A TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT 40 OV... 2 HP2DAL LIIKETOIMINTA 20 OV... 2 ARVIOINTI HP2DAL LIIKETOIMINTA 20 OV...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT 40 OV... 2 HP2DAL LIIKETOIMINTA 20 OV... 2 ARVIOINTI HP2DAL LIIKETOIMINTA 20 OV..."

Transkriptio

1 A TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT 40 OV... 2 HP2DAL LIIKETOIMINTA 20 OV... 2 ARVIOINTI HP2DAL LIIKETOIMINTA 20 OV... 3 HP2DAT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ JA KEHITTÄMINEN 20 OV... 5 ARVIOINTI HP2DAT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ JA KEHITTÄMINEN 20 OV... 6 HP2DKOI INFORMAATIOTEKNOLOGIAPALVELUJEN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA 40 OV... 7 HP2DKOIK KÄYTÖN TUKI 40 OV... 7 HP2DKOIKTY Työvälineohjelmien tehokas hyödyntäminen 5 ov... 7 HP2DKOIKMI Mikrotuki 6 ov... 8 HP2DKOIKKÄ Käyttäjätuki 4 ov... 8 HP2DKOIKVE Verkon hallinta 2 ov... 9 HP2DKOIKIT IT-yritys ja markkinointi 3 ov... 9 HP2DKOIKT1 Työssäoppiminen 1 7 ov... 9 HP2DKOIKT2 Työssäoppiminen 2 13 ov ARVIOINTI HP2DKOIK KÄYTÖN TUKI 40 OV

2 A TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT 40 OV HP2DAL Liiketoiminta 20 ov Opiskelijan on osattava toteuttaa 1 10 työntekijän it-yrityksen perustamisvaiheet ja asiakirjat. Hän osaa tehdä yritykselle liiketoimintasuunnitelman, kate- ja hinnoittelulaskelmia. Opiskelija osaa toteuttaa 1 10 työntekijän yrityksen henkilöstösuunnittelun ja rekrytoinnin. Hän hallitsee yrityksen riskienhallintamenetelmät. Opiskelijan on osattava segmentoida markkinat. käyttää segmentoinnin perusteena kuluttajien ostokäyttäytymiseen liittyviä tekijöitä. käyttää markkinoinnin peruskilpailukeinoja: tuotetta, hintaa, saatavuutta ja viestintää. toimia asiakaslähtöisen markkinoinnin perusteiden mukaan. Opiskelijan on osattava sopimuksia tehdessä oikeudelliset peruskäsitteet, oikeuslähteet ja tiedonhankinta eri oikeuslähteistä. asiakaspalvelijana toimia kuluttajansuojalainsäädännön mukaan. Opiskelija voi suoraan soveltaa saamiaan valmiuksia kuluttajana ja työntekijänä. Opiskelijan on ymmärrettävä yrityksen talousprosessin kokonaisuus ja tunnettava pienen yrityksen taloushallinnon perustehtävät: laskutus, myynti- ja ostoreskontran hoito, palkanlaskennan perustehtävät ja liikekirjanpito. Opiskelijan on osattava kirjata pienen yrityksen tavanomaiset juoksevat liiketapahtumat atk-kirjanpitomuotoa käyttäen ja hänen tulee osata hoitaa myös muita taloushallinnon perustyötehtäviä kuten laskujen ja suoritusten kirjaamista reskontraan taloushallinto-ohjelmistoa käyttäen. Opiskelijan tulee tuntea yrityksen sisäisen laskentatoimen periaatteet ja hänen tulee osata laatia kannattavuus- ja kustannuslaskelmia. Opiskelijan on osattava toimia erilaisissa it-alan asiakaspalvelutehtävissä. Hänen tulee osata selvittää myynti- ja muissa palvelutilanteissa asiakkaan tarpeet ja avustaa asiakasta ratkaisun tekemisessä. Hänen tulee osata hoitaa myyntitapahtuma tavoitteellisesti. tuottaa tekstiä 10-sormijärjestelmällä. Hän osaa vakioasettelun ja asiakirjamallit. hyödyntää Word-tekstinkäsittelyohjelmaa kirjeiden ja raporttien laatimisessa, luetteloiden tekemisessä ja tarrojen tuottamisessa. Opiskelijan on osattava viestiä hyvin suomenkielellä suullisissa ja kirjallisissa it-alan työelämän tilanteissa, esim. henkilöstön koulutuksessa ohjelmistojen käyttöön ja markkinoitaessa it-alan palveluja. Opiskelijan tulee osata palvella asiakkaita englanniksi ja ruotsiksi puhelin-, asiakaspalvelu- ja liikematkailutilanteissa. Hänen on myös osattava kertoa it-alan yrityksestä, sen tuotteista ja toiminnoista englanniksi ja ruotsiksi sekä osattava hoitaa vierailujärjestelyjä, jotka vaativat englan- 2

3 nin tai ruotsin kieltä. Hänen tulee ymmärtää englannin ja ruotsin kielellä tapahtuvia tietokonealaan liittyviä kyselyjä ja tarjouksia sekä itse tehdä niitä sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelijan tulee osata asiakaspalvelutilanteissa tarvittavat laskutoimitukset, esim. prosentti- ja korkolaskut. Hänen tulee osata riittävät matemaattiset taidot, jotta hän pystyy toimimaan taloudellisesti. Hänen tulee osata käyttää tietokonetta tehokkaasti hyväkseen ratkaistessaan talousmatematiikan ongelmia esim. prosentti- ja korkolaskujen sekä valuutta- ja suhteisjakolaskujen ongelmia. vaikuttaa työympäristöönsä siten, että se soveltuu ergonomian periaatteisiin ja toimintatapoihin. soveltaa työpisteen näyttöpäätetyön ja istumatyön fyyysisiin ja psyykkisiin vaatimuksiin. Liiketoimintasuunnitelmassa opiskelija osaa seurata it-alan kehittymistä ja laatia sekä tulkita tilastoja, jolloin hän ottaa työssään huomioon kansantalouden ja yhteiskunnan muutosten vaikutukset. yhdistää kestävän kehityksen tetotekniikkaratkaisujen osa-alueeksi Edellä mainitut tavoitteet ja keskeiset sisällöt toteutetaan Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen kaupan ja hallinnon alalla seuraavilla opintojaksoilla: HP2DALLI Liiketoiminta HP2DALMK Markkinoinnin perusteet HPALHOI Oikeusoppi HP2DALTA Taloushallinnon tietojenkäsittely HP2DALHAS Asiakaspalvelu HP2DALTO Näppäilytaito ja tekstinkäsittelyvalmiudet HP2DALEN Työpaikan englanti HP2DALRU Työpaikan ruotsi HP2DALSU Liikeviestintä HP2DALMA Talousmatematiikkaa Excelillä HP2DALLK Ergonomia HP2DALKA Kansantalous Arviointi HP2DAL Liiketoiminta 20 ov 3 T1 toimia yhteistyökykyisesti ja tuntee työyhteisön pelisäännöt asettaa markkinoinnin kilpailukeinoille tavoitteita markkinoinnin suunnittelussa ja sisäistää asiakaslähtöisen toiminnan perusteet. tietokonetta käyttäen melko itsenäisesti laskea yksinkertaisimmat kaupan alan prosentti-, korko ja valuuttalaskut osaa hallitusti tuottaa vakioasettelun mukaisia perusasiakirjoja ja hallitsee auttavasti 10-sormijärjestelmän perustekniikan ymmärtää alaansa liittyviä englannin- ja ruotsinkielisiä helpohkoja kirjallisia ja suullisia kyselyjä ja tarjouksia ja selviytyy auttavasti asiakaspalvelutilanteissa ja osaa kertoa perusasiat yrityksestä hankkia tietoa ohjatusti ja selviytyä auttavasti työelämän tavallisimmista suullisista ja kirjallisista kielenkäyttötilanteista, esim. ohjelmien käytön opastamisessa sekä ohjeiden ja raporttien laadinnassa käyttää integroidun taloushallinto-ohjelmiston osaohjelmia kuten laskutus- ja reskontraohjelmia ja keskeisiä työkaluohjelmia (esim. tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmia) erilaisten taloushallin-

4 non erillisten työrutiinien hoidossa annettujen ohjeiden mukaan sekä ymmärtää eri osa-ohjelmien käyttötarkoituksen ja niiden yhteydet toisiin sovellutuksiin (esim. laskutus, reskontra) osana yrityksen taloushallinnon kokonaisuutta oikeudelliset peruskäsitteet, joita tarvitaan asiakirjojen, viranomaisohjeiden, lakien tms. lainopillisen tekstin ymmärtämiseksi, tiedonhankinnan oikeuslähteistä sekä perusperiaatteet valtuuttamisesta, työsuhteen osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista ja sopimuksen tekemisestä asiakaspalvelun fyysiset ja psyykkiset vaatimukset ja terveysriskit, liikunnan ja terveyden yhteyden sekä taukoliikunnan periaatteet T2 H3 yrityksen toiminnot ja tuntee vastuun omasta työstään ottaa huomioon kysynnän ja kilpailutilanteen suunniteltaessa markkinointia tietokonetta käyttäen itsenäisesti laskea kaupan ala prosentti-, korko- ja valuuttalaskujen perustehtäviä tuottaa ohjeet saatuaan vakioasettelun mukaisia perusasiakirjoja ja hallitsee 10-sormijärjestelmän perustekniikan kansantalouden kiertokulun merkityksen ja tietää yleisimmät talouspoliittiset toimet: finanssi-, raha- ja tulopolitiikka myös itse tuottaa englanniksi helpohkoja kirjallisia viestejä ruotsia selviytyäkseen rutiininomaisista työelämän tilanteista, myös puhelimessa, osaa kertoa työstään ja työpaikastaan. selviytyä tyydyttävästi työelämän tavallisimmista suullisista ja kirjallisista kielenkäyttötilanteista, esim. ohjelmien käytön opastamisesta sekä raporttien laadinnasta tehdä annettujen ohjeiden mukaan pienen yrityksen kirjanpidon tilikaudenaikaiset työvaiheet atk-kirjanpito-ohjelmaa käyttäen sekä ohjatusti myös muita taloushallinnon tehtäviä tehdä valtakirjan ja yksinkertaisia sopimuksia sekä tietää edustamisen ja valtuuttamisen lajit oikeat nosto- ja kantotekniikat, keinot ryhdin ylläpitämiseksi sekä osaa laatia taukoliikuntaohjelman laatia omat työtavoitteensa ja suunnitelmansa sekä tuntee yrityksen tavoitteet ja suunnitelmat liikeideapohjalta tehdä päätöksiä tuotelajitelmasta, hinnoittelusta ja saatavuudesta melko sujuvasti muodostaa tietokoneella laskentakaavoja kaupan alaan liittyvien prosentti-, korko- ja valuuttalaskujen ratkaisemiseksi, sekä suorittaa yhden jakoperusteen suhteisjakolaskuja tuottaa vakioasettelun mukaisia perusasiakirjoja 10-sormijärjestelmällä yleisimpien talouspoliittisten toimenpiteiden vaikutuksen kansantalouteen, joita ovat esim. taloudellinen kasvu, työllisyyden parantuminen ja alhaisempi inflaatio tuottaa englanniksi ja ruotsiksi hyvin kirjallisia ja suullisia kyselyjä ja tarjouksia ja ymmärtää näitä sekä osaa toimia hyvin erilaisissa työelämän tilanteissa (mm. puhelin-, asiakaspalvelu, yritysvierailut). 4

5 puhua ja toimia tarkoituksenmukaisesti yhteistyötilanteissa (kokoukset, neuvottelut) omalla äidinkielellään sekä viestiä kirjallisesti eri tilanteissa esim. raporttien, ohjeiden ja opasteiden kirjoittamisessa. käyttää melko itsenäisesti integroitua taloushallinnon ohjelmistoa ja keskeisiä työkaluohjelmia (esim. tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmia) kirjanpidon ja muun laskentatoimen, laskutuksen, reskontran sekä palkanlaskennan tehtävien hoidossa neuvotella sopimusehdoista hänelle annettujen valtuutuksien rajoissa osoittaa toiminnallaan ymmärtävänsä, miten ylläpitää ja edistää fyysistä kuntoa, hyvää ryhtiä ja yleistä vireyttä H4 analysoida yrityksen toimintoja, suunnitelmia ja tuloksia sekä toimia työyhteisössä vastuullisesti soveltaa markkinoinnin kilpailukeinoja eri kilpailuolosuhteissa esim. haastajana tai markkinajohtajana soveltaa sujuvasti prosentti-, korko- ja valuuttalaskuja kaupan alan ongelmien ratkaisemiseen tietokonetta käyttäen tuottaa oma-aloitteisesti vakioasettelun mukaisia perusasiakirjoja 10-sormijärjestelmällä yhdistää oman kansantalouden ja muiden kansantalouksien (esim. EU:n) välisen riippuvuuden sekä osaa keskustella ajankohtaisista asioista (esim. EU:n itälaajentuminen) vaikeuksitta viestiä erilaisissa työelämän tilanteissa ja osaa kertoa erilaisista yrityksistä ja tuotteista englanniksi ja ruotsiksi viestiä joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti, osaa neuvotella ja opastaa ohjelmien käytössä sekä laatia ohjeita, raportteja ja muistioita hyödyntää monipuolisesti integroidun taloushallinto-ohjelmiston ominaisuuksia ja käyttää keskeisiä työvälineohjelmia (esim. tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmia) taloushallinnon tehtävien hoidossa uusissa tilanteissa selvittää työnsä edellyttämät oikeudelliset tiedot oma-aloitteisesti esiintyä reippaasti ja ryhdikkäästi hyväkuntoisena sekä osaa laatia vireyttä edistävän taukoliikuntaohjelman istuma- tai seisomatyötä tekevälle HP2DAT Tietojärjestelmien käyttö ja kehittäminen 20 ov laatia taulukkolaskentaohjelmalla taulukoita, suojata ja linkittää niitä. Hän osaa lajitella ja suodattaa taulukoiden tietoja. Hän osaa käyttää esitysgrafiikkaohjelmaa ja tuottaa sen avulla kalvoja ja slide show esityksiä. Hänen on osattava tehdä tekstiluetteloita, organisaatio- 5

6 kaavioita, graafisia kuvaajia ja taulukoita. Hän tuntee relaatiotietokantojen rakenteen. Hänen on tunnettava peruskäsitteet taulukko, tietue, kenttä, kenttätyyppi, perusavain ja relaatio. Hänen on osattava tehdä tauluja, kyselyitä, lomakkeita ja raportteja tietokantaohjelmalla. asentaa ohjelmia internetin ohjelmakirjastosta. Opiskelijan on osattava ottaa käyttöön uusi työasema ja tehdä siihen tarvittavat oheislaiteasennukset esim. tulostimen asennus. Hänen tulee osata käyttää Windows-käyttöjärjestelmää: pakata ja purkaa tiedostoja ja hallita varmuuskopiointi tätä tarkoitusta varten tehdyllä ohjelmalla. Hänen on hallittava virusten torjunta. Opiskelijan on tunnettava tietoliikenteen peruskäsitteet: siirtotiet, kaapelityypit, tietoverkon topologia. Opiskelijan on osattava yhdistää kaksi työasemaa toisiinsa siten, että tiedostojen yhteiskäyttö mahdollistuu. Opiskelijan on osattava paikallistaa ja rajata verkkopalveluiden käytössä ilmeneviä ongelmia, jolloin hänen on tunnettava lähiverkon ja internetverkon arkkitehtuuri. Hän osaa hakea tietoa internetistä ja käyttää sähköpostia esim. lähettää liitetiedostoja ja käyt-tää osoitekirjaa sekä postituslistaa. Opiskelijan tulee osata toteuttaa www-sivuja html-kielellä. Hänen on osattava käyttää lomakkeita, kehyksiä, taulukointia, interaktiivista kuvaa, linkitystä ja JavaScript-elementtejä. Hänen on osattava tehdä www-sivukokonaisuus valitusta aiheesta ja siirtää ftp-ohjelmalla sivu valitulle www-palvelimelle. Opiskelijan on osattava suunnitella tietojärjestelmä siten, että siinä otetaan huomioon yrityksen tai organisaation liiketoiminnan tarpeet. Hän tulee osata jäsentää kehittämistyö eri vaiheisiin ja käyttää yhtä kuhunkin vaiheeseen soveltuvaa kuvausmenetelmää. Hänen on pystyttävä työskentelemään projektiryhmän jäsenenä ja osattava laatia projektidokumentteja. Opiskelijan on osattava koota asiakkaan liiketoimintaa tukeva laite- ja ohjelmistoratkaisu ja tehdä hankintasuunnitelma. Hänen tulee osata tehdä hankintasopimus ja laatia siihen liittyvät asiakirjat. Opiskelijan tulee osata viestiä englannin kielellä erilaisissa laitteiden ja ohjelmien hankintaan liittyvissä tilanteissa. Opiskelijan on osattava suunnitella ja ohjelmoida pienimuotoisia, rakenteisia ohjelmia, jotka sisältävät käyttöliittymän, laskentalogiikkaa sekä tietokannan tai tiedoston käsittelyn. Edellä mainitut tavoitteet ja keskeiset sisällöt toteutetaan Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen kaupan ja hallinnon alalla seuraavilla opintojaksoilla: HP2DATMI Mikrotietokone työvälineenä HP2DATLA Laitteisto ja käyttöjärjestelmä HP2DATTI Tietoliikennepalvelut HP2DATTS Tietojärjestelmien suunnittelu ja hankinta HP2DATOH Ohjelmointi Arviointi HP2DAT Tietojärjestelmien käyttö ja kehittäminen 20 ov T1 käyttää auttavasti työvälineohjelmia: taulukkolaskenta, esitysgrafiikka, tietokannat toimia apuna laitteistoihin liittyvissä ongelmissa, kuten esim. tulostimen asentamisessa 6

7 laatia yksinkertaisia www sivuja, joissa ei ole kehyksiä tai sisäisiä ohjelmia muokata esim. muuttujia valmiissa koodissa toimia auttavasti englannin kielellä laitteiston hankkimiseen liittyvissä tilanteissa toimia eri kulttuureja edustavan työyhteisön jäsenenä T2 H3 H4 käyttää työvälineohjelmien perustoimintoja, esim. taulukkolaskennassa auttaa yksinkertaisissa laitteistoihin liittyvissä ongelmissa kuten lisämuistin asentamisessa laatia www sivuja suunnitella koodin laskutoimitusta varten olla mukana yrityksen tietojärjestelmien suunnittelutyössä käyttää työvälineohjelmia, esim. taulukkolaskentaa, esitysgrafiikkaa, tietokantaohjelmia auttaa laitteistoihin liittyvissä yleisimmissä ongelmissa, kuten kovalevyn asentamisessa laatia ja päivittää www sivuja sekä hallitsee html kielen käytön koodata koodin laskutoimitukseen, jossa myös käyttöliittymä suunnitella osa alueita tietojärjestelmistä käyttää tietotekniikkaan liittyvää englanninkielistä materiaalia ja kommunikoida englannin kielellä käyttäjätuessa monikulttuurisen työyhteisön jäsenenä käyttää työvälineohjelmia ja havaita omat virheensä korjata laitteistoihin liittyviä ongelmia, kuten verkko-ongelmat laatia ja päivittää www sivuja sekä hallitsee hyvin html kielen erikoistoimintojen käytön ohjelmoida ja käyttää ohjelmointikielen edistyneempiä komentoja suunnitella ja dokumentoida tietojärjestelmiä HP2DKOI INFORMAATIOTEKNOLOGIAPALVELUJEN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA 40 OV HP2DKOIK Käytön tuki 40 ov HP2DKOIKTY Työvälineohjelmien tehokas hyödyntäminen 5 ov 7

8 Opiskelijan on osattava käyttää työvälineohjelmia, kuten esim. taulukkolaskenta ja tietokanta, AB-korttia vastaavalla tasolla. Hänen on kyettävä ohjelmoimaan makroja rationalisoidakseen työvälineohjelmien käyttöä. Hänen tulee osata valita kuhunkin tehtävään parhaiten soveltuva ohjelma ja laatia käyttöohjeita julkaisuohjelmaa hyödyntäen. Hänen on hallittava työvälineohjelmien yhteiskäyttö. Keskeiset sisällöt ovat Työvälineohjelmien tehokäyttö Makrojen ohjelmointi Yhteiskäyttö Kuvankäsittely Microsoft Outlook Edeltävyysehdot HP2DATMI Mikrotietokone työvälineenä HP2DKOIKMI Mikrotuki 6 ov HP2DKOIKMI1 Mikrotuki1 3 ov HP2DKOIKMI2 Mikrotuki2 3 ov Opiskelijan on osattava asentaa ja päivittää PC:hen siihen kuuluvat peruskomponentit, oheislaitteet, käyttöjärjestelmä ja ohjelmistot. Opiskelijan on osattava selvittää ja korjata usein esiintyviä laitevikoja sekä käyttöjärjestelmätason ongelmat. Hänen on osattava toimia myös Linuxkäyttöympäristössä. Hänen on hallittava atk-laitteiston englanninkieliset termit. Keskeiset sisällöt ovat PC:n ja sen oheislaitteiden rakenne ja toiminta Ongelmatilanteiden hoito Toinen (esim. Linux-) käyttöjärjestelmä Tietotekniikan perussanasto englanniksi Edeltävyysehdot HP2DATMI Mikrotietokone työvälineenä, HP2DATLA Laitteisto ja käyttöjärjestelmä HP2DKOIKKÄ Käyttäjätuki 4 ov Opiskelijan on osattava neuvoa ja kouluttaa toisia työympäristössä käytössä olevien ohjelmistojen ja laitteistojen käytössä. Opiskelijan tulee osata laatia ohjelmiin ja laitteistoon liittyviä käyttöohjeita. Opiskelijan on osattava toimia aktiivisesti ja kannustavasti koulutustilanteissa ja ottaa huomioon koulutettavan erityistarpeet. Opiskelijan tulee tietää oman tehtävänsä tärkeys työyh- 8

9 teisössä ja osattava toimia asiakaskeskeisesti ja palvella työyhteisöään sen liiketoimintaa tukien aktiivisesti ja luotettavasti. Keskeiset sisällöt ovat ohjelmistojen ja laitteistojen käytön neuvonta ja koulutus neuvottelu- ja esiintymistaito HP2DKOIKVE Verkon hallinta 2 ov Opiskelijan on osattava suunnitella lähiverkko, liittää siihen laitteet ja asentaa tarvittavat ohjelmat sekä työasemiin että palvelimelle. Hänen on kyettävä valitsemaan sopiva palvelinohjelmisto. Hänen on osattava dokumentoida verkko. Opiskelijan tulee osata toimia verkon pääkäyttäjän apuna ja tunnistaa lähiverkon vikatilanteet. Lisäksi hänen on osattava huolehtia verkon tietoturvasta, kuten esim. palomuurin rakentaminen. Keskeiset sisällöt ovat Mikroverkon pystyttäminen Verkkokäyttöjärjestelmät Pääkäyttäjän tehtävät Verkon tietoturvaratkaisut Edeltävyysehdot HP2DATTI Tietoliikennepalvelut, HP2DATLA Laitteisto ja käyttöjärjestelmä, HP2DKOIKMI Mikrotuki HP2DKOIKIT IT-yritys ja markkinointi 3 ov Opiskelija saa valmiudet ulkoiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen: opiskelija saa yleisnäkemyksen yrityssuunnittelusta, yrityksen kehittämisestä ja markkinoinnista noin 1-10 työntekijän IT-liikeyrityksessä. laatia osto- ja myyntibudjetit ja markkinointisuunnitelman sekä niihin liittyvät seurantaraportit. Hän osaa laatia IT-yrityksen osto- ja myyntisopimukset sekä liiketoimintasuunnitelman. HP2DKOIKT1 Työssäoppiminen 1 7 ov Työssä opitaan Käyttämään työvälineohjelmia yrityksen toimialan mukaisissa tehtävissä Laatimaan yrityksen tarpeita vastaavia makroja Toimimaan mikrotukihenkilön apuna ja selvittämään ongelmia. 9

10 HP2DKOIKT2 Työssäoppiminen 2 13 ov Työssä opitaan tekemään ohje- ja opastusmateriaalia ohjaamaan tarvittaessa. Toimimaan verkkotukihenkilön apuna ja hallitsemaan verkkoympäristöä. Arviointi HP2DKOIK Käytön tuki 40 ov T1 T2 H3 H4 työvälineohjelmien yhteiskäytön ja osaa tehdä makropainikkeita lähiverkon topologian PC:n ja sen oheislaitteiden rakenteen ja toiminnan, havaitsee ongelmatilanteet sekä käyttää tarvittaessa toista esim. Linuxkäyttöjärjestelmää olla apuna ohjelmiston ja laitteiston käytön neuvonnassa ja koulutuksessa liiketoiminta - markkinointisuunnitelman rungon ja sopimusten periaatteet atk-laitteiston englanninkieliset termit yhteiskäyttää työvälineohjelmia ja laatia makroja ohjatusti suunnitella ja toteuttaa lähiverkon PC:n ja sen oheislaitteiden rakenteen ja toiminnan, havaitsee ongelmatilanteet sekä käyttää tarvittaessa toista esim. Linuxkäyttöjärjestelmää neuvoa ja kouluttaa ohjelmiston ja laitteiston käyttöä liiketoiminta markkinointisuunnitelman sisällön ja tavanomaisten sopimusten sisällöt yhteiskäyttää työvälineohjelmia, konvertoida tietoja esim. Excelistä Access-ohjelmaan kytkeä tietokoneita lähiverkkoon PC:n ja sen oheislaitteiden rakenteen ja toiminnan, havaitsee ongelmatilanteet sekä käyttää tarvittaessa toista esim. Linuxkäyttöjärjestelmää hyvin neuvoa ja kouluttaa ohjelmiston ja laitteiston käyttöä laatia pienen yrityksen liiketoiminta markkinointisuunnitelman juridiikka ja sopimuskäytäntö huomioiden käyttää alan englanninkielistä materiaalia, esim. ohjekirjat yhteiskäyttää työvälineohjelmia ja laatia makroja sekä arvioida omaa työskentelyään kytkeä tietokoneita ja oheislaitteita verkkoon PC:n ja sen oheislaitteiden rakenteen ja toiminnan, havaita ja ratkaista ongelmatilanteet sekä käyttää tarvittaessa toista esim. Linuxkäyttöjärjestelmää 10

11 11 neuvoa ja kouluttaa ohjelmiston ja laitteiston käyttöä yrityksen henkilöstön toiveiden mukaisesti laatia itsenäisesti pienen yrityksen liiketoiminta markkinointisuunnitelman ja analysoida yrityksen kehittämistarpeita

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA 8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä KOKONAISLAAJUUS

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu 1 / 85 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Oph:n määräys Dnro 22/011/2009 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, ICT asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa liiketalouden osaajia,

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 Opintojaksoluettelo Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (HETI09) op Perusopinnot 60 Pakolliset perusopinnot 60 ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3 TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 ICT1TA002 Työasemat ja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Merkonomi OPS 2015-2016 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 1 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI,

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO HIUSALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien hiusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

Audiovisuaalinen viestintä

Audiovisuaalinen viestintä Forssan ammatti-instituutti Audiovisuaalinen viestintä Näyttö- ja arviointisuunnitelma Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöillä tarkoitetaan koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia,

Lisätiedot

FINANSSIALAN AMMATTITUTKINTO 2014

FINANSSIALAN AMMATTITUTKINTO 2014 Näyttötutkinnon perusteet FINANSSIALAN AMMATTITUTKINTO 2014 Määräys 23/011/2014 Määräykset ja ohjeet 2014:23 Määräykset ja ohjeet 2014:23 Näyttötutkinnon perusteet FINANSSIALAN AMMATTITUTKINTO 2014 Määräys

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo Kaikki myyntityön koulutusohjelman opinnot on lueteltu alla olevassa taulukossa. Opintojaksojen tunnukset on linkitetty opintojaksojen

Lisätiedot

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Rehtorin hyväksymä ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien opetussuunnitelma, joka sisältää Arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot