YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014"

Transkriptio

1 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ AIKA :30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajat 4 3 Musiikkiopiston johtokunnan pöytäkirjojen nähtävänä 5 pitäminen vuonna Musiikkiopiston talousarvion toteutuminen vuonna Toimintakertomustiedot vuodelta Vuoden 2014 talousarvio ja käyttösuunnitelma 8 7 Hankintatoimen vastuuhenkilö ja laskujen hyväksyjät ja 9 vastaanottajat vuonna Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän 10 nimeäminen 9 Vastine Tapani Uusikylän valtuustoaloitteeseen 12

2 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Honkala-Perttu Pia 18:30-19:40 Puheenjohtaja Löfbacka Juhani 18:30-19:40 Varapuheenjohtaja Latvakoski Seija-Leena 18:30-19:40 Esittelijä/Pöytäkirjanpitä jä Tornberg Kaisa 18:30-19:40 Jäsen Korva Jari 18:30-19:40 Jäsen Takkunen Päivi 18:30-19:40 Jäsen Kangas Terhi 18:30-19:40 Jäsen Pälli Sanna 18:30-19:40 Jäsen Tikka Soile 18:30-19:40 Asiantuntija POISSA Alajoki Sari Kangaskortet Erkki Hannula Jouko Jäsen Jäsen Kaupunginhallituksen edustaja ALLEKIRJOITUKSET Pia Honkala-Perttu Puheenjohtaja Seija-Leena Latvakoski Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Terhi Kangas Jari Korva PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ johtokunnan pöytäkirja on nähtävänä kahden viikon kuluttua kokous- päivämäärästä musiikkiopiston kansliassa klo 9-15, Koulukatu 2 A. Lisäksi pöytäkirja toimitetaan jäsenkunnille nähtävänä pidettäväksi.

3 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus MUSOP 1 Johtokunnan johtosäännön 6 :n mukaan kokouksesta on ilmoitettava, mikäli mahdollista, kolmea päivää ennen kokousta kirjallisesti. Kuntalain 58 :n mukaan hallintokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. REHTORI: Johtokunta toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. JOHTOKUNTA: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Pöytäkirjan tarkastajat MUSOP 2 REHTORI: Johtokunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. JOHTOKUNTA: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Terhi Kangas ja Jari Korva.

5 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Musiikkiopiston johtokunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen vuonna 2014 MUSOP 3 Ylivieskan kaupungin hallintosäännön mukaisesti pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. REHTORI: johtokunnan pöytäkirja on nähtävänä kahden viikon kuluttua kokouspäivämäärästä musiikkiopiston kansliassa klo 9-15, Koulukatu 2 A. Lisäksi pöytäkirja toimitetaan jäsenkunnille nähtävänä pidettäväksi. JOHTOKUNTA: Hyväksyttiin.

6 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Musiikkiopiston talousarvion toteutuminen vuonna 2013 MUSOP 4 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilinpäätös on laadittava ja hyväksyttävä maaliskuun loppuun mennessä. Musiikkiopiston talousarvion toteutuminen kirjanpidon raportin mu kaan kokouspäivämäärään mennessä on oheismateriaalina. Kirjanpidon raportilla ei ole vielä huomioitu lopullisia kuntaosuuksia. Ta 2013 Tot Tot. % Menot ,5% Tulot ,3% Netto ,0% REHTORI: Johtokunta merkitsee kokouksen oheismateriaalina olevan raportin mukaisen talousarviototeutuman vuodelle 2013 tiedoksi. JOHTOKUNTA: Merkittiin tiedoksi tilanne kirjanpidon raportin mukaan. Rehtori esitteli myös saapuneen raportin, jossa lopulliset kuntaosuudet oli huomioitu.raportti merkittiin tiedoksi.

7 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Toimintakertomustiedot vuodelta 2013 MUSOP 5 Tilinpäätösohjeiden mukaan toimintakertomuksen tulee sisältää pal veluajatuksen, katsauksen vuoden 2013 toimintaan, toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen 2013 ja tunnuslukutiedot verrattuna edelli sien vuosien tilinpäätöksiin. Toimintakertomustiedot ovat liitteenä (Liite 1, 2014). REHTORI: Johtokunta hyväksyy musiikkiopiston vuoden 2013 toimin ta ker tomustiedot esitettäväksi eteenpäin kaupunginhallitukselle. JOHTOKUNTA: Hyväksyttiin.

8 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Vuoden 2014 talousarvio ja käyttösuunnitelma MUSOP 6 Ylivieskan kaupunginvaltuusto hyväksyi ( 96) musiikkiopiston vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitel man. Musiikkiopiston johtokunnan hyväksymä talousarvioesitys ( 25) säilyi ennallaan, joten musiikkiopiston määrä ra hojen käyttösuunnitelma pysyy esitetyn kaltaisena. REHTORI: Johtokunta merkitsee asian tiedoksi. JOHTOKUNTA: Merkittiin tiedoksi.

9 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Hankintatoimen vastuuhenkilö ja laskujen hyväksyjät ja vastaanottajat vuonna 2014 MUSOP 7 Hallintokunnan määräämä viranhaltija voi päättää täydennys- ja erillishankinnoista, joiden hankintahinta on alle Hallintokuntien on vuosittain ilmoitettava hankintatoimikunnalle hankintahenkilöiden nimet ja valtuudet käyttösuunnitelman yhteydessä. Kaupunginhallituksen ohjeen mukaisesti hallintokuntien on kunkin vuoden alussa nimettävä ne henkilöt, jotka ovat oikeutettuja hyväksymään laskut. Lisäksi hallintokunnan on ilmoitettava Palvelukeskus Hetaan laskujen tarkastajat. Alaisella ei pääsäännön mukaan ole oikeutta hyväksyä esimiestänsä koskevaa laskua. PUHEENJOHTAJA: Johtokunta päättää nimetä hankintatoimen vastuuhenkilöksi rehtori Seija-Leena Latva kos ken. Määrärahojen käytöstä vastaa rehtori Seija-Leena Latvakoski. Laskujen hyväksyjäksi nimetään rehtori Seija-Leena Latvakoski ja varalle taloudenhoitaja Päivi Sorvisto. Laskujen tarkastajaksi nimetään taloudenhoitaja Päivi Sorvisto ja varalle opistosihteeri Vuokko Salander. Mu siik ki opiston rehtorin laskut hyväksyy sivistystoimenjohta ja. JOHTOKUNTA: Hyväksyttiin.

10 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän nimeäminen 27/2/30/2014 KHALL (Asian valmistelija Kai Perttu, p ) Vuonna 2011 voimaantulleen terveydenhuoltolain ( 12) mukaan kau pun gin val tuus tol le on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laa ja hyvinvointikertomus ja kuntalaisten terveydestä, hyvinvoinnista se kä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuo sittain. Hyvinvointikertomus on tiivis, eri hallinnonalojen asiantuntijoiden yhdes sä laatima katsaus hyvinvointiin, terveyteen ja niihin vaikuttaviin te ki jöi hin. Kertomus kuvaa hyvinvointitarpeita sekä arvioi to teu tu nutta toimintaa, hyvinvointipolitiikkaa sekä kunnan asettamia voi ma varo ja tarpeisiin nähden. Kertomuksessa ehdotetaan tavoitteet, pai nopis te alu eet, toimenpiteet, mittarit sekä vastuutahot ja seuranta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän (HyTE-ryhmä) teh tä vä nä on laatia hyvinvointikertomus, raportoida vuosittain, suunni tel la ja koordinoida konkreettista tavoitteellista terveyttä ja hy vinvoin tia edistävää toimintaa. HyTE-ryhmän kokoonpano tulee olla laa ja poh jai nen, eri hallinnonalat kattava toiminnan kattavuuden ja tu lok sel li suu den vuoksi. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus 1. nimeää Ylivieskan kaupungin HyTE-ryhmän puheenjohtajaksi ja ryhmän koollekutsujaksi Ylivieskan seudun kansalaisopiston apu lais reh to ri Seija Pulli-Marjakankaan 2. pyytää seuraavia tahoja nimeämään oman edustajansa Ylivieskan kaupungin HyTE-ryhmään mennessä: Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, tekniset palvelut, koulutoimi, liikuntatoimi, kulttuuritoimi, musiikkiopisto, kirjastotoimi ja nuorisotoimi KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

11 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus MUSOP 8 Kaupunginhallitus pyytää musiikkiopiston a nimeämään edustajan Ylivieskan kaupungin HyTE-ryhmään (KHALL ). Edellisen toimikauden aikana musiikkiopiston edustajana on toiminut rehtori Seija-Leena Latvakoski. Pääasiassa ryhmän jäseninä on ollut viranhaltijoita. Yhden hallintokunnan edustajana on toiminut myös luottamushenkilö. REHTORI: Johtokunta nimeää musiikkiopiston edustajan HyTe-ryhmään. JOHTOKUNTA: Johtokunta nimesi musiikkiopiston edustajaksi Ylivieskan kaupungin HyTE-ryhmään rehtori Seija-Leena Latvakosken.

12 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Vastine Tapani Uusikylän valtuustoaloitteeseen MUSOP 9 Tapani Uusikylä ja Kokoomus- ryhmä ovat tehneet valtuustoaloitteen lakisääteisiin palveluihin kuulumattomien palveluiden luetteloimisesta. 197/0/10/2013 KVALT "Erikoissairaanhoidon menojen jatkuva kasvu sekä kaupungin kasvus ta johtuvat investointitarpeet vaativat kaupunkimme taloudelta eu ro ja jatkuvasti enemmän, kuin mihin olisi varaa. Lisäuhkana on krii si kun ta sta tus ja liian pienet liikkumavarat katteen paikkaamiseksi tu lo ja kasvattamalla. Tämän vuoksi esitämme, että valtuuston käytettäväksi listataan hallin to kun nit tain kaikki ne Ylivieskan tällä hetkellä tuottamat palvelut, jot ka eivät ole lakisääteisiä. Lista olisi valtuustolle tärkeä työkalu tulevien palvelutarpeiden kartoit ta mi seen ja keskustelun pohjaksi palveluiden tuottamistavoista. Se olisi myös hyvänä apuna menossa olevalle talouden ta sa pai notta mis oh jel mal le ja sen arvioinnille. valtuutettu Tapani Uusikylä (Kok) sekä Kokoomus -ryhmä" Sivistystoimen johtoryhmä päätti kokouksessaan , että sivis tys toi men joh ta ja Kai Perttu laatii valtuustoaloitteeseen si vis tys toimen sektorin yhteisen lausunnon palvelujen lakisääteisyydestä ja hal lin to kun nat käsittelevät sen luottamusmieselimissään eteenpäin esi tet tä väk si. REHTORI: Johtokunta käsittelee sivistystoimenjohtajan laatiman lausunnon (liite 2, 2014) Ta pa ni Uusikylän valtuustoaloitteeseen ja päättää esittää sen mu siikkiopiston vastineena. JOHTOKUNTA: Päätettiin esittää sivistystoimenjohtajan laatima sivistystoimen yhteinen lausunto myös musiikkiopiston vastineena Tapani Uusikylän valtuustoaloitteeseen.

13 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kunta Ylivieskan kaupunki OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 1-6, 9 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraa viin päätök siin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 7,8 HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati musviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ylivieskan kaupunginhallitus Kyöstintie 4, Ylivieska PL 70, Ylivieska Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaati muksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

14 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnal lisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, OULU postiosoite: PL 189, OULU faksi: sähköposti: puhelin: virka-aika: klo Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittanen Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am matti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettu na jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla vali tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja posti osoi te Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja posti osoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäynti maksu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkir jaan

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/2015 1 Kunnanvaltuusto 23.04.2015 AKA 18:00-18:21 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-18:21 Jäsen Arffman Paavo 18:00-18:21

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) Sivistyslautakunta 14.04.2015 AIKA 14.04.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Ote: Maakuntahallitus 23.03.2015 33 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen ja nähtäville asettaminen

Ote: Maakuntahallitus 23.03.2015 33 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen ja nähtäville asettaminen Ote: 33 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen ja nähtäville asettaminen Läsnäolijat... 1 33 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot