VT13 LÄNTINEN RAMPPI PILAANTUNEEN MAA- AINEKSEN KAIVUOHJE MUSTOLAN KAATOPAI- KAN ALUEELLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VT13 LÄNTINEN RAMPPI PILAANTUNEEN MAA- AINEKSEN KAIVUOHJE MUSTOLAN KAATOPAI- KAN ALUEELLA"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Työohje Päivämäärä helmikuu 2014 VT13 LÄNTINEN RAMPPI PILAANTUNEEN MAA- AINEKSEN KAIVUOHJE MUSTOLAN KAATOPAI- KAN ALUEELLA

2 VT13 LÄNTINEN RAMPPI PILAANTUNEEN MAA-AINEKSEN KAIVUOHJE MUSTOLAN KAATOPAIKAN ALUEELLA Päivämäärä Laatija Tarkastaja Perttu Kautto Juha Setälä Kuvaus Kaivuohje Viite Ramboll Niemenkatu LAHTI P F

3 PILAANTUNEEN MAA-AINEKSEN KAIVUOHJE MUSTOLAN KAATOPAIKAN ALUEELLA SISÄLTÖ 1. Johdanto 1 2. Todettu maaperän pilaantuneisuus ja jätteisyys 1 3. Kunnostuksen toteutus 2 4. Seuranta ja laadunvalvonta 3 LIITTEET Liite 1 Lisätutkimuksen kenttähavainnot ja analyysitulokset PIIRUSTUKSET Tutkimuspisteiden sijainnit

4 MUSTOLAN VANHA KAATOPAIKKA PILAANTUNEEN MAA-AINEKSEN KAIVUOHJE MUSTOLAN KAATOPAIKAN ALUEELLA 1 1. JOHDANTO Valtatie 6:n ja Nuijamaantien liittymäalueen läheisyydessä sijaitsee Mustolan vanha kaatopaikka. Kaatopaikan täyttökerroksen määrää ja laatua on tutkittu vuonna Tutkimuksissa ei todettu akuutteja ympäristö- tai terveysriskejä ja niistä aiheutuvaa maaperän puhdistustarvetta. Tutkimuksilla todettiin kuitenkin jätetäyttöä sekä joiltain osin kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, mitkä tulee huomioida alueen tulevissa kaivutöissä. Tässä pilaantuneen maaperän kaivusuunnitelmassa on tarkasteltu Lappeenrannan Mustolan vanhan kaatopaikan alueelle rakennettavan VT13 länsipuolisen rampin rakentamisen yhteydessä kaivettavan pilaantuneen ja jätejakeita sisältävän maa-aineksen käsittelyä ja loppusijoitusta. Tulevan rakentamisen vaatimat kaivutasot ja alueet on esitetty tiehankkeen rakennussuunnitelmissa. Tuleva ramppi sijoittuu vanhan kaatopaikan alueelle noin PL väliseltä osuudelta. Tulevalle rampin kaivualueelle tehtiin syksyllä 2013 lisätutkimuksia maaperän haitta-ainepitoisuuksien ja jätteiden määrän tarkentamiseksi. Tutkimuksissa todettiin alueella pilaantunutta ja jätteensekaista maa-ainesta. Tulevan rampin (ajokaista+ luiskat) rakennusalueelta leikataan rakentamisen vaativan kaivun takia maa-ainesta. Tehtyjen ennakkotutkimuksien perusteella alueella on todettu sekä pilaantunutta että jätteensekaista maa-ainesta. 2. TODETTU MAAPERÄN PILAANTUNEISUUS JA JÄTTEI- SYYS Tulevan rampin kaivualueelle / sen läheisyyteen länsipuolelle tehtiin syksyllä 2013 lisätutkimuksissa 5 koekuoppaa, joista otettiin maaperänäytteitä maalajikerroksittain ja tehtiin havaintoja jätemäärästä ja jätteiden laadusta. Tehdyissä tutkimuksissa todettiin sekä pilaantunutta, että jätettä sisältävää maa-ainesta. Tehdyissä koekuopissa todettiin jätettä arviolta keskimäärin noin 3 5 % (vaihteli 1-10 % välillä), jäte koostui pääasiassa rakennusjäte tyyppisestä jätteestä (tiiliä, betonia, rautaa) jonka seassa todettiin lasia, puuta ja muovia. Pääasiassa todetut jätteet olivat pienehköjä jakeita (<150mm). Koekuopista otetuissa näytteissä todettiin maaperän pilaantuneen pääasiallisesti kuparilla, lyijyllä ja sinkillä. Lisäksi todettiin yhdessä koekuopassa yli ylemmän ohjearvon öljyhiilivedyillä pilaantunutta maata.

5 MUSTOLAN VANHA KAATOPAIKKA PILAANTUNEEN MAA-AINEKSEN KAIVUOHJE MUSTOLAN KAATOPAIKAN ALUEELLA 2 3. KUNNOSTUKSEN TOTEUTUS Kunnostuksen tarkoitus ja tavoitetaso Kunnostuksen tarkoituksena on poistaa pilaantunut maa-aines ja jätteet rampin rakentamisen vaatimaan tasoon asti. Rampin rakentamisen vaatima kaivutaso on esitetty tiehankkeen rakentamissuunnitelmissa. Kaivutyöt toteutetaan nykyisiä tierakenteita vaarantamatta. Rakentamisen vaatima kaivutaso ylitetään vain mikäli luiskiin ja/tai kaivannon pohjalla havaitaan työn yhteydessä keskimääräistä huomattavasti voimakkaampaa maaperän pilaantumista tai kaivannossa havaitaan maaperän pilaantumisen kannalta erityisen vaarallisia jätteitä (esim. öljytynnyreitä). Valmistelevat työt Tulevat työalueet aidataan tarvittavilta osin ja varustetaan pilaantuneen maan poistosta kertovin varoituskyltein. Urakoitsija vastaa alueen työturvallisuudesta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä liikenneturvallisuuteen, koska kaivutyöt suoritetaan käytössä olevan tien laidalla. Urakoitsija selvittää hyvissä ajoin ennen työtä mahdolliset tiealueella työskentelyyn tarvittavat luvat ja vastaa myös mahdollisesti tarvittavista liikennejärjestelyihin liittyvistä suunnitelmista. Urakoitsija selvittää hyvissä ajoin ennen työn aloitusta kaivualueella sijaitsevien kaapeleiden sijainnit ja sopii kaapeleiden omistajien kanssa mahdollisesti tarvittavista suojauksista, väliaikaisista tuennoista jne. Urakoitsija varaa työmaa-alueen väliläjitystä, seulontaa ja kuormausta varten kaivualueelta esim. Reissumiehenkadun liittymän kohdalta Nuijamaantien länsipuolelta. Ennen kaivutöiden aloittamista kaivu- ja välivarastointi- / käsittelyalueelta poistetaan puusto ja vesakko ja käsittely alueen maanpinta tasataan tarvittavilta osin. Maaleikkaus, massojen käsittely ja loppusijoitus Maa-aineksen kaivu toteutetaan kohteessa lajittelevana kaivuna, jossa kaivettavasta maaaineksesta erotellaan kaivupaikalla isot kivet ja isot jätejakeet. Kaivumaiden lajittelun toteutus ohjeistetaan työn aikana kaivumaista tehtyjen havaintojen perusteella. Perusperiaatteena on, että kaivumaat lajitellaan jätteisyyden, maalajien ja haitta-ainepitoisuuksien perusteella. Kaivumaat siirretään kuljetuskalustolla väliläjitys- ja käsittelyalueelle. Kaivumaiden seassa on todettu jätettä vaihtelevia määriä. Todennäköisesti osa kaivetuista maaaineksista kyetään loppusijoittamaan sellaisenaan. Tarpeen mukaan kaivettuja maita käsitellään mekaanisesti seulomalla työmaalla. Seulottavasta jätteensekaisesta maa-aineksesta erotellaan mahdollisuuksien mukaan metallijäte, puujäte, betoni- ja tiilijäte ja sekajäte omiksi jätejakeikseen. Erotellut erillisjätteet toimitetaan luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan sellaisenaan. Kaivualueen multaisessa pintakerroksessa on ennakkotutkimuksissa todettu vähemmän jätettä kuin syvemmissä maakerroksissa kyseinen kerros käsitellään omanaan. Lisäksi erikseen käsitellään ja loppusijoitetaan koekuopassa KK104 todettu voimakkaasti öljyhiilivedyillä pilaantunut maa-aines. Pilaantunutta ja/tai jätteensekaista maa-ainesta väliläjitetään käsittelyalueella vain seulonnan, kuljetuksen järjestämisen ja/tai laboratoriotutkimusten vaatiman ajan. Tarvittavan käsittelyn ja/tai laboratoriotutkimusten jälkeen pilaantunut ja/tai jätteensekainen maa-aines toimitetaan pilaantuneisuuden ja jätteisyyden perusteella luvanvaraiseen loppusijoitukseen. Loppusijoitukseen toimittaminen tapahtuu kuorma-autoilla, tarvittaessa kuormat peitetään kuljetuksen ajaksi. Jos kaivun aikana alueelta löytyy jotain poikkeavaa jätettä tai poikkeavaan pilaantuneisuuteen viittaavaa, jota ei voida luokitella aikaisempien tutkimusten perusteella, jätetään se kaivamatta, tai aines siirretään erilliseen väliläjityskasaan, kunnes sen laatu on selvitetty.

6 MUSTOLAN VANHA KAATOPAIKKA PILAANTUNEEN MAA-AINEKSEN KAIVUOHJE MUSTOLAN KAATOPAIKAN ALUEELLA 3 4. SEURANTA JA LAADUNVALVONTA Kunnostuksen toteutusta valvoo ja ohjaa ympäristötekninen valvoja. Valvoja ottaa tarvittavat näytteet ja tekee tarvittavat analyysit, sekä pitää kirjaa analyysituloksista ja eri loppusijoituspaikkoihin toimitetusta maa-aineksesta. Kaivun aikaiset tutkimukset Kaivetuista maa-aineksista tehdään työn aikana kenttä- ja laboratorioanalyysejä maaperän pilaantuneisuustason varmentamiseksi. Työn aikana tutkimuksia tehdään pääasiassa väliläjitys kasoilta. Maaperän pitoisuustasot varmistetaan noin 500 m 3 maa-aineserää kohden, näytteistä tutkitaan vähintään yleisimpien pima-metallien pitoisuudet. Mikäli aistinvaraisesti todetaan syytä epäillä maaperän pilaantuneen orgaanisilla haitta-aineilla analysoidaan niitä tarpeen mukaan. Jäännöspitoisuusnäytteet Valmiilta kaivupohjilta otetaan jäännöspitoisuusnäytteet, joilla todennetaan kaivun lopputilanne. Jäännösnäytteistä analysoidaan laboratoriossa vähintään yleisimpien pima-metallien pitoisuudet, lisäksi analysoidaan niiden orgaanisten haitta-aineiden pitoisuudet joita kullakin kaivualueella on todettu VNa 214/2007 alemman ohjearvotason ylittävinä pitoisuuksina. Lahdessa 28.helmikuuta 2014 Ramboll Finland Oy Juha Setälä ryhmäpäällikkö Perttu Kautto suunnittelija

7 LIITE 1 1-1

8 Kenttähavaintojen ja analyysitulosten yhteenvetotaulukko Sivu 1/2 Asiakas: Lappeenrannan kaupunki Kohde: Pajarila-Mustolan alue, Mustolan kaatopaikka, Vt13 läntinen ramppi Projektinumero: pvm RF Pistetunnus KK 100 Maalaji väri Lisätietoja Aistihavainnot Viitearvot As Cu Pb Zn Kuiva- Sb As Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V Bent- Tolu- Etyyli- Ksyarvio havainnot luontainen pit aine 0,02 1 0, seeni eeni bentseeni leenit 3 Hk = hiekka kynnysarvo , Hm = humus alempi ohjearvo , Mu = multa ylempi ohjearvo Si = Siltti Jätteisyys Jätteisyys haju ulkonäkövaarallisen jätteen raja-arvo #### - #### p-% 0 5 laatu 0 5 (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) % (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) 0,0-0,8 0,8 Hm, Mu tumma Tiiliä, roskia, metalliroinaa 1 2 <3 / maa 2 jäte < ,8-1,8 1,0 Hk, Hm vaalea tiiliä, puuta, metalliroinaa, lasia jäte < ,8-3,0 1,2 Hk, Hm musta tiiliä, puuta, metalliroinaa, lasia palanut 4 jäte < <334 < ,0 % 1,7 7,2 0,79 4, <0,02 0,08 <0,05 0,05 0,13 3,0-4,5 1,5 Hk, Si, Hm vaal rusk tiilen paloja ja metalliroinaa 1 2 <3 0 1 jäte < < < 131 4,5-6,0 1,5 Hk, Si, Hm vaal rusk tiilen paloja ja metalliroinaa 1 1? jäte < < < 151 6,0- e.k.s. Yleiskuvaus: pinta -3m jätteensekaista maata, 1,8-3 selvä musta palanut kerros (palojäte tms), 3m alapuolella jätettä vähän. Täyttömaat varsinkin pohjalla hienojakoista RF KK 101 0,0-0,5 0,5 Hm, Mu tumma Tiiliä, roskia, muovia, metallia 0 1 <1 0 1 jäte < ,0 % ,8 6, RF KK 102 RF KK 103 RF KK 104 0,5-2,0 1,5 HHk vaal rusk tiiliä, muovia, roskia jäte < < < < 91,0 % <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 < 2,0-4,0 2,0 Hk, Hm, jäte rusk / vaal ruskmetallia, lasia, tiiliä, muovia jäte <20 <101 < 190 4,0-5,0 1,0 Hk, Hm, Ki tumma tiiliä, metallia, puuta, jmupovia, lasia jäte < <112 < 513 5,0-7,0 2,0 Hk, Si, Hm, Ki tiiliä, metallia, puuta, jmupovia, lasia jäte < ,0 % 4,3 7,9 1,1 5, ,0- eps Yleiskuvaus: jätteensekaista maata - pinnasta pohjaan, ei hajuja. 3-4m luiskanpuolessa jätepesäke ja satunnaisia mustia klönttejä (5kpl). Sekaisen oloista eps- tavaraa, metalleja saattaapi löytyä 3,0-4,0 1,0 jäte vaikuttaa ohuelta alumiinilta tai muovilta <44 < < 613 4,0-5,0 1,0 mustia klönttejä kreosoottimisia klönttejä 4 kpl 0,0-0,5 0,5 Hm, Mu, Hk tumma yksittäisä roskia (muovia, tiilen muruja, metallia) 1 <1 0 0 < < < < 0,5-1,5 1,0 Hk, Hm vaalea yksittäisä roskia (muovia, tiilen muruja, metallia) 1 <1 0 0 < < < < 1,5-2,5 1,0 Hk, Hm tumma metallia, tiiliä, lasia, posliinia = silppua jäte < < < < 86,0 % <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 < 2,5-3,5 1,0 Si, hk tumma metallia, tiiliä, lasia, posliinia = silppua jäte < <104 < ,0 % ,6 5, ,5-5,5 2,0 Si, Hk, Hm tumma metallia, tiiliä, lasia, posliinia = silppua jäte < < < 167 5,5- e.k.s. 0,0-0,3 0,3 Hms, Mu tumma ok, joitain roskia < < < < 0,3-1,5 1,2 Hk, si, Hm vaalea / ruskealasia 0 1 <3 1 2 öljy 0 < < < < 92,0 % 1,5-3,0 1,5 Hk, si, Hm vaalea / ruskealasia, joku rätti, tiilenpaloja ja metallia - liuotin henkinen haju liuotin? 2 jäte < < < ,0 % 1,3 7,3 0,59 4, <0,02 <0,05 <0,05 <0,1 < 3,0-4,5 1,5 Hk, si, Hm vaalea laisa, joku rätti, tiilenpaloja ja metallia jäte < < < 125 4,5-6,5 2,0 Si, Hk metallia, lasia - jätesilmäke. Potkukelkka, pyörä, moottorin 3 4 osia liuotin? 3 jäte < < ,0 % 1,1 6,5 1,4 5, <0,02 <0,05 <0,05 <0,1 < 6,5- e.k.s. 0,0-0,5 0,5 Mu, Hm vähän jätesilppua < < < 216 0,5-2,0 1,5 Hk, Si, Hm pohjoisreuna vähän jätesilppua < < < ,0-2,0 1,0 Silttinen öljytöhnä eteläreuna metalliroinaa, öljyn / mustalipeän haju, "käy päähän" öljy / ml 4 < < < ,0 % 4,8 14 1,2 5, ,0-3,0 1,0 Silttinen öljytöhnä kokoala metalliroinaa, öljyn / mustalipeän haju, "käy päähän" öljy / ml 4 <21 < < ,0 % <0,02 0,06 <0,05 0,07 0,13 3,0-3,9 0,9 Sr / Mr pm? ok < < < < 3,9- e.k.s. Syvyys Kerrospaksuus Yleiskuvaus: jätesilppua maanseassa alkaen 1,5m. Suht hyvän näköistä tavaraa Yleiskuvaus: Hajuja useampi, hk/si täyttömaa, seassa jätettää pääasiassa noin 3% - määrä lisääntyy pohjalle Yleiskuvaus: pinta siistiä, 1m alkaen karsean hajunen öljytöhnä, haisee kuulemma ihan mustalipeälle. Haju käy päähän, ehkä hieman VOC vivahteinen Kenttämittaukset Metallit ja puolimetallit 2 Aromaattiset hiilivedyt TEX 4 Viitearvovertailu, VnA 214/2007 ja Syke opas 98/2002: Huomautukset: X XX XXX tulos ylittää kynnysarvon tulos ylittää alemman ohjearvon tulos ylittää ylemmän ohjearvon = kts. VnA 214/ = Luvuissa mukana kaikki numeeriset tulokset. Jos tulos alle detektiorajan, on laskennassa tuloksena käytetty detektiorajaa. 14. = Aistihavainto kosteudesta, kts. oheinen luokitus XXXX tulos ylittää suuntaa-antavan vaarallisen jätteen raja-arvon 15. = Aistihavainto pilaantuneisuudesta, kts. oheinen luokitus Kosteus: 0 = kuiva 1 = kostea 2 = märkä 3 = pv-tason alla Aistihavainnot pilaantuneisuudesta: 0 = pilaantumaton L = Luonnonmaa 1 = lievä T = Täyttömaa 2 = kohtalainen 3 = voimakas

9 Kenttähavaintojen ja analyysitulosten yhteenvetotaulukko Sivu 2/2 Asiakas: Lappeenrannan kaupunki Kohde: Pajarila-Mustolan alue, Mustolan kaatopaikka, Projektinumero: pvm RF Pistetunnus KK 100 RF KK 101 RF KK 102 RF KK 103 RF KK 104 0,0-0,8 0,8-1,8 1,8-3,0 3,0-4,5 4,5-6,0 6,0- e.k.s. 0,0-0,5 0,5-2,0 2,0-4,0 4,0-5,0 5,0-7,0 7,0- eps eps- 3,0-4,0 4,0-5,0 0,0-0,5 0,5-1,5 1,5-2,5 2,5-3,5 3,5-5,5 5,5- e.k.s. 0,0-0,3 0,3-1,5 1,5-3,0 3,0-4,5 4,5-6,5 6,5- e.k.s. 0,0-0,5 0,5-2,0 1,0-2,0 2,0-3,0 3,0-3,9 3,9- e.k.s. Syvyys Polyaromaattiset hiilivedyt PCB ja PCDD/F Klooratut alifaattiset hiilivedyt Öljyhiilivetyjakeet ja oksygenaatit Bentso(a Bentso(a Bentso(g,h Dibentso(a, Fluora Indeno(1, Trikloor Tetrakloo Antra- Asenaf-Asenaf- ) ) Bentso(b),i) Bentso(k) h) Fenen- n- Fluo- 2,3- Kry- Nafta- Py- PAH 5 PCB 6 PCDD/F/ Dikloori-Vinyyli-Dikloori- i- ri- MTBE TAME MTBE/ C 5-C 10 C 10-C 21 C 21-C 40 C 10-C 40 seeni teeni tyleeni antrasee pyreeni fluorantee peryleeni fluorantee antraseeni treeni teeni reeni c.d) seeni leeni reeni sum. PCB 7 metaani kloridi eteenit 3 eteenit eteeni TAME 11 Bensiini Keskit. Raskaat sum. ni ni ni pyreeni , ,1 10 0,01 0,01 0,01 0,01 0, , , ,01 0,05 1 0, ,01 0, ### ### (mg/kg)(mg/kg)(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (ng/kg) (mg/kg)(mg/kg)(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) <0,24 0,1 0,079 0,44 0,36 0,32 0,28 0,18 0,042 1,2 1,2 0,18 0,3 0,37 0,18 0,87 6,3 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,02 <0,05 <0,05 <0,1 <0, <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 < ,041 <0,1 0,019 0,17 0,19 0,22 0,19 0,094 0,032 0,18 0,3 0,014 0,2 0,16 0,048 0,23 2,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 < <0,01 <0,01 0,03 0,01 0,04 <0,05 <0,05 <0,1 <0, <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 < ,51 0,14 0,2 1,9 1,6 1,6 1,2 0,76 0,22 1,4 3,3 0,32 1,5 1,4 0,18 2,6 19 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 <0,1 <0, <10 <10 11 Viitearvovertailu, VnA 214/2007 ja Syke opas 98/2002: X XX XXX XXXX tulos ylittää kynnysarvon tulos ylittää alemman ohjearvon tulos ylittää ylemmän ohjearvon tulos ylittää suuntaa

10 PIIRUSTUKSET

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut.

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut. FCG Finnish Consulting Group Oy Työselitys 1 (8) MÄNTSÄLÄN KUNTA, APPOSEN VANHAN KENKÄTEHTAAN ALUE, PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUS TYÖSELITYS 0 YLEISTÄ 01 Rakennuskohde ja sen sijainti 02 Rakennuttaja

Lisätiedot

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä Helmikuu 2014 Projekti 1510007770 HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA HÄPESUON KAATOPAIKAN KUNNOSTUS

Lisätiedot

HAITALLISET AINEET KYMIJOEN EDUSTAN MERIALUEEN SEDIMENTEISSÄ VUONNA 2009

HAITALLISET AINEET KYMIJOEN EDUSTAN MERIALUEEN SEDIMENTEISSÄ VUONNA 2009 HAITALLISET AINEET KYMIJOEN EDUSTAN MERIALUEEN SEDIMENTEISSÄ VUONNA 2009 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 206/2011 Marja Anttila-Huhtinen & Jukka Mattila ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Pyhtää Kotka

Lisätiedot

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö 1 RTS 14:01 Haitta-ainetutkimus Tässä ohjeessa käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaan vaarallisiksi määriteltyjä haitta-aineita sisältävien materiaalien tutkimista rakennuksissa. Sisältö 1 Tehtävät

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

Takapelto, Kulmakorpi

Takapelto, Kulmakorpi Ramboll Finland Oy Espoon kaupunki Takapelto, Kulmakorpi Maankaatopaikan yleissuunnitelma [LUONNOS] Ramboll PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 www.ramboll.fi Sivu 1 1. HANKKEEN

Lisätiedot

Menetelmäkuvaus TPPT 13

Menetelmäkuvaus TPPT 13 TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 Menetelmäkuvaus TPPT 13 Espoo, 5.12.2001 TIEN RAKENNEKERROSTUTKIMUKSET Antenni Leena Korkiala-Tanttu Heikki Onninen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Lisätiedot

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 30.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-207-111 No YS 1696 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Långmossebergeniin

Lisätiedot

TANKKI-hankkeen pilotkunnostusten

TANKKI-hankkeen pilotkunnostusten TANKKI-hankkeen pilotkunnostusten loppuraportti Hollolan, Nastolan ja Janakkalan pilotkunnostukset sekä pinta-aktiivisten aineiden mallinnuskokeet Tarja Asikainen Raportti 2 Sisällys... 1 1. Johdanto...

Lisätiedot

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto Vesihuoltotekniikan laboratorio TOMMI KAARTINEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

Lisätiedot

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 15 2012 Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen Kuvaus hyvistä menettelytavoista Airi Karvonen, Tuire Taina, Juhani Gustafsson,

Lisätiedot

Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14

Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14 VTT-M-01931-14 l 10.10.2014 Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14 Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus ry Snellmaninkatu

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma. 19. joulukuuta 2013

Westenergy Oy Ab. Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma. 19. joulukuuta 2013 Westenergy Oy Ab Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma 19. joulukuuta 2013 Westenergy Oy Ab Y-tunnus 2165379-9 PL 10, 65101 Vaasa Kotipaikka Mustasaari Finland www.westenergy.fi 2(25) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU Alkusanat Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jota sovelletaan maankäytön suunnittelussa ja

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

Palosaaren Salmen alue

Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVA NRO 1000 Asemakaavan ja tonttijaon muutos koskee Vaasan kaupungin 15. kaupunginosan puisto-, vesi- ja katualueita sekä 17. kaupunginosan,

Lisätiedot

Hankkeen yva-menettelyn tarve

Hankkeen yva-menettelyn tarve Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 21.3.2006 UUS-2005-R-7-53 YTV Jätehuoltolaitos Opastinsilta 6 00520 Helsinki Viite / Hänvisning Arviointiselostus 9.11.2005 Asia / Ärende Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta,

Lisätiedot

PIEKSÄMÄKI, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS

PIEKSÄMÄKI, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Marraskuu 2013 PIEKSÄMÄKI, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS JOROISTENTIEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS Tarkastus

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

YHTEENVETO Päästötarkkailu Vesipäästöjen tarkkailu

YHTEENVETO Päästötarkkailu Vesipäästöjen tarkkailu YHTEENVETO Talvivaaran kaivoksen tarkkailu toteutettiin vuonna 2013 tarkkailusuunnitelmien ja valvovan viranomaisen esittämien täydennysten mukaisesti. Tarkkailu koostui vuosittain tehtävästä vesi- ja

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen

Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen Heli Jutila & Outi Kesäniemi Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen julkaisuja 4 2006 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi JÄRKI-hanke Kannen kuva:

Lisätiedot

Tekninen kuvaus ja kunto

Tekninen kuvaus ja kunto 16URP0037.TK01-401 3.5 ja 6.5.2011 Senaatti-kiinteistöt Luutnantintie 13 Helsinki Luottamuksellinen Pöyry Finland Oy PL2, Tekniikantie 4 D, 02151 Espoo, FINLAND puh. 010 3311, fax. 010 33 24311 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA

VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA Kuva: Rantatunnelin allianssi Mittaustulokset vuodelta 214 ASIANTUNTIJAPALVELUT ILMANLAATU JA ENERGIA 215 VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA

Lisätiedot

HAPON JA LIPEÄN VASTAANOTTO- ASEMAN MUUTOSEHDOTUS

HAPON JA LIPEÄN VASTAANOTTO- ASEMAN MUUTOSEHDOTUS Leena Saarela HAPON JA LIPEÄN VASTAANOTTO- ASEMAN MUUTOSEHDOTUS Case Vaskiluodon voima Tekniikka ja liikenne 2015 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä

Lisätiedot