Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja"

Transkriptio

1 Uudenmaan liiton julkaisuja E Uudenmaan liitto Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja

2

3 Uudenmaan liiton julkaisuja E Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja Uudenmaan liitto 2007 Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja :

4 Uudenmaan liiton julkaisuja E ISBN ISSN (sid.) ISBN ISSN (PDF) Ulkoasu: BNL Euro RSCG Taitto: Arja Reinikka Kannen kuva: Tiina Junnilainen Kannen piirros: Arja-Leena Berg Kyriiri Oy Helsinki kpl Uudenmaan liitto Nylands förbund Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Alexandersgatan 48 A Helsingfors puh. tfn +358 (0) fax +358 (0) : Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja

5 Uudenmaan liitto Nylands förbund Kuvailulehti Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Alexandersgatan 48 A Helsingfors puh. tfn +385 (0) fax +358 (0) Tekijä(t) Uudenmaan liitto Nimeke Sarjan nimeke Sivuja ISBN Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja Uudenmaan liiton julkaisuja E Sarjanumero Kieli, koko teos Tiivistelmä Julkaisuaika Liitteitä (sid.) (PDF) suomi ISSN Yhteenveto ruotsi Maapolitiikalla tarkoitetaan tässä työssä niitä kunnan toimintoja, jotka liittyvät maa-alueiden hankintaan, luovuttamiseen, näihin johtavien sopimusten laatimiseen, maanhallintaan sekä asemakaavojen toteutumisen edistämiseen. Maapolitiikalla voidaan vaikuttaa myönteisesti yhdyskuntien kehitykseen ja kuntatalouteen. Kunnan maapolitiikan tavoitteet ja siinä käytettävät keinot kirjataan yleensä kunnan maapoliittiseen ohjelmaan. Tämän työn tarkoituksena on tarjota kunnan maapoliittisen ohjelman valmistelijoille tietoja ja käytännön kokemuksia muissa Uudenmaan kunnissa käytetyistä maapoliittisista tavoitteista sekä lainsäädännön mahdollistamasta keinovalikoimasta ja miten niitä on käytetty. Työtä voidaan hyödyntää käsikirjana kunnan ensimmäistä maapoliittista ohjelmaa rakennettaessa tai uusittaessa sitä. Työssä on esitelty erilaisia tavoite- ja keinovaihtoehtoja, joista kukin kunta voi poimia omiin strategioihinsa ja tarpeisiinsa nähden sopivimmat. Tavoitteita ja keinoja ei ole asetettu paremmuusjärjestykseen. Kunnan maapoliittisen ohjelmaan liittyvää tiedonkeruuta ja valmistelua tehdään yleensä virkamiestyönä. Tavallista on, että valmisteluprosessiin osallistuvat myös poliitikot. Maapoliittisen ohjelman valmisteluprosessin aikana onkin hyvä ottaa kantaa eri tavoitteisiin ja keinoihin, vaikka niitä ei otettaisikaan mukaan lopulliseen, kunnanhallituksen tai -valtuuston hyväksymään maapoliittiseen ohjelmaan. Työhön on koottu liitteeksi joukko maapolitiikan valmistelun kannalta kiinnostavia oikeustapauksia. Raportin laatija Tiina Junnilainen (Uudenmaan liitto) Avainsanat (asiasanat) maapolitiikka, maapoliittinen ohjelma, raakamaa, tonttivaranto Huomautuksia Julkaisusta on myös verkkoversio kotisivuillamme Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja : 3

6 Uudenmaan liitto Nylands förbund Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Alexandersgatan 48 A Helsingfors puh. tfn +385 (0) fax +358 (0) Presentationsblad Författare Publikation Seriens namn Seriens nummer Sidor ISBN Språk Nylands förbund Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja (Kommunens markpolitiska program - handbok för beredaren) Nylands förbunds publikationer E Referat Utgivningsdatum Bilagor (inb.) (PDF) finska ISSN Sammandrag svenska Med markpolitiken avses i det här arbetet sådana kommunala funktioner, som ansluter sig till anskaffningen och överlåtelsen av markområden, utarbetandet av avtal som leder till dessa, markbesittningen samt främjandet av detaljplanernas genomförande. Markpolitiska åtgärder kan ha positiva effekter på utvecklandet av samhällena och kommunalekonomin. Målen för kommunens markpolitik och åtgärderna som används inom den skrivs vanligen in i kommunens markpolitiska program. Avsikten med detta arbete är att för programberedarna erbjuda information om och praktiska erfarenheter av de markpolitiska målen som används i de övriga nyländska kommunerna samt om utbudet av de åtgärder som lagstiftningen möjliggör och hur de använts. Arbetet kan tillämpas som en handbok för att utarbeta eller förnya kommunens markpolitiska program. Arbetet presenterar olika alternativ för mål och åtgärder, som varje kommun kan plocka fram som de lämpligaste för sina egna strategier och behov. Målen och åtgärderna ingår inte i någon prioriteringsordning. Informationssökningen och beredningen som ansluter sig till kommunens markpolitiska program sker vanligen som tjänstemannaarbete. Det är vanligt att även politiker deltar i beredningsprocessen. Under beredningsprocessen för det markpolitiska programmet är det bra att ta ställning till olika mål och åtgärder, även om de inte tas med i det slutliga markpolitiska programmet, som godkänts av kommunstyrelsen eller -fullmäktige. I arbetet ingår även som bilaga en sammanställning av rättsfall som är av intresse för beredningen av markpolitiken. Rapporten är utarbetad av Tiina Junnilainen (Nylands förbund) Nyckelord (ämnesord) markpolitik, markpolitisk program, råmark, tomtreserv Övriga uppgifter Publikationen finns även på vår webbplats: 4 : Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja

7 Sisältö 1 Johdanto Esipuhe Lukuohjeita 8 2 Lähtökohdat Seudulliset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat Muut maapolitiikkaan liittyvät lähtökohdat Kaavoitustilanne 11 3 Tavoitteet Kunnan strategiset tavoitteet Kunnan maankäyttöön liittyvät tavoitteet 13 4 Keinot Raakamaan hankinta Vapaaehtoinen kiinteistökauppa ja maanvaihto Lunastaminen Etuosto-oikeuden käyttäminen Yksityisen maan kaavoittaminen ja asemakaavoitukseen liittyvät sopimukset Yksityisen maan kaavoittaminen Asemakaavoituksen käynnistämissopimus ja maankäyttösopimus Kehittämiskorvaus Kehittämisalue Sopimukset kunnan maata kaavoitettaessa Kaavoitettujen alueiden hankinta Kunnan maaomaisuuden hallinta Vuokratonttien hallinta Yleisten alueiden hallinta Hallintokuntien käytössä olevien alueiden optimointi Kunnan tonttivarannon edelleen kehittäminen Maaomaisuuden hallintajärjestelmä ja suhde kirjanpitoon Tontin luovutus Asuintonttien luovutus Elinkeinotonttien luovutus Muiden asemakaavoitettujen alueiden luovutus Asemakaavojen toteutumisen edistäminen Tontintuotantoketjun ohjelmointi ja optimointi Rakentamisvelvoite Rakentamiskehotus Korotettu kiinteistövero Yksityisten tonttien välitys ja markkinointiyhteistyö Asemakaavojen ajantasaisuuden arvioiminen 35 Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja : 5

8 4.6 Kaavoituksen ja maapolitiikan yhteensovittaminen Maapolitiikka ja yleiskaavoitus Maapolitiikka ja asemakaavoitus Kunta maanomistajana kaavoitushankkeessa Seudullinen maankäytön yhteistyö Yleispiirteisen kaavoituksen yhteistyö sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittaminen Raja-alueiden maankäytön yhteistyö Hajarakentamisen ohjaaminen ja kakkosasuminen Rakennusjärjestys, suunnittelutarvealue ja rakennuskiellot Kylien kehittäminen Kakkosasuminen 42 5 Maapoliittisen ohjelman seuranta ja maapoliittinen analyysi 43 Maapoliittisen ohjelman liitteet 44 Maapoliittisen ohjelman valmisteluprosessi 45 Liitteet 47 6 : Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja

9 1. Johdanto 1.1 Esipuhe Tämän työn tarkoituksena on tarjota Uudenmaan kuntien käyttöön sisältörunko ja materiaalia, joiden avulla kunta voi rakentaa oman maapoliittisen ohjelmansa tai uudistaa sitä. Sisältörunkoon on koottuna lähtökohtia, tavoitteita ja keinoja, joista kunta voi poimia omiin strategioihinsa sopivat. Työstä on pyritty tekemään sellainen, että sitä soveltuvin osin voivat käyttää kaikki Uudenmaan kunnat. Työn tarkoituksena ei ole ottaa kantaa siihen, miten kunnan tulee linjata maapolitiikkaansa. Työssä esitetyt tavoitteet ja keinot ovat kuitenkin sellaisia, jotka ovat käytössä jossakin kunnassa ja usein hyväksi havaittuja kuntien kokemusten sekä alan tutkimusten perusteella. Siksi kunnan on tärkeää käsitellä niitä maapoliittisen ohjelman tai sen uudistamisen valmistelun yhteydessä, vaikka ne eivät lopullisessa ohjelmassa esiintyisikään. Maapolitiikalla tarkoitetaan tässä työssä niitä kunnan toimintoja, jotka liittyvät maa-alueiden hankintaan, luovuttamiseen, näihin johtavien sopimusten laatimiseen, maanhallintaan sekä asemakaavojen toteutumisen edistämiseen. Maapolitiikka on kaavoituksen ohella osa kuntasuunnittelun kokonaisuutta, jota kutsutaan maankäyttöpolitiikaksi. Maankäyttöpolitiikalla on suuri merkitys kuntien strategioiden toteuttamisessa. Se luo myös edellytykset kunnan menestykselliselle asunto- ja elinkeinopolitiikalle. Maankäyttöpolitiikan ja sen osana maapolitiikan tulisi myös noudattaa ja tukea kunnan ympäristöpolitiikan periaatteita. Työn tarkoituksena on nostaa esiin myös maapolitiikan seudullisia näkökohtia. Uusimaa kasvaa ja kehittyy ja alueesta on entistä suuremmassa määrin muotoutumassa yksi työ- ja asuntomarkkinaalue. Kasvun myötä sen rakenne kasvaa ja tiivistyy ja kunnat entistä enemmän omissa ratkaisuissaan joutuvat huomioimaan myös seudun kokonaisuutta. Myös kilpailua asukkaista ja yrityksistä on olemassa. Tätä kilpailua ei kuntien kuitenkaan kannata käydä maapolitiikan keinoin, mistä johtuen yhteisiä pelisääntöjä tarvitaan. PARAS-lainsäädännön perusteella kunnat ovat velvoitettuja hakemaan yhteistyömalleja palvelutoiminnan rationalisoimiseksi sekä maankäytön, liikenteen ja asumisen yhteensovittamiseksi seudulla. Tämä työ on käynnistynyt osana Uudenmaan liiton kehyskuntien tonttihintatyöryhmän toimintaa. Tonttihintatyöryhmän tehtävänä on ollut valmistella vuosittain ehdotus Valtion asuntorahastolle valtion tukemassa asuntorakentamisessa käytettäviksi enimmäistonttihinnoiksi. Ryhmä on kuitenkin katsonut tarpeelliseksi laajentaa tehtäväkenttäänsä siten, että se toimii myös keskustelufoorumina maapoliittisissa kysymyksissä. Erityisen tärkeänä ryhmä on pitänyt sitä, että kunnat ja kuntien virkamiehet saavat tukea maapoliittisen ohjelman laatimisessa. Työn on tehnyt Uudenmaan liiton palkkaamana DI Tiina Junnilainen, joka on ollut työn tekemisen ajan virkavapaalla Vihdin kunnan maankäyttöinsinöörin virasta. Työtä varten on perehdytty kaikkien Uudenmaan kuntien olemassa oleviin maapoliittisiin linjauksiin, analysoitu olemassa olevia maapoliittisia ohjelmia muistakin kuin Uudenmaan kunnista sekä perehdytty maapolitiikkaan liittyviin oikeustapauksiin. Kokemuksia muun muassa erilaisten maapoliittisten keinojen käytöstä on saatu haastattelemalla Helsingin, Espoon, Vantaan, Järvenpään, Mäntsälän, Hangon ja Pohjan maapolitiikasta vastaavia virkamiehiä. Maapolitiikan roolista osana kunnan strategioita ja näkemyksiä seudullisiin painotuksiin on saatu haastattelemalla Lohjan, Keravan, Siuntion ja Vihdin kunnanjohtajia. Vertailukohtaa Uudenmaan tilanteeseen on haettu haastattelemalla Tukholman naapurikunnan Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja : 7

10 Nackan maankäyttöinsinööriä Clas-Göran Herrgårdia. Työhön ovat antaneet merkittävän panoksen myös Uudenmaan liiton tonttihintatyöryhmä, Uudenmaan liiton johtaja Seija Vanhanen ja suunnittelupäällikkö Kaarina Rautio sekä Kuntaliiton maankäyttöinsinööri Matti Holopainen. 1.2 Lukuohjeita Sisältörunko on rakennettu siten, että otsikot toimivat myös kunnan maapoliittisen ohjelman otsikkoina, viimeistä kappaletta lukuunottamatta. Esitetty sisältörunko on niin sanottu maksimiversio. Oletettavasti mikään kunta ei tarvitse maapoliittiseen ohjelmaansa kaikkia esitettyjä aiheita, vaan tarkoituksena on, että kunta poimii niistä tarvitsemansa. Otsikoiden alla on tekijän ajatuksia siitä, mitä asioita kyseisessä kappaleessa voidaan käsitellä. Kursivoidulla on esitetty kokemuksia kyseisen keinon käytöstä kunnissa. Kappaleessa Maapoliittisen ohjelma liitteet on lueteltuna materiaalia, jota kunta voi liittää maapoliittiseen ohjelmaansa. Tämä tulee erottaa rungon lopussa olevista liitteistä, joissa on koottuna maapoliittisen ohjelman valmistelua helpottavaa materiaalia, muun muassa oikeustapauksia. Viimeisessä kappaleessa, Valmisteluprosessi, on esitetty käytännössä toimiviksi osoittautuneita malleja siitä, kuinka maapoliittisen ohjelman valmistelu voisi kunnassa edetä ja mitä prosessissa tulisi huomioida. Työ on saatavissa Uudenmaan liiton alueidenkäytön yksiköstä myös.rtf-muotoisena, josta kunta voi suoraan siirtää otsikoita omaan maapoliittiseen ohjelmaansa. 8 : Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja

11 2. Lähtökohdat Tässä kappaleessa on esitetty erilaisia lähtökohtia, joiden pohjalta kunta voi rakentaa maapoliittisia toimintalinjojaan. Tässä kappaleessa ei ole tarkoitus esittää maapolitiikan suhteen tavoitteita, vaan kuvata olemassa olevaa tilannetta ja kunnan muita strategioita ja tavoitteita, jotka ovat lähtökohtana maapoliittisille tavoitteille, jotka esitetään kappaleessa 3. Esitetyistä lähtökohdista valitaan ne, joilla on merkitystä kokonaisuuden kannalta. Esimerkiksi hajarakentamisen volyymi ja hajarakentamisen ohjaaminen on vain joissakin kunnissa maapolitiikan kokonaisuuden kannalta merkittävää. 2.1 Seudulliset lähtökohdat Seudulliset ohjelmat Mahdolliset maapolitiikkaan liittyvät ohjelmat ja strategiat, joihin kunta on sitoutunut Seudulliset yhteistyöhankkeet Mahdolliset maapolitiikkaan liittyvät yhteistyöhankkeet, joihin kunta on sitoutunut 2.2 Taloudelliset lähtökohdat Maapolitiikan taloudelliset reunaehdot Taloudellisia reunaehtoja ovat muun muassa se, paljonko kunnalla on ollut vuosittain käytettävissä rahaa maahankintoihin, mikä on ollut maaomaisuuden tuotto, onko kunnalla käytettävissä maanhankintarahastoja ja voidaanko lisämäärärahoin rahoittaa maahankintoja, jos kannattava kauppa olisi syntymässä. Maanhankintamenojen ja maanmyyntitulojen suhde esimerkiksi edelliseltä valtuustokaudelta tai 10-vuotisperiodilta Maanhankintamenojen ja maanmyyntitulojen suhteen kehittyminen on tarkoituksenmukaista selvittää sopivalta aikajaksolta. Maanhankintaan käytettävissä olevat taloudelliset resurssit vrt. maanhankintavastuut Maanhankintavastuilla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka tarvittaisiin, mikäli kunta hankkisi omistukseensa kaikki puistot ja yleiset alueet, jotka eivät vielä ole kunnan omistuksessa, mutta jotka kunnan on hankittava, mikäli maanomistaja ei voi kohtuullista hyötyä tuottavalla tavalla hyödyntää näitä alueita. Käytännössä nämä hankinnat eivät realisoidu yhdellä kertaa, mutta kunnalla on hyvä olla käsitys suuruusluokasta. Yhdyskuntarakentamisen kustannukset Kunnan tulee selvittää, mitkä ovat yleiskaavassa esitetyn tai muutoin tavoitteeksi asetetun tulevan yhdyskuntarakenteen kunnallistekniset kustannukset esimerkiksi jaoteltuina kymmenen vuoden periodeihin. Tällaisia selvityksiä tehdään yleensä koko kunnan yleiskaavatyön yhteydessä ja ne tulee huomioida tehtäessä keskeisiä päätöksiä kaavoituksesta ja maapolitiikasta. Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja : 9

12 2.3 Muut maapolitiikkaan liittyvät lähtökohdat Muina maapoliittisen ohjelman lähtökohtina tulisi vähintään olla tiedot siitä, minkälaiseen väestömuutokseen ja elinkeinorakenteeseen on tarkoitus ohjelmakaudella varautua, tavoitteet asuntotuotannon, asuintontti- ja elinkeinotonttien suhteen sekä kuinka nykyinen varanto näihin pystyy vastaamaan. Kunnan strategiat Kunnan strategiat, jotka liittyvät maapolitiikkaan tai joita maapolitiikka voi tukea. Kunnan asuintonttivaranto ja sen riittävyys ja sijainti suhteessa kasvutavoitteeseen ja kehityssuuntiin Kunnan elinkeinotonttivaranto ja sen riittävyys ja sijainti suhteessa työpaikkaomavaraisuuden tavoitteeseen ja palvelutarpeeseen ja kunnan kehityssuuntiin Kunnan raakamaavaranto ja sen riittävyys ja sijainti suhteessa kasvutavoitteeseen ja kehityssuuntiin Raakamaalla tarkoitetaan tässä ja muuallakin tässä työssä asemakaavoittamatonta maata, jolla on, erotuksena muusta maa- ja metsätalousmaasta, tulevaan maankäytön kehittämiseen liittyvää odotusarvoa. Mikäli kunnalla on omistuksessaan muuksi kuin raakamaaksi laskettavaa maa- ja metsätalousmaata, tulisi myös sen määrä ilmoittaa. Se on syytä kuitenkin erottaa edellä mainitusta raakamaan määrästä. Maa- ja metsätalousmaata voidaan käyttää vaihtomaana raakamaata hankittaessa. Aikaisemman maapoliittisen ohjelman toteutuminen Aikaisemman maapoliittisen ohjelman toteutumista voidaan arvioida siltä kannalta, miten siinä esitetyt tavoitteet on saavutettu ja mitkä keinot ovat johtaneet toivottuun tai epätoivottuun lopputulokseen. Henkilöresurssit Se määrä henkilöitä tai henkilötyövuosia, joka on käytettävissä kunnan maankäytön (kaavoitus, maapolitiikka) hoitamiseen. Hajarakentamisen ohjaaminen kunnassa Kieltoalueet ja suunnittelutarvealueet, joiden osuudet kannattaa esittää prosentteina hajarakennusalueesta. Lisäksi voidaan esittää hajarakentamisen ja taajamarakentamisen prosenttiosuudet muutamana viime vuotena. Mikäli hajarakentamisen ja taajamarakentamisen suhteelle on esitetty tavoitteita, voidaan esittää mitä ne ovat ja millä keinoin niihin on pyritty ja kuinka siinä on onnistuttu. 10 : Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja

13 2.4 Kaavoitustilanne Maakuntakaava Maakuntakaavatilanteesta esitetään muun muassa kunnan alueelle osoitetut alueiden käyttöä koskevat periaatteet, alueidenkäyttöratkaisut, taajamien laajenemissuunnat sekä yhteystarpeet sekä arvioidaan lyhyesti sitä, vastaavatko ne kunnan kehitystarpeita. Yleiskaavatilanne Yleiskaavatilanteesta on olennaista esittää, onko kunnassa kattavaa yleiskaavaa tai keskeisten alueiden osayleiskaavoja ja ohjaavatko ne riittävästi maankäyttöä ja maanhankintaa ja minne yleiskaava ohjaa rakentamista. Myös yleiskaavan uudistamistarpeet tai hankkeet ovat tärkeitä lähtökohtia maapolitiikan osalta. Asemakaavatilanne Asiat, jotka ovat olennaisia maapolitiikan hoidon kannalta asemakaavatilanteessa, vaihtelevat kunnan koon mukaan. Tässä voidaan esittää muun muassa asemakaavoitetut alueet, arvioida keskeisten alueiden asemakaavojen ajantasaisuutta sekä esittää lukuina tai sanallisina arvioina asemakaavojen käyttämätön rakennusoikeus. Lukuina esitettyinä joidenkin kuntien osalta saattaa myös olla havainnollista esittää asemakaavoitettujen alueiden ja haja-asutusalueen pinta-alojen suhde. Jos hajarakennusalueen pinta-ala on erittäin suuri suhteessa asemakaavoitettuihin alueisiin tai haja-asutusalueelle sijoittuvan rakentamisen määrä suuri absoluuttisesti tai suhteessa asemakaavoitetuille alueille sijoittuvaan rakentamiseen (ks. 2.3 hajarakentamisen ohjaaminen kunnassa), kunnan kehittämisen kannalta tärkeää on keskittyä myös hajarakentamisen ohjaamisen keinoihin muiden maapoliittisten keinojen rinnalla. Rakennusjärjestys Rakennusjärjestyksen ajantasaisuus, kattavuus ja ohjaavuus voidaan ottaa lähtökohtatiedoiksi. Yleiskaava ja rakennusjärjestys yhdessä ovat tärkeä kokonaisuus hajarakentamisen ohjaamisessa. Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja : 11

14 3. Tavoitteet Alla on koottuna erilaisia, jopa keskenään ristiriitaisia tavoitteita. Ne on jaoteltu siten, että ensin on lueteltu kuntien strategisista tavoitteista sellaisia, joita maapolitiikalla voidaan edistää ja toiseksi on esitetty suoraan maapolitiikkaa koskevia kunnan maankäytön tavoitteita. Kunta voi valita näistä lähtökohtiensa pohjalta sopivat sekä kunnan yleisiä strategioita tukevat tavoitteet. Esitettyjä tavoitteita voidaan myös yhdistää laajemmiksi. Tärkeää on löytää tavoitteista yksi tai enintään kaksi, jotka ovat päätavoitteita ja muut tavoitteet ovat tälle tai näille alisteisia. Tällä varmistetaan se, ettei kaikkia mahdollisia keinoja tai päätöksiä voida perustella sillä, että se tukee jotain tavoitetta, vaikka viekin kauemmaksi toisten tavoitteiden saavuttamisesta. Tavoitteen alla on esitetty tarvittaessa tarkentavia määritelmiä sekä jokaisen tavoitteen kohdalla maapoliittiset keinot, jotka edesauttavat tavoitteen toteuttamista ja joiden siten tulisi löytyä kunnan keinovalikoimasta kappaleessa 4, mikäli tavoite valitaan ohjelmaan. Tavoitteen alla voidaan ilmaista tarkemmin, mitä tavoite konkreettisesti juuri omassa kunnassa tarkoittaa. Esim. Monipuolisen asuntokannan turvaaminen tavoitteen alla voidaan ilmaista tarkempi tavoite kunkin asuntotyypin tuotannolle tai kuinka paljon pyritään saamaan vuokra-asuntotuotantoa kuntaan. 3.1 Kunnan strategiset tavoitteet Riittävän palvelutarjonnan turvaaminen kuntalaisille Tätä tavoitetta voi hyvä maapolitiikka tukea monella tavalla. Kun maapolitiikkaa hoidetaan taloudellisesti järkevällä tavalla siten, että arvonnousu jää pääasiassa kunnalle, on kunnalla varaa tuottaa myös uusien alueiden asukkaiden tarvitsemat palvelut. Samoin maapolitiikan keinoin voidaan varmistaa asemakaavojen toteutuminen siten, että palvelurakentaminen ajoittuu oikein alueen muun rakentumisen kanssa. Maapoliittiset keinot: Raakamaan hankinta, kunnan kannalta tarkoituksenmukaiset maankäyttösopimukset yksityisen maata asemakaavoitettaessa, asemakaavojen toteutumisen edistäminen, hajarakentamisen ohjaaminen Kunnan asukasmäärän laskun katkaiseminen Väestön ikääntyminen ja siten työikäisen väestön suhteellisen osuuden väheneminen aiheuttaa huoltosuhteen ja siten kuntatalouden heikkenemistä. Maapoliittiset keinot: Asemakaavoituksen tehostaminen kaikin keinoin, asemakaavoituksen toteutumisen edistäminen, yksityisten tonttien välittäminen, asuintonttien luovuttaminen tavoitetta tukevin ehdoin, kunnan maavarannon jalostaminen Kunnan asukasmäärän lisääminen huoltosuhteen säilyttämiseksi suotuisana Kunnan erilaisista lähtökohdista riippuu, minkä suuruinen väestönkasvu on optimaalinen kunnan kannalta. Usein näkee pidettävän 1,5% väestönkasvua optimaalisena, mutta tämä on täysin tilanteesta riippuvainen. Esimerkiksi Vihdissä vuonna 2006 toteutetun tutkimuksien mukaan kunnan tulisi pyrkiä voimakkaaseen (yli 2%) väestönkasvuun huoltosuhteen säilyttämiseksi suotuisana, vaikka tällainen väestönkasvu edellyttääkin mittavia investointeja palvelurakentamiseen. 12 : Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja

15 Maapoliittiset keinot: Asemakaavoituksen tehostaminen kaikin keinoin, asemakaavoituksen toteutumisen edistäminen, yksityisten tonttien välittäminen, asuintonttien luovuttaminen tavoitetta tukevin ehdoin, kunnan maavarannon jalostaminen Kunnan talouden parantaminen pitkällä tähtäimellä Maapoliittiset keinot: Raakamaan hankinta kaikin keinoin, kunnan kannalta tarkoituksenmukaiset maankäyttösopimukset yksityisen maata asemakaavoitettaessa, asuintonttien luovutus tavoitetta tukevin ehdoin, maaomaisuuden hallinnan tehostaminen, tontintuotantoketjun optimointi, hajarakentamisen ohjaaminen Verotulojen kasvattaminen Maapoliittiset keinot: Kysyntää vastaavien asuintonttien luovuttaminen tavoitetta tukevin ehdoin, elinkeinotonttien luovuttamisen tehostaminen Työpaikkaomavaraisuuden nostaminen Maapoliittiset keinot: Elinkeinotonttien luovutus tavoitetta tukevin ehdoin, markkinointiyhteistyö yksityisten maanomistajien kanssa Kuntayhteistyön kehittäminen ja hyödyntäminen Etenkin kuntien raja-alueilla voi saada merkittäviä taloudellisia säästöjä tekemällä kaavoitusta kuntien yhteistyönä sekä hyödyntämällä yhteisiä kunnallisteknisiä järjestelmiä ja jakamalla kunnallisten palveluiden järjestämisvastuuta. Kuntayhteistyötä erityisesti raja-alueilla saattavat edellyttää myös valtion liikenneväylähankkeet, joiden toteutuminen edellyttää taajamarakenteen kehittämistä ja/tai asukasmäärän kasvattamista kunnassa tai sen osassa. Ruotsissa kunnat ovat yhteistyössä kokonaan maksaneet uusia liittymiä moottoritielle, jotka on kyetty rahoittamaan saamalla liittymän avulla uusia alueita rakennuskäyttöön. Samalla on parannettu liikenneyhteyksiä kuntiin sisään ja kuntien sisällä. Maapoliittiset keinot: Raakamaan hankinta, asemakaavoituksen tehostaminen ja asemakaavojen toteutumisen edistäminen kaikin keinoin 3.2 Kunnan maankäyttöön liittyvät tavoitteet Viihtyisä ja turvallinen yhdyskunta Maapoliittiset keinot: Raakamaan hankinta, puistoalueiden hankinta, toteuttamissuunnitelmien edellyttäminen ja toteutuskilpailut asuintonttien luovutuksessa, hajarakentamisen ohjaaminen Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Kun maanhankinta ja kaavoitus kohdistetaan olemassa oleviin taajamiin tukeutuen, voidaan hyödyntää olemassa olevia palveluja, joukkoliikennettä ja kunnallisteknisiä järjestelmiä ja nostaa niiden käyttöastetta. Tällä tavoitteella on suora yhteys kunnan talouden parantamiseen. Tämä tukee myös useiden kuntien ympäristöpolitiikan tavoitteita, kun autoilun tarvetta ei kasvateta tekemällä täysin autoliikenteen varassa olevia satelliittialueita kauas olemassa olevasta taajamasta. Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja : 13

16 Eheyttämisellä voidaan tarkoittaa myös olemassa olevien kaavoitettujen alueiden uudelleenkaavoitusta vastaamaan muuttuneisiin tarpeisiin. Maapoliittiset keinot: Raakamaan hankinta, asemakaavojen toteutumisen edistäminen, hajarakentamisen ohjaaminen Taajama-asteen nostaminen Tällä tavoitteella tehostetaan maankäyttöä ja mahdollistetaan yhtenäisten, laajojen rakentamattomien alueiden säilyminen maa- ja metsätalousalueina ja virkistystarkoituksiin. Säästää kunnan menoja pitkällä tähtäimellä etenkin koulukuljetusten vähenemisenä. Tukee ympäristöpolitiikkaa liikennetarpeen vähenemisenä ja keskitettyjen vesi- ja jätevesijärjestelmien tuomina hyötyinä. Maapoliittiset keinot: Raakamaan hankinta, asemakaavojen toteutumisen edistäminen, hajarakentamisen ohjaaminen Luonto- ja kulttuuriarvojen säilyttäminen Tämä esitetään monissa kunnissa maankäyttöpolitiikan (kaavoitus ja maapolitiikka) tavoitteeksi. Suoraan tähän tavoitteeseen pääsyyn vaikutetaan kaavoituksella. Maapoliittisin keinoin siihen vaikutetaan kaava-alueilla vain välillisesti, hajarakentamisalueella rakennusjärjestyksen kautta. Maapoliittiset keinot: Hajarakentamisen ohjaaminen Riittävän raakamaavarannon varmistaminen Riittäväksi raakamaavarannoksi yleensä katsottu vähintään 5 vuoden tarvetta vastaava määrä, joka nopeasti kehittyvillä alueilla voi sekin olla liian alhainen. Maapoliittisessa ohjelmassa olisi kuitenkin hyvä esittää tavoitteeksi esitetty (esim vuoden) tarve hehtaareina, jotta maanhankinnan määrä konkretisoituu ja kunta voi arvioida tarvittavaa rahamäärää. Maapoliittiset keinot: Raakamaan hankinta kaikin keinoin Kunnan tonttivarannon kasvattaminen Tonttivarannon kasvattaminen helpottaa tontin löytämistä nopeasti esimerkiksi kunnan kannalta toivottaville elinkeinohankkeille. Useissa kunnissa tontinmyynnistä saatavat tulot ovat kuitenkin kunnan talouden kannalta välttämättömiä ja tonttien saamista markkinoille nopeasti pidetään tavoiteltavana. Maapoliittiset keinot: Raakamaan hankinta, asuin- ja elinkeinotonttien hankinta kaikin keinoin, rakentamiskehotus Riittävän ja kohtuuhintaisen tonttitarjonnan varmistaminen Tämä tavoite on esimerkiksi Oulussa otettu päätavoitteeksi, jolle kaikki muut maapolitiikkaan liittyvät tavoitteet ovat alisteisia. Maapoliittiset keinot: Raakamaan hankinta kaikin keinoin, tonttien luovutus tavoitetta tukevalla tavalla, asemakaavojen toteutumisen varmistaminen 14 : Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja

17 Monipuolisen asuntokannan turvaaminen Maapoliittiset keinot: Raakamaan hankinta, asuintonttien luovutus tavoitetta tukevalla tavalla Edellytysten luominen elinkeinotoiminnan kehittämiselle ja yritysten sijoittumiselle kuntaan Maapoliittiset keinot: Elinkeinotonttien luovutus tavoitetta tukevin ehdoin, markkinointiyhteistyö yksityisten maanomistajien kanssa Kunnan maapolitiikka on itsensä kannattavaa Maapolitiikka on itsensä kannattavaa, kun maan myynnillä voidaan kattaa maanhankinnan kulut vuosittain. Toinen tapa arvioida maapolitiikan kannattavuutta on arvioida kunnan mahdollisuutta kunnallistekniikan ja palveluiden kustannusten rahoittamiseen tontinmyyntituloilla pitkällä aikavälillä tai tietyn kaava-alueen osalta. Maapoliittiset keinot: Raakamaan hankinta kaikin keinoin, maanhallinnan tehostaminen, asunto- ja elinkeinotonttien luovutus tavoitetta tukevin keinoin Maanhinnan nousun hillitseminen Maapoliittiset keinot: Raakamaan hankinta kaikin keinoin, asuin- ja elinkeinotonttien hankinta, asuin- ja elinkeinotonttien luovutus tavoitetta tukevin ehdoin (esim. kustannusperusteinen hinnoittelu) Kiinteän omaisuuden tuoton parantaminen Maapoliittiset keinot: Maaomaisuuden hallinnan tehostaminen, tontintuotantoketjun optimointi Maanomistajien tasapuolinen kohtelu Perustuslain 6 :stä ilmenevää yhdenvertaisuusperiaatetta on sovellettava myös maankäytössä. Se ei kuitenkaan ohita maankäytöllisiä perusteita kaavoituksessa. Tasapuolinen kohtelu onkin nähtävä maakauppojen ja maankäyttösopimusperiaatteiden yhteneväisyytenä maanomistajien välillä. Tähän tavoitteeseen pääseminen on vaikeaa, mikäli kaavoitetaan muita kuin kunnan omistamia maita. Maapoliittiset keinot: Raakamaan hankinta tavoitetta tukevin ehdoin Maakeinottelun estäminen Tämä tavoite liittyy ajatukseen, että maan hallinnan tulee olla oikealla taholla eli asemakaavoitetut tontit tontin toteuttajalla ja muut asemakaava-alueet sekä raakamaa-alueet kunnalla. Maapoliittiset keinot: Raakamaan hankinta kaikin keinoin, rakentamisvelvoitteen käyttö maankäyttösopimuksissa ja tontinluovutuksissa Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja : 15

18 4. Keinot Tässä kappaleessa esitetyistä maapoliittisista keinoista kunnan maapoliittiseen ohjelmaan valitaan ne, jotka tukevat edellisessä kappaleessa valittuja tavoitteita. Jos jotakin keinoa ei esitetä käytettäväksi, voidaan ohjelmassa kuitenkin arvioida sen etuja ja haittoja kunnan tavoitteiden ja olosuhteiden kannalta ja perustella siten tehtyä valintaa. Keinojen esittely ja niihin liittyvät lait voi selkeyden vuoksi laittaa ohjelman liitteeksi ja varsinaisessa ohjelmassa ilmaista vain periaatteet, joita keinojen käytössä kunnassa noudatetaan. 4.1 Raakamaan hankinta Vapaaehtoinen kiinteistökauppa ja maanvaihto Kunnan on ratkaistava, tekeekö se aktiivista maanhankintaa vai odottaako, että maita tarjotaan kunnan ostettavaksi Aktiivinen maanhankinta edellyttää jatkuvaa yhteydenpitoa maanomistajien kanssa, ostotarjouksia, neuvotteluja, maastokäyntejä ja sille on varattava henkilöresursseja. Toisaalta maapoliittisessa ohjelmassa voidaan tehdä kannanotto siitä, että raakamaata hankitaan lähtökohtaisesti aina, kun siihen on mahdollisuus (huomioiden alla esitetyt hinta- ja muut arvioinnit). Tämä siitä syystä, että ostomahdollisuudet voivat tulla eteen tilanteissa, joissa talousarvion puitteissa ei hankintaan ole määrärahoja ja silti kunnan pitäisi pystyä tekemään ostopäätös nopeasti. Toinen ratkaistava asia on, mistä raakamaata ostetaan. Mikäli kunnassa on riittävän ohjaava yleiskaava tai muu yleispiirteisen suunnittelun väline (kehityskuva, rakennemalli), on se paras väline ohjaamaan raakamaahankintoja. Jos yleispiirteisen suunnittelun välineitä ei ole, raakamaan hankintasuunnat voidaan määrittää maapoliittisessa ohjelmassa. Tyypillisiä raakamaan hankinta-alueita ovat taajamien kasvusuunnat ja liikenneväyliä ja erityisesti risteysalueita hyödyntävät alueet. Lisäksi kunta voi ottaa tavoitteekseen hankkia maata vaihtomaiksi kaikkialta, mistä sitä on saatavissa. Raakamaan hinnoittelu on keskeinen maapoliittinen kysymys. Hintahaarukan ilmaiseminen maapoliittisessa ohjelmassa kaventaa kunnan neuvotteluasemaa. Maapoliittisessa ohjelmassa voidaan kuitenkin päättää hinnoittelun periaatteista. Käytettyjä hinnoittelutapoja ovat: - - Kiinteä hinta, jolloin raakamaasta maksetaan paikasta ja kaikista olosuhteista riippumatta aina sama hinta, joka voi olla esimerkiksi kaksi-neljä kertaa suurempi kuin paikkakunnalla maksettavan maa- ja metsätalousmaan keskihinta. Tämä on tapa, joka antaa kunnan toiminnasta selkeän kuvan ja estää vedättämiset. Tällöin myös lunastustoimituksesta, mikäli siihen päädytään, on odotettavissa sama hinta, koska kaikki vertailukaupat ovat saman hintaisia. Haittapuolena on se, että maakaupat ovat yksityisen maanomistajan kannalta herkkiä asioita ja kiinteä hinta estää aidon kaupanteon, jossa oikea hinta on se, mihin molemmat osapuolet suostuvat. Lisäksi kiinteän hinnan voi kokea hyvinkin epäoikeudenmukaiseksi sellainen maanomistaja, jonka maalla on esimerkiksi arvokas puusto. Hintasuhdemalli. Tätä koskeva teksti perustuu Maanmittauslaitoksen Risto Peltolan Maankäyttö-lehteen tekemään artikkeliin. Valtaosa raakamaahintojen eroista kuntien välillä selittyy tontin hintojen eroina. Maanmittauslaitos, jonka toimitusinsinöörit toimivat lunastustoimituksissa lunastushinnan määräävien toimikuntien puheenjohtajina, pitää arviointisuosituksessaan raakamaan ja tontin hintasuhdetta käyttökelpoisena tapana määrittää raakamaan hinta. Hintasuhdemallissa raakamaan hinnan määrittävät mahdollisen kaavoituksen tuottamien tonttien arvioitu 16 : Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kaavoituslautakunta 11.10.2004 202 Kunnanhallitus 08.11.2004 317 Valtuusto 13.12.2004 121 Nurmijärven kunta, kiinteistö- ja mittaustoimi Keskustie 2 B, PL 37, 01901

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma 1 KAUPUNGINVALTUUSTON 03.03.2003 25 HYVÄKSYMÄ Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma Sisällysluettelo 0. Esipuhe 2 1. Yleistä 2 2. Maankäyttöpolitiikka 3 2.1 Kaavoituspolitiikka 3 2.2 Maapolitiikka

Lisätiedot

Kangasalan kunnan maapoliittinen ohjelma 2010

Kangasalan kunnan maapoliittinen ohjelma 2010 Kangasalan kunnan maapoliittinen ohjelma 2010 Hyväksytty valtuustossa 8.3.2010 Lähtökohdat Seudun maapoliittiset linjaukset Kaupunkiseudun yhteistyönä valmistellut maapoliittiset linjaukset ohjaavat kuntien

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLLYSLUETTELO 2. JOHDANTO Maapoliittinen ohjelma 3. MAAPOLITIIKAN YLEISET PERUSTEET JA KEINOVALIKOIMA

Lisätiedot

Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin. Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa

Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin. Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa Arvoisa kuntapäättäjä Onnittelemme Sinua, olet saanut hoitaaksesi merkittävän luottamustehtävän kunnassasi. Teemme sinulle ehdotuksia

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Kesäkuu 2014 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus Helsingin

Lisätiedot

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 3/2014 Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma Risto Peltola Artikkelissa selvitetään, mitä mahdollisuuksia Helsingin kaupungilla olisi lisätä kiinteistöistä

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 Helsingin seudun maankäytön, asumisen

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Helsinki 2008 Paino: Miktor Oy ISBN 978-952-213-317-5 Helsinki 2008 Esipuhe Kaupunkiseudut ovat saaneet kunta- ja palvelurakennehankkeessa

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013 suomen ympäristö 1 2014 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013 rakennettu ympäristö YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2014 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Valmisteluvaiheen eri vaihtoehtojen vaikutusten arviointi

KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Valmisteluvaiheen eri vaihtoehtojen vaikutusten arviointi KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Valmisteluvaiheen eri vaihtoehtojen vaikutusten arviointi Kainuun maakunta -kuntayhtymä Julkaisija Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. (08) 6155 41 Faksi

Lisätiedot

Vesijätön arvo tontin lisäalueena

Vesijätön arvo tontin lisäalueena Maanmittaus 82:2 (2007) 45 Maanmittaus 82:2 (2007) Saapunut 22.11.2006 ja tarkistettuna 20.4.2007 Hyväksytty 21.5.2007 Vesijätön arvo tontin lisäalueena Risto Peltola ja Juhana Hiironen Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI

Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI Uudenmaan liiton julkaisuja E127-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja E127-2013 ISSN 2341-8885 ISBN 978-952-448-372-8 Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti SISÄLTÖ SIVU ESIPUHE OSA I 1. TOIMEKSIANTO

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Kuvailulehti. Kehittämiskeskus 15.6.2007

Kuvailulehti. Kehittämiskeskus 15.6.2007 Julkaisija Kuvailulehti Maanmittauslaitos Julkaisun päivämäärä Kehittämiskeskus 15.6.2007 Tekijät Projektin johtoryhmä: Jukka Lahtinen(pj), Sakari Haulos, Aimo Koskinen, Päivi Mattila, Suvi Rihtniemi,

Lisätiedot

MAASEUDUN KAAVOITUSKÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN

MAASEUDUN KAAVOITUSKÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN MAASEUDUN KAAVOITUSKÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN Tämä on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tuella toteutetun Maaseudun kaavoituskäytäntöjen kehittäminen -hankkeen loppuraportti. Hanke on saanut

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen Vuoden 2014 seuranta Seutuhallitus 27.5.2015 1 Tiivistelmä Kasvuun varautuminen: Kaupunkiseudun väestö kasvoi noin 4

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot