SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, :30, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, :30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen yleisesti nähtävänä Kokouksen työjärjestys Tilikauden 2012 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, arviointikertomus ja vastuuvapaus... 6 Pykälän liite: Yhteenveto tilinpäätöksen 2012 tilintarkastuksesta Pykälän liite: Tilintarkastuskertomus Pykälän liite: Arviointikertomus Osavuosikatsaus I/ Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/ Talouden sopeutus Pykälän liite: Säästöohjelma II Kauhajoen yhteistoimintalautakunnan lisämäärärahaesitys Pykälän liite: Äänestysluettelo, liite 5 kv Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Etelä-Pohjanmaalla, kunnilta pyydetyt kannanotot Pykälän liite: Äänestysluettelo, liite 6 kv Selvitys aloitteista Varaedustajan valitseminen Suupohjan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon Suupohjan seudun kotouttamisohjelma Pykälän liite: Suupohjan seudun kotouttamisohjelma Ilmoitusasiat, kunnanvaltuusto Valitusosoitus

2 -1, KVALT :30 Sivu 1 Paikka Kulttuuritalo Orrela Aika klo Saapuvilla olleet jäsenet Lehtimäki Esko, puheenjohtaja Erlands Kaj Harjula Irma Heikkilä Ville Heinola Arto Kaleva Paula Kallio Juhani, poissa Ketomäki Jaakko Kiviluoma Jarmo Kiviluoma Juha-Matti Koski Sauli Leppäniemi Jukka Mäntylä Anu Mäntysaari Matti Palonen Juha Panttila Eliisa Ranta-Muotio Aulis, poissa Riippi Johanna Rinta-Uppa Simo Ristiluoma Osmo Sippola Eija Tamsi Sakari Toivonen Teijo Tuisku Minna-Liisa Uusitalo Kari Viljanmaa Veikko Åkerblad Irma Nevanperä Toni, varavaltuutettu Nisula Harri, varavaltuutettu Muut saapuvilla olleet Nummela Veli, kunnanjohtaja Nevanperä Erkki, sivistystoimenjohtaja Salonen Markku, kunnaninsinööri Iso-Koivisto Jari, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan tarkastetaan torstaina klo 11. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jarmo Kiviluoma ja Juha-Matti Kiviluoma. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Esko Lehtimäki puheenjohtaja Jari Iso-Koivisto pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Teuva Jarmo Kiviluoma Juha-Matti Kiviluoma Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Teuvan kunnanvirastossa Jari Iso-Koivisto, hallintojohtaja

3 39, KVALT :30 D: 248/2013 Sivu 2 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen Dnro D/248/ /2013 Kvalt 39 Kuntalain 54 :n 4 momentin mukaan "Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin 64 :ssä säädetään." Kuntalain 64 :n mukaan "Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla." Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan Kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 4 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 9 :n mukaan Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Valtuusto voi päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 :n mukaan Valtuutetun, joka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai joka on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa, on viipymättä ilmoitettava asiasta valtuuston puheenjohtajalle. Puheenjohtajalle tehtävä ilmoitus voidaan jättää myös kunnanvirastoon. Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä puheenjohtajan on kutsuttava valtuutetun sijaan kuntalain 11 :n 1 momentissa tarkoitettu varavaltuutettu. Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava valtuutetun ja muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys valtuuston ratkaistavaksi. Kunnanvaltuusto on / 12 päättänyt, että kunnanvaltuuston kokouksesta annetaan yleisesti tieto kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi Tejukassa sekä internetissä Teuvan kunnan www-sivuilla. Ilmoitus tästä kokouksesta on julkaistu kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Tejukassa sekä internetissä Teuvan kunnan www-sivuilla keskiviikkona Kokouskutsu ja siihen liitetty esityslista on lähetetty erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja pu-

4 39, KVALT :30 D: 248/2013 Sivu 3 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto heoikeus, keskiviikkona Esityslista julkaistaan myös Teuvan kunnan www-sivuilla. Kuntalain 58 :n 1 momentin mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on läsnä. Ehdotus: Avataan kokous, suoritetaan nimenhuuto, todetaan mahdolliset poissaolot ja kutsutaan tarvittaessa varavaltuutetut sekä todetaan, onko kokous laillinen ja päätösvaltainen. Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Suoritetussa nimenhuudossa oli paikalla 25 valtuutettua. Valtuutetut Juhani Kallio ja Aulis Ranta-Muotio olivat ilmoittaneet esteistään. Kunnanvaltuusto hyväksyi poissaoloesteet. Juhani Kallion sijaan kutsuttiin varavaltuutettu Toni Nevanperä ja Aulis Ranta-Muotion sijaan varavaltuutettu Harri Nisula. Puheenjohtaja totesi näin ollen valtuuston olevan täysilukuinen sekä laillinen ja päätösvaltainen.

5 40, KVALT :30 D: 248/2013 Sivu 4 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen yleisesti nähtävänä D/248/ /2013 Kvalt 40 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Kuntalain 63 :n mukaan Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Kunnanvaltuusto on / 12 päättänyt, että valtuuston pöytäkirjan kuntalain 63 :ssä tarkoitetusta yleisestä nähtävänäpidosta kunnanvirastossa ilmoitetaan valtuuston kokouskutsun yhteydessä. Kunnanvirastossa tapahtuvan nähtäväpidon lisäksi pöytäkirja saatetaan yleisesti nähtäväksi (julkistetaan) tarkastamisen jälkeen Internetissä Teuvan kunnan wwwsivuilla. Pöytäkirja tarkastetaan torstaina klo ja pidetään kokouskutsun yhteydessä ilmoitetun mukaisesti yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa maanantaina Tarkastusvuorossa ovat Jarmo Kiviluoma ja Juha-Matti Kiviluoma. Ehdotus: Valtuusto päättää valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jarmo Kiviluoma ja Juha-Matti Kiviluoma.

6 41, KVALT :30 D: 248/2013 Sivu 5 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto Kokouksen työjärjestys Dnro D/248/ /2013 Kvalt 41 Ehdotus: Valtuusto päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

7 42, KVALT :30 D: 103/2013 Sivu 6 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto Tilikauden 2012 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, arviointikertomus ja vastuuvapaus Dnro D/103/ /2013 Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta ja , 20 Khall Kuntalain 67 :n mukaan Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, p sähköposti; Kunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa (1336/97) säädetään. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja tämän lain :n soveltamisesta. Kuntalain 68 :n mukaan ( /519) Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kuntalain 68 a käsittelee konsernitilinpäätöstä ja sen mukaan ( /519) Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma saadaan jättää laatimatta, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen yhteenlaskettu liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on alle euroa. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma on kuitenkin aina laadittava, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen taseiden yhteenlaskettu arvo on ylittänyt yhden kolmasosan kuntakonsernin päättynyttä tilikautta edeltäneen tilikauden tasearvosta. Kuntalain 69 :ssä käsittelee toimintakertomusta ja sen mukaan ( /519)

8 42, KVALT :30 D: 103/2013 Sivu 7 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Teuvan kunnan taseen loppusumma vuonna 2012 on euroa. Toimintakulut ovat 39,4 milj. euroa. Toimintatuotot ovat 5,6 milj. euroa. Kirjanpidolliset verotulot ovat 15,2 milj. euroa ja valtionosuudet 16,8 milj. euroa sekä lisäksi harkinnanvarainen valtionosuus euroa. Vuosikate -1,1 milj. euroa. Poistot ovat 1,3 milj. euroa ja investoinnit ovat 4,3 milj. euroa. Tilikauden tulos oli -2,4 milj. euroa alijäämäinen. Kuntakonsernin taseen loppusumma on yhteensä euroa. Toimintakulut ovat 80,5 milj. euroa ja toimintatuotot 46,5 milj. euroa. Toimintakate on -33,9 milj. euroa. Vuosikate oli euroa, poistot 2,3 milj. euroa. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli euroa alijäämäinen. Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelyä koskeviksi toimenpiteiksi sisältyy toimintakertomukseen. Siinä kunnanhallitus esittää, että vuoden 2012 tilikauden tulos ,18 euroa kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämäerään. Taseen alijäämä muodostuu edellä esitetyn kirjauksen seurauksena euroksi. Alijäämän vuoksi kunnan seuraavassa talousarviossa tai sen käsittelyn yhteydessä on kuntalain 65 :n mukaan päätettävä toimenpiteistä, joilla alijäämä suunnittelukaudella katetaan. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus allekirjoittaa tilikauden 2012 tilinpäätöksen ja antaa liitteen mukaisen tasekirjan ja muun tilinpäätösaineiston tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus kuuli asiantuntijana hallintojohtaja Jari Iso-Koivistoa. Tarkastusltk Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

9 42, KVALT :30 D: 103/2013 Sivu 8 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto Edelleen Kuntalain 75 :n 2. momentissa todetaan, jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Tilintarkastaja JHTT Esko Säilä toimittaa tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2012 tarkastuslautakunnan kokoukseen. Ehdotus: Merkitään tilintarkastuskertomus tiedoksi ja todetaan, sisältääkö se Kuntalain 75 :n 2. momentin tarkoittamaa muistutusta. Toimitetaan tilintarkastuskertomus kunnanvaltuustolle tilinpäätöksen yhteydessä käsiteltäväksi. Päätös: Merkittiin tilintarkastaja JHTT Esko Säilän laatima tilintarkastuskertomus tiedoksi. Todettiin, että tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 ei sisällä Kuntalain 75 :n 2. momentin tarkoittamaa muistutusta. Tarkastusltk Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Ehdotus: Käydään yleiskeskustelu arviointikertomuksen sisällöstä ja kertomukseen otettavista asioista. Pyydetään tilintarkastaja JHTT Esko Säilää täydentämään Osmo Ristiluoman laatimaa arviointikertomuksen luonnosta keskustelun pohjalta. Tilintarkastaja JHTT Esko Säilä toimittaa arviointikertomuksen luonnoksen tarkastuslautakunnan kokoukseen. Päätös: Käydään läpi Osmo Ristiluoman laatimaa vuoden 2012 arviointikertomuksen luonnosta ja arviointikertomukseen otettavia asioita. Jatketaan arviointikertomuksen laatimista seuraavassa tarkastuslautakunnan kokouksessa 10.6., koska kokous ei ole päätösvaltainen. Jäsenet voivat toimittaa kommentteja sähköpostilla JHTT Esko Säilälle. Tarkastusltk Tilintarkastaja JHTT Esko Säilä toimittaa arviointikertomuksen luonnoksen tarkastuslautakunnan kokoukseen. Ehdotus: Jatketaan arviointikertomuksen käsittelyä ja päätetään arviointikertomuksen sisällöstä ja hyväksymisestä. Päätös: Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tarkastuslautakunnan arviointikertomus. Toimitetaan kertomus valtuustolle tilinpäätöksen yhteydessä käsiteltäväksi:

10 42, KVALT :30 D: 103/2013 Sivu 9 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto Kvalt Tarkastuslautakunnan vpj. Osmo Ristiluoma esitteli tilintarkastuksen tuloksia. Keskustelun jälkeen valtuuston puheenjohtaja ehdotti, että valtuusto Liitteet nrot 1-2 1) merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen tilikaudelta ) hyväksyy LLKY:n ,19 euron suuruisen lisämäärärahan vuodelle 2012 ja toteaa LLKY:n Teuvan maksuosuuden vuonna 2012 olevan kokonaisuutena ,19 euroa. 3) hyväksyy tasekirjan mukaisen tilinpäätöksen tilikaudelta ) myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

11 42, KVALT :30 / Pykälän liite: Yhteenveto tilinpäätöksen 2012 tilintarkastuksesta Sivu 10 ABCD Teuvan kunta Yhteenveto tilinpäätöksen tilintarkastuksesta Raportin sivumäärä KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

12 42, KVALT :30 / Pykälän liite: Yhteenveto tilinpäätöksen 2012 tilintarkastuksesta Sivu 11 ABCD Teuvan kunta Yhteenvetoraportti tilinpäätöksen tilintarkastuksesta Tarkastuksen tavoite 3 2 Tarkastuksen suorittaminen 3 3 Hallinnon tarkastus ja sisäinen valvonta 3 4 Tilinpäätös Yleiset havainnot Konsernitilinpäätös 6 5 Yhteenveto tarkastuksesta KPMG Oy Ab. All rights reserved. 2

13 42, KVALT :30 / Pykälän liite: Yhteenveto tilinpäätöksen 2012 tilintarkastuksesta Sivu 12 ABCD Teuvan kunta Yhteenvetoraportti tilinpäätöksen tilintarkastuksesta Tarkastuksen tavoite Vuoden 2012 tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti noudattaen ennalta laadittua tarkastussuunnitelmaa. Tilikauden päättymisen jälkeen on tarkastettu kunnan tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen sekä tilinpäätöksiä tukeva dokumentaatio. Tarkastuksen tavoitteena on varmistua siitä, että tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen antaa kuntalain 68 ja 68 a :ien mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 2 Tarkastuksen suorittaminen Tilinpäätöstarkastus suoritettiin osin maaliskuulla ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista ja loppuun tarkastus saatettiin huhti-toukokuun aikana, jolloin kaikki kirjanpitoviennit oli tehty ja tase-erittelyt valmiina. Tarkastus on sujunut hyvässä yhteistyössä kunnan ja seutupalvelukeskuksen henkilöstön kanssa. Tarkastukseen ovat osallistuneet JHTT Esko Säilä ja asiantuntija Ilari Karhu. 3 Hallinnon tarkastus ja sisäinen valvonta Teuvan kunnan voimassa oleva hallintosääntö on käsitelty ja hyväksytty ja se on tullut voimaan Kunnan sisäisen valvonta on ohjeistettu kunnanvaltuuston hyväksymällä sisäisen valvonnan yleisohjeella. Lisäksi kunnalla on erillinen hankintaohje sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa kuntakonsernissa koskeva ohje. Kunnanhallitus on käsitellyt ja allekirjoittanut tilivuoden 2012 tilinpäätöksen esittäen tilikauden alijäämän (2 365 tuhatta euroa) siirtämistä edellisten tilikausien ali-/ylijäämien tilille. Tilikauden alijäämä on huomattava jo toisena vuotena perättäin ja kunnan talouden kannalta on välttämätöntä saada talous tasapainoon. Teuvan kunnan taseessa on tilivuoden 2012 lopussa kattamatonta alijäämää tuhatta euroa. Talousarviota 2013 hyväksyttäessä kunnan taseessa oli edellisten tilakusien ylijäämää tuhatta euroa. Talousarvio vuodelle 2013 hyväksyttiin tuhatta euroa alijäämäisenä, joten talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä olisi tullut päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena. Kunta haki tilivuoden aikana harkinnanvaraista valtionapua ja laati hakemuksen tueksi talouden sopeuttamisohjelman, jonka toteuttaminen on ehtona avustuksen pysyvyydelle. Valtiovarainministeriö myönsi kunnalle harkinnanvaraista valtionapua 780 tuhatta euroa KPMG Oy Ab. All rights reserved. 3

14 42, KVALT :30 / Pykälän liite: Yhteenveto tilinpäätöksen 2012 tilintarkastuksesta Sivu 13 ABCD Teuvan kunta Yhteenvetoraportti tilinpäätöksen tilintarkastuksesta Kuntalain 69 :n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja erillisen toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallitus on toimintakertomuksessa tehnyt selkoa talouden tasapainotuksesta tilikaudella. Selonteossa viitataan valtuuston pidetyssä kokouksessa hyväksyttyyn 335 tuhannen euron säästöpakettiin vuodelle 2013 ja tämän jälkeen käynnistettyihin lisäsäästöjen valmisteluihin. Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumissa merkittävin ylitys talousarvioon on hallinto- ja elinkeinotoimen osalla. Talousarvion mukainen määräraha toiminatakuluihin alkuperäisessä talousarviossa on tuhatta euroa ja muutetussa talousarviossa tuhatta euroa. Toteutuneet kulut ovat olleet tuhatta euroa. Pääosin ylitys ja muutostarve johtuvat Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän arvioitua huomattavasti suuremmasta laskutuksesta. Talousarvion perustelujen mukaan talousarviossa päävastuualueille osoitetut ulkoiset määrärahat ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan käsitellyt talousarviomuutoksen, jolla hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualueelle on lisätty määrärahaa. Lopullisessa tilinpäätöksessä määrärahamuutos ei kuitenkaan ole riittävä, joten valtuuston tulee vielä käsitellä talousarvion ylitys tältä osin. Vuoden 2012 talousarviossa investointeihin on varattu tuhatta euroa. Tilivuoden 2012 toteutuneet investointimenot ovat tuhatta euroa, mikä %-osuutena vastaa 28,25 %:a. Kun huomioidaan myös investointiosan tulot, on investointien kokonaistoteuma 27,75 %. Toimintakertomukseen sisältyy selonteko sisäisestä valvonnasta. Selonteon laatimiseen tulee kiinnittää huomiota, jotta kaikki Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen edellyttämät seikat tulevat selonteossa arvioiduiksi myös kuntakonsernin osalta. Tarkastuksessa on käyty läpi kunnanvaltuuston ja hallituksen pöytäkirja-aineistoa. Pöytäkirjat on todettu asianmukaisesti laadituksi ja ne on päivätty, numeroitu ja allekirjoitettu ja niihin on liitetty tarpeelliset oikaisu- ja muutoksenhakuohjeet. 4 Tilinpäätös Yleiset havainnot Tilikauden ylijäämä, oma pääoma ja talouden tasapaino Seuraavassa taulukossa on esitetty tilinpäätöksen tuloksen muodostuminen verrattuna edellisvuoden tulokseen sekä kunnan että kuntakonsernin osalta KPMG Oy Ab. All rights reserved. 4

15 42, KVALT :30 / Pykälän liite: Yhteenveto tilinpäätöksen 2012 tilintarkastuksesta Sivu 14 ABCD Teuvan kunta Yhteenvetoraportti tilinpäätöksen tilintarkastuksesta Teuvan kunta (tuhatta euroa) kunta konserni Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot- ja kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden ylijäämä Kunnan oman pääoman määrä tilinpäätöksessä 2012 on seuraava: Teuvan kunta (tuhatta euroa) kunta konserni Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Oma pääoma yhteensä Kunnan tilikauden 2012 tulos on tuhatta euroa alijäämäinen ja taseessa on kertyneitä alijäämiä yhteensä tuhatta euroa. Tilikauden tuloksen muutos edelliseen vuoteen on huomattava. Talouden tasapainotarkastelussa tulee kiinnittää huomiota toimintakatteen heikkenemiseen. Toimintakate on heikentynyt edellisestä vuodesta tuhatta euroa. Jos tarkastelu ulotetaan vuoteen 2010 saakka, on toimintakate heikentynyt runsaat 4,4 miljoonaa euroa. Mikäli tarkastelu ulotettaan vielä vuoteen 2009, voidaan todeta että toimintakate on heikentynyt noin 5,1 miljoonalla eurolla. Teuvan kunnan sosiaali-, terveys- ja ympäristöpalvelut on tuotettu vuoden 2009 alusta alkaen Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toimesta. Kuntayhtymän tuottamien palvelujen tuotteistus ei ole toteutunut ja myös kuntayhtymän budjetti on tilivuonna 2012 ylittynyt. Teuvan maksuosuus ylittyi kunnan esittämään talousarvioon, jossa Teuvan osuutta pyrittiin pienentämään 2011 vuodesta, nähden 2,2 miljoonalla eurolla. Teuvan kunnan maksuosuudet kuntayhtymälle ovat vuonna 2012 kasvaneet tuhatta euroa (5,4 %). Kun tähän yhdistetään kuntayhtymän budjetin toteuman heikko seurattavuus jäsenkunnan näkökulmasta, joudutaan jäsenkunnan talouden kannalta kestämättömään tilanteeseen, kun kuntayhtymä tilivuoden päättymisen jälkeen laskuttaa huomattavan suuria ylityksiä jäsenkunnilta KPMG Oy Ab. All rights reserved. 5

16 42, KVALT :30 / Pykälän liite: Yhteenveto tilinpäätöksen 2012 tilintarkastuksesta Sivu 15 ABCD Teuvan kunta Yhteenvetoraportti tilinpäätöksen tilintarkastuksesta Vaikka verotulojen ja valtionosuuksien yhteismäärä onkin vielä kasvanut, on toimintakatteen heikkeneminen ollut viime vuosina niin rajua, että talouden tasapainon saavuttamiseksi tulee kaikkia kustannuseriä tarkastella kriittisesti ja pyrkiä sopeuttamaan menot käytettävissä oleviin tuloihin. Kustannusten kasvua myös kunnan ostamien palvelujen osalta tulee tarkastella kriittisesti. Tasekirja Tilinpäätös sisältää kuntalain 68 :n mukaisesti taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Konsernitilinpäätös sisältää konserniyhteisöjen tuloslaskelmien, rahoituslaskelmien ja taseiden sekä niiden liitetietojen yhdistelmän. Tilinpäätös sisältää lisäksi kaukolämpölaitoksen ja vesihuoltolaitoksen laskennallisesti eriytetyt tilinpäätöslaskelmat. Laadintaperiaatteet ja vertailukelpoisuus Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu aiempina vuosina käytössä olleita laadintaperiaatteita, jotka tarkastuksemme perusteella ovat hyvän kirjanpitotavan ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeiden mukaiset. Toiminnallisissa rakenteissa tuloksen muodostumisen kannalta ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat olennaisesti tilikausien tulosten tai taseiden vertailukelpoisuuteen. Tositeaineisto, tase-erittelyt ja muu tilinpäätöstä tukeva dokumentaatio Tarkastuksen yhteydessä olemme käyneet läpi tositeaineistoa sekä pysyvien vastaavien erilliskirjanpidon ja myynti- ja ostoreskontrien listauksia sekä laadittuja tase-erittelyjä. Erilliskirjanpidon ja reskontrien tiedot täsmäävät pääkirjanpidon tietoihin ja tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen ovat johdettavissa kirjanpidosta ja tilinpäätöstä tukevista dokumenteista. Tase-erittelyjen laatimisesta on ohjeet Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamassa yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta ( ). Kunnan tilinpäätöksen tase-erittelyt täyttävät ohjeistuksen mukaiset vaatimukset. 4.2 Konsernitilinpäätös Kuntakonsernin konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kuntayhtymät (7), joissa kunta on jäsenenä. Lisäksi konsernitilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhteisöt (6) ja osakkuusyhteisöt (7). Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on eliminoitu keskinäiset liiketapahtumat ja keskinäinen omistus. 5 Yhteenveto tarkastuksesta Tehdyn tilinpäätöstarkastuksen perusteella toteamme seuraavaa: - Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan, sen konsernin sekä eriytetyn kaukolämpölaitoksen ja vesihuoltolaitoksen tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista KPMG Oy Ab. All rights reserved. 6

17 42, KVALT :30 / Pykälän liite: Yhteenveto tilinpäätöksen 2012 tilintarkastuksesta Sivu 16 ABCD Teuvan kunta Yhteenvetoraportti tilinpäätöksen tilintarkastuksesta Tilinpäätös on laadittu kuntalain, kirjanpitolain ja -asetuksen säännösten ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeiden mukaisesti. - Tilinpäätökseen on jaksotettu vuodelle 2012 kuuluvat tuotot ja kulut hyvän kirjanpitotavan mukaisesti riittävällä tarkkuudella oikein. - Kirjanpito, sisäinen valvonta ja riskienhallinta on tarkastetuilta osin järjestetty asianmukaisesti. - Kunnan oman talousseurannan kannalta on tärkeää että keskeisten palvelutuottajien kustannusten seurantaa ja raportointia tehostetaan samalla kun kaikkia kustannuseriä tulee tarkastella kriittisesti talouden tasapainon löytämiseksi. - Kunnanvaltuuston tulee hyväksyä kuntalain 65 :n 3. momentin mukainen toimenpideohjelma, jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena. Annamme Teuvan kunnan vuoden 2012 tilintarkastuksesta vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen, joka ei sisällä huomautuksia tai muistutuksia. Teuvalla 31. toukokuuta 2013 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy JHTT-yhteisö Esko Säilä JHTT 2013 KPMG Oy Ab. All rights reserved. 7

18 42, KVALT :30 / Pykälän liite: Tilintarkastuskertomus 2012 Sivu 17

19 42, KVALT :30 / Pykälän liite: Arviointikertomus 2012 Sivu 18

20 42, KVALT :30 / Pykälän liite: Arviointikertomus 2012 Sivu 19

21 42, KVALT :30 / Pykälän liite: Arviointikertomus 2012 Sivu 20

22 42, KVALT :30 / Pykälän liite: Arviointikertomus 2012 Sivu 21

23 43, KVALT :30 D: 178/2013 Sivu 22 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanvaltuusto Osavuosikatsaus I/2013 Dnro D/178/ /2013 Aikaisemmat päätökset: Kunnanhallitus Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, p sähköposti; Khall Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman yleisperusteluineen sekä toiminnallisine ja taloudellisine tavoitteineen. Vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen loppusumma on 38,6 milj. euroa, ulkoisia toimintakuluja on huhtikuun loppuun mennessä kirjattu 12,7 milj. euroa eli 33,4 %. Vuoden 2012 vastaavana aikana osuus oli 34,6 % talousarviosta. Vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosan ulkoinen toimintatuloarvio on 5,1 milj. euroa ja käyttötalousosan tuloja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 1,7 milj. euroa eli 33,6 %. Vuoden 2012 vastaavana aikana osuus oli 34,7 % talousarviosta. Tuloslaskelman mukaan toimintakate vuoden ensimmäisellä vuosikolmanneksella oli -11,2 milj. euroa (33,3 %). Vuoden 2012 vastaavana aikana lukema oli -11,1 milj. euroa (33,5 %) talousarviosta. Verotuloja on kirjattu 5,8 milj. euroa (36,1 %) ja valtionosuuksia 5,7 milj. euroa (33,0 %). Tuloslaskelman vuosikate ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen osoittaa 0,3 milj. euron ylijäämää. Rahoituserien ja 0,4 milj. euron suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen tilikauden tulos osoittaa -0,1 milj. euron alijäämää. Investointien nettosumma oli 1,3 milj. euroa. Liite nro 3 Kja Osavuosikatsaus liitteenä. Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kirjallisen ja suullisen informaation tiedoksi ja saattaa kirjallisen liiteinformaation tiedoksi myös valtuustolle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kvalt Päätös: Keskustelun jälkeen valtuusto merkitsi osavuosikatsauksen tiedoksi.

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto

TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 1 TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 2 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 4 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS MAALISKUUSSA 2014... 4 1.2 KAUPUNGIN HALLINTO

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KH 30.3.2015 132 KV 15.6.2015 69 Kemi faktoina Perustamispäivä 5.3.1869 Asukasluku (ennakkotieto) 21 920 Pinta-ala Maapinta-ala Seutukunta Maakunta 747 km² 95 km² Kemi-Tornio

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi]

KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi] KAUSTISEN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kaustisen kunnan tilinpäätös [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi] Kunnanhallitus 24.03.2014 92 Tarkastuslautakunta 16.05.2014

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO JALASJÄRVEN KUNTA.. OOOO OO Tilinpaatoskertomus 2014 Sisällysluettelo Liitetietojen sisällysluettelo 4 Kunnanjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 7-19 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot