Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013"

Transkriptio

1 Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio : Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 -

2 Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki Vantaan kaupunkikonserni 2013 Yhteenveto Vantaan kaupunkikonserni

3 Kuntien konsernitilipäätösanalyysit Kuntien tilipäätösanalyysien tavoite on rakentaa kaupunkien taloudellisen tilan seurannalle uutta välinettä jo aiemmin lanseerattujen Kuntakonsernianalyysien oheen. Seurannan kehittäminen helpottaa kuntien toiminnan ymmärtämistä sekä lisää sen läpinäkyvyyttä. Kuntatalouden tarkempi analysointi edesauttaa myös kuntataloudesta käytävän keskustelun tason ja kiinnostuksen kohenemista. Analyysit on tehty yritystaloudellisesta näkökulmasta, mutta malli on kuitenkin räätälöity kuntataloudelle soveltaen olemassa olevia yritysanalyysityökaluja. Kuntakeskustelu on käynnistänyt lukuisia hankkeita. Näistä useimmat ovat julkisten tahojen omia strategisia tai poliittisia hankkeita. Yksityisen sektorin ja elinkeinoelämän osallistuminen keskusteluun on ollut vähäisempää. Yksi näistä avauksista on ollut Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVAn vuonna 2003 käynnistämä Kaupunkitalous hanke, jonka yksi kantava ajatus oli, että kuntataloudesta käytävää keskustelua tulisi pyrkiä laajentamaan ja siirtämään uusille raiteille. Hankkeen Pelastakaa Helsinki raportissa todettiin muun muassa, että kuntien talous tarvitsee riippumattoman analyytikkotahon, joka seuraisi kuntien taloudellista kehitystä aiempaa tarkoituksenmukaisimmilla, tarkemmilla ja vertailukelpoisimmilla mittareilla. Raportissa todettiin myös, että median tulisi seurata ainakin suurimpien kaupunkien taloutta aiempaa laajemmin. Nämä Kuntien tilinpäätösanalyysit yrittävät omalta osaltaan vastata tähän haasteeseen. Kutsumme kuntien asukkaita asukasomistajiksi soveltaen kuluttajaosuuskuntien asiakasomistaja-käsitettä, sillä kunnallisella toiminnalla on monia yhtäläisyyksiä juuri kuluttajaosuuskuntien kanssa. Kuntatalouden tarkasteleminen omistajan näkökulmasta avaa myös uusia vaihtoehtoja kuntien ongelmien ratkaisemiseksi muun muassa kehittämällä ja jalostamalla kuntakonsernien laajoja omaisuusmassoja. Verkkosivuille lisätään tilinpäätösanalyysien suppeat versiot suurimmista kuntakonserneista sitä mukaa kun ne valmistuvat

4 Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi tehdään konserninäkökulmasta Koko kaupunkikonserni Emo kaupunki Peruskunta Tyttäriä x kpl Kaupungin toimialatoiminta + Rahastot + Liikelaitokset + Kuntayhtymiä x kpl

5 Vantaan asukasomistajan nettovarallisuus oli vuoden 2013 lopussa eur korollisia velkoja oli peräti eur/asukas kaupunkikonsernitasolla konsernitasolla sidotaan varoja eur/asukas eur Asukasomistajakohtainen OSAKEKURSSI = EUR ( ) Asukasomistajakohtainen osakekurssi = (kaupunkikonsernin oma pääoma + vapaat varaukset + liittymismaksut) / asukasmäärä Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO

6 Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki Vantaan kaupunkikonserni 2013 Yhteenveto Vantaan kaupunkikonserni

7 Vantaan kaupungin rakenne vuonna kpl liikelaitoksia Vantaan kaupunki Vantaan kaupungin toimialatoiminta 2013 Liikelaitokset 2013 Henkilöstö = Peruskunta Sosiaali- ja terveys toimi Vapaa-aika ja asukas palvelut Rahastot Asuntolaina rahasto Marja-Vantaa rahasto Vahinkorahasto Sosiaalinen luototus Keskushallinto Keski- Uudenmaan pelastuslaitos Vantaan Suu Työterveyshuolto Henkilöstökulut = 474,3 meur Sivistys toimi Maankäyttö ja ympäristö Tilakeskus

8 Verotulot olivat 915,2 meur ja kasvoivat vuonna ,1 meur:lla ERO 2013/2012 Vantaan Kaupunki /2012 5v CAGR % Kunnan tulovero ,05 % 6,40 % Osuus yhteisöveron tuotoista ,11 % 14,18 % Kiinteistövero ,83 % 4,62 % Muut verot Verot yhteensä ,63 % 6,79 % 1 tulovero prosentti = 41,4 meur

9 Valtionosuudet olivat 1,1 meur piennemmät suhteessa vuoteen 2012 osuuksien analysointia on haasteellista koska niiden käsittely ja raportointi on kirjanpidossa muuttunut Muutos VANTAAN KAUPUNKI Vantaa Vantaa Vantaa Vantaa Vantaa 2013/2012 Asukkaita Vero % 18,50 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % 0,00 % 5v CAGR Peruspalveluiden valtionosuus Yleinen Sosiaali-ja terveydenhuolto Opetus- ja kultuuritoimi v2010 järjestelmämuutoksen tasaus Valtionosuudet brutto ,63 % Verotulojen tasaus ,00 % Valtionosuudet netto ,40 % Kun 1 tulovero prosentti = 41,4 meur niin valtion-osuudet jotka kanavoidaan Vantaan kaupunkiin edustavat 3,55 tulovero %, vastaava luku konsernitasolla on 3,71 %.Vantaalla verotulojen tasaus vastaa 1,43 tulovero %

10 Vantaan kaupungin bruttoveroprosentti vuonna 2013 oli 25,82 % - Tampereella vastaava luku oli 31,32 % ja Turussa peräti 34,08 % Bruttoveroprosentti vastaa sitä verotasoa, jota kunnat joutuisivat kantamaan asukkailtaan ilman valtion ja kunnan välisiä tulonsiirtoja missä myös kiinteistövero peritään osana kunnallisveroa 1,56 Valtion osuudet kanavoitu kaupunkiin = 3,55 % 3,71 1,55 + 6,82 % 25,82 19,00 Kunnallisvero Valtion-osuudet (konserni ) Osuus yhtiösverotuotoista Kiinteistövero Bruttovero

11 Vantaan kaupunki Verotulot ja muut perustoiminnan tulot olivat peruspalveluiden menojen suhteen 14 meur ylijäämäinen pääomia peruskunnan toiminta sitoo 1 686,9 meur edestä Vantaan kaupunki Perus 2013 kunta Tulot M enot Vantaan kaupunki Perus 2013 kunta Toim.kate Poistot Liikevoitto ,92 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot 0 Peruspääomakorvaus Tuloksen oikaisut Nettotulos Mihin sidottu Miten rahoitettu Tilakeskus on Vantaalla osa peruskaupunkia Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

12 Vantaan kaupungilla on neljä rahastoa ja niihin allokoitu 97,3 meur pääomia allokoidut voittovarat otettu käyttöön Vantaan kaupunki Rahastot Asuntola ina- Marja Vahinko Sosi aa li nen Rahastot 2013 raha sto Va nta a raha sto luototus yhteensä Tulot Menot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Rahoituskul ut Rahoitustuotot Verot Nettotulos Mihin sidottu Sidottu toimintaan Sijoitukset Kassa Sidottu pääoma Miten rahoitettu Lainat kaupungilta/kunnalta Muut ra hotta jat Korolliset velat Oma pääoma

13 Vantaan kaupunki Vantaalla liikelaitosten määrä ja toiminta on suhteessa muihin suurkaupunkeihin pientä keur Vanta an ka upungin liikelaitoks et K es ki-uuden. Va nta a n S uun Työterveys Yhteens ä 2013 P ela s tus laitos terveydenhuolto huolto Tulot Menot Toimintakate Poistot Liikevoitto ,78 % -0,08 % 1,50 % 1,10 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Nettotulos ,79 % -0,77 % 1,35 % 0,85 % Peruspääomakorvaus Tulos ,79 % -1,07 % 1,30 % 0,74 % SOTE palveluja

14 Vantaan kaupunki Vantaan kaupungin liikelaitokset sitovat toimintaansa ainoastaan 6,7 meur keur Vantaa n kaupungin liikela itoks et K es ki-u uden. Va ntaa n S uun T yöterveys Yhteens ä 2013 P ela s tus laitos terveydenhuolto huolto Mihin sidottu Sidottu toimintaan Sijoitukset - rahoitus Sijoitukset - toimintaa Sidottu pääoma Miten rahoitettu Lainat kaupungilta/kunnalta Muut rahottajat Korolliset velat Oma pääoma

15 Kokonaisuudessaan tuloja kertyi kaupunkitasolla vuonna ,4 meur, 86,8 meur enemmän kuin vuonna 2012 ERO 2013/2012 Vantaan kaupunki /2012 5v CAGR % Myyntituotot ,81 % -3,46 % Mak sutuotot ,68 % 6,39 % Tuet ja avustuk set ,68 % 10,85 % Vuok ratuotot Muut tuotot ,65 % 8,24 % Toimintatuotot ,74 % 5,14 % Valmistus omaan käyttöön ,73 % 13,91 % Verotulot ,63 % 6,79 % Valtionosuudet ,40 % -0,75 % Verot ja valtionosuudet ,99 % 5,67 % Satunnaiset tuotot Satunnaiset k ulut Myyntivoitot/tappiot " Liikevaihto " ,24 % 6,40 % HSE ympäristöpalvelut kuntayhtymään siirtyivät Vantaan Veden toiminnot jolloin kirjattiin 201,7 meur myyntivoitto

16 Vantaan kaupungilla on enemmän velkaa ( 962,7 meur ) kun sillä on omia pääomia sijoitukset tyttäriin ja kuntayhtymiin 293,3 meur nettovelkaa jo kaupunkitasolla 813,0 meur keur Sijoitukset tyttäriin& kuntayhtymiin Nettovelka Sidottu pääoma ( v2012 ) = ( ) Sidottu pääoma ( v2013 ) = ( ) Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO

17 Vuoden 2013 kokonaiskustannukset ( m.l. poistot ) kasvoivat 52,6 meur - 5v kasvuvauhti on 4,60 % ja tämän vuoden vastaava luku oli 3,80 % ERO 2013/2012 Vantaan kaupunki /2012 5v CAGR % " Liikevaihto " ,24 % 6,40 % Palkat ja palkkiot ,39 % 0,42 % Eläk ekulut ,01 % 3,16 % Muut hlö sivuk ulut ,26 % -10,56 % Henkilöstökulut yhteensä ,89 % 0,37 % Palvelujen ostot ,53 % 5,79 % Aineet,tarvikkeet ja tavarat ,94 % 9,81 % Avustukset ,90 % 6,99 % Vuokrakulut Muut toimintakulut ,45 % -4,47 % Toiminnankustannukset ,85 % 3,69 % Toimintakate Poistot ,42 % 6,31 % Liikevoitto HSE ympäristöpalvelut kuntayhtymään siirtyivät Vantaan Veden toiminnot jolloin kirjattiin 201,7 meur myyntivoitto

18 Rahoitustoiminnan tulos oli 22,7 meur ja kaupungin nettotulos oli 35,7 meur rahoitustuotoissa Vantaan kaupungin osuus energiatominnan osingoista ( 15 meur ) ERO 2013/2012 Vantaan kaupunki /2012 5v CAGR % Liikevoitto Kork otuotot ,81 % 1,00 % Muut rahoitustuotot ,04 % -4,17 % Kork ok ulut ,29 % -37,58 % Muut rahoitusk ulut ,92 % -39,09 % Rahoitusnetto Arvonalentumiset Netto tulos

19 Vantaan kaupunki 2013/2012 Rahoituslaskelma muutos keur Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Invetsointien rahavirta Vuoden 2013 toiminnasta lisättiin kassavaroja 15 meur edestä kaupunkitasolla : - investoinnit olivat 172,8 meur - rahoitustarve 45,7 meur - uutta lainaa 43,7 meur edestä - omaa pääomaa kertyi 5,1 meur - käyttöpääomaan vapautettiin 10,9 meur Investoinnit olivat suhteessa edelliseen vuoteen 6 meur korkeammat. Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikasten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakanna muutokset Oman pääoman muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

20 Konsolidoimalla peruskunta, rahastot ja liikelaitokset syntyy Vantaan kaupunki keur Vantaan kaupunki Perus Rahastot Liike- Vantaan 2013 kunta laitokset Eli- kaupunki minoinnit Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,92 % 1,10 % 0,90 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Vantaan kaupunki Perus Rahastot Liike- Vantaan 2013 kunta laitokset Eli- kaupunki minoinnit Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Peruspääoma Verot Peruspääomakorvaus Tuloksen oikaisut 0 Nettotulos ,47 %

21 Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki Vantaan kaupunkikonserni 2013 Yhteenveto Vantaan kaupunkikonserni

22 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Vantaan Energia Oy (kaupungin omistus 60%) rakentaa Itä-Vantaalle Suomen suurinta jätevoimalaa, joka valmistuessaan 2014 tuottaa puolet Vantaan kaukolämmöstä ja noin kolmasosan Vantaan alueen sähköntarpeesta. Jätevoimalan rakentaminen on rahoitettu pääosin vieraalla pääomalla (tuotannolliset koneet ja laitteet leasingrahoituksella, muut hankinnat yritystodistusohjelmalla) ja muut tuotannolliset investoinnit tulorahoituksella. Vantaan Aviaenergia Oy yhdistettiin Vantaan Energia -konserniin alkaen. Vantaan Energia konsernin liikevaihto 379 miljoonaa euroa alitti budjetin 17,5 miljoonalla eurolla, mikä johtuu valtion sähkönhankintojen (Hansel) siirtymisestä pois yhtiöltä arvioitua aikaisemmin. Liikevoitto kasvoi edellisestä vuodesta ja oli 37 miljoonaa euroa. Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy aloitti varsinaisen toimintansa Yhtiön tehtävänä on tukea Vantaan kaupunkikonsernin toimialoja ja niiden asiakkaita tuottamalla asiakkaiden tarpeita vastaavia ateria-, puhtaus- ja kiinteistöpalveluja sekä näitä tukevia palveluja. Yhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa 965 työntekijää. Yhtiön liikevaihto oli 48,6 miljoonaa euroa ja tulos negatiivinen 14 tuhatta euroa. Keskeiset syyt liikevaihdon laskuun ovat yhtiön strategian mukaiset tehostamistoimenpiteet ja niihin perustunut myyntihintojen alentaminen sekä jäljempänä kohdassa Taloudelliset tavoitteet selvennetty toimitilavuokrien käsittelyyn liittynyt palvelusopimusten uudelleenjärjestely ateriapalveluliiketoiminnassa. VAV Asunnot Oy konsernissa aloitettiin 217 asunnon rakentaminen vuonna Aloitettu asuntotuotanto rahoitetaan valtion pitkäaikaisella korkotukilainalla ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n käynnistys- ja erityisryhmien investointiavustuksilla. Toimintavuoden lopussa asunnonhakijoita oli yhtiön rekisterissä noin VAV Asunnot Oy- konsernin liikevaihto toteutui budjetoidusti (80,3 miljoonaa euroa). Matala korkotaso vaikutti yhtiön hyvään tulokseen 22,1 miljoonaa euroa, mikä parantaa mahdollisuuksia korjausrakentamisen ja uustuotannon rahoitukseen. Yhtiön lainasalkku pieneni eikä korjausrakentamiseen tarvittu lainaa, vaan korjaukset hoidettiin tulorahoituksella. Asuntojen vuokrausaste (99,54 %) parani, vaikka asunnon hakijoiden vaatimukset ja kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelmat kasvoivat. Asuntojen kysyntä kohdistuu pieniin asuntoihin. VAV Asunnot Oy:n saatavat pysyivät edellisvuoden tasossa. Tilikaudella siirrettiin taseeseen myös epävarmoina saatavina pidetyt asukkailta perittävät vahingonkorvaukset ja perinnän saatavat, joka nostivat taseen saatavia viidenneksen. Yhteensä saatavat ovat 1,35 % liikevaihdosta eli 1,1 miljoonaa euroa. Varhaisella puuttumisella asukkaan velkaantumiseen on saatavat saatu pysymään alhaisina. Kiinteistöjen ylläpitokorjaukset jäivät arvioidusta. Lähde : Vantaan kaupungin tilinpäätös v

23 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Vuoden aikana Kaupunki myi Asunto Oy Vantaan Pakkalanrinne 9:n koko osakekannan VAV Asunnot Oy:lle, minkä jälkeen ko. yhtiö fuusioitiin emoonsa. Lisäksi VAV Asunnot Oy:n 100 %:sesti omistama asunto Oy Vantaan Käenkukka fuusioitiin yhtiöön. Putkijäteyhtiö Kivistön Putkijäte Oy perustettiin 11/2013. Vantaan kaupunki omistaa yhtiön koko osakekannan. Yhtiö vastaa Kivistön messualueen putkikeräysjärjestelmän omistamisesta, rakennuttamisesta, rahoittamisesta, operoinnista ja ylläpidosta omakustannusperiaatteella, eikä yhtiön tavoitteena ole tehdä toiminnallaan voittoa. Kaupunginhallituksen päätöksellä Kivistön Putkijäte Oy:n koko osakekanta osakekanta myytiin VTK Kiinteistöt Oy:lle helmikuussa 2014 Marja Vantaan Palvelut Oy:n nimi muutettiin Kivistön Pysäköinti Oy:ksi vuoden 2013 alussa. Yhtiön toimialana on pysäköintialueiden ja rakennusten suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito sekä asukkaita palvelevien yhteistilojen rakentaminen ja hallinta. Yhtiö rakentaa pysäköintihallin Kivistöön. Kaupunginhallitus päätti , että Kivistön Pysäköinti Oy:n koko osakekanta myydään VTK Kiinteistöt Oy:lle. Helsingin ja Uudenmaan sairaaloiden hallitus hyväksyi 6/2013 uudelleen yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Apotti) hankintaa koskevan yhteistyösopimuksen, koska hankkeeseen on tullut muutoksia mm. Espoon jäätyä pois hankkeesta. HUS solmii yhteistyösopimuksen Helsingin, Vantaan, Kauniaisten, Keravan ja Kirkkonummen kanssa. Hankintavaiheen kustannukset jakautuvat niin, että HUS maksaa puolet ja hankkeessa mukana olevat kunnat puolet kustannuksista. Kuntien maksuosuudet määräytyvät asukasluvun mukaisesti. Vantaan kaupunginhallitus antoi lausunnon Helsingin seudun liikenne kuntayhtymän ehdotuksesta lippujen hinnoitteluperiaatteiksi ja hintasuhteiksi uudessa vyöhykemallissa. Uusi taksa- ja lippujärjestelmä perustuu kaarimaisiin vyöhykkeisiin, joiden rajojen lähtökohtana on etäisyys Helsingin keskustasta/keskustaan. Hinnoittelu perustuu nykyistä enemmän matkan pituuteen. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön aikaisintaan vuonna 2016, kun nykyinen matkakorttijärjestelmä on ensin uusittu Lähde : Vantaan kaupungin tilinpäätös v

24 Vantaan kaupungin tytäryhtiötoiminta kuusi laajempaa kokonaisuutta Vantaan kaupunki Energia toimintaa Vantaan Energia Oy Säätiöt Helsingin Pitäjän Kirkonkylän säätiö Arava VAV konserni Vantaan kaupungin konserni Liiketoimintaa harjoittavat Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy Vantaan Innovaatioinstituutti Oy Kivistön Pysäköinti Oy Vantaan Markkinointi Oy Korson Pienteollisuustalo Continental Estate Ltd Oy Myyrmäen Urheilupuisto Oy Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy Rajakylän Tenniskeskus Oy Ruukkukujan Autopaikat Vantaan Kiinteistö ja Vesi Vantaan Moottorirata Oy Tikkuparkki Oy Kivistön Putkijäte Oy Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy Kuntayhtymät EVTEK-kuntayhtymä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ky Kårkulla kommunalförbund för omsorger ky Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä ETEVA Västra-Nylands folkhögskola - kansanopiston Uudenmaan liitto HSY HSL Kiinteistöt Koy Itäkehä Koy Katriinanrinne Koy Kehäportti Koy Kehäsuora Koy Lehdokkitien Virastotalo As Oy Vantaan Sepänpuisto Koy Plane Koy Tiedepuisto Koy Pakkalan Kartanonkoski Koy Tikkurilan Keskustapysäköinti Koy Pakkalan Kartanonkoski Koy Tikkurilan Terveysasema Koy Vantaan Ahven Koy Vantaan Kauppalantalo Koy Vantaan Maakotkantie As Oy Vantaan Maarukka As Oy Vantaan Pihka A Asunto Oy Vantaan Pakkalanrinne Koy Tikkurilan Urheilutalo Koy Länsi-Vantaa Liikuntalaitokset Koy Vantaan Erikas VTK Kiinteistöt Oy -konserni Koy Korson Toimistokeskus Koy Piispankylän Mestarintie Koy Vantaan Finn-Ekonomia

25 Vantaan kaupungin konsernituloslaskelma vuonna 2013 ja sen keskeisimmät yksiköt Vantaan kaupunki Perus Rahastot Liike- Vantaan Arava Energia Kiinteistö Kunnalista Säätiö- Kunta- Vantaan 2013 kunta laitokset Eli- kaupunki toimínta toimintaa toimintaa liiketoimintaa toiminta yhtymät Eli- Kaupunki minoinnit ( VAV oy ) harjoittavat harjoittavat harjoittavat ( V-osuus ) minoinnit (konserni) Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,92 % 1,10 % 0,90 % 34,25 % 8,21 % 3,71 % -0,30 % #JAKO/0! 4,48 % 4,01 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Peruspääomakorvaus Tuloksen oikaisut Nettotulos ,47 % 20,29 % 7,93 % -0,73 % -0,20 % #JAKO/0! 0,75 % 3,08 % Sisäinen osinko ( Vantaan Energia ) eliminoituu konsernitasolla

26 Konsernitasolla liikevaihtoa kertyi 2 261,7 meur ( + 50,6 meur ) Vantaa kaupunkikonserni Muutos Muutos Delta tuloslaskelma 2013/2012 % Konserni vs emo Myyntituotot ,55 % Maksutuotot ,55 % Tuet ja avustukset ,82 % Vuokratuotot ,90 % Muut tuotot ,15 % Toim intatuotot ,51 % Valm istus omaan käyttöön ,30 % Verotulot ,79 % 0 Valtionosuudet ,66 % Verot ja valtionosuudet ,65 % Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Myyntivoitot/tappiot " Liikevaihto " ,29 % Tyttärien&kuntayhtymien ulkoinen liikevaihto

27 Kaupunkikonserni tekee liikevoittoa 90,7 meur ( + 44,4 meur ) Vantaa kaupunkikonserni Muutos Muutos Delta tuloslaskelma 2013/2012 % Konserni vs emo Palkat ja palkkiot ,01 % Eläkekulut ,29 % Muut hlö sivukulut ,73 % Henkilöstökulut yhteensä ,92 % Palvelujen ostot ,34 % Aineet,tarvikkeet ja tavarat ,08 % Avustukset ,65 % -472 Vuokrakulut ,98 % Muut toimintakulut ,74 % Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) ,24 % Toiminnankustannukset ,05 % Toimintakate ,97 % Poistot ,25 % Liikevoitto ,61 % Tyttärien ulkoinen liikevoitto

28 Konsernitason kustannusmassa oli 2 171,0 meur ( + 6,2 meur ) palveluostojen osuus oli 35,5 % koko kustannusmassasta ( = ulkoistamisaste) konserni työllistää henkilöä siitä välillisesti tytäryhtiöiden ja kuntayhtymiensä kautta. Ulkoistamisaste oli Helsingissä 26,6 % ja Espoossa 37,4 % joka tarkoittaa että sekä Vantaan että Espoon kaupungit tuottavat molemmat palveluja vähemmän eli hyödyntävät suhteessa enemmän yksityisiä palvelumarkkinoita. Vantaan kaupungin konserni Muutos 2013/2012 Kustannusmassa ( toimintakulut+poistot) Ulkoistamisaste ( konserni ) 35,45 % 33,75 % 1,70 % Henkilöstökulut ( konserni ) Henkilöstökulut/hlö ( arvio = kaupunki ) , , ,00 Henkilöstö ( konserni) Henkilöstö( kaupunki ) Henkilöstö( tyttärissä&kuntayhtymissä) Henkilöstön osuus tyttärissä ( % ) 30,83 % 30,45 %

29 Nettotulosta konserni tekee 69,8 keur kun 1 kunnallisvero-prosentti toi 41,4 meur niin Vantaan kaupunki olisi päässyt konsernitasolla nollatulokseen 17,50 veroprosentilla. Vantaa kaupunkikonserni Muutos Muutos Delta tuloslaskelma 2013/2012 % Konserni vs emo Liikevoitto ,61 % Korkotuotot ,52 % Muut rahoitustuotot ,93 % Korkokulut ,71 % Muut rahoituskulut ,88 % Netto korot ,16 % Arvonalentumiset Tilikauden ali ja alipariarvot Netto tulos ,59 %

30 Vantaan kaupunkikonserni sitoo 2 883,9 meur edestä pääomia nettovelkaa on 1 670,5 meur suhteessa edelliseen vuoteen samalla tasolla mutta D/E = 1,8 => kriisikaupunki keur Sidottu pääoma v2012 = ( ) Sidottu pääoma v2013 = ( ) Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO

31 Vantaan kaupungin konserni pääomat vuonna 2013 lähes 1/3 korollisista veloista oli kiinni kaupungin aravatoiminnassa - energiatoiminnan tase hyvässä kunnossa Vantaan kaupunki Perus Rahastot Liike- Vantaan Arava Energia Kiinteistö Kunnalista Säätiö- Kunta- Vantaan 2013 kunta laitokset Eli- kaupunki toimínta toimintaa toimintaa liiketoimintaa toiminta yhtymät Eli- Kaupunki minoinnit ( VAV oy ) harjoittavat harjoittavat harjoittavat ( V-osuus ) minoinnit (konserni) Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

32 Vantaan kaupunkikonserni Delta 2013/2012 Konserni vs Rahoituslaskelma muutos keur kaupunki Vantaan kaupunkikonsernin kassavirta - investoinnit 376,3 meur - rahoitustarve 98,0 meur - uutta lainaa 19,9 meur - käyttöpääomaa vapautui 102,6 meur - kassavaroja lisättiin 8,5 meur Kassassa 194,0 meur viime vuoden lopussa. Investoinnit kaupungin tyttäriin ja kuntayhtymiin olivat 203,5 meur Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Invetsointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikasten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakanna muutokset Oman pääoman muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010

Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010 Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010 versio: 23.6.2011 Bo-Erik Ekström / B&MANs - 1 - Vesiliiketoiminnan siirtyminen vaikuttaa niin tuloslaskelman, taseen kuin rahoituslaskelmankin eriin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO JALASJÄRVEN KUNTA.. OOOO OO Tilinpaatoskertomus 2014 Sisällysluettelo Liitetietojen sisällysluettelo 4 Kunnanjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 7-19 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi]

KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi] KAUSTISEN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kaustisen kunnan tilinpäätös [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi] Kunnanhallitus 24.03.2014 92 Tarkastuslautakunta 16.05.2014

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti huhtikuussa 2009 lähteä mukaan ns. monikuntaliitosselvitykseen

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Tulorahoitus ei riitä

Tulorahoitus ei riitä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2007 4 HEIKKI HELIN Tulorahoitus ei riitä 10 suurimman kaupungin tilinpäätökset 2006 Painettu ISSN 1455-7266 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-473-870-5

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto

TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 1 TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 2 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 4 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS MAALISKUUSSA 2014... 4 1.2 KAUPUNGIN HALLINTO

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2009 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2009... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot