EPÄSUORAN KYSYNTÄTIEDON HYÖDYNTÄMINEN VERKKOKAUPAN TUOTEVALIKOIMA- JA HINNOITTELUPÄÄTÖKSISSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EPÄSUORAN KYSYNTÄTIEDON HYÖDYNTÄMINEN VERKKOKAUPAN TUOTEVALIKOIMA- JA HINNOITTELUPÄÄTÖKSISSÄ"

Transkriptio

1 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta TUDI / Toimitusketjun johtaminen Diplomityö Antti Räsänen EPÄSUORAN KYSYNTÄTIEDON HYÖDYNTÄMINEN VERKKOKAUPAN TUOTEVALIKOIMA- JA HINNOITTELUPÄÄTÖKSISSÄ Työn tarkastajat: Professori, TkT, Janne Huiskonen Tutkijaopettaja, TkT, Petri Niemi Työn ohjaaja: Tutkijaopettaja, TkT, Petri Niemi

2 TIIVISTELMÄ Tekijä: Antti Räsänen Työn nimi: Epäsuoran kysyntätiedon hyödyntäminen verkkokaupan tuotevalikoima- ja hinnoittelupäätöksissä Vuosi: 2014 Paikka: Lahti Diplomityö. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, tuotantotalous. 82 sivua, 22 kuvaa, 8 taulukkoa ja 8 liitettä Tarkastajat: professori, TkT, Janne Huiskonen ja tutkijaopettaja, TkT, Petri Niemi Hakusanat: verkkokauppa, web-analytiikka, kysynnän ajuri, kysyntäajuri, tuotevalikoima, nimikeparametri, nimike Tässä diplomityössä tutkitaan, miten verkkokaupan kävijävirran käyttäytymistä analysoimalla voidaan tehdä perusteltuja, tarkoituksenmukaisiin nimikkeisiin ja niiden parametreihin kohdistuvia päätöksiä tilanteessa, jossa laajamittaisemmat historiatiedot toteutuneesta myynnistä puuttuvat. Teoriakatsauksen perusteella muodostettiin ratkaisumalli, joka perustuu potentiaalisten kysyntäajurien muodostamiseen ja testaamiseen. Testisarjan perusteella valittavaa ajuria käytetään estimoimaan nimikkeiden kysyntää, jolloin sitä voidaan käyttää toteutuneen myynnin sijasta esimerkiksi Pareto-analyysissä. Näin huomio on mahdollista keskittää rajattuun määrään merkitykseltään suuria nimikkeitä ja niiden yksityiskohtaisiin parametreihin, joilla on merkitystä asiakkaan ostopäätöstilanteissa. Lisäksi voidaan tunnistaa nimikkeitä, joiden ongelmana on joko huono verkkonäkyvyys tai yhteensopimattomuus asiakastarpeiden kanssa. Ajurien testaamisperiaatteena käytetään kertymäfunktioiden yhdenmukaisuustarkastelua, joka rakentuu kolmesta peräkkäisestä vaiheesta; visuaalisesta tarkastelusta, kahden otoksen 2- suuntaisesta Kolmogorov-Smirnov-yhteensopivuustestistä ja Pearsonin korrelaatiotestistä. Mallia ja sen avulla tuotettua kysynnän ajuria testattiin veneilyalan kuluttaja-asiakkaille suunnatussa verkkokaupassa, jossa sillä tunnistettiin Paretojakauman alkupäästä runsaasti nimikkeitä, joiden parametreissa oli myynnin kannalta epäedullisia tekijöitä. Jakauman toisessa päässä tunnistettiin satoja nimikkeitä, joiden ongelmana on ilmeisesti joko huono verkkonäkyvyys tai nimikkeiden yhteensopimattomuus asiakastarpeiden kanssa.

3 ABSTRACT Author: Antti Räsänen Name of the Thesis: Utilizing indirect demand information for decisions related to the product range and pricing at online stores Year: 2014 Location: Lahti Master s thesis. Lappeenranta University of Technology, Industrial Engineering and Management. 82 pages, 22 figures, 8 tables and 8 appendices Examiners: Professor, D.Sc., Janne Huiskonen and Associate Professor, D.Sc., Petri Niemi Keywords: online-shop, web analytics, demand driver, product range, product parameter, stock keeping unit, SKU This thesis aims to clarify, through the analysis of the visitors activity at the online-shop s website, how the attention and parameter decisions could be concentrated on the most important stock keeping units in the situation, where there is considerable shortage of the sales history based demand information. Based on the literature review, a model for producing and testing hypothetical demand drivers was constructed. Suggested drivers are processed through series of tests, and the best fitting driver is selected to estimate the actual demand, therefore enabling applications of the Pareto distribution based analysis. By this method it is possible to aim the focus to the most important stock keeping units and their exact parameters, which have greatest effect to the purchasing decisions of the potential customers. When applied to the practical situation, the model also recognizes the stock keeping units that have problems with the search engine visibility, or possibly are incompatible with the customer needs. The testing principle of the demand drivers is constructed with three serially connected separate tests; visual inspection of the cumulative distribution functions, two sided two sample Kolmogorov-Smirnov test for goodness-of-fit and the Pearson s correlation test. The model and the suggested demand driver were empirically tested at a case-company, which sells marine products for the B-to-C customers via online-shop. The method allowed the application of the Pareto distribution, which in turn revealed that majority of the checked stock keeping units had problems with various parameters. Also at the other end of the distribution, several hundred SKU s were identified to very likely have problems with search engine visibility or with customer needs.

4 ALKUSANAT Alkusanat viittaa jonkin alkamiseen. Niitä kuitenkaan harvoin kirjoitetaan diplomityön alkuvaiheessa. Jos ne kirjoitettaisiin, välittyisi niistä luultavasti runsain mitoin tuskaa ja kenties epäröintiä tulevan työvuoren edessä. Useimmiten ne siis kirjoitetaan vasta lopuksi siinä vaiheessa, kun kaikki on jo takana ja voi huokaista viimein helpotuksesta. Tällöin voi kuitenkin jotakin oleellista unohtua, koska taaksepäin katsottaessa mennyt aika tuntuu yleensä kuluneen nopeasti ja vaikeudet ovat ehkä suurimmaksi osaksi jo unohtuneet. Perille ei voi kuitenkaan päästä kulkematta matkaa. Diplomityössäkin juuri tuo matkalla olo on ehkä se tärkein, sillä ainoastaan sen kautta voi syntyä oppimista. On tietysti hyvä päästä myös perille muodolliseen tavoitteeseen. Perille pääsy on kuitenkin seurausta tehdystä matkasta. Käytännössä tavoitteen saavuttamista helpottaa tuttujen projektityöskentelyn periaatteiden aktiivinen soveltaminen - välietapit ja ennen kaikkea määräajat. Diplomityön määräaika eli deadline on se viimeinen painekattila, joka jollakin tuntemattomalla, mystisellä tavalla tekee keskeneräisistä töistä valmiita ja teekkareista diplomi-insinöörejä. Haluan lausua kiitokset työn ohjaajina toimiville tutkijaopettaja Petri Niemelle ja professori Janne Huiskoselle hyvistä neuvoista projektin aikana, sekä niistä monista tärkeistä opeista, jotka ovat aiemmin varsinaisten opintojen lomassa luoneet pohjaa muun muassa tälle työlle. Kiitokset myös TUDI 2012-ryhmän opiskelijakollegoille ja Punkkerikadun terästeekkariketjun jäsenille kaikesta avusta, yhteistyöstä ja hienoista hetkistä yhteisen matkamme varrella. Lopuksi haluan kiittää omia taustajoukkojani ymmärryksestä ja pitkämielisyydestä. Tämä on vaatinut teiltä paljon. Näillä sanoilla haluan kannustaa eteenpäin kaikkia nykyisiä ja tulevia tekniikan ylioppilaita. Savonlinnassa Antti Räsänen

5 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO TYÖN TAUSTA TAVOITTEET JA RAJAUS TUTKIMUKSEN TOTEUTUSTAPA RAPORTIN RAKENNE TEKIJÖITÄ OSTOPÄÄTÖKSEN TAUSTALLA VERKKOKAUPASSA VERKKONÄKYVYYS TUOTTEEN HINNOITTELUN VAIKUTUS VERKKOKAUPASTA OSTAMISEEN VARASTOPUUTETILANTEIDEN VAIKUTUS LUOTTAMUS LOPULLISENA SUODATTIMENA OSTOPÄÄTÖKSELLE KYSYNNÄN TUNNISTAMINEN JA KOHDISTAMINEN NIMIKKEISTÖÖN WEB-ANALYTIIKAN ROOLI POTENTIAALISTEN OSTAJIEN TUNNISTAMINEN KÄVIJÄVIRRAN JOUKOSTA KYSYNTÄÄ INDIKOIVAN MALLIN TAUSTA KYSYNTÄÄ INDIKOIVA MALLI KAHDEN OTOKSEN 2-SUUNTAINEN KOLMOGOROV-SMIRNOV- YHTEENSOPIVUUSTESTI TEORIAMALLIN TESTAAMINEN CASE-YRITYKSESSÄ CASE-YRITYKSEN ESITTELY TYÖN TAUSTATEKIJÄT CASE-YRITYKSESSÄ DATAN KERÄÄMINEN MALLIN TESTAAMISTA VARTEN KYSYNTÄÄ INDIKOIVAN MALLIN TESTAAMINEN MALLIN TUOTTAMAN KYSYNNÄN AJURIN SOVELTAMINEN CASE-YRITYKSEN NIMIKKEISTÖÖN NIMIKKEIDEN SUHTEELLISEN HINNOITTELUASEMAN SELVITTÄMINEN VARASTOPUUTETILANTEIDEN SELVITTÄMINEN TUOTEKUVAUSTEN RIITTÄVYYDEN SELVITTÄMINEN

6 4.9 VERKKONÄKYVYYDEN TUTKIMINEN NIMIKKEILLE, JOTKA EIVÄT KERÄNNEET KATSELUKERTOJA TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET KYSYNTÄÄ INDIKOIVAN MALLIN KÄYTTÖKELPOISUUS HINNOITTELUN MAHDOLLINEN VAIKUTUS VARASTOPUUTETILANTEIDEN MAHDOLLINEN VAIKUTUS TUOTEKUVAUSTEN MAHDOLLINEN VAIKUTUS NIMIKEPARAMETRIEN YHDISTETTY VAIKUTUS VERKKONÄKYVYYDEN MAHDOLLINEN VAIKUTUS TULOSTEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI JOHTOPÄÄTÖKSET MAHDOLLISIA JATKOTUTKIMUSKOHTEITA JA TOIMENPIDESUOSITUKSIA AJUREIDEN STABIILIUS JA LAAJEMPI KÄYTTÖKELPOISUUS EPÄSUORAN KYSYNNÄN SIIRTYMISVIIVE OSTOTAPAHTUMIKSI SUOSITUKSIA CASE-YRITYKSELLE JATKOTOIMENPITEIKSI YHTEENVETO LÄHDELUETTELO LIITTEET 2

7 KUVALUETTELO Kuva 1. Laajakaistaliittymät ja vuotiaat internetin käyttäjät Suomessa... 6 Kuva 2. Mobiilimyynnin osuus verkkokauppojen asiakasvirrasta... 7 Kuva 3. Verkko-ostamisen aktivoituminen... 8 Kuva 4. Tutkimuskysymykset Kuva 5. Lukujen ja osioiden keskinäiset yhteydet Kuva 6. Kuluttajan ostopäätösprosessi (Lähde: Rowley, 2000) Kuva 7. Esimerkki asiakkaiden etenemisestä ostoprosessissa ja kanavien välillä. (mukaillen Hallavo, 2013) Kuva 8. Käyttäjävirran ohjautuminen hakutulossijoituksen mukaan. (Lähde: 2014) Kuva 9. Kriittiset pisteet ostopäätöksen kannalta Kuva 10. Internetin asiakaspotentiaalin suodattuminen kanta-asiakkuuksiksi Kuva 11. Ongelma-alueen tunnistaminen Kuva 12. Kysynnän ajurien mallintaminen Kuva 13. Kysyntätiedon sovellusalueita Kuva 14. Case-yrityksen liiketoiminta-alueet, asiakassegmentit ja tarjooma Kuva 15. Arvolupauksen kytkentä verkkokaupan kautta asiakassegmentteihin Business model Canvas-mallissa. (mukaillen Osterwalder & Pigneur, 2010) Kuva 16. Kysyntäajuri 1:n alustava tarkastelu Kuva 17. Kysyntäajuri 2:n alustava tarkastelu Kuva 18. Kysyntäajuri 1:n Kolmogorov-Smirnov-testi Kuva 19. Kysyntäajuri 2:n Kolmogorov-Smirnov-testi Kuva 20. Kysyntäajuri 1:n soveltaminen nimikkeistöön Pareto-rajauksella Kuva 21. Googlen asema hakukonevertailussa Kuva 22. Verkkonäkyvyyden ja nimikeparametrien vaikutus yrityksen tuotevalikoiman ja asiakastarpeiden suhteeseen

8 TAULUKKOLUETTELO Taulukko 1. Kävijävirran tunnuslukuja (Lähde: Cyber Monday Report, ) Taulukko 2. Kävijäklustereihin kohdistuvat osto-odotukset (Lähde: Moe, 2003) Taulukko 3. Kävijäklustereiden sivustokäyttäytyminen (Lähde: Moe, 2003) Taulukko 4. Riskitason α vaikutus Kolmogorov-Smirnov-testin kriittisen arvon kaavaan. 37 Taulukko 5. Case-yrityksen kävijäseurannan tunnusluvut viitearvovertailussa Taulukko 6. Ajurivaihtoehtojen numeerinen vertailu Taulukko 7. Case-yrityksn hinnoittelu vertailussa kilpailijoihin Taulukko 8. Katselukertoja keräämättömien nimikkeiden hakukonenäkyvyys

9 1 JOHDANTO Useampia vuosia jatkuneesta talouden alamäestä huolimatta on verkkoliiketoiminnan trendi ollut jatkuvasti kasvava, kunnes se vuoden 2013 aikana alkoi ilmeisesti kuluttajien luottamuksen laskun vuoksi kääntyä laskuun (IBM Digital Analytics Benchmark, 2013, p. 5; Vilkas Group, 2013). Esimerkiksi suomalainen verkkokauppa on kasvanut vuosien 2010 ja 2013 välisenä aikana noin 18 %, mikä tarkoitti arviolta 10,5 miljardin euron liikevaihtoa vuoden 2013 lopussa (TNS Gallup, 2014, p. 5). Ilmiö on luonteeltaan kansainvälinen ja ylittää säännöllisesti uutiskynnyksen tuoreena esimerkkinä tästä käy kiinalaisen verkkokauppajätti Alibaban listautuminen New Yorkin pörssiin syyskuussa 2014 (Reuters, 2014). Verkkokauppa on tullut jäädäkseen ja sen vaikutus tuntuu voimakkaasti myös kivijalkakauppojen arkipäivässä. Monet liikkeet, joiden varsinainen ydinliiketoiminta on ollut muualla, ovat katsoneet tarpeelliseksi perustaa alkuperäisen toimintansa rinnalle myös verkkokaupan. Tilanne on näiden toimijoiden kannalta haasteellinen, koska verkkokaupan toimintalogiikka ja kilpailuympäristö poikkeavat oleellisesti siitä, mihin perinteisen fyysisen kaupan parissa on totuttu (So, et al., 2005, p. 1225). Erityisesti aloittavien verkkokauppojen kohdalla tilanne on usein hankala; ne joutuvat heti ainakin periaatteessa kilpailemaan suoraan globaalilla areenalla, koska verkkokaupankäynti ei tunne sanan varsinaisessa merkityksessä rajoja. Lisäksi myyntiä saadakseen yrityksen tulisi tässä ympäristössä sekä kyetä valitsemaan tuotevalikoimaansa oikeat tuotteet (Lahtinen, 2013, p. 32) että saamaan sivustolleen kävijävirtaa, jolle tarjota tuotteita mieluummin nopealla toimitusajalla kilpailukykyiseen hintaan, ja vielä synnyttämään ostopäätöstä miettivissä kuluttajissa luottamus kauppaa kohtaan. Ostopäätökseen keskeisesti vaikuttavat tuotevalikoimaan ja tuoteparametreihin liittyvät päätökset joudutaan usein tekemään tilanteessa, jossa niihin kohdistuvaa kysyntää ei esimerkiksi myyntihistorian puuttuessa tunneta, minkä lisäksi varautuminen ja reagoiminen äkillisiin kysyntäpiikkeihin tai sesonkeihin voi olla vaikeaa (Verkkokauppa.com, 2014, pp , 23-24). 5

10 On mahdollista, että verkkokaupan myynti ei tunnu lähtevän syystä tai toisesta lainkaan käyntiin. Miten silloin löydetään ehkä suurestakin nimikevalikoimasta ne yksittäiset nimikkeet, joihin huomio tulisi keskittää tarkemmin parametritasolla? Miten tunnistaa nimikkeet, joiden osalta tulisi keskittyä näkyvyyden parantamiseen? Ennen kaikkea - millä tavalla voidaan nopeasti, tehokkaasti ja pienellä vaivalla keskittää oikeat toimenpiteet oikeisiin nimikkeisiin resursseilla, jotka ovat etenkin toimintaansa aloittavien verkkokauppojen kohdalla usein hyvin niukat.? Näitä kysymyksiä tarkastellaan tämän diplomityön puitteissa. 1.1 Työn tausta Edullisten laajakaistayhteyksien leviäminen ja internetiä säännöllisesti käyttävien määrän kasvu yhdessä yleisen verkkoon siirtymisen trendin kanssa loivat perustan verkkokauppaliiketoiminnalle (kuva 1). Vielä muutama vuosi sitten marginaaliryhmään kuuluneet älypuhelimet ovat nyt enemmistön käytössä - niiden osuus suomalaisten käyttämistä matkapuhelimista ylitti 50 % vuonna 2013, ja suosituimman 15 puhelinmallin joukossa oli 10 älypuhelinmallia (Vesselkov, et al., 2014). Kuva 1. Laajakaistaliittymät ja vuotiaat internetin käyttäjät Suomessa 6

11 Tämä trendi on havaittavissa myös verkkokauppojen asiakasvirtaa tarkastelemalla; vielä muutama vuosi sitten käytännössä kaikki verkkokauppa-asiointi asiointi tapahtui perin- teisten tietokoneiden ja kiinteiden yhteyksien avulla, mutta nyt asiakkaat ovat IBM:n vuosittain julkaisemien Cyber Monday - verkkokauppatutkimustulosten mukaan nopeasti mobilisoitumassa. Mobiililiikenteen osuus sekä verkkokauppojen asiakasvir- rasta että ostoista (kuva 2) on seitsenkertaistunut vuosien 2010 ja 2013 välisenä aikana (Coremetrics, 2010; IBM Benchmark, 2011; IBM Digital Analytics Benchmark, 2012; IBM Digital Analytics Benchmark, 2013). Kehitys on siis ollut hyvin nopeaa ja tämä tarkoittaa verkkokauppojen kannalta sitä, että niiden on syytä huomioida myös mobiilikäyttäjät esimerkiksi sivustojensa toteutuksessa. Ainakin verkkokaupan kärkikehitystoimiaan vastaamassa toimijat ovat tunnistaneet nistaneet tämän tarpeen ja ovat osana siihen (Verkkokauppa.com, 2014, p. 58). Kuva 2. Mobiilimyynnin osuus verkkokauppojen asiakasvirrasta Verkkokaupan kasvua rajoittavat tekijät ovatkin olleet lähinnä kuluttajien asennepuolella ja toisaalta verkkokauppojen omassa toiminnassa; vielä 2000-luvun alussa verkjopa perinteiset päivit- kokauppa oli suurelta osin marginaali-ilmiö, mutta sittemmin täistavaran kivijalkatoimijat Suomessa esimerkiksi S- ja K-ryhmät - ovat joutuneet tunnustamaan realiteetit ja huomioimaan toiminnassaan verkossa ostavat asiakkaat (MTV:n talousuutiset, 2012). 7

12 Dann & Dann (2011, pp ) toteavat verkkokäyttäytymisen yleensä noudattavan Rogersin (1983) teoriaa innovaatioiden diffuusiosta, jonka mukaan uuden idean omaksuvat ensimmäisenä innovaattorit, joita seuraavat järjestyksessä aikaiset omaksujat, aikainen enemmistö, myöhäinen enemmistö ja viimeisenä hitaat omaksujat. Teorian mukaan diffuusiossa innovaatio kommunikoidaan kanavia pitkin ajan kuluessa sosiaalisen systeemin jäsenten välillä ja sen komponentteja ovat 1) innovaatio, 2) kommunikaatiokanavat, 3) aika ja 4) sosiaalinen systeemi. Kommunikointi liittyy erityiseen viestiin, jonka keskiössä on (sosiaalisessa systeemissä) uutena koettu idea tai käytäntö. (Rogers, 1983, pp. 10, 34-35). Tilastokeskuksen verkkokauppa-aktiivisuutta käsittelevä katsaus loppuvuodelta 2013 (Tilastokeskus, 2013) antaakin innovaatioiden diffuusiokuvaajalle asetettuna trendin (kuva 3), joka viittaa siihen että todella aktiivisten verkko-ostajien (käyttö päivittäistä tai viikoittaista) osuus tulee saavuttamaan ennen pitkää ikäryhmässä enemmistön. Kun tähän kokonaisuuteen vielä lisätään se tosiasia, että verkossa tapahtuva kaupankäynti on aidosti globaalia toimintaa (Lahtinen, 2013, p. 28), voidaan hyvin sanoa, että perinteinen kuluttajakauppa elää tällä hetkellä merkittävää murrosvaihetta. Verkkokauppojen kannalta tällä on tietystikin tulevaisuuden näkymiä suunniteltaessa hyvin suuri merkitys, koska tämä tarkoittaa toisaalta ostojen moninkertaistumista mutta samalla myös ulkomaisen kilpailun huomioimisen välttämättömyyttä. Kuva 3. Verkko-ostamisen aktivoituminen 8

13 Verkkokauppa on siis tutkimusaiheena ajankohtainen toiminta kehittyy nopeasti ja saa jatkuvasti uusia muotoja sekä sisällöllisesti, että erilaisten innovaatioiden vauhdittamana. Yksittäisen verkkokaupan menestys riippuu pääasiassa siitä, kuinka hyvin se onnistuu houkuttelemaan kävijöitä sivustolleen ja sitten tuotevalikoimansa avulla vastaamaan heidän tarpeisiinsa (Lahtinen, 2013, p. 36). Asiakkaiden saaminen sivustolle edellyttää lähtökohtaisesti hyvää näkyvyyttä verkossa. Verkkonäkyvyys ja sen parantaminen on laaja aihealue, josta on olemassa runsaasti kirjallisuutta. Verkkonäkyvyyden teknistä puolta sivutaan asiayhteyden vuoksi lyhyesti, mutta siihen ei puututa tämän työn puitteissa syvällisemmin. Tässä diplomityössä selvitetään verkkokauppasivustolle jollakin tavalla tiensä löytäneiden kävijöiden ostoaikomusten (selailukäyttäytymisen perusteella arvioitu epäsuora kysyntä) ja sivuston tuotevalikoiman kohtaamista. Mitä paremmin nämä kaksi asiaa saadaan kohtaamaan toisensa, sitä paremmin voi odottaa myynnin kehittyvän. Vastaavasti ongelmat niiden kohtaamisessa näyttäytyvät matalina myyntilukuina. Asia liittyy periaatteessa minkä tahansa verkkokaupan toimintaan ja sillä on vahva kytkentä yrityksen päivittäiseen kaupankäyntiin ja tulokseen. Erityisesti aihetta lähellä ovat toimintansa alkuvaiheessa olevat verkkokaupat, joilla ei ole vielä selkeää kuvaa nimikkeistöönsä kohdistuvasta kysynnästä. Samoin aihe sivuaa verkkokauppoja, joilla on myyntivolyymiin liittyviä ongelmia tai joiden tuotevalikoima vaihtuu tiheästi. Kolmantena läheisenä ryhmänä ovat verkkokaupat, joiden toiminnalle tunnusomaista on kysynnän sesonkiluonteisuus. 1.2 Tavoitteet ja rajaus Tämän diplomityön tavoitteena on muodostaa teoriatietoon pohjautuva käyttökelpoinen malli, jonka avulla fyysisten tuotteiden kuluttajille suunnattua (B to C) verkkokauppaliiketoimintaa harjoittavat yritykset erityisesti yritykset, joilla on käytössään niukasti verkkokaupan nimikkeistöön liittyvää myyntihistoriatietoa voivat arvioida 9

14 dynaamisesti tuotevalikoimaansa kohdistuvaa kysyntää, ja tätä tietoa hyödyntäen keskittää huomion ja toimenpiteet rajoitettuun määrään merkitykseltään suuria nimikkeitä. Tavoitteen taustalla on tarve löytää ratkaisuja tilanteisiin, joissa tuotteiden myynti verkkokaupassa ei jostakin syystä vaikuta toimivan normaalisti, ja epäilykset kohdistuvat ensisijaisesti tuotteisiin tai niiden parametreihin. Sivutuotteena tunnistetaan nimikkeitä, joiden pitäminen valikoimassa on kyseenalaista tai joiden verkkonäkyvyyttä tulisi lisätä. Tämän diplomityön puitteissa rajoitutaan etsimään vastauksia kuvan 4 mukaisen hierarkian muodostaviin tutkimuskysymyksiin, joita selvitetään case-yritysesimerkin avulla. Kuva 4. Tutkimuskysymykset Toinen tyypillinen tarve, johon mallia voitaisiin käyttää, ovat sesonkiluonteisessa kaupassa ilmenevät kysynnän vaihtelut, joiden tunnistamiseen epäsuoran kysyntätiedon avulla olisi mahdollista pyrkiä. Epäsuoran kysyntätiedon perusteella periaatteessa mahdollistuva nimikkeistön muodollinen ABC-luokittelu rajataan tämän diplomityön ulkopuolelle, koska se vaatisi taustalle ainakin varastopolitiikkasovelluksia ajatellen 10

15 - pidempiaikaista nimikekohtaista (mikro)konversion eli myyntikertakatselukertasuhteen seurantaa, ja toisaalta se aihealueena on enemmän kysyntätiedon eräs mahdollinen sovelluskohde kuin asian ydin. Kolmantena mahdollisena tarpeena voisi olla tilanne, jossa valikoimaan lisätään uusia (suhteellisen kalliita) nimikkeitä, joiden kysynnästä ei voida tehdä ennakko-oletuksia. 1.3 Tutkimuksen toteutustapa Keskeinen tutkimuskysymys pyrkii selvittämään, miksi case-yrityksen verkkokaupan myynti ei toimi kunnolla. Koska nimikkeiden määrät voivat olla varsin huomattavia ja toisaalta asiakkaiden ostot kohdistuvat nimikkeistöön ilmeisen satunnaisesti, muodostuu ongelmaksi tunnistaa valikoimasta kaikkein tärkeimmät nimikkeet, joihin tarkempi selvitys keskitetään tilanteessa, jossa realisoituneesta myynnistä on olemassa vain vähän dataa. Tämän vuoksi perinteisen ABC-analyysin toteuttaminen caseyrityksessä ei olisi mielekästä, koska sitä suoraan soveltamalla tuskin saataisiin merkittävää tietoa ongelmasta. Case-yrityksen tapauksessa ainoana ongelmana ei ilmeisesti ole varastonohjauspolitiikka (tai sen puuttuminen), vaan nimikkeiden parametrit ja tuotesivujen ominaisuudet laajemmassa mielessä. Perusongelma on kuitenkin teknisesti sama; miten saada tietää, mihin nimikkeisiin huomio ja toimenpiteet tulisi keskittää tarkemmin? ABCluokittelussa käytettävä Pareto-periaate (Hopp, 2003, p. 4) voisi toimia hyvänä perustekniikkana tämän fokuksen laatimisessa. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että joskus (kuten case-yrityksen tapauksessa) myyntiä on toistaiseksi liian vähän suoran systemaattisen tarkastelun perustaksi. Varsinaisen laajemman myyntihistoriatiedon puuttuessa luokittelu on siis tehtävä jollakin muulla perusteella. Myynnille olisi pystyttävä tunnistamaan ajureita, jotka mahdollisimman hyvin indikoisivat todennäköisesti myytäviä nimikkeitä. Verkkokaupan peruskäsitteistä tiedetään, että jokin osa sivuston käyntikerroista konvertoituu ostoiksi (konversio). Käyntikerrat siis ilmeisesti jollakin tavalla indikoivat kysyntää. Jos tämä mekanismi voidaan selvittää, voitaisiin sitä ehkä käyttää varsinaisen kysynnän sijasta kiinnittämään huomio nimikkeistössä 11

16 määrällisesti riittävän pieneen osaan tarkempaa tarkastelua varten. Tällöin olisi ehkä tarkoituksenmukaisempaa puhua varsinaisen ABC-luokittelun sijasta Paretojakaumaan perustuvasta epäsuoran kysyntätiedon kohdentamisesta ja hyödyntämisestä, jossa välineenä käytetään tarkoituksenmukaista kysynnän ajuria. Tutkimus toteutetaan tästä syystä seuraavan logiikan mukaisesti: - Tutustutaan aihepiirin kirjallisuuteen ja ajantasaisiin menetelmiin - Muodostetaan kokonaiskuva, joka toimii viitekehyksenä - Asetetaan hypoteesit tutkimuskysymysten jatkoksi - Validoidaan oletettu (myyntiin liittyvä) ongelma vertaamalla yrityksen verkkokaupasta kerättävää dataa kirjallisuudesta saataviin viitearvoihin - Koostetaan malli, jolla epäsuora kysyntä (kysynnän ajuri) saadaan esiin - Testataan mallia case-yrityksen nimikkeistössä - Tutkitaan kysynnän ajurin avulla löydettäviä potentiaalisia ongelmakohtia nimikkeistössä o hinnoittelu o varastopuutteet o tuotekuvaukset o verkkonäkyvyys - Vastataan tutkimuskysymyksiin hypoteesien kautta Case-yrityksen verkkokauppasivustoon liittyvä empiirinen tutkimusdata kerätään yrityksen verkkokauppaohjelmiston (case-esimerkissä epages) ja webanalytiikkasovelluksen (Google Analytics) avulla. Lisäksi hyödynnetään yrityksen nimiketietokantaa, koska kaikkia tietoja ei saada verkkokauppaan suoraan kytkettävistä ohjelmistoista. Verkkokauppaohjelmistosta saadaan analysoinnin tueksi sivuston toteutuneet myyntiluvut. Web-analytiikkasovelluksen avulla kerätään tietoa sivuston kävijöiden selailukäyttäytymisestä verkkokaupan tuotesivuilla, minkä perusteella pyritään arvioimaan epäsuorasti nimikkeisiin kohdistuvaa kysyntää. Kysynnän perustana ei siis käytetä toteutuneeseen myyntiin perustuvaa historiatietoa, vaan (lähes) ajantasaista selailukäyt- 12

17 täytymistä. Tämä perustuu kahteen asiaan: - toteutuneen myynnin historiaa ei ole välttämättä saatavilla riittävästi (tilanne on tämä myös case-yrityksessä) - toteutunut myyntihistoria ei välttämättä anna ajantasaista kuvaa siitä, mitä asiakkaat ovat kulloinkin etsimässä (esimerkiksi sesonkien ajoittainen vaikutus) Epäsuoraa kysyntätietoa käytetään tunnistamaan nimikkeitä, joita asiakkaat olisivat ilmeisesti kiinnostuneita ostamaan. Tätä tietoa verrataan saatavilla olevaan, rajalliseen määrään tietoa toteutuneesta myynnistä, minkä oletetaan indikoivan epäsuoran kysynnän ja myynnin välistä suhdetta jollakin tavalla. Nimikkeistön analysointia varten nimikkeet tulee saada kysyntäajurin mukaiseen laskevaan järjestykseen. Tämä on tärkeää, koska verkkokaupan nimikkeistö voi sisältää tuhansia nimikkeitä, eikä sen ylläpitäjillä useinkaan ole resursseja tutkia niitä kaikkia tarkasti. Edelleen, koska tilanne nimikkeistössä muuttuu jatkuvasti esimerkiksi sesonkien, kilpailutilanteen tai uusien tuotteiden vaikutuksesta on tarkastelu ja toimenpiteet kyettävä toteuttamaan nopeasti ja kustannustehokkaasti. Kysynnän ajuria käytetään tässä vaiheessa selvittämään, onko valikoimassa nimikkeitä, joita kävijät eivät ilmeisestä kiinnostuksesta huolimatta ehkä voi, halua tai uskalla ostaa. Oletettavasti juuri näiden nimikkeiden tuoteparametreista tai tuotesivuilta saattaa löytyä syitä heikosti kehittyneeseen myyntiin. Tästä syystä empiirisessä osassa suoritetaan näiden nimikkeiden osalta analyysi, jonka toivotaan antavan viitteitä mahdollisista nimikeparametreihin liittyvistä ongelmista ja siten myös antavan suuntaviivat tarvittaville toimenpiteille case-yrityksen tapauksessa. Lisäksi selvitetään, onko sivustolla nimikkeitä, joita kävijät eivät katsele lainkaan. Jos on, tutkitaan niiden osalta mahdollisia verkkonäkyvyysongelmia. Analyysiä varten case-yrityksen verkkokauppasivustosta kerättiin dataa kahden kuukauden pituiselta ajanjaksolta. Jakso valittiin tämän pituiseksi teknisistä syistä; webanalytiikan käyttöönotto määritti seurannan alkupäivämäärän ja diplomityöprojektin kokonaisaikataulu vastaavasti loppupäivämäärän. Todellisessa tilanteessa tarkastelu- 13

18 jakso tulisi valita muulla perusteella, kuten sesongin vaiheen tai aktiivisuuden mukaan. Esimerkiksi käyttäjäliikenteen ollessa huomattavan suurta, voidaan jaksoa lyhentää. Case-yrityksen tapauksessa haluttiin varmistaa riittävä datan määrä esimerkkitapausta varten, mihin kahden kuukauden jakson arvioitiin myös riittävän. 1.4 Raportin rakenne Tämä diplomityöraportti on jaoteltu seitsemään osaan kuvan 5 mukaisesti. Osioiden sisäiset ja eri aihealueiden väliset input-output-suhteet ilmenevät nuolien kulkusuunnassa. Johdanto esittelee työn taustan, keskeiset tutkimusongelmat ja menetelmät. Teoriaosassa luodaan katsaus aiheen kannalta merkityksellisiin tutkimustuloksiin ja kirjallisuuteen, joista pyritään löytämään soveltamiskelpoista tietoa potentiaalisten kysynnän ajureiden muodostamiseksi ja niiden validoimiseksi tässä työssä tuotettavan testimallin avulla. Empiirisessä osassa kokeillaan mallia ja tuotetaan sen avulla testattu kysynnän ajuri, jota sovelletaan case-yrityksen tilanteeseen. Johtopäätösosio esittää yhteenvedon tuloksista ja arvioi niitä. Lisäksi arvioidaan mallin käyttökelpoisuutta ja luotettavuutta. Lopuksi pohditaan aiheeseen liittyviä jatkotutkimuskohteita ja annetaan case-yritykselle suosituksia jatkotoimenpiteiksi. Yhteenveto tiivistää diplomityön sisällön keskeiset asiat lukijan kannalta nopeasti läpi luettavaan muotoon. 14

19 Kuva 5. Lukujen ja osioiden keskinäiset yhteydet 15

20 2 TEKIJÖITÄ OSTOPÄÄTÖKSEN TAUSTALLA VERKKOKAUPASSA Tässä teoriaosuudessa käsitellään verkkokaupankäyntiin liittyvää asiakaspotentiaalin muuttumista kävijävirraksi ja edelleen tämän kävijävirran verkkokaupan nimikkeistöön kohdistamaksi katselutoiminnaksi, josta osa voidaan tulkita epäsuoraksi kysynnäksi. Aihetta lähestytään tällä tavalla johdattelevasti, koska verkkokauppa poikkeaa monin tavoin perinteisestä kaupankäynnistä, eivätkä kaikki sen logiikkaan liittyvät osatekijät ole välttämättä helposti ymmärrettävissä, jos niihin mennään suoraan esittelemättä taustalla vallitsevia syy-yhteyksiä. Kävijöiden sivustoon kohdistama mielenkiinto ilmenee sivuston saamien katselukertojen muodossa, ja näihin katselukertoihin liittyy tiettyjä piirteitä, jotka indikoivat ostohalukkuutta selvemmin kuin toiset. Vaikka asiakkaat tarkastelevat nimikkeitä eri syistä vaihtelevassa määrin joko harkiten niiden ostamista tai jostakin muusta syystä - ei tämä kuitenkaan valtaosassa tapauksia johda varsinaiseen ostotapahtumaan, eli muutu realisoituneeksi kysynnäksi. Kuitenkin on loogista olettaa, että jos jokin tietty nimike herättää kävijöiden keskuudessa runsaasti mielenkiintoa (tuotesivua katsellaan usein), tulisi tällaisen nimikkeen myynnin myös jollakin tavalla korreloida katselukertojen kanssa. Jos taas nimikettä ei katsella lainkaan, on loogisesti hyvin epätodennäköistä että asiakkaat myöskään ostaisivat tai yleensä voisivat ostaa sitä. Jos nimikkeet sen sijaan keräävät runsaasti katselukertoja, mutta eivät kuitenkaan juuri lainkaan myyntiä, tarkoittaa tämä mitä ilmeisimmin sitä, että joko segmentoinnissa, tuoteparametreissa tai sivuston yleisrakenteessa on ongelm(i)a. Epäsuoran kysyntätiedon avulla pyritään tunnistamaan, onko sivustolla tällaisia ongelmakohtia ja jos on, missä ne todennäköisesti sijaitsevat ja miten niitä voitaisiin lähteä ratkaisemaan. 2.1 Verkkonäkyvyys Internet tarjoaa periaatteessa rajattoman asiakaspotentiaalin verkkokaupan käyttöön. Tämän potentiaalin hyödyntäminen ei ole kuitenkaan helppoa, sillä voidakseen päätyä asiakkaan ostopäätöksen kohteeksi, on verkkokaupan ensin tultava löydetyksi 16

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä 10.3.2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyön

Lisätiedot

Verkkokaupan kansainvälistyminen ja lokalisointi

Verkkokaupan kansainvälistyminen ja lokalisointi TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Verkkokaupan kansainvälistyminen ja lokalisointi The Internationalization and Localisation of E-commerce Kandidaatintyö

Lisätiedot

Henkilö- ja talousriskin yhteys t&k-projektin onnistumiseen

Henkilö- ja talousriskin yhteys t&k-projektin onnistumiseen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Heli Aronpää Henkilö- ja talousriskin yhteys t&k-projektin onnistumiseen Työn 1. tarkastaja: Professori Mikael Collan Työn 2. tarkastaja:

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO Diplomityö Tarkastajat: professori Olavi Uusitalo ja lehtori Tommi Mahlamäki Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvostossa

Lisätiedot

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia?

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jumisko, Jaana 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten suomalaiset, 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jaana Jumisko

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille Kandidaatintyö Olli Huotari Ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio Espoo 2008 TEKNILLINEN

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot

Saara Hynninen VERKKOKAUPPOJEN MENESTYSTEKIJÄT ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

Saara Hynninen VERKKOKAUPPOJEN MENESTYSTEKIJÄT ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Saara Hynninen VERKKOKAUPPOJEN MENESTYSTEKIJÄT ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2011 TIIVISTELMÄ Hynninen, Saara Verkkokauppojen menestystekijät asiakkaan näkökulmasta

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

JONI SIVULA INTERNET-POHJAISEN MAKSUJÄRJESTELMÄN VALINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO

JONI SIVULA INTERNET-POHJAISEN MAKSUJÄRJESTELMÄN VALINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO JONI SIVULA INTERNET-POHJAISEN MAKSUJÄRJESTELMÄN VALINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille Miikael Gatenland Iina Kivilahti Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalous Tekijä tai tekijät Miikael Gatenland, Iina Kivilahti

Lisätiedot

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteet ja tuotantotalous Johanna Noreila REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Työn ohjaaja / tarkastaja:

Lisätiedot

Tanja Turunen FREEMIUM-HINNOITTELUSTRATEGIA: MAHDOLLI- SUUDET JA HAASTEET PILVISOVELLUSTEN TARJO- AJAN NÄKÖKULMASTA

Tanja Turunen FREEMIUM-HINNOITTELUSTRATEGIA: MAHDOLLI- SUUDET JA HAASTEET PILVISOVELLUSTEN TARJO- AJAN NÄKÖKULMASTA Tanja Turunen FREEMIUM-HINNOITTELUSTRATEGIA: MAHDOLLI- SUUDET JA HAASTEET PILVISOVELLUSTEN TARJO- AJAN NÄKÖKULMASTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2012 TIIVISTELMÄ Turunen, Tanja

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sisällysluettelo Johdanto Nykytila Ongelman rajaus ja kiteytys Ratkaisut: Palvelupakettien toteuttaminen Verkkokaupparatkaisut

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot