Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

2 Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelma 6 Konsernin ja emoyhtiön tase 7 Konsernin ja emoyhtiön rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen liitetiedot 10 Tilintarkastuskertomus 26 Hallintoneuvoston lausunto 26 Tunnusluvut 27 Tunnuslukujen laskentakaavat 28 energiaa [ 1 ] elämään

3 ... Hallituksen toimintakertomus Yleiskatsaus Emoyhtiö Vantaan Energia Oy ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöt muodostavat Vantaan Energia -konsernin. Vantaan Energia Oy:n tytär- ja osakkuusyhtiöitä ovat (omistusosuudet suluissa): Vantaan Energia Sähköverkot Oy (100 %), Svartisen Holding A/S (49,6 %), Suomen Energia-Urakointi Oy (25,9 %) ja Energiansäästöpalvelu Enespa Oy (24,8 %). Osakkuusyhtiö Myllynummen Voima Oy (42 %) purettiin tarpeettomana. Vantaan Energia Oy tuottaa energiapalveluita asiakkailleen. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö, kaukolämpö ja maakaasu. Vantaan Energia myy sähköä yritysasiakkaille valtakunnallisesti ja kotitalouksille Vantaalla ja sen lähialueilla. Kaukolämpöliiketoiminnassa yhtiön markkina-alueena on Vantaa. Maakaasua yhtiö tarjoaa teollisuuden tarpeisiin. Vantaan Energia Oy eriytti alkaen sähköverkkotoimintansa muista sähköliiketoiminnoistaan sähkömarkkinalain edellyttämällä tavalla. Sähköverkkotoiminta siirrettiin liiketoimintasiirtona Vantaan Energia Oy:n täysin omistamaan tytäryhtiöön, Vantaan Energia Sähköverkot Oy:öön. Vantaan Energia Oy:n omistavat Vantaan kaupunki (60 %) ja Helsingin kaupunki (40 %). Vuosi 2007 oli yhtiön 97. toimintavuosi. Hyvän pohjoismaisen vesitilanteen ja päästöoikeuksien hinnan romahtamisen vuoksi sähkön markkinahinta oli pääosan vuotta alhainen ja jäi keskiarvoltaan vain 62 %:iin edellisvuodesta. Loppuvuonna tilanne kuitenkin muuttui ja tulevat sähkön markkinahinnat lähtivät voimakkaaseen nousuun, mikä aiheutui Kioto-kaudelle alkavasta päästöoikeuksien kauppajaksosta ja kohonneista päästöoikeuksien hinnoista. Polttoaineiden hinnat nousivat ennakoitua korkeammalle tasolle. Vantaan Energia Oy laski toistaiseksi voimassa olevia sähkön myyntihintojaan alkaen yleissähköasiakkailla noin 6 % ja sähkölämmittäjillä noin 8,5 %. Loppuvuodesta käynnistyneeseen sähkön markkinahintojen nousuun perustuen yhtiö korotti toistaiseksi voimassa olevien sopimustensa sähkön myyntihintoja alkaen noin 6-8 %. Kaukolämmön hintaan ei tehty muutoksia vuoden 2007 aikana. Vantaan Energia Sähköverkot Oy nosti sähkön siirtotariffien verotonta hintaa alkaen keskimäärin 8 %. Teollisuuteen ja kasvihuoneviljelyyn sovellettava sähköverotus lähes puolittui alkaen. Muuhun asiakaskuntaan sovellettava sähköverotus sekä sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineverot säilyivät ennallaan. Taloudellinen kehitys Koska vuodelta 2007 laadittava tilinpäätös on ensimmäinen konsernitilinpäätös, vertailutietoja konsernista ei ole. Emoyhtiön luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edelliseen vuoteen konsernirakenteen muutoksen johdosta. Konsernin liikevaihto oli 178,5 milj. euroa, ja liikevoittoa kertyi 36,5 milj. euroa. Konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 38,4 milj. euroa. Emoyhtiö Vantaan Energia Oy:n liikevaihto oli 152,2 milj. euroa (167,3 milj. euroa). Liikevaihdosta kertyi sähkön myynnistä 89,1 milj. euroa (102,7 milj. euroa) ja lämmön myynnistä 61,1 milj. euroa (60,1 milj. euroa). Emoyhtiön liikevoitto oli 27,0 milj. euroa (32,6 milj. euroa) ja tulos ennen tilin päätös siirtoja ja veroja oli 40,8 milj. euroa (36,9 milj. euroa). Välittömät verot olivat 10,6 milj. euroa (9,8 milj.euroa). Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 21,7 milj. euroa. Sähköverkkoa uudistettiin ja laajennettiin 7,4 milj. eurolla. Uuteen kaukolämpökeskukseen ja kaukolämpöverkon rakentamiseen investointiin 4,6 milj. euroa. Kaukoluentamittauksen kehittämiseen investoitiin 3 milj. euroa. Keskeisimpiä taloudellisia tunnuslukuja: Tunnusluku Konserni Emoyhtiö *) Liikevaihto, meur 178,5 152,2 167,3 147,5 Liikevoitto, meur 36,5 27,0 32,6 28,1 Oman pääoman tuotto-% 20,6 22,6 20,0 17,9 Omavaraisuus-aste-% 39,7 39,0 38,7 36,9 Bruttoinvestoinnit, meur 21,7 11,7 19,2 14,1 % liikevaihdosta 12,1 7,7 11,5 9,6 *) Konsernirakenteen muutoksen johdosta emoyhtiön tunnusluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edelliseen vuoteen verrattuna. Liiketoimintojen kehittyminen Kuten aiempinakin vuosina yhtiön sähköntuotannon perustan muodosti oma yhteistuotanto, jonka osuus koko sähkön tuotannosta oli 68 %. Oman apujäähdytystuotannon osuus oli 1 % ja erilaisten osak kuussähköjen osuus 31 %. Martinlaakson voimalaitoksen vuosituotanto oli GWh (1.065 GWh) sähköä ja GWh (1.603 GWh) kaukolämpöä. Vantaan Energia Oy:llä on 49,63 %:n omistusosuus Svartisen Holding A/S -yhtiöstä, jonka kokonaan omistama tytäryhtiö Eastern Norge Svartisen A/S on vuokrannut 26 %:n tehonkäyttöoikeuden Svartisenin vesivoimalaitokseen Norjassa. Generaattorivaurion pysäyttämä Svartisenin voimalaitos saatiin takaisin tuotantokäyttöön Sähkö-, kaukolämpö- ja höyryenergian tuottamiseksi käytettiin hiiltä tonnia ( tonnia) ja öljyä tonnia (3.801 tonnia) sekä maakaasua 200,1 milj. normaalikuutiometriä (212,4 milj. normaalikuutiometriä) ja biokaasua 1,2 milj. normaalikuutiometriä (1,5 milj.normaali kuutiometriä). Vuosi 2007 oli pitkäaikaisia keskiarvoja lämpimämpi. Kaukolämpö- ja höyryenergiaa myytiin Vantaan alueelle GWh (1.613 GWh), kokonaistoimituksen ollessa GWh (1.771 GWh). energiaa [ 2 ] elämään

4 ... Kauko lämpöasiakkaiden yhteenlaskettu tilausteho oli vuoden lopussa 808 MW (781 MW). Asiakasmäärä lisääntyi 82 kappaleella (88), mikä vastaa lämmi tet tävää rakennustilavuutta 1,8 milj. m³ (1,3 milj. m³). Kaukolämpö- ja höyryenergiasta tuotettiin Martinlaakson lämmitysvoimalaitoksessa sähköntuotannon yhteydessä 87,4 % (90,5 %) ja lämpökeskuksissa 12,1 % (9,1 %). Vantaan Energia Oy ja Ilmailulaitos Finavia allekirjoittivat sopimuksen lisälämmön ja huipputehon toimittamisesta Helsinki- Vantaan lentoaseman alueelle. Vantaan Energia myy kaiken lentokenttäalueen tarvitseman lämmön sekä rakentaa Finavialta vuokraamalleen tontille uuden kaukolämpöjohdon ja 100 MW:n tehoisen huippulämpökeskuksen. Uusi huippulämpökeskus turvaa myös Vantaan Energian Keski-Vantaalla olevien asiakkaiden lämmöntoimituksen mahdollisissa häiriötilanteissa. Lämpökeskus valmistuu syksyllä Yhtiö päätti osallistua Voimaosakeyhtiö SF:n osakkaana Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa Suomeen uusi ydinvoimalaitos ensi vuosikymmenen loppuun mennessä. Sähkön myynti yrityksille ja yksityisasiakkaille kehittyi kiristyneestä kilpailusta huolimatta hyvin. Sähköenergiaa myytiin yhteensä GWh (2.074 GWh) ja myynnin kasvu oli 2,15 %. Myydystä sähköstä tuotettiin itse 48 %, osuussähkön osuus oli 22 % ja ostosähköä oli 30 %. Yksityisasiakkaille tarjottava S-bonus koettiin asiakaskyselyssä tärkeäksi. Asiakkaista 76 % piti sähkösopimuksen S-bonusta tärkeänä tai erittäin tärkeänä. HOK-Elannon, Varubodenin ja SSO:n kanssa solmimillaan S-bonus-yhteistyösopimuksilla Vantaan Energia pyrkii erottautumaan kilpailijoistaan ja sitouttamaan nykyiset asiakkaansa sekä hankkimaan uusia yksityisasiakkaita lähialueilta. Maakaasun vähittäismyynti asiakkaille oli 41 GWh (42 GWh). Henkilöstö Vantaan Energian palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 339 henkilöä. Palkkoja ja palkkioita maksettiin yhteensä 15,1 milj. euroa. Keskeisimpiä henkilöstöä koskevia tunnuslukuja: Tunnusluku Konserni Emoyhtiö *) Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikaudella Vakituiset kuukausipalkkaiset tuntipalkkaiset miehiä naisia Määräaikaiset Henkilöstön keski-ikä, vuotta 46,8 46,5 47,1 47,0 Maksetut palkat ja palkkiot 15,1 12,4 14,9 14,8 *) Konsernirakenteen muutoksen johdosta emoyhtiön tunnusluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuodelta 2007 julkaistava Vantaan Energian yhteiskuntavastuuraportti sisältää lisää henkilöstöä kuvaavia tunnuslukuja. Oman yrityskohtaisen työehtosopimuksen voimassaolo päättyi , minkä jälkeen Vantaan Energia sitoutui Energiateollisuus ry:n (ET) solmimiin energia-alaa koskeviin valtakunnallisiin työehtosopimuksiin, joita on kolme. Näiden työehtosopimusten paikallisesta soveltamisesta Vantaan Energia Oy:ssä ja Vantaan Energia Sähköverkot Oy:ssä laadittiin yksi yhteinen sopimus. Ympäristö Vantaan Energian ympäristöasioiden hallintaa ohjaa ISO standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Ympäristötyön lähtökohtina ovat oman toimintaympäristön lainsäädännölliset ja toiminnalliset vaatimukset, näiden mukaisesti laadittu ympäristöpolitiikka, asetetut päämäärät ja tavoitteet. Vantaan Energian merkittävimmät ympäristönäkökohdat liittyvät polttoaineiden käyttöön ja varastointiin sekä jätteiden syntyyn ja päästöihin ilmaan. Merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät energiantuotannosta. Vantaan Energialla ei ollut merkittäviä ympäristö investointeja vuonna Martinlaakson voimalaitos sekä viisi lämpökeskusta kuuluvat päästökauppajärjestelmän piiriin. Yhtiö sai ensimmäisen jakosuunnitelman mukaisesti päästökauppakaudelle hiilidioksidipäästö oikeuksia tonnia vuodessa. Kiotokaudelle ilmaisia päästöoikeuksia tullaan saamaan noin 15 % vähemmän, minkä vuoksi yhtiö joutuu hankkimaan lisää päästöoikeuksia markkinoilta. Vantaan Energia Oy täyttää osan päästöoikeus velvoitteestaan päästöyksiköitä hankkimalla. Tätä varten yhtiö sijoitti kaksi miljoonaa euroa Fine Carbon Fund -nimiseen päästöyksiköiden hankintarahastoon. Vuoden 2007 aikana toteutuneet hiilidioksidipäästöt olivat yhteensä noin tonnia. Käyttämättä jääneitä päästö oikeuksia myytiin markkinoille. Päästöoikeuksien myynnistä saatu 0,3 milj. euron tulo kirjattiin Vantaan Energia Oy:n tulokseen. Vantaan Energian johto seuraa säännöllisesti ympäristötekijöihin liittyvien avaintunnuslukujen kehittymistä sekä niille asetettujen ympäristötavoitteiden saavuttamista. Olennaiset ympäristötunnusluvut liittyvät energian tuotantoon, päästöihin ilmaan ja jätteisiin. Vantaan Energiassa seurataan lisäksi olennaisina tietoina ympäristökustannuksia. Yksityiskohtaisemmat ympäristötunnusluvut Vantaan Energia raportoi vuosittain yhteiskuntavastuuraportissaan. Yhteiskuntavastuuraportointi Vantaan Energia on raportoinut ympäristöjärjestelmän mukaisesta toiminnasta sekä jatkuvan parantamisen tuloksista vuotuisessa yhteiskuntavastuuraportissaan jo viiden vuoden ajan. Vuoden 2006 yhteiskuntavastuuraportti sijoittui 2. sijalle valtakunnallisessa Ympäristö & Yhteiskunta katsauksessa. Vuodesta 2006 alkaen Vantaan Energian yhteiskuntavastuuraportin on varmentanut riippumaton ulkopuolinen taho. energiaa [ 3 ] elämään

5 ... Raportointia jatketaan ja sitä kehitetään edelleen Global Reporting Initiative (GRI G3) -ohjeiston pohjalta. Vuoden 2007 yhteiskuntavastuuraportti julkaistaan keväällä Raportti on dokumentaatio Vantaan Energian talouden, ympäristön ja sosiaalisen vastuun näkökulmat huomioon ottavasta ja yhteen sovittavasta toimintatavasta. Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät Vantaan Energian uusi riskienhallintapolitiikka otettiin käyttöön syyskuussa Politiikassa määritettiin riskienhallinnan keskeiset periaatteet, vastuut ja prosessit. Vantaan Energian riskienhallinnan tavoitteena on tukea liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja ehkäistä kielteisten vaikutusten syntymistä. Keskeiset riskit ja epävarmuudet on tunnistettu ja avainriskejä hallitaan systemaattisesti. Avainriskejä ovat mm. sähkön markkinahinnan vaihtelu, polttoaineiden hinnannousu, vaikeasti ennustettava viranomaissääntely, laajat sähkö- tai lämpöverkon tai energiantuotannon häiriöt, osaavan henkilöstön saatavuus ja tietojärjestelmä ongelmat. Taloudellisista riskeistä erityisen merkittävinä nähdään sähkön ja polttoaineiden hintariskien hallinta. Poliittisiin ja lainsäädännöllisiin riskeihin liittyy usein vaikea ennustettavuus ja ne vaikuttavat merkittävästi alan toimintaedellytyksiin. Tämä edellyttää aktiivista yhteydenpitoa päättäjiin. Operatiivisten riskien osalta Vantaan Energiassa kehitettiin toimintavuonna suojaustoimenpiteitä erityisesti laajojen sähköhäiriöiden varalta. Tietojärjestelmiä kahdennettiin kriittisten sovellusten toimintavarmuuden parantamiseksi. Henkilöstön kehittämisen painopisteinä erityisesti olivat asiakasläheisyys ja tietojärjestelmäosaaminen. Tutkimus ja kehitys Vantaan Energia on energiapalvelujen tuottamiseen keskittyvä konserni, jonka oma tutkimus- ja kehityspanostus on vähäinen. Pääasiallinen tapa osallistua kehityshankkeisiin on kiinnostavien T&K-hankkeiden rahoittaminen ja oman asiantuntemuksen tarjoaminen projektien käyttöön. Yhtiö on mukana VTT:n ja Fortum Oyj:n käynnistämässä hiilipölypolton mallinnustutkimuksessa sekä Pohjolan Voima Oy:n tulevaisuuden hiilivoimalaitosmahdollisuuksia kartoittavassa selvityksessä. Yhtiö osallistuu myös Kehittyvä Kaukolämpö -tutkimushankkeeseen. Vantaan Energia Sähköverkot Oy liittyi yhdessä muiden suurten kaupunkien verkkoyhtiöiden kanssa sähkötutkimuspooliin, jonka tarkoituksena on sähkövoimatekniikan, sähkönsiirron ja jakelun sekä siihen liittyvän palvelutuotannon ja muun energia-alaa palvelevan tutkimuksen kehittäminen ja rahoittaminen. Pooliin ovat liittyneet valtaosa alan merkittävistä toimijoista. Lisäksi Vantaan Energia on mukana HEAT-07-hankkeessa, jossa kehitetään sähkön reaaliaikaiseen mittaukseen perustuvia energiansäästöpalveluja kotitalouksille. Vantaan Energian lisäksi kehityshankkeessa ovat mukana Suomen Ympäristökeskus, Motiva, Teknillinen Korkeakoulu, BaseN ja Sitra. Hallinto Vantaan Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin ja siinä käsiteltiin yhtiöjärjestyksen varsinaiselle yhtiökokoukselle määräämät asiat. Hallintoneuvoston jäseninä toimivat Kari Nikkinen, puheenjohtaja, Pentti Nurminen, 1. varapuheenjohtaja, Per-Erik Sandell, 2. varapuheenjohtaja, Riku Aalto, Kurt Eklund, Marja Heikkinen, Maija Hurri, Aulis Ignatius, Hannele Ikonen, Anna-Maria Kantola, Aarre Kilpinen, Hanna Kivinen ( asti), Minerva Krohn ( alkaen), Pauli Leppä-aho, Eija Loukoila, Miia Manninen, Urho Peltonen, Aive Pietilä, Ismo Tuormaa, Seija Uitto ja Raija Virta. Hallintoneuvosto kokoontui viisi kertaa. Hallituksen jäseninä toimivat Kalevi Helppolainen, puheenjohtaja, Risto Rautava, 1. varapuheenjohtaja, Matti Virtanen, 2. varapuheenjohtaja, Hannu Kokko, Tapio Korhonen, Paula Lehmuskallio, Hannele Luukkainen ( asti), Hilkka Pokki, Mari Puoskari ( alkaen) ja Leena Westlund. Hallitus kokoontui 11 kertaa. Yhtiön varsinaisina tilintarkastajina toimivat Ernst & Young Oy KHT-yhteisö, KHT JHTT Ari Lehto päävastuullisena tilintarkastajana ja KHT JHTT Jarmo Lohi sekä varatilintarkastajana KHT Marja Tikka. Yhtiön toimitusjohtajana toimi diplomi-insinööri Pertti Laukkanen. Merkittävät oikeudelliset asiat Markkinaoikeus teki aivan vuoden 2006 lopulla sähköverkkotoimialan kannalta merkittävän päätöksen sähköverkkoyhtiöiden yhteisen valituksen perusteella ja muutti Energia markkina viraston valvontapäätöksiä. Kyseiset päätökset koskivat sähköverkko toiminnan kohtuullisen tuottotason määritysperiaatteita valvontajaksolla Vantaan Energia oli aktiivisesti mukana vaatimassa muutoksia Energiamarkkinaviraston päätöksiin. Markkinaoikeuden päätös korotti sähköverkkotoiminnan kohtuulliseksi katsottua tuottotasoa. Markkinaoikeuden päätökseen oli mahdollista hakea muutosta Korkeimmasta hallinto-oikeudesta vuoden 2007 alussa. Verkkoyhtiöt eivät hakeneet muutosta, joten markkinaoikeuden muuttamat Energiamarkkinaviraston päätökset tulivat lainvoimaisiksi. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Sähkö- ja polttoaineverot nousivat vuoden 2008 alussa yli 10 %. Vantaan Energia Oy nosti kaukolämmön perus- ja energiamaksuja alkaen noin 6,3 %. Energiamaksun hinnankorotus perustui päästökaupan aiheuttamaan kustannusten nousuun, energiaverotuksen kiristymiseen sekä polttoainekustannusten nousuun. Perusmaksun hinnankorotus perustui kaukolämpöverkon rakentamis- ja ylläpitokustannusten nousuun. Vantaan Energia Oy nostaa toistaiseksi voimassa olevia sähkön myyntihintojaan alkaen 3-7 %. Syynä korotukseen on sähkön hankintakustannusten nousu. energiaa [ 4 ] elämään

6 ... Tulevaisuuden näkymät Vantaan Energian liikevaihdon oletetaan kasvavan jonkin verran. Kannattavuuden odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla. Vantaalla sijaitseviin energiaverkkoihin liittyvät palvelut, sähkön siirto ja kaukolämmitys tuovat tulevaisuudessakin konsernin talouteen vakautta. Vantaan kaupungin väestön ja työpaikkojen kasvunäkymät antavat kasvu pohjaa näille palveluille. Sähköntuotantoliiketoiminta toimii pohjoismaisilla markkinoilla. Sen tulos varmistetaan monipuolisella tuotantorakenteella sekä onnistuneella riskienhallinnalla. Sähkön ja lämmön tuottamisessa tarvitaan polttoaineiden käyttöä vastaavasti päästöoikeuksia. Kioto-kaudelle Vantaan Energia Oy:lle on myönnetty päästöoikeuksia tonnia, mikä on noin 90 % päästöoikeuksien arvioidusta tarpeesta. Sähkö nmyyntiliiketoiminta toimii voimakkaasti kilpailluilla kotimaisilla markkinoilla. Sen tuloksellisuus varmistetaan asiakasläheisellä toiminnalla sekä onnistuneella riskienhallinnalla. Huoleen ilmastomuutoksesta vastataan tarjonnassa siten, että asiakkaille tarjotaan aktiivisesti tuulisähköä. Kilpailun laajeneminen sähkökaupassa, polttoaineiden hintojen epävakaisuus sekä lisääntyvä alan regulointi ja tuottotasojen valvonta luovat haasteita konsernin tulostason säilyttämiselle. Toiminnan tehostaminen, jatkuva parantaminen ja osaamisen kehittäminen ovat välttämättömiä. Henkilöstön palkkausjärjestelmiä kehitetään vuoden 2008 aikana uusien työehtosopimusten mukaisesti. Uusissa palkkausjärjestelmissä henkilökohtainen palkanosa tulee määräytymään työntekijän henkilökohtaisen pätevyyden ja suorituksen perusteella ja aiemmasta työvuosiin perustuvasta työkokemuslisästä luovutaan. EU:n asettamat haasteelliset tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvan energian osuuden lisäämiseksi tulevat vaatimaan Suomessa entistä merkittävämpiä panostuksia sekä päästökaupan ulkopuolisen tuotannon (jätevoima, ydinvoima) että uusiutuvaan energiaan perustuvan tuotannon (vesivoima, tuulivoima, biomassa) kehittämiseen. Vaikka fossiilisten polttoaineiden (turve, hiili ja maakaasu) päästöoikeuksien hintojen nousu parantaa uusiutuvan energian kilpailuasemaa, näihin tuotantomuotoihin tehtävien investointien kannattavuus on edelleen riippuvainen investointituista ja kehitettävistä sertifikaatti- tai syöttötariffijärjestelmistä. Erityisiä toimenpiteitä on kohdistettava myös energian kulutuksen vähentämiseen (energiatehokas rakentaminen, lämmitysmuodot, kulutuksen seuranta). Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) jätevoimala hankkeen neuvotteluvaihe käynnistyi syksyllä Vantaan Energia Oy näkee YTV:n jätevoimalahankkeen omalta kannaltaan merkittäväksi uudeksi päästökaupan ulkopuoliseksi energiantuotantomahdollisuudeksi ja on ilmoittautunut mukaan hankkeen tarjouskilpailuun. Päätös jätevoimalan toteuttajasta ja sijoituspaikasta tehtäneen syksyllä Vantaan Energia Oy pyrkii myös muilla tavoin aktiivisesti kehittämään tuotantokapasiteettiaan ja lisäämään uusiutuvan sekä päästökaupan ulkopuolisen energian osuutta tuotantorakenteessaan, silloin kun se on yhtiölle taloudellisesti kannattavaa. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma tilinpäätöksen perusteella on seuraava: edellisten tilikausien voitto tilikauden voitto yhteensä ,49 euroa ,76 euroa ,25 euroa Hallitus esittää, että osinkoa maksetaan ulkona olevalle osakepääomalle 14,60 euroa/osake eli ,80 euroa, lahjoituksiin varataan ,- euroa, hallituksen käytettäväksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin varataan ,- euroa ja loppuosa voittovaroista ,45 euroa jätetään voitto varojen tilille. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Yhtiön osakkeet Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti: 2007 Omistaja kpl euroa Vantaan kaupunki Helsingin kaupunki Yhteensä Osakkeen nimellisarvo on 2,00 euroa. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. energiaa [ 5 ] elämään

7 Tuloslaskelma KONSERNI EMOYHTIÖ (1 000 euroa) Liite Liikevaihto (2) Valmistus omaan käyttöön (3) Liiketoiminnan muut tuotot (4) Materiaalit ja palvelut (5) Henkilöstökulut (6) Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot (7) Liiketoiminnan muut kulut (8) Osuus osakkuusyritysten tuloksista Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut (9) Voitto ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät (10) Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Tuloverot (11) Tilikauden voitto energiaa [ 6 ] elämään

8 Tase KONSERNI EMOYHTIÖ (1 000 euroa) Liite VASTAAVAA Pysyvät vastaavat (12,13) Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Sähköverkko Kaukolämpöverkko ja laitteet Kaasun jakeluverkko Koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Osuudet osakkuusyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat (14) Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Öljyvarasto Hiilivarasto Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Liittymismaksusaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset osakkuusyrityksiltä Maksetut ennakot Siirtosaamiset Muut saamiset Saamiset yhteensä Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA YHTEENSÄ energiaa [ 7 ] elämään

9 Tase KONSERNI EMOYHTIÖ (1 000 euroa) Liite VASTATTAVAA Oma pääoma (15) Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Vieras pääoma (16) Pitkäaikainen vieraspääoma Liittymismaksut Lainat rahoituslaitoksilta Laskennallinen verovelka Lyhytaikainen vieraspääoma Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Siirtovelat Muut velat Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA YHTEENSÄ energiaa [ 8 ] elämään

10 Rahoituslaskelma KONSERNI EMOYHTIÖ (1 000 euroa) Liiketoiminnan rahavirta Voitto ennen satunnaisia eriä Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja -kulut Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta/muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten velkojen muutos Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Investointien rahavirta Rahavirta ennen rahoitusta Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) Liittymismaksujen lisäys (+) / vähennys (-) Maksetut osingot Saadut ja maksetut konserniavustukset Muut Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Liiketoimintasiirrossa siirtyneet rahavarat Rahavarat energiaa [ 9 ] elämään

11 ... Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernirakenne Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö Vantaan Energia Oy ja sen 100 %:sti omistama tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy, johon emoyhtiö siirsi sähkön siirto- ja jakeluverkkoliiketoimintansa liiketoimintasiirrolla Ensimmäinen konsernitilinpäätös laaditaan vuodelta Osakkuusyhtiönä yhdistellyt yhtiöt on lueteltu liitteessä 14. Konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain (FAS) mukaisesti. Emoyhtiö tuottaa, hankkii ja myy sähköä sekä tuottaa, myy ja siirtää kaukolämpöä ja maakaasua. Yhtiö tarjoaa myös muita energialiiketoimintaan liittyviä palveluja sekä tarjoaa myös hallintopalvelut konsernin tytäryhtiölle solmittujen palvelusopimusten perusteella. Konsolidointiperiaatteet Keskinäinen osakkeenomistus eliminoidaan hankintamenomenetelmää käyttäen. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat, realisoitumattomat voitot ja sisäinen voitonjako on eliminoitu konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Osakkuusyhtiöt tytäryhtiöineen on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Osakkuusyhtiöiltä saatu osinko vähennetään konsernin tuloksesta ja osakkeiden hankintamenosta. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Koska tilikaudelta laadittava tilinpäätös on ensimmäinen konsernitilinpäätös, vertailutietoja ei ole. Konsernin rahoituslaskelmaa ja tunnuslukuja laskettaessa taseen alkusaldoina on käytetty soveltuvin osin emoyhtiön taseen saldoja Emoyhtiön rahoituslaskelmaa ja tunnuslukuja laskettaessa on taseen alkusaldoina käytetty liiketoimintasiirron jälkeistä tasetta Emoyhtiön tilinpäätökset eivät ole liiketoimintasiirron vuoksi vertailukelpoiset vuosilta 2007 ja Vertailtaessa emoyhtiön tilikauden tietoja edelliseen tilikauteen tulee huomioida, että edellisen tilikauden taseen jaottelua on muutettu vastaamaan kuluneen tilikauden jaottelua koskien rahoitusomaisuusarvopaperien ja vakuutena olevien talletusten esittämistä. Valmistus omaan käyttöön on esitetty tuloslaskelmassa omalla rivillään. Tähän erään on sisällytetty aktivoidut palkat ja sosiaalikulut sekä aktivoidut aineet ja tarvikkeet. Maa-alueisiin liittyvät liittymismaksut on siirretty sijoitusten ryhmästä maa-alueiden ryhmään. Ulkomaanrahan määräiset erät Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirjataan tapahtumahetken kurssiin. Tilinpäätöshetkellä taseessa olevat ulkomaanrahan määräiset saatavat ja velat arvostetaan tilinpäätöspäivän kurssiin. Liiketoiminnasta aiheutuneet kurssierot kirjataan tuloslaskelmaan ja sisältyvät vastaaviin eriin liikevoiton yläpuolelle. Rahoituseristä aiheutuvat kurssierot kirjataan muihin rahoitustuottoihin tai -kuluihin. Eläkejärjestelyt Konsernin työntekijöiden eläketurva lisäetuineen vakuutetaan eläkevakuutusyhtiössä ja kirjataan eläkevakuutusyhtiön laskelmien ja veloitusten mukaan. Liikevaihto Liikevaihto koostuu sähkö-, lämpö- ja maakaasuverkkotoiminnan tuotoista sekä energialiiketoimintaan liittyvistä muista palveluista. Kirjatut myyntituotot perustuvat toimitettuihin määriin. Fyysiset energian myynti- ja ostosopimukset jaksotetaan suoriteperusteella konsernin odotettavissa olevien ostojen, myynnin ja käytön vaatimuksien mukaisesti. Tuotot esitetään välillisillä veroilla kuten arvonlisäverolla ja valmisteverolla vähennettynä. Muut tuotot Tavanomaisen liiketoiminnan ulkopuoliset tuotot sisältyvät muihin tuottoihin. Muihin tuottoihin luetaan toistuvat erät, kuten vuokratuotot ja kertaluonteiset erät, kuten aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot. Myös päästöoikeuksien myyntitulot kirjataan muihin tuottoihin. Päästöoikeudet Päästöoikeudet käsitellään KILAn ohjeen 1767/2005 mukaisesti ns. nettomenettelyllä. Jos toteutuneet päästötonnit ylittävät saadut oikeudet, tehdään ylimeneviä tonneja vastaava kulukirjaus pakolliset varaukset vastatilinä. Jos taas toteutuneet tonnit alittavat saadut oikeudet, esitetään nämä taseen ulkopuolisena varallisuutena liitetiedoissa. Päästöoikeuksista saadut myyntitulot esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa. Tutkimus- ja kehittämismenot Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan. Eriytetyt tilinpäätökset Sähkö- ja maakaasumarkkinalain vaatimusten mukaan sähköyhtiön on eriytettävä kirjanpidollisesti sähkön myynti, sähkön verkkotoiminta ja sähkön tuotanto sekä maakaasun verkkotoiminta ja maakaasun myynti toisistaan ja muista toiminnoista. Sähköverkkotoiminta yhtiöitettiin omaksi juridiseksi yhtiökseen Yhtiön liiketoimintajako toimii pohjana kirjanpidolliselle eriyttämiselle. Hallinnolliset palvelut tuottavat keskitetysti palvelut liiketoimintayksiköille solmittujen palvelusopimusten mukaisesti. Tase-erät on kohdistettu toiminnoille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Satunnaiset erät Satunnaisissa erissä esitetään saadut ja maksetut konserniavustukset. Pysyvät vastaavat Aineettomiin hyödykkeisiin kirjataan it-ohjelmistojen lisenssimaksut ja it-ohjelmat, osallistumismaksut esim. maakaasuputkeen sekä johtoalueiden käyttöoikeudet. Aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoonsa vähennettynä kertyneillä poistoilla. energiaa [ 10 ] elämään

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2011 KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ JULKAISEE JAKAUTUMIS- JA LISTALLEOTTOESITTEEN Finanssivalvonta on tänään 14.11.2011 hyväksynyt Sievi Capital Oyj:n jakautumisja listalleottoesitteen

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2010-30.9.2011 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot