SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA VALMISTUNEILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "10.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE"

Transkriptio

1 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat vuosina nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintokoulutuksesta valmistuneet henkilöt. Tutkimuksessa olivat mukana seuraavat kansanopistot: Etelä-Pohjanmaan Opisto, Haapaveden Opisto, Kankaanpään Opisto, Kanneljärven Opisto, Keski-Suomen Opisto sekä Peräpohjolan Opisto. Tutkimuksella haluttiin selvittää, mihin edellä mainituissa opistoissa opiskelleet ovat sijoittuneet valmistumisensa jälkeen. Sijoittumiskyselyn toteuttaminen on osa opistojen välistä yhteistyötä. Kyselyn toteuttaminen Kysely toteutettiin sähköpostikyselynä. Kukin opisto keräsi sähköpostiosoitteet omien opiskelijoidensa osalta. Osoitteiden keräystapoina käytettiin mm. yhteydenottoja Facebookin kautta, tekstiviestikyselyjä, puheluja sekä osoitteiden etsimistä opiskelijahallintaohjelmien kautta. Sähköpostiosoite saatiin hankittua 501 henkilöltä. Heille lähetettiin keskitetysti linkki Webropolkyselylomakkeeseen Vastausaikaa oli saakka. Vastausajan päätyttyä kyselyyn oli vastannut 289 henkilöä, joten kokonaisvastausprosentti oli 57,7 %. Voitaneen todeta, että vastausprosentti on hyvä ja näin ollen kysely antaa luotettavan tiedon vastaajien sijoittumisesta valmistumisensa jälkeen.

2 2 Taustatiedot Sijoittumiskyselyn 289 vastaajasta naisia oli 74 % ja miehiä 26 %. Suurin osa eli 63 % ilmoitti iäkseen vuotta. Seuraavaksi suurin ryhmä olivat vuotiaat, joita oli 17 % vastanneista. Yli 30-vuotiaita oli 20 % kyselyyn osallistuneista. Sukupuoli 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Mies 26% Nainen 74% Taulukko 1. Sukupuoli Eniten kyselyyn vastasivat Etelä-Pohjanmaan, Peräpohjolan ja Haapaveden Opistoista valmistuneet. Tässä on kuitenkin huomioitavaa, että näissä kolmessa oppilaitoksessa myös kyselyn kohderyhmä oli suurempi kuin pienemmissä opistoissa. Kokonaisvastausprosentit olivat opistoittain seuraavat: Etelä-Pohjanmaan Opisto 60,3 % Haapaveden Opisto 52,2 % Kankaanpään Opisto 39,5 % Kanneljärven Opisto 56,6 % Keski-Suomen Opisto 59,5 % Peräpohjolan Opisto 68,9 % Oppilaitos, jossa suoritit tutkinnon 25 % 26 % Etelä-Pohjanmaan Opisto Haapaveden Opisto Kankaanpään Opisto Kanneljärven Opisto 9 % 10 % 6 % 24 % Keski-Suomen Opisto Peräpohjolan Opisto Taulukko 2. Oppilaitos

3 3 Vastaajilta tiedusteltiin, mikä oli heidän tämän hetkinen kotimaakuntansa. Suurin osa ilmoitti maakunnakseen Pohjois-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan tai Lapin. Muissa maakunnissa kertoi asuvansa huomattavasti pienempi joukko valmistuneista. Tätä selittänee se, että aktiivisimmin kyselyyn vastasivat Etelä-Pohjanmaan Opiston, Peräpohjolan Opiston ja Haapaveden Opiston entiset opiskelijat. Voidaan myös todeta, että näistä edellä mainituista opistoista valmistuneet ovat sijoittuneet hyvin työhön samoille alueille, missä opistotkin sijaitsevat. Maakunta, jossa asut tällä hetkellä 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% Ahvenanmaa Etelä-Karjala 0,3% 0,0% Etelä-Pohjanmaa 17,6% Etelä-Savo Kainuu Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa 1,0% 2,8% 2,1% 1,4% Keski-Suomi 5,2% Kymenlaakso 0,3% Lappi 16,3% Pirkanmaa 5,9% Pohjanmaa Pohjois-Karjala 1,7% 3,5% Pohjois-Pohjanmaa 20,8% Pohjois-Savo 3,5% Päijät-Häme 1,0% Satakunta 4,2% Uusimaa 7,3% Varsinais-Suomi 4,2% Ulkomaat 1,0% Taulukko 3. Maakunta

4 4 Selkeästi suurin osa eli 83 % vastanneista oli suorittanut tutkintonsa nuorisoasteen koulutuksessa. Oppisopimusopiskelijoita oli 11 % ja muita aikuisopiskelijoita 6 % sijoittumiskyselyyn osallistuneista. Suoritin tutkinnon 6 % 11 % Nuorisoasteen koulutuksessa Aikuiskouluksessa Oppisopimuskoulutuksessa 83 % Taulukko 4. Tutkinnon suorittamistapa Yli puolet oli valmistunut vuosina 2011 ja Toisaalta kyselyllä tavoitettiin hyvin myös aiemmin valmistuneita, sillä mm. vuoden 2009 ilmoitti valmistumisvuodekseen 20 % vastaajista. Valmistumisvuosi 11 % 31 % % % 18 % Taulukko 5. Valmistumisvuosi

5 5 Sijoittumiskyselyyn vastanneista 26 % oli suorittanut ylioppilastutkinnon. Selkeä enemmistö eli 74 % ilmoitti, ettei ole suorittanut ylioppilastutkintoa. Oletko suorittanut ylioppilastutkinnon? 6 % 20 % Kyllä, ammattilukion 74 % Kyllä, erillisen ylioppilastutkinnon En Taulukko 6. Oletko suorittanut ylioppilastutkinnon?

6 6 Tutkintoa ja koulutusta koskevat tiedot Sijoittumiskyselyssä pyydettiin vastaajia arvioimaan asteikolla 1 5 (1=Täysin eri mieltä 2=Jokseenkin eri mieltä 3=Ei samaa eikä eri mieltä 4=Jokseenkin samaa mieltä 5=Täysin samaa mieltä) väittämiä, jotka kuvaavat heidän suorittamaansa nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintoa. Positiivisimmin arvioitiin väittämiä Opetushenkilöstöllä oli riittävä asiantuntemus ammattialan opetuksessa ka. 4,19; Koulutus tuki ammatillista kasvua nuoriso- ja vapaa-aika-alalla ka. 4,16 ja Koulutus antoi monipuolisen näkemyksen nuoriso- ja vapaa-aika-alan toimintaympäristöistä ka. 4,03. Näissä kaikissa suurin osa eli n. 80 % arvioi väittämää vaihtoehdoilla täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä. Eniten eri mieltä oltiin väittämistä Tutkinto tunnetaan hyvin työmarkkinoilla ka. 3,43 ja Koulutus vastasi työelämän tarpeita ka 3,49. Näissä molemmissa n. 20 % oli täysin eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä väittämästä. Näihin väittämiin liittyvät ongelmat tulivat esille myös sijoittumiskyselyn lopussa annetussa kirjallisessa palautteessa. Pääosin tutkintoa ja koulutusta arvioitiin positiivisessa valossa. Asteikko: 1=Täysin eri mieltä 2=Jokseenkin eri mieltä 3=Ei samaa eikä eri mieltä 4=Jokseenkin samaa mieltä 5=Täysin samaa mieltä Keskiarvo Tutkinto tunnetaan hyvin työmarkkinoilla 4% 19% 23% 40% 15% 3,43 Koulutuksen sisältö vastasi ennakko-odotuksiani 0% 9% 17% 49% 25% 3,88 Koulutus vastasi työelämän tarpeita 3% 16% 25% 41% 15% 3,49 Opetuksessa käytetyt menetelmät vastasivat työelämän vaatimuksia 0% 8% 27% 45% 19% 3,75 Koulutus tuki ammatillista kasvua nuoriso- ja vapaa-aikaalalla 0% 3% 15% 46% 37% 4,16 Koulutus antoi monipuolisen näkemyksen nuoriso- ja vapaaaika-alan toimintaympäristöistä 1% 7% 15% 42% 35% 4,03 Koulutus antoi valmiuksia nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn 1% 9% 25% 43% 22% 3,77 Opetushenkilöstöllä oli riittävä asiantuntemus ammattialan opetuksessa 0% 5% 14% 38% 43% 4,19 Taulukko 7. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon ja koulutuksen arviointi

7 7 Sijoittuminen valmistumisen jälkeen Sijoittumiskyselyssä haluttiin selvittää, mikä on valmistuneiden nykyinen elämäntilanne. Suurin osa eli 62 % vastasi olevansa tällä hetkellä työssä. Opiskelemassa ilmoitti olevansa 22 % vastaajista. Näistä 19 % opiskelee päätoimisesti ja 3 % työn ohessa. Perhevapaalla eli äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaalla oli 5 % vastanneista. Varusmies- tai siviilipalvelun tämänhetkiseksi elämäntilanteekseen ilmoitti 2 %. Työttömänä työnhakijana oli kyselyn toteuttamisen aikaan ainoastaan 8 % vastanneista, mikä voitaneen nähdä erittäin positiivisena seikkana. Mikä vaihtoehdoista kuvaa parhaiten nykyistä elämäntilannettasi? Työssä 3 % 2 % 5 % 8 % 1 % Opiskelen päätoimisesti Opiskelen työn ohessa 19 % 62 % Varusmies- tai siviilipalvelusta suorittava Perhevapaalla Työtön työnhakija Jokin muu tilanne, mikä? Taulukko 8. Nykyinen elämäntilanne Työllistyminen Kyselyssä haluttiin selvittää, miten valmistuneet olivat kokeneet työssäoppimis- tai oppisopimuspaikan vaikutuksen myöhempään työllistymiseensä. Valtaosa eli 80 % koki vaikutuksen positiivisena. Opintoihin kuuluvat työssäoppimisjaksot olivat suurimmalla osalla joko johtaneet työllistymiseen samaan paikkaan tai auttaneet toisen työpaikan hankkimisessa. Ainoastaan 20 % oli sitä mieltä, että työssäoppimisjaksosta tai oppisopimuspaikasta ei ollut hyötyä työpaikan löytämisessä. Taulukko 9. Työssäoppimisjaksojen/ oppisopimuspaikan merkitys työllistymiseen

8 8 Valitse seuraavista ne nuoriso- ja vapaa-aika-alan toimintaympäristöt ja tehtävät, joissa olet työskennellyt valmistumisesi jälkeen 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% Asuntolatoiminta Etsivä nuorisotyö 2,0% 2,9% Henkilökohtaisena avustajana toimiminen 6,5% Ikääntyvien ohjaus Kansalais- ja järjestötoiminta 3,6% 4,1% Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 8,6% Koulunkäynninohjaus Koulunuorisotyö Kulttuurinen nuorisotyö 3,4% 4,8% 6,0% Lastensuojelu 7,8% Leiritoiminta Liikunta-ala 0,7% 0,6% Luonto- ja elämystoiminta 2,5% Matkailuala Media- ja verkko-ohjaus/ verkkonuorisotyö Monikulttuurinen työ 0,8% 2,0% 3,2% Nuorisotilatyö 12,7% Nuorisotoimen hallinto Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Perhetyö Projektityö Päivähoito Seurakuntatyö Työpajaohjaus Vammaistyö Yrittäjyys 1,9% 2,7% 2,4% 2,4% 3,6% 2,9% 1,5% 4,8% 0,1% Muu, mikä En ole työskennellyt nuoriso- ja vapaa-aika-alalla valmistumiseni jälkeen 0,7% 4,7% Taulukko 13. Nuoriso- ja vapaa-aika-alan toimintaympäristöt ja tehtävät, joissa olet työskennellyt

9 Sijoittumiskyselyssä haluttiin selvittää tarkemmin, mihin nuoriso- ja vapaa-aika-alan toimintaympäristöihin ja tehtäviin valmistuneet ovat sijoittuneet. Selkeästi suurimmaksi tehtäväkentäksi nousi nuorisotilatyö. Muita työllistäviä toimintaympäristöjä olivat mm. koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, lastensuojelu, henkilökohtaisena avustajana toimiminen, koulunkäynninohjaus, vammaistyö, koulunuorisotyö sekä kansalais- ja järjestötoiminta. 9

10 10 Nuoriso- ja vapaa-aika-alan toimintaympäristöt ja tehtävät, joissa olet työskennellyt (opistoittain jaoteltuna) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Asuntola Etsivä nt Henk.koht.av. Ikäänt. ohj. Järjestötyö APIP EPO HV KP KJ KS PPO Koulunk.ohj. Koulunuorisotyö Kultt. nuorisot. Lastensuojelu Leiritoiminta Liikunta-ala Luonto- ja elämyst. Matkailu Media- ja verkko-ohj. Monikultt.työ Nuorisotilatyö Nuorisot.hall. Tieto-ja neuvontap. Perhetyö Projektityö Päivähoito Seurakunta Työpajaohj. Vammaistyö Yrittäjyys En ole työskennellyt alalla Taulukko 14. Nuoriso- ja vapaa-aika-alan toimintaympäristöt ja tehtävät opistoittain jaoteltuna

11 11 Tutkintoon valmistuneilta haluttiin tietää sekä ensimmäisen että nykyisen työpaikan tehtävänimike. Selkeästi kärjessä molemmissa listoissa ovat nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, ohjaaja ja Koulunkäynninavustaja. Eroavuuksia löytyy mm. siitä, että useilla valmistuneilla ensimmäisen työpaikan tehtävänimikkeenä on ollut henkilökohtainen avustaja (sijalla 3.) ja kerho-ohjaaja (sijalla 5.). Nykyisen työpaikan nimikkeenä nämä edellä mainitut ovat vasta myöhempänä listassa. Kun taas tarkastellaan nykyisen työpaikan tehtävänimikkeitä, voidaan huomata, että mm. etsivä nuorisotyöntekijä, hoitaja, vapaaajanohjaaja, asuntolaohjaaja ja erityisavustaja ovat nousseet listalle tai siellä ylöspäin. Nähtävissä on myös muita haasteellisempia ja mahdollisesti jatkokoulutusta vaativia nimikkeitä, esim. lastensuojeluperhetyöntekijä ja lastentarhanopettaja. Ensimmäisen työpaikan tehtävänimike Nykyisen työpaikan tehtävänimike 1. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja 1. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja 2. Ohjaaja 2. Ohjaaja 3. Henkilökohtainen avustaja 3. Koulunkäynninavustaja 4. Koulunkäynninavustaja 4. Etsivä nuorisotyöntekijä 5. Kerho-ohjaaja 5. Aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaaja/ Hoitaja 6. Aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaaja 6. Henkilökohtainen avustaja/ Vapaa-ajanohjaaja 7. Lastenhoitaja/ Leiriohjaaja 7. Kerho-ohjaaja/ Lastenhoitaja 8. Hoitaja/ Vapaa-ajanohjaaja 8. Asuntolaohjaaja/ Erityisavustaja 9. Lasten- ja nuorisokodinohjaaja 9. Lastensuojeluperhetyöntekijä 10. Lasten- ja nuortenohjaaja/ Kehitysvammaistenohjaaja/ Perhekodinohjaaja 10. Toiminnanjohtaja/ Harrasteohjaaja/ Lastentarhanopettaja/ Liikunnanohjaaja/ Nuorten työpajaohjaaja/ Projektikoordinaattori/ Päihdetyöntekijä Taulukko 15. TOP10 tehtävänimikkeet ensimmäisessä ja nykyisessä työpaikassa Sijoittumiskyselyssä tiedusteltiin, kuinka paljon valmistuneet ovat päässeet hyödyntämään koulutuksessa hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kokemusta kysyttiin sekä ensimmäisen että nykyisen työpaikan suhteen. Erittäin paljon -vaihtoehdon ensimmäisen työpaikan suhteen oli valinnut 21 % vastaajista, kun taas nykyisessä työpaikassaan tietoja ja taitoja koki erittäin paljon hyödyntävänsä 28 % valmistuneista. Toisessa ääripäässä ei lainkaan -vaihtoehdon oli valinnut ensimmäisen työpaikan kohdalla 10 % ja nykyisen työpaikan suhteen 4 %.

12 12 Taulukko 18. Koulutuksessa hankittujen tietojen ja taitojen hyödyntäminen työelämässä Opiskelu Reilu viidennes sijoittumiskyselyyn vastanneista ilmoitti opiskelevansa tällä hetkellä. Heille esitettiin tarkentava kysymys, jossa tiedusteltiin, missä he opiskelevat tällä hetkellä. Opiskelemassa -vaihtoehdon valinneista 64 % ilmoitti opiskelevansa ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Kymmenes ilmoitti suorittavansa jotakin uutta ammatillista perustutkintoa ja toinen kymmenes ammatti- tai erikoisammattitutkintoa. Yliopisto-opintoja opiskelemassa ilmoitti olevansa 4 % vastanneista. Avoimia korkeakouluopintoja puolestaan suoritti 3 % opiskelevista. Mikäli olet opiskelija, missä opiskelet tällä hetkellä? 3 % 9 % 10 % 9 % Ammatillinen perustutkinto 4 % Ammattitutkinto 1 % Erikoisammattitutkinto Ammattikorkeakoulututkinto Yliopistotutkinto Avoimet korkeakouluopinnot 64 % Muu, mikä? Taulukko 20. Mitä tutkintoa opiskelet tällä hetkellä? Opiskelevilta tiedusteltiin lisäksi, missä määrin nykyiset opinnot liittyvät nuoriso- ja vapaa-aikaalaan. Suurin osa eli 65 % ilmoitti opintojen olevan saman alan jatko-opintoja. Vajaa viidennes kertoi kyseessä olevan rinnakkaisala. Selvästi pienin joukko eli 16 % kertoi opiskelevansa täysin uudella alalla.

13 13 Missä määrin nykyiset opintosi liittyvät nuoriso- ja vapaa-aikaalaan? 16 % 19 % 65 % Saman alan jatko-opinnot Rinnakkaisala Kyseessä on selvästi eri ala Taulukko 21. Missä määrin nykyiset opintosi liittyvät nuoriso- ja vapaa-aika-alaan? Kommentteja ja palautetta kyselystä ja sen teemoista sekä kehittämisehdotuksia jatkoon Yhteenvetona voidaan todeta, että nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintokoulutuksesta valmistuneet ovat sijoittuneet hyvin työelämään ja suurin osa on työllistynyt koulutusalaansa vastaavaan työtehtävään. Useille sijoittumiskyselyyn vastanneista perustutkinto on antanut erinomaisen pohjan lähteä hankkimaan lisäoppia saman tai rinnakkaisalan jatko-opintojen kautta. Pääosin kysely nähtiin ytimekkäänä, selkeänä ja hyvin toteutettuna kokonaisuutena. Vastaajat olivat myös ilahtuneita siitä, että heidän mielipiteistään ja kokemuksistaan ollaan kiinnostuneita vielä valmistumisen jälkeen. Sijoittumiskyselyn sisältöön liittyen yksi tärkeä kehittämiskohde nousi esille erittäin monessa kohtaa. Vastaajat kritisoivat, että jatko-opintoihin liittyviä kysymyksiä ei ollut tarpeeksi mukana kyselyssä. Monet olivat aloittaneet jatko-opinnot heti nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintoon valmistuttuaan. He kokivat, että kyselyssä ei voinut tuoda tarpeeksi selkeästi esille tätä vaihtoehtoa. Kysely kartoitti opiskelun suhteen ainoastaan juuri tämän hetkistä tilannetta onko vastaaja tällä hetkellä opiskelemassa? Toinen paljon puhuttanut teema, joka nousi esille kyselyn kommenteissa, oli nuoriso- ja vapaaajanohjauksen perustutkinnon riittämättömyys työelämässä. Monet olivat sitä mieltä, että varsinkin isommissa kaupungeissa tutkinto ei riitä, vaan työllistyäkseen alalle on hankittava korkeakoulututkinto. Useat opintojaan jatkaneet toivat kuitenkin esille, että nuoriso- ja vapaaajanohjauksen perustutkinto on antanut hyvän pohjan jatko-opintoihin. Muutamiin kysymyksiin toivottiin useampia vaihtoehtoja sekä mahdollisuutta selittää tarkemmin vastaustaan. Yhtenä ehdotuksena oli tehdä oppilaitosten keskinäistä vertailua arvioimalla opetuksen sisällön ja arvioinnin laatua. Myös opistojen aatteettomuuden tärkeys nostettiin esille avoimissa vastauksissa.

14 14 Kaiken kaikkiaan palaute kyselyn teknisestä toteuttamisesta ja teemoista oli hyvin antoisaa ja rakentavaa. Otamme seuraavalla kerralla kehittämisehdotuksista oppia ja pyrimme toteuttamaan vielä tätä kyselyä kattavamman kokonaisuuden. Lämmin kiitos kaikille sijoittumiskyselyyn vastanneille!

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI 4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn

Lisätiedot

Sijoittumiskysely nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintokoulutuksesta 2008-2012 valmistuneille - Perusraportti (muokattu)

Sijoittumiskysely nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintokoulutuksesta 2008-2012 valmistuneille - Perusraportti (muokattu) Sijoittumiskysely nuoriso ja vapaaajanohjauksen perustutkintokoulutuksesta 2008 2012 valmistuneille Perusraportti (muokattu) 1. Sukupuoli Mies 0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Lukuvuonna opintonsa päättäneiden opiskelijoiden sijoittuminen syksyllä 2017

Lukuvuonna opintonsa päättäneiden opiskelijoiden sijoittuminen syksyllä 2017 Lukuvuonna 2016-2017 opintonsa päättäneiden opiskelijoiden sijoittuminen syksyllä 2017 Yhteenveto sijoittumiskyselyn tuloksista Ammatillinen peruskoulutus Ammatillinen lisäkoulutus Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten parissa kyselytutkimuksen asumisesta

Lisätiedot

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Tutkimuksen toteutus Iltasanomat.fi mobiilipalvelun profiilitutkimus on toteutettu 21.5 3.6.2013. Tutkimukseen vastasi 300 henkilöä, ja vastausprosentti

Lisätiedot

TOTEUTUS: RAHOITTAJA: OHJAUSRYHMÄ: LISÄKSI:

TOTEUTUS: RAHOITTAJA: OHJAUSRYHMÄ: LISÄKSI: MIKÄ AMISBAROMETRI? Laajin ammattiin opiskelevista tehty toistettava tiedonkeruu Koko Suomen ja kaikki alat kattava verkkokysely Tulokset kaikkien nähtävillä verkossa amisbarometri.fi #amisbarometri #aitoamis

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Eduskuntavaaliehdokastutkimus Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa koskien terveyspalvelualan tulevaisuutta

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Sijoittumiskysely Ammatillinen peruskoulutus Ammatillinen lisäkoulutus Oppisopimuskoulutus

Sijoittumiskysely Ammatillinen peruskoulutus Ammatillinen lisäkoulutus Oppisopimuskoulutus Sijoittumiskysely 2016 Ammatillinen peruskoulutus Ammatillinen lisäkoulutus Oppisopimuskoulutus Sijoittuminen tiedonkeruun eli sijoittumiskyselyn taustaa Kyselyn kohderyhmänä olivat Luovista lukuvuonna

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2010

Ammatillinen koulutus 2010 Koulutus 2011 Ammatillinen koulutus 2010 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 59 700 osallistujaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 66 000 osallistujaa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland Projektityö Vuosina 2010-14 vastavalmistuneiden vastauksista poimittua Suunnittelija Outi Suorsa Taustatiedot Tiedot perustuvat v.2011-2015 vastavalmistuneille tehdystä kyselystä (vuosina 2010-2014 loppututkinnon

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto koulutuskuntayhtymän hallitukselle

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto koulutuskuntayhtymän hallitukselle Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto koulutuskuntayhtymän hallitukselle Anne Mähönen 15.9.2016 SISÄLTÖ OPISKELIJAPALVELUT... 1 1. Tiedätkö, kuinka saat tarvittaessa

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 jäsenkysely 1) Olen tällä hetkellä Kysymykseen vastanneet: 135 (ka: 2,4) a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 e) jokin muu,

Lisätiedot

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 1 Sisältö Valmistu töihin! valtakunnallisen kyselyn päätulokset Lukiolaiset ja työelämä koottuja tuloksia lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmista Kyselyn toteutus: Valmistu

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto ja toimipaikkakohtainen vertailu

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto ja toimipaikkakohtainen vertailu Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto ja toimipaikkakohtainen vertailu Anne Mähönen 29.8.2016 SISÄLTÖ TAUSTATIEDOT... 1 1. Sukupuoli... 1 2. Olen... 1 3. Tutkinto...

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 55 600 osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta 21.1.216 Teknologiateollisuus 2 Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen 1 Kyselylomakkeen on laatinut HELA:n tohtorikoulutettava Kirsi-Maria Hytönen (kianhyto@jyu.fi). Apuna on käytetty lähteenä eri yliopistoissa tehtyjä selvityksiä: Hänninen, Kirsi 2005. Turun yliopiston

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto.

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto. Kyselylomakkeen palautus 2.6.2003 mennessä osoitteeseen: OAMK/ Hoitotyön osasto/ Salla Seppänen Kuntotie 2 86300 Oulainen TIETOA KOHTI AKTIIVISTA VANHUUTTA KYSELYLOMAKKEESTA Kohti aktiivista vanhuutta

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen mod. 1 Ohjaus ja neuvonta 1 (5) Taustakysymykset: Kysymyksien arviontiasteikko, ellei kysymyksessä ole toisin esitetty ja vastauksen painoarvo oppilaitos Täysin samaa mieltä. 5 sukupuoli Jokseenkin samaa

Lisätiedot

Q1 Olen. Koulutuskysely kevät / 47. Answered: 2,264 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15.55% 352.

Q1 Olen. Koulutuskysely kevät / 47. Answered: 2,264 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15.55% 352. Q1 Olen Answered: 2,264 Skipped: 0 Mies Nainen Mies Nainen 15.55% 352 84.45% 1,912 Total 2,264 1 / 47 Q2 Ikäni on Answered: 2,264 Skipped: 0 15 17 vuotta 18 20 vuotta 21 25 vuotta 26 30 vuotta yli 31 vuotta

Lisätiedot

Näyttötutkinnot 20 vuotta, 21.10.2014, klo 10.45 15.30. Arto Selkälä, tilastotieteen lehtori (YTT), Lapin yliopisto

Näyttötutkinnot 20 vuotta, 21.10.2014, klo 10.45 15.30. Arto Selkälä, tilastotieteen lehtori (YTT), Lapin yliopisto Näyttötutkinnot 20 vuotta, 21.10.2014, klo 10.45 15.30 Arto Selkälä, tilastotieteen lehtori (YTT), Lapin yliopisto Vuonna 2011 näyttötutkinnon suorittaneet: Verkkokyselyiden toteutustietoja Verkkokyselyt

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli 132 600 vuonna

Lisätiedot

Humanistisen ja kasvatusalan ammattiosaajaksi

Humanistisen ja kasvatusalan ammattiosaajaksi Koulutusohjelmat > Työpaikat Humanistisen ja kasvatusalan ammattiosaajaksi Ammatilliset perustutkinnot Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli 131 200 vuonna 2009 Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen.

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. FINLAND: 1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. Pentti, 2-vuotias poika Pentti syntyi seitsemän viikkoa etuajassa ja vietti neljä

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2010

Ammatillinen koulutus 2010 Koulutus 2011 Ammatillinen koulutus 2010 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6. Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.2013 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien sopeuttaminen

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

https://virkailija.opintopolku.fi/aipal/

https://virkailija.opintopolku.fi/aipal/ Page 1 of 7 Tietolähde AIPAL-palautejärjestelmä 26.01.2018 15:03 Vastaajien anonymiteetin suojaamiseksi vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä. Lukumäärä

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014 Taloussanomat ipad profiilitutkimus Helmikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimus on toteutettu InterQuestin SPOT Internet-tutkimuksella, jossa vastaajat kutsutaan kyselyyn satunnaisotannalla suoraan tutkittavalta

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma seminaari Paasitorni 2.8.213 Erityisasiantuntija Riku Honkasalo Opetushallitus Esityksen sisältö Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 700 opiskelijaa Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa oli 138 700 opiskelijaa vuonna 2014.

Lisätiedot

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006 Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä TNS Gallup 2006 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimus toteutettiin kirjekyselynä lokakuussa 2006 TNS Gallup lähetti maakunnittain kiintiöitynä

Lisätiedot

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus Opiskelukysely 2017 Perustutkintokoulutus Vastaajia 265 Opiskelukysely 2017 Opiskelukyselyn kohderyhmänä olivat perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet nykyiset opintonsa 2015-2016. Kysely oli

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet TAUSTATIEDOT Tervetuloa kehittämään ammatillisen koulutuksen digitalisaation tulevaisuutta! Kyselyllä saadaan tietoa siitä, kuinka digitalisaation vaikutukset näkyvät ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1. Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.2017 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten kuntavaikuttajien

Lisätiedot

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3)

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) Ammatin sisällöllinen kiinnostavuus 34 40 21 4 1 4,00 Ammatin hyvä imago 35 41 14 8 3 10 55 25 10 38 37 23 3 44 44 12 35 22 26 9 9 10 50 40 60 40 8 32

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista Yritysyhteistyötutkimus 2014 Julkinen yhteenveto tutkimusraportista 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten tarjoamista

Lisätiedot

Päättökysely 2017 tulokset

Päättökysely 2017 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus TELMA-koulutus Päättökysely opintonsa päättäville opiskelijoille Päättökysely toteutettiin Webropol-kyselynä keväällä 2017 Kyselyssä oli kolme teemaa: elämänlaadun

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Koulutus 2010 Lukiokoulutus 2009 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2009 yhteensä 112 100 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Koulutus 2013 Lukiokoulutus 2012 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2012 yhteensä 107 400 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakoulujen uusien opiskelijoiden määrä väheni Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden

Lisätiedot

Raportti etsivästä nuorisotyöstä

Raportti etsivästä nuorisotyöstä VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Raportti etsivästä nuorisotyöstä Raportti etsivästä nuorisotyöstä Häggman Erik 2012 1 Sisältö 1 Johdanto... 5 2 Kyselyn toteutus ja raportti... 5 2.1... 5 3 Etsivän nuorisotyön

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas!

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas! SILMÄNPOHJANIKÄRAPPEUMANALUEELLINEN ESIINTYVYYSSUOMESSA1998 2012 EliasPajukangas Syventävienopintojenkirjallinentyö Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö Elokuu2015 Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni hieman

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni hieman Koulutus 2015 Lukiokoulutus 2014 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni hieman Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2014 yhteensä 103 900 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Koulutus 2014 Lukiokoulutus 2013 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2013 yhteensä 105 900 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot