.

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kenelle tarkoitettu... 4 1.2 Rahoituksen käytön perusperiaatteet...

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

Laskutus- ja perintäohje

Laskutus- ja perintäohje Laskutus- ja perintäohje Yleisperiaatteet 1. Tätä ohjetta on noudatettava kaikkien Sastamalan kaupungin ja sen liikelaitosten ja taseyksikköjen perimien maksujen ja saatavien laskutuksessa ja perinnässä.

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje kaupunginhallitus. 2015 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE

KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE Hyväksytty kaupunginhallituksessa 22.9.2009 227 Muutos kohtaan 8. kh 10.11.2009 283 Muutokset kohtiin 8. ja 17. kh 22.6.2010 124 1. Yleiset linjaukset Ellei

Lisätiedot

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas Ideasta käytäntöön Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KEHITYSKESKUS Perustuu oppaan alkuperäiseen versioon Ideasta käytäntöön Selviytymisopas Turun AMK:n

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuus Lautakunnat ja muut kaupungin viranomaiset VUODEN 2012 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kaupunginvaltuusto on 20.12.2011 :ssä 69 hyväksynyt vuoden 2012 talousarvion. Vuoden 2007 alussa voimaan tulleen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2017 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2017 LAADINTAOHJEET 1 Joroisten kunta TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2017 LAADINTAOHJEET Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2016 2017 laadintaohjeet annetaan kunnanhallituksen kokouksessa 11.8.2014. Aikataulu:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Käsittely: Kunnanhallitus 14.2.2011 ( 55) Päivitetty 27.4.2011 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT... 1 ULKOINEN TIEDOTTAMINEN... 2 TIEDOTTAMINEN PÄÄTÖKSENTEOSTA...

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot