Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa Art 13 työkokous Oulu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011"

Transkriptio

1 Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa Art 13 työkokous Oulu TEM Alueiden kehittämisyksikkö Ylitarkastaja Eliisa Hujala

2 Hallinto- ja valvontajärjestelmän luotettavuus Luottamus ohjelmatasolla Sulkemisen tarkastuslausuma Komission tarkastukset Vuotuiset tarkastuskertomukset Menojen todentaminen (komission asetus 1828/2006 Art 13 varmennukset) Ohjelman toimeenpanovaihe VVC:n lausuma Ohjelmaneuvottelut FI-komissio

3 Rahoituspäätöksestä maksatuspäätökseen Päätös on perusta maksatuksen yhteydessä tehtävälle tukikelpoisuusharkinnalle (art 13) Vakiomuotoiset päätöslomakkeet tietojärjestelmissä Projektisuunnitelmaan tehtyjen kirjausten yksityiskohtaisuus Kansallisen tukilainsäädännön edellyttämien erityisehtojen kirjaaminen päätösvaiheessa Päätökseen otettujen erityisehtojen tarkastaminen vakiomuotoiset tarkastuslistat toimiiko? Toiminnan pysyvyyden varmistaminen tukiajan jälkeen - toimiiko? Rahoittajille työkokoukset maaliskuussa 2011 Helsinki Tampere Kuopio Oulu

4 13 artikla (1828/2006, muut.) Rahoittajan tehtävät välittävässä toimielimessä: varmistettava, että tuensaajille tiedotetaan erityisistä edellytyksistä, jotka koskevat osana toimea toimitettavia tuotteita tai suoritettavia palveluja, rahoitussuunnitelmaa, toteuttamiselle asetettua aikarajoitusta sekä säilytettäviä ja välitettäviä taloudellisia ja muita tietoja. varmistettava ennen hyväksymispäätöksen tekemistä, että tuensaaja kykenee täyttämään nämä edellytykset. Maksajan tehtävät välittävässä toimielimessä: Tarkastusten, on tarvittaessa katettava toimien hallinnolliset, taloudelliset, tekniset ja fyysiset näkökohdat. Tarkastuksilla on varmistettava, että ilmoitetut menot vastaavat todellisuutta, että tuotteet on toimitettu tai palvelut on suoritettu hyväksymispäätöksen mukaisesti, että tuensaajan esittämät korvaushakemukset ovat oikeellisia ja että toimet ja menot ovat yhteisön ja kansallisten sääntöjen mukaisia. Niiden on sisällettävä menettelyt, joilla vältetään menojen rahoittaminen kahteen kertaan muista yhteisön hankkeista tai kansallisista hankkeista sekä muilla ohjelmakausilla.

5 Art 60 yleisasetus + Art 13 komission asetus = varmistuminen siitä, että toiminta on säädösten mukaista Maksatustarkastus (maksatusjakso): (rahoittajan esitarkastus +) hallinnollinen tarkastus (asiakirjojen perusteella, kohdistuu ao. maksatusjaksoon) Paikan päällä tarkastus (koko hanke): Tarkastuksissa on tarkastettava sekä yhteisön että kansallisten sääntöjen mukaisuus. Tarkastus kohdistuu koko tarkastettavaa hanketta koskevan lainsäädännön ja päätösehtojen noudattaminen - >Neuvoston yleisasetuksen 1083/ artiklan 5 kohdan mukaan hankkeiden on oltava EY:n perustamissopimuksen määräysten ja sen nojalla annettujen säädösten mukaisia. Komission suuntaviivat COCOF 08/0020/04-EN artikla 13 mukaista tarkastuksista edellyttävät, että sääntöjen toteutumista seurataan yksityiskohtaisten ja määrämuotoisten tarkistusten perusteella. Komission tarkastushavainnot ohjelmakaudella: puutteita toimien pysyvyyden tarkastamisessa, hankinnoissa, muissa horisontaaliperiaatteissa kuka ohjaa ao. tukijärjestelmää, on toimivaltainen viranomainen Suomessa vs. HVO:n yleinen valvontavastuu?

6 Sovellettavista säännöistä EU-osarahoitteisia menoja tarkastettaessa Rahastojen tukea koskevat säännöt annettu osittain yhteisölainsäädännössä, osittain kansallisessa lainsäädännössä ml. hallinnolliset menettelyt Jos yhteisösääntelyä ei ole, kansalliset normit pätevät Jos kansallinen sääntely on tiukempaa, sovelletaan sitä Ohjelmanmukaisuus (komission päätökset Manner-Suomen ohjelmista) EAKR 3-6 artiklat asetuksessa (EY) No 1080/2006 ESR 3 artikla asetuksessa (EY) No 1081/2006 Maantieteellinen - > PS täytäntöönpano ohjelma-alueella ja hyöty ohjelma-alueelle Asiallinen - > onko ao. menolaji tukikelpoinen (mihin kustannuksiin tukea ei myönnetä) Ajallinen ulottuvuus - > vain tiettynä aikana syntyneet kustannukset (rahoituspäätöksen mukainen toteutusaika) Menon huomioon ottaminen hankkeen kustannuksena -> tarkastelutaso tai tapahtuma, jonka nojalla meno hyväksytään hankkeelle (PS tuensaajan tosiasiallisesti maksamat), oltava todennettavissa & asiakirjat säilytettävä määräajan

7 Kustannusten tukikelpoisuutta säätelevät EY:n perussopimus ja sen nojalla annetut säädökset Neuvoston ja parlamentin ns. yleisasetus (EY) N:o 1083/2006 (YA) Neuvoston rahastokohtaiset asetukset: EAKR asetus (EY) N:o 1080/2006 ja ESR asetus (EY) N:o 1081/2006 Komission täytäntöönpanoasetus (EY) N:o 1828/2006 (mm. tarkemmat tiedotus- ja viestintävelvoitteet) Komission jäsenvaltiota sitova päätös EAKR/ESR ohjelmasta Ohjelman seurantakomitean vahvistamat perusteet (hankkeiden valintakriteerit; YA art.) Kansallinen lainsäädäntö (tukijärjestelmät, hankintalainsäädäntö jne.) esim. TEM-rahoituslaki (1652/2009) ja asetus (1695/2009) Kansallinen tukikelpoisuusasetus 1079/2007 Hallintoviranomaisen määräykset ja ohjeet, tukilainsäädäntöä koskevat ohjeet ja määräykset Välittävän toimielimen rahoituspäätöksen ehdot tuensaajalle

8 Lainsäädäntö- ja hvo-ohjeistusmuutokset annettuun ohjeeseen on tehty voimaan tulleesta aluehallintouudistuksesta johtuvia muutoksia. alueiden kehittämislaki (602/2002) ja VN:n asetus alueiden kehittämistoimenpiteiden rahoittamisesta (1225/2002) on kumottu , joista laki on korvattu uudella lailla alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja asetus TEMin rahoituslailla (1652/2009) ja VN:n asetuksella (1695/2009). Viimeksi mainitut säädökset koskevat maakunnan liittojen kaikkia rakennerahastohankkeita ja TEMin ja ELYkeskusten ESR-hankkeita. Ennen myönnettyyn tukeen sovelletaan tuen myöntämisaikana voimassa olleita säännöksiä, kuten esimerkiksi alueiden kehittämislain (602/2002) 22 :ää. HVO-ohjeen liitteeseen 1 on kerätty kansallinen tukilainsäädäntö, jonka perusteella ESR- ja EAKR-osarahoitteiset rahoituspäätökset tehdään EURA 2007 järjestelmässä. HVO-ohjeeseen on uusittu tuloja ja pysyvyyttä koskeva kohta 3.4. Merkittävä muutos on mm. hakemuksen vireille tulo, silloin kun se on jätetty tietojärjestelmään tilaan jätetty viranomaiskäsittelyyn. ns. pienhankinnan euromääräistä rajaa on nostettu euroon käytettäväksi silloin, kun organisaatiossa ei ole omaa hankintaohjetta.

9 Tukikelpoisuusasetus (1079/2007) 3 Menojen tulee olla - ohjelman ja tukipäätöksen mukaisen hankkeen toteuttamisesta aiheutuneita; (tukikelvottomuusluokat 3 ja 1) - tukipäätöksessä hyväksyttynä toteutusaikana syntyneitä; (luokka 2) - tuensaajan tosiasiallisesti maksamia (osoitettava maksukuittien tai todistusarvoltaan vastaavien kirjapitotositteiden avulla), poikkeuksena luontoissuoritukset, poistot ja yleiskustannukset; (luokka 9) - tarpeellisia hankkeen toteuttamiseksi; (luokka 1) - määrältään kohtuullisia; (luokka 8) - tuensaajan ei-tavanomaisia menoja (tavanomaisena ei pidetä erillisenä hankkeena toteutettavaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa); sekä (luokka 1) - ei-korvattavissa muulla rahoituksella. (luokka 4)

10 Hallinnon lainalaisuuden periaate Perustuslain mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. - julkisen vallan käyttäjällä on aina oltava toimivaltaperuste, joka on viime kädessä palautettavissa eduskuntalakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. - koko oikeusjärjestyksen kokonaisuutta sis. EU-aquis ja eduskuntalakia alemmanasteiset säädökset Vaikka kyse on harkinnanvaraisesta valtionavustuksesta, harkinta ei ole vapaata. Oikeusharkinta/tarkoituksenmukaisuusharkinta dikotomia? Viranomaisen harkinta on aina lakiin sidottua: Normit Menettelyt Yleiset hallinto-oikeudelliset periaatteet (sikäli kuin lakiin kirjaamattomia, EU-hallinto-oikeus) Oikeuskäytäntö

11 Yleistä hallintopäätöksestä Hallintopäätöksen on perustuttava viranomaisen toimivaltaan ratkaista asia. - > PS tuen myöntänyt välittävä toimielin vastaa tuen myöntämisestä, maksusta, valvonnasta ja takaisinperinnästä siten kuin muualla laissa (= valtionavustuslaissa ja erityislainsäädännössä, esim. TEM-rahoituslaissa 1695/2009 säädetään) Hyvän hallinnon perusteet (hallintolain 2 luku,6 ) Hallinnon oikeusperiaatteet : yhdenvertaisuus (tasapuolinen kohtelu) tarkoitussidonnaisuuden periaate objektiviteettiperiaate suhteellisuusperiaate ja luottamuksensuojaperiaate.

12 Oikeussuoja Keinot, joilla pyritään ennakolta estämään henkilön oikeusasemaan liittyvät virheelliset virkatoimet taikka joilla korjataan tehdyt virheet. Tavoitteena virheellisten päätösten tekemisen estäminen Perustuslain 21 :n 2 momentin mukaan julkisella vallalla on velvollisuus turvata lailla säädetyt hyvän hallinnon takeet. Hyvän hallinnon takeita ovat oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta. Ennakolliset oikeussuojakeinot (hallintolaki ja muut menettelyä ohjaavat normit, ks edellinen kalvo) Ennakolliset oikeussuojatekijät lainsäädännön selkeys ja virkamiesten ja työntekijöiden koulutus ja määrän riittävyys Muiden resurssien tarkoituksenmukaisuus ja riittävyys (tietojärjestelmät, muut työvälineet) Organisaation toiminnan laatu (vastuusuhteet, päätöksentekomenettelyt)

13 Oikeussuoja? Pätemättömyysperusteita Oikeusvaikutuksia Toimivalta (alueellinen, asiallinen, asteellinen) Harkintavallan väärinkäyttö Virheellinen lain soveltaminen Tosiasiat eivät pidä paikkansa (Lainvastainen sisältö) Menettelyvirhe, esim. päätöksen perusteluvelvollisuus [Mitättömyys] Kumottavuus Virheen korjaaminen/ korjaantuminen/ vaikutuksettomuus

14 Päätöksen perusteleminen Päätös kumottavissa myös jos vakava menettelyvirhe, kuten esim: Asianosaisen kuulematta jättäminen Puutteellinen selvitys Esteellisyys Perustelujen puutteellisuus. Päätös voidaan kumota myös yksinomaan perusteluiden puutteellisuuden vuoksi KHO / Opetusministeriön päätöksestä, jossa oli asian lopputuloksen lisäksi mainittu ainoastaan valtion liikuntaneuvoston antaneen asiasta lausunnon ja liikuntalain 7 :n 4 momentti, ei ollut todettavissa, millä tavoin ministeriö oli käyttänyt harkintavaltaansa asiassa. Tämän vuoksi päätös oli riittämättömästi perusteltuna lainvastaisena kumottava ja asia palautettava opetus- ja kulttuuriministeriölle uudelleen käsiteltäväksi.

15 Kustannusten hylkääminen asianmukaisissa tapauksissa maksatuspäätöksellä (tai jos jo ehditty maksaa, takaisinperintäpäätöksellä) Hallintopäätös, jota koskee mitä yleisesti asiasta kansallisesti säädetty (hallintolaki 434/2003 muutoksineen). Päätöksessä on ilmoitettava yksilöidysti, mihin asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu taikka miten asia on muutoin ratkaistu. Päätös on perusteltava: 1. sovelletut lainkohdat 2. hankkeen faktat 3. miten 1-kohdan normeja sovellettu 2-kohdan faktoihin ja päädytty kulloiseenkin ratkaisuun Perustelut voidaan ottaa myös päätöksen liitteeksi. (esim. jos ei tila tietojärjestelmässä riittäisi) Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

16 Muutoksenhaku Varsinainen muutoksenhaku (valitus) päätökseen jolla asia on ratkaistu Mahdollinen valituskielto, oikaisuvaatimus, josta annettavaan päätökseen voi vasta hakea muutosta valittamalla Hallintolakiin uusi 7a luku oikaisuvaatimuksesta ( /581), voimaan Muutoksenhakuosoitus Kun varsinaisen muutoksenhaun määräaika on umpeutunut ts. valitusaika päättynyt - > lainvoimainen päätös Ylimääräiset muutoksenhakumenettelyt

17 Art 13 tarkastushavainnot mitä kirjataan? Objektiivinen havainto asioiden tilasta Asiaan sovellettavat normit Mikä merkitys havaitulle seikalle on annettava tukikelpoisuuden kannalta Kvantifiointi euromääräiseksi (arvio) - ppt-pöytäkirjassa alustava arvio Kvalifiointi tukikelvottomuuden mukaan (luokat 1 13). Johtopäätös perusteluineen Kustannusten hylkääminen asianmukaisissa tapauksissa maksatuspäätöksellä (tai jos jo ehditty maksaa, takaisinperintäpäätöksellä)

18 Tukikelvottomuusluokat 1. Kustannus ei liity hankkeeseen 2. Kustannus ei ole syntynyt tukikelpoisena aikana 3. Hankkeen tuotos poikkeaa olennaisesti rahoituspäätöksestä 4. Kustannukseen kohdistuvaa tuloa/korvausta ei ole asianmukaisesti vähennetty 5. ALVia ei ole asianmukaisesti vähennetty kustannuksesta 6. Hankinnassa on rikottu olennaisesti hankintalainsäädäntöä ( -seuraamus) 7. Tuella hankittu /kone/laite jne. ei ole enää tuensaajan käytössä 8. Kustannus on kohtuuton 9. Kustannusta ei voitu todentaa (korvaus sisältää kustannuksen, jonka maksun perusteeksi ei ole esittää laskua tai muuta vastaavaa todentavaa asiakirjaa) 10. Kustannus on laskettu virheellisesti (kustannus on esitetty hakemuksessa korvattavaksi virheellisellä määrällä) 11. Tiedotus toimenpiteessä ei ole mainittu EU:n osallistumista hankkeen rahoitukseen 12. Hankinnassa on rikottu hankintalainsäädäntöä (vähäinen laatuvirhe, ei - vaikutusta menojen tukikelpoisuuteen) 13. Muu tukikelvottomuusperuste (selvitys huomautuksia kohdassa)

19 Luokka 13 Muu tukikelvottomuusperuste Esim. Jätetään käsittelemättä? Periaate yksi maksatushakemus/maksatusjakso, josta annetaan ratkaisu Asian riittävä selvittämisvelvollisuus viranomaisella Tuensaajalla velvollisuus esittää oikeat ja riittävät tiedot Jos tuensaajalle varataan ensin tilaisuus antaa puuttuvat lisätiedot määräajassa, eikä tarvittavaa lisäselvitystä saada - > asia ratkaistaan niiden tietojen perusteella, jotka käytettävissä Jos kustannuksen tukikelpoisuudesta ei voida varmistua -> hylättävä päätöksellä, jolla asia ratkaistaan (ei ole tarkoitus jättää vireille osaa maksatushakemuksesta voi hakea maksuun myöhemmin tms.) Tuensaajan oikeusturvakeinona mahdollisuus hakea määräajassa oikaisua ao. päätökseen. Mahdollinen lisäselvitys ja muut perusteet vaatimukselle voidaan ottaa huomioon oikaisuvaatimusta ratkaistaessa + mahdollisuus asiavirheen korjaamiseen tuensaajan eduksi (ks. HE 226/2000)

20 Tukikelvottomuusluokitteluharjoitus Lähde: Esimerkkejä yleisimmistä virheistä, Kajaani VVC:n havainnot Loma-ajan palkka kertynyt ennen hankkeen alkamista Rahoitettu tavanomaista toimintaa (yleisavustuksen luonteinen tuki = > koko hanke tukikelvoton Rahoituspäätöksen vastainen meno (ennen hankkeen alkua palkattujen henkilöiden palkkakustannus) Toiselle projektille kuuluvia matkakustannuksia Tuensaajan sisäinen kate Kohtuuttoman suuri kirjanpitopalvelun kilpailuttamaton kustannus EU-kynnysarvon ylittävä hankinta ilmoitettu Hilmassa kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana Tiedotusmateriaalista puuttuvat EU-logot

21 VVC:n tarkastushavainnot; euromääräisiä virheitä Todentamattomia menoja (matkakortin käyttö) Tuensaajan sisäinen kate Osa-aikaisesti hankkeelle työskentelevien palkkakustannusten laskentavirheet Hanke on tuensaajan tavanomaista toiminnan rahoittamista EU-kynnysarvon ylittänyt hankinta luokiteltu kansalliseksi hankinnaksi Hilmassa Lomapalkkaa kertynyt ennen hankkeen aloitusta Hankkeeseen kuulumattomia kustannuksia Rahoituspäätöksessä rajattu olemassa olevan henkilöstön palkat eitukikelpoisiksi Kustannuksiin sitouduttu ennen hankehakemuksen jättämistä - > -tukikelvottomuusvaikutus hankkeessa ilmoitettuihin menoihin

22 Jäljitysketjun vaatimus Tarkastuslistojen kysymykset 4. Vastaavatko maksatushakemuksella haettavat kustannuserät kirjanpidon otteita ja muita esitettyjä tositteita hankkeen tuloksen vaikutus huomioon ottaen? 5.A.1. Tuensaaja on järjestänyt projektin kirjanpidon asianmukaisesti ml. riittävän jäljitysketjun toteutuminen

23 Jäljitysketju Rahoituspäätöksen vakiomuotoisten ehtojen mukaan: projektista on pidettävä kirjanpitolain (1336/1997) velvoitteet täyttävää erillistä kirjanpitoa. Erillistä kirjanpitovelvollisuutta ei ole, jos projektin kulut ja tulot voidaan esittää rahoituksen saajan kirjanpidossa omalla kustannuspaikallaan tai omilla tileillä niin, että tilinpidon ja tositteiden tarkastaminen on vaivatta mahdollista. Maksatushakemukseen aina pakollista liittää maksutositteet tai viralliset kirjanpidon otteet, josta tukikelpoisuusasetuksen 1079/ :n mukaisesti käy ilmi aukoton jäljitysketju, tarkemmat ehdot asetetaan rahoituspäätöksessä: on osoitettava maksukuittien tai jos tämä ei ole mahdollista, todistusarvoltaan vastaavien kirjanpitotositteiden avulla Meno jota ei voida todentaa, on tukikelvoton (tukikelvottomuusluokka 9)

24 A1828/ artikla Kirjanpitoaineisto ja sen sijainti? 1. Asetuksen (EY) N:o 1083/ artiklan c alakohdassa tarkoitettujen toimia koskevan kirjanpitoaineiston ja täytäntöönpanoa koskevien tietojen on sisällettävä tämän asetuksen liitteessä III määritetyt tiedot, mm: - yksityiskohtaisten tositteiden sijainti (jos muu kuin tuensaajan tilat)

25 Jäljitysketju Asiakirjojen säilytysaika ainakin vuoden 2020 loppuun saakka ja vähintään kolme vuotta Euroopan komission hyväksymän toimenpideohjelman loppuerän maksamisesta, minkä lisäksi muualla laissa säädettyä pidempää säilytysaikaa on aina noudatettava (kuten valtiontukisääntöjen edellyttämät tiedot myönnetystä de minimis tuesta, ks. 1998/2006). YA 90 art Tositteiden sähköisessä säilyttämisessä on noudatettava kansallista lainsäädäntöä ja ryhdyttävä tarvittaessa projektikirjanpidon osalta erityistoimenpiteisiin yllä määritellyn säilytysaikavelvoitteen noudattamiseksi. Tuensaajan on ilmoitettava ensimmäisen maksatushakemuksen jättämisen yhteydessä ja projektin päättyessä rahoittajaviranomaiselle asiakirjojen säilytyspaikka, mikäli se on eri kuin tuensaajan projektisuunnitelmassa ilmoitettu toimipaikka. MINNE KIRJATAAN?

26 Esimerkki TEM-rahoitusasetus 1695/ Tuen myöntämisen ehtona on, että tuen saaja pitää tuettavan hankkeen osalta erillistä kirjanpitoa. Erillistä kirjanpitovelvollisuutta ei ole, jos hankkeen menot ja tulot voidaan esittää tuensaajan kirjanpitolain (1336/1997) mukaisessa kirjanpidossa luotettavasti omalla kustannuspaikalla tai omilla tileillä niin, että tilinpidon ja tositteiden tarkastaminen on vaikeuksitta mahdollista. Kirjanpito ja siihen liittyvä aineisto on säilytettävä siten kuin kirjanpitolaissa säädetään. Euroopan yhteisön rakennerahastovaroista rahoitettavien tukien osalta kirjanpito, muistiinpanot, tositteet ja muut hankkeen toteuttamiseen liittyvät asiakirjat on kuitenkin säilytettävä ainakin siihen saakka, kun kolme vuotta on kulunut ajankohdasta, jolloin Euroopan yhteisöjen komissio on suorittanut ohjelman loppumaksun. (= paperitulosteet hankemappiin) Kirjanpito ja siihen liittyvä aineisto sekä muut hankkeen toteuttamiseen liittyvät asiakirjat on säilytettävä niin, että ne ovat vaikeudetta tarkastettavissa.

27 Esimerkki Toteuttaja toimitti ESR-maksatushakemuksen liitelomakkeen 6a) osallistujien palkkakustannuksista. Hyväksytään projektipäällikön allekirjoittaman selvityksen mukaisesti. Allekirjoituksen mukaan erikseen raportoitavien kustannusten tuntipalkan peruste on henkilön ennakonpidätyksen alainen tuntipalkka lakisääteisine sivukuluineen. Yrittäjillä tuntihinta lasketaan YEL-vakuutuksen ansiotulon perusteella. Alkuperäiset palkkatositteet tulee säilyttää projektia hallinnoivan päätoteuttajan tai osallistujien työnantajien arkistossa. Jos alkuperäiset palkkatositteet säilytetään työnantajalla, projektia hallinnoivalla päätoteuttajalla tulee olla kaikkien tässä lomakkeessa ilmoitettujen kustannuserien osalta osallistujan työnantajan (palkanlaskijan, kirjanpitäjän tai nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoittama) todistus palkkakustannuksista sivukuluineen kyseiseltä ajalta. Kaikki edellä mainitut asiakirjat tulee säilyttää vähintään saakka. (S10517)

28 5.A.2. Hanketta on toteutettu hyväksytyn rahoituspäätöksen mukaisesti Rahoituspäätöksessä yksilöity, mihin kustannuksiin tuki on myönnetty Tuki ehdollinen, edellyttää lakien ja päätösehtojen noudattamista Maksetaan jälkikäteen, jos tuensaaja voi hakemuksessaan osoittaa riittävän tositeaineiston perusteella, ja että kustannus on aiheutunut rahoituspäätöksen mukaisista hyväksytyistä kustannuksista Ainoastaan rahoituspäätöksessä yksilöidyistä tuensaajan toimenpiteistä (tuotteet ja palvelut) aiheutuneet kustannukset ovat hankkeen tukikelpoisia kustannuksia ei yleistä toiminnan tukea Rahoituspäätöksen vakiomuotoisten ehtojen mukaan tuensaajan on tehtävä viivytyksettä ilmoitus, mikäli hanketta ei voida toteuttaa päätöksen mukaisesti. tukils erityismääräykset

29 5.A.3.Hanke on edennyt rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa Kustannukset, jotka ovat aiheutuneet ja tuensaajan hankkeen toteutusaikana maksamia, ovat tukikelpoisuusasetuksen 1079/ :n mukaan tukikelpoisia kustannuksia. Esimerkki tukilainsäädännön määräyksistä TEM-rahoitusasetus 1695/2009, 34 : Tuen myöntäneen viranomaisen on seurattava hankkeen toteuttamista ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, jos hanke ei etene tukipäätöksen ehtojen mukaisesti. Rahoituspäätöksessä määrätty hankkeen hyväksytty toteutusaika sitoo Tuensaajan on tarvittaessa tehtävä hakemus hankkeen toteutuksen jatkoajasta rahoittajalle ennen tukipäätöksen mukaista toteutusajan päättymistä - >rahoituspäätöksen muutoshakemus vireille ajoissa (tästä vireilletulosta voi alkaa muutetun päätöksen mukaisten kustannusten tukikelpoisuus aikaisintaan)

30 Esimerkkejä Julkaisun tekstissä on mainittu, että Musiikkiala 2009" -selvitys on osa "Musiikinviennin liiketoiminnan strateginen kehittäminen 2009" - projektia. Projektilta saadun selvityksen mukaan "Musiikkiala 2009" aihepiiri on jätetty Express-projektin ulkopuolelle rahoituspäätösvaiheessa. Hakija on saanut rahoitusta selvityksen tekemiseen OPM:n "toimintalinja 3:sta "jatkoaikaprojektina", jossa rahoitus kohdennettiin sellaisiin toimenpiteisiin, jotka on rajattu jo käynnissäolevan uuden kauden hankkeiden ulkopuolelle. Hakijan ilmoituksen mukaan kustannukset on kohdistettu Express-projektille, koska "painokuluja ei pystytty sisällyttämään jatkoaikaprojektin maksatukseen aikataulusyistä. Selvitys saatiin painokuntoon vasta jatkoaikahankkeiden maksatuksen jälkeen". Julkaisuun liittyvät kustannukset ovat tukikelvottomia, koska ne on jo rahoituspäätöksellä rajattu pois Finnish Music Express- projektista (S10157)

31 3. Ovatko kustannukset syntyneet hankkeelle rahoituspäätöksessä vahvistettuna toteutusaikana ja kohdistuvatko kustannukset maksatushakemuksen ajanjaksolle Hakija on hakenut maksuun Sicmatic Oy:n domain rekisteröinti (mospa.fi) maksu ajalta yhteensä 90. Koska hankkeen toteuttamisaika on , hyväksytään rekisteröinti maksua yhteensä 57,50 (30 ajalta ja 27,50 ajalta ). (S11234) Esimerkki: Vuoteen 2008 liittyvien maksatusten maksatuskauden merkinnässä epätarkkuutta verrattuna pääkirjan päivämäärien merkintään: tarkistettiin, ettei ole päällekkäisiä kustannuksia. (paikan päällä tarkastus A30007)

32 VIIMEISESSÄ MAKSATUKSESSA TARKISTETTAVA: 12. Onko hanke saavuttanut tavoitteensa? Kyllä/Ei Suunnitelmallisuus ja varautuminen hyvissä ajoin -> toimenpiteet loppuun tuki-/rahoituspäätöksessä määritellyn ajan sisällä Tulosten dokumentointi, arviointi ja levittäminen sekä käyttö uuteen kehittämiseen organisaatiossa tai muualla (esim. TEM-rahoitusasetus 30 Ennen viimeisen erän maksamista myös PS selvitys siitä, miten tuettua toimintaa on tarkoitus jatkaa) Uusi kohta hakemukseen 8.4? Viimeinen maksatuspyyntö ja raportointi välittävälle toimielimelle (4 kk, vakiomuotoisen päätöksen ehdoissa) Esim. TEM-rahoitusasetus 1695/ : loppuerän maksamista on haettava 4 kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä----viimeisen erän maksamisen edellytyksenä on, että tuen myöntäneelle viranomaiselle on toimitettu hyväksyttävä selvitys hankkeen toteuttamisesta, saavutetuista tuloksista ja varojen käytöstä sekä rahoituksen toteutumisesta tukipäätöksen ehtojen mukaisesti.

33 13. Onko loppumaksatushakemus toimitettu määräajassa? Hankkeen toteutusaika ja viimeisen maksatushakemuksen määräaika? Esimerkki tukikelvottomuusperusteesta: Loppumaksatushakemus toimitettu Satakuntaliittoon 6 kk hankkeen päättymisestä eli 2 kk myöhässä.(s30057) NN on työajanseurannan mukaan kirjoittanut ,5 h Metallin osaajat -hankkeen loppuraporttia. Kyseessä ei ole tämän hankkeen työ. Hylätään 3,5 h palkan osuus 73,85. Osuus on laskettu jakamalla palkkakortin mukainen kokonaispalkka kesäkuun 2008 työtunneilla. (tukikelpoisuusasetus 1079/2007, 3 ). S10566

34 6. Sisältyykö esitettyihin palkkakustannuksiin lomapalkkavarauksia, joita ei vielä ole tosiasiallisesti maksettu? HVO-ohjeet 2/2010: Lomapalkkavaraus ja lomarahavaraus ovat tukikelpoisia. Lomapalkkavarauksella tarkoitetaan hankkeen aikana ansaitun vuosiloma-ajan palkkaa, jota ei vielä ole maksettu. Edellä tarkoitetut varaukset, joiden maksaminen perustuu Suomessa lakiin, ovat tukikelpoisia ja rinnastettavissa asetuksen 3 :n 1 momentissa ja yleisasetuksen 56 artiklan 2 kappaleen b-kohdassa tarkoitettuihin tositteisiin pakollisina, lakiin perustuvina menoina. Ohjelman sulkeminen ja YA 56 art.? (onko merkitystä jääkö kp:oon varaukseksi vai puretaanko?)

35 6. Lomapalkkavaraukset - esimerkkejä Hylätään kokonaan, koska lomapalkkavarauksia ei voitu todentaa projektin pääkirjasta. Viitaten päätökseen 3. Projektin hyväksymisen, rahoittamisen ja maksamisen ehdot 3.9 Rahoituksen maksaminen ja 4. Muut ehdot Kustannusten tukikelpoisuuden edellytyksenä on, että ne ovat projektisuunnitelmassa hvyäksytystä toiminnasta aiheutuneita toteutuneita, todennettavissa olevia ja projektille tarpeellisia tukikelpoisia kustannuksia. Maksatushakemuksella maksettavaksi haettujen kustannusten on kokonaisuudessaan käytävä ilmi pääkirjaotteesta. S10899 Hylätään laskennallinen lomarahavaraus 43,78 euroa. Lomarahat voi hakea maksuun silloin, kun ne on tosiasiallisesti maksettu. S10566 Hylätään lomapalkkavarausten sivukulut 546,09e. Projektin aikana hyväksytään vain projektin toteutuksen aikana ansaittujen maksettujen lomapalkkojen sivukulut. Hylätään 1.538,05e. Ansaittua lomarahaa ei ole maksettu, vaan se pidetään vapaana (ei vielä pidetty). S10672 Hakija ilmoittanut, että lomapalkkavarauksia ei haeta projektin kustannuksena alkaen. Hylätään 1010,75 eur. (S10112) S10112 Hakija ilmoittanut, että alkaen lomapalkkavarauksia ei ilmoiteta projektin kustannuksena, koska niiden todentaminen lomien toteutumisen jälkeen on kaksinkertaista työtä. Projektihenkilöiden loma-ajan palkka ja lomaraha voidaan ilmoittaa projektin kustannuksena siinä vaiheessa, kun hlö todellisuudessa pitää lomansa. Loma-ajat jyvitetään lomanmääräytymiskauden ajalta projektille tehdyn työajan suhteessa kokonaistyöaikaan.

36 Henkilöstökustannukset, esimerkkejä Kirjanpidon tili 5108 tositteet , ja KuEL eläkemenoperusteista maksua ei hyväksytä tukikelpoisena menona, koska kulua ei voida aiheuttamisperusteen mukaan hyvittää. Kyseiset maksut eivät ole projektin kustannuksia, koska eläkemenoperusteisen maksun perusteeksi tulevaa eläkettä ei kartu jälkeen tehdystä työstä, joten se ei ole kyseisen ajan jälkeen tehdyn työn sivukustannus. Eläkemenoperusteinen maksu ei myöskään aiheudu jostakin tietystä palkkatapahtumasta eikä siis ole erilliskustannus. Tukikelpoisuuden edellytyksenähän on myös se, että kustannus on syntynyt projektin aikana. A30767 Hylätään tukikelvoton eläkemenoperusteinen eläkevakuutusmaksu. Maksu ei ole tuensaajan hankkeeseen tekemästä ja hankkeen edellyttämästä työstä aiheutunut lakisääteinen kustannus. VN:n asetus 1079/ , 4. (S10291)

37 Henkilöstökulut, esimerkkejä Henkilöstökuluhin on kirjattu työnantajan maksamaa vapaaehtoista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta. ESRrahoituksessa tukikelpoisia henkilöstökustannuksia on vain lakisääteiset sivukulut. Näin ollen NN:n osalta tukikelvoton vapaa-ajan tapaturmavakuutus on yhteensä 6,78. (S10744) Stipendit eivät ole tukikelpoisia, koska eivät hankehenkilöstölle maksettavia palkkoja eikä lakisääteisiä palkanosia. (Hallintoviranomaisen ohjeet II osa liitteet s.12 ja rahoituspäätöksen ehdot kohta 2 rahoituksen myöntäminen). A30259 Hylätään sairaslomapalkkavaraus 2,3 %, koska vain lakisääteiset sivukulut ovat tukikelpoisia. Hylätään sairaslomien kustannukset, koska ne eivät ole aiheutuneet projektin toiminnasta. (A30411)

38 Osa-aikaisen työntekijän työn todentaminen (työajanseuranta)? Tukikelpoisuusasetus 1079/ mom: Jos hankkeen hyväksi tehtävä työ käsittää vain osan henkilön työpanoksesta, palkkamenojen tukikelpoisiksi hyväksymisen edellytyksenä on, että työstä on pidetty työaikakirjanpitoa, josta ilmenee hankkeelle tehty työ ja henkilön hankkeen toteuttamisaikana tekemän muun työn kokonaismäärä. HVO-ohjeistus: Jos vain osa henkilön työpanoksesta liittyy hankkeeseen, on palkan tukikelpoisuuden ehtona asianmukainen työaikakirjanpito. Siitä on selvittävä myös kokonaistyöaika sen varmistamiseksi, ettei työpanosta korvata useampaan kertaan. Henkilöstökulut perustuvat pääsääntöisesti normaaliin työaikaan (VES, TES, työaikalaki). Ylityö voi olla tukikelpoista vain poikkeuksellisesti ja sen tulee perustua organisaation käytännön mukaisesti annettuun ylityömääräyksen. Tukikelpoisuutta arvioitaessa rahoittajan on arvioitava, onko ylityömääräys asianmukainen ja perusteltu.

39 Esim. työajanseuranta, riittävä taso? 2.1. Vähennetään saadun selvityksen mukaisesti hankkeelle kuulumaton palkka /8h = 307,38 KAIKILTA HENKILÖILTÄ ON LIITTEENÄ SEKÄ TYÖAJANSEURANNAT ETTÄ SELVITYS MAKSETUSTA PALKASTA. SELITE MERKITTY VAIN NIIDEN HENKILÖIDEN KOHDALLE, JOISTA KYSYTTY TARKENNUKSIA. * * Kysytty: 2.1. NN:n työajanseuranta: Jatkossa tulee merkitä mm. seuraavat työajanselitykset tarkemmin (suluissa pari esimerkkiä, ohjeita), päivän päätehtävien merkintä riittää. Nämä nykyiset selitteet ovat liian tulkinnanvaraisia, ovatko yhdistettävissä nimenomaan tälle hankkeelle. toimistotyö (seurantaraportin valmistelu, väliraportin valmistelu), suunnittelukokous/-palaveri : (tarkennus, mitä suunniteltu), projektin suunnittelua : (tarkennus, mitä osaa projektista suunniteltu, projektisuunnitelmahan on jo olemassa). Tämä on suora lainaus 5-8/09 maksatuksen selvityspyynnöstä. >selvitys saatu, ok (S10838)

40 Matkustaminen Matkakulun tukikelpoisuuden perusteena on, että matkapäivä on merkitty kokonaistyöaikaseurantaan hankkeen työpäiväksi. NN:n työaikaseurannan mukaan hän ei ole tehnyt työtä hankkeelle , joten tälle päivälle kirjattu matkakustannus on tukikelvoton 4,50. (S10707) Hylätään paikoituskuluja 4,10e (alv 0%) /tosite 455/ Valtion matkustussäännön mukaan ei korvata muita pysäköintimaksuja kuin lentokentällä, rautatieasemalla ja hotellimajoituksen yhteydessä perittävä auton seisontapaikkamaksu kolmelta päivältä kutakin matkaa kohden (S11047) myös Lentokentällä, rautatieasemalla ja hotellimajoituksen yhteydessä autosta perittävä seisontapaikkamaksu korvataan tositteen mukaisesti, kuitenkin enintään kolmelta päivältä kutakin matkaa kohden. Muita auton seisontapaikkamaksuja ei korvata. (KVTES s. 228) (A30251) Saadun lisäselvityksen mukaan osa kännykkämatkalipuista ei kuulu tälle projektille, hylätään 9,26 euroa. (S10356)

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.-1.9.2010 Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot Riitta Mensalo Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013

PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Koulutus välittäville toimielimille Kirjanpidon ja

Lisätiedot

Hanketukien maksatus 2014-2020

Hanketukien maksatus 2014-2020 Hanketukien maksatus 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit ja maksatuksen hakeminen Anette Mäkelä 18.3.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit 2014-2020 Käytetään pääsääntöisesti Perustuvat EU:n yleisasetuksen

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen?

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit 12/2014 Noora Hakolan esityksen pohjalta Pekka Selkälä Yksinkertaistetut kustannusmallit (KehL 28/2014 13 ) Prosenttiperusteinen

Lisätiedot

Kirjanpito ja kustannukset. Jarmo Heikkilä

Kirjanpito ja kustannukset. Jarmo Heikkilä Kirjanpito ja kustannukset Jarmo Heikkilä Kirjanpito Kirjanpitoon hankkeelle oma kustannuspaikka tai tili Kirjanpito on järjestettävä osaksi tuensaajan kirjanpitoa Tuettavan toimepiteen kirjanpito tulee

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 Flat rate rahoitteisten hankkeiden art. 13 mukainen menojen varmentaminen Kuopio 31.8., Oulu 13.9., Seinäjoki 20.9., Helsinki 27.9.2011 Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 15% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 15% Käytössä perustelluissa rahoittajan hyväksymissä poikkeustapauksissa, joissa hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten

Lisätiedot

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä TUKIKELPOISUUDEN EDELLYTYKSET Kustannukset aiheutuneet päätöksessä hyväksyttynä

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa

Tulot rakennerahastohankkeissa Tulot rakennerahastohankkeissa TEM Alueiden kehittämisen yksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä Ylitarkastaja Tuula Sarajärvi Ylitarkastaja Eliisa Hujala Tulojen käsittely EAKR- ja ESR -hankkeissa

Lisätiedot

Toteuttajien tukiosuus (EU ja valtio) koko hankkeen toteutusaikana: Koko hanke:

Toteuttajien tukiosuus (EU ja valtio) koko hankkeen toteutusaikana: Koko hanke: Maakuntahallitus 41 13.03.2017 EAKR- JA VALTIONTUEN TAKAISINPERINTÄ A32028 229/00.01.05.20/2011 Maakuntahallitus 13.03.2017 41 Päijät-Hämeen liitto on 13.4.2012 ja 22.1.2014 tekemillään rahoituspäätöksillä

Lisätiedot

Maksatuskausi Päätös Maksettu

Maksatuskausi Päätös Maksettu Maakuntahallitus 22 20.02.2017 EAKR- JA VALTIONTUEN TAKAISINPERINTÄ A32345 239/00.01.05.20/2012 Maakuntahallitus 20.02.2017 22 Päijät-Hämeen liitto on 7.3.2013, 15.1.2014 ja 12.2.2015 tekemillään rahoituspäätöksillä

Lisätiedot

Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa

Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa 21.-22.3.2011 Tarkastustuloksen dokumentointi Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto / rakennerahastoryhmä Neuvotteleva

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Rahoittajien ja maksajien työkokoukset Tampere 13.11.2012, Kuopio 20.11.2012, Helsinki 22.11.2012 ja Rovaniemi 29.11.2012 Ylitarkastaja Martta Viitaniemi

Lisätiedot

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla Maksatushakemus flat rate -hankkeissa Osaamisen ja sivistyksen asialla Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista.

Lisätiedot

Lakikoulutuspäivä Tuula Manelius

Lakikoulutuspäivä Tuula Manelius Lakikoulutuspäivä Rahoituslaki, rahoitusasetus, tukikelpoisuusasetus, valtionavustuslaki Rahoituslain soveltamisala rakennerahastoasioissa jakautuu kahteen eri malliin. 1) Osa rakennerahastotoimijoista

Lisätiedot

Toteuttajien tukiosuus (EU ja valtio) koko hankkeen toteutusaikana: Koko hanke:

Toteuttajien tukiosuus (EU ja valtio) koko hankkeen toteutusaikana: Koko hanke: Maakuntahallitus 40 13.03.2017 EAKR- JA VALTIONTUEN TAKAISINPERINTÄ A32358 226/00.01.05.20/2012 Maakuntahallitus 13.03.2017 40 Päijät-Hämeen liitto on 7.3.2013 ja 11.3.2014 tekemillään rahoituspäätöksillä

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-projektin toteutuksen ja rahoituksen maksamisen ehdot tiedoksi projektissa toimiville alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille Projektin toteuttajan/rahoituksen

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? vs

Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? vs Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? 2014-2020 vs. 2007-2013 Maksua haetaan sähköisesti ja käsittely tapahtuu sähköisesti (paperillakin voi hakea, mutta ei mielellään) Hakijalle lähtee ilmoitus

Lisätiedot

Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen. Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö

Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen. Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö Maksujen ajankohtaisia asioita Ylitarkastaja Kirsi Perälä Maksupäätökset

Lisätiedot

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET HANKKEISSA, JOISSA VÄLILLISET KULUT KORVATAAN PROSENTTIMÄÄ- RÄISENÄ (NS. FLAT RATE)

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET HANKKEISSA, JOISSA VÄLILLISET KULUT KORVATAAN PROSENTTIMÄÄ- RÄISENÄ (NS. FLAT RATE) 1 (6) 12.1.2017 TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET HANKKEISSA, JOISSA VÄLILLISET KULUT KORVATAAN PROSENTTIMÄÄ- RÄISENÄ (NS. FLAT RATE) Keski-Suomen liitto myöntää tukea maakunnan kehittämisraha-, EAKR- ja ESR-

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa. Aila Jumppanen

Maksatus Lump sum -hankkeissa. Aila Jumppanen Maksatus Lump sum -hankkeissa Aila Jumppanen Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset ja seurantaraportit tehdään EURA:ssa hankepäätöksen mukaisessa aikataulussa. Maksatuskaudet 1-2 ja palautuspäivät on mainittu

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

Hankekoulutus. Interreg IV A Pohjoinen Kemi 13.10.2010 TALOUSHALLINTO. Marja-Leena Miettinen

Hankekoulutus. Interreg IV A Pohjoinen Kemi 13.10.2010 TALOUSHALLINTO. Marja-Leena Miettinen Hankekoulutus Interreg IV A Pohjoinen Kemi 13.10.2010 TALOUSHALLINTO Marja-Leena Miettinen Kansallinen tarkastaja Suomalaiset toimijat anovat TEM:ltä ( Työ-ja elinkeinoministeriö) sertifikaatin kansalliselle

Lisätiedot

Valtionavustuspäätös, avustuksen käyttö ja raportointi. Ohjeistus on suuntaa-antava. Tarkista tulkinta ollessasi epävarma valtiovarainministeriöstä.

Valtionavustuspäätös, avustuksen käyttö ja raportointi. Ohjeistus on suuntaa-antava. Tarkista tulkinta ollessasi epävarma valtiovarainministeriöstä. Valtionavustuspäätös, avustuksen käyttö ja raportointi Ohjeistus on suuntaa-antava. Tarkista tulkinta ollessasi epävarma valtiovarainministeriöstä. Valtionavustuspäätös Valtiovarainministeriö tekee kirjallisen

Lisätiedot

RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT HALLINTOVIRANOMAISEN OHJEET Liite 3. 3.1. Esimerkkiluettelo tukikelpoisista kustannuksista / ESR

RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT HALLINTOVIRANOMAISEN OHJEET Liite 3. 3.1. Esimerkkiluettelo tukikelpoisista kustannuksista / ESR 27.2.2009 RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT HALLINTOVIRANOMAISEN OHJEET Liite 3 3. Tukikelpoisuus 3.1. Esimerkkiluettelo tukikelpoisista kustannuksista / ESR Lähtökohtana kustannusten tukikelpoisuutta tulkittaessa

Lisätiedot

TYÖKOKOUS RAKENNERAHASTO-HANKKEIDEN MAKSATUKSISTA VASTAAVILLE RAKENNERAHASTOJEN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA

TYÖKOKOUS RAKENNERAHASTO-HANKKEIDEN MAKSATUKSISTA VASTAAVILLE RAKENNERAHASTOJEN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA TYÖKOKOUS RAKENNERAHASTO-HANKKEIDEN MAKSATUKSISTA VASTAAVILLE RAKENNERAHASTOJEN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA Helsinki 11.6.2013 Maksajan ja rahoittajan roolit maksatusprosessissa Maksatuksen ajankohtaisia

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät kokonaismenot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna Hyvä hankehallinto Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off 20.9.2016 Eeva-Kaisa Linna Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä,

Lisätiedot

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 Tarkastuslistan kysymykset 5A12-14: Tiedotus ja julkisuus tuensaajan toiminnassa, Kestävä kehitys ja ympäristövaikutukset, Yhtäläiset mahdollisuudet ja syrjimättömyys

Lisätiedot

LINJAUKSET TUKIKELPOISISTA KUSTANNUKSISTA ESR-HANKKEISSA

LINJAUKSET TUKIKELPOISISTA KUSTANNUKSISTA ESR-HANKKEISSA Viite Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (501/2011) Muistio 12.5.2011 Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta

Lisätiedot

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Tuija Nikkari Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Seinäjoki 24.5.2011 Rahoituspäätös ja projektisuunnitelma Rahoituspäätös sisältää päätösasiakirjan

Lisätiedot

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä Tarkastuslistan kysymykset 5A2, 5A3, 5A5 ja 5A6, 5A11: Rahoituspäätöksenmukaisuus ja toteutuksen edistyminen osarahoitussuhteiden toteutuminen,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011 Anne Juutilainen 1 Soveltamisala Tätä asetusta sovelletaan alueellinen

Lisätiedot

Sulkemisen haasteet maksatuksen näkökulmasta

Sulkemisen haasteet maksatuksen näkökulmasta Sulkemisen haasteet maksatuksen näkökulmasta Työkokous rakennerahastohankkeiden maksatuksista vastaaville rakennerahastojen ajankohtaisista asioista 11.6.2013, Scandic Marski Ylitarkastaja Martta Viitaniemi,

Lisätiedot

Hankehallinnointikoulutus

Hankehallinnointikoulutus Hankehallinnointikoulutus Kankaanpää 16.4.2010 Maija Saari EU-koordinaattori Yleiset edellytykset, VN asetus Menojen tulee olla: - hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeellisia - määrältään kohtuullisia

Lisätiedot

FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset

FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset FiDiPro-kustannukset puhututtavat Paljonkohan voi tarjota palkkaa? Onko puhelinetu ok? Paljonko muuttokuluja saa syntyä? Perhe mukaan? Maksaako Tekes

Lisätiedot

Lump sum pähkinänkuoressa

Lump sum pähkinänkuoressa Lump sum pähkinänkuoressa Kertakorvausmallin käyttöönoton tarkoituksena on: pienten hankkeiden ja tuensaajien hallinnon keventäminen kansalaisjärjestöjen ja pienten toimijoiden osallistumisen lisääminen

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä

Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä Tilaisuus: Toimintaryhmien neuvottelupäivät 1.4.2009, Dipoli, Espoo Kirsi Murtomäki, ylitarkastaja,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

Maksatushakemukset. -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita 5.12.2012

Maksatushakemukset. -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita 5.12.2012 Maksatushakemukset -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita 5.12.2012 EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen, Varsinais-Suomen liitto

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Rahoituksen hakeminen mikä muuttuu

Kestävää kasvua ja työtä Rahoituksen hakeminen mikä muuttuu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Rahoituksen hakeminen mikä muuttuu Iisalmi 18.3.2014 Varkaus 19.3.2014 Kuopio 27.3.2014 Sisältö: Sähköinen asiointi Hakuprosessi EURA 2014 Ennakko, luontoissuoritukset

Lisätiedot

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET LIITE 2 Maakunnan kehittämisraha 1.4.2010 TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET Keski-Suomen liiton rahoituspäätös perustuu lakiin eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Yritystuen maksaminen

Yritystuen maksaminen Yritystuen maksaminen Leadertyön ajankohtaispäivät 28.10.2015 Maaseutuvirasto Tukien maksatusyksikkö Per-Ola Staffans Yritystuen maksamiseen liittyviä säännöksiä Ns. maaseuturahastoasetus (EU) N:o 1305/2013

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Valittavat kustannusmallit

Valittavat kustannusmallit Valittavat kustannusmallit 1. Todellisiin kustannuksiin perustuva 2. Kertakorvaus ( lump sum ) Julkinen tuki: enintään 100 000 3. Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta ( flat rate ) 24 % palkkakustannusten

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: "TKI-energiakeskittymä - Kädet ja aivot yhdes... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 27.3.2015 EURA 2014/545/09 02 01 01/2014/UML

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013)

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella 2014-2020 ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista, ns. hallintolaki Laki alueiden kehittämisen

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto Kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen Aloitustapaaminen

Hyvä hankehallinto Kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen Aloitustapaaminen Hyvä hankehallinto Kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen Aloitustapaaminen 15.5.2017 Eeva-Kaisa Linna Opetushallitus valtionapuviranomaisena Prosessivastuu Päätöksenteko Valvontavastuu

Lisätiedot

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus ) nimeä ja projektikoodia (A..). Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus ) nimeä ja projektikoodia (A..). Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 19.12.2011 (korvaa ohjeen 3.2.2011) OHJEITA YHTEISHANKKEEN OSATOTEUTTAJILLE: KUSTANNUSTEN JA RAHOITUKSEN RAPORTOINTI YHTEISHANKKEEN MAKSATUSHAKEMUKSEEN

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: KymRIS Smart Specialisation in Northern Growt... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 9.6.2015 EURA 2014/595/09 02 01 01/2014/UML

Lisätiedot

Paikan päällä tehtävät tarkastukset Tarkastussuunnitelma

Paikan päällä tehtävät tarkastukset Tarkastussuunnitelma Paikan päällä tehtävät tarkastukset Tarkastussuunnitelma Koulutus välittäville toimielimille Oulu; Siilasvuon talo K2 5.-6.2009 Kuopio; Kuopion yliopisto 7.-8.5.2009 Tampere; Museokeskus Vapriikki 12.-13.5.2009

Lisätiedot

Valtionavustusten taloudenhoito

Valtionavustusten taloudenhoito Valtionavustusten taloudenhoito Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Vastauksia eräisiin kysymyksiin Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Koskeeko tuloa tuottavia hankkeita koskeva sääntely myös de minimis ehdolla rahoitettuja hankkeita? Kysymyksen taustalla lienee

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa 21.-22.3.2011. Tarkastuksen tavoitteet, sisältö ja vaiheet

Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa 21.-22.3.2011. Tarkastuksen tavoitteet, sisältö ja vaiheet Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa 21.-22.3.2011 Tarkastuksen tavoitteet, sisältö ja vaiheet Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto / rakennerahastoryhmä

Lisätiedot

Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa 21.-22.3.2011

Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa 21.-22.3.2011 Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa 21.-22.3.2011 5B. Maksatushakemuksissa esitettyjen yksittäisten menojen tosiasiallisuuden ja sääntöjenmukaisuuden

Lisätiedot

EURA 2007 -JÄRJESTELMÄN KUSTANNUSLAJIEN MÄÄRITTELY ESR:N JA EAKR:N FLAT RATE MALLEISSA

EURA 2007 -JÄRJESTELMÄN KUSTANNUSLAJIEN MÄÄRITTELY ESR:N JA EAKR:N FLAT RATE MALLEISSA Liite 1 1 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄN KUSTANNUSLAJIEN MÄÄRITTELY ESR:N JA EAKR:N FLAT RATE MALLEISSA Seuraavassa taulukossa on eritelty ESR:n ja EAKR:n flat rate mallien ja välilliset kustannukset EURA 2007

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 14.4.2015 EURA 2014/440/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Lappeenrannan teknillinen yliopisto Y-tunnus:0245904-2 Teknologian

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma , hakeminen ja tukikelpoisuus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma , hakeminen ja tukikelpoisuus Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020, hakeminen ja tukikelpoisuus Pohjois-Pohjanmaan liitto 6.5.2014 Hallintoa kevennetään Yksinkertaistetut kustannusmallit laajempaan käyttöön

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA Yleistä maksaa hankkeelle rahoituksen maksatushakemuksen perusteella rahoituspäätöksen mukaisin ehdoin toteutuneisiin tukikelpoisiin

Lisätiedot

ESR:n erityispiirteet rakennerahastohaussa

ESR:n erityispiirteet rakennerahastohaussa ESR:n erityispiirteet rakennerahastohaussa Minna Koivukangas EU-koordinaattori Keski-Suomen ELY-keskus/ Varsinais-Suomen toimipiste 13.6.2014 Esityksen sisältö Yleistä hankehallinnosta ohjelmakaudella

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Tarkastusraporttien käsittely Koulutus välittäville toimielimille

Tarkastusraporttien käsittely Koulutus välittäville toimielimille Tarkastusraporttien käsittely Koulutus välittäville toimielimille 7.6.2011 Scandic Continental Työ- ja elinkeinoministeriö /Alueiden kehittämisyksikkö /RAHA Ylitarkastaja Henri Mattila Puheenvuorossa tulee

Lisätiedot

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä Jäljitysketju ja kustannusten tukikelpoisuus 5A1 Koulutus välittäville toimielimille: Oulu; Siilasvuon talo K2 5.-6.5.2009 Kuopio; Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Rahoitusinfo Noormarkun klubi 12.2.2015 Satakunnan ELY-keskus, Maaseutuyksikkö, Raija Wessman 2.2.2015 1 Yksinkertaistetut kustannusmallit Käytetään ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

12.12.2013, Pori. EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen, Varsinais-Suomen liitto

12.12.2013, Pori. EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen, Varsinais-Suomen liitto Maksatuksen ajankohtaiskatsaus Ohjelmakausi 2007-2013: 2013 Onko vielä jotain opittavaa? 12.12.2013, Pori EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen,

Lisätiedot

Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen

Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen Haaparanta 15.9.2011 2.12.2010 Anna-Mari Auniola, Lapin liitto Ensimmäisen tason valvonta Suomessa Suomessa valvonnan järjestämiseen on valittu hajautettu

Lisätiedot

Tarkastushavaintojen käsittely

Tarkastushavaintojen käsittely Tarkastushavaintojen käsittely Koulutus välittäville toimielimille 27.3.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö /Alueosasto /RARA Ylitarkastaja Henri Mattila Tarkastusraporttien käsittelyohjeistus HVO-ohje 18.3.2010

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

MAKSATUSPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖL- LISYYS -TAVOITTEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA JA MANNER-SUOMEN ESR TOIMENPIDEOHJELMASSA

MAKSATUSPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖL- LISYYS -TAVOITTEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA JA MANNER-SUOMEN ESR TOIMENPIDEOHJELMASSA Dnro 1107/051/2008 (SM-2007-01010-Ha63) (0/17/2007TM) Annettu Hallintoviranomaisen ohje nro 01/2008 3.4.2008 Voimassaoloaika Ohjelmakausi 2007 2013 Säädösperuste Rakennerahastolain (1401/2006) 11 :n 2

Lisätiedot

PEJ/TTa 6.1.2015 STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015

PEJ/TTa 6.1.2015 STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015 1(5) STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015 Näitä ehtoja sovelletaan projektirahoitukseen, jota SFS on myöntänyt standardisointia edistävän projektitoiminnan rahoitusta

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ 14.-15.6.2010 Finlandia-talo Helsinki Sääntöjenvastaisuuksien

Lisätiedot