puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi"

Transkriptio

1 -1, KH :00 Kokousaika kello Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Jarmo Vuolteenaho Eija-Riitta Niinikoski Kalervo Mantila Eeva-Leena Ainasoja Heikki Junttila Satu Kontiola Mikko Päivärinta Ari Kukkurainen Anne Tölli Esko Kangas Jarmo Pihlajaniemi Tapio Uusitalo Kari Valtanen Päivi Karikumpu puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja hallintojohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Asiat Asialistan mukaiset :t Läsnä poissa Pöytäkirjan tarkistus Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kalervo Mantila ja Satu Kontiola. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jarmo Vuolteenaho Päivi Karikumpu Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Kalervo Mantila Satu Kontiola Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aika ja paikka hallintojohtajan työhuoneessa Todistaa: Virka-asema Hallintojohtaja Päivi Karikumpu

2 136, KH :00 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Liite: Kaupunginvaltuuston kokousasialista Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika on päätöksestä kulunut. (Kuntalaki 56 ). Päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. (Kuntalaki 98 ). Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginvaltuuston tekemät päätökset (pykälät 13-17) 1) eivät ole syntyneet laista poikkeavassa järjestyksessä 2) eivät mene kaupunginvaltuuston toimivaltaa ulommaksi 3) eivät ole lainvastaisia 4) pannaan täytäntöön. Kaupunginhallitus huomioi, että pykälästä 16 on tehty kaksi kunnallisvalitusta ja että kyseiseen kaupunginvaltuuston päätökseen liittyvä sopimus käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa asiakohdassa 137. Päätös Yksimielisesti hyväksyttiin. OTE: Toimialat

3 136, KH :00 / Pykälän liite: Asialista

4 137, KH :00 HALL: 145/2009 Hankintasopimuksen hyväksyminen Nivalan kaupungin ja Nivalan Rätinki Oy:n välillä Liite: Hankintasopimus Nivalan kaupungin ja Nivalan Rätinki Oy:n välillä Nivalan kaupunki on kilpailuttanut Nivalan kaupungin talouspalvelujen järjestämisen ja kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talouspalvelujen tuottajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana Nivalan Rätinki Oy:n. Kaupunginvaltuuston päätöksestä on tehty kaksi kunnallisvalitusta, joista kaupunginhallitus on antanut lausunnot :t 131 ja 132. Vaikkakaan kaupunginvaltuuston päätös ei ole saanut vielä lainvoimaa, Nivalan kaupungin edustajat ovat neuvotelleet Nivalan Rätinki Oy:n edustajien kanssa kilpailutukseen perustuvan sopimuksen, jotta taloushallinnon järjestelyt saadaan vietyä eteenpäin. Liitteenä olevassa Nivalan kaupungin ja Nivalan Rätinki Oy:n välisessä sopimuksessa määritetään mm. -sopijapuolet (Nivalan Rätinki Oy ja Nivalan kaupunki) -tausta ja sopimuksen tarkoitus -hankinnan kohde (mm. ostolaskujen käsittely, ostoreskontran hoito, laskutus, myyntireskontran hoitaminen, saatavien valvonta, maksatus, tiliotteiden käsittely, pankkitilien hallinta, maksuennusteiden laatiminen, kirjanpito ja tilinpäätös, ml. konsernitilinpäätös, käyttöomaisuuskirjanpito, sisäisten laskujen ja muistiotositteiden käsittely, palkanlaskenta, kirjanpito, sähköisten dokumenttien hallinta) -sopijapuolten oikeudet ja velvollisuudet -hankinnan kohteen hinnoitteluperusteet -toimittajalle maksettava hinta -palvelun toteuttamispaikka -luovutettavat tiedot -investointi -toimittajan henkilöstö -sopimusaika -maksuehto -arvonlisävero -käyttöönottoprojekti -alihankinta -hinnanmuutokset -erityiset toimittajalle syntyneet kustannukset ja vastuut -tietoliikenneyhteydet ym. -muutokset sopijapuolten toiminnassa -hankintaan mahdollisesti liittyvä valitusprosessi -sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys ja sopimuksen liitteet -päätöksen lainvoimaisuus -vastuunrajoitus -ylivoimainen este -luottamuksellisuus -sovellettava laki ja riitojen ratkaisu -sopijapuolten yhteyshenkilöt -muut ehdot -sopimuskappaleet.

5 137, KH :00 HALL: 145/2009 Sopimusaika on 48 kuukautta alkaen Lisäksi sopijapuolilla on kahden vuoden optio, josta tehdään kuitenkin erillinen hankintapäätös. Taloussuunnitteluosio otetaan käyttöön kuitenkin jo lukien yhteisesti sovittavan käyttöönottoprojektin mukaisesti. Kaupunginjohtajan esitys Päätös Kaupunginhallitus päättää hyväksyä yllä mainitun hankintasopimuksen ja valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan ko. sopimuksen Nivalan kaupungin ja Nivalan Rätinki Oy:n välillä. Sopimus merkittiin tietoon saaduksi ja kaupunginhallitus antoi evästykset jatkoneuvotteluihin. Asia käsitellään kello pidettävässä kaupunginhallituksen kokouksessa. OTTEET: Nivalan Rätinki Oy Kari Valtanen Laskentapäällikkö

6 HANKINTASOPIMUS Nivalan kaupungin ja Nivalan Rätinki Oy:n välillä

7 2 1. Sopijapuolet Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet ja allekirjoittaneet seuraavan hankintasopimuksen (jäljempänä Sopimus ) taloushallintopalveluiden toimittamisesta tässä Sopimuksessa ja sen liitteissä jäljempänä määritellyin ehdoin. 1) Nivalan Rätinki Oy, (Y-tunnus ), Veikonväylä 1, NIVALA (jäljempänä Toimittaja ) ja 2) Nivalan kaupunki, (Y-tunnus: ), PL 10, NIVALA (jäljempänä Kaupunki ) Toimittaja ja Kaupunki myös jäljempänä kumpikin erikseen Sopijapuoli ja yhdessä Sopijapuolet. 2. Tausta ja Sopimuksen tarkoitus Kaupunki on syksyllä 2009 järjestänyt rajoitetun hankintamenettelyn koskien Kaupungin taloushallintopalveluiden kilpailutusta tarjouspyynnössä tarkemmin kuvatulla tavalla. Toimittajan tarjous on hyväksytty kaupunginvaltuuston päätöksellä Tässä Sopimuksessa sovitaan hankinnan kohteen yksityiskohtaisista ehdoista Kaupungin tarjouspyynnön ja Toimittajan tarjouksen pohjalta. 3. Hankinnan kohde Hankinnan kohde sisältää seuraavat palveluosiot: Ostolaskujen käsittely Ostoreskontran hoito Laskutus Myyntireskontran hoitaminen Saatavien valvonta Maksatus Tiliotteiden käsittely Pankkitilien hallinta Maksuennusteiden laatiminen Kirjanpito ja tilinpäätös, ml. konsernitilinpäätös Käyttöomaisuuskirjanpito Sisäisten laskujen ja muistiotositteiden käsittely Palkanlaskenta (laskenta, maksatus, tilitykset, palvelussuhteeseen liittyvien tietojen käsittely, mm. lomat ja muut poissaolot sekä henkilöstöraportointi)

8 3 Kirjanpito, laskutus, reskontrien ja palkanlaskentasovellusten pääkäyttäjätoiminnot Sähköinen dokumenttien hallinta (sähköiset palkanlaskentalomakkeet, lomakkeiden, laskujen ja muiden tositteiden kierrätys sekä arkistointi) Hankittavien palveluiden laajuutta on määritetty tarkemmin tarjouspyyntöön liittyvässä aineistossa sekä lisälausumilla/tarjouksen täydennyksillä, kuten vastuunjakotaulukko. Tässä kappaleessa kuvatusta hankinnan kohteesta käytetään jäljempänä määritelmiä Hankinnan kohde ja Palvelu. 4. Sopijapuolten oikeudet ja velvollisuudet Toimittaja vastaa siitä, että kaikki Toimittajan vastuulla olevat Sopimuksen mukaiset tehtävät suoritetaan yhteisesti sovitulla tavalla, huolellisesti ja tehtävien edellyttämällä ammattitaidolla. Kaupunki vastaa siitä, että kaikki Kaupungin vastuulla olevat tehtävät tehdään yhteisesti sovitulla tavalla ja huolellisesti siten, että Toimittajalla on mahdollisuus hoitaa Toimittajan vastuulle kuuluvat tehtävät esteettömästi ja viivytyksettömästi. Kaupungin tulee antaa Toimittajalle riittävät tiedot Palvelun suorittamista varten. 5. Hankinnan kohteen hinnoitteluperusteet Palvelunhinta Sopimuksen voimaantulohetkellä perustuu Sopimuksen puitteissa vuosittain käsiteltävään kokonaistositemäärään kappaletta jaoteltuna siten, kuin Kaupungin selvityksessä Kirjanpidon käytetyt tositenumerosarjat 2008 on tositelajeittain tarkemmin esitetty. Vakinaisia palkansaajia on OVTES:en piirissä 125 henkilöä, TS:n piirissä 14 henkilöä, TTS:n piirissä 8 henkilöä ja KVTES:n piirissä 213 henkilöä. Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli Palvelun laajuus ja tositteiden määrä poikkeaa näistä olennaisesti (+/-3 %), Toimittaja tarkistaa hintoja vastaavasti noudattaen tämän Sopimuksen pyydettyjä hinnoitteluperusteita (periaatteen Tosite/Palkkapussi/Tunti mukaisesti). 6. Toimittajalle maksettava hinta Kokonaishinta vastuunjakotaulukon mukaisille talouspalveluille ja palkanlaskennalle Sopimuksen voimaantullessa on ,00 euroa vuodessa (ALV 0 %). Erillistöiden (lisätyöt) hinta on 40,00 euroa / tunti (ALV 0 %). Lisätyöt vahvistetaan Sopijapuolten välillä sähköpostilla erikseen. Palvelu laskutetaan kuukausittain, ,00 euron erissä (ALV 0 %), kunkin kuukauden ensimmäisenä päivänä. Hinta ei sisällä käyttöönottoprojektia, joka laskutetaan erikseen.

9 4 7. Palvelun toteuttamispaikka Palvelua tuotetaan pääosin Nivalasta, Toimittajan toimipisteestä, Tarkempi sisältöerittely Nivalassa tuotettavista palveluista on mainittu Toimittajan tarjouksessa. 8. Luovutettavat tiedot Kaupunki toimittaa Toimittajalle kaiken materiaalin, jota Toimittaja tarvitsee tehtäviensä täyttämiseen. Toimittaja ei saa käyttää Kaupungilta saamaansa materiaalia ja tietoja muihin tarkoituksiin kuin tämän Sopimuksen mukaisten tehtävien täyttämiseen. 9. Investointi Toimittaja investoi Palvelun tuottamista varten tarvittavan ohjelmiston, jota käytetään Palvelun tuottamisessa. 10. Toimittajan henkilöstö Toimittaja rekrytoi tarvitsemansa määrän henkilökuntaa alalla noudatettavissa työsuhteissa tavanomaisin ehdoin. Toimittaja on sitoutunut työllistämään ainakin yhden Nivalan kunnan nykyisestä henkilöstöstä tarjouspyynnön mukaisesti, edellyttäen, että työntekijän ja työnantajan välillä päästään yhteisymmärrykseen työsuhteen ehdoista. 11. Sopimusaika Sopimusaika on 48 kuukautta alkaen Tämän lisäksi Sopijapuolilla on kahden vuoden optio, josta tehdään kuitenkin erillinen hankintapäätös. Sopimus päättyy ilman eri irtisanomista sopimuskauden päättyessä. Taloussuunnitteluosio otetaan käyttöön kuitenkin jo lukien yhteisesti sovittavan käyttöönottoprojektin mukaisesti. Kohde otetaan käyttöön ja siirtyy Toimittajan hoidettavaksi vaiheittain, siten kuin erillisessä käyttöönottoprojektissa osapuolten kesken sovitaan. Vaiheittaista siirtymistä tarkennetaan käyttöönottoprojektin yhteydessä Sopijapuolten yhteisellä sopimuksella. Vaiheittaisen siirtymisen yhteydessä Kaupungille kuitenkin kompensoidaan em. siirtymisen aiheuttama välttämätön palkkakulu Kaupungin ja Toimittajan yhteisesti hyväksymän tuntimäärän mukaisesti. Toimittaja sitoutuu laatimaan viimeiseltä sopimuskaudelta päättyvän vuoden tilinpäätöksen vielä sopimuksen päättymisen jälkeen ( tilinpäätös ajalta ). Samaa periaatetta noudatetaan myös mahdollisen optioon perustuvan kahden vuoden sopimuskauden päättyessä.

10 5 Aineiston toimittaminen ja raportoinnin aikataulu Kaupunki sitoutuu toimittamaan palvelun kohteena olevan kirjanpitoaineiston, tositteet ja muut tiedot sekä tiedostot päättyneeltä kuukaudelta tai raportointijaksolta Toimittajalle viimeistään seuraavan kuukauden 5 päivään mennessä. Toimittaja sitoutuu laatimaan toteutumaraportit, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen, päiväja pääkirjat raportointijaksoa seuraavan kuukauden 15 päivään mennessä. Kaikki lakisääteiset raportit, alv-tilitykset, hankeraportit ja tilinpäätökset lain ja asetusten määräämässä ajassa. 12. Maksuehto Toimittaja laskuttaa Kaupunkia maksuehdolla 21 päivää netto hyväksytystä laskun vastaanotosta. Viivästyneelle maksusuoritukselle on maksettava viivästyskorkoa korkolain ( /633) mukaan. Palvelu laskutetaan kuukausittain, kunkin kuukauden ensimmäisenä päivänä. Lasku toimitetaan Kaupungille sähköisessä muodossa. 13. Arvonlisävero Kaikkiin Toimittajan Kaupungille osoittamiin laskuihin lisätään kulloinkin voimassa olevan suuruinen arvonlisävero. 14. Käyttöönottoprojekti Sopijapuolet toteuttavat yhdessä käyttöönottoprojektin. Käyttöönottoprojekti käsittää kummankin Sopijapuolen omia toimenpiteitä ja toimintoja, sekä ulkopuolisen ohjelmistotoimittajan toimenpiteitä ja toimintoja, jotka palvelevat käyttöönottoprojektin tavoitetta. Uudet palvelut käynnistyvät vaiheittain, noudattaen pääpiirteissään tarjouksessa ja sen täydennyksissä esitettyä. Yksityiskohdat sovitaan kuitenkin erikseen. Kaupunki vastaa käyttöönottoprojektin aiheuttamista omista ja kolmansien kustannuksista, kuten ohjelmistotoimittajan kustannuksista. Todetaan, että ohjelmiston hankintakustannuksista vastaa kuitenkin Toimittaja. Mikäli ohjelmistotoimittaja laskuttaa näistä Toimittajaa, tämä on oikeutettu veloittamaan kaikki tällaiset kustannukset edelleen Kaupungilta. Ohjelmistotoimittajan ilmoittamat ohjeelliset työmäärät on selostettu täydennyksessä (liite s. 8, päiväys ). Selvyyden vuoksi todetaan, että kyseessä on tämän Sopimuksen ulkopuolisen tahon ilmoittamat ohjeelliset työmäärät, joten Toimittaja ei voi sitoutua siihen, että kyseiset työmäärät olisivat ehdottomasti paikkansapitäviä. Ohjelmistotoimittajan ilmoittama päivähinta vuonna 2009 on ollut 980 euroa päivä (alv 0 %). Selvyyden vuoksi todetaan, että hankinnan viivästyminen saattaa aiheuttaa hinnan tarkistuksen, jota sopimussuhteessa viimekädessä noudatetaan. Kumpikin Sopijapuoli nimeää käyttöönottoprojektiin vastuuhenkilön, sekä hyödyntää käytettävissä olevia resursseja, jotta projekti voidaan suorittaa joutuisasti päätökseen.

11 6 Selvyyden vuoksi todetaan, että käyttöönottoprojekti ei sisälly hankintasopimuksen kokonaishintaan, joka on mainittu yllä. 15. Alihankinta Toimittajalla on oikeus käyttää Palvelun tuottamisessa alihankkijoita. Toimittaja vastaa kuitenkin siitä, että alihankkija täyttää samat vaatimukset, kuin Toimittajalta edellytetään. Toimittajan alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan Toimittajan vastuuvapautusperusteeksi siten, kuin kohdassa 22 ( Ylivoimainen este ) on todettu ja sikäli kuin alihankintaa ei voida ilman kohtuutonta ajanhukkaa tai kustannuksia suorittaa muualla. 16. Hinnanmuutokset Toimittajan antama hinta on lähtökohtaisesti sitova yhden (1) vuoden ajan Sopimuksen alkamisesta lukien, minkä jälkeen Toimittajalla on oikeus tarkistaa hintoja hyväksyttyjen hinnoitteluperusteiden mukaisesti. Sopimuskaudella hyväksytään hinnan muutokset silloin kun ne perustuvat viranomaisen päätöksiin ja todistettavasti Toimittajasta riippumattomiin erityisin muutostarpeisiin. Tällaisena erityisenä syynä voidaan pitää merkittäviä (+/- 3 % ) muutoksia esimerkiksi työvoimakustannuksissa. Palkkojen osalta hyväksytään hinnantarkistus kerran vuodessa sopimus alan yleisen palkkakehityksen mukaisesti. Toimittajan perustellut muutosesitykset on tehtävä vähintään kahta ( 2 ) kuukautta ennen ehdotettua muutoksen voimaan astumista kirjallisesti Nivalan kaupungille, jonka tulee käsitellä asia kuukauden kuluessa ehdotuksen tekemisestä. 17. Erityiset Toimittajalle syntyneet kustannukset ja vastuut Sopijapuolet ovat sopineet, että mikäli palvelun Toimittajalle syntyy sellaisia tähän hankintasopimusta koskevaan järjestelyyn liittyviä viranomaisen tai oikeuden päätöksellä syntyviä ylimääräisiä kustannuksia tai maksuvelvoitteita, joista ei ole tässä sopimuksessa sovittu ja joiden ei voida katsoa kuuluvan mihinkään aikaisemmin määritellyn hinnanmuutoksia koskevan sopimusehdon piiriin, niin Nivalan kaupunki sitoutuu kuitenkin täysimääräisesti suorittaman Toimittajalle kaikki nämä ylimääräiset vastuut ja kustannukset. 18. Tietoliikenneyhteydet ym. Sopijapuolet huolehtivat itse toimintansa edellyttämistä tietoliikennejärjestelyistä, eivätkä vastaa niistä toisilleen.

12 7 19. Muutokset Sopijapuolten toiminnassa Sopijapuolten toiminnassa voi sopimuskauden aikana tapahtua muutoksia, jotka vaikuttavat Hankinnan kohteen järjestämiseen. Tällaisen seikan ilmetessä tähän Sopimukseen neuvotellaan tarvittavat muutokset, eikä Sopijapuolilla ole oikeutta vaatia toisiltaan vahingonkorvauksia ko. muutoksesta johtuen. 20. Hankintaan mahdollisesti liittyvä valitusprosessi Mikäli Kaupungin hankintaa koskevasta päätöksestä valitetaan, niin mahdollisen valitusprosessin aiheuttamista kustannuksista vastaa kumpikin Sopijapuoli osaltaan. 21. Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys ja Sopimuksen liitteet Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys on seuraava: 1. Hankintasopimus 2. Hankintapäätös (liite 1) 3. JYSE 2009 (liite 2) 4. Tarjouspyyntö liitteineen (liite 3) 5. Tarjous liitteineen (liite 4) 6. Yleiset sopimusehdot KL2004 (liite 5) Osapuolten välillä on sovittu täsmennyksestä ja muutoksesta JYSE 2009 vakiosopimusehtojen seuraaviin kohtiin: 13.2 Viivästyminen Merkitään, että osapuolet ovat sopineet ja määritelleet aineiston sekä palvelun toimittamisen aikatauluista tämän sopimuksen kohdassa 11. Mikäli palvelu, tilinpäätös, sovitut raportit, laskutus tai muu tämän sopimuksen mukainen palvelu annetaan tämän sopimuksen, lain tai muiden taloushallintoa ja kirjanpitoa koskevien säännösten mukaan myöhässä, sitoutuu Toimittaja korvaamaan aiheuttamansa välittömän vahingon. Toimittajan vahingonkorvausvelvollisuus edellyttää, että palvelua koskeva aineisto on toimitettu sovittuun aikaan sekä määrällisesti ja laadullisesti niin täydellisenä, että sopimuksen mukaisen palvelun suorittaminen olisi aineiston pohjalta ollut mahdollista suorittaa säännösten tai sopimuksen mukaisessa oikeassa ajassa. Yli kuukauden myöhässä olevasta palvelusta suoritetaan lisäksi sopimussakko, jonka määrä vastaa tämän sopimuksen mukaista yhden kuukauden kuukausilaskutuksen määrää.

13 Vahingonkorvaus Kaupungin oikeus saada vahingonkorvaus sopimusrikkomuksen aiheuttamasta välittömästä vahingosta edellyttää Toimittajan tuottamusta. 22. Päätöksen lainvoimaisuus Sopimuksen osapuolet ovat tietoisia siitä, että Nivalan Kaupungin hankintapäätös ei ole lainvoimainen, vaan siitä on tehty kaksi kunnallisvalitusta Oulun hallinto-oikeudelle. Nivalan kaupunginhallitus on päättänyt kuitenkin panna päätöksen täytäntöön Sopimuksen osapuolet ovat sopineet, että laivoimaa vailla olevan päätöksen mahdollinen kumoaminen Oulun Hallinto-oikeudessa ei oikeuta Toimittajaa vaatimaan päätöksen kumoamisen johdosta vahingonkorvausta Nivalan kaupungilta. 23. Vastuunrajoitus Sopijapuoli ei vastaa toisilleen välillisistä vahingoista, paitsi tilanteissa, joissa vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella. Toimittajan vahingonkorvausvastuu on rajoitettu enimmäismäärän osalta KL 2004 yleisten sopimusehtojen mukaisesti. 24. Ylivoimainen este Kumpikaan Sopijapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota tämä ei ole kohtuudella voinut ottaa huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia tämä ei ole voinut kohtuudella voittaa tai välttää. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan ainakin sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittaman pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, työselkkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen Sopijapuolista riippumaton syy. Sopijapuolen on välittömästi ilmoitettava ylivoimaisen esteen syntymisestä kirjallisesti toiselle Sopijapuolelle, samoin kuin sen päättymisestä. 25. Luottamuksellisuus Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa Sopijapuolen tietoon tulleet, toista Sopijapuolta koskevat liike- ja ammattisalaisuudet ja niihin rinnastettavat tiedot tämän Sopimuksen päättymisestä riippumatta. Liike- ja ammattisalaisuudella tarkoitetaan Sopijapuolen taloudellisluonteisia yrityksen salaisuuksia, jotka ovat merkityksellisiä Sopijapuolen elinkeinotoiminnalle.

14 9 26. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Sopijapuolten keskinäisin neuvotteluin. Viimekädessä erimielisyydet ratkaistaan Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa. 27. Sopijapuolten yhteyshenkilöt Yhteyshenkilöitä ovat: 1. Toimittajan yhteyshenkilö 2. Kaupungin yhteyshenkilö Toimitusjohtaja Päivi Nummi Laskentapäällikkö Saara Mäenpää ( Käytännön asiat ) ] Nivalan Rätinki Oy Kaupunginjohtaja Kari Valtanen ( Sopimusasiat ) Hallintojohtaja Päivi Karikumpu (Sopimusasiat) Veikonväylä NIVALA [ ] sähköposti: ] matkapuhelin: ] 28. Muut ehdot Kaikki Sopimusmuutokset on tehtävä kirjallisesti ja niissä on nimenomaisesti viitattava kyseiseen Sopimukseen ja mainittava sen muuttamisesta. Kaikki Sopimuksen täyttämistä koskevat ilmoitukset tehdään kirjallisesti, telefaksina, telekopiona tai vastaavalla menetelmällä. Tällä Sopimuksella ei määrätä kolmannen oikeuksista tai puututa Sopijapuolen kolmannen kanssa tekemiin sopimuksiin. Sopijapuolet toteavat, että tämä Sopimus liiteaineistoineen sisältää kaikki Sopijapuolten tätä Sopimusta koskevat ehdot.

15 Sopimuskappaleet Tämä Sopimus on laadittu kahtena (2) yhtäpitävänä kappaleena, yksi (1) kummallekin Sopijapuolelle. Nivalassa, [ ]. päivänä kesäkuuta 2010 NIVALAN RÄTINKI OY NIVALAN KAUPUNKI Päivi Nummi toimitusjohtaja Kari Valtanen kaupunginjohtaja

16 138, KH :00 Tiedoksiantoasiat Kiinteistönluovutusilmoituksia 5 kpl. Nivalan kaupunki Oulun hallinto-oikeuden päätös 10/0298/1 kunnallisvalitukseen. Sopimus Nivalan kaupunki/tmi Markku Heikkilä, Heikkilän Liikenne. Saapuneet kirjeet ja tiedotteet Suomen Kuntaliitto -Yk 16/80/2010; Palvelulain (1166/2009) vaikutukset kunnan lupaviranomaisille. Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen pöytäkirja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky:n hallituksen pöytäkirja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus -Valtionavustukset yksityisteille haettavissa ympäri vuoden. Kunnallinen työmarkkinalaitos -Kunnallisen työsuojeluyhteistoiminnan vaikuttavuuden kehittäminen. Raahen kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote ; Uuden koulutuskuntayhtymän muodostaminen Oulun eteläpuoliselle alueelle. Sievin kunnan tasekirja Leader-tuen kuntaosuuden maksatustilanne Kaupunginjohtajan esitys Päätös Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoon saaduksi. Samalla kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta ei ole käytetty. Yksimielisesti hyväksyttiin.

17 138, KH :00

18 9998, KH :00 OIKAISUVAATIMUSOHJEETJA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät 136, 137, 138 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät HvalL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaa- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: timusviran- omainen ja Pykälät yhteystiedot Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Nivalan kaupunginhallitus PL 10 (Kalliontie 15) NIVALA Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen puh: (08) faksi: (08) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun päätös on kuntalain 63 :n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä: -päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä -asiakirjat, joihin vedotaan

19 9998, KH :00 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Valitusviranomainen ja yhteystiedot Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Oulun hallinto-oikeus PL 189 (Isokatu 4) OULU puh: faksi: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valituskirja Hallintovalitus, pykälät Markkinaoikeus PL 118, HELSINKI (Erottajankatu 1-3) puh: (09) faksi: (09) Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. päivää Valitusaika 14 päivää Muu valitusviranomainen ja yhteystiedot Valitusasiakirjojen toimittaminen Asian saattaminen markkinaoikeuden tukittavaksi Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa asia voidaan saattaa markkinaoikeuden tutkittavaksi. Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Asiakirja katsotaan saadun tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen sekä hankinta-asia, jota hakemus koskee. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava hakemus. Hakemukseen on merkittävä hakijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Hakemukseen on liitettävä: -päätös, johon muutosta haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä - asiakirjat, joihin vedotaan -valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä EU- kynnysarvon alittavat ns. tekniset peruspalvelut Erityisalojen hankintalain tarkoittamissa teknisiä peruspalveluja (vesi-, energia-, liikenne- ja postipalvelut) koskevissa hankinnoissa markkinaoikeuden toimivalta alkaa vasta EU- kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Lisätietoja Valituskielto Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 82 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 -2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 Kokousaika 25.2.2015 klo 19.00 Kokouspaikka Sievin kunnantalo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot