Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös 2009"

Transkriptio

1 Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös 2009

2 Sisällysluettelo 1 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tytär- ja osakkuusyhtiöt Tulos ja siirto eläkevastuurahastoon Maksutulo ja eläkkeet Sijoitusten kirjanpitoarvo Sijoitusten nettotuotto tuloslaskelmassa Arvopapereiden lainaaminen Sijoitusten tuotto Muun omaisuuden kuin sijoitusten kirjanpitoarvo Kunnallisen eläkejärjestelmän karttuneiden etuuksien pääoma-arvo Suunnitelman mukaiset poistot Ulkomaanrahan määräiset erät Vuokrasopimukset Toimintakulut ja poistot Henkilökunnan eläketurva Tuloslaskelman liitetiedot KuEL-maksuosuudet 1) KuEL-eläkkeet 2) Eläkemenojen oikaisut 3) Sijoitusten nettotuotto 4) Henkilöstökulut 5) Toimintakulut ja poistot toiminnoittain 6) Taseen liitetiedot Sijoitukset 7) Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset 8) Lainakanta lainanottajittain 9) Muut saamiset ja ennakkomaksut 10) Eläkevastuurahasto 11) Muu velat 12) Siirtovelat 13) Saamiset ja velat, tytär- ja osakkuusyhtiöt 14) Kiinteistöt, kiinteistöosakkeet ja muut kiinteistösijoitukset 15) Suurimmat osakeomistukset 16) Osakerahastot 17) Suurimmat pääomarahastosijoitukset 18) Hedge-rahastot 19) Muut tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeet ja osuudet 20) Suurimmat joukkovelkakirjaomistukset liikkeeseenlaskijoittain 21) Korkorahastot 22) Valuuttarahastot 23) Muut liitetiedot Johdannaissopimukset Vastuut Kunnallisen eläkejärjestelmän karttuneiden etuuksien pääoma-arvo Kuntien eläkevakuutusta kuvaavia keskeisiä lukuja Sijoitustuotto (käyvin arvoin) Sijoitusjakauma (käyvin arvoin) Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

3 7.7 Sijoitusomaisuuden tuotto ja riskiluvut *) Tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen päiväys ja allekirjoitus 38 9 Tilinpäätösmerkintä Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

4 1 Tuloslaskelma Maksutulot KuEL-maksuosuudet 1) , ,81 Työttömyysvakuutusrahaston vakuutusmaksu , ,50 Taloudellinen tuki , , , ,44 Eläkemenot KuEL-eläkkeet 2) , ,13 Eläkemenojen oikaisut 3) , ,01 Taloudellinen tuki , ,02 Kuntoutus , , , ,41 RAHOITUSKATE , ,03 Sijoitusten nettotuotto 4) , ,55 RAHOITUS- JA SIJOITUSTOIMINNAN KATE , ,52 Lakisääteiset maksut , ,59 Toimintakulut Henkilöstökulut 5), 6) , ,41 Muut toimintakulut 6) , ,70 Saadut korvaukset 6) , , , ,82 Muut tuotot ja kulut , ,53 Poistot 6) , ,25 RAHASTOITUVA TULOS , ,65 Eläkevastuurahaston vähennys / lisäys (-) , ,65 TULOS 0,00 0,00 Numerot 1), 2), 3) jne. viittaavat liitetietojen vastaavaan kohtaan. Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

5 2 Tase VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 8) , ,84 Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet 7) , ,41 Lainasaamiset tytär- ja osakkuusyhtiöiltä , , , ,73 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet 7) , ,43 Rahoitusmarkkinavälineet 7) , ,50 Lainasaamiset 9) , , , ,31 Sijoitukset yhteensä 7) , ,04 Saamiset Maksutulosaamiset , ,04 Saamiset tytär- ja osakkuusyhtiöiltä , ,82 Muut saamiset 10) , , , ,51 Muu omaisuus Koneet ja kalusto 8) , ,49 Muut 8) , ,95 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,44 Siirtosaamiset ja ennakkomaksut Ennakkomaksut 10) , ,51 Kertyneet korot , ,43 Muut siirtosaamiset , , , ,94 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,77 Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

6 VASTATTAVAA Eläkevastuurahasto 11) , ,42 Velat Velat tytär- ja osakkuusyhtiöille , ,16 Muut velat 12) , , , ,67 Siirtovelat ja saadut ennakkomaksut Siirtovelat 13) , ,09 Saadut ennakkomaksut , , , ,68 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,77 Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

7 3 Rahoituslaskelma Voitto/tappio varsinaisesta toiminnasta , ,65 Oikaisut: Arvonmuutokset , ,46 Poistot , ,25 Myyntivoitot ja -tappiot , ,97 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,03 Saamisten vähennys (+)/lisäys(-) , ,46 Velkojen lisäys (+)/vähennys (-) , ,95 Liiketoiminnan rahavirta , ,52 Investoinnit sijoituksiin (pl. rahavarat) , ,12 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot , ,58 Investointien rahavirta , ,70 Rahavarojen muutos , ,82 Rahat ja pankkisaamiset , ,18 Rahat ja pankkisaamiset , ,00 Muutos , ,82 Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

8 4 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Kuntien eläkevakuutus on erityisellä lailla perustettu julkisoikeudellinen yhteisö, jonka tehtävänä on huolehtia kunnallisen eläkelain (KuEL) toteuttamisesta. Kuntien eläkevakuutuksen kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan kunnallisessa eläkelaissa olevia säädöksiä, hyvää kirjanpitotapaa ja soveltuvin osin kirjanpitolakia. Kuntien eläkevakuutuksen toimintaa valvoo valtiovarainministeriö sekä rahoitustoiminnan suunnittelun ja sijoitustoiminnan osalta Finanssivalvonta. 4.1 Tytär- ja osakkuusyhtiöt Konsernitilinpäätöstä ei laadita, koska emoyhtiön tilinpäätöksen katsotaan antavan oikean ja riittävän kuvan eläkelaitoksen taloudellisesta asemasta ja tuloskehityksestä. Pääosan tytär- ja osakkuusyhtiöistä muodostavat keskinäiset kiinteistö- ja asuntoyhtiöt, jotka on pääosin rahoitettu emoyhtiön toimesta. Näiden osalta vuokratuotot maksetaan omistajalle ja kulut katetaan osakkaalta perittävällä yhtiövastikkeella. Tuottojen ja kulujen sisältyessä Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätökseen on yhdistelemättä jättämisen merkitys tulokseen ja eläkevastuurahastoon vähäinen. Osakkuusyhtiö Kuntarahoitus Oyj harjoittaa eläkelaitoksen toiminnasta poikkeavaa luottolaitostoimintaa. Sijoituksen vaikutus eläkelaitoksen tulokseen ja taseeseen ei ole olennainen. Muiden tytär- ja osakkuusyhtiöiden merkitys on vähäinen. 4.2 Tulos ja siirto eläkevastuurahastoon Vuosittaisten tulojen ja menojen erotus lisätään/vähennetään eläkevastuurahastoon/-rahastosta. Tämän siirron jälkeen tilikauden tulos on nolla. Eläkevastuurahastoon sisältyy myös sijoitusomaisuuden kertynyt käypien arvojen ja hankintamenon realisoitumaton arvonmuutos. 4.3 Maksutulo ja eläkkeet KuEL-maksuosuudet koostuvat kolmesta osasta, palkkaperusteisesta maksusta, eläkemenoperusteisesta maksusta sekä varhaiseläkemenoperusteisesta maksusta. Palkkaperusteinen maksuosuus kirjataan tilinpäätökseen ennakkomaksujen suuruisena. Tilinpäätökseen kirjataan myös edellisten vuosien ennakkomaksujen ja lopullisen maksun erotus. Eläkemenoperusteinen ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu kirjataan ja peritään valtuuskunnan päätöksen suuruisena. Eläkemenot kirjataan tilinpäätökseen maksuperusteisesti. 4.4 Sijoitusten kirjanpitoarvo Yleisperiaatteena sijoitukset arvostetaan käypään arvoon. Käypään arvoon arvostettavat sijoitukset muodostuvat rahoitusvälineistä, joita ovat osakkeet ja osuudet, rahastosijoitukset, johdannaiset ja rahoitusmarkkinavälineet sekä muista kuin omassa käytössä olevista kiinteistösijoituksista. Omassa käytössä oleva kiinteistöomaisuus arvostetaan suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn hankintahintaan. Lainasaamiset arvostetaan nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Kiinteistösijoitukset arvostetaan käypään arvoon kiinteistökohteittain käyttäen tuottoarvo- tai kauppa-arvomenetelmää. Ulkopuoliset arvioitsijat arvioivat yksittäiset kiinteistöt säännöllisin väliajoin. Näiden arviointien välillä arviot päivitetään vuosittain. Kiinteistörahastojen käypinä arvoina käytetään lähtökohtaisesti hallinnointiyhtiöiden ilmoittamia tilinpäätöshetken nettovarallisuusarvoja (ns. NAV-arvo). Mikäli tilinpäätöshetken kyseistä arvoa ei ole saatavilla, käytetään viimeistä saatavilla olevaa arvoa, jota oikaistaan arvostuksen jälkeen tapahtuneilla pääomamuutoksilla ko. rahastossa. Mikäli nettovarallisuusarvoa ei ole saatavilla, arvostetaan kiinteistörahasto-osuus jäljellä olevaan hankintamenoon. Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

9 Noteerattujen osakkeiden käypänä arvona käytetään viimeisintä saatavilla olevaa kaupantekokurssia (closing price). Muiden osakkeiden käypänä arvona pidetään luotettavaksi arvioitua todennäköistä luovutushintaa, tai ellei sellaista ole saatavilla, hankintamenoa. Pääomarahasto-osuuksien käypänä arvona käytetään lähtökohtaisesti hallinnointiyhtiöiden ilmoittamia tilinpäätöshetken nettovarallisuusarvoja (ns. NAV-arvo). Mikäli tilinpäätöshetken kyseistä arvoa ei ole saatavilla, käytetään viimeistä saatavilla olevaa arvoa, jota oikaistaan arvostuksen jälkeen tapahtuneilla pääomamuutoksilla ko. rahastossa. Mikäli nettovarallisuusarvoa ei ole saatavilla, arvostetaan pääomarahasto-osuus jäljellä olevaan hankintamenoon. Sijoitusrahastojen käypänä arvona käytetään viimeisintä saatavilla olevaa hallinnointiyhtiön ilmoitusta rahasto-osuuden arvosta. Rahoitusmarkkinavälineiden käypänä arvona käytetään viimeisintä saatavilla olevaa kaupantekokurssia (closing price) tai todennäköistä luovutushintaa. Käypä arvo ei sisällä kertyneitä korkoja, jotka sisältyvät siirtosaamisiin (ns. clean price). Johdannaissopimukset merkitään kirjanpitoon käypään arvoon, kun eläkelaitoksesta on tullut sopimusosapuoli niiden päättymishetkeen asti. Käypänä arvona käytetään tilinpäätöspäivän julkisesti noteerattua markkinahintaa tai vastaavan sopimuksen luotettavana pidettyä markkinahintaa, todennäköistä luovutushintaa tai ulkopuolisen tahon antamaa arviota. Käypä arvo on summa, joka olisi saatu tai tullut maksettavaksi, mikäli sopimukset olisi suljettu vastakkaisilla sopimuksilla tilinpäätöshetkellä. Johdannaissopimuksiin ei sovelleta kirjanpidollista suojauslaskentaa. 4.5 Sijoitusten nettotuotto tuloslaskelmassa Sijoitusten nettotuotto sisältää sekä realisoituneet tuotot ja kulut että sijoitusten arvostuserojen muutoksen tilivuoden aikana. 4.6 Arvopapereiden lainaaminen Tiedot tilinpäätöshetkellä arvopapereiden lainaussopimuksilla lainaksi luovutetuista arvopapereista on kerrottu tilinpäätöksen liitetiedoissa. Lainaksi annetut arvopaperit sisältyvät taseeseen. Tilinpäätöshetkellä avoinna olevien lainaussopimusten vastapuolena on selvitysyhteisö, jolle lainaksiottaja on asettanut lainoista vakuuden. 4.7 Sijoitusten tuotto Sijoitusten tuottoprosentti suhteessa sitoutuneeseen pääomaan lasketaan erikseen kullekin sijoituslajille ja sijoitusten yhteismäärälle ottaen huomioon päivittäin tai kuukausittain aikapainotetut kassavirrat. Laskennassa käytetään ns. mukautettua Dietzin aika- ja rahapainotettua kaavaa, jossa sitoutunut pääoma lasketaan lisäämällä kauden alun markkina-arvoon kauden aikaiset kassavirrat painotettuna sillä suhteellisella osuudella koko kauden pituudesta, joka on jäljellä tapahtumapäivästä tai tapahtumakuukauden puolivälistä kauden loppuun. 4.8 Muun omaisuuden kuin sijoitusten kirjanpitoarvo Aineettomien hyödykkeiden, koneiden ja kaluston kirjanpitoarvo on hankintameno vähennettynä suunnitelma- ja arvonalentumispoistoilla. Hankintamenoon sisällytetään hankinnasta välittömästi johtuvat menot. Maksutulosaamiset ja muut saamiset arvostetaan nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahat ja pankkisaamiset arvostetaan nimellisarvoon. Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

10 4.9 Kunnallisen eläkejärjestelmän karttuneiden etuuksien pääoma-arvo Kunnallisen eläkejärjestelmän karttuneiden etuuksien pääoma-arvo on tilinpäätöksen liitetiedoissa esitettävä arvio sekä maksussa olevista että tilikauden loppuun mennessä karttuneista vielä maksamattomista KuEL-eläkkeistä aiheutuvista eläkemenoista. Arviota laskettaessa käytetään Tilastokeskuksen väestöennusteeseen perustuvaa kuolevuutta. Eläkemenon nykyarvon määrittämisessä käytetään 3 prosentin diskonttokorkoa Suunnitelman mukaiset poistot Kuluvien hyödykkeiden hankintameno kirjataan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaisina poistoina kuluksi käyttäen seuraavia taloudellisia pitoaikoja: - rakennukset ja rakennelmat vuotta - rakennusten tekniset laitteet 15 vuotta - koneet ja kalusto 5 vuotta - muut pitkävaikutteiset menot 3 5 vuotta 4.11 Ulkomaanrahan määräiset erät Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirjataan euromääräisiksi käyttäen tapahtumapäivän valuuttakurssia. Tilinpäätöksessä ulkomaan rahan määräiset saamiset ja velat sekä käypään arvoon arvostettavat erät on arvostettu tilinpäätöspäivän Euroopan Keskuspankin keskikurssiin. Kurssierot on kirjattu tulosvaikutteisesti Vuokrasopimukset Aineellisia hyödykkeitä koskevat vuokraleasing-sopimukset on käsitelty ns. käyttöleasingsopimuksina Toimintakulut ja poistot Toimintakulut ja poistot esitetään omina erinään tuloslaskelmassa. Toimintokohtainen jako eläketoiminnon, sijoitustoiminnon ja hallinnon kesken on esitetty liitetiedoissa Henkilökunnan eläketurva Kuntien eläkevakuutuksen henkilökunnalle on järjestetty kunnallisen eläkelain (KuEL) mukainen eläketurva. Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

11 5 Tuloslaskelman liitetiedot 5.1 KuEL-maksuosuudet 1) Maksuosuuslaji Palkkaperusteinen maksu työnantajan osuus , ,57 palkansaajien eläkemaksu , , , ,87 Eläkemenoperusteinen maksu , ,00 Varhaiseläkemenoperusteinen maksu , ,00 Vuoden KuEL-maksut yhteensä , ,87 Edellisten vuosien oikaisut yhteensä , ,06 KuEL-maksuosuudet yhteensä , , KuEL-eläkkeet 2) Eläkelaji Vanhuuseläke , ,17 Varhennettu vanhuuseläke , ,65 Työkyvyttömyyseläke , ,69 Yksilöllinen varhaiseläke , ,76 Työttömyyseläke , ,84 Perhe-eläke , ,32 Osa-aikaeläke , ,86 Kuntoutustuki , ,88 Kuntoutuskorotus , , , ,56 Valtiolle maksettavat osuudet , , , ,19 EY-eläkkeiden siirtokorvaukset , ,94 Yhteensä , ,13 Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

12 5.3 Eläkemenojen oikaisut 3) Valtiokonttorin korvaukset eräisiin erityislakeihin perustuviin eläkkeisiin , ,97 Palautuneet eläkkeet , ,04 Muut oikaisut , ,00 Yhteensä , , Sijoitusten nettotuotto 4) Sijoitusten tuotot Korkotuotot , ,29 Osinkotuotot , ,77 Kiinteistötuotot , ,75 Myyntivoitot ja muut tuotot , , , ,89 Sijoitusten kulut Kulut kiinteistösijoituksista , ,66 Myyntitappiot ja muut kulut , , , ,98 Arvostuserojen muutos Osakkeet ja osakerahastot , ,06 Joukkovelkakirjat , ,74 Lyhytaikaiset sijoitukset , ,59 Pääomarahastot , ,57 Hedge-rahastot , ,46 Listaamattomat osakkeet , ,61 Kiinteistöt , ,98 Muut tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeet ,00 0,00 Hyödykesijoitukset , , , ,46 Sijoitusten nettotuotto , ,55 Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

13 5.5 Henkilöstökulut 5) Palkat ja palkkiot *) , ,98 Eläkekulut , ,04 Muut lakisääteiset henkilösivukulut , ,29 Vapaaehtoiset henkilösivukulut , , , ,41 *) Toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajien, hallituksen ja valtuuskunnan osuus , ,40 Johdolle myönnetyt velkakirjalainat , , Toimintakulut ja poistot toiminnoittain 6) Vuonna 2009 Eläketoiminto Sijoitustoiminto Hallinto Yhteensä Henkilöstökulut , , , ,89 Atk-kulut , , , ,13 Ostopalvelut , , , ,48 Muut toimintakulut , , , ,07 Toimintakulut , , , ,57 Saadut korvaukset (KKR, VK ym.) , , ,09 Nettotoimintakulut , , , ,48 Poistot , , , ,91 Nettotoimintakulut ja poistot , , , ,39 Vuonna 2008 Eläketoiminto Sijoitustoiminto Hallinto Yhteensä Henkilöstökulut , , , ,41 Atk-kulut , , , ,27 Ostopalvelut , , , ,31 Muut toimintakulut , , , ,12 Toimintakulut , , , ,11 Saadut korvaukset (KKR, VK ym.) , , ,29 Nettotoimintakulut , , , ,82 Poistot , , , ,25 Nettotoimintakulut ja poistot , , , ,07 Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

14 6 Taseen liitetiedot 6.1 Sijoitukset 7) Kirjanpito- eli Kirjanpito- eli käypä arvo Hankinta-arvo käypä arvo Hankinta-arvo Kiinteistösijoitukset Omassa käytössä Maa-alueet ja tontit , , , ,00 Rakennukset *) , , , , , , , ,26 Sijoituskiinteistöt Maa-alueet ja tontit , , , ,00 Rakennukset *) , , , ,36 Kiinteistöosakkeet , , , ,08 Muut kiinteistösijoitukset , , , , , , , ,89 Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet 15) , , , ,15 Lainasaamiset kiinteistöyhtiöiltä , , , ,32 Kiinteistösijoitukset yhteensä , , , ,47 Muu sijoitukset Osakkeet ja osuudet Osakkeet 16) , , , ,31 Osakerahastot 17) , , , ,28 Listaamattomat osakkeet , , , ,94 Pääomarahastot 18) , , , ,44 Hedge-rahastot 19) , , , ,34 Hyödykesijoitukset ,22 0,00 0,00 0,00 Muut tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeet ja osuudet 20) , , , , , , , ,92 Rahoitusmarkkinavälineet Joukkovelkakirjalainat 21) , , , ,04 Korkorahastot 22) , , , ,32 Valuuttarahastot 23) , , , ,71 Rahamarkkinasijoitukset , , , , , , , ,88 Lainasaamiset muilta kuin kiinteistöyhtiöiltä , , , ,38 Muut sijoitukset yhteensä , , , ,18 Sijoitukset yhteensä , , , ,65 *) Hankinta-arvona on käytetty poistoilla vähennettyä hankintamenoa Käyvän arvon ja hankinta-arvon arvostusero , ,61 Johdannaisten negatiivinen arvostusero , ,39 Arvostusero yhteensä , ,00 Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

15 6.2 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset 8) Aineettomat oikeudet *) Omassa käytössä olevat maa-alueet **) Omassa käytössä olevat rakennukset **) Koneet ja kalusto Muut Yhteensä Valmiit , , , , , ,26 Keskeneräiset , , ,28 Saldo , , , , , ,54 Muutokset vuonna 2009 Investoinnit, valmiit , , ,96 Investoinnit, keskeneräiset , ,29 Siirto keskeneräisistä valmiisiin , , ,70 Myynnit , , ,65 Suunnitelmapoistot , , , ,91 Vuoden muutos , , , ,99 Valmiit , , , , , ,82 Keskeneräiset , ,71 Saldo , , , , , ,53 *) pitkävaikutteiset atk-menot **) sisältyvät taseessa kiinteistösijoituksiin 6.3 Lainakanta lainanottajittain 9) Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Lainanottajat % % Tytär-, osakkuus- ja kiinteistöyhtiöt , ,32 18 Muut Kaupungit , ,34 20 Kunnat , ,11 30 Kuntayhtymät , ,97 4 Julkiset yritykset , ,72 14 Yksityiset yritykset , ,91 8 Ahvenanmaa , ,82 1 Asuntoyhteisöt , ,15 3 Muut rahoituslaitokset , ,00 0 Muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt , ,78 2 Muut , , , ,38 82 Lainakanta yhteensä , , Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

16 6.4 Muut saamiset ja ennakkomaksut 10) Muut saamiset Korkosaatavat , ,87 Vuokrasaatavat , ,86 Eläkesaatavat , ,60 Osinkojen lähdeverosaatavat , ,82 Arvopaperien myyntisaamiset , ,65 Saamiset Valtiokonttorilta , ,23 Muut , ,62 Muut saamiset yhteensä , , Ennakkomaksut Katemaksu eläkkeisiin , ,23 Muut ennakkomaksut , ,28 Ennakkomaksut yhteensä , , Eläkevastuurahasto 11) Rahaston pääoma , ,07 Rahaston lisäys ,31 Rahaston vähennys ,65 Rahaston pääoma , ,42 Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

17 6.6 Muu velat 12) Ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut , ,21 Arvonlisävero , ,88 Ostovelat , ,80 Arvopaperien ostot , ,36 Muut velat , ,26 Muut velat yhteensä , , Siirtovelat 13) Johdannaisten negatiiviset markkina-arvot , ,39 Palkka- ja lomapalkkavelat , ,03 Vilma-eläkkeiden vastuunjakovelka , ,88 Muut siirtovelat , ,79 Siirtovelat yhteensä , ,09 Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

18 6.8 Saamiset ja velat, tytär- ja osakkuusyhtiöt 14) Saamiset Lainasaamiset tytär-, osakkuus- ja kiinteistöyhtiöiltä 1) , ,32 Pääomalainat muille kiinteistöyhtiöille 1) , ,07 Muut saamiset kiinteistötytäryhtiöiltä 2) , ,82 Siirtosaamiset kiinteistötytär- ja osakkuusyhtiöiltä 3) , ,28 Saamiset yhteensä , ,49 Velat Velat kiinteistötytär- ja osakkuusyhtiöille. 4) , ,16 Velat yhteensä , ,16 Esitetty tase-erässä: 1) sijoitukset: kiinteistösijoitukset 2) saamiset: saamiset tytär- ja osakkuusyhtiöiltä 3) siirtosaamiset: korot 4) velat: velat tytär- ja osakkuusyhtiöille Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

19 6.9 Kiinteistöt, kiinteistöosakkeet ja muut kiinteistösijoitukset 15) Omistus- Kirjanpito- eli osuus käypä arvo Yhtiön nimi % Omassa käytössä olevat maa-alueet ja rakennukset Unioninkatu ,00 % ,53 Järsön kurssikeskus ja mökit 100,00 % , ,39 Sijoituskiinteistöt Maa-alueet, tontit ja rakennukset Albertinkatu 34, tontin osuus 100,00 % ,00 Laurinlahdenkuja ,00 % , ,04 Kiinteistöosakkeet Kiinteistötytäryhtiöt Kiint. Oy Helsingin Vattuniemenkatu ,00 % ,00 Kiint. Oy Lintulahdenkulma 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Abraham Wetterintie 6 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Albertinkatu ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Aurajoenranta 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Espoon Itsehallintotie ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Espoon Keilasatama 5 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Espoon Komentajankatu 4 100,00 % ,09 Kiinteistö Oy Espoon Suviniitty 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Gaselli 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 6 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Hatanpään Elisa 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Haukipurontie 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Apollonkatu ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Auringonkehrä 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Hämeentie 17 a 100,00 % ,53 Kiinteistö Oy Helsingin Kaivonkatsojantie 8 100,00 % ,08 Kiinteistö Oy Helsingin Kuparitalo 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Merikorttikuja 4 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Rukkilantie ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Strömberginaukio 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Suvilahdenkatu 6 100,00 % ,60 Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Työpajankatu ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Valimotie ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Veneentekijänranta 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Hermannin Tuulensuuntori 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Hermian Bitti 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy HTC Santa Maria 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy HTC Vega 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Hämeenkivi 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Jokiniementalo 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Jyväskylän Isohovi 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Jyväskylän Schaumanin Puistotie ,00 % ,00 Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

20 Kiinteistö Oy Kaapelipuisto 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Kaarenmänty 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Kaarenpetäjä 100,00 % ,33 Kiinteistö Oy Kalliokrouvi 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Karanlahti 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Keilarannanpuisto 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Kiirulankulma 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Kipparin Kruunu 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Konalankuja ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Kotkan Kaivokaari 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Kouvolan Hansakaari 100,00 % ,96 Kiinteistö Oy Kulma-Sarvis 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Kuopion Haapaniemenkatu ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Kuopion Kirkkokatu 1 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Kuopion Safiiri 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Kuopion Särkiranta 6 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Kuopion Tulliportinkatu 3 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Käsityöläiskatu ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Lahden Apilakatu 4 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Lahden Laaksokatu 7 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Lahden Rauhankatu 5 100,00 % ,68 Kiinteistö Oy Lakelanportti 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Lappeenrannan Porarinpolku 1 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Lappeenrannan Valtakatu ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Mastokoukku 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Menuetto 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Oulun Tullipuomi 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Paciuksenkatu ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Piispanpuro 100,00 % ,19 Kiinteistö Oy Porin Valta-Antti 100,00 % ,02 Kiinteistö Oy Quartetto 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Ratinanraitti, perustettava yhtiö 100,00 % 2 500,00 Kiinteistö Oy Rauman Kanalinparras 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Riihentausta 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Riihimäen Merkurius 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Rovaniemen Ahjotie ,00 % ,05 Kiinteistö Oy Rovaniemen Pohjanpuistikko 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Ruoholahdenkatu 8 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Seinäjoen Alkionkatu 4 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Seinäjoen Torikatu ,00 % ,36 Kiinteistö Oy Sofianlehdonkadun senioritalo 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Spektrin Kvartti 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Sörnäisten Rantatie ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Tampereen Hovi-Sarvis 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Tampereen Hämeenkadunaukio 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Tampereen Ilveshotelli 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Tampereen Tarmontalo 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Tampereen Tullinkulma 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Tirkkosentalo 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Turun Catharina 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Turun Kaakelinna 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Turun Pakkarinpuisto 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Turun Panimonlinna 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Turun Telakkaranta 100,00 % ,00 Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

Tilinpäätöskalvot 2012

Tilinpäätöskalvot 2012 Tilinpäätöskalvot 2012 Tuloslaskelma milj. euroa 2012 2011 Maksutulo 4 825 4 545 Eläkemeno -3 827-3 524 RAHOITUSKATE 999 1 021 Sijoitusten nettotuotto 3 897-466 Lakisääteiset maksut, nettotoimintakulut

Lisätiedot

Kuntien eläkevakuutus Tilinpäätös 2010

Kuntien eläkevakuutus Tilinpäätös 2010 Kuntien eläkevakuutus Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo 1 Tuloslaskelma 1.1. 31.12.2010... 3 2 Tase 31.12.2010... 4 3 Rahoituslaskelma 2010... 6 4 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet... 7 4.1 Konsernitilinpäätös...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tilinpäätös 2014 2

Sisällysluettelo. Tilinpäätös 2014 2 2014 TILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1 Tuloslaskelma 1.1. 31.12.2014... 4 2 Tase 31.12.2014... 5 3 Rahoituslaskelma 2014... 7 4 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet... 8 4.1 Konsernitilinpäätös... 8 4.2 Tulos

Lisätiedot

Kevalaisten työtehtäviin liittyvät luottamustehtävät kiinteistöosakeyhtiöissä

Kevalaisten työtehtäviin liittyvät luottamustehtävät kiinteistöosakeyhtiöissä Kevalaisten työtehtäviin liittyvät luottamustehtävät kiinteistöosakeyhtiöissä Sivu 1(6) Kevalaisten työtehtäviin liittyvät luottamustehtävät kiinteistöosakeyhtiöissä 21.3.2016 Nimi Nimike Kohteen nimi

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot

Tilinpäätöskalvot Tilinpäätöskalvot 2014 26.2.2014 Tuloslaskelma milj. euroa 2014 2013 Maksutulo 5 171 5 050 Eläkemeno -4 361-4 141 RAHOITUSKATE 811 908 Sijoitusten nettotuotto 3 376 2 629 Lakisääteiset nettomaksut -7-7

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot 2011

Tilinpäätöskalvot 2011 Tilinpäätöskalvot 2011 Tuloslaskelma 2011 2010 Maksutulo 4 545 4 327 Eläkemeno -3 524-3 306 RAHOITUSKATE 1 021 1 021 Sijoitusten nettotuotto -446 3 125 Lakisääteiset maksut, nettotoimintakulut ja poistot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tilinpäätös 2012 2

Sisällysluettelo. Tilinpäätös 2012 2 2012 tilinpäätös Sisällysluettelo 1 Tuloslaskelma 1.1. 31.12.2012... 4 2 Tase 31.12.2012... 5 3 Rahoituslaskelma 2012... 7 4 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet... 8 4.1 Konsernitilinpäätös... 8 4.2 Tulos

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tilinpäätös 2013 2

Sisällysluettelo. Tilinpäätös 2013 2 2013 tilinpäätös Sisällysluettelo 1 Tuloslaskelma 1.1. 31.12.2013... 4 2 Tase 31.12.2013... 5 3 Rahoituslaskelma 2013... 7 4 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet... 8 4.1 Konsernitilinpäätös... 8 4.2 Tulos

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 1 1.1. - 30.6.2007 1.1. - 30.6.2006 1.1. - 31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. euroa 1 365,0 1 360,0 2 652,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. euroa 1 245,1

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Eläke-Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 758,5 717,5 1 425,7 Maksutulon muutos % 5,7 0,3 2,7 Vastuuvelka

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Liite 6. Ehdotus varojen ja velkojen jakamiseksi

Liite 6. Ehdotus varojen ja velkojen jakamiseksi Liite 6. Ehdotus varojen ja velkojen jakamiseksi TASE (EUR) Jakautuva Uusi Uudet Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj yhtiöt (30.9.2004) yhteensä Viite Vastaavaa PYSYVÄT Aineettomat hyödykkeet Tavaramerkit 3

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2014 2013 % Vakuutusmaksutulo, milj. 470,2 452,8 3,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 454,8 432,0 5,3 TyEL-palkkasumma,

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.2007 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.2007 1.1.-30.6.2006 1.1.-31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 474,1 444,2 889,3 Maksetut eläkkeet, milj. e 334,1 312,3 631,3 Sijoitusnettotuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Tunnusluvut ja analyysit

Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 159,4 169,2

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Etera alkuvuonna 2010 Vakuutusmaksutulo kääntyi kasvuun Uusien TyEL-vakuutusten myynti kasvoi Sijoitukset tuottivat 2,6 % Vakavaraisuus vahvistui ja kokonaistulos

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2015 2014 2015 2014 Liikevaihto milj. 343 415 338 408 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj. 27 43 27 43 Liikekulut milj. 10 15 10 15 Korvaustoiminnan hoitokulut

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI 31.12.2013 Y-tunnus: 2574013-6 SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

-8,53 % Allokaattori 2020 14 DE000CZ44DX2 5.6.2015 5.6.2020 90,37 % -83,47 % Kiina vs. USA -tuottoero 2017 4 DE000CZ371A3 19.9.2014 3.10.

-8,53 % Allokaattori 2020 14 DE000CZ44DX2 5.6.2015 5.6.2020 90,37 % -83,47 % Kiina vs. USA -tuottoero 2017 4 DE000CZ371A3 19.9.2014 3.10. VIIKKORAPORTTI SIJOITUSOBLIGAATIOT Sivulla Liikkeeseenlasku Eräpäivä Ostokurssi Muutos merkintähinnasta Finvex Eurooppa 2019 6 FI4000111828 6.11.2014 20.11.2019 91,47 % -8,53 % Allokaattori 2020 14 DE000CZ44DX2

Lisätiedot