VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET"

Transkriptio

1 VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003

2 VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003

3 ISBN: ISSN: Julkaisupaikka/vuosi: Helsinki 2003 Valtioneuvoston kanslia/monistamo

4 Julkaisija: VALTIONEUVOSTON KANSLIA KUVAILULEHTI Tekijät Valtion keskushallinnon tukitehtävien alueel- Julkaisun laji: listamismahdollisuuksia selvittänyt työryhmä; puheen- julkaisu johtaja hallintojohtaja Reijo Luhtavaara Toimeksiantaja: Valtioneuvoston kanslia Toimielimen asettamispäivä: Julkaisun nimi (myös ruotsinkielinen): Valtion keskushallinnon tukitehtävien alueellistamismahdollisuudet. Työryhmän loppuraportti. Julkaisun osat: Tiivistelmä: Valtioneuvoston kanslia asetti työryhmän selvittämään valtion keskushallinnon tukitehtävien alueel- listamismahdollisuuksia. Työryhmä toimi valtion toimintojen uudelleen sijoittamisen koordinaatioryhmän alaisena. Työryhmässä olivat edustettuina kaikki ministeriöt. Tehtäviä, jotka liittyvät kiinteästi organisaation strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen ja sen ydintoimintoi- ylläpito, palkanlaskenta, työajan seuranta, maksatus, TES ja VES - hin ei ole mielekästä alueellistaa. Alueellistettaviksi valtion keskushallinnon tukitehtäviksi sopivat palveluprosessit, joissa voidaan hyödyntää nykyaikaisia tietojärjestelmiä. Hallinnon tukitehtävien alueellistaminen on mahdollista seuraavissa prosesseissa: henkilöstöhallinto (henkilötietojen neuvonta) taloushallinto (osto- ja myyntireskontrien hoito, kirjanpito, tilinpäätös, matkalaskut) arkistointi ja tietovarantojen hoito tietotekniset palvelut kielipalvelut neuvonta- ja puhelinpalvelut. Valtion keskushallinnon tukitehtävien alueellistamisessa on noudatettava huolellista ja riittävän pitkäjänteistä suunnittelua. Henkilöstön on oltava asianmukaisella tavalla edustettuna valmistelussa. Työryhmä ehdottaa, että tukitehtävien alueellistamistoimenpiteitä varten asetetaan tukitehtävittäin poikkihallinnollisia työryhmiä alueellistamisen koordinaatioryhmän alaisuuteen. Avainsanat: aluepolitiikka, valtionhallinto, valtion virastot Muut tiedot: Sarjan nimi ja numero: ISSN: ISBN: Valtioneuvoston kanslia n julkaisusarja 12/ Kokonaissivumäärä: Kieli: Hinta: Luottamuksellisuus: 49 Fi julkinen Jakaja: Kustantaja: Valtioneuvoston kanslia/monistamo Valtioneuvoston kanslia

5 1 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...1 ESIPUHE JOHDANTO TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA RAJAUKSET TUKITEHTÄVIEN ORGANISOINNIN NÄKYMIÄ JA KOKEMUKSIA YRITYSMAAILMASSA JA KUNTASEKTORILLA ALUEELLISTAMISESTA RUOTSISSA JA TANSKASSA KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN JÄRJESTÄMISEN NYKYTILA JA VISIOT NYKYTILA VISIOITA ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUKSISTA Näkökulmat Palvelukeskusmalli ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET TEHTÄVITTÄIN SISÄINEN TARKASTUS JA ERÄÄT TILINTARKASTUSTEHTÄVÄT TALOUSHALLINTO JA -PALVELUT HENKILÖSTÖHALLINTOTEHTÄVÄT PALKANLASKENTATEHTÄVÄT VIESTINTÄ TIETOHALLINTO TIETOPALVELUT MUUT TUKIPALVELUT YHTEENVETO KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET JA EDELLYTYKSET TYÖRYHMÄN JOHTOPÄÄTÖKSET JATKOTOIMET...42 LIITE 1: VALTION KESKUSHALLINNON VIRASTOT...43

6 2 Esipuhe Valtioneuvoston kanslia asetti työryhmän selvittämään valtion keskushallinnon tukitehtävien alueellistamismahdollisuuksia. Työryhmä toimi valtion toimintojen uudelleen sijoittamisen koordinaatioryhmän alaisena. Työryhmän puheenjohtajaksi nimitettiin hallintojohtaja Reijo Luhtavaara sisäasiainministeriöstä, jäseniksi hallintojohtaja Auni-Marja Vilavaara valtioneuvoston kansliasta, yksikön päällikkö Ari Rouhe ulkoasiainministeriöstä, apulaisosastopäällikkö Simo Ojanen oikeusministeriöstä, ylitarkastaja Marikaisa Tiilikainen puolustusministeriöstä, neuvotteleva virkamies Anja Simola valtiovarainministeriöstä, talousjohtaja Eero Pulkkinen opetusministeriöstä, neuvotteleva virkamies Risto Yrjönen maa- ja metsätalousministeriöstä, hallintojohtaja Seija Petrow liikenne- ja viestintäministeriöstä, neuvotteleva virkamies Eero Mantere kauppa- ja teollisuusministeriöstä, hallitusneuvos toimistopäällikkönä Jaana Koski sosiaali- ja terveysministeriöstä, hallitusneuvos Mikko Salmenoja työministeriöstä ja talousjohtaja Oili Hintsala ympäristöministeriöstä. Marikaisa Tiilikaisen sijalla on alkaen toiminut erityisasiantuntija Hannu Vuorinen. Hankkeen sihteereinä toimivat ylitarkastaja Miia Lehmus ja ylitarkastaja Ilpo Takanen, molemmat sisäasiainministeriöstä. Työryhmän työhön liittyen sisäasiainministeriö on teettänyt seuraavat selvitykset: HAUS: Hallinnon tukipalvelujen alueellistamismahdollisuudet. Ilkka Hynynen: Selvitys valtion keskushallinnon tukitehtävien alueellistamiseen moni- kanavaisia yhteyskeskusratkaisuja hyödyntäen Ulla Mäkeläinen, Jari Stenvall: Kansainvälinen selvitys hallintopalveluiden hajauttamisesta. Työryhmä piti yhteensä 14 kokousta. Työryhmä on kokouksissaan kuullut seuraavia henkilöitä: prosessori Jari Stenvall Lapin yliopistosta toimitusjohtaja Ilkka Hynynen Maailmankylä Oy:stä talousjohtaja Veli Hytönen sisäasiainministeriöstä tietohallintojohtaja Kari Kekki valtiovarainministeriöstä erikoistutkija Kari Koivumaa valtiokonttorista johtava konsultti Juha Ojala HAUS:sta johtava konsultti Katriina Pallas HAUS:sta. Työryhmän puheenjohtaja Reijo Luhtavaara selvitti työryhmän työtä alueellistamisen koordinaatioryhmälle.

7 3 Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä jättää sen kunnioittavasti alueellistamisen koordinaatioryhmälle. Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2003 Reijo Luhtavaara Auni-Maria Vilavaara Ari Rouhe Simo Ojanen Hannu Vuorinen Anja Simola Eero Pulkkinen Risto Yrjönen Seija Petrow Eero Mantere Jaana Koski Mikko Salmenoja Oili Hintsala Miia Lehmus Ilpo Takanen

8 4 1 Johdanto Hallinnon hajauttaminen on ollut hallinnon kehittämisen eräs keskeinen toimintalinja Suomessa aina 1950-luvulta lähtien. Valtioneuvosto määritteli 1960 hallinnollisen tehtävien ja toimivallan jaon lähtökohdat hallinnon kehittämisperiaatteita koskevassa päätöksessään. Päätöksen mukaan kaikissa hallinnollisissa asioissa toimivalta tulee osoittaa alimmalle sellaiselle viranomaiselle, jolla on riittävä pätevyys, asiallisesti ja alueellisesti riittävän laaja näkemys ja tiedossaan oleelliset asian ratkaisemiseen vaikuttavat seikat. Tämän valtioneuvoston päätöksen jälkeen hallinnon hajauttamista oli käsitelty 1980-luvun puoleenväliin mennessä useiden komiteoiden mietinnöissä. Vuonna 1984 valtioneuvosto (Sorsan IV hallitus ) asetti komitean, jonka tuli laatia mm. selvitykset tehtävien ja toimivallan siirtämisestä keskushallinnosta alue- ja paikallishallintoon. Vuonna 1986 jättämässään mietinnössä komitea ehdotti moniportaisten ja kankeiden hallintomenettelyjen keventämistä sekä palveluja koskevan ja muutoinkin paikallisten olosuhteiden tuntemusta edellyttävän hallinnollisen päätöksenteon siirtämistä lähemmäs ihmisiä. Vuonna 1988 valtioneuvosto (Holkerin hallitus ) antoi päätöksen toimenpiteistä hallinnon uudistamiseksi. Sen mukaan tuli mm. tehostaa keskushallinnon päätösvallan siirtämistä alue- ja paikallishallintoon, erityisesti kuntiin. Vuonna 1990 valtioneuvosto antoi julkisen hallinnon uudistamista koskevan selonteon eduskunnalle. Antamassaan lausumassa valtiovarainvaliokunta piti tärkeänä mm. ministeriöiden asiallisen päätösvallan siirtämistä väliportaan tasolle ja kuntatasolle. Vuonna 1992 hallitus (Ahon hallitus ) päätti tekemässään ohjelmapäätöksessä mm. päätösvallan siirtämisestä keskushallinnosta alue- ja paikallishallintoon. Vuonna 1993 antamassaan periaatepäätöksessä toimenpiteistä keskushallinnon ja aluehallinnon uudistamiseksi valtioneuvosto asetti tavoitteeksi hallinnon moniportaisuuden vähentämisen ja mm. tehtävien ja toimivallan siirtämisen paikallistasolle. Vuonna 1998 valtioneuvosto (Lipposen I hallitus ) antoi periaatepäätöksen hallintopolitiikan suuntalinjoista. Sen mukaan keskushallinnon tehtäviä tuli siirtää lisää alueille sekä myös jatkaa aluehallinnon kokoamista. Vuonna 2000 hallitus (Lipposen II hallitus ) asetti valtion keskushallinnon uudistamista koskevan hankkeen ja sitä johtamaan ministerityöryhmän. Vuoden 2002 kesällä valmistuneessa raportissaan ministerityöryhmä mm. suosittelee, että ministeriöistä ja muusta keskushallinnosta siirretään alue- ja paikallistasolle kaikki ne tehtävät, joiden osalta se on mahdollista ja että organisaatioiden ydintoiminnan tehostamiseksi ja hallinnon rakenteiden keventämiseksi tukitehtävien hoitoa siirretään ja keskitetään siihen erikoistuneille palvelutuottajille.

9 5 Lipposen II hallituksen ohjelmassa aluekehittämisen lähtökohtina ovat mm.: tasapainoinen alueellinen kehittäminen perustuu aluetalouksien vahvistamiseen parantamalla kasvua ja työllisyyttä koko maassa alueiden omaehtoista kehitystä edistetään niiden vahvuuksiin tukeutuen tietoyhteiskunnan tarjoamia mahdollisuuksia käytetään tehokkaasti alueellisten erojen kaventamiseksi erityisesti painotetaan teknologia- ja osaamiskeskusten toimintaa kaupunkien verkottumista tuetaan kehitetään hajautettua ja joustavaa palveluhallintoa tuetaan seutukuntayhteistyön lisäämistä. Valtion keskushallinnon yksikköjen ja toimintojen alueellistaminen käynnistyi Lipposen II hallituksen ohjelman pohjalta Tuolloin hallitus määritteli toimenpiteet aluepolitiikan ja seutukuntayhteistyön tehostamiseksi. Hallituksen linjaukset käsittivät kahdeksan kohtaa ja alueellistamisen ohella käynnistettiin mm. aluekeskusten kehittäminen ja seutukuntien tukihanke. Alueellistamisesta hallitus totesi, että valtion keskushallinnon yksikköjen ja toimintojen sijoittamisessa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle otetaan huomioon informaatioteknologian tarjoamat mahdollisuudet ja valmistellaan strategia tehtävien siirroista alue- ja paikallishallintoon sekä keskushallinnon yksikköjen ja toimintojen uudelleen sijoittamisesta. Valtioneuvoston kanslian asettama alueellistamisen koordinaatioryhmä valmisteli valtioneuvoston antaman ohjeen valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamisen valmistelusta ja käsittelystä, valtioneuvoston tekemän valtioneuvoston periaatepäätöksen valtion toimintojen sijoittamisen strategiasta sekä eduskunnan hyväksymän lain (362/2002) ja valtioneuvoston antaman asetuksen (567/2002) valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta. Laki ja valtioneuvoston asetus tulivat voimaan ja Toimivaltalain tavoitteena on, että sijoittamispäätökset 1) turvaavat valtion tehtävien tuloksellisen hoitamisen, 2) edistävät maan tasapainoista alueellista kehitystä, tukevat työllisyyttä maan eri osissa ja turvaavat työvoiman saantia valtion tehtäviin sekä 3) perustuvat kaikkia hallinnonaloja koskevaan yhtenäiseen käytäntöön ja kansanvaltaisen päätöksentekoon. Hyväksyessään lain (362/2002) eduskunta liitti siihen seuraavan lausuman: Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että valtion keskushallinnon yksikköjen ja valtakunnallisesti tai keskitetysti hoidettavien valtion toimintojen sijoittaminen pääkaupunkiseudun sijasta maan eri osiin otetaan aina selvitettäväksi, kun perustetaan uusi yksikkö, olemassa olevaa toimintaa oleellisesti laajennetaan tai olemassa olevaa toimintaa organisoidaan merkittävästi uudelleen ja että sijoittamispäätöksessä painotetaan erityisesti alueellisia näkökohtia ja vaikutuksia. Eduskunnan lausuma on otettu huomioon jo lain nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa (567/2002). Sen mukaan asianomaisen ministeriön on aina selvitettävä valtion keskushallinnon yksikköjen ja valtakunnallisesti tai keskitetysti hoidettavien valtion toimintojen sijoittamismahdollisuudet pääkaupunkiseudun sijasta maan muihin osiin, erityisesti aluekeskuksiin, kun 1) perustetaan uusi yksikkö tai toiminto, 2) laajennetaan olemassa olevaa toimintaa olennaisesti tai 3) organisoidaan olemassa olevaa toimintaa merkittävästi uudelleen.

10 6 Valtion keskushallinnon uudistamisen linjauksia koskevassa iltakoulumuistiossa hallitus totesi, että valtiotyönantajan asema ja mahdollisuudet kilpailtaessa pysyvästä ja ammattitaitoisesta työvoimasta tulevat kiristymään merkittävästi. Arvio koskee erityisesti pääkaupunkiseudulla sijaitsevaa keskushallintoa, josta eläköitymisen johdosta poistuu runsaasti henkilöstöä lähivuosina. Tässä tilanteessa on syytä selvittää mahdollisuudet korvata poistuvaa työvoimaa palkkaamalla uutta henkilöstöä muualle Suomeen joko keskushallinnon kokonaisia yksikköjä samalla uudelleen sijoittamalla tai siirtämällä toimintoja alue- ja paikallishallinnon vastuulle. Valtion keskushallinnon uudistamishankkeen loppuraportti julkistettiin Hallinnon rakenteen kehittämisperiaatteina esitetään mm. seuraavat kannanotot: operatiiviset tehtävät sijoitetaan ministeriötä alemmalle tasolle ministeriöstä ja muusta keskushallinnosta siirretään alue- ja paikallistasolle kaikki ne tehtävät, joiden osalta se on mahdollista aluehallintoviranomainen voi alueellisen vastuunsa ohella toimia myös rajatun tehtäväkokonaisuuden valtakunnallisena vastuuyksikkönä; erityisesti tällaisessa järjestelyssä on turvattava kielilain vaatimukset tasapuolisesta kielellisestä kohtelusta ministeriöiden ja muidenkin hallinnon yksiköiden ydintoiminnan tehostamiseksi ja hallinnon rakenteiden keventämiseksi tukitehtävien hoitoa siirretään ja keskitetään siihen erikoistuneille palvelutuottajille tulevaisuudessa keskushallinnon toimintoja sijoitetaan enenevästi pääkaupunkiseudun ulkopuolelle; uudelleensijoituksessa käytetään hyväksi tiedossa olevaa lähivuosien suurta henkilöstön poistumaa; uutta henkilökuntaa palkataan keskushallinnon palvelukseen erikseen laadittavien suunnitelmien mukaisesti lähinnä aluekeskuksiin. Hallituksen keskushallintouudistuksen linjausten pohjalta alueellistamisen koordinaatioryhmä selvitti alueellistamismahdollisuuksia eri hallinnonaloilla. Koordinaatioryhmän työn pohjalta Lipposen II hallitus hyväksyi kannanoton valtion keskushallinnon yksikköjen ja toimintojen alueellistamisen jatkamisesta. Kannanotto on 19 kohdan ohjelma, joka sisältää toimenpiteitä kaikilla hallinnonaloilla. Valtioneuvoston kanslia on pääministerin allekirjoittamalla kirjeellä kehottanut ministeriöitä ryhtymään hallituksen kannanoton mukaisiin toimenpiteisiin ja saattamaan kannanotto alaistensa virastojen ja laitosten tietoon. Ministeriöiden tulee asettaa alueellistamisen yhteistyöryhmä valmistelemaan ja seuraamaan alueellistamista ministeriössä ja ministeriön hallinnonalalla. Hallituksen kannanoton mukaan tukitehtävien alueellistaminen on suoritettavissa periaatteessa kolmella tavalla: 1) kokoamalla yhteen koko valtioneuvostoa koskevat yhteiset toiminnot, 2) kokoamalla yhteen yksittäisiä ministeriöitä ja hallinnonaloja koskevat toiminnot ja 3) kokoamalla yhteen hallinnonalan toimialoittaisia toimintoja, ja yhteen kokoamisen jälkeen alueellistamalla toimintoja.

11 7 Vuonna 2001 valtion budjettivaroilla joko kokonaan tai osittain palkattavan henkilökunnan määrä oli reilut , mutta vuoteen 2020 mennessä pelkkä vanhuuseläkeiän saavuttamisen kautta tapahtuva poistuma on lähes Kun otetaan lisäksi huomioon muille eläkkeille ja työpaikan vaihdoksen takia valtionhallinnon ulkopuolelle siirtyvät, niin tämä kokonaispoistuma on vuonna 2020 yli 80 prosenttia eli noin vuoden 2001 henkilöstöstä. Valtion keskushallinnon henkilöstön määrä on tällä hetkellä noin Pääkaupunkiseudulla olevan valtion keskushallinnon henkilöstön määrä on noin ja kokonaispoistuma olisi yli vuonna Valtion keskushallinnon tukitehtävissä voidaan karkeana arviona sanoa olevan noin henkilöä, mistä pääkaupunkiseudulla noin henkilöä. Pääkaupunkiseudun tukihenkilöstön poistuma olisi vuonna 2020 noin Tehtävän määrittely ja rajaukset Työryhmän tehtävänä oli selvittää valtion keskushallinnon tukitehtävien alueellistamismahdollisuuksia. Työryhmä on tarkastellut alueellistamismahdollisuuksia tukitehtävittäin. Valtion keskushallinto Tässä selvityksessä valtion keskushallinnolla tarkoitetaan alueellisesti koko maan kattavaa hallintoa ja siihen liittyviä tehtäviä keskitetysti hoitavia hallintoyksiköitä (Liite 1). Valtion keskushallinnon tukitehtävät Näkökulmasta riippuen hallinnon tukitehtävillä, tukitoiminnoilla ja tukipalveluilla voidaan tarkoittaa eri asioita. Termit toiminto ja palvelu kuvaavat hallinnon tukitehtävien prosessimaisuutta. Tarkoituksenmukaista on määritellä hallinnon tukitehtävät, tukitoiminnot tai tukipalvelut kokonaisuudeksi, johon kuuluvat sekä organisaation sisäiset että ulkoiset tukitehtävät. Tässä raportissa hallinnon tukitehtäviä, tukitoimintoja ja tukipalveluita pidetään toistensa synonyymeinä ja toimeksiannon mukaisesti käytetään termiä tukitehtävät. Työryhmä on jättänyt tarkastelun ulkopuolelle strategiaan, toiminnan ohjaukseen ja kehittämiseen liittyvät tehtävät ja ryhmitellyt tarkasteluun ottamansa valtion keskushallinnon tukitehtävät seuraavalla tavalla: sisäinen tarkastus taloushallinto ja -palvelut henkilöstöhallintotehtävät palkanlaskentatehtävät viestintä tietohallinto ja tietopalvelut muut tukipalvelut.

12 8 Palkanlaskentatehtävät ovat tarkastelukulmasta riippuen sisällytettävissä taloushallintoon ja -palveluihin tai henkilöstöhallintotehtäviin. Luokitteluissa esiintyy kumpaakin käytäntöä. Toisaalta palkanlaskenta muodostaa oman selvärajaisen kokonaisuutensa. Niinpä sitä onkin tarkasteltu tässä omana itsenäisenä kohtanaan. Alueellistaminen Valtion keskushallinnon yksikköjen ja toimintojen alueellistamisella tarkoitetaan yksikköjen ja toimintojen sijoittamista pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, erityisesti aluekeskuksiin. Toimivaltalaissa (362/2002) tarkoitettuun pääkaupunkiseutuun luetaan Espoon, Helsingin, Hyvinkään, Järvenpään, Kauniaisten, Keravan ja Vantaan kaupungit sekä Kirkkonummen, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Siuntion ja Tuusulan kunnat. Alueellistamista voidaan toteuttaa seuraavilla tavoilla: siirtämällä päätösvaltaa keskushallinnosta valtion alue- ja paikallishallintoon siirtämällä keskushallinnosta olemassa olevia tai käynnistämällä uusia toimintoja valtion alue- ja paikallishallintoon siirtämällä olemassa olevia tai perustamalla uusia yksiköitä tai virastoja ja laitoksia alueille mahdollistamalla etätyö esimerkiksi erityisissä etätyöpisteissä muuttamalla valtionhallinnon ja kunnallishallinnon työnjakoa kunnallishallintoa painottaen sekä kilpailuttamalla ja ulkoistamalla toimintoja alueille. Tukitehtävien alueellistaminen sijoittaminen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle voi tapahtua sijoittamalla viraston omia tukitehtäviä pääkaupunkiseudun ulkopuolelle tai ulkoistamalla niitä pääkaupunkiseudun ulkopuolelle toisen julkisen hallinnon organisaation tai yksityisen yrityksen hoidettavaksi. Tässä raportissa alueellistamista ei tarkastella yksityistämisen näkökulmasta, koska toimintojen sijoittumisen ohjaus on vaikea tehtävä yksityistämisen yhteydessä. Tukitehtävissä käytettävissä oleva tietoliikenneteknologia mahdollistaa alueellistamisen kaupunkihierarkiasta riippumatta myös aluekeskuksia pienemmille paikkakunnille. Tähän alueellistamisen malliin voi liittyä myös kustannus- ja tehokkuusetuja, koska esimerkiksi työvoiman saatavuudessa ja toimitilakustannuksissa on yhdyskuntahierarkian mukaisia eroja. Kehittyneempi versio tukitehtävien alueellistamisessa on se, että tehtäviä niputetaan suuremmiksi kokonaisuuksiksi, perustetaan monen tehtävän ja monen organisaation palvelukeskuksia.

13 9 3 Tukitehtävien organisoinnin näkymiä ja kokemuksia yritysmaailmassa ja kuntasektorilla Yritysmaailma Yritysmaailmassa tukitehtävien alueellistaminen on yleistymässä. Esimerkiksi asiakaspalvelua on alueellistettu call centereihin tai contact centereihin. Esimerkiksi Koillis-Suomeen on syntynyt usean eri yrityksen palvelukeskuksia. Näistä mainittakoon Soneran puhelintuki Kuusamoon vuonna 1998, noin 70 työpaikkaa; Telian puhelintuki Taivalkoskelle vuonna 1999, noin 60 työpaikkaa; sekä Pfizer/Invespon kenttäsihteeritoiminta Kuusamoon vuonna 2000, 12 työpaikkaa. Kaiken kaikkiaan Koillis-Suomen alueelle siirtyneet yksiköt työllistävät tällä hetkellä noin 220 henkilöä. Perusteluja näiden yritysten eräiden toimintojen sijoittumiselle Koillis-Suomeen ovat: pysyvä, osaava ja motivoitunut työvoima työvoiman hyvä saatavuus koulutuspalvelut ja potentiaali sijoittumista tukeva toimintamalli yhteispeli ja palvelu yrityksille hyvä infrastruktuuri (toimitilat, tietoliikenne ja tietoturva; lentokenttä; yrityspalvelut) imagotekijät. Toisena esimerkkinä on Radiolinja, joka on alueellistanut asiakaspalvelutehtävänsä. Radiolinjan Contact Center palvelut on liiketoimintayksikkö, joka tuottaa asiakaspalveluita sähköisten kanavien kautta myynti mukaan lukien. Yksikön kokonaishenkilömäärä henkilötyövuosina laskettuna on yli 300. Asiakaspalvelukeskuksia on Joensuussa (perustettu 1998), Kokkolassa (perustettu 2001) ja Espoossa Radiolinjan toimitilan yhteydessä. Pätevän ja pysyvän työvoiman saanti vaikeutui oleellisesti 1990-luvun loppupuolella pääkaupunkiseudulla. Laajeneminen päätettiin toteuttaa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, jotta henkilöstön vaihtuvuus saataisiin pienenemään samasta työvoimasta olisi vähemmän kilpailua asiakaspalvelun pitkäjänteinen kehittäminen olisi helpompaa alueellinen tuntemus ja osaaminen lisääntyisi verkostot laajenisivat. Radiolinja mainitsee henkilöstöön liittyvinä alueellistamisen etuina pysyvyyden, sitoutuneisuuden ja lojaalisuuden sekä tuloksellisuuden, tehokkuuden ja vastuuntuntoisuuden. Toimintaan liittyvinä etuina yritys esittää hyvän yhteistoiminnan kaupunkien, oppilaitosten, työvoimatoimistojen ym. tarpeellisten tahojen kanssa sekä pääkaupunkiseutua alhaisemmat tilakustannukset. Lisäksi etuna mainitaan se, että turvallisuusriskejä voidaan hajauttaa ja vähentää.

14 10 Yrityksen mukaan asiakaspalvelun tehokkuus ja tuloksellisuus on alueellistetussa mallissa parempi kuin pääkaupunkiseudulle keskitetyssä ratkaisussa. Kuntasektori Kuntasektorilla ollaan kehittämässä tukitoimintoihin yhteisiä kuntatoimistoja. Yksittäisten kuntien (kahden ja/tai useamman) välisiä ratkaisuja on toteutettu ja ollaan toteuttamassa useampiakin, mutta varsinaisia laajempia yhtiö- tai kuntayhtymäpohjaisia malleja ei vielä ole lukuisia. Vuoden 2003 alusta on Hämeenlinnan seudulla käynnistynyt ns. Tahto-hankkeen myötä yhteinen palkka- ja kirjanpitotoimintojen toimisto (kuntayhtymä). Päijät-Hämeessä on perustettu Talkoo-hankkeen toteuttamisena Päijät-Tili Oy seudun kaikkia kuntia ja kuntayhtymiä koskevana. Varsinainen tuotannollinen toiminta alkaisi vuoden 2004 alusta. Savonlinnan seudulla on ollut käynnissä Virtuaalinen kuntatilitoimisto hanke. Myös Salon alueella seudun kehittämiskeskuksen toimesta/alaisuudessa (osana aluekeskustoimintaa) ollaan tekemässä selvittelytyötä kuntien henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistoimintamuodoista ja -malleista. Kiteen kaupungissa ollaan selvittämässä kysymystä Tilitoimistohanke projektina. 4. Alueellistamisesta Ruotsissa ja Tanskassa (Lähde: Kansainvälinen selvitys hallintopalveluiden hajauttamisesta, Tampereen yliopisto.) Ruotsi Ruotsissa toteutettiin mittava keskushallinnon alueellistaminen 1970-luvulla, jolloin yli 50 viranomaistoimintoa, joissa työskenteli noin työntekijää, muutti pois pääkaupunkiseudulta. Alueellistamisen kohteina oli 15 paikkakuntaa. Suuri osa alueellistetuista yksiköistä oli tutkimus- ja opetuslaitoksia, mutta joukossa oli myös hallinnollisia keskusvirastoja. Suur-Tukholman alueella oli tuolloin valtion keskushallinnon henkilökuntaa noin , josta alueellistettavien :n osuus oli noin 26 %. Tämän jälkeen yksittäisiä viranomaistoimintoja on hajautettu luvulla, esimerkiksi Energimyndigheten ja Gledsbygdsverket. Ruotsin hallituksen vuonna 2001 laatimassa kehittämisohjelmassa tuettaviksi paikkakunniksi on määritelty yhdeksän puolustusvoimien toimipisteen menettävää kuntaa. Valtion toimintojen alueellistamisella arvioidaan saatavan näille paikkakunnille puolet vähintään korvaavasta työpaikasta. Ruotsissa tietotyö on koettu helposti alueellistettavaksi yksittäiseksi tukitehtäväksi luvulla esimerkiksi tullilaitoksen keskustietojenkäsittely- ja IT-yksikkö jaettiin Luleå:oon ja poliisihallinnon tietojenkäsittely siirrettiin Kiirunaan. Valtion viranomaistoimintojen yhtenä tavoitteena ja vaikutuksena on valtion työpaikkojen tasaisempi jakautuminen koko maahan. Voidaan myös todeta, että tietyt kunnat ja alueet, erityisesti aikaisemmin teollisuuden varaan nojanneet paikkakunnat ja seudut, ovat selviytyneet paremmin alueellistamisen ansiosta kuin olisivat selviytyneet ilman sitä.

15 11 Suuren alueellistamisoperaation kokemuksena 1970-luvulta on selvitetty, että noin puolet alueellistettujen virastojen ja laitosten henkilöstöstä siirtyi uudelle paikkakunnalle. Alueellistamisen myötä jotkut spesifiset toiminnot voivat saada paremmat rekrytointimahdollisuudet, kun ne sijoitetaan pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Taantuvilla teollisuusseuduilla keskushallinnon toimintojen alueellistaminen on parantanut korkeaa pätevyyttä ja koulutustasoa vaativien työtilaisuuksien saatavuutta. Taloudellisista vaikutuksista voidaan sanoa, että usein alueellistettu toiminto on joitakin vuosia siirron jälkeen kärsinyt tehokkuuden alentumisesta, mutta hieman pidemmällä siirron jälkeisellä aikavälillä uudelleensijoitettu toiminto on osoittautunut yhteiskuntaekonomisesti ja taloudellisesti vahvaksi. Alueellistaminen on monissa tapauksissa tuonut mukanaan myös kustannusten pienentymistä, sillä palkkataso on usein alhaisempi suurkaupunkiseutujen ulkopuolella samoin kuin myös muut kustannukset, kuten vuokrat. Ruotsissa katsotaan, että alueellistaminen voi jatkossakin toimia instrumenttina, jolla luodaan tasapainoa elinkeinorakenteeseen sekä työmarkkinoille kunnissa ja alueilla. Tanska Vuonna 2000 Tanskan valtion työpaikkoja oli noin Pääkaupunkiseudulla työskentelee pääasiassa keskushallinnon palveluksessa noin 20 % eli noin työntekijää. Yksittäisiä virastojen ja laitosten siirtoja on tehty 1980-luvulla, mutta vuonna 2001 Tanskan parlamentti teki päätöksen, jolla käynnistettiin laaja selvitys mahdollisuuksista siirtää olemassa olevia yksiköitä ja työpaikkoja Kööpenhaminan seudulta maan muille alueille. Päätöksessä todettiin, että alueiden kehitystä ja elinvoimaisuutta tulee tukea sijoittamalla mahdolliset uudet yksiköt sekä siirtämällä jo olemassa olevia keskushallinnon yksiköitä ja työpaikkoja niille maan alueille, joissa taloudellinen kehitys on alle maan keskitason. Alueellistamisen tavoitteena on vahvistaa paikallista osaamista ja näin tukea alueiden omaehtoista kehitystä. Tavoitteena on myös saada aikaan synergiaetuja valtion yksiköiden ja paikallisen elinkeinoelämän yhteistyöstä. Tanskassa on alueellistettu pääkaupunkiseudulta tai perustettu suoraan sen ulkopuolelle viitisentoista valtionhallinnon yksikköä. Tanska ei ole kuitenkaan viimeisen viiden vuoden aikana suosinut alueellistamispolitiikassaan heikoiksi alueiksi nimeämiään seutuja, vaan alueellistamista on toteutettu suurten kaupunkisen hallintokeskittymiin. Suurkaupunkien ulkopuolelle, Odenseen sijoitettu sosiaaliministeriön alainen sosiaaliturvahallituksen eläke- ja vanhuuspolitiikan yksikkö, joka työllistää 163 henkilöä, on viisivuotiskaudelle sattuneista suurkaupunkien ulkopuolelle tehdyistä alueellistamistoimenpiteistä suurin. Tanskan parlamentin vuonna 2001 tekemän alueellistamisen periaatepäätöksen nähdään olevan vasta alku laajemmalle keskushallinnon yksiköiden ja toimintojen siirrolle pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Parhaillaan suunnitteilla olevien alueellistamishankkeiden sijoituspaikkakunniksi on määritelty ensisijaisesti seitsemän taloudellisesti taantuvaa tai heikkoa aluetta sekä toisaalta seitsemän maan osaamiskeskittymää.

16 12 Informaatioteknologian todetaan mahdollistavan alueille hajauttamisen niissä tehtävissä, jotka eivät vaadi päivittäistä suoraa kontaktia ministeriin tms. Kehittyvän teknologian mukanaan tuomista mahdollisuuksista video- ja web-kokoukset vähentävät osaltaan eri toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden välittömän fyysisen läheisyyden tarvetta. Toisaalta tietotekniikkaa on hyödynnetty myös uudistuksissa, joissa on päädytty keskitettyihin ratkaisuihin. Valtiovarainministeriö on vuodesta 1999 hoitanut keskitetysti palkkahallinnon ja pitää yllä kaikkien hallinnonalojen yhteistä laskenta- ja budjetointijärjestelmää. Jo vuonna 2000 tähän järjestelmään oli liittynyt 31 valtion virastoa ja yksikköä. Useampien yksiköiden yhteissijoittamisen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle suurehkoksi yksiköksi yhteen rakennuskompleksiin nähdään mahdollistavan toiminnan joustavuuden sekä esimerkiksi joidenkin tuki- ja oheistoimintojen järjestämisen, joita ei olisi mahdollista taata optimaalisesti pienille, eriytyneille yksiköille. Hallinnon tukitehtävien järjestäminen suurempiin yksiköihin nähdään säästöjä aikaansaavaksi. Tanskassa pyrkimyksenä on luoda vahvempia kompetenssikokonaisuuksia, joilla voidaan vastata yhteiskunnan alati monimutkaistuvaan kysyntään. Suurempien hallinnollisten yksiköiden puolesta argumentoidaan myös rationaalisuudella sekä joustavuudella. Aluekehityksen näkökulmasta pyrkimys suurempien hallinnollisten yksiköiden luomiseen kannustaa viranomaisia luomaan kompetenssiyhteensopivuutta hallinnon instituutioiden ja elinkeinoelämän välille. Tällöin alueellistettavan yksikön vastaanottavalta alueelta edellytetään ensisijaisesti kyvykkyyttä ammattitaitoisen henkilöstön takaamiseen. Siirtyvän viraston tai laitoksen henkilöstöä kannustetaan ensisijaisesti siirtymään yksikkönsä mukana. Mikäli henkilö on haluton muuttamaan pois pääkaupunkiseudulta, pyritään hänelle järjestämään työpaikka toisesta pääkaupunkiseudun valtionhallinnon yksiköstä. Tanskassa on havaittu, että pääkaupunkiseudun ulkopuolelle sijoittuneeseen virastoon ei ole ollut vaikeuksia rekrytoida henkilöstöä, vaan muutto on pikemminkin parantanut työvoiman saatavuutta. 5 Keskushallinnon tukitehtävien järjestämisen nykytila ja visiot 5.1 Nykytila Valtion keskushallinnon henkilöstön määrä on tällä hetkellä noin Heistä noin työskentelee pääkaupunkiseudulla. Keskushallinnon tukitehtävissä työskentelevien määrän voidaan karkeasti arvioida olevan vastaavasti noin 9000 ja noin 7000 pääkaupunkiseudulla. Toimintatapojen ja sen myötä järjestelmien kehittymättömyyden vuoksi tukitehtävien hoitamiseen käytettävä henkilötyövuosimäärä on vieläkin suurempi.

17 13 Hallinnonaloilla on jo nyt olemassa useita esimerkkejä tukitehtävien alueellistamisesta. Eniten on alueellistettu palkanlaskentaa ja maksatusta, tietohallintoa ja palveluja, arkistointia ja eräitä viestinnän jakeluun liittyviä tehtäviä. Olemassa olevista alueellistamisratkaisuista mainittakoon: oikeusministeriön tietohallintokeskuksen alueellistaminen Hämeenlinnaan sekä kuuden alueellisen maksupisteen sijoittaminen Turkuun, Vaasaan, Ouluun, Kuopioon, Kouvolaan, Helsinkiin opetusministeriön hallinnonalan valtionosuusjärjestelmiin liittyvien atktehtävien hoitaminen Tampereen yliopistossa ympäristöhallinnon yhteisten tiedonhallintapalveluiden (tietoteknisen infrastruktuurin, tietojärjestelmien ja sähköisten palveluiden kehittäminen ja ylläpito) ja niihin liittyvän neuvonnan ja koulutuksen keskittäminen Suomen ympäristökeskuksen ohella Länsi-Suomen ympäristökeskukseen Vaasaan työministeriön Mikkelin yksikön puhelin- ja internet-palvelumalli ja siihen liittyvät uudet toimintamallit kauppa- ja teollisuusministeriön asiakkuudenhallinnan kehittämishankkeen malli, jossa mukana ovat myös työministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö sekä ns. six pack ryhmä ulkoasiainministeriön Eurooppa-tiedotuksen toimintamalli sekä arkistointi Joensuussa verohallinnon puhelinpalvelu ja yhdistetty tietokantamalli poliisin tietohallintokeskuksen alueellistaminen Rovaniemelle. Sisäasiainministeriön tukitehtävien kehittämishanke ehdottaa sisäasiainhallinnon talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien keskittämistä. 5.2 Visioita alueellistamismahdollisuuksista (Lähde: Hallinnon tukipalveluiden alueellistamisen mahdollisuudet, HAUS kehittämiskeskus Oy.) Valtion keskushallinnon tukitehtävien alueellistamismahdollisuudet riippuvat tehtävän luonteesta: kuinka vahvasti tehtävä on viraston tai laitoksen ydintoimintaa tai on sidoksissa siihen ja kuinka helposti ydintoimintasidonnaisuus on korvattavissa uudenlaisin toimintatavoin ja yhteydenpitomuodoin.

18 Näkökulmat Tukitehtävien alueellistamismahdollisuuksia voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta. 1. Tukitehtävän luonne ja suhde ydintoimintaan Näkökulman perusteella syntyy seuraava jaottelu: johdon tukitehtävät (mm. talouden suunnittelu, controller-toiminnot, henkilöstöpolitiikka ym.) ydintoiminnasta riippumattomat tukitehtävät, jotka ovat samankaltaisia eri organisaatiossa (mm. kirjanpito, tilinpäätökset, palkanlaskentaprosessi ym.) ydintoiminnan sisällöstä osittain riippuvat tukitehtävät (ao. organisaation substanssitoimintaan liittyvät tukitehtävät). Johdon tuki Ydintoiminta Ydintoiminnan sisällöstä osittain riippuvat tukipalvelut Ydintoiminnasta riippumattomat tukipalvelut Kuva 1. Tukitehtävien luonne ja suhde ydintoimintaan. Rajanveto sen välillä, mikä on ydintoiminnasta riippuvaa ja riippumatonta tukitehtävää, on pitkälti kiinni palveluprosesseista, niiden sisällöstä ja siitä, miten paljon tukitehtävän hoito edellyttää ydintoiminnan asiantuntemusta.

19 15 2. Tukitehtävän tarkastelu tuotantoprosessin näkökulmasta Näkökulman perusteella syntyy seuraava jaottelu: tuotantoprosessissa sisällöllisiä ratkaisuja tai päätösvaltaa sisältävät tehtävät teknisluonteiset tuotantotehtävät, jotka sisältävät vain vähän ydintoiminnan sisällöllistä asiantuntemusta. Tukitehtäväprosessin tuottamiseen osallistuu aina asiakas, joka useimmiten käynnistää omalla toiminnallaan tukiprosessin ja saa tuotoksen käytettäväksi omassa toiminnassaan. Virasto Ydintehtäväyksiköt Asiakkaat *prosessin käynnistys *lähtötiedot *sisällölliset ratkaisut Tukipalveluyksiköt Palvelujen tuottajat *tie to jen s a a nti ja hyödyntäm inen *tietojen käsittely *tuotantotehtävät Kuva 2. Tukitehtäväprosessin työnjako ja tehtävät. Tukitehtävän tuotantoprosessin tehtävien alueellistamisessa on otettava huomioon seuraavia seikkoja: ao. tehtävien hoito tapahtuu pääosin tietojärjestelmien avulla tietojen/tehtävien siirto yksiköiden välillä tapahtuu verkkoyhteyksien avulla tehtävät voivat sisältää jonkin verran sääntöjen tulkintaa ja soveltamista, jolloin palvelujen tuottajalta edellytetään niiden asiantuntemusta palveluprosessit on standardoitu mahdollisimman pitkälle usein sellaisten tehtävien uudelleen organisointi on yksinkertaista, jotka ovat melko samankaltaisena toistuvia, mallinnettavia rutiinitehtäviä.

20 16 Kehikko alueellistamisratkaisuille Tukitehtävien alueellistamisratkaisuissa on useita eri ulottuvuuksia, joita yhdistelemällä saadaan erilaisia toimivia organisointimalleja. Perusjaotteluna on keskitys tai hajautus, erikoistuminen tai palvelujen monipuolisuus. Ulottuvuus alueellinen organisatorinen asiakas/käyttäjä palvelut/tehtävät Keskitys Erikoistuminen - palvelun tuottaja sijaitsee yhdellä paikkakunnalla - paikkakunnan sijainti esim. pääkaupunkiseutu tai muu maa - palvelun tuottaja on yksi organisaatio (esim. tukipalvelujen palvelukeskus) - asiakkaana yhden viraston tai hallinnonalan yksiköitä - vain yhdentyyppisiä palveluja tuottava (esim. henkilöstöhallinto) Hajautus Monipuolisuus - palvelun tuottaja sijaitsee usealla paikkakunnalla - paikkakuntien hajautuminen eri puolelle maata - palvelun tuottajina on useita erillisiä organisaatioita - asiakkaana useiden virastojen tai hallinnonalojen yksiköitä - useita erilaisia palveluja tuottava (esim. taloushallinto ja henkilöstöhallinto) Kuva 3. Tukitehtävien uudelleenorganisoinnin ulottuvuudet. Palvelutuotannon keskityksen yleisiä perusteluja ovat massatuotannon edut mm. säästöt ja joustot töiden organisoinnissa ja henkilöstön käytössä sekä osaamisen ja työmenetelmien kehittäminen. Myös johtaminen on tehokkaampaa, kun yksikkö sijaitsee yhdessä toimipisteessä. Hajautettua palvelutuotantoa perustellaan mm. seuraavasti: lähellä asiakasta toimiminen ja asiakaslähtöisyys, tiivis kytkentä ydintoimintaan ja tiedon vienti järjestelmiin niiden syntypaikalla Palvelukeskusmalli Perustana tukitehtävien organisoinnille on useimmiten palvelumalli ajattelu. Sen perusperiaatteena on asiakaslähtöisyys ja asiakasohjautuvuus; tunnistetaan asiakkaiden tarpeet ja tuotetaan niitä vastaavia asiantuntevia ja laadukkaita palveluja tehokkaasti. Yhteistyö asiakkaiden kanssa on tiivistä. Palveluyksikkö suorittaa oman osuutensa tuotantoprosessista ja vastaa myös toimintansa kehittymisestä. Palvelujen onnistuneisuutta arvioi tuottajan lisäksi asiakas. Hallinnon tukitehtäviä voidaan joko keskittää yhteen palvelukeskuskokonaisuuteen, joka tuottaa erilaisia palveluja, tai alueellistaa organisatorisesti tai alueellisesti pienempiin kokonaisuuksiin.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustaminen 6/2007 Työryhmämuistioita Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustaminen Työryhmämuistioita 6/2007 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI KIRKKOHALLITUS HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittäminen 2010-luvulle Kohtaamme alinomaa monia mahdollisuuksia, jotka ovat taitavasti

Lisätiedot

I LUKU: YLEISTÄ... 1 1. Johdanto... 1 2. Vankeuslakiesityksen ja tutkintavankeuslakiesityksen tavoitteet... 2 3. RAKE I- ja II-vaiheen asettamat

I LUKU: YLEISTÄ... 1 1. Johdanto... 1 2. Vankeuslakiesityksen ja tutkintavankeuslakiesityksen tavoitteet... 2 3. RAKE I- ja II-vaiheen asettamat 1 I LUKU: YLEISTÄ... 1 1. Johdanto... 1 2. Vankeuslakiesityksen ja tutkintavankeuslakiesityksen tavoitteet... 2 3. RAKE I- ja II-vaiheen asettamat tavoitteet... 2 3.1. RAKE I... 2 3.2. RAKE II... 3 4.

Lisätiedot

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 1 VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 2 1 Johdanto 4 2 Tavoitteet 5 2.1 Hankesuunnitelmassa asetetut tavoitteet 5 2.2 Täsmennetyt tavoitteet: 5 2.3 Lähtökohdat ja reunaehdot 7 3 Nykytilan analyysi 7

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

Taloushallintotyöryhmän loppuraportti

Taloushallintotyöryhmän loppuraportti Taloushallintotyöryhmän loppuraportti Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:7 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 15.11.2005 työryhmän selvittämään taloushallinnon järjestämistä.

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

virastoselvitys -hanke (VIRSU) 4/2015 Aluehallinnon selvitysryhmän raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja

virastoselvitys -hanke (VIRSU) 4/2015 Aluehallinnon selvitysryhmän raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskusja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU) Aluehallinnon selvitysryhmän raportti 4/2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU) Aluehallinnon

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen

Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen yhteinen koontiraportti 5/2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen yhteinen koontiraportti Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ

LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ Dnro LAUSUNTO 6.11.2009 13/00/2009 Rikosseuraamusvirastolle LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ Rikosseuraamusvirasto on pyytänyt henkilöstöjärjestöiltä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 4.7.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tavoitteena on koota eräiden

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta

Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 8/2001 Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta - maksuperustelain soveltamisesta hallinnonalalla ISBN 951-804-205-5

Lisätiedot

Maistraattien toimialuejaot

Maistraattien toimialuejaot Maistraattien toimialuejaot ja erikoistuminen 39/2010 Hallinnon kehittäminen Maistraattien toimialuejaot ja erikoistuminen Valtiovarainministeriön julkaisuja 39/2010 Hallinnon kehittätminen VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 154/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

VALTION TIETOHALLINNON KEHITTÄMISEN ARVIOINTI 5/2003

VALTION TIETOHALLINNON KEHITTÄMISEN ARVIOINTI 5/2003 VALTION TIETOHALLINNON KEHITTÄMISEN ARVIOINTI 5/2003 VALTION TIETOHALLINNON KEHITTÄMISEN ARVIOINTI 5/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot