EPÄSUORAN KYSYNTÄTIEDON HYÖDYNTÄMINEN VERKKOKAUPAN TUOTEVALIKOIMA- JA HINNOITTELUPÄÄTÖKSISSÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EPÄSUORAN KYSYNTÄTIEDON HYÖDYNTÄMINEN VERKKOKAUPAN TUOTEVALIKOIMA- JA HINNOITTELUPÄÄTÖKSISSÄ"

Transkriptio

1 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta TUDI / Toimitusketjun johtaminen Diplomityö Antti Räsänen EPÄSUORAN KYSYNTÄTIEDON HYÖDYNTÄMINEN VERKKOKAUPAN TUOTEVALIKOIMA- JA HINNOITTELUPÄÄTÖKSISSÄ Työn tarkastajat: Professori, TkT, Janne Huiskonen Tutkijaopettaja, TkT, Petri Niemi Työn ohjaaja: Tutkijaopettaja, TkT, Petri Niemi

2 TIIVISTELMÄ Tekijä: Antti Räsänen Työn nimi: Epäsuoran kysyntätiedon hyödyntäminen verkkokaupan tuotevalikoima- ja hinnoittelupäätöksissä Vuosi: 2014 Paikka: Lahti Diplomityö. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, tuotantotalous. 82 sivua, 22 kuvaa, 8 taulukkoa ja 8 liitettä Tarkastajat: professori, TkT, Janne Huiskonen ja tutkijaopettaja, TkT, Petri Niemi Hakusanat: verkkokauppa, web-analytiikka, kysynnän ajuri, kysyntäajuri, tuotevalikoima, nimikeparametri, nimike Tässä diplomityössä tutkitaan, miten verkkokaupan kävijävirran käyttäytymistä analysoimalla voidaan tehdä perusteltuja, tarkoituksenmukaisiin nimikkeisiin ja niiden parametreihin kohdistuvia päätöksiä tilanteessa, jossa laajamittaisemmat historiatiedot toteutuneesta myynnistä puuttuvat. Teoriakatsauksen perusteella muodostettiin ratkaisumalli, joka perustuu potentiaalisten kysyntäajurien muodostamiseen ja testaamiseen. Testisarjan perusteella valittavaa ajuria käytetään estimoimaan nimikkeiden kysyntää, jolloin sitä voidaan käyttää toteutuneen myynnin sijasta esimerkiksi Pareto-analyysissä. Näin huomio on mahdollista keskittää rajattuun määrään merkitykseltään suuria nimikkeitä ja niiden yksityiskohtaisiin parametreihin, joilla on merkitystä asiakkaan ostopäätöstilanteissa. Lisäksi voidaan tunnistaa nimikkeitä, joiden ongelmana on joko huono verkkonäkyvyys tai yhteensopimattomuus asiakastarpeiden kanssa. Ajurien testaamisperiaatteena käytetään kertymäfunktioiden yhdenmukaisuustarkastelua, joka rakentuu kolmesta peräkkäisestä vaiheesta; visuaalisesta tarkastelusta, kahden otoksen 2- suuntaisesta Kolmogorov-Smirnov-yhteensopivuustestistä ja Pearsonin korrelaatiotestistä. Mallia ja sen avulla tuotettua kysynnän ajuria testattiin veneilyalan kuluttaja-asiakkaille suunnatussa verkkokaupassa, jossa sillä tunnistettiin Paretojakauman alkupäästä runsaasti nimikkeitä, joiden parametreissa oli myynnin kannalta epäedullisia tekijöitä. Jakauman toisessa päässä tunnistettiin satoja nimikkeitä, joiden ongelmana on ilmeisesti joko huono verkkonäkyvyys tai nimikkeiden yhteensopimattomuus asiakastarpeiden kanssa.

3 ABSTRACT Author: Antti Räsänen Name of the Thesis: Utilizing indirect demand information for decisions related to the product range and pricing at online stores Year: 2014 Location: Lahti Master s thesis. Lappeenranta University of Technology, Industrial Engineering and Management. 82 pages, 22 figures, 8 tables and 8 appendices Examiners: Professor, D.Sc., Janne Huiskonen and Associate Professor, D.Sc., Petri Niemi Keywords: online-shop, web analytics, demand driver, product range, product parameter, stock keeping unit, SKU This thesis aims to clarify, through the analysis of the visitors activity at the online-shop s website, how the attention and parameter decisions could be concentrated on the most important stock keeping units in the situation, where there is considerable shortage of the sales history based demand information. Based on the literature review, a model for producing and testing hypothetical demand drivers was constructed. Suggested drivers are processed through series of tests, and the best fitting driver is selected to estimate the actual demand, therefore enabling applications of the Pareto distribution based analysis. By this method it is possible to aim the focus to the most important stock keeping units and their exact parameters, which have greatest effect to the purchasing decisions of the potential customers. When applied to the practical situation, the model also recognizes the stock keeping units that have problems with the search engine visibility, or possibly are incompatible with the customer needs. The testing principle of the demand drivers is constructed with three serially connected separate tests; visual inspection of the cumulative distribution functions, two sided two sample Kolmogorov-Smirnov test for goodness-of-fit and the Pearson s correlation test. The model and the suggested demand driver were empirically tested at a case-company, which sells marine products for the B-to-C customers via online-shop. The method allowed the application of the Pareto distribution, which in turn revealed that majority of the checked stock keeping units had problems with various parameters. Also at the other end of the distribution, several hundred SKU s were identified to very likely have problems with search engine visibility or with customer needs.

4 ALKUSANAT Alkusanat viittaa jonkin alkamiseen. Niitä kuitenkaan harvoin kirjoitetaan diplomityön alkuvaiheessa. Jos ne kirjoitettaisiin, välittyisi niistä luultavasti runsain mitoin tuskaa ja kenties epäröintiä tulevan työvuoren edessä. Useimmiten ne siis kirjoitetaan vasta lopuksi siinä vaiheessa, kun kaikki on jo takana ja voi huokaista viimein helpotuksesta. Tällöin voi kuitenkin jotakin oleellista unohtua, koska taaksepäin katsottaessa mennyt aika tuntuu yleensä kuluneen nopeasti ja vaikeudet ovat ehkä suurimmaksi osaksi jo unohtuneet. Perille ei voi kuitenkaan päästä kulkematta matkaa. Diplomityössäkin juuri tuo matkalla olo on ehkä se tärkein, sillä ainoastaan sen kautta voi syntyä oppimista. On tietysti hyvä päästä myös perille muodolliseen tavoitteeseen. Perille pääsy on kuitenkin seurausta tehdystä matkasta. Käytännössä tavoitteen saavuttamista helpottaa tuttujen projektityöskentelyn periaatteiden aktiivinen soveltaminen - välietapit ja ennen kaikkea määräajat. Diplomityön määräaika eli deadline on se viimeinen painekattila, joka jollakin tuntemattomalla, mystisellä tavalla tekee keskeneräisistä töistä valmiita ja teekkareista diplomi-insinöörejä. Haluan lausua kiitokset työn ohjaajina toimiville tutkijaopettaja Petri Niemelle ja professori Janne Huiskoselle hyvistä neuvoista projektin aikana, sekä niistä monista tärkeistä opeista, jotka ovat aiemmin varsinaisten opintojen lomassa luoneet pohjaa muun muassa tälle työlle. Kiitokset myös TUDI 2012-ryhmän opiskelijakollegoille ja Punkkerikadun terästeekkariketjun jäsenille kaikesta avusta, yhteistyöstä ja hienoista hetkistä yhteisen matkamme varrella. Lopuksi haluan kiittää omia taustajoukkojani ymmärryksestä ja pitkämielisyydestä. Tämä on vaatinut teiltä paljon. Näillä sanoilla haluan kannustaa eteenpäin kaikkia nykyisiä ja tulevia tekniikan ylioppilaita. Savonlinnassa Antti Räsänen

5 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO TYÖN TAUSTA TAVOITTEET JA RAJAUS TUTKIMUKSEN TOTEUTUSTAPA RAPORTIN RAKENNE TEKIJÖITÄ OSTOPÄÄTÖKSEN TAUSTALLA VERKKOKAUPASSA VERKKONÄKYVYYS TUOTTEEN HINNOITTELUN VAIKUTUS VERKKOKAUPASTA OSTAMISEEN VARASTOPUUTETILANTEIDEN VAIKUTUS LUOTTAMUS LOPULLISENA SUODATTIMENA OSTOPÄÄTÖKSELLE KYSYNNÄN TUNNISTAMINEN JA KOHDISTAMINEN NIMIKKEISTÖÖN WEB-ANALYTIIKAN ROOLI POTENTIAALISTEN OSTAJIEN TUNNISTAMINEN KÄVIJÄVIRRAN JOUKOSTA KYSYNTÄÄ INDIKOIVAN MALLIN TAUSTA KYSYNTÄÄ INDIKOIVA MALLI KAHDEN OTOKSEN 2-SUUNTAINEN KOLMOGOROV-SMIRNOV- YHTEENSOPIVUUSTESTI TEORIAMALLIN TESTAAMINEN CASE-YRITYKSESSÄ CASE-YRITYKSEN ESITTELY TYÖN TAUSTATEKIJÄT CASE-YRITYKSESSÄ DATAN KERÄÄMINEN MALLIN TESTAAMISTA VARTEN KYSYNTÄÄ INDIKOIVAN MALLIN TESTAAMINEN MALLIN TUOTTAMAN KYSYNNÄN AJURIN SOVELTAMINEN CASE-YRITYKSEN NIMIKKEISTÖÖN NIMIKKEIDEN SUHTEELLISEN HINNOITTELUASEMAN SELVITTÄMINEN VARASTOPUUTETILANTEIDEN SELVITTÄMINEN TUOTEKUVAUSTEN RIITTÄVYYDEN SELVITTÄMINEN

6 4.9 VERKKONÄKYVYYDEN TUTKIMINEN NIMIKKEILLE, JOTKA EIVÄT KERÄNNEET KATSELUKERTOJA TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET KYSYNTÄÄ INDIKOIVAN MALLIN KÄYTTÖKELPOISUUS HINNOITTELUN MAHDOLLINEN VAIKUTUS VARASTOPUUTETILANTEIDEN MAHDOLLINEN VAIKUTUS TUOTEKUVAUSTEN MAHDOLLINEN VAIKUTUS NIMIKEPARAMETRIEN YHDISTETTY VAIKUTUS VERKKONÄKYVYYDEN MAHDOLLINEN VAIKUTUS TULOSTEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI JOHTOPÄÄTÖKSET MAHDOLLISIA JATKOTUTKIMUSKOHTEITA JA TOIMENPIDESUOSITUKSIA AJUREIDEN STABIILIUS JA LAAJEMPI KÄYTTÖKELPOISUUS EPÄSUORAN KYSYNNÄN SIIRTYMISVIIVE OSTOTAPAHTUMIKSI SUOSITUKSIA CASE-YRITYKSELLE JATKOTOIMENPITEIKSI YHTEENVETO LÄHDELUETTELO LIITTEET 2

7 KUVALUETTELO Kuva 1. Laajakaistaliittymät ja vuotiaat internetin käyttäjät Suomessa... 6 Kuva 2. Mobiilimyynnin osuus verkkokauppojen asiakasvirrasta... 7 Kuva 3. Verkko-ostamisen aktivoituminen... 8 Kuva 4. Tutkimuskysymykset Kuva 5. Lukujen ja osioiden keskinäiset yhteydet Kuva 6. Kuluttajan ostopäätösprosessi (Lähde: Rowley, 2000) Kuva 7. Esimerkki asiakkaiden etenemisestä ostoprosessissa ja kanavien välillä. (mukaillen Hallavo, 2013) Kuva 8. Käyttäjävirran ohjautuminen hakutulossijoituksen mukaan. (Lähde: 2014) Kuva 9. Kriittiset pisteet ostopäätöksen kannalta Kuva 10. Internetin asiakaspotentiaalin suodattuminen kanta-asiakkuuksiksi Kuva 11. Ongelma-alueen tunnistaminen Kuva 12. Kysynnän ajurien mallintaminen Kuva 13. Kysyntätiedon sovellusalueita Kuva 14. Case-yrityksen liiketoiminta-alueet, asiakassegmentit ja tarjooma Kuva 15. Arvolupauksen kytkentä verkkokaupan kautta asiakassegmentteihin Business model Canvas-mallissa. (mukaillen Osterwalder & Pigneur, 2010) Kuva 16. Kysyntäajuri 1:n alustava tarkastelu Kuva 17. Kysyntäajuri 2:n alustava tarkastelu Kuva 18. Kysyntäajuri 1:n Kolmogorov-Smirnov-testi Kuva 19. Kysyntäajuri 2:n Kolmogorov-Smirnov-testi Kuva 20. Kysyntäajuri 1:n soveltaminen nimikkeistöön Pareto-rajauksella Kuva 21. Googlen asema hakukonevertailussa Kuva 22. Verkkonäkyvyyden ja nimikeparametrien vaikutus yrityksen tuotevalikoiman ja asiakastarpeiden suhteeseen

8 TAULUKKOLUETTELO Taulukko 1. Kävijävirran tunnuslukuja (Lähde: Cyber Monday Report, ) Taulukko 2. Kävijäklustereihin kohdistuvat osto-odotukset (Lähde: Moe, 2003) Taulukko 3. Kävijäklustereiden sivustokäyttäytyminen (Lähde: Moe, 2003) Taulukko 4. Riskitason α vaikutus Kolmogorov-Smirnov-testin kriittisen arvon kaavaan. 37 Taulukko 5. Case-yrityksen kävijäseurannan tunnusluvut viitearvovertailussa Taulukko 6. Ajurivaihtoehtojen numeerinen vertailu Taulukko 7. Case-yrityksn hinnoittelu vertailussa kilpailijoihin Taulukko 8. Katselukertoja keräämättömien nimikkeiden hakukonenäkyvyys

9 1 JOHDANTO Useampia vuosia jatkuneesta talouden alamäestä huolimatta on verkkoliiketoiminnan trendi ollut jatkuvasti kasvava, kunnes se vuoden 2013 aikana alkoi ilmeisesti kuluttajien luottamuksen laskun vuoksi kääntyä laskuun (IBM Digital Analytics Benchmark, 2013, p. 5; Vilkas Group, 2013). Esimerkiksi suomalainen verkkokauppa on kasvanut vuosien 2010 ja 2013 välisenä aikana noin 18 %, mikä tarkoitti arviolta 10,5 miljardin euron liikevaihtoa vuoden 2013 lopussa (TNS Gallup, 2014, p. 5). Ilmiö on luonteeltaan kansainvälinen ja ylittää säännöllisesti uutiskynnyksen tuoreena esimerkkinä tästä käy kiinalaisen verkkokauppajätti Alibaban listautuminen New Yorkin pörssiin syyskuussa 2014 (Reuters, 2014). Verkkokauppa on tullut jäädäkseen ja sen vaikutus tuntuu voimakkaasti myös kivijalkakauppojen arkipäivässä. Monet liikkeet, joiden varsinainen ydinliiketoiminta on ollut muualla, ovat katsoneet tarpeelliseksi perustaa alkuperäisen toimintansa rinnalle myös verkkokaupan. Tilanne on näiden toimijoiden kannalta haasteellinen, koska verkkokaupan toimintalogiikka ja kilpailuympäristö poikkeavat oleellisesti siitä, mihin perinteisen fyysisen kaupan parissa on totuttu (So, et al., 2005, p. 1225). Erityisesti aloittavien verkkokauppojen kohdalla tilanne on usein hankala; ne joutuvat heti ainakin periaatteessa kilpailemaan suoraan globaalilla areenalla, koska verkkokaupankäynti ei tunne sanan varsinaisessa merkityksessä rajoja. Lisäksi myyntiä saadakseen yrityksen tulisi tässä ympäristössä sekä kyetä valitsemaan tuotevalikoimaansa oikeat tuotteet (Lahtinen, 2013, p. 32) että saamaan sivustolleen kävijävirtaa, jolle tarjota tuotteita mieluummin nopealla toimitusajalla kilpailukykyiseen hintaan, ja vielä synnyttämään ostopäätöstä miettivissä kuluttajissa luottamus kauppaa kohtaan. Ostopäätökseen keskeisesti vaikuttavat tuotevalikoimaan ja tuoteparametreihin liittyvät päätökset joudutaan usein tekemään tilanteessa, jossa niihin kohdistuvaa kysyntää ei esimerkiksi myyntihistorian puuttuessa tunneta, minkä lisäksi varautuminen ja reagoiminen äkillisiin kysyntäpiikkeihin tai sesonkeihin voi olla vaikeaa (Verkkokauppa.com, 2014, pp , 23-24). 5

10 On mahdollista, että verkkokaupan myynti ei tunnu lähtevän syystä tai toisesta lainkaan käyntiin. Miten silloin löydetään ehkä suurestakin nimikevalikoimasta ne yksittäiset nimikkeet, joihin huomio tulisi keskittää tarkemmin parametritasolla? Miten tunnistaa nimikkeet, joiden osalta tulisi keskittyä näkyvyyden parantamiseen? Ennen kaikkea - millä tavalla voidaan nopeasti, tehokkaasti ja pienellä vaivalla keskittää oikeat toimenpiteet oikeisiin nimikkeisiin resursseilla, jotka ovat etenkin toimintaansa aloittavien verkkokauppojen kohdalla usein hyvin niukat.? Näitä kysymyksiä tarkastellaan tämän diplomityön puitteissa. 1.1 Työn tausta Edullisten laajakaistayhteyksien leviäminen ja internetiä säännöllisesti käyttävien määrän kasvu yhdessä yleisen verkkoon siirtymisen trendin kanssa loivat perustan verkkokauppaliiketoiminnalle (kuva 1). Vielä muutama vuosi sitten marginaaliryhmään kuuluneet älypuhelimet ovat nyt enemmistön käytössä - niiden osuus suomalaisten käyttämistä matkapuhelimista ylitti 50 % vuonna 2013, ja suosituimman 15 puhelinmallin joukossa oli 10 älypuhelinmallia (Vesselkov, et al., 2014). Kuva 1. Laajakaistaliittymät ja vuotiaat internetin käyttäjät Suomessa 6

11 Tämä trendi on havaittavissa myös verkkokauppojen asiakasvirtaa tarkastelemalla; vielä muutama vuosi sitten käytännössä kaikki verkkokauppa-asiointi asiointi tapahtui perin- teisten tietokoneiden ja kiinteiden yhteyksien avulla, mutta nyt asiakkaat ovat IBM:n vuosittain julkaisemien Cyber Monday - verkkokauppatutkimustulosten mukaan nopeasti mobilisoitumassa. Mobiililiikenteen osuus sekä verkkokauppojen asiakasvir- rasta että ostoista (kuva 2) on seitsenkertaistunut vuosien 2010 ja 2013 välisenä aikana (Coremetrics, 2010; IBM Benchmark, 2011; IBM Digital Analytics Benchmark, 2012; IBM Digital Analytics Benchmark, 2013). Kehitys on siis ollut hyvin nopeaa ja tämä tarkoittaa verkkokauppojen kannalta sitä, että niiden on syytä huomioida myös mobiilikäyttäjät esimerkiksi sivustojensa toteutuksessa. Ainakin verkkokaupan kärkikehitystoimiaan vastaamassa toimijat ovat tunnistaneet nistaneet tämän tarpeen ja ovat osana siihen (Verkkokauppa.com, 2014, p. 58). Kuva 2. Mobiilimyynnin osuus verkkokauppojen asiakasvirrasta Verkkokaupan kasvua rajoittavat tekijät ovatkin olleet lähinnä kuluttajien asennepuolella ja toisaalta verkkokauppojen omassa toiminnassa; vielä 2000-luvun alussa verkjopa perinteiset päivit- kokauppa oli suurelta osin marginaali-ilmiö, mutta sittemmin täistavaran kivijalkatoimijat Suomessa esimerkiksi S- ja K-ryhmät - ovat joutuneet tunnustamaan realiteetit ja huomioimaan toiminnassaan verkossa ostavat asiakkaat (MTV:n talousuutiset, 2012). 7

12 Dann & Dann (2011, pp ) toteavat verkkokäyttäytymisen yleensä noudattavan Rogersin (1983) teoriaa innovaatioiden diffuusiosta, jonka mukaan uuden idean omaksuvat ensimmäisenä innovaattorit, joita seuraavat järjestyksessä aikaiset omaksujat, aikainen enemmistö, myöhäinen enemmistö ja viimeisenä hitaat omaksujat. Teorian mukaan diffuusiossa innovaatio kommunikoidaan kanavia pitkin ajan kuluessa sosiaalisen systeemin jäsenten välillä ja sen komponentteja ovat 1) innovaatio, 2) kommunikaatiokanavat, 3) aika ja 4) sosiaalinen systeemi. Kommunikointi liittyy erityiseen viestiin, jonka keskiössä on (sosiaalisessa systeemissä) uutena koettu idea tai käytäntö. (Rogers, 1983, pp. 10, 34-35). Tilastokeskuksen verkkokauppa-aktiivisuutta käsittelevä katsaus loppuvuodelta 2013 (Tilastokeskus, 2013) antaakin innovaatioiden diffuusiokuvaajalle asetettuna trendin (kuva 3), joka viittaa siihen että todella aktiivisten verkko-ostajien (käyttö päivittäistä tai viikoittaista) osuus tulee saavuttamaan ennen pitkää ikäryhmässä enemmistön. Kun tähän kokonaisuuteen vielä lisätään se tosiasia, että verkossa tapahtuva kaupankäynti on aidosti globaalia toimintaa (Lahtinen, 2013, p. 28), voidaan hyvin sanoa, että perinteinen kuluttajakauppa elää tällä hetkellä merkittävää murrosvaihetta. Verkkokauppojen kannalta tällä on tietystikin tulevaisuuden näkymiä suunniteltaessa hyvin suuri merkitys, koska tämä tarkoittaa toisaalta ostojen moninkertaistumista mutta samalla myös ulkomaisen kilpailun huomioimisen välttämättömyyttä. Kuva 3. Verkko-ostamisen aktivoituminen 8

13 Verkkokauppa on siis tutkimusaiheena ajankohtainen toiminta kehittyy nopeasti ja saa jatkuvasti uusia muotoja sekä sisällöllisesti, että erilaisten innovaatioiden vauhdittamana. Yksittäisen verkkokaupan menestys riippuu pääasiassa siitä, kuinka hyvin se onnistuu houkuttelemaan kävijöitä sivustolleen ja sitten tuotevalikoimansa avulla vastaamaan heidän tarpeisiinsa (Lahtinen, 2013, p. 36). Asiakkaiden saaminen sivustolle edellyttää lähtökohtaisesti hyvää näkyvyyttä verkossa. Verkkonäkyvyys ja sen parantaminen on laaja aihealue, josta on olemassa runsaasti kirjallisuutta. Verkkonäkyvyyden teknistä puolta sivutaan asiayhteyden vuoksi lyhyesti, mutta siihen ei puututa tämän työn puitteissa syvällisemmin. Tässä diplomityössä selvitetään verkkokauppasivustolle jollakin tavalla tiensä löytäneiden kävijöiden ostoaikomusten (selailukäyttäytymisen perusteella arvioitu epäsuora kysyntä) ja sivuston tuotevalikoiman kohtaamista. Mitä paremmin nämä kaksi asiaa saadaan kohtaamaan toisensa, sitä paremmin voi odottaa myynnin kehittyvän. Vastaavasti ongelmat niiden kohtaamisessa näyttäytyvät matalina myyntilukuina. Asia liittyy periaatteessa minkä tahansa verkkokaupan toimintaan ja sillä on vahva kytkentä yrityksen päivittäiseen kaupankäyntiin ja tulokseen. Erityisesti aihetta lähellä ovat toimintansa alkuvaiheessa olevat verkkokaupat, joilla ei ole vielä selkeää kuvaa nimikkeistöönsä kohdistuvasta kysynnästä. Samoin aihe sivuaa verkkokauppoja, joilla on myyntivolyymiin liittyviä ongelmia tai joiden tuotevalikoima vaihtuu tiheästi. Kolmantena läheisenä ryhmänä ovat verkkokaupat, joiden toiminnalle tunnusomaista on kysynnän sesonkiluonteisuus. 1.2 Tavoitteet ja rajaus Tämän diplomityön tavoitteena on muodostaa teoriatietoon pohjautuva käyttökelpoinen malli, jonka avulla fyysisten tuotteiden kuluttajille suunnattua (B to C) verkkokauppaliiketoimintaa harjoittavat yritykset erityisesti yritykset, joilla on käytössään niukasti verkkokaupan nimikkeistöön liittyvää myyntihistoriatietoa voivat arvioida 9

14 dynaamisesti tuotevalikoimaansa kohdistuvaa kysyntää, ja tätä tietoa hyödyntäen keskittää huomion ja toimenpiteet rajoitettuun määrään merkitykseltään suuria nimikkeitä. Tavoitteen taustalla on tarve löytää ratkaisuja tilanteisiin, joissa tuotteiden myynti verkkokaupassa ei jostakin syystä vaikuta toimivan normaalisti, ja epäilykset kohdistuvat ensisijaisesti tuotteisiin tai niiden parametreihin. Sivutuotteena tunnistetaan nimikkeitä, joiden pitäminen valikoimassa on kyseenalaista tai joiden verkkonäkyvyyttä tulisi lisätä. Tämän diplomityön puitteissa rajoitutaan etsimään vastauksia kuvan 4 mukaisen hierarkian muodostaviin tutkimuskysymyksiin, joita selvitetään case-yritysesimerkin avulla. Kuva 4. Tutkimuskysymykset Toinen tyypillinen tarve, johon mallia voitaisiin käyttää, ovat sesonkiluonteisessa kaupassa ilmenevät kysynnän vaihtelut, joiden tunnistamiseen epäsuoran kysyntätiedon avulla olisi mahdollista pyrkiä. Epäsuoran kysyntätiedon perusteella periaatteessa mahdollistuva nimikkeistön muodollinen ABC-luokittelu rajataan tämän diplomityön ulkopuolelle, koska se vaatisi taustalle ainakin varastopolitiikkasovelluksia ajatellen 10

15 - pidempiaikaista nimikekohtaista (mikro)konversion eli myyntikertakatselukertasuhteen seurantaa, ja toisaalta se aihealueena on enemmän kysyntätiedon eräs mahdollinen sovelluskohde kuin asian ydin. Kolmantena mahdollisena tarpeena voisi olla tilanne, jossa valikoimaan lisätään uusia (suhteellisen kalliita) nimikkeitä, joiden kysynnästä ei voida tehdä ennakko-oletuksia. 1.3 Tutkimuksen toteutustapa Keskeinen tutkimuskysymys pyrkii selvittämään, miksi case-yrityksen verkkokaupan myynti ei toimi kunnolla. Koska nimikkeiden määrät voivat olla varsin huomattavia ja toisaalta asiakkaiden ostot kohdistuvat nimikkeistöön ilmeisen satunnaisesti, muodostuu ongelmaksi tunnistaa valikoimasta kaikkein tärkeimmät nimikkeet, joihin tarkempi selvitys keskitetään tilanteessa, jossa realisoituneesta myynnistä on olemassa vain vähän dataa. Tämän vuoksi perinteisen ABC-analyysin toteuttaminen caseyrityksessä ei olisi mielekästä, koska sitä suoraan soveltamalla tuskin saataisiin merkittävää tietoa ongelmasta. Case-yrityksen tapauksessa ainoana ongelmana ei ilmeisesti ole varastonohjauspolitiikka (tai sen puuttuminen), vaan nimikkeiden parametrit ja tuotesivujen ominaisuudet laajemmassa mielessä. Perusongelma on kuitenkin teknisesti sama; miten saada tietää, mihin nimikkeisiin huomio ja toimenpiteet tulisi keskittää tarkemmin? ABCluokittelussa käytettävä Pareto-periaate (Hopp, 2003, p. 4) voisi toimia hyvänä perustekniikkana tämän fokuksen laatimisessa. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että joskus (kuten case-yrityksen tapauksessa) myyntiä on toistaiseksi liian vähän suoran systemaattisen tarkastelun perustaksi. Varsinaisen laajemman myyntihistoriatiedon puuttuessa luokittelu on siis tehtävä jollakin muulla perusteella. Myynnille olisi pystyttävä tunnistamaan ajureita, jotka mahdollisimman hyvin indikoisivat todennäköisesti myytäviä nimikkeitä. Verkkokaupan peruskäsitteistä tiedetään, että jokin osa sivuston käyntikerroista konvertoituu ostoiksi (konversio). Käyntikerrat siis ilmeisesti jollakin tavalla indikoivat kysyntää. Jos tämä mekanismi voidaan selvittää, voitaisiin sitä ehkä käyttää varsinaisen kysynnän sijasta kiinnittämään huomio nimikkeistössä 11

16 määrällisesti riittävän pieneen osaan tarkempaa tarkastelua varten. Tällöin olisi ehkä tarkoituksenmukaisempaa puhua varsinaisen ABC-luokittelun sijasta Paretojakaumaan perustuvasta epäsuoran kysyntätiedon kohdentamisesta ja hyödyntämisestä, jossa välineenä käytetään tarkoituksenmukaista kysynnän ajuria. Tutkimus toteutetaan tästä syystä seuraavan logiikan mukaisesti: - Tutustutaan aihepiirin kirjallisuuteen ja ajantasaisiin menetelmiin - Muodostetaan kokonaiskuva, joka toimii viitekehyksenä - Asetetaan hypoteesit tutkimuskysymysten jatkoksi - Validoidaan oletettu (myyntiin liittyvä) ongelma vertaamalla yrityksen verkkokaupasta kerättävää dataa kirjallisuudesta saataviin viitearvoihin - Koostetaan malli, jolla epäsuora kysyntä (kysynnän ajuri) saadaan esiin - Testataan mallia case-yrityksen nimikkeistössä - Tutkitaan kysynnän ajurin avulla löydettäviä potentiaalisia ongelmakohtia nimikkeistössä o hinnoittelu o varastopuutteet o tuotekuvaukset o verkkonäkyvyys - Vastataan tutkimuskysymyksiin hypoteesien kautta Case-yrityksen verkkokauppasivustoon liittyvä empiirinen tutkimusdata kerätään yrityksen verkkokauppaohjelmiston (case-esimerkissä epages) ja webanalytiikkasovelluksen (Google Analytics) avulla. Lisäksi hyödynnetään yrityksen nimiketietokantaa, koska kaikkia tietoja ei saada verkkokauppaan suoraan kytkettävistä ohjelmistoista. Verkkokauppaohjelmistosta saadaan analysoinnin tueksi sivuston toteutuneet myyntiluvut. Web-analytiikkasovelluksen avulla kerätään tietoa sivuston kävijöiden selailukäyttäytymisestä verkkokaupan tuotesivuilla, minkä perusteella pyritään arvioimaan epäsuorasti nimikkeisiin kohdistuvaa kysyntää. Kysynnän perustana ei siis käytetä toteutuneeseen myyntiin perustuvaa historiatietoa, vaan (lähes) ajantasaista selailukäyt- 12

17 täytymistä. Tämä perustuu kahteen asiaan: - toteutuneen myynnin historiaa ei ole välttämättä saatavilla riittävästi (tilanne on tämä myös case-yrityksessä) - toteutunut myyntihistoria ei välttämättä anna ajantasaista kuvaa siitä, mitä asiakkaat ovat kulloinkin etsimässä (esimerkiksi sesonkien ajoittainen vaikutus) Epäsuoraa kysyntätietoa käytetään tunnistamaan nimikkeitä, joita asiakkaat olisivat ilmeisesti kiinnostuneita ostamaan. Tätä tietoa verrataan saatavilla olevaan, rajalliseen määrään tietoa toteutuneesta myynnistä, minkä oletetaan indikoivan epäsuoran kysynnän ja myynnin välistä suhdetta jollakin tavalla. Nimikkeistön analysointia varten nimikkeet tulee saada kysyntäajurin mukaiseen laskevaan järjestykseen. Tämä on tärkeää, koska verkkokaupan nimikkeistö voi sisältää tuhansia nimikkeitä, eikä sen ylläpitäjillä useinkaan ole resursseja tutkia niitä kaikkia tarkasti. Edelleen, koska tilanne nimikkeistössä muuttuu jatkuvasti esimerkiksi sesonkien, kilpailutilanteen tai uusien tuotteiden vaikutuksesta on tarkastelu ja toimenpiteet kyettävä toteuttamaan nopeasti ja kustannustehokkaasti. Kysynnän ajuria käytetään tässä vaiheessa selvittämään, onko valikoimassa nimikkeitä, joita kävijät eivät ilmeisestä kiinnostuksesta huolimatta ehkä voi, halua tai uskalla ostaa. Oletettavasti juuri näiden nimikkeiden tuoteparametreista tai tuotesivuilta saattaa löytyä syitä heikosti kehittyneeseen myyntiin. Tästä syystä empiirisessä osassa suoritetaan näiden nimikkeiden osalta analyysi, jonka toivotaan antavan viitteitä mahdollisista nimikeparametreihin liittyvistä ongelmista ja siten myös antavan suuntaviivat tarvittaville toimenpiteille case-yrityksen tapauksessa. Lisäksi selvitetään, onko sivustolla nimikkeitä, joita kävijät eivät katsele lainkaan. Jos on, tutkitaan niiden osalta mahdollisia verkkonäkyvyysongelmia. Analyysiä varten case-yrityksen verkkokauppasivustosta kerättiin dataa kahden kuukauden pituiselta ajanjaksolta. Jakso valittiin tämän pituiseksi teknisistä syistä; webanalytiikan käyttöönotto määritti seurannan alkupäivämäärän ja diplomityöprojektin kokonaisaikataulu vastaavasti loppupäivämäärän. Todellisessa tilanteessa tarkastelu- 13

18 jakso tulisi valita muulla perusteella, kuten sesongin vaiheen tai aktiivisuuden mukaan. Esimerkiksi käyttäjäliikenteen ollessa huomattavan suurta, voidaan jaksoa lyhentää. Case-yrityksen tapauksessa haluttiin varmistaa riittävä datan määrä esimerkkitapausta varten, mihin kahden kuukauden jakson arvioitiin myös riittävän. 1.4 Raportin rakenne Tämä diplomityöraportti on jaoteltu seitsemään osaan kuvan 5 mukaisesti. Osioiden sisäiset ja eri aihealueiden väliset input-output-suhteet ilmenevät nuolien kulkusuunnassa. Johdanto esittelee työn taustan, keskeiset tutkimusongelmat ja menetelmät. Teoriaosassa luodaan katsaus aiheen kannalta merkityksellisiin tutkimustuloksiin ja kirjallisuuteen, joista pyritään löytämään soveltamiskelpoista tietoa potentiaalisten kysynnän ajureiden muodostamiseksi ja niiden validoimiseksi tässä työssä tuotettavan testimallin avulla. Empiirisessä osassa kokeillaan mallia ja tuotetaan sen avulla testattu kysynnän ajuri, jota sovelletaan case-yrityksen tilanteeseen. Johtopäätösosio esittää yhteenvedon tuloksista ja arvioi niitä. Lisäksi arvioidaan mallin käyttökelpoisuutta ja luotettavuutta. Lopuksi pohditaan aiheeseen liittyviä jatkotutkimuskohteita ja annetaan case-yritykselle suosituksia jatkotoimenpiteiksi. Yhteenveto tiivistää diplomityön sisällön keskeiset asiat lukijan kannalta nopeasti läpi luettavaan muotoon. 14

19 Kuva 5. Lukujen ja osioiden keskinäiset yhteydet 15

20 2 TEKIJÖITÄ OSTOPÄÄTÖKSEN TAUSTALLA VERKKOKAUPASSA Tässä teoriaosuudessa käsitellään verkkokaupankäyntiin liittyvää asiakaspotentiaalin muuttumista kävijävirraksi ja edelleen tämän kävijävirran verkkokaupan nimikkeistöön kohdistamaksi katselutoiminnaksi, josta osa voidaan tulkita epäsuoraksi kysynnäksi. Aihetta lähestytään tällä tavalla johdattelevasti, koska verkkokauppa poikkeaa monin tavoin perinteisestä kaupankäynnistä, eivätkä kaikki sen logiikkaan liittyvät osatekijät ole välttämättä helposti ymmärrettävissä, jos niihin mennään suoraan esittelemättä taustalla vallitsevia syy-yhteyksiä. Kävijöiden sivustoon kohdistama mielenkiinto ilmenee sivuston saamien katselukertojen muodossa, ja näihin katselukertoihin liittyy tiettyjä piirteitä, jotka indikoivat ostohalukkuutta selvemmin kuin toiset. Vaikka asiakkaat tarkastelevat nimikkeitä eri syistä vaihtelevassa määrin joko harkiten niiden ostamista tai jostakin muusta syystä - ei tämä kuitenkaan valtaosassa tapauksia johda varsinaiseen ostotapahtumaan, eli muutu realisoituneeksi kysynnäksi. Kuitenkin on loogista olettaa, että jos jokin tietty nimike herättää kävijöiden keskuudessa runsaasti mielenkiintoa (tuotesivua katsellaan usein), tulisi tällaisen nimikkeen myynnin myös jollakin tavalla korreloida katselukertojen kanssa. Jos taas nimikettä ei katsella lainkaan, on loogisesti hyvin epätodennäköistä että asiakkaat myöskään ostaisivat tai yleensä voisivat ostaa sitä. Jos nimikkeet sen sijaan keräävät runsaasti katselukertoja, mutta eivät kuitenkaan juuri lainkaan myyntiä, tarkoittaa tämä mitä ilmeisimmin sitä, että joko segmentoinnissa, tuoteparametreissa tai sivuston yleisrakenteessa on ongelm(i)a. Epäsuoran kysyntätiedon avulla pyritään tunnistamaan, onko sivustolla tällaisia ongelmakohtia ja jos on, missä ne todennäköisesti sijaitsevat ja miten niitä voitaisiin lähteä ratkaisemaan. 2.1 Verkkonäkyvyys Internet tarjoaa periaatteessa rajattoman asiakaspotentiaalin verkkokaupan käyttöön. Tämän potentiaalin hyödyntäminen ei ole kuitenkaan helppoa, sillä voidakseen päätyä asiakkaan ostopäätöksen kohteeksi, on verkkokaupan ensin tultava löydetyksi 16

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi?

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mitä teet ensimmäiseksi, kun etsit tietoa jostain asiasta? Luultavimmin Google- haun, etkä ole ainut: ihmiset ovat siirtyneet yhä enemmän nettiin käyttämään sähköisiä

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Päivittäistavarakaupan digitalisoituminen 2014

Päivittäistavarakaupan digitalisoituminen 2014 Päivittäistavarakaupan digitalisoituminen 2014 Esimerkkejä tutkimuksen sisältämästä tiedosta TNS Gallup Päivittäistavarakauppa digitalisoituvan kuluttajan edessä Tutkimus vastaa kysymyksiin: Näkyykö verkkokaupan

Lisätiedot

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia Webinaari 24.5.2017 Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko 1 Keitä me olemme? Juho Putkonen @juhoputkonen linkedin.com/in/juhoputkonen Jarkko Anttiroiko

Lisätiedot

Enjoy Online Shopping.

Enjoy Online Shopping. Enjoy Online Shopping. Nosto parantaa verkkokaupan Enjoy Online Shopping. tulosta tuottamalla asiakkaille henkilökohtaisen ostokokemuksen Nosto vaikuttaa positiivisesti Verkkokaupan konversioon Tilauksen

Lisätiedot

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi Artem Daniliants / LumoLink CEO at LumoLink Verkkokauppa & Web teknologian asiantuntija 13+ vuotta kokemusta Internet liiketoiminnasta 10+ vuotta kokemusta

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM

Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM - Ohjelmistoja digitaaliseen viestintään Koodiviidakko Oy Koodiviidakko Oy on digitaaliseen viestintään ja

Lisätiedot

Japanin verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Japanin verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Japanin verkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Japanin verkkokauppa Numeroina Japanin väestömäärä 126 miljoonaa Internet-penetraatio 52 %, kasvu

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy REALTIME CUSTOMER INSIGHT YMMÄRRÄ ASIAKASTA Asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta mittaamalla saadaan arvokasta tietoa asiakasrajapinnasta. Analysoimalla tätä tietoa ja reagoimalla siihen asiakassuhteet

Lisätiedot

Verkkolöydettävyys lisäsi asiakkaita CASE HS-Works

Verkkolöydettävyys lisäsi asiakkaita CASE HS-Works Verkkolöydettävyys lisäsi asiakkaita CASE HS-Works Toimiala: IT-palvelut Yritys: HS-Works Oy Liiketoiminta on yleisesti ottaen kasvanut koko vuoden ja ennätyskuukausiakin on mahtunut joukkoon. Fonectalla

Lisätiedot

Kiinan verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Kiinan verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Kiinan verkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Kiinan verkkokauppa Numeroina Kiinan väestömäärä 1,36 miljardia Internet-penetraatio 52 %, kasvu

Lisätiedot

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00.

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00. Tuotantotalouden laitos HARJOITUSTYÖ Tuotantotalous 1 kurssin harjoitustyön tarkoituksena on tutustua yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviin peruskäsitteisiin. Harjoitustyön suoritettuaan opiskelijalla

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa

Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa Redera ja DiVia N=548 kuluttajaa, marraskuu 2011- tammikuu 2012 Joka toinen suomalainen asioi tänä jouluna verkkokaupoissa

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Agenda Myynnin suurin ongelma Ongelman ratkaiseminen, ensimmäiset vaiheet Jari Juslén

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Lisää kauppaa. - Kävijästä ostava asiakas - Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta

Lisää kauppaa. - Kävijästä ostava asiakas - Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Lisää kauppaa - Kävijästä ostava asiakas - Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Aiheet: 1. Mitä kaupassa oikein tapahtuu? 2. Verkkokaupan haasteet ja mahdollisuudet 3. Kuinka onnistut verkkokaupassa?

Lisätiedot

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN Pertti Alasuutari Lyhyt kuvaus Monografia koostuu kolmesta pääosasta: 1. Johdantoluku 2. Sisältöluvut 3. Päätäntäluku Lyhyt kuvaus Yksittäinen luku koostuu kolmesta osasta

Lisätiedot

Virheraportoijien virhemäärien jakaumat virhetietokannassa

Virheraportoijien virhemäärien jakaumat virhetietokannassa Virheraportoijien virhemäärien jakaumat virhetietokannassa (Valmiin työn esittely) 13.9.2010 Ohjaaja: TkT Mika Mäntylä Valvoja: prof. Harri Ehtamo Yleistä ohjelmistoissa virheitä, jotka estävät ohjelmistojen

Lisätiedot

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen marko.viljanen@jm.eto.fi gsm 041-5340051 Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen Customer Experience Design 21.10.2014 Tunnistaminen, avaaminen ja kehittäminen Haluamme

Lisätiedot

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9. NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.2016 Näytön arvioinnista Monissa yksittäisissä tieteellisissä tutkimuksissa

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Mitä verkossa ympärillämme Logistiset palvelut Pankki- ja vakuuttaminen

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Petteri Erkintalo Kehitysjohtaja Klikkicom Oy 2011-09-27 2 1. Hakukoneiden pääsy sivustolle on estetty Hakukoneiden pääsyn sivustolle voi estää usein eri keinoin Yllättävän

Lisätiedot

Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT

Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT 2 Projektin alkutilanne Suomalaiset tilaavat painotuotteita yhä enemmän ulkomaisista verkkokaupoista kaikkien

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved.

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved. Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? B2B Merkittävä markkinaosuus Pohjoismaissa. Element toteuttanut yli 200 Lead-to-Revenue Management -projektia alkaen vuodesta 2009

Lisätiedot

Referaatti ja kommentti Florian Bauerin ja L TURin casesta Esomar kongressissa Istanbulissa 2013. Jukka Rastas

Referaatti ja kommentti Florian Bauerin ja L TURin casesta Esomar kongressissa Istanbulissa 2013. Jukka Rastas Referaatti ja kommentti Florian Bauerin ja L TURin casesta Esomar kongressissa Istanbulissa 2013 Jukka Rastas 1 Case study Leveraging Predictably Irrational Decisions Florian Bauer/Vocatus AG Pricing Beyond

Lisätiedot

Lisämyyntiä kannattavasti Google Adwords mainonnalla. Anton Luhtala, Digisome

Lisämyyntiä kannattavasti Google Adwords mainonnalla. Anton Luhtala, Digisome Lisämyyntiä kannattavasti Google Adwords mainonnalla 1 Kannattavan lisämyynnin resepti 1. Hyvä kampanjarakenne 2. Hyvät hakusanat 3. Datan kerääminen 4. Datan seuranta ja tavoitteiden määrittäminen 5.

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Yleistä Käyttöönotto Verkkoyhteydenottokanavat Inboundien ohjaus Älypuhelinten hyödyntäminen. Pikayhteys Takaisinsoitto

Palvelukuvaus. Yleistä Käyttöönotto Verkkoyhteydenottokanavat Inboundien ohjaus Älypuhelinten hyödyntäminen. Pikayhteys Takaisinsoitto Palvelukuvaus Yleistä Käyttöönotto Verkkoyhteydenottokanavat Inboundien ohjaus Älypuhelinten hyödyntäminen Pikayhteys Takaisinsoitto Yleistä Markkinointiviestintä tähtää siihen, että potentiaalinen ostava

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Markus Ossi SEO Technician Klikkicom 2011-05-26 2 Henkilökuva Markus Ossi 32 vuotias ekonomi Tehnyt hakukoneoptimointia vuodesta 1998 Hakukoneoptimointiteknikk o Klikkicomissa

Lisätiedot

Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin.

Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin. Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin. 130 2 5KÄVIJÄMÄÄRÄN KASVU WWW-SIVUJEN KEHITTÄMISELLÄ ENEMMÄN SPONTAANEJA ENEMMÄN ONNISTUNEITA TUOTETIEDUSTELUJA

Lisätiedot

Hakukoneoptimoinnilla hyöty irti verkkosivuista

Hakukoneoptimoinnilla hyöty irti verkkosivuista hakutulosten kärkeen Hakukoneoptimoinnilla hyöty irti verkkosivuista Hakukoneiden merkitys on viime vuosina kasvanut huimasti. Kasvun myötä myös niiden merkitys ja rooli markkinoinnissa on muuttunut. Niin

Lisätiedot

Vinkkejä yrityksen löydettävyyden ja hakukonenäkyvyyden parantamiseen. Jukka Kumpusalo Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Vinkkejä yrityksen löydettävyyden ja hakukonenäkyvyyden parantamiseen. Jukka Kumpusalo Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy Vinkkejä yrityksen löydettävyyden ja hakukonenäkyvyyden parantamiseen Jukka Kumpusalo Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy Suomessa tehdään joka päivä 30 yli miljoonaa Google-hakua KILPAILUETU Sen pitää olla

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi?

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? DSpace-käyttäjäryhmän tilastoseminaari Kansalliskirjaston auditoria, 3.11.2009 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Miksi verkkopalveluiden

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

HYPPY KOHTI KAUPPOJEN KESKITTYMISTÄ

HYPPY KOHTI KAUPPOJEN KESKITTYMISTÄ Perustettu 2009 Kauppahalli24.fi-verkkoruokakauppa avattiin 11/2012 Ulkoistetut partnerit: Terminaalitoiminnot: LTP-logistics oy Kuljetukset: Itella Posti oy Suomalainen omistus Luonnollisesti tuorein

Lisätiedot

EDUTOOL 2010 graduseminaari

EDUTOOL 2010 graduseminaari EDUTOOL 2010 graduseminaari tutkimussuunnitelma, kirjallisuus ja aiheen rajaaminen Sanna Järvelä Miksi tutkimussuunnitelma? Se on kartta, kompassi, aikataulu ja ajattelun jäsentäjä Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

Matemaatikot ja tilastotieteilijät

Matemaatikot ja tilastotieteilijät Matemaatikot ja tilastotieteilijät Matematiikka/tilastotiede ammattina Tilastotiede on matematiikan osa-alue, lähinnä todennäköisyyslaskentaa, mutta se on myös itsenäinen tieteenala. Tilastotieteen tutkijat

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

Estimointi. Estimointi. Estimointi: Mitä opimme? 2/4. Estimointi: Mitä opimme? 1/4. Estimointi: Mitä opimme? 3/4. Estimointi: Mitä opimme?

Estimointi. Estimointi. Estimointi: Mitä opimme? 2/4. Estimointi: Mitä opimme? 1/4. Estimointi: Mitä opimme? 3/4. Estimointi: Mitä opimme? TKK (c) Ilkka Mellin (2004) 1 Johdatus tilastotieteeseen TKK (c) Ilkka Mellin (2004) 2 Mitä opimme? 1/4 Tilastollisen tutkimuksen tavoitteena on tehdä johtopäätöksiä prosesseista, jotka generoivat reaalimaailman

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Miten digimarkkinoinnilla tehdään tulosta?

Miten digimarkkinoinnilla tehdään tulosta? Miten digimarkkinoinnilla tehdään tulosta? OSA 1 /2 idealmainos.fi Miten verkkosivut toimivat myynnin käynnistäjänä? Miten mittaamme Digitaalisen markkinoinnin tuloksia? Voiko digitaalinen markkinointi

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Luentokalvoja tilastollisesta päättelystä. Kalvot laatinut Aki Taanila Päivitetty 30.11.2012

Luentokalvoja tilastollisesta päättelystä. Kalvot laatinut Aki Taanila Päivitetty 30.11.2012 Luentokalvoja tilastollisesta päättelystä Kalvot laatinut Aki Taanila Päivitetty 30.11.2012 Otanta Otantamenetelmiä Näyte Tilastollinen päättely Otantavirhe Otanta Tavoitteena edustava otos = perusjoukko

Lisätiedot

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytys olettaa kaikkien kuvattujen vaatimusten täyttymistä pistemäärän saavuttamiseksi. Esimerkiksi: Raportti täyttää rakenteen ja kieliasun osalta kaikki

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

Suomalaisen verkkokaupan tila EPiServerAscend 15. Mikko Jokela, North Patrol Oy, 19.11.2015

Suomalaisen verkkokaupan tila EPiServerAscend 15. Mikko Jokela, North Patrol Oy, 19.11.2015 Suomalaisen verkkokaupan tila EPiServerAscend 15 Mikko Jokela, North Patrol Oy, 19.11.2015 PÄÄTEEMAT 1. Organisoituminen ja työnjako käytännössä 2. Johtaminen ja liiketoimintaprosessit 3. Asiakkaat 4.

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

KARJALAN TASAVALTA BISNESFOKUKSESSA

KARJALAN TASAVALTA BISNESFOKUKSESSA KARJALAN TASAVALTA BISNESFOKUKSESSA Venäjän-kaupan huippuseminaari Lahdessa 3.10.2013 Markinvest Oy, Karjalankatu 35A 15150 LAHTI 03 752 1810 www.markinvest.fi Tehdään oikeita asioita oikein. Asiakkaistamme

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2016 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2016. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Johdatus tilastotieteeseen Estimointi. TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1

Johdatus tilastotieteeseen Estimointi. TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1 Johdatus tilastotieteeseen Estimointi TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1 Estimointi Todennäköisyysjakaumien parametrit ja niiden estimointi Hyvän estimaattorin ominaisuudet TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 2 Estimointi:

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

Finna Tunnusluvut 5.3.2015

Finna Tunnusluvut 5.3.2015 Finna Tunnusluvut 1. TUNNUSLUVUT Nykyään Finnasta lasketaan seuraavat tunnusluvut: Osallistuvien organisaatioiden määrä Indeksin viitteiden määrä Verkossa saatavilla olevien viitteiden määrä Eri aineistotyyppien

Lisätiedot

Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari

Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Kemira GrowHow: Paikallisen vaihtelun korjaaminen kasvatuskokeiden tuloksissa 21.2.2008 Ilkka Anttila Mikael Bruun Antti Ritala Olli Rusanen Timo Tervola

Lisätiedot

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Lappeenranta 1.10.2008. - Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Lappeenranta 1.10.2008. - Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU - Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Tiina Karppanen (09) 1734 2656 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lappeenranta 1.10.2008 1.10.2008 A 1 Mihin suhdannetietoja

Lisätiedot

Monikanavaisuus, ylikanavaisuus - mitä, miksi ja miten?

Monikanavaisuus, ylikanavaisuus - mitä, miksi ja miten? Monikanavaisuus, ylikanavaisuus - mitä, miksi ja miten? Technopolis Business Breakfast 2.9.2014 Palvelujen ja kaupan professori Hannu Saarijärvi Vakuutustieteen yliopistonlehtori Pekka Puustinen Ohjelmajohtaja

Lisätiedot

Customer Intelligence ja Big Data. Digile D2I Kimmo Valtonen

Customer Intelligence ja Big Data. Digile D2I Kimmo Valtonen Customer Intelligence ja Big Data Digile D2I Kimmo Valtonen Sisältö 1. Data2Intelligence-ohjelman kuvaus 2. Customer Intelligence: mitä sillä tässä tarkoitetaan? 3. Customer Intelligence Big Data ongelmana

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Pankki- ja vakuuttaminen Autonvuokraus Mitä verkossa ympärillämme tapahtuu

Lisätiedot

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma Nina Mesiranta, KTT ERIKA 2020 -tutkimushanke Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu Retail Research Brunch 2012 Ylikanavainen

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia. SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013 Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.fi Social Mobile Local 7.3.2013 Perusversio-esimerkki 1.0

Lisätiedot

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Tampereen teknillinen yliopisto Hypermedia MATHM- 00000 Hypermedian opintojakso 30.9.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Uudet digitaaliset keinot toivat Pizzataxin takaisin kartalle CASE Pizzataxi

Uudet digitaaliset keinot toivat Pizzataxin takaisin kartalle CASE Pizzataxi Uudet digitaaliset keinot toivat Pizzataxin takaisin kartalle CASE Pizzataxi Toimiala: Kahvila- ja ravintolapalvelut Yritys: Helsingin Pizzapalvelu Oy / Pizzataxi Investointi maksoi itsensä takaisin jo

Lisätiedot

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla?

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? 29.10.2014 Digiaamiainen Markkinointi lukijan näkökulmasta Lukija seuraa itseään kiinnostavia aiheita eri kanavista joukkoon

Lisätiedot

Int rane n avoit itemitt ittarit

Int rane n avoit itemitt ittarit Intranetin ti tavoitemittarit itt 17.9.2009 Marko Merisavo, KTT DiViA-tiimi / Systencess Oy Agenda Investoinnin tuotto? Case SodexhoNet Tavoitemittarit KPI:n määritelmä KPI:n luominen KPI-esimerkki Mittaristo

Lisätiedot

Rahastosalkun faktorimallin rakentaminen

Rahastosalkun faktorimallin rakentaminen Teknillinen korkeakoulu Mat 2.177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Kevät 2007 Evli Pankki Oyj Väliraportti 28.3.2007 Kristian Nikinmaa Markus Ehrnrooth Matti Ollila Richard Nordström Ville Niskanen

Lisätiedot

Web Data Collector TIETO LISÄÄ TULOSTA.

Web Data Collector TIETO LISÄÄ TULOSTA. . Hei Sinä! Meiltä löytyy lähes kaikkea. Toivottavasti sinulla on kärsivällisyyttä etsiä, mikä sopii sinulle parhaiten. Tällaista on usein asiakaspalvelu verkkokaupoissa. Yksi suurimmista eroista kivijalkakaupan

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

Asiakkuusindeksi 2009

Asiakkuusindeksi 2009 1 Asiakkuusindeksi 2009 Selvitettiin suomalaisten yritysten asiakasuskollisuutta: Kuinka paljon eri yritysten kanssa asioidaan Millainen asiointi- ja asiakassuhde suomalaisilla kuluttajilla on yrityksiin

Lisätiedot

Visuaaliset työpöydät - lisää voimaa liiketoimintaan suurten datamassojen ketterästä analysoinnista

Visuaaliset työpöydät - lisää voimaa liiketoimintaan suurten datamassojen ketterästä analysoinnista Visuaaliset työpöydät - lisää voimaa liiketoimintaan suurten datamassojen ketterästä analysoinnista Tomas Rytkölä Presales Leader Business Analytics 2013 IBM Corporation Agenda 1 Miten saadaan lisää voimaa

Lisätiedot

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä - sovellusten taustaa Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju (Supply

Lisätiedot

Muutama ajatus vahinkovakuutustuotteiden hinnoittelusta SAY-Kuukausikokous 12.9.2012. Janne Kaippio

Muutama ajatus vahinkovakuutustuotteiden hinnoittelusta SAY-Kuukausikokous 12.9.2012. Janne Kaippio Muutama ajatus vahinkovakuutustuotteiden hinnoittelusta SAY-Kuukausikokous 12.9.2012 Janne Kaippio Mikä ihmeen LähiTapiola? Keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö: 19 itsenäistä alueyhtiötä + keskusyhtiö (keskusyhtiöllä

Lisätiedot

SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET

SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET Harri Kostilainen & Saila Tykkyläinen Diak, FinSERN Suomalaisen Työn Liitto KANTU13 Työryhmä Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät

Lisätiedot

Verkkolöydettävyys laajensi asiakaskuntaa CASE Kymppitien Vaihto-osa

Verkkolöydettävyys laajensi asiakaskuntaa CASE Kymppitien Vaihto-osa Verkkolöydettävyys laajensi asiakaskuntaa CASE Kymppitien Vaihto-osa Toimiala: Autopurkamot Yritys: Kymppitien Vaihto-osa Asiakkaat löytävät palvelumme paremmin, kysyntää ja asiakkaita tulee nyt koko Suomen

Lisätiedot

IT-palvelupisteen palvelutason mittaaminen

IT-palvelupisteen palvelutason mittaaminen IT-palvelupisteen palvelutason mittaaminen Diplomityöseminaari, 16.2.2010 Kaisa Vuorensola Ohjaaja: KTM Minna Metsänvuori Valvoja: Dos. Kalevi Kilkki Esityksen sisältö Tutkimuksen lähtökohta Tutkimuskysymys

Lisätiedot

HCM Master Data. Matti Manninen / Arc Technology Oy. Human Capital Management liiketoiminnan moottorina IT Viikko-seminaari 7.10.

HCM Master Data. Matti Manninen / Arc Technology Oy. Human Capital Management liiketoiminnan moottorina IT Viikko-seminaari 7.10. HCM Master Data tehoa laaja-alaisesti Matti Manninen / Arc Technology Oy Human Capital Management liiketoiminnan moottorina IT Viikko-seminaari 7.10.2009 PEOPLE ARE AT THE SOUL OF ANY BUSINESS 9:40-10:15

Lisätiedot

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta PUSKARADIO toimii verkossa - tutkittua tietoa suosittelusta Näin pääset alkuun: 1 2 3 +1 PALVELE ASIAKKAITASI suosittelemisen arvoisesti PYYDÄ ASIAKKAITASI KERTOMAAN saamastaan palvelusta hyväksi havaittuun

Lisätiedot

"Monikanavainen asiakkuus tänään n ja tulevaisuudessa"

Monikanavainen asiakkuus tänään n ja tulevaisuudessa "Monikanavainen asiakkuus tänään n ja tulevaisuudessa" Liiketoimintaa verkossa -seminaari 25.11.2010 Visa Palonen SOK / S-Verkkopalvelut Oy 1 Liiketoimintaa verkossa Suomen verkkokauppa 2010 Palvelut 5,444

Lisätiedot

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Voidaanko brändeillä vaikuttaa? Maaliskuu 2006 Professori Helsingin yliopisto Psykologian laitos gote.nyman@helsinki.fi Mistä tiedämme.? Miten voimme toimia.? Kenelle

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

Kieli merkitys ja logiikka. 2: Helpot ja monimutkaiset. Luento 2. Monimutkaiset ongelmat. Monimutkaiset ongelmat

Kieli merkitys ja logiikka. 2: Helpot ja monimutkaiset. Luento 2. Monimutkaiset ongelmat. Monimutkaiset ongelmat Luento 2. Kieli merkitys ja logiikka 2: Helpot ja monimutkaiset Helpot ja monimutkaiset ongelmat Tehtävä: etsi säkillinen rahaa talosta, jossa on monta huonetta. Ratkaisu: täydellinen haku käy huoneet

Lisätiedot

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PÄÄSY KAUKOLÄMPÖVERKKOIHIN. Kaukolämpöpäivät Jenni Patronen, Pöyry Management Consulting

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PÄÄSY KAUKOLÄMPÖVERKKOIHIN. Kaukolämpöpäivät Jenni Patronen, Pöyry Management Consulting KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PÄÄSY KAUKOLÄMPÖVERKKOIHIN Kaukolämpöpäivät 23.8.2017 Jenni Patronen, Pöyry Management Consulting All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form or by

Lisätiedot

KULUTTAJAN ODOTUKSET VERKKO-OSTAMISELLE: Tietoa, helppoa ostamista ja ystävällistä asiakaspalvelua

KULUTTAJAN ODOTUKSET VERKKO-OSTAMISELLE: Tietoa, helppoa ostamista ja ystävällistä asiakaspalvelua Anna-Maija Virta, Itella KULUTTAJAN ODOTUKSET VERKKO-OSTAMISELLE: Tietoa, helppoa ostamista ja ystävällistä asiakaspalvelua Asiakaspalvelun ystävällisyys on tärkeintä kotimaisilta nettikauppiailta ostaville.

Lisätiedot

Mitä kuluttaja tuumii luomusta?

Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Tervetuloa Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Ohjelma klo 9.30 Luomubrunch klo 0.00 Luomun kuluttajabarometrin 203 tulokset, toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu ry klo 0.30 Luomun rooli suomalaisessa

Lisätiedot

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA?

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? Toimitusjohtaja Petri Luukkonen, BusinessVercco Oy Taustaa BusinessVERCCO

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, josta kypsyysnäyte 1 op ja tieteellinen tiedonhankinta 2 op. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa tieteellinen tiedonhankinta

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Kannattava verkkokauppa

Kannattava verkkokauppa Kannattava verkkokauppa Digi-ABC-koulu kaupan ja palvelualan yrityksille 28.5.2015 Olli Miettinen, Vilkas Group @ollimiettinen #digiabckoulu Agenda Miksi perustaisin verkkokaupan? Mitä riskejä verkkokaupan

Lisätiedot

S11-04 Kompaktikamerat stereokamerajärjestelmässä. Projektisuunnitelma

S11-04 Kompaktikamerat stereokamerajärjestelmässä. Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt S11-04 Kompaktikamerat stereokamerajärjestelmässä Projektisuunnitelma Ari-Matti Reinsalo Anssi Niemi 28.1.2011 Projektityön tavoite Projektityössä

Lisätiedot