Nimiösivu. Matkatuotoskäsikirjan pilotti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nimiösivu. Matkatuotoskäsikirjan pilotti"

Transkriptio

1 Nimiösivu Matkatuotoskäsikirjan pilotti

2 ALKUSANAT Matkatuotoskäsikirjan pilotti on tehty osana tutkimus- ja kehittämisohjelmaa "Ympäristövaikutuksiltaan edullinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä, LYYLI". Matkatuotoskäsikirjan pilotti perustuu "Matkatuotoskäsikirjan esitutkimus ja ohjelmointi" - esiselvitykseen, jossa esitettiin matkan määrittelyyn liittyvä käsitteistö sekä annettiin suositus matkatuotoskäsikirjan rakenteesta ja käsikirjan tuottamisen tutkimusohjelmasta. Matkatuotoskäsikirjan pilotin esitutkimuksena on julkaistu raportti: Silfverberg, Björn, Jari Jakonen, Heikki Kanner & Matti Pursula: Matkatuotoskäsikirjan esitutkimus ja ohjelmointi. LYYLI -raporttisarja 8. Esitutkimuksessa suositeltiin, että matkatuotoskäsikirjan tuottaminen jaetaan pilottitutkimukseen ja laajempaan tutkimusosuuteen eli kohdekartoitukseen. Tämän pilottitutkimuksen tavoitteena on ollut arvioida esitutkimuksessa kehitettyjen tutkimusmallien soveltuvuus ja päättää laajemman tutkimusosuuden käynnistämisestä. Tässä julkaisussa on esitetty pilottitutkimuksessa saatujen kokemusten perusteella matkatuotoksiin liittyvä käsitteistö, yksittäisen matkatuotostutkimuksen ohjelmoinnin opastus ja suositus matkatuotostiedon ylläpitämiseksi. Matkatuotoskäsikirjan pilotti on tehty LT-Konsultit Oy:n ja VTT Yhdyskuntatekniikan yhteistyönä. Projektin työryhmään ovat kuuluneet Björn Silfverberg LT-Konsultit Oy, projektipäällikkö Tuuli Järvi-Nykänen VTT Yhdyskuntatekniikka Jukka Räsänen VTT Yhdyskuntatekniikka Jari Jakonen LT-Konsultit Oy, sihteeri Projektin seurantaryhmään ovat kuuluneet Mauri Heikkonen Ympäristöministeriö Matti Kivelä Helsingin kaupunki Veijo Kokkarinen Tielaitos Pekka Räty Tielaitos Riitta Viren Liikenneministeriö Leena Viilo Espoon kaupunki

3 YHTEENVETO Tämän työn tavoitteena on ollut tuoda esille matkatuotostutkimusten tarpeellisuus, ohjeistaa tutkimuksia ja saattaa tehtävät tutkimukset yhteismitallisiksi siten, että tietoja voidaan jatkossa ylläpitää esim. Web-palveluna Pilottikohteiksi valittiin yli asukkaan kaupungeille lähetetyn kyselyn pohjalta neljä kohdetta : Pilottikohde Taloustukku J. Kärkkäinen, kaupan suuryksikkö Oulussa Tampereen kaupungin Hervannan vapaa-aikakeskus Turun teknologiakeskus, Datacity Tuusulan kunnan virastotalo Tyyppi Myymälärakennus, automarket ilman päivittäistavaran myyntiä Kokoontumisrakennus, monitoimitalo Toimistorakennus, koulurakennus (yliopisto) Toimistorakennus Matkatuotostutkimus on tarkoituksenmukaista jakaa seuraaviin erillisiin vaiheisiin: Tutkimustarpeen määrittely Esitutkimus ( kohdekatselmus ) Lomakkeiden ja kenttätöiden suunnittelu Varsinainen tutkimus Tulosteet Varsinaista tutkimusta edeltävien työvaiheden merkitystä tutkimuksen onnistumiseen on syytä korostaa. Määrittelemällä tutkimustarve selkeästi, tutustumalla kohteeseen ja sen ympäristöön huolellisesti sekä suunnittelemalla käytettävät lomakkeet ja varsinaiset kenttätyöt tarkoituksenmukaisesti voidaan vaikuttaa sekä lopputuloksen laatuun että kustannuksiin. Matkatuotoskäsikirjan hallintoa varten projekti ehdottaa että jatkossa muodostetaan Ympäristöministeriön johdolla vapaamuotoinen ja -ehtoinen johtokunta (Board), jolla on matkatuotostiedon tuottamista ja ylläpitämistä ohjaava rooli. Projektin suositus on, myös että matkatuotoskäsikirjaa ryhdytään ylläpitämään Webissä. Matkatuotoskäsikirjaa tulisi täten täydentää sitä mukaa, kuin laskentatietoja kertyy. Webjulkaiseminen tarjoaa tähän mahdollisuuden ja tietojen yleinen saatavuus on avoimessa järjestelmässä hyvä. Avainsanat: matkatuotos, liikennetutkimus, henkilömatkat 2

4 SAMMANDRAG Målet med denna utredning har varit att belysa bohovet av att genomföra trafikgenereringsstudier, att ge riktlinjer för genomförandet och sålunda harmonisera studierna innehålsmässigt. Målet är att resultaten i fortsättningen kunde läggas in och underhållas på Internet. Fyra pilotstudiefall valdes ut på basen av en förfrågan som sänts ut till städer med över invånare. Pilotstudie Partihandel J. Kärkkäinen, Uleåborg Fritidscenter Hervanta, Tammerfors Datacity teknologicenter, Åbo Kommungård, Tusby Funktionstyp Market utan livsmedelförsäljning Samlingslokal, allaktiviteshus Kontorsbyggnad, läroanstalt Kontorsbyggnad Genomförandet av en trafikgenereringsstudie bör indelas i följande fem faser: Målformulering Förstudie (besiktning) Programmering av fältarbetet och utformning av blanketter Själva genomförandet av fältarbetet Resultatframskrivning Det är skäl att accentura vikten av de förberedande faserna m.a. p själva genomförandet. Genom att klart definiera undersökningsmålen, förhandsstudera förhållandena samt utforma blanketterna ändamålsenligt, kan god kvalitet i själva genomförandet till mindre kostnader uppnås. Projektet föreslår att man under ledning av Miljöministeriet grundar en direktion (board), som koordinerar den fortsatta verksamheten av insamlandet och underhållet av trafikgenereringsdata. Projektet rekommenderar, även att trafikgeneringsdatat läggs på Internet. Trafikgenereringshandboken skulle sålunda kompletteras after som studier genomförs. Internet bjuder en praktisk lösning för att datat kan göras lätt tillgångligt. Nyckelord: trafikgenerering, trafikundersöking, personresor 3

5 SUMMARY The objectives of this project have been to highlight the advantage of collecting trip generation data, to define guidelines for carrying out individual studies and thus harmonise procedures in order to finally publish results on the Internet. The four pilot cases were chosen based on an inquiry addressed to cities with more than inhabitants. Pilot case Wholesale J. Kärkkäinen, Oulu Leisure center, Tampere Data city technology center, Turku Municipal hall, Tuusula Type Wholesale not selling daily consumer goods Assembly facilities, multi-activity Office building, University branch General office building, administration A trip generation study should be carried out in five phases as follows: Setting objectives Pre study (inspection of the site) Programming field studies, design and lay-out of questionnaires Filed studies Processing of results The importance of work phases preceding the field studies, must be stressed. A clear definition of objectives, careful inspection of the conditions at the site and a proper planning of action in the field as well as data processing will save resources and result in better quality. The project recommends the under the leadership of the Ministry of Environment a Board should be set up, which will co-ordinate the production and upkeep of the trip generation data. The project also recommends that the trip generation data will be laid on the Internet. This would enable a continuous update of the trip generation manual. An open Internet application would also provide easy access to data for the users. Keywords: trip generation, traffic study, person trips 4

6 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO EDELLINEN TYÖVAIHE TAVOITTEET 6 2 PILOTTITUTKIMUKSET YLEISTÄ KOHTEIDEN VALINTA KOHTEIDEN TUTKIMUKSET Taloustukku J. Kärkkäinen Tampereen Hervannan vapaa-aikakeskus Tuusulan kunnantalo Turun teknologiakeskus, DataCity 9 3 MATKATUOTOSKÄSIKIRJAN RAKENNE JA KÄYTTÖ KÄYTTÖALUE JA -PERIAATTEET KÄSITTEISTÖ JA LUOKITTELU 10 4 MATKATUOTOSTUTKIMUKSEN OHJEISTUS TUTKIMUKSEN OHJELMOINTI TUTKIMUKSEN TARVE ESITUTKIMUS LOMAKKEET JA TUTKIMUSVÄLINEET VARSINAINEN TUTKIMUS TULOSTEET 15 5 MATKATUOTOSTIEDON YLLÄPITO HALLINNON ORGANISOINTI WEB-JULKAISU 18 6 SUOSITUKSET JATKOTOIMENPITEIKSI TOIMENPITEET Web-palvelun aloitus Matkatuotostiedon kerääminen ja ylläpito Matkatuotostutkimuksen kustannukset 21 LIITTEET (Pilottitutkimukset/lomake/esite/tulosteet) 1. Taloustukku J. Kärkkäinen / Oulu Hervannan vapaa-ajankeskus / Tampere Datacity / Turku Kunnanvirasto / Tuusula 46 5

7 1 JOHDANTO Edellinen työvaihe Matkatuotoskäsikirjan pilotti perustuu "Matkatuotoskäsikirjan esitutkimus ja ohjelmointi" - esitutkimukseen, joka tehtiin osana tutkimus- ja kehittämisohjelmaa "Ympäristövaikutuksiltaan edullinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä, LYYLI" (LYYLI -raporttisarja 8). Esitutkimuksessa on perusteltu matkatuotostiedon tarve, tehty katsaus sovelluskäytäntöön eri maissa, esitetty matkatuotosaiheistoon liittyvä käsitteistö sekä laadittu ehdotus matkatuotoskäsikirjan tuottamisen tutkimusohjelmaksi. Matkatuotoskäsikirjan pilotin esitutkimuksena on julkaistu raportti: Silfverberg, Björn, Jari Jakonen, Heikki Kanner & Matti Pursula: Matkatuotoskäsikirjan esitutkimus ja ohjelmointi. LYYLI -raporttisarja 8. Esitutkimus jakautui viiteen vaiheeseen: 1. Kirjallisuusselvitys 2. Käyttäjäkartoitus 3. Tekninen konsepti 4. Kenttämittausten määrittely 5. Käsikirjan tuottamisen työohjelma. Esitutkimuksessa suositeltiin, että matkatuotoskäsikirjan tuottaminen jaetaan pilottitutkimukseen ja laajempaan tutkimusosuuteen eli kohdekartoitukseen. Tavoitteet Tämän työn tavoitteena on ollut tuda esille matkatuotostutkimusten tarpeellisuus, ohjeistaa tutkimuksia ja saattaa tehtävät tutkimukset yhteismitallisiksi siten, että tietoja voidaan jatkossa ylläpitää esim. Web-palveluna. Tällöin matkatuotostiedon tarvitsija pääsee Web-palvelun avulla nopeasti ja helposti selville senhetkisestä matkatutkimustiedosta. Erityisesti matkatuotoskäsikirjan pilotin tavoitteena on ollut arvioida työn edellisessä vaiheessa kehitetyn kenttätutkimusmallin soveltuvuus antaa suositus matkatuotoskäsikirjan tietohallinnon organisoimiseksi tehdä päätös laajemman tutkimusosuuden eli varsinaisen kohdekartoituksen käynnistämisestä ja käynnistää toiminta, jolla kertyviä tutkimustuloksia voidaan ryhtyä ylläpitämään ja jonne eri tahot voivat toimittaa matkatuotostutkimusten tuloksia. Pilotin keskeisiä osia on ollut kenttätutkimusten suunnittelu ja tekeminen neljässä kohteessa, tutkimuksista saatujen kokemusten analysointi sekä valmiuden luominen matkatutkimustiedon hallintasovelluksen käynnistämiseksi WWW-palveluna. 6

8 2 PILOTTITUTKIMUKSET Yleistä Matkatuotoskäsikirjan pilottitutkimusten keskeinen tavoite on ollut testata ja parantaa esitutkimusvaiheessa kehitettyä tutkimusmallia ja käsitteistöä. Tavoitteena on ollut laatia mahdollisimman yleiskäyttöinen matkatuotostutkimusten menettelytapa, jota voitaisiin joustavasti soveltaa erilaisiin tutkimuskohteisiin. Tässä kohdassa on esitetty lyhyt kuvaus pilottitutkimuskohteista. Tutkimuksista saadut kokemukset on otettu huomioon matkatuotostutkimuksen ohjeistuksessa (kohta 4) ja tutkimuslomakkeiden kehittämisessä. Pilottitutkimusten tulokset on esitetty liitteessä 4. Kohteiden valinta Matkatuotoskäsikirjan pilotin esittelemiseksi ja pilottikohteiden valitsemiseksi laadittiin kirje, joka postitettiin yli asukkaan kaupunkien sekä pääkaupunkiseudun kehyskuntien liikennesuunnittelusta vastaaville. Vastaanottajia pyydettiin kertomaan alueensa hankkeista, joiden liikenteellisten vaikutusten arvioimiseksi tarvittaisiin matkatuotostietoa toteutetuista kohteista, jotka vastaanottojan käsityksen mukaan sopisivat piloteiksi ja suunnitteilla olevista matkatuotos-, pysäköinti- tai muista vastaavista tutkimuksista. Kirje lähetettiin seuraaviin kuntiin: Asukasluku > < Helsinki Jyväskylä Hyvinkää Tampere Kuopio Rovaniemi Turku Pori Seinäjoki Espoo Vaasa Mikkeli Oulu Kouvola Järvenpää Vantaa Lappeenranta Rauma Lahti Joensuu Porvoo Kotka Kokkola Hämeenlinna Imatra Kajaani Lohja Kerava Savonlinna Riihimäki Nokia Varkaus Tuusula Loviisa 7

9 Kirjeestä saadun palautteen perusteella matkatuotoskäsikirjan pilottikohteiksi valittiin: Pilottikohde Taloustukku J. Kärkkäinen, kaupan suuryksikkö Oulussa Tampereen kaupungin Hervannan vapaa-aikakeskus Turun teknologiakeskus, Datacity Tuusulan kunnan virastotalo Tyyppi Myymälärakennus, automarket ilman päivittäistavaran myyntiä Kokoontumisrakennus, monitoimitalo Toimistorakennus, koulurakennus (yliopisto) Toimistorakennus Kohteiden tutkimukset Taloustukku J. Kärkkäinen Taloustukku J. Kärkkäinen on tilaa vievä erikoistavarakaupan suuryksikkö Oulun Limingantullin kaupunginosassa (Alasintie 12, joka on keskustan lievealuetta. Myymälä avasi ovensa loppuvuodesta Päasiallinen kulkutapa myymälään on henkilöauto. Oulun kaupungin näkökulmasta Taloustukku J. Kärkkäinen on kaupan suurmyymälä, joka aiheutta paljon liikennettä etenkin henkilöautolla. Liikkeen kaavoitusvaiheessa hankkeesta tehtiin YVA-selvitys, joten kaupungilla oli mielenkiintoa selvittää todellisia matkatuotoksia. Kohteen esitutkimus tehtiin pitämällä myymälässä kokous, jossä olivat läsnä myymäläpäällikkö, Oulun kaupungin liikenneinsinööri ja konsultin edustaja. Varsinainen matkatuotostutkimuksen teki Oulun yliopiston tie- ja liikennetekniikan opiskelijoiden Excu-2000 ryhmä Tampereen Hervannan vapaa-aikakeskus Hervannan vapaa-aikakeskus tarjoaa monipuoliset harrastusmahdollisuudet sisäpalloilulle, pöytätennikselle, baletille, biljardille, voimailulle sekä muille vapaa-ajanharrastuksille kuten savi- ja keramiikkatyöt, kudonta, valokuvien kehittäminen, kuorolaulu jne. Lisäksi vapaaaikakeskuksessa on monipuoliset kokous- ja koulutustilat. Palloilusalissa on 500-paikkainen katsomo. Hervannan vapaa-aikakeskus oli Tampereen kaupungin näkökulmasta kohde, joka sopi matkatuotoskäsikirjan pilottikohteeksi. Kohteen esitutkimus tehtiin pitämällä vapaa-aikakeskuksessa kokous, jossa olivat läsnä kaupungin vapaa-ajantoimen isännöitsijä, vapaa-aikakeskuksen vahtimestari, kaupungin liikenneinsinööri, käytännön tutkimuksesta vastanneen opiskelijoiden edustaja sekä konsultin edustaja. Varsinaisen tutkimuksen suorittivat Tampereen teknisen korkekoulun liikennetekniikan opiskelijat Tuusulan kunnantalo Tuusulan kunnantalo valittiin pilottitutkimukseen edustamaan tyypillistä julkista virastorakennusta. Kohteen esitutkimus tehtiin pitämällä virastotalossa kokous, jossa olivat läsnä kunnanin- 8

10 sinööri ja konsultin edustajat. Varsinaisen tutkimuksen tekivät paikallisen urheiluseuran edustajat Turun teknologiakeskus, DataCity Turun Teknologiakeskuksessa toimii yli 200 organisaatiota: tiedeyhteisöjä, teknologia-, palvelu- ja asiantuntijayrityksiä, tieteellisiä seuroja ja järjestöjä. Teknologiakeskuksen yritykset tarjoavat laajan valikoiman niin kuluttajille kuin yrityksille suunnattuja palveluja. Turun Teknologiakeskuksella oli alkuvuodesta 2000 toimitiloja neljässä rakennuksessa: BioCityssä, DataCityssä, ElectroCityssä ja EuroCityssä. Rakennettu kerrosala on noin k-m2. Asemakaavassa alueelle on merkitty rakennusoikeutta k-m2. Turun kaupungin näkökulmasta Kupittaan alueelle suunnitellut hankkeet ovat vain osittainkin toteutuessaan laajoja ja synnyttävät paljon liikennettä ajatellen ympäröivän katuverkon ja etenkin sen pullonkaulakohtien liikenteenvälityskykyä. Hyvän lähtökohdan matkatuotosten tutkimiseen antaa jo rakennettujen kohteiden/kohteen matkojen selvittäminen. Näin kaupunki voi perustellummin arvioida katuverkon ja yleensä koko liikennejärjestelmän palvelukykyä. Esitutkimusvaihe tehtiin pitämällä Turun teknologiakeskuksessa kokous, jossa olivat läsnä teknologiakeskuksen isännöitsijä ja osastopäällikkö, kaupungin liikenneinsinööri sekä konsultin edustajat. Matkatuotostutkimus tehtiin teknologiakeskuksen DataCityssä. Esitutkimusvaiheen aikana päädyttiin siihen, että DataCity kuvastaa tyypillisesti teknologiakeskuksen toimintaa. Tutkimuksen käytännön suorituksesta vastasi Turun yliopiston tietojenkäsittelyopin opiskelijoiden aineyhdistys Asteriski ry. 9

11 3 MATKATUOTOSKÄSIKIRJAN RAKENNE JA KÄYTTÖ Käyttöalue ja -periaatteet Matkatuotoskäsikirja on tarkoitettu suunnittelun avuksi alueiden ja hankkeiden kaavoituksessa sekä erityisesti liikenne- ja ympäristösuunnittelussa. Matkatuotoskäsikirjaa voidaan käyttää sekä yksittäisten kohteiden suunnittelussa että alueellisia liikennetarkasteluja tehtäessä. Käsikirjan tiedoilla voidaan arvioida esim. rakennushankkeen pysäköintikysyntä ja laatia liikenneennusteita eri kulkutavoille. Lisäksi matkatuotostietoja tarvitaan arvioitaessa hankkeen vaikutuksia liikenteen toimivuuteen ja ympäristöön. Matkatuotoskäsikirjaa käytetään ensivaiheessa hanketasolla yksittäisten kohteiden suunnitteluun sekä niiden liikenteellisten vaikutusten arviointiin. Tässä yhteydessä tarkastelut koskevat lyhyen ja keskipitkän aikatähtäyksen liikenteellisiä tarkasteluja. Matkatuotoskäsikirjan tärkeimmät käyttötarkoitukset ovat: Pysäköinti kokonaismitoitus ajallinen säätely ja sijoitus sisään- ja ulosajoyhteyksien mitoitus Hankkeen synnyttämän huippuliikenteen vaikutukset lähistön liikenneverkon toimivuuteen kaistatarjonta liittymien mitoitus ja järjestelyperiaate liikennevalosuunnittelu (tarvearviot, valojen toimintaperiaate, toiminnan säätely) Hankkeen vaikutus joukkoliikennepalveluihin ja kevyen liikenteen järjestelmään matkakysyntä Hankkeen synnyttämän liikenteen aiheuttamat liikenneturvallisuus- ja ympäristövaikutukset. Pääasialliset käyttäjäryhmät ovat alue- ja hanketason liikennesuunnittelijat, jotka toimivat yhteistyössä erityisesti kaavoittajan ja ympäristösuunnittelusta vastaavien kanssa. Käsitteistö ja luokittelu Matkatuotoskäsikirjassa käytettäviä käsitteitä ovat: Matka on kouluikäisen tai sitä vanhemman henkilön tai ajoneuvon siirtyminen lähtöpaikasta määräpaikkaan. Liikennetutkimuksissa yleisesti matkakäsitteestä poisrajatut lyhyet matkat ovat matkatuotoskäsikirjan mukaisia matkoja. Esimerkiksi kävellen kioskille tai lähikauppaan tehdyt matkat on otettava huomioon. Henkilömatka on henkilön siirtyminen paikasta toiseen. Saapuvien matkojen matkatuotos on alueelle tai paikkaan aikayksikössä (yl. vrk:ssa) saapuvien henkilömatkojen lukumäärä. Lähtevien matkojen matkatuotos on alueelta tai paikasta aikayksikössä (yl. vrk:ssa) lähtevien henkilömatkojen lukumäärä. Käsikirjan matkatuotos on yleisnimitys, joka yhteydestä riippuen voi tarkoittaa saapuvien henkilömatkojen matkatuotosta, lähtevien henkilömatkojen matkatuotosta, näitä molempia, niiden keskiarvoa tai summaa. Kulkutavat määritellään erillisen kulkutapajakauma-arvion perusteella. 10

12 Matkatuotos määritellään tutkittavan maankäyttötoiminnon tai -alueen perusteella tarkoituksenmukaisella tavalla tapauskohtaisesti erikseen. Määrittelyyn vaikuttaa mm. matkatuotostiedon soveltamistarve. Kaikissa yhteyksissä on aina ilmoitettava kyseisen matkatuotoksen tarkka määritelmä. Matkatuotos sidotaan aina aikaan. Yleisimmin käytetyt aikarajaukset ovat: arkivuorokausi huipputunti arkena lauantain huipputunti ja muu mitoittava tuntiliikenne (sesonkihuippu, erityistilaisuus jne.). Maankäyttö on alueen toimintojen laatu, määrä ja sijainti. Maankäyttötoiminto kuvaa alueen käyttötarkoitusta, esim. asuminen, teollisuus, toimisto, päivittäistavarakauppa, kioski, pankki jne. Matkatuotosluku on yksittäisen maankäyttötoiminnon määrään kohdennettu matkatuotos aikayksikköä kohti. Maankäyttötoiminto, johon tuotos kohdennetaan määräytyy tarkasteltava hankkeen mukaan siten, että se parhaiten kuvaa matkojen tuotosintensiteettiä. Yleisesti käytettyjä suureita ovat: asukasmäärä (matkaa/asukas) työpaikkamäärä (matkaa/työpaikka) huoneistokerrosala (matkaa/k-m2) rakennuskerrosala tai (matkaa/r-m2) muu yksikkö kuten istumapaikkamäärä, vuodemäärä, jne. (matkaa/paikka) liikevaihto (matkaa/mk). Saman hankkeen yhteydessä voidaan esittää useampia tuotoslukuja. Luvun yhteydessä on aina ilmoitettava, onko kyseessä saapuvien matkojen matkatuotos, lähtevien matkojen matkatuotos, nämä molemmat, niiden keskiarvo tai summa. Matkatuotosmalli on alueiden matkatuotosten määrittämisessä käytettävä malli. Liikennetuotos on liikennesuoritteen synonyymi eli matkapituuksien summa aikayksikössä. Kulkutapa on matkan suoritustapa tai kulkuväline. Esim. kävely, henkilöauto, joukkoliikenneväline. Kulkutapajakauma on matkojen jakautuminen eri kulkutavoille. Matkatuotoskäsikirjan matkatuotos kohdennetaan ensi vaiheessa yksittäiseen maankäyttötoimintoon. Yksittäisen kohteen tai alueen maankäyttöä eli toiminnon (-tojen) laatua, määrää ja sijaintia voidaan arvioida erilaisiin luokituksiin perustuen. Rakennusluokitusta käytetään lähinnä rakennus- ja huoneistokantaa kuvaavissa tilastoissa, joiden avulla pyritään selvittämään mm. ihmisten asumisolosuhteita, eri toimintojen sijoittumista ja kiinteitä toimintaedellytyksiä. Tiedot kerätään kuntien rakennusvalvontaviranomaisten tekemistä ilmoituksista, kun rakennuslupa myönnetään. Keskeisin luokituskriteeri on rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus. 11

13 Valtakunnallisia rakennuslupaan perustuvia rakennus- ja huoneistotietoja (RHR) ylläpidetään paikkatietoaineistona Väestörekisterikeskuksessa valtakunnallisen väestötietojärjestelmän osana. Toimialaluokitus (TOL95) muodostaa yleisen järjestelmän erityyppisten tuotantotoimintaa harjoittavien yksiköiden, yritysten ja niiden toimipaikkojen luokittelua varten. Pääperiaatteina toiminnan luokittelussa on tarkasteltu: mikä on tuotannon tai vaihdon kohteena olevien tavaroiden tai palvelusten laji mitä raaka-aineita tuotannossa käytetään ja mihin käyttöihin tavarat ja palvelukset joutuvat. Yritys- ja toimipaikkatiedot aineisto sisältää toimipaikkojen ominaisuuksien (toimiala, liikevaihto ja henkilöstö) lisäksi myös sijaintitiedot (katuosoite ja koordinaatit). Yritykset ja toimipaikat on rekisterissä luokiteltu toimialaluokituksen (TOL95) mukaisesti. Jokainen yrityksen osa, jolla on oma osoite, on toimipaikka. Jos yritys harjoittaa samassa paikassa selvästi toisistaan poikkeavia toimintoja, ne jaetaan usein eri toimipaikoiksi. 12

14 4 MATKATUOTOSTUTKIMUKSEN OHJEISTUS Tutkimuksen ohjelmointi Matkatuotostutkimus on tarkoituksenmukaista jakaa seuraaviin erillisiin vaiheisiin: Tutkimustarpeen määrittely Esitutkimus Lomakkeiden ja kenttätöiden suunnittelu Varsinainen tutkimus Tulosteet Varsinaista tutkimusta edeltävien työvaiheden merkitystä tutkimuksen onnistumiseen on syytä korostaa. Määrittelemällä tutkimustarve selkeästi, tutustumalla kohteeseen ja sen ympäristöön huolellisesti sekä suunnittelemalla käytettävät lomakkeet ja varsinaiset kenttätyöt tarkoituksenmukaisesti voidaan vaikuttaa sekä lopputuloksen laatuun että kustannuksiin. Esimerkiksi mikäli tutkittavasta kohteesta on käytettävissä tietoja, joiden perusteella voidaan etukäteen arvioida liikenteen aikavaihtelu, voidaan matkatuotostutkimus kohdistaa mitoittavan eli vilkkaimman ajankohdan ympärille. Tutkimuksen apuna voidaan myös käyttää kohteen omia seurantajärjestelmiä kuten videovalvontaa, avainkortti- tai pysäköinninvalvontajärjestelmiä jne. Tutkimuksen kenttätöiden suorittamiseen voidaan tilanteen ja tarpeen mukaan käyttää tilaajan tai kohteen omaa henkilökuntaa tai ulkopuolisia esim. opiskelijoita tai urheiluseuran tms. jäseniä. Tutkimuksen tarve Uusi rakennushanke saattaa oman tontti- tai korttelialueensa lisäksi aiheuttaa kehittämistarpeita muualla lähiympäristössä, esimerkiksi pysäköinti-, joukkoliikenne- ja liittymäjärjestelyissä. Arvioidaan uuden hankkeen vaikutuksia liikenteen toimivuuteen ja ympäristöön tarvitaan matkatuotostietoja. Mikäli hankkeen liikenteellisten ja/tai ympäristöllisten vaikutusten arviointiin tarvittavia matkatuotostietoja ei ole saatavilla, tulee harkittavaksi matkatuotostutkimuksen tekeminen. Matkatuotostutkimus tehdään hanketta vastaavasta jo toteutetusta kohteesta, joka sijaitsee oman tai toisen kunnan alueella. Esitutkimus Esitutkimuksessa selvitetään tutkimuksen käytännön toteutukseen liittyvät seikat ja täydennetään tarvittavilta osin ohjelmointivaiheen tietoja. Esitutkimukseen kannattaa panostaa, koska matkatuotostutkimusten kohteet ovat luonteeltaan ja toiminnaltaan hyvin erilaisia. Kunkin tutkimuskohteen osalta tehdään aluksi kohteen yleiskuvaus, josta ilmenee nimi maankäyttötoiminto sijainti (paikkakunta, sijainti paikkakunnalla: keskusta, lähivyöhyke, reuna-alue) joukkoliikenteen palvelutaso (pysäkit, vuorovälit,...) pysäköinnin palvelutaso (paikkojen määrä, sijainti, käyttötarkoitus,...) rakennuskerrosala (mahdollinen alajaottelu toiminnoittain) asukas- ja työntekijämäärä tai muu kohteen kokoa kuvaava määrä toiminnon yleiskuvaus matkakysynnän kannalta (liikevaihto, sesonkiluonteisuus, jne.). 13

15 Esitutkimusvaiheessa otetaan yhteyttä henkilöön, joka tuntee kohteen toiminnan (esimerkiksi isännöitsijä tai kauppias) ja pyritään sitouttamaan hänet tutkimukseen, mikäli hän ei jo kuulu hyödyntäjiin. Esitutkimuksen tavoiteena on saada hyvä yleiskuva kohteesta varsinaisen tutkimuksen suunnittelua varten. Olennaista on selvittää tutkimuksen käytännön toteuttamismahdollisuudet mm. resurssitarpeen arvioimiseksi sekä selvittää karkeasti kohteen tunti-, viikonpäivä- ja kausivaihtelu, jotta matkatuotostutkimus voidaan ajoittaa tarkoituksenmukaisesti. Tutkimuskohteen omat tilastot (esim. maksutapahtumat kaupassa) ovat erittäin käyttökelpoisia matkatuotostutkimuksen kannalta. Itse tutkimus (aikajaksot, haastattelupaikka jne.) ja tutkimuslomakkeen haastattelukysymykset tulisi suunnitella niin, että ne ovat yhteensopivia kohteen omaa toimintaa kuvaavien tilastojen kanssa, joita näin voidaan käyttää vertailutietoina sekä täydentämään tutkimustietoja (viikonpäivävaihtelu, kausivaihtelu, sesongit). Esitutkimusvaiheessa on tarkoituksenmukaista järjestää tapaaminen yhteyshenkilön kanssa tutkimuskohteessa ja tutustua kohteeseen paikanpäällä. Tällöin voidaan paitsi tarkentaa kohteen yleiskuvausta myös parhaiten selvittää ainakin seuraavat tutkimuksen käytännön toteutukseen vaikuttavat seikat: Sellaiset paikalliset olosuhteet, joiden tunteminen on välttämätöntä kenttätöiden suunnittelemiseksi: ovien määrä ja ympäröivä tila sekä pysäköintijärjestelyt jne. Laskentojen apuna käytettävien teknisten laitteiden toimivuus. Esimerkiksi videolaitteiden toimivuus on varmistettava niiden toiminnan tuntevalta henkilöltä - muut henkilöt eivät välttämättä tunne kulunvalvontajärjestelmän yksityiskohtia. Varmistetaan, että tutkimuspäivä on kohteen toiminnan kannalta normaali. Kohteen omien tietotarpeiden kartoittaminen. Lomakkeet ja tutkimusvälineet Matkatuotostutkimuksen perustarkoitus selvittää kohteen liikenteen määrä, suuntautuminen, aika- ja kulkutapajakauma. Osa tiedoista saadaan käyttämällä perinteisiä liikennelaskennan keinoja ja osa haastattelemalla kohteessa käyviä henkilöitä. Koska haastattelemalla ei saada kaikkia kävijöitä kiinni, on erittäin tärkeää, että samanaikaisesti selvitetään kävijöiden koko määrä. Kohteesta riippuen tämä tehdään joko laskemalla, kuvaamalla tai käyttäen kohteen omia valvontalaitteita. Kenttätöiden peruslomakkeet ovat hyvin yhsinkertaisia (malli liitteenä XX), mutta usein kohteesta halutaan lisäksi saada selville myös tiettyjä kohderiippuvaisia erityistietoja. Tutkimuslomakkeet voidaan suunnitella tarvekohtaisesti kuitenkin peruskysymykset säilytten. Kysymysten suunnittelussa täytyy myös ottaa huomioon yhteensopivuus tutkimuskohteen omien tilastojen kanssa. Liikennelaskennan apuvälineinä voidaan käyttää erilaisia laskimia ja videointia, mutta yksinkertaisissa kohteissa tukkimiehen kirjanpito on riittävä. Varsinaisten haastattelu- ja laskentalomakkeiden lisäksi yleisölle tulee kertoa, mistä on kysymys. Tämä tapahtuu helpoimmin jaettavan esitteen avulla, eikä näin pitkitä itse haastattelua. Varsinainen tutkimus Matkatuotostutkimusten ensisijaisena tavoitteena on saada selville erilaisten hankkeiden liikenteelliset vaikutukset eli käytännössä henkilömatkojen huippukysyntä (kellonaika, viikonpäivä ja 14

16 sesonki) kulkutapoineen. Tämän johdosta tutkitaan kohteeseen saapuvat ja/tai sieltä lähtevät matkat. Matkatuotostutkimuksen tavoitteena on saada selville, kuinka monta ihmistä käy kohteessa sekä millä kulkutavalla ihmiset ovat liikkeellä. Maankäyttötoiminnon (esim. päivittäistavarakauppa, kioski, huoltoasema tai toimistorakennus) saapuvien matkojen määrät aikayksikössä aikavaihteluineen tutkitaan kunkin maankäyttötoiminnon ovella. Täten oven paikka määritellään kussakin tutkimuksessa erikseen paikalliset olot huomioon ottaen. Ovi voi olla esimerkiksi aidatun tehdasalueen portti tai autojen pysäköintikellarin hissin sisäänmenokohta. Perustutkimusmenetelmänä on otostyyppinen ovensuuhaastattelu, jonka kesto on 1-2 minuuttia. Pysäköintitutkimuksen tarve todetaan erikseen, koska ovensuuhaastatteluilla saadaan otostieto myös kulkutavasta. Mikäli pysäköintitutkimus todetaan tarpeelliseksi, se voidaan ajoittaa vain pysäköinnin huippukysynnän ympärille, mikäli pysäköinnin huippukysyntä on etukäteen luotettavasti selvitettävissä. Haastattelijoille ja laskijoille järjestetään lyhyt koulutustilaisuus, jossa esitellään matkatuotostutkimuksen tausta selostetaan haastattelulomakkkeen kysymykset sovitaan haastattelijoiden tauotus haastattelijoille jaetaan tutkimuslomakkeet ja tutkimuksen yleisöesite (liite 2). Kokemuksia tehdyistä pilottitutkimuksista: Ovensuuhaastattelu haastattelulomakkeineen todettiin hyvin toimivaksi tutkimusmenetelmäksi. Tehdäänkö haastattelu sisään vai ulos tullessa on harkittava tilanteen mukaan ja tutkimuslomaketta muokattava vastaavasti. Esimerkiksi kaupan matkatutkimuksessa asiakas osaa arvioida kaupassakäynnin keston paremmin, kun häntä haastatellaan liikkeestä poistuttaessa. Erilaisiin harrastetilaisuuksiin taas tullaan usein "viime tipassa", joten poistuttaessa on paremmin aikaa vastata matkatuotostutkimuksen kysymyksiin. Matkatuotostutkimuksella pyritään kattamaan kohteen koko toiminta-aika. Tutkimuksen suunnittelussa on otettava huomioon, että esimerkiksi kohteeseen saapuvien matkan pituus ja kulkutapajakauma voivat vaihdella varsinaisen liikenteellisen huippukysynnän ajankohdan ulkopuolella. Yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijoiden yhdistyksiä kannattaa käyttää tutkimusten käytännön suorituksessa ja myös tulostusvaiheessa. He suorittivat työnsä tunnollisesti. Henkilöiden ja ajoneuvojen kokonaismäärä selvitetään erillisellä kirjanpidolla. Tässä voivat tulla kysymykseen kohteesta riippuen esimerkiksi kulunvalvontalaitteistojen tiedot tai tarvittaessa henkilöiden kokonaismäärä selvitetään haastattelun rinnalla erikseen laskien erillisillä laskentalaitteilla tai käsin. Jos kohteen tavara- ja huoltoliikennettä tutkitaan, voidaan tämä yleensä selvittää haastattelemalla toiminnasta vastaavia henkilöitä (esimerkiksi isännöitsijää tai myymäläpäällikköä). Tutkimusjakson jälkeen haastattelijoilta kerätään loppupalaute ja varmistetaan, että haastattelijoiden yhteystiedot on kirjattu. 15

17 Tulosteet Kustakin tutkimuksesta julkaistaan perustiedot tiedot ns. matkatuotoskorttina (liite xx). Nämä tiedot julkaistaan myös Webissä. Erilaisista kohteittaisista tietotarpeista johtuen perustulosteita täydennetään tarvittaessa. Liitteessä 4 on esitetty myös pilottitutkimusten yhteenvedot. Matkatuotoskortissa esitetään ainakin seuraavat perustiedot: Kohteen yleiskuvaus Nimi Esim. yrityksen nimi. Käyntiosoite Postiosoite täydennettynä karttaikkunalla kohteesta. Mikäli kohde ei ole tunnistettavissa käyntiosoitteella, kuvataan tutkimuskohdetta sanallisesti riittävissä määrin, jotta on yksikäsitteisesti selvää, mitä toimintoa (korttelin/rakennuksen osaa) on tutkittu. Sijainti Sijainti paikkakunnalla: ydinkeskusta, keskusta, keskustan lähivyöhyke, reuna-alue, hajaasutusalue. Postiosoitteen karttaikkunaa voi tarvittaessa täydentää eri mittakaavaisin kartoin ja esim. valokuvin kohteesta ja ympäröivistä liikennejärjestelyistä. Maankäyttötoiminto Tutkimuskohteen pääasiallinen käyttötarkoitus. Kohteen tyyppi esimerkiksi rakennusluokituksen ja/tai toimialaluokituksen perusteella. Sanallinen yleiskuvaus matkatuotoksen kannalta, liikevaihto, toiminnan sesonkiluonteisuus jne. Työpaikat Työpaikkojen määrä ja jakauma esim. sosioekonomisen aseman ja/tai ammattiluokituksen mukaan. Asukkaat Asukkaiden määrä ja asumistiheys. Kerrosala Rakennuksen kerrosala k-m2 sekä mahdollinen alajaottelu toiminnottain: rakennusluokitus ja/tai toimialaluokitus. Muut tunnusomaiset määrät Rakennuksen ja toiminnon muut tunnusomaiset määrät kuten koulun oppilasmäärä, sairaalan vuodepaikat, sataman laituripaikat jne. Joukkoliikenteen palvelutaso Joukkoliikenteen palvelutaso sekä kohteessa töissä olevien että asioivien kannalta: etäisyydet pysäkeille, joukkoliikennevälineet, vuorovälit jne. Kartta selkeyttää esitystä. Laskentapäivä ja -ajat Päivämäärä, viikonpäivä ja kellonajat. Sää Sanallinen kuvaus, lämpötila. Kohteen yleisarvio ja huomautukset Esim.: oliko laskentapäivä normaali, kohteen mahdolliset poikkeusjärjestelyt (teemapäivät, konferenssit,...), arvio paljonko alla maksimikysynnän 16

18 Kohteen laskentatulokset Tutkimusajan kokonaisliikenne Saapuneiden henkilöiden määrä Henkilöiden kulkutapajakauma: jalan, polkupyörällä, henkilauton kuljettaja ja matkustaja, joukkoliikenteellä (linja-auto, raideliikenne), muulla tavoin (mopo, moottoripyörä, taksi). Ajoneuvoliikenteen jakauma ajoneuvolajeittain: henkilö-, paketti- ja kuorma-autot. Henkilöautojen keskikuormitus Käynnin tarkoituksen jakauma tarvittaessa. Huipputuntiliikenne Huipputuntiliikenteen ajankohta. Huipputuntina saapuneiden henkilöiden määrä. Huipputuntiliikenteen osuus koko vuorokauden liikenteestä. Henkilöiden kulkutapajakauma: jalan, polkupyörällä, henkilauton kuljettaja ja matkustaja, joukkoliikenteellä (linja-auto, raideliikenne), muulla tavoin (mopo, moottoripyörä, taksi). Ajoneuvoliikenteen jakauma ajoneuvolajeittain: henkilö-, paketti- ja kuorma-autot. Henkilöautojen keskikuormitus Käynnin tarkoituksen jakauma tarvittaessa. Matkatuotosluku Matkatuotos kohdennettuna parhaiten matkatuotosintensiteettiä kuvaavaan suureeseen aikayksikössä: matkaa/työpaikka matkaa/asukas matkaa/kerrosala matkaa/rakennusala tai matkaa/muu yksikkö kuten (istumapaikkamäärä, vuodemäärä, liikevaihto, jne.). Käynnin kesto Käynnin keskimääräinen kesto, myös tarkoituksen mukaan, mikäli sillä on merkitystä kohteen kannalta. Kävijöiden sukupuoli ja ikärakenne Kävijöiden sukupuoli tai ikärakenne tulostetaan, mikäli sillä on merkitystä kohteen kannalta. Yleisimmin käytetyt aikarajaukset ovat: arkivuorokausi aamu- ja iltahuipputunti arkena lauantain huipputunti ja muu mitoittava tuntiliikenne (sesonkihuippu, tilaisuus jne.). Arvio matkatuotoksen vaihteluvälistä Arvio matkatuotoksen vaihteluvälistä ja tähän vaikuttavista tekijöistä. Henkilömatkojen viikonpäivävaihtelu. Huippusesongin (esim. joulu) aikana esiintyvä maksimimatkatuotos. 17

19 MATKATUOTOSTIEDON YLLÄPITO Hallinnon organisointi Matkatuotoskäsikirjan hallintoa varten muodostetaan vapaamuotoinen ja -ehtoinen johtokunta (board), jolla on matkatuotostiedon tuottamista ja ylläpitämistä ohjaava rooli. Boardin toimintaa on havainnollistettu kuvassa 1. Matkatuotoskäsikirjan vapaaehtoinen johtokunta eli board Edustajat - Ympäristöministeriö - Liikenne- ja viestintäministeriö - Kuntaliitto - Teknillinen korkeakoulu - Kuntakäyttäjä - Konsultti - Ylläpitävä organisaatio Kokoontuu kerran vuodessa tehtävinään - Laadunvarmistus - Toiminnan suuntaaminen - Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen - Tiedottaminen Matkatuotoskäsikirjan ylläpitäjä - Johtokunta valitsee määräajaksi (aluksi VTT) - Matkatuotostiedon kerääminen, muokkaaminen ja ylläpito - Matkatuotostiedon käyttäjien neuvonta - Ylläpitäjän vastuuhenkilö toimii johtokunnan sihteerinä Kuva1. Matkatuotoskäsikirjan hallinnon board-malli. Jatkossa matkatuotostutkimuksia tehdään pääasiassa kuntien aloitteesta paikallisten tutkimustarpeiden perusteella. Boardin eräänä tehtävänä on kuitenkin ohjata matkatuotostiedon kerääjä/ylläpito-organisaatiota sellaisten kohteiden tutkimiseen, joilla on yleistä mielenkiintoa, mutta joiden tutkimiseksi ei tullut alotteita kuntien taholta. Web-julkaisu Projektin suositus on, että matkatuotoskäsikirjaa ryhdytään ylläpitämään Webissä. Tavoitteena on täydentää painettua osaa tarjoamalla jatkuvasti ajankohtaista tietoa. Matkatuotoskäsikirjaa tulisi täten täydentää sitä mukaa, kuin laskentatietoja kertyy. Web-julkaiseminen tarjoaa tähän mahdollisuuden. 18

20 Web-julkaisemisen päämääränä on myös matkatuotostiedon helppo saatavuus ja päivitettävyys. Web-julkaisu toimii yleisenä referenssinä matkatuotostiedosta niille, jotka sellaisia asioita Webistä etsivät. Web-julkaisun tulee olla de facto paikka, jonka tiedot käydään katsomassa, kun matkatuotostiedolle on tarvetta. Web-palvelun avulla matkatuotostiedon tarvitsija pääsee selville senhetkisestä matkatutkimustiedosta. Web-palvelusta löytyy myös tietoa, jonka avulla voidaan arvioida mahdollisesti tarvittavien matkatuotostutkimusten vaatimat resurssit. Matkatutkimustiedon Web-julkaisu on suunnittelijoiden väline jakaa tietouttaan muiden matkatuotostiedon tarvitsijoiden kanssa. Näin vältetään päällekkäistä työtä. Palvelun ylläpitämisen tavoitteena on matkatutkimustiedon ja sen soveltamisen kehittäminen. Matkatuotostietopalvelun tulee tarjota mahdollisuus käyttäjien kehittämisehdotuksille siten, että myös ehdotuksen laatija saa pikaisen palautteen. Matkatuotostiedon käyttäjille sekä tiedon tuottamisen että hyödyntämisen tulee olla yksinkertaista, ilmaista ja avointa. Tietojen toimittamiselle ei aseta tiukkoja muotovaatimuksia. Webjulkaisun ylläpitäjä muokkaa toimitetut aineistot vertailukelpoisiksi aikaisempien tietojen kanssa. Jos tutkimusaineistojen tietosisältöä on tarkennettava, keskustelee matkatuotostiedon ylläpitäjä aineiston toimittajan kanssa. Web-julkaisuun ei ainakaan aluksi rakenneta lomakkeita tietojen toimittamista varten, vaan tiedot toimitetaan erikseen sovittavassa muodossa. Käytännössä tiedot voidaan sitten toimittaa esimerkiksi sähköpostilla, faxilla tai tavallisella postilla. 19

21 5 Suositukset jatkotoimenpiteiksi Toimenpiteet Matkatuotoskäsikirjan pilottiprojektin jälkeen (kun Web-toiminnan perustamisesta on tehty päätös) tiedotetaan valittujen kuntien liikennesuunnittelusta vastaaville, että matkatuotostiedon Web-sivustot on avattu. Samassa yhteydessä toivotaan aikaisemmin tehtyjen matkatuotostutkimusten tuloksia lähetettävän matkatuotostiedon Web-palvelun ylläpitäjälle, jonka tehtävänä julkaista ja saattaa tiedot vertailukelpoiseen muotoon aikaisemmin tehtyjen matkatuotostutkimusten kanssa. Oleellista on luoda tunnettu käytännön toimintamalli, jonne eri tahojen keräämiä tuloksia voidaan toimittaa ja jonka avulla kertyviä tutkimustuloksia voidaan ryhtyä ylläpitämään. Esitutkimuksen mukaan pilottitutkimuksen jälkeen tehtävänä oli päättää laajemman matkatuotostutkimusosuuden käynnistämisestä. Esitutkimuksessa varsinaisia kohdekartoituksia oli ohjelmoitu kahden vuoden aikajaksolle ja tutkittavia maankäyttötoimintoja oli 12 kpl. Kunkin maankäyttötoiminnon osalta ehdotettiin tutkimuksia tehtäväksi 4-5 kpl, jotta saataisiin käsitys kulkutapajakautumaan vaikuttavista tekijöistä sekä tuotosluvun hajonnasta erilaisilla alueilla. Pilottitutkimuksessa saatujen kokemusten perusteella ehdotetaan, että laajempaa tutkimusosuutta ei käynnistetä esitutkimuksessa ehdotetulla tavalla. Matkatuotostutkimuksia ehdotetaankin tehtäväksi siten, että aloite tutkimuksen tekemiseksi tulee pääasiassa kunnilta ja että matkatuotostutkimukset tehdään kuntien omaan tarpeeseen perustuen. Kuntien tulisi jatkossa saada tukea ja ohjausta matkatuotostutkimusten tekemiseen matkatuotostiedon johtokunnalta ja Web-palvelun ylläpitäjältä. Tuki voi olla asiantuntija-apua, laskentalaitteita tarjoavaa tai johtokunnan ohjaamaa taloudellista tukea Web-palvelun aloitus VTT ryhtyy ylläpitämään matkatuotostietoa Web-palveluna. Työvaiheet ja tarvittavat resurssit ovat: Matkatuotosaineiston (ohjeet, laskentalomakkeet, pilotin tulokset jne.) sovittaminen ja viimeistely VTT- palvelimelle. Tiedottaminen kuntien liikennesuunnittelusta vastaaville; samalla esitetään, että aikaisemmin tehdyt matkatuotostutkimukset liitettäisiin kunnan ja matkatuotostiedon ylläpitäjän yhteistyöllä Web-palveluun. Kunnista saatujen matkatuotostietojen muokkaaminen (kunta ja VTT yhdessä) ja julkaiseminen Web-palvelussa. Matkatuotostiedon Web-palvelun aloituskustannukset ovat mk Matkatuotostiedon kerääminen ja ylläpito Jotta matkatuotostietoa saataisiin riittävästi, ylläpitävän tahon tulisi sitoutua täyttämään seuraavat edellystykset: Kuntia kannustetaan, neuvotaan ja ohjataan tekemään matkatuotostutkimuksia kehitetyn tutkimusrungon mukaisesti, tulokset tallennetaan Web-palveluun. Kunnille tulisi voida tarjota tutkimusavusta, jotta kiinnostus matkatuotostiedon keräämiseen ja luovuttamiseen kaikille avoimeen tietovarastoon heräisi. Rahoittava taho on toistaiseksi avoin. 20

22 Tiedonkeruun tulisi tapahtua riittävän nopeasti, jotta kunnat näkisivät saavutetun hyödyn ts. ensimmäisinä vuosina tulisi erityisesti panostaa kuntien mukaan saamiseen Matkatuotostutkimuksen kustannukset Keskivertotutkimuksen kustannukset: VTT:n asiantuntijan suunnittelu ja ohjeistus; 2-3 tp ( mk) VTT:n assistentti; 3-5 tp ( mk) laskijat (opiskelijoita) ja kulut, sis. tallennus ( mk) kunta osallistuu tutkimuspäivänä vastaavan tutkimusjohtajan panoksella sekä osallistuu myös tutkimuksen suunnitteluun Kunnan toimeksiannosta työn voi suorittaa myös konsultti, jolloin tarvittaneen vain VTT:n vähäistä ohjausta. kuntien jatkuva konsultointi ja matkatutkimustiedon tekninen ylläpito ( mk/v) 21

23 Taloustukku J. Kärkkäinen / Oulu LIITE 1 Hervannan vapaa-ajankeskus / Tampere LIITE 2 Datacity / Turku LIITE 3 Kunnanvirasto / Tuusula LIITE 4 22

24 Taloustukku J. Kärkkäinen / Oulu LIITE 1(1/5) :00 - :14 tulee/lähtee syy mistä kulkutapa pysäköinti poislähtijä 1 ostos 1 koti 1 jalan 1 kiinteistön pysäköintipaikka sp 2 työpaikka 2 työpaikka 2 polkupyörä 2 kadunvarsi 1 mies 3 muu 3 muu, mikä 3 joukkoliikenne 3 muu 2 nainen 4 henkilöauto, kuljettaja 4 auto ei jäänyt ikä käynnin 5 henkilöauto, matk. 1 nuori (ei ajokorttia) kesto tunti min matka 6 muu, mikä autossa henkilöitä yhteensä 2 työikäinen (yli 18 v.) 3 iäkäs kotiosoitteen km m olisiko auto ollut käytettävissä (jos ei autolla) postinro tulee/lähtee syy mistä kulkutapa pysäköinti poislähtijä 1 ostos 1 koti 1 jalan 1 kiinteistön pysäköintipaikka sp 2 työpaikka 2 työpaikka 2 polkupyörä 2 kadunvarsi 1 mies 3 muu 3 muu, mikä 3 joukkoliikenne 3 muu 2 nainen 4 henkilöauto, kuljettaja 4 auto ei jäänyt ikä käynnin 5 henkilöauto, matk. 1 nuori (ei ajokorttia) kesto tunti min matka 6 muu, mikä autossa henkilöitä yhteensä 2 työikäinen (yli 18 v.) 3 iäkäs kotiosoitteen km m olisiko auto ollut käytettävissä (jos ei autolla) postinro tulee/lähtee syy mistä kulkutapa pysäköinti poislähtijä 1 ostos 1 koti 1 jalan 1 kiinteistön pysäköintipaikka sp 2 työpaikka 2 työpaikka 2 polkupyörä 2 kadunvarsi 1 mies 3 muu 3 muu, mikä 3 joukkoliikenne 3 muu 2 nainen 4 henkilöauto, kuljettaja 4 auto ei jäänyt ikä käynnin 5 henkilöauto, matk. 1 nuori (ei ajokorttia) kesto tunti min matka 6 muu, mikä autossa henkilöitä yhteensä 2 työikäinen (yli 18 v.) 3 iäkäs kotiosoitteen km m olisiko auto ollut käytettävissä (jos ei autolla) postinro tulee/lähtee syy mistä kulkutapa pysäköinti poislähtijä 1 ostos 1 koti 1 jalan 1 kiinteistön pysäköintipaikka sp 2 työpaikka 2 työpaikka 2 polkupyörä 2 kadunvarsi 1 mies 3 muu 3 muu, mikä 3 joukkoliikenne 3 muu 2 nainen 4 henkilöauto, kuljettaja 4 auto ei jäänyt ikä käynnin 5 henkilöauto, matk. 1 nuori (ei ajokorttia) kesto tunti min matka 6 muu, mikä autossa henkilöitä yhteensä 2 työikäinen (yli 18 v.) 3 iäkäs kotiosoitteen km m olisiko auto ollut käytettävissä (jos ei autolla) postinro tulee/lähtee syy mistä kulkutapa pysäköinti poislähtijä 1 ostos 1 koti 1 jalan 1 kiinteistön pysäköintipaikka sp 2 työpaikka 2 työpaikka 2 polkupyörä 2 kadunvarsi 1 mies 3 muu 3 muu, mikä 3 joukkoliikenne 3 muu 2 nainen 4 henkilöauto, kuljettaja 4 auto ei jäänyt ikä käynnin 5 henkilöauto, matk. 1 nuori (ei ajokorttia) kesto tunti min matka 6 muu, mikä autossa henkilöitä yhteensä 2 työikäinen (yli 18 v.) 3 iäkäs kotiosoitteen km m olisiko auto ollut käytettävissä (jos ei autolla) postinro tulee/lähtee syy mistä kulkutapa pysäköinti poislähtijä 1 ostos 1 koti 1 jalan 1 kiinteistön pysäköintipaikka sp 2 työpaikka 2 työpaikka 2 polkupyörä 2 kadunvarsi 1 mies 3 muu 3 muu, mikä 3 joukkoliikenne 3 muu 2 nainen 4 henkilöauto, kuljettaja 4 auto ei jäänyt ikä käynnin 5 henkilöauto, matk. 1 nuori (ei ajokorttia) kesto tunti min matka 6 muu, mikä autossa henkilöitä yhteensä 2 työikäinen (yli 18 v.) 3 iäkäs kotiosoitteen km m olisiko auto ollut käytettävissä (jos ei autolla) postinro HUOM. 23

25 TALOUSTUKKU J. KÄRKKÄINEN (2/5) Alasintie 12, Oulu Limingantullin kaupunginosa Erikoistavarakaupan suuryksikkö, kerrosala on 6200 k-m 2. Vakinaisia työntekijöitä on 40 ja lisäksi n. 10 tilapäistä tai osa-aikaista. Haastattelut lauantaina sisääntulo-ovilla klo Saapuneita kaikkiaan 4299, joista haastateltu 470 eli 10,9 %. Sukupuolijakauma: miehiä 64,9 %, naisia 35,1 %. Vastaajan ikäluokka: nuori (ei ajokorttia) 1,7 %, työikäinen (yli 18v.) 92,3 %, iäkäs 6,0 %. Matkan tarkoitus: ostos 96.2% työpaikka 0.2% muu 3.6% Käynnin kesto: enintään 15 min 41.7% min 44.3% min 12.3% yli 60 min 1.7% Matkallelähtöpaikka: koti 78.7% työpaikka 2.1% muu 19.1% Pääasiallinen kulkutapa: kävely 3.2% polkupyörä 1.9% joukkoliikenne 1.9% ha-kuljettaja 68.1% ha-matkustaja 24.7% muu 0.2% 24

26 (3/5) Jos vastaaja ei ollut käyttänyt autoa, olisi hänellä 21 %:ssa tapauksista ollut mahdollisuus auton käyttöön. Pysäköinti: kiinteistön pysäköintipaikka 96.8% muu 2.0% auto ei jäänyt 1.1% Ajoneuvon keskikuormitus oli 2,22 henkilöä. Keskimääräinen matkan pituus ja käynnin kesto: keskimääräinen matkan pituus kaikilla keskimääräinen matkan pituus henkilöautolla matkanneilla keskimääräinen matkan pituus työpaikalle tulleilla 27.8 km 28.4 km 27.0 km keskimääräinen käynnin kesto kaikilla 0.41 h keskimääräinen käynnin kesto henkilöautolla matkanneilla 0.41 h keskimääräinen käynnin kesto työpaikalle tulleilla 0.41 h Tuloetäisyyksien jakautuminen kulkutavoittain (kukin kulkutapa erikseen ja kaikki matkat yhteensä): 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% kävely polkupyörä henkilöauto joukkoliikenne kaikki 30% 20% 10% 0% 0-3 km 3-5 km 5-10 km km yli 30 km 25

27 (4/5) Käynnin keston jakautuminen kulkutavoittain (kukin kulkutapa erikseen ja kaikki matkat yhteensä): 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% kävely polkupyörä henkilöauto joukkoliikenne kaikki 30% 20% 10% 0% enintään 15 min min min yli 60 min 15 minuutin laskentajaksolla saapuneiden henkilöiden määrä. Keskimäärin 15 minuutin jaksossa saapui 154 henkilöä :00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 26

28 (5/5) Saapuneiden ja lähteneiden henkilöiden määrä 15 minuutin laskentajaksoissa sekä pysäköintipaikan automäärä tasatunneittain: :00 10:15 saapuneet lähteneet pysäköityjä autoja 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14: :30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 Keskimäärin 15 minuutin jaksossa saapui 60 ja poistui 55 ajoneuvoa. Koko tutkimusaikana ajoneuvoja saapui 1668 ja poistui Tunnissa ajoneuvoja saapui eniten kello (312 kappaletta) ja poistui eniten kello (276 kappaletta). Huipputunti klo Saapuneita henkilöitä huipputuntina 795, joista haastateltu 61 (7,7%). Kaikkiaan saapuneita 4299 (klo ), huipputunnin osuus 18,5 %. Pääasiallinen kulkutapa huipputuntina kävely 3.3% polkupyörä 3.3% ha-kuljettaja 62.3% ha-matkustaja 31.1% Ajoneuvon keskikuormitus aamuhuipputuntina oli 2,03 henkilöä. Matkatuotos kulkutavoittain (klo ) Matkaa/ työpaikka Matkaa/ kerrosala (100 k- m 2 ) Yhteensä Kävely 3 2 Polkupyörä 2 1 Joukkoliikenne 2 1 Ha-kuljettaja ha-matkustaja 24 17

29 Hervannan vapaa-ajankeskus / Tampere LIITE 2(1/6) HERVANNAN VAPAA-AIKAKESKUKSEN MATKATUTKIMUS Mitä tutkitaan Kysymme tämän päivän aikana tässä rakennuksessa käyviltä henkilöiltä heidän tulomatkaansa liittyviä tietoja sekä käynnin syytä ja kestoa. Haastattelu kestää 1-2 min. Miksi matkatietoja Matkatietoja kerätään eri tyyppisistä kiinteistöistä. Tietoja käytetään hyväksi arvioitaessa uuteen rakennukseen liittyviä liikenneratkaisuja ja sen vaikutuksia ympäristöön, esim.tarvittava pysäköintipaikkojen määrä, liittymäjärjestelyt ja joukkoliikennepalvelut. Matkatutkimuksen tekijät Hervannan vapaa-aikakeskuksen matkatutkimus on osa projektia, jonka tarkoituksena on tuottaa suomalainen matkatuotoskäsikirja liikenne- ja ympäristösuunnittelijoiden käyttöön. Tutkimus kuuluu valtakunnalliseen LYYLI-tutkimusohjelmaan, missä tutkitaan ympäristövaikutuksiltaan edullista yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmää. LYYLI-tutkimusta ohjaavat mm. liikenneministeriö, ympäristöministeriö ja Suomen Kuntaliitto. Hervannan matkatutkimus tehdään yhteistyössä Tampereen kaupungin teknisen ja liikuntatoimen kanssa. Matkatuotostutkimuksen käytännön toteutuksesta vastaavat LT-Konsultit Oy ja VTT Yhdyskuntatekniikka. Lisätietoja antavat Matkatutkimus: Dipl.ins. Jari Jakonen Dipl.ins. Tuuli Järvi-Nykänen LT-Konsultit Oy VTT Yhdyskuntatekniikka Melkonkatu Helsinki PL 1900, VTT puhelin (09) puhelin (09) faksi (09) faksi (09) sähköposti sähköposti Matkatuotostutkimuksen kotisivu: Tampereen kaupungin sisäliikuntapaikkojen käyttöön liittyvät kysymykset: Isännöitsijä Esa Auvinen Tampereen kaupungin liikuntoimi Suvantokatu Tampere puhelin sähköposti Tampereen kaupungin liikennesuunnitteluun liittyvät kysymykset: Suunnitteluinsinööri Reijo Väliharju Tampereen kaupungin tekninen toimi PL Tampere puhelin sähköposti 28

30 (2/6) :15 - :29 tulee/lähtee syy mistä kulkutapa pysäköinti poislähtijä 1 työpaikka 1 koti 1 jalan 1 kiinteistön pysäköintipaikka sp 2 asiointi 2 työpaikka 2 polkupyörä 2 muu 1 mies missä käy 3 lounas 3 joukkoliikenne 3 auto ei jäänyt 2 nainen 4 muu 4 henkilöauto, kuljettaja ikä 5 henkilöauto, matk. kävelymatkat 1 nuori (ei ajokorttia) matka 6 muu, mikä yhteensä km m 2 työikäinen (yli 18 v.) kesto/klo 3 iäkäs klo km m autossa henkilöitä olisko auto ollut tunti min yhteensä käytettävissä (jos ei autolla) tulee/lähtee syy mistä kulkutapa pysäköinti poislähtijä 1 työpaikka 1 koti 1 jalan 1 kiinteistön pysäköintipaikka sp 2 asiointi 2 työpaikka 2 polkupyörä 2 muu 1 mies missä käy 3 lounas 3 joukkoliikenne 3 auto ei jäänyt 2 nainen 4 muu 4 henkilöauto, kuljettaja ikä 5 henkilöauto, matk. kävelymatkat 1 nuori (ei ajokorttia) matka 6 muu, mikä yhteensä km m 2 työikäinen (yli 18 v.) kesto/klo 3 iäkäs klo km m autossa henkilöitä olisko auto ollut tunti min yhteensä käytettävissä (jos ei autolla) tulee/lähtee syy mistä kulkutapa pysäköinti poislähtijä 1 työpaikka 1 koti 1 jalan 1 kiinteistön pysäköintipaikka sp 2 asiointi 2 työpaikka 2 polkupyörä 2 muu 1 mies missä käy 3 lounas 3 joukkoliikenne 3 auto ei jäänyt 2 nainen 4 muu 4 henkilöauto, kuljettaja ikä 5 henkilöauto, matk. kävelymatkat 1 nuori (ei ajokorttia) matka 6 muu, mikä yhteensä km m 2 työikäinen (yli 18 v.) kesto/klo 3 iäkäs klo km m autossa henkilöitä olisko auto ollut tunti min yhteensä käytettävissä (jos ei autolla) tulee/lähtee syy mistä kulkutapa pysäköinti poislähtijä 1 työpaikka 1 koti 1 jalan 1 kiinteistön pysäköintipaikka sp 2 asiointi 2 työpaikka 2 polkupyörä 2 muu 1 mies missä käy 3 lounas 3 joukkoliikenne 3 auto ei jäänyt 2 nainen 4 muu 4 henkilöauto, kuljettaja ikä 5 henkilöauto, matk. kävelymatkat 1 nuori (ei ajokorttia) matka 6 muu, mikä yhteensä km m 2 työikäinen (yli 18 v.) kesto/klo 3 iäkäs klo km m autossa henkilöitä olisko auto ollut tunti min yhteensä käytettävissä (jos ei autolla) tulee/lähtee syy mistä kulkutapa pysäköinti poislähtijä 1 työpaikka 1 koti 1 jalan 1 kiinteistön pysäköintipaikka sp 2 asiointi 2 työpaikka 2 polkupyörä 2 muu 1 mies missä käy 3 lounas 3 joukkoliikenne 3 auto ei jäänyt 2 nainen 4 muu 4 henkilöauto, kuljettaja ikä 5 henkilöauto, matk. kävelymatkat 1 nuori (ei ajokorttia) matka 6 muu, mikä yhteensä km m 2 työikäinen (yli 18 v.) kesto/klo 3 iäkäs klo km m autossa henkilöitä olisko auto ollut tunti min yhteensä käytettävissä (jos ei autolla) tulee/lähtee syy mistä kulkutapa pysäköinti poislähtijä 1 työpaikka 1 koti 1 jalan 1 kiinteistön pysäköintipaikka sp 2 asiointi 2 työpaikka 2 polkupyörä 2 muu 1 mies missä käy 3 lounas 3 joukkoliikenne 3 auto ei jäänyt 2 nainen 4 muu 4 henkilöauto, kuljettaja ikä 5 henkilöauto, matk. kävelymatkat 1 nuori (ei ajokorttia) matka 6 muu, mikä yhteensä km m 2 työikäinen (yli 18 v.) kesto/klo 3 iäkäs klo km m autossa henkilöitä olisko auto ollut tunti min yhteensä käytettävissä (jos ei autolla) Saapuvat HUOM. 29

31 (3/6) TAMPEREEN KAUPUNGIN HERVANNAN VAPAA-AIKAKESKUS Osoite: Lindforsinkatu 5, Tampere Päivämäärä: Kerrosala on k-m2. Tutkimusaika klo Kävijöitä kaikkiaan 437, joista haastateltu 216 eli 49,4 %. Sukupuolijakauma: miehiä 38,7 %, naisia 61,3 % Vastaajan ikäluokka: nuori (ei ajokorttia) 25,8 %, työikäinen (yli 18v.) 58,8 %, iäkäs 15,4 % Matkan tarkoitus: urheilu 48.4% muu harrastus 39.2% työ 1.6% kokous 4.8% saatto 5.4% muu 0.5% Käynnin kesto: enintään 30 min 11.2% 30 min - 1 h 45.4% 1 h - 2 h 33.7% 2 h -4 h 8.2% 4 h - 8 h 1.5% Mistä tuli (matkallelähtöpaikka): koti 78.7% työpaikka 7.1% muu 14.2% Pääasiallinen kulkutapa: kävely 55.8% polkupyörä 7.0% joukkoliikenne 6.5% ha-kuljettaja 24.1% ha-matkustaja 6.5% Ajoneuvon keskikuormitus oli 1,27 henkilöä. Jos vastaaja ei ollut käyttänyt autoa, olisi hänellä 26 %:ssa tapauksista ollut mahdollisuus auton käyttöön. 30

32 Pysäköinti: kiinteistön pysäköintipaikka 73.8% muu 9.8% auto ei jäänyt 16.4% (4/6) Keskimääräinen matkan pituus ja käynnin kesto: keskimääräinen matkan pituus kaikilla keskimääräinen matkan pituus henkilöautolla matkanneilla keskimääräinen matkan pituus talon tiloja käyttäneillä 3.0 km 5.3 km 2.9 km keskimääräinen käynnin kesto kaikilla 1.3 h keskimääräinen käynnin kesto henkilöautolla matkanneilla 1.4 h keskimääräinen käynnin kesto talon tiloja käyttäneillä 1.4 h Tuloetäisyyksien jakautuminen kulkutavoittain (kukin kulkutapa erikseen ja kaikki matkat yhteensä) 100% 90% 80% 70% 60% 50% kävely polkupyörä henkilöauto joukkoliikenne kaikki 40% 30% 20% 10% 0% 0-3 km 3-5 km 5-10 km km yli 30 km 31

33 (5/6) Käynnin keston jakautuminen kulkutavoittain (kukin kulkutapa erikseen ja kaikki matkat yhteensä) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% kävely polkupyörä henkilöauto joukkoliikenne kaikki 30% 20% 10% 0% alle 30min 30min-1h 1-2 h 2-4 h 4-8 h Saapuneiden henkilöiden määrä 15 minuutin laskentajaksoissa: saapuneet henkilöt :45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 Iltahuipputunti klo Saapuneita iltahuippuna 123, joista haastateltu 32 (26%). Kaikkiaan saapuneita 437 ( ), huipputunnin osuus 28,1 %. Pääasiallinen kulkutapa iltahuipputuntina: kävely 51.6% polkupyörä 3.2% ha-kuljettaja 35.5% ha-matkustaja 9.7% 32

34 Ajoneuvon keskikuormitus iltahuipputuntina oli 1,27 henkilöä. (6/6) Matkatuotos kulkutavoittain (klo ) Matkaa/ kerrosala kulkutapa (100 k-m2) kävely 4.35 polkupyörä 0.55 joukkoliikenne 0.51 ha-kuljettaja 1.88 ha-matkustaja 0.51 yhteensä

35 Datacity / Turku LIITE 3(1/12) TURUN TEKNOLOGIAKESKUKSEN MATKATUTKIMUS Mitä tutkitaan Kysymme tämän päivän aikana teknologiakeskuksen DataCityssä käyviltä henkilöiltä heidän tulomatkaansa liittyviä tietoja sekä käynnin syytä ja kestoa. Haastattelu kestää n. 2 min. Miksi matkatietoja Matkatietoja kerätään eri tyyppisistä kiinteistöistä. Tietoja käytetään hyväksi suunniteltaessa ja arvioitaessa erilaisiin rakennuksiin liittyviä liikenneratkaisuja ja niiden vaikutuksia ympäristöön. Tutkimustulosten käyttöesimerkkejä: tarvittava pysäköintipaikkojen määrä, katu- ja liittymäjärjestelyt, joukkoliikennepalvelut ja kevyen liikenteen ratkaisut. Tämän tutkimuksen tulokset auttavat myös Turun kaupunkia palvelemaan Turun teknologiakeskuksen alueen ja kiinteistöjen käyttäjiä liikenteellisesti yhä paremmin alueen jatkuvasti kehittyessä. Matkatutkimuksen tekijät Turun teknologiakeskuksen matkatutkimus on osa projektia, jonka tarkoituksena on tuottaa suomalainen matkatuotoskäsikirja liikenne- ja ympäristösuunnittelijoiden käyttöön. Tutkimus kuuluu valtakunnalliseen LYYLI-tutkimusohjelmaan, missä tutkitaan ympäristövaikutuksiltaan edullista yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmää. LYYLI-tutkimusta ohjaavat mm. liikenneministeriö, ympäristöministeriö ja Suomen Kuntaliitto. Turun teklogiakeskuksen matkatutkimus tehdään yhteistyössä Turun kaupungin kiinteistö- ja rakennustoimen kaavoitusosaston ja Turun Teknologiakeskus Oy:n kanssa. Matkatuotostutkimuksen käytännön toteutuksesta vastaavat LT-Konsultit Oy ja VTT Yhdyskuntatekniikka. Lisätietoja antavat Matkatutkimus: Dipl.ins. Jari Jakonen Dipl.ins. Tuuli Järvi-Nykänen LT-Konsultit Oy VTT Yhdyskuntatekniikka Melkonkatu Helsinki PL 1900, VTT puhelin (09) puhelin (09) faksi (09) faksi (09) sähköposti sähköposti Matkatuotostutkimuksen kotisivu: Turun teknologiakeskuksen käyttöön ja tiloihin liittyvät kysymykset: Isännöitsijä Bo Sangder puhelin (02) Turun Teknologiakeskus, BioCity matkapuhelin Isännöinti-Saarto Oy faksi (02) Tykistökatu 6, Turku sähköposti: Turun kaupungin liikennesuunnitteluun liittyvät kysymykset: Liikennesuunnittelupäällikkö Heikki Nieminen Turun kaupungin kiinteistö- ja rakennustoimi, kaavoitusosasto Linnankatu 34 C puhelin (02) Turku faksi (02)

36 (2/12) :45 - :59 sp syy pääasiallinen työpaikka kulkutapa miksi pysäköinti 1 mies 1 työpaikka 1 Turun Teknologiakeskus 1 jalan 1 nopea 1 kiinteistön pys.p. 2 nainen 2 opiskelupaikka 2 Turun korkeakoulut muualla 2 polkupyörä 2 halpa 2 Tahkonaukio 3 asiointi 3 muualla 3 joukkoliikenne 3 turvallinen 3 kadunvarsi ikä 4 ostos 4 h-auto, kuljettaja 4 ulkoilu 4 tyhjä tontti 1 nuori (ei ajokorttia) 5 lounas mistä matka 5 h-auto, matk. 5 ainoa mahd. 5 muu 2 työikäinen (yli 18 v.) 6 muu 1 koti 6 muu, mikä 6 lyhyt matka 6 auto ei jäänyt 3 iäkäs 2 työpaikka km m kesto/klo 3 lounas kävelyt yht. autossa henkilöitä tulee/lähtee klo 4 muu oma autopaikka olisiko auto yhteensä poislähtijä tunti min km m ollut käytettävissä (jos ei autolla) sp syy pääasiallinen työpaikka kulkutapa miksi pysäköinti 1 mies 1 työpaikka 1 Turun Teknologiakeskus 1 jalan 1 nopea 1 kiinteistön pys.p. 2 nainen 2 opiskelupaikka 2 Turun korkeakoulut muualla 2 polkupyörä 2 halpa 2 Tahkonaukio 3 asiointi 3 muualla 3 joukkoliikenne 3 turvallinen 3 kadunvarsi ikä 4 ostos 4 h-auto, kuljettaja 4 ulkoilu 4 tyhjä tontti 1 nuori (ei ajokorttia) 5 lounas mistä matka 5 h-auto, matk. 5 ainoa mahd. 5 muu 2 työikäinen (yli 18 v.) 6 muu 1 koti 6 muu, mikä 6 lyhyt matka 6 auto ei jäänyt 3 iäkäs 2 työpaikka km m kesto/klo 3 lounas kävelyt yht. autossa henkilöitä tulee/lähtee klo 4 muu oma autopaikka olisiko auto yhteensä poislähtijä tunti min km m ollut käytettävissä (jos ei autolla) sp syy pääasiallinen työpaikka kulkutapa miksi pysäköinti 1 mies 1 työpaikka 1 Turun Teknologiakeskus 1 jalan 1 nopea 1 kiinteistön pys.p. 2 nainen 2 opiskelupaikka 2 Turun korkeakoulut muualla 2 polkupyörä 2 halpa 2 Tahkonaukio 3 asiointi 3 muualla 3 joukkoliikenne 3 turvallinen 3 kadunvarsi ikä 4 ostos 4 h-auto, kuljettaja 4 ulkoilu 4 tyhjä tontti 1 nuori (ei ajokorttia) 5 lounas mistä matka 5 h-auto, matk. 5 ainoa mahd. 5 muu 2 työikäinen (yli 18 v.) 6 muu 1 koti 6 muu, mikä 6 lyhyt matka 6 auto ei jäänyt 3 iäkäs 2 työpaikka km m kesto/klo 3 lounas kävelyt yht. autossa henkilöitä tulee/lähtee klo 4 muu oma autopaikka olisiko auto yhteensä poislähtijä tunti min km m ollut käytettävissä (jos ei autolla) sp syy pääasiallinen työpaikka kulkutapa miksi pysäköinti 1 mies 1 työpaikka 1 Turun Teknologiakeskus 1 jalan 1 nopea 1 kiinteistön pys.p. 2 nainen 2 opiskelupaikka 2 Turun korkeakoulut muualla 2 polkupyörä 2 halpa 2 Tahkonaukio 3 asiointi 3 muualla 3 joukkoliikenne 3 turvallinen 3 kadunvarsi ikä 4 ostos 4 h-auto, kuljettaja 4 ulkoilu 4 tyhjä tontti 1 nuori (ei ajokorttia) 5 lounas mistä matka 5 h-auto, matk. 5 ainoa mahd. 5 muu 2 työikäinen (yli 18 v.) 6 muu 1 koti 6 muu, mikä 6 lyhyt matka 6 auto ei jäänyt 3 iäkäs 2 työpaikka km m kesto/klo 3 lounas kävelyt yht. autossa henkilöitä tulee/lähtee klo 4 muu oma autopaikka olisiko auto yhteensä poislähtijä tunti min km m ollut käytettävissä (jos ei autolla) sp syy pääasiallinen työpaikka kulkutapa miksi pysäköinti 1 mies 1 työpaikka 1 Turun Teknologiakeskus 1 jalan 1 nopea 1 kiinteistön pys.p. 2 nainen 2 opiskelupaikka 2 Turun korkeakoulut muualla 2 polkupyörä 2 halpa 2 Tahkonaukio 3 asiointi 3 muualla 3 joukkoliikenne 3 turvallinen 3 kadunvarsi ikä 4 ostos 4 h-auto, kuljettaja 4 ulkoilu 4 tyhjä tontti 1 nuori (ei ajokorttia) 5 lounas mistä matka 5 h-auto, matk. 5 ainoa mahd. 5 muu 2 työikäinen (yli 18 v.) 6 muu 1 koti 6 muu, mikä 6 lyhyt matka 6 auto ei jäänyt 3 iäkäs 2 työpaikka km m kesto/klo 3 lounas kävelyt yht. autossa henkilöitä tulee/lähtee klo 4 muu oma autopaikka olisiko auto yhteensä poislähtijä tunti min km m ollut käytettävissä (jos ei autolla) HUOM. 35

37 TURKU sisääntulleet (3/12) HISSI / OVI klo

38 DATACITY TURUN TEKNOLOGIAKESKUS Lemminkäisenkatu 14 A, TURKU (4/12) DataCityn kerrosala on k-m2. Työntekijöitä on noin 600, joista 100 on yliopistojen ja korkeakoulujen opettajia tai tutkijoita. Yrityksiä rakennuksessa toimii n. 50. Opiskelijoita on yhteensä Tutkimus tehtiin tiistaina DataCityyn saapuneet laskettiin kaikilla sisääntulo-ovilla klo sekä parkkihallissa hissien ovilla klo Haastattelut tehtiin klo Sää oli poikkeuksellisen kylmä talvipäivä, mikä sai monet jättämään auton kotiin käynnistämisvaikeuksien pelon vuoksi. Saapuneita oli kaikkiaan ( ). Kello saapuneita oli 2 083, joista haastateltiin 470 eli 22,6 %. Haastateltujen sukupuolijakauma: miehiä 56,6 %, naisia 43,4 %. Haastateltujen ikäluokka: nuori (ei ajokorttia) 1,7 %, työikäinen (yli 18v.) 98,1 %, iäkäs 0,2 %. Matkan tarkoitus (haastatellut): matka työpaikalle 52.0% matka opiskelupaikkaan 32.2% asiointimatka 11.1% lounasmatka 4.1% muu 0.6% 37

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla?

Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla? Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla? Päijät-Hämeen liikenteen tulevaisuus 15.11.2110 erikoistutkija Hanna Kalenoja Tampereen teknillinen yliopisto A Henkilöhaastattelut

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin 28.6.2016 Aloitamme klo 9.00 Kysymykset viestitoiminnon kautta Webinaari tallennetaan AIKATAULU JA OHJELMA Linjat aukeavat klo 8.45

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö 1.9.2015 Yhteenveto toimintaympäristöstä Taipalsaaren liikenteen toimintaympäristöstä koottiin työn alussa seuraavat

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

Kevyet liikkumiskyselyt ja terveysvaikutusten arviointi

Kevyet liikkumiskyselyt ja terveysvaikutusten arviointi Kevyet liikkumiskyselyt ja terveysvaikutusten arviointi Virpi Ansio 16.9.2015 Ympäristösi parhaat tekijät Kevennetty liikkumiskysely mikä se on ja millaisia tuloksia se antaa? - Esimerkkejä Kajaanissa

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut hankinnat 2015 koko maa Ajanmukaiset menettelytavat ja välineet lisäävät mahdollisuuksia ja edistävät

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Kuva: Juha-Pekka Vartiainen JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Lisätietoja: Hanna Herkkola, hanna.herkkola@ramboll.fi, 5 51 55 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuolenne?. Ikäryhmänne

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Jyväskylä 22112010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi

Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2016 tilaisuus, Turku, 14.9.2016 Juho Järvinen Talous- ja veroasiantuntija Kiinteistöliitto V-S Kiinteistöliiton Indeksitalo Vertailee kuntakohtaisesti määrittyviä

Lisätiedot

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen 1.1.2017 1 (6) Sonera Ethernet Yleistä Tämä hinnasto sisältää Sonera Ethernet Operator ja Sonera Ethernet Capacity -tuotteet. Ethernet Operator - tuote koostuu nieluliittymästä (MEOD) ja siihen kytkettävistä

Lisätiedot

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala RYM-C2001 Projektityökurssi I, yhdyskuntien suunnittelu Liikennejärjestelmän analysointi Liikennejärjestelmän suunnittelun perustaksi

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008 ENSIREKISTERÖINNIT 2/08 1(12) 6.3.2008 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2013 03/2012 (%) (%) 1-03/2013 1-03/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 492 22 938-58,6 89,9 27 640 47 834-42,2 joista matkailuautoja

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 QUESTIONNAIRE: FSD1122 MUNICIPAL MANAGERS VIEWS ON THE FOUNDATION FOR MUNICIPAL DEVELOPMENT 1996 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ensirekisteröinnit 5/2013 3.6.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 05/2013 05/2012 (%) (%) 1-05/2013 1-05/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 10 228 7 316 39,8

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ensirekisteröinnit 11/2013 2.12.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 11/2013 11/2012 (%) (%) 1-11/2013 1-11/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 463 7 714-3,3

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ensirekisteröinnit 10/2013 1.11.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2013 10/2012 (%) (%) 1-10/2013 1-10/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 093 8 191 11,0

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS 3G VERKKOJEN DATANOPEUKSISTA

Operaattorivertailu SELVITYS 3G VERKKOJEN DATANOPEUKSISTA Operaattorivertailu SELVITYS 3G VERKKOJEN DATANOPEUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 6 MITATUT SUUREET... 6 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ensirekisteröinnit 7/2015 3.8.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 07/2015 07/2014 (%) (%) 1-07/2015 1-07/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 721 8 017 8,8

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ensirekisteröinnit 2/2013 1.3.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2013 02/2012 (%) (%) 1-02/2013 1-02/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 888 10 626-25,8

Lisätiedot

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY?

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? Haluamme - kertoa kaavatyön aloittamisesta - esitellä ympäristöä koskevan selvityksen - esitellä emätilaselvityksen ja sen merkityksen kaavan laatimisen ja alueelle

Lisätiedot

Katu ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2016

Katu ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2016 Katu ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2016 Executive raportti Lappeenranta LUONNOS 18.5.2016 2 1 Johdanto Katu ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailun luvut perustuvat kuntien Rapal Oy:lle

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat TOIMINTA JA HALLINTO 2007:7 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja vuodelta 2006 Ulosottotoimi OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:7 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ensirekisteröinnit 10/2015 2.11.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2015 10/2014 (%) (%) 1-10/2015 1-10/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 9 166 8 838 3,7

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö 9.9.2013 Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli 5.9.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Mistä puhun Valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2007

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2007 AUTOALAN TIEDOTUSKESKUS ENSIREKISTERÖINNIT 4/07 1(9) AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2007 Sisältö: Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain 2 Haltijan maakunnan ja ajoneuvolajin mukaan 2 Haltijan kunnan

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011 ENSIREKISTERÖINNIT 5/2011 1(12) 1.6.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN LASKENTA JYVÄSKYLÄSSÄ 2007

KEVYEN LIIKENTEEN LASKENTA JYVÄSKYLÄSSÄ 2007 - 1 - KEVYEN LIIKENTEEN LASKENTA JYVÄSKYLÄSSÄ 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2 2. LASKENTA 2.1 YLEISTÄ 2 2.2 LASKENTA- AIKA 2 2.3 LASKENTAPISTEET 2 2.4 SÄÄTILA LASKENTAPÄIVÄNÄ 3 3. TULOKSET 3.1 VIIKONPÄIVÄVAIHTELU

Lisätiedot

Vakava väkivaltarikollisuus. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Vakava väkivaltarikollisuus. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Vakava väkivaltarikollisuus Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Henkirikollisuus Henkirikosten määrän kehitys Poliisin tietoon tulleet henkirikokset (murha,

Lisätiedot

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus 29.1.2013 Prosessit tuottavat ja tarvitsevat paikkatietoa Tuotetun tiedon jakaminen HALLINNON TIETOPROSESSEJA

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 1/2010 1(12) 2.2.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

LENTOLIIKENNESTRATEGIA Lentoasemaverkko-työpaja

LENTOLIIKENNESTRATEGIA Lentoasemaverkko-työpaja LENTOLIIKENNESTRATEGIA Lentoasemaverkko-työpaja 31.10.2013 Tilaisuuden tavoitteet, organisointi ja työskentelytapa Ympäristösi parhaat tekijät Työpajan tavoitteet 2 Lisätä yhteistä tietopohjaa lentoasemaverkostoa

Lisätiedot

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT VARAMIESPALVELU-YHTIÖT vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen henkilöstöpalveluja tuottava yritysketju 60 palvelualuetta Suomessa ja Virossa alan markkinajohtaja Suomessa sekä liikevaihdon että palvelualueiden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET. LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 2010 Suunnittelupäällikkö Jari Laitakari, Pöyry Finland Oy

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET. LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 2010 Suunnittelupäällikkö Jari Laitakari, Pöyry Finland Oy MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 2010 Suunnittelupäällikkö Jari Laitakari, Pöyry Finland Oy Vuoteen 2020 mennessä Pöyry on: Globaali suunnannäyttäjä, joka suunnittelee tasapainoisia

Lisätiedot

MARAK moniammatillinen riskinarviointi

MARAK moniammatillinen riskinarviointi MARAK moniammatillinen riskinarviointi Miksi tarvitaan moniammatillista lähestymistapaa korkean riskin uhrien auttamiseen? Henkirikokset ja vakavien väkivaltarikosten tarkastelu Riskinarvioinnin menetelmien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä 14.6.2012 / Antti Soisalo Huipputunnin liikennetuotokset korjattu ja simulointitulokset päivitetty 4.10.2012

Lisätiedot

Masalan urheilupuisto, asemakaava (hanke 32101)

Masalan urheilupuisto, asemakaava (hanke 32101) Masalan urheilupuisto, asemakaava (hanke 32101) Selvitys monitoimitalon korttelin (2031) ajoyhteydestä Masalan urheilupuiston asemakaavaehdotuksessa Masalantielle ja Sundsbergintielle sekä niihin liittyviin

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 10/2010 1(12) 1.11.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Salon osayleiskaavan liikenneselvitys

Salon osayleiskaavan liikenneselvitys Salon osayleiskaavan liikenneselvitys Salon osayleiskaavan liikenneselvitys Pysäköintitutkimukset Kulkutapajakaumat Katuverkon jäsentäminen Pysäköinnin järjestelyt Liikennemäärät Isot kehityshankkeet (Itäinen

Lisätiedot

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk)

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk) 1. KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA 1.1 Tontinlohkomisia suoritettu 1.1.1 Näissä tontteja yhteensä 1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE 1. kaupunginosan asemakaavan muutos 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Bruns kabel Teollisuuskaapelit Varastovalikoima 2015

Bruns kabel Teollisuuskaapelit Varastovalikoima 2015 Bruns kabel Teollisuuskaapelit Varastovalikoima 2015 ASB801 2 Varastovalikoima Ohjauskaapeli Y-JZ, Y-JB, Y-OZ OHJAUSKAAPELI Y-OZ mustat numeroidut johtimet ilman KEVIä AMK606 0405219 OHJAUSKAAPELI Y-OZ

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 32x Asennuskanava LHD 40x20...

Sisällysluettelo. Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 32x Asennuskanava LHD 40x20... Newlec-minilistat 2 Sisällysluettelo Asennuskanava LHD 20x10... 3 Asennuskanava LHD 20x20... 4 Asennuskanava LHD 32x15... 5 Asennuskanava LHD 40x20... 6 Asennuskanava LH 60x40... 7 3 Asennuskanava LHD

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Pirjo Ylöstalo, Kela Puh. 020 63 41390 Selvitys 1/2011 Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 1.2.2010 Yleistä

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN NOPEUDESTA

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN NOPEUDESTA Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN NOPEUDESTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 6 MITATUT SUUREET... 6 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot