A TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT 40 OV... 2 HP2DAL LIIKETOIMINTA 20 OV... 2 ARVIOINTI HP2DAL LIIKETOIMINTA 20 OV...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT 40 OV... 2 HP2DAL LIIKETOIMINTA 20 OV... 2 ARVIOINTI HP2DAL LIIKETOIMINTA 20 OV..."

Transkriptio

1 A TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT 40 OV... 2 HP2DAL LIIKETOIMINTA 20 OV... 2 ARVIOINTI HP2DAL LIIKETOIMINTA 20 OV... 3 HP2DAT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ JA KEHITTÄMINEN 20 OV... 5 ARVIOINTI HP2DAT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ JA KEHITTÄMINEN 20 OV... 6 HP2DKOI INFORMAATIOTEKNOLOGIAPALVELUJEN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA 40 OV... 7 HP2DKOIK KÄYTÖN TUKI 40 OV... 7 HP2DKOIKTY Työvälineohjelmien tehokas hyödyntäminen 5 ov... 7 HP2DKOIKMI Mikrotuki 6 ov... 8 HP2DKOIKKÄ Käyttäjätuki 4 ov... 8 HP2DKOIKVE Verkon hallinta 2 ov... 9 HP2DKOIKIT IT-yritys ja markkinointi 3 ov... 9 HP2DKOIKT1 Työssäoppiminen 1 7 ov... 9 HP2DKOIKT2 Työssäoppiminen 2 13 ov ARVIOINTI HP2DKOIK KÄYTÖN TUKI 40 OV

2 A TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT 40 OV HP2DAL Liiketoiminta 20 ov Opiskelijan on osattava toteuttaa 1 10 työntekijän it-yrityksen perustamisvaiheet ja asiakirjat. Hän osaa tehdä yritykselle liiketoimintasuunnitelman, kate- ja hinnoittelulaskelmia. Opiskelija osaa toteuttaa 1 10 työntekijän yrityksen henkilöstösuunnittelun ja rekrytoinnin. Hän hallitsee yrityksen riskienhallintamenetelmät. Opiskelijan on osattava segmentoida markkinat. käyttää segmentoinnin perusteena kuluttajien ostokäyttäytymiseen liittyviä tekijöitä. käyttää markkinoinnin peruskilpailukeinoja: tuotetta, hintaa, saatavuutta ja viestintää. toimia asiakaslähtöisen markkinoinnin perusteiden mukaan. Opiskelijan on osattava sopimuksia tehdessä oikeudelliset peruskäsitteet, oikeuslähteet ja tiedonhankinta eri oikeuslähteistä. asiakaspalvelijana toimia kuluttajansuojalainsäädännön mukaan. Opiskelija voi suoraan soveltaa saamiaan valmiuksia kuluttajana ja työntekijänä. Opiskelijan on ymmärrettävä yrityksen talousprosessin kokonaisuus ja tunnettava pienen yrityksen taloushallinnon perustehtävät: laskutus, myynti- ja ostoreskontran hoito, palkanlaskennan perustehtävät ja liikekirjanpito. Opiskelijan on osattava kirjata pienen yrityksen tavanomaiset juoksevat liiketapahtumat atk-kirjanpitomuotoa käyttäen ja hänen tulee osata hoitaa myös muita taloushallinnon perustyötehtäviä kuten laskujen ja suoritusten kirjaamista reskontraan taloushallinto-ohjelmistoa käyttäen. Opiskelijan tulee tuntea yrityksen sisäisen laskentatoimen periaatteet ja hänen tulee osata laatia kannattavuus- ja kustannuslaskelmia. Opiskelijan on osattava toimia erilaisissa it-alan asiakaspalvelutehtävissä. Hänen tulee osata selvittää myynti- ja muissa palvelutilanteissa asiakkaan tarpeet ja avustaa asiakasta ratkaisun tekemisessä. Hänen tulee osata hoitaa myyntitapahtuma tavoitteellisesti. tuottaa tekstiä 10-sormijärjestelmällä. Hän osaa vakioasettelun ja asiakirjamallit. hyödyntää Word-tekstinkäsittelyohjelmaa kirjeiden ja raporttien laatimisessa, luetteloiden tekemisessä ja tarrojen tuottamisessa. Opiskelijan on osattava viestiä hyvin suomenkielellä suullisissa ja kirjallisissa it-alan työelämän tilanteissa, esim. henkilöstön koulutuksessa ohjelmistojen käyttöön ja markkinoitaessa it-alan palveluja. Opiskelijan tulee osata palvella asiakkaita englanniksi ja ruotsiksi puhelin-, asiakaspalvelu- ja liikematkailutilanteissa. Hänen on myös osattava kertoa it-alan yrityksestä, sen tuotteista ja toiminnoista englanniksi ja ruotsiksi sekä osattava hoitaa vierailujärjestelyjä, jotka vaativat englan- 2

3 nin tai ruotsin kieltä. Hänen tulee ymmärtää englannin ja ruotsin kielellä tapahtuvia tietokonealaan liittyviä kyselyjä ja tarjouksia sekä itse tehdä niitä sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelijan tulee osata asiakaspalvelutilanteissa tarvittavat laskutoimitukset, esim. prosentti- ja korkolaskut. Hänen tulee osata riittävät matemaattiset taidot, jotta hän pystyy toimimaan taloudellisesti. Hänen tulee osata käyttää tietokonetta tehokkaasti hyväkseen ratkaistessaan talousmatematiikan ongelmia esim. prosentti- ja korkolaskujen sekä valuutta- ja suhteisjakolaskujen ongelmia. vaikuttaa työympäristöönsä siten, että se soveltuu ergonomian periaatteisiin ja toimintatapoihin. soveltaa työpisteen näyttöpäätetyön ja istumatyön fyyysisiin ja psyykkisiin vaatimuksiin. Liiketoimintasuunnitelmassa opiskelija osaa seurata it-alan kehittymistä ja laatia sekä tulkita tilastoja, jolloin hän ottaa työssään huomioon kansantalouden ja yhteiskunnan muutosten vaikutukset. yhdistää kestävän kehityksen tetotekniikkaratkaisujen osa-alueeksi Edellä mainitut tavoitteet ja keskeiset sisällöt toteutetaan Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen kaupan ja hallinnon alalla seuraavilla opintojaksoilla: HP2DALLI Liiketoiminta HP2DALMK Markkinoinnin perusteet HPALHOI Oikeusoppi HP2DALTA Taloushallinnon tietojenkäsittely HP2DALHAS Asiakaspalvelu HP2DALTO Näppäilytaito ja tekstinkäsittelyvalmiudet HP2DALEN Työpaikan englanti HP2DALRU Työpaikan ruotsi HP2DALSU Liikeviestintä HP2DALMA Talousmatematiikkaa Excelillä HP2DALLK Ergonomia HP2DALKA Kansantalous Arviointi HP2DAL Liiketoiminta 20 ov 3 T1 toimia yhteistyökykyisesti ja tuntee työyhteisön pelisäännöt asettaa markkinoinnin kilpailukeinoille tavoitteita markkinoinnin suunnittelussa ja sisäistää asiakaslähtöisen toiminnan perusteet. tietokonetta käyttäen melko itsenäisesti laskea yksinkertaisimmat kaupan alan prosentti-, korko ja valuuttalaskut osaa hallitusti tuottaa vakioasettelun mukaisia perusasiakirjoja ja hallitsee auttavasti 10-sormijärjestelmän perustekniikan ymmärtää alaansa liittyviä englannin- ja ruotsinkielisiä helpohkoja kirjallisia ja suullisia kyselyjä ja tarjouksia ja selviytyy auttavasti asiakaspalvelutilanteissa ja osaa kertoa perusasiat yrityksestä hankkia tietoa ohjatusti ja selviytyä auttavasti työelämän tavallisimmista suullisista ja kirjallisista kielenkäyttötilanteista, esim. ohjelmien käytön opastamisessa sekä ohjeiden ja raporttien laadinnassa käyttää integroidun taloushallinto-ohjelmiston osaohjelmia kuten laskutus- ja reskontraohjelmia ja keskeisiä työkaluohjelmia (esim. tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmia) erilaisten taloushallin-

4 non erillisten työrutiinien hoidossa annettujen ohjeiden mukaan sekä ymmärtää eri osa-ohjelmien käyttötarkoituksen ja niiden yhteydet toisiin sovellutuksiin (esim. laskutus, reskontra) osana yrityksen taloushallinnon kokonaisuutta oikeudelliset peruskäsitteet, joita tarvitaan asiakirjojen, viranomaisohjeiden, lakien tms. lainopillisen tekstin ymmärtämiseksi, tiedonhankinnan oikeuslähteistä sekä perusperiaatteet valtuuttamisesta, työsuhteen osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista ja sopimuksen tekemisestä asiakaspalvelun fyysiset ja psyykkiset vaatimukset ja terveysriskit, liikunnan ja terveyden yhteyden sekä taukoliikunnan periaatteet T2 H3 yrityksen toiminnot ja tuntee vastuun omasta työstään ottaa huomioon kysynnän ja kilpailutilanteen suunniteltaessa markkinointia tietokonetta käyttäen itsenäisesti laskea kaupan ala prosentti-, korko- ja valuuttalaskujen perustehtäviä tuottaa ohjeet saatuaan vakioasettelun mukaisia perusasiakirjoja ja hallitsee 10-sormijärjestelmän perustekniikan kansantalouden kiertokulun merkityksen ja tietää yleisimmät talouspoliittiset toimet: finanssi-, raha- ja tulopolitiikka myös itse tuottaa englanniksi helpohkoja kirjallisia viestejä ruotsia selviytyäkseen rutiininomaisista työelämän tilanteista, myös puhelimessa, osaa kertoa työstään ja työpaikastaan. selviytyä tyydyttävästi työelämän tavallisimmista suullisista ja kirjallisista kielenkäyttötilanteista, esim. ohjelmien käytön opastamisesta sekä raporttien laadinnasta tehdä annettujen ohjeiden mukaan pienen yrityksen kirjanpidon tilikaudenaikaiset työvaiheet atk-kirjanpito-ohjelmaa käyttäen sekä ohjatusti myös muita taloushallinnon tehtäviä tehdä valtakirjan ja yksinkertaisia sopimuksia sekä tietää edustamisen ja valtuuttamisen lajit oikeat nosto- ja kantotekniikat, keinot ryhdin ylläpitämiseksi sekä osaa laatia taukoliikuntaohjelman laatia omat työtavoitteensa ja suunnitelmansa sekä tuntee yrityksen tavoitteet ja suunnitelmat liikeideapohjalta tehdä päätöksiä tuotelajitelmasta, hinnoittelusta ja saatavuudesta melko sujuvasti muodostaa tietokoneella laskentakaavoja kaupan alaan liittyvien prosentti-, korko- ja valuuttalaskujen ratkaisemiseksi, sekä suorittaa yhden jakoperusteen suhteisjakolaskuja tuottaa vakioasettelun mukaisia perusasiakirjoja 10-sormijärjestelmällä yleisimpien talouspoliittisten toimenpiteiden vaikutuksen kansantalouteen, joita ovat esim. taloudellinen kasvu, työllisyyden parantuminen ja alhaisempi inflaatio tuottaa englanniksi ja ruotsiksi hyvin kirjallisia ja suullisia kyselyjä ja tarjouksia ja ymmärtää näitä sekä osaa toimia hyvin erilaisissa työelämän tilanteissa (mm. puhelin-, asiakaspalvelu, yritysvierailut). 4

5 puhua ja toimia tarkoituksenmukaisesti yhteistyötilanteissa (kokoukset, neuvottelut) omalla äidinkielellään sekä viestiä kirjallisesti eri tilanteissa esim. raporttien, ohjeiden ja opasteiden kirjoittamisessa. käyttää melko itsenäisesti integroitua taloushallinnon ohjelmistoa ja keskeisiä työkaluohjelmia (esim. tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmia) kirjanpidon ja muun laskentatoimen, laskutuksen, reskontran sekä palkanlaskennan tehtävien hoidossa neuvotella sopimusehdoista hänelle annettujen valtuutuksien rajoissa osoittaa toiminnallaan ymmärtävänsä, miten ylläpitää ja edistää fyysistä kuntoa, hyvää ryhtiä ja yleistä vireyttä H4 analysoida yrityksen toimintoja, suunnitelmia ja tuloksia sekä toimia työyhteisössä vastuullisesti soveltaa markkinoinnin kilpailukeinoja eri kilpailuolosuhteissa esim. haastajana tai markkinajohtajana soveltaa sujuvasti prosentti-, korko- ja valuuttalaskuja kaupan alan ongelmien ratkaisemiseen tietokonetta käyttäen tuottaa oma-aloitteisesti vakioasettelun mukaisia perusasiakirjoja 10-sormijärjestelmällä yhdistää oman kansantalouden ja muiden kansantalouksien (esim. EU:n) välisen riippuvuuden sekä osaa keskustella ajankohtaisista asioista (esim. EU:n itälaajentuminen) vaikeuksitta viestiä erilaisissa työelämän tilanteissa ja osaa kertoa erilaisista yrityksistä ja tuotteista englanniksi ja ruotsiksi viestiä joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti, osaa neuvotella ja opastaa ohjelmien käytössä sekä laatia ohjeita, raportteja ja muistioita hyödyntää monipuolisesti integroidun taloushallinto-ohjelmiston ominaisuuksia ja käyttää keskeisiä työvälineohjelmia (esim. tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmia) taloushallinnon tehtävien hoidossa uusissa tilanteissa selvittää työnsä edellyttämät oikeudelliset tiedot oma-aloitteisesti esiintyä reippaasti ja ryhdikkäästi hyväkuntoisena sekä osaa laatia vireyttä edistävän taukoliikuntaohjelman istuma- tai seisomatyötä tekevälle HP2DAT Tietojärjestelmien käyttö ja kehittäminen 20 ov laatia taulukkolaskentaohjelmalla taulukoita, suojata ja linkittää niitä. Hän osaa lajitella ja suodattaa taulukoiden tietoja. Hän osaa käyttää esitysgrafiikkaohjelmaa ja tuottaa sen avulla kalvoja ja slide show esityksiä. Hänen on osattava tehdä tekstiluetteloita, organisaatio- 5

6 kaavioita, graafisia kuvaajia ja taulukoita. Hän tuntee relaatiotietokantojen rakenteen. Hänen on tunnettava peruskäsitteet taulukko, tietue, kenttä, kenttätyyppi, perusavain ja relaatio. Hänen on osattava tehdä tauluja, kyselyitä, lomakkeita ja raportteja tietokantaohjelmalla. asentaa ohjelmia internetin ohjelmakirjastosta. Opiskelijan on osattava ottaa käyttöön uusi työasema ja tehdä siihen tarvittavat oheislaiteasennukset esim. tulostimen asennus. Hänen tulee osata käyttää Windows-käyttöjärjestelmää: pakata ja purkaa tiedostoja ja hallita varmuuskopiointi tätä tarkoitusta varten tehdyllä ohjelmalla. Hänen on hallittava virusten torjunta. Opiskelijan on tunnettava tietoliikenteen peruskäsitteet: siirtotiet, kaapelityypit, tietoverkon topologia. Opiskelijan on osattava yhdistää kaksi työasemaa toisiinsa siten, että tiedostojen yhteiskäyttö mahdollistuu. Opiskelijan on osattava paikallistaa ja rajata verkkopalveluiden käytössä ilmeneviä ongelmia, jolloin hänen on tunnettava lähiverkon ja internetverkon arkkitehtuuri. Hän osaa hakea tietoa internetistä ja käyttää sähköpostia esim. lähettää liitetiedostoja ja käyt-tää osoitekirjaa sekä postituslistaa. Opiskelijan tulee osata toteuttaa www-sivuja html-kielellä. Hänen on osattava käyttää lomakkeita, kehyksiä, taulukointia, interaktiivista kuvaa, linkitystä ja JavaScript-elementtejä. Hänen on osattava tehdä www-sivukokonaisuus valitusta aiheesta ja siirtää ftp-ohjelmalla sivu valitulle www-palvelimelle. Opiskelijan on osattava suunnitella tietojärjestelmä siten, että siinä otetaan huomioon yrityksen tai organisaation liiketoiminnan tarpeet. Hän tulee osata jäsentää kehittämistyö eri vaiheisiin ja käyttää yhtä kuhunkin vaiheeseen soveltuvaa kuvausmenetelmää. Hänen on pystyttävä työskentelemään projektiryhmän jäsenenä ja osattava laatia projektidokumentteja. Opiskelijan on osattava koota asiakkaan liiketoimintaa tukeva laite- ja ohjelmistoratkaisu ja tehdä hankintasuunnitelma. Hänen tulee osata tehdä hankintasopimus ja laatia siihen liittyvät asiakirjat. Opiskelijan tulee osata viestiä englannin kielellä erilaisissa laitteiden ja ohjelmien hankintaan liittyvissä tilanteissa. Opiskelijan on osattava suunnitella ja ohjelmoida pienimuotoisia, rakenteisia ohjelmia, jotka sisältävät käyttöliittymän, laskentalogiikkaa sekä tietokannan tai tiedoston käsittelyn. Edellä mainitut tavoitteet ja keskeiset sisällöt toteutetaan Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen kaupan ja hallinnon alalla seuraavilla opintojaksoilla: HP2DATMI Mikrotietokone työvälineenä HP2DATLA Laitteisto ja käyttöjärjestelmä HP2DATTI Tietoliikennepalvelut HP2DATTS Tietojärjestelmien suunnittelu ja hankinta HP2DATOH Ohjelmointi Arviointi HP2DAT Tietojärjestelmien käyttö ja kehittäminen 20 ov T1 käyttää auttavasti työvälineohjelmia: taulukkolaskenta, esitysgrafiikka, tietokannat toimia apuna laitteistoihin liittyvissä ongelmissa, kuten esim. tulostimen asentamisessa 6

7 laatia yksinkertaisia www sivuja, joissa ei ole kehyksiä tai sisäisiä ohjelmia muokata esim. muuttujia valmiissa koodissa toimia auttavasti englannin kielellä laitteiston hankkimiseen liittyvissä tilanteissa toimia eri kulttuureja edustavan työyhteisön jäsenenä T2 H3 H4 käyttää työvälineohjelmien perustoimintoja, esim. taulukkolaskennassa auttaa yksinkertaisissa laitteistoihin liittyvissä ongelmissa kuten lisämuistin asentamisessa laatia www sivuja suunnitella koodin laskutoimitusta varten olla mukana yrityksen tietojärjestelmien suunnittelutyössä käyttää työvälineohjelmia, esim. taulukkolaskentaa, esitysgrafiikkaa, tietokantaohjelmia auttaa laitteistoihin liittyvissä yleisimmissä ongelmissa, kuten kovalevyn asentamisessa laatia ja päivittää www sivuja sekä hallitsee html kielen käytön koodata koodin laskutoimitukseen, jossa myös käyttöliittymä suunnitella osa alueita tietojärjestelmistä käyttää tietotekniikkaan liittyvää englanninkielistä materiaalia ja kommunikoida englannin kielellä käyttäjätuessa monikulttuurisen työyhteisön jäsenenä käyttää työvälineohjelmia ja havaita omat virheensä korjata laitteistoihin liittyviä ongelmia, kuten verkko-ongelmat laatia ja päivittää www sivuja sekä hallitsee hyvin html kielen erikoistoimintojen käytön ohjelmoida ja käyttää ohjelmointikielen edistyneempiä komentoja suunnitella ja dokumentoida tietojärjestelmiä HP2DKOI INFORMAATIOTEKNOLOGIAPALVELUJEN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA 40 OV HP2DKOIK Käytön tuki 40 ov HP2DKOIKTY Työvälineohjelmien tehokas hyödyntäminen 5 ov 7

8 Opiskelijan on osattava käyttää työvälineohjelmia, kuten esim. taulukkolaskenta ja tietokanta, AB-korttia vastaavalla tasolla. Hänen on kyettävä ohjelmoimaan makroja rationalisoidakseen työvälineohjelmien käyttöä. Hänen tulee osata valita kuhunkin tehtävään parhaiten soveltuva ohjelma ja laatia käyttöohjeita julkaisuohjelmaa hyödyntäen. Hänen on hallittava työvälineohjelmien yhteiskäyttö. Keskeiset sisällöt ovat Työvälineohjelmien tehokäyttö Makrojen ohjelmointi Yhteiskäyttö Kuvankäsittely Microsoft Outlook Edeltävyysehdot HP2DATMI Mikrotietokone työvälineenä HP2DKOIKMI Mikrotuki 6 ov HP2DKOIKMI1 Mikrotuki1 3 ov HP2DKOIKMI2 Mikrotuki2 3 ov Opiskelijan on osattava asentaa ja päivittää PC:hen siihen kuuluvat peruskomponentit, oheislaitteet, käyttöjärjestelmä ja ohjelmistot. Opiskelijan on osattava selvittää ja korjata usein esiintyviä laitevikoja sekä käyttöjärjestelmätason ongelmat. Hänen on osattava toimia myös Linuxkäyttöympäristössä. Hänen on hallittava atk-laitteiston englanninkieliset termit. Keskeiset sisällöt ovat PC:n ja sen oheislaitteiden rakenne ja toiminta Ongelmatilanteiden hoito Toinen (esim. Linux-) käyttöjärjestelmä Tietotekniikan perussanasto englanniksi Edeltävyysehdot HP2DATMI Mikrotietokone työvälineenä, HP2DATLA Laitteisto ja käyttöjärjestelmä HP2DKOIKKÄ Käyttäjätuki 4 ov Opiskelijan on osattava neuvoa ja kouluttaa toisia työympäristössä käytössä olevien ohjelmistojen ja laitteistojen käytössä. Opiskelijan tulee osata laatia ohjelmiin ja laitteistoon liittyviä käyttöohjeita. Opiskelijan on osattava toimia aktiivisesti ja kannustavasti koulutustilanteissa ja ottaa huomioon koulutettavan erityistarpeet. Opiskelijan tulee tietää oman tehtävänsä tärkeys työyh- 8

9 teisössä ja osattava toimia asiakaskeskeisesti ja palvella työyhteisöään sen liiketoimintaa tukien aktiivisesti ja luotettavasti. Keskeiset sisällöt ovat ohjelmistojen ja laitteistojen käytön neuvonta ja koulutus neuvottelu- ja esiintymistaito HP2DKOIKVE Verkon hallinta 2 ov Opiskelijan on osattava suunnitella lähiverkko, liittää siihen laitteet ja asentaa tarvittavat ohjelmat sekä työasemiin että palvelimelle. Hänen on kyettävä valitsemaan sopiva palvelinohjelmisto. Hänen on osattava dokumentoida verkko. Opiskelijan tulee osata toimia verkon pääkäyttäjän apuna ja tunnistaa lähiverkon vikatilanteet. Lisäksi hänen on osattava huolehtia verkon tietoturvasta, kuten esim. palomuurin rakentaminen. Keskeiset sisällöt ovat Mikroverkon pystyttäminen Verkkokäyttöjärjestelmät Pääkäyttäjän tehtävät Verkon tietoturvaratkaisut Edeltävyysehdot HP2DATTI Tietoliikennepalvelut, HP2DATLA Laitteisto ja käyttöjärjestelmä, HP2DKOIKMI Mikrotuki HP2DKOIKIT IT-yritys ja markkinointi 3 ov Opiskelija saa valmiudet ulkoiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen: opiskelija saa yleisnäkemyksen yrityssuunnittelusta, yrityksen kehittämisestä ja markkinoinnista noin 1-10 työntekijän IT-liikeyrityksessä. laatia osto- ja myyntibudjetit ja markkinointisuunnitelman sekä niihin liittyvät seurantaraportit. Hän osaa laatia IT-yrityksen osto- ja myyntisopimukset sekä liiketoimintasuunnitelman. HP2DKOIKT1 Työssäoppiminen 1 7 ov Työssä opitaan Käyttämään työvälineohjelmia yrityksen toimialan mukaisissa tehtävissä Laatimaan yrityksen tarpeita vastaavia makroja Toimimaan mikrotukihenkilön apuna ja selvittämään ongelmia. 9

10 HP2DKOIKT2 Työssäoppiminen 2 13 ov Työssä opitaan tekemään ohje- ja opastusmateriaalia ohjaamaan tarvittaessa. Toimimaan verkkotukihenkilön apuna ja hallitsemaan verkkoympäristöä. Arviointi HP2DKOIK Käytön tuki 40 ov T1 T2 H3 H4 työvälineohjelmien yhteiskäytön ja osaa tehdä makropainikkeita lähiverkon topologian PC:n ja sen oheislaitteiden rakenteen ja toiminnan, havaitsee ongelmatilanteet sekä käyttää tarvittaessa toista esim. Linuxkäyttöjärjestelmää olla apuna ohjelmiston ja laitteiston käytön neuvonnassa ja koulutuksessa liiketoiminta - markkinointisuunnitelman rungon ja sopimusten periaatteet atk-laitteiston englanninkieliset termit yhteiskäyttää työvälineohjelmia ja laatia makroja ohjatusti suunnitella ja toteuttaa lähiverkon PC:n ja sen oheislaitteiden rakenteen ja toiminnan, havaitsee ongelmatilanteet sekä käyttää tarvittaessa toista esim. Linuxkäyttöjärjestelmää neuvoa ja kouluttaa ohjelmiston ja laitteiston käyttöä liiketoiminta markkinointisuunnitelman sisällön ja tavanomaisten sopimusten sisällöt yhteiskäyttää työvälineohjelmia, konvertoida tietoja esim. Excelistä Access-ohjelmaan kytkeä tietokoneita lähiverkkoon PC:n ja sen oheislaitteiden rakenteen ja toiminnan, havaitsee ongelmatilanteet sekä käyttää tarvittaessa toista esim. Linuxkäyttöjärjestelmää hyvin neuvoa ja kouluttaa ohjelmiston ja laitteiston käyttöä laatia pienen yrityksen liiketoiminta markkinointisuunnitelman juridiikka ja sopimuskäytäntö huomioiden käyttää alan englanninkielistä materiaalia, esim. ohjekirjat yhteiskäyttää työvälineohjelmia ja laatia makroja sekä arvioida omaa työskentelyään kytkeä tietokoneita ja oheislaitteita verkkoon PC:n ja sen oheislaitteiden rakenteen ja toiminnan, havaita ja ratkaista ongelmatilanteet sekä käyttää tarvittaessa toista esim. Linuxkäyttöjärjestelmää 10

11 11 neuvoa ja kouluttaa ohjelmiston ja laitteiston käyttöä yrityksen henkilöstön toiveiden mukaisesti laatia itsenäisesti pienen yrityksen liiketoiminta markkinointisuunnitelman ja analysoida yrityksen kehittämistarpeita

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO DATANOMI. 120 ov Ammatilliset opinnot

TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO DATANOMI. 120 ov Ammatilliset opinnot ESPOON LIIKETALOUSINSTITUUTTI OPETUSSUUNNITELMA 1.1.2004 TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO DATANOMI 120 ov Ammatilliset opinnot 3.2.A TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT 40 OV 3.2.1 LIIKETOIMINTA 20

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toimistopalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta. Hän hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää,

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Kokkolassa 1.9.2014 31.5.2016 Koulutus Aikuisopiskelijoille tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistava koulutus. Tutkintonimikkeenä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin pois lukien palvelinympäristön virtualisointi työn perustana

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

(3-4) Tavoitteet 4. luokan jälkeen. (0-2) Tavoitteet 2. luokan jälkeen. (5-6) Tavoitteet 6. luokan jälkeen. (7-9) Tavoitteet 9.

(3-4) Tavoitteet 4. luokan jälkeen. (0-2) Tavoitteet 2. luokan jälkeen. (5-6) Tavoitteet 6. luokan jälkeen. (7-9) Tavoitteet 9. 1. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteet ja keskeiset käsitteet, sekä käytännön tvt-taitojen kehittäminen omien tuotosten laadinnassa. Osaa käyttää itsenäisesti tablettia ja / tai

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

OHJAUS ERI TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAUS ERI TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAUS ERI TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen julkisella,

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma Lukuvuoden opetus Alajärvellä, kevät 2014

Liiketalouden koulutusohjelma Lukuvuoden opetus Alajärvellä, kevät 2014 Avoin ammattikorkeakouluopetus tarjoaa kaikille joustavan mahdollisuuden suorittaa AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoja koululutustaustasta ja iästä riippumatta. Avoin AMK -opiskelu soveltuu

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla kriteerit suunnittelee ja toteuttaa annettujen ohjeiden mukaan

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien tietojenkäsittelyn perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen 1. Laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden hallinta (tietokoneen käyttötaidot, käyttöjärjestelmä, tutustuminen erilaisiin tietoteknisiin

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla tieto- ja tietoliikennealan yrityksissä erilaisissa työkokonaisuuksissa ja tehtävissä sekä

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI sa, myynti- tai neuvontapalveluissa) yrityksen liikeidean tai toimintatavan mukaan ja tekemällä yhteistyötä

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 1 2 Muutokset, jotka koskevat kaikkia perustutkintoja Kaikkien ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden kohtaa 3.1.2.1 Toinen

Lisätiedot

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355 142 `0,3 50 80 M 40 x2 A 20 Ø35 5 n50-0,1 40-0,3 Ø 26-0,05 +0 Ø B + 0,3 55-0 36 Ra1.6 6 2x45 B +0 28-0,2 1x45 0,5x0,5 2x45 b 0,1 A Keskiöporaus sallitaan B-B Ra3.2 Ra1.6 ( ) 3 Designed by Checked by Approved

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Menestyvä liiketoiminta muistuttaa monin osin huippuunsa viritettyä orkesteria jossa eri osien sopusuhtainen vuorovaikutus ja integrointi luovat sykähdyttävän esityksen.

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden moniosaajia tarvitaan työelämässä kautta linjan ja kaikilla eri aloilla. Perustutkinnon osaamisalat valmentavat monipuolisesti yrityksen

Lisätiedot

tuntee tiimin ja ryhmän syntyprosessin ymmärtää oman roolin merkityksen tiimi- ja ryhmätyössä

tuntee tiimin ja ryhmän syntyprosessin ymmärtää oman roolin merkityksen tiimi- ja ryhmätyössä 1 Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto PAKOLLISET TUTKINNON OSAT MONIAMMATILLINEN TYÖ Näytön antaja: Näytön arvioija: Paikka ja aika: TIIMI- JA RYHMÄTYÖTAIDOT kykenee työskentelemään tiimissä

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

YRITYSTEN KOKEMUKSIA ITMYLLY-HANKKEESTA

YRITYSTEN KOKEMUKSIA ITMYLLY-HANKKEESTA YRITYSTEN KOKEMUKSIA ITMYLLY-HANKKEESTA Jyväskylässä 4.3.2007 Milla Lewandowski SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 KEHITTÄMISTOIMINTA... 1 1.2 OSALLISTUNEET YRITYKSET... 1 2 SELVITYKSEN TOTEUTUS... 2 3 KEHITTÄMISTOIMINNAN

Lisätiedot

Työhyvinvointi 15 osp

Työhyvinvointi 15 osp Työhyvinvointi 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja moduulit Helmessä Oman toiminta- ja työkyvyn edistäminen 5 osp opiskelija - tiedostaa tulevan ammattinsa työkykyhaasteet ja oman toimintansa vaikutuksen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 Sisältö 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 3 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖNÄ TOTEUTETTU OSAAMISEN ARVIOINTI. Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä Koulutuspäällikkö Jarmo Lamminmäki

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖNÄ TOTEUTETTU OSAAMISEN ARVIOINTI. Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä Koulutuspäällikkö Jarmo Lamminmäki TYÖELÄMÄYHTEISTYÖNÄ TOTEUTETTU OSAAMISEN ARVIOINTI Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä 2.2. 2016 Koulutuspäällikkö Jarmo Lamminmäki Työelämäyhteistyönä toteutettu osaamisen arviointi = Näytön arviointi

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon pois lukien toimialueen

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset ja hinnoittelee tuotteen. Hän

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 8.9.2011 Rehtorin päätös 64/10/2011 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tässä alla vain sisällöt. Täydellinen taitotasotaulukko selittävine kommentteineen sekä koulukohtaisine toteuttamissarakkeineen on Akkunassa

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen? 2. Tieto- ja viestintäteknologian opinnot 3.

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytön ottaa vastaan Avia Collegen kouluttaja yhdessä Avia Collegen valitseman työelämän edustajan kanssa.

Ammattiosaamisen näytön ottaa vastaan Avia Collegen kouluttaja yhdessä Avia Collegen valitseman työelämän edustajan kanssa. Lennonjohdon perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtaisen osan liite 3. TUTKALENNONJOHTOPALVELU TUTKINNON OSAN NÄYTTÖAINEISTO Simulaattorijakson näyttöjen kuvaus Ammattiosaamisen näytössä opiskelija

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013

Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013 Ammatillisen perustutkinnon perusteet - Uudet ja korjatut osat Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013 Lausuntopyyntö 2/421/2013 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2013 Sisältö Liiketalouden perustutkinto,

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen)

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2014 alkaen)

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2014 alkaen) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2014 alkaen) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018

Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018 Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018 Hyväksytty 16.3.2015 1 TUTKINNON OSA 1 (10 ov) (VHPT1)/ Infektioiden torjunta ja hygieniakäytänteiden

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 SISÄLTÖ 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 1 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot

Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus

Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus Aliro-ohjelmiston kuvakkeiden esittely kattaa kaikki ohjelmistossa käytettävät kuvakkeet. Esittelyn avulla tunnistat helposti kuvakkeet ja niiden kautta käytettävät toiminnot.

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä MATEMATIIKKA JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Merkitys, arvot ja asenteet Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen. Merkonomi

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen. Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen Merkonomi Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 12. Näyttötoimikunta hyväksynyt

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Palvelujen käyttöönotto ja tuki (5 ov) Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja osaa asentaa ja vakioida työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 27.4.2015 Johtokunta 11.6.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Jaksosuunnitelma...3 Jaksosuunnitelma...4

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Toteutus lähiopetus, parityöskentely, itsenäistä työskentelyä mm. verkossa, kirjalliset kotitehtävät, kirjallinen koe.

Toteutus lähiopetus, parityöskentely, itsenäistä työskentelyä mm. verkossa, kirjalliset kotitehtävät, kirjallinen koe. Kuvaukset 1 (5) Saksa, alkeet 1 ov (VVVK1) osaa suullisen ja kirjallisen kommunikoinnin perusteet. Hän selviytyy helpoissa asiointitilanteissa. Hän saa valmiuksia yleis- ja ammatillisiin jatko-opintoihin.

Lisätiedot