Konsernirakenne ja osakkeenomistajan oikeussuoja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konsernirakenne ja osakkeenomistajan oikeussuoja"

Transkriptio

1 Jukka O. Nikkilä Konsernirakenne ja osakkeenomistajan oikeussuoja Corporate structure and legal protection of shareholders With an English summary Yliopistollinen väitöskirja, joka Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Lapin yliopiston luentosalissa 2, perjantaina, kello 12. Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 35

2 Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Copyright: Jukka O. Nikkilä Jakelu: Lapin yliopistokustannus PL 8123 FI Rovaniemi puh , fax Painettu ISBN ISSN PDF ISBN ISSN

3 V ESIPUHE Teokseni valmistuttua on aika kiittää työnohjaajiani professori Risto Nuolimaata ja professori Ari Huhtamäkeä heiltä saamistani kommenteista sekä työn esitarkastajina toimineita professori Juha Tolosta ja professori Seppo Villaa heidän käsikirjoitukseeni antamastaan palautteesta. Lapin yliopistoa ja Olga ja Kaarle Oskari Laitisen säätiötä kiitän työtäni varten saamistani apurahoista. Kiitän myös lähisukulaisiltani saamastani tuesta ja kannustuksesta työn eri vaiheissa. Helsingissä maaliskuun 5. päivänä 2006 Jukka O. Nikkilä

4

5 VII SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE V SISÄLLYSLUETTELO VII LÄHTEET XI LYHENTEET XLI ASIAHAKEMISTO XLIII 1 JOHDANTO TUTKIMUSTEHTÄVÄ Tutkimusaihe Tutkimusaiheen rajaaminen Tutkimuksen tavoitteet Metodologiset lähtökohdat Oikeusvertailun käyttö tutkimuksessa Oikeustaloustieteellinen näkökulma oikeudellisessa argumentaatiossa Tutkimuksen rakenne Aineisto YHTIÖSUHTEIDEN TALOUDELLINEN JA OIKEUDELLINEN LUONNE Yhtiösopimus. Osakeyhtiön perustamisasiakirjojen ja osakassopimuksen oikeudellinen luonne Yhtiösopimuksen konstruoinnin ja täydentävien normien tarve Sopimusvapaus normatiivisena mallina Sopimusteoria ja todelliset sopimusjärjestelyt Johdon toiminnan valvonta, osakemarkkinat ja yhtiösopimuksen ehdot johdon ja yhtiökokouksen toimivallan jaosta Täydentävien aineellisoikeudellisten normien valinta ja puuttuminen jälkikäteen sananmukaisiin sopimusehtoihin PERUSTEET OSAKKEENOMISTAJIEN PÄÄTÖSVALLALLE YRITYSRAKENTEEN MUUTOKSISSA Osakkeenomistajien odotukset hallituksen ja yhtiökokouksen välisestä toimivallanjaosta Osakesijoittajalla olevan riskin muuttuminen Sijoituskohteen luonteen muuttaminen Tarkoitus ja toimiala. Yhtiöjärjestyksen toimialalausekkeen elementit Yhtiön tarkoituksen ja toimialan vastaiset oikeustoimet

6 VIII Yhtiöjärjestyksen asiallinen muuttaminen Liiketoiminnassa käytetyn omaisuuden myynti Liikkeen luovutus määräajaksi Päätöksentekomenettely Yhtiön sitovuus sen puolesta tehtävään oikeustoimeen Liiketoiminnan luovutus enemmistöosakkeenomistajalle Johdon toiminnan valvonta Johdon ja osakkeenomistajien erilaiset intressit Epäsymmetrinen informaatio Sopimusvapaus ja oikeudelliset normit Johdon valvonnan keinot. Osakkeenomistajien osallistuminen päätöksentekoon Yhtiökokouksen toimivaltaa koskevien säännösten analoginen tulkinta Toiminnallisesti samanlaiset järjestelyt Analogisen tulkinnan tarve KONSERNIMUODOSTUS JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTTAMINEN Yhtiökokouksen toimivalta konsernimuodostuksessa ja konsernirakenteen muuttamisessa Osakeomistukseen perustuvan määräysvallan toteuttamistavat Osakkeenomistajan oikeussuojan tarve konsernimuodostuksessa Liiketoimintasiirto Apportti yhtiöittämisen keinona. Siirrettävän omaisuuden arvostus Osakkeenomistajan varallisuusoikeudet ja päätösvallan siirtymä Osakkeenomistajan kantaman riskin muuttuminen Yritysosto Oikeusperuste yhtiökokouksen toimivallalle Konsernimuodostus Saksassa Konsernimuodostus ja yhtiöjärjestys Osakeyhtiön muuttaminen puhtaaksi hallintayhtiöksi Osakeyhtiön muuttaminen pääosin hallintayhtiöksi Oikeuskäytäntö Saksassa Analogiapäätelmä. Yhtiökokouksen päätöksen muoto Konsernimuodostus Suomessa ja muissa pohjoismaissa Liiketoiminta toimialamääräyksen edellyttämällä elinkeinoalalla ja osakkuudet toisissa yhtiöissä Liitännäinen toiminta

7 Osakeyhtiön muuttaminen täysin tai pääosin hallintayhtiöksi Sijoitusluonteinen toiminta Vaikutusvalta toisen yhtiön toimintaan Tytäryhtiön osakkeiden myynti Toimialamääräyksen edellyttämä liiketoiminta ja osakkeiden myynti Yhden liiketoiminta-alan luovuttaminen Hallituksen tiedonantovelvollisuus yhtiökokouksen päättäessä konsernimuodostuksesta ja konsernirakenteen muutoksesta Hallituksen tiedonantovelvollisuus Saksassa Yhtiökokous päätöksentekijänä Suomessa Konsernimuodostustoimivalta ja konsernin johtamisen valvonta Emoyhtiön osakkeenomistajan oikeussuoja tytäryhtiön asioissa Emoyhtiön osakkeenomistajan oikeussuojan tarve. Kriteerit emoyhtiön yhtiökokouksen toimivallalle Päätösvallan siirtymä emoyhtiön hallitukselle. Oikeushenkilörajan noudattamisen periaate Oikeuskäytäntö Saksassa Toimivaltasäännösten systemaattinen tulkinta Kriteerit emoyhtiön yhtiökokouksen toimivallalle Päätöksentekomenettely konsernissa Emoyhtiön tarkoituksen ja toimialan muutos Osakepääoman korotus tytäryhtiössä Osakkeenomistajan omistus- ja äänivaltaosuuden ja osakkeen arvon säilymisen suoja Suunnatun annin oikeudelliset edellytykset ja hallituksen tiedonantovelvollisuus Merkintähinnan asettaminen suunnatussa osakeannissa ja osakkeen arvon säilymisen suoja Osapuolten näyttövelvollisuudet oikeudenkäynnissä Riski, joka suunnatussa annissa jää osakkeenomistajalle Oikeussuojakysymykset emoyhtiön osakkeenomistajan kannalta Emoyhtiön osakkeenomistajan omistusosuuden säilymisen suojan analoginen tulkinta Emoyhtiön osakkeenomistajan omistusosuuden säilymisen suojan suppea tulkinta Emoyhtiön osakkeenomistajien hallinnoimisoikeudet. Emoyhtiön yhtiökokouksen päätös Emoyhtiön osakkeenomistajan oikeussuoja tytäryhtiön osakeannissa Suomessa IX

8 X Emoyhtiön johdon harkintavalta tytäryhtiön osakeannissa Osakkeenomistajan mahdollisuudet saada tietoja tytäryhtiön osakeannista Emoyhtiön hallituksen jäsenen vahingonkorvausvelvollisuus Yhtiöjärjestysmääräykset Emoyhtiön osakkeenomistajan edun turvaaminen tytäryhtiön voitonjaossa YHTEISYRITYKSEN PERUSTAMINEN Fuusionkaltainen yritysjärjestely. Oikeudellisen sääntelyn tarve Fuusionkaltaisten yritysjärjestelyjen toteuttamismuodot Osakevaihtoon perustuvat fuusionkaltaiset yritysjärjestelyt Liiketoimintasiirrolla toteutettavat fuusionkaltaiset yritysjärjestelyt Osafuusiot PÄÄTÖSTIIVISTELMÄ SUMMARY

9 XI LÄHTEET Kirjallisuus Aarbakke, Magnus Skåre, Jan Knudsen, Gudmund Ofstad, Tone Aarbakke, Asle: Aksjeloven og allmennaksjeloven med kommentarer. Ajourført opplag. Stamsund (Magnus Aarbakke ym.) Aarnio, Aulis: Laintulkinnan teoria. Porvoo (Aarnio, Laintulkinnan teoria) Aarnio, Aulis: Uusi varallisuusoikeus vai vanha? LM ss. (Aarnio, LM 2002) Adolf, Johannes: Zur Reichweite des verbandsrechtlichen Abwehranspruchs des Aktionärs gegen rechtswidriges Verwaltungshandeln. ZHR ss. (Adolf, ZHR 2005) af Schultén, Gerhard: Osakeyhtiölain kommentaari I. Jyväskylä (af Schultén, Kommentaari I) af Schultén, Gerhard: Osakeyhtiölain kommentaari II. Jyväskylä (af Schultén, Kommentaari II) Aha, Christof: Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolge bei der Ausgliederung? AG ss. (Aha, AG 1997) Airaksinen, Manne Jauhiainen Jyrki: Osakeyhtiölaki. Porvoo (Airaksinen Jauhiainen) Airaksinen, Manne Jauhiainen, Jyrki: Osakeyhtiö. Teoksessa Yritysoikeus. Toim. Kirsti Rissanen. Juva ss. (Airaksinen-Jauhiainen, Osakeyhtiö) Airaksinen, Manne Jauhiainen, Jyrki: Suomen yhtiöoikeus. Vantaa (Airaksinen-Jauhiainen, Suomen yhtiöoikeus) Alanen, Aatos: Yleinen oikeustiede ja kansainvälinen yksityisoikeus. Toinen uusittu painos. Porvoo (Alanen) Albach, Horst: Strategische Unternehmensplanung und Aufsichtsrat. ZGR ss. (Albach, ZGR 1997) Altmeppen, Holger: Ausgliederung zwecks Organschaftsbildung gegen die Sperrminorität? DB ss. (Altmeppen, DB 1998) Andenæs, Mads Henry: Aksjeselskapsrett. 2.utgave. Oslo (Andenæs) Andersen, Paul Krüger: Aktie- og anpartsselskabsret. 6. udgave. København (Andersen, Aktie- og anpartsselskabsret)

10 XII Aoki, Masahiko: Information, Corporate Governance, and Institutional Diversity. Competitiveness in Japan, the USA, and the Transitional Economies. New York (Aoki) Armour, John: Share Capital and Creditor Protection: Efficient Rules for a Modern Company Law. MLR ss. (Armour, MLR 2000) Arrow, Kenneth J.: Risk Perception in Psychology and Economics. Economic Inquiry ss. (Arrow, EI 1982) Astola, Tiina: Arvopaperimarkkinoiden oikeussäännöt. Helsinki (Astola) Bainbridge, Stephen M.: Community and Statism: A Conservative Contractarian Critique of Progressive Corporate Law Scholarship. CornellLR ss. (Bainbridge, CornellLR ) Baird, Bruce F.: Managerial Decisions Under Uncertainty. An Introduction to the Analysis of Decision Making. New York (Baird) Baumbach, Adolf Hueck, Alfred: Aktiengesetz. 13. Aufl. München, Berlin (Baumbach Hueck) Bayer, Walter: Aktionärsklagen de lege lata und de lege ferenda. NJW ss. (Bayer, NJW 2000) Bayer, Walter: Materielle Schranken und Kontrollinstrumente beim Einsatz des genehmigten Kapitals mit Bezugsrechtsausschluss. ZHR ss. (Bayer, ZHR 2004) Bebchuk, Lucian Arye: Foreword. The Debate on Contractual Freedom in Corporate Law. CLR ss. (Bebchuk, CLR 1989) Bebchuk, Lucian Arye: Limiting Contractual Freedom in Corporate Law: The Desirable Constraints on Charter Amendments. HLR ss. (Bebchuk, HLR ) Becker, Andreas: Die rechtliche Stellung der Organe bei Unternehmenskauf und Restrukturierung. Teoksessa Die Aktiengesellschaft bei Unternehmenskauf und Restrukturierung. Toim. Gerhard Picot, Alexander Mentz ja Eberhard Seydel. München ss. (Becker) Becker, Florian Fett, Torsten: Börsengang im Konzern - Über ein Zuteilungsprivileg zum Schutz der Aktionärsinteressen. AG ss. (Becker-Fett, AG 2001) Bergendal, Ragnar: Aktiebolagets författning och dess yttre rättsförhållanden enligt svensk rätt. Lund (Bergendal) Bergström, Clas Samuelsson, Per: Aktiebolagets grundproblem. Andra upplagan. Göteborg (Bergström-Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem) Bergström, Clas Samuelsson, Per: Avtalsfrihet i aktiebolagsrätten en introduktion. TfR ss. (Bergström Samuelsson, TfR 1995)

11 XIII Berle, Adolf A. Means, Gardiner C.: The Modern Corporation and Private Property. 2. revised edition. New York (Berle-Means) Bernhardt, Wolfgang: Unternehmensführung und Hauptversammlung. DB ss. (Bernhardt, DB 2000) Beusch, Karl: Die Aktiengesellschaft eine Kommanditgesellschaft in der Gestalt einer juristischen Person? Festschrift für Windfried Werner. Berlin, Heidelberg, New York ss. (Beusch, FS Werner) Birke, Gunne: Bolagsordning i aktiebolag. Sjunde omarbetade upplagan. Stockholm (Birke) Blair, Margaret M.: Ownership and Control. Rethinking Corporate Governance for the Twenty-first Century. Washington D.C (Blair) Boehmer, Ekkehart: Germany. Teoksessa Corporate Governance and Economic Performance. Toim. Klaus Gugler. Oxford ss. (Boehmer) Bogdan, Michael: Comparative Law. Stockholm (Bogdan, Comparative Law) Bogdan, Michael: Jämförande juridik vad, varför, hur? Teoksessa Jämförande juridik: vad, varför, hur? Oikeusvertailu: mitä, miksi, miten? Toim. Markku Suksi. Åbo ss. (Bogdan) Bottomley, Stephen: From Contractualism to Constitutionalism: A Framework for Corporate Governance. SydLRev ss. (Bottomley, SydLRev 1997) Bradley, Marianne: Corporate Control: Markets and Rules. MLR ss. (Bradley, MLR 1990) Bratton, William: The New Economic Theory of the Firm. Critical Perspectives from History. Teoksessa A Reader on the Law of the Business Enterprise: Selected Essays. Toim. Sally Wheeler. Oxford ss. (Bratton) Brudney, Victor: Corporate Governance, Agency Costs, and the Rhetoric of Contract. CLR ss. (Brudney, CLR 1985) Busch, Torsten Gross, Wolfgang: Vorerwerbsrechte der Aktionäre beim Verkauf von Tochtergesellschaften über die Börse? AG ss. (Busch-Gross, AG 2000) Buxbaum, Richard M.: Extension of Parent Company Shareholders Rights to Participate in the Governance of Subsidiaries. AJCL ss. (Buxbaum, AJCL 1983) Buxbaum, Richard M. Schneider, Uwe H.: Die Fortentwicklung der Aktionärsklage und der Konzernklage im amerikanischen Recht. ZGR ss. (Buxbaum Schneider, ZGR 1982) Bygglin, Gustav: Om styrelsens ansvar för spekulationsförluster. JFT ss. (Bygglin, JFT 1993)

12 XIV Bygglin, Gustav Lindholm, Tomas: Hur långt bör aktiebolagslagstiftningen anpassas efter småbolagens behov? JFT ss. (Bygglin-Lindholm, JFT 1999) Byrd, John Parrino, Robert Pritsch, Gunnar: Stockholder-Manager Conflicts and Firm Value. FAJ Vol. 54 No ss. (Byrd-Parrino-Pritsch, FAJ 1998) Båvestam, Urban: Aktiebolagsstyrelsens möjligheter att delegera sina uppgifter med ansvarsreducerande verkan. JT ss. (Båvestam, JT ) Cary, W. L. Eisenberg, M. A.: Cases and Materials on Corporations. 6 th Edition. Westbury N.Y (Cary Eisenberg) Cederberg, Lauri Ylöstalo, Matti: Vähemmistön oikeuksien turvaamisesta osakeyhtiössä. 4. uud.p. Porvoo (Cederberg-Ylöstalo) Cheffins, Brian R.: Using Theory to Study Law: A Company Law Perspective. CLJ ss. (Cheffins, CLJ 1999) Cheffins, Brian R: Company Law. Theory, Structure, and Operation. Oxford (Cheffins) Clark, Robert: Contracts, Elites, and Traditions in the Making of Corporate Law. CLR ss. (Clark, CLR 1989) Coffee, Jr. John C.: Institutional Investors as Corporate Monitors: Are Takeovers Obsolete? Teoksessa: Farrar, John H. (Ed.): Takeovers, Institutional Investors and the Modernization of Corporate Laws. Auckland ss. (Coffee) Coffee, Jr., John C.: The Mandatory Enabling Balance in Corporate Law: An Essay on the Judicial Role. CLR ss. (Coffee, CLR 1989) Coffee, Jr., John C. Schwartz, Donald E.: The Survival of the Derivative Suit: An Evaluation and a Proposal for Legislative Reform. CLR ss. (Coffee Schwartz, CLR 1981) Columbia Law Review 1970, Notes 1079 ss. (CLR 1970, Notes) Corporate Governance Suomessa. KPMG. Helsinki Davies, Paul L.: Gower and Davies Principles of Modern Company Law. Seventh Edition. London (Davies, Gower and Davies Principles) Deakin, S. Hughes, A.: Economic Efficiency and the Proceduralisation of Company Law. University of Cambridge. Cambridge (Deakin-Hughes) DeMott, Deborah A.: Trust and Tension within Corporations. CornellLR ss. (DeMott, CornellLR )

13 XV Denis, David J. Denis, Diane K. Sarin, Atulya: Agency Problems, Equity Ownership, and Corporate Diversification. JF ss. (Denis Denis Sarin, JF 1997) Dietrich, Michael: Transaction Cost Economics and Beyond towards a new economics of the firm. London (Dietrich) Dine, Janet: The Governance of Corporate Groups. Cambridge (Dine) Dotevall, Rolf: Bolagsledningens skadeståndsansvar. Stockholm (Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar) Dotevall, Rolf: Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör. En aktiebolagsrättslig studie i komparativ belysning. Malmö (Dotevall) Dreher, Meinard: Treuepflichten zwischen Aktionären und Verhaltenspflichten bei der Stimmrechtsbündelung. Gesellschaftsrechtliche und zivilrechtliche Grundlagen. ZHR ss. (Dreher, ZHR 1993) Drockila, Lauri: Osakepääoman korottamisesta erityisesti silmällä pitäen pääoman pysyvyyttä. Vammala (Drockila, Osakepääoman korottamisesta) Drockila, Lauri: Vähemmistönsuojasta osingonjaosta päätettäessä. LM ss. (Drockila, LM 1966) Drury, R. R.: The Relative Nature of a Shareholder s Right to Enforce the Company Contract. CLJ ss. (Drury, CLJ 1986) Easterbrook, Frank H. Fischel, Daniel R.: Corporate Control Transactions. YLJ ss. (Easterbrook Fischel, YLJ ) Easterbrook, Frank H. Fischel, Daniel R.: The Corporate Contract. CLR ss. (Easterbrook Fischel, CLR 1989) Easterbrook, Frank H. Fischel, Daniel R.: The Economic Structure of Corporate Law. Cambridge. Mass (Easterbrook-Fischel) Ebenroth, Carsten Thomas: Die kompetenzen des Vorstands einer Aktiengesellschaft bei der Durchführung und Abwehr unkoordinierten Übernahmen. DB ss. (Ebenroth, DB 1991) Ebenroth, Carsten Thomas: Die Kompetenzen des Vorstands und der Aktionärsschutz in der Konzernobergesellschaft. AG ss. (Ebenroth, AG 1988) Ebenroth, Carsten Thomas Kräutter, Thomas: Der Einfluss der 2. Gesellschaftsrechtlichen EG Richtlinie auf die Lehre von der verdeckten Sacheinlage bei der Aktiengesellschaft. DB ss. (Ebenroth Kräutter, DB 1990) Eggertsson, Thráinn: Economic behavior and institutions. New York (Eggertsson)

14 XVI Eisenberg, Melvin Aron: The Bargain Principle and its Limits. HLR ss. (Eisenberg, HLR ) Eisenberg, Melvin Aron: The Legal Roles of Shareholders and Management in Modern Corporate Decisionmaking. CalLR ss. (Eisenberg, CalLR 1969) Eisenberg, Melvin Aron: The Structure of Corporation Law. CLR ss. (Eisenberg, CLR 1989) Eisenberg, Melvin Aron: The Structure of the Corporation. A Legal Analysis. Boston and Toronto (Eisenberg) Ekelöf, Per Olof Boman, Robert: Rättegång. Första Häftet. Sjunde upplagan. Stockholm (Ekelöf-Boman) Emmerich, Volker: Konzernbildungskontrolle. AG ss. (Emmerich, AG 1991) Emmerich, Volker Habersack, Mathias: Aktien- und GmbH-Konzernrecht. Kommentar. 3., überarbeitete Auflage. München (Emmerich- Habersack) Emmerich, Volker Sonnenschein, Jürgen Habersack, Mathias: Konzernrecht. 7., völlig neubearbeitete Auflage. München (Emmerich-Sonnenschein-Habersack) Engell, Oluf: Investorbeskyttelse ved emissioner, take-over bids og handel med aktier. Förhandlingarna vid Det 31 nordiska juristmötet i Helsingfors augusti Del I. Vammala ss. (Engell) Erber, Axel H.: Aktionärsschutz beim börsengang. Konstanz (Erber) Europagemenskap och rättsvetenskap. Utredning utförd av de juridiska fakulteterna på uppdrag av regeringen. Uppsala (Europagemenskap och rättsvetenskap) Fama, Eugene F.: Agency Problems and the Theory of the Firm. JPE ss. (Fama, JPE 1980) Ferran, Eilís: Corporate Law, Codes and Social Norms Finding the Right Regulatory Combination and Institutional Structure. JCLS Vol ss. (Ferran, JCLS 2001) Fischel, Daniel R.: The Corporate Governance Movement. VandLR ss. (Fischel, VandLR 1982) Fleischer, Holger: Börseneinführung von Tochtergesellschaften. ZHR ss. (Fleischer, ZHR 2001) Fleischer, Holger: Das neue Recht des Squeeze out. ZGR ss. (Fleischer, ZGR 2002) Flodhammar, Gunnar: Associationsrätt en introduktion. Fjärde upplagan. Lund (Flodhammar, Associationsrätt).

15 XVII Formation of Contracts: A Study of the Common Core of Legal Systems. Toim. Rudolf B. Schlesinger. Dobbs Ferry: Oceana Franks, J.R. Mayer, Colin: Hostile Takeovers and the Correction of Managerial Failure. JFE Vol ss. (Franks-Mayer, JFE 1996) Fuchs, Andreas: Der Schutz der Aktionäre beim Börsengang der Tochtergesellschaft. Teoksessa RWS-Forum 20. Gesellschaftsrecht Toim. Hartwig Henze ja Michael Hoffmann-Becking. Köln ss. (Fuchs) Fuhrmann, Lambertus: Gelatine und die Holzmüller-Doktrin: Ende einer juristischen Irrfahrt? AG ss. (Fuhrmann, AG 2004) Gessler, Ernst: Einberufung und ungeschriebene Hauptversammlungszuständigkeiten. Festschrift für Walter Stimpel. Berlin ss. (Gessler, FS Stimpel) Gillette, Clayton P.: Commercial Relationships and the Selection of Default Rules for Remote Risks. JLS ss. (Gillette, JLS 1990) Goddard, Robert: Modernising Company Law : The Government s White Paper. MLR ss. (Goddard, MLR 2003) Goddard, Robert: Taming the Unfair Prejudice Remedy: Sections of the Companies Act 1985 in the House of Lords. CLJ ss. (Goddard, CLJ 1999) Gomard, Bernhard: Aktieselskaber og anpartsselskaber. 3. omarbejdede udgave. Randers (Gomard) Gordon, Jeffrey N.: The Mandatory Structure of Corporate Law. CLR ss. (Gordon, CLR 1989) Goutier, Klaus Knopf, Rüdiger Tulloch, Anthony: Kommentar zum Umwandlungsrecht. Umwandlungsgesetz Umwandlungssteuergesetz. 1. Auflage. Heidelberg (Goutier ym.) Graziadei, Michele: The functionalist heritage. Teoksessa Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions. Toim. Pierre Legrand ja Roderick Munday. Cambridge ss. (Graziadei) Griggs, Lynden Lowry, John P.: Minority Shareholder Remedies: A Comparative View. JBL ss. (Griggs Lowry, JBL 1994) Gross, Wolfgang: Vorbereitung und Durchführung von Hauptversammlungsbeschlüssen zu Erwerb oder Veräusserung von Unternehmensbeteiligungen. AG ss. (Gross, AG 1996) Gross, Wolfgang: Zuständigkeit der Hauptversammlung bei Erwerb und Veräusserung von Unternehmensbeteiligungen. AG ss. (Gross, AG 1994) Grossfeld, Bernhard: Anmerkung zu OLG Hamburg, Urteil v JZ ss. (Grossfeld, JZ 1981)

16 XVIII Grunewald, Barbara: Einsichts- und Auskunftsrecht des GmbH-Gesellschafters nach neuem Recht. ZHR ss. (Grunewald, ZHR 1982) Grönfors, Kurt: Ändamål och funktion. JT ss. (Grönfors, JT ) Gugler, Klaus: Beneficial block-holders versus entrenchment and rent extraction? Teoksessa Corporate Governance and Economic Performance. Toim. Klaus Gugler. Oxford ss. (Gugler, Block-holders) Gugler, Klaus: Conclusion and policy implications. Teoksessa Corporate Governance and Economic Performance. Toim. Klaus Gugler. Oxford ss. (Gugler, Conclusions) Gugler, Klaus: Direct monitoring and profitability: Are large shareholders beneficial? Teoksessa Corporate Governance and Economic Performance. Toim. Klaus Gugler. Oxford ss. (Gugler, Direct monitoring) Gugler, Klaus: Managerial compensation. Teoksessa Corporate Governance and Economic Performance. Toim. Klaus Gugler. Oxford ss. (Gugler, Managerial compensation) Gugler, Klaus: Takeovers and the market for corporate control. Teoksessa Corporate Governance and Economic Performance. Toim. Klaus Gugler. Oxford ss. (Gugler, Takeovers) Gugler, Klaus: The identity of owners. Teoksessa Corporate Governance and Economic Performance. Toim. Klaus Gugler. Oxford ss. (Gugler, Identity of owners) Guldborg, Jens Werlauff, Erik: Afværgeforanstaltninger over for en blokerende storaktionær 2. del. R & R 5/ ss. (Guldborg Werlauff, R & R 5/1991) Götz, Heinrich: Die Sicherung der Rechte der Aktionäre der Konzernobergesellschaft bei Konzernbildung und Konzernleitung. AG ss. (Götz, AG 1984) Götze, Cornelius: Gelatine statt Holzmüller Zur Reichweite ungeschriebener Mitwirkungsbefugnisse der Hauptversammlung. NZG ss. (Götze, NZG 2004) Habersack, Mathias: Holzmüller und die schönen Töchter zur Frage eines Vorerwerbsrechts der Aktionäre beim Verkauf von Tochtergesellschaften. WM ss. (Habersack, WM 2001) Hakulinen, Y. J.: Päätös osakeyhtiön purkamisesta. LM ss. (Hakulinen, LM 1947) Hamilton Robert W.: Corporations. Fourth Edition. St. Paul, Minn (Hamilton) Havansi, Erkki: Kirjallisuutta. Palsala, Arto: Asunto-osakkaan käsikirja. Kolmas, täysin uusittu painos. Juva LM ss. (Havansi, LM 1980)

17 XIX Havansi, Erkki: Lunastuslausekkeista osakeyhtiöiden yhtiöjärjestyksissä. DL ss. (Havansi, DL 1970) Havansi, Erkki: Panttioikeus osakkeeseen. Ensimmäinen osa. Vammala Heidkamp, Britta: Die Rechte der Aktionäre beim Börsengang von Tochtergesellschaften. Aachen (Heidkamp) Heinsius, Theodor: Organzuständigkeit bei Bildung, Erweiterung und Umorganisation des Konzerns. ZGR ss. (Heinsius, ZGR 1984) Helminen, Sakari: Johdannoksi osakassopimuksesta. Osakassopimuksesta. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. A. Juhlajulkaisut N:o 6. Turku ss. (Helminen, Johdannoksi osakassopimuksesta) Helminen, Sakari: Luovutusrajoituksia sisältävien osakassopimusten sitovuus konkurssissa. Osakassopimuksesta. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. A. Juhlajulkaisut N:o 6. Turku ss. (Helminen) Helminen, Sakari: Osakassopimuksen tehtävä. Osakassopimuksesta. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. A. Juhlajulkaisut N:o 6. Turku ss. (Helminen, Osakassopimuksen tehtävä) Hemmo, Mika: Sopimusoikeus I. Jyväskylä (Hemmo, Sopimusoikeus I) Hemmo, Mika: Sopimusoikeus II. Jyväskylä (Hemmo, Sopimusoikeus II) Hemmo, Mika: Vahingonkorvausoikeuden oppikirja. Vantaa (Hemmo) Henn, Gunter: Handbuch des Aktienrechts. 5. Auflage. Heidelberg (Henn) Henze, Hartwig: Entscheidungen und Kompetenzen der Organe in der AG: Vorgaben der höchstrichterlichen Rechtsprechung. BB ss. (Henze, BB 2001) Henze, Hartwig: Leitungsverantwortung des Vorstands - Überwachungspflicht des Aufsichtsrats. BB ss. (Henze, BB 2000) Henze, Hartwig: Schranken für den Bezugsrechtsausscluss Rechtsprechung des BGH im Wandel? ZHR ss. (Henze, ZHR 2003) Hirte, Herbert: Bezugsrechtsausschluss und Konzernbildung. Minderheitenschutz bei Eingriffen in die Beteiligungsstruktur der Aktiengesellschaft. Köln (Hirte) Hirte, Herbert: Bezugsrechtsfragen bei Optionsanleihen. WM ss. (Hirte, WM 1994) Hirvonen, Ahti Niskakangas, Heikki Steiner, Maj-Lis: Corporate governance. Hyvä omistajaohjaus ja hallitustyöskentely. Juva (Hirvonen-Niskakangas-Steiner)

18 XX Hoffmann-Becking, Michael: Grenzenlose Abwehrklagen für Aktionäre? Editorial. ZHR ss. (Hoffmann-Becking, ZHR 2003) Hollington, Robin: Minority Shareholders Rights. Second Edition. London (Hollington) Hommelhoff, Peter: Die Konzernleitungspflicht. Zentrale Aspekte eines Konzernverfassungsrechts. Köln, Berlin, Bonn, München (Hommelhoff, Konzernleitungspflicht) Hopt, Klaus J.: Harmonisierung im europäischen Gesellschaftsrecht. Status Quo, Probleme, Perspektiven. ZGR ss. (Hopt, ZGR 1992) Horbach, Matthias: Verfahrensfragen bei Holzmüller-Beschlüssen der Hauptversammlung. Mehrheitserfordernis und Unterrichtung der Aktionäre. BB ss. (Horbach, BB 2001) Huhtamäki, Ari: Luotonantajavastuu, Lender Liability Suomessa velvoiteoikeudellinen tutkimus luotonantajan vastuusta luotonottajaa kohtaan erityisesti USA:n oikeuteen verrattuna. Jyväskylä (Huhtamäki) Huolman, Mika Walden, Pia Pulkkinen, Matti Ali-Yrkkö, Jyrki Tainio Risto Ylä-Anttila, Pekka: Omistajien etu kaikkien etu? Suomalaiset johtamis- ja valvontajärjestelmät murroksessa. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (B 171), LTT-Tutkimus Oy (B 162) ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (Sitra 237). Helsinki (Huolman ym., Omistajien etu kaikkien etu?) Hurri, Jan: Sijoittaja ihastuu strippariin. Talouselämä 8/ ss. (Hurri, Talouselämä 8/1997) Husa, Jaakko: Johdatus oikeusvertailuun. Oikeusvertailun perusteet erityisesti julkisoikeutta silmällä pitäen. Helsinki (Husa) Huttunen, Allan: Osakassopimuksen rikkomisen vaikutus yhtiökokouksen päätöksen pätevyyteen. Teoksessa Osakassopimuksesta. Toim. Ari Saarnilehto. Turku ss. (Huttunen) Huttunen, Allan: Osakeyhtiön yhtiökokouksesta. Vaasa (Huttunen, Yhtiökokouksesta) Huttunen, Allan: Yhteisöoikeudellisesta syy-yhteydestä normia rikottaessa. Teoksessa Yhteisöoikeudellisia kirjoituksia I. Toim. Ari Saarnilehto. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Yksityisoikeuden julkaisusarja A:102. Turku ss. (Huttunen, Yhteisöoikeudellisesta syy-yhteydestä normia rikottaessa) Huttunen, Allan Tuomisto, Jarmo: Osakeyhtiön toiminnan muuttamisesta. Teoksessa Yhteisöoikeudellisia kirjoituksia I. Toim. Ari Saarnilehto. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Yksityisoikeuden julkaisusarja A:102. Turku ss. (Huttunen-Tuomisto)

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A:2 Mia Pakarinen Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A ISSN 1458-9486 PL 4 (Yliopistonkatu 5) IPR Series A 00014 Helsingin yliopisto ISSN

Lisätiedot

Vertaileva oikeus ja kansainvälinen parisuhdeoikeus:

Vertaileva oikeus ja kansainvälinen parisuhdeoikeus: Vertaileva oikeus ja kansainvälinen parisuhdeoikeus: Suomen ja Englannin oikeuden eroista ja yhtäläisyyksistä rajat ylittävien rekisteröityjen parisuhteiden sääntelyssä Emmi Virranniemi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

HARRI LUHTASELA. Sähköisen kuluttajakaupan sääntely Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa. No 178 ACTA WASAENSIA. Oikeustiede 6 Talousoikeus

HARRI LUHTASELA. Sähköisen kuluttajakaupan sääntely Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa. No 178 ACTA WASAENSIA. Oikeustiede 6 Talousoikeus HARRI LUHTASELA Sähköisen kuluttajakaupan sääntely Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa No 178 Oikeustiede 6 Talousoikeus UNIVERSITAS WASAENSIS 2007 2 Esitarkastajat Professori Risto Nuolimaa Tampereen

Lisätiedot

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland Boardview 2/2014 kesä Finland Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Syö tai tule syödyksi tarkkana yritysjärjestelyissä Kaksoishaastattelussa Pauliina Tenhunen ja Markku Pohjola

Lisätiedot

Markkinaehtoperiaate lähiyhtiöiden rahoitustransaktioissa

Markkinaehtoperiaate lähiyhtiöiden rahoitustransaktioissa Markkinaehtoperiaate lähiyhtiöiden rahoitustransaktioissa Satu Koivula 0198336 Maisteritutkielma, Finanssioikeus Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta 26.8.2012 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin katsotaan

Pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin katsotaan Jukka Mäkinen & Arno Kourula Yritysvastuun politiikkaa Yritysvastuusta on tullut yhteiskunnassamme elävä päivänpoliittisen keskustelun aihe. Akateemisessa maailmassa yritysvastuu nähdään puolestaan epäpoliittisena

Lisätiedot

IPR Series A:3. Taina Pihlajarinne

IPR Series A:3. Taina Pihlajarinne IPR Series A:3 Taina Pihlajarinne Verkkotunnuksiin liittyvien riitojen ratkaiseminen menettelylliseltä kannalta tutkimus UDRPmenettelystä prosessin oikeudenmukaisuuden ja tehokkuuden näkökulmasta IPR Series

Lisätiedot

IPR University Center / kirjasto Uutuudet elokuu-joulukuu 2009

IPR University Center / kirjasto Uutuudet elokuu-joulukuu 2009 1 IPR University Center / kirjasto Uutuudet elokuu-joulukuu 2009 Luettelointiaika:1.8.2009-5.1.2010 Aakkostus:Pääsana ja nimeke Aho, Tuomas Oikeus tietoon : korkeakoulututkimuksen tulosten tehokkaan hyödyntämisen

Lisätiedot

Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen

Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen Tutkimusprojektin loppuraportti Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen Tutkimushanke alkoi: 1.4.2008 Tutkimushanke päättyi: 31.5.2011 Tietoja hankkeesta: www.maksukyky.fi Tapio Laakso, tapio.laakso@saneeraaja.net,

Lisätiedot

Luotonantajan prekontraktuaalinen tiedonantovelvollisuus. erityisesti lojaliteettiperiaatteen kannalta

Luotonantajan prekontraktuaalinen tiedonantovelvollisuus. erityisesti lojaliteettiperiaatteen kannalta Luotonantajan prekontraktuaalinen tiedonantovelvollisuus kuluttajaluotoissa erityisesti lojaliteettiperiaatteen kannalta Lari Ruokamo 0122205 Pro gradu -tutkielma Oikeustieteen tiedekunta Velvoiteoikeus

Lisätiedot

Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset

Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset - erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artiklan syrjinnän kiellon ja

Lisätiedot

Yrittäjyys on toimintoja ja rakenteita uudistava

Yrittäjyys on toimintoja ja rakenteita uudistava TUOMAS KUHMONEN Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Maatilayrittäjien tavoitteiden moniulotteisuus ja yrittäjyyspolitiikka TIIVISTELMÄ Tässä artikkelissa tarkastellaan tavoitteita, joita suomalaiset

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

Martti Vihanto Endogeeniset preferenssit, tunteet ja sosiaalisen pääoman murtautuminen taloustieteeseen. Aboa Centre for Economics

Martti Vihanto Endogeeniset preferenssit, tunteet ja sosiaalisen pääoman murtautuminen taloustieteeseen. Aboa Centre for Economics Martti Vihanto Endogeeniset preferenssit, tunteet ja sosiaalisen pääoman murtautuminen taloustieteeseen Aboa Centre for Economics Discussion Paper No. 18 Turku 2007 Copyright Author(s) ISSN 1796 3133 Turun

Lisätiedot

Conflict Management as a Means to the Sustainable Use of Natural Resources

Conflict Management as a Means to the Sustainable Use of Natural Resources This is a shortened version of an research article to be published in Silva Fennica 40(4) in November 2006. It will be available at http://www.metla.fi/silvafennica/full/sf40/sf404687.pdf Simo Kyllönen,

Lisätiedot

Kansainvälinen kauppakamari

Kansainvälinen kauppakamari 2012 Kansainvälinen kauppakamari ICC PÄHKINÄNKUORESSA Yrityselämän globaali verkosto TOIMINTA Kansainvälinen vaikuttaminen Kaupan ja investointien toimivuus Yritysten toimintaedellytykset G20/G8, WTO,

Lisätiedot

Saunabibliografia vuoteen 2005

Saunabibliografia vuoteen 2005 1 Saunabibliografia vuoteen 2005 Sisällys Esipuhe...2 Sauna, kulttuuri ja perinne...3 Saunasta kertovaa kaunokirjallisuutta...95 Sauna ja musiikki...101 Sauna ja terveys...137 Saunan rakentaminen ja käyttö...207

Lisätiedot

HYBRIDIORGANISAATION. Lasse Mitronen JOHTAMINEN TAPAUSTUTKIMUS KAUPAN VERKOSTO-ORGANISAATIOSTA. Sarja A 35 Series

HYBRIDIORGANISAATION. Lasse Mitronen JOHTAMINEN TAPAUSTUTKIMUS KAUPAN VERKOSTO-ORGANISAATIOSTA. Sarja A 35 Series Sarja A 35 Series HYBRIDIORGANISAATION JOHTAMINEN TAPAUSTUTKIMUS KAUPAN VERKOSTO-ORGANISAATIOSTA Lasse Mitronen Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2002

Lisätiedot

NE BIS IN IDEM KANSAINVÄLISESSÄ JA KANSALLISESSA RIKOSOIKEUDESSA

NE BIS IN IDEM KANSAINVÄLISESSÄ JA KANSALLISESSA RIKOSOIKEUDESSA NE BIS IN IDEM KANSAINVÄLISESSÄ JA KANSALLISESSA RIKOSOIKEUDESSA Lapin yliopisto Maisterin tutkielma Ilkka Roisko Kansainvälinen rikosoikeus Kevät 2012 Sisällys Sisällys... I Lähteet... II I Johdanto...

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Mika Maliranta Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Present Posts Research Director: ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy (Part-time) Professor of Economics: Economics at the School of Business

Lisätiedot

Suomen osakeyhtiölaki ja sen uudistus: vaikutuksia sijoittajansuojaan*

Suomen osakeyhtiölaki ja sen uudistus: vaikutuksia sijoittajansuojaan* Kansantaloudellinen aikakauskirja 102. vsk. 4/2006 Suomen osakeyhtiölaki ja sen uudistus: vaikutuksia sijoittajansuojaan* Timo Korkeamäki Professori onzagan yliopisto Tuomas Takalo Tutki usohjaaja, Dosentti

Lisätiedot

SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO - FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE

SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO - FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE Kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuja Espoo 2007 B120 SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO - FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE Kauko Viitanen, Marjatta Huuhtanen (toim.) Teknillinen korkeakoulu

Lisätiedot

HE 109/2005 vp. lisäksi useita velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien

HE 109/2005 vp. lisäksi useita velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien HE 109/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi osakeyhtiölaki. Lisäksi useisiin lakeihin tehtäisiin uudesta laista johtuvia muutoksia.

Lisätiedot

PÄÄOMARAHOITUKSEN TARJONNAN LISÄÄMINEN SUOMESSA 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ

PÄÄOMARAHOITUKSEN TARJONNAN LISÄÄMINEN SUOMESSA 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄÄOMARAHOITUKSEN TARJONNAN LISÄÄMINEN SUOMESSA 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Sitä saa mitä tilaa. Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI

Sitä saa mitä tilaa. Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI Maijaliisa Junnila Tuomas Aho Sami Fredriksson Ilmo Keskimäki Juhani Lehto Miika Linna Sari Miettinen Liina-Kaisa Tynkkynen Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI

Lisätiedot

Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015

Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015 2/2015 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/2015 20.4.2015 Sivu 1 Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015 Luettelossa on nyt entistä enemmän verkkojulkaisuja. Linkit niihin

Lisätiedot

Oppiva alue, menestyvä alue

Oppiva alue, menestyvä alue ILKKA LUOTO HANNU KATAJAMÄKI NIKLAS LUNDSTRÖM (Toim.) Oppiva alue, menestyvä alue Juhlakirja professori Seija Virkkalan 60-vuotispäiväksi ACTA WASAENSIA 275 ALUETIEDE 12 Vaasan yliopisto University of

Lisätiedot

VÄLITYSLAUSEKKEEN LAADINNASTA KANSAINVÄLIS- LUONTOISISSA SOPIMUKSISSA I

VÄLITYSLAUSEKKEEN LAADINNASTA KANSAINVÄLIS- LUONTOISISSA SOPIMUKSISSA I Välityslausekkeen laadinnasta kansainvälisluontoisissa sopimuksissa I 13 Defensor Legis N:o 1/2008 VÄLITYSLAUSEKKEEN LAADINNASTA KANSAINVÄLIS- LUONTOISISSA SOPIMUKSISSA I (Über die Formulierung der Schiedsklausel

Lisätiedot

JULKAISIJAN ALKUSANAT

JULKAISIJAN ALKUSANAT i JULKAISIJAN ALKUSANAT Työpoliittisen tutkimussarjan niteenä nro 322 julkaistaan VTM Maija-Leena Uimosen tutkimus "Suomalaisten yritysten vapaaehtoinen sosiaalinen vastuu. Sidosryhmäviitekehys yritysten

Lisätiedot

Valtion virkamieseettisen. toimikunnan raportti

Valtion virkamieseettisen. toimikunnan raportti Valtion virkamieseettisen toimikunnan raportti 3/2014 Valtion virkamieseettisen toimikunnan raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja 3/2014 Valtio työnantajana 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot