Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info"

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Salainen asia Kunnanjohtajan info Lausunnon antaminen Tuula Salmisen Oulun hallinto-oikeuteen tekemään valitukseen/talousarvio 2006 sosiaali- ja terveystoimi sekä sivistyspalvelut Kunnanhallituksen pysyväismääräys / kirjanpidon kuukausikatkot Kunnanjohtajan osallistuminen TIB-messuille Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset, aika, paikka ja kokouksista ilmoittaminen Kunnanviraston aukioloajat ja pöytäkirjojen nähtävänäpito Avustusanomus / Muhoksen lukion leirikouluryhmä Kunnanjohtajan vuosiloman määrääminen Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Tämä kutsu on asetettu nähtäville julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

2 MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Kunnan edustajien osallistuminen ns. ysitiimin toimintaan As Oy Rovastinojan osakkeita koskeva ostotarjous Tiedoksiannettavat asiat Muut asiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Merk. Toivo Tihinen Tämä kutsu on asetettu nähtäville julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

3 MUHOKSEN KUNTA No 4 /2006 Sivu 76(23) Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistaina klo (tauko klo ) KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jäsenet: Varajäsenet: Toivo Tihinen, puheenjohtaja Kirsti Airaksinen Jouko Heino Esko Jaukka Merja Jurvakainen, toimi pj:na / 60 :n aikana Sauli Laakkonen Jouko Leinonen Senja Nuolikivi Sirkka-Liisa Parviainen Jukka Syvävirta, kunnanjohtaja Aarre Pitkänen, valtuuston pj. Helena Kohtalo-Törmänen, valtuuston I vpj Pentti Piirala, valtuuston II vpj. Rauno Piippo, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Olavi Ruottinen Ritva Hurme Pirkko Mattila Jouni Koskinen Jari Kangastie Inkeri Väärälä Harri Häkkinen Kaija-Leena Pohjola Hannu Pihlamaa LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ritva Hurme ja Pirkko Mattila. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Toivo Tihinen Merja Jurvakainen Tarkastusaika Allekirjoitukset Rauno Piippo Muhos PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Muhoksen kunnanvirastossa Virka-asema Allekirjoitus arkistosihteeri

4 Kunnanhallitus ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 50 KÄSITTELY: Puheenjohtaja esitti, että -asialistalta poistetaan asia Päivähoidon palvelutuotannon laajentaminen - asialistalla 5. oleva asia käsitellään ensimmäisenä asiana ja - lisäasioina asialistalle otetaan asiat - Kunnan edustajien osallistuminen ns. ysitiimin toimintaan ja - As Oy Rovastinojan osakkeita koskeva ostotarjous. Edelleen puheenjohtaja esitti, että lisäasiat käsittellään tiedoksiannettavien asioiden jälkeen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen.

5 Kunnanhallitus SALAINEN ASIA Asiakohta on viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n kohdan 25 perusteella pidettävä salassa Khall 51

6 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFO Khall 52 KÄSITTELY: Kunnanjohtaja selosti kunnanhallitukselle - Oulun seudun luonnonvara-alan klusteriin liittyvää kokousta (pidetty ) - kouluverkkoselvitys-asiaa. Hän totesi asiaa seuraavaksi käsiteltävän teknisen lautakunnan kokouksessa 13.3., jolloin esillä ovat mm. tarkennetut laskelmat. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi selostuksen tiedoksi Merkittiin pöytäkirjaan, että asiakohdan käsittelyn jälkeen kunnanhallituksen kokous keskeytettiin tauon ajaksi, tauko klo toimenpiteet:

7 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN TUULA SALMISEN OULUN HALLINTO-OIKEUTEEN TE- KEMÄÄN VALITUKSEEN/TALOUSARVIO 2006 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SEKÄ SIVISTYSPALVELUT Khall 53 Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta (puhelin ): Tuula Salminen on tehnyt Oulun hallinto-oikeudelle valituksen, joka kohdistuu Muhoksen valtuuston / 81 :ään (Muhoksen kunnan vuoden 2006 talousarvio ja taloussuunnitelma ). Valituksellaan Salminen pyytää Oulun hallinto-oikeutta kumoamaan Muhoksen kunnanvaltuuston tekemän päätöksen 81/ lain vastaisen siltä osin kuin se koskee sosiaali- ja terveystoimen budjettia, sekä sivistystoimen budjettia. Perustelunaan Salminen esittää mm. esteellisyyssäännösten rikkomisen ja päätöksen kuntalain 13 :n vastaisuuden. Tarkemmin perustelut ilmenevät esityslistan oheismateriaalina jaettavasta valituskirjelmän jäljennöksestä. Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus antaa valtuuston puolesta selvityksen valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava (hallintosääntö 5 kohta 24.). Kuntalain 90 :n 2 momentin mukaan kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3) päätös on muuten lainvastainen. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää antaa Tuula Salmisen valitukseen seuraavan lausunnon: 1) Sosiaali- ja terveystoimen talousarviota koskevaan valitukseen ei Muhoksen kunnan mielestä ole perustetta, koska Tuula Salmisen valituksessaan esille ottama yksityisen hoidon kuntalisä ei liity ko. asiaan, koska yksityiselle päiväkotiyrittäjälle maksetaan Muhoksen kunnan toimesta yrittäjän perimän päivähoidon yksikköhinnan ja Kelan maksaman lastenhoidon tuen sekä päivähoitomaksun erotus. Kyseinen summa on varattu vuoden 2006 talousarvioon perusteluineen. Tuula Salmisen valituksessa esittämä kuntalisä liittyy ylimääräiseen kuntalisään, jota jotkin kunnat maksavat lakisääteisen ja Kelan maksaman lastenhoidon tuen lisäksi niille perheille, jotka hoitavat lastaan kotonaan. Tästä on esimerkkinä mm. Oulu-lisä. Asiaan liittyy useita erillisiä käsitteitä ja termejä, jotka saattavat sekoittaa ko. asian käsittelyä eri tasolla. Salmisen esille ottama esteellisyyttä ei Muhoksen kunnan mielestä ole päätöksenteossa tapahtunut, koska yksityisen päiväkodin liiketoiminnan suorittajana on eri taho kuin toimitilat rakentava. Lisäksi ko.

8 Kunnanhallitus toimitilat on rakennettu siten, että ne pystytään muuttamaan helposti asuinkäyttöön, mikäli päiväkotitoiminta loppuu tai siirtyy toisiin toimitiloihin. Ennen toiminnan aloittamista sosiaali- ja terveyslautakunta päättää päivähoidon hinnasta yms. perusteista yksityisen päiväkotiyrittäjän kanssa. 2) Sivistyspalvelujen talousarviota koskevaan valitukseen ei Muhoksen kunnan mielestä ole perustetta, koska kysymyksessä on lukuvuotta koskevaa kokeiluluonteista toimintaa eikä näin ollen sido kumpaakaan osapuolta pysyvästi. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa on määräraha ko. toimintaan, vaikka sitä ei erikseen ole mainittu talousarvioasiakirjassa. Muhoksen kunnassa talousarvion sitovuus on ollut jo yli kymmenen vuotta ns. raamibudjetti menojen, tulojen ja neton suhteen luottamustoimielintasolla eli kukin lautakunta saa valtuuston hyväksymässä talousarviossa menomäärärahan ja tuloarvion sekä nettomenon. Poikkeuksina ovat työterveyshuolto ja ateriapalvelut, joiden sitovuus on nettomääräraha-tasolla eli ne ovat ns. nettobudjetissa. Lautakunnat ja kunnanhallitus voivat omalla päätöksellään siirtää talousarviossa heitä koskevia määrärahoja eri kohtiin omassa talousarviossaan, kunhan menojen, tulojen ja neton kokonaisloppusummat eivät muutu. Ko. opinto-ohjaukseen liittyvä lukuvuoden kestävä yhteistyö Utajärven lukion kanssa on lisäksi hyvä esimerkki yhteistyön kehittämisestä yli kunta- ja seutukuntarajojen. Meneillään oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus tuo mukanaan varmasti huomattavasti enemmän kunta- ja seutukuntarajoja ylittäviä yhteistoimintaa kuin tällä hetkellä. Kunnanhallitus esittää lisäksi lausuntonaan Oulun hallinto-oikeudelle, että Tuula Salmisen valitus kaikilta osin hylätään. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen.

9 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYS / KIRJANPIDON KUUKAUSIKATKOT Khall 54 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Kirjanpidon raportoinnin, sisäisen tilien täsmäytysten ja työnjaon vuoksi kirjanpidolle asetetaan selkeät päivämäärät milloin kirjauskuukausi katkeaa. Pääsäännön mukaan kirjauskuukausi katkeaa seuraavan kuukauden 15. päivänä. Kuukausikatko päivämäärät sovitetaan aina työviikolle. Vuoden 2006 kuukausikatkot on esitetty liitetiedostossa. Tilinpäätösaikataulu sovitaan aina erikseen. Katkopäivämäärää määriteltäessä on huomioitu se, että suurimmat tulo- ja menoerät ovat kuukausittain mukana kirjanpidossa. Kirjauskäytännössä huomioidaan myös kuukausikatkot eli jatkuvat kirjaukset on tehtävä joka kuukausi (esim. käyttöomaisuuden poistot). Tavoitteena on selkeyttää raportointia. Raportin tekijät tietävät milloin raportoitava aineisto on kirjattu kirjanpitoon. Kokoukset voidaan aikatauluttaa niin että raportointitiedot on saatavilla. Kirjanpidon tilien sisällön täsmäytykset selkeytyvät. Kuukausikatko tarkoittaa myös sitä että katkopäivämäärän jälkeen ko. kuukaudelle ei tehdä mitään kirjauksia. Suljetun kuukauden korjaukset tehdään sinä kuukautena kun korjaustarve havaitaan, viimeistään kuitenkin tilinpäätöksen yhteydessä. Muhoksen kunnan hallintosääntö: 5 kunnanhallituksen ratkaisuvalta, kohta 28 pysyväismääräysten antaminen toimivaltansa puitteissa: Tämä ohje on pysyväismääräys. Liite: Kirjanpidon kuukausikatkot HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy edellä olevan selostuksen mukaisesti kirjanpidon kuukausikatko-menettelyn pysyväismääräyksenä. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus antaa hallinto- ja talousjohtajan tehtäväksi vuosittain päättää kuukatkojen päivämääristä. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. Liite: Kirjanpidon kuukausikatkot 2006 (Liite :ään 54)

10 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN OSALLISTUMINEN ITB-MESSUILLE Khall 55 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Berliiniin ITB-messut järjestetään Berliinissä Keskiviikosta perjantaille messut ovat ammattilaisille ja lauantaista sunnuntaille yleisölle. Matkamessut ovat Euroopan suurimmat. Kokoluokasta kertoo jotain se, että kun Suomessa Matkamessuilla näyttelyhalleja on käytössä 2, niin ITB:ssä niitä on 26. Rokuan Kuntokeskus/Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiön järjestää matkan ko. messuille, koska Rokuan alueen matkailullinen kokonaisuus on muuttumassa lähivuosina kuntoutettavien rakenteellisesta muutoksesta johtuen. Rokuan Kuntokeskus toimii markkinointiyhteistyössä Keski-Eurooppaan yhdessä kolmen muun kylpylän kanssa (Siuntio, Kunnonpaikka ja Peurunka). Matkalle osallistuu Rokuan kuntokeskuksen ja säätiön hallituksen edustajia. Matkan hinta on lentolippujen (267,37 ) lisäksi päivärahat. Näistä kuluista vastaa kunta. Majoitus- ja muista kuluista vastaa säätiö. KHALL:N PJ:N ESITYS: Kunnanhallitus oikeutta kunnanjohtaja Jukka Syvävirran osallistumaan ITB-messuille KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Jukka Syvävirta esteellisenä poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperusteena asianosaisuus. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen puheenjohtajan esityksen.

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN VARSINAISET KOKOUKSET, AIKA, PAIKKA JA KOKOUKSIS- TA ILMOITTAMINEN Khall 59 Kunnan hallintosäännön mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä on ilmoitettu. Vuonna 2004 on kunnanhallitus kokoontunut jokaisen kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena tiistaina. Kokoukset ovat alkaneet klo Tämän lisäksi on tarvittaessa pidetty ylimääräisiä kokouksia. Kokouspaikkana on ollut kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouskutsu ja siihen liittyvä esityslista liitteineen ja oheismateriaaleineen on lähetetty kunnanhallituksen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä kunnanhallituksen varajäsenille kokousta edeltävänä keskiviikkona. Kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille kokouskutsu ja esityslista on lisäksi lähetty sähköpostilla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Muhoksen kunnanvirastossa kahdeksantena päivänä kokouksesta. Aiemmin on keskusteltu myös mahdollisuudesta julkaista esityslista kunnan verkkosivuilla ja esityslistan liitemateriaalin lähettämisestä tiedotusvälineille. Myös kiireellisten kokousten koollekutsumisesta on sovittava erikseen. KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää kokousjärjestelyistä seuraavaa: 1. Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään joka kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena tiistaina klo Muhoksen kunnanvirastolla, kunnanhallituksen kokoushuoneessa (ohjeellinen määräys) 2. Kokouskutsu ja siihen liittyvä esityslista liitteineen ja oheismateriaaleineen lähetetään kunnanhallituksen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus sekä kunnanhallituksen varajäsenille kokousta edeltävänä keskiviikkona. 3. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Muhoksen kunnanvirastossa kahdeksantena päivänä kokouksesta.

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Pöytäkirjojen nähtävänäpidosta ilmoitetaan yleiskuulutuksella valtuuston päätöksen mukaisesti sekä sanomalehti Tervareitissä. KÄSITTELY: Keskustelun aikana kunnanjohtaja teki uuden esityksen: Kunnanhallitus päättää kokousjärjestelyistä seuraavaa: 1. Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään joka kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena tiistaina klo Muhoksen kunnanvirastolla, kunnanhallituksen kokoushuoneessa (ohjeellinen määräys) 2. Kokouskutsu ja siihen liittyvä esityslista liitteineen ja oheismateriaaleineen lähetetään kunnanhallituksen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä kunnanhallituksen varajäsenille kokousta edeltävänä keskiviikkona. Kiireellisissä tapauksissa kunnanhallituksen kokous voidaan kutsua koolle puhelimella tai tekstiviestillä tai sähköpostilla lyhyemmälläkin varoitusajalla. Esityslista julkaistaan myös kunnan verkkosivuilla ennen kokousta. Tiedotusvälineille toimitetaan esityslistan mukana pääsääntöisesti käsiteltäviin asioihin liittyvä liitemateriaali. 3. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Muhoksen kunnanvirastossa kahdeksantena päivänä kokouksesta. Pöytäkirjojen nähtävänäpidosta ilmoitetaan yleiskuulutuksella valtuuston päätöksen mukaisesti sekä sanomalehti Tervareitissä. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan uuden päätösesityksen. Khall 56 KÄSITTELY: Kunnanjohtajan esityksestä kunnanhallitus päätti ottaa asian käsiteltäväksi ylimääräisenä asiana.

13 Kunnanhallitus KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää muuttaa /59 tekemäänsä päätöstä kohdan 1. osalta siten, että kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään joka kuukauden toisena ja neljäntenä tiistaina klo Muhoksen kunnanvirastolla, kunnanhallituksen kokoushuoneessa (ohjeellinen määräys). Muilta osin päätös pysyy ennallaan. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen.

14 Kunnanhallitus KUNNANVIRASTON AUKIOLOAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO Khall 57 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Päävastuualueita on pyydetty tarkistamaan tietonsa toimistojen aukioloaikojen, toimielinten kokousajankohtien sekä pöytäkirjojen nähtävänäpidon osalta vuonna Julkaistava kuulutus jaetaan esityslistan liitteenä. Samassa yhteydessä kunnanhallituksen päätettäväksi tuodaan kunnanviraston kiinnipito kesällä KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna Toimistojen tehtäväksi jää käytännön järjestelyistä päättäminen. Edelleen kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kuulutuksen, josta käyvät ilmi mm. kunnanviraston aukioloajat ja pöytäkirjojen nähtävänäpito. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. Liite: Kuulutus (Liite :ään 57)

15 Kunnanhallitus AVUSTUSANOMUS / MUHOKSEN LUKION LEIRIKOULURYHMÄ Khall 58 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Musiikinopettaja Riitta Mustikka-Orava ja englannin opettaja Liisa Palovaara ovat lähettäneet kunnanhallitukselle 500 euron avustusanomuksen. Anomus liittyy Muhoksen lukion tyttöjen muodostaman yhtyelauluryhmän Nuorten Akatemian järjestämän Air Finland leirikoulumatkan voittoon. Leirikoulu suuntautuu Malagaan, Espanjaan. Ryhmän voittoon kuuluu matkat Helsinki-Malaga-Helsinki, mutta mm. asuminen ja eläminen on paikan päällä on itse kustannettava. Kustannusarvio on oleskelun osalta 3200 euroa ja liittymämatkojen osalta 1500 euroa. Matkalle osallistuu tyttöjen lisäksi kaksi valvovaa opettajaa ja yksi huoltaja. Haettu 500 euron avustus kohdistuu Muhos-Helsinki-Muhos matkan kustannuksiin. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus myöntää leirikoulumatkaa varten käyttövaroistaan 500 euroa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen.

16 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMAN MÄÄRÄÄMINEN Khall 59 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta anoo vuosilomaansa pidettävästi seuraavasti: (2 päivää). Kunnanjohtajan ollessa esteellinen, asian käsittely tapahtuu kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta. KHALL:N PJ:N ESITYS: Kunnanhallitus myöntää kunnanjohtaja Jukka Syvävirralle vuosiloman anomuksen mukaisesti. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Jukka Syvävirta esteellisenä poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperusteena asianosaisuus. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen puheenjohtajan esityksen.

17 Kunnanhallitus TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT Khall 60 Kunnanhallitukselle tiedoksisaatetaan seuraavat asiat: 1. Pöytäkirjajäljennöksiä: - Sivistyslautakunnan kokouksesta Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksista ja Teknisen lautakunnan kokouksista ja Maankäyttö- ja kaavoitusjaoston kokouksesta Kirkonkylän koulun johtokunnan kokouksesta Lukio johtokunnan kokouksesta Hyrkin koulun johtokunnan kokouksesta Viranhaltijapäätöksiä: - Kunnanjohtajan v Hallinto- ja talousjohtajan Hallintosihteerin Pöytäkirjajäljennöksiä: - Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen kokouksista j Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kokouksesta Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän hallituksen kokouksesta Sisäasiainministeriö: - Päätös SM Ha-43/ ; Kuntien siirtymätasauksen oikaisupäätös vuodelle Päätös SM /Ha-43/ ; Yleisen valtionosuuden oikaisupäätös vuodelle Sosiaali- ja terveysministeriö: - Kirje STM/346/2005/ ; Päätös sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuudesta kunnille vuonna Kirje ; Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän lakkauttaminen lukien

18 Kunnanhallitus Opetusministeriö: - Kansalaisopistojen ylimääräiset avustukset Valtionosuus/rahoitussovellus raportit Oulun lääninhallituksen päätös OLH /Ha-411/ ; Kunnalliskantelu, kantelun tekijä Tuula Salminen 7. Oulun hallinto-oikeuden päätös dnro 00601/05/1301/ ; Kunnallisvalitus, muutoksenhakijat Minna Salminen, Raija Näppä, Eeva Pirttikoski, Katariina Harju ja Ritva Puska 8. Kuntien eläkevakuutuksen virkakirje 1/2006/ ; Kuntien eläkevakuutuksen valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto 9. Suomen Kuntaliitto: - Kirje ; Pohjoismainen Kunnalliskonferenssi Örebro - Yleiskirje 3/80/2006/ ; Opas hälytysohjeen laatimiseksi - Yleiskirje 4/80/2006/ ; Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän päättyminen Yleiskirje 6780/2006/ ; Nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen valmisteiden myynnin luvanvaraisuus ja valvonta sekä eräät muut lääkelain muutokset (22/2006) - Talousarviot Kunnallinen työmarkkinalaitos: - Yleiskirje 2/2006/ ; Siivoustoimen menetelmä- ja aikastandardeja - Yleiskirje 3/2006/ ; Kuntien eläkevakuutuksen järjestämät ammattijärjestöjen luottamusmiesten koulutuspäivät vuonna Yleiskirje 4/2006/ ; Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS-05) mukaiset vuoden 2006 liittoerä ja tasa-arvoerä 11. Oy Audiator Ab ; Tarkastusmuistio 12. Kuntarahoitus Oyj:n kutsu klo pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen 13. Ote 48 hallinto- ja talousjohtajan tekemästä päätöksestä; Sopimuksen irtisanominen / Elisa Oyj matkaviestintäsopimus

19 Kunnanhallitus Ote 57 hallinto- ja talousjohtajan tekemästä päätöksestä; Palkkatoimiston vuosilomat 15. Ote 58 hallinto- ja talousjohtajan tekemästä päätöksestä; Tilaus / Tietoliikenneyhteys 16. Ote 59 hallinto- ja talousjohtajan tekemästä päätöksestä; Työsopimus / työnsuunnittelija / Kolu-Korhonen Arja 17. Ote 61hallinto- ja talousjohtajan tekemästä päätöksestä; Korvaushakemus / Poutiainen Mika 18. Ote 64 hallinto- ja talousjohtajan tekemästä päätöksestä; Sopimuksen irtisanominen / Elisa Oyj 19. Ote 65 hallinto- ja talousjohtajan tekemästä päätöksestä Sopimus / Oulun Puhelin Oyj matkapuhelinsopimus 20. Ote 66 hallinto- ja talousjohtajan tekemästä päätöksestä; Uudet matkapuhelinliittymät / valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat 21. Ote 3 sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen päävastuualueen johtajan tekemästä päätöksestä; Henkilökohtaiset lisät 22. Ote 59 Oulun kaupungin teknisen keskuksen katu- ja viherpalveluiden kaupungininsinöörin tekemästä päätöksestä; OULA: Palvelunumeron palveluntuottajan vaihtuminen 23. Oulun seudun ympäristölautakunnan julkipanoilmoitus; Eläinsuoja, hakija, Jari ja Anu Saranki 24. Tiehallinnon tiedote ; Oulun tiepiirin organisaatio Osuuskunta Jalostuspalvelu; Tillari lopuuraportti Suomen veteraaniliittojen valtuuskunta Vevan kirje ; Kirjeessä esitetään, että kunnat toteuttaisivat mahdollisimman kattavasti sotiemme veteraaneille ja invalideille tarkoitetut palvelut ja tiedottaisivat rintamaveteraanien ja sotainvalidien etuuksista. 27. Amnesty international Suomen osaston kirje; Valtakunnallinen kysely tutkimus naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisesta työstä Suomen kunnissa vuonna 2005, raportti valmis

20 Kunnanhallitus KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä niiltä osin kuin se on mahdollista kohdassa 1 mainittujen pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätöksien kohdalla 51 :n mukaista otto-oikeutta. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksiannetut asiat tietoonsa saatetuiksi. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallituksen puheenjohtaja Toivo Tihinen ja valtuuston puheenjohtaja Aarre Pitkänen esteellisinä poistuivat kokouksesta käsiteltäessä heihin kohdistuvia päätöksiä (kohdat 1. viranhaltijapäätökset/hallinto- ja talousjohtaja ja kohta 20.). Esteellisyysperusteena asianosaisuus. Puheenjohtajana em. kohtien kohdalla toimi kunnanhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Merja Jurvakainen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen.

21 Kunnanhallitus KUNNAN EDUSTAJIEN OSALLISTUMINEN NS. YSITIIMIN TOIMINTAAN Khall 61 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Oulujokivarren kuntien (Muhos, Utajärvi ja Vaala) edustajat ovat kokoontuneet useiden vuosien ajan keskustelemaan ajankohtaisista asioista sekä kuntien yhteistyöstä. Kustakin kunnasta näihin kokouksiin on kutsuttu valtuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Tästä kokoonpanosta (9 henkeä) on muodostettu ryhmälle nimi ysitiimi. Kokouksista on laadittu muistio ja se on jaettu osanottajille. Kokousten osanottajille aiheutuvien kulujen (matkat ja ansionmenetykset) korvaamiseksi tulee kunnan edustajien kokouksiin osallistumisesta tehdä päätös. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää, että - ns. ysitiimin kokouksiin Muhoksen kunnasta osallistuvat valtuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja sekä kunnanjohtaja; - em. henkilöille ei valita varajäseniä; ja - kunnan edustajille maksetaan kuntaan toimitettavan muistion perusteella kunnan palkkiosäännön 2 :n kohdan 1.c mukainen kokouspalkkio. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kulukorvausten ja kokouspalkkioiden osalta tätä päätöstä sovelletaan taannehtivasti vuoden 2005 alusta lukien. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen.

22 Kunnanhallitus AS OY ROVASTINOJAN OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS Khall 62 Asuntosihteeri Päivi Similä (puh ): Kunta on tehnyt Välityspalvelu Näreaho & Mertala Oy LKV:n kanssa toimeksiantosopimuksen As Oy Rovastinojan (osoite Rovastinojantie 16) huoneiston B 6 myynnistä. Huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet ovat n:ot (yht osaketta). Huoneistossa on 4 h + k + sauna ja pinta-ala on 85 m 2. Tarjous osakkeista on yhteensä (velaton hinta). Tarjouksessa ovat ehtoina kohteen tiettyjen vikojen korjaaminen ja kosteusmittauksen suorittaminen. Näreaho & Mertala Oy:n edustajan näkemyksen mukaan nyt tehty tarjous vastaa asunnon markkina-arvoa. Huoneistosta peritty vuokra on ollut n. 572 /kk. ASUNTOSIHTEERIN EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää myydä As Oy Rovastinojan osakkeet n:ot yhteensä 1324 kpl Sinikka Niemelälle hintaan KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy asuntosihteerin ehdotuksen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen.

23 Kunnanhallitus MUUT ASIAT Khall 63 KÄSITTELY: Asiakohdassa otettiin esille seuraavia asioita: * seuraavan kokouksen ajankohta Puheenjohtaja ilmoitti, että seuraava kokous pidetään poikkeuksellisesti keskiviikkona klo * luottamushenkilöiden palkkiosäännön tarkistaminen * pidetty Ratahallinnon seminaari PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi puheenjohtajan ilmoituksen seuraavan kokouksen ajankohdasta ja muista asioista käydyn keskustelun.

24 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS Päätökseen, mikäli se ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanemista, on oikeutettu hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen MUUTOKSENHAKUKIELTO Muutoksenhakukielto ja sen peruste Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 91 :n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. :t 50-53, 59, 62, 63 Muu peruste, mikä :t Oikaisuvaatimuksena muutosta haetaan kunnanhallitukselta. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena, siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Kunnanhallituksen osoite on: Muhoksen kunnanhallitus, PL 39, MUHOS. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Valituksena (kunnallisvalitus tai hallintovalitus) muutosta haetaan O u l u n hallinto-oikeudelta. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksena vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista ellei erityislainsäädännöstä muuta johdu. Muutosta haetaan kirjallisella valituksella (valituskirja). Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon muutosta haetaan - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perustelut Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja. Viranomainen Esityslista No 2/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 25.2.2015 Kokousaika Perjantaina 6.3.2015 klo 10.00- Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, hallintolan Motti, Myllärintie

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 22.3.2012

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 22.3.2012 KRUUNUPYYN KUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä Nro 2/2011 2/22 Kokousaika Torstaina 22. maaliskuuta 2012, klo 19.00 19.15 Kokouspaikka Kunnantalo Päättäjät: Varajäsenet: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman,

Lisätiedot