Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info"

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Salainen asia Kunnanjohtajan info Lausunnon antaminen Tuula Salmisen Oulun hallinto-oikeuteen tekemään valitukseen/talousarvio 2006 sosiaali- ja terveystoimi sekä sivistyspalvelut Kunnanhallituksen pysyväismääräys / kirjanpidon kuukausikatkot Kunnanjohtajan osallistuminen TIB-messuille Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset, aika, paikka ja kokouksista ilmoittaminen Kunnanviraston aukioloajat ja pöytäkirjojen nähtävänäpito Avustusanomus / Muhoksen lukion leirikouluryhmä Kunnanjohtajan vuosiloman määrääminen Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Tämä kutsu on asetettu nähtäville julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

2 MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Kunnan edustajien osallistuminen ns. ysitiimin toimintaan As Oy Rovastinojan osakkeita koskeva ostotarjous Tiedoksiannettavat asiat Muut asiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Merk. Toivo Tihinen Tämä kutsu on asetettu nähtäville julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

3 MUHOKSEN KUNTA No 4 /2006 Sivu 76(23) Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistaina klo (tauko klo ) KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jäsenet: Varajäsenet: Toivo Tihinen, puheenjohtaja Kirsti Airaksinen Jouko Heino Esko Jaukka Merja Jurvakainen, toimi pj:na / 60 :n aikana Sauli Laakkonen Jouko Leinonen Senja Nuolikivi Sirkka-Liisa Parviainen Jukka Syvävirta, kunnanjohtaja Aarre Pitkänen, valtuuston pj. Helena Kohtalo-Törmänen, valtuuston I vpj Pentti Piirala, valtuuston II vpj. Rauno Piippo, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Olavi Ruottinen Ritva Hurme Pirkko Mattila Jouni Koskinen Jari Kangastie Inkeri Väärälä Harri Häkkinen Kaija-Leena Pohjola Hannu Pihlamaa LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ritva Hurme ja Pirkko Mattila. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Toivo Tihinen Merja Jurvakainen Tarkastusaika Allekirjoitukset Rauno Piippo Muhos PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Muhoksen kunnanvirastossa Virka-asema Allekirjoitus arkistosihteeri

4 Kunnanhallitus ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 50 KÄSITTELY: Puheenjohtaja esitti, että -asialistalta poistetaan asia Päivähoidon palvelutuotannon laajentaminen - asialistalla 5. oleva asia käsitellään ensimmäisenä asiana ja - lisäasioina asialistalle otetaan asiat - Kunnan edustajien osallistuminen ns. ysitiimin toimintaan ja - As Oy Rovastinojan osakkeita koskeva ostotarjous. Edelleen puheenjohtaja esitti, että lisäasiat käsittellään tiedoksiannettavien asioiden jälkeen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen.

5 Kunnanhallitus SALAINEN ASIA Asiakohta on viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n kohdan 25 perusteella pidettävä salassa Khall 51

6 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFO Khall 52 KÄSITTELY: Kunnanjohtaja selosti kunnanhallitukselle - Oulun seudun luonnonvara-alan klusteriin liittyvää kokousta (pidetty ) - kouluverkkoselvitys-asiaa. Hän totesi asiaa seuraavaksi käsiteltävän teknisen lautakunnan kokouksessa 13.3., jolloin esillä ovat mm. tarkennetut laskelmat. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi selostuksen tiedoksi Merkittiin pöytäkirjaan, että asiakohdan käsittelyn jälkeen kunnanhallituksen kokous keskeytettiin tauon ajaksi, tauko klo toimenpiteet:

7 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN TUULA SALMISEN OULUN HALLINTO-OIKEUTEEN TE- KEMÄÄN VALITUKSEEN/TALOUSARVIO 2006 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SEKÄ SIVISTYSPALVELUT Khall 53 Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta (puhelin ): Tuula Salminen on tehnyt Oulun hallinto-oikeudelle valituksen, joka kohdistuu Muhoksen valtuuston / 81 :ään (Muhoksen kunnan vuoden 2006 talousarvio ja taloussuunnitelma ). Valituksellaan Salminen pyytää Oulun hallinto-oikeutta kumoamaan Muhoksen kunnanvaltuuston tekemän päätöksen 81/ lain vastaisen siltä osin kuin se koskee sosiaali- ja terveystoimen budjettia, sekä sivistystoimen budjettia. Perustelunaan Salminen esittää mm. esteellisyyssäännösten rikkomisen ja päätöksen kuntalain 13 :n vastaisuuden. Tarkemmin perustelut ilmenevät esityslistan oheismateriaalina jaettavasta valituskirjelmän jäljennöksestä. Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus antaa valtuuston puolesta selvityksen valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava (hallintosääntö 5 kohta 24.). Kuntalain 90 :n 2 momentin mukaan kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3) päätös on muuten lainvastainen. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää antaa Tuula Salmisen valitukseen seuraavan lausunnon: 1) Sosiaali- ja terveystoimen talousarviota koskevaan valitukseen ei Muhoksen kunnan mielestä ole perustetta, koska Tuula Salmisen valituksessaan esille ottama yksityisen hoidon kuntalisä ei liity ko. asiaan, koska yksityiselle päiväkotiyrittäjälle maksetaan Muhoksen kunnan toimesta yrittäjän perimän päivähoidon yksikköhinnan ja Kelan maksaman lastenhoidon tuen sekä päivähoitomaksun erotus. Kyseinen summa on varattu vuoden 2006 talousarvioon perusteluineen. Tuula Salmisen valituksessa esittämä kuntalisä liittyy ylimääräiseen kuntalisään, jota jotkin kunnat maksavat lakisääteisen ja Kelan maksaman lastenhoidon tuen lisäksi niille perheille, jotka hoitavat lastaan kotonaan. Tästä on esimerkkinä mm. Oulu-lisä. Asiaan liittyy useita erillisiä käsitteitä ja termejä, jotka saattavat sekoittaa ko. asian käsittelyä eri tasolla. Salmisen esille ottama esteellisyyttä ei Muhoksen kunnan mielestä ole päätöksenteossa tapahtunut, koska yksityisen päiväkodin liiketoiminnan suorittajana on eri taho kuin toimitilat rakentava. Lisäksi ko.

8 Kunnanhallitus toimitilat on rakennettu siten, että ne pystytään muuttamaan helposti asuinkäyttöön, mikäli päiväkotitoiminta loppuu tai siirtyy toisiin toimitiloihin. Ennen toiminnan aloittamista sosiaali- ja terveyslautakunta päättää päivähoidon hinnasta yms. perusteista yksityisen päiväkotiyrittäjän kanssa. 2) Sivistyspalvelujen talousarviota koskevaan valitukseen ei Muhoksen kunnan mielestä ole perustetta, koska kysymyksessä on lukuvuotta koskevaa kokeiluluonteista toimintaa eikä näin ollen sido kumpaakaan osapuolta pysyvästi. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa on määräraha ko. toimintaan, vaikka sitä ei erikseen ole mainittu talousarvioasiakirjassa. Muhoksen kunnassa talousarvion sitovuus on ollut jo yli kymmenen vuotta ns. raamibudjetti menojen, tulojen ja neton suhteen luottamustoimielintasolla eli kukin lautakunta saa valtuuston hyväksymässä talousarviossa menomäärärahan ja tuloarvion sekä nettomenon. Poikkeuksina ovat työterveyshuolto ja ateriapalvelut, joiden sitovuus on nettomääräraha-tasolla eli ne ovat ns. nettobudjetissa. Lautakunnat ja kunnanhallitus voivat omalla päätöksellään siirtää talousarviossa heitä koskevia määrärahoja eri kohtiin omassa talousarviossaan, kunhan menojen, tulojen ja neton kokonaisloppusummat eivät muutu. Ko. opinto-ohjaukseen liittyvä lukuvuoden kestävä yhteistyö Utajärven lukion kanssa on lisäksi hyvä esimerkki yhteistyön kehittämisestä yli kunta- ja seutukuntarajojen. Meneillään oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus tuo mukanaan varmasti huomattavasti enemmän kunta- ja seutukuntarajoja ylittäviä yhteistoimintaa kuin tällä hetkellä. Kunnanhallitus esittää lisäksi lausuntonaan Oulun hallinto-oikeudelle, että Tuula Salmisen valitus kaikilta osin hylätään. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen.

9 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYS / KIRJANPIDON KUUKAUSIKATKOT Khall 54 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Kirjanpidon raportoinnin, sisäisen tilien täsmäytysten ja työnjaon vuoksi kirjanpidolle asetetaan selkeät päivämäärät milloin kirjauskuukausi katkeaa. Pääsäännön mukaan kirjauskuukausi katkeaa seuraavan kuukauden 15. päivänä. Kuukausikatko päivämäärät sovitetaan aina työviikolle. Vuoden 2006 kuukausikatkot on esitetty liitetiedostossa. Tilinpäätösaikataulu sovitaan aina erikseen. Katkopäivämäärää määriteltäessä on huomioitu se, että suurimmat tulo- ja menoerät ovat kuukausittain mukana kirjanpidossa. Kirjauskäytännössä huomioidaan myös kuukausikatkot eli jatkuvat kirjaukset on tehtävä joka kuukausi (esim. käyttöomaisuuden poistot). Tavoitteena on selkeyttää raportointia. Raportin tekijät tietävät milloin raportoitava aineisto on kirjattu kirjanpitoon. Kokoukset voidaan aikatauluttaa niin että raportointitiedot on saatavilla. Kirjanpidon tilien sisällön täsmäytykset selkeytyvät. Kuukausikatko tarkoittaa myös sitä että katkopäivämäärän jälkeen ko. kuukaudelle ei tehdä mitään kirjauksia. Suljetun kuukauden korjaukset tehdään sinä kuukautena kun korjaustarve havaitaan, viimeistään kuitenkin tilinpäätöksen yhteydessä. Muhoksen kunnan hallintosääntö: 5 kunnanhallituksen ratkaisuvalta, kohta 28 pysyväismääräysten antaminen toimivaltansa puitteissa: Tämä ohje on pysyväismääräys. Liite: Kirjanpidon kuukausikatkot HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy edellä olevan selostuksen mukaisesti kirjanpidon kuukausikatko-menettelyn pysyväismääräyksenä. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus antaa hallinto- ja talousjohtajan tehtäväksi vuosittain päättää kuukatkojen päivämääristä. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. Liite: Kirjanpidon kuukausikatkot 2006 (Liite :ään 54)

10 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN OSALLISTUMINEN ITB-MESSUILLE Khall 55 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Berliiniin ITB-messut järjestetään Berliinissä Keskiviikosta perjantaille messut ovat ammattilaisille ja lauantaista sunnuntaille yleisölle. Matkamessut ovat Euroopan suurimmat. Kokoluokasta kertoo jotain se, että kun Suomessa Matkamessuilla näyttelyhalleja on käytössä 2, niin ITB:ssä niitä on 26. Rokuan Kuntokeskus/Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiön järjestää matkan ko. messuille, koska Rokuan alueen matkailullinen kokonaisuus on muuttumassa lähivuosina kuntoutettavien rakenteellisesta muutoksesta johtuen. Rokuan Kuntokeskus toimii markkinointiyhteistyössä Keski-Eurooppaan yhdessä kolmen muun kylpylän kanssa (Siuntio, Kunnonpaikka ja Peurunka). Matkalle osallistuu Rokuan kuntokeskuksen ja säätiön hallituksen edustajia. Matkan hinta on lentolippujen (267,37 ) lisäksi päivärahat. Näistä kuluista vastaa kunta. Majoitus- ja muista kuluista vastaa säätiö. KHALL:N PJ:N ESITYS: Kunnanhallitus oikeutta kunnanjohtaja Jukka Syvävirran osallistumaan ITB-messuille KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Jukka Syvävirta esteellisenä poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperusteena asianosaisuus. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen puheenjohtajan esityksen.

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN VARSINAISET KOKOUKSET, AIKA, PAIKKA JA KOKOUKSIS- TA ILMOITTAMINEN Khall 59 Kunnan hallintosäännön mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä on ilmoitettu. Vuonna 2004 on kunnanhallitus kokoontunut jokaisen kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena tiistaina. Kokoukset ovat alkaneet klo Tämän lisäksi on tarvittaessa pidetty ylimääräisiä kokouksia. Kokouspaikkana on ollut kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouskutsu ja siihen liittyvä esityslista liitteineen ja oheismateriaaleineen on lähetetty kunnanhallituksen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä kunnanhallituksen varajäsenille kokousta edeltävänä keskiviikkona. Kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille kokouskutsu ja esityslista on lisäksi lähetty sähköpostilla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Muhoksen kunnanvirastossa kahdeksantena päivänä kokouksesta. Aiemmin on keskusteltu myös mahdollisuudesta julkaista esityslista kunnan verkkosivuilla ja esityslistan liitemateriaalin lähettämisestä tiedotusvälineille. Myös kiireellisten kokousten koollekutsumisesta on sovittava erikseen. KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää kokousjärjestelyistä seuraavaa: 1. Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään joka kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena tiistaina klo Muhoksen kunnanvirastolla, kunnanhallituksen kokoushuoneessa (ohjeellinen määräys) 2. Kokouskutsu ja siihen liittyvä esityslista liitteineen ja oheismateriaaleineen lähetetään kunnanhallituksen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus sekä kunnanhallituksen varajäsenille kokousta edeltävänä keskiviikkona. 3. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Muhoksen kunnanvirastossa kahdeksantena päivänä kokouksesta.

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Pöytäkirjojen nähtävänäpidosta ilmoitetaan yleiskuulutuksella valtuuston päätöksen mukaisesti sekä sanomalehti Tervareitissä. KÄSITTELY: Keskustelun aikana kunnanjohtaja teki uuden esityksen: Kunnanhallitus päättää kokousjärjestelyistä seuraavaa: 1. Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään joka kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena tiistaina klo Muhoksen kunnanvirastolla, kunnanhallituksen kokoushuoneessa (ohjeellinen määräys) 2. Kokouskutsu ja siihen liittyvä esityslista liitteineen ja oheismateriaaleineen lähetetään kunnanhallituksen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä kunnanhallituksen varajäsenille kokousta edeltävänä keskiviikkona. Kiireellisissä tapauksissa kunnanhallituksen kokous voidaan kutsua koolle puhelimella tai tekstiviestillä tai sähköpostilla lyhyemmälläkin varoitusajalla. Esityslista julkaistaan myös kunnan verkkosivuilla ennen kokousta. Tiedotusvälineille toimitetaan esityslistan mukana pääsääntöisesti käsiteltäviin asioihin liittyvä liitemateriaali. 3. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Muhoksen kunnanvirastossa kahdeksantena päivänä kokouksesta. Pöytäkirjojen nähtävänäpidosta ilmoitetaan yleiskuulutuksella valtuuston päätöksen mukaisesti sekä sanomalehti Tervareitissä. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan uuden päätösesityksen. Khall 56 KÄSITTELY: Kunnanjohtajan esityksestä kunnanhallitus päätti ottaa asian käsiteltäväksi ylimääräisenä asiana.

13 Kunnanhallitus KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää muuttaa /59 tekemäänsä päätöstä kohdan 1. osalta siten, että kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään joka kuukauden toisena ja neljäntenä tiistaina klo Muhoksen kunnanvirastolla, kunnanhallituksen kokoushuoneessa (ohjeellinen määräys). Muilta osin päätös pysyy ennallaan. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen.

14 Kunnanhallitus KUNNANVIRASTON AUKIOLOAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO Khall 57 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Päävastuualueita on pyydetty tarkistamaan tietonsa toimistojen aukioloaikojen, toimielinten kokousajankohtien sekä pöytäkirjojen nähtävänäpidon osalta vuonna Julkaistava kuulutus jaetaan esityslistan liitteenä. Samassa yhteydessä kunnanhallituksen päätettäväksi tuodaan kunnanviraston kiinnipito kesällä KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna Toimistojen tehtäväksi jää käytännön järjestelyistä päättäminen. Edelleen kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kuulutuksen, josta käyvät ilmi mm. kunnanviraston aukioloajat ja pöytäkirjojen nähtävänäpito. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. Liite: Kuulutus (Liite :ään 57)

15 Kunnanhallitus AVUSTUSANOMUS / MUHOKSEN LUKION LEIRIKOULURYHMÄ Khall 58 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Musiikinopettaja Riitta Mustikka-Orava ja englannin opettaja Liisa Palovaara ovat lähettäneet kunnanhallitukselle 500 euron avustusanomuksen. Anomus liittyy Muhoksen lukion tyttöjen muodostaman yhtyelauluryhmän Nuorten Akatemian järjestämän Air Finland leirikoulumatkan voittoon. Leirikoulu suuntautuu Malagaan, Espanjaan. Ryhmän voittoon kuuluu matkat Helsinki-Malaga-Helsinki, mutta mm. asuminen ja eläminen on paikan päällä on itse kustannettava. Kustannusarvio on oleskelun osalta 3200 euroa ja liittymämatkojen osalta 1500 euroa. Matkalle osallistuu tyttöjen lisäksi kaksi valvovaa opettajaa ja yksi huoltaja. Haettu 500 euron avustus kohdistuu Muhos-Helsinki-Muhos matkan kustannuksiin. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus myöntää leirikoulumatkaa varten käyttövaroistaan 500 euroa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen.

16 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMAN MÄÄRÄÄMINEN Khall 59 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta anoo vuosilomaansa pidettävästi seuraavasti: (2 päivää). Kunnanjohtajan ollessa esteellinen, asian käsittely tapahtuu kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta. KHALL:N PJ:N ESITYS: Kunnanhallitus myöntää kunnanjohtaja Jukka Syvävirralle vuosiloman anomuksen mukaisesti. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Jukka Syvävirta esteellisenä poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperusteena asianosaisuus. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen puheenjohtajan esityksen.

17 Kunnanhallitus TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT Khall 60 Kunnanhallitukselle tiedoksisaatetaan seuraavat asiat: 1. Pöytäkirjajäljennöksiä: - Sivistyslautakunnan kokouksesta Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksista ja Teknisen lautakunnan kokouksista ja Maankäyttö- ja kaavoitusjaoston kokouksesta Kirkonkylän koulun johtokunnan kokouksesta Lukio johtokunnan kokouksesta Hyrkin koulun johtokunnan kokouksesta Viranhaltijapäätöksiä: - Kunnanjohtajan v Hallinto- ja talousjohtajan Hallintosihteerin Pöytäkirjajäljennöksiä: - Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen kokouksista j Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kokouksesta Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän hallituksen kokouksesta Sisäasiainministeriö: - Päätös SM Ha-43/ ; Kuntien siirtymätasauksen oikaisupäätös vuodelle Päätös SM /Ha-43/ ; Yleisen valtionosuuden oikaisupäätös vuodelle Sosiaali- ja terveysministeriö: - Kirje STM/346/2005/ ; Päätös sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuudesta kunnille vuonna Kirje ; Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän lakkauttaminen lukien

18 Kunnanhallitus Opetusministeriö: - Kansalaisopistojen ylimääräiset avustukset Valtionosuus/rahoitussovellus raportit Oulun lääninhallituksen päätös OLH /Ha-411/ ; Kunnalliskantelu, kantelun tekijä Tuula Salminen 7. Oulun hallinto-oikeuden päätös dnro 00601/05/1301/ ; Kunnallisvalitus, muutoksenhakijat Minna Salminen, Raija Näppä, Eeva Pirttikoski, Katariina Harju ja Ritva Puska 8. Kuntien eläkevakuutuksen virkakirje 1/2006/ ; Kuntien eläkevakuutuksen valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto 9. Suomen Kuntaliitto: - Kirje ; Pohjoismainen Kunnalliskonferenssi Örebro - Yleiskirje 3/80/2006/ ; Opas hälytysohjeen laatimiseksi - Yleiskirje 4/80/2006/ ; Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän päättyminen Yleiskirje 6780/2006/ ; Nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen valmisteiden myynnin luvanvaraisuus ja valvonta sekä eräät muut lääkelain muutokset (22/2006) - Talousarviot Kunnallinen työmarkkinalaitos: - Yleiskirje 2/2006/ ; Siivoustoimen menetelmä- ja aikastandardeja - Yleiskirje 3/2006/ ; Kuntien eläkevakuutuksen järjestämät ammattijärjestöjen luottamusmiesten koulutuspäivät vuonna Yleiskirje 4/2006/ ; Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS-05) mukaiset vuoden 2006 liittoerä ja tasa-arvoerä 11. Oy Audiator Ab ; Tarkastusmuistio 12. Kuntarahoitus Oyj:n kutsu klo pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen 13. Ote 48 hallinto- ja talousjohtajan tekemästä päätöksestä; Sopimuksen irtisanominen / Elisa Oyj matkaviestintäsopimus

19 Kunnanhallitus Ote 57 hallinto- ja talousjohtajan tekemästä päätöksestä; Palkkatoimiston vuosilomat 15. Ote 58 hallinto- ja talousjohtajan tekemästä päätöksestä; Tilaus / Tietoliikenneyhteys 16. Ote 59 hallinto- ja talousjohtajan tekemästä päätöksestä; Työsopimus / työnsuunnittelija / Kolu-Korhonen Arja 17. Ote 61hallinto- ja talousjohtajan tekemästä päätöksestä; Korvaushakemus / Poutiainen Mika 18. Ote 64 hallinto- ja talousjohtajan tekemästä päätöksestä; Sopimuksen irtisanominen / Elisa Oyj 19. Ote 65 hallinto- ja talousjohtajan tekemästä päätöksestä Sopimus / Oulun Puhelin Oyj matkapuhelinsopimus 20. Ote 66 hallinto- ja talousjohtajan tekemästä päätöksestä; Uudet matkapuhelinliittymät / valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat 21. Ote 3 sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen päävastuualueen johtajan tekemästä päätöksestä; Henkilökohtaiset lisät 22. Ote 59 Oulun kaupungin teknisen keskuksen katu- ja viherpalveluiden kaupungininsinöörin tekemästä päätöksestä; OULA: Palvelunumeron palveluntuottajan vaihtuminen 23. Oulun seudun ympäristölautakunnan julkipanoilmoitus; Eläinsuoja, hakija, Jari ja Anu Saranki 24. Tiehallinnon tiedote ; Oulun tiepiirin organisaatio Osuuskunta Jalostuspalvelu; Tillari lopuuraportti Suomen veteraaniliittojen valtuuskunta Vevan kirje ; Kirjeessä esitetään, että kunnat toteuttaisivat mahdollisimman kattavasti sotiemme veteraaneille ja invalideille tarkoitetut palvelut ja tiedottaisivat rintamaveteraanien ja sotainvalidien etuuksista. 27. Amnesty international Suomen osaston kirje; Valtakunnallinen kysely tutkimus naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisesta työstä Suomen kunnissa vuonna 2005, raportti valmis

20 Kunnanhallitus KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä niiltä osin kuin se on mahdollista kohdassa 1 mainittujen pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätöksien kohdalla 51 :n mukaista otto-oikeutta. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksiannetut asiat tietoonsa saatetuiksi. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallituksen puheenjohtaja Toivo Tihinen ja valtuuston puheenjohtaja Aarre Pitkänen esteellisinä poistuivat kokouksesta käsiteltäessä heihin kohdistuvia päätöksiä (kohdat 1. viranhaltijapäätökset/hallinto- ja talousjohtaja ja kohta 20.). Esteellisyysperusteena asianosaisuus. Puheenjohtajana em. kohtien kohdalla toimi kunnanhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Merja Jurvakainen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen.

21 Kunnanhallitus KUNNAN EDUSTAJIEN OSALLISTUMINEN NS. YSITIIMIN TOIMINTAAN Khall 61 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Oulujokivarren kuntien (Muhos, Utajärvi ja Vaala) edustajat ovat kokoontuneet useiden vuosien ajan keskustelemaan ajankohtaisista asioista sekä kuntien yhteistyöstä. Kustakin kunnasta näihin kokouksiin on kutsuttu valtuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Tästä kokoonpanosta (9 henkeä) on muodostettu ryhmälle nimi ysitiimi. Kokouksista on laadittu muistio ja se on jaettu osanottajille. Kokousten osanottajille aiheutuvien kulujen (matkat ja ansionmenetykset) korvaamiseksi tulee kunnan edustajien kokouksiin osallistumisesta tehdä päätös. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää, että - ns. ysitiimin kokouksiin Muhoksen kunnasta osallistuvat valtuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja sekä kunnanjohtaja; - em. henkilöille ei valita varajäseniä; ja - kunnan edustajille maksetaan kuntaan toimitettavan muistion perusteella kunnan palkkiosäännön 2 :n kohdan 1.c mukainen kokouspalkkio. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kulukorvausten ja kokouspalkkioiden osalta tätä päätöstä sovelletaan taannehtivasti vuoden 2005 alusta lukien. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen.

22 Kunnanhallitus AS OY ROVASTINOJAN OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS Khall 62 Asuntosihteeri Päivi Similä (puh ): Kunta on tehnyt Välityspalvelu Näreaho & Mertala Oy LKV:n kanssa toimeksiantosopimuksen As Oy Rovastinojan (osoite Rovastinojantie 16) huoneiston B 6 myynnistä. Huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet ovat n:ot (yht osaketta). Huoneistossa on 4 h + k + sauna ja pinta-ala on 85 m 2. Tarjous osakkeista on yhteensä (velaton hinta). Tarjouksessa ovat ehtoina kohteen tiettyjen vikojen korjaaminen ja kosteusmittauksen suorittaminen. Näreaho & Mertala Oy:n edustajan näkemyksen mukaan nyt tehty tarjous vastaa asunnon markkina-arvoa. Huoneistosta peritty vuokra on ollut n. 572 /kk. ASUNTOSIHTEERIN EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää myydä As Oy Rovastinojan osakkeet n:ot yhteensä 1324 kpl Sinikka Niemelälle hintaan KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy asuntosihteerin ehdotuksen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen.

23 Kunnanhallitus MUUT ASIAT Khall 63 KÄSITTELY: Asiakohdassa otettiin esille seuraavia asioita: * seuraavan kokouksen ajankohta Puheenjohtaja ilmoitti, että seuraava kokous pidetään poikkeuksellisesti keskiviikkona klo * luottamushenkilöiden palkkiosäännön tarkistaminen * pidetty Ratahallinnon seminaari PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi puheenjohtajan ilmoituksen seuraavan kokouksen ajankohdasta ja muista asioista käydyn keskustelun.

24 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS Päätökseen, mikäli se ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanemista, on oikeutettu hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen MUUTOKSENHAKUKIELTO Muutoksenhakukielto ja sen peruste Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 91 :n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. :t 50-53, 59, 62, 63 Muu peruste, mikä :t Oikaisuvaatimuksena muutosta haetaan kunnanhallitukselta. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena, siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Kunnanhallituksen osoite on: Muhoksen kunnanhallitus, PL 39, MUHOS. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Valituksena (kunnallisvalitus tai hallintovalitus) muutosta haetaan O u l u n hallinto-oikeudelta. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksena vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista ellei erityislainsäädännöstä muuta johdu. Muutosta haetaan kirjallisella valituksella (valituskirja). Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon muutosta haetaan - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perustelut Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Asioiden käsittelyjärjestyksen muutos

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Asioiden käsittelyjärjestyksen muutos MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 4.2.2003 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 43 44 45 46 Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Info Nuorten

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat. Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisjärjestelyt

Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat. Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisjärjestelyt MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstaina 19.12.2002 klo 8.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 545 546 Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat Läsnäolo- ja puheoikeuden

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 Tarkastuslautakunta AIKA 26.02.2014 klo 17:00-19:54 PAIKKA Muhoksen terveyskeskuksen kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 Tarkastuslautakunta AIKA 02.09.2015 klo 16:15-17:37 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 38 HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2010 Kokousaika 16.2.2009 klo 9 14.30 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone

Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 17 18 19 Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Asia Sosiaali- ja

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Tiedoksiannettavat asiat

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Tiedoksiannettavat asiat MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 25.9.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 361 362 363 364 365

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2017 Kokousaika 26.4.2017 klo 12 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone.

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 14 Tarkastuslautakunta AIKA 25.02.2016 klo 16:00-17:50 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 8 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 12 10.11.2015 AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:38 PAIKKA Muhoksen terveyskeskuksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: 12-15 Sivu 12 MUHOKSEN LAURIN JA MATIN KODIN ESITTELY

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

NRO 2/2016. Tarkastuslautakunta. 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 11 Kokouksen järjestäytymistoimet

NRO 2/2016. Tarkastuslautakunta. 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 11 Kokouksen järjestäytymistoimet Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 2/2016 Kokousaika 30.9.2016 klo 9 11.45 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.9.2005 klo 18.15 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 84 85 86 87 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Asia Sosiaali-

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2016 138 Tarkastuslautakunta AIKA 10.11.2016 klo 16:00-18:00 PAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 64 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone. Tutustuminen sairaalan tiloihin. Vammaispalvelujen esittely. Valtakunnalliset sosiaali- ja terveysturvan päivät

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone. Tutustuminen sairaalan tiloihin. Vammaispalvelujen esittely. Valtakunnalliset sosiaali- ja terveysturvan päivät MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.4.2005 klo 18.15 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 37 38 39 40 41 42 43 44 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Asia

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä 4.12.2014 Nro 2/2014 2/12 Kokousaika Torstaina 4.12.2014, klo 18.00 18-20 Kokouspaikka Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil Jäsenet: Varajäsenet: Berg, Marko

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

NRO 1/ Vt. kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja ennakkotietoja vuoden 2013 tilinpäätöksestä, liite 1

NRO 1/ Vt. kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja ennakkotietoja vuoden 2013 tilinpäätöksestä, liite 1 Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2014 Kokousaika 12.2.2014 klo 10 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä Nro 1/2012 1/1 Kokousaika Torstaina, klo 18.00-18.28 Kokouspaikka Ravintola Marina s Etelä Teerijärventie 10 Jäsenet: Varajäsenet: Saajoranta, Pekka Forsander,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Jäsen Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jäsen Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Perjantai 13.4.2012 klo 10.00-12.45 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Oppipoika ravintolat / Kokoustila Oltermanni, Korkalonkatu 33, 4. krs, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Aika Perjantai 10.2.2012 klo 10.00-12.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Oppipoika ravintolat / Kokoustila Oltermanni, Korkalonkatu 33, 4. krs 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot