Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa Art 13 työkokous Oulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011"

Transkriptio

1 Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa Art 13 työkokous Oulu TEM Alueiden kehittämisyksikkö Ylitarkastaja Eliisa Hujala

2 Hallinto- ja valvontajärjestelmän luotettavuus Luottamus ohjelmatasolla Sulkemisen tarkastuslausuma Komission tarkastukset Vuotuiset tarkastuskertomukset Menojen todentaminen (komission asetus 1828/2006 Art 13 varmennukset) Ohjelman toimeenpanovaihe VVC:n lausuma Ohjelmaneuvottelut FI-komissio

3 Rahoituspäätöksestä maksatuspäätökseen Päätös on perusta maksatuksen yhteydessä tehtävälle tukikelpoisuusharkinnalle (art 13) Vakiomuotoiset päätöslomakkeet tietojärjestelmissä Projektisuunnitelmaan tehtyjen kirjausten yksityiskohtaisuus Kansallisen tukilainsäädännön edellyttämien erityisehtojen kirjaaminen päätösvaiheessa Päätökseen otettujen erityisehtojen tarkastaminen vakiomuotoiset tarkastuslistat toimiiko? Toiminnan pysyvyyden varmistaminen tukiajan jälkeen - toimiiko? Rahoittajille työkokoukset maaliskuussa 2011 Helsinki Tampere Kuopio Oulu

4 13 artikla (1828/2006, muut.) Rahoittajan tehtävät välittävässä toimielimessä: varmistettava, että tuensaajille tiedotetaan erityisistä edellytyksistä, jotka koskevat osana toimea toimitettavia tuotteita tai suoritettavia palveluja, rahoitussuunnitelmaa, toteuttamiselle asetettua aikarajoitusta sekä säilytettäviä ja välitettäviä taloudellisia ja muita tietoja. varmistettava ennen hyväksymispäätöksen tekemistä, että tuensaaja kykenee täyttämään nämä edellytykset. Maksajan tehtävät välittävässä toimielimessä: Tarkastusten, on tarvittaessa katettava toimien hallinnolliset, taloudelliset, tekniset ja fyysiset näkökohdat. Tarkastuksilla on varmistettava, että ilmoitetut menot vastaavat todellisuutta, että tuotteet on toimitettu tai palvelut on suoritettu hyväksymispäätöksen mukaisesti, että tuensaajan esittämät korvaushakemukset ovat oikeellisia ja että toimet ja menot ovat yhteisön ja kansallisten sääntöjen mukaisia. Niiden on sisällettävä menettelyt, joilla vältetään menojen rahoittaminen kahteen kertaan muista yhteisön hankkeista tai kansallisista hankkeista sekä muilla ohjelmakausilla.

5 Art 60 yleisasetus + Art 13 komission asetus = varmistuminen siitä, että toiminta on säädösten mukaista Maksatustarkastus (maksatusjakso): (rahoittajan esitarkastus +) hallinnollinen tarkastus (asiakirjojen perusteella, kohdistuu ao. maksatusjaksoon) Paikan päällä tarkastus (koko hanke): Tarkastuksissa on tarkastettava sekä yhteisön että kansallisten sääntöjen mukaisuus. Tarkastus kohdistuu koko tarkastettavaa hanketta koskevan lainsäädännön ja päätösehtojen noudattaminen - >Neuvoston yleisasetuksen 1083/ artiklan 5 kohdan mukaan hankkeiden on oltava EY:n perustamissopimuksen määräysten ja sen nojalla annettujen säädösten mukaisia. Komission suuntaviivat COCOF 08/0020/04-EN artikla 13 mukaista tarkastuksista edellyttävät, että sääntöjen toteutumista seurataan yksityiskohtaisten ja määrämuotoisten tarkistusten perusteella. Komission tarkastushavainnot ohjelmakaudella: puutteita toimien pysyvyyden tarkastamisessa, hankinnoissa, muissa horisontaaliperiaatteissa kuka ohjaa ao. tukijärjestelmää, on toimivaltainen viranomainen Suomessa vs. HVO:n yleinen valvontavastuu?

6 Sovellettavista säännöistä EU-osarahoitteisia menoja tarkastettaessa Rahastojen tukea koskevat säännöt annettu osittain yhteisölainsäädännössä, osittain kansallisessa lainsäädännössä ml. hallinnolliset menettelyt Jos yhteisösääntelyä ei ole, kansalliset normit pätevät Jos kansallinen sääntely on tiukempaa, sovelletaan sitä Ohjelmanmukaisuus (komission päätökset Manner-Suomen ohjelmista) EAKR 3-6 artiklat asetuksessa (EY) No 1080/2006 ESR 3 artikla asetuksessa (EY) No 1081/2006 Maantieteellinen - > PS täytäntöönpano ohjelma-alueella ja hyöty ohjelma-alueelle Asiallinen - > onko ao. menolaji tukikelpoinen (mihin kustannuksiin tukea ei myönnetä) Ajallinen ulottuvuus - > vain tiettynä aikana syntyneet kustannukset (rahoituspäätöksen mukainen toteutusaika) Menon huomioon ottaminen hankkeen kustannuksena -> tarkastelutaso tai tapahtuma, jonka nojalla meno hyväksytään hankkeelle (PS tuensaajan tosiasiallisesti maksamat), oltava todennettavissa & asiakirjat säilytettävä määräajan

7 Kustannusten tukikelpoisuutta säätelevät EY:n perussopimus ja sen nojalla annetut säädökset Neuvoston ja parlamentin ns. yleisasetus (EY) N:o 1083/2006 (YA) Neuvoston rahastokohtaiset asetukset: EAKR asetus (EY) N:o 1080/2006 ja ESR asetus (EY) N:o 1081/2006 Komission täytäntöönpanoasetus (EY) N:o 1828/2006 (mm. tarkemmat tiedotus- ja viestintävelvoitteet) Komission jäsenvaltiota sitova päätös EAKR/ESR ohjelmasta Ohjelman seurantakomitean vahvistamat perusteet (hankkeiden valintakriteerit; YA art.) Kansallinen lainsäädäntö (tukijärjestelmät, hankintalainsäädäntö jne.) esim. TEM-rahoituslaki (1652/2009) ja asetus (1695/2009) Kansallinen tukikelpoisuusasetus 1079/2007 Hallintoviranomaisen määräykset ja ohjeet, tukilainsäädäntöä koskevat ohjeet ja määräykset Välittävän toimielimen rahoituspäätöksen ehdot tuensaajalle

8 Lainsäädäntö- ja hvo-ohjeistusmuutokset annettuun ohjeeseen on tehty voimaan tulleesta aluehallintouudistuksesta johtuvia muutoksia. alueiden kehittämislaki (602/2002) ja VN:n asetus alueiden kehittämistoimenpiteiden rahoittamisesta (1225/2002) on kumottu , joista laki on korvattu uudella lailla alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja asetus TEMin rahoituslailla (1652/2009) ja VN:n asetuksella (1695/2009). Viimeksi mainitut säädökset koskevat maakunnan liittojen kaikkia rakennerahastohankkeita ja TEMin ja ELYkeskusten ESR-hankkeita. Ennen myönnettyyn tukeen sovelletaan tuen myöntämisaikana voimassa olleita säännöksiä, kuten esimerkiksi alueiden kehittämislain (602/2002) 22 :ää. HVO-ohjeen liitteeseen 1 on kerätty kansallinen tukilainsäädäntö, jonka perusteella ESR- ja EAKR-osarahoitteiset rahoituspäätökset tehdään EURA 2007 järjestelmässä. HVO-ohjeeseen on uusittu tuloja ja pysyvyyttä koskeva kohta 3.4. Merkittävä muutos on mm. hakemuksen vireille tulo, silloin kun se on jätetty tietojärjestelmään tilaan jätetty viranomaiskäsittelyyn. ns. pienhankinnan euromääräistä rajaa on nostettu euroon käytettäväksi silloin, kun organisaatiossa ei ole omaa hankintaohjetta.

9 Tukikelpoisuusasetus (1079/2007) 3 Menojen tulee olla - ohjelman ja tukipäätöksen mukaisen hankkeen toteuttamisesta aiheutuneita; (tukikelvottomuusluokat 3 ja 1) - tukipäätöksessä hyväksyttynä toteutusaikana syntyneitä; (luokka 2) - tuensaajan tosiasiallisesti maksamia (osoitettava maksukuittien tai todistusarvoltaan vastaavien kirjapitotositteiden avulla), poikkeuksena luontoissuoritukset, poistot ja yleiskustannukset; (luokka 9) - tarpeellisia hankkeen toteuttamiseksi; (luokka 1) - määrältään kohtuullisia; (luokka 8) - tuensaajan ei-tavanomaisia menoja (tavanomaisena ei pidetä erillisenä hankkeena toteutettavaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa); sekä (luokka 1) - ei-korvattavissa muulla rahoituksella. (luokka 4)

10 Hallinnon lainalaisuuden periaate Perustuslain mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. - julkisen vallan käyttäjällä on aina oltava toimivaltaperuste, joka on viime kädessä palautettavissa eduskuntalakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. - koko oikeusjärjestyksen kokonaisuutta sis. EU-aquis ja eduskuntalakia alemmanasteiset säädökset Vaikka kyse on harkinnanvaraisesta valtionavustuksesta, harkinta ei ole vapaata. Oikeusharkinta/tarkoituksenmukaisuusharkinta dikotomia? Viranomaisen harkinta on aina lakiin sidottua: Normit Menettelyt Yleiset hallinto-oikeudelliset periaatteet (sikäli kuin lakiin kirjaamattomia, EU-hallinto-oikeus) Oikeuskäytäntö

11 Yleistä hallintopäätöksestä Hallintopäätöksen on perustuttava viranomaisen toimivaltaan ratkaista asia. - > PS tuen myöntänyt välittävä toimielin vastaa tuen myöntämisestä, maksusta, valvonnasta ja takaisinperinnästä siten kuin muualla laissa (= valtionavustuslaissa ja erityislainsäädännössä, esim. TEM-rahoituslaissa 1695/2009 säädetään) Hyvän hallinnon perusteet (hallintolain 2 luku,6 ) Hallinnon oikeusperiaatteet : yhdenvertaisuus (tasapuolinen kohtelu) tarkoitussidonnaisuuden periaate objektiviteettiperiaate suhteellisuusperiaate ja luottamuksensuojaperiaate.

12 Oikeussuoja Keinot, joilla pyritään ennakolta estämään henkilön oikeusasemaan liittyvät virheelliset virkatoimet taikka joilla korjataan tehdyt virheet. Tavoitteena virheellisten päätösten tekemisen estäminen Perustuslain 21 :n 2 momentin mukaan julkisella vallalla on velvollisuus turvata lailla säädetyt hyvän hallinnon takeet. Hyvän hallinnon takeita ovat oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta. Ennakolliset oikeussuojakeinot (hallintolaki ja muut menettelyä ohjaavat normit, ks edellinen kalvo) Ennakolliset oikeussuojatekijät lainsäädännön selkeys ja virkamiesten ja työntekijöiden koulutus ja määrän riittävyys Muiden resurssien tarkoituksenmukaisuus ja riittävyys (tietojärjestelmät, muut työvälineet) Organisaation toiminnan laatu (vastuusuhteet, päätöksentekomenettelyt)

13 Oikeussuoja? Pätemättömyysperusteita Oikeusvaikutuksia Toimivalta (alueellinen, asiallinen, asteellinen) Harkintavallan väärinkäyttö Virheellinen lain soveltaminen Tosiasiat eivät pidä paikkansa (Lainvastainen sisältö) Menettelyvirhe, esim. päätöksen perusteluvelvollisuus [Mitättömyys] Kumottavuus Virheen korjaaminen/ korjaantuminen/ vaikutuksettomuus

14 Päätöksen perusteleminen Päätös kumottavissa myös jos vakava menettelyvirhe, kuten esim: Asianosaisen kuulematta jättäminen Puutteellinen selvitys Esteellisyys Perustelujen puutteellisuus. Päätös voidaan kumota myös yksinomaan perusteluiden puutteellisuuden vuoksi KHO / Opetusministeriön päätöksestä, jossa oli asian lopputuloksen lisäksi mainittu ainoastaan valtion liikuntaneuvoston antaneen asiasta lausunnon ja liikuntalain 7 :n 4 momentti, ei ollut todettavissa, millä tavoin ministeriö oli käyttänyt harkintavaltaansa asiassa. Tämän vuoksi päätös oli riittämättömästi perusteltuna lainvastaisena kumottava ja asia palautettava opetus- ja kulttuuriministeriölle uudelleen käsiteltäväksi.

15 Kustannusten hylkääminen asianmukaisissa tapauksissa maksatuspäätöksellä (tai jos jo ehditty maksaa, takaisinperintäpäätöksellä) Hallintopäätös, jota koskee mitä yleisesti asiasta kansallisesti säädetty (hallintolaki 434/2003 muutoksineen). Päätöksessä on ilmoitettava yksilöidysti, mihin asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu taikka miten asia on muutoin ratkaistu. Päätös on perusteltava: 1. sovelletut lainkohdat 2. hankkeen faktat 3. miten 1-kohdan normeja sovellettu 2-kohdan faktoihin ja päädytty kulloiseenkin ratkaisuun Perustelut voidaan ottaa myös päätöksen liitteeksi. (esim. jos ei tila tietojärjestelmässä riittäisi) Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

16 Muutoksenhaku Varsinainen muutoksenhaku (valitus) päätökseen jolla asia on ratkaistu Mahdollinen valituskielto, oikaisuvaatimus, josta annettavaan päätökseen voi vasta hakea muutosta valittamalla Hallintolakiin uusi 7a luku oikaisuvaatimuksesta ( /581), voimaan Muutoksenhakuosoitus Kun varsinaisen muutoksenhaun määräaika on umpeutunut ts. valitusaika päättynyt - > lainvoimainen päätös Ylimääräiset muutoksenhakumenettelyt

17 Art 13 tarkastushavainnot mitä kirjataan? Objektiivinen havainto asioiden tilasta Asiaan sovellettavat normit Mikä merkitys havaitulle seikalle on annettava tukikelpoisuuden kannalta Kvantifiointi euromääräiseksi (arvio) - ppt-pöytäkirjassa alustava arvio Kvalifiointi tukikelvottomuuden mukaan (luokat 1 13). Johtopäätös perusteluineen Kustannusten hylkääminen asianmukaisissa tapauksissa maksatuspäätöksellä (tai jos jo ehditty maksaa, takaisinperintäpäätöksellä)

18 Tukikelvottomuusluokat 1. Kustannus ei liity hankkeeseen 2. Kustannus ei ole syntynyt tukikelpoisena aikana 3. Hankkeen tuotos poikkeaa olennaisesti rahoituspäätöksestä 4. Kustannukseen kohdistuvaa tuloa/korvausta ei ole asianmukaisesti vähennetty 5. ALVia ei ole asianmukaisesti vähennetty kustannuksesta 6. Hankinnassa on rikottu olennaisesti hankintalainsäädäntöä ( -seuraamus) 7. Tuella hankittu /kone/laite jne. ei ole enää tuensaajan käytössä 8. Kustannus on kohtuuton 9. Kustannusta ei voitu todentaa (korvaus sisältää kustannuksen, jonka maksun perusteeksi ei ole esittää laskua tai muuta vastaavaa todentavaa asiakirjaa) 10. Kustannus on laskettu virheellisesti (kustannus on esitetty hakemuksessa korvattavaksi virheellisellä määrällä) 11. Tiedotus toimenpiteessä ei ole mainittu EU:n osallistumista hankkeen rahoitukseen 12. Hankinnassa on rikottu hankintalainsäädäntöä (vähäinen laatuvirhe, ei - vaikutusta menojen tukikelpoisuuteen) 13. Muu tukikelvottomuusperuste (selvitys huomautuksia kohdassa)

19 Luokka 13 Muu tukikelvottomuusperuste Esim. Jätetään käsittelemättä? Periaate yksi maksatushakemus/maksatusjakso, josta annetaan ratkaisu Asian riittävä selvittämisvelvollisuus viranomaisella Tuensaajalla velvollisuus esittää oikeat ja riittävät tiedot Jos tuensaajalle varataan ensin tilaisuus antaa puuttuvat lisätiedot määräajassa, eikä tarvittavaa lisäselvitystä saada - > asia ratkaistaan niiden tietojen perusteella, jotka käytettävissä Jos kustannuksen tukikelpoisuudesta ei voida varmistua -> hylättävä päätöksellä, jolla asia ratkaistaan (ei ole tarkoitus jättää vireille osaa maksatushakemuksesta voi hakea maksuun myöhemmin tms.) Tuensaajan oikeusturvakeinona mahdollisuus hakea määräajassa oikaisua ao. päätökseen. Mahdollinen lisäselvitys ja muut perusteet vaatimukselle voidaan ottaa huomioon oikaisuvaatimusta ratkaistaessa + mahdollisuus asiavirheen korjaamiseen tuensaajan eduksi (ks. HE 226/2000)

20 Tukikelvottomuusluokitteluharjoitus Lähde: Esimerkkejä yleisimmistä virheistä, Kajaani VVC:n havainnot Loma-ajan palkka kertynyt ennen hankkeen alkamista Rahoitettu tavanomaista toimintaa (yleisavustuksen luonteinen tuki = > koko hanke tukikelvoton Rahoituspäätöksen vastainen meno (ennen hankkeen alkua palkattujen henkilöiden palkkakustannus) Toiselle projektille kuuluvia matkakustannuksia Tuensaajan sisäinen kate Kohtuuttoman suuri kirjanpitopalvelun kilpailuttamaton kustannus EU-kynnysarvon ylittävä hankinta ilmoitettu Hilmassa kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana Tiedotusmateriaalista puuttuvat EU-logot

21 VVC:n tarkastushavainnot; euromääräisiä virheitä Todentamattomia menoja (matkakortin käyttö) Tuensaajan sisäinen kate Osa-aikaisesti hankkeelle työskentelevien palkkakustannusten laskentavirheet Hanke on tuensaajan tavanomaista toiminnan rahoittamista EU-kynnysarvon ylittänyt hankinta luokiteltu kansalliseksi hankinnaksi Hilmassa Lomapalkkaa kertynyt ennen hankkeen aloitusta Hankkeeseen kuulumattomia kustannuksia Rahoituspäätöksessä rajattu olemassa olevan henkilöstön palkat eitukikelpoisiksi Kustannuksiin sitouduttu ennen hankehakemuksen jättämistä - > -tukikelvottomuusvaikutus hankkeessa ilmoitettuihin menoihin

22 Jäljitysketjun vaatimus Tarkastuslistojen kysymykset 4. Vastaavatko maksatushakemuksella haettavat kustannuserät kirjanpidon otteita ja muita esitettyjä tositteita hankkeen tuloksen vaikutus huomioon ottaen? 5.A.1. Tuensaaja on järjestänyt projektin kirjanpidon asianmukaisesti ml. riittävän jäljitysketjun toteutuminen

23 Jäljitysketju Rahoituspäätöksen vakiomuotoisten ehtojen mukaan: projektista on pidettävä kirjanpitolain (1336/1997) velvoitteet täyttävää erillistä kirjanpitoa. Erillistä kirjanpitovelvollisuutta ei ole, jos projektin kulut ja tulot voidaan esittää rahoituksen saajan kirjanpidossa omalla kustannuspaikallaan tai omilla tileillä niin, että tilinpidon ja tositteiden tarkastaminen on vaivatta mahdollista. Maksatushakemukseen aina pakollista liittää maksutositteet tai viralliset kirjanpidon otteet, josta tukikelpoisuusasetuksen 1079/ :n mukaisesti käy ilmi aukoton jäljitysketju, tarkemmat ehdot asetetaan rahoituspäätöksessä: on osoitettava maksukuittien tai jos tämä ei ole mahdollista, todistusarvoltaan vastaavien kirjanpitotositteiden avulla Meno jota ei voida todentaa, on tukikelvoton (tukikelvottomuusluokka 9)

24 A1828/ artikla Kirjanpitoaineisto ja sen sijainti? 1. Asetuksen (EY) N:o 1083/ artiklan c alakohdassa tarkoitettujen toimia koskevan kirjanpitoaineiston ja täytäntöönpanoa koskevien tietojen on sisällettävä tämän asetuksen liitteessä III määritetyt tiedot, mm: - yksityiskohtaisten tositteiden sijainti (jos muu kuin tuensaajan tilat)

25 Jäljitysketju Asiakirjojen säilytysaika ainakin vuoden 2020 loppuun saakka ja vähintään kolme vuotta Euroopan komission hyväksymän toimenpideohjelman loppuerän maksamisesta, minkä lisäksi muualla laissa säädettyä pidempää säilytysaikaa on aina noudatettava (kuten valtiontukisääntöjen edellyttämät tiedot myönnetystä de minimis tuesta, ks. 1998/2006). YA 90 art Tositteiden sähköisessä säilyttämisessä on noudatettava kansallista lainsäädäntöä ja ryhdyttävä tarvittaessa projektikirjanpidon osalta erityistoimenpiteisiin yllä määritellyn säilytysaikavelvoitteen noudattamiseksi. Tuensaajan on ilmoitettava ensimmäisen maksatushakemuksen jättämisen yhteydessä ja projektin päättyessä rahoittajaviranomaiselle asiakirjojen säilytyspaikka, mikäli se on eri kuin tuensaajan projektisuunnitelmassa ilmoitettu toimipaikka. MINNE KIRJATAAN?

26 Esimerkki TEM-rahoitusasetus 1695/ Tuen myöntämisen ehtona on, että tuen saaja pitää tuettavan hankkeen osalta erillistä kirjanpitoa. Erillistä kirjanpitovelvollisuutta ei ole, jos hankkeen menot ja tulot voidaan esittää tuensaajan kirjanpitolain (1336/1997) mukaisessa kirjanpidossa luotettavasti omalla kustannuspaikalla tai omilla tileillä niin, että tilinpidon ja tositteiden tarkastaminen on vaikeuksitta mahdollista. Kirjanpito ja siihen liittyvä aineisto on säilytettävä siten kuin kirjanpitolaissa säädetään. Euroopan yhteisön rakennerahastovaroista rahoitettavien tukien osalta kirjanpito, muistiinpanot, tositteet ja muut hankkeen toteuttamiseen liittyvät asiakirjat on kuitenkin säilytettävä ainakin siihen saakka, kun kolme vuotta on kulunut ajankohdasta, jolloin Euroopan yhteisöjen komissio on suorittanut ohjelman loppumaksun. (= paperitulosteet hankemappiin) Kirjanpito ja siihen liittyvä aineisto sekä muut hankkeen toteuttamiseen liittyvät asiakirjat on säilytettävä niin, että ne ovat vaikeudetta tarkastettavissa.

27 Esimerkki Toteuttaja toimitti ESR-maksatushakemuksen liitelomakkeen 6a) osallistujien palkkakustannuksista. Hyväksytään projektipäällikön allekirjoittaman selvityksen mukaisesti. Allekirjoituksen mukaan erikseen raportoitavien kustannusten tuntipalkan peruste on henkilön ennakonpidätyksen alainen tuntipalkka lakisääteisine sivukuluineen. Yrittäjillä tuntihinta lasketaan YEL-vakuutuksen ansiotulon perusteella. Alkuperäiset palkkatositteet tulee säilyttää projektia hallinnoivan päätoteuttajan tai osallistujien työnantajien arkistossa. Jos alkuperäiset palkkatositteet säilytetään työnantajalla, projektia hallinnoivalla päätoteuttajalla tulee olla kaikkien tässä lomakkeessa ilmoitettujen kustannuserien osalta osallistujan työnantajan (palkanlaskijan, kirjanpitäjän tai nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoittama) todistus palkkakustannuksista sivukuluineen kyseiseltä ajalta. Kaikki edellä mainitut asiakirjat tulee säilyttää vähintään saakka. (S10517)

28 5.A.2. Hanketta on toteutettu hyväksytyn rahoituspäätöksen mukaisesti Rahoituspäätöksessä yksilöity, mihin kustannuksiin tuki on myönnetty Tuki ehdollinen, edellyttää lakien ja päätösehtojen noudattamista Maksetaan jälkikäteen, jos tuensaaja voi hakemuksessaan osoittaa riittävän tositeaineiston perusteella, ja että kustannus on aiheutunut rahoituspäätöksen mukaisista hyväksytyistä kustannuksista Ainoastaan rahoituspäätöksessä yksilöidyistä tuensaajan toimenpiteistä (tuotteet ja palvelut) aiheutuneet kustannukset ovat hankkeen tukikelpoisia kustannuksia ei yleistä toiminnan tukea Rahoituspäätöksen vakiomuotoisten ehtojen mukaan tuensaajan on tehtävä viivytyksettä ilmoitus, mikäli hanketta ei voida toteuttaa päätöksen mukaisesti. tukils erityismääräykset

29 5.A.3.Hanke on edennyt rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa Kustannukset, jotka ovat aiheutuneet ja tuensaajan hankkeen toteutusaikana maksamia, ovat tukikelpoisuusasetuksen 1079/ :n mukaan tukikelpoisia kustannuksia. Esimerkki tukilainsäädännön määräyksistä TEM-rahoitusasetus 1695/2009, 34 : Tuen myöntäneen viranomaisen on seurattava hankkeen toteuttamista ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, jos hanke ei etene tukipäätöksen ehtojen mukaisesti. Rahoituspäätöksessä määrätty hankkeen hyväksytty toteutusaika sitoo Tuensaajan on tarvittaessa tehtävä hakemus hankkeen toteutuksen jatkoajasta rahoittajalle ennen tukipäätöksen mukaista toteutusajan päättymistä - >rahoituspäätöksen muutoshakemus vireille ajoissa (tästä vireilletulosta voi alkaa muutetun päätöksen mukaisten kustannusten tukikelpoisuus aikaisintaan)

30 Esimerkkejä Julkaisun tekstissä on mainittu, että Musiikkiala 2009" -selvitys on osa "Musiikinviennin liiketoiminnan strateginen kehittäminen 2009" - projektia. Projektilta saadun selvityksen mukaan "Musiikkiala 2009" aihepiiri on jätetty Express-projektin ulkopuolelle rahoituspäätösvaiheessa. Hakija on saanut rahoitusta selvityksen tekemiseen OPM:n "toimintalinja 3:sta "jatkoaikaprojektina", jossa rahoitus kohdennettiin sellaisiin toimenpiteisiin, jotka on rajattu jo käynnissäolevan uuden kauden hankkeiden ulkopuolelle. Hakijan ilmoituksen mukaan kustannukset on kohdistettu Express-projektille, koska "painokuluja ei pystytty sisällyttämään jatkoaikaprojektin maksatukseen aikataulusyistä. Selvitys saatiin painokuntoon vasta jatkoaikahankkeiden maksatuksen jälkeen". Julkaisuun liittyvät kustannukset ovat tukikelvottomia, koska ne on jo rahoituspäätöksellä rajattu pois Finnish Music Express- projektista (S10157)

31 3. Ovatko kustannukset syntyneet hankkeelle rahoituspäätöksessä vahvistettuna toteutusaikana ja kohdistuvatko kustannukset maksatushakemuksen ajanjaksolle Hakija on hakenut maksuun Sicmatic Oy:n domain rekisteröinti (mospa.fi) maksu ajalta yhteensä 90. Koska hankkeen toteuttamisaika on , hyväksytään rekisteröinti maksua yhteensä 57,50 (30 ajalta ja 27,50 ajalta ). (S11234) Esimerkki: Vuoteen 2008 liittyvien maksatusten maksatuskauden merkinnässä epätarkkuutta verrattuna pääkirjan päivämäärien merkintään: tarkistettiin, ettei ole päällekkäisiä kustannuksia. (paikan päällä tarkastus A30007)

32 VIIMEISESSÄ MAKSATUKSESSA TARKISTETTAVA: 12. Onko hanke saavuttanut tavoitteensa? Kyllä/Ei Suunnitelmallisuus ja varautuminen hyvissä ajoin -> toimenpiteet loppuun tuki-/rahoituspäätöksessä määritellyn ajan sisällä Tulosten dokumentointi, arviointi ja levittäminen sekä käyttö uuteen kehittämiseen organisaatiossa tai muualla (esim. TEM-rahoitusasetus 30 Ennen viimeisen erän maksamista myös PS selvitys siitä, miten tuettua toimintaa on tarkoitus jatkaa) Uusi kohta hakemukseen 8.4? Viimeinen maksatuspyyntö ja raportointi välittävälle toimielimelle (4 kk, vakiomuotoisen päätöksen ehdoissa) Esim. TEM-rahoitusasetus 1695/ : loppuerän maksamista on haettava 4 kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä----viimeisen erän maksamisen edellytyksenä on, että tuen myöntäneelle viranomaiselle on toimitettu hyväksyttävä selvitys hankkeen toteuttamisesta, saavutetuista tuloksista ja varojen käytöstä sekä rahoituksen toteutumisesta tukipäätöksen ehtojen mukaisesti.

33 13. Onko loppumaksatushakemus toimitettu määräajassa? Hankkeen toteutusaika ja viimeisen maksatushakemuksen määräaika? Esimerkki tukikelvottomuusperusteesta: Loppumaksatushakemus toimitettu Satakuntaliittoon 6 kk hankkeen päättymisestä eli 2 kk myöhässä.(s30057) NN on työajanseurannan mukaan kirjoittanut ,5 h Metallin osaajat -hankkeen loppuraporttia. Kyseessä ei ole tämän hankkeen työ. Hylätään 3,5 h palkan osuus 73,85. Osuus on laskettu jakamalla palkkakortin mukainen kokonaispalkka kesäkuun 2008 työtunneilla. (tukikelpoisuusasetus 1079/2007, 3 ). S10566

34 6. Sisältyykö esitettyihin palkkakustannuksiin lomapalkkavarauksia, joita ei vielä ole tosiasiallisesti maksettu? HVO-ohjeet 2/2010: Lomapalkkavaraus ja lomarahavaraus ovat tukikelpoisia. Lomapalkkavarauksella tarkoitetaan hankkeen aikana ansaitun vuosiloma-ajan palkkaa, jota ei vielä ole maksettu. Edellä tarkoitetut varaukset, joiden maksaminen perustuu Suomessa lakiin, ovat tukikelpoisia ja rinnastettavissa asetuksen 3 :n 1 momentissa ja yleisasetuksen 56 artiklan 2 kappaleen b-kohdassa tarkoitettuihin tositteisiin pakollisina, lakiin perustuvina menoina. Ohjelman sulkeminen ja YA 56 art.? (onko merkitystä jääkö kp:oon varaukseksi vai puretaanko?)

35 6. Lomapalkkavaraukset - esimerkkejä Hylätään kokonaan, koska lomapalkkavarauksia ei voitu todentaa projektin pääkirjasta. Viitaten päätökseen 3. Projektin hyväksymisen, rahoittamisen ja maksamisen ehdot 3.9 Rahoituksen maksaminen ja 4. Muut ehdot Kustannusten tukikelpoisuuden edellytyksenä on, että ne ovat projektisuunnitelmassa hvyäksytystä toiminnasta aiheutuneita toteutuneita, todennettavissa olevia ja projektille tarpeellisia tukikelpoisia kustannuksia. Maksatushakemuksella maksettavaksi haettujen kustannusten on kokonaisuudessaan käytävä ilmi pääkirjaotteesta. S10899 Hylätään laskennallinen lomarahavaraus 43,78 euroa. Lomarahat voi hakea maksuun silloin, kun ne on tosiasiallisesti maksettu. S10566 Hylätään lomapalkkavarausten sivukulut 546,09e. Projektin aikana hyväksytään vain projektin toteutuksen aikana ansaittujen maksettujen lomapalkkojen sivukulut. Hylätään 1.538,05e. Ansaittua lomarahaa ei ole maksettu, vaan se pidetään vapaana (ei vielä pidetty). S10672 Hakija ilmoittanut, että lomapalkkavarauksia ei haeta projektin kustannuksena alkaen. Hylätään 1010,75 eur. (S10112) S10112 Hakija ilmoittanut, että alkaen lomapalkkavarauksia ei ilmoiteta projektin kustannuksena, koska niiden todentaminen lomien toteutumisen jälkeen on kaksinkertaista työtä. Projektihenkilöiden loma-ajan palkka ja lomaraha voidaan ilmoittaa projektin kustannuksena siinä vaiheessa, kun hlö todellisuudessa pitää lomansa. Loma-ajat jyvitetään lomanmääräytymiskauden ajalta projektille tehdyn työajan suhteessa kokonaistyöaikaan.

36 Henkilöstökustannukset, esimerkkejä Kirjanpidon tili 5108 tositteet , ja KuEL eläkemenoperusteista maksua ei hyväksytä tukikelpoisena menona, koska kulua ei voida aiheuttamisperusteen mukaan hyvittää. Kyseiset maksut eivät ole projektin kustannuksia, koska eläkemenoperusteisen maksun perusteeksi tulevaa eläkettä ei kartu jälkeen tehdystä työstä, joten se ei ole kyseisen ajan jälkeen tehdyn työn sivukustannus. Eläkemenoperusteinen maksu ei myöskään aiheudu jostakin tietystä palkkatapahtumasta eikä siis ole erilliskustannus. Tukikelpoisuuden edellytyksenähän on myös se, että kustannus on syntynyt projektin aikana. A30767 Hylätään tukikelvoton eläkemenoperusteinen eläkevakuutusmaksu. Maksu ei ole tuensaajan hankkeeseen tekemästä ja hankkeen edellyttämästä työstä aiheutunut lakisääteinen kustannus. VN:n asetus 1079/ , 4. (S10291)

37 Henkilöstökulut, esimerkkejä Henkilöstökuluhin on kirjattu työnantajan maksamaa vapaaehtoista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta. ESRrahoituksessa tukikelpoisia henkilöstökustannuksia on vain lakisääteiset sivukulut. Näin ollen NN:n osalta tukikelvoton vapaa-ajan tapaturmavakuutus on yhteensä 6,78. (S10744) Stipendit eivät ole tukikelpoisia, koska eivät hankehenkilöstölle maksettavia palkkoja eikä lakisääteisiä palkanosia. (Hallintoviranomaisen ohjeet II osa liitteet s.12 ja rahoituspäätöksen ehdot kohta 2 rahoituksen myöntäminen). A30259 Hylätään sairaslomapalkkavaraus 2,3 %, koska vain lakisääteiset sivukulut ovat tukikelpoisia. Hylätään sairaslomien kustannukset, koska ne eivät ole aiheutuneet projektin toiminnasta. (A30411)

38 Osa-aikaisen työntekijän työn todentaminen (työajanseuranta)? Tukikelpoisuusasetus 1079/ mom: Jos hankkeen hyväksi tehtävä työ käsittää vain osan henkilön työpanoksesta, palkkamenojen tukikelpoisiksi hyväksymisen edellytyksenä on, että työstä on pidetty työaikakirjanpitoa, josta ilmenee hankkeelle tehty työ ja henkilön hankkeen toteuttamisaikana tekemän muun työn kokonaismäärä. HVO-ohjeistus: Jos vain osa henkilön työpanoksesta liittyy hankkeeseen, on palkan tukikelpoisuuden ehtona asianmukainen työaikakirjanpito. Siitä on selvittävä myös kokonaistyöaika sen varmistamiseksi, ettei työpanosta korvata useampaan kertaan. Henkilöstökulut perustuvat pääsääntöisesti normaaliin työaikaan (VES, TES, työaikalaki). Ylityö voi olla tukikelpoista vain poikkeuksellisesti ja sen tulee perustua organisaation käytännön mukaisesti annettuun ylityömääräyksen. Tukikelpoisuutta arvioitaessa rahoittajan on arvioitava, onko ylityömääräys asianmukainen ja perusteltu.

39 Esim. työajanseuranta, riittävä taso? 2.1. Vähennetään saadun selvityksen mukaisesti hankkeelle kuulumaton palkka /8h = 307,38 KAIKILTA HENKILÖILTÄ ON LIITTEENÄ SEKÄ TYÖAJANSEURANNAT ETTÄ SELVITYS MAKSETUSTA PALKASTA. SELITE MERKITTY VAIN NIIDEN HENKILÖIDEN KOHDALLE, JOISTA KYSYTTY TARKENNUKSIA. * * Kysytty: 2.1. NN:n työajanseuranta: Jatkossa tulee merkitä mm. seuraavat työajanselitykset tarkemmin (suluissa pari esimerkkiä, ohjeita), päivän päätehtävien merkintä riittää. Nämä nykyiset selitteet ovat liian tulkinnanvaraisia, ovatko yhdistettävissä nimenomaan tälle hankkeelle. toimistotyö (seurantaraportin valmistelu, väliraportin valmistelu), suunnittelukokous/-palaveri : (tarkennus, mitä suunniteltu), projektin suunnittelua : (tarkennus, mitä osaa projektista suunniteltu, projektisuunnitelmahan on jo olemassa). Tämä on suora lainaus 5-8/09 maksatuksen selvityspyynnöstä. >selvitys saatu, ok (S10838)

40 Matkustaminen Matkakulun tukikelpoisuuden perusteena on, että matkapäivä on merkitty kokonaistyöaikaseurantaan hankkeen työpäiväksi. NN:n työaikaseurannan mukaan hän ei ole tehnyt työtä hankkeelle , joten tälle päivälle kirjattu matkakustannus on tukikelvoton 4,50. (S10707) Hylätään paikoituskuluja 4,10e (alv 0%) /tosite 455/ Valtion matkustussäännön mukaan ei korvata muita pysäköintimaksuja kuin lentokentällä, rautatieasemalla ja hotellimajoituksen yhteydessä perittävä auton seisontapaikkamaksu kolmelta päivältä kutakin matkaa kohden (S11047) myös Lentokentällä, rautatieasemalla ja hotellimajoituksen yhteydessä autosta perittävä seisontapaikkamaksu korvataan tositteen mukaisesti, kuitenkin enintään kolmelta päivältä kutakin matkaa kohden. Muita auton seisontapaikkamaksuja ei korvata. (KVTES s. 228) (A30251) Saadun lisäselvityksen mukaan osa kännykkämatkalipuista ei kuulu tälle projektille, hylätään 9,26 euroa. (S10356)

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.-1.9.2010 Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot Riitta Mensalo Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten

Lisätiedot

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä TUKIKELPOISUUDEN EDELLYTYKSET Kustannukset aiheutuneet päätöksessä hyväksyttynä

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Rahoittajien ja maksajien työkokoukset Tampere 13.11.2012, Kuopio 20.11.2012, Helsinki 22.11.2012 ja Rovaniemi 29.11.2012 Ylitarkastaja Martta Viitaniemi

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? vs

Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? vs Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? 2014-2020 vs. 2007-2013 Maksua haetaan sähköisesti ja käsittely tapahtuu sähköisesti (paperillakin voi hakea, mutta ei mielellään) Hakijalle lähtee ilmoitus

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-projektin toteutuksen ja rahoituksen maksamisen ehdot tiedoksi projektissa toimiville alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille Projektin toteuttajan/rahoituksen

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna Hyvä hankehallinto Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off 20.9.2016 Eeva-Kaisa Linna Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä,

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET HANKKEISSA, JOISSA VÄLILLISET KULUT KORVATAAN PROSENTTIMÄÄ- RÄISENÄ (NS. FLAT RATE)

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET HANKKEISSA, JOISSA VÄLILLISET KULUT KORVATAAN PROSENTTIMÄÄ- RÄISENÄ (NS. FLAT RATE) 1 (6) 12.1.2017 TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET HANKKEISSA, JOISSA VÄLILLISET KULUT KORVATAAN PROSENTTIMÄÄ- RÄISENÄ (NS. FLAT RATE) Keski-Suomen liitto myöntää tukea maakunnan kehittämisraha-, EAKR- ja ESR-

Lisätiedot

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Tuija Nikkari Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Seinäjoki 24.5.2011 Rahoituspäätös ja projektisuunnitelma Rahoituspäätös sisältää päätösasiakirjan

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

LINJAUKSET TUKIKELPOISISTA KUSTANNUKSISTA ESR-HANKKEISSA

LINJAUKSET TUKIKELPOISISTA KUSTANNUKSISTA ESR-HANKKEISSA Viite Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (501/2011) Muistio 12.5.2011 Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta

Lisätiedot

TYÖKOKOUS RAKENNERAHASTO-HANKKEIDEN MAKSATUKSISTA VASTAAVILLE RAKENNERAHASTOJEN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA

TYÖKOKOUS RAKENNERAHASTO-HANKKEIDEN MAKSATUKSISTA VASTAAVILLE RAKENNERAHASTOJEN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA TYÖKOKOUS RAKENNERAHASTO-HANKKEIDEN MAKSATUKSISTA VASTAAVILLE RAKENNERAHASTOJEN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA Helsinki 11.6.2013 Maksajan ja rahoittajan roolit maksatusprosessissa Maksatuksen ajankohtaisia

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013)

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella 2014-2020 ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista, ns. hallintolaki Laki alueiden kehittämisen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Rahoitusinfo Noormarkun klubi 12.2.2015 Satakunnan ELY-keskus, Maaseutuyksikkö, Raija Wessman 2.2.2015 1 Yksinkertaistetut kustannusmallit Käytetään ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ 14.-15.6.2010 Finlandia-talo Helsinki Sääntöjenvastaisuuksien

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: "TKI-energiakeskittymä - Kädet ja aivot yhdes... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 27.3.2015 EURA 2014/545/09 02 01 01/2014/UML

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Maatalouden investointitukien maksatus

Maatalouden investointitukien maksatus Maatalouden investointitukien maksatus 21.4.2015 1 Miten saada myönnetty investointituki maksuun? Hyrrän kautta Maksua ja nostolupaa on mahdollista hakea myös lomakkeella Tuki maksetaan/lainaa myönnetään

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma , hakeminen ja tukikelpoisuus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma , hakeminen ja tukikelpoisuus Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020, hakeminen ja tukikelpoisuus Pohjois-Pohjanmaan liitto 6.5.2014 Hallintoa kevennetään Yksinkertaistetut kustannusmallit laajempaan käyttöön

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA Yleistä maksaa hankkeelle rahoituksen maksatushakemuksen perusteella rahoituspäätöksen mukaisin ehdoin toteutuneisiin tukikelpoisiin

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Metsäosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO MÄÄRÄYS Pvm Dnro 17.3.2005 339/01/2004 Maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelma nro 5/05 Valtuutussäännökset: Laki Metsäntutkimuslaitoksesta

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: KymRIS Smart Specialisation in Northern Growt... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 9.6.2015 EURA 2014/595/09 02 01 01/2014/UML

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

ESR:n erityispiirteet rakennerahastohaussa

ESR:n erityispiirteet rakennerahastohaussa ESR:n erityispiirteet rakennerahastohaussa Minna Koivukangas EU-koordinaattori Keski-Suomen ELY-keskus/ Varsinais-Suomen toimipiste 13.6.2014 Esityksen sisältö Yleistä hankehallinnosta ohjelmakaudella

Lisätiedot

Valtionavustusten käytön valvonta

Valtionavustusten käytön valvonta Valtionavustusten käytön valvonta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 14.4.2015 EURA 2014/440/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Lappeenrannan teknillinen yliopisto Y-tunnus:0245904-2 Teknologian

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Tarkastusraporttien käsittely Koulutus välittäville toimielimille

Tarkastusraporttien käsittely Koulutus välittäville toimielimille Tarkastusraporttien käsittely Koulutus välittäville toimielimille 7.6.2011 Scandic Continental Työ- ja elinkeinoministeriö /Alueiden kehittämisyksikkö /RAHA Ylitarkastaja Henri Mattila Puheenvuorossa tulee

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Ajankohtaista maksatuksesta ja tarkastuksesta. Rakennerahastojen ajankohtaiskatsaus

Ajankohtaista maksatuksesta ja tarkastuksesta. Rakennerahastojen ajankohtaiskatsaus Ajankohtaista maksatuksesta ja tarkastuksesta Rakennerahastojen ajankohtaiskatsaus 1.3.2012 Pohjois-Karjalan ELY-keskus / Smolander Pauliina 1.3.2012 1 Keskustelun aiheita Tilastoja: missä mennään rakennerahasto-ohjelmissa

Lisätiedot

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Valtionavustukset järvien kunnostamiseen Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Kotijärvet kuntoon Espoossa -seminaari 22.9.2016 Avustukset järvien kunnostamiseen ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta järven

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 31.5.2010 Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2009 timotein EU:n siementuotannon tuen käsittelyssä

Lisätiedot

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä.

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. PALVELUSETELI Tuen myöntämisen kriteerit Tavoite Kenelle Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. Entisen Rovaniemen maalaiskunnan

Lisätiedot

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._...

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._... Päätös OKM/359/522/2013 19.12.2013 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Sibeliuksenväylä 55 A 04400 Järvenpää Viite Hakemuksenne 28.11.2013 Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) 14, muutetaan 3 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.7.2003 KOM(2003) 437 lopullinen 2003/157 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Tarkastusmenettelyt Hanke- ja yritystuet/maaseuturahasto

Tarkastusmenettelyt Hanke- ja yritystuet/maaseuturahasto Tarkastusmenettelyt Hanke- ja yritystuet/maaseuturahasto Maaseutuvirasto Hanketarkastus Heli Pöyhönen Lahti 28.10.2014 Hanketarkastuksen tarkastukset Hallinnolliset tarkastukset Komission asetus (EY) N:o

Lisätiedot

Ajankohtaista maksatuksesta

Ajankohtaista maksatuksesta Ajankohtaista maksatuksesta Lapin ELY-keskus Anne Moilanen Sivu 1 7.2.2017 Tilastotietoa 2016 kehittämishankkeet - maksupäätösten teko alkoi heinäkuussa - maksupäätöksiä 41 kpl, n. 900.000 - käsittelyaika

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen

OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen maksaminen ja käyttöä koskevat ehdot Myönnetyn avustuksen

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 18.3.2016 EURA 2014/3312/09 02 01 01/2015/POPELY Tuensaajat Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SEDU/ Koulutuskeskus SEDU Y-tunnus:1007629-5

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 238 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä

Lisätiedot

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 920/03.03.00/2016 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset Vuoden 2015 ympäristösopimusten (2014-2020) toisen

Lisätiedot

Maksatusprosessikoulutus ESRhanketoimijoille

Maksatusprosessikoulutus ESRhanketoimijoille Maksatusprosessikoulutus ESRhanketoimijoille 24.5.2011 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/ Maksatus- ja tarkastusryhmä Esityksen sisältö Yleistä 1. Maksatushakemus 2. Hankkeen kirjanpito 3. Tositteet 4. Kustannusten

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Tuen saajan erityiset velvollisuudet

Tuen saajan erityiset velvollisuudet Valtiontukea laajakaistarakentamiseen Teleyrityksen ABC, 12.10.2016 Päivi Peltola-Ojala Tuen saajan erityiset velvollisuudet Verkko- ja viestintäpalvelujen tarjonta Käyttöoikeuden luovuttaminen Julkaisuvelvoite

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA Yleistä maksaa hankkeelle rahoituksen maksatushakemuksen perusteella rahoituspäätöksen mukaisin ehdoin toteutuneisiin tukikelpoisiin

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kaasurenessanssi - uusiutuviin energialähteis... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (7) 24.9.2015 EURA 2014/2519/09 02 01

Lisätiedot

Komission tarkastukset

Komission tarkastukset Komission tarkastukset Komission tarkastuksen kulku 1/2 Ilmoitus tarkastuksesta, ennakkoaineistot Tarkastusviikko - Aloituskokous - Asiakirjatarkastukset - Käynnit tuensaajien luokse - Loppukokous Komission

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa Alueiden kehittäminen ja sen rahoitus koulutus ja keskustelutilaisuus Tampere 17.2.2010 Erikoissuunnittelija Päivi Tapanila Työ- ja elinkeinoministeriö Esityksen

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa:

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa: Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 919/03.03.00/2016 ELY-keskukset Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista koskeva Maaseutuviraston määräys

Lisätiedot