LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

2

3 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖN HAASTEET LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA ASIAKASPALVELU 30 OSP ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN OSAAMISALA KAUPAN PALVELU JA MYYNTI 30 OSP TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN OSAAMISALA TALOUSPALVELUT 30 OSP KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT VISUAALINEN MYYNTITYÖ 30 OSP MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 15 OSP SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI 15 OSP KIRJANPITO 30 OSP TOIMISTOPALVELUT 30 OSP TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA VEROTUS 15 OSP YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN 15 OSP YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU 15 OSP KASSA- JA NEUVONTAPALVELUT 15 OSP YHTEISET TUTKINNON OSAT VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI RUOTSI VIERAAT KIELET MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN MATEMATIIKKA FYSIIKKA JA KEMIA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ SEN HYÖDYNTÄMINEN YHTEISKUNNASSA JA TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVA OSAAMINEN YHTEISKUNTATAIDOT

4 5.3.2 TYÖELÄMÄTAITO YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA TYÖKYVYN YLLÄPITÄMINEN, LIIKUNTA JA TERVEYSTIETO YHTEISET TUTKINNON OSAT, VALINNAISET OPINTOPOLUT TYÖELÄMÄPOLKU KANSAINVÄLISYYSPOLKU KULTTUURI/LUOVUUSPOLKU LIIKUNTA/HYVINVOINTIPOLKU VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON 10 OSP AMMATTITAITOA SYVENTÄVIÄ TAI LAAJENTAVIA AMMATILLISIA TUTKINNON OSIA PAIKALLISIIN AMMATTITAITOVAATIMUKSIIN TAI OSAAMISTAVOITTEISIIN PERUSTUVIA TUTKINNON OSIA YHTEISIÄ TUTKINNON OSIA TAI LUKIO- OPINTOJA JATKO- OPINTOVALMIUKSIA TAI AMMATILLISTA KEHITTYMISTÄ TUKEVIA OPINTOJA TYÖKOKEMUKSEN KAUTTA HANKITTUUN OSAAMISEEN PERUSTUVA YKSILÖLLINEN TUTKINNON OSA TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 5 OSP

5 1 YLEISTÄ Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan ammatillinen perustutkinto. Porvoo International College tarjoaa opiskelijoilleen Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma on suomenkielinen. Opetussuunnitelmaa laadittaessa on noudatettu Opetushallituksen määräystä 59/011/2014. Opiskelija voi valita tutkinnon osia tai osaopintoja yli kielirajojen. Opiskelijat luovat yksilöllisen opintopolun määräyksen mahdollistamissa rajoissa. Opintojen tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on monipuolinen ammattitaito, jota hän kehittää jatkuvasti. Hän on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hän osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa ja toimii työssään osana suurempaa kokonaisuutta. Tavoitteena on myös antaa opiskelijalle valmiudet jatkaa opintoja korkeakoulutasolla. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalaa opiskellut osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän toimenpiteiden tehtävissä. Hän osaa luoda, ylläpitää ja kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita. Hän osaa myydä asiakkaan tarpeita vastaavia ratkaisuja kannattavasti ja palvella erilaisia asiakkaita. Hän osaa käyttää omassa työssään organisaationsa kilpailukeinoja esimerkiksi toteuttaessaan markkinointiviestintää ja hänellä on edellytyksiä kehittyä myös lähiesimiestehtäviin. Valmistuttuaan opiskelija voi sijoittua työelämässä esimerkiksi seuraaviin työtehtäviin: myyjä, somistaja, myyntineuvottelija, palveluneuvoja, tuoteryhmä- tai osastovastaava, tuote-edustaja, markkinointiassistentti ja myyntisihteeri. Talous- ja toimistopalvelujen osaamisalaa opiskellut merkonomi osaa palvella toimiston sisäistä ja ulkoista asiakasta erilaisissa toimistotehtävissä. Hän osaa hoitaa jotain talouspalvelujen osa-aluetta käyttäen toimiston työvälineitä ja sovellusohjelmia. Opiskelija voi erikoistua kirjanpitoon, tilinpäätöskirjauksiin ja yritysverotukseen tai toimistoassistentin töihin. Tulevia ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi: kirjanpitäjä, reskontranhoitaja, laskuttaja, toimistoassistentti, toimistosihteeri, käyttäjätukihenkilö ja rahoitus- ja vakuutusalan toimihenkilö. 4

6 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN HAASTEET Sekä suomen- että ruotsinkielinen väestö Itä-Uudellamaalla tarvitsee palveluja omalla kielellään. Porvoo International College ja sen edeltäjä Porvoon kauppaoppilaitos on jo vuodesta 1958 lähtien kouluttanut molemmilla kotimaisilla kielillä kaupan osaajia. Kansainvälistymisen haasteisiin vastaamme englanninkielisellä koulutusohjelmalla. Kolmella kielellä toimiva oppilaitos antaa sekä opettajille että opiskelijoille hyvät mahdollisuudet olla mukana yhteiskunnan kansainvälistymiskehityksessä. Monikulttuurisuus auttaa opiskelijoita sopeutumaan muuttuvan maailman haasteisiin opintojen alusta lähtien. Uudenlaisia työmahdollisuuksia avautuu sekä kansainvälisten ketjujen Suomeen tulon että myös maahanmuuttoperäisen väestön kasvun kautta. Yritysten toimintaympäristö sähköistyy ja viestintä digitalisoituu. Hyvät valmiudet tietoteknisessä osaamisessa ovat vaatimus tämän päivän työmarkkinoilla. Sekä kotimaisten ja kansainvälisten verkostojen ylläpito että uudet sosiaaliset mediat edellyttävät sähköisiä ratkaisuja. Opetusmenetelmiä kehitetään uuden teknologian avulla. Porvoo International College toimii näkyvästi yrittäjyyden edistäjänä Itä-Uudellamaalla ja on mukana useissa verkostoissa ja projekteissa. Yrittäjyys on yksi painopistealueistamme. Innovatiivisia palvelu-alojen pienyrityksiä tarvitaan yhä enemmän koko Suomessa niin myös itäisellä Uudellamaalla. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus valita yrittäjyysopintoja, ja yrittäjyys sisältyy kaikkiin ammatillisiin opintoihin. Alueen yritykset tarjoavat runsaasti työssäoppimispaikkoja, joissa opiskelijat suorittavat vaadittavat ammattiosaamisen näytöt. 5

7 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta. Porvoo International Collegen liiketalouden perustutkinto sisältää kaksi osaamisalaa, asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, talous- ja toimistopalvelujen osaamisala 6

8 4 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA ASIAKASPALVELU 30 OSP TOIMINTAKOKONAISUUDET Työssäoppiminen 8 osp ja ammattiosaamisen näyttö Perehtyminen työelämään ja työssä toimiminen 7 osp yrityksen toiminta Yhteiset tutkinnon osat: Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen: yhteiskuntataidot 1 osp integroituna tähän tutkinnon osaan. Osaaminen näytetään ja arvioidaan Nuori Yrittäjyys 24 h leirin yhteydessä. opinto-ohjaus ja opintoihin perehdyttäminen työlainsäädäntö Ammattitaitovaatimukset valmistautuu palvelutilanteeseen selvittää toiminnan kannattavuutta Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Yritystoiminnan suunnittelu ja yritysten toiminnot, Oman liikeidean ideointi ja sen kehittäminen Yrittäjänä toimiminen ja yrittäjyyden merkitys elinkeinoelämälle Kannattava liiketoiminta Ammatilliset verkostot ja oman osaamisen kehittäminen Palvelutilanteiden perus laskut Työelämän lainsäädäntö (vastuut ja velvollisuudet, työehtosopimukset) Opiskelijan työelämävalmiudet ja työelämän pelisäännöt Toimialaa koskeva lainsäädäntö Työturvallisuus ja työhyvinvointi Opiskelija ja työelämävalmiudet Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka Vuorovaikutus- ja yhteistyö Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 7

9 Arviointi Opiskelijan aiempi hankittu osaaminen tunnistetaan tai tunnustetaan. Oppimisen arviointi Oppimisprosessin arvioinnilla ohjataan, kannustetaan ja motivoidaan opiskelijaa tavoitteiden saavuttamisessa. Opiskelijan oppimista arvioidaan eri menetelmillä ja hänelle annetaan suullista ja kirjallista palautetta, jolla tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Ammattitaidon /osaamisen osoittamistavat Mikäli opiskelijalla on aiemmin hankittua osaamista työelämästä tai aiemmasta koulutuksesta (voidaan todistaa työtodistuksella, jossa tarkasti kuvattu työtehtävät tai opintotodistuksella ja kurssikuvauksella), voidaan hänelle järjestää osaamisen näyttö, joka voi sisältää kirjallisia tehtäviä tai osaamisen raportointia kirjallisesti/suullisesti. Opiskelija osoittaa toimintakokonaisuuden keskeisen osan osaamisen ammattiosaamisen näytöllä pääsääntöisesti työssäoppimisen yhteydessä. Yhteiset tutkinnon osat: Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen: yhteiskuntataidot 1 osp integroituna tähän tutkinnon osaan. Osaaminen näytetään ja arvioidaan Nuori Yrittäjyys 24 h leirin yhteydessä. Oppimisympäristöt ja - menetelmät Oppimisympäristöt lähiopetus oppilaitoksen tiloissa tai muualla yhteistyöorganisaatioiden tilat tapahtumat oppilaitoksessa tai muualla Moodle oppimisympäristö Oppimismenetelmät työssäoppiminen lähiopetus opettajan ohjaus/valmennus itsenäinen oppiminen ryhmä ja vertaisoppiminen, yrittäjyys 24 h tutustumiskäynnit; yritysvierailut, projektit, opintomatkat, tapahtumat Oppimateriaalit Ohjaukselliset toimenpiteet Opettajan erikseen määrittelemä opetusmateriaali. Ryhmän ohjaaja vastaa opintokokonaisuuden tavoitteiden, toteutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle ja ohjaa opiskelijan oppimista. Ohjaava opettaja ohjaa työssäoppimisen näytön suorittamista työpaikalla. 8

10 Opintojen ajoittuminen Opintojen ensimmäinen vuosi. Asiakaspalvelu monikielisessä työympäristössä 9 osp asiakaskontaktit asiakaspalvelun ruotsi asiakaspalvelun englanti Ammattitaitovaatimukset huolehtii työympäristöstä valmistautuu palvelutilanteisiin palvelee ulkoista ja sisäistä asiakasta hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa hoitaa palvelutilanteen jälkitoimet Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta tuotteet ja palvelut kilpailu markkinointiviestintä asiakkaat ja segmentointi kuluttajakäyttäytyminen palvelukonsepti asiakaspalveluprosessi ja eteneminen haastavat asiakaspalvelutilanteet myymälän suunnittelu ja esillepanot Asiakaspalvelun ruotsi ja englanti Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka Vuorovaikutus- ja yhteistyö Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointi Ammattitaidon/ osaamisen osoittamistavat Opiskelija osoittaa oppimista erilaisten käytännön harjoitusten ja oppimistehtävien avulla. Hän saa palautetta oppimisensa etenemisestä ja ohjausta osaamisen kehittämiseen. Oppimisen arviointia tehdään mahdollisimman monipuolisesti. Opiskelija osoittaa toimintakokonaisuuden keskeisen osan osaamisen ammattiosaamisen näytöllä pääsääntöisesti työssäoppimisen yhteydessä. 9

11 Oppimisympäristöt ja - menetelmät projektioppiminen ja käytännön harjoitustilanteet (tuoteesittelypäivä) roolipelit ja kielikylpy lähiopetus opettajan ohjaus/valmennus itsenäinen oppiminen vertaisoppiminen tutustumiskäynnit; yritysvierailut, projektit, opintomatkat, tapahtumat työssäoppiminen Oppimateriaalit Ohjaukselliset toimenpiteet Opintojen ajoittuminen Oppikirja: Palvelun Taitajaksi Opettajan määrittelemä muu materiaali Ryhmän ohjaaja vastaa opintokokonaisuuden tavoitteiden, toteutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle ja ohjaa opiskelijan oppimista. Ohjaava opettaja ohjaa työssäoppimisen näytön suorittamista työpaikalla. Opintojen ensimmäinen vuosi Asiakaspalvelun toimistotehtävien hoitaminen 6 osp tekninen osaaminen käytännön sovellukset Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tekee asiakaspalveluun liittyviä toimistotehtäviä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Työvälineohjelmat Viestintävälineet Tiedonhaku Asiakirjojen, tilastojen ja raporttien laadinta ja ylläpito Asiakirjojen käsittely, säilytys ja hävittäminen Tietoturva Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka Vuorovaikutus- ja yhteistyö Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointi Opiskelijan aiempi osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. 10

12 Oppimisprosessin arvioinnilla ohjataan, kannustetaan ja motivoidaan opiskelijaa tavoitteiden saavuttamiseen. Opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa ja kehitetään hänen itsearviointitaitojaan. Numeerista arviointia ei tarvita. Osaamisen arviointi Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan mahdollisimman laajasti ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaaminen. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyttävä 1. Arviointikriteerit määritellään perustutkinnon perusteissa. Ammattitaidon osaamistavat Opiskelija osoittaa toimintakokonaisuuden keskeisen osan osaamisen ammattiosaamisen näytöllä (ks. arvioinnin perusteet). Opiskelija osoittaa osaamisensa pääsääntöisesti työelämässä työssäoppimisen yhteydessä. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta, liite 2. Oppimisympäristöt ja - menetelmät Oppimateriaalit Ohjaukselliset toimenpiteet Opintojen ajoittuminen lähiopetus opettajan ohjaus/valmennus atk-luokassa työssäoppiminen itsenäinen opiskelu virtuaaliset oppimisympäristöt tapahtumat ja projektit ecdl-kokeet opettajan määräämä materiaali Tutkinnonosan opinto-ohjauksesta vastaava opettaja ohjaa opiskelijan oppimista. Opintojen ensimmäinen vuosi. 11

13 4.2 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN OSAAMISALA KAUPAN PALVELU JA MYYNTI 30 OSP TOIMINTAKOKONAISUUDET Tuotteiden myyminen Asiakasmarkkinoinnin suunnittelu ja toteutus Kaupan arvoketjujen ja tuoteryhmien hallinta Myynnin ja kannattavuuden seuranta Työssäoppiminen 8 osp Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa valmistautua palvelutilanteeseen hoitaa tuotevastuualueensa palvella asiakasta ja myy seurata myynnin kehitystä hoitaa maksutapahtumat hoitaa jälkitoimet Arvioinnin kohteet Arviointi Toimintakokonaisuuden arvioinnin kohteet Oman työn suunnittelu Itsenäinen ja vastuullinen työskentely Työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka Vuorovaikutus- ja yhteistyö Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Opiskelijan aiempi osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. Oppimisen arviointi Oppimisprosessin arvioinnilla ohjataan, kannustetaan ja motivoidaan opiskelijaa tavoitteiden saavuttamiseen. Opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa ja kehitetään hänen itsearviointitaitojaan. Numeerista arviointia ei tarvita. Osaamisen arviointi Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan mahdollisimman laajasti ammattitaitovaatimuksissa 12

14 määritelty osaaminen. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyttävä 1. Arviointikriteerit määritellään perustutkinnon perusteissa. Ammattitaidon osaamistavat Opiskelija osoittaa toimintakokonaisuuden keskeisen osan osaamisen ammattiosaamisen näytöllä (ks. arvioinnin perusteet). Opiskelija osoittaa osaamisensa pääsääntöisesti työelämässä työssäoppimisen yhteydessä. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta, liite 2. Försäljningsarbete på svenska: opiskelija voi näyttää osaamisensa suullisella näytöllä, jossa hän hoitaa myyntitilanteen ja siihen liittyvät asiakaspalvelutilanteet ruotsin kielellä ammattiosaamisen näytön kriteerien mukaisesti. Selling in English: opiskelija voi näyttää osaamisensa suullisella näytöllä, jossa hän hoitaa myyntitilanteen ja siihen liittyvät asiakaspalvelutilanteet englannin kielellä ammattiosaamisen näytön kriteerien mukaisesti. Mikäli opiskelijalla on aiemmin hankittua osaamista työelämästä tai aiemmasta koulutuksesta (voidaan todistaa työtodistuksella, jossa tarkasti kuvattu työtehtävät tai opintotodistuksella ja kurssikuvauksella), voidaan hänelle järjestää osaamisen näyttö, joka voi sisältää kirjallisia tehtäviä tai osaamisen raportointia kirjallisesti/suullisesti. Oppimisympäristöt ja - menetelmät Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat/ympäristöt yritysten tilat tapahtumat virtuaalinen oppimisympäristö Oppimismenetelmät opettajan ohjaus/valmennus työssäoppiminen 8 ov itsenäinen oppiminen tiimioppiminen virtuaalioppiminen tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat työnantajan työssäoppimisessa Oppimateriaalit Retail Kaupan työt ja toiminta Edita Publishing Oy 2013 ISBN Muu opettajan mainitsema materiaali. Ohjaukselliset toimenpiteet Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, henkilökohtaisten opintosuunnitelmien täydentäminen. 13

15 Työssäoppimisvastaava: ryhmänohjaus ja henkilökohtaiset keskustelut työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnittelussa. Opettajat: oppimisen arviointimenetelmät ja suullinen palaute kurssin aikana. Opintojen ajoittuminen Opintojen ensimmäinen ja toinen vuosi. 14

16 4.3 TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN OSAAMISALA TALOUSPALVELUT 30 OSP TOIMINTAKOKONAISUUDET Taloushallinnon työtehtävien hoitaminen. Sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden palveleminen. Työssäoppiminen 7 osp Ammattitaitovaatimukset Arvioinnin kohteet Arviointi Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hoitaa yhtä seuraavista taloushallinnon osa-alueista: kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset liiketapahtumat laskee tavanomaisen maksettavan palkan laskuttaa hoitaa myyntireskontraa ja maksukehotuksia hoitaa ostoreskontraa. Toimintakokonaisuuden arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka Vuorovaikutus- ja yhteistyö Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Opiskelijan aiempi osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. Oppimisprosessin arvioinnilla ohjataan, kannustetaan ja motivoidaan opiskelijaa tavoitteiden saavuttamiseen. Opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa ja kehitetään hänen itsearviointitaitojaan. Numeerista arviointia ei tarvita. Osaamisen arviointi Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan mahdollisimman laajasti ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaaminen. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyttävä 1. Arviointikriteerit määritellään perustutkinnon perusteissa. 15

17 Ammattitaidon osaamisen osoittamistavat Opiskelija osoittaa toimintakokonaisuuden keskeisen osan osaamisen ammattiosaamisen näytöllä (ks. arvioinnin perusteet). Opiskelija osoittaa osaamisensa pääsääntöisesti työelämässä työssäoppimisen yhteydessä. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta, liite 1. Oppimisympäristöt ja - menetelmät lähiopetus opettajan ohjaus/valmennus atk-luokassa työssäoppiminen itsenäinen opiskelu virtuaaliset oppimisympäristöt tapahtumat ja projektit opintomatka ja yritysvierailut Oppimateriaalit Ohjaukselliset toimenpiteet Opintojen ajoittuminen opettajan määräämä materiaali Tutkinnonosan opinto-ohjauksesta vastaava opettaja ohjaa opiskelijan oppimista. Opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. 16

18 4.4 KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT VISUAALINEN MYYNTITYÖ 30 OSP TOIMINTAKOKONAISUUDET Esillepanon suunnittelu ja rakentaminen 11 osp myymälämielikuva, liikeidean mukainen myymäläkommunikaatio ja esillepano visuaalisen myyntityön vaikuttamiskeinot suunnittelutyökalut, ideoiden esittelytekniikat kaupallinen kalenteri värioppi: värijärjestelmät, värien vaikutus tilaan ja mielikuvaan, väriharmoniat valaistus materiaalitietous, apuvälineet ja työkalut myymäläkalusteet ja varusteluosat hyllykuvat myyvä esillepano myymälässä: myyntiseinät, myyntipöydätpöydät, fokuspisteet kampanjaesillepanot muodin esillepano, trenditietous ja mallinuken stailaus näyteikkunan suunnittelu ja toteutus viestintäketju Asiakasinformaation tuottaminen 11 osp myymäläkommunikaatio: opasteet, hintaviestintä, myynninedistämisen tukimateriaalit promootiomateriaalin suunnittelu ja toteutus asetteluohjeet ja mallit myyvän tekstin suunnittelu ja toteutus graafinen suunnittelu graafisen suunnittelun ohjelmistot ja kuvan käsittely printtimainonnan suunnittelu ja toteutus graafinen ohjeistus markkinointilainsäädäntö ja kuluttajalainsäädäntö Työssäoppiminen 8 osp Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän tai palvelun esillepanon tai kampanjan ylläpitää ja seurata esillepanoa tai kampanjan ilmettä tuottaa asiakasinformaatiota Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuden arvioinnin kohteet Oman työn suunnittelu Itsenäinen ja vastuullinen työskentely 17

19 Työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta vektorigrafiikka (Illustrator) sivun taitto (Indesign) kuvan käsittely (Photoshop) Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka Vuorovaikutus- ja yhteistyö Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointi Opiskelijan aiempi osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. Oppimisen arviointi Oppimisprosessin arvioinnilla ohjataan, kannustetaan ja motivoidaan opiskelijaa tavoitteiden saavuttamiseen. Opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa ja kehitetään hänen itsearviointitaitojaan. Numeerista arviointia ei tarvita. Osaamisen arviointi Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan mahdollisimman laajasti ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaaminen. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyttävä 1. Arviointikriteerit määritellään perustutkinnon perusteissa. Ammattitaidon osaamistavat Opiskelija osoittaa toimintakokonaisuuden keskeisen osan osaamisen ammattiosaamisen näytöllä (ks. arvioinnin perusteet). Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä työpaikassa/työkohteessa tai oppilaitoksessa hyödyntäen yhteistyöyrityksen tuotteita ja materiaaleja. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta, liite 2. Mikäli opiskelijalla on aiemmin hankittua osaamista työelämästä tai aiemmasta koulutuksesta (voidaan todistaa työtodistuksella, jossa tarkasti kuvattu työtehtävät tai opintotodistuksella ja kurssikuvauksella), voidaan hänelle järjestää osaamisen näyttö, joka voi sisältää kirjallisia tehtäviä tai osaamisen raportointia kirjallisesti/suullisesti. 18

20 Oppimisympäristöt ja - menetelmät Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla. lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat/ympäristöt yritysten tilat tapahtumat virtuaalinen oppimisympäristö Moodle ja Decostudy Oppimismenetelmät opettajan ohjaus/valmennus itsenäinen oppiminen tiimioppiminen virtuaalioppiminen tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat työssäoppimisessa Oppimateriaalit Visualistin työkalupakki DecoStudy Visualizer Muu opettajan mainitsema materiaali. Ohjaukselliset toimenpiteet Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, henkilökohtaisten opintosuunnitelmien täydentäminen. Työssäoppimisvastaava: ryhmänohjaus ja henkilökohtaiset keskustelut työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnittelussa. Opettajat: oppimisen arviointimenetelmät ja suullinen palaute kurssin aikana. Opintojen ajoittuminen Opintojen toinen tai kolmas vuosi. 19

21 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 15 OSP TOIMINTAKOKONAISUUDET Projektin suunnittelu ja projektityö 6 osp: arvioidaan oppilaitoksen markkinointiprojektin yhteydessä osanäyttönä. projektin suunnittelu ja toteutus tiedon hankinta aikataulutus työn seuranta sisällön tuotanto raportointi tekijänoikeudet Markkinointi- ja kampanjasuunnittelu 5 osp: osaaminen arvioidaan oppilaitoksen markkinointiprojektin yhteydessä osanäyttönä, yrittäjyystutkinnon osan yhteydessä tai työssäoppimisessa. tuote-tai asiakasvastuualueen toimenpidesuunnitelman laatiminen markkinointiviestinnän eri muodot ja mediatuntemus yrityksen kirjallinen viestintä ja myyvän tekstin tuottaminen markkinointilainsäädäntö yritysviestintä ja viestinnän välineet Työssäoppiminen 4 osp Ammattitaitovaatimukset osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide- tai kampanjasuunnitelman laatimiseen osallistuu projektin valmisteluun ja toteutukseen tekee projektin jälkitoimet seuraa toimenpiteiden tai kampanjan tuloksellisuutta Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta oman työn suunnittelu työn kokonaisuuden hallinta laatutavoitteiden mukainen toiminta tehokas ja tuloksellinen toiminta oman työn arviointi ja kehittäminen työhyvinvointi Työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta projektityökalut tiedonhankinta viestintävälineet toimisto- ja sovellusohjelmat Työn perustana olevan tiedon hallinta 20

22 kampanjasuunnittelu markkinointisuunnitelmat projektityöskentely kirjallinen yritysviestintä markkinointilainsäädäntö projektiseuranta ja raportointi Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka Vuorovaikutus- ja yhteistyö Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointi Opiskelijan aiempi hankittu osaaminen tunnistetaan tai tunnustetaan. Oppimisen arviointi Oppimisprosessin arvioinnilla ohjataan, kannustetaan ja motivoidaan opiskelijaa tavoitteiden saavuttamisessa. Opiskelijan oppimista arvioidaan eri menetelmillä ja hänelle annetaan suullista ja kirjallista palautetta, jolla tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Ammattitaidon /osaamisen osoittamistavat Mikäli opiskelijalla on aiemmin hankittua osaamista työelämästä tai aiemmasta koulutuksesta (voidaan todistaa työtodistuksella, jossa tarkasti kuvattu työtehtävät tai opintotodistuksella ja kurssikuvauksella), voidaan hänelle järjestää osaamisen näyttö, joka voi sisältää kirjallisia tehtäviä tai osaamisen raportointia kirjallisesti/suullisesti. Opiskelija osoittaa toimintakokonaisuuden yhdessä tai kahdessa osassa oppilaitoksessa tai työelämässä osaamisen ammattiosaamisen näytöllä pääsääntöisesti. Oppimisympäristöt ja - menetelmät Oppimisympäristöt lähiopetus oppilaitoksen tiloissa tai muualla Moodle oppimisympäristö työpaikka Oppimismenetelmät työssäoppiminen lähiopetus opettajan ohjaus/valmennus itsenäinen oppiminen ryhmä ja vertaisoppiminen projektioppiminen työelämäyhteistyö Oppimateriaalit Opettajan erikseen määrittelemä opetusmateriaali. 21

23 Ohjaukselliset toimenpiteet Opintojen ajoittuminen Ryhmän ohjaaja vastaa opintokokonaisuuden tavoitteiden, toteutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle ja ohjaa opiskelijan oppimista. Ohjaava opettaja ohjaa työssäoppimisen näytön suorittamista työpaikalla. Osaamisalan syventävät opinnot: 22

24 4.4.3 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI 15 OSP TOIMINTAKOKONAISUUDET Verkkokaupan liiketoiminnan suunnittelu 3 osp liiketoimintamallit yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi ammattialan yritystoiminnan arviointi etäkaupan lainsäädäntö, rekisterit ja tietosuoja verkkokaupan toimitusehdot verkkokaupan maksutavat, laskutus ja reskontra Verkkokaupan suunnittelu ja toteutus 6 osp erilaiset verkkokauppasovellukset verkkokaupan suunnittelu verkkokaupan toteutus verkkokaupan ylläpito tuotevalokuvat ja kuvankäsittely Verkkokaupan asiakaspalvelun ja markkinoinnin suunnittelu ja toteutus 2 osp asiakaspalvelu verkkoympäristössä palautekanavat ulkoinen markkinointi: bannerit, hakukoneet ja yrityksen verkkosivut mainonnassa kävijäseuranta markkinoinnin työvälineenä asiakassuhdemarkkinointi Työssäoppiminen 4 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä palvelee asiakkaita verkkokaupassa hoitaa maksuihin ja toimituksiin liittyvät jälkitoimet. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta oman työn suunnittelu työn kokonaisuuden hallinta laatutavoitteiden mukainen toiminta tehokas ja tuloksellinen toiminta oman työn arviointi ja kehittäminen työhyvinvointi yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi ammattialan yritystoiminnan arviointi Työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta verkkokauppaohjelmiston käyttö valokuvaaminen ja kuvankäsittely 23

25 Työn perustana olevan tiedon hallinta verkkokaupan ylläpito kilpailutilanteen ja alan trendien seuranta asiakaspalvelu maksujen ja jälkitoimenpiteiden hoitaminen kielitaidon hallinta ja hyödyntäminen asiakaspalvelussa vähintään kahdella kielellä, valittavana suomi, ruotsi ja englanti Elinikäisen oppimisen avaintaidot oppiminen ja ongelmanratkaisu ammattietiikka vuorovaikutus- ja yhteistyö terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointi Ammattitaidon osaamistavat Opiskelijan aiempi hankittu osaaminen tunnistetaan tai tunnustetaan. Oppimisen arvioinnissa käytetään monipuolisia, opiskelijaa motivoivia ja aktivoivia menetelmiä. Opiskelija saa palautetta oppimisen edistymisestä säännöllisin väliajoin. Mikäli opiskelijalla on aiemmin hankittua osaamista työelämästä tai aiemmasta koulutuksesta (voidaan todistaa työtodistuksella, jossa tarkasti kuvattu työtehtävät tai opintotodistuksella ja kurssikuvauksella), voidaan hänelle järjestää osaamisen näyttö, joka voi sisältää kirjallisia tehtäviä tai osaamisen raportointia kirjallisesti/suullisesti. Opiskelijan ammattitaito arvioidaan ammatti-osaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla. Muun osaamisen arvioinnilla varmistetaan tutkinnon osan ammatillisen kokonaisuuden hallinta (verkkosivujen toteutusprosessi) Oppimisympäristöt ja - menetelmät Oppimisympäristöt lähiopetus oppilaitoksen tiloissa tai muualla verkkokauppaohjelmisto Moodle oppimisympäristö työpaikka Oppimismenetelmät lähiopetus opettajan ohjaus/valmennus itsenäinen oppiminen ryhmä ja vertaisoppiminen projektioppiminen työssäoppiminen työelämäyhteistyö Oppimismateriaalit Opettajan erikseen määrittelemä opetusmateriaali 24

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Merkonomi OPS 2015-2016 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 1 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu 1 / 85 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot