Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee eräiden betonijätemateriaalien hyödyntämistä lumenvastaanottoalueen vallirakenteissa, sekä hakemuksesta päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta, Vantaa. HAKIJA Vantaan kaupunki/yrityspalvelut Kielotie VANTAA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Koisotien lumenvastaanottoalueen rakentaminen Osoite: Koisotie 10, Vantaa Sijainti: Vantaan kaupungin 68. kaupunginosa kiinteistöt ja Y-tunnus: Toimialatunnus: (TOL 2008). HAKEMUKSEN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastoon LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Toiminta on ympäristöluvanvarainen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja 2 momentin kohdan 4) sekä ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 13 f) mukaan. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 13 g) nojalla ympäristölupa-asian ratkaisee aluehallintovirasto. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET Vantaan kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt Vantaan kaupungille määräaikaisen asti voimassa olevan ympäristöluvan 112, joka koskee Vantaan kaupungintalon perustusten vahvistamisen suihkupaalutusmenetelmällä tuottaman maa-sementtilietteen hyödyntämistä Koisotien lumenvastaanottoalueen suojavallirakenteissa. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käsitellyt vireille tulleen Vantaan kaupungin/yrityspalvelut ilmoituksen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemisestä. Ilmoitusta koskeva rekisteröinti on tehty Sen mukaan jätteen hyödyntämispaikka on Vantaan Koisotie 10. Jäte hyödynnetään pengertäytteenä korkeintaan 150 cm:n kerroksena ja penger peitetään laeltaan asfaltilla. Hyödynnettävä jätemateriaali on Rudus Oy:n tai Helsingin Talonsiirto Oy:n betonijäte ( ) ja hyödynnettävän jätteen määrä on t. Lumenvastaanottoalueen rakentamiseen on Vantaan kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen myöntämä maisematyölupa ( MAI). ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Lumenvastaanottoalueella on vahvistettu asemakaava nro Lumenvastaanottoalue on merkitty erityisalueeksi lumen vastaanottopaikkaa varten (EL). Sen ympärille itä-, etelä- ja länsipuolille on merkitty suojaviheralue (EV). Pohjoispuolelle on merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET). EV-aluetta ympäröi itä-, etelä- ja lounaspuolilla puisto (VP) ja länsipuolella alue, jonka puustoa tulee hoitaa elinvoimaisena ja tarvittaessa uudistaa siten, että sen maisemallinen merkitys säilyy. Toiminta-alueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama Uudenmaan maakuntakaava. Maakuntakaavassa alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Toiminnan sijainti sekä ympäristön tila ja laatu Koisotien tuleva lumenvastaanottoalue sijaitsee nykyisin toimivan lumenvastaanottoalueen eteläpuolella sen välittömässä läheisyydessä.

3 Maisema on pääosin tasaista peltoa, jota reunustavat omakotiasutus ja länsi-luoteispuolilla erään yhteisön rakennuskokonaisuus. Alueen maaperä on heikosti kantavaa savea ja maapohja on vahvistettava stabiloimalla ennen vallin rakentamista. Toiminta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle eikä sellaisen välittömään läheisyyteen. Alueen itäreunalla mutkittelee Kylmäoja. Alueen pelto-ojat laskevat Kylmäojaan, jonka vedenlaatuun vaikuttavat ojan läntisen haaran alkupäässä lentoasema ja sen hulevedet. Kylmäojan itäinen haara saa alkunsa Tuusulan puolelta teollisuusalueelta. Ojan vedenlaatu paranee hieman Kylmäojankorven suoalueella. Alueen pintavedet virtaavat Kylmäojaan. Alue ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutuksia Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat etelä-lounaispuolella lähimmillään noin metrin päässä rakennettavasta suojavallista. Myös pohjoiskoillispuolella on yksittäisiä asuinrakennuksia. Melu, liikenne ja muu kuormitus alueella Alueella on jo ennestään toiminut yleinen ympärivuorokautisesti avoinna oleva lumenvastaanottoalue. Liikenne lumenvastaanottoalueelle tulee idästä Osmankäämintietä pitkin ja lännestä Meiramitietä pitkin. Alueella toimii Koisotie 7:ssä Vantaan kaupungin puistojen kunnossapidon tukikohta ja Koisotie 10:n vanhan lumenvastaanottoalueen kohdalle rakennetaan vuoden 2012 aikana Vantaan kaupungin teknisen huollon tukikohta. 3 LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Vantaan kaupunki rakentaa Koisotielle yleisen lumenvastaanottoalueen. Ympäristölupaa haetaan hyödyntää purkubetonia, betonipaalujen katkaisupätkiä sekä pulveroitua betonia tai tuotteistettua betonimursketta alueen suojavallin tukirakenteissa. Hyödynnettävien betonijätemateriaalien määrä on yhteensä t. Valli verhotaan ja istutetaan. Koisotien lumenvastaanottoalue rakennetaan vuosien aikana. Päivittäinen työaika on arkisin klo Viikonloppuisin tai arkipyhinä töitä ei tehdä.

4 4 Betonijätteiden hyödyntäminen Polttoaineet ja niiden varastointi Veden käyttö Liikenne Lumenvastaanottoalueen suojavallit rakennetaan muualta tuotavasta materiaalista. Tarvittavan kiviaineksen määrä on arvioitu olevan noin t. Osa siitä on jo ajettu työmaalle kehäradan tunnelityömailta. Betonijätekuormat puretaan suoraan rakenteeseen kippaamalla. Ne muotoillaan puskukoneella tai kaivinkoneella valliin ja tiivistetään vallin rakenteeseen kerroksittain vallin päällä ajaen. Vallin korkeus on 3 metriä ja sen laen leveys on 3 21 metriä. Vallin sisäluiska rakennetaan luiskakaltevuudella 1:1,5. Sisäluiska verhoillaan kalliomurskeella. Ulkoluiska verhoillaan kasvualustaksi sopivista materiaaleista lähinnä alueelta kuorituista pintamaista hyvin loivana luiskakaltevuuden ollessa 1:8 1:15. Ulkoluiska istutetaan metsänreunaa muistuttavaksi. Hyödynnettävän betonijätteen kokonaismäärä on t. Määrässä on jo mukana Vantaan kaupungin tekemän ilmoituksen jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa mukainen määrä t pulveroitua betonia ( ) enintään 1,5 metrin paksuisena kerroksena. Purkubetoni pyritään käyttämään hyödyksi rautoineen samoin betonipaalujen katkaisupätkät sellaisenaan, kun niitä viereiseltä työmaalta syntyy. Purkubetonin enimmäisraekoko on 900 mm, jotta vallin runkoon saadaan vaadittavaa lujuutta ja toisaalta tiivistäminen vielä onnistuu tehokkaasti. Muuten hyödynnettävää betonia ei esikäsitellä. Alueella ei myöskään välivarastoida mitään, vaan kaikki tuotava materiaali ajetaan suoraan rakenteeseen. Alueella on rakentamisen ja käytön aikana raskasta maansiirtokalustoa tarpeen mukaan. Työkoneiden tarvitsemat polttoaineet varastoidaan kaksivaippaisissa polttoainesäiliöissä. Tankkauspisteen vieressä säilytetään imeytysturvetta vahinkojen varalle. Toiminta ei mitenkään eroa kalliokiviaineksella rakentamisesta. Polttoainetta ei varastoida työmaalla muuhun kuin työkoneiden käyttövoimaksi. Rakentamisessa ei käytetä vettä. Työmaaliikenne kulkee kummassakin tapauksessa reittiä Kehä III Tuusulan väylä Läntinen Valkoisenlähteentie Meiramitie Koisotie. Työmaalle tuotavien kuormien määrä on aina sama riippumatta siitä, onko kuormassa kalliokiviainesta tai sitä korvaavaa hyödynnettävää materiaalia. Kuormat puretaan suoraan rakenteeseen kippaamalla.

5 Hakijan arvio parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta (BAT) ja energiatehokkuudesta Kalliokiviainesta korvaavien purkubetonin, paalujen katkaisupätkien ja pulveroidun betonin käyttö ei aiheuta poikkeamaa normaaleista maanrakennustoimenpiteistä eikä siitä aiheudu lumenvastaanottoalueen rakenteissa ympäristöä kuormittavia päästöjä. 5 YMPÄRISTÖKUORMITUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET SEKÄ NIIDEN VÄHENTÄMINEN Päästöt vesiin, maaperään ja pohjaveteen ja niiden vaikutukset Kalliokiviainesta korvaavien purkubetonin, paalujen katkaisupätkien ja pulveroidun betonin käyttö ei aiheuta poikkeamaa normaaleista maanrakennustoimenpiteistä eikä siitä aiheudu päästöjä vesiin tai viemäriin, maaperään taikka pohjaveteen. Betonijätettä hyödynnetään tiiviin savikon päällä ja betonijäte peitetään puhtailla luonnonmateriaaleilla. Vallista ei aiheudu päästöjä veteen, ilmaan tai maaperään. Lumenvastaanottoalueelle rakennetaan öljyn- ja hiekanerotusjärjestelmä. Järjestelmään liittyy vastaanottoalueen vallin ulkopuolelle rakennettava biopidätysallas. Alueen hulevedet ohjataan rakennettavien virtausta hidastavien ja vettä varastoivien hulevesireittien kautta lopulta Kylmäohjaan. Vallien runko verhotaan ja istutetaan. Lumenvastaanottoalueelta tulee pelto-ojaa myöden sulamisvedet sekä alueen yläpuolisen valuma-alueen hulevedet Kylmäojaan. Nämä vedet syntyvät tiiviisti rakennetulla kaupunkialueella. Samoista paikoista kerätään lumenvastaanottoalueelle tuotavat aurauslumet. Betonin käyttäminen alueen suojavallien tukirakenteena kalliokiviaineksen sijasta ei muuta Kylmäojan vedenlaatua. Lumenvastaanottoalueen lumien sulamisvedet johdetaan öljyn- ja hiekanerotusjärjestelmän kautta biopidätysaltaaseen ja vasta sen jälkeen ojia myöden Kylmäojaan. Lumenvastaanottoalueen eteläpuolelle rakennetaan hulevesialtaita tasaamaan alueen virtaamaa ja parantamaan veden laatua. Rakentamisen aikana kiintoaineksen määrä vesiin saattaa väliaikaisesti nousta. Lumenvastaanottoalueen ja sen ulkopuolisen puistoalueen hulevesijärjestelmän valmistuttua saadaan nykyisen lumenvastaanottoalueen ja viljellyn pellon ravinne- ja kiintoaineskuormitusta laskettua merkittävästi. Päästöt ilmaan ja niiden vaikutukset Kalliokiviainesta korvaavien purkubetonin, paalujen katkaisupätkien ja pulveroidun betonin käyttö ei aiheuta poikkeamaa normaalista lumenvastaanottopaikan rakentamisesta eikä siitä aiheudu normaalia rakentamista enempää päästöjä ilmaan.

6 6 Pölyämisen estämiseksi materiaalia kastellaan tarvittaessa. Melu ja tärinä sekä niiden vaikutukset Toiminta ei aiheuta normaalista lumenvastaanottopaikan rakentamisesta poikkeavaa melua ja tärinää. Luvan hakijan mukaan vallin rakentamisessa koneiden työskentelystä aiheutuu normaalia melua muun muassa kuormien purun yhteydessä, mutta melutason ei arvioida ylittävän 55 db lähimmissä häiriintyvissä kohteissa (asuinrakennukset). Rakennettavaa vallia joudutaan tiivistämään työkoneilla päältä ajamalla. Tästä saattaa syntyä tärinää lähialueen pelloilla. Siellä ei kuitenkaan ole tärinästä häiriintyviä kohteita. Aluetta ympäröivälle asuntoalueelle rakentamisen aiheuttama tärinä ei leviä. Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen Kalliokiviainesta korvaavien purkubetonin, paalujen katkaisupätkien ja pulveroidun betonin käyttö ei aiheuta poikkeamaa normaaleista maanrakennustoimenpiteistä eikä siitä synny ylimääräisiä jätteitä. Purkubetonin katkaisupätkien tai pulveroidun betonin käyttö rakennettavan vallin rakenteissa vähentää kaatopaikalle kuljetettavan jätteen määrää, kun toisaalla jätteeksi muuttuneet betoniainekset hyödynnetään vallin tukirakenteessa. Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen Kalliokiviaineksen korvaaminen purkubetonilla, paalujen katkaisupätkillä tai pulveroidulla betonilla lumenvastaanottopaikan rakentamisessa ei aiheuta vaikutuksia yleiseen viihtyisyyteen tai ihmisten terveyteen. Lumenvastaanottoalueelle rakennettava suojavalli tulee toimimaan melun ja heijastuksen suojana ja parantaa näin alueen viihtyvyyttä ja turvallisuutta lumenvastaanottopaikan läheisyydessä. Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön Hankkeella toteutetaan kaavanmukaisen lumenvastaanottoalue sekä sitä kiertävä suojavalli melua ja häikäisyä vastaan. Koisotien lumenvastaanottoalue ei sijaitse erityisiä maisemallisia tai luontoarvoja omaavalla alueella. Valli verhotaan ja istutetaan mahdollisimman luonnonmukaisella metsänreunaa muistuttavalla kasvillisuudella. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Lumenvastaanottoalueen rakentaminen on normaalia maarakennustoimintaa. Kalliokiviaineksen korvaaminen purkubetonilla, paalujen katkaisupätkillä tai pulveroidulla betonilla ei muuta maarakennushankkeen toimintaperiaatteita eikä rakentamistoimenpidettä.

7 7 TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Tarkkailu Raportointi Hyödynnettäville betonijätteille tehdään kaksivaiheinen liukoisuustesti, jolla varmistetaan, ettei hyödynnettävistä betonijätteistä liukene haitta-aineita ympäristöön silloin, kun ei käytetä testattua ja tuotteistettua pulveroitua betonia. Alueelle tuotavien betonijätteiden haitta-aineiden raja-arvona pidetään valtioneuvoston asetuksen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) mukaisia alempia ohjearvoja. Vallissa käytetään kaupungin tukikohtatyömaalta syntyviä betonipaalujen katkaisupätkiä sekä kaupungin purkukohteista rakentamisen aikana syntyvää purkubetonia enintään 900 mm:n palakoossa. Näytteet tutkitaan esimerkiksi MetropoliLab Oy:n laboratoriossa tai jossakin muussa laboratoriossa. Hyödynnettävien betonijätteiden haitta-aineita seurataan ja liukoisuustestejä otetaan tonnin välein. Alueella toimivan lumenvastaanottoalueen vuoksi alueella tarkkaillaan pintavesiä sulamisaikana kerran vuodessa keväällä. Näytteenottoa laajennetaan rakentamisen ajaksi kolmeen kertaan vuodessa. Kevään näyte otetaan sulamisen ollessa käynnissä ja kesän näyte sulamisen päätyttyä. Syksyllä otetaan näyte syksyn sateisena aikana, jolloin voidaan olettaa lumensulamisen vaikutukset mahdollisimman vähäisiksi. Tätä tarkkailua esitetään myös käytettäväksi betonijätteen hyödyntämiseen liittyvänä tarkkailuna. Purkubetonin, paalujen katkaisupätkien ja pulveroidun betonin käytöstä pidetään kirjaa. Niiden käytöstä tehdään erillinen seurantaraportti. TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA Vantaan kaupunki hakee ympäristönsuojelulain 101 :n mukaista lupaa aloittaa ympäristölupapäätöksen mukainen toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Vallin rakenteet tulee saada valmiiksi syksyllä 2011, jolloin ympäristölupa tarvittaisiin. Myöhemmin myönnettävä lupa jää hyödyttömäksi vallin rakentamisaikataulun kireyden vuoksi. Koisotiellä on toiminut yleinen lumenvastaanottoalue useiden vuosien ajan. Nykyisen lumenvastaanottoalueen paikalle rakennetaan Vantaan kaupungin teknisen huollon uusi tukikohta. Tämän rakentaminen käynnistyy syksyllä Lumenvastaanotto on sirrettävä uudelle vastaanottoalueelle talvikaudeksi Hyödynnettävästä materiaalista rakennettavan suojavallin päälle on tehtävä ennen lumenvastaanoton käynnistymistä vielä suoja-aita. Alueen rakentamistoimenpiteet on toteutettava sulan kauden aikana vuonna 2011.

8 8 TOIMINNAN VAKUUS Hakijana on Vantaan kaupunki, joka ei aseta vakuutta tekemilleen töille. Kaupunki vastaa lumenvastaanottoalueen rakentamisesta. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Lupahakemusta on täydennetty Lupahakemuksesta tiedottaminen Tarkastukset ja neuvottelut Lausunnot Hakemus on ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti annettu tiedoksi kuuluttamalla Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Vantaan kaupungin ilmoitustauluilla Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Alueella on suoritettu luvan käsittelyyn liittyvä tarkastus Tarkastusmuistio on liitetty asiakirjoihin. Hakemuksesta on pyydetty ympäristönsuojelulain 36 :n mukaisesti lausunnot Vantaan kaupunginhallitukselta, Vantaan kaupungin terveyden- ja ympäristönsuojeluviranomaisilta sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Vantaan ympäristökeskus ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisen edustajana esittää lausuntonaan, että betonijätemateriaalien hyödyntämisessä lumenvastaanottoalueen vallirakenteissa on noudatettava hakemuksessa esitettyä ja otettava huomioon soveltuvin osin valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006). Hakemuksessa on esitetty, että alueen hulevedet johdetaan ojien kautta luontoarvoiltaan merkittävään Kylmäojaan. Kylmäojassa on tavattu särki- ja lohikaloja, joille EU:n kalavesidirektiivin (78/659/ETY) mukainen suositus on ph 6 9. Ympäristökeskus toteaa, että ph:ta on tarkkailtava ja tarvittaessa asennettava ph:n säätölaitteisto. Veden ph:n tarkkailulla ja säätölaitteistolla varmistetaan, ettei Kylmäojaan pääse liian emäksistä vettä. Seurantaraportin tulee sisältää selvitys hyödynnetyistä betonijätemääristä, vallirakenteen betonijätekerroksien paksuudesta ja mille alueelle lumenvastaanottoalueen vallirakennetta betonijätettä on hyödynnetty. Seurantaraportti tulee toimittaa tiedoksi Vantaan ympäristökeskukselle.

9 Muistutukset ja mielipiteet Hakijan kuuleminen ja vastine Vantaan ympäristökeskuksella ei ole muuta huomautettavaa asiaan, ja ympäristökeskus puoltaa hakemusta. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus esittää lausunnossaan, että se ei näe estettä erilaisten purkubetonijätteiden hyötykäytölle lumenvastaanottoalueen rakenteissa. Hyötykäytettävän purkubetonin tulee täyttää valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006) ja sen muutoksen (403/2009) mukaiset vaatimukset. Raudoitteita sisältämätön betoni voidaan hyödyntää rakenteissa murskaamatta. Mahdollinen päätöksen mukainen toiminta voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta. Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Hakijalle on varattu hallintolain 34 :n mukaisesti mahdollisuus vastineen jättämiseen annettujen lausuntojen johdosta. Luvan hakija esittää saapuneessa vastineessaan seuraavan: Vantaan kaupunki on hakemuksessaan esittänyt tarpeen käyttää purkubetonilohkareet rautoineen pulveroimatta. Lumenvastaanottoalueelle rakennetaan noin 3 metriä korkea suojavalli, jonka päältä lumikuormien kippaaminen alueelle aloitetaan, kun tehdään ensimmäistä lumikerrosta. Vallin tulee kantaa täysillä kuormilla ajavat kuorma-autot. Alustavasti valli on suunniteltu rakennettavaksi louheesta. Betoninjätteen hyödyntämisellä vallin rakenteissa saadaan taloudellista säästöä. Valliin muutoin tarvittava louhe voidaan sen sijaan käyttää kadunrakennuskohteissa, joissa murskattu betoni ei sovellu hydratoitumisriskin takia. Murskatun betonin kiinteytyessä uudelleen saavutetaan lumenvastaanottoalueella etua siinä, että betonimurskeesta rakennetulla vallilla on selvästi huonompi vedenjohtavuus kuin täysin vettä johtavalla louhepenkereellä. Jotta rakennetavalle vallille saadaan riittävä lujuus, siihen tarvitaan joukkoon myös karkeampia materiaaleja. Rautoineen käytettävissä betonilohkareissa saavutetaan paremmin louhetta korvaavat ominaisuudet, kuten riittävä puristus- ja vetolujuus. Nämä ominaisuudet heikkenevät, mitä pienemmistä paloista vallin runko rakennetaan. Vantaan kaupungilla on Rudus Oy:n kanssa hankintasopimus valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006) mukaisen alle 1,5 metrin paksuisen murskekerroksen toimittamisesta vallin rakenteeseen. Sopimuksessa on myös optio koko vallin rakentamiseen yhtiön tuotteistamasta Betorock-murskeesta. Tuotteelle on Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymä laadunhallintajärjestelmä, jolla varmistetaan, että tuote täyttää asetuksen 9

10 591/2006 mukaiset vaatimukset. Rudus Oy vastaa laatujärjestelmänsä kautta tuotteensa asetuksenmukaisuudesta. Vastaanotettavista purkubetoneista määritetään haitta-aineiden pitoisuudet niin, että sijoitettava betoni täyttää valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta (403/2009) mukaiset vaatimukset. Rakennusaikana seurataan viikoittain alueelta purkautuvien pintavesien ph arvoa ja varaudutaan tarvittaessa säätämään lähtevän veden ph:n arvoa alaspäin niin, että se pysyy ph 6 9. Lumenvastaanottoaluetta tarkkaillaan keväisin lumensulamisaikaan. Näytteitä otetaan 3 (kolmesta) pisteestä. Yksi piste on lumenvastaanottoalueen yläpuolella. Kaksi vastaanottoalueen jälkeen, ensimmäinen heti noin 25 metriä sulamisvesien purkautumispaikan alapuolella ja toinen selkeästi kauempana kuitenkin ennen, kun oja liittyy Kylmäojaan vievään valtaojaan. Tämä tarkkailu on jatkuvaa. Näytteistä tutkitaan veden ph, kiintoaines, sähkönjohtavuus, sulfaatti, kloridi, kadmium, lyijy, nitraattityppi, kokonaistyppi ja kokonaisfosfori. 10 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Ratkaisu Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää Vantaan kaupungille ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan eräiden betonijätemateriaalien hyödyntämiselle lumenvastaanottoalueen vallirakenteissa Vantaan Koivuhaassa Koisotie 10:ssä jäljempänä esitettävin lupamääräyksin. Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Toiminta 1. Lumenvastaanottoalueen suojavallin tukirakenteiden rakentamiseen kiinteistöillä ja lupahakemuksen liitteenä olevassa asemapiirustuksessa Piir. n:o esitetyllä alueella saa ottaa vastaan ja hyödyntää muualta tuotavaa hakemuksen mukaista purkubetonia, betonipaalujen katkaisupätkiä ja pulveroitua betonia (kuten ) sekä tuotteistettua betonimursketta yhteensä t. 2. Toiminta-alueella ei saa ottaa vastaan muuta kuin edellä määräyksessä 1. hyväksyttyjä jätteitä. Mikäli alueelle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole sallittu, on jäte viipymättä toimitettava laitokseen, jonka ympäristöluvassa tällaisen jätteen vastaanotto on huomioitu, tai jäte on palautettava sen haltijalle. 3. Betonijätteen hyödyntämistoimintaa saa suorittaa arkisin maanantaista perjantaihin klo pois lukien yleiset juhlapäivät.

11 11 Betonijätteen hyödyntäminen 4. Jätteen hyödyntämisen aloittamisesta on ilmoitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 5. Ennen betonijätteen tuomista alueelle on esitettävä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle selvitys siitä, että kyseisen betonijätteen sisältämien haitallisten aineiden pitoisuudet ja liukoisuudet määritettynä valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006, muutos 403/2009) liitteen 2 mukaisesti eivät ylitä asetuksen liitteessä 1 peitetylle rakenteelle säädettyjä raja-arvoja eikä betonijäte sisällä epäpuhtauksina muitakaan haitallisia aineita siten, että sen hyödyntämisestä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 6. Betonijätettä sisältävän rakenteen paksuus saa olla enintään 300 cm. 7. Valmis betonijätteestä rakennettu valli on esitettävä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarkastettavaksi ennen kuin sen päälle rakennetaan muita kerroksia. 8. Betonijätteestä rakennettu valli on peitettävä murskeella ja/tai asfaltilla kuukauden kuluessa betonijätteen hyödyntämisen päättymisestä. 9. Toiminnanharjoittajan on esitettävä alue Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lopputarkastettavaksi kolmen kuukauden kuluessa koko pintarakenteen valmistumisesta. Päästöt ilmaan 10. Betonijätekuormien purusta, kuljetuksesta, käsittelystä, alueelta lähtevän kuljetuskaluston puhtaudesta sekä alueesta, jolla työkoneet liikkuvat, on huolehdittava siten, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi. Jätettä tai pölyä ei saa levitä hyödyntämisalueen ulkopuolelle. Toiminta-alueen ja teiden pölyntorjunnassa on tarvittaessa käytettävä vettä. Melu 11. Hyödyntämisalueen toiminnoista, liikenne mukaan lukien, aiheutuva melu ei saa lähimmissä, melulle eniten altistuvien pysyvään asumiseen käytettävien kiinteistöjen piha-alueilla ylittää päivällä klo ekvivalenttimelutasoa (L Aeq ) 55 db. Polttoaineet 12. Työkoneissa käytettävät polttoaineet, öljyt ja kemikaalit on varastoitava ja työkoneiden tankkaukset suoritettava niin, että vuodot maaperään estetään. Polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaipallisia tai katetulla suoja-

12 Alueen hoito altaalla varustettuja. Polttoainesäiliöiden täyttöpistoolit on oltava lukittuina, kun alueella ei työskennellä. 13. Toiminta on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu kohtuutonta melua, pölyhaittaa, epäsiisteyttä, ympäristön roskaantumista, pilaantumisvaaraa maaperälle, pinta- tai pohjavesien pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa ympäristölle tai alueella työskenteleville. Alueen yleisestä siisteydestä on huolehdittava. Alueesta ei saa muodostua sinne kelpaamattomien tai sinne kuulumattomien jätteiden varastoaluetta. 14. Ulkopuolisten asiaton pääsy ajoneuvoilla hyödyntämisalueelle on estettävä lukittavilla puomeilla tai muulla vastaavalla järjestelyllä hyödyntämistoiminnan aikana. 15. Luvan saajan on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen määräysten noudattamisesta sekä hyödyntämisalueen hoidosta ja valvonnasta. Henkilön nimi ja yhteystiedot on toimitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikäli vastaavan hoitajan yhteystiedot muuttuvat, on muutos saatettava tiedoksi edellä mainituille viranomaisille. Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 16. Määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan aiheuttavista häiriötilanteista ja muista vahingoista ja onnettomuuksista, joissa öljyä tai polttoainetta pääsee vuotamaan maaperään tai pinta- tai pohjavesiin, on viipymättä ilmoitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 17. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on alueella oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia saatavilla. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä, on ryhdyttävä välittömästi asianmukaisiin tarpeellisiin toimenpiteisiin tällaisten päästöjen ja niiden leviämisen estämiseksi ja päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi sekä tapahtuman toistumisen estämiseksi. Vuotoina ympäristöön päässeet kemikaalit, polttonesteet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen. Laitteet tulee saattaa normaaliin toimintakuntoon niin pian kuin se on teknisesti mahdollista. Tarkkailu- ja raportointimääräykset Tarkkailu 18. Betonijätteen hyödyntämisen vaikutuksia alueelta valuvien pintavesien laatuun on tarkkailtava luvan hakijan vastineessa esittämän lumenvastaanottoalueen tarkkailun mukaisesti muutoin, paitsi vallin rakentami- 12

13 sen aikana vesinäytteet on otettava kolme kertaa vuodessa. Jos veden ph 9 uhkaa ylittyä, on asennettava ph:n säätölaitteisto. Tieto pintavesien tarkkailupisteiden sijainnista on toimitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle mennessä. 19. Pintavesitarkkailun tulokset on toimitettava kuukauden kuluessa tulosten saamisesta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 20. Edellä määräyksessä 18. velvoitettua tarkkailua voidaan tarkentaa ja muuttaa ja tulosten niin edellyttäessä lopettaa toiminnanharjoittajan esityksestä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla edellyttäen, että muutokset eivät heikennä tulosten luotettavuutta, lupamääräysten noudattamisen valvottavuutta eivätkä tarkkailun kattavuutta. 21. Mittaukset, näytteenotto ja analysointi on suoritettava ulkopuolisen asiantuntijan toimesta standardien (CEN, ISO, SFS tai muu vastaavan tasoinen kansallinen tai kansainvälinen yleisesti käytössä oleva standardi) mukaisesti tai muilla tarkoitukseen sopivilla yleisesti käytössä olevilla viranomaisten hyväksymillä menetelmillä. Mittausraporteissa on esitettävä käytetyt mittausmenetelmät ja niiden mittausepävarmuudet sekä arvio tulosten edustavuudesta. Kirjanpito ja raportointi 22. Betonijätteen hyödyntämisestä vallirakenteessa ja toimintaan liittyvistä ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä tapahtumista on pidettävä käyttöpäiväkirjaa. Kirjanpitoon on merkittävä jäljempänä määräyksessä 23. esitetyt raportointia varten tarvittavat tiedot (kuten toiminta-ajat, vastaanotetut jätteet, jätteen hyödyntämispaikat ja häiriötilanteet). Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä ympäristöluvan valvontaviranomaisille. 23. Betonijätteen hyödyntämisestä on laadittava loppuraportti, jossa on esitettävä vähintään tiedot alueelle tuotujen eri betonijätteiden määristä eriteltyinä, tuontipäivämääristä, hyödyntämispaikoista alueella, alueen viimeistelystä ja pintavesitarkkailusta. Loppuraportissa on lisäksi esitettävä toteutuneet rakennekuvat jätteen hyödyntämiskohteesta, hulevesien johtamistavasta sekä tiedot ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä poikkeuksellisista tilanteista. Loppuraportti on toimitettava tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa jätteen hyödyntämisen päättymisestä. Raportti on lisäksi liitettävä kiinteistöjen asiakirjoihin. 13

14 14 RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet Etelä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että edellä annetut lupamääräykset ovat tarpeen, jotta betonijätteen hyödyntäminen vallirakenteessa täyttää ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa asetuksissa mainitunlaiselle toiminnalle asetetut vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Luvan myöntämisen edellytykset Lupamääräysten perustelut Yleiset perustelut Etelä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että suunnitellusta toiminnasta asetetut lupamääräykset huomioon ottaen ei aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. Alue on asemakaavassa merkitty erityisalueeksi lumen vastaanottopaikkaa varten merkinnällä EL. Toiminta-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Betonijätteen hyödyntämisen jälkeen alue soveltuu hyvin kaavan mukaisen toiminnan harjoittamiseen. Lupahakemuksen mukaisessa toiminnassa on kysymys jätteen hyödyntämisestä, sillä jätettä käytetään vallin rakentamisen kannalta tarpeellinen määrä. Jätettä sisältävä kerros peitetään jätteen leviämisen estämiseksi. Hyödyntämällä betonijätettä maarakentamisessa voidaan säästää luonnon maa- ja kiviaineksia. Kyseessä oleva betonijäte on puhdasta. Betonijätteen laatu varmistetaan. Alueen hulevesien käsittely on järjestetty ja hyödyntämisen vaikutuksia pintavesiin tarkkaillaan. Toiminnasta aiheutuvaa pölyämistä ehkäistään tarvittaessa kastelulla. Toimittaessa tämän ympäristöluvan mukaisesti voidaan toiminnan katsoa edustavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

15 15 Lupamääräysten yksilöidyt perustelut Määräykset 1. ja 2. Alueella saa käsitellä ja hyödyntää vain hakemuksen mukaista jätettä. Ympäristönsuojelulain 45 :n mukaan jätteen käsittelyä tai hyödyntämistä koskeva lupa voidaan rajoittaa tietynlaisen jätteen hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Vantaan kaupunki on alustavasti suunnitellut rakentavansa vallin louheesta. Nyt kaupunki on ympäristölupahakemuksessaan esittänyt tarpeen käyttää purkubetonilohkareita rautoineen pulveroimatta. Rautoineen käytettävillä betonilohkareilla saavutetaan paremmin louhetta korvaavat ominaisuudet. Nämä ominaisuudet heikkenevät, mitä pienemmistä paloista vallin runko rakennetaan. Edellä esitetyn perusteella aluehallintovirasto hyväksyy luvan hakijan esityksen mukaisesti hyödynnettävän betonijätteen enintään 900 mm:n kappalekoon. (YSL 7, 8, 43, 45, JL 6, 9, 15, JA 8, NaapL 17, YMA 1129/2001) Määräys 2. Alueelle tuotavien jätteiden laatua valvoo alueen henkilökunta. Jos alueelle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty ympäristöluvassa, on luvan saaja jätelain 15 :n perusteella velvollinen, jos kuormaa ei jätelain 9 :n mukaan palauteta takaisin, toimittamaan jätteen asianmukaiseen käsittelyyn. Lisäksi jäljempänä lupamääräyksessä 15. on annettu määräys jäteasetuksen 10 :ssä tarkoitetusta jätteen hyödyntämistai käsittelypaikan vastaavasta hoitajasta. (YSL 43, 45, JL 6, 9, 15, JA 8, NaapL 17 ) Määräys 3. Lähimmille melulle alttiille kohteille aiheutuvan kohtuuttoman rasituksen estämiseksi sekä terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi on tarpeen rajoittaa toimintaa ajallisesti. Yleisillä juhlapäivillä tarkoitetaan uudenvuodenpäivää, loppiaista, pitkäperjantaita, 1. ja 2. pääsiäispäivää, vappua, helatorstaita, helluntaipäivää, juhannusaattoa, juhannuspäivää, pyhäinpäivää, itsenäisyyspäivää, jouluaattoa, joulupäivää, Tapaninpäivää sekä uudenvuodenaattoa. (YSL 43, JL 6, JA 8, NaapL 17 ) Määräys 4. Jätteen hyödyntämisen aloittamisesta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Ympäristönsuojelulain 22 :n mukaisina valvontaviranomaisina toimivat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Tässä tapauksessa valvontaviranomainen on Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. (YSL 43, 45 ) Määräys 5. Jätteen hyödyntämisessä on huolehdittava siitä, että jäte soveltuu laadultaan hyödynnettäväksi alueella. Valtioneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006) on säädetty muun muassa betonimurskeen sisältämien haitallisten aineiden pitoisuuksien ja liukoisuuksien raja-arvoista. Asetusta sovelletaan tietyissä maarakentamiskohteissa, kuten yleisten teiden, pysäköintialueiden, urheilukenttien ja teollisuus-, jätteenkäsittely- ja lentoliikenteen alueiden varastointikentillä. Tällöin jätettä sisältävän rakenteen paksuus saa olla enintään

16 150 cm. Asetusta ei sovelleta nyt kyseessä olevassa vallirakenteessa. Aluehallintovirasto katsoo, että asetuksessa säädetyt raja-arvot soveltuvat käytettäviksi hyödynnettäessä betonijätettä nyt kyseessä olevassa vallirakenteessa. Peitetyllä rakenteella tarkoitetaan jätettä sisältävän rakenteen suojaamista jätteen leviämisen estämiksi vähintään 10 cm paksulla kerroksella luonnonkiviainesta. (YSL 43, 45, JL 6, JA 8 ) Määräys 6. Jätteen hyödyntämisessä on huolehdittava siitä, että alueella käytetään vain vallin rakenteen kannalta tarpeellinen määrä jätettä. (YSL 43, 45, JL 6, JA 8 ) Määräykset 7. ja 9. Jätteen hyödyntäminen on suoritettava niin, ettei toiminta-alueesta jätteen hyödyntämisen jälkeen aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. (YSL 43, 45, 90, JL 6, JA 8, 9 ) Määräys 8. Jätteen hyödyntämisessä on huolehdittava siitä, että jätettä sisältävä rakenne peitetään. Peittämisellä suojataan jätettä sisältävä rakenne jätteen leviämisen estämiseksi. (YSL 43, 45, JL 6 ) Määräys 10. Määräys betonijätteen käsittelemisestä siten, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi, on annettu terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Käsiteltävän betonijätteen kasteleminen vähentää pölyn leviämistä ympäristöön. (YSL 43, 46, JL 6, JA 7, 8, NaapL 17 ) Määräys 11. Valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista (993/1992) on asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (L Aeq ) päiväajan (klo 7 22) ohjearvoa 55 db. Betonijätteen hyödyntämistoiminnasta aiheutuvia päiväaikaisia melutasoja on rajoitettu kyseisen valtioneuvoston päätöksen ohjeiden mukaisesti. (YSL 43, YSA 37, JL 6, JA 8, NaapL 17, VNp 993/1992) Määräys 12. Määräys on tarpeen polttoaineen varastoinnista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja kyseisestä toiminnasta ympäristölle aiheutuvien riskien minimoimiseksi. (YSL 7, 8, 43, YSA 37 ) Määräys 13. Ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa eikä käytöstä poistettua konetta tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa. (YSL 7, 8, 43, 46, JL 4, 6, 19, 20, JA 7, 8, NaapL 17 ) Määräys 14. Valvonnalla ja rakenteellisin keinoin estetään ulkopuolisille aiheutuvat vaarat sekä luvaton pääsy alueelle. (JL 6, JA 8, NaapL 17 ) Määräys 15. Jäteasetuksen 10 :n mukaan jätteiden vastaanottoa ja käsittelyä sekä niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten on laitoksella oltava näistä tehtävistä vastuussa oleva vastaava hoitaja. (JA 10 ) 16

17 Määräys 16. Häiriötilanteista tiedottaminen on tarpeen valvonnan toteuttamiseksi ja häiriötilanteista mahdollisesti aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Ympäristönsuojelulain 62 :n mukaan, jos esimerkiksi jätettä syntyy onnettomuuden tai muun siihen rinnastettavan tilanteen johdosta siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai se edellyttää erityisiä toimia jätehuollossa, on jätteen haltijan viivytyksettä ilmoitettava siitä valvontaviranomaisille. (YSL 7, 8, 43, 46, 62, YSA 30, JL 6, JA 8 ) Määräys 17. Alueella on oltava saatavilla riittävästi imeytysmateriaalia. Vahinko- tai onnettomuustilanteessa voidaan polttonesteen leviäminen ympäristöön estää tehokkaasti imeyttämällä sitä siihen tarkoitukseen suunniteltuun materiaaliin. (YSL 5, 7, 8, 43, 46, JL 6, JA 8 ) Määräykset Ympäristöluvassa on ympäristönsuojelulain 46 :n mukaan annettava tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailusta, päästöjen, toiminnan vaikutusten sekä toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. (YSL 43, 46, 108, JL 51 ) Määräys 18. Tarkkailemalla pintavesiä varmistetaan lupamääräysten riittävyys. Säännöllisesti suoritettavat tarkkailut ovat tarpeen toiminnan vaikutuksien ja mahdollisen pilaantumisen havaitsemiseksi ajoissa. Veden ph:n säätölaitteistolla varmistetaan, ettei Kylmäojaan pääse liian emäksistä vettä. Ympäristönsuojelulain 5 :n 2 momentin mukaan jos toiminnasta uhkaa välittömästi aiheutua ympäristön pilaantumista, toiminnanharjoittajan on viipymättä ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin pilaantumisen ehkäisemiseksi. (YSL 5, 43, 46, JL 51 ) Määräys 21. Ympäristönsuojelulain 108 :n mukaan muun muassa mittaukset ja tutkimukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin (YSL 43, 108, JL 51 ) Määräykset 22. ja 23. Raportointia ja kirjanpitoa koskevat määräykset ovat tarpeen valvonnan toteuttamiseksi. Loppuraportti on esitettävä lupaviranomaiselle. (YSL 46, JL 51, 52, JA 22 ) Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin Lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksissä 1., 5. ja LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Luvan voimassaolo Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa. (YSL 28 )

18 18 Lupamääräysten tarkistaminen Asetuksen noudattaminen Lupamääräysten tarkistamisesta ei määrätä, koska määräystä on pidettävä ilmeisen tarpeettomana huomioiden toiminnan kertaluonteisuus ja toiminnan suunniteltu aikataulu. (YSL 55 ) Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän lupapäätöksen määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56, YSA 19 ) PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta Perustelut Vantaan kaupunki saa aloittaa betonijätteen hyödyntämistoiminnan lupapäätöksen mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Vakuutta ympäristön saattamiseksi ennalleen tai mahdollisten vahinkojen korjaamiseksi lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta ei tarvitse asettaa. Alueelle rakennetaan lumenvastaanottoalue ja se on asemakaavan mukainen. Päätöksen täytäntöönpanolupa ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, koska alueella hyödynnetty jäte voidaan poistaa alueelta päätöksen mahdollisen muuttamisen tai kumoamisen jälkeen. Vaatimus vakuuden asettamisesta ei koske valtiota tai sen laitosta eikä kuntaa tai kuntayhtymää. (YSL 101 ) Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen toimeenpanon. (YSL 101 a ) SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4, 5, 6, 7, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 90, 100, 101, 101 a, 105, 108 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 5, 16, 18, 19, 30, 37 Jätelaki (1072/1993) 3, 4, 6, 7, 9, 15, 19, 20, 51, 52 Jäteasetus (1390/1993) 3, 7, 8, 9, 10, 22 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (1129/2001) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Valtion maksuperustelaki (150/1992) Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009)

19 19 KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on 3 165,50 euroa. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta. Käsittelymaksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella annetun valtioneuvoston asetuksen aluehallintoviraston maksuista (1145/2009) mukaisesti. Asetuksen (1145/2009) liitteen maksutaulukon mukaan jätteiden hyödyntämis- tai käsittelylaitoksen, jossa hyödynnetään tai käsitellään jätettä vähintään tonnia vuodessa, ympäristölupahakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on euroa. Maksu peritään 35 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää (10 18 htp) pienempi. Asian käsittelyn vaatima työmäärä on ollut pienempi. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Tiedoksi Vantaan kaupunki/yrityspalvelut Kielotie Vantaa Vantaan kaupungin terveydensuojeluviranomainen Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Vantaan kaupunginhallitus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Tieto päätöksestä Ilmoitus päätöksestä lähetetään asianosaisille listan dpoesavi mukaisesti. Ilmoittaminen ilmoitustauluilla Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ilmoitustaululla sekä päätöksestä kuulutetaan Vantaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

20 20 MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. (YSL 96 ) Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. (YSL 97 ) Liite Valitusosoitus. Pekka Häkkinen Arja Johansson Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Pekka Häkkinen ja esitellyt ympäristöylitarkastaja Arja Johansson. AJo/tv

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5 sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Hakijan yhteyshenkilö: Arto Ryhänen, puhelin 044 368 0150, faksi 017 368 0160, sähköposti

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p.

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p. Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Destia Oy Korjaamotie 5 49400 Hamina Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011.

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011. Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2012/1 Dnro ESAVI/201/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 ASIA Fortum Power and Heat Oy:n Järvenpään voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskeva hakemus sekä

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 152/2012/2 Dnro ESAVI/37/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa

Lisätiedot

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki Etelä-Suomi Päätös Nro 85/2010/3 Dnro ESAVI/376/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2010 ASIA HAKIJA Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 77/2011/1 Dnro LSSAVI/436/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2011 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Ilmajoki. Antti ja Niina Yli-Ojanperä

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Äijönnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 31/05/2 lupamääräyksen muuttaminen, Haapavesi

Lisätiedot

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä.

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä. KUHMO ASIA: VIREILLETULO: HAKIJA: TOIMINTA: Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kuhmon kaupungin Vieksin kylän Pieni- Konappi RN:o 9:1 joka koskee 5600 munivan kanan kanalan laajentamista

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 319/720/2012 1/23 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Pertti

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 26/10/2 Dnro ISAVI/19/04.09/2010 24.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 30.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-207-111 No YS 1696 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Långmossebergeniin

Lisätiedot