Varusteet ja erityisrakenteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varusteet ja erityisrakenteet"

Transkriptio

1 P3Ö3O'1 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset Tielaitos Varusteet ja erityisrakenteet Työselitykset ja laatuvaatimukset 'ri-z -: - Inr' Helsinki 1993 '1 Kehittämiskeskus Mc44 7#lSuI1øq?,ciit wv'1#j,'ii f

2 Tielaitos Kirjasto Doknro: Nidenro: Ö S ö't

3 Tienraken nustöiden yleiset laatuvaati m u kset ja työselitykset Varusteet ja erityisrakenteet Tielaitos Kehittämiskeskus Helsinki 1993

4 ISBN TIEL Painatuskeskus Oy Helsinki 1993 Julkaisua myy: Tielaitos, hallinnon palvelukeskus, painotuotemyynti Telefax (9) Tielaitos Opastin silta 12 A PL HELSINKI Puh vaihde (9)

5 MUU OHJAUS /2/Th /93/2 ASIARYHMX 331 Tiepiirit Säädäsperusta Asetus 126/9 3 Korvaa Julkaisun Varusteet, laitteet, viimeistelytyöt sekä liikenteen hoito TVH /1 979 Kohderyhmät TIELAITOS Voimassa TOISTAISEKSI Asiasanat TIENRAKENNUS, LAATUVAATIMUKSET,TYÖSELITYKSET Varusteet ja erityisrakenteet TIENRAKENNUSTÖIDEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYKSET Varusteet ja erityisrakenteet Tielaitoksen keskushallinto lähettää oheisena omissa töissä ja sopimussuhteissa sovellettavaksi Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset; Varusteet ja erityisrakenteet, TIEL Painotuote on saatavissa hallinnon palvelukeskuksen painotuotevarastosta Johtaja 44 - Erkki Koskinen Apulaisjohtaja Tiehallinto 4J Aulis Nironen LIITE LISÄTIETOJA MYYNTI/JAKELU Kehittämiskeskus Hallinnon palvelukeskus/ painotuotevarasto P Pouttu Opastinsilta 1 2 A tai PL 33 K Lehtonen 521 HELSINKI Puh A

6 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 5 VARUSTEET JA EFUTYISRAKENTEET SISÄLTÖ 72 SUOJALAITTEET JA MELUESTEET Yleistä TIEKAITEET Yleistä Kaiteen sijainti ja korkeus Kaiteen pituus ja viisteet Pylväät ja pylväsvälit Kevytkaide AIDAT Suoja-aidat Riista -aidat LIIKENTEEN OHJAUSLAITTEET Yleistä LIIKENNEMERKIT Merkin sijainti Kilpi Pylväs Jalusta OPASTUSMERKIT Merkin sijainti Taulu Tuet ja kehykset Jalusta 2

7 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 7321 PORTAALIT Yleistä Tukirakenteet Opasteet, kilvet 21 i

8 TiwakofwIustöidn yleist laatuvaatimukset ja työselitykset 7 LAATUVAATIMUSTEN JA TYÖSELITYSTEN SOVELTAMINEN Näitä ohjeita ja laatuvaatimuksia sovelletaan tielaitoksen omissa ja urakalla teettämissä töissä siinä tapauksessa että, suunnitelmissa ei ole työn laatua ja laadun tarkkailua tarkemmin kuvattu Julkaisut sisältävät viittauksia muihin tienrakennustöiden yleisten laatuvaatimusten ja työselitysten osiin Julkaisuja tulkitaan kokonaisuutena Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset sisältävät viittauksia myös muihin tielaitoksen julkaisuihin, yleisiin standardeihin ja näihin verrattaviin julkaisuihin Jos tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset sisältävät ristiriitaisia tietoja, myöhemmin julkaistu tieto on pätevä Suunnitelmilla tarkoitetaan kaikkia muita kyseiseen työhön liittyviä (urakkaan sopimuksella liitettyjä) asiakirjoja Viittausten helpottamiseksi kappaleet on numeroitu TIEL:n litteroinnin mukaisesti Roomalaisen numeroinnin avulla (1, II) on kuvattu eri vaihtoehtojen pätemisjärjestys Numeroinnin tarkoituksena on myös osoittaa suunnittelijalle kohdat, joissa on syytä harkita II kappaleessa esitetyn vaatimuksen soveltuvuutta työhön Laatusuunnitelmalla tarkoitetaan urakkaan (tai omaan työhön) laadittua (vaadittua) laadunvarmistussuunnitelmaa Kappaleet sisältävät: -mitattavia laatuvaatimuksia -sanallisia laadun kuvauksia -suunnitelmissa osoitettujen vaatimusten selvennyksiä -laaduntarkkailuohjeita -yksinkertaisia suunnittelusääntöjä; periaatteena, jos olosuhde on tämä työ tehdään näin Julkaisussa: -tai ilmaisulla tarkoitetaan kelpoisuudeltaan tasavertaisia ratkaisuja tai työtapoja, ellei lauseen sisällöstä muuta johdu (esim maa- tai kallioperustus) -tarvittaessa ilmaisulla tarkoitetaan olosuhteiden vaatimien keinojen ja ratkaisujen käyttöä, joita tarvitaan hyvän tuloksen saavuttamiseksi

9 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työseutyksel VARUSTEET JA ERITVISRAKENTEET i

10 Tieni-akennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 9 72 SUOJALAITTEET JA MELUESTEET 721 Yleistä Johteen ja kaidepylväiden laatu todetaan 1 suunnitelmien mukaisesti II toimitusasiakirjojen ja satunnaisten tarkastusten avulla, joissa todetaan johteiden ja pylväiden 721 TIEKAITEET 7211 Yleistä - mitat ja ruostesuojaus - rei'itys Tiekaiteen rakenne ja materiaalit 1 osoitetaan suunnitelmissa II on esitetty tyyppipiirustuksessa Ty 3/51; 7212 Kaiteen sijainti ja korkeus - kaiteen korkeus on,55 m ja pylväsväli 4 m - johteena käytetään kuumasinkittyä terästä Fe37B SFS 2, jonka sinkityksen luokka on B (SFS 2765) - silloilla ja moottoriteillä johteen mitat ovat 23/5 mm - muilla tiellä johteen mitat ovat 23/4 mm Kun kaide sijaitsee,5 m:n etäisyydellä päällysteen reunasta, kaiteen korkeus on päällysteen pinnasta mitattuna,55 m:ä Kun kaide sijaitsee,5 m:ä etäämpänä päällysteen reunasta, kaiteen korkeus osoitetaan suunnitelmissa ja se mitataan luiskan pinnasta Kaiteen etäisyys mitataan kaiteen etupinnasta ks kuvat 7211 ja Kaiteen korkeus mitataan johteen keskeltä Korkeudessa otetaan huomioon suunnitelmissa osoitetut myöhemmin rakennettavat päällysteet Tukipientareen päällyste ei vaikuta kaiteen korkeuteen Kaiteen korkeuden sallitut poikkeamat 1 osoitetaan suunnitelmissa II on ± 2 mm ja poikkeaman sallittu muutos on enintään 2 mm:ä 2 m:n matkalla A

11 1 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset Kaiteen sijainnin sallittu poikkeama 1 osoitetaan suunnitelmissa II on ± 5 mm:ä ja poikkeaman sallittu muutos 2 mm:ä 2 m:n matkalla Jos kaide sijoitetaan luiskaan luiskan kaltevuus 1 osoitetaan suunnitelmissa II saa olla tien ja kaiteen välissä enintään 1:6 (kuva 7212) 7213 Kaiteen pituus ja viisteet Kaiteen pituus osoitetaan suunnitelmissa Merkintä tarkoittaa: - 8 m:n pituista alkuviistettä - 24 m:n pituista täyskorkeaa kaidetta - 8 m:n pituista loppuviistettä Penkereillä kaiteen pituus tarkistetaan luiskien rakentamisen jälkeen Penkereillä kaide aloitetaan 1 suunnitelmissa osoitetusta kohdasta -moottoriteillä 4 m:ä ja muilla teillä 2 m:ä ennen jyrkkäluiskaisen (1:1,5) poikkileikkauksen alkua -vesistöjen, siltojen yms kohdalla alku- ja loppukohdat osoitetaan suunnitelmissa Kaiteen päissä käytetään 1 suunnitelmien mukaista viistettä ii tyyppipiirustuksen Ty 3/52 mukaista viistettä tai aloitusosaa Viisteen pituus on moottoriteillä vähintään 1 2 m:ä ja muilla teillä 8 m:ä Jos kaiteen pää käännetään vähäliikenteiselle yksityistielle, viistettä ei tarvita Kun viistettä ei tehdä, käytetään 6 mm:n mittaista päätykappaletta Tämä koskee myös silloissa mandollisesti käytettävää aiempaa johdetta 7214 Pylväät ja pylväsvälit [ Pylväiden väli 1 osoitetaan suunnitelmissa Ii on 4 m:ä ja poikkeuksellisesti - 2 m:ä silloin kun tiekaide liitetään sillan kaiteeseen ennen siltaa vähintään 8 m:n matkalla ja sillan jälkeen 4 m:n matkalla - 2 m:ä silloin kun kaiteen etureunan etäisyys suojattavasta kohteesta on pienempi kuin,5 m:ä, 8 m:n matkalla ennen ja jälkeen suojattavaa kohdetta

12 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset Pylväät pystytetään maahan painamalla tai iskuvasaralla Louhepenkeressä käytetään tarvittaessa esireikää Pylvään pituus losoitetaan suunnitelmissa II on 1,8 m:ä ja poikkeuksellisesti -2,2 m:ä silloin, kun kaiteen etäisyys jyrkän penkereen luiskasta (1:1,5) on pienempi kuin,4 m:ä [I -2,2 m:ä silloin, kun pylväs pystytetään luiskatäytteeseen siten, että kaiteen etäisyys kitkamaan pinnasta on suurempi kuin,8 m:ä -jos työn aikana havaitaan, että pylväät eivät tunkeudu,9 m:n matkalta kitkamaahan harkitaan keinoja, joilla pylväiden riittävä jäykkyys taataan esim pidemmät pylväät tai luiskatöytteen vaihto pylväiden kohdalla -jos pylväät asennetaan kevytsoraan yms pylväiden pituus mitoitetaan erikseen -ks kuva Louhepenkereellä pylvästä voi lyhentää enintään,3 m:ä, kuitenkin enintään kahta pylvästä kuudesta peräkkäisestä pylväästä Työhön toimitetut lyhyet (1,5 m) pylväät erotetaan vakiopituisista pylväistä merkitsemällä ne esim punaisella maalilla johteen taakse jäävästä kohdasta Jos pylväs ei etene louheeseen ja ei irtoa siitä, pylväs voidaan katkaista sopivan pituiseksi Keskikaistan yksipuoliseen kaiteeseen voidaan käyttää samalla tavalla rei'itettyä pylvästä kuin reunassa Piennarta levennetään jyrkässä luiskassa kaiteen kohdaua 1 suunnitelmien mukaisesti II kuvan 7211 mukaisesti Loivassa luiskassa käytetään kuvan 7211 katkoviivan muotoilua

13 12 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset VARUSTEET JA EFUTVISRAKENTEET KUVA KAITEEN SIJAINTI TIEN REUNASSA LUISKA YHTÄSUURI TAI JYRKEMPI KUIN 1:1,5 I i 1 LUISKA LOIVEMPI KUIN 1:1,5 (VANHA TIE) O,5m <1:1O [1 : Päällyateen leveys E Tukipiennar kaheettomllla kohdilla JOS TIEN LUISKAN KALTEVUUS ON LOIVEMPI KUIN 1:3 PIENNAR MUOTOILLAAN JA TÄYTETÄÄN PYLVÄÄN JUUREEN JOS LUISKA ON JYRKEMPI KUIN 1:3 PIENNAR TÄYTETÄÄN,25 m PWÄÄN TAAKSE

14 Tienrakennustöiden yleiset iaatuvaatimukset ja työselitykset 13 KUVA KAITEEN SIJAINTI KESKIKAISTALLA L <11 (i:lj Hk H E 1,8 m PYLVÄILLÄ MAKS,35 m 2,2 m PYLVÄ1LLÄ MAICS,5 m Pehmee täyte $1, SIMr,Sa Mitat H la L osoitetaan suunnitelmissa Jos kitkamaan pinnasta mitattu korkeus Hk on pienempi kuin,9 m riltt 1,8 m pyivs

15 14 Tierirakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 7215 Kevytkaide Kevyen liikenteen väylän jyrkän luiskan kohdalla käytetään kevytkaidetta tai yhdistettyä tie- ja kevytkaidetta Kaiteiden sijainti osoitetaan suunnitelmissa Kaide 1 ja sen rakenne osoitetaan suunnitelmissa II rakennetaan tässä pääkohdassa esitetyllä tavalla Kaiteena käytetään ensisijaisesti sellaista kaidetyyppiä, jossa kaiteen osia ei hitsata, ja kolhiintuneet osat voidaan vaihtaa, sekä kaide täyttää seuraavat vaatimukset: l - kaiteen materiaali on kuumasinkittyä terästä, ruostumatonta i terästä tai alumiinia - kaide on 1,1 m:n korkuinen - kaiteessa on vähintään yksi välijohde tai välijohde on tiekaide - yläjohde kiinnitetään pylväiden päihin siten, että yläjohteen pinta on jatkuva - kaiteen yläjohteeseen kohdistettu 1,2 kn suuruinen voima aiheuttaa enintään 2 mm:n pysyvän siirtymän - teräsprofiilin ainepaksuus on pylväissä maan rajassa vähintään 3 mm:ä ja johteissa 2 mm:ä - kaiteen pylväiden väli on enintään 3 m:ä - teräksiset pylväät ja johteet ovat kuumasinkittyjä luokka B (SFS 2765) ja johteiden kinnikkeet luokka A Aitaan rakennetaan siirtymäsaumat 23 m:n välein Aitojen päissä johteet taivutetaan,2 m:ä kohtisuoraan alaspäin,2 m:n etäisyydellä pylväästä tai johteet taivutetaan ja kiinnitetään maanpinnan korkeudelle asennettuun pylvääseen tai tiekaiteen johteeseen Sijainti ja korkeuspoikkeamat kuin kohdissa ja 72126

16 Tienrakennustiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset AIDAT 7221 Suoja-aidat Suoja-aitojen sijainti osoitetaan suunnitelmissa Suoja-aidan korkeus, rakenne ja materiaalivaatimukset 1 osoitetaan suunnitelmissa II on esitetty tyyppipiirustuksessa Ty 9/1 1 ja tyyppipiirustuksessa Ty 9/12 fl Taajamien ulkopuolella käytetään 1 suunnitelmien mukaisia suoja-aitoja II kevytrakenteisia ruosteelta ja lahoamiselta suojattuja kohdan mukaisia lanka-aitoja Lanka-aidassa - käytetään Ty 9/11 B tyypin mukaisia metallipylväitä tai > 1 mm tai 75 *1 mm kestopuupylväitä - metallipylväät asennetaan Ty 9/1 2 mukaisesti ja puupylväät Ty 9/22 mukaisesti pehmeään saveen,9 m:n syvyyteen ja,6 m:n syvyyteen muissa maalajeissa - verkon sijasta asennetaan pylväisiin vähintään kaksi kuumasinkittyä lankaa (,4 pm) tai sintraamalla (25 pm) muovitettua 3 mm teräslankaa yksi lanka,6 m:n ja 1,1 1,2 m:n korkeudelle kuumasinkittyjä kiinnittimiä käyttäen 7222 Riista -aidat Riista-aitojen sijainti osoitetaan suunnitelmissa Riista-aidat rakennetaan S 1 suunnitelmien mukaisesti II tyyppipiirustuksien Ty 9/21, Ty 9/22 ja Ty 9/23 mukaisesti Aidan yläreunan korkeus maanpinnasta on vähintään 22 m:ä toleranssi -,1+,5 m:ä Pylväinä käytetään: -suolakyllästettyä puupylvästä ø > 1 mm:ä tai 1 * 75 mm:ä -alumiinipylvästä jonka profiilin jäykkyys on vähintään W, =7,5 cm 3 ja W, = 6 cm 3 -teräspylvästä jonka profiilin jäykkyys on vähintään W,, = 5 cm 3 ja W = 4 cm 3 ks tyyppipiirustus Ty 9/1 1

17 I 16 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset Verkon korkeus 1 osoitetaan suunnitelmissa II on vähintään 2 m:ä Verkon alareunan korkeus maanpinnasta voi vaihdella välillä,1,25 m:ä ja se voi olla,5 m:n matkalla suurempi esim ojan kohdalla Jos aidan yläreunaan tai suuntaan syntyisi maastosta johtuvia aidan ulkonäköä haittaavia taitepisteitä (jyrkät, lähekkäin sijaitsevat, laskevasta nousevaan tai oikealta vasemmalle tapahtuvat muutokset), verkon yläreunan tasaus ja aidan sijainti suunnitellaan yhteistyönä ongelmallisissa kohdissa ja tarvittavat maanpinnan tasaukset määritellään Ongelmallisissa kohdissa käytetään apuna keppejä ja lankaa Tasauksen periaatteet ovat seuraavat: -verkon yläpinnan suunnanvaihdokset laskevasta nousevaan minimoidaan -aitalinjan suunnanvaihdokset oikealta vasemmalle minimoidaan -maanpinnan tasausten taakse ei jätetä lammikoita Verkko asennetaan pylväisiin tien puolelle Pylväiden päät katkaistaan 5 mm:ä ylimmän langan yläpuolelta Katkaistut pylväänpäät lahosuojataan tai suojataan metallihatulla Aidan portteihin asennetaan lukittavat saivat Aita harustetaan, tuetaan ja jäykistetään 1 suunnitelmissa osoitetulla tavalla II tyyppipiirustuksen Ty 9/23 mukaisesti

18 Tenrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset LIIKENTEEN OHJAUSLAITTEET 731 Yleistä Liikenteen ohjaustaitteilla tarkoitetaan liikennemerkkejä, liikennevaloja tai muuta liikenteen ohjaamiseksi tarkoitettua laitetta tai tiemerkintää /TLL 2 9/ 7312 Liikennemerkkejä ovat tieliikenneasetuksen ja liikenneministeriön liikenteen ohjauslaitteita koskevan päätöksen mukaiset merkit lisäkilpineen sekä tielaitoksen hyväksymät tiemerkit 7313 Opastusmerkit ovat liikennemerkkejä, joita käytetään tiellä kulkevan opastusta ja suunnistusta varten /TLA 2 5/ 7314 Portaalit ovat ajoradan yläpuolelle sijoitettavien liikenteen ohjauslaitteiden kannatinrakenteita Liikennevaloina käytetään tieliikennelain 2 :n tarkoittamalla tiellä liikenneministeriön päätöksen "tieliikenteen liikennevaloista / (552/9)!" mukaisia liikennevaloja 7316 Tiemerkinnät ovat joko maalaamalla tai muilla menetelmillä tien pintaan tehtyjä merkintöjä, joita käytetään joko yksin tai yhdessä liikennemerkkien kanssa liikenteen ohjaamiseen taikka varoittamiseen /TLA 31 5/ 7317 Kaivutöissä noudatetaan kohtaa TYLT LIIKENNEMERKIT IS 7311 Merkin sijainti Liikennemerkit sijoitetaan suunnitelmissa osoitettuun paikkaan Merkin näkyvyys tarkastetaan ennen asennusta maastossa, jolloin todetaan, että merkki näkyy havaintosuunnassa Jos merkin sijainti ei ole tyydyttävä merkki siirretään suunnittelijan osoittamaan paikkaan 7312 Kilpi Liikennemerkkinä käytetään voimassa olevien tielaitoksen ohjeiden mukaista kilpeä (Rakenne, mitoitus, yms) Liikennemerkin koko ja liikennemerkkikalvon luokka osoitetaan suunnitelmissa Liikennemerkki kiinnitetään tukevasti pylvääseen suunnitelmissa osoitetulla kuumasinkityllä kiinnittimeliä tai ominaisuuksiltaan vastaavalla

19 18 Tienrakennuatöiden yleiset laatuvaatimukset ja ty6otyksst VARUSTEET JA ERTYISRAKENTEET Liikennemerkki kiinnitetään valaisin tai portaalipylvääseen siten, että kytkentäluukut voidaan avata 7313 Pylväs Liikennemerkkipylväänä käytetään 1 suunnitelmissa osoitettua pylvästä II standardin SFS-EN 1 25 ja SFS 51 (DIN 59411) mukaan valmistettua pyäreää teräsputkea, jonka teräslaadut, mitat ja toleranssit ovat: Teräslaatu Ulkohalkaisija Seinämäpaksuus 36 B 6,3 mm ± 1% 2,9 mm ± 1 % 51 D ø 6,3 mm ± 1% 2, mm ± 1 % tai muuta ø 6,3 mm:n metallista pylvästä, johon 8 N:n kuorma kanden metrin korkeudella ei aiheuta pysyvää taipumaa Pylväs kuumasinkitään standardin SFS 2765 mukaan käyttäen pinnoitetta Fe/Znk luokka A, joka vastaa noin 6 pm pinnoitepaksuutta Pylvään sinkkipinnoitteen paksuus tarkastetaan 1 laatusuunnitelman mukaisesti II tarvittaessa magneettiseen menetelmään perustuvalla mittarilla standardin SFS-ISO mukaisesti Pylväiden laatu todetaan 1 suunnitelmissa osoitetulla tavalla II toimituserittäin merkintöjen ja toimitusasiakirjojen perusteella Pylväs kiinnitetään jalustaan 1 suunnitelmissa osoitetuin lukitusrenkain, kiinnitysruuvein II kuumasinkityillä kiinnittimillä, jotka estävät pylvään kiertymisen ja irtoamisen jalustasta Pylvään sallittu poikkeama luotisuorasta on enintään 2 cm 1,5 m korkeudella 7314 Jalusta Liikennemerkki perustetaan 1 suunnitelmissa osoitetulla tavalla II siten, että 8 N kuorma 2 m:n korkeudella ei aiheuta pylvään pysyvää kallistumaa

20 r & wtöidn yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset Betonijalustoissa käytetään 1 suunnitelmissa osoitettua betonia II betonia, jonka -lujuus on K 35-2 ja suojahuokossuhde >,25 tai betonia K4-2, jonka suojahuokossuhde >,2 -betoniterästen betonipeite on vähintään 3 mm:ä Jos perustuksena käytetään jalustaa sen yläpinta asennetaan 3 5 mm:ä maanpinnan yläpuolelle ja jalustan peruskuoppa täytetään karkearakeisella, routimattomalla maalla, huolellisesti tiivistäen 732 OPASTUSMERKIT 7321 Merkin sijainti Merkkien sijainti osoitetaan suunnitelmissa Merkki pystytetään siten, että se näkyy hyvin havaintosuunnasta ja ettei Siitä synny näkemäestettä Jos merkin sijainti ei ole tyydyttävä, merkki siirretään suunnittelijan osoittamaan paikkaan Suorilla tieosuuksilla opastusmerkki asennetaan peiliheijastusten estämiseksi siten, että merkin ja ajosuunnan välinen kulma on n Jalustat sijoitetaan siten, että ne eivät patoa sivuojia 7322 Taulu Opastusmerkin taulun materiaali, taulun tekstit ja kuviot, mitat ja liikennemerkkikalvon luokka osoitetaan suunnitelmissa Taulu asennetaan tukiin siten että taulun pinnan tasaisuuspoikkeama ei yhtä 1 cm/ 2 m Taulu kiinnitetään tukirakenteisiin suunnitelmissa osoitetuihla kuumasinkityillä kiinnittimihlä tai ominaisuuksiltaan vastaavilla Vaneritauluun kiinnityksen yhteydessä mandollisesti syntyneet ylimääräiset kiinnitysruuvien reiät paikataan tarkoitukseen soveltuvalla paikkausmassalla Kiinnitysruuveja ei saa kiristää niin kireälle, että taulun pintakalvo rikkoutuu

21 2 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 7323 Tuet ja kehykset Taulun kehysten ja tukien rakenne ja materiaalit osoitetaan suunnitelmissa Suunnitelmista poikkeavien rakenteiden ja materiaalien käyttö tuki-ja kehysrakenteina edellyttää tilaajan hyväksyntää ennen niiden valmistamista 7324 Jalusta Jalustan rakenne osoitetaan suunnitelmissa -betonin lujuusvaatimus on K 35-2, suojahuokossuhde >,25 tai K4-2, suojahuokossuhde >,2 -betoniterästen betonipeite on vähintään 3 mm:ä Suunnitelmista poikkeavien jalustojen käyttö edellyttää tilaajan hyväksyntää ennen niiden valmistamista 7321 PORTAALIT Yleistä Portaalien sijainti osoitetaan suunnitelmissa Portaalien sijainnin ja jalustojen kiinnityskohtien sallitut poikkeamat 1 osoitetaan suunnitelmissa II koko portaalin sijaintipoikkeama on ± 5 mm:ä, jalustojen kiinnityskohtien tason ja jalustojen kiinnityskohtien välisen etäisyyden poikkeama on enintään ± 5 mm:ä Tukirakenteet Portaalien rakenne jalustoineen sekä niiden laatuvaatimukset osoitetaan suunnitelmissa Portaalien jalustojen betonin laatuvaatimukset 1 osoitetaan suunnitelmissa II ovat -betonin lujuus K 35-2, suojahuokossuhde >,25 tai K 4-2 suojahuokossuhde >,2 -betoniterästen betonipeite on vähintään 3 mm:ä Suunnitelmista poikkeavien rakenteiden käyttö edellyttää tilaajan hyväksyntää ennen niiden valmistamista Opasteiden ja merkkien tukirakenteet, kehykset ja kiinnitys osoitetaan suunnitelmissa

22 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset Opasteet, kilvet ks kohdat 7312 ja 7322

23 ISBN TIEL

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

TIENRAKENNUSTÖIDEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYKSET: TIEKAITEET, TIEL 2210013

TIENRAKENNUSTÖIDEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYKSET: TIEKAITEET, TIEL 2210013 Tielaitos TIEHALLINTO MUU OHJAUS 27.5.1999 155/96/20/TIEL/4 Tiepiirit Säädösperusta TieL117 Kohdistuvuus Tielaitos Korvaa TYLT 7210 Tiekaiteet, luonnos 6.5.1997 (97/20/Htl-72, 21.5.1997) ja kaiteiden osalta

Lisätiedot

V,'v 14 &N 7 U t u. Tiekaiteet. Oc' 77L,/ Tielaitos. Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimuksetja työselitykset. Työselitykset ja laatuvaatimukset

V,'v 14 &N 7 U t u. Tiekaiteet. Oc' 77L,/ Tielaitos. Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimuksetja työselitykset. Työselitykset ja laatuvaatimukset Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimuksetja työselitykset Tielaitos Tiekaiteet Työselitykset ja laatuvaatimukset Helsinki 1999 TIEHALLINTO Tie- ja liikenneteknhikka / Oc' 77L,/ V,'v 14 &N 7 U t u Tienrakennustöiden

Lisätiedot

SSAB reunakaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Reunakaide SSAB W230 Reunakaide SSAB W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide SSAB W230/4, Ty3/51:2006

SSAB reunakaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Reunakaide SSAB W230 Reunakaide SSAB W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide SSAB W230/4, Ty3/51:2006 SSAB reunakaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Reunakaide SSAB W20 Reunakaide SSAB W20/, Ty/5:200 Reunakaide SSAB W20/, Ty/5:2006 Sisältö: Sovellusalue...2 Asennus...2 Kaiteiden käsittely...2 Kaiteiden rakenne

Lisätiedot

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaide Ruukki 210x130/4 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely... 2 Kaiteen rakenne ja osat... 3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat... 4 Kaiteen

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet Osa 5 5.3.2014 Pöyry Finland Oy / Aki Leislahti, Ilkka Puustinen, Harri Sivonen, Markus Lakanen, 1 (16) Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

Liikennevalotyöt - TYLT 7340, täyden nysosa

Liikennevalotyöt - TYLT 7340, täyden nysosa Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset Tielaltos Liikennevalotyöt - TYLT 7340, täyden nysosa Ilmaisinsilmukat Työseiltykset Ja Iaatuvaat,mukset Helsinki 1993 KehIttämlskeski.s L)

Lisätiedot

5 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset RAKENNUSALUEELLA OLEVAT RAKENTEET

5 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset RAKENNUSALUEELLA OLEVAT RAKENTEET 5 6 1000 8 1000.1 Yleistä 8 1100 Puusto ja muu kasvillisuus 9 1110 Puuston ja muun kasvillisuuden kaataminen ja poisto 9 1111 Hyötypuun hakkuu 9 1111.1 Yleistä 9 1111.2 Työohjeet 9 1112 Jätepuun poisto

Lisätiedot

20.2.2009 13984/2006/30/16. Vastaanottaja Tiepiirit. Maantielaki 109 Tyyppipiirustukset 19.10.2006. 31.3.2009 - toistaiseksi

20.2.2009 13984/2006/30/16. Vastaanottaja Tiepiirit. Maantielaki 109 Tyyppipiirustukset 19.10.2006. 31.3.2009 - toistaiseksi 20.2.2009 13984/2006/30/16 Vastaanottaja Tiepiirit Säädösperusta Korvaa/muuttaa Maantielaki 109 Tyyppipiirustukset 19.10.2006 Kohdistuvuus Tiehallinto Voimassa 31.3.2009 - toistaiseksi Asiasanat Tyyppipiirustukset,

Lisätiedot

14341 Sivu- ja niskaojat

14341 Sivu- ja niskaojat InfraRYL, Päivitys 21.11.2017 / SHV 1 14341 Sivu- ja niskaojat Määrämittausohje 1434. 14341.1 Sivu- ja niskaojien materiaalit 14341.2 Sivu- ja niskaojien alusta 14341.3 Sivu- ja niskaojien tekeminen 14341.3.1

Lisätiedot

Tuotannon yleisohjeet TIEL 227 0008 isbn 951-726-196-9. Pohjavesisuojauksen kuvaus - ohje toteutetun suojauksen kuvaamiseksi

Tuotannon yleisohjeet TIEL 227 0008 isbn 951-726-196-9. Pohjavesisuojauksen kuvaus - ohje toteutetun suojauksen kuvaamiseksi Tuotannon yleisohjeet TIEL 227 0008 isbn 951-726-196-9 Pohjavesisuojauksen kuvaus - ohje toteutetun suojauksen kuvaamiseksi Tielaitos Kehittämiskeskus Helsinki 1996 OHJE 20.3.1996 96/20/Th-145 268/96/20/TIEL/21

Lisätiedot

Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset AIDAT

Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset AIDAT Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset AIDAT Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset AIDAT Toteutusvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2004 ISBN 951-803-164-9

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi

Lisätiedot

Maavoimien Esikunta 1 (5) Henkilöstöosasto Liite 5 MIKKELI

Maavoimien Esikunta 1 (5) Henkilöstöosasto Liite 5 MIKKELI Maavoimien Esikunta 1 (5) AMPUMARADAN SUOJARAKENTEILLE ASETETTAVIA VAATIMUKSIA 1 TAUSTAVALLI 1. Taustavallin on noustava kauttaaltaan vähintään 34 :n kulmassa luotien lentorataan nähden. Taustavallin pinnan

Lisätiedot

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu FMC 41874.133 28..213 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTA... 3 2 MITAT, OSAT, ASENNUSVAIHEEN KAPASITEETIT JA TILAUSTUNNUKSET...

Lisätiedot

Tiepiirit 1 (3) 19.10.2006 13984/2006/30/1. Tyyppipiirustukset

Tiepiirit 1 (3) 19.10.2006 13984/2006/30/1. Tyyppipiirustukset Tiepiirit 1 (3) 19.10.2006 13984/2006/30/1 Tyyppipiirustukset Tämän kirjeen liitteenä on luettelo Tiehallinnon voimassa olevista tien rakenteita ja laitteita koskevista Ty-sarjan tyyppipiirustuksista.

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Ennen mahdollista maastokatselmusta tehtävät esiselvitykset Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Kaapelireitin suunniteluun liittyvät

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3 Käyttäjälle..................................... 3 Sisällysluettelo................................. 5 Johdanto..................................... 11 Tekniset vaatimukset 31000 Vesihuolto.............................

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Yleiset kaapeleiden sijoittamisen periaatteet Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Käsitteitä Sopimuksissa olevalla kaapeleiden sijainnin määritelmällä Tiealueen

Lisätiedot

Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset AIDAT

Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset AIDAT Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 9.1.2007 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 9.1.2007 Toteutusvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Pyörätuoliluiskat. 2

Pyörätuoliluiskat. 2 Pyörätuoliluiskat Pyörätuoliluiskat Weland valmistaa tukevia, turvallisia ja helposti asennettavia pyörätuoliluiskia. Luiskia on saatavana sekä teräksestä että alumiinista valmistettuna. 2 www.finnrasti.fi

Lisätiedot

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4 SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Keskikaide SSAB 210x130/4 Sisältö: Sovellusalue...2 Asennus...2 Kaiteiden käsittely...2 Kaiteen rakenne ja osat...3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat...4 Kaiteen

Lisätiedot

Liikennemerkkien ja reunapaalujen

Liikennemerkkien ja reunapaalujen Kunnossapidon laatu Tielaitos Liikennemerkkien ja reunapaalujen kuntoluokitus 1FI 1 1 Kunnossapidon ohjaus Helsinki 1994 Tuotannon palvelukeskus ö' // Kunnossapidon laatu Liikennemerkkien ja reunapaalujen

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Kaiteet Flex- kulkusillat Luiskat

Kaiteet Flex- kulkusillat Luiskat Kaiteet Flex- kulkusillat Luiskat Sisällys Tähän esitteeseen olemme koonneet muutamia vakiotuotteita, jotka on suunnattu suunnilleen samalle kohderyhmälle. Valmistamme myös vastaavia tuotteita asiakkaan

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

Pohjavesisuojauksen kuvausohje. Tielaitos. Ohje toteutetun suojauksen kuvaamiseksi ku nnossapitäjää ja pelastusviranomaisia varten

Pohjavesisuojauksen kuvausohje. Tielaitos. Ohje toteutetun suojauksen kuvaamiseksi ku nnossapitäjää ja pelastusviranomaisia varten Tielaitos Pohjavesisuojauksen kuvausohje Ohje toteutetun suojauksen kuvaamiseksi ku nnossapitäjää ja pelastusviranomaisia varten Tuotannon yleisohjeet Helsinki 1996 Kehittämiskeskus Te!tc3 Kirj2sto Pohjavesisuojauksen

Lisätiedot

Tuule200 tuulivoimalan 18 m maston maaperustuksen asennus

Tuule200 tuulivoimalan 18 m maston maaperustuksen asennus 1.2018 Tuulivoimalan maaperustus Tuule200 tuulivoimalan 18 m maaperustuksen asennus Tuulivoimalan masto... 2 Tuulivoimalan perustustyön suunnittelu... 2 Maston perustuksen osat... 2 Asennuspaikan valmistelu...

Lisätiedot

./ 1 TI EHALLI NTO. Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset

./ 1 TI EHALLI NTO. Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset / 1 TI EHALLI NTO Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 912007 7k Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 912007 Toteutusvaiheen ohjaus Tiehali into Helsinki

Lisätiedot

Hollontien kivisilta. Sillan määräluettelo. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3

Hollontien kivisilta. Sillan määräluettelo. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sivu 1 (6) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan määräluettelo Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013 Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje Uusia tiemerkintöjä Pyörätasku Liikennevalo-ohjatussa liittymässä Pyöräkaista edeltää aina Ajokaistanuolta voi käyttää yksisuuntaisella ajoradalla Sovellus

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET Liikennemerkkien ja reunapaalujen tehtävänä on varoittaa, ohjata ja opastaa liikennettä sekä välittää informaatiota tienkäyttäjille. Kuntomäärityksen tarkoituksena on saada

Lisätiedot

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi)

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (7) KaS (Kaakkois-Suomi) Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460 Rakennussuunnitelmaselostus Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta

Lisätiedot

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+ ASENNUSOHJE TENSOREX C+ TENSOREX C+ on uusi raitio- ja rautatielinjojen lankojen automaattinen jousikiristyslaite. TENSOREX-tuotteet ovat saatavana vain Pfistereriltä. TYYPIN A kiinnityskannatin O- ja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT 74 cm - 89 cm Suomi ASENNUSOHJEET KOMPACT KOMPACT - www.arke.ws Ennenkuin ryhdyt asennustyöhön, pura portaiden kaikki osat pakkauksistaan. Aseta kaikki osat tilavalle alustalle ja tarkista osien lukumäärä

Lisätiedot

Tukimuurielementit 2-80

Tukimuurielementit 2-80 2- Tukimuurielementit Tukimuurien käyttö antaa erinomaiset madollisuudet tonttien ja liikennealueiden pintojen yötykäyttöön. Niillä alue voidaan jäsennellä käyttötarkoituksen mukaisesti eri tasoisiksi

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...6

Lisätiedot

FINN-suorat portaat 7.0. 7.1-7.2 Rakenne Sivupalkit Askelmat Poistumistasot/lepotasot Kaiteet Teräslaadut Pintakäsittely 7.

FINN-suorat portaat 7.0. 7.1-7.2 Rakenne Sivupalkit Askelmat Poistumistasot/lepotasot Kaiteet Teräslaadut Pintakäsittely 7. FINN-suorat portaat 7.0 7.1-7.2 Rakenne Sivupalkit Askelmat Poistumistasot/lepotasot Kaiteet Teräslaadut Pintakäsittely 7.3 Tilausohjeet FINN-SUORAT PORTAAT RAKENNE SIVUPALKIT B 7.1 Sivupalkit valmistetaan

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010 1 Ohje on laadittu yhteistyössä; Helsingin pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa Itä-Uudenmaan pelastuslaitos;

Lisätiedot

PUOLIPYÖREÄN SADEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE

PUOLIPYÖREÄN SADEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE PUOIPYÖREÄN SDEVESIJÄRJESTEMÄN SENNUSOHJE 1 6 5 8 7 10 3 11 14 9 2 4 12 13 11 14 17 Tuotelista Nro Tuote 1 Pisko kouru 2 Pisko ulkokulma 90 3 Pisko sisäkulma 90 4 Pisko tukkopää, oikea ja vasen 5 Pisko

Lisätiedot

12. Putkien kuormaus ja kiinnittäminen. Putkien kuormaus ja kiinnitys korkealaitavaunuihin

12. Putkien kuormaus ja kiinnittäminen. Putkien kuormaus ja kiinnitys korkealaitavaunuihin 12. Putkien kuormaus ja kiinnittäminen Putkien kuormaus ja kiinnitys korkealaitavaunuihin Teräsputket, joiden pituus on 10500-12000 ja läpimitta 219-1420 mm, kuormataan korkealaitavaunuihin symmetrisesti

Lisätiedot

3000 KALLIORAKENTEET 4

3000 KALLIORAKENTEET 4 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 1 KALLLIORAKENTEET Sisältö Sisällysluettelo 1 Työselitysten ja laatuvaatimusten soveltaminen 3 3000 KALLIORAKENTEET 4 3000.1 Yleistä 4 3000.2

Lisätiedot

rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi

rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi Kotimaista laatua rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi Machinery ja Vepe ovat solmineet yhteistyösopimuksen Vepe-tuotteiden myynnistä. Machinery

Lisätiedot

Uutuus! 1. VALAISINPYLVÄIDEN JALUSTAT Pylvään kiinnitys säätöpulteilla. Suojakumit sivulla 5.

Uutuus! 1. VALAISINPYLVÄIDEN JALUSTAT Pylvään kiinnitys säätöpulteilla. Suojakumit sivulla 5. Luja-PYLVÄSJALUSTAt 1. VALAISINPYLVÄIDEN JALUSTAT Pylvään kiinnitys säätöpulteilla. Suojakuit sivulla 5. 2 3 SÄÄTÖ- PULTIT M16 kpl DT 3 DL 3 PAINO RBJ - 2B 4607215 100-143 1-4 700 430 40 50 310 260 155

Lisätiedot

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B nro 363 17.02.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 YLEISKUVAUS...2 1.2 TOIMINTATAPA...2 1.3 LEPO...4 1.3.1 Mitat...4

Lisätiedot

SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET KIVIKORIRAKENTEIDEN TEKO

SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET KIVIKORIRAKENTEIDEN TEKO siltojen SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET korjaus KIVIKORIRAKENTEIDEN TEKO TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 5/03 (korvaa ohjeen 3/85) 2.919 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET Kivikori

Lisätiedot

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat

Lisätiedot

Pyörätuoliluiskat. 2 www.finnrasti.fi

Pyörätuoliluiskat. 2 www.finnrasti.fi Pyörätuoliluiskat Pyörätuoliluiskat Weland valmistaa tukevia, turvallisia ja helposti asennettavia pyörätuoliluiskia. Luiskia on saatavana sekä teräksestä että alumiinista valmistettuna. 2 www.finnrasti.fi

Lisätiedot

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 20.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Alkulause Ohjeet ja

Lisätiedot

Varilan kuntoradan putkisilta

Varilan kuntoradan putkisilta 4.11.2016 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Muu päällysrakenne (pääkannattaja putki)...3 3 Päällyste...3 4 Kaiteet...3 5 Muut varusteet ja laitteet...3 6 Siltapaikan rakenteet...4 7 Sillan rakenneosien

Lisätiedot

Liikennemerkkien kuntoluokitus

Liikennemerkkien kuntoluokitus Liikennemerkkien kuntoluokitus Liikennemerkkien kuntoluokitus Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) 978-952-221-256-6 2200060-v-09 TIEHALLINTO

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV 0-2500 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 30.9.2016 2 (5) Valtatie

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

Barofor. Aitajärjestelmät BETAFLDR00Q_ENG.indd :16:03

Barofor. Aitajärjestelmät BETAFLDR00Q_ENG.indd :16:03 Barofor Aitajärjestelmät 60905BETAFLDR00Q_ENG.indd 2 04-04-2006 13:16:03 Monipuolisia aitajärjestelmiä moneen käyttöön Barofor Deco Barofor Round Barofor Square 3 60905BETAFLDR00Q_ENG.indd 3 04-04-2006

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Inframodel3-työpaja Varusteet / IM3-arvojoukot Markku Pienimäki, FINNMAP Infra Built Environment Process Innovations

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA F2 SEINÄTIKAS 5.2. PÄÄSY ULLAKOLLE JA KATOLLE 5.2.1. Yli kaksikerroksisissa rakennuksissa ullakolle ja katolle tulee päästä sekä sisä- että ulkokautta. Ulkopuolinen pääsy järjestetään talotikkaita tai

Lisätiedot

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo Sivu 1 (5) Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3 Kivinen holvisilta (Kh) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 5,00... 7,13 Vapaa-aukko (m) 6,68+6,85 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus

Lisätiedot

PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI

PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI Rovaniemen kaupunki 5.9.2014 PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI KATUVALAISTUKSEN RAKENTAMINEN Työselostus Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT...

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... Sillan rakentaminen 1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... 1 6 VALTIONAVUSTUS... 2 6.1 VALTIONAVUN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

LIIKENTEENOHJAUS- SUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA ULKOASU LIIKENNESUUNNITTELU 2017

LIIKENTEENOHJAUS- SUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA ULKOASU LIIKENNESUUNNITTELU 2017 1 LIIKENTEENOHJAUS- SUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA ULKOASU 2017 LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA ULKOASU 2 YLEISTÄ Liikennesuunnitteluyksikön teettämät uudet liikenteenohjaussuunnitelmat tuotetaan MicroStation

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA RakMK:n mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

Järjestelmän laitteet ja tietoliikennekaapelointi Järjestelmän laitteet ja vahvavirtakaapelointi

Järjestelmän laitteet ja tietoliikennekaapelointi Järjestelmän laitteet ja vahvavirtakaapelointi 7,(/$,726 88'(10$$17,(3,,5, 979b/,//b.26.(/$9$$5$/$ 0887789$723$67((7.$$3(/2,17, 5$.(118668811,7(/0$ 6,6b//

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

Meluesteperustukset. Tielaitos Kehittämiskeskus

Meluesteperustukset. Tielaitos Kehittämiskeskus Meluesteperustukset Tielaitos Kehittämiskeskus Helsinki 1994 2. korjattu painos ISBN 951-47-9091 -X TIEL 2140007-94 Painatuskeskus Oy Helsinki 1994 Julkaisua myy Tielaitos, hallinnon palvelukeskus, painotuotemyynti

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

Laituripääty 2,5 x 8,0 kokoamisohje

Laituripääty 2,5 x 8,0 kokoamisohje 1/9 Laituripääty 2,5 x 8,0 kokoamisohje Asettele kiinnikkeet oikeaan järjestykseen, niitä on neljänlaisia. Vältä koolinkien jatkosten laittamista samalle kohdalle. Tee puusta ja metallista ensin suora

Lisätiedot

Suositus tilapäisestä tien sulkemisesta ja liikenteenohjaajien käytöstä vähäliikenteisellä maantieverkolla

Suositus tilapäisestä tien sulkemisesta ja liikenteenohjaajien käytöstä vähäliikenteisellä maantieverkolla Päivitetty 13.6.2016 LIITE Poliisilaitoksen tai kunnanhallituksen päätökseen perustuva maantieverkon osien tilapäinen sulkeminen erilaisten tieverkolle sijoittuvien tapahtumien, nopeuskilpailujen, yleisötilaisuuksien

Lisätiedot

Sementtistabilointi. },4,V/-(LA/ TuN-7. Tielaitos. Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset. Työselitykset ja laatuvaatimukset

Sementtistabilointi. },4,V/-(LA/ TuN-7. Tielaitos. Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset. Työselitykset ja laatuvaatimukset Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset Tielaitos i Työselitykset ja laatuvaatimukset Helsinki 1993 Kehittämiskeskus },4,V/-(LA/ TuN-7 I l lielaitos Kirjasto Doknro: 3 3Ö(, 1 NidenrO

Lisätiedot

Kaiteet Flex -kulkusillat Luiskat

Kaiteet Flex -kulkusillat Luiskat Kaiteet Flex -kulkusillat Luiskat Sisällysluettelo Esittelemme tässä muutamia vakiotuotteita, jotka on suunnattu samoille kohderyhmille. Valmistamme vastaavia tuotteita myös mittatilaustuotteina. Teollisuuskaide

Lisätiedot

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 1 一 Asennusopas ulkolattiat 1 Malli: Asennus FINA021 1.1 Tuotteen lyhyt johdanto: 1.1.1 Tuotteen muoto: Kiillotettu 1.1.2 Tuoteen profiili: Sileä 1.1.3 Tuotteen soveltaminen:

Lisätiedot

VÄISTÄMÄTTÄ PARAS PYLVÄSRATKAISU

VÄISTÄMÄTTÄ PARAS PYLVÄSRATKAISU 1 VÄISTÄMÄTTÄ PARAS PYLVÄSRATKAISU Ajathan silti varovasti. JRK Tekniikka on parantanut liikenneturvallisuutta kehittämällä markkinoiden edistyksellisemmän turvapylvästuotteen. Yrityksellä on käytännön

Lisätiedot

HauCon perustusmuotti

HauCon perustusmuotti HauCon perustusmuotti Anturamuottijärjestelmä Recostal ES Mittatilauksena, paikalleen jäävä muottijärjestelmä joka on itsetukeva 1m asti. ES anturaleveys = > 1,20 m. Anturamuottijärjestelmä Recostal FS

Lisätiedot

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Julkaisija: Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka 20.12.2001 SILMUKKAKÄÄNNÖS OHITUSKAISTAN KOHDALLA Tausta Ohituskaistoja on yleisille teille suunniteltu ja rakennettu

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

Laituripääty 2,5 x 6,0 kokoamisohje

Laituripääty 2,5 x 6,0 kokoamisohje 1/9 Laituripääty 2,5 x 6,0 kokoamisohje Asettele kiinnikkeet oikeaan järjestykseen, niitä on neljänlaisia. Tee puusta ja metallista ensin suora laatikko valmiiksi asti, ja kiinnitä ponttoonit vasta sitten.

Lisätiedot

Weland-välitasot. 2 www.finnrasti.fi 02-6343 900

Weland-välitasot. 2 www.finnrasti.fi 02-6343 900 Välitasot Lisää lattiapintaa Weland-välitasot Weland-välitasoilla voit hyödyntää tilan koko tilavuuden lattia-alan lisäämiseksi. Yksinkertainen ja kustannustehokas tapa hyödyntää tilojen mahdollisuudet.

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA Eurokoodien mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat ja osat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit...

Lisätiedot

Tiemerkintöjen kuntoluokitus

Tiemerkintöjen kuntoluokitus Kunnossapidon laatu Tielaitos Tiemerkintöjen kuntoluokitus Kunnossapidon ohjaus Helsinki 1994 Tuotannon palvelukeskus Kunnossapidon laatu Tiemerkintöjen kuntoluokitus Tielaitos Tuotannon palvelukeskus

Lisätiedot

PYLVÄSJALUSTOJEN MITAT Jalustan Sähkö- Pylvään Pylvään tyyppi numero halkaisija mm korkeus Jalustan Jalustan Putken pituus korkeus mm paino kg jalusta

PYLVÄSJALUSTOJEN MITAT Jalustan Sähkö- Pylvään Pylvään tyyppi numero halkaisija mm korkeus Jalustan Jalustan Putken pituus korkeus mm paino kg jalusta LUJA-PYLVÄSJALUSTAT PYLVÄSJALUSTOJEN MITAT Jalustan Sähkö- Pylvään Pylvään tyyppi numero halkaisija mm korkeus Jalustan Jalustan Putken pituus korkeus mm paino kg jalustassa mm Jalustan pohjan Yläpään

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Laadunvarmistus Tekniikkalajien yhteensovittaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö Ohjaus ja koordinointi Inframallintaminen Lähtötietojen hankinta ja harmonisointi Suunnittelu, rakentaminen, infran hallinta

Lisätiedot

Kaiteet. 2 www.finnrasti.fi 02-6343 900

Kaiteet. 2 www.finnrasti.fi 02-6343 900 Kaiteet Kaiteet Weland valmistaa erilaisia kaiteita teräksestä ja alumiinista. Kaiteiden käyttökohteita ovat esimerkiksi kulkutasot, puhdistuslaitokset, parvet, parvekkeet jne. 2 www.finnrasti.fi 02-6343

Lisätiedot

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.126 12.10.2012 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA MITAT... 3 2.1 MATERIAALIT...

Lisätiedot

Raudoite toimii valumuottina ja korvaa erilliset vaarnat ja reunateräkset

Raudoite toimii valumuottina ja korvaa erilliset vaarnat ja reunateräkset Korvaa esitteen 11/98 5/2000 Väli 8 Raudoite toimii valumuottina ja korvaa erilliset vaarnat ja reunateräkset www.peikko.com SISÄLLYSLUETTELO: 1. BETONILATTIOIDEN LIIKUNTASAUMAT... 3 1.1 LS 1 Kevyille

Lisätiedot

JUSSI-taloportaiden asennusohjeet

JUSSI-taloportaiden asennusohjeet MSJ-WOOD OY JUSSI-taloportaiden asennusohjeet Kokoamisohjeet suorille taloportaille MSJ-Wood 11.3.2013 Suunnittelu ja toteutus: Cadwill Oy Teit erinomaisen valinnan ostaessasi Jussi puuportaan. Ohjeen

Lisätiedot

YKSITYISEN TIEN VIITTAA (643) JA OSOITEVIITTAA (644) KOSKEVAT OHJEET. Täydennys viitoitusohjeisiin TVH Ti E- JA VESI RAKENNUS HALLITUS

YKSITYISEN TIEN VIITTAA (643) JA OSOITEVIITTAA (644) KOSKEVAT OHJEET. Täydennys viitoitusohjeisiin TVH Ti E- JA VESI RAKENNUS HALLITUS YKSITYISEN TIEN VIITTAA (643) JA OSOITEVIITTAA (644) KOSKEVAT OHJEET Täydennys viitoitusohjeisiin TVH 741910 Ti E- JA VESI RAKENNUS HALLITUS TVH 741810 HELSINKI 1984 ISBN 951-46-7207-0 1 C.5.1.7.1 VIITOITUS

Lisätiedot

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä:

Lisätiedot

LUJA-PYLVÄSJALUSTAT KAIVONRENGAS- HINNASTO 2015

LUJA-PYLVÄSJALUSTAT KAIVONRENGAS- HINNASTO 2015 LUJA-PYLVÄSJALUSTAT KAIVONRENGAS- HINNASTO 2015 1.12.2014 alkaen sitouuksetta korvaa innaston 1.12.2014 1. VALAISINPYLVÄIDEN JALUSTAT Pylvään kiinnitys säätöpulteilla. Suojakuit sivulla 5. 1 2 3 SÄÄTÖ-

Lisätiedot

:: Suunnittelu- ja asennusohje. :: Suunnittelu- ja asennusohje

:: Suunnittelu- ja asennusohje. :: Suunnittelu- ja asennusohje :: Suunnittelu- ja asennusohje 1 2 :: Suunnittelu- ja asennusohje Muunto-järjestelmällä voit toteuttaa mitä erilaisimpia säilytysratkaisuja kodin eri tiloihin. Muunto perustuu seinäpanelointiin ja monipuoliseen

Lisätiedot

RakMK ohjeistuksen löydät osoitteesta

RakMK ohjeistuksen löydät osoitteesta RVT-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RVT-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 2 2 RVT-VALUANKKUREIDEN MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 Mitat ja toleranssit... 3 2.2 RVT-valuankkureiden materiaalit

Lisätiedot

Yksityistielain keskeinen sisältö

Yksityistielain keskeinen sisältö Yksityistielain keskeinen sisältö 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1-7a 2 LUKU Tieoikeus sekä muut tienpitoa ja tien käyttöä varten tarvittavat oikeudet 8-21 Yksityistielain soveltamisala Ei julkisen vallan ylläpitämät

Lisätiedot

6. Harkkomuottien kuormaus ja kiinnittäminen. Harkkomuottien kuormaus ja kiinnitys matalalaitaisiin avovaunuihin, joissa on puulattia

6. Harkkomuottien kuormaus ja kiinnittäminen. Harkkomuottien kuormaus ja kiinnitys matalalaitaisiin avovaunuihin, joissa on puulattia 6. Harkkomuottien kuormaus ja kiinnittäminen Harkkomuottien kuormaus ja kiinnitys matalalaitaisiin avovaunuihin, joissa on puulattia 6.1. Enintään 1,5 t:n painoiset harkkomuotit kuormataan matalalaitaiseen

Lisätiedot

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama 23.2.2003 Ramboll / Erkki Sarjanoja Esteettömyyden mahdollisuudet Missä ja milloin fyysisen ympäristön esteettömyys

Lisätiedot

VIHTORI-verkkoaita sekä Mekon- ja Classic-elementtiaita

VIHTORI-verkkoaita sekä Mekon- ja Classic-elementtiaita VIHTORI-verkkoaita sekä Mekon- ja Classic-elementtiaita VIHTORI-verkkoaita Korkealaatuinen ja kotimainen Vihtoripanssariverkkoaita koostuu kudotusta aitaverkosta, tolpista sekä käynti- ja ajoporteista.

Lisätiedot