Konsernirakenne ja osakkeenomistajan oikeussuoja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konsernirakenne ja osakkeenomistajan oikeussuoja"

Transkriptio

1 Jukka O. Nikkilä Konsernirakenne ja osakkeenomistajan oikeussuoja Corporate structure and legal protection of shareholders With an English summary Yliopistollinen väitöskirja, joka Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Lapin yliopiston luentosalissa 2, perjantaina, kello 12. Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 35

2 Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Copyright: Jukka O. Nikkilä Jakelu: Lapin yliopistokustannus PL 8123 FI Rovaniemi puh , fax Painettu ISBN ISSN PDF ISBN ISSN

3 V ESIPUHE Teokseni valmistuttua on aika kiittää työnohjaajiani professori Risto Nuolimaata ja professori Ari Huhtamäkeä heiltä saamistani kommenteista sekä työn esitarkastajina toimineita professori Juha Tolosta ja professori Seppo Villaa heidän käsikirjoitukseeni antamastaan palautteesta. Lapin yliopistoa ja Olga ja Kaarle Oskari Laitisen säätiötä kiitän työtäni varten saamistani apurahoista. Kiitän myös lähisukulaisiltani saamastani tuesta ja kannustuksesta työn eri vaiheissa. Helsingissä maaliskuun 5. päivänä 2006 Jukka O. Nikkilä

4

5 VII SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE V SISÄLLYSLUETTELO VII LÄHTEET XI LYHENTEET XLI ASIAHAKEMISTO XLIII 1 JOHDANTO TUTKIMUSTEHTÄVÄ Tutkimusaihe Tutkimusaiheen rajaaminen Tutkimuksen tavoitteet Metodologiset lähtökohdat Oikeusvertailun käyttö tutkimuksessa Oikeustaloustieteellinen näkökulma oikeudellisessa argumentaatiossa Tutkimuksen rakenne Aineisto YHTIÖSUHTEIDEN TALOUDELLINEN JA OIKEUDELLINEN LUONNE Yhtiösopimus. Osakeyhtiön perustamisasiakirjojen ja osakassopimuksen oikeudellinen luonne Yhtiösopimuksen konstruoinnin ja täydentävien normien tarve Sopimusvapaus normatiivisena mallina Sopimusteoria ja todelliset sopimusjärjestelyt Johdon toiminnan valvonta, osakemarkkinat ja yhtiösopimuksen ehdot johdon ja yhtiökokouksen toimivallan jaosta Täydentävien aineellisoikeudellisten normien valinta ja puuttuminen jälkikäteen sananmukaisiin sopimusehtoihin PERUSTEET OSAKKEENOMISTAJIEN PÄÄTÖSVALLALLE YRITYSRAKENTEEN MUUTOKSISSA Osakkeenomistajien odotukset hallituksen ja yhtiökokouksen välisestä toimivallanjaosta Osakesijoittajalla olevan riskin muuttuminen Sijoituskohteen luonteen muuttaminen Tarkoitus ja toimiala. Yhtiöjärjestyksen toimialalausekkeen elementit Yhtiön tarkoituksen ja toimialan vastaiset oikeustoimet

6 VIII Yhtiöjärjestyksen asiallinen muuttaminen Liiketoiminnassa käytetyn omaisuuden myynti Liikkeen luovutus määräajaksi Päätöksentekomenettely Yhtiön sitovuus sen puolesta tehtävään oikeustoimeen Liiketoiminnan luovutus enemmistöosakkeenomistajalle Johdon toiminnan valvonta Johdon ja osakkeenomistajien erilaiset intressit Epäsymmetrinen informaatio Sopimusvapaus ja oikeudelliset normit Johdon valvonnan keinot. Osakkeenomistajien osallistuminen päätöksentekoon Yhtiökokouksen toimivaltaa koskevien säännösten analoginen tulkinta Toiminnallisesti samanlaiset järjestelyt Analogisen tulkinnan tarve KONSERNIMUODOSTUS JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTTAMINEN Yhtiökokouksen toimivalta konsernimuodostuksessa ja konsernirakenteen muuttamisessa Osakeomistukseen perustuvan määräysvallan toteuttamistavat Osakkeenomistajan oikeussuojan tarve konsernimuodostuksessa Liiketoimintasiirto Apportti yhtiöittämisen keinona. Siirrettävän omaisuuden arvostus Osakkeenomistajan varallisuusoikeudet ja päätösvallan siirtymä Osakkeenomistajan kantaman riskin muuttuminen Yritysosto Oikeusperuste yhtiökokouksen toimivallalle Konsernimuodostus Saksassa Konsernimuodostus ja yhtiöjärjestys Osakeyhtiön muuttaminen puhtaaksi hallintayhtiöksi Osakeyhtiön muuttaminen pääosin hallintayhtiöksi Oikeuskäytäntö Saksassa Analogiapäätelmä. Yhtiökokouksen päätöksen muoto Konsernimuodostus Suomessa ja muissa pohjoismaissa Liiketoiminta toimialamääräyksen edellyttämällä elinkeinoalalla ja osakkuudet toisissa yhtiöissä Liitännäinen toiminta

7 Osakeyhtiön muuttaminen täysin tai pääosin hallintayhtiöksi Sijoitusluonteinen toiminta Vaikutusvalta toisen yhtiön toimintaan Tytäryhtiön osakkeiden myynti Toimialamääräyksen edellyttämä liiketoiminta ja osakkeiden myynti Yhden liiketoiminta-alan luovuttaminen Hallituksen tiedonantovelvollisuus yhtiökokouksen päättäessä konsernimuodostuksesta ja konsernirakenteen muutoksesta Hallituksen tiedonantovelvollisuus Saksassa Yhtiökokous päätöksentekijänä Suomessa Konsernimuodostustoimivalta ja konsernin johtamisen valvonta Emoyhtiön osakkeenomistajan oikeussuoja tytäryhtiön asioissa Emoyhtiön osakkeenomistajan oikeussuojan tarve. Kriteerit emoyhtiön yhtiökokouksen toimivallalle Päätösvallan siirtymä emoyhtiön hallitukselle. Oikeushenkilörajan noudattamisen periaate Oikeuskäytäntö Saksassa Toimivaltasäännösten systemaattinen tulkinta Kriteerit emoyhtiön yhtiökokouksen toimivallalle Päätöksentekomenettely konsernissa Emoyhtiön tarkoituksen ja toimialan muutos Osakepääoman korotus tytäryhtiössä Osakkeenomistajan omistus- ja äänivaltaosuuden ja osakkeen arvon säilymisen suoja Suunnatun annin oikeudelliset edellytykset ja hallituksen tiedonantovelvollisuus Merkintähinnan asettaminen suunnatussa osakeannissa ja osakkeen arvon säilymisen suoja Osapuolten näyttövelvollisuudet oikeudenkäynnissä Riski, joka suunnatussa annissa jää osakkeenomistajalle Oikeussuojakysymykset emoyhtiön osakkeenomistajan kannalta Emoyhtiön osakkeenomistajan omistusosuuden säilymisen suojan analoginen tulkinta Emoyhtiön osakkeenomistajan omistusosuuden säilymisen suojan suppea tulkinta Emoyhtiön osakkeenomistajien hallinnoimisoikeudet. Emoyhtiön yhtiökokouksen päätös Emoyhtiön osakkeenomistajan oikeussuoja tytäryhtiön osakeannissa Suomessa IX

8 X Emoyhtiön johdon harkintavalta tytäryhtiön osakeannissa Osakkeenomistajan mahdollisuudet saada tietoja tytäryhtiön osakeannista Emoyhtiön hallituksen jäsenen vahingonkorvausvelvollisuus Yhtiöjärjestysmääräykset Emoyhtiön osakkeenomistajan edun turvaaminen tytäryhtiön voitonjaossa YHTEISYRITYKSEN PERUSTAMINEN Fuusionkaltainen yritysjärjestely. Oikeudellisen sääntelyn tarve Fuusionkaltaisten yritysjärjestelyjen toteuttamismuodot Osakevaihtoon perustuvat fuusionkaltaiset yritysjärjestelyt Liiketoimintasiirrolla toteutettavat fuusionkaltaiset yritysjärjestelyt Osafuusiot PÄÄTÖSTIIVISTELMÄ SUMMARY

9 XI LÄHTEET Kirjallisuus Aarbakke, Magnus Skåre, Jan Knudsen, Gudmund Ofstad, Tone Aarbakke, Asle: Aksjeloven og allmennaksjeloven med kommentarer. Ajourført opplag. Stamsund (Magnus Aarbakke ym.) Aarnio, Aulis: Laintulkinnan teoria. Porvoo (Aarnio, Laintulkinnan teoria) Aarnio, Aulis: Uusi varallisuusoikeus vai vanha? LM ss. (Aarnio, LM 2002) Adolf, Johannes: Zur Reichweite des verbandsrechtlichen Abwehranspruchs des Aktionärs gegen rechtswidriges Verwaltungshandeln. ZHR ss. (Adolf, ZHR 2005) af Schultén, Gerhard: Osakeyhtiölain kommentaari I. Jyväskylä (af Schultén, Kommentaari I) af Schultén, Gerhard: Osakeyhtiölain kommentaari II. Jyväskylä (af Schultén, Kommentaari II) Aha, Christof: Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolge bei der Ausgliederung? AG ss. (Aha, AG 1997) Airaksinen, Manne Jauhiainen Jyrki: Osakeyhtiölaki. Porvoo (Airaksinen Jauhiainen) Airaksinen, Manne Jauhiainen, Jyrki: Osakeyhtiö. Teoksessa Yritysoikeus. Toim. Kirsti Rissanen. Juva ss. (Airaksinen-Jauhiainen, Osakeyhtiö) Airaksinen, Manne Jauhiainen, Jyrki: Suomen yhtiöoikeus. Vantaa (Airaksinen-Jauhiainen, Suomen yhtiöoikeus) Alanen, Aatos: Yleinen oikeustiede ja kansainvälinen yksityisoikeus. Toinen uusittu painos. Porvoo (Alanen) Albach, Horst: Strategische Unternehmensplanung und Aufsichtsrat. ZGR ss. (Albach, ZGR 1997) Altmeppen, Holger: Ausgliederung zwecks Organschaftsbildung gegen die Sperrminorität? DB ss. (Altmeppen, DB 1998) Andenæs, Mads Henry: Aksjeselskapsrett. 2.utgave. Oslo (Andenæs) Andersen, Paul Krüger: Aktie- og anpartsselskabsret. 6. udgave. København (Andersen, Aktie- og anpartsselskabsret)

10 XII Aoki, Masahiko: Information, Corporate Governance, and Institutional Diversity. Competitiveness in Japan, the USA, and the Transitional Economies. New York (Aoki) Armour, John: Share Capital and Creditor Protection: Efficient Rules for a Modern Company Law. MLR ss. (Armour, MLR 2000) Arrow, Kenneth J.: Risk Perception in Psychology and Economics. Economic Inquiry ss. (Arrow, EI 1982) Astola, Tiina: Arvopaperimarkkinoiden oikeussäännöt. Helsinki (Astola) Bainbridge, Stephen M.: Community and Statism: A Conservative Contractarian Critique of Progressive Corporate Law Scholarship. CornellLR ss. (Bainbridge, CornellLR ) Baird, Bruce F.: Managerial Decisions Under Uncertainty. An Introduction to the Analysis of Decision Making. New York (Baird) Baumbach, Adolf Hueck, Alfred: Aktiengesetz. 13. Aufl. München, Berlin (Baumbach Hueck) Bayer, Walter: Aktionärsklagen de lege lata und de lege ferenda. NJW ss. (Bayer, NJW 2000) Bayer, Walter: Materielle Schranken und Kontrollinstrumente beim Einsatz des genehmigten Kapitals mit Bezugsrechtsausschluss. ZHR ss. (Bayer, ZHR 2004) Bebchuk, Lucian Arye: Foreword. The Debate on Contractual Freedom in Corporate Law. CLR ss. (Bebchuk, CLR 1989) Bebchuk, Lucian Arye: Limiting Contractual Freedom in Corporate Law: The Desirable Constraints on Charter Amendments. HLR ss. (Bebchuk, HLR ) Becker, Andreas: Die rechtliche Stellung der Organe bei Unternehmenskauf und Restrukturierung. Teoksessa Die Aktiengesellschaft bei Unternehmenskauf und Restrukturierung. Toim. Gerhard Picot, Alexander Mentz ja Eberhard Seydel. München ss. (Becker) Becker, Florian Fett, Torsten: Börsengang im Konzern - Über ein Zuteilungsprivileg zum Schutz der Aktionärsinteressen. AG ss. (Becker-Fett, AG 2001) Bergendal, Ragnar: Aktiebolagets författning och dess yttre rättsförhållanden enligt svensk rätt. Lund (Bergendal) Bergström, Clas Samuelsson, Per: Aktiebolagets grundproblem. Andra upplagan. Göteborg (Bergström-Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem) Bergström, Clas Samuelsson, Per: Avtalsfrihet i aktiebolagsrätten en introduktion. TfR ss. (Bergström Samuelsson, TfR 1995)

11 XIII Berle, Adolf A. Means, Gardiner C.: The Modern Corporation and Private Property. 2. revised edition. New York (Berle-Means) Bernhardt, Wolfgang: Unternehmensführung und Hauptversammlung. DB ss. (Bernhardt, DB 2000) Beusch, Karl: Die Aktiengesellschaft eine Kommanditgesellschaft in der Gestalt einer juristischen Person? Festschrift für Windfried Werner. Berlin, Heidelberg, New York ss. (Beusch, FS Werner) Birke, Gunne: Bolagsordning i aktiebolag. Sjunde omarbetade upplagan. Stockholm (Birke) Blair, Margaret M.: Ownership and Control. Rethinking Corporate Governance for the Twenty-first Century. Washington D.C (Blair) Boehmer, Ekkehart: Germany. Teoksessa Corporate Governance and Economic Performance. Toim. Klaus Gugler. Oxford ss. (Boehmer) Bogdan, Michael: Comparative Law. Stockholm (Bogdan, Comparative Law) Bogdan, Michael: Jämförande juridik vad, varför, hur? Teoksessa Jämförande juridik: vad, varför, hur? Oikeusvertailu: mitä, miksi, miten? Toim. Markku Suksi. Åbo ss. (Bogdan) Bottomley, Stephen: From Contractualism to Constitutionalism: A Framework for Corporate Governance. SydLRev ss. (Bottomley, SydLRev 1997) Bradley, Marianne: Corporate Control: Markets and Rules. MLR ss. (Bradley, MLR 1990) Bratton, William: The New Economic Theory of the Firm. Critical Perspectives from History. Teoksessa A Reader on the Law of the Business Enterprise: Selected Essays. Toim. Sally Wheeler. Oxford ss. (Bratton) Brudney, Victor: Corporate Governance, Agency Costs, and the Rhetoric of Contract. CLR ss. (Brudney, CLR 1985) Busch, Torsten Gross, Wolfgang: Vorerwerbsrechte der Aktionäre beim Verkauf von Tochtergesellschaften über die Börse? AG ss. (Busch-Gross, AG 2000) Buxbaum, Richard M.: Extension of Parent Company Shareholders Rights to Participate in the Governance of Subsidiaries. AJCL ss. (Buxbaum, AJCL 1983) Buxbaum, Richard M. Schneider, Uwe H.: Die Fortentwicklung der Aktionärsklage und der Konzernklage im amerikanischen Recht. ZGR ss. (Buxbaum Schneider, ZGR 1982) Bygglin, Gustav: Om styrelsens ansvar för spekulationsförluster. JFT ss. (Bygglin, JFT 1993)

12 XIV Bygglin, Gustav Lindholm, Tomas: Hur långt bör aktiebolagslagstiftningen anpassas efter småbolagens behov? JFT ss. (Bygglin-Lindholm, JFT 1999) Byrd, John Parrino, Robert Pritsch, Gunnar: Stockholder-Manager Conflicts and Firm Value. FAJ Vol. 54 No ss. (Byrd-Parrino-Pritsch, FAJ 1998) Båvestam, Urban: Aktiebolagsstyrelsens möjligheter att delegera sina uppgifter med ansvarsreducerande verkan. JT ss. (Båvestam, JT ) Cary, W. L. Eisenberg, M. A.: Cases and Materials on Corporations. 6 th Edition. Westbury N.Y (Cary Eisenberg) Cederberg, Lauri Ylöstalo, Matti: Vähemmistön oikeuksien turvaamisesta osakeyhtiössä. 4. uud.p. Porvoo (Cederberg-Ylöstalo) Cheffins, Brian R.: Using Theory to Study Law: A Company Law Perspective. CLJ ss. (Cheffins, CLJ 1999) Cheffins, Brian R: Company Law. Theory, Structure, and Operation. Oxford (Cheffins) Clark, Robert: Contracts, Elites, and Traditions in the Making of Corporate Law. CLR ss. (Clark, CLR 1989) Coffee, Jr. John C.: Institutional Investors as Corporate Monitors: Are Takeovers Obsolete? Teoksessa: Farrar, John H. (Ed.): Takeovers, Institutional Investors and the Modernization of Corporate Laws. Auckland ss. (Coffee) Coffee, Jr., John C.: The Mandatory Enabling Balance in Corporate Law: An Essay on the Judicial Role. CLR ss. (Coffee, CLR 1989) Coffee, Jr., John C. Schwartz, Donald E.: The Survival of the Derivative Suit: An Evaluation and a Proposal for Legislative Reform. CLR ss. (Coffee Schwartz, CLR 1981) Columbia Law Review 1970, Notes 1079 ss. (CLR 1970, Notes) Corporate Governance Suomessa. KPMG. Helsinki Davies, Paul L.: Gower and Davies Principles of Modern Company Law. Seventh Edition. London (Davies, Gower and Davies Principles) Deakin, S. Hughes, A.: Economic Efficiency and the Proceduralisation of Company Law. University of Cambridge. Cambridge (Deakin-Hughes) DeMott, Deborah A.: Trust and Tension within Corporations. CornellLR ss. (DeMott, CornellLR )

13 XV Denis, David J. Denis, Diane K. Sarin, Atulya: Agency Problems, Equity Ownership, and Corporate Diversification. JF ss. (Denis Denis Sarin, JF 1997) Dietrich, Michael: Transaction Cost Economics and Beyond towards a new economics of the firm. London (Dietrich) Dine, Janet: The Governance of Corporate Groups. Cambridge (Dine) Dotevall, Rolf: Bolagsledningens skadeståndsansvar. Stockholm (Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar) Dotevall, Rolf: Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör. En aktiebolagsrättslig studie i komparativ belysning. Malmö (Dotevall) Dreher, Meinard: Treuepflichten zwischen Aktionären und Verhaltenspflichten bei der Stimmrechtsbündelung. Gesellschaftsrechtliche und zivilrechtliche Grundlagen. ZHR ss. (Dreher, ZHR 1993) Drockila, Lauri: Osakepääoman korottamisesta erityisesti silmällä pitäen pääoman pysyvyyttä. Vammala (Drockila, Osakepääoman korottamisesta) Drockila, Lauri: Vähemmistönsuojasta osingonjaosta päätettäessä. LM ss. (Drockila, LM 1966) Drury, R. R.: The Relative Nature of a Shareholder s Right to Enforce the Company Contract. CLJ ss. (Drury, CLJ 1986) Easterbrook, Frank H. Fischel, Daniel R.: Corporate Control Transactions. YLJ ss. (Easterbrook Fischel, YLJ ) Easterbrook, Frank H. Fischel, Daniel R.: The Corporate Contract. CLR ss. (Easterbrook Fischel, CLR 1989) Easterbrook, Frank H. Fischel, Daniel R.: The Economic Structure of Corporate Law. Cambridge. Mass (Easterbrook-Fischel) Ebenroth, Carsten Thomas: Die kompetenzen des Vorstands einer Aktiengesellschaft bei der Durchführung und Abwehr unkoordinierten Übernahmen. DB ss. (Ebenroth, DB 1991) Ebenroth, Carsten Thomas: Die Kompetenzen des Vorstands und der Aktionärsschutz in der Konzernobergesellschaft. AG ss. (Ebenroth, AG 1988) Ebenroth, Carsten Thomas Kräutter, Thomas: Der Einfluss der 2. Gesellschaftsrechtlichen EG Richtlinie auf die Lehre von der verdeckten Sacheinlage bei der Aktiengesellschaft. DB ss. (Ebenroth Kräutter, DB 1990) Eggertsson, Thráinn: Economic behavior and institutions. New York (Eggertsson)

14 XVI Eisenberg, Melvin Aron: The Bargain Principle and its Limits. HLR ss. (Eisenberg, HLR ) Eisenberg, Melvin Aron: The Legal Roles of Shareholders and Management in Modern Corporate Decisionmaking. CalLR ss. (Eisenberg, CalLR 1969) Eisenberg, Melvin Aron: The Structure of Corporation Law. CLR ss. (Eisenberg, CLR 1989) Eisenberg, Melvin Aron: The Structure of the Corporation. A Legal Analysis. Boston and Toronto (Eisenberg) Ekelöf, Per Olof Boman, Robert: Rättegång. Första Häftet. Sjunde upplagan. Stockholm (Ekelöf-Boman) Emmerich, Volker: Konzernbildungskontrolle. AG ss. (Emmerich, AG 1991) Emmerich, Volker Habersack, Mathias: Aktien- und GmbH-Konzernrecht. Kommentar. 3., überarbeitete Auflage. München (Emmerich- Habersack) Emmerich, Volker Sonnenschein, Jürgen Habersack, Mathias: Konzernrecht. 7., völlig neubearbeitete Auflage. München (Emmerich-Sonnenschein-Habersack) Engell, Oluf: Investorbeskyttelse ved emissioner, take-over bids og handel med aktier. Förhandlingarna vid Det 31 nordiska juristmötet i Helsingfors augusti Del I. Vammala ss. (Engell) Erber, Axel H.: Aktionärsschutz beim börsengang. Konstanz (Erber) Europagemenskap och rättsvetenskap. Utredning utförd av de juridiska fakulteterna på uppdrag av regeringen. Uppsala (Europagemenskap och rättsvetenskap) Fama, Eugene F.: Agency Problems and the Theory of the Firm. JPE ss. (Fama, JPE 1980) Ferran, Eilís: Corporate Law, Codes and Social Norms Finding the Right Regulatory Combination and Institutional Structure. JCLS Vol ss. (Ferran, JCLS 2001) Fischel, Daniel R.: The Corporate Governance Movement. VandLR ss. (Fischel, VandLR 1982) Fleischer, Holger: Börseneinführung von Tochtergesellschaften. ZHR ss. (Fleischer, ZHR 2001) Fleischer, Holger: Das neue Recht des Squeeze out. ZGR ss. (Fleischer, ZGR 2002) Flodhammar, Gunnar: Associationsrätt en introduktion. Fjärde upplagan. Lund (Flodhammar, Associationsrätt).

15 XVII Formation of Contracts: A Study of the Common Core of Legal Systems. Toim. Rudolf B. Schlesinger. Dobbs Ferry: Oceana Franks, J.R. Mayer, Colin: Hostile Takeovers and the Correction of Managerial Failure. JFE Vol ss. (Franks-Mayer, JFE 1996) Fuchs, Andreas: Der Schutz der Aktionäre beim Börsengang der Tochtergesellschaft. Teoksessa RWS-Forum 20. Gesellschaftsrecht Toim. Hartwig Henze ja Michael Hoffmann-Becking. Köln ss. (Fuchs) Fuhrmann, Lambertus: Gelatine und die Holzmüller-Doktrin: Ende einer juristischen Irrfahrt? AG ss. (Fuhrmann, AG 2004) Gessler, Ernst: Einberufung und ungeschriebene Hauptversammlungszuständigkeiten. Festschrift für Walter Stimpel. Berlin ss. (Gessler, FS Stimpel) Gillette, Clayton P.: Commercial Relationships and the Selection of Default Rules for Remote Risks. JLS ss. (Gillette, JLS 1990) Goddard, Robert: Modernising Company Law : The Government s White Paper. MLR ss. (Goddard, MLR 2003) Goddard, Robert: Taming the Unfair Prejudice Remedy: Sections of the Companies Act 1985 in the House of Lords. CLJ ss. (Goddard, CLJ 1999) Gomard, Bernhard: Aktieselskaber og anpartsselskaber. 3. omarbejdede udgave. Randers (Gomard) Gordon, Jeffrey N.: The Mandatory Structure of Corporate Law. CLR ss. (Gordon, CLR 1989) Goutier, Klaus Knopf, Rüdiger Tulloch, Anthony: Kommentar zum Umwandlungsrecht. Umwandlungsgesetz Umwandlungssteuergesetz. 1. Auflage. Heidelberg (Goutier ym.) Graziadei, Michele: The functionalist heritage. Teoksessa Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions. Toim. Pierre Legrand ja Roderick Munday. Cambridge ss. (Graziadei) Griggs, Lynden Lowry, John P.: Minority Shareholder Remedies: A Comparative View. JBL ss. (Griggs Lowry, JBL 1994) Gross, Wolfgang: Vorbereitung und Durchführung von Hauptversammlungsbeschlüssen zu Erwerb oder Veräusserung von Unternehmensbeteiligungen. AG ss. (Gross, AG 1996) Gross, Wolfgang: Zuständigkeit der Hauptversammlung bei Erwerb und Veräusserung von Unternehmensbeteiligungen. AG ss. (Gross, AG 1994) Grossfeld, Bernhard: Anmerkung zu OLG Hamburg, Urteil v JZ ss. (Grossfeld, JZ 1981)

16 XVIII Grunewald, Barbara: Einsichts- und Auskunftsrecht des GmbH-Gesellschafters nach neuem Recht. ZHR ss. (Grunewald, ZHR 1982) Grönfors, Kurt: Ändamål och funktion. JT ss. (Grönfors, JT ) Gugler, Klaus: Beneficial block-holders versus entrenchment and rent extraction? Teoksessa Corporate Governance and Economic Performance. Toim. Klaus Gugler. Oxford ss. (Gugler, Block-holders) Gugler, Klaus: Conclusion and policy implications. Teoksessa Corporate Governance and Economic Performance. Toim. Klaus Gugler. Oxford ss. (Gugler, Conclusions) Gugler, Klaus: Direct monitoring and profitability: Are large shareholders beneficial? Teoksessa Corporate Governance and Economic Performance. Toim. Klaus Gugler. Oxford ss. (Gugler, Direct monitoring) Gugler, Klaus: Managerial compensation. Teoksessa Corporate Governance and Economic Performance. Toim. Klaus Gugler. Oxford ss. (Gugler, Managerial compensation) Gugler, Klaus: Takeovers and the market for corporate control. Teoksessa Corporate Governance and Economic Performance. Toim. Klaus Gugler. Oxford ss. (Gugler, Takeovers) Gugler, Klaus: The identity of owners. Teoksessa Corporate Governance and Economic Performance. Toim. Klaus Gugler. Oxford ss. (Gugler, Identity of owners) Guldborg, Jens Werlauff, Erik: Afværgeforanstaltninger over for en blokerende storaktionær 2. del. R & R 5/ ss. (Guldborg Werlauff, R & R 5/1991) Götz, Heinrich: Die Sicherung der Rechte der Aktionäre der Konzernobergesellschaft bei Konzernbildung und Konzernleitung. AG ss. (Götz, AG 1984) Götze, Cornelius: Gelatine statt Holzmüller Zur Reichweite ungeschriebener Mitwirkungsbefugnisse der Hauptversammlung. NZG ss. (Götze, NZG 2004) Habersack, Mathias: Holzmüller und die schönen Töchter zur Frage eines Vorerwerbsrechts der Aktionäre beim Verkauf von Tochtergesellschaften. WM ss. (Habersack, WM 2001) Hakulinen, Y. J.: Päätös osakeyhtiön purkamisesta. LM ss. (Hakulinen, LM 1947) Hamilton Robert W.: Corporations. Fourth Edition. St. Paul, Minn (Hamilton) Havansi, Erkki: Kirjallisuutta. Palsala, Arto: Asunto-osakkaan käsikirja. Kolmas, täysin uusittu painos. Juva LM ss. (Havansi, LM 1980)

17 XIX Havansi, Erkki: Lunastuslausekkeista osakeyhtiöiden yhtiöjärjestyksissä. DL ss. (Havansi, DL 1970) Havansi, Erkki: Panttioikeus osakkeeseen. Ensimmäinen osa. Vammala Heidkamp, Britta: Die Rechte der Aktionäre beim Börsengang von Tochtergesellschaften. Aachen (Heidkamp) Heinsius, Theodor: Organzuständigkeit bei Bildung, Erweiterung und Umorganisation des Konzerns. ZGR ss. (Heinsius, ZGR 1984) Helminen, Sakari: Johdannoksi osakassopimuksesta. Osakassopimuksesta. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. A. Juhlajulkaisut N:o 6. Turku ss. (Helminen, Johdannoksi osakassopimuksesta) Helminen, Sakari: Luovutusrajoituksia sisältävien osakassopimusten sitovuus konkurssissa. Osakassopimuksesta. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. A. Juhlajulkaisut N:o 6. Turku ss. (Helminen) Helminen, Sakari: Osakassopimuksen tehtävä. Osakassopimuksesta. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. A. Juhlajulkaisut N:o 6. Turku ss. (Helminen, Osakassopimuksen tehtävä) Hemmo, Mika: Sopimusoikeus I. Jyväskylä (Hemmo, Sopimusoikeus I) Hemmo, Mika: Sopimusoikeus II. Jyväskylä (Hemmo, Sopimusoikeus II) Hemmo, Mika: Vahingonkorvausoikeuden oppikirja. Vantaa (Hemmo) Henn, Gunter: Handbuch des Aktienrechts. 5. Auflage. Heidelberg (Henn) Henze, Hartwig: Entscheidungen und Kompetenzen der Organe in der AG: Vorgaben der höchstrichterlichen Rechtsprechung. BB ss. (Henze, BB 2001) Henze, Hartwig: Leitungsverantwortung des Vorstands - Überwachungspflicht des Aufsichtsrats. BB ss. (Henze, BB 2000) Henze, Hartwig: Schranken für den Bezugsrechtsausscluss Rechtsprechung des BGH im Wandel? ZHR ss. (Henze, ZHR 2003) Hirte, Herbert: Bezugsrechtsausschluss und Konzernbildung. Minderheitenschutz bei Eingriffen in die Beteiligungsstruktur der Aktiengesellschaft. Köln (Hirte) Hirte, Herbert: Bezugsrechtsfragen bei Optionsanleihen. WM ss. (Hirte, WM 1994) Hirvonen, Ahti Niskakangas, Heikki Steiner, Maj-Lis: Corporate governance. Hyvä omistajaohjaus ja hallitustyöskentely. Juva (Hirvonen-Niskakangas-Steiner)

18 XX Hoffmann-Becking, Michael: Grenzenlose Abwehrklagen für Aktionäre? Editorial. ZHR ss. (Hoffmann-Becking, ZHR 2003) Hollington, Robin: Minority Shareholders Rights. Second Edition. London (Hollington) Hommelhoff, Peter: Die Konzernleitungspflicht. Zentrale Aspekte eines Konzernverfassungsrechts. Köln, Berlin, Bonn, München (Hommelhoff, Konzernleitungspflicht) Hopt, Klaus J.: Harmonisierung im europäischen Gesellschaftsrecht. Status Quo, Probleme, Perspektiven. ZGR ss. (Hopt, ZGR 1992) Horbach, Matthias: Verfahrensfragen bei Holzmüller-Beschlüssen der Hauptversammlung. Mehrheitserfordernis und Unterrichtung der Aktionäre. BB ss. (Horbach, BB 2001) Huhtamäki, Ari: Luotonantajavastuu, Lender Liability Suomessa velvoiteoikeudellinen tutkimus luotonantajan vastuusta luotonottajaa kohtaan erityisesti USA:n oikeuteen verrattuna. Jyväskylä (Huhtamäki) Huolman, Mika Walden, Pia Pulkkinen, Matti Ali-Yrkkö, Jyrki Tainio Risto Ylä-Anttila, Pekka: Omistajien etu kaikkien etu? Suomalaiset johtamis- ja valvontajärjestelmät murroksessa. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (B 171), LTT-Tutkimus Oy (B 162) ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (Sitra 237). Helsinki (Huolman ym., Omistajien etu kaikkien etu?) Hurri, Jan: Sijoittaja ihastuu strippariin. Talouselämä 8/ ss. (Hurri, Talouselämä 8/1997) Husa, Jaakko: Johdatus oikeusvertailuun. Oikeusvertailun perusteet erityisesti julkisoikeutta silmällä pitäen. Helsinki (Husa) Huttunen, Allan: Osakassopimuksen rikkomisen vaikutus yhtiökokouksen päätöksen pätevyyteen. Teoksessa Osakassopimuksesta. Toim. Ari Saarnilehto. Turku ss. (Huttunen) Huttunen, Allan: Osakeyhtiön yhtiökokouksesta. Vaasa (Huttunen, Yhtiökokouksesta) Huttunen, Allan: Yhteisöoikeudellisesta syy-yhteydestä normia rikottaessa. Teoksessa Yhteisöoikeudellisia kirjoituksia I. Toim. Ari Saarnilehto. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Yksityisoikeuden julkaisusarja A:102. Turku ss. (Huttunen, Yhteisöoikeudellisesta syy-yhteydestä normia rikottaessa) Huttunen, Allan Tuomisto, Jarmo: Osakeyhtiön toiminnan muuttamisesta. Teoksessa Yhteisöoikeudellisia kirjoituksia I. Toim. Ari Saarnilehto. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Yksityisoikeuden julkaisusarja A:102. Turku ss. (Huttunen-Tuomisto)

19 XXI Hübner, Ulrich: Die Ausgliederung von Unternehmensteilen in aktien- und aufsichtsrechtlicher Sicht. Festschrift für Walter Stimpel. Berlin ss. (Hübner, FS Stimpel) Hüffer, Uwe: Aktiengesetz. Kommentar. München (Hüffer, Aktiengesetz) Immenga, Ulrich: Mehrheitserfordernisse bei einer Abstimmung der Hauptversammlung über die Übertragung vinkulierter Namensaktien. BB ss. (Immenga, BB 1992) Immonen, Raimo: Fuusion verokohtelu. Jyväskylä (Immonen, Fuusion verokohtelu) Immonen, Raimo: Liiketoiminnan yhtiöittäminen. Menettelytavat ja verokohtelu. Helsinki (Immonen, Liiketoiminnan yhtiöittäminen) Immonen, Raimo: Velkojainsuoja yritysrakenteiden muutoksissa. Helsinki (Immonen, Velkojainsuoja yritysrakenteiden muutoksissa) Immonen, Raimo: Yritysjärjestelysäännösten soveltamisongelmia. Verotus 4/ ss. (Immonen, Verotus 4/1997) Immonen, Raimo: Yritysjärjestelyt. Menettelyt ja verokohtelu. Jyväskylä (Immonen, Yritysjärjestelyt) Immonen, Raimo: Yritysmuodot ja liiketoiminta. Jyväskylä (Immonen, Yritysmuodot ja liiketoiminta) Jarrell, Gregg A. Brickley, James A. Netter, Jeffry M.: The Market for Corporate Control: The Empirical Evidence Since JEP ss. (Jarrell Brickley Netter, JEP 1988) Jauhiainen, Jyrki Lappi, Timo Aho, Tuomas: Suomen osakeyhtiölainsäädäntö ja EY. Helsinki (Jauhiainen ym.) Jensen, Michael C.: Takeovers: Their Causes and Consequences. JEP ss. (Jensen, JEP 1988) Jensen, Michael C. Meckling, William H.: Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. JFE ss. (Jensen Meckling, JFE 1976) Jensen, Michael Murphy, Kevin J.: Performance Pay and Top-Management Incentives. JPE Vol ss. (Jensen-Murphy, JPE 1990) Johansson, Svante: Bolagsstämma. Stockholm (Johansson, Bolagsstämma) Johansson, Svante Pehrson, Lars: Styrelsejäv. JT ss. (Johansson Pehrson, JT ) Jolls, Christine Sunstein, Cass R. Thaler, Richard: A Behavioural Approach to Law and Economics. Standford Law Review ss. (Jolls-Sundstein- Thaler, Stanford Law Review 1998)

20 XXII Joost, Detlev: Holzmüller 2000 vor dem Hintergrund des Umwandlungsgesetzes. ZHR ss. (Joost, ZHR 1999) Kaisanlahti, Timo: Vähemmistöosakkaan oikeus lunastukseen määräysvallan siirryttyä. Oikeustiede-Jurisprudentia XXVIII: ss. (Kaisanlahti, Oikeustiede-Jurisprudentia 1995) Kaisanlahti, Timo: Sidosryhmät ja riski pörssiyhtiössä. Helsinki (Kaisanlahti) Kaisanlahti, Timo: Valtion omistajaohjaus perusta ja välineet. Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 4/2001. Helsinki (Kaisanlahti, Valtion omistajaohjaus) Kaisanlahti, Timo Sarkio, Leena: Corporate Governance ja valtionyhtiöt - Kehittämistarpeet. Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 25/2000. Helsinki (Kaisanlahti Sarkio) Kallmeyer, Harald: Ausschluss von Minderheitsaktionären. AG ss. (Kallmeyer, AG 2000) Kallunki, Juha-Pekka Niemelä, Jaakko: Uusi yrityksen arvonmääritys. Jyväskylä (Kallunki Niemelä) Kanniainen, Vesa: Yritysjohdon kannustinpalkkaus ja päämies-agentti -teoria. Teoksessa Näkökulmia oikeustaloustieteeseen. Toim. Vesa Kanniainen ja Kalle Määttä. Tampere ss. (Kanniainen) Kanniainen, Vesa Määttä, Kalle Timonen, Pekka: Oikeustaloustiede. Teoksessa Näkökulmia oikeustaloustieteeseen. Toim. Vesa Kanniainen ja Kalle Määttä. Tampere ss. (Kanniainen-Määttä-Timonen) Kansmark, Jan Roos, Carl Martin: Aktieägaravtal. En kortfattad handbok. Andra upplagan. Stockholm (Kansmark-Roos) Kartio, Leena: Omistusoikeudesta osakeyhtiöoikeudessa. Juhlajulkaisu Juhani Kyläkallio / Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. A. Juhlajulkaisu N:o 3. Turku ss. (Kartio, Juhlajulkaisu) Kedner, Gösta Roos, Carl Martin: Aktiebolagslagen med kommentarer. Del I-II. Femte upplagan. Göteborg (Kedner-Roos, Aktiebolagslagen. Del I-II) Keuk-Knobbe, Brigitte: Das Klagerecht des Gesellschafters einer Kapitalgesellschaft wegen gesetzes- und satzungswidriger Massnahmen der Geschäftsführer, in: Beiträge zum Zivil- und Wirtschaftsrecht. Festschrift für Kurt Ballertedst. Berlin ss. (Keuk-Knobbe) Kiikeri, Markku: Comparative legal reasoning and European law. Dordrecht (Kiikeri) Kimpler, Frank: Probleme im Falle des Bezugsrechtsausschlusses beim genehmigten Kapital und bei Kapitalerhöhungen in Tochtergesellschaften. DB ss. (Kimpler, DB 1994)

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen Osakassopimus tiekartta vai pahan päivän vara? Vesa Ellonen Technopolis 22.8.2013 Osakassopimus Osakassopimus on osakeyhtiön osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa sovitaan esimerkiksi yhtiön - hallintoon

Lisätiedot

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t)

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t) Sivu 1 järjestys päivittäin MA 24.08.2015 22E12000 31C01300 31E00600 72A00100 72B00202 Laskentatoimi: Capital Budgeting Taloustiede: Energy and Environmental Economics Taloustiede: Open Economy Macroeconomics

Lisätiedot

Kilpailuja sopimus. Antti Aine

Kilpailuja sopimus. Antti Aine Antti Aine Kilpailuja sopimus Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Calonian luentosalissa 1, lauantaina

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2157-0 ISBN 978-952-14-2158-7

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012 YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 6.-8.9., 28.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 12.9.-21.9. x x x x x x 5311304

Lisätiedot

Osakkeenomistajan lojaliteettivelvollisuus

Osakkeenomistajan lojaliteettivelvollisuus Osakkeenomistajan lojaliteettivelvollisuus Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta OTM -tutkielma Yhtiöoikeus Laatija: Antto Saarenmaa Ohjaaja: Prof. Seppo Villa Maaliskuu 2013 Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

I Johdanto 1. 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11. II Perustaminen 13

I Johdanto 1. 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11. II Perustaminen 13 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv I Johdanto 1 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11 II Perustaminen 13 1. Lähtökohdat 13 1.1.

Lisätiedot

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Jukka Mähönen Special Counsel, OTT Kauttu & Co Asianajotoimisto Oy 8.4.2015 Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Johdanto Konsernimuotoisissa yrityksissä on tyypillistä, että liiketoimintoja

Lisätiedot

Yritysjärjestelyt ja johdon vastuu osakeyhtiössä

Yritysjärjestelyt ja johdon vastuu osakeyhtiössä Yritysjärjestelyt ja johdon vastuu osakeyhtiössä Pro gradu tutkielma Lapin yliopisto Panu Puustinen 0231866 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi: Yritysjärjestelyt ja johdon vastuu osakeyhtiössä

Lisätiedot

Tärkeät päätökset ja toimivalta osakeyhtiössä

Tärkeät päätökset ja toimivalta osakeyhtiössä Lakimies 1/2011 s. 3 18 Artikkeleita Tärkeät päätökset ja toimivalta osakeyhtiössä Hakusanat: yhtiöoikeus, osakeyhtiö, hallituksen yleistoimivalta, yhtiökokouksen toimivalta, asian siirtäminen 1. Johdanto

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2013 Kolmas, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Sivunvalmistus:

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1455-8 Kariston

Lisätiedot

Sisällys. I Johdanto 1

Sisällys. I Johdanto 1 Sisällys Sisällys vii Lähteet xiii Kirjallisuus xiii Lainvalmisteluasiakirjat xxxi Artikkelit ja sähköinen lähdeaineisto Muita lähteitä xxxvi Haastattelut ja seminaarit xxxvii Oikeuskäytäntö xxxviii Lyhenteet

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii vii Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... LÄHTEET... xiii xv KESKEISET LYHENTEET... xxiii I JOHDANTO... 1 1. Teoksen painopistealueista ja keskeisistä näkökulmista... 1 2. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case työpaja: Botnia TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case opetuksen tavoitteet Perustuu keskusteluun: omien näkemysten esittäminen ja toisten kuunteleminen Tiedon soveltaminen

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN PÄÄOMAN HALLINTA

OSAKEYHTIÖN PÄÄOMAN HALLINTA OSAKEYHTIÖN PÄÄOMAN HALLINTA Osakeyhtiö-, kirjanpito- sekä verolainsäädännön rajapinta muodostettaessa ja järjesteltäessä yhtiön pääomaa sekä jaettaessa yhtiön varoja Raimo Immonen Jaakko Ossa Seppo Villa

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2015-2016

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2015-2016 YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT / ON-TUTKINTO 1. vuosi Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 3.9.-8.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 8.9.-21.9.

Lisätiedot

Pätevä kilpailukieltosopimus

Pätevä kilpailukieltosopimus Heikki A. Huhtamäki Pätevä kilpailukieltosopimus CC lakimiesliiton kustannus Helsingin Kamari Oy/Helsingin seudun kauppakamari ja tekijä ISBN: 978-952-246-045-5 Kannen suunnittelu: Lumimarja Terttu Rönkkö

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Salibandyn maailmanmestaruuskilpailut 2000 Wikipedia

Salibandyn maailmanmestaruuskilpailut 2000 Wikipedia Salibandyn maailmanmestaruuskilpailut 2000 Wikipedia Salibandyn maailmanmestaruuskilpailut 2000 olivat historian viidennet maailmanmestaruuskilpailut ja kolmannet miesten MM kisat. Ne pela4in Norjassa.

Lisätiedot

Taloushallinnon verotutkinto 12 15

Taloushallinnon verotutkinto 12 15 Taloushallinnon verotutkinto 12 15 Turun yliopisto Taloushallinnon verotutkinto 2012-2015 1 (5) Taloushallinnon verotutkinto 12-15 Suunnittelu Taloushallinnon verotutkinnon on suunnitellut Turun yliopiston

Lisätiedot

Taloushallinnon verotutkinto 15-18

Taloushallinnon verotutkinto 15-18 Taloushallinnon verotutkinto 2015-2018 1 (6) Taloushallinnon verotutkinto 15-18 Suunnittelu Taloushallinnon verotutkinnon on suunnitellut Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta yhteistyössä Suomen

Lisätiedot

Johtokunnan kokous 7 C/2015

Johtokunnan kokous 7 C/2015 Pöytäkirja 7 C/2015 1 (5) Johtokunnan kokous 7 C/2015 Aika tiistai klo 13.15-13.50 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Ruotsalainen, Mirkka, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija

Lisätiedot

Osakeyhtiö I yleiset opit

Osakeyhtiö I yleiset opit Osakeyhtiö I yleiset opit Jukka Mähönen Seppo Villa TALENTUM Helsinki 2015 3., uudistettu painos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Outi Pallari Taitto:

Lisätiedot

Kirjan rakenne ja tavoitteet... 3

Kirjan rakenne ja tavoitteet... 3 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii Aluksi 1 Kirjan rakenne ja tavoitteet.................................. 3 I Yhteisomistajan oikeusasema 7 1. Omistusoikeuden ja -osuuden määräytyminen...................

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Sirpa Posio Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Calonian luentosalissa

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

Osakeyhtiön hallituksen jäsenen vastuuasema ja vastuu

Osakeyhtiön hallituksen jäsenen vastuuasema ja vastuu Osakeyhtiön hallituksen jäsenen vastuuasema ja vastuu erityisesti tarkastellen business judgment rule - periaatetta sekä listayhtiöiden corporate governancea Pro gradu tutkielma Lapin yliopisto Oikeustieteiden

Lisätiedot

6 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen sekä läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen eräille muille kuin yhtiön osakkeenomistajille

6 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen sekä läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen eräille muille kuin yhtiön osakkeenomistajille KUNNAN TAITOA Oy:n VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ESITYSLISTA AIKA: Torstai 12.5.2016 klo 10.00 PAIKKA: Kokoushuone A2, Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. 1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Yhtiökokouskutsu Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2008 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, osoitteessa Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää. KOKOUKSESSA

Lisätiedot

IKÄÄNTYMISEN ENNAKOINTI

IKÄÄNTYMISEN ENNAKOINTI IKÄÄNTYMISEN ENNAKOINTI Vanhuuteen varautumisen keinot Anna Mäki-Petäjä-Leinonen TALENTUM Helsinki 2013 Copyright Talentum Media Oy ja Anna Mäki-Petäjä-Leinonen Kustantaja Talentum Media Oy Kansi: Lauri

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

XX VARHAISKYPSIEN KISAT 8.2.2014 Ravintola Milla Makia, Pirkkala

XX VARHAISKYPSIEN KISAT 8.2.2014 Ravintola Milla Makia, Pirkkala XX VARHAISKYPSIEN KISAT 8.2.2014 Osallistujia yli 40 henkeä Miehet yli 40-v 1.Taivaloja Pertti Dalton s Darts Pirkkala, 2. Korte Petri Samuli Blues Vääksy, 3-4. Lehtonen Kari Tupla Team Kangasala ja Heiskanen

Lisätiedot

Oikeus veteen. Antti Belinskij. Talousveden saatavuus Suomen ja Etelä-Afrikan oikeudessa

Oikeus veteen. Antti Belinskij. Talousveden saatavuus Suomen ja Etelä-Afrikan oikeudessa Antti Belinskij Oikeus veteen Talousveden saatavuus Suomen ja Etelä-Afrikan oikeudessa Yliopistollinen väitöskirja, joka Helsingin yliopiston oikeustieteen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1409-1 Kariston Kirjapaino Oy Hämeenlinna

Lisätiedot

II Kansainvälisen yksityisoikeuden lähtökohtia 7

II Kansainvälisen yksityisoikeuden lähtökohtia 7 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Johdanto 1 II Kansainvälisen yksityisoikeuden lähtökohtia 7 1. Mitä kansainvälinen yksityisoikeus on?......................... 7 2. Kansainvälinen toimivalta

Lisätiedot

Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa?

Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa? Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa? KHT Jari Karppinen Hallituksen työskentelyä ohjaavat yleisperiaatteet osakeyhtiölain näkökulmasta Sivu 2 Osakeyhtiölain

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos Lainlaatijan EU-opas Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet 2. uudistettu painos Helsinki 2004 Esipuhe Tässä Lainlaatijan EU-oppaassa käsitellään Euroopan yhteisöjen säädösten huomioon ottamista

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Sanna Värttiö

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Sanna Värttiö TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Sanna Värttiö SUUNNATUN OSAKEANNIN YHTIÖOIKEUDELLINEN SÄÄNTELY OSAKKEENOMISTAJAN OIKEUDET VASTAAN YHTIÖN TOIMINTAMAHDOLLISUUDET Pro gradu tutkielma Yritysjuridiikka

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUKSEN MUUTOS OULUN AMMATTIKORKEAKOULU OY

OSAKASSOPIMUKSEN MUUTOS OULUN AMMATTIKORKEAKOULU OY OSAKASSOPIMUKSEN MUUTOS OULUN AMMATTIKORKEAKOULU OY OSAKASSOPIMUKSEN MUUTOS Tällä sopimuksella (jäljempänä Sopimus ) Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajat yksimielisesti muuttavat [].[].2013

Lisätiedot

Osakeyhtiön hallituksen jäsenen yhtiöoikeudellinen vastuu ja sen taloudellinen rajaaminen sekä kohdistaminen

Osakeyhtiön hallituksen jäsenen yhtiöoikeudellinen vastuu ja sen taloudellinen rajaaminen sekä kohdistaminen Osakeyhtiön hallituksen jäsenen yhtiöoikeudellinen vastuu ja sen taloudellinen rajaaminen sekä kohdistaminen Johanna Salonen OTM-tutkielma, syksy 2013 Velvoiteoikeuden projekti Oikeustieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3 LUONNOS 4.6.2012 SULAUTUMISSUUNNITELMA 1 Sulautumisen osapuolet 1.1 Vastaanottava yhtiö 1.2 Sulautuva yhtiö Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3 Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla 2009-2011 Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla Mekatroniikkaklusterin vuosiseminaari Lahti 16.12.2010 Esitys pohjautuu hankkeeseen: VersO Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa Taru Hakanen, tutkija

Lisätiedot

KUVATAITEILIJA- SENIORI KUVATAITEILIJASENIORIT RY:N TIEDOTE JOULUKUU 2013

KUVATAITEILIJA- SENIORI KUVATAITEILIJASENIORIT RY:N TIEDOTE JOULUKUU 2013 KUVATAITEILIJA- SENIORI KUVATAITEILIJASENIORIT RY:N TIEDOTE JOULUKUU 2013 Näyttely Kaapelin Puristamossa 2012 pj. Pentti Saksala Yhdistyksemme yli 40-vuotisen taipaleen jatkumisen edellytys o n o s a l

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

MÄÄRÄYSVALLASTA OSAKEYHTIÖSSÄ

MÄÄRÄYSVALLASTA OSAKEYHTIÖSSÄ Määräysvallasta osakeyhtiössä 737 Defensor Legis N:o 5 /2008 MÄÄRÄYSVALLASTA OSAKEYHTIÖSSÄ (Über das Bestimmungsrecht in der Aktiengesellschaft) 1 Kysymyksenasettelu Osakassopimuksia koskevan väitöstutkimukseni

Lisätiedot

Tietoturva ja johdon vastuu

Tietoturva ja johdon vastuu Tietoturva ja johdon vastuu Jan Lindberg & Mika J. Lehtimäki 21.1.2014 18.10.2011 1 Esityksen rakenne Tietoturvalainsäädännön nykytila Vahingonkorvausvastuun rakenne Vastuu yhtiölle Vastuu kolmansille

Lisätiedot

sijoittajien, yritysjohdon ja tarkastajien näkemyksiä

sijoittajien, yritysjohdon ja tarkastajien näkemyksiä Tilintarkastajan vahingonkorvausvastuu sijoittajien, yritysjohdon ja tarkastajien näkemyksiä Johdanto Miten tilintarkastajien, yritysjohtajien ja sijoittajien näkemykset eroavat koskien tilintarkastajan

Lisätiedot

Kuhmolainen Maraton 2015

Kuhmolainen Maraton 2015 Kuhmolainen Maraton 2015 T U L O K S E T Kilpailun sarjat: MYLM; NYLM; M40M; N40M; M50M; M60M; MP; NP; M40P; N40P; M50P; N50P; M60P; N60P; M10; N10; MYLM Miehet Maraton 42.2 km 1. Daniel Kannapinn Selbstläufer

Lisätiedot

Elinkeinoverolaki käytännössä. Matti Kukkonen Risto Walden

Elinkeinoverolaki käytännössä. Matti Kukkonen Risto Walden Elinkeinoverolaki käytännössä Matti Kukkonen Risto Walden Talentum Pro Helsinki 2015 3., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi:

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Liiton erikoiskilpailu Keuruu Tervaken kilpailu Hutunki Syyskisa Äänekoski Syyskynnöt Jyväskylä Valmet erikoinen Hutunki Talven odotus Jyväskylä Silver open Äänekoski X-Games Keuruu Kaamoskaadot

Lisätiedot

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2015

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2015 HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 15. - 18.06.2015 18:36:26 Aikataulu 16.06. tiistai 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 50m Kivääri makuu SML-Hirvi 25m Pienoispistooli 50m Kivääri 3x20 ls Palvelupistooli Palvelukivääri

Lisätiedot

Tekijä / Author Kirjan nimi / The name of the book Painos / Edition Hinta / Price Alexander, Nobes Financial accounting, an international

Tekijä / Author Kirjan nimi / The name of the book Painos / Edition Hinta / Price Alexander, Nobes Financial accounting, an international Tekijä / Author Kirjan nimi / The name of the book Painos / Edition Hinta / Price Alexander, Nobes Financial accounting, an international introduction 4. 28 Anderson et al An Introduction to Management

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö. Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen

Rakennettu ympäristö. Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen Rakennettu ympäristö Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen Kiinteistö on oikeuksien, rajoitusten ja velvollisuuksien muodostama alueellisesti rajattu kokonaisuus Reaalitalouden yksikkö Maankäytön yksikkö

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN)

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN) ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN) TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Suorita seuraavat opintojaksot

Lisätiedot

Työryhmä 2. Hyväksi havaittuja käytäntöjä tutkimuseettisestä koulutuksesta. Keskiviikko 29.10.2014 Tieteiden talo, 405 Puheenjohtajana Petteri Niemi

Työryhmä 2. Hyväksi havaittuja käytäntöjä tutkimuseettisestä koulutuksesta. Keskiviikko 29.10.2014 Tieteiden talo, 405 Puheenjohtajana Petteri Niemi Työryhmä 2. Hyväksi havaittuja käytäntöjä tutkimuseettisestä koulutuksesta Keskiviikko 29.10.2014 Tieteiden talo, 405 Puheenjohtajana Petteri Niemi Eettinen tutkija... Tunnistaa asioiden eettisen puolen

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset TUL:n mestaruuskilpailut Kemissä 2007 Henkilökohtainen MAB Seura 1. Björkman Arto Kemi Into M 1332 2. Rantanen Jari Turku Tuwe A 1265 3. Impivaara Kari Turku Tuwe B 1259 4. Kauramaa Tommi Eurajoki EuKi

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta)

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) 1.2. Helsingin kaupunki (1 osake) 1.3. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Yritysmuodon muutokset Yrityskaupat Yritysmuodon muutokset Yleensä osa yritysjärjestelykokonaisuutta

Lisätiedot

Odotukset ja Rationaalinen Käyttäytyminen:

Odotukset ja Rationaalinen Käyttäytyminen: Odotukset ja Rationaalinen Käyttäytyminen: Laumat Rahoitusmarkkinoilla Hannu Salonen Turun yliopisto 2007 Esimerkkejä tapaus Treacy - Wiersema markkinoiden romahdukset osto- tai myyntiryntäykset ovatko

Lisätiedot

Arvoa innovaatioista missä ja miten?

Arvoa innovaatioista missä ja miten? Arvoa innovaatioista missä ja miten? Pekka Ylä-Anttila EK 1.6.2012 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Mistä puhun tänään? Miten ja missä arvo syntyy globaalitaloudessa?

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

KPK THH OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

KPK THH OY:N YHTIÖJÄRJESTYS KPK THH OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Tilikausi Yhtiön toiminimi on KPK THH Oy. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 5 Osakkuus yhtiössä ja omistus 6 Osakkeiden

Lisätiedot

OSAKKEIDEN ERILAJISUUDEN VAIKUTUKSET OSAKEYHTIÖN VÄHEMMISTÖNSUOJAAN JA OSINGONJAKOON

OSAKKEIDEN ERILAJISUUDEN VAIKUTUKSET OSAKEYHTIÖN VÄHEMMISTÖNSUOJAAN JA OSINGONJAKOON TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Ville Arima OSAKKEIDEN ERILAJISUUDEN VAIKUTUKSET OSAKEYHTIÖN VÄHEMMISTÖNSUOJAAN JA OSINGONJAKOON Pro Gradu -tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2009 II TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU # Nimi Kerho Tulos 1 Tero Toivanen KUORES 1 184 2 Jari Pihlainen IISRES 1 182

Lisätiedot

Luotto-oikeus. Luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti. Marja-Leena Niemi

Luotto-oikeus. Luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti. Marja-Leena Niemi Luotto-oikeus Luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti Marja-Leena Niemi TALENTUM Helsinki 2014 Talentum Media Oy ja Marja-Leena Niemi ISBN 978-952-14-2082-5 ISBN 978-952-14-2083-2 Kansi: Lauri

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Palkat ja palkitseminen 2011

Palkat ja palkitseminen 2011 WÄRTSILÄ OYJ ABP CORPORATE GOVERNANCE Palkat ja palkitseminen 2011 48 Palkat ja palkitseminen 2011 Hallituksen jäsenten palkkiot Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

Hallituksen velvollisuudet, toimintatavat ja vastuut uuden lain mukaan

Hallituksen velvollisuudet, toimintatavat ja vastuut uuden lain mukaan Hallituksen velvollisuudet, toimintatavat ja vastuut uuden lain mukaan mikä muuttuu muuttuuko mikään? Tomas Lindholm Roschier Holmberg Sisältö 2 Tehtävien ja vastuun ilmeneminen uudessa laissa Lojaliteettivelvollisuus

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

I Osuuskunnat ja niiden sääntely 1

I Osuuskunnat ja niiden sääntely 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenneluettelo xvii I Osuuskunnat ja niiden sääntely 1 1. Johdanto 1 1.1. Osuuskunta yritysmuotona 1 1.2. Osuuskuntalain tavoitteet 2 1.3. Osuuskuntamuodot 4 2. Osuuskunnan

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ

ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ TULOKSET - KIVÄÄRI 50m Kivääri 20 ls, makuu sarja 12T: 1) Sebastian Långström KSF 189, 2) Jens Rudnäs RS 189, 3) Niklas Nyman KSF 186, 4) Karolina Ekholm

Lisätiedot

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa TkT Marjatta Huhta, Metropolia 1 Esityksen sisältö Master s in Industrial Management ohjelman kokonaisuus, tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

METSÄSTYSAMMUNTOJEN ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINMESTARUUSKILPAILUT JA SML:N KYMEN PIIRIN LOPPUKATSASTUKSET JOUTSENOSSA 5.7.2015

METSÄSTYSAMMUNTOJEN ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINMESTARUUSKILPAILUT JA SML:N KYMEN PIIRIN LOPPUKATSASTUKSET JOUTSENOSSA 5.7.2015 METSÄSTYSHAULIKKO SIJ A MIEHET Alkuk Finaal i TULOS 1 Roiha Matti Särkisalmen Seudun Metsästysyhdistys 23 24 47 2 Suuronen Janne Kympin Kyttääjät 23 22 45 3 Korpi Kai Oravalan Metsästäjät 22 22 44 4 Pitkänen

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

SKUL:n SALIBANDYN 20. SM-TURNAUS

SKUL:n SALIBANDYN 20. SM-TURNAUS SKUL:n SALIBANDYN 20. SM-TURNAUS 25.4.2015 TURUSSA TURUN VALPAS JYVÄSKYLÄN JALO HELSINGIN HERO VANTAAN WANKAT # # # # 3 Henrik LEINO 6 Mads KNUDSEN 4 Niklas HEISVAARA 2 Lari-Pekka LARJOLA 4 Viktor TIMOFEEV

Lisätiedot

9. Joutsamo, Kari 18.4.1979 laudatur. The Role of Preliminary Rulings in the European Communities.

9. Joutsamo, Kari 18.4.1979 laudatur. The Role of Preliminary Rulings in the European Communities. TURUN YLIOPISTO Oikeustieteellinen tiedekunta Hyväksytyt väitöskirjat väitöskirjan tekijä, hyväksymispäivä ja väitöskirjan nimi sekä arvosana (arvosana poistettu 1.8.2000 lukien, sen jälkeen mahdollisuus

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN TARKOITUS LAAJENEE USA:SSA

OSAKEYHTIÖN TARKOITUS LAAJENEE USA:SSA Tuomo Kauttu 3.11.2014 OSAKEYHTIÖN TARKOITUS LAAJENEE USA:SSA Onko osakeyhtiön ainoa tarkoitus osakkeenomistajien etu? Yhdysvalloissa kysymystä on tulkittu historian kuluessa eri tavoin ja oikeuskäytäntö

Lisätiedot