JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS"

Transkriptio

1 JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS

2 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2015/TOTEUTUMA 1-4 KK Strategiset tavoitteet: 1. Valtuuston laatima strategia vuosille päivitetään, toiminnan painopisteet määritellään ja päivitetyn strategian mukaiset toimintalinjat käynnistetään osana kunnan toiminnan pitkäjänteistä kehittämistä. 2. Vuoden 2015 talousarvio toteutuu vähintään suunnitellun mukaisena ja että kunnan talous saadaan tasapainoiseksi suunnitelmakauden aikana. Palvelualueet ja palveluyksiköt sitoutuvat osaltaan tasapainoittamaan kunnan taloutta aktiivisella oman toimintansa kehittämisellä. Palvelualueet seuraavat toimintaansa siten, että menojen ja tulojen kehitys on tiedossa järjestelmällisesti vuoden kuluessa ja palveluyksiköt seuraavat säännöllisesti kuukausittain tuotemääriä. Lisäksi palveluyksiköt raportoivat oleellisen suurista menojen nousuista heti niiden ilmaannuttua Talouden tasapainottamisohjelma päivitetään talousarviosuunnittelun yhteydessä ja toteutetaan osana kunnan toimintojen tasapainottamista. 3. Joroisten Energialaitoksen myynnistä saataville rahoille laaditaan kunnan strategiaa tukeva suunnitelma niiden tuottavasta ja kuntalaisia palvelevasta käytöstä. 4. Joroisten kunta toimii aktiivisena sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämislain uudistukseen liittyvässä edunvalvontatyössä ja osallistuu Joroisten kunnan kannalta merkittäviin alueellisiin toimenpiteisiin, joilla tähdätään uuden sote-järjestelmän mukaisten tuotantoalueiden muodostamiseen. Talousarviossa ei pysytä eikä taloutta tasapainottavia toiminnallisia muutoksia saada tehtyä. Yhteistä strategista linjaa kunnan toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen ei löydetä. Energialaitoksen myynnistä saatavia rahoja ei pystytä sijoittamaan tuottavasti ja kuntalaisia palvelevasti. Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman laadinnassa ja tavoiteasetannassa tulee huomioida päivitettävän kuntastrategian tavoitteet ja keinot niihin pääsemiseksi. Toteutuma 1-4 kk 1. Strategian laadinta aloitettiin virkamiesten ja luottamushenkilöiden välisenä yhteistyönä. Strategian osalta järjestettiin iltakouluja sekä seminaareja, joissa tavoiteasetantaa käsiteltiin. Päätökset strategian osalta kesäkuussa Kunnan toiminnassa on huomioitu tiukka taloustilanne, jonka johdosta kaikessa toiminnassa on pyritty taloudellisuuteen. Talouden tasapainottamisohjelman päivittäminen on aloitettu osana talousarvion laadintaa. 3. Energialaitoksen myynnistä saatujen varojen käytön suunnittelu on käynnistetty. Varainhoitoon liittyvät sijoitustoiminnan perusteet käsitellään hallituksessa ja valtuustossa kesäkuussa Joroisten kunta on ollut mukana sote-tuotannon järjestämisen valmistelussa, niin Etelä-Savon kuin Pohjois-Savonkin valmisteluryhmissä. Päätöksiä sote-tuotannon osalta ei ole tehty. Päätökset tehdään aikaisintaan syksyllä 2015.

3 3 KONSERNIRAPORTTI 1-4 KK Nimi Tilinpäätös 2014 Kotipaikka Kunnan omistusosuus Tytäryhteisöt As Oy Pikalle Joroinen 82,60 % As Oy Maavesi Joroinen 76,19 % As Oy Tuomaalanhovi Joroinen 100,00 % Kiinteistö Oy Honkaura Joroinen 100,00 % Kiinteistö Oy Joroisten Kunnantalo Joroinen 82,60 % As Oy Paavalinkivi Joroinen 61,85 % As Oy Pikalle Asuntojen vuokrausaste vähintään 95 % Markkinointi, asuntojen kunto Asuntojen vuokrausaste 87,2 % Vähintään puolessa kiinteistö- ja asuntoosakeyhtiöissä toteutetaan rakennusten kuntokartoitukset. Ohjelman hyväksyminen Toteutuneet kuntokartoitukset kiinteistökatselmus hallitus+isännöitsijä Erääntyneiden saatavien määrä alenee. Tehokkaat perintätoimet Erääntyneet saatavat 2014 vs / / / Selvitys: As Oy Maavesi Selvitys: Kunta vuokraa suoraan asunnot ja perii As Oy Maaveden vuokrat.

4 4 As Oy Tuomaalanhovi Asuntojen vuokrausaste vähintään 95 % Markkinointi, asuntojen kunto Asuntojen vuokrausaste 88,8 % Vähintään puolessa kiinteistö- ja asuntoosakeyhtiöissä toteutetaan rakennusten kuntokartoitukset. Ohjelman hyväksyminen Toteutuneet kuntokartoitukset kiinteistökatselmus hallitus+isännöitsijä Erääntyneiden saatavien määrä alenee. Tehokkaat perintätoimet Erääntyneet saatavat 2014 vs / / (vastikesaatavia kunnalta) 2015/ Selvitys: Ki Oy Honkaura Asuntojen vuokrausaste vähintään 95 % Markkinointi, asuntojen kunto Asuntojen vuokrausaste 91,36 % Vähintään puolessa kiinteistö- ja asuntoosakeyhtiöissä toteutetaan rakennusten kuntokartoitukset. Ohjelman hyväksyminen Toteutuneet kuntokartoitukset kiinteistökatselmus hallitus+tj+kunnan edustajia Erääntyneiden saatavien määrä alenee. Tehokkaat perintätoimet Erääntyneet saatavat 2014 vs / / / Selvitys:

5 5 As Oy Paavalinkivi (Ki Oy Honkaura omistaa 61,85 %) Asuntojen vuokrausaste vähintään 95 % Markkinointi, asuntojen kunto Asuntojen vuokrausaste 82,35 % Vähintään puolessa kiinteistö- ja asuntoosakeyhtiöissä toteutetaan rakennusten kuntokartoitukset. Ohjelman hyväksyminen Toteutuneet kuntokartoitukset Kiinteistökatselmus 7.5. hallitus+isännöits ijä Erääntyneiden saatavien määrä alenee. Tehokkaat perintätoimet Erääntyneet saatavat 2014 vs / / Selvitys: Joroisten Paavalinkiven tyhjänä olevaan kaksioon F19 (46,5m2) tulee vuokralainen ja huoneistoa B4 (50,5m2) tulee katsomaan mahdollinen vuokralainen. Vuokrausaste nousee näiden seurauksena 92,2 %:iin. Ki Oy Joroisten kunnantalo Selvitys: Ki Oy on kunnan omassa käytössä ja kunta perii vuokrat. Kiinteistö Oy perii omistajilta hoitovastiketta.

6 6 TOTEUTUMARAPORTOINTI KÄYTTÖTALOUS 1-4 KK 2.3. KUNNAN JOHTO KUNNANVALTUUSTO JA HALLITUS Kunnan johtamistoiminnan tarkoituksena on saada kunnan organisaatio sekä koko joroislainen yhteisö toimimaan siten, että kunnan visio, toiminta-ajatus, asetetut strategiat, valitut päämäärät sekä valtuustotason tavoitteet kullekin vuodelle toteutuvat. Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto käyttää kunnassa ylintä päätösvaltaa. Talousarviossa ja suunnitelmassa valtuusto hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Käyttötalousosassa valtuusto päättää strategiasta ja hyväksyy toimielimille annettavat määrärahat palvelujen järjestämiseksi. Samalla valtuusto antaa tavoitteet ja mittarit, joilla palveluille asetettujen tavoitteiden saavuttamista seurataan. Valtuusto antaa myös liikelaitoksille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kunnan talousarvion rahoittamisesta vastaa ja päättää kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa sekä antaa ohjeita kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnanhallituksen alaisena toimivat elinkeinojaosto ja henkilöstöjaosto. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa. Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Ennakoiva toimintatapa ja itsenäistä toimintakykyä ylläpitävä palvelujärjestelmä Strategian päivitys tammihelmikuussa. Luottamushenkilöorganisaatio n ja viranhaltijaorganisaation välinen/keskeinen yhteistyö yhteisen tavoitteen hyväksi Esimiestyö perustuu yhtenäiseen johtamisnäkemykseen, joka määritellään strategisten valintojen perusteella Avohoitopainotteinen kunnan talousraamiin soveltuva palveluverkko ja toimivat palvelu- ja hoitokäytännöt. Varhaisen puuttumisen ja ohjauksen toteuttaminen. Strategiat sisäistetään ja niihin sitoudutaan kaikkien toimijoiden kesken. Päätöksenteossa ja käytännön toimissa saavutetaan yhteinen tavoite. Luottamushenkilöstön keskinäisen luottamuksen ja yhteistyön edistäminen Strategian jalkautumisen, työn sujuvuuden ja henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun varmistaminen johtamisperiaatteet määrittelemällä. Hyvinvointia kuvaavien mittaustulosten positiivinen kehitys Päätösprosessien sujuvuus Toiminnan suunnitelmallisuus kartoituksen toteutus Palvelurakennetta on kehitetty ennakoivaan suuntaan osana toiminnan kehitystä Kunnan strategian päivitystyötä on tehty viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyönä. Strategiaesitys valtuustoon kesäkuussa. Yhtenäistä johtamiskäsitystä on edistetty mm. johtoryhmätyöskentelyn, työyksikköpalaverien ja virastopalaverien kautta.

7 7 Talouden vakauttamisohjelman laatiminen alkuvuonna tilinpäätöksen laatimisen jälkeen Kunnan strategian sovittaminen rakennemuutokseen päivityksen yhteydessä Hyvinvointikertomuksen vakiinnuttaminen kunnan päätöksenteon tueksi vuoden 2015 aikana talousarvion osaksi. Kartoitetaan esimiesten osaaminen ja kehitystarpeet Kaikkia toimintoja koskeva kriittinen tarkastelu; palvelujen priorisointi ja karsiminen SOTE ja kuntarakenneratkaisujen valmisteluun osallistuminen Osallistutaan alueen sotetuotantoalueiden valmistelutyöhön Hyvinvointikertomus käsitellään joulukuussa yhtä aikaa kunnan talousarvion kanssa. ei sisäistetä tavoitteita ja strategioita ei päästä yhteistyössä ja strategisissa linjauksissa yhtenäisyyteen Talous tasapainotetaan Talouden tasapainottamisohjelman päivitys aloitettu. Tasapainotusohjelma hyväksytään osana talousarviota. Kunta on osallistunut sote-tuotantoalueiden selvitystyöhön. Päätökset aikaisintaan syksyllä 2015 Valtuusto hyväksyy SOTE ja kuntarakennelinjaukset Hyvinvointikertomuksen aineistoa kerätty kevään aikana. Kertomuksen päivitys käynnissä Kunnanvaltuusto ja -hallitus TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö- % Toimintatuotot ,92 276,92-100,0 Toimintakulut , ,11 28,8 Toimintakate/jäämä , ,03 28,7 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 Tot 2015 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Kunnanvaltuusto , ,18 Kunnanhallitus ,71 276, ,79 Kuntarakenneselvitys Yhteensä ,89 276, , KESKUSHALLINTO Palvelusuunnitelma: Keskushallinto vastaa hallinto-, talous ja elinkeinoasioiden hoitamisesta. Hallinto-, elinkeino- ja laskentayksiköt ovat sitovan tason yksiköitä. HALLINTOYKSIKKÖ Palvelusuunnitelma: Yksikkö hoitaa valtuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, kunnanhallituksen henkilöstöjaoston ja keskusvaalilautakunnan sihteeritoiminnat, kunnan henkilöstöhallinnon, keskusarkiston ja puhelinvaihteen. Keskeistä toiminnassa on hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja

8 8 Asiakirjahallintoa kehitetään niin, että sähköistä asiointia ja toimintatapaa pystytään lisäämään Sisäisen intranetin luominen henkilöstölle sekä oma osionsa luottamushenkilöille uusituille kotisivuilla Intranet on valmis ennen kesälomia Työllistettävien sijoittaminen palvelujen tuottamista ja henkilön työllistymissuunnitelm aa tukien Työhyvinvoinnin lisääminen Jalkautetaan työllistämisen hyötyjen näkeminen koko organisaatioon - kuntouttavan työtoiminnan tärkeys Vuonna 2014 toteutetun työtyytyväisyyskyselys sä henkilötyövuosi Työtyytyväisyyskartoit us noin kahden vuoden välein sairauspoissaolopäivät alle alan keskiarvon Kotisivut ovat työn alla. Intranettiä ei ole aloitettu. Työllistettäviä on palkattu järkeviin kohteisiin. Työtyytyväisyyskartoituks en tuloksia käsitelty johtoryhmässä - pienen yksikön poikkeustilanteisiin ei pystytä varautumaan - organisaatio ei näe kuntouttavan työtoiminnan hyötyjä eikä sopivia tehtäviä työttömille löydy Hallintoyksikkö TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö- % Toimintatuotot , ,49 25,8 Toimintakulut , ,30 34,0 Toimintakate/jäämä , ,81 35,0 Poistot ja arvonalentumiset ,32 156,68 9,4 Tilikauden yli-/alijäämä , ,49 35,0 Yhteispalvelupiste Yhteispalvelupisteeksi kutsutaan asiakaspalvelupistettä, josta on saatavana vähintään kahden eri viranomaisen palveluja. Täydellisimmillään Yhteispalvelupiste on yhden luukun palvelupiste, jossa asiakas saa vireille yleisimmät julkishallinnon palvelut. Yhteispalvelun toimijana on Joroisissa ollut kunnan lisäksi Kela, työ- ja elinkeinotoimisto ja poliisi. Yhteispalvelupistettä on hoitanut pysyvästi kaksi palvelusihteeriä. Valtiovarainministeriön kaavailujen mukaan Joroisiin ei ole tulossa valtion osittain rahoittamaa asiakaspalvelupistettä, vaan palvelupiste jää kunnan ja sopimuskumppaneiden rahoitettavaksi. Kela on ilmoittanut olevansa toistaiseksi halukas toimimaan sopimuskumppanina. Tyky-toiminta Toimintaohjeet työhyvinvoinnin lisäämiseksi ovat käytössä ja ovat tutut koko organisaatiolle. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Perustelut: Tykytoimintaan on varattu yhteensä , josta liikunta/kulttuurilippuihin (50 /henk/vuosi). Loput käytetään yhteisin tapahtumiin (pikkujoulut, konsertti).

9 9 Jakamattomat eläkekulut Määräraha euroa on pienentynyt noin aikaisemmasta, koska se on jaettu perusturvan tuotteille. Ystävyyskuntatoiminta Ystävyyskuntatoiminnan tarkoituksena on rakentaa kansainvälistä ulottuvuutta sekä kuntalaisten että yritystoiminnan puitteissa. Joroisten kunnan ystävyyskunta Virossa on Ylenurmi. Ystävyyskuntatoimintaa varten on valtuuston asettama toimikunta, joka päättää määrärahan käytöstä (2500 ). Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Joroisten historia II-osa Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Perustelut: Joroisten historia II kirjoittajan palkkiot ja muut työhön liittyvät sopimuksen mukaiset kustannukset. Kunta maksaa 60 % ja seurakunta 40 % kustannuksista. Teoksen on suunniteltu valmistuvan talousarviovuoden aikana. Ay- ja työsuojelutoiminta Ay- ja työsuojelutoimi on järjestetty yhteen YT- toimielimeen. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Joukko- ja palveluliikenne Joroinen kuuluu Keski-Savon logistiikkayksikköön. Suunnittelu-, koordinointi- ja kilpailutustietotaitoa ostetaan yksiköltä. Joukkoliikenteen tavoitteena on kuntalaisten liikkumismahdollisuuksien parantaminen. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Joukkoliikenne Perustelut talousarviovuodelle: Yksikköön sisältyvät menot osuuksista seutulippuihin ja osuudesta linja-autoyhtiöiden aikataulujulkaisuun sekä osuus logistiikkayksikön palvelujen ostosta. Tulona ovat valtionosuus seutulippuihin. Palveluliikenne Palveluauto Palin kustannus (palveluauto toimii sekä kutsuliikenteenä että vakiintuneilla viikoittaisilla reiteillä). Toiminta on kunnan kustannettavaa. Liikennöitsijä vähentää lipputulot kunnan maksuosuudesta. Merkittävä osa asiakkaista on kunnan omia asiakkaita (kotipalvelu, kehitysvammaisten päivätoiminta). Työllisyyden hoito Vastuu pitkäaikaistyöttömistä on entistä enemmän kuntien vastuulla. Kuntien tulee tehdä aktivointisuunnitelmat ja vastata myös niiden toimeenpanosta. Sosiaaliohjaaja on vastuuhenkilö aktivointisuunnitelmien laatimisessa. Työllistettävien palkkausrahat ovat kyseisillä talousarviokohdilla. Sanktiomaksu on ollut viime vuosina noin Muuttuneesta lainsäädännöstä johtuen (pitkäaikaistyöttömän raja alenee 500 päivästä 300 päivään) sanktiomaksuun on varattu vuodelle euroa. Kunnan osuudet vaikeasti työllistettävien hankkeisiin on Määrärahavaraus on myös neljään puolen vuoden työllistämisjaksoon, joihin saadaan palkkatuki. Jaksot käytetään sellaisten henkilöiden palkkaamiseen, jotka kunnalla on velvoite palkata tai joilla on takana vuosien kuntouttava työtoiminta. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja

10 10 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 Tot 2015 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Kunnallisverotus , ,33 Hallintopalvelut , , ,56-16,32 Tyky-toiminta , , ,76 Jakamattomat eläkemenot , , ,28 Ystävyyskuntatoiminta ,00 0,00 0,00 Joroisten Historia II-osa ,68-88,68 Yhteispalvelupiste , ,27 Henkilöstöasiat , , ,08 Ay- ja työsuojelutoiminta , ,49 Joukkoliikenne ,90 0, ,13 Palveluliikenne , ,85 Työllisyyden hoito ,00 0,00 Velvoitetyöllistettävät , , ,76 Yhteensä , , ,19-16,32 AVUSTUKSET TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 1-4 kk Eri palvelualueilla olevat avustukset Keskushallinto - yleishallinto elinkeinotoimi maksullisen lomituksen tukeminen Terveyspalvelut - eläinlääkintä Sivistyspalvelut - kulttuuritoimi liikuntatoimi nuorisotoimi Tekniset ja liiketoimintapalvelut - yksityistieavustukset vesihuoltoavustukset avustus veneseuralle jätevesineuvoja - hanke Joroisselän kunnostus Yhteensä

11 11 ELINKEINOYKSIKKÖ Palvelusuunnitelma Elinkeinoyksikkö toteuttaa ja vastaa elinkeino-ohjelman ja kuntastrategian mukaisesti yritysten toimintaedellytysten turvaamisesta ja parantamisesta. Toimenpiteiden seurauksena olemassa oleva yrityskanta ja työpaikat säilyvät sekä edellytykset uusien yritysten perustamiseen paranevat. Elinkeinoyksikön toiminnan painopistealueena ovat pienet ja alkavat yritykset. Vastuuhenkilö: elinkeinoasiamies Golfin kaava-alueelle saadaan ulkopuolisten toimijoiden investointipäätöksiä. Yhteistyö matkailutoimialan yrityksen kanssa, infran parantaminen ja Sitovien tonttivarausten ja investointipäätösten lukumäärä. Ei investointeja eikä tonttivarauksia. VT5 risteysalueelle saadaan yksi uusi investointi käyntiin. markkinointitoimenpiteet. Valtakunnallisten ja paikallisten yritysten kontaktointi. Muut markkinointikeinot. Kontaktien ja investointien lukumäärä. Kaksi yrityskontaktia, ei investointeja. Yrityskontakteja 30 Kotti ennakointikysely, Tapaamisten ja 8 yrityskontaktia kappaletta. yrityskäynnit. kyselyjen lukumäärä. Hallitilat ovat 100 % vuokrattuja. Markkinointitoimenpiteet, uusyrityshankinta. Toteumaprosentti Ovat 100 prosenttisesti vuokrattuina. Yritysryhmä / työnantajatapaamisia 3 Hankkeet ja vapaamuotoiset Lukumäärä Yksi yritysryhmätapaaminen kpl. ajankohtaistapaamiset. - Eurooppaa ja Suomea koetteleva lama jatkuu ja syvenee jolloin investointihalukkuus yritysten ja investorien keskuudessa heikkenee edelleen. TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Elinkeinoyksikkö Toimintatuotot , ,00 32,6 Toimintakulut , ,57 30,7 Toimintakate/jäämä , ,57 29,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,72 33,3 Tilikauden yli-/alijäämä , ,29 29,9 Talousarvioesityksessä 2015 on euroa lentokenttätukea. ATK-palvelut Tietohallinnon asiantuntijapalvelut ja atk-tukipalvelut ostetaan Varkauden kaupungilta. Tukipalvelut vastaavat terveyskeskuksen ja viraston atk-palveluista. Matkailu Kunnan matkailuinfon ja muiden, kunnan kustantamien matkailun markkinointi- ja kehittämistoimien tavoitteena on lisätä matkailijoiden tietoisuutta ja kiinnostusta alueesta sekä yksittäisistä tapahtumista ja matkailuun liittyvistä yrityksistä. Kunnan matkailuinfo sijaitsee Liikenneasema Jari-Pekassa, palvelun tuottaa ostopalveluna Riikka-Piikka Ky. Seudullista yhteistyötä toteutetaan Keski-Savon alueen kuntien kanssa.

12 12 Kuntamarkkinointi Toimenpiteillä uusitaan, edistetään ja päivitetään kunnan markkinointi-ilmettä sekä ostetaan näkyvyyttä tapahtumissa ja eri medioissa. Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 Toteutuma 1-4 kk 2015 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot ATK-palvelut , , ,60-49,28 Elinkeinoelämän kehittäminen , ,02 0, ,02-900,00 Matkailun kehittäminen ,81 0, ,81 0,00 Kuntamarkkinointi ,00 0,00 0,00 Kolman koto-hanke ,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä , , ,43-949,28 Hankkeet TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot Rajupusu Leader Itä-Suomen kalatalousr.kehit.ohjelm Totemi,Huutokoski, kuntamarkkinointi (NaKe Oy hankeosuudet) Miset Oy 954 Lähiruoasta bisnekseksi, (valmisteluhanke ja hanke) Wäläkky Uusyrityskeskus Kuopion Matkailupalvelu Oy Varaus teknologia- ja bioenergiahankkeisiin, NaKe Laajakaista koordinaatio- ja esiselvityshankkeet, E-S Liitto Hymy- ja Startti -hankeet, ProAgria Etelä-Savo Työmäärän hallinta maatilayrit., ProAgria Etelä-Savo Viitosväylän yhteismarkkinointihanke, Kainuun Etu Oy Varaus uusille hankkeille Hankkeet yhteensä LASKENTAYKSIKKÖ Palvelusuunnitelma: Laskentayksikkö on kunnan sisäinen palveluyksikkö, joka tuottaa kunnan koko organisaatiolle palkanlaskenta-, kirjanpito- ja muut laskentatoimen palvelut. Ajantasaisen ja oikea-aikaisen sekä virheettömän ja relevantin tiedon tuottaminen palvelee kunnan johtoa ja toimialoja taloudellisen tiedon seuraamisessa ja analysoinnissa sekä sitä kautta päätöksenteossa. Palkanlaskenta- ja kirjanpitoyksiköt ovat nollanettobudjetoituja ja niiden palvelut ovat tuotteistettuja. Palkanlaskentapalvelusta laskutettava yksikkö on palkanmaksutapahtuma ja kirjanpitopalvelusta tuotettu tosite. Vastuuhenkilö: laskentapäällikkö Relevantin ja säännöllisen talous- ja laskentatiedon tuottaminen ja jakaminen kunnan johdon ja eri toimialojen käyttöön Raportoinnin oikeaaikaisuus ja ajantasaisuus Raportoinnin kehittäminen tarvetta vastaavaksi Järjestelmien ajantasaisuus KK-raportointi kunnan johdolle ja toimialoille välittömästi seuraavan kuukauden 20. pv:n jälkeen. Tilinpäätösaikana raportoinnissa ollut viivettä.

13 13 Asiantunteva, virheetön palvelu, joka tukee kunnan koko organisaatiota tuotetun tiedon tulkinnassa ja hyväksikäytössä ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa Yksikön toiminnan turvaaminen muutostilanteessa (eläköityminen) Sisäinen koulutus ja tiedotustilaisuudet. Henkilöstön sisäinen koulutus. Perehdyttäminen, oikea resurssointi Sisäiset koulutus-/ tiedotustilaisuudet väh. 2 kpl/vuosi. Henkilöstön koulutuspäivät väh. 2 pv/hlö. Tehtävien hoituminen ajantasaisesti ja virheettömästi. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen ja muiden ajankohtaisten asioiden info Toteutuneet koulutuspvt 1,5 pv/hlö. Tehtävät hoidettu ajantasaisesti ja oikein. - palvelut ovat riippuvaisia atk-järjestelmien toimivuudesta viiveet käyttökatkojen aikana o ei käyttökatkoja ohjelmistoista aiheutuen, ongelmat sähkönjakelussa vaikeuttaneet tehtäviä - henkilöstö- ja aikaresurssin riittävyys poikkeustilanteissa o tilinpäätösaikana resurssien joustettava - henkilöstömuutoksessa perehdytyksen ja resurssien oikein jakamisen epäonnistuminen o perehdytys on varmistettu työjärjestelyillä ja koulutuksella TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Laskentayksikkö Toimintatuotot , ,34 33,5 Toimintakulut , ,24 36,3 Toimintakate/jäämä , ,10-100,0 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 Tot 2015 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Palkanlaskentapalvelut , , ,98 Kirjanpito- ja laskentapalvelut , , ,12 Yhteensä , , ,10 0 Perustelut: Laskentapäällikön työpanos jakaantuu 30 % palkanlaskentapalvelulle ja 70 % kirjanpitopalvelulle. Osaaikaisen eläköitymisen vuoksi alkaen henkilöresurssia on vähentynyt palkanlaskentapalveluista 40 %. Kirjanpidon henkilöresurssista on kohdistettu 30 % palkanlaskentapalveluihin. Erityisesti palvelujen ostot (ohjelmistojen ylläpitomaksut) toteutuvat alku vuonna. Väistötilaan muuttoon ei ole talousarviossa varauduttu, mm. vuokramenot toteutunevat yli talousarvion. Tunnusluvut: TP 2013 TP 2014 TA 2015 Toteutuma 1-4 kk Palkanmaksutapahtumat kpl/32,01 % /palkanmaksutapahtuma 32,61 35,84 37,69 37,69 (ta:n mukaan) Kirjanpidon tositteet kpl/35,26 % /tosite 6,37 6,60 6,97 6,97 (ta:n mukaan) Henkilöstö 5 5 5, 1.2. alk. 4,60 5, 1.2. alk. 4,60

14 14 KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ Keskushallinto TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö- % Toimintatuotot , ,83 31,1 Toimintakulut , ,11 33,6 Toimintakate/jäämä , ,28 34,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,40 32,0 Tilikauden yli-/alijäämä , ,68 34,4

15 MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA MAASEUTUHALLINTO Palvelusuunnitelma Maaseututoimi on osa Rantasalmen kunnan kehittämisen toimialaa. Maaseutuhallinto on Rantasalmen maaseutulautakunnan (yhteislautakunta) alainen palvelu- ja tulosyksikkö, joka hoitaa maaseutuhallinnon tehtävät Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Asiakaspalvelupisteet toimivat kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa. Vastuuhenkilö: maaseutupäällikkö Viljelijöiden toimeentulon turvaaminen uuden ohjelmakauden tukimahdollisuudet hyödyntäen. Vuoden 2015 tukimuutoksia pidetään EU-kauden suurimpina, joten koulutusta ja tiedottamista tarvitaan sekä viranomaisille että viljelijöille aiempaa enemmän. Maaseutuviranomaisille maaseutuviraston tehostettu koulutus. Viljelijäkoulutuksen jalkauttaminen kuntiin edellisvuosia laajemmin. Lehdistötiedottaminen. Viljelijöiden koulutuspäivien määrä, tavoite yhteistoimintaalueella vähintään 10 koulutustilaisuutta. Alueella järjestetty 7 koulutuspäivää, joista 4 itse järjestettyä ja 3 yhteistyötahojen järjestämiä. Koulutuksiin osallistunut ( ) yht. 244 osallistujaa. Toteumat Uuden ohjelmakauden tukiehtojen varmistumiset viivästyivät ja joiltakin osin vielä viimeiset ohjeet saatiin tukihaun ollessa jo käynnissä. Paperisia tukihakemuksia viljelijät pääsivät jättämään maaliskuun puolella, mutta sähköisen tukihaun osalta vasta huhtikuun puolessa välissä. Tämä johti myös hakuajan pidentymiseen asti. Tänä vuonna MAVI ei postittanut tiloille hakuoppaita eikä paperisia lomakkeita ja niitä jaettiin meidän toimesta kaikille viljelijäkoulutuksissa olleille. Lisäksi ohjeet ja lomakkeet löytyivät MAVIn nettisivuilta. TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Maaseutuhallinto Toimintakulut , ,17 19,3 Toimintakate/jäämä , ,17 19,3 Tunnusluvut (luvut kuvaavat koko maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta) TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Toteutuma henkilöstö, htv (sis. myynnin Sulkavalle) 1-4 kk 4,0 4,0 4,0 3,7 4,0 3,3 3,0 aktiivimaatiloja käsitelty tukia milj. 19,68 19,18 19,69 22,02 21,08 21,0 *) *) vuoden 2015 tukien euromäärä saadaan lopullisen tilinpäätöksen yhteydessä.

16 16 LOMATOIMI Palvelusuunnitelma Lomatoimi tuottaa lomituspalvelut maatalousyrittäjille lomalain ja -asetuksen mukaisesti. Toiminta perustuu v tehtyyn toimeksiantosopimukseen rahoittajan Melan:n kanssa. Lomituspalvelun toiminta-alue muodostuu Joroisten, Juvan, Rantasalmen, Sulkavan kunnista ja Savonlinnan kaupungin länsiosasta. Vastuuhenkilö: lomituspäällikkö Vuosilomalomitus yrittäjän etuuden mukaisesti 26 päivää, jakautuen tasaisesti molemmille vuosipuoliskoille. Vuosilomien käytön seuranta ja suunnittelu. Vuosilomapäivien määrä molemmilla vuosipuoliskolla 13 päivää lomansaajaa kohden. Sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan lomitustarpeen mukaisesti. Tuetun maksullisen lomituksen käyttäjien osuus palveluun oikeutetuista lisääntyy. Palvelusuunnitelmat päivitetään 3 vuoden välein tilakäynnein työympäristöselvitysten yhteydessä. Varalomittajajärjestelmä riittävä. Tuetun maksullisen lomituksen markkinointi yrittäjille, jotka eivät aiemmin ole palvelua käyttäneet. Hallintohenkilöstön tehtävien suunnittelu ja ajan varaaminen palvelusuunnitelmien Toteutuneet päivät / lomituspyynnöt. Käyttäjien osuus palveluun oikeutetuista %. Yksikään palvelusuunnitelma ei ole yli 3 vuotta vanha. Käyttö 7,14 päivää / yrittäjä ennakoi tavoitteen toteutumista. Kaikkea sijaisaputarvetta ei ole voitu toteuttaa. Lomittajien pitkät poissaolot. Käyttänyt 15 henkilöä joka on 41,7% oikeutetuista. Päivityskäynnit etenevät suunnitellusti. päivitykseen. Lomitus- ja hallintohenkilöstön riittävyys. maksullisessa lomituksessa maatalouden kannattavuus ja yrittäjien maksukyky. TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Lomatoimi Toimintakulut , ,34 10,8 Toimintakate/jäämä , ,34 10,8 Tunnusluvut: TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Toteutuma 1-4 kk Lomapäivät Lomituspäivän kesto h 5,70 6,40 6,50 6,56 6,28 6,50 6,58 MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö- % MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA Toimintakulut , ,51 17,5 Toimintakate/jäämä , ,51 17,5

17 PERUSTURVAN TOIMIALA Perusturvan järjestämis- ja tuotantovastuu on Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksella. Joroisten kunnan perusturvalle asettamat tavoitteet ja määrärahat vuonna 2014 kohdennetaan yhteistoiminta-alueen perusturvan järjestämissuunnitelmaan sekä Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen organisaatiomalliin ja tilikarttaan. PSYKOSOSIAALINEN PALVELUALUE Joroisten sosiaalityön yksikkö Palvelusuunnitelma Palvelualueen tehtävänä on järjestää seuraavia palveluja: - koulukuraattoritoiminta - lastensuojelu - lasten huolto-, tapaamisoikeus-, isyys- ja elatusasiat - sosiaalityö - aikuisten ja nuorten päihdepalvelut - vammaispalvelut ja kehitysvammaisten erityishuolto - toimeentulotuki - kuntouttava työtoiminta. Palvelualue tekee tiivistä yhteistyötä ja tukee peruspalvelujen (neuvola, päivähoito, koulu) työtä. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö SOSIAALITYÖ Palvelusuunnitelma Lastensuojelu sisältää lastensuojelulain mukaiset toimenpiteet, kuten avohuollon tukitoimet, sijaishuollon ja jälkihuollon. Toimeentuloturva sisältää perustoimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään aktivointisuunnitelman mukaisesti pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella. Päihdehuolto sisältää polikliinisen päidenhuollon, päihdehuollon laitoshuollon ja ehkäisevän päihdehuollon. Vammaispalvelun mukaisena palveluna ja tukitoimena järjestetään tai korvataan asunnon muutostöitä, palveluasumista, henkilökohtaista apua, päivätoimintaa, kuljetuspalvelua sekä määrärahasidonnaisena palveluna ja tukitoimena kuntoutusohjausta, sopeutumisvalmennusta, korvausta päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta, ylimääräisistä vaatetuskustannuksista, erityisravinnosta sekä muista vammaispalvelulain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisista palveluista ja tukitoimista. Kehitysvammaisten asumispalveluyksiköiden (Oravanpesä ja Neliapila) siirtyvät Vaalijan kuntayhtymän toiminnaksi. Muutoksen myötä kehitysvammaisten avohuollon ohjaus siirtyy sosiaalityön yksikön tehtäväksi, tehtävään tarvitaan 0,5 virka. Muu sosiaalityö sisältää mm. sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun, perheasiansovittelun, kasvatus- ja perheneuvonnan, sosiaaliasiamiestoiminnan, sosiaalipäivystyksen sekä mielenterveyskuntoutujien Päiväpirtin. Kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon kuraattorin antamaa opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, joilla: edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa; sekä tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö

18 18 Lapsiperheissä Lastensuojelun avohuollossa tuettujen 27 perhettä vanhempien jaksaminen avohuollon tukitoimet perheiden määrä Pitkäaikaistyöttömien elämänlaadun parantaminen mahdollisimman moni pitkäaikaistyötön on toiminnan piirissä varhainen tuki koululaisilla kaikkien 6 luokkalaisten henkilökohtainen tapaaminen kuntouttava työtoiminnan asiakasmäärä laaditut aktivointisuunnitelmat tavatut 6-luokkalaiset/ kaikki kunnan 6- luokkalaiset Määrärahat ja työntekijöiden työpanos joudutaan kohdentamaan korjaavaan työhön. Kuntouttavassa työtoiminnassa:53 Asiakassuunnitelmat: 33 Alkuvuodesta ei tapaamisia ole ollut TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Sosiaalityö Toimintatuotot 9 9,52 9,52-100,0 Toimintakulut , ,32 33,3 Toimintakate/jäämä , ,84 33,3 Tunnusluvut: Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18- vuotiaiden määrä TP TP TP TP TP TP TA Tot kk Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 Tot 2015 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Sosiaalityö Päiväpirtti Perheasiain sovittelu Kasvatus- ja perheneuvonta Sosiaaliasiamies Sosiaalipäivystys Adoptioneuvonta Sosiaalihuollollinen työtoiminta Perheneuvonta/ostop Avohuollon tukitoimet Lastensuojelun jälkihuolto Alvari perhetyö Lastensuojelun tehostettu perhetyö Lasten ja nuorten laitoshoito Lastensuojelun perhehoito Polikliininen päihdehuolto PAV-laitoshoito

19 19 Muu päihde- ja raittiustyö Toimeentulotuki Ehkäisevä toimeentulotuki Täydentävä toimeentulotuki Työmarkkinatuen kuntaosuus Kuntouttava työtoiminta Vammaisten asumispalvelut Asuntojen muutostyöt Henkilökohtainen avustaja Kuljetuspalvelut Muut vamm.palv.lain mukaiset palvelut Mt-kuntoutujien asumispalvelut P-Savon lastensuojelun kehitysyksikkö Yhteensä KEHITYSVAMMAHUOLTO Palvelusuunnitelma Kehitysvammahuolto sisältää ohjatun ja autetun asumisen, perhehoidon, päivä- ja työtoiminnan sekä avohuollon ohjauksen. Lisäksi kehitysvammahuoltoon kuuluu Vaalijalan tuottamat palvelut. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Vastuuhenkilö: Kehitysvammahuollon esimies Kehitysvammaisten henkilöiden vanhempien ja omaisten jaksamisen tukeminen sekä kehitysvammaisten sopeuttaminen ja opettaminen yhteisöllisyyteen kodin ulkopuolelle. Järjestetään ohjattua asumispalvelukokeilua. Tavataan kotona, palvelukodeissa ja laitoshoidossa olevia kehitysvammaisia ja heidän läheisiään. Ohjattua asumiskokeilua 1-2 kehitysvammaiselle sekä läheistapaamiset 1-2 kertaa vuodessa ja palvelusuunnitelmat kaikilla kehitysvammaisilla Asumiskokeilussa on ollut kaksi henkilöä, läheistapaamisia 13 kpl. Kehitysvammaisen henkilön arjen jäsentäminen työn avulla. Ehkäistä syrjäytymistä ja muita vakavia yhteiskunnallisia ongelmia avotyöpaikkojen etsiminen avotyöpaikat 2-4 kehitysvammaiselle Sosiaalihuoltolain mukaisessa työtoiminnassa on ollut 4 henkilöä.

20 20 Joroisten kehitysvammahuollon siirtyminen osaksi Vaalijalan toimintaa v keväällä. Uuden palvelukodin suunnittelu. Yhdessä Vaalijalan ja Joroisten kehitysvammahuollon henkilöstö suunnittelevat tulevaa muutosta. Säännölliset kokoontumiset ja suunnittelupalaverit Joroisten kehitysvammahuollossa työskennelleet henkilöt siirtyivät Vaalijalan kuntayhtymän työntekijöiksi Joroisten kehitysvammahuollossa on aloittanut sosiaaliohjaaja Kehitysvammahuolto TP 2014 Muutettu TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Toimintakulut , ,92 33,1 Toimintakate/jäämä , ,92 33,1 Tunnusluvut: TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot. 1-4 kk Kehitysvammaisten lukumäärä kunnassa Kunnan kehitysvammaisten kokonaismäärästä lapsia ja nuoria (alle 25 v) 39 % 37 % 37 % 30 % 32 % 33% 33 % 33 % Päivätoimintaan osallistuvien lukumäärä Omaishoidon tuen saajien lukumäärä Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 Tot 2015 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Hoitokoti Oravanpesä Asuntola Neliapila Omaishoidontuki/keh.vammahuolto Muu ohjattu ja autettu asuminen/ostopalv Muurikosken ohjattu ja autettu asuminen Kehitysvam. laitoshuolto/ostopalvelu Kehitysvammaisten perhehoito/ostopalv Kehitysvamm. pkl-käynnit/ostopalvelu Päivätoimintakeskus Muu päivä- ja työtoiminta/ostopalvelut Muurikosken päivätoiminta Avohuollon ohjaus Yhteensä PSYKOSOSIAALISEN PALVELUALUEEN HANKKEET Vuonna 2015 ei arvioida toteutettavan hankkeita.

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(72) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen Tämä dokumentti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujien sisältökuvaukset.

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012--2014 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 versio 2 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1 Sisällysluettelo 1 Talousarvion ja toimintasuunnitelman lähtökohdat... 2 1.1 Yleistä..

Lisätiedot

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIRAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Lomautukset... 4 muutokset... 12 Tuloslaskelma... 15 PALVELUKESKUSTEN

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I YLEISPERUSTELUT... 4 1. KAUPUNGIN ALUE... 4 2. VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT... 4 3. ELINKEINOT...

Lisätiedot

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju Vuonna 2009 aloitettiin yhteistyö perusterveydenhuollon ja kehitysvammahuollon palveluiden järjestämisestä isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2017 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2017 LAADINTAOHJEET 1 Joroisten kunta TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2017 LAADINTAOHJEET Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2016 2017 laadintaohjeet annetaan kunnanhallituksen kokouksessa 11.8.2014. Aikataulu:

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 21.8.2014 Laki sosiaalisesta luototuksesta 1 Sosiaalisen luototuksen tarkoitus Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka

Lisätiedot