Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös 2009"

Transkriptio

1 Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös 2009

2 Sisällysluettelo 1 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tytär- ja osakkuusyhtiöt Tulos ja siirto eläkevastuurahastoon Maksutulo ja eläkkeet Sijoitusten kirjanpitoarvo Sijoitusten nettotuotto tuloslaskelmassa Arvopapereiden lainaaminen Sijoitusten tuotto Muun omaisuuden kuin sijoitusten kirjanpitoarvo Kunnallisen eläkejärjestelmän karttuneiden etuuksien pääoma-arvo Suunnitelman mukaiset poistot Ulkomaanrahan määräiset erät Vuokrasopimukset Toimintakulut ja poistot Henkilökunnan eläketurva Tuloslaskelman liitetiedot KuEL-maksuosuudet 1) KuEL-eläkkeet 2) Eläkemenojen oikaisut 3) Sijoitusten nettotuotto 4) Henkilöstökulut 5) Toimintakulut ja poistot toiminnoittain 6) Taseen liitetiedot Sijoitukset 7) Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset 8) Lainakanta lainanottajittain 9) Muut saamiset ja ennakkomaksut 10) Eläkevastuurahasto 11) Muu velat 12) Siirtovelat 13) Saamiset ja velat, tytär- ja osakkuusyhtiöt 14) Kiinteistöt, kiinteistöosakkeet ja muut kiinteistösijoitukset 15) Suurimmat osakeomistukset 16) Osakerahastot 17) Suurimmat pääomarahastosijoitukset 18) Hedge-rahastot 19) Muut tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeet ja osuudet 20) Suurimmat joukkovelkakirjaomistukset liikkeeseenlaskijoittain 21) Korkorahastot 22) Valuuttarahastot 23) Muut liitetiedot Johdannaissopimukset Vastuut Kunnallisen eläkejärjestelmän karttuneiden etuuksien pääoma-arvo Kuntien eläkevakuutusta kuvaavia keskeisiä lukuja Sijoitustuotto (käyvin arvoin) Sijoitusjakauma (käyvin arvoin) Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

3 7.7 Sijoitusomaisuuden tuotto ja riskiluvut *) Tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen päiväys ja allekirjoitus 38 9 Tilinpäätösmerkintä Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

4 1 Tuloslaskelma Maksutulot KuEL-maksuosuudet 1) , ,81 Työttömyysvakuutusrahaston vakuutusmaksu , ,50 Taloudellinen tuki , , , ,44 Eläkemenot KuEL-eläkkeet 2) , ,13 Eläkemenojen oikaisut 3) , ,01 Taloudellinen tuki , ,02 Kuntoutus , , , ,41 RAHOITUSKATE , ,03 Sijoitusten nettotuotto 4) , ,55 RAHOITUS- JA SIJOITUSTOIMINNAN KATE , ,52 Lakisääteiset maksut , ,59 Toimintakulut Henkilöstökulut 5), 6) , ,41 Muut toimintakulut 6) , ,70 Saadut korvaukset 6) , , , ,82 Muut tuotot ja kulut , ,53 Poistot 6) , ,25 RAHASTOITUVA TULOS , ,65 Eläkevastuurahaston vähennys / lisäys (-) , ,65 TULOS 0,00 0,00 Numerot 1), 2), 3) jne. viittaavat liitetietojen vastaavaan kohtaan. Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

5 2 Tase VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 8) , ,84 Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet 7) , ,41 Lainasaamiset tytär- ja osakkuusyhtiöiltä , , , ,73 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet 7) , ,43 Rahoitusmarkkinavälineet 7) , ,50 Lainasaamiset 9) , , , ,31 Sijoitukset yhteensä 7) , ,04 Saamiset Maksutulosaamiset , ,04 Saamiset tytär- ja osakkuusyhtiöiltä , ,82 Muut saamiset 10) , , , ,51 Muu omaisuus Koneet ja kalusto 8) , ,49 Muut 8) , ,95 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,44 Siirtosaamiset ja ennakkomaksut Ennakkomaksut 10) , ,51 Kertyneet korot , ,43 Muut siirtosaamiset , , , ,94 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,77 Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

6 VASTATTAVAA Eläkevastuurahasto 11) , ,42 Velat Velat tytär- ja osakkuusyhtiöille , ,16 Muut velat 12) , , , ,67 Siirtovelat ja saadut ennakkomaksut Siirtovelat 13) , ,09 Saadut ennakkomaksut , , , ,68 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,77 Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

7 3 Rahoituslaskelma Voitto/tappio varsinaisesta toiminnasta , ,65 Oikaisut: Arvonmuutokset , ,46 Poistot , ,25 Myyntivoitot ja -tappiot , ,97 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,03 Saamisten vähennys (+)/lisäys(-) , ,46 Velkojen lisäys (+)/vähennys (-) , ,95 Liiketoiminnan rahavirta , ,52 Investoinnit sijoituksiin (pl. rahavarat) , ,12 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot , ,58 Investointien rahavirta , ,70 Rahavarojen muutos , ,82 Rahat ja pankkisaamiset , ,18 Rahat ja pankkisaamiset , ,00 Muutos , ,82 Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

8 4 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Kuntien eläkevakuutus on erityisellä lailla perustettu julkisoikeudellinen yhteisö, jonka tehtävänä on huolehtia kunnallisen eläkelain (KuEL) toteuttamisesta. Kuntien eläkevakuutuksen kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan kunnallisessa eläkelaissa olevia säädöksiä, hyvää kirjanpitotapaa ja soveltuvin osin kirjanpitolakia. Kuntien eläkevakuutuksen toimintaa valvoo valtiovarainministeriö sekä rahoitustoiminnan suunnittelun ja sijoitustoiminnan osalta Finanssivalvonta. 4.1 Tytär- ja osakkuusyhtiöt Konsernitilinpäätöstä ei laadita, koska emoyhtiön tilinpäätöksen katsotaan antavan oikean ja riittävän kuvan eläkelaitoksen taloudellisesta asemasta ja tuloskehityksestä. Pääosan tytär- ja osakkuusyhtiöistä muodostavat keskinäiset kiinteistö- ja asuntoyhtiöt, jotka on pääosin rahoitettu emoyhtiön toimesta. Näiden osalta vuokratuotot maksetaan omistajalle ja kulut katetaan osakkaalta perittävällä yhtiövastikkeella. Tuottojen ja kulujen sisältyessä Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätökseen on yhdistelemättä jättämisen merkitys tulokseen ja eläkevastuurahastoon vähäinen. Osakkuusyhtiö Kuntarahoitus Oyj harjoittaa eläkelaitoksen toiminnasta poikkeavaa luottolaitostoimintaa. Sijoituksen vaikutus eläkelaitoksen tulokseen ja taseeseen ei ole olennainen. Muiden tytär- ja osakkuusyhtiöiden merkitys on vähäinen. 4.2 Tulos ja siirto eläkevastuurahastoon Vuosittaisten tulojen ja menojen erotus lisätään/vähennetään eläkevastuurahastoon/-rahastosta. Tämän siirron jälkeen tilikauden tulos on nolla. Eläkevastuurahastoon sisältyy myös sijoitusomaisuuden kertynyt käypien arvojen ja hankintamenon realisoitumaton arvonmuutos. 4.3 Maksutulo ja eläkkeet KuEL-maksuosuudet koostuvat kolmesta osasta, palkkaperusteisesta maksusta, eläkemenoperusteisesta maksusta sekä varhaiseläkemenoperusteisesta maksusta. Palkkaperusteinen maksuosuus kirjataan tilinpäätökseen ennakkomaksujen suuruisena. Tilinpäätökseen kirjataan myös edellisten vuosien ennakkomaksujen ja lopullisen maksun erotus. Eläkemenoperusteinen ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu kirjataan ja peritään valtuuskunnan päätöksen suuruisena. Eläkemenot kirjataan tilinpäätökseen maksuperusteisesti. 4.4 Sijoitusten kirjanpitoarvo Yleisperiaatteena sijoitukset arvostetaan käypään arvoon. Käypään arvoon arvostettavat sijoitukset muodostuvat rahoitusvälineistä, joita ovat osakkeet ja osuudet, rahastosijoitukset, johdannaiset ja rahoitusmarkkinavälineet sekä muista kuin omassa käytössä olevista kiinteistösijoituksista. Omassa käytössä oleva kiinteistöomaisuus arvostetaan suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn hankintahintaan. Lainasaamiset arvostetaan nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Kiinteistösijoitukset arvostetaan käypään arvoon kiinteistökohteittain käyttäen tuottoarvo- tai kauppa-arvomenetelmää. Ulkopuoliset arvioitsijat arvioivat yksittäiset kiinteistöt säännöllisin väliajoin. Näiden arviointien välillä arviot päivitetään vuosittain. Kiinteistörahastojen käypinä arvoina käytetään lähtökohtaisesti hallinnointiyhtiöiden ilmoittamia tilinpäätöshetken nettovarallisuusarvoja (ns. NAV-arvo). Mikäli tilinpäätöshetken kyseistä arvoa ei ole saatavilla, käytetään viimeistä saatavilla olevaa arvoa, jota oikaistaan arvostuksen jälkeen tapahtuneilla pääomamuutoksilla ko. rahastossa. Mikäli nettovarallisuusarvoa ei ole saatavilla, arvostetaan kiinteistörahasto-osuus jäljellä olevaan hankintamenoon. Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

9 Noteerattujen osakkeiden käypänä arvona käytetään viimeisintä saatavilla olevaa kaupantekokurssia (closing price). Muiden osakkeiden käypänä arvona pidetään luotettavaksi arvioitua todennäköistä luovutushintaa, tai ellei sellaista ole saatavilla, hankintamenoa. Pääomarahasto-osuuksien käypänä arvona käytetään lähtökohtaisesti hallinnointiyhtiöiden ilmoittamia tilinpäätöshetken nettovarallisuusarvoja (ns. NAV-arvo). Mikäli tilinpäätöshetken kyseistä arvoa ei ole saatavilla, käytetään viimeistä saatavilla olevaa arvoa, jota oikaistaan arvostuksen jälkeen tapahtuneilla pääomamuutoksilla ko. rahastossa. Mikäli nettovarallisuusarvoa ei ole saatavilla, arvostetaan pääomarahasto-osuus jäljellä olevaan hankintamenoon. Sijoitusrahastojen käypänä arvona käytetään viimeisintä saatavilla olevaa hallinnointiyhtiön ilmoitusta rahasto-osuuden arvosta. Rahoitusmarkkinavälineiden käypänä arvona käytetään viimeisintä saatavilla olevaa kaupantekokurssia (closing price) tai todennäköistä luovutushintaa. Käypä arvo ei sisällä kertyneitä korkoja, jotka sisältyvät siirtosaamisiin (ns. clean price). Johdannaissopimukset merkitään kirjanpitoon käypään arvoon, kun eläkelaitoksesta on tullut sopimusosapuoli niiden päättymishetkeen asti. Käypänä arvona käytetään tilinpäätöspäivän julkisesti noteerattua markkinahintaa tai vastaavan sopimuksen luotettavana pidettyä markkinahintaa, todennäköistä luovutushintaa tai ulkopuolisen tahon antamaa arviota. Käypä arvo on summa, joka olisi saatu tai tullut maksettavaksi, mikäli sopimukset olisi suljettu vastakkaisilla sopimuksilla tilinpäätöshetkellä. Johdannaissopimuksiin ei sovelleta kirjanpidollista suojauslaskentaa. 4.5 Sijoitusten nettotuotto tuloslaskelmassa Sijoitusten nettotuotto sisältää sekä realisoituneet tuotot ja kulut että sijoitusten arvostuserojen muutoksen tilivuoden aikana. 4.6 Arvopapereiden lainaaminen Tiedot tilinpäätöshetkellä arvopapereiden lainaussopimuksilla lainaksi luovutetuista arvopapereista on kerrottu tilinpäätöksen liitetiedoissa. Lainaksi annetut arvopaperit sisältyvät taseeseen. Tilinpäätöshetkellä avoinna olevien lainaussopimusten vastapuolena on selvitysyhteisö, jolle lainaksiottaja on asettanut lainoista vakuuden. 4.7 Sijoitusten tuotto Sijoitusten tuottoprosentti suhteessa sitoutuneeseen pääomaan lasketaan erikseen kullekin sijoituslajille ja sijoitusten yhteismäärälle ottaen huomioon päivittäin tai kuukausittain aikapainotetut kassavirrat. Laskennassa käytetään ns. mukautettua Dietzin aika- ja rahapainotettua kaavaa, jossa sitoutunut pääoma lasketaan lisäämällä kauden alun markkina-arvoon kauden aikaiset kassavirrat painotettuna sillä suhteellisella osuudella koko kauden pituudesta, joka on jäljellä tapahtumapäivästä tai tapahtumakuukauden puolivälistä kauden loppuun. 4.8 Muun omaisuuden kuin sijoitusten kirjanpitoarvo Aineettomien hyödykkeiden, koneiden ja kaluston kirjanpitoarvo on hankintameno vähennettynä suunnitelma- ja arvonalentumispoistoilla. Hankintamenoon sisällytetään hankinnasta välittömästi johtuvat menot. Maksutulosaamiset ja muut saamiset arvostetaan nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahat ja pankkisaamiset arvostetaan nimellisarvoon. Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

10 4.9 Kunnallisen eläkejärjestelmän karttuneiden etuuksien pääoma-arvo Kunnallisen eläkejärjestelmän karttuneiden etuuksien pääoma-arvo on tilinpäätöksen liitetiedoissa esitettävä arvio sekä maksussa olevista että tilikauden loppuun mennessä karttuneista vielä maksamattomista KuEL-eläkkeistä aiheutuvista eläkemenoista. Arviota laskettaessa käytetään Tilastokeskuksen väestöennusteeseen perustuvaa kuolevuutta. Eläkemenon nykyarvon määrittämisessä käytetään 3 prosentin diskonttokorkoa Suunnitelman mukaiset poistot Kuluvien hyödykkeiden hankintameno kirjataan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaisina poistoina kuluksi käyttäen seuraavia taloudellisia pitoaikoja: - rakennukset ja rakennelmat vuotta - rakennusten tekniset laitteet 15 vuotta - koneet ja kalusto 5 vuotta - muut pitkävaikutteiset menot 3 5 vuotta 4.11 Ulkomaanrahan määräiset erät Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirjataan euromääräisiksi käyttäen tapahtumapäivän valuuttakurssia. Tilinpäätöksessä ulkomaan rahan määräiset saamiset ja velat sekä käypään arvoon arvostettavat erät on arvostettu tilinpäätöspäivän Euroopan Keskuspankin keskikurssiin. Kurssierot on kirjattu tulosvaikutteisesti Vuokrasopimukset Aineellisia hyödykkeitä koskevat vuokraleasing-sopimukset on käsitelty ns. käyttöleasingsopimuksina Toimintakulut ja poistot Toimintakulut ja poistot esitetään omina erinään tuloslaskelmassa. Toimintokohtainen jako eläketoiminnon, sijoitustoiminnon ja hallinnon kesken on esitetty liitetiedoissa Henkilökunnan eläketurva Kuntien eläkevakuutuksen henkilökunnalle on järjestetty kunnallisen eläkelain (KuEL) mukainen eläketurva. Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

11 5 Tuloslaskelman liitetiedot 5.1 KuEL-maksuosuudet 1) Maksuosuuslaji Palkkaperusteinen maksu työnantajan osuus , ,57 palkansaajien eläkemaksu , , , ,87 Eläkemenoperusteinen maksu , ,00 Varhaiseläkemenoperusteinen maksu , ,00 Vuoden KuEL-maksut yhteensä , ,87 Edellisten vuosien oikaisut yhteensä , ,06 KuEL-maksuosuudet yhteensä , , KuEL-eläkkeet 2) Eläkelaji Vanhuuseläke , ,17 Varhennettu vanhuuseläke , ,65 Työkyvyttömyyseläke , ,69 Yksilöllinen varhaiseläke , ,76 Työttömyyseläke , ,84 Perhe-eläke , ,32 Osa-aikaeläke , ,86 Kuntoutustuki , ,88 Kuntoutuskorotus , , , ,56 Valtiolle maksettavat osuudet , , , ,19 EY-eläkkeiden siirtokorvaukset , ,94 Yhteensä , ,13 Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

12 5.3 Eläkemenojen oikaisut 3) Valtiokonttorin korvaukset eräisiin erityislakeihin perustuviin eläkkeisiin , ,97 Palautuneet eläkkeet , ,04 Muut oikaisut , ,00 Yhteensä , , Sijoitusten nettotuotto 4) Sijoitusten tuotot Korkotuotot , ,29 Osinkotuotot , ,77 Kiinteistötuotot , ,75 Myyntivoitot ja muut tuotot , , , ,89 Sijoitusten kulut Kulut kiinteistösijoituksista , ,66 Myyntitappiot ja muut kulut , , , ,98 Arvostuserojen muutos Osakkeet ja osakerahastot , ,06 Joukkovelkakirjat , ,74 Lyhytaikaiset sijoitukset , ,59 Pääomarahastot , ,57 Hedge-rahastot , ,46 Listaamattomat osakkeet , ,61 Kiinteistöt , ,98 Muut tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeet ,00 0,00 Hyödykesijoitukset , , , ,46 Sijoitusten nettotuotto , ,55 Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

13 5.5 Henkilöstökulut 5) Palkat ja palkkiot *) , ,98 Eläkekulut , ,04 Muut lakisääteiset henkilösivukulut , ,29 Vapaaehtoiset henkilösivukulut , , , ,41 *) Toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajien, hallituksen ja valtuuskunnan osuus , ,40 Johdolle myönnetyt velkakirjalainat , , Toimintakulut ja poistot toiminnoittain 6) Vuonna 2009 Eläketoiminto Sijoitustoiminto Hallinto Yhteensä Henkilöstökulut , , , ,89 Atk-kulut , , , ,13 Ostopalvelut , , , ,48 Muut toimintakulut , , , ,07 Toimintakulut , , , ,57 Saadut korvaukset (KKR, VK ym.) , , ,09 Nettotoimintakulut , , , ,48 Poistot , , , ,91 Nettotoimintakulut ja poistot , , , ,39 Vuonna 2008 Eläketoiminto Sijoitustoiminto Hallinto Yhteensä Henkilöstökulut , , , ,41 Atk-kulut , , , ,27 Ostopalvelut , , , ,31 Muut toimintakulut , , , ,12 Toimintakulut , , , ,11 Saadut korvaukset (KKR, VK ym.) , , ,29 Nettotoimintakulut , , , ,82 Poistot , , , ,25 Nettotoimintakulut ja poistot , , , ,07 Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

14 6 Taseen liitetiedot 6.1 Sijoitukset 7) Kirjanpito- eli Kirjanpito- eli käypä arvo Hankinta-arvo käypä arvo Hankinta-arvo Kiinteistösijoitukset Omassa käytössä Maa-alueet ja tontit , , , ,00 Rakennukset *) , , , , , , , ,26 Sijoituskiinteistöt Maa-alueet ja tontit , , , ,00 Rakennukset *) , , , ,36 Kiinteistöosakkeet , , , ,08 Muut kiinteistösijoitukset , , , , , , , ,89 Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet 15) , , , ,15 Lainasaamiset kiinteistöyhtiöiltä , , , ,32 Kiinteistösijoitukset yhteensä , , , ,47 Muu sijoitukset Osakkeet ja osuudet Osakkeet 16) , , , ,31 Osakerahastot 17) , , , ,28 Listaamattomat osakkeet , , , ,94 Pääomarahastot 18) , , , ,44 Hedge-rahastot 19) , , , ,34 Hyödykesijoitukset ,22 0,00 0,00 0,00 Muut tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeet ja osuudet 20) , , , , , , , ,92 Rahoitusmarkkinavälineet Joukkovelkakirjalainat 21) , , , ,04 Korkorahastot 22) , , , ,32 Valuuttarahastot 23) , , , ,71 Rahamarkkinasijoitukset , , , , , , , ,88 Lainasaamiset muilta kuin kiinteistöyhtiöiltä , , , ,38 Muut sijoitukset yhteensä , , , ,18 Sijoitukset yhteensä , , , ,65 *) Hankinta-arvona on käytetty poistoilla vähennettyä hankintamenoa Käyvän arvon ja hankinta-arvon arvostusero , ,61 Johdannaisten negatiivinen arvostusero , ,39 Arvostusero yhteensä , ,00 Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

15 6.2 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset 8) Aineettomat oikeudet *) Omassa käytössä olevat maa-alueet **) Omassa käytössä olevat rakennukset **) Koneet ja kalusto Muut Yhteensä Valmiit , , , , , ,26 Keskeneräiset , , ,28 Saldo , , , , , ,54 Muutokset vuonna 2009 Investoinnit, valmiit , , ,96 Investoinnit, keskeneräiset , ,29 Siirto keskeneräisistä valmiisiin , , ,70 Myynnit , , ,65 Suunnitelmapoistot , , , ,91 Vuoden muutos , , , ,99 Valmiit , , , , , ,82 Keskeneräiset , ,71 Saldo , , , , , ,53 *) pitkävaikutteiset atk-menot **) sisältyvät taseessa kiinteistösijoituksiin 6.3 Lainakanta lainanottajittain 9) Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Lainanottajat % % Tytär-, osakkuus- ja kiinteistöyhtiöt , ,32 18 Muut Kaupungit , ,34 20 Kunnat , ,11 30 Kuntayhtymät , ,97 4 Julkiset yritykset , ,72 14 Yksityiset yritykset , ,91 8 Ahvenanmaa , ,82 1 Asuntoyhteisöt , ,15 3 Muut rahoituslaitokset , ,00 0 Muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt , ,78 2 Muut , , , ,38 82 Lainakanta yhteensä , , Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

16 6.4 Muut saamiset ja ennakkomaksut 10) Muut saamiset Korkosaatavat , ,87 Vuokrasaatavat , ,86 Eläkesaatavat , ,60 Osinkojen lähdeverosaatavat , ,82 Arvopaperien myyntisaamiset , ,65 Saamiset Valtiokonttorilta , ,23 Muut , ,62 Muut saamiset yhteensä , , Ennakkomaksut Katemaksu eläkkeisiin , ,23 Muut ennakkomaksut , ,28 Ennakkomaksut yhteensä , , Eläkevastuurahasto 11) Rahaston pääoma , ,07 Rahaston lisäys ,31 Rahaston vähennys ,65 Rahaston pääoma , ,42 Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

17 6.6 Muu velat 12) Ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut , ,21 Arvonlisävero , ,88 Ostovelat , ,80 Arvopaperien ostot , ,36 Muut velat , ,26 Muut velat yhteensä , , Siirtovelat 13) Johdannaisten negatiiviset markkina-arvot , ,39 Palkka- ja lomapalkkavelat , ,03 Vilma-eläkkeiden vastuunjakovelka , ,88 Muut siirtovelat , ,79 Siirtovelat yhteensä , ,09 Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

18 6.8 Saamiset ja velat, tytär- ja osakkuusyhtiöt 14) Saamiset Lainasaamiset tytär-, osakkuus- ja kiinteistöyhtiöiltä 1) , ,32 Pääomalainat muille kiinteistöyhtiöille 1) , ,07 Muut saamiset kiinteistötytäryhtiöiltä 2) , ,82 Siirtosaamiset kiinteistötytär- ja osakkuusyhtiöiltä 3) , ,28 Saamiset yhteensä , ,49 Velat Velat kiinteistötytär- ja osakkuusyhtiöille. 4) , ,16 Velat yhteensä , ,16 Esitetty tase-erässä: 1) sijoitukset: kiinteistösijoitukset 2) saamiset: saamiset tytär- ja osakkuusyhtiöiltä 3) siirtosaamiset: korot 4) velat: velat tytär- ja osakkuusyhtiöille Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

19 6.9 Kiinteistöt, kiinteistöosakkeet ja muut kiinteistösijoitukset 15) Omistus- Kirjanpito- eli osuus käypä arvo Yhtiön nimi % Omassa käytössä olevat maa-alueet ja rakennukset Unioninkatu ,00 % ,53 Järsön kurssikeskus ja mökit 100,00 % , ,39 Sijoituskiinteistöt Maa-alueet, tontit ja rakennukset Albertinkatu 34, tontin osuus 100,00 % ,00 Laurinlahdenkuja ,00 % , ,04 Kiinteistöosakkeet Kiinteistötytäryhtiöt Kiint. Oy Helsingin Vattuniemenkatu ,00 % ,00 Kiint. Oy Lintulahdenkulma 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Abraham Wetterintie 6 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Albertinkatu ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Aurajoenranta 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Espoon Itsehallintotie ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Espoon Keilasatama 5 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Espoon Komentajankatu 4 100,00 % ,09 Kiinteistö Oy Espoon Suviniitty 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Gaselli 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 6 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Hatanpään Elisa 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Haukipurontie 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Apollonkatu ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Auringonkehrä 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Hämeentie 17 a 100,00 % ,53 Kiinteistö Oy Helsingin Kaivonkatsojantie 8 100,00 % ,08 Kiinteistö Oy Helsingin Kuparitalo 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Merikorttikuja 4 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Rukkilantie ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Strömberginaukio 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Suvilahdenkatu 6 100,00 % ,60 Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Työpajankatu ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Valimotie ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Helsingin Veneentekijänranta 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Hermannin Tuulensuuntori 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Hermian Bitti 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy HTC Santa Maria 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy HTC Vega 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Hämeenkivi 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Jokiniementalo 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Jyväskylän Isohovi 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Jyväskylän Schaumanin Puistotie ,00 % ,00 Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

20 Kiinteistö Oy Kaapelipuisto 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Kaarenmänty 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Kaarenpetäjä 100,00 % ,33 Kiinteistö Oy Kalliokrouvi 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Karanlahti 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Keilarannanpuisto 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Kiirulankulma 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Kipparin Kruunu 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Konalankuja ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Kotkan Kaivokaari 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Kouvolan Hansakaari 100,00 % ,96 Kiinteistö Oy Kulma-Sarvis 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Kuopion Haapaniemenkatu ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Kuopion Kirkkokatu 1 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Kuopion Safiiri 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Kuopion Särkiranta 6 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Kuopion Tulliportinkatu 3 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Käsityöläiskatu ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Lahden Apilakatu 4 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Lahden Laaksokatu 7 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Lahden Rauhankatu 5 100,00 % ,68 Kiinteistö Oy Lakelanportti 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Lappeenrannan Porarinpolku 1 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Lappeenrannan Valtakatu ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Mastokoukku 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Menuetto 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Oulun Tullipuomi 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Paciuksenkatu ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Piispanpuro 100,00 % ,19 Kiinteistö Oy Porin Valta-Antti 100,00 % ,02 Kiinteistö Oy Quartetto 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Ratinanraitti, perustettava yhtiö 100,00 % 2 500,00 Kiinteistö Oy Rauman Kanalinparras 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Riihentausta 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Riihimäen Merkurius 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Rovaniemen Ahjotie ,00 % ,05 Kiinteistö Oy Rovaniemen Pohjanpuistikko 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Ruoholahdenkatu 8 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Seinäjoen Alkionkatu 4 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Seinäjoen Torikatu ,00 % ,36 Kiinteistö Oy Sofianlehdonkadun senioritalo 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Spektrin Kvartti 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Sörnäisten Rantatie ,00 % ,00 Kiinteistö Oy Tampereen Hovi-Sarvis 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Tampereen Hämeenkadunaukio 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Tampereen Ilveshotelli 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Tampereen Tarmontalo 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Tampereen Tullinkulma 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Tirkkosentalo 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Turun Catharina 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Turun Kaakelinna 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Turun Pakkarinpuisto 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Turun Panimonlinna 100,00 % ,00 Kiinteistö Oy Turun Telakkaranta 100,00 % ,00 Kuntien eläkevakuutuksen tilinpäätös

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva F E N N I A - R Y H M Ä 1 9 9 8 Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva Fennia-ryhmä syntyi vuonna 1998 pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien täyden palvelun vakuutusryhmäksi.

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava.

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava. MÄÄRÄYS/OHJE 19.12.2006 Dnro 13/002/2006 Eläkekassoille Valtuutussäännökset: Vakuutuskassalaki (1164/1992) 96, 97 Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta (1114/2006)

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SATOn tilinpäätös 2014

SATOn tilinpäätös 2014 SATOn tilinpäätös 2014 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernitase, IFRS... 3 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 1 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 5 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 6 Tase 7 Oman pääoman muutoslaskelma 9 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 SOK-yhtymä 2014 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 2 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitilinpäätös, IFRS... 10 Konsernin tuloslaskelma...10 Konsernitase...11

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy Y-tunnus 1952494-7 Näsllinnankatu 48 E Kotipaikka Helsinki 33200 TAMPERE RESTAMAX OV Konsernitifinpäätös 31.12.2012 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Sisältö

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2014 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2024 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2013-30.6.2014 Sisällys Sivu

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

Kansikuvan laite on Nokia 6233.

Kansikuvan laite on Nokia 6233. Nokia vuonna 2005 Kansikuvan laite on Nokia 6233. Hallituksen toimintakertomus ja Nokian tilinpäätös 2005 Tunnuslukuja 2005... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös 2005 Konsernin tuloslaskelma,

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ Tradeka Oy lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Tapahtumia 6 Brändit ja myymälät 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilinpäätös 10 Yhtiön omistus 25 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1 VUOSI- KERTOMUS 201 Sievi Capital vuosikertomus 2011 1 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2013 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2006

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2006 1 Yrityksen perustiedot Lemminkäinen Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Rekisteröity osoite on Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Lemminkäinen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000Castrum

Vuosikertomus 2000Castrum Vuosikertomus 2000Castrum Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toimintaympäristö... 4 Castrum tänään... 5 Kiinteistöomaisuus... 7 Hallituksen toimintakertomus... 9 Tuloslaskelma...11 Tase... 12 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot