Elina Veiksola. Jäähdytysputkistomateriaalien valinnan vaikutus urakkahintaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elina Veiksola. Jäähdytysputkistomateriaalien valinnan vaikutus urakkahintaan"

Transkriptio

1 Elina Veiksola Jäähdytysputkistomateriaalien valinnan vaikutus urakkahintaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (amk) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö

2 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Elina Veiksola Jäähdytysputkistomateriaalien valinnan vaikutus urakkahintaan 26 sivua + 4 liitettä Tutkinto insinööri (AMK) Koulutusohjelma talotekniikka Suuntautumisvaihtoehto tuotantopainotteinen Ohjaaja Ohjaava opettaja LVI-insinööri Erkki Paakki lehtori Sakari Sainio Tämä insinöörityö tehtiin Vesijohtoliike Halmesvaara Oy:n toimeksiannosta. Työn tavoitteena oli selvittää, mikä jäähdytysputkistomateriaali on urakoitsijalle kaikkein edullisin sekä materiaali- että asennuskustannuksiltaan. Työssä vertailtiin kuparia kapillaariosilla asennettuna, kuparia, komposiittia ja sähkösinkittyä terästä puristusosilla asennettuna sekä muovia sulattamalla asennettuna. Muovin asennuskustannukset osoittautuivat niin korkeiksi, että se jätettiin lopullisesta kustannusvertailusta pois. Vertailtavien materiaalien aineominaisuuksiin tutustuttiin tarkemmin ja niiden soveltuvuutta jäähdytysputkistoihin tutkittiin. Työssä massoiteltiin kolme eri jäähdytysputkistoa tarkasti osineen. Vertailtavien materiaalien hinnoista pyydettiin useilta eri toimittajilta tarjoukset ja selvitettiin halvin materiaali. Kullekin vertailtavalle järjestelmälle laskettiin LVI-toimialan työehtosopimuksen mukaiset normitunnit ja sosiaalikustannukset ja niistä muodostettiin asennuskustannukset. Kokonaiskustannuksia vertailemalla saatiin selville, että urakoitsijan näkökulmasta kaikkein kustannustehokkain vaihtoehto jäähdytysputkistojen toteuttamiseen on järjestelmä D. Järjestelmä D oli materiaalikustannuksiltaan selkeästi edullisin, ja sen asennuskustannukset olivat myös kaikkein edullisimmat, vaikkakin hyvin pienellä marginaalilla. Järjestelmä A oli keskimäärin noin 17 %, järjestelmä C noin 27 % ja järjestelmä B noin 38 % kalliimpi kokonaiskustannuksiltaan kuin järjestelmä D. Kuparin hinta on hyvin altis nopeille muutoksille, joita on vaikea ennustaa. Sähkösinkitty teräs ja komposiitti ovat hinnoiltaan huomattavasti vakaampia materiaaleja ja täten suurissa ja pitkäkestoisissa urakoissa turvallisempia käyttää kuin kupari. Avainsanat jäähdytysputkisto, kustannukset, kupari, sähkösinkitty teräs, komposiitti

3 Abstract Author Title Number of Pages Date Elina Veiksola The impact of the cooling piping material selection on the total costs of the contract 26 pages + 4 appendices 21 April 2011 Degree Bachelor of Engineering Degree Programme Building Services Engineering Specialisation option HVAC Engineering, Production Orientation Instructors Erkki Paakki, BEng Sakari Sainio, Senior Lecturer The aim of this Bachelor s thesis, commissioned by a plumbing contractor, was to determine which cooling piping material and installation system is the least expensive from the contractor s point of view The systems compared were copper installed with soldered joints, copper, composite and zinc-plated steel installed with press fittings, and plastic installed by fusing the joints. The installation costs with plastic proved to be so high that it was left out of the final cost comparison. The material properties of the compared systems were investigated in more detail and their suitability as cooling pipes was studied The materials and parts used in three different cooling systems were carefully determined. Invitations for tenders were sent to different suppliers to establish the cheapest material. The installation costs were calculated for each system using the guidelines in the collective labour agreement for the HVAC industry. The total costs were compared in order to determine the most cost-effective cooling piping material and installation system. This showed to be system D. System D was clearly the cheapest in material costs and also the installation costs were the most favourable, albeit by a very small margin. The total costs of system A were on average about 17 %, system C approximately 27 % and system B about 38 % more expensive than those of system D The price of copper is very susceptible to rapid changes that are difficult to predict. The prices of zinc-plated steel and composite are considerably less unstable and thus in large and long-term contracts safer to use than copper Keywords cooling pipes, cost comparison, copper, zinc-plated steel, composite

4 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Vertailtavat putkistomateriaalit ja asennustavat Kupariputket, asennus kapillaariosia käyttäen Kupariputket, asennus puristusosia käyttäen Sähkösinkityt teräsputket, asennus puristusosia käyttäen Komposiittiputket, asennus puristusosia käyttäen Muovi, asennus sähköhitsausta käyttäen 9 3 Massoittelun periaatteet Massojen keräily Massoiteltavien kohteiden esittely 11 4 Hinnoittelun perusteet Asennushinta Kannatusten kustannukset Lisäprosentit normitunteihin Sosiaalikustannukset Materiaalihinnat 14 5 Lopulliset kustannukset ja lopputulokset 17 6 Materiaalihintojen kehitys 22 7 Yhteenveto 25 Lähteet 26 Liitteet Liite 1. Massalistat Liite 2. Normituntien laskenta Liite 3. Kannatusten kustannusten laskenta Liite 4. Kokonaiskustannusten laskenta

5 1 1 Johdanto Tulevaisuudessa on yhä enemmän tarvetta jäähdytykselle. Jotta saavutettaisiin nykyisten sisäilmastoluokkien lämpötilavaatimukset, on lähes pakko jäähdyttää jollain tavalla. Uudisrakennuksissa yhä useampaan kohteeseen tulee jäähdytysjärjestelmä. Saneeraustöissä on yleistä, että remontin yhteydessä lisätään huonekohtainen jäähdytys. Toimistotalokanta on Suomessa vanhaa, ja uutta rakennetaan jatkuvasti. Jotta vanhat tilat pystyisivät kilpailemaan vuokralaisista uusien kanssa, on niiden pakko investoida saneerauksiin ja eritoten jäähdytykseen. Vesijohtoliike Halmesvaara Oy on Espoossa sijaitseva keskikokoinen putkialan yritys, joka on erikoistunut korjausrakentamiseen. Jäähdytettävien kohteiden määrän nousu on huomattu yrityksessä, ja siksi haluttiin selvittää kustannustehokkain tapa toteuttaa jäähdytysverkosto. Yrityksessä on muodostunut käsitys kustannustehokkaista käytännöistä, mutta asiaa haluttiin selvittää tarkemmin. Tämä insinöörityö tehdään Vesijohtoliike Halmesvaara Oy:n toimeksiannosta vastaamaan edellä mainittua tarvetta. Insinöörityön tavoitteena on selvittää, mikä jäähdytysputkistomateriaali on urakoitsijalle kaikkein halvinta käyttää sekä materiaali- että asennuskustannuksiltaan. Vertailtaviksi materiaaleiksi valitaan kupari kapillaariosilla asennettuna, kupari, komposiitti ja sähkösinkitty teräs puristusosilla asennettuna sekä muovi sulattamalla asennettuna. Vertailtavien materiaalien aineominaisuuksiin tutustutaan tarkemmin ja tutkitaan niiden soveltuvuutta jäähdytysputkistoihin. Työssä massoitellaan kolme jäähdytysputkistoa tarkasti osineen. Kustakin materiaalista pyydetään useilta eri toimittajilta tarjoukset, joista valitaan halvin. LVI-toimialan työehtosopimuksesta lasketaan kullekin vertailtavalle järjestelmälle asennusajat. Kokonaiskustannuksia vertailemalla valitaan urakoitsijan näkökulmasta kustannustehokkain vaihtoehto jäähdytysputkistojen toteuttamiseen.

6 2 2 Vertailtavat putkistomateriaalit ja asennustavat 2.1 Kupariputket, asennus kapillaariosia käyttäen Kupariputket ovat varsin pehmeitä, ja niitä on käsiteltävä ja kuljetettava varoen, ettei synny kolhiintumia ja painaumia. Asennustyön aikana pitää olla varovainen, ettei putkiin pääse likaa, joka voi aiheuttaa korroosiota tai tukkeumia. Kupariputkien luonnollinen tummuminen ei vaikuta niiden käytettävyyteen. (1) Yleisin tapa liittää kupariputkia on kovajuottaminen. Menetelmässä putki ja liitososa kuumennetaan kaasuliekillä juoteaineen sulamislämpötilaan. Juote täyttää kapillaarivoiman vaikutuksesta kappaleiden välisen raon. Raon on oltava täsmälleen sopiva, jotta liitos onnistuu, kuten kuvan 1 vasemmanpuoleisessa osassa on osoitettu. (1) Kuva 1. Kapillariliitos ja kapillaariosia (1) Kupariputkea voidaan taivuttaa kokoon 15 asti ilman, että virtauspinta-ala pienenee. Isommissa kooissa käytetään tehdasvalmisteisia osia. Myös käytettävät supistusyhteet ja T-haarat, joissa lähtevä haara on yhtä suuri kuin runkoputki, ovat tehdasvalmisteisia osia. Tehdasvalmisteisista kapillaariosista on esimerkkejä kuvan 1 oikeanpuoleisessa osassa. (1) Kapillaariliitoksia voidaan tehdä myös ilman tehdasvalmisteisia osia. Muhveja ja haaroja voidaan tehdä erikoistyökaluilla (kuva 2). Muhvaustyökalulla putken päätä levitetään

7 3 siten, että samankokoinen putki mahtuu sen sisälle. Juotos tapahtuu samalla tavalla kuin tehdasvalmisteista osaa käyttäen. T-haara tehdään poraamalla runkoputkeen reikä ja nostamalla reiän reunat ylös niin, että siihen muodostuu kaulus. Liitettävän putken päähän tehdään pysäytysnastat, jotta se ei uppoa liian syvälle runkoputkeen ja haittaa näin haaran virtausominaisuuksia. T-haaran tekeminen haaroitustyökalulla (larikalla) on mahdollista silloin, kun tehtävä haara on vähintään yhtä kokoa pienempi kuin runkoputki. (1) Kuva 2. Muhvaustyökaluja (vasemmalla) ja haaroitustyökalu (larikka) (oikealla) (1) Kun käytetään muhvaus- ja haaroitustyökaluja, liitosten lukumäärä vähenee ja asennustyö nopeutuu ja tulee helpommaksi. Näiden liitosten virtausvastus ja lujuusominaisuudet vastaavat kapillaariosilla tehtyjä liitoksia. Runkoputkistot voidaan asentaa ennen kuin tiedetään haarojen tarkkaa paikkaa ja osien määrä vähenee, sillä kapillaariosia on saatavilla vain rajallinen valikoima. (1) Kuparin asentaminen juottamalla on tulityötä, joten se vaatii erillisiä toimenpiteitä. Tulitöitä tulisi ensisijaisesti tehdä vakituisella tulityöpaikalla, joka on erityisesti suunniteltu tulitöiden tekemistä varten. Käytännössä kuitenkin yleensä käytetään tilapäisiä tulityöpaikkoja. Tulityön tekemiseen tilapäisellä tulityöpaikalla vaaditaan aina kirjallinen tulityölupa ja tulityöntekijällä on oltava voimassaoleva tulityökortti. Työpaikka ja sen ympäristö on puhdistettava palavasta materiaalista ja palavat rakenteet on suojattava. Työpaikalla on myös oltava tulityöluvan edellyttämä alkusammutuskalusto. Kun tulityötä tehdään, on aina järjestettävä työnaikainen tulityövartiointi. Yhden työntekijän ainoana tehtävänä on valvoa, ettei ympäristö syty palamaan. Tulityövartiointi on pidettävä yllä myös taukojen aikana ja sitä on jatkettava

8 4 vähintään tunnin verran tulityön päättymisen jälkeen. Vartiointi edellyttää jatkuvaa läsnäoloa. (2) Kupariputkia ei saa suunnitteluvaiheessa mitoittaa liian tiukaksi, sillä liian suuri veden virtausnopeus aiheuttaa putkiin eroosiokorroosiota. Sitä voi esiintyä myös kohtuullisissa virtausnopeuksissa, jos asennusta ei ole tehty virtausopillisesti oikein. Erityisesti on vältettävä liian jyrkkiä taivutuskulmia ja tarkistettava, ettei T-haaroituksessa runkoputkeen työnnettyjä haaraputkia ole laitettu liian syvälle. Eroosiokorroosiota esiintyy eniten kohdissa, joissa virtaus on pyörteistä tai muuten häiriintynyttä, kuten putkiston haaroissa, taitoksissa ja liitoskohdissa. (1) Kupari on perinteinen materiaali, jota on käytetty jo vuosikymmeniä. Sen asentamisesta ja käyttäytymisestä eri olosuhteissa on paljon tietoa ja kokemusta. Materiaalina kupari on kuitenkin kallis, ja sen hinta muuttuu arvaamattomasti. Ympäristön suojaaminen ja tulityövartiointi kasvattavat juottamalla asennetun kuparin hintaa verrattuna asennustapoihin, joissa ei tehdä tulitöitä. Kapillaariosien käytössä on kuitenkin se etu, ettei tarkkoja väliseinien tai jäähdytyspalkkien paikkaa tarvitse tietää silloin kun asennetaan runkoputkia. Kun tätä asennustapaa käytetään, haaroitukset voidaan tehdä helposti myös jälkikäteen. 2.2 Kupariputket, asennus puristusosia käyttäen Puristusjärjestelmässä käytettävät kupariputket ovat samoja kuin juotettavassa järjestelmässä, joten niiden materiaaliominaisuudet ovat myös samanlaiset. Erona on, että kapillaariosat korvataan tiivisteellisillä puristusliittimillä (kuva 3). Puristusliittimiä voidaan käyttää sekä pinta-asennukseen että rakenteiden sisälle asennettuina. Asennustapa ei vaadi tulitöitä ja soveltuu näin erittäin hyvin saneerauskohteisiin tai muihin kohteisiin, joissa ei sallita tulitöitä.

9 5 Kuva 3. Puristusliittimiä kuparijärjestelmiin (3) Puristusliittimiä käyttäen asennus on nopeaa. Putki katkaistaan normaalisti ja purseet poistetaan. Putki työnnetään liittimen sisälle asennussyvyyteen asti ja liitos puristetaan kiinni käyttäen liitinvalmistajan hyväksymää puristustyökalua. Putken katkaisuun on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta se tehdään varmasti suoraan eikä siinä ole teräviä reunoja. Putki ei saa vahingoittaa O-rengasta, koska jos se vaurioituu, liitos ei ole enää tiivis. (3) Liitoksesta tulee pitävä, kun puristusliittimen sisäpuolella oleva ehjä O-rengastiiviste puristuu asennettaessa tiukaksi. Kuvassa 4 on esimerkki puristusliitoksesta ennen ja jälkeen puristamisen. Liitokseen myöhemmin kohdistuvat, esimerkiksi lämpöliikkeestä aiheutuvat mekaaniset voimat, eivät kohdistu tiivisteeseen vaan ne kohdistuvat putken ja liittimen väliseen metallipintaan. (3)

10 6 Kuva 4. Liitos ennen puristamista ja puristamisen jälkeen (4, s. 3) Puristusliittimiä on olemassa kahdenlaisia: M-leukaisia ja V-leukaisia. Valmistajasta riippumatta voidaan kaikkia M-leukaisia puristusliittimiä asentaa samalla, niille tarkoitetulla puristustyökalulla. V-leukaisille liittimille on oma puristustyökalunsa. Puristustyökalu muodostuu puristuslaitteesta ja puristusleuoista tai puristuskauluksista. Näistä on yhden valmistajan laitteet esimerkkinä kuvassa 5. Puristus tapahtuu automatiikan avulla ja on näin asentajasta riippumatta aina sopivan suuruinen. Laitteita on olemassa sekä sähkökäyttöisiä että hydrauliikalla toimivia käsikäyttöisiä. Jokaiselle putkikoolle on omat puristusleuat tai puristuskaulukset. Pienemmät putkikoot puristetaan leuoilla ja suuremmat putkikoot kauluksilla. Kuva 5. Sähkökäyttöinen puristuslaite sekä puristusleukoja ja -kauluksia (4, s. 8)

11 7 2.3 Sähkösinkityt teräsputket, asennus puristusosia käyttäen Sähkösinkitty teräsputki on ohutseinäinen teräsputki, joka on pinnoitettu sinkillä. Putkia käytetään ainoastaan suljetuissa järjestelmissä. Avoimissa järjestelmissä teräs altistuisi liiaksi hapelle, joka aiheuttaa korroosiota putken sisäpuolelle. Sinkkikerros suojaa ulkopuoliselta korroosiolta. Putkikoot ovat samat kuin kuparissa. (4, s. 6.) Putkia voidaan asentaa juottamalla ja hitsaamalla, mutta tällöin sinkkipinnoite vahingoittuu ja se pitää korjata. Yleisempi asennustapa on käyttää puristusliittimiä. Sähkösinkityssä teräksessä käytettävä puristusjärjestelmä on samanlainen kuin kuparissa. (4, s. 6.) Sähkösinkitty teräs on kuparille varteenotettava kilpailija. Putkikoot ovat samat, asennustapa on tuttu ja siihen voidaan käyttää samoja työkaluja. Materiaali on myös huomattavasti edullisempaa ja vakaampi hinnaltaan kuin kupari. 2.4 Komposiittiputket, asennus puristusosia käyttäen Komposiittiputki on eri materiaalien yhdistelmä. Se koostuu kolmesta kerroksesta, jotka on liimattu lujasti kiinni toisiinsa (kuva 6). Putken keskiosa on alumiinia, joka tekee komposiittiputkesta happitiiviin ja paineenkestävän sekä mahdollistaa sen muotoon taivuttamisen. Alumiiniputken sisä- ja ulkopuolella on polyeteeni-muovikerrokset. Muovi on korroosionkestävää ja hygieenistä. Pinnalla oleva muovi suojaa alumiinikerrosta, eikä se vaadi asennuksen jälkeen minkäänlaista erillistä käsittelyä. Komposiitti on myös korroosion kestävä materiaali eikä siinä esiinny esim. veden virtausnopeudesta aiheutuvaa korroosiota. (5, s. 9.)

12 8 Kuva 6. Komposiittiputki(6) Komposiittiputkea toimitetaan kieppinä kokoon 32 asti, ja putkia on olemassa myös 3 tai 5 metrin salkoina. Komposiittia saa taivuttaa kokoon 32 asti, mutta tällöin taivutussäde on jo 111 mm, joten tilasta riippuen on järkevämpää käyttää tehdasvalmisteisia osia. (5, s. 10.) Komposiittiputket kestävät yleisimpiä jäähdytysjärjestelmissä käytettäviä nesteseoksia. Jäähdytysnesteen soveltuvuus käytettävälle putkistomateriaalille on kuitenkin aina tarkistettava niiden toimittajalta. Jäähdytysjärjestelmässä käytettävien liittimien on oltava sinkinkadonkestäviä tai punametallisia materiaaleja. (5, s. 26.) Joillain tavarantoimittajilla on myös jäähdytysjärjestelmissä käytettäviä PPSU materiaalista valmistettuja liittimiä, jotka ovat metalliliittimiä kevyempiä ja edullisempia. Komposiitti asennetaan käyttäen puristusliittimiä. Asennustekniikka on sama kuin kuparisessa ja sähkösinkitystä teräksestä tehdyssä puristusjärjestelmässä. Erona on se, että jokaisella komposiitin toimittajalla on oma liitinjärjestelmänsä, joiden asentamiseen on käytettävä toimittajien omia puristusleukoja ja -kauluksia.

13 9 2.5 Muovi, asennus sähköhitsausta käyttäen Muoviputken käyttö jäähdytysjärjestelmissä ei ole kovinkaan yleistä Suomessa, mutta sen käyttö on yleistymässä Keski-Euroopassa. Itula Oy tuo Suomeen Coestherm PP-R muoviputkea ainoana maahantuojana. PP-R putki on elastista eikä murru helposti. Muuttuvissa lämpötiloissa sen pitkittäinen lämpölaajeneminen voi olla jopa 11 kertaa suurempi kuin teräsputkissa. Materiaalina PP-R on hyvin korroosion ja kemikaalien kestävää. Se on myös luonnostaan hyvin ääntä eristävä. (7, s. 198, 213.) Putket asennetaan sulattamalla muovia sen verran, että yhdistettävien osien materiaalit sulautuvat toisiinsa. Sulattamiseen käytetään lämmityselementtiä kuten kuvassa 7 tai sähköistä muhvia, joka yhdistetään virtalähteeseen ja sähkövirta sulattaa muovin asennusta varten. Kuva 7. PP-R muoviputken asennuksessa käytettävä lämpöelementti (7, s. 206) PP-R putken asentaminen on niin hidasta, että materiaalin edullisuus tulee merkittäväksi vasta suuremmissa putkikooissa koosta 63 ylöspäin. Tästä johtuen materiaalia ei otettu mukaan lopulliseen kustannusvertailuun.

14 10 3 Massoittelun periaatteet 3.1 Massojen keräily Massojen keräily tehtiin käsin mittakaavassa olevista tasokuvista. Normaalisti kupariputkien kapillaariosien tarkkaa määrää ei lasketa, vaan käytetään kokemusperäistä osaprosenttia. Jotta vertailun tulos olisi mahdollisimman tarkka, laskettiin kuitenkin kapillaariosista poikkeuksellisesti kaikki kulma-, supistus- ja haaraosat. Materiaaleja voidaan myös taivuttaa tiettyyn kokoon asti vahingoittamatta virtauspintaalaa. Suuremmissa kooissa taivutussäde tulee kuitenkin niin suureksi, ettei se ole asennukseen menevän tilan vuoksi kannattavaa. Kupariputkia ja sinkittyä terästä voidaan taivuttaa kokoon 15 ja komposiittia kokoon 16 asti. Näiden kokojen kulmat jätettiin laskematta. Kaikissa materiaaleissa ei ole puristusosia kuin kokoon 54 asti, joten jotta tuloksista olisi saatu mahdollisimman vertailukelpoisia, on tässä työssä otettu huomioon putkikoot vain siihen asti. Kun kuparijärjestelmässä käytetään kapillaariosia, voidaan haaroitukset tehdä erillisellä haaroitustyökalulla eikä niihin tarvitse laskea osia. Myös muut putkimuutokset esim. supistus/laajennus osat tehdään usein levitystyökalua käyttäen johtuen kuparin hyvästä muokattavuudesta. Tästä syystä massalistat poikkeavat toisistaan laskettavasta materiaalista riippuen. Liitteessä 1 on listattu kaikista massoiteltavista kohteista erikseen kapillaari- ja puristusosat. Kaikissa kolmessa kohteessa jäähdytysputket on suunniteltu tehtäväksi pääosin kuparista. Taulukossa 1 on esitetty vertailtavien materiaalien kokovastaavuudet.

15 11 Taulukko 1. Putkikokojen vastaavuustaulukko Uponorin komposiittiputkilla (5, s. 26; 4, s. 6) Kupariputki du x s Komposiittiputki du x s Sähkösinkitty teräs du x s 12 x 1,0 16 x 2,0 12 x 1,2 15 x 1,0 16 x 2,0 15 x 1,2 18 x 1,0 20 x 2,25 18 x 1,2 22 x 1,0 25 x 2,5 22 x 1,5 28 x 1,2 32 x 3,0 28 x 1,5 35 x 1,5 40 x 4,0 35 x 1,5 42 x 1,5 50 x 4,5 42 x 1,5 54 x 1,5 63 x 6,0 54 x 1,5 3.2 Massoiteltavien kohteiden esittely Massoiteltavia kohteita on kolme: Kluuvikatu 3:n 5. kerroksen muutostyöt, Kansakoulunkuja 3 ja Vanha Jämerä. Kiinteistö Oy Kluuvikatu 3:n 5. kerroksen rakennushanke on perusparannushanke, ja kohde sijaitsee liike- ja toimistokiinteistössä Helsingin keskustassa. Tilat muutetaan LVIJAS-järjestelmien ja rakennustekniikan osalta vastaamaan paremmin tiloja toimistona. Käytettävissä olevat tilat ovat ahtaita ja asennusreitit on suunniteltava tarkasti. Tilojen jäähdytys hoidetaan kiertoilmajäähdyttimillä ja huonekohtaisilla tuloilmapalkeilla. KOY Kansakoulunkuja 3 on Helsingissä sijaitseva liike- ja toimistokiinteistö. Urakka jatkaa kiinteistön peruskorjausta parantamalla toimistokerrosten 1 3 olosuhteita lisäämällä sinne jäähdytysjärjestelmän ja uusimalla ilmanvaihdon. Rakennus liitetään Helsingin Energian kaukojäähdytysverkkoon ja toimistot jäähdytetään huonekohtaisilla jäähdytyspalkeilla. Vanha Jämerä sisältää kahden Helsingissä sijaitsevan toimistorakennuksen saneerauksen hotellikäyttöön, ja ne liitetään naapuritontilla olevan hotelli Linnan yhteyteen ja toimintaan. Kiinteistö liitetään Helsingin Energian kaukokylmäverkkoon. Huonekohtainen jäähdytys hoidetaan kattosäteilijöillä.

16 12 4 Hinnoittelun perusteet 4.1 Asennushinta Putkien asennushinnat määräytyvät LVI-toimialan työehtosopimuksen mukaan. Sen pykälässä 2 on määrätty normitunnit/metri (NH/m) eri putkimateriaaleille ja asennustavoille. Taulukkoon 2 on kerätty vertailtavien järjestelmien NH/m. Taulukko 2. Putkistojärjestelmien normitunnit/m (8, s. 104, 106, 112) Koko Kupariputket Kupariputket Sähkösinkityt Komposiittiputket kapillaariosilla puristusosilla teräsputket 22 ** ** ** ** 35 ** ** ** ** 54 ** ** ** ** Kokonaisnormitunnit lasketaan jokaiselle kohteelle järjestelmittäin. Normituntien laskelmat ovat liitteessä Kannatusten kustannukset Materiaalista riippuen kannatusvälit ovat erilaiset. Tiheä kannatusväli lisää materiaalien ja asennuskustannusten hintaa. Taulukossa 3 on esitetty eri materiaalien minimikannatusvälit. Taulukko 3. Minimikannatusvälit eri materiaaleilla (9, s. 292; 5, s. 33; 4, s. 23) Putkikoko 12/16 15/16 18/20 22/25 28/32 35/40 42/50 54/63 Kupari (m) 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 Sähkösinkitty teräs 1,25 1,25 1,5 2,0 2,25 2,27 3,0 3,5 Komposiitti (m) 1,2 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 2,0 2,2 Kannake koostuu pidikkeestä, kuusioruuvista, kiila-ankkurista ja U-kiskosta. Niiden hinnat on otettu Halmesvaara Oy:ssä käytettävästä tarjouslaskentaohjelma Vismasta.

17 13 Kannatuksen kustannukset on laskettu jokaiselle kohteelle järjestelmittäin. Laskelmat ovat liitteessä Lisäprosentit normitunteihin Normitunteihin lisätään erilaisia haittalisäprosentteja sen mukaan, minkälainen rakennuskohde on kyseessä. Jos kyseessä on saneerauskohde, lisätään siihen myös saneerauslisä rakennuksen ja työalueen käytön mukaan. Taulukossa 4 on esitetty LVItoimialan työehtosopimuksessa määritetyt lisäprosentit. Taulukko 4. Lisäprosentit (8, s. 102)

18 14 Sekä haittalisäprosentti että saneerauslisäprosentti kerrotaan alkuperäisen normituntimäärän kanssa ja ne kasvattavat lopullista normituntien määrää. Kluuvikatu ja Kansakoulunkuja ovat molemmat toimistorakennuksia, ja molemmissa rakennus on työaluetta lukuun ottamatta käytössä. Molemmissa urakoissa haittalisä on 16 % ja saneerauslisä 13 %. Vanha Jämerä muutetaan hotelliksi ja rakennus on poistettu käytöstä, näin ollen haittalisä on 7 % ja saneerauslisä 8 %. Lisäprosenttien aiheuttamat normituntilisät on esitetty kokonaiskustannuslaskelmissa, jotka ovat liitteenä Sosiaalikustannukset Sosiaalikustannukset koostuvat sosiaalipalkoista ja sosiaalimaksuista. Sosiaalipalkassa on otettu huomioon vuosiloma- ja lomaltapaluuraha, työkyvyttömyys, arkipyhäkorvaukset, työajan lyhennys ja muut sosiaalipalkat. Sosiaalimaksut koostuvat kaikista lakisääteisistä vakuutusmaksuista kuten eläkevakuutus- ja tapaturmavakuutusmaksusta. Sosiaalikulut ovat n. 74 % urakan kokonaisnormituntien kustannuksista. Sosiaalikulut on otettu huomioon kokonaiskustannusten laskennassa, jotka on esitetty liitteessä 4. (10) 4.5 Materiaalihinnat Materiaalien hinnat saatiin lähettämällä tarjouspyyntöjä usealle eri tavarantoimittajalle ja tukkurille, jotka valittiin Vesijohtoliike Halmesvaara Oy:n yhteystietolistalta. Taulukossa 5 on esitetty kaikki yritykset, joihin tarjouspyyntö lähetettiin. Jokaisen yrityksen kohdalle on merkitty x:llä ne materiaalit, joista pyydettiin tarjous.

19 15 Taulukko 5. Tavarantoimittajat, joille tarjouspyynnöt lähetettiin. Toimittaja Kupari, kapillaariosin Kupari, puristusosin Sähkösinkitty teräs Komposiitti Lämpötukku Oy x x x x LVI-Dahl Oy x x x Onninen Oy x x x Ahsell Oy x x x LVI-Wabek Oy x Lahden LVI-tukku x Uponor Oy x Warla Trade Oy x x x KWH-Pipe Oy x Itula x IP-Produkter x Roth Finland Oy x Geberit Oy x x x Viega Oy x x x Relvonde Oü x x x Broen Finland Oy x x x Callidus Oy x x Muutama yrityksistä ilmoitti heti, ettei heillä ole aikaa antaa tarjousta. Osalla ei ollut enää kyseisiä tuotteita valikoimissaan ja osa ei ottanut lainkaan yhteyttä. Tarjousten sijaan saatiin myös hinnastoja ja niihin alennusprosentteja, joista piti itse koota kokonaishinnat vertailtaviin kohteisiin. Taulukoissa 6, 7 ja 8 on esitetty kohteittain saadut tarjoukset ja hinnat. Hinnat ovat verottomia. Taulukko 6. Saadut tarjoukset kohteesta Kansakoulunkuja 3 Toimittaja Kupari, kapillaariosin Kupari, puristusosin Sähkösinkitty teräs Komposiitti Lämpötukku Oy *** *** LVI-Dahl Oy *** *** *** Onninen Oy *** *** Itula *** Roth Finland Oy *** Viega Oy *** *** Broen Finland Oy ***

20 16 Taulukko 7. Saadut tarjoukset kohteesta Kluuvikatu 3 Toimittaja Kupari, kapillaariosin Kupari, puristusosin Sähkösinkitty teräs Komposiitti Lämpötukku Oy *** *** LVI-Dahl Oy *** *** *** Onninen Oy *** *** Itula *** Roth Finland Oy *** Viega Oy *** *** Relvonde Oü *** *** Broen Finland Oy *** Taulukko 8. Saadut tarjoukset kohteesta Vanha Jämerä Toimittaja Kupari, kapillaariosin Kupari, puristusosin Sähkösinkitty teräs Komposiitti Lämpötukku Oy *** *** LVI-Dahl Oy *** *** *** Onninen Oy *** *** Itula *** Roth Finland Oy *** Viega Oy *** *** Broen Finland Oy ***

21 17 5 Lopulliset kustannukset ja lopputulokset Kokonaiskustannukset koostuvat tarjouksista saaduista materiaalihinnoista ja asennuskustannuksista. Taulukossa 9 on esitetty Kansakoulunkujan hintaerittely sähkösinkitylle teräkselle. Normitunnin hintana on käytetty ** /NH. Muiden kohteiden ja järjestelmien kokonaiskustannusten tarkempi erittely on liitteessä 4. Taulukko 9. Kansakoulunkuja: hintaerittely sähkösinkitylle teräkselle Asennuskustannukset Materiaalikustannukset Lisäprosentti NH Asennus ** ** Haittalisä 16 ** ** Saneerauslisä 13 ** ** Sosiaalikulut 74 ** Kannakkeet ** ** Kokonaiskustannukset ** Kaikissa kohteissa järjestelmä D osoittautui edullisimmaksi sekä materiaali- että asennuskustannuksiltaan. Taulukoissa 10, 11 ja 12 on esitetty kokonaisurakkahinnat jokaiseen kohteeseen järjestelmittäin. Hinnat ovat verottomia. Puristusjärjestelmät ovat selkeästi edullisempia asentaa kuin juotettava kupari. Moni tavarantoimittaja ja projektipäällikkö on sitä mieltä, että ero on vielä suurempi kuin LVI toimialan työehtosopimus tässä asiassa määrittää. Asennuskustannusten ero kertaantuu vielä suuremmaksi, kun normitunteihin lisätään kaikki lisäprosentit ja sosiaalikulut.

22 18 Taulukko 10. Kansakoulunkujan kokonaiskustannukset järjestelmittäin Järjestelmä A Järjestelmä B Järjestelmä C Järjestelmä D Materiaalikustannukset *** *** *** *** Asennuskustannukset *** *** *** *** Yhteensä *** *** *** *** Kuva 8. Kansakoulunkujan kokonaiskustannusten jakautuminen asennus- ja materiaalikustannuksiin

23 19 Taulukko 11. Kluuvikadun kokonaiskustannukset järjestelmittäin Järjestelmä A Järjestelmä B Järjestelmä C Järjestelmä D Materiaalikustannukset Asennuskustannukset *** *** *** *** *** *** *** *** Yhteensä *** *** *** *** Kuva 9. Kluuvikadun kokonaiskustannusten jakautuminen asennus- ja materiaalikustannuksiin Taulukko 12. Vanhan Jämerän kokonaiskustannukset järjestelmittäin Järjestelmä A Järjestelmä B Järjestelmä C Järjestelmä D Materiaalikustannukset *** *** *** *** Asennuskustannukset *** *** *** *** Yhteensä *** *** *** ***

24 20 Kuva 10. Vanhan Jämerän kokonaiskustannusten jakautuminen asennus- ja materiaalikustannuksiin Urakkahintojen perusteella Kansakoulunkuja oli suurin ja Vanha Jämerä pienin. Kuvien 8, 9 ja 10 pylväistä voidaan nähdä, että urakan kokonaishinnan noustessa asennushinnan vaikutus kokonaishintaan kasvaa kaikissa vertailtavissa materiaaleissa. Kun vertaillaan kuparijärjestelmiä Vanhassa Jämerässä ja Kansakoulunkujassa, voidaan huomata, että kokonaishinnaltaan pienemmässä urakassa järjestelmän B ja järjestelmän C kustannusten ero on suurempi kuin kokonaishinnaltaan suuremmassa urakassa. Näin ollen voidaan päätellä, että urakkasumman noustessa vielä suuremmaksi saattaa järjestelmä B tulla halvemmaksi kuin järjestelmä C. Tämä asia kannattaa ottaa huomioon ja tarkastella tulevissa kohteissa sen paikkansapitävyyttä. Järjestelmien B ja C kustannusten ero kannattaa varsinkin suuremmissa urakoissa laskea. Joka tapauksessa järjestelmien B ja C hintaero on, esim. Kansakoulunkujassa, jo niin pieni, että pelkästään järjestelmän B asennustavan helppous on niin suuri etu, että se kannattaa valita.

25 21 Materiaalin B maailmanmarkkinahinta on tällä hetkellä niin korkealla, että järjestelmä B on selkeästi kallein materiaalihinnaltaan. Jos raakamateriaalin maailmanmarkkinahinta laskee, järjestelmä B tulee taas kilpailukykyisemmäksi.

26 22 6 Materiaalihintojen kehitys Kuparin maailmanmarkkinahinta on ollut viime vuodet kovassa nousussa. Vuoden 2011 helmikuussa kuparin maailmanmarkkinahinta nousi Lontoon metallipörssissä kaikkien aikojen korkeimpaan hintaan (11, s. 12). Kuvassa 11 on esitetty kuparin hinnan kehitystä. Hinnat ovat Lontoon metallipörssin virallisia lukuja. Kupariputkien hinnat seuraavat hyvin tarkasti raakakuparin hintaa. Kuva 11. Kuparitonnin hinnan kehitys Lontoon metallipörssissä pitemmällä aikavälillä (12) Kuparin hintaa on hyvin vaikea ennustaa, joten sen käyttö pitkäkestoisessa urakassa on riskialtista. Materiaalien hinnannousua yritetään ottaa huomioon tarjouslaskentavaiheessa, mutta kuparin hinta vaihtelee pienelläkin aikavälillä paljon. Kesästä 2010 helmikuuhun 2011 kuparitonnin hinta on noussut n. 1800, kuten kuvasta 12 voidaan todeta.

27 23 Kuva 12. Kuparitonnin hinnan kehitys Lontoon metallipörssissä lyhyemmällä aikavälillä (12) Komposiitin hinnankehitystä selvitettiin vanhoista hinnastoista ja niissä otettiin huomioon Halmesvaara Oy:n alennusprosentti. Uponorin hinnastojen perusteella vuosina komposiittijärjestelmässä käytettävien osien hinnat eivät ole muuttuneet lainkaan, vaan ainoastaan putkien hinnat ovat muuttuneet. Taulukossa 13 on esitetty, miten urakan komposiittiputkien hinta on muuttunut vuodesta 2007 vuoteen Hintojen vaihtelut ovat erittäin pieniä. Esimerkkinä on käytetty Kansakoulunkujan putkimetrejä. Taulukko 13. Komposiitin hintakehitys Koko m *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Yhteensä *** *** *** *** Sähkösinkityn teräksen hintojen kehitystä tutkittiin Onnisen hinnastoista 2008 ja 2009 sekä Onnisen nettikaupan Onnshopin tämänhetkisistä hinnoista. Taulukossa 14 on esitetty Kansakoulunkujan massoja hiukan mukaillen sähkösinkityn teräksen hintojen kehitystä.

28 24 Taulukko 14. Sähkösinkityn teräksen hintakehitys Sähkösinkitty teräs *** *** *** Yksikköhinnat nousivat vuodesta 2008 vuoteen 2009 keskimäärin n. 5 %. Vuonna 2011 osien hinnat ovat % korkeammalla kuin vuonna 2009, mutta putkien hinnat ovat laskeneet n %. Hintatietoja ei ollut saatavilla vuodelta Osien suuri hintaero vuosien välillä voi osaltaan johtua siitä, että vertailussa käytetyt yhden valmistajan tuotteet ovat Onnisen valikoimista poistuvia. Tästä johtuen suurin osa puristusosista on hinnoiteltu toisen valmistajan tuotehinnoilla. Tätä vertailua ei siis kannata pitää vuoden 2011 kohdalla aivan luotettavana.

29 25 7 Yhteenveto Insinöörityön tavoitteena oli selvittää, mikä tapa toteuttaa jäähdytysjärjestelmä on urakoitsijan kannalta kaikkein edullisin materiaali- ja asennuskustannuksiltaan. Lisäksi otettiin selvää jokaisen tutkittavan järjestelmän materiaali- ja asennusominaisuuksista. Edullisimmaksi järjestelmäksi osoittautui selkeästi järjestelmä D. Työssä selvitettiin, kuinka suurista rahallisista eroista eri järjestelmien välillä on kyse ja kuinka paljon asennustapa vaikuttaa kokonaishintaan. Järjestelmä A oli keskimäärin noin 17 %, järjestelmä C noin 27 % ja järjestelmä B noin 38 % kalliimpi kokonaiskustannuksiltaan kuin järjestelmä D. Järjestelmän D käyttöön on helppo siirtyä, koska asennustapa on samanlainen kuin yleisesti käytetyssä järjestelmässä B. Jopa käytettävät asennustyökalut ovat samoja. Jos kuparin maailmanmarkkinahinta laskee tämänhetkisistä historiallisen korkeista luvuista, on tarkoituksenmukaista jatkossa tarkistaa sen kilpailukyky muihin materiaaleihin verrattuna. Halmesvaara Oy:ssä pyritäänkin jatkamaan insinöörityön tuloksien analysointia. Raakakuparin maailmanmarkkinahintaa seuraamalla yritetään löytämää sellainen kulminaatiopiste, jossa kupariputki alkaa olla taas kilpailukykyinen verrattuna muihin materiaaleihin. Tätä pistettä ei pystytty tässä työssä selvittämään vanhojen hintatietojen puuttumisen takia. Materiaalihintoja saatiin loppujen lopuksi aika vähän. Kenties, jos vastausaikaa olisi ollut enemmän kuin kaksi viikkoa, olisin saanut hintoja useammalta toimittajalta. Sain aika monesta paikasta tarjouksen vain yhteen kohteeseen ja jouduin itse muodostamaan yksikköhinnoista kokonaishinnat muihin kohteisiin. Tämä nosti omaa työtaakkaani suuresti ja aiheutti aikataulullisia hankaluuksia. Näin jälkikäteen, kun olen saanut kokonaishinnat laskettua, olen tullut siihen lopputulokseen, että olisi kannattanut valita massoiteltaviksi kohteiksi sellaisia urakoita, joissa urakkahintojen ero olisi muodostunut vielä suuremmaksi kuin nyt. Tämä olisi helpottanut tulosten analysointia, ja olisin saanut varmuuden siihen, että erot johtuvat nimenomaan urakoiden koosta eivätkä satunnaisista eroista massalistoissa.

30 26 Lähteet 1 Kupariputkistot. Verkkodokumentti. <http://www.kupari.com/kopparror_fi/koppar/frame.html>. Luettu Tulityöt Suojeluohje. 01/2002. Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto. 3 Puristusliitos-tiivisterenkaallinen Verkkodokumentti. <http://www.kupari.com/files/pressfitt_fi.pdf>. Luettu Puristusliitinjärjestelmän asennusohjeet Verkkodokumentti. Geberit Oy. <http://www.lyngson.fi/pdf/asennusohje.pdf>. Luettu Uponor-komposiittijärjestelmä Käsikirja Verkkodokumentti. Uponor Oy. <http://www.uponor.fi/~/media/files/uponor/finland/mlcp/installation%20manu als/9001_komposiitti_kasik_ ashx>. Luettu Ainutlaatuinen komposiittiputki. Verkkodokumentti. Uponor Oy. <http://www.uponor.fi/ratkaisut/talotekniikka/komposiitti/putki.aspx>. Luettu Water Supply & Heating. Verkkodokumentti. Coes. < 8 Talotekniikka-alan LVI-toimialan työehtosopimus LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry ja Rakennusliitto ry. 9 LVI rakentamisen yleiset laatuvaatimukset Helsinki. Rakennustieto Oy. 10 Putkialan sosiaalikustannukset Verkkodokumentti. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry. < Päivitetty Luettu Pihlava, Minna Kupari teki hintaennätyksen helmikuussa. Tekniikka & Talous, , s Metal Prices. KME. <http://www.kme.com/en/services/metal_prices/index.php?riga=300&valuta2=e UR&datada= &dataa= &nat=US&application=pmk025w.pgm >. Luettu

31 Liite 1 1 (6) Massalistat Kapillaariosin Kohde: Kluuvikatu 3 KOY, 5. krs Putkimetrit Koko m Käyrä 2 muhv. Käyrä 1 muhv. T-yhde CU nippa juotettava EM Liitin EM UK Koko kpl Koko kpl 15-1/ / / / / / / / / Kapillaari supistusmuhvi Koko kpl 54 x x x x x x x x x x 15 8

32 Liite 1 2 (6) Puristusosin Kohde: Kluuvikatu 3 KOY, 5. krs Putkimetrit Koko m Käyrä 2 muhv. Käyrä 1 muhv. T-yhde Muhvi Puristus nippa UK Puristus yhdistäjä Koko kpl Koko kpl 15-1/ / / / / / / / / Puristus T-yhde sup. Puristus supistus nippa Koko kpl Koko kpl 54 x 22 x x x 28 x x x 22 x x x 28 x x x 22 x x x 15 x x x 22 x x x 18 x x x 15 x x x 15 x x x 15 x 18 8

33 Liite 1 3 (6) Kapillaariosin Kohde: Kansakoulunkuja 3 Putkimetrit Käyrä 2 muhv. Käyrä 1 muhv. Koko m T-yhde CU nippa juotettava EM Liitin EM UK Koko kpl Koko kpl 15-1/2 15-1/2 18-3/ / /2 22-3/ / / / / / Kapillaari supistusmuhvi Koko kpl 54 x x x x x x x x x x x 15

34 Liite 1 4 (6) Puristusosin Kohde: Kansakoulunkuja 3 Putkimetrit Käyrä 2 muhv. Käyrä 1 muhv. T-yhde Muhvi Koko m Puristus nippa UK Puristus yhdistäjä Koko kpl Koko kpl 15-1/2 15-1/2 18-3/ / /2 22-3/ / / / / / Puristus T-yhde sup. Puristus supistus nippa Koko kpl Koko kpl 54 x 42 x x x 35 x x x 22 x x x 35 x x x 28 x x x 22 x x x 28 x x x 22 x x x 18 x x x 15 x x x 22 x x x 18 x x 15 x x 18 x x 15 x x 15 x 18

35 Liite 1 5 (6) Kapillaariosin Kohde: Vanha Jämerä Putkimetrit Käyrä 2 muhv. Käyrä 1 muhv. Koko m T-yhde CU-nippa juotettava EM Liitin EM UK Koko kpl Koko kpl 15-1/2 15-1/2 18-3/ / /2 22-3/ / / / / / Kapillaari supistusmuhvi 54 x x x x x x x x x x x 15

36 Liite 1 6 (6) Puristusosin Kohde: Vanha Jämerä Putkimetrit Käyrä 2 muhv. Käyrä 1 muhv. Koko m T-yhde Puristus nippa UK Puristus yhdistäjä Koko kpl Koko kpl 15-1/2 15-1/2 18-3/ / /2 22-3/ / / / / / Puristus T-yhde sup. Puristus supistus nippa Koko kpl Koko kpl 54 x 42 x x x 35 x x x 28 x x x 22 x x x 35 x x x 28 x x x 22 x x x 28 x x x 22 x x x 18 x x x 15 x x x 22 x x 18 x x 15 x x 18 x x 15 x x 15 x 18

37 Liite 2 1 (3) Normituntien laskenta Kluuvikatu 3 KOY, 5. krs Kupari juottamalla Koko m NH/m NH ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Kupari puristusosin Koko m NH/m NH ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Komposiitti Koko m NH/m NH ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Sähkösinkitty teräs Koko m NH/m NH ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

38 Liite 2 2 (3) Kansakoulunkuja 3 Kupari juottamalla Koko m NH/m NH ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Kupari puristusosin Koko m NH/m NH ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Komposiitti Koko m NH/m NH ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Sähkösinkitty teräs Koko m NH/m NH ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

39 Liite 2 3 (3) Vanha Jämerä Kupari juottamalla Koko m NH/m NH ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Kupari puristusosin Koko m NH/m NH ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Komposiitti Koko m NH/m NH ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Sähkösinkitty teräs Koko m NH/m NH ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

40 Liite 3 1 (4) Kannatusten kustannusten laskenta Kannakkeiden hinta sisältää Flamco BSB-pidin ** /kpl Flamco BSB-pidin ** /kpl Flamco BSB-pidin ** /kpl Flamco BSB-pidin ** /kpl Flamco BSB-pidin ** /kpl Flamco BSB-pidin ** /kpl Flamco BSB-pidin ** /kpl Flamco BSB-pidin 54 ** /kpl Flamco BSB-pidin ** /kpl Kuusioruuvin Kiila-ankkurin U-kiskon ** /kpl ** /kpl ** /m Kluuvikatu 3 KOY, 5. krs Kupari juottamalla Koko m Kannatusväli /kannake ** ** ** ** ,5 ** ** ,5 ** ** ,5 ** ** ** ** ** ** Kupari puristusosin Koko m Kannatusväli /kannake ** ** ** ** ,5 ** ** ,5 ** ** ,5 ** ** ** ** ** **

41 Liite 3 2 (4) Komposiitti Koko m Kannatusväli /kannake ,2 ** ** ,3 ** ** ,5 ** ** ,6 ** ** ,7 ** ** ** ** ,2 ** ** Sähkösinkitty teräs Koko m Kannatusväli /kannake ,25 ** ** ,5 ** ** ** ** ,25 ** ** ,27 ** ** ** ** ,5 ** ** Kansakoulunkuja 3 Kupari juottamalla Koko m Kannatusväli /kannake 15 1 ** ** ** ** ,5 ** ** ,5 ** ** ,5 ** ** ** ** ** ** Kupari puristusosin Koko m Kannatusväli /kannake 15 1 ** ** ** ** ,5 ** ** ,5 ** ** ,5 ** ** ** ** ** **

42 Liite 3 3 (4) Komposiitti Koko m Kannatusväli /kannake 16 1,2 ** ** ,3 ** ** ,5 ** ** ,6 ** ** ,7 ** ** ** ** ,2 ** ** Sähkösinkitty teräs Koko m Kannatusväli /kannake 15 1,25 ** ** ,5 ** ** ** ** ,25 ** ** ,27 ** ** ** ** ,5 ** ** Vanha Jämerä Kupari juottamalla Koko m Kannatusväli /kannake 15 1 ** * ** ** ,5 ** ** ,5 ** ** ,5 ** ** ** ** ** ** Kupari puristusosin Koko m Kannatusväli /kannake 15 1 ** ** ** ** ,5 ** ** ,5 ** ** ,5 ** ** ** ** ** **

43 Liite 3 4 (4) Komposiitti Koko m Kannatusväli /kannake 16 1,2 ** ** ,3 ** ** ,5 ** ** ,6 ** ** ,7 ** ** ** ** ,2 ** ** Sähkösinkitty teräs Koko m Kannatusväli /kannake 15 1,25 ** ** ,5 ** ** ** ** ,25 ** ** ,27 ** ** ** ** ,5 ** **

44 Liite 4 1 (4) Kokonaiskustannusten laskenta Kluuvikatu 3 Kupari kapillaariosin ** /NH Asennuskustannukset Materiaalikustannukset Lisäprosentti NH Asennus ** ** Haittalisä 16 ** ** Saneerauslisä 13 ** ** Sosiaalikulut 74 ** Kannakkeet ** ** Kokonaiskustannukset ** Kupari puristusosin ** /NH Asennuskustannukset Materiaalikustannukset Lisäprosentti NH Asennus ** ** Haittalisä 16 ** ** Saneerauslisä 13 ** ** Sosiaalikulut 74 ** Kannakkeet ** ** Kokonaiskustannukset ** Komposiitti ** /NH Asennuskustannukset Materiaalikustannukset Lisäprosentti NH Asennus ** ** Haittalisä 16 ** ** Saneerauslisä 13 ** ** Sosiaalikulut 74 ** Kannakkeet ** ** Kokonaiskustannukset **

45 Liite 4 2 (4) Sähkösinkitty teräs ** /NH Asennuskustannukset Materiaalikustannukset Lisäprosentti NH Asennus ** ** Haittalisä 16 ** ** Saneerauslisä 13 ** ** Sosiaalikulut 74 ** Kannakkeet ** ** Kokonaiskustannukset ** Kansakoulunkuja 3 Kupari kapillaariosin ** /NH Asennuskustannukset Materiaalikustannukset Lisäprosentti NH Asennus ** ** Haittalisä 16 ** ** Saneerauslisä 13 ** ** Sosiaalikulut 74 ** Kannakkeet ** ** Kokonaiskustannukset ** Kupari puristusosin ** /NH Asennuskustannukset Materiaalikustannukset Lisäprosentti NH Asennus ** ** Haittalisä 16 ** ** Saneerauslisä 13 ** ** Sosiaalikulut 74 ** Kannakkeet ** ** Kokonaiskustannukset **

46 Liite 4 3 (4) Komposiitti ** /NH Asennuskustannukset Materiaalikustannukset Lisäprosentti NH Asennus ** ** Haittalisä 16 ** ** Saneerauslisä 13 ** ** Sosiaalikulut 74 ** Kannakkeet ** ** Kokonaiskustannukset ** Sähkösinkitty teräs ** /NH Asennuskustannukset Materiaalikustannukset Lisäprosentti NH Asennus ** ** Haittalisä 16 ** ** Saneerauslisä 13 ** ** Sosiaalikulut 74 ** Kannakkeet ** ** Kokonaiskustannukset ** Vanha Jämerä Kupari kapillaariosin ** /NH Asennuskustannukset Materiaalikustannukset Lisäprosentti NH Asennus ** ** Haittalisä 7 ** ** Saneerauslisä 8 ** ** Sosiaalikulut 74 ** Kannakkeet ** ** Kokonaiskustannukset **

47 Liite 4 4 (4) Kupari puristusosin ** /NH Asennuskustannukset Materiaalikustannukset Lisäprosentti NH Asennus ** ** Haittalisä 7 ** ** Saneerauslisä 8 ** ** Sosiaalikulut 74 ** Kannakkeet ** ** Kokonaiskustannukset ** Komposiitti ** /NH Asennuskustannukset Materiaalikustannukset Lisäprosentti NH Asennus ** ** Haittalisä 7 ** ** Saneerauslisä 8 ** ** Sosiaalikulut 74 ** Kannakkeet ** ** Kokonaiskustannukset ** Sähkösinkitty teräs ** /NH Asennuskustannukset Materiaalikustannukset Lisäprosentti NH Asennus ** ** Haittalisä 7 ** ** Saneerauslisä 8 ** ** Sosiaalikulut 74 ** Kannakkeet ** ** Kokonaiskustannukset **

WehoPress Komposiittiputkijärjestelmä Kiinteistöjen paineputkistoihin

WehoPress Komposiittiputkijärjestelmä Kiinteistöjen paineputkistoihin WehoPress Komposiittiputkijärjestelmä Kiinteistöjen paineputkistoihin WehoPresskomposiittiputkijärjestelmä WehoPress-putkijärjestelmällä voidaan toteuttaa kiinteistön käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien

Lisätiedot

Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia

Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia Uusi Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia Uponorin valikoimiin kuuluvat talotekniset ratkaisut tarjoavat ensiluokkaista käyttömukavuutta, energiatehokkuutta ja erinomaisia mahdollisuuksia hyödyntää

Lisätiedot

Kustannusvertailu käyttövesijohtojen eri materiaaleista

Kustannusvertailu käyttövesijohtojen eri materiaaleista Patrik Kollin Kustannusvertailu käyttövesijohtojen eri materiaaleista Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari, LVI (AMK) Rakennusalan työnjohto Opinnäytetyö 29.10.2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko

Lisätiedot

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia.

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Alpex-duo Asennusohjeet 1.1 Yleistä Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Järjestelmän liittimet

Lisätiedot

Putkistojärjestelmät. 211 Messinkiset putkenosat. Nipat. Nipat kromattu. Messinkinen nippa 3. 4213311 Messinkinen nippa (pitkä) 1 kromattu.

Putkistojärjestelmät. 211 Messinkiset putkenosat. Nipat. Nipat kromattu. Messinkinen nippa 3. 4213311 Messinkinen nippa (pitkä) 1 kromattu. 211 Messinkiset putkenosat Nipat Nipat kromattu 1213201 1213202 1213204 1213206 1213208 1213210 1213212 1213214 1213220 1213222 1213224 Messinkinen nippa 1/8 Messinkinen nippa 1/4 Messinkinen nippa 3/8

Lisätiedot

RS-liitinjärjestelmä Osista joustavasti koottavat liittimet KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä R S - L I I T I N J Ä R J E S T E L M Ä

RS-liitinjärjestelmä Osista joustavasti koottavat liittimet KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä R S - L I I T I N J Ä R J E S T E L M Ä KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä R S - L I I T I N J Ä R J E S T E L M Ä RS-liitinjärjestelmä Osista joustavasti koottavat liittimet 03 I 2009 9007 Uusi Uponor RS -liitinjärjestelmä Ainutlaatuinen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

LVI-tarvikkeiden tukku- ja maahantuontiliike HINNASTO 2013. www.lvi-wabek.fi

LVI-tarvikkeiden tukku- ja maahantuontiliike HINNASTO 2013. www.lvi-wabek.fi LVI-tarvikkeiden tukku- ja maahantuontiliike HINNASTO 2013 www.lvi-wabek.fi KOODI NIMIKE LISÄNIMI YSIKKÖ OHJEHINTA TUOTERYHMÄ PÄIVÄYS 1500103 KAPILLAARIKÄYRÄ 10 MM 90 S/U KPL 2,70 1 010 1.2.2013 1500104

Lisätiedot

SFC-CARAVAN OULUN SEUTU R.Y.

SFC-CARAVAN OULUN SEUTU R.Y. TULITYÖSUUNNITELMA 1. VELVOITTAVUUS 2. TULITYÖN MÄÄRITTELY Työturvallisuuslaki ja pelastuslaki velvoittavat yhdistystä/työnantajaa järjestämään tulityöt siten, että palovaara on mahdollisimman vähäinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Asuntotuotantotoimikunta Tj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Asuntotuotantotoimikunta Tj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 1 (5) 227 Jakomäen Kiinteistöt Oy/Kankaretie 9 a ja b, peruskorjauksen urakkatarjoukset ja urakkasopimusten tekeminen HEL 2011-009630 T 02 08 03 00 Att 73148 Päätös

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

FLAMCO T-PLUS. Nopea, yksinkertainen ja tehokas 2/3. Tekniset tiedot 4/5. Malli vaihtoehdot 6/7

FLAMCO T-PLUS. Nopea, yksinkertainen ja tehokas 2/3. Tekniset tiedot 4/5. Malli vaihtoehdot 6/7 FLAMCO T-PLUS SISÄLTÖ SIVU Flamco T-PLUS TERÄS Nopea, yksinkertainen ja tehokas 2/3 Tekniset tiedot 4/5 Malli vaihtoehdot 6/7 Yhteystiedot Markkinointi ja tekninen tuki LPO-Invest Oy Engineering Rikhard

Lisätiedot

Vettä ja lämpöä turvallista asumista

Vettä ja lämpöä turvallista asumista E R I S T E T Y T P U T K I S TOJÄ R J E S T E L M ÄT Vettä ja lämpöä turvallista asumista 01 2011 10001 Uponor Quattro neliputkinen elementti lämmön ja lämpimän käyttöveden johtamiseen autotallin ja talon

Lisätiedot

Alpex-duo komposiitti KÄYTTÖVESI-, LÄMMITYS- JA JÄÄHDYTYSPUTKISTOT. Tuoteluettelo

Alpex-duo komposiitti KÄYTTÖVESI-, LÄMMITYS- JA JÄÄHDYTYSPUTKISTOT. Tuoteluettelo 2009 Alpex-duo komposiitti KÄYTTÖVESI-, LÄMMITYS- JA JÄÄHDYTYSPUTKISTOT Tuoteluettelo Tyyppihyväksyntä Putket ALPEX-DUO KOMPOSIITTIPUTKI, SUORA Happidiffuusiosuojattu PE-X/AL/PE-X / 10bar / 95 C / L=5M

Lisätiedot

Asumisystävällinen putkiremontti on edullinen ja nopea.

Asumisystävällinen putkiremontti on edullinen ja nopea. Asumisystävällinen putkiremontti on edullinen ja nopea. Putkiremonttia ei voi välttää. Sen aika tulee, kun käyttövesi- ja lämmitysputkistot tulevat siihen ikään, ettei niitä enää kannata korjata. Onneksi

Lisätiedot

Tuoteluettelo. Wavin Tigris K1 -puristusliittimet ja komposiittiputket

Tuoteluettelo. Wavin Tigris K1 -puristusliittimet ja komposiittiputket Tuoteluettelo Wavin Tigris K1 -puristusliittimet ja komposiittiputket Sisällysluettelo Wavin Tigris K1 -käyttövesijärjestelmä... 3 1. Putket... 4 2. Liittimet... 5-10 3. Työkalut ja tarvikkeet... 11-14

Lisätiedot

Ilmanvaihdon tarjouslaskentaohjelma kerrostaloille

Ilmanvaihdon tarjouslaskentaohjelma kerrostaloille Miikka Multanen Ilmanvaihdon tarjouslaskentaohjelma kerrostaloille Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikka Insinöörityö 29.4.2016 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Miikka Multanen

Lisätiedot

Työturvallisuus. Talotekniikan perusteet

Työturvallisuus. Talotekniikan perusteet 2 Työturvallisuus Viereisessä kuvassa oleva laite ei ole henkilönostin. Sitä voidaan käyttää apuna esim. rakennuslevyjen nostoon tai kuten kuva symbolisesti esittää, iv-kanavien paikalleennostoon ja asennukseen.

Lisätiedot

QUICK BEND MINOR BEND BIG BEND SUPER BEND PUTKENTAIVUTUSPIHDIT PUTKENTAIVUTUSTYÖKALUT VUODESTA 1951

QUICK BEND MINOR BEND BIG BEND SUPER BEND PUTKENTAIVUTUSPIHDIT PUTKENTAIVUTUSTYÖKALUT VUODESTA 1951 QUICK BEND MINOR BEND BIG BEND SUPER BEND PUTKENTAIVUTUSPIHDIT PUTKENTAIVUTUSTYÖKALUT VUODESTA 1951 QUICK BEND suomalaisen putkiasentajan perustyökalu jo useammassa sukupolvessa. Kotimainen Quick bend

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT EPDM-kumiset VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT RAKENNUS / ASENNUSOHJE Myynti: Maahantuonti: Maan kaivaminen Kun altaan rakennuspaikka on valittu, maahan kaivetaan pohjapiirustusten mukainen kaivanto.

Lisätiedot

Flamco T-plus Nopein ja yksinkertaisin tapa ottaa liitoshaara olemassa olevasta verkostosta!

Flamco T-plus Nopein ja yksinkertaisin tapa ottaa liitoshaara olemassa olevasta verkostosta! Your reliable partner 6 Nopein ja yksinkertaisin tapa ottaa liitoshaara olemassa olevasta verkostosta! T-PLUS TERÄS T-PLUS MESSINKI painos fi 2009 liittimellä poistat vaikeudet olevaan verkostoon nopeasti

Lisätiedot

Taivutus ja muotoilu

Taivutus ja muotoilu Taivutus ja muotoilu Laaja valikoima erilaisiin taivutus- ja muotoilutarpeisiin. Luotettavaa laatua. Mallien Putkikoot määrä mm Sivu Putkentaivutuspihdit Putkityöt 7 5 8-4 10-18 8.2 Taivutuspihti 8 16-1

Lisätiedot

VESIKIERTOISEN LATTIALÄMMITYKSEN JA RADIAATTORILÄMMITYKSEN MATERIAALI- JA ASENNUSKUSTANNUSTEN VERTAILU

VESIKIERTOISEN LATTIALÄMMITYKSEN JA RADIAATTORILÄMMITYKSEN MATERIAALI- JA ASENNUSKUSTANNUSTEN VERTAILU Panu Peränen VESIKIERTOISEN LATTIALÄMMITYKSEN JA RADIAATTORILÄMMITYKSEN MATERIAALI- JA ASENNUSKUSTANNUSTEN VERTAILU Opinnäytetyö Talotekniikka Huhtikuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 26.03.2012

Lisätiedot

Kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kerrostalojen linjasaneeraukseen. Uponor Suomi Oy Toni Wahlfors

Kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kerrostalojen linjasaneeraukseen. Uponor Suomi Oy Toni Wahlfors Kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kerrostalojen linjasaneeraukseen Uponor Suomi Oy Toni Wahlfors Kerrostalojen talotekniikka Edistyksellistä saneerausta Uponor tarjoaa Tehokaan rakennusprosessin Lyhyemmän

Lisätiedot

UUSI! VOIT VAPAASTI VALITA PURISTUSTYÖKALUT! VUOTAA PURISTAMATTOMANA! SANHA -THERM PURISTUSJÄRJESTELMÄ

UUSI! VOIT VAPAASTI VALITA PURISTUSTYÖKALUT! VUOTAA PURISTAMATTOMANA! SANHA -THERM PURISTUSJÄRJESTELMÄ VOIT VAPAASTI VALITA PURISTUSTYÖKALUT! VUOTAA PURISTAMATTOMANA! UUSI! SANHA -THERM PURISTUSJÄRJESTELMÄ 12 108 mm lämmitykselle, paineilmalle ja jäähdytykselle www.sanha.com SANHA -THERM PURISTUSJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

26 Jokaisen putkiremonttiopas

26 Jokaisen putkiremonttiopas ut es iv yt Nä 26 Jokaisen putkiremonttiopas 4 KORJAUS- VAIHTOEHDOT PUTKIREMONTEISSA Putkiremonttimenetelmät voidaan luokitella karkeasti viiteen kategoriaan: 1) uudet putket vanhaan paikkaan 2) uudet

Lisätiedot

1/6. Pisteiden laskentatapa SÄHKÖURAKKATARJOUS. Suomi Oy. Tarjouspyynnön mukaisen urakan arvonlisäveroton kokonaishinta (alv 0%)

1/6. Pisteiden laskentatapa SÄHKÖURAKKATARJOUS. Suomi Oy. Tarjouspyynnön mukaisen urakan arvonlisäveroton kokonaishinta (alv 0%) 1/6 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 11210 / Ilomantsissa sijaitsevan toimintakeskuksen sähköasennusten muutostyöt (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 1 Kelvollisia tarjouksia

Lisätiedot

Heini Salo. Tuotannonohjauksen kehittäminen digitaalipainossa. EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma. Insinöörityö 15.5.

Heini Salo. Tuotannonohjauksen kehittäminen digitaalipainossa. EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma. Insinöörityö 15.5. EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Tuotannonohjauksen kehittäminen digitaalipainossa Insinöörityö 15.5.2008 Ohjaaja: tuotantopäällikkö Markku Lohi Ohjaava opettaja: yliopettaja Seija

Lisätiedot

Uutta erikoisterästä: Taloudellinen Viega Sanpress -putki 1.4521

Uutta erikoisterästä: Taloudellinen Viega Sanpress -putki 1.4521 Uutta erikoisterästä: Taloudellinen Viega Sanpress -putki 1.4521 Suunnittelu ja kustannuslaskenta taloudellisiksi: Viega Sanpress 1.4521 -putki Viegan vastaus epävakaisiin erikoisterästen hintoihin Erikoisteräksestä

Lisätiedot

Janne Ripatti. Putkiasennuksien yksikköhintatyökalu lisä- ja muutostöiden hallintaan

Janne Ripatti. Putkiasennuksien yksikköhintatyökalu lisä- ja muutostöiden hallintaan Janne Ripatti Putkiasennuksien yksikköhintatyökalu lisä- ja muutostöiden hallintaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 17.4.2012 Tiivistelmä Tekijä(t)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2011 1 (5) Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) Raj/5 1.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2011 1 (5) Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) Raj/5 1.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2011 1 (5) 190 Metrovarikon kehittäminen, vaihe 3, urakoista päättäminen HEL 2011-008528 T 02 08 03 00 Päätös Liikennelaitos -liikelaitoksen päätti oikeuttaa liikennelaitoksen

Lisätiedot

METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA

METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA Asennustapa A Asennustapa B Ø 12-100 Ø 125-300 2 Lasketaan kaavalla FS=2,3 r a=1,356 r Taivutussäde "r", kun asennus kuvan A mukaan Asennus

Lisätiedot

SADEVESI-, SALAOJA- JA RUMPUPUTKET. www.jita.fi

SADEVESI-, SALAOJA- JA RUMPUPUTKET. www.jita.fi SADEVESI-, SALAOJA- JA RUMPUPUTKET www.jita.fi Jitalta laajin valikoima kevennettyjä muoviputkia uusimmalla tekniikalla! Valmistamamme putket täyttävät RIL 128-2002 sekä standardin SFS EN 13476-1, 2 ja

Lisätiedot

PVC-U. Tuoteluettelo. Täydellinen valikoima putkia ja liittimiä sekä käsikäyttöisiä ja automaattisia venttiilejä

PVC-U. Tuoteluettelo. Täydellinen valikoima putkia ja liittimiä sekä käsikäyttöisiä ja automaattisia venttiilejä PVC-U Tuoteluettelo Täyellinen valikoima putkia ja liittimiä sekä käsikäyttöisiä ja automaattisia venttiilejä 76 PVC-U Putkistojärjestelmät Sivu Putket 80 iimattavat putkenosat / liittimet 85 Muunnososat

Lisätiedot

TURVALLINEN NOPEA LUOTETTAVA. T-plus T-HAARA JÄRJESTELMÄN TOIMIESSA; PIENEMPI RISKI SEKÄ HUOMATTAVA SÄÄSTÖ ASENNUSAJASSA JA KUSTANNUKSISSA.

TURVALLINEN NOPEA LUOTETTAVA. T-plus T-HAARA JÄRJESTELMÄN TOIMIESSA; PIENEMPI RISKI SEKÄ HUOMATTAVA SÄÄSTÖ ASENNUSAJASSA JA KUSTANNUKSISSA. TURVALLINEN NOPEA LUOTETTAVA T-plus T-HAARA JÄRJESTELMÄN TOIMIESSA; PIENEMPI RISKI SEKÄ HUOMATTAVA SÄÄSTÖ ASENNUSAJASSA JA KUSTANNUKSISSA. T-haara paljon helpommin Käytössä olevien järjestelmien laajennus,

Lisätiedot

Tuottajantie 25 60100 Seinäjoki www.kmedustusoy.fi

Tuottajantie 25 60100 Seinäjoki www.kmedustusoy.fi 0487400 SINK 12 X 12 45' 1 MUHV. PURISTUSKULMA M-PROF KPL 5,05 0487401 SINK 15 X 15 45' 1 MUHV. PURISTUSKULMA M-PROF KPL 5,48 0487402 SINK 18 X 18 45' 1 MUHV. PURISTUSKULMA M-PROF KPL 5,14 0487403 SINK

Lisätiedot

PAKOPUTKET EXHAUST SYSTEMS

PAKOPUTKET EXHAUST SYSTEMS PAKOPUTKET EXHAUST SYSTEMS YEISOSAT UNIVERSA PARTS 38 65 101 101 52 80 120 x 78 P 2887 P 80 P 81 P 82 P 83 178 2 x x 80 2 2 x 200 68 110 1 P 84 1 P 85 210 P 86 230 P 87 152 P 88 115 2 2 x 52 84 x 54 52

Lisätiedot

Putkijärjestelmät/ putkiliitostekniikka. F1 Prestabo SC-Contur

Putkijärjestelmät/ putkiliitostekniikka. F1 Prestabo SC-Contur Putkijärjestelmät/ putkiliitostekniikka F1 Prestabo F1 Järjestelmäputket ja puristusliittimet seostamatonta teräksestä. Käyttöalueet: Käyttöehdot EPDM-tiivisteitä käytettäessä: Vesi, umpinainen järjestelmä

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi

Joensuun seudun hankintatoimi 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Lieksan kaupunki Liperin kunta Nurmeksen kaupunki Joensuun kaupunki / Joensuun

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Keräimet asennetaan

Lisätiedot

CASAFLEX Kaukolämmön runko- ja taloliittymäputki

CASAFLEX Kaukolämmön runko- ja taloliittymäputki Kaukolämmön runko- ja taloliittymäputki Taipuisa kaukolämpöputki on taipuisa ja itsekompensoituva, yhdellä tai kahdella ruostumattomasta teräksestä valmistetulla virtausputkella varustettu lämpöeristetty

Lisätiedot

Putkiliitostekniikka. G2 Sanpress Inox G SC-Contur vuodonilmaisimella

Putkiliitostekniikka. G2 Sanpress Inox G SC-Contur vuodonilmaisimella Putkiliitostekniikka Sanpress Inox G SC-Contur vuodonilmaisimella Putket ja liittimet kaasuasennuksiin haponkestävää terästä. Nopean kylmäliitoksen edut: Ei juotos- tai hitsaustöitä, siksi ei myöskään

Lisätiedot

Pieni (590) 12...20 630 20 130 70 30 50 Iso (850) 20...32 825 30 210 90 45 90

Pieni (590) 12...20 630 20 130 70 30 50 Iso (850) 20...32 825 30 210 90 45 90 LENTON KIERREMUHVIJATKOSTEN JA ANKKUREIDEN ASENNUS Toimitustila Ellei toisin ole sovittu, jatkokset tai ankkurit toimitetaan liitoskappale valmiiksi asennettuna toiseen liitettävään tankoon ja muhvin vapaa

Lisätiedot

Semifinaalitehtävä Taitaja2015_Putkisennus 405_FI (suomi/ruotsi)

Semifinaalitehtävä Taitaja2015_Putkisennus 405_FI (suomi/ruotsi) Semifinaalitehtävä Taitaja2015_Putkisennus 405_FI (suomi/ruotsi) Tekijät: Nimi: Samppa, Hannu Väätäinen ja Juha Kaukola-Risku Oppilaitos: Sedu, Kurikka Päiväys: 2.12.2014 1 Sisällysluettelo Putkiasennus

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

Tilapäisen tulityön suorittaminen. Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa

Tilapäisen tulityön suorittaminen. Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa 1 Tilapäisen tulityön suorittaminen Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa 2 Sisällys Tilapäisen tulityön suorittaminen... 1 Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa...

Lisätiedot

11. Lattia- ja seinäkiinnikkeet

11. Lattia- ja seinäkiinnikkeet . Lattia- ja seinäkiinnikkeet Flamcon seinälle asennettava M kannakevalikoima on suunniteltu teräsputkien, sprinkleriputkien ja ohutseinäisten teräs- ja kupariputkien asennukseen. Nämä yksiosaiset äänieristekumilla

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Smartline ABC. Pipes for Life

Smartline ABC. Pipes for Life Smartline ABC Pipes for Life Valikoima: LVI-nro Putket 2485 300 40 mm Smartline putki 1 m 2485 301 40 mm Smartline putki 3 m 2485 303 50 mm Smartline putki 1 m 2485 304 50 mm Smartline putki 3 m LVI-nro

Lisätiedot

Pipelife Pragma. PP Maaviemäriputki

Pipelife Pragma. PP Maaviemäriputki Pipelife Pragma PP Maaviemäriputki Pragma Yksi putki moneen käyttöön Viemäriputkistot ja ympäristö Samalla kun yhdyskuntamme muuttuu ja kehittyy entistä nopeammin, on yhä tärkeämpää ottaa huomioon myös

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Kaikista aurinkoisin

Lisätiedot

LK Hanakulmarasia. Rakenne. 16 mm:n PEX-ja PAL-putkille. 16 mm:n puserrusliittimellä tai PressPex-liittimellä

LK Hanakulmarasia. Rakenne. 16 mm:n PEX-ja PAL-putkille. 16 mm:n puserrusliittimellä tai PressPex-liittimellä LK Hanakulmarasia Rakenne 16 mm:n PEX-ja PAL-putkille 16 mm:n puserrusliittimellä tai PressPex-liittimellä 20 mm:n PEX-putkelle puserrusliittimellä* * 20 mm:n putki vaatii tarkastusluukun huoltoa varten

Lisätiedot

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Rakenne LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappia LL VS käytetään, kun halutaan peittää LK Jakotukki RF ja LK Jakajasekoitusryhmä

Lisätiedot

Eristetyt putkistot. Uponor -eristetyt putkistojärjestelmät

Eristetyt putkistot. Uponor -eristetyt putkistojärjestelmät 1.3.2012 Eristetyt putkistot Uponorin eristetyt putkistojärjestelmät on tarkoitettu kylmän ja lämpimän käyttöveden ja lämmön siirtoon. Putkistot voidaan asentaa suoraan kiepiltä kaivantoon jopa 200 metrin

Lisätiedot

PUOLIPYÖREÄN SADEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE

PUOLIPYÖREÄN SADEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE PUOIPYÖREÄN SDEVESIJÄRJESTEMÄN SENNUSOHJE 1 6 5 8 7 10 3 11 14 9 2 4 12 13 11 14 17 Tuotelista Nro Tuote 1 Pisko kouru 2 Pisko ulkokulma 90 3 Pisko sisäkulma 90 4 Pisko tukkopää, oikea ja vasen 5 Pisko

Lisätiedot

Taloteknisten putkistojen materiaalit ja liitostavat

Taloteknisten putkistojen materiaalit ja liitostavat Otto Vähä-Herttua Taloteknisten putkistojen materiaalit ja liitostavat Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan tutkinto-ohjelma Insinöörityö 9.4.2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VERTAILU 56H/11 Sivu 1/5

HELSINGIN KAUPUNKI VERTAILU 56H/11 Sivu 1/5 HELSINGIN KAUPUNKI VERTAILU 56H/11 Sivu 1/5 ESITYSJÄRJESTELMÄHANKINNAN TARJOUSTEN VERTAILU 1. YLEISTÄ Helsingin kaupungin liikennelaitos liikelaitos (myöhemmin HKL) on pyytänyt tarjouksia valvomorakennuksensa

Lisätiedot

Putkijärjestelmä MAICOFlex Taipuisa Ilmanvaihtokanava

Putkijärjestelmä MAICOFlex Taipuisa Ilmanvaihtokanava Putkijärjestelmä MAICOFlex Taipuisa Ilmanvaihtokanava Kun helppous ja nopeus ratkaisevat Terveellistä asumista www.maico-ventilatoren.com Hiukkaset, pöly, melu: Nämä kuuluvat menneisyyteen! Aina puhdasta

Lisätiedot

1.2 Teräsputki sähkösinkitty Toimitus 6 m:n putkeina. Normalisoitu. Kylmä taivutus

1.2 Teräsputki sähkösinkitty Toimitus 6 m:n putkeina. Normalisoitu. Kylmä taivutus lvnumero ulk. x sein. pks. d x s sisä di vesi tilvuus l/m pino kg/m 1.2 Teräs sähkösinkitty Toimitus 6 m:n putkein. Normlisoitu. Kylmä tivutus ulk. lv- x sein. sisä vesi metrejä pks. tilvuus pino numero

Lisätiedot

Tampereen Raitiotie. Esitys uudesta indeksijaosta KAS 1 vaiheen kustannusarvioon

Tampereen Raitiotie. Esitys uudesta indeksijaosta KAS 1 vaiheen kustannusarvioon Tampereen Raitiotie Esitys uudesta indeksijaosta KAS 1 vaiheen kustannusarvioon 13.9.2016 Uusi indeksi yhdistelmä Tampereen raitiotien allianssissa Mitä uudella indeksiyhdistelmällä tavoitellaan? Uuden

Lisätiedot

Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä)

Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä) Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä) Tarjoamme Pyhäjoen kunnalle 1.11.2013 päivätyn tarjouspyynnön mukaista lvi ja hydrauliikkatöitä ajalle 2014-2016:

Lisätiedot

DuoSolar. Aurinkolämpöjärjestelmiin tarkoitetut,

DuoSolar. Aurinkolämpöjärjestelmiin tarkoitetut, DuoSolar DuoSolar Aurinkolämpöjärjestelmiin tarkoitetut, esieristetyt putkistot säästävät kallista asennusaikaa } HT/Armaflexin tunnettuun laatuun perustuva } Patentoitu, ainutlaatuinen irti/yhteen-liitostekniikka

Lisätiedot

Kaikessa rauhassa. Geberit Silent-Pro

Kaikessa rauhassa. Geberit Silent-Pro Kaikessa rauhassa. Geberit Silent-Pro Uutuus. Muhvijärjestelmä. Ääntä eristävä. Geberit Silent-Pro -viemärijärjestelmä vähentää huomattavasti epätoivottuja ääniä viereisistä kylpyhuoneista. Asentajat ja

Lisätiedot

Anne-Marie Nääppä PAINEPUKUMATERIAALIEN KÄYTTÖOMINAISUUKSIEN SÄILYMINEN

Anne-Marie Nääppä PAINEPUKUMATERIAALIEN KÄYTTÖOMINAISUUKSIEN SÄILYMINEN TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelma Tutkintotyö Anne-Marie Nääppä PAINEPUKUMATERIAALIEN KÄYTTÖOMINAISUUKSIEN SÄILYMINEN Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 2007

Lisätiedot

OHUTSEINÄISILLE TARKKUUSTERÄS- JA KUPARIPUTKILLE

OHUTSEINÄISILLE TARKKUUSTERÄS- JA KUPARIPUTKILLE OHUTSEINÄISILLE TARKKUUSTERÄS- JA KUPARIPUTKILLE PUSERRUSLIITTIMET METALLIPUTKET Tämä on erittäin muunneltava lämmitys, jäähdytys- ja käyttövesijärjestelmien metalliputkien puserrusliitin. Samaan liitinrunkoon

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

KoskiThermasennusohje

KoskiThermasennusohje KoskiThermasennusohje KoskiTherm lattialämmityslevy vesikiertoiseen lattialämmitykseen Koskisen Oy on kehittänyt yhteistyössä Uponorin kanssa KoskiThermin, jonka avulla vesikiertoinen lattialämmitys voidaan

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ PALOLUOKITUS - TAULUKKO ASENNUS TESTISTANDARDIT VÄLI- JA KANTAVAT SEINÄRAKENTEET 100 MM KANTAVAT LATTIARAKENTEET 150 MM

TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ PALOLUOKITUS - TAULUKKO ASENNUS TESTISTANDARDIT VÄLI- JA KANTAVAT SEINÄRAKENTEET 100 MM KANTAVAT LATTIARAKENTEET 150 MM TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ Protecta FR Pipe Wrap on suunniteltu ylläpitämään seinien ja lattioiden palonkestoa silloin kun niihin on vedetty läpivientejä (yhtenäiset muovi- tai metalliputket palavan

Lisätiedot

Kaapelinsuojaus. Uponor-kaapelinsuojausjärjestelmä

Kaapelinsuojaus. Uponor-kaapelinsuojausjärjestelmä Uponor-kaapelisuojausjärjestelmän Tripla- ja Uponor-kaapelinsuojausjärjestelmä Opto ja niiden osat sekä jatkoskaivot muodostavat kokonaisen järjestelmän kaapelien maa-asennuksiin. Putkien, yhteiden ja

Lisätiedot

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen 10 Urakoitsijan ja urakkamuodon VAlinta 10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen Urakkatarjouspyynnön valmistelee projektinjohtaja suunnittelijoiden teknisten asiakirjojen pohjalta. Tarjouspyyntö määrittelee muun

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.5.2011 lähtien

PALVELUHINNASTO 1.5.2011 lähtien PALVELUHINNASTO 1.5.2011 lähtien Porin Vesi myöntää tekemilleen töille ja asentamilleen tarvikkeille kymmenen vuoden takuun. Takuu lasketaan alkavaksi työn luovutushetkestä. 1. TYÖPALKAT 1.1 Asentajat

Lisätiedot

ESIMERKKI: RYHMÄJOHDOT

ESIMERKKI: RYHMÄJOHDOT ESIMERKKI: RYHMÄJOHDOT Esimerkkitoimisto koko 12 x 10 m 12 työpistettä Työpisteessä: perussähköistykseen pistorasiat (2 kpl) erilliset DATA-pistorasiat tietokoneita varten tietoverkkoliitäntä Vikavirtasuojat

Lisätiedot

ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO

ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO VESISET Plus + ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO 50/ 75/ 100 mm SANEERAUS Kaivon asennus laattaan s.2 Kaivon asennustuurna s.3 Muhvin ja putken asennus s.4 Ylin kerros ja mutkat s.6 Seinäkiinnikkeet

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Hornhattulan päiväkoti, Porvoo. Lämminvesijohtojen vuotoselvitys. Projekti

Tutkimusraportti. Hornhattulan päiväkoti, Porvoo. Lämminvesijohtojen vuotoselvitys. Projekti Tutkimusraportti Hornhattulan päiväkoti, Porvoo Projekti 308286 9.1.2017 Tiivistelmä Tutkimuksen kohteena on osoitteessa Mika Waltarin katu 12, Porvoo sijaitseva Hornhattulan päiväkoti. Tutkimusraporttiin

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNIIKKA. Uponor Ultra Classic uuden sukupolven sileä maaviemärijärjestelmä

YHDYSKUNTATEKNIIKKA. Uponor Ultra Classic uuden sukupolven sileä maaviemärijärjestelmä YHDYSKUNTATEKNIIKKA Uponor Ultra Classic Uponor Ultra Classic uuden sukupolven sileä maaviemärijärjestelmä hyväksy vain uponor-laatua. Uponor Ultra Classic Uuden sukupolven PP-maaviemäri Uponor Ultra Classic

Lisätiedot

PE-HD viemäröintiputkistot. Tuoteluettelot ja mittakuvat

PE-HD viemäröintiputkistot. Tuoteluettelot ja mittakuvat viemäröintiputkistot Tuoteluettelot ja mittakuvat Sisällysluettelo viemäröintiputkistot Putket Putket...3 Osat Supistajat...3 Käyrät...6 Kulmat...9 Haarayhteet...12 Päätyhatut...22 Yhdistäjät Sähkömuhvit

Lisätiedot

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi KODISTA MUKAVAMPI JA TERVEELLISEMPI JÄÄHDYTYKSELLÄ ASUINMUKAVUUTTA JA PAREMPIA YÖUNIA Toimistot ja ostoskeskukset pysyvät jäähdytyksen avulla

Lisätiedot

Cement Design. Osa kestävää kehitystä

Cement Design. Osa kestävää kehitystä Cement Design Cement Design tarkoittaa kirjaimellisesti sementillä suunnittelua ja muotoilua. Uudet mikrosementit ovat tehneet sementin- ja betoninoloisista pinnoista trendikkäitä niin yksityisissä kodeissa

Lisätiedot

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 1/10 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 51H16 / KORJAUSILMOITUS: LVI tarvikkeiden puitejärjestely (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011

Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yhden putken systeemi vai erotteleva? Vanhoissa kiinteistöissä yleensä yksi

Lisätiedot

adminetin vastaavat tuotteet

adminetin vastaavat tuotteet adminetin vastaavat tuotteet Edullisimman tuotteen löytäminen eri valmistajien vaihtoehdoista on helppoa vastaavien tuotteiden avulla. Adminetin vastaavien tuotteiden rekisterillä saatte merkittävää kilpailuetua

Lisätiedot

KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS

KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS ESITTELY JA ALUSTAVIA TULOKSIA 16ENN0271-W0001 Harri Muukkonen TAUSTAA Uusiutuvan energian hyödyntämiseen

Lisätiedot

Uponor-komposiittijärjestelmä

Uponor-komposiittijärjestelmä 1.3.2013 MLCP-komposiittiputkissa (MLCP = multilayer composite pipe) on korkeita lämpötiloja kestävän PE-muoviseinämän sisällä alumiiniputki. Rakenteessa yhdistyvät muovin syöpymättömyys ja metallin muodonpysyvyys

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Keskittämisrenkaat. Meiltä löytyy ratkaisu jokaiseen putkikokoon, 25 mm ja siitä ylöspäin.

Keskittämisrenkaat. Meiltä löytyy ratkaisu jokaiseen putkikokoon, 25 mm ja siitä ylöspäin. Keskittämisrenkaat Keskittämisrenkaita käytetään kun virtausputki menee suojaputken sisällä, kuten esim. tiealituksissa. Meidän keskittämisrenkaat ovat valmistettu polyeteenistä jonka edut ovat: - helppo

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.1.2013 lähtien

PALVELUHINNASTO 1.1.2013 lähtien 1.1.2013 PALVELUHINNASTO 1.1.2013 lähtien Porin Vesi myöntää tekemilleen töille ja asentamilleen tarvikkeille kymmenen vuoden takuun. Takuu lasketaan alkavaksi työn luovutushetkestä. Verottaja ei myönnä

Lisätiedot

Haluatko polttaa työpaikkasi?

Haluatko polttaa työpaikkasi? Haluatko polttaa työpaikkasi? VAHINKOKORVAUKSIA 25 2 Miljoonaa euroa 15 1 5 Palo Murto Vuoto 88 9 92 94 96 98 2 4 6 8 1 12 2 1 VAHINKOMÄÄRIÄ 8 7 6 1 kpl 5 4 3 2 1 Palo Murto Vuoto 88 9 92 94 96 98 2 4

Lisätiedot

Samsung tarakka-akku Asennusohje

Samsung tarakka-akku Asennusohje Samsung tarakka-akku Asennusohje (voidaan soveltaa myös muihin tarakka-akkuihin) Kiinnitysosat: Asennus: Huom. Koska pyöriä on erilaisia, on nämä ohjeet suuntaa antavia. Lue ohjeet läpi ennen asennusta.

Lisätiedot

Kipsivalu.fi - tarjouspyyntöopas. Näin pyydät kipsivalutarjouksen ja vertailet saamiasi tarjouksia

Kipsivalu.fi - tarjouspyyntöopas. Näin pyydät kipsivalutarjouksen ja vertailet saamiasi tarjouksia Kipsivalu.fi - tarjouspyyntöopas Näin pyydät kipsivalutarjouksen ja vertailet saamiasi tarjouksia JoKa-Remontit Oy Jouni Kartaslammi 16.1.2012 JoKa-Remontit Oy 2! Kipsivalun tarjouspyyntöopas 01/2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Työ- ja elinkeinoministeriö Tarjouksen

Lisätiedot

ROCKFON SYSTEM G DIRECT

ROCKFON SYSTEM G DIRECT Järjestelmän kuvaus: ROCKFON SYSTEM G DIRECT Suoraan asennettava järjestelmä Nopea ja tehokas asennusprosessi Oikea valinta mataliin huoneisiin Tyylikäs ja yhtenäinen ilme alakattoon G 300 mm ROCKFON SYSTEM

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

Painoarvojen ja erilaisten laskukaavojen käyttäminen tarjousten vertailussa Ilkka Sihvola

Painoarvojen ja erilaisten laskukaavojen käyttäminen tarjousten vertailussa Ilkka Sihvola Painoarvojen ja erilaisten laskukaavojen käyttäminen tarjousten vertailussa 1 Helsingin Sanomat..pikku uutinen muutaman vuoden takaa 2 Esimerkki tältä aamulta (13.6.2017, klo 9:08) Viimeisin Hilmassa julkaistu

Lisätiedot