- ATK-HENKILUSTU - ATK-HENKILUSTUSUUNNITELMAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- ATK-HENKILUSTU - ATK-HENKILUSTUSUUNNITELMAT"

Transkriptio

1 SA RAALAATK 80 YHTEENVETO ATKHENKLUSTU ATKHENKLUSTUSUUNNTELMAT ATKJARJESTELMRT: NYKYTLANNE ATKJRRJESTELMRT: LATTESTOT

2 LA RAALAL TTO ~uunnitteluosasto/tietojarjestel~jaosto (4) TERVEYDENHUOLLON ATKHENKLOSTULUETTELO 980 ORGANSAATO HENK LU / NMKE TEHTPVMLUE PUHELN SA RMLAT / HELSNGN YLOPSTOLLNENV Jukka Koskiiiiies Atkpaall ikkö KESKUSSA RAALA/ATK TOHSTO Esa Soini Suunnittelupäällikkö Avoin, Pïojektipäällikkö Hanna Kalpa Koordinaa ttori Riitta Kantala Kouluttaja i Liisa Nuppola Paasuunnittelija EsaMatti Tolppanen, Suunnittel i ja Marja Kienii / Matti Jauhiainen Lauri Virta l Suunn i ttel i ja Suurin i t tel i j a Paasuunnittelija Sina Pietilä Ohjelmistosuunnittel ija Avoin Suunni ttel i jaohjelmoija l Sinikka Ripatti i Suunnittelija Ulpu Helkkula Suunnittelijaohjelmoija Sinikka tälä Ohjelmoija iris Kytöniemi Ohjelmoi ja, Pirjo Pennanen Ohjelmija, Kari Salokangas Käyttöpääll ikkö Tapio Tawast Konepäall ikkö ; Tapani Puhakka Kayttöohjelmija / Marja Nurmi LA'vistäjien esimies Martti Heinonen Toimistopäällikkö! Marjakna KOTKAN KS. Jorma Bruce Apulaistalouspäällikkö ; Mikko Hasu! Suunnittel ijaohjelrwija Kehittämissuunnittelu Kayttajien opastus Kayttajien opastus Hall innoll iset järj Lääketiet. sovell. ' Tilastointi ja tietopalvelu Materiaalihallinto Ylläpito Varusohjelmis to i Potilashallinto 9 Slft Tiedostot Yllapito.. J+ Laboratorio, Pa ovellutukset Ylläpito i Käyton ohjelmisto Atk ja laskentatoimi Suunnittelu, ohjelniointi JORYN SARAALA Matti Aarnio Atkpäall ikkö l Osmo Juhava Atkkoordinaattori / EevaLiisa Mustonen l Apul.kanslisti KUOPON YLOPSTOLLNEN u Pentti Sopanen Atkpää ikkö KESKUSSARAALA Juhani Kaisanlahti Atksuunnittelija Pentti Kolehiirdinen ' MaijaLi isd Ruuskanen Atkkoordinaattori Juhani Pietikdinen Ohjelnaija Heikki Koivulehto Ohjelnioija ' Pertti Ruuskanen Konepäällikkö Talous ja niateriaalihallinto. tiedontallennus ja keruujärjestelmät, ajanvaraus Lääketieteelliset sovellutukse hoidonvaraus Käyttäjien opastus.. KESKSUOiEi KS. ' Jari Poutanen Atksuunnittel ija Atktoiminnan johtaminen /57 l 5AVONLNNAN KS. ' Seija Makalainen Kirjanpito, kust. ja suoritelaskenta rja Rissanen Pal kanlaskenta 30HJOSKARJALAN KS. Seppo Soininen Atksovellutukset Eila fiarhi Apulaiskanslisti Kirjanpidon ta lennus

3 ' 3RGAN SAAT 0 HENKLU FdH KE. OULUN YLOPSTOLL NEN CESKUSSA RAALA v u v &' /~ntero Ensio Maire Jalander Kari Sakkii,eri Jaakko Pukkila * Pekka Pihlajaniemi rnieli Salonen Pekka Lassila Markku Kukkonen TERVEYDENHUOLLON ATKHENKLUSTU Atkpaall ikkö Atkkoordinaattori Suuiinittel i jaohjelnioi ja Ohjeimija Ohjelmoi ja (Konepääll ikkö TEHTAVMLUE yttajien opastus: Potilashallinto iyldäketiet. tietojärj. Taloushallinto, potilashallinto Laboratorio, Röntgen, Apteekki, i / Potilashall into, laboratorio (Laboratorio FCAM, henkilöstöhall. tilastot, työntutkinwis PUHELN.ANS POHJAN KESKUSSARAALA Timo Eeronheimo Apulaistalouspäallikkö. Laskentatoimi JNUUN KESKUSSARAALA TAMPEREEN KESKUSSA RAALA imtahween KESKUS 5A RAALA rja Kilpeläinen V Matti Kata ja Eeva Rinne lmri Oula Asta Heikkinen Riitta Sippola Matti Aho Aira Huhtala Liisa Häkinen Pirkko Poutanen Markku Nieminen *, Taimo Saarinen Mika Keltomaki Hannele Salmi Apulaistalouspäallikkö Apu'laistalouspaall ikkö/ /307 laskentatoimi Atkpää ikkö Aluesuunnittelu Atkkoordinaattori Kayttajien opastus Paasuunnittelija, Henkilöstöhall into, taloushall into Suunni ttel i ja Laboratorio Suunnittelija Ohjelmoi ja Potilashallinto, poliklinikka Al uesovel lukset Suunnittel ijaohjelnni ja Ohjelmoija Konepaall ikkö Paasuunnittelija Atksuunnittelija Atksuunnittel i ja! Hallinnon järjestelmät Konsolioperaattori T'ALJKTWEN KESKUS 5,A RAALA KTELAPOHJANMAAN KESKUS!>A RAALA * Seppo Häkinen Y; Raila Koskinen / Helena Savolainen '' Kaisa Salminen Kauko Metso Jaakko Rajala /,\rjaleena Rajala c; Sirkka YliKrekola Sisko YliRisku. \'KASAN SARAANHOTO 6' R Olle Pursiainen Frc.d~;k 8 jdtl Pääsuunnittelija Atksuunnittelija Labora torioatk & Suunnittel ijaohjelmoija Potilashall into, Materiaa i ' i hallinto, apteekki Atkkoordinaattori Käyttäjien opastus i Paaoperaattori Atkpää ikkö Suunnittel ija Ohjelmoi ja Attkoordinaattori Paaoperaa t tor i Atkkoordinaattori (vailla STM:n hyvaks.) Käytön esimies, laboratorio Laboratorion atkjarj., laitteiston varusohjelmisto Pal kanlaskenta Potilashallinnon ohjelmist.ot, ynis. ohjelmat Kayttajien opastus Kaytön esimies Potilashallinto

4 4 C:. insmt0 'iijri!n YLOPSTOLLNEN KESKUSSA RAALA HELK LU Juha Hal lanoro '~eila Simla N.Y. TERVEYOEUUOLLON ATKHENKLUSTU TEHTKVMLUE PUHELN Atkpää ikkö Paasuunnittel ija Potilashall into, laboratorioj. / Suunnittel ija Laboratoriojärjestelmä! eijo jo Makinen / Suuiinittel ija Potilashallinto, apteekki ija Tehoosastojen potilasvalvonta N.4. / ~uunnittel riar Hdlkola / Atnkoodinaattori Potilashallinto!N.Pi ' Paaoperaa ttori Eetpa iiyberg / Lasken tatoirnen suunnit Taloushall innon atk. d SnTP,Y(JPiMN KESKUSSAWLA, K: i.luote in ' Atk suunnit te ija Sairaalan atktoiminnan ' /470 / i!ri Pusd... r P:!il[l~ ORGANSAATOT S~~unnittelutoimisto! kehittaminen St'ppci irnioneri _ j _! hallinto Koordinointi, laskentatoimi, sa irauskertorus Taloustoiriiisto, A3 ri / Laskeri tapaa ikko Laskentatoimi, tilastot 90 J + 7 i~~~sanelakelaitos, kuntou Antero Saari fl itutkimuskeskus, Vdrkku Kiiski cdnsanterieysl lboratorio Systeemisi~~niiittel & Apulaiskansliiti Pienoistietokoneen käyttö / l Helsingin kaupungin Pentti Kangasharju Tietojenkäsi ttelyn suunn. Terveydenhuollon tilastointi terveysvirasto ' Terveydenh. tilast., materiaali / ~ i l Kumpuldineii a ija,snr Oy, instrunientt iryhnia Leif Grouridstroern Tuotepaal ikko / lpo Koskirirri / Myyntineuvcttel ija C..innall ist;eto Vel i Leinonen / Suunnitteliipaall ikko Antero kiitaila j Suunn~ttelija / Reijo Kettunen Suunnitt~l ida 'iakintohall i tus ikka Linnakko! Toimistopdall liki * iliii;ka Seppälä : Ylitarkastaja ' Pal kkasysteemi / Kirjanpito Q Nokia Ab Elektroniikkac, Lauri Hirvonen Myyntineuvottel ija Sniaaalaliitto, ;ut.nr,i tteluosasto v i tieiiii Tähtinen j Apu~aisoi.a~rop~~li ikkci %:ja Aittan~a Tp. 'ietojärjeitelrnien jdost Rai jt TervoPell ikka / Jaosto{o2ll ikkö Tal ossosasto iialt~on teknillinen ::itkimusiaitos sti~inni ttel i ja v Leei.;i Hy vcirien Sdunni t:el ija * / E?io Linnakko Suunnittelija kaiiiio Kuikka Anita Rausti Suunnittel ija Suuniiittel ija Jiiha Ldng Va. suunnittelija Ga i j Feodorof f ' Dsastopa~i ikko Nimikkeistöt. koodistot, Potilashall into, SSJR, psykiatria Tci~~?~piCetilist.,; pcistoijqii, Yrjo Lahtinen / Suunn i ttel i ja Tal.hall., + laskentatoimi t.mm Tiriio Jakobsson Tutkija Pekka Ruotsalairieri / Tutkija T. i! '( ;< K Matti Partanen / Markkinoiiit.ijohtajJ / Juiiaiii Nous ia ineii / Osastopb2l ikkö \ (O'J~U) *; Fa:ila Nieniirien (Oulu) / Systeeniipidl: ikkii Potiidshdil into! Gskari Kiviniemi Apulais!~~rit.a:~topaallikkö i (Taiript.re) i 0' Olavi Anori+ri (Tampere) Systeeriiipdal ikkö Laskentatoimi Flateriaal ihall into

5 TERVEYDENHUOLLON ATKHENKLUSTU ORGANSAAT 0 '~sko Hillebrand (Jyväskyla) * Jouko Mäkelä (Oulu) l NMKE A ~ ~a~stuotanto~ääll U ikkö Tuotantopäällikkö ;"? Vrripalvelu Seppo Ru lika lfltkpaall ikko ~ l Lillsund f 3lksuunnittel ija * /blari ta Puntanen TEKTRVMLUE Henkilöstöhall into Pientietokoneet PUHELN

6 icmloden ATKHENKLKUNTASUUNNTEL4AT VUOSLLE <r:\iut kerätty piirien 5vuotissuunni telmista " iiei~,iigin yliopistol ' inen keskussairaala!:c tkan ks. E?:3Saimari ks. :!,:in sairaala KeskiSuomen ks elin ks. 3..$! innan ks.?cli,jaiskarjaldn ks. ;!,.e.. C '. i :!iopistollinen ;: :ii~<~a~raaja ' 2,<b,!'C!hj2.r: i:s. :rsr!pohjarliiizzn :s xd l:l!ljll k~. ::?ntahameen ks. 2. ijathameen 'j. i; : '2 qan ks.... T ~ i:; : y iopistollinec 5al;raa!a ~kiinnan ks :;: 'j L,/.!P\

7 7. hr c.liubi $ :Oi46SiG,.i!YEN KS. ' A rh 2K. 2K K2K K S 2K 2K K 2T 2F 2K ZK~) KOTKA,", KS. K :!? ik K is 2K i: 2s. K S K K 2K S KS. f. ~ S S K K C K S S 5 ioridl!y SAPA4LA K K K ik K K K S K K K S.K K K K S.." " KUODO' 'LEOPSTOLLNEN KS. KEbhiCLJOMtN KS. MKi<LLiU KS VOX;C SPR3kl.AN uiinlu! LYrrPh KS. KS. O~l'lpi Y!.!CPlSTOLLNEN KS.! 2, 8 2K?T 2K 2K 2K K 2K K K K KK K K 2K S 2 i:ii.l>,.pcj~.(jf~n KS. / ~ ' K K K K K SS T S s TS KESK ijo:;ilnm4an KS. _ K b./\,l r,,i :i,;p F$ i s l K 3K3K 3K 3T 3T3K 35 3T c '(4N i tiai.iff h? \ 2% s?s K 2525 ' 3K S K K SlS S S S S 5s '4,'AXltPMEE K 52K2K K S K K ; K K K 2K 2K t! F i LiijliJANf ;V KS. l K c b, ~ r 2h2c 2X 2S2K K 2K K ~SlS K K K S W.!ASPH 'YS. 3 S 5 S!K 2S s 2s ik S K 25 KSS KlKlSlS T S. VJR~N YLOP!STOLLNEN KS. 25 2b c't lh k 2T K 2S K K K s K K K K SATAKiiKNBN KS. 5 S k :, S S 3 K 3K 3 S S T l T S. ''PE~u tiiu su~r~mlidksi osaksi vdodcbr> 99 J tkpaivia varteri kcrattyyn sa iraaloiden atk:a koskevaan ti lannekatsaukseen ja ~isal tda yleisinunin kaytossa oler ia j+r jestrlmia.! ;~l~ciukeskusk;iytto, 2 = osra tieti:korie, 3 = tulni~stotietokone, S = suurinitteilia oleva sovellutus. ' = *otcu:tarnirien on dloitt'ttii, K = kayteo on vakiinturiut ;. \ 'Sis3 ti:i.. vain pol ikl inikkaka,yntitilc:~t:~iniiin,, "'fi, t:;:.iitojeri arkistoiniirek isreri j,i li?i:uj;irjcst., dlueell inen syöparekisteri (25) B) A). Pois~oilmoituspe~stenct t:lastoiriti?j;l Kuolleiden rekisteri 2K nfdrktirekisteri lh jd poimintoja varten 2K '' lubi ik t) n,toiogia 2K E.;::ientei.veys K

8 SPRAALODEN ATKLATTESTO SOVELLUKSTTAN, SA FiAE\L.A..!..". Helsingin yliop. ks. Kotkan ks. r./ Cte:dSaimaan ks. 4 llorv in sa i raa a : [Kuopion yliop. ks. 5 KeskiSuomen ks.. r. / Kainuun ks. ;J Lapin ks.. 3'llel:ien KantdHameen ks.. +!? pa; fät.hamen ks. _.:z!... k.5. 9 Vaasan ks.. 20 j lu;un yliop. ks. '... (.,. ~"l,._ d" kunnan ksl PDP /35 Oulu +J ' \ O " ~ E F m. c ' a L :.O 0 :m 0 W O+J E ci :m 'T D "l V) o '<> m L 0.,. 2:. 3 o:m o x. u Cn* > L P. H66/20 H66/20 H66/20 Kouvola Jyväskylä.. Kouvola. Helsingin yiop.k~ PDP /35 POP /24 Nova 830 He singin yliop. ks POP /35 PDP /34 Nova 830 PDP /44 Vtki, Kouvola. L ~~väsk~läj l i~ova 840 3ulu Oulu (tilastot)( tilastot) Oulu/ Nova 830 H66/20 i Kouvola j 0ulu; 0uluj 0uluj j! Tampere PDP /34! Nova 830 j Jyväskyl äj.o :g L, 0 aj ++J m "l 0 L '3 ai n L.J m :m 'q H66/20' Nova 830, Ecl jpij~ & Nova 0 Nova 830.? +J c v aj C 4l 0 +J mm m :o c, p: +J H66/20 PDP /34 He singin yl iop. ks PDP /35 BM 32 Oulu. POP /34. aj cl 0.r. c n 0 C cl 2i 2.C i 0 '? + cl H66/20 Kouvola Helsingin yliop. ks PDP /35 Oulu PDP /34 a Y W Kuopion korkeakoul u8 laskentakeskus, ) Taulukkoon on iierkitty oma laitteisto, jota käytetään tzi palvelukeskuksen nimi 2) Ytkk = Valtion tietokonekeskus

9

10 *..*. l Kas! i i {PD? [!/3+. _! Ml KKO

PÄLKÄNE Rantayleiskaava

PÄLKÄNE Rantayleiskaava PÄLKÄNE Rantayleiskaava KANTATILASELVITYS JA MITOITUSLUETTELO OSA3 Pälkänevesi, Pyhäjärvi, Vähäjärvi, Tuoresjärvi, Pyhänpohtianjärvi, Oksijärvi, Sulkajärvi, Pieni Herrailanjärvi, Innasjärvi, Masakainen,

Lisätiedot

Kiertopalkinllot. Valistusjaosto. Tiedotnsvaliokullta

Kiertopalkinllot. Valistusjaosto. Tiedotnsvaliokullta SAMMON MALJA TUL:n nuorten mestaruuskilpailuissa kilpailtavaan Sammon Maijaan sai kiinnityksen Jyväskylän Saukot. Maljasta, jonka on lahjoittanut vakuutusyhtiö Sampo on kilpailtu kymmenen vuotta TUL:n

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Signum Tekijä(t) Muut tekijät. 01 Bibliography Nicolas, Suzanne (toim.) 01 Luotseista Vaisto, Erkki. 01 Suomen Kurikka, Jussi; Takkala, Marketta

Signum Tekijä(t) Muut tekijät. 01 Bibliography Nicolas, Suzanne (toim.) 01 Luotseista Vaisto, Erkki. 01 Suomen Kurikka, Jussi; Takkala, Marketta Signum Tekijä(t) Muut tekijät 01 Bibliography Nicolas, Suzanne (toim.) 01 Luotseista Vaisto, Erkki 01 Suomen Kurikka, Jussi; Takkala, Marketta 01 Suomen Talonen, Jyrki 01 Työväen Kaarninen, Mervi 03 Kansalaiskalenteri

Lisätiedot

Veteraaniyleisurheilun SM-kilpailut Raatin stadion 3-5.8.2012 TULOKSET. Tuuli: +1.1

Veteraaniyleisurheilun SM-kilpailut Raatin stadion 3-5.8.2012 TULOKSET. Tuuli: +1.1 Veteraaniyleisurheilun SM-kilpailut Raatin stadion 3-5.8.2012 TULOKSET M30 100 m Tuuli: +1.1 1. Heikki Polojärvi Oulun Pyrintö 11,72 2. Riku Hassi Oulun Ikiliikkujat 11,93 3. Sami Koivunen Noormarkun Nopsa

Lisätiedot

Puuliiton vaalit 2014. Tulos vertailulukujärjestyksessä piireittäin 3.10.2014

Puuliiton vaalit 2014. Tulos vertailulukujärjestyksessä piireittäin 3.10.2014 Puuliiton vaalit 2014 Tulos vertailulukujärjestyksessä piireittäin 3.10.2014 Vaalipiiri: 01 - Mekaanisen metsäteollisuuden vaalipiiri Lähetetty: 14687 Hyväksytty: 6074 Valitaan: 17 Äänestys %: 41,4% Sija

Lisätiedot

Paavo Nurmi Maraton Tulokset sarjoittain

Paavo Nurmi Maraton Tulokset sarjoittain 10 km : Miehet 1 4034 Marko Tuokko Seura 0:33:32 0:33:26 3:20 2 6659 Vesa Taanila Nouski 0:34:16 0:34:10 3:24 3 6607 Juuso Lindeqvist Affecto Finland 0:35:13 0:35:08 3:30 4 6587 Seppo Kauppinen Oripään

Lisätiedot

Sija Nimi Seura Aika

Sija Nimi Seura Aika PIRKAN HIIHTO 1967 SARJA 1, VETERAANIT Sija Nimi Seura Aika 1. Matti Lampi TY 6.59.15 2. Mikko Nahkola NoU 7.14.28 3. Jaakko Lampi Virt.Urh. 7.18.25 4. Pekka Vanninen Jämsänkosken Ilves 7.19.16 5. Olavi

Lisätiedot

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOMNT AKERTOMUS TYÖVÄEN URHELULTTO r.y. TOMNTAKERTO~US VUODELTA 1976 Kansikuva: TUL :n nuorten talvipäivät Jyväskylässä osoittivat TUL:n nuorisotyön voiman. Päivien korkeatasoiseen

Lisätiedot

SISÄILMASTOSEMINAARI 11.3.2015

SISÄILMASTOSEMINAARI 11.3.2015 SISÄILMASTOSEMINAARI 11.3.2015 Messukeskus, Helsinki Sisäilmayhdistys ry Aalto-yliopisto Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmapaja7 Alakko nää mua? Oulun Sisäilmapaja7 järjestetään 11.-12.11.2015 Hotelli

Lisätiedot

Vuoden suurin kuntaväen kohtauspaikka!

Vuoden suurin kuntaväen kohtauspaikka! Vuoden suurin kuntaväen kohtauspaikka! Keskiviikko 10.9.2014 Kommunmarknaden 10. 11.9.2014 Kuntatalo, Helsinki Merkittävien uudistusten vuosi Kuntakentän kautta aikojen suurimmat uudistukset ovat käynnissä.

Lisätiedot

VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN?

VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN? 2/2008 Etelä-Pohjanmaa 9,80 e VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN? EY oikeus pohtii parhaillaan vero- tietojen kieltämistä www.veroporssi.com Veropörssi paljastaa maataloustukitiedot - sivu 61 VEROPÖRSSIN LUKUOHJE

Lisätiedot

Pirkan Soutu Sarja 49 KIRKKOVENEET AV Matka 35 km. Pirkan Soutu Sarja 50 KIRKKOVENEET N Matka 35 km. Pirkan Soutu Sarja 54 TOINEN AALTO Matka 35 km

Pirkan Soutu Sarja 49 KIRKKOVENEET AV Matka 35 km. Pirkan Soutu Sarja 50 KIRKKOVENEET N Matka 35 km. Pirkan Soutu Sarja 54 TOINEN AALTO Matka 35 km Pirkan Soutu Sarja 49 KIRKKOVENEET AV Matka 35 km 1 2001 KALMARIN SOUTAJAT 2:26:35 2 2003 VAMMALAN KUNTOURH. 2:28:31 3 2002 KINKUNKIERTÄJÄT 2:29:23 4 2004 GO GO:N SOUTAJAT 2:34:52 5 2005 IKAALISTEN SOUTAJAT

Lisätiedot

Sivu 1/9 Kalevan Kierros 2014 Luistelu 08.02.2014 Tuusulanjärvi MAL22 28,3 km (Lähti 7, Keskeytti 0, Hylätty 0) 1 453 Juho Tuominen 1:13:28 659.85 2 634 Antti Järvenpää Kuntokonnat 1:17:28 +4:00 595.22

Lisätiedot

Nimi Asuinpaikka Osakemäärä Arvo/ Arvo/mk

Nimi Asuinpaikka Osakemäärä Arvo/ Arvo/mk Nimi Asuinpaikka Osakemäärä Arvo/ Arvo/mk MARKKOLA LEENA 33560 TAMPERE 674 776 7 746 428 46 058 172 OLLILA JORMA JAAKKO 02160 ESPOO 668 137 7 670 213 45 605 014 TALLBERG CARL-JOHAN 00200 HELSINKI 637 700

Lisätiedot

Palsinajärven 38. ympärijuoksu Tulokset

Palsinajärven 38. ympärijuoksu Tulokset Palsinajärven 38. ympärijuoksu Tulokset M 6,31 km 1 81 Antti Anttonen Vaajakosken Terä 19.39 2 75 Miika Takala Jyväskylän Kenttäurheilijat 19.50 3 92 Anssi Pentsinen PetoTeam 20.18 4 58 Matti Kärkkäinen

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

PIRKAN HIIHTO 1968 SARJA 1, YLEINEN. Sija Nimi Paikkakunta Aika

PIRKAN HIIHTO 1968 SARJA 1, YLEINEN. Sija Nimi Paikkakunta Aika PIRKAN HIIHTO 1968 SARJA 1, YLEINEN Sija Nimi Paikkakunta Aika 1. Reino Dahlman Tampere 5.55.21 2. Jussi Leveelahti Valkeakoski 5.56.03 3. Erkki Ristanen Virrat 5.56.10 4. Esko Järvenpää Turku 6.07.58

Lisätiedot

Kenttälehto 1500 m 4.07,2

Kenttälehto 1500 m 4.07,2 11.1.1982 Kenttälehto 1500 m 4.07,2 Rovaniemen Roadrunnersien hallisarjajuoksu jatkui sunnuntaina 1500 metrin kilpailulla. Yleisen sarjan voitti Tornion Pyryn Jyrki Kenttälehto ajalla 4.07,2. Kenttälehto

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT 2008 LOPPURAPORTTI

VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT 2008 LOPPURAPORTTI VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT 2008 LOPPURAPORTTI Järjestelytoimikunta 14.10.2008 Päätoimikunta 15.10.2008 2 1. JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJA PENTTI SIMOJOKI: TERVASTA TERÄKSEEN, VUODEN 2008 VALTAKUNNALLISTEN

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖVALINNAT 2011-2012. Kaupunginvaltuusto 20.12.2010

LUOTTAMUSHENKILÖVALINNAT 2011-2012. Kaupunginvaltuusto 20.12.2010 LUOTTAMUSHENKILÖVALINNAT 2011-2012 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010 KAUPUNGINHALLITUS 2011-2012 Pj. kok. Raassina Sari Raninen Ilkka I vpj. sd. Kaartinen Pekka Pollari Pekka II vpj. vihr. Rytsy Hetti Heinonen

Lisätiedot

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO KRISTILLISDEMOKRAATIT 1 TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. JOHDANTO 3. HALLINTO 3.1. Puoluevaltuuston jäsenten ja varajäsenten läsnäolot 2009-2011 3.2. Vaalivaliokunnan jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

Liite 5 Yhteenveto vuoden 2011 eduskuntavaaleja edeltäneestä kyselystä

Liite 5 Yhteenveto vuoden 2011 eduskuntavaaleja edeltäneestä kyselystä Liite 5 Yhteenveto vuoden 2011 eduskuntavaaleja edeltäneestä kyselystä Ehdokkaiden suhtautuminen pakolliseen ruotsin kieleen YLE vaalikone Yhteenvedossa kaikki ne kansanedustajaehdokkaat, jotka tulivat

Lisätiedot

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y.

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. ~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1959 HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. I Hämeenlinna 1960 - Kirjapaino Jaarli SISÄLTÖ Sivu Johdanto 5 Liiton hallinto elimet..............................

Lisätiedot

koko 150 % 2013-07-02 sivu 1 Kajaani

koko 150 % 2013-07-02 sivu 1 Kajaani 2013-07-02 sivu 1 Kajaani Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Puhelinvaihde *08 61 561 Päivystyspoliklinikka 08 6156 2300 Sairaanhoitajan puhelinpäivystys- ja neuvontapalvelu ympäri vuorokauden

Lisätiedot

ERÄ RATA LÄHTÖAIKA SARJA NIMI SEURA 1 1 10:00 NAISET_K_1940- Mäkinen Seija Tampereen Talviuimarit ry 1 2 10:00 NAISET_K_1940- Harju Eila Kuusijärven

ERÄ RATA LÄHTÖAIKA SARJA NIMI SEURA 1 1 10:00 NAISET_K_1940- Mäkinen Seija Tampereen Talviuimarit ry 1 2 10:00 NAISET_K_1940- Harju Eila Kuusijärven 1 1 10:00 NAISET_K_1940- Mäkinen Seija Tampereen Talviuimarit ry 1 2 10:00 NAISET_K_1940- Harju Eila Kuusijärven Jääkarhut 1 3 10:00 NAISET_K_1940- Selenius Anja Punkaharjun Urheilijat 1 4 10:00 NAISET_K_1940-

Lisätiedot

Veteraanien SM-Maraton 2014 Tulokset sarjoittain

Veteraanien SM-Maraton 2014 Tulokset sarjoittain Veteraanien SM-Maraton 2014 Tulokset sarjoittain M30 SM-maraton 1 8 Niko Tolonen Tampereen Maratonklubi 02:48:22 02:48:19 2 2 Juha-Matti Heinonen Limingan Niittomiehet 02:52:08 03:47 02:52:07 3 1 Lasse

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

PANKKIVALTUUSTON KÄSITTELEMIÄ ASIOITA

PANKKIVALTUUSTON KÄSITTELEMIÄ ASIOITA 38 39 5. M uut saamiset R aham arkkinoiden vakauttam islainojen m äärä ei m uuttunut vuoden 1995 aikana. Säästöpankkien K eskus-o sake-pankin haltuunottoon ja riskikeskittym ien siirtoon sitoutui 1991

Lisätiedot