Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee eräiden betonijätemateriaalien hyödyntämistä lumenvastaanottoalueen vallirakenteissa, sekä hakemuksesta päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta, Vantaa. HAKIJA Vantaan kaupunki/yrityspalvelut Kielotie VANTAA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Koisotien lumenvastaanottoalueen rakentaminen Osoite: Koisotie 10, Vantaa Sijainti: Vantaan kaupungin 68. kaupunginosa kiinteistöt ja Y-tunnus: Toimialatunnus: (TOL 2008). HAKEMUKSEN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastoon LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Toiminta on ympäristöluvanvarainen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja 2 momentin kohdan 4) sekä ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 13 f) mukaan. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 13 g) nojalla ympäristölupa-asian ratkaisee aluehallintovirasto. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET Vantaan kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt Vantaan kaupungille määräaikaisen asti voimassa olevan ympäristöluvan 112, joka koskee Vantaan kaupungintalon perustusten vahvistamisen suihkupaalutusmenetelmällä tuottaman maa-sementtilietteen hyödyntämistä Koisotien lumenvastaanottoalueen suojavallirakenteissa. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käsitellyt vireille tulleen Vantaan kaupungin/yrityspalvelut ilmoituksen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemisestä. Ilmoitusta koskeva rekisteröinti on tehty Sen mukaan jätteen hyödyntämispaikka on Vantaan Koisotie 10. Jäte hyödynnetään pengertäytteenä korkeintaan 150 cm:n kerroksena ja penger peitetään laeltaan asfaltilla. Hyödynnettävä jätemateriaali on Rudus Oy:n tai Helsingin Talonsiirto Oy:n betonijäte ( ) ja hyödynnettävän jätteen määrä on t. Lumenvastaanottoalueen rakentamiseen on Vantaan kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen myöntämä maisematyölupa ( MAI). ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Lumenvastaanottoalueella on vahvistettu asemakaava nro Lumenvastaanottoalue on merkitty erityisalueeksi lumen vastaanottopaikkaa varten (EL). Sen ympärille itä-, etelä- ja länsipuolille on merkitty suojaviheralue (EV). Pohjoispuolelle on merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET). EV-aluetta ympäröi itä-, etelä- ja lounaspuolilla puisto (VP) ja länsipuolella alue, jonka puustoa tulee hoitaa elinvoimaisena ja tarvittaessa uudistaa siten, että sen maisemallinen merkitys säilyy. Toiminta-alueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama Uudenmaan maakuntakaava. Maakuntakaavassa alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Toiminnan sijainti sekä ympäristön tila ja laatu Koisotien tuleva lumenvastaanottoalue sijaitsee nykyisin toimivan lumenvastaanottoalueen eteläpuolella sen välittömässä läheisyydessä.

3 Maisema on pääosin tasaista peltoa, jota reunustavat omakotiasutus ja länsi-luoteispuolilla erään yhteisön rakennuskokonaisuus. Alueen maaperä on heikosti kantavaa savea ja maapohja on vahvistettava stabiloimalla ennen vallin rakentamista. Toiminta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle eikä sellaisen välittömään läheisyyteen. Alueen itäreunalla mutkittelee Kylmäoja. Alueen pelto-ojat laskevat Kylmäojaan, jonka vedenlaatuun vaikuttavat ojan läntisen haaran alkupäässä lentoasema ja sen hulevedet. Kylmäojan itäinen haara saa alkunsa Tuusulan puolelta teollisuusalueelta. Ojan vedenlaatu paranee hieman Kylmäojankorven suoalueella. Alueen pintavedet virtaavat Kylmäojaan. Alue ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutuksia Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat etelä-lounaispuolella lähimmillään noin metrin päässä rakennettavasta suojavallista. Myös pohjoiskoillispuolella on yksittäisiä asuinrakennuksia. Melu, liikenne ja muu kuormitus alueella Alueella on jo ennestään toiminut yleinen ympärivuorokautisesti avoinna oleva lumenvastaanottoalue. Liikenne lumenvastaanottoalueelle tulee idästä Osmankäämintietä pitkin ja lännestä Meiramitietä pitkin. Alueella toimii Koisotie 7:ssä Vantaan kaupungin puistojen kunnossapidon tukikohta ja Koisotie 10:n vanhan lumenvastaanottoalueen kohdalle rakennetaan vuoden 2012 aikana Vantaan kaupungin teknisen huollon tukikohta. 3 LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Vantaan kaupunki rakentaa Koisotielle yleisen lumenvastaanottoalueen. Ympäristölupaa haetaan hyödyntää purkubetonia, betonipaalujen katkaisupätkiä sekä pulveroitua betonia tai tuotteistettua betonimursketta alueen suojavallin tukirakenteissa. Hyödynnettävien betonijätemateriaalien määrä on yhteensä t. Valli verhotaan ja istutetaan. Koisotien lumenvastaanottoalue rakennetaan vuosien aikana. Päivittäinen työaika on arkisin klo Viikonloppuisin tai arkipyhinä töitä ei tehdä.

4 4 Betonijätteiden hyödyntäminen Polttoaineet ja niiden varastointi Veden käyttö Liikenne Lumenvastaanottoalueen suojavallit rakennetaan muualta tuotavasta materiaalista. Tarvittavan kiviaineksen määrä on arvioitu olevan noin t. Osa siitä on jo ajettu työmaalle kehäradan tunnelityömailta. Betonijätekuormat puretaan suoraan rakenteeseen kippaamalla. Ne muotoillaan puskukoneella tai kaivinkoneella valliin ja tiivistetään vallin rakenteeseen kerroksittain vallin päällä ajaen. Vallin korkeus on 3 metriä ja sen laen leveys on 3 21 metriä. Vallin sisäluiska rakennetaan luiskakaltevuudella 1:1,5. Sisäluiska verhoillaan kalliomurskeella. Ulkoluiska verhoillaan kasvualustaksi sopivista materiaaleista lähinnä alueelta kuorituista pintamaista hyvin loivana luiskakaltevuuden ollessa 1:8 1:15. Ulkoluiska istutetaan metsänreunaa muistuttavaksi. Hyödynnettävän betonijätteen kokonaismäärä on t. Määrässä on jo mukana Vantaan kaupungin tekemän ilmoituksen jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa mukainen määrä t pulveroitua betonia ( ) enintään 1,5 metrin paksuisena kerroksena. Purkubetoni pyritään käyttämään hyödyksi rautoineen samoin betonipaalujen katkaisupätkät sellaisenaan, kun niitä viereiseltä työmaalta syntyy. Purkubetonin enimmäisraekoko on 900 mm, jotta vallin runkoon saadaan vaadittavaa lujuutta ja toisaalta tiivistäminen vielä onnistuu tehokkaasti. Muuten hyödynnettävää betonia ei esikäsitellä. Alueella ei myöskään välivarastoida mitään, vaan kaikki tuotava materiaali ajetaan suoraan rakenteeseen. Alueella on rakentamisen ja käytön aikana raskasta maansiirtokalustoa tarpeen mukaan. Työkoneiden tarvitsemat polttoaineet varastoidaan kaksivaippaisissa polttoainesäiliöissä. Tankkauspisteen vieressä säilytetään imeytysturvetta vahinkojen varalle. Toiminta ei mitenkään eroa kalliokiviaineksella rakentamisesta. Polttoainetta ei varastoida työmaalla muuhun kuin työkoneiden käyttövoimaksi. Rakentamisessa ei käytetä vettä. Työmaaliikenne kulkee kummassakin tapauksessa reittiä Kehä III Tuusulan väylä Läntinen Valkoisenlähteentie Meiramitie Koisotie. Työmaalle tuotavien kuormien määrä on aina sama riippumatta siitä, onko kuormassa kalliokiviainesta tai sitä korvaavaa hyödynnettävää materiaalia. Kuormat puretaan suoraan rakenteeseen kippaamalla.

5 Hakijan arvio parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta (BAT) ja energiatehokkuudesta Kalliokiviainesta korvaavien purkubetonin, paalujen katkaisupätkien ja pulveroidun betonin käyttö ei aiheuta poikkeamaa normaaleista maanrakennustoimenpiteistä eikä siitä aiheudu lumenvastaanottoalueen rakenteissa ympäristöä kuormittavia päästöjä. 5 YMPÄRISTÖKUORMITUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET SEKÄ NIIDEN VÄHENTÄMINEN Päästöt vesiin, maaperään ja pohjaveteen ja niiden vaikutukset Kalliokiviainesta korvaavien purkubetonin, paalujen katkaisupätkien ja pulveroidun betonin käyttö ei aiheuta poikkeamaa normaaleista maanrakennustoimenpiteistä eikä siitä aiheudu päästöjä vesiin tai viemäriin, maaperään taikka pohjaveteen. Betonijätettä hyödynnetään tiiviin savikon päällä ja betonijäte peitetään puhtailla luonnonmateriaaleilla. Vallista ei aiheudu päästöjä veteen, ilmaan tai maaperään. Lumenvastaanottoalueelle rakennetaan öljyn- ja hiekanerotusjärjestelmä. Järjestelmään liittyy vastaanottoalueen vallin ulkopuolelle rakennettava biopidätysallas. Alueen hulevedet ohjataan rakennettavien virtausta hidastavien ja vettä varastoivien hulevesireittien kautta lopulta Kylmäohjaan. Vallien runko verhotaan ja istutetaan. Lumenvastaanottoalueelta tulee pelto-ojaa myöden sulamisvedet sekä alueen yläpuolisen valuma-alueen hulevedet Kylmäojaan. Nämä vedet syntyvät tiiviisti rakennetulla kaupunkialueella. Samoista paikoista kerätään lumenvastaanottoalueelle tuotavat aurauslumet. Betonin käyttäminen alueen suojavallien tukirakenteena kalliokiviaineksen sijasta ei muuta Kylmäojan vedenlaatua. Lumenvastaanottoalueen lumien sulamisvedet johdetaan öljyn- ja hiekanerotusjärjestelmän kautta biopidätysaltaaseen ja vasta sen jälkeen ojia myöden Kylmäojaan. Lumenvastaanottoalueen eteläpuolelle rakennetaan hulevesialtaita tasaamaan alueen virtaamaa ja parantamaan veden laatua. Rakentamisen aikana kiintoaineksen määrä vesiin saattaa väliaikaisesti nousta. Lumenvastaanottoalueen ja sen ulkopuolisen puistoalueen hulevesijärjestelmän valmistuttua saadaan nykyisen lumenvastaanottoalueen ja viljellyn pellon ravinne- ja kiintoaineskuormitusta laskettua merkittävästi. Päästöt ilmaan ja niiden vaikutukset Kalliokiviainesta korvaavien purkubetonin, paalujen katkaisupätkien ja pulveroidun betonin käyttö ei aiheuta poikkeamaa normaalista lumenvastaanottopaikan rakentamisesta eikä siitä aiheudu normaalia rakentamista enempää päästöjä ilmaan.

6 6 Pölyämisen estämiseksi materiaalia kastellaan tarvittaessa. Melu ja tärinä sekä niiden vaikutukset Toiminta ei aiheuta normaalista lumenvastaanottopaikan rakentamisesta poikkeavaa melua ja tärinää. Luvan hakijan mukaan vallin rakentamisessa koneiden työskentelystä aiheutuu normaalia melua muun muassa kuormien purun yhteydessä, mutta melutason ei arvioida ylittävän 55 db lähimmissä häiriintyvissä kohteissa (asuinrakennukset). Rakennettavaa vallia joudutaan tiivistämään työkoneilla päältä ajamalla. Tästä saattaa syntyä tärinää lähialueen pelloilla. Siellä ei kuitenkaan ole tärinästä häiriintyviä kohteita. Aluetta ympäröivälle asuntoalueelle rakentamisen aiheuttama tärinä ei leviä. Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen Kalliokiviainesta korvaavien purkubetonin, paalujen katkaisupätkien ja pulveroidun betonin käyttö ei aiheuta poikkeamaa normaaleista maanrakennustoimenpiteistä eikä siitä synny ylimääräisiä jätteitä. Purkubetonin katkaisupätkien tai pulveroidun betonin käyttö rakennettavan vallin rakenteissa vähentää kaatopaikalle kuljetettavan jätteen määrää, kun toisaalla jätteeksi muuttuneet betoniainekset hyödynnetään vallin tukirakenteessa. Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen Kalliokiviaineksen korvaaminen purkubetonilla, paalujen katkaisupätkillä tai pulveroidulla betonilla lumenvastaanottopaikan rakentamisessa ei aiheuta vaikutuksia yleiseen viihtyisyyteen tai ihmisten terveyteen. Lumenvastaanottoalueelle rakennettava suojavalli tulee toimimaan melun ja heijastuksen suojana ja parantaa näin alueen viihtyvyyttä ja turvallisuutta lumenvastaanottopaikan läheisyydessä. Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön Hankkeella toteutetaan kaavanmukaisen lumenvastaanottoalue sekä sitä kiertävä suojavalli melua ja häikäisyä vastaan. Koisotien lumenvastaanottoalue ei sijaitse erityisiä maisemallisia tai luontoarvoja omaavalla alueella. Valli verhotaan ja istutetaan mahdollisimman luonnonmukaisella metsänreunaa muistuttavalla kasvillisuudella. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Lumenvastaanottoalueen rakentaminen on normaalia maarakennustoimintaa. Kalliokiviaineksen korvaaminen purkubetonilla, paalujen katkaisupätkillä tai pulveroidulla betonilla ei muuta maarakennushankkeen toimintaperiaatteita eikä rakentamistoimenpidettä.

7 7 TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Tarkkailu Raportointi Hyödynnettäville betonijätteille tehdään kaksivaiheinen liukoisuustesti, jolla varmistetaan, ettei hyödynnettävistä betonijätteistä liukene haitta-aineita ympäristöön silloin, kun ei käytetä testattua ja tuotteistettua pulveroitua betonia. Alueelle tuotavien betonijätteiden haitta-aineiden raja-arvona pidetään valtioneuvoston asetuksen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) mukaisia alempia ohjearvoja. Vallissa käytetään kaupungin tukikohtatyömaalta syntyviä betonipaalujen katkaisupätkiä sekä kaupungin purkukohteista rakentamisen aikana syntyvää purkubetonia enintään 900 mm:n palakoossa. Näytteet tutkitaan esimerkiksi MetropoliLab Oy:n laboratoriossa tai jossakin muussa laboratoriossa. Hyödynnettävien betonijätteiden haitta-aineita seurataan ja liukoisuustestejä otetaan tonnin välein. Alueella toimivan lumenvastaanottoalueen vuoksi alueella tarkkaillaan pintavesiä sulamisaikana kerran vuodessa keväällä. Näytteenottoa laajennetaan rakentamisen ajaksi kolmeen kertaan vuodessa. Kevään näyte otetaan sulamisen ollessa käynnissä ja kesän näyte sulamisen päätyttyä. Syksyllä otetaan näyte syksyn sateisena aikana, jolloin voidaan olettaa lumensulamisen vaikutukset mahdollisimman vähäisiksi. Tätä tarkkailua esitetään myös käytettäväksi betonijätteen hyödyntämiseen liittyvänä tarkkailuna. Purkubetonin, paalujen katkaisupätkien ja pulveroidun betonin käytöstä pidetään kirjaa. Niiden käytöstä tehdään erillinen seurantaraportti. TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA Vantaan kaupunki hakee ympäristönsuojelulain 101 :n mukaista lupaa aloittaa ympäristölupapäätöksen mukainen toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Vallin rakenteet tulee saada valmiiksi syksyllä 2011, jolloin ympäristölupa tarvittaisiin. Myöhemmin myönnettävä lupa jää hyödyttömäksi vallin rakentamisaikataulun kireyden vuoksi. Koisotiellä on toiminut yleinen lumenvastaanottoalue useiden vuosien ajan. Nykyisen lumenvastaanottoalueen paikalle rakennetaan Vantaan kaupungin teknisen huollon uusi tukikohta. Tämän rakentaminen käynnistyy syksyllä Lumenvastaanotto on sirrettävä uudelle vastaanottoalueelle talvikaudeksi Hyödynnettävästä materiaalista rakennettavan suojavallin päälle on tehtävä ennen lumenvastaanoton käynnistymistä vielä suoja-aita. Alueen rakentamistoimenpiteet on toteutettava sulan kauden aikana vuonna 2011.

8 8 TOIMINNAN VAKUUS Hakijana on Vantaan kaupunki, joka ei aseta vakuutta tekemilleen töille. Kaupunki vastaa lumenvastaanottoalueen rakentamisesta. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Lupahakemusta on täydennetty Lupahakemuksesta tiedottaminen Tarkastukset ja neuvottelut Lausunnot Hakemus on ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti annettu tiedoksi kuuluttamalla Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Vantaan kaupungin ilmoitustauluilla Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Alueella on suoritettu luvan käsittelyyn liittyvä tarkastus Tarkastusmuistio on liitetty asiakirjoihin. Hakemuksesta on pyydetty ympäristönsuojelulain 36 :n mukaisesti lausunnot Vantaan kaupunginhallitukselta, Vantaan kaupungin terveyden- ja ympäristönsuojeluviranomaisilta sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Vantaan ympäristökeskus ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisen edustajana esittää lausuntonaan, että betonijätemateriaalien hyödyntämisessä lumenvastaanottoalueen vallirakenteissa on noudatettava hakemuksessa esitettyä ja otettava huomioon soveltuvin osin valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006). Hakemuksessa on esitetty, että alueen hulevedet johdetaan ojien kautta luontoarvoiltaan merkittävään Kylmäojaan. Kylmäojassa on tavattu särki- ja lohikaloja, joille EU:n kalavesidirektiivin (78/659/ETY) mukainen suositus on ph 6 9. Ympäristökeskus toteaa, että ph:ta on tarkkailtava ja tarvittaessa asennettava ph:n säätölaitteisto. Veden ph:n tarkkailulla ja säätölaitteistolla varmistetaan, ettei Kylmäojaan pääse liian emäksistä vettä. Seurantaraportin tulee sisältää selvitys hyödynnetyistä betonijätemääristä, vallirakenteen betonijätekerroksien paksuudesta ja mille alueelle lumenvastaanottoalueen vallirakennetta betonijätettä on hyödynnetty. Seurantaraportti tulee toimittaa tiedoksi Vantaan ympäristökeskukselle.

9 Muistutukset ja mielipiteet Hakijan kuuleminen ja vastine Vantaan ympäristökeskuksella ei ole muuta huomautettavaa asiaan, ja ympäristökeskus puoltaa hakemusta. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus esittää lausunnossaan, että se ei näe estettä erilaisten purkubetonijätteiden hyötykäytölle lumenvastaanottoalueen rakenteissa. Hyötykäytettävän purkubetonin tulee täyttää valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006) ja sen muutoksen (403/2009) mukaiset vaatimukset. Raudoitteita sisältämätön betoni voidaan hyödyntää rakenteissa murskaamatta. Mahdollinen päätöksen mukainen toiminta voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta. Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Hakijalle on varattu hallintolain 34 :n mukaisesti mahdollisuus vastineen jättämiseen annettujen lausuntojen johdosta. Luvan hakija esittää saapuneessa vastineessaan seuraavan: Vantaan kaupunki on hakemuksessaan esittänyt tarpeen käyttää purkubetonilohkareet rautoineen pulveroimatta. Lumenvastaanottoalueelle rakennetaan noin 3 metriä korkea suojavalli, jonka päältä lumikuormien kippaaminen alueelle aloitetaan, kun tehdään ensimmäistä lumikerrosta. Vallin tulee kantaa täysillä kuormilla ajavat kuorma-autot. Alustavasti valli on suunniteltu rakennettavaksi louheesta. Betoninjätteen hyödyntämisellä vallin rakenteissa saadaan taloudellista säästöä. Valliin muutoin tarvittava louhe voidaan sen sijaan käyttää kadunrakennuskohteissa, joissa murskattu betoni ei sovellu hydratoitumisriskin takia. Murskatun betonin kiinteytyessä uudelleen saavutetaan lumenvastaanottoalueella etua siinä, että betonimurskeesta rakennetulla vallilla on selvästi huonompi vedenjohtavuus kuin täysin vettä johtavalla louhepenkereellä. Jotta rakennetavalle vallille saadaan riittävä lujuus, siihen tarvitaan joukkoon myös karkeampia materiaaleja. Rautoineen käytettävissä betonilohkareissa saavutetaan paremmin louhetta korvaavat ominaisuudet, kuten riittävä puristus- ja vetolujuus. Nämä ominaisuudet heikkenevät, mitä pienemmistä paloista vallin runko rakennetaan. Vantaan kaupungilla on Rudus Oy:n kanssa hankintasopimus valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006) mukaisen alle 1,5 metrin paksuisen murskekerroksen toimittamisesta vallin rakenteeseen. Sopimuksessa on myös optio koko vallin rakentamiseen yhtiön tuotteistamasta Betorock-murskeesta. Tuotteelle on Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymä laadunhallintajärjestelmä, jolla varmistetaan, että tuote täyttää asetuksen 9

10 591/2006 mukaiset vaatimukset. Rudus Oy vastaa laatujärjestelmänsä kautta tuotteensa asetuksenmukaisuudesta. Vastaanotettavista purkubetoneista määritetään haitta-aineiden pitoisuudet niin, että sijoitettava betoni täyttää valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta (403/2009) mukaiset vaatimukset. Rakennusaikana seurataan viikoittain alueelta purkautuvien pintavesien ph arvoa ja varaudutaan tarvittaessa säätämään lähtevän veden ph:n arvoa alaspäin niin, että se pysyy ph 6 9. Lumenvastaanottoaluetta tarkkaillaan keväisin lumensulamisaikaan. Näytteitä otetaan 3 (kolmesta) pisteestä. Yksi piste on lumenvastaanottoalueen yläpuolella. Kaksi vastaanottoalueen jälkeen, ensimmäinen heti noin 25 metriä sulamisvesien purkautumispaikan alapuolella ja toinen selkeästi kauempana kuitenkin ennen, kun oja liittyy Kylmäojaan vievään valtaojaan. Tämä tarkkailu on jatkuvaa. Näytteistä tutkitaan veden ph, kiintoaines, sähkönjohtavuus, sulfaatti, kloridi, kadmium, lyijy, nitraattityppi, kokonaistyppi ja kokonaisfosfori. 10 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Ratkaisu Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää Vantaan kaupungille ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan eräiden betonijätemateriaalien hyödyntämiselle lumenvastaanottoalueen vallirakenteissa Vantaan Koivuhaassa Koisotie 10:ssä jäljempänä esitettävin lupamääräyksin. Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Toiminta 1. Lumenvastaanottoalueen suojavallin tukirakenteiden rakentamiseen kiinteistöillä ja lupahakemuksen liitteenä olevassa asemapiirustuksessa Piir. n:o esitetyllä alueella saa ottaa vastaan ja hyödyntää muualta tuotavaa hakemuksen mukaista purkubetonia, betonipaalujen katkaisupätkiä ja pulveroitua betonia (kuten ) sekä tuotteistettua betonimursketta yhteensä t. 2. Toiminta-alueella ei saa ottaa vastaan muuta kuin edellä määräyksessä 1. hyväksyttyjä jätteitä. Mikäli alueelle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole sallittu, on jäte viipymättä toimitettava laitokseen, jonka ympäristöluvassa tällaisen jätteen vastaanotto on huomioitu, tai jäte on palautettava sen haltijalle. 3. Betonijätteen hyödyntämistoimintaa saa suorittaa arkisin maanantaista perjantaihin klo pois lukien yleiset juhlapäivät.

11 11 Betonijätteen hyödyntäminen 4. Jätteen hyödyntämisen aloittamisesta on ilmoitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 5. Ennen betonijätteen tuomista alueelle on esitettävä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle selvitys siitä, että kyseisen betonijätteen sisältämien haitallisten aineiden pitoisuudet ja liukoisuudet määritettynä valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006, muutos 403/2009) liitteen 2 mukaisesti eivät ylitä asetuksen liitteessä 1 peitetylle rakenteelle säädettyjä raja-arvoja eikä betonijäte sisällä epäpuhtauksina muitakaan haitallisia aineita siten, että sen hyödyntämisestä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 6. Betonijätettä sisältävän rakenteen paksuus saa olla enintään 300 cm. 7. Valmis betonijätteestä rakennettu valli on esitettävä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarkastettavaksi ennen kuin sen päälle rakennetaan muita kerroksia. 8. Betonijätteestä rakennettu valli on peitettävä murskeella ja/tai asfaltilla kuukauden kuluessa betonijätteen hyödyntämisen päättymisestä. 9. Toiminnanharjoittajan on esitettävä alue Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lopputarkastettavaksi kolmen kuukauden kuluessa koko pintarakenteen valmistumisesta. Päästöt ilmaan 10. Betonijätekuormien purusta, kuljetuksesta, käsittelystä, alueelta lähtevän kuljetuskaluston puhtaudesta sekä alueesta, jolla työkoneet liikkuvat, on huolehdittava siten, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi. Jätettä tai pölyä ei saa levitä hyödyntämisalueen ulkopuolelle. Toiminta-alueen ja teiden pölyntorjunnassa on tarvittaessa käytettävä vettä. Melu 11. Hyödyntämisalueen toiminnoista, liikenne mukaan lukien, aiheutuva melu ei saa lähimmissä, melulle eniten altistuvien pysyvään asumiseen käytettävien kiinteistöjen piha-alueilla ylittää päivällä klo ekvivalenttimelutasoa (L Aeq ) 55 db. Polttoaineet 12. Työkoneissa käytettävät polttoaineet, öljyt ja kemikaalit on varastoitava ja työkoneiden tankkaukset suoritettava niin, että vuodot maaperään estetään. Polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaipallisia tai katetulla suoja-

12 Alueen hoito altaalla varustettuja. Polttoainesäiliöiden täyttöpistoolit on oltava lukittuina, kun alueella ei työskennellä. 13. Toiminta on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu kohtuutonta melua, pölyhaittaa, epäsiisteyttä, ympäristön roskaantumista, pilaantumisvaaraa maaperälle, pinta- tai pohjavesien pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa ympäristölle tai alueella työskenteleville. Alueen yleisestä siisteydestä on huolehdittava. Alueesta ei saa muodostua sinne kelpaamattomien tai sinne kuulumattomien jätteiden varastoaluetta. 14. Ulkopuolisten asiaton pääsy ajoneuvoilla hyödyntämisalueelle on estettävä lukittavilla puomeilla tai muulla vastaavalla järjestelyllä hyödyntämistoiminnan aikana. 15. Luvan saajan on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen määräysten noudattamisesta sekä hyödyntämisalueen hoidosta ja valvonnasta. Henkilön nimi ja yhteystiedot on toimitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikäli vastaavan hoitajan yhteystiedot muuttuvat, on muutos saatettava tiedoksi edellä mainituille viranomaisille. Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 16. Määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan aiheuttavista häiriötilanteista ja muista vahingoista ja onnettomuuksista, joissa öljyä tai polttoainetta pääsee vuotamaan maaperään tai pinta- tai pohjavesiin, on viipymättä ilmoitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 17. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on alueella oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia saatavilla. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä, on ryhdyttävä välittömästi asianmukaisiin tarpeellisiin toimenpiteisiin tällaisten päästöjen ja niiden leviämisen estämiseksi ja päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi sekä tapahtuman toistumisen estämiseksi. Vuotoina ympäristöön päässeet kemikaalit, polttonesteet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen. Laitteet tulee saattaa normaaliin toimintakuntoon niin pian kuin se on teknisesti mahdollista. Tarkkailu- ja raportointimääräykset Tarkkailu 18. Betonijätteen hyödyntämisen vaikutuksia alueelta valuvien pintavesien laatuun on tarkkailtava luvan hakijan vastineessa esittämän lumenvastaanottoalueen tarkkailun mukaisesti muutoin, paitsi vallin rakentami- 12

13 sen aikana vesinäytteet on otettava kolme kertaa vuodessa. Jos veden ph 9 uhkaa ylittyä, on asennettava ph:n säätölaitteisto. Tieto pintavesien tarkkailupisteiden sijainnista on toimitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle mennessä. 19. Pintavesitarkkailun tulokset on toimitettava kuukauden kuluessa tulosten saamisesta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 20. Edellä määräyksessä 18. velvoitettua tarkkailua voidaan tarkentaa ja muuttaa ja tulosten niin edellyttäessä lopettaa toiminnanharjoittajan esityksestä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla edellyttäen, että muutokset eivät heikennä tulosten luotettavuutta, lupamääräysten noudattamisen valvottavuutta eivätkä tarkkailun kattavuutta. 21. Mittaukset, näytteenotto ja analysointi on suoritettava ulkopuolisen asiantuntijan toimesta standardien (CEN, ISO, SFS tai muu vastaavan tasoinen kansallinen tai kansainvälinen yleisesti käytössä oleva standardi) mukaisesti tai muilla tarkoitukseen sopivilla yleisesti käytössä olevilla viranomaisten hyväksymillä menetelmillä. Mittausraporteissa on esitettävä käytetyt mittausmenetelmät ja niiden mittausepävarmuudet sekä arvio tulosten edustavuudesta. Kirjanpito ja raportointi 22. Betonijätteen hyödyntämisestä vallirakenteessa ja toimintaan liittyvistä ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä tapahtumista on pidettävä käyttöpäiväkirjaa. Kirjanpitoon on merkittävä jäljempänä määräyksessä 23. esitetyt raportointia varten tarvittavat tiedot (kuten toiminta-ajat, vastaanotetut jätteet, jätteen hyödyntämispaikat ja häiriötilanteet). Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä ympäristöluvan valvontaviranomaisille. 23. Betonijätteen hyödyntämisestä on laadittava loppuraportti, jossa on esitettävä vähintään tiedot alueelle tuotujen eri betonijätteiden määristä eriteltyinä, tuontipäivämääristä, hyödyntämispaikoista alueella, alueen viimeistelystä ja pintavesitarkkailusta. Loppuraportissa on lisäksi esitettävä toteutuneet rakennekuvat jätteen hyödyntämiskohteesta, hulevesien johtamistavasta sekä tiedot ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä poikkeuksellisista tilanteista. Loppuraportti on toimitettava tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa jätteen hyödyntämisen päättymisestä. Raportti on lisäksi liitettävä kiinteistöjen asiakirjoihin. 13

14 14 RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet Etelä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että edellä annetut lupamääräykset ovat tarpeen, jotta betonijätteen hyödyntäminen vallirakenteessa täyttää ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa asetuksissa mainitunlaiselle toiminnalle asetetut vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Luvan myöntämisen edellytykset Lupamääräysten perustelut Yleiset perustelut Etelä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että suunnitellusta toiminnasta asetetut lupamääräykset huomioon ottaen ei aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. Alue on asemakaavassa merkitty erityisalueeksi lumen vastaanottopaikkaa varten merkinnällä EL. Toiminta-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Betonijätteen hyödyntämisen jälkeen alue soveltuu hyvin kaavan mukaisen toiminnan harjoittamiseen. Lupahakemuksen mukaisessa toiminnassa on kysymys jätteen hyödyntämisestä, sillä jätettä käytetään vallin rakentamisen kannalta tarpeellinen määrä. Jätettä sisältävä kerros peitetään jätteen leviämisen estämiseksi. Hyödyntämällä betonijätettä maarakentamisessa voidaan säästää luonnon maa- ja kiviaineksia. Kyseessä oleva betonijäte on puhdasta. Betonijätteen laatu varmistetaan. Alueen hulevesien käsittely on järjestetty ja hyödyntämisen vaikutuksia pintavesiin tarkkaillaan. Toiminnasta aiheutuvaa pölyämistä ehkäistään tarvittaessa kastelulla. Toimittaessa tämän ympäristöluvan mukaisesti voidaan toiminnan katsoa edustavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

15 15 Lupamääräysten yksilöidyt perustelut Määräykset 1. ja 2. Alueella saa käsitellä ja hyödyntää vain hakemuksen mukaista jätettä. Ympäristönsuojelulain 45 :n mukaan jätteen käsittelyä tai hyödyntämistä koskeva lupa voidaan rajoittaa tietynlaisen jätteen hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Vantaan kaupunki on alustavasti suunnitellut rakentavansa vallin louheesta. Nyt kaupunki on ympäristölupahakemuksessaan esittänyt tarpeen käyttää purkubetonilohkareita rautoineen pulveroimatta. Rautoineen käytettävillä betonilohkareilla saavutetaan paremmin louhetta korvaavat ominaisuudet. Nämä ominaisuudet heikkenevät, mitä pienemmistä paloista vallin runko rakennetaan. Edellä esitetyn perusteella aluehallintovirasto hyväksyy luvan hakijan esityksen mukaisesti hyödynnettävän betonijätteen enintään 900 mm:n kappalekoon. (YSL 7, 8, 43, 45, JL 6, 9, 15, JA 8, NaapL 17, YMA 1129/2001) Määräys 2. Alueelle tuotavien jätteiden laatua valvoo alueen henkilökunta. Jos alueelle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty ympäristöluvassa, on luvan saaja jätelain 15 :n perusteella velvollinen, jos kuormaa ei jätelain 9 :n mukaan palauteta takaisin, toimittamaan jätteen asianmukaiseen käsittelyyn. Lisäksi jäljempänä lupamääräyksessä 15. on annettu määräys jäteasetuksen 10 :ssä tarkoitetusta jätteen hyödyntämistai käsittelypaikan vastaavasta hoitajasta. (YSL 43, 45, JL 6, 9, 15, JA 8, NaapL 17 ) Määräys 3. Lähimmille melulle alttiille kohteille aiheutuvan kohtuuttoman rasituksen estämiseksi sekä terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi on tarpeen rajoittaa toimintaa ajallisesti. Yleisillä juhlapäivillä tarkoitetaan uudenvuodenpäivää, loppiaista, pitkäperjantaita, 1. ja 2. pääsiäispäivää, vappua, helatorstaita, helluntaipäivää, juhannusaattoa, juhannuspäivää, pyhäinpäivää, itsenäisyyspäivää, jouluaattoa, joulupäivää, Tapaninpäivää sekä uudenvuodenaattoa. (YSL 43, JL 6, JA 8, NaapL 17 ) Määräys 4. Jätteen hyödyntämisen aloittamisesta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Ympäristönsuojelulain 22 :n mukaisina valvontaviranomaisina toimivat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Tässä tapauksessa valvontaviranomainen on Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. (YSL 43, 45 ) Määräys 5. Jätteen hyödyntämisessä on huolehdittava siitä, että jäte soveltuu laadultaan hyödynnettäväksi alueella. Valtioneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006) on säädetty muun muassa betonimurskeen sisältämien haitallisten aineiden pitoisuuksien ja liukoisuuksien raja-arvoista. Asetusta sovelletaan tietyissä maarakentamiskohteissa, kuten yleisten teiden, pysäköintialueiden, urheilukenttien ja teollisuus-, jätteenkäsittely- ja lentoliikenteen alueiden varastointikentillä. Tällöin jätettä sisältävän rakenteen paksuus saa olla enintään

16 150 cm. Asetusta ei sovelleta nyt kyseessä olevassa vallirakenteessa. Aluehallintovirasto katsoo, että asetuksessa säädetyt raja-arvot soveltuvat käytettäviksi hyödynnettäessä betonijätettä nyt kyseessä olevassa vallirakenteessa. Peitetyllä rakenteella tarkoitetaan jätettä sisältävän rakenteen suojaamista jätteen leviämisen estämiksi vähintään 10 cm paksulla kerroksella luonnonkiviainesta. (YSL 43, 45, JL 6, JA 8 ) Määräys 6. Jätteen hyödyntämisessä on huolehdittava siitä, että alueella käytetään vain vallin rakenteen kannalta tarpeellinen määrä jätettä. (YSL 43, 45, JL 6, JA 8 ) Määräykset 7. ja 9. Jätteen hyödyntäminen on suoritettava niin, ettei toiminta-alueesta jätteen hyödyntämisen jälkeen aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. (YSL 43, 45, 90, JL 6, JA 8, 9 ) Määräys 8. Jätteen hyödyntämisessä on huolehdittava siitä, että jätettä sisältävä rakenne peitetään. Peittämisellä suojataan jätettä sisältävä rakenne jätteen leviämisen estämiseksi. (YSL 43, 45, JL 6 ) Määräys 10. Määräys betonijätteen käsittelemisestä siten, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi, on annettu terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Käsiteltävän betonijätteen kasteleminen vähentää pölyn leviämistä ympäristöön. (YSL 43, 46, JL 6, JA 7, 8, NaapL 17 ) Määräys 11. Valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista (993/1992) on asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (L Aeq ) päiväajan (klo 7 22) ohjearvoa 55 db. Betonijätteen hyödyntämistoiminnasta aiheutuvia päiväaikaisia melutasoja on rajoitettu kyseisen valtioneuvoston päätöksen ohjeiden mukaisesti. (YSL 43, YSA 37, JL 6, JA 8, NaapL 17, VNp 993/1992) Määräys 12. Määräys on tarpeen polttoaineen varastoinnista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja kyseisestä toiminnasta ympäristölle aiheutuvien riskien minimoimiseksi. (YSL 7, 8, 43, YSA 37 ) Määräys 13. Ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa eikä käytöstä poistettua konetta tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa. (YSL 7, 8, 43, 46, JL 4, 6, 19, 20, JA 7, 8, NaapL 17 ) Määräys 14. Valvonnalla ja rakenteellisin keinoin estetään ulkopuolisille aiheutuvat vaarat sekä luvaton pääsy alueelle. (JL 6, JA 8, NaapL 17 ) Määräys 15. Jäteasetuksen 10 :n mukaan jätteiden vastaanottoa ja käsittelyä sekä niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten on laitoksella oltava näistä tehtävistä vastuussa oleva vastaava hoitaja. (JA 10 ) 16

17 Määräys 16. Häiriötilanteista tiedottaminen on tarpeen valvonnan toteuttamiseksi ja häiriötilanteista mahdollisesti aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Ympäristönsuojelulain 62 :n mukaan, jos esimerkiksi jätettä syntyy onnettomuuden tai muun siihen rinnastettavan tilanteen johdosta siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai se edellyttää erityisiä toimia jätehuollossa, on jätteen haltijan viivytyksettä ilmoitettava siitä valvontaviranomaisille. (YSL 7, 8, 43, 46, 62, YSA 30, JL 6, JA 8 ) Määräys 17. Alueella on oltava saatavilla riittävästi imeytysmateriaalia. Vahinko- tai onnettomuustilanteessa voidaan polttonesteen leviäminen ympäristöön estää tehokkaasti imeyttämällä sitä siihen tarkoitukseen suunniteltuun materiaaliin. (YSL 5, 7, 8, 43, 46, JL 6, JA 8 ) Määräykset Ympäristöluvassa on ympäristönsuojelulain 46 :n mukaan annettava tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailusta, päästöjen, toiminnan vaikutusten sekä toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. (YSL 43, 46, 108, JL 51 ) Määräys 18. Tarkkailemalla pintavesiä varmistetaan lupamääräysten riittävyys. Säännöllisesti suoritettavat tarkkailut ovat tarpeen toiminnan vaikutuksien ja mahdollisen pilaantumisen havaitsemiseksi ajoissa. Veden ph:n säätölaitteistolla varmistetaan, ettei Kylmäojaan pääse liian emäksistä vettä. Ympäristönsuojelulain 5 :n 2 momentin mukaan jos toiminnasta uhkaa välittömästi aiheutua ympäristön pilaantumista, toiminnanharjoittajan on viipymättä ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin pilaantumisen ehkäisemiseksi. (YSL 5, 43, 46, JL 51 ) Määräys 21. Ympäristönsuojelulain 108 :n mukaan muun muassa mittaukset ja tutkimukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin (YSL 43, 108, JL 51 ) Määräykset 22. ja 23. Raportointia ja kirjanpitoa koskevat määräykset ovat tarpeen valvonnan toteuttamiseksi. Loppuraportti on esitettävä lupaviranomaiselle. (YSL 46, JL 51, 52, JA 22 ) Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin Lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksissä 1., 5. ja LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Luvan voimassaolo Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa. (YSL 28 )

18 18 Lupamääräysten tarkistaminen Asetuksen noudattaminen Lupamääräysten tarkistamisesta ei määrätä, koska määräystä on pidettävä ilmeisen tarpeettomana huomioiden toiminnan kertaluonteisuus ja toiminnan suunniteltu aikataulu. (YSL 55 ) Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän lupapäätöksen määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56, YSA 19 ) PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta Perustelut Vantaan kaupunki saa aloittaa betonijätteen hyödyntämistoiminnan lupapäätöksen mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Vakuutta ympäristön saattamiseksi ennalleen tai mahdollisten vahinkojen korjaamiseksi lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta ei tarvitse asettaa. Alueelle rakennetaan lumenvastaanottoalue ja se on asemakaavan mukainen. Päätöksen täytäntöönpanolupa ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, koska alueella hyödynnetty jäte voidaan poistaa alueelta päätöksen mahdollisen muuttamisen tai kumoamisen jälkeen. Vaatimus vakuuden asettamisesta ei koske valtiota tai sen laitosta eikä kuntaa tai kuntayhtymää. (YSL 101 ) Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen toimeenpanon. (YSL 101 a ) SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4, 5, 6, 7, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 90, 100, 101, 101 a, 105, 108 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 5, 16, 18, 19, 30, 37 Jätelaki (1072/1993) 3, 4, 6, 7, 9, 15, 19, 20, 51, 52 Jäteasetus (1390/1993) 3, 7, 8, 9, 10, 22 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (1129/2001) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Valtion maksuperustelaki (150/1992) Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009)

19 19 KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on 3 165,50 euroa. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta. Käsittelymaksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella annetun valtioneuvoston asetuksen aluehallintoviraston maksuista (1145/2009) mukaisesti. Asetuksen (1145/2009) liitteen maksutaulukon mukaan jätteiden hyödyntämis- tai käsittelylaitoksen, jossa hyödynnetään tai käsitellään jätettä vähintään tonnia vuodessa, ympäristölupahakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on euroa. Maksu peritään 35 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää (10 18 htp) pienempi. Asian käsittelyn vaatima työmäärä on ollut pienempi. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Tiedoksi Vantaan kaupunki/yrityspalvelut Kielotie Vantaa Vantaan kaupungin terveydensuojeluviranomainen Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Vantaan kaupunginhallitus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Tieto päätöksestä Ilmoitus päätöksestä lähetetään asianosaisille listan dpoesavi mukaisesti. Ilmoittaminen ilmoitustauluilla Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ilmoitustaululla sekä päätöksestä kuulutetaan Vantaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

20 20 MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. (YSL 96 ) Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. (YSL 97 ) Liite Valitusosoitus. Pekka Häkkinen Arja Johansson Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Pekka Häkkinen ja esitellyt ympäristöylitarkastaja Arja Johansson. AJo/tv

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g) Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2011/1 Dnro ESAVI/693/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2011 ASIA Päätös Suomen Kivisora Oy:n muun muassa puhtaiden maamassojen, louheen, murskeen ja betonijätteen käsittelyä

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia.

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia. Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2014/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2014 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tarkoituksena selvittää arinapolton soveltuvuutta jätteiden polttoon

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2017/1 Dnro ESAVI/5884/2017 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2017 ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA HAKIJA Strömman kanavaan merialueelle asennettavia valokaapelien suojaputkia koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä Etelä-Suomi Päätös Nro 136/2014/1 Dnro ESAVI/79/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.7.2014 ASIA Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä No YS

Lisätiedot

Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan jatkaminen saakka, Varkaus

Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan jatkaminen saakka, Varkaus Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 118/2013/1 Dnro ISAVI/82/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2013 ASIA Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/2 Dnro ESAVI/516/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.3.2012 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Suunnitelma Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA HAKIJA Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvan 9.12.2005, 1999Y0177-111 kaatopaikan vakuutta

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 208/2017/2 Dnro ESAVI/9032/2017 Annettu julkipanon jälkeen 29.9.2017 ASIA Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja HAKIJA Kaj Packalén AIKAISEMPI LUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen

Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2013/1 Dnro ESAVI/235/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2013 ASIA Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen muutos, Turku

Lisätiedot

Tendac Oy, jätteiden käsittelylaitos Pronssitie 13, ORIMATTILA Kiinteistö RN:o M605 Toimialatunnus 38320

Tendac Oy, jätteiden käsittelylaitos Pronssitie 13, ORIMATTILA Kiinteistö RN:o M605 Toimialatunnus 38320 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2013/1 Dnro ESAVI/97/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA. HAKIJA Tendac Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Orimattilan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos LUVAN HAKIJAT Jari ja Anu Saranki Kivirinnantie 91

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Ekokem- Palvelu Oy:n Keltakankaan pilaantuneiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA TOIMINNAN SIJAINTI Hikinoro Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Loimaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 ASIA Kuivajätteen välivarastointi, Oulu HAKIJA Stora Enso Oyj PL 196 90101 Oulu 2 HAKEMUS Stora-Enso Oyj, Oulun tehtaat

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentti kohta 4 f.

Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentti kohta 4 f. Etelä-Suomi Päätös Nro 32/2014/1 Dnro ESAVI/196/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2014 ASIA Hakemus, joka koskee Yara Suomi Oy:n Uudenkaupungin tehtaiden ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 15/2012/2 Dnro ESAVI/224/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68

Lisätiedot

Päätös Nro 52/2010/1 Dnro ESAVI/138/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 52/2010/1 Dnro ESAVI/138/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 52/2010/1 Dnro ESAVI/138/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2010 ASIA Inkoossa sijaitsevan hevostallin ja siihen liittyvän hevosenlantaa polttoaineenaan käyttävän lämpökeskuksen

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.2.2012 ASIA HAKIJA Sykäräisten Vesihuolto Oy:n Multilan pohjavedenottamoa koskevan Länsi- Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Päätös Nro 175/2011/1 Dnro ESAVI/258/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 175/2011/1 Dnro ESAVI/258/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 175/2011/1 Dnro ESAVI/258/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus ympäristölupapäätöksen nro 96/2011/1 Dnro ESAVI/204/04.08/2010

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka Etelä-Suomi Päätös Nro 16/2010/3 Dnro ESAVI/392/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2010 ASIA HAKIJA Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 229/2012/1 Dnro ESAVI/34/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2014 ASIA HAKIJA Avilon Fibres Oy:n viskoosikuitutehtaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/2 Dnro ESAVI/628/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 ASIA Viljo Viljanmaan Nahkatehdas Oy:n ympäristölupahakemus, Seinäjoki HAKIJA Viljo Viljanmaan

Lisätiedot

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 88/12/1 Dnro PSAVI/46/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2012 ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA Veijo Heiskari

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 35/2014/1 Dnro ESAVI/287/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA FinnHEMS Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 ASIA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevassa Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot