A TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT 40 OV... 2 HP2DAL LIIKETOIMINTA 20 OV... 2 ARVIOINTI HP2DAL LIIKETOIMINTA 20 OV...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT 40 OV... 2 HP2DAL LIIKETOIMINTA 20 OV... 2 ARVIOINTI HP2DAL LIIKETOIMINTA 20 OV..."

Transkriptio

1 A TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT 40 OV... 2 HP2DAL LIIKETOIMINTA 20 OV... 2 ARVIOINTI HP2DAL LIIKETOIMINTA 20 OV... 3 HP2DAT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ JA KEHITTÄMINEN 20 OV... 5 ARVIOINTI HP2DAT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ JA KEHITTÄMINEN 20 OV... 6 HP2DKOI INFORMAATIOTEKNOLOGIAPALVELUJEN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA 40 OV... 7 HP2DKOIK KÄYTÖN TUKI 40 OV... 7 HP2DKOIKTY Työvälineohjelmien tehokas hyödyntäminen 5 ov... 7 HP2DKOIKMI Mikrotuki 6 ov... 8 HP2DKOIKKÄ Käyttäjätuki 4 ov... 8 HP2DKOIKVE Verkon hallinta 2 ov... 9 HP2DKOIKIT IT-yritys ja markkinointi 3 ov... 9 HP2DKOIKT1 Työssäoppiminen 1 7 ov... 9 HP2DKOIKT2 Työssäoppiminen 2 13 ov ARVIOINTI HP2DKOIK KÄYTÖN TUKI 40 OV

2 A TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT 40 OV HP2DAL Liiketoiminta 20 ov Opiskelijan on osattava toteuttaa 1 10 työntekijän it-yrityksen perustamisvaiheet ja asiakirjat. Hän osaa tehdä yritykselle liiketoimintasuunnitelman, kate- ja hinnoittelulaskelmia. Opiskelija osaa toteuttaa 1 10 työntekijän yrityksen henkilöstösuunnittelun ja rekrytoinnin. Hän hallitsee yrityksen riskienhallintamenetelmät. Opiskelijan on osattava segmentoida markkinat. käyttää segmentoinnin perusteena kuluttajien ostokäyttäytymiseen liittyviä tekijöitä. käyttää markkinoinnin peruskilpailukeinoja: tuotetta, hintaa, saatavuutta ja viestintää. toimia asiakaslähtöisen markkinoinnin perusteiden mukaan. Opiskelijan on osattava sopimuksia tehdessä oikeudelliset peruskäsitteet, oikeuslähteet ja tiedonhankinta eri oikeuslähteistä. asiakaspalvelijana toimia kuluttajansuojalainsäädännön mukaan. Opiskelija voi suoraan soveltaa saamiaan valmiuksia kuluttajana ja työntekijänä. Opiskelijan on ymmärrettävä yrityksen talousprosessin kokonaisuus ja tunnettava pienen yrityksen taloushallinnon perustehtävät: laskutus, myynti- ja ostoreskontran hoito, palkanlaskennan perustehtävät ja liikekirjanpito. Opiskelijan on osattava kirjata pienen yrityksen tavanomaiset juoksevat liiketapahtumat atk-kirjanpitomuotoa käyttäen ja hänen tulee osata hoitaa myös muita taloushallinnon perustyötehtäviä kuten laskujen ja suoritusten kirjaamista reskontraan taloushallinto-ohjelmistoa käyttäen. Opiskelijan tulee tuntea yrityksen sisäisen laskentatoimen periaatteet ja hänen tulee osata laatia kannattavuus- ja kustannuslaskelmia. Opiskelijan on osattava toimia erilaisissa it-alan asiakaspalvelutehtävissä. Hänen tulee osata selvittää myynti- ja muissa palvelutilanteissa asiakkaan tarpeet ja avustaa asiakasta ratkaisun tekemisessä. Hänen tulee osata hoitaa myyntitapahtuma tavoitteellisesti. tuottaa tekstiä 10-sormijärjestelmällä. Hän osaa vakioasettelun ja asiakirjamallit. hyödyntää Word-tekstinkäsittelyohjelmaa kirjeiden ja raporttien laatimisessa, luetteloiden tekemisessä ja tarrojen tuottamisessa. Opiskelijan on osattava viestiä hyvin suomenkielellä suullisissa ja kirjallisissa it-alan työelämän tilanteissa, esim. henkilöstön koulutuksessa ohjelmistojen käyttöön ja markkinoitaessa it-alan palveluja. Opiskelijan tulee osata palvella asiakkaita englanniksi ja ruotsiksi puhelin-, asiakaspalvelu- ja liikematkailutilanteissa. Hänen on myös osattava kertoa it-alan yrityksestä, sen tuotteista ja toiminnoista englanniksi ja ruotsiksi sekä osattava hoitaa vierailujärjestelyjä, jotka vaativat englan- 2

3 nin tai ruotsin kieltä. Hänen tulee ymmärtää englannin ja ruotsin kielellä tapahtuvia tietokonealaan liittyviä kyselyjä ja tarjouksia sekä itse tehdä niitä sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelijan tulee osata asiakaspalvelutilanteissa tarvittavat laskutoimitukset, esim. prosentti- ja korkolaskut. Hänen tulee osata riittävät matemaattiset taidot, jotta hän pystyy toimimaan taloudellisesti. Hänen tulee osata käyttää tietokonetta tehokkaasti hyväkseen ratkaistessaan talousmatematiikan ongelmia esim. prosentti- ja korkolaskujen sekä valuutta- ja suhteisjakolaskujen ongelmia. vaikuttaa työympäristöönsä siten, että se soveltuu ergonomian periaatteisiin ja toimintatapoihin. soveltaa työpisteen näyttöpäätetyön ja istumatyön fyyysisiin ja psyykkisiin vaatimuksiin. Liiketoimintasuunnitelmassa opiskelija osaa seurata it-alan kehittymistä ja laatia sekä tulkita tilastoja, jolloin hän ottaa työssään huomioon kansantalouden ja yhteiskunnan muutosten vaikutukset. yhdistää kestävän kehityksen tetotekniikkaratkaisujen osa-alueeksi Edellä mainitut tavoitteet ja keskeiset sisällöt toteutetaan Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen kaupan ja hallinnon alalla seuraavilla opintojaksoilla: HP2DALLI Liiketoiminta HP2DALMK Markkinoinnin perusteet HPALHOI Oikeusoppi HP2DALTA Taloushallinnon tietojenkäsittely HP2DALHAS Asiakaspalvelu HP2DALTO Näppäilytaito ja tekstinkäsittelyvalmiudet HP2DALEN Työpaikan englanti HP2DALRU Työpaikan ruotsi HP2DALSU Liikeviestintä HP2DALMA Talousmatematiikkaa Excelillä HP2DALLK Ergonomia HP2DALKA Kansantalous Arviointi HP2DAL Liiketoiminta 20 ov 3 T1 toimia yhteistyökykyisesti ja tuntee työyhteisön pelisäännöt asettaa markkinoinnin kilpailukeinoille tavoitteita markkinoinnin suunnittelussa ja sisäistää asiakaslähtöisen toiminnan perusteet. tietokonetta käyttäen melko itsenäisesti laskea yksinkertaisimmat kaupan alan prosentti-, korko ja valuuttalaskut osaa hallitusti tuottaa vakioasettelun mukaisia perusasiakirjoja ja hallitsee auttavasti 10-sormijärjestelmän perustekniikan ymmärtää alaansa liittyviä englannin- ja ruotsinkielisiä helpohkoja kirjallisia ja suullisia kyselyjä ja tarjouksia ja selviytyy auttavasti asiakaspalvelutilanteissa ja osaa kertoa perusasiat yrityksestä hankkia tietoa ohjatusti ja selviytyä auttavasti työelämän tavallisimmista suullisista ja kirjallisista kielenkäyttötilanteista, esim. ohjelmien käytön opastamisessa sekä ohjeiden ja raporttien laadinnassa käyttää integroidun taloushallinto-ohjelmiston osaohjelmia kuten laskutus- ja reskontraohjelmia ja keskeisiä työkaluohjelmia (esim. tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmia) erilaisten taloushallin-

4 non erillisten työrutiinien hoidossa annettujen ohjeiden mukaan sekä ymmärtää eri osa-ohjelmien käyttötarkoituksen ja niiden yhteydet toisiin sovellutuksiin (esim. laskutus, reskontra) osana yrityksen taloushallinnon kokonaisuutta oikeudelliset peruskäsitteet, joita tarvitaan asiakirjojen, viranomaisohjeiden, lakien tms. lainopillisen tekstin ymmärtämiseksi, tiedonhankinnan oikeuslähteistä sekä perusperiaatteet valtuuttamisesta, työsuhteen osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista ja sopimuksen tekemisestä asiakaspalvelun fyysiset ja psyykkiset vaatimukset ja terveysriskit, liikunnan ja terveyden yhteyden sekä taukoliikunnan periaatteet T2 H3 yrityksen toiminnot ja tuntee vastuun omasta työstään ottaa huomioon kysynnän ja kilpailutilanteen suunniteltaessa markkinointia tietokonetta käyttäen itsenäisesti laskea kaupan ala prosentti-, korko- ja valuuttalaskujen perustehtäviä tuottaa ohjeet saatuaan vakioasettelun mukaisia perusasiakirjoja ja hallitsee 10-sormijärjestelmän perustekniikan kansantalouden kiertokulun merkityksen ja tietää yleisimmät talouspoliittiset toimet: finanssi-, raha- ja tulopolitiikka myös itse tuottaa englanniksi helpohkoja kirjallisia viestejä ruotsia selviytyäkseen rutiininomaisista työelämän tilanteista, myös puhelimessa, osaa kertoa työstään ja työpaikastaan. selviytyä tyydyttävästi työelämän tavallisimmista suullisista ja kirjallisista kielenkäyttötilanteista, esim. ohjelmien käytön opastamisesta sekä raporttien laadinnasta tehdä annettujen ohjeiden mukaan pienen yrityksen kirjanpidon tilikaudenaikaiset työvaiheet atk-kirjanpito-ohjelmaa käyttäen sekä ohjatusti myös muita taloushallinnon tehtäviä tehdä valtakirjan ja yksinkertaisia sopimuksia sekä tietää edustamisen ja valtuuttamisen lajit oikeat nosto- ja kantotekniikat, keinot ryhdin ylläpitämiseksi sekä osaa laatia taukoliikuntaohjelman laatia omat työtavoitteensa ja suunnitelmansa sekä tuntee yrityksen tavoitteet ja suunnitelmat liikeideapohjalta tehdä päätöksiä tuotelajitelmasta, hinnoittelusta ja saatavuudesta melko sujuvasti muodostaa tietokoneella laskentakaavoja kaupan alaan liittyvien prosentti-, korko- ja valuuttalaskujen ratkaisemiseksi, sekä suorittaa yhden jakoperusteen suhteisjakolaskuja tuottaa vakioasettelun mukaisia perusasiakirjoja 10-sormijärjestelmällä yleisimpien talouspoliittisten toimenpiteiden vaikutuksen kansantalouteen, joita ovat esim. taloudellinen kasvu, työllisyyden parantuminen ja alhaisempi inflaatio tuottaa englanniksi ja ruotsiksi hyvin kirjallisia ja suullisia kyselyjä ja tarjouksia ja ymmärtää näitä sekä osaa toimia hyvin erilaisissa työelämän tilanteissa (mm. puhelin-, asiakaspalvelu, yritysvierailut). 4

5 puhua ja toimia tarkoituksenmukaisesti yhteistyötilanteissa (kokoukset, neuvottelut) omalla äidinkielellään sekä viestiä kirjallisesti eri tilanteissa esim. raporttien, ohjeiden ja opasteiden kirjoittamisessa. käyttää melko itsenäisesti integroitua taloushallinnon ohjelmistoa ja keskeisiä työkaluohjelmia (esim. tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmia) kirjanpidon ja muun laskentatoimen, laskutuksen, reskontran sekä palkanlaskennan tehtävien hoidossa neuvotella sopimusehdoista hänelle annettujen valtuutuksien rajoissa osoittaa toiminnallaan ymmärtävänsä, miten ylläpitää ja edistää fyysistä kuntoa, hyvää ryhtiä ja yleistä vireyttä H4 analysoida yrityksen toimintoja, suunnitelmia ja tuloksia sekä toimia työyhteisössä vastuullisesti soveltaa markkinoinnin kilpailukeinoja eri kilpailuolosuhteissa esim. haastajana tai markkinajohtajana soveltaa sujuvasti prosentti-, korko- ja valuuttalaskuja kaupan alan ongelmien ratkaisemiseen tietokonetta käyttäen tuottaa oma-aloitteisesti vakioasettelun mukaisia perusasiakirjoja 10-sormijärjestelmällä yhdistää oman kansantalouden ja muiden kansantalouksien (esim. EU:n) välisen riippuvuuden sekä osaa keskustella ajankohtaisista asioista (esim. EU:n itälaajentuminen) vaikeuksitta viestiä erilaisissa työelämän tilanteissa ja osaa kertoa erilaisista yrityksistä ja tuotteista englanniksi ja ruotsiksi viestiä joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti, osaa neuvotella ja opastaa ohjelmien käytössä sekä laatia ohjeita, raportteja ja muistioita hyödyntää monipuolisesti integroidun taloushallinto-ohjelmiston ominaisuuksia ja käyttää keskeisiä työvälineohjelmia (esim. tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmia) taloushallinnon tehtävien hoidossa uusissa tilanteissa selvittää työnsä edellyttämät oikeudelliset tiedot oma-aloitteisesti esiintyä reippaasti ja ryhdikkäästi hyväkuntoisena sekä osaa laatia vireyttä edistävän taukoliikuntaohjelman istuma- tai seisomatyötä tekevälle HP2DAT Tietojärjestelmien käyttö ja kehittäminen 20 ov laatia taulukkolaskentaohjelmalla taulukoita, suojata ja linkittää niitä. Hän osaa lajitella ja suodattaa taulukoiden tietoja. Hän osaa käyttää esitysgrafiikkaohjelmaa ja tuottaa sen avulla kalvoja ja slide show esityksiä. Hänen on osattava tehdä tekstiluetteloita, organisaatio- 5

6 kaavioita, graafisia kuvaajia ja taulukoita. Hän tuntee relaatiotietokantojen rakenteen. Hänen on tunnettava peruskäsitteet taulukko, tietue, kenttä, kenttätyyppi, perusavain ja relaatio. Hänen on osattava tehdä tauluja, kyselyitä, lomakkeita ja raportteja tietokantaohjelmalla. asentaa ohjelmia internetin ohjelmakirjastosta. Opiskelijan on osattava ottaa käyttöön uusi työasema ja tehdä siihen tarvittavat oheislaiteasennukset esim. tulostimen asennus. Hänen tulee osata käyttää Windows-käyttöjärjestelmää: pakata ja purkaa tiedostoja ja hallita varmuuskopiointi tätä tarkoitusta varten tehdyllä ohjelmalla. Hänen on hallittava virusten torjunta. Opiskelijan on tunnettava tietoliikenteen peruskäsitteet: siirtotiet, kaapelityypit, tietoverkon topologia. Opiskelijan on osattava yhdistää kaksi työasemaa toisiinsa siten, että tiedostojen yhteiskäyttö mahdollistuu. Opiskelijan on osattava paikallistaa ja rajata verkkopalveluiden käytössä ilmeneviä ongelmia, jolloin hänen on tunnettava lähiverkon ja internetverkon arkkitehtuuri. Hän osaa hakea tietoa internetistä ja käyttää sähköpostia esim. lähettää liitetiedostoja ja käyt-tää osoitekirjaa sekä postituslistaa. Opiskelijan tulee osata toteuttaa www-sivuja html-kielellä. Hänen on osattava käyttää lomakkeita, kehyksiä, taulukointia, interaktiivista kuvaa, linkitystä ja JavaScript-elementtejä. Hänen on osattava tehdä www-sivukokonaisuus valitusta aiheesta ja siirtää ftp-ohjelmalla sivu valitulle www-palvelimelle. Opiskelijan on osattava suunnitella tietojärjestelmä siten, että siinä otetaan huomioon yrityksen tai organisaation liiketoiminnan tarpeet. Hän tulee osata jäsentää kehittämistyö eri vaiheisiin ja käyttää yhtä kuhunkin vaiheeseen soveltuvaa kuvausmenetelmää. Hänen on pystyttävä työskentelemään projektiryhmän jäsenenä ja osattava laatia projektidokumentteja. Opiskelijan on osattava koota asiakkaan liiketoimintaa tukeva laite- ja ohjelmistoratkaisu ja tehdä hankintasuunnitelma. Hänen tulee osata tehdä hankintasopimus ja laatia siihen liittyvät asiakirjat. Opiskelijan tulee osata viestiä englannin kielellä erilaisissa laitteiden ja ohjelmien hankintaan liittyvissä tilanteissa. Opiskelijan on osattava suunnitella ja ohjelmoida pienimuotoisia, rakenteisia ohjelmia, jotka sisältävät käyttöliittymän, laskentalogiikkaa sekä tietokannan tai tiedoston käsittelyn. Edellä mainitut tavoitteet ja keskeiset sisällöt toteutetaan Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen kaupan ja hallinnon alalla seuraavilla opintojaksoilla: HP2DATMI Mikrotietokone työvälineenä HP2DATLA Laitteisto ja käyttöjärjestelmä HP2DATTI Tietoliikennepalvelut HP2DATTS Tietojärjestelmien suunnittelu ja hankinta HP2DATOH Ohjelmointi Arviointi HP2DAT Tietojärjestelmien käyttö ja kehittäminen 20 ov T1 käyttää auttavasti työvälineohjelmia: taulukkolaskenta, esitysgrafiikka, tietokannat toimia apuna laitteistoihin liittyvissä ongelmissa, kuten esim. tulostimen asentamisessa 6

7 laatia yksinkertaisia www sivuja, joissa ei ole kehyksiä tai sisäisiä ohjelmia muokata esim. muuttujia valmiissa koodissa toimia auttavasti englannin kielellä laitteiston hankkimiseen liittyvissä tilanteissa toimia eri kulttuureja edustavan työyhteisön jäsenenä T2 H3 H4 käyttää työvälineohjelmien perustoimintoja, esim. taulukkolaskennassa auttaa yksinkertaisissa laitteistoihin liittyvissä ongelmissa kuten lisämuistin asentamisessa laatia www sivuja suunnitella koodin laskutoimitusta varten olla mukana yrityksen tietojärjestelmien suunnittelutyössä käyttää työvälineohjelmia, esim. taulukkolaskentaa, esitysgrafiikkaa, tietokantaohjelmia auttaa laitteistoihin liittyvissä yleisimmissä ongelmissa, kuten kovalevyn asentamisessa laatia ja päivittää www sivuja sekä hallitsee html kielen käytön koodata koodin laskutoimitukseen, jossa myös käyttöliittymä suunnitella osa alueita tietojärjestelmistä käyttää tietotekniikkaan liittyvää englanninkielistä materiaalia ja kommunikoida englannin kielellä käyttäjätuessa monikulttuurisen työyhteisön jäsenenä käyttää työvälineohjelmia ja havaita omat virheensä korjata laitteistoihin liittyviä ongelmia, kuten verkko-ongelmat laatia ja päivittää www sivuja sekä hallitsee hyvin html kielen erikoistoimintojen käytön ohjelmoida ja käyttää ohjelmointikielen edistyneempiä komentoja suunnitella ja dokumentoida tietojärjestelmiä HP2DKOI INFORMAATIOTEKNOLOGIAPALVELUJEN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA 40 OV HP2DKOIK Käytön tuki 40 ov HP2DKOIKTY Työvälineohjelmien tehokas hyödyntäminen 5 ov 7

8 Opiskelijan on osattava käyttää työvälineohjelmia, kuten esim. taulukkolaskenta ja tietokanta, AB-korttia vastaavalla tasolla. Hänen on kyettävä ohjelmoimaan makroja rationalisoidakseen työvälineohjelmien käyttöä. Hänen tulee osata valita kuhunkin tehtävään parhaiten soveltuva ohjelma ja laatia käyttöohjeita julkaisuohjelmaa hyödyntäen. Hänen on hallittava työvälineohjelmien yhteiskäyttö. Keskeiset sisällöt ovat Työvälineohjelmien tehokäyttö Makrojen ohjelmointi Yhteiskäyttö Kuvankäsittely Microsoft Outlook Edeltävyysehdot HP2DATMI Mikrotietokone työvälineenä HP2DKOIKMI Mikrotuki 6 ov HP2DKOIKMI1 Mikrotuki1 3 ov HP2DKOIKMI2 Mikrotuki2 3 ov Opiskelijan on osattava asentaa ja päivittää PC:hen siihen kuuluvat peruskomponentit, oheislaitteet, käyttöjärjestelmä ja ohjelmistot. Opiskelijan on osattava selvittää ja korjata usein esiintyviä laitevikoja sekä käyttöjärjestelmätason ongelmat. Hänen on osattava toimia myös Linuxkäyttöympäristössä. Hänen on hallittava atk-laitteiston englanninkieliset termit. Keskeiset sisällöt ovat PC:n ja sen oheislaitteiden rakenne ja toiminta Ongelmatilanteiden hoito Toinen (esim. Linux-) käyttöjärjestelmä Tietotekniikan perussanasto englanniksi Edeltävyysehdot HP2DATMI Mikrotietokone työvälineenä, HP2DATLA Laitteisto ja käyttöjärjestelmä HP2DKOIKKÄ Käyttäjätuki 4 ov Opiskelijan on osattava neuvoa ja kouluttaa toisia työympäristössä käytössä olevien ohjelmistojen ja laitteistojen käytössä. Opiskelijan tulee osata laatia ohjelmiin ja laitteistoon liittyviä käyttöohjeita. Opiskelijan on osattava toimia aktiivisesti ja kannustavasti koulutustilanteissa ja ottaa huomioon koulutettavan erityistarpeet. Opiskelijan tulee tietää oman tehtävänsä tärkeys työyh- 8

9 teisössä ja osattava toimia asiakaskeskeisesti ja palvella työyhteisöään sen liiketoimintaa tukien aktiivisesti ja luotettavasti. Keskeiset sisällöt ovat ohjelmistojen ja laitteistojen käytön neuvonta ja koulutus neuvottelu- ja esiintymistaito HP2DKOIKVE Verkon hallinta 2 ov Opiskelijan on osattava suunnitella lähiverkko, liittää siihen laitteet ja asentaa tarvittavat ohjelmat sekä työasemiin että palvelimelle. Hänen on kyettävä valitsemaan sopiva palvelinohjelmisto. Hänen on osattava dokumentoida verkko. Opiskelijan tulee osata toimia verkon pääkäyttäjän apuna ja tunnistaa lähiverkon vikatilanteet. Lisäksi hänen on osattava huolehtia verkon tietoturvasta, kuten esim. palomuurin rakentaminen. Keskeiset sisällöt ovat Mikroverkon pystyttäminen Verkkokäyttöjärjestelmät Pääkäyttäjän tehtävät Verkon tietoturvaratkaisut Edeltävyysehdot HP2DATTI Tietoliikennepalvelut, HP2DATLA Laitteisto ja käyttöjärjestelmä, HP2DKOIKMI Mikrotuki HP2DKOIKIT IT-yritys ja markkinointi 3 ov Opiskelija saa valmiudet ulkoiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen: opiskelija saa yleisnäkemyksen yrityssuunnittelusta, yrityksen kehittämisestä ja markkinoinnista noin 1-10 työntekijän IT-liikeyrityksessä. laatia osto- ja myyntibudjetit ja markkinointisuunnitelman sekä niihin liittyvät seurantaraportit. Hän osaa laatia IT-yrityksen osto- ja myyntisopimukset sekä liiketoimintasuunnitelman. HP2DKOIKT1 Työssäoppiminen 1 7 ov Työssä opitaan Käyttämään työvälineohjelmia yrityksen toimialan mukaisissa tehtävissä Laatimaan yrityksen tarpeita vastaavia makroja Toimimaan mikrotukihenkilön apuna ja selvittämään ongelmia. 9

10 HP2DKOIKT2 Työssäoppiminen 2 13 ov Työssä opitaan tekemään ohje- ja opastusmateriaalia ohjaamaan tarvittaessa. Toimimaan verkkotukihenkilön apuna ja hallitsemaan verkkoympäristöä. Arviointi HP2DKOIK Käytön tuki 40 ov T1 T2 H3 H4 työvälineohjelmien yhteiskäytön ja osaa tehdä makropainikkeita lähiverkon topologian PC:n ja sen oheislaitteiden rakenteen ja toiminnan, havaitsee ongelmatilanteet sekä käyttää tarvittaessa toista esim. Linuxkäyttöjärjestelmää olla apuna ohjelmiston ja laitteiston käytön neuvonnassa ja koulutuksessa liiketoiminta - markkinointisuunnitelman rungon ja sopimusten periaatteet atk-laitteiston englanninkieliset termit yhteiskäyttää työvälineohjelmia ja laatia makroja ohjatusti suunnitella ja toteuttaa lähiverkon PC:n ja sen oheislaitteiden rakenteen ja toiminnan, havaitsee ongelmatilanteet sekä käyttää tarvittaessa toista esim. Linuxkäyttöjärjestelmää neuvoa ja kouluttaa ohjelmiston ja laitteiston käyttöä liiketoiminta markkinointisuunnitelman sisällön ja tavanomaisten sopimusten sisällöt yhteiskäyttää työvälineohjelmia, konvertoida tietoja esim. Excelistä Access-ohjelmaan kytkeä tietokoneita lähiverkkoon PC:n ja sen oheislaitteiden rakenteen ja toiminnan, havaitsee ongelmatilanteet sekä käyttää tarvittaessa toista esim. Linuxkäyttöjärjestelmää hyvin neuvoa ja kouluttaa ohjelmiston ja laitteiston käyttöä laatia pienen yrityksen liiketoiminta markkinointisuunnitelman juridiikka ja sopimuskäytäntö huomioiden käyttää alan englanninkielistä materiaalia, esim. ohjekirjat yhteiskäyttää työvälineohjelmia ja laatia makroja sekä arvioida omaa työskentelyään kytkeä tietokoneita ja oheislaitteita verkkoon PC:n ja sen oheislaitteiden rakenteen ja toiminnan, havaita ja ratkaista ongelmatilanteet sekä käyttää tarvittaessa toista esim. Linuxkäyttöjärjestelmää 10

11 11 neuvoa ja kouluttaa ohjelmiston ja laitteiston käyttöä yrityksen henkilöstön toiveiden mukaisesti laatia itsenäisesti pienen yrityksen liiketoiminta markkinointisuunnitelman ja analysoida yrityksen kehittämistarpeita

DATANOMIN LÄHTÖARVIOINTI

DATANOMIN LÄHTÖARVIOINTI Työkalun nimi: Suunnittelija: Miksi? Mitä? DATANOMIN LÄHTÖARVIOINTI Leena Helin Työkalu on suunniteltu hakeutumisvaiheessa tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin lähtötasohaastattelun / ohjauskeskustelun

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO DATANOMI. 120 ov Ammatilliset opinnot

TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO DATANOMI. 120 ov Ammatilliset opinnot ESPOON LIIKETALOUSINSTITUUTTI OPETUSSUUNNITELMA 1.1.2004 TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO DATANOMI 120 ov Ammatilliset opinnot 3.2.A TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT 40 OV 3.2.1 LIIKETOIMINTA 20

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU. Tietotekniikka. valinnainen. 8. ja 9. luokat

OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU. Tietotekniikka. valinnainen. 8. ja 9. luokat OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU Tietotekniikka valinnainen 8. ja 9. luokat Sisällysluettelo A. TAVOITTEET... 3 B. ARVIOINTI... 3 I. 8. LUOKKA... 4 1. TIETOTEKNIIKAN PERUSTEET... 4 2. KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Myynnin tukipalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Myynnin tuki Myynnin viestintä Tavoitteet: Opiskelija palvelee sisäisiä ja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Myynnin tukipalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Toimintaympäristöjen (5 ov) Opintojakson sisältö Toimintaympäristöjen 5 ov ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson Opiskelija osaa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Toimistopalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet:

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: Opiskelija hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet. Hän myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Myynnin tukipalvelut tutkinnon osa (MYTU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp Tavoitteet Opiskelija osaa ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Asiakkuuksien hoito tutkinnon osa (ASHO) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Asiakkuuksien hoito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Sisäinen - ja asiakasviestintä (5 ov) Opintojakson sisältö Sisäinen - ja asiakasviestintä ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toimistopalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta. Hän hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toimistopalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o hoitaa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toimistopalvelut tutkinnon osa (TOPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi 4.3.3 Toimistopalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Toimistopalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Paikka Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto Pohjolankatu 4 6, Savonlinna Hinta 80 euroa/osallistuja, sisältää 20 h Koulutuspäivän kesto 5 tuntia, klo 10:00 15:00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattitaitovaatimukset:

Lisätiedot

KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU LIITE 2 1 KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN 1. Koulutuksen kokonaistavoitteet n työnjohtokoulutuskokeilun tavoitteena on kouluttaa henkilöitä, jotka osaavat

Lisätiedot

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Kokkolassa 1.9.2014 31.5.2016 Koulutus Aikuisopiskelijoille tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistava koulutus. Tutkintonimikkeenä

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA ETIIKKA, 2 ov 1. Eettisten kysymysten pohdinta 2. Arvo- ja normiristiriitojen käsittely työssä 3. Elinikäisen oppimisen avaintaidot - Ammattietiikka Arvioinnin kohteiden 1 ja 2 osaaminen osoitetaan aktiivisella

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

AUTOALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

AUTOALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU LIITE 1 1 AUTOALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN 1. Koulutuksen kokonaistavoitteet n työnjohtokoulutuskokeilun tavoitteena on kouluttaa henkilöitä, jotka osaavat

Lisätiedot

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus Koulutus Opiskelija Opettajatuutori Liiketalouden koulutus OPPIMISEN TAIDOT Osaan arvioida ja kehittää osaamistani ja oppimistapojani. Osaan hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti ja tehdä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

3. Koulutuksen osien ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit kolmiportaisen arvioinnin tyydyttävällä tasolla

3. Koulutuksen osien ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit kolmiportaisen arvioinnin tyydyttävällä tasolla KOKEILUOHJELMA 1 (7) Kuljetusalan työnjohtokoulutus 9.3.2009 LIITE 2 KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN 1. Koulutuksen kokonaistavoitteet Kuljetusalan työnjohtokoulutuskokeilun

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien tietojenkäsittelyn perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin pois lukien palvelinympäristön virtualisointi työn perustana

Lisätiedot

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet LIITE 5 Tampereen kaupunki Kasvatus ja opetuspalvelut 2012 2015 Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet Tavoitteena on, että oppilas hyödyntää tieto ja viestintätekniikan mahdollisuuksia

Lisätiedot

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö:

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu osallistuu yrityksen toiminnan suunnitteluun ja toimii ryhmän jäsenenä ottaa vastuun töistään

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(12) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kaupan palvelu ja myynti 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu palvelutilanteisiin ja hoitaa tuotevastuualueensa. Hän palvelee asiakasta

Lisätiedot

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp Pakollinen tutkinnon osa osaa tehdä peruslaskutoimitukset, toteuttaa mittayksiköiden muunnokset ja soveltaa talousmatematiikkaa

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov LIITE 1 1 (11) TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelija on tunnettava oman alansa perustutkinnon opetussuunnitelma ja kansalliset näyttöaineistot,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kaupan palvelu ja myynti tutkinnon osa (KAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kaupan palvelu ja myynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

3. Koulutuksen osien ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit kolmiportaisen arvioinnin tyydyttävällä tasolla

3. Koulutuksen osien ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit kolmiportaisen arvioinnin tyydyttävällä tasolla KOKEILUOHJELMA 1 (6) Autoalan työnjohtokoulutus 9.3.2009 LIITE 1 AUTOALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN 1. Koulutuksen kokonaistavoitteet Autoalan työnjohtokoulutuskokeilun tavoitteena

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

KAUPAN PALVELU JA MYYNTI. KAPA 30 osp

KAUPAN PALVELU JA MYYNTI. KAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KAUPAN PALVELU JA MYYNTI 30 osp KAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kaupan palvelu ja myynti, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

(3-4) Tavoitteet 4. luokan jälkeen. (0-2) Tavoitteet 2. luokan jälkeen. (5-6) Tavoitteet 6. luokan jälkeen. (7-9) Tavoitteet 9.

(3-4) Tavoitteet 4. luokan jälkeen. (0-2) Tavoitteet 2. luokan jälkeen. (5-6) Tavoitteet 6. luokan jälkeen. (7-9) Tavoitteet 9. 1. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteet ja keskeiset käsitteet, sekä käytännön tvt-taitojen kehittäminen omien tuotosten laadinnassa. Osaa käyttää itsenäisesti tablettia ja / tai

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot