Kh 147, , liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012"

Transkriptio

1 Kh 147, , liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus 3 Sodankylän kunnan organisaatio Kunnan hallinto Kunnan henkilöstö Yleinen taloudellinen kehitys Kunnan alueen kehitys Muutokset kunnan taloudessa Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Tase ja sen tunnusluvut Kokonaistulot ja -menot Kuntakonsernin talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely Talousarvion toteutuminen 2.1 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 109 Liitteet Merkittävimpien tytäryhteisöjen tilinpäätöksen toteutuminen Tilinpäätöksen liitetiedot

3 1.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Vuosi oli poikkeuksellinen sillä kuntaan syntyi suoria työpaikkoja vajaat kolmesataa. Prosenteissa työpaikkojen lisäys on yli seitsemän prosenttia. Välillisten työpaikkojen syntyä on tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida. Olettamus on, että yhden teollisen työpaikan kerrannaisvaikutukset ovat laskentatavasta riippuen 1,5 5. Kunnan omista toimenpiteistä osaltaan riippuu, kuinka paljon vakituisen työpaikan saajista asuu Sodankylässä ja välillisiä työpaikkoja tarjoavia yrityksiä saadaan sijoittumaan kuntaan. Uusien asukkaiden saaminen edellyttää, että kunnan maine on hyvä ja kunnan tarjoamat palvelut koetaan laadukkaiksi ja riittäviksi. Aktiivinen elinkeinopolitiikka toisaalta edesauttaa välillisten työpaikkojen syntyä. Vaikka absoluuttinen väestökehitys on vuonna 2012 ollut vain 28 henkilöä niin kuntaan muutto on ollut huomattavaa. Muiden muassa kunnasta toimitettiin tervetuliaispaketteja viime vuonna 177 kuntaan muuttaneeseen talouteen. Tilastokeskuksen pysyvän väestön perusteella tehty väestöennuste vuoden 2012 lopussa oli henkilöä, erona toteutuneeseen oli 54 henkilöä. Absoluuttinen väkiluvun kasvu ei kerro koko totuutta. Voidaan sanoa, että nyt on saatu torjuntavoitto väestön vähenemisestä ja vuorossa on väestön kasvun aika. Ottaa aikansa ennen kuin väestön ikärakenne muuttuu niin paljon, että syntyvyys oleellisesti kasvaa nykyisestä. Sodankylä kuten muutkin väestöään menettäneet kunnat, ei ole pystynyt sopeuttamaan menojaan. Tämä näkyy nyt kuntien lisääntyneinä vuoden 2012 alijäämäisinä budjetteina. Väestön vanhenemisen aiheuttaman palvelutarpeen kasvu yhdessä muun palvelutarpeen kasvun kanssa vaikutti toimintamenojen valtakunnan keskimääräistä suurempaan nousuun. Yksinomaan päivähoidon nettomenot kasvoivat yli 20 prosenttia eli yli euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Tässä vaiheessa talouden pito vaatii erityistä seuraamista ja tarkkoja ennusteita tulojen kasvusta, sillä kovin monena vuotena peräkkäin ei ole varaa tehdä alijäämäisiä budjetteja. Vuoden aikana saatiin asuntotuotanto käyntiin. Kiinteistö Oy Asentopuulaakin rakennuttamana valmistuu kesään 2013 mennessä 36 asuntoa. Myös yksityisiä rivitalohankkeita on meneillään. Olettama on, että vuoden 2013 lopussa asuntoja valmistunee noin 50. Asuntopulaa helpottaa myös vilkas omakotitalojen rakentaminen. Sodankylän kunnan palvelurakenne ei vastaa nykypäivän palvelutarpeille asetettuja vaatimuksia. Liian helposti sorrumme työpaineen kasvaessa ratkaisemaan ongelman henkilöstöä lisäämällä. Tämä onkin lähes ainoa keino ellei palvelujen tuottamista ja palvelurakennetta lähdetä todella uudistamaan. Kunnanjohtaja Viljo Pesonen 3

4 SODANKYLÄN KUNNAN ORGANISAATIO LÄHTIEN KUNNANVALTUUSTO 35 valtuutettua Tarkastusltk 5 jäsentä KUNNANHALLITUS 9 jäsentä KUNNANJOHTAJA Kuntakonserniin kuuluvat yhtiöt VIRASTON JOHTORYHMÄ Hallinto-ja kehittämispalveluiden toimiala Perusturvapalveluidentoimiala Sivistyspalveluiden toimiala Teknisten palveluiden toimiala Kunnanhallitus 9 jäsentä Perusturvaltk 11 jäsentä Sivistysltk 11 jäsentä Tekninen ltk 9 jäsentä Kylä- ja korttelitmk 5-7 jäsentä Koulujen johtok. 5-9 jäsentä Ympäristöltk 9 jäsentä Keskusvaaliltk 5 jäsentä 4

5 1.2.2 Kunnan hallinto Kunnanvaltuusto Poliittinen voimasuhde on: Suomen Keskusta KOK Vasemmistoliitto SDP PS 13 valtuutettua 8 valtuutettua 8 valtuutettua 4 valtuutettua 2 valtuutettua Kunnanvaltuuston puheenjohtajisto, toimikausi Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Ahti Korvanen Juha Karppinen Pentti Rytisalo Kunnanhallitus, toimikausi Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Veikko Virtanen Pekka Heikkinen Tarja Oksanen Jäsenet: Marja Aikio Anu Laukkanen Tarja Poikela Sakari Karkkola Arja Mäkitalo Jyrki Siirtola 5

6 1.2.3 Kunnan henkilöstö Taulukko: Henkilöstön määrä hallintokunnittain palvelussuhteen mukaan vuosina 2011 ja 2012 Hallinto- ja Perusturva- Sivistys- Tekniset Yhteensä elink.palvelut palvelut palvelut palvelut Vakinaiset Sijaiset ja määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Yhteensä ilman työllistettyjä Kunnan henkilöstömenoihin sisältyy kuntaan virka- tai työsopimussuhteeseen palkattujen palkat ja sosiaalivakuutusmenot. Menoissa on mukana vakituisen henkilöstön lisäksi työllisyysvaroin palkattujen, oppisopimuksiin tulleiden, projekteissa työskentelevien, kesätyöllistettyjen, sijaisten sekä muiden määräaikaisten työntekijöiden palkkauskustannukset sekä maksetut tunti- ja urakkapalkat, luottamushenkilöiden palkkiot, asiantuntijapalkkiot. Henkilöstömenojen osuus käyttötalousmenoista oli henkilöstömenot, % käyttömenoista vuonna % vuonna % vuonna % vuonna % vuonna % vuonna % Henkilösivukulut olivat vuonna 2012 yhteensä euroa, mikä oli 12,8 % käyttömenoista ja vuonna 2011 yhteensä euroa, mikä oli 12 % käyttömenoista. Lautakunnat ja kunnanhallitus saivat omalla toimialallaan antaa luvan virkojen ja työsuhteiden vakinaiseen täyttöön. Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös laaditaan erikseen ja siitä käy ilmi muita tunnuslukuja henkilöstön osalta. 6

7 1.2.4 Yleinen taloudellinen kehitys Yleinen talouskehitys ja kuntatalous Suomen kansantalous on vuoden 2012 aikana hiipunut kohti taantumaa. Viennin väheneminen, investointien alamäki ja yksityisen kulutuksen kasvun hidastuminen ovat vaikuttaneet siihen, että kansantuotteen kasvu jää vuositasolla mitattuna prosentin tuntumaan. Vuodelle 2013 arvioidaan yleisesti varsin vaatimatonta kasvua. Vuoden 2008 tuotannon taso saavutettaneen näillä näkymin vasta vuonna Taloustilanteen heikkeneminen Suomessa on johtunut pääasiassa Euroopan velkakriisistä ja sen seurausvaikutusten heijastumisesta talouteemme. Eurokriisin hoitaminen on keskeisessä asemassa taloudenkehityksen kääntämisessä kohti suotuisaa taloudellista kehitystä myös Suomessa. Taloudellisen toimintaympäristön kehityksen ohella kansantaloutemme tulevaan kehitykseen vaikuttavat eurokriisin hoitamisen ohella Suomen omien talouspoliittisten toimenpiteiden onnistuminen. Keskimääräinen työttömyysaste aleni vuonna 2011 edellisen vuoden tasosta puolisen prosenttiyksikköä. Vuonna 2012 työttömyysasteen arvioidaan olevan keskimäärin 7,7 %. Keskimääräiseksi työttömyysasteeksi vuonna 2013 valtionvarainministeriö on arvioi 8,1 %. Kuntien taloustilanne kiristyi vuonna Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätöstietojen mukaan kaikkiaan 63 kuntaa arvioi vuosikatteen jäävän negatiiviseksi. Vuonna 2011 vuosikate oli negatiivinen 36 kunnalla. Kuntien vuosikatteet laskivat tilinpäätösarvioiden mukaan 37,3 %. Kuntien lainakanta oli vuoden 2012 lopussa 12,3 miljardia euroa. Lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 12,5 %, vajaalla 1,4 miljardilla eurolla. Kuntien verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,4 % ja valtionosuudet 5,3 %. Tämä 663 miljoonan euron verorahoituksen lisäys ei kuitenkaan riittänyt kattamaan toimintakatteiden 1,5 miljardin euron heikkenemistä, mikä näkyy vuosikatteiden laskuna. Kuntien vuosikatteet laskivat tilinpäätösarvioiden mukaan 37,3 %. Investointeihin kunnat arvioivat vuonna 2012 käyttäneensä 3,8 miljardia euroa, mikä on 5,7 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Vaikean taloustilanteen lisäksi kunnilla on edessään suuret haasteet, joista merkittävimmät liittyvät väestön ikääntymiseen, väestön keskittymiseen, työvoiman saatavuuteen ja julkisen talouden kestävyysvajeen hallintaan Kunnan alueen kehitys Väestö Sodankylän asukasluku kasvoi vuoden 2012 aikana 28 hengellä ja oli vuoden lopussa henkeä. Muutos 0,3 %. Väestöstä on alle 15 -vuotiaita 13,9 %, vuotiaita 64,2 % ja yli 65 -vuotiaita 21,9 %. 7

8 Taulukko: Sodankylän kunnan väestö iän mukaan vuosina , henkeä, Lähde: Tilastokeskus Yhteensä Taulukko: Sodankylän kunnan väestö iän mukaan vuosina , %, Lähde: Tilastokeskus ,7 11,1 70,5 5,2 2, ,4 11,4 67,0 8,7 4, ,6 11,3 68,0 7,4 3, ,6 9,5 66,0 11,3 7, ,5 9,0 66,1 11,5 7, ,4 8,4 66,1 11,5 8, ,7 8,0 65,8 11,4 9, ,0 8,0 64,6 12,0 9, ,1 7,8 64,2 12,0 9,9 Työllisyys ja työpaikat Työpaikkojen määrä on noussut vuodesta työpaikasta vuoteen 2010 mennessä työpaikkaan. Samana aikana vastaavasti työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut 574 työnhakijasta 429 työnhakijaan vuoden 2011 lopussa. 8

9 Taulukko: Työttömät työnhakijat sekä osuus työvoimasta Sodankylässä vuosina , vuosi 2012 Lähde: Tilastokeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö*) *) Työvoima Työlliset Työttömiä työnhakijoita Työttömyysaste, % 13,7 11,8 13,2 11,6 10,2 10,2 Taulukko:Työpaikat Sodankylässä toimialoittain vuosina , kpl Lähde: Tilastokeskus, TOL 2008 (vuodet ) Työpaikat yhteensä Maa-, metsä- ja kalatalous Kaivostoiminta; Sähkö-, kaasu ja lämpöhuolto; Vesi-, viemäri- ja jätehuolto Teollisuus Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus ja varastointi; Majoitus- ja ravitsemustoiminta Informaatio ja viestintä Rahoitus- ja vakuutustoiminta Kiinteistöalan toiminta Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta; Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Julkinen hallinto ja maanpuolustus; Pakollinen sosiaalivak.; Terveys- ja sosiaalipalv Muut palvelut Toimiala tuntematon (TOL 2008 vuodet ) Lähde: Tilastokeskus 9

10 1.2.6 Muutokset kunnan taloudessa Taulukko: Vertailu tuloista ja toimintakatteesta VALTIONOSUUDET VEROTULOT INVESTOINNIT, netto LAINAT TOIMINTAKATE Kunnan taloudellista kehitystä kuvaavat seuraavat tulos- ja rahoituslaskelman erien muutokset vuonna 2012 verrattuna vuoteen Toimintakate oli euroa, jossa oli nousua , euroa eli 10 % Toimintamenojen nousu oli euroa eli 7,4 % ja toimintatuottojen lasku euroa eli -4,9 %. Kuntien tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan toimintakatteiden nousu oli kunnissa keskimäärin 6,2 %. Toimintamenojen kasvu hidastui hieman edellisvuosista ja oli viitisen prosenttia. Palkkausmenot eli palkat ja muut henkilöstömenot lisääntyivät 3,7 %, Sodankylän kunnassa nousu oli 7,2 %. Syinä ovat henkilökunnan määrän ja rakenteen kehitys sekä lomapalkka-velan kirjaamistavan muutos. Verotulot olivat euroa, jossa oli kasvua euroa eli 2,3 % Kunnallisverotilitykset olivat euroa, jossa kasvu oli euroa eli 5,5 %. Vuoden 2012 tilitykset kasvoivat 3,8 %, mutta kokonaisuutta alensi aikaisempien, lähinnä vuoden 2011 verotilitysten oikaisu. Yhteisöveroja valtio tilitti euroa, jossa laskua euroa eli -35,8 %. Kiinteistöveroja kertyi euroa, jossa kasvu oli 5,5 %. Valtionosuudet olivat euroa, jossa oli nousua euroa eli 6,2 % Valtionosuuksiin sisältyy mm. kertaluonteinen valtion korvaus euroa kuntien työntekijöille tammikuussa 2012 maksetun kertaerän aiheuttamiin kustannuksiin. Rahoitustuotot ja kulut Merkittävimpinä erinä rahoitustuotot sisältää Rovakaira Oy:n euron ja Juurakkotuli Oy:n euron osingot sekä Ounastähti ky:n ylijäämän palautuksen euroa. Korkokulut pienenivät edellisestä vuodesta alhaisen korkotason ansiosta, mutta muutoin rahoitustuotoissa ja -kuluissa ei ollut merkittävää muutosta vuoteen 2011 verrattuna. 10

11 Vuosikate heikkeni ja oli euroa Vuosikate oli edellisenä vuonna euroa. Vuosikatteen laskuun vaikutti pääasiassa se, että toimintakatteen kasvu oli suurempi kuin verotulojen ja valtionosuuksien kasvu. Toimintakate nousi euroa, kun verotulot ja valtionosuuden kasvoivat euroa. Satunnaiset tuotot ja satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot olivat euroa ja suurimpana eränä oli AA Sakatti Mining Oy:lle myydyn tontin myyntivoitto ( euroa). Satunnaiset kulut olivat yhteensä euroa. Käyttöomaisuuden myyntitappiota ovat Asunto Oy Riikankummun osakkeiden myyntitappiot euroa. Lokka- Mäntypäätien rakentamiskustannuksien kunnan osuus euroa sisältyy myös satunnaisiin kuluihin sekä korjauskirjaus ,61 euroa Ruokakesko Oy:n maaperän puhdistuskuluista vuodelta Elinkeino- ja kehittämisrahaston kartuttaminen ja käyttö Vuonna 2012 rahastoa käytettiin euroa erilaisiin kehittämishankkeisiin kunnanhallituksen päätöksellä. Rahaston pääoma on vuoden 2012 tilinpäätöksessä euroa. Vuonna 2012 investointiin uusiin rakennuksiin Investoinnit (bruttomenot) olivat euroa, kun ne edellisenä vuonna olivat euroa. Euromäärältään (netto) suurimmat investointikohteet olivat: liikuntahalli ( euroa), Poikkijoen päiväkoti ( euroa), Hannuksenkartanon peruskorjaus ( euroa), lukion peruskorjaus ( euroa), muut rakennusten peruskorjaukset ( euroa) ja liikenneväylät ( euroa). Kunnan velkamäärä kasvoi euroa Uutta lainaa kunta otti euroa, josta lyhytaikaista lainaa euroa ja lainoja lyhennettiin euroa. Velan kokonaislainamäärä tilinpäätöksessä on euroa. Velkaa kunnalla on euroa/asukas. Alustavien tilinpäätöstietojen mukaan kunnilla on velkaa euroa/asukas. Taloudellinen tilanne heikkeni selvästi Tilikauden alijäämä on euroa. Edellisenä vuonna ylijäämä oli euroa. Talouden heikkenemiseen merkittävimmin vaikutti se, että toimintakatteen nousu oli huomattavasti suurempi kuin tulojen kasvu. Toimintatuotot laskivat 4,9 % edellisestä vuodesta. Toimintakate kasvoi euroa, kun verotulot ja valtionosuudet nousivat peräti euroa eli 4,1 %. Toimintakate Sodankylässä nousi 10 %, mikä on 3,8 prosenttiyksikköä suurempi kuin kunnissa keskimäärin alustavien tilinpäätöstietojen mukaan. 11

12 1.2.7 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Kunnan toiminta on osa julkista hallintoa, jota eduskunta ja muut valtion viranomaiset ohjaavat erilaisilla säännöksillä, määräyksillä ja suosituksilla. Säännöksillä määritetään, mitä palveluita kunnan on asukkailleen annettava, useimmiten kuitenkin palvelujen tuotantotapa jää jokaisen kunnan omaan harkintaan. Talouden kasvu hidastui vuonna 2012 maailmanlaajuisesti. Myös Suomen kansantalous oli vaikeuksissa. Suurin merkitys tässä kehityksessä oli euron kriisillä ja sen heilannaisvaikutuksilla Suomeen. Julkisentalouden alijäämän kasvun vuoksi ryhdyttiin valtiontasolla valmistelemaan merkittäviä vakautustoimenpiteitä, joiden keskeisimpiä osa-alueita ovat julkisten menojen vähentäminen, verotulojen kasvattaminen ja rakenteellisten uudistusten tekeminen. Maaliskuussa 2012 hallituksen kehysriihessä päätettiin leikata valtionosuuksia 520 miljoonaa euroa vuoteen 2015 mennessä. Kunnallishallinnon rakennetyöryhmä antoi esityksensä uudesta kuntarakenteesta helmikuussa Tämä tuo toteutuessaan suuria muutoksia kuntien lukumäärään ja palveluiden tuottamiseen. Selvityksessä ehdotetaan Sodankylän kunnan säilyvän itsenäisenä kuntana, josta kuitenkin saamelaisten kotiseutualueeseen kuuluvaa Vuotson kylää esitetään irrotettavaksi ja liitettäväksi Inarin ja Utsjoen kunnan muodostamaan uuteen kuntaan. Sodankylän kunta totesi työryhmän esityksestä antamassaan lausunnossa edellä mainitulla olevan kielteisiä vaikutuksia kunnan rahoitus- ja elinkeinorakenteeseen. Kuntarakennemuutoksen lisäksi valtionhallinnossa valmistellaan valtionosuusjärjestelmän ja kuntalain muutoksia. Mikä on muutosten vaikutus kuntien toimintaan ja talouteen, jää nähtäväksi tulevina vuosina. Kuntien toiminta on osa julkista hallintoa, jota eduskunta ja muut valtion viranomaiset ohjaavat erilaisilla säännöksillä, määräyksillä ja suosituksilla. Säännöksillä määritetään, mitä palveluita kunnan on asukkailleen annettava. Lakimuutokset tuovat kuntasektorin hallinnonaloille jatkuvasti uusia vastuita ja velvoitteita. Näin on muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollossa, jossa toimintoja kehitetään ja palveluiden laatu sekä potilasturvallisuus pyritään turvaamaan voimassa olevin henkilöstöresurssein. Sosiaali- ja terveystoimen osalta erityiseksi haasteeksi on muodostunut myös toistuva erikoissairaanhoidon kustannusten budjettiylitys. Erikoissairaanhoito lähettää jatkohoitoon entistä aikaisemmin ja vaativampia potilaita, mikä asettaa henkilöstön osaamiselle merkittäviä lisähaasteita. Hallinto- ja kehittämispalveluiden osalta on konkretisoitava edelleen vuoden 2011 lopussa hyväksytyn henkilöstöstrategian ja tätä tukevien linjausten (motivaatio- ja kannustinjärjestelmä, viestinnän linjaukset) kehittämistavoitteita. Kelan voimaan astuneet sairasvakuutuslain muutokset (30/60/90 päivän säännöt) edellyttävät esimiesten perehdytystä sairauspoissaolojen tehostettuun seurantaan, raportointiin ja lakisääteisiin puheeksiottokeskusteluihin työntekijöiden kanssa. Vaikka kyse on ensisijaisesti henkilöstön työssä jaksamisen tukemisesta, on toiminnalla koko kuntatalouden näkökulmasta nyt ja tulevaisuudessa suuri merkitys. Sivistystoimessa päivähoidon tarve kasvaa edelleen. Samanaikaisesti perhepäivähoidon suosio on laskenut ja uusien hoitajien saatavuus heikentynyt. Teknisen toimen toimialalla merkittävimmäksi haasteeksi koetaan organisaation hajanaisuus ja vastuiden epäselvyys. Kasvaviin vuokra-asuntotarpeisiin ei ole kyetty vastaamaan riittävästi. Merkittävimmät taloudelliset riskit liittyvät infrastruktuurin kuntoon, mikä johtaa väistämättä korjausvelan kasvuun myös tulevina vuosina. Palveluiden tuottamiseen liittyvä suurin riskitekijä liittyy sijaisten ja osaavan työvoiman saatavuuteen jokaisella hallinnonalalla. Henkilöstön kiihtyvä eläköityminen lisää edelleen kuntien välistä kilpailua työntekijöistä. Erityisesti hoiva-alan henkilöstön sijaisten saatavuus jatkuu erityisen vaikeana. Tämä on aiheuttanut tilanteita, joissa sijaiset ovat olleet epäpäteviä tai heitä ei ole saatu rekrytoitua lainkaan. Työntekijät tekevätkin yhä enemmän ns. tuplavuoroja, mikä heijastuu työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin. 12

13 Riski sairauspoissaolojen kasvulle on edelleen olemassa, vaikka ongelmaan on etsitty ratkaisua työhyvinvointityön lisäksi mm. kehittämällä tulevana syksynä käyttöön otettavaa varahenkilöjärjestelmää. Sodankylän kunnalla oli vuonna 2012 suuri investointiohjelma ja rakentamisen tarvetta tulee olemaan paljon myös tulevina vuosina. Ongelmana Sodankylän kunnan rahoituksessa on toimintakatteen sekä investointien voimakas kasvu, mikä johti myös vuonna 2012 velkaantumisen voimistumiseen. Kunnan taloudellinen liikkumavara on heikko, eikä investointeja kyetä juurikaan rahoittamaan tulorahoituksella. Tulorahoitusmahdollisuudet voivat tulevina vuosina vielä heikentyä, mikäli verotulojen kehitys jää heikoksi ja mikäli valtionosuusjärjestelmän muutokset ja leikkaukset pienentävät valtion rahoitusosuutta. Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys menokehityksen ohella ratkaisee kunnan velkaantumisen ja taloudellisen kehityksen suunnan. 1.3 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty ja onko valvonnassa puutteita kuluneella tilikaudella. Olennaiset tapahtumat ja muutokset toimialalla Hallinto- ja kehittämispalveluiden toimialalle ja tekniselle toimialalle rekrytoitiin toimialajohtajat. Keväällä 2012 täytettiin myös ruokapalvelupäällikön virka. Kunnallisvaalit toteutettiin hallintopalveluiden koordinoimana lokakuussa, uusi kunnanvaltuusto valittiin. Sodankylän kunta antoi lausunnon kuntarakennetyöryhmän esityksestä. Henkilöstöhallinto on yhteistyössä työsuojelun kanssa perehdyttänyt esimiehet varhaisen tuen mallin käyttöön, lyhyet sairauspoissaolot laskivat syksyn aikana. Ruokapalveluissa eläköityminen oli voimakasta, paikkoja ei täytetty vakinaisilla työntekijöillä, määräaikaisten työntekijöiden määrä kasvoi. Käynnistettiin keskuskeittiön suunnittelutyö. Samalla käynnistyi lähiruokahanke ym. useita kehittämispalveluiden hallinnoimia hankkeita. Sodankylän kunnan toimesta toteutettavan laajakaistahankkeen suunnittelutyö käynnistyi. Perusturvapalveluissa sairaankuljetustoiminta on siirtynyt Lapin sairaanhoitopiirille. Sodankylän kunnan ja Sodankylän sairaankuljetus Oy:n välinen sopimus päättyy Kustannukset ovat olleet tähän asti ennakoitavissa. Jatkossa on varauduttava kustannusten merkittävään nousuun. Terveyskeskukseen on aloitettu kuntoarvio/selvitys, jotta päätöksiä mahdollisesta saneerausremontista tai uuden rakennuksen suunnittelusta voidaan tulevaisuudessa tehdä. Tavoite tuottaa ympäristöterveydenhuollon palvelut Itä-Lapin kuntien muodostamassa yhteistoiminta-alueessa ei toteutunut näkemyseroista johtuen. Annetun lain mukaan palvelut olisi tullut käynnistää yhteistoiminta-alueella vuoden 2013 alusta lukien. Neuvotteluja yhteistoiminta-alueen muodostamiseksi käydään Tunturi-Lapin kuntien (Muonio, Enontekiö ja Kittilä) kesken siten, että toiminta voisi käynnistyä vuonna Tekniselle toimialalle rekrytoitiin ympäristönsuojelusihteeri. Katujen talvihoidossa oli uusi urakoitsija 13

14 ARA myönsi Asentopuulaaki Oy:lle korkotukilainan 36 vuokra-asunnon rakennuttamiseksi; asunnot valmistuvat 4/2013. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Sosiaali- ja terveystoimen toimialalla lakisääteiset tehtävät on kyetty hoitamaan pääsääntöisesti asetusten ja lakien mukaan. Sen sijaan kunnan sisällä on havaittu ohjeiden yhtenäistämistarvetta. Työyksiköissä on käytössä erilaisia toimintaohjeita ja linjauksia, joita on pyritty syksyllä aloitetuissa perusturvan esimiestapaamisissa yhtenäistämään. Myös valtioneuvoston, Valviran ja Aluehallintovirastona toiminta-ohjeiden ja suositusten määrä on lisääntynyt viimevuosina. Kaikkia ohjeita ei ole kyetty toteuttamaan kyllin ripeästi. Suositusten jalkauttaminen käytäntöön on toteutettu arvioidun kiireellisyyden ja tärkeyden mukaan. Kiireettömän hoidon hoitojonot, työterveyshuollon tarkastukset ja oppilaiden lääkäritarkastukset ovat ajoittain liian pitkät. Tilanteeseen odotetaan parannusta uuden hammaslääkärin ja lääkärin viran lisäresurssin myötä. Hallinto- ja kehittämispalveluiden osalta voidaan todeta arkistonmuodostussuunnitelmien laadinnan olevan yhä monissa yksiköissä kesken. Teknisellä toimialalla on mm. asuntoasioissa toimittu säännösten, määräysten ja soveltamisohjeiden puitteissa. Vapaarahoitteisen asuntokannan siirtäminen Asentopuulaaki Oy:lle on kesken. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Talousarvion toteutumista valtuusto on voinut seurata huhtikuun ja elokuun lopun tilanteen mukaan laaditusta raporteista. Kunnanhallitus ja lautakunnat ovat saaneet raportin kuukausittain. Talousarvion käyttötalousosaa on tarkistettu seuraavasti: kv myönsi määrärahaa keskusvaalilautakunnalle euroa, Hallinto- ja talouspalveluihin; ruokapalvelut euroa, kehittämispalvelut euroa, Perusturvapalvelut; sosiaalipalveluihin euroa, vanhustenhuoltoon euroa, perusterveydenhuoltoon euroa, erikoissairaanhoitoon euroa eli yhteensä euroa. Tekninen lautakunta; tekniseen toimeen euroa, tilapalveluihin euroa, pelastuspalveluihin euroa eli yhteensä euroa. Tässä talousarvion tarkistuksessa valtuusto mm. nosti verotuloennustetta euroa, valtionosuuskertymää euroa sekä pienensi korkokuluja euroa. Talousarvion tarkistuksen myötä arvioitu tilikauden tulos heikkeni ja oli tarkistuksen jälkeen euroa ylijäämäinen. Kv myönsi sivistyspalveluiden lasten päivähoidolle määrärahaa euroa. Kv myönsi määrärahaa ympäristölautakunnalle euroa, perusturvapalvelut; sosiaalipalvelut euroa, vanhusten palvelut euroa, perusterveydenhuolto euroa eli yhteensä euroa. Tämän talousarvion tarkistuksen myötä arvioitu tilikauden tulos heikkeni ja oli tarkistuksen jälkeen euroa alijäämäinen. 14

15 Hallinto- ja kehittämispalveluiden tavoitteet ovat pääosin toteutuneet lukuun ottamatta ruokapalveluille asetettuja talousarvioraameja. Kokonaisuudessaan toimialan henkilöstömenoja lisäsi ruokapalveluiden sijaisrekrytointi, johon ei vuodelle 2012 oltu varattu riittäviä määrärahoja mm. vuosi- ja sairauslomasijaisten osalta. Varojen käytön valvonta toimi hyvin, vaikkakin se oli haastavaa johtuen kehittämispalveluissa esiin nousseiden tarpeiden spontaanisuudesta. Esimerkiksi elokuvafestivaalien, Luosto Classicin sekä niin kunnan kuin kunnan ulkopuolistenkin hallinnoimien hankkeiden rahoituksen osalta esiin tuli lyhyellä varoitusajalla tarpeita, jotka kohdistettiin yleensä kehittämisrahastoon. Suunnitelmallisuus tässä oli puutteellista ja asetti haasteita talouden seurannalle. Tavoitteiden toteutumista strategioiden arkeen saattamisen osalta on arvioitu yhteistyötoimikunnalle ja kunnanhallitukselle säännöllisesti annetuilla tilannekatsauksilla. Perusturvan toimialalla toimintakertomuksessa käytettyjen arviointimittareiden kirjo oli suuri ja taso vaihteleva. Kehityskeskusteluissa nousi esiin lähiesimiesten koulutustarve talouteen ja talousarvioseurantaan liittyvissä asioissa. Tarve huomioidaan vuoden 2013 koulutussuunnitelmassa. Sivistystoimen toimialalla tavoitteet ovat toteutuneet olennaisilta osiltaan. Talousarvion mittareista saatava tieto alkaa jatkossa näyttää kehityssuuntaa yhä paremmin. Varojen käytön valvonta on toiminut hyvin. Teknisellä toimialalla ympäristötoimen osalta tavoitetta tulojen osalta ei saavutettu, koska niiden osuus oli arvioitu talousarvioon liian suureksi. Lomapalkkavelka kohdistettiin vuodelle Lomapalkkajaksotusten laskennassa noudatettiin kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamaa lausuntoa nro 103, jonka perusteella lomapäiviä lisättiin lomapalkkavelkaan 4 päivää ansaittujen lomien osalta. Kirjaustavan muutos vaikutti euroa lomapalkkavelan muutosta ja henkilöstömenoja lisäävästi. Riskienhallinnan järjestäminen Hallinto- ja kehittämispalveluiden toimialalla samoin kuin sivistyspalveluissa riskienhallintaa on toteutettu kiinteänä osana toimintaa. Kehittämispalveluissa erityisesti viestinnän kehittämistyöhön panostaminen on tukenut riskienhallintaa niin sisäisesti kuin ulkoisestikin esimerkiksi. kunnan maineriskin osalta. Myös työsuojelun toimesta on panostettu sisäiseen riskien hallintaan. Yksikkötasolla toteutettu riskikartoitus on saatettu kunnanhallitukselle tiedoksi. Sisäisesti onnistuttiin mm. vähentämään työtapaturmia merkittävästi. Sisäilmatyöryhmän toiminta oli tehokasta ja sisäilmaongelmiin kyettiin puuttumaan aiempaa varhaisemmin. Myös tiedotus sisäilmaongelmista oli onnistunutta. Sisäilmatyöryhmässä pohdittiin suunnitelmallisesti, miten tiedotus asiakkaiden ja median suuntaan järjestetään. Perusturvapalveluissa kehittämisen kohteena on ollut tietojärjestelmäriskien minimointi. Asiakastietojen kirjaamisessa on havaittavissa edelleen kehittämisen tarvetta. Tavoitteena on, että vuonna 2013 asiakastiedot kirjataan ensisijaisesti sähköisiin asiakasjärjestelmiin. Haittatapahtumien kirjauskäytännössä on havaittu puutteita. Tähän vastataan vuonna 2013 käyttöön otettavalla HaiPro -haittatapahtumien ilmoitus- ja käsittelyjärjestelmällä. Teknisellä toimialalla ympäristötoimen vastuualueella ei ole omaa riskienhallintajärjestelmää. Riskien hallitsemiseksi asukasvalinnoissa on pysytetty 1kk:n vuokran suuruinen vakuus sekä tarkistettu valittavien luottotiedot 15

16 Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Perusturvan toimialalla hankintamenettelyn, luovutusten ja omaisuudenhoidon osalta on toimittu päätösten ja kunnassa voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Vanhan kaluston varastointi on muodostunut erityisesti terveyskeskuksen osalta palokuormaksi. Vanha käytetty tavara on tarkoitus myydä tai viedä kaatopaikalle. Käytössä ovat inventaario- ja kalustoluettelot. Terveyskeskuskiinteistön pitkille käytäville kerääntyneiden käytöstä poistettujen kalusteiden sekä varastoihin kertyneen vanhan tavaran/liinavaatteiden poisto on käynnissä. Tekeillä on lakisääteinen lääkintälaiterekisteri. Teknisellä toimialalla ympäristötoimen vastuualueella ei ole varteenotettavaa omaisuutta. Kunnan omistamasta vuokra-asuntokannasta on Valtiokonttorin ja ARA:n valvonnassa kertomusvuonna myyty yksi huoneisto. Vuosien aikana on myyty yhteensä 38 huoneistoa, joista yksi taajamasta.. Sopimustoiminta Polar Taitoa Oy:n kanssa on laadittu vastuujakotaulukot henkilöstöhallintoa koskevan raportoinnin sekä taloushallinnon palveluiden osalta. Vastuunjaossa on havaittu epäselvyyttä ja erityisesti siinä, mikä kuuluu asiakkaan vastuulle, mikä yhtiön tarjoamaan peruspalveluun. Perusturvapalveluiden toimialalla sopimuksia ja niiden toteutumista valvoo kunta yhdessä AVI:n kanssa. Muun muassa oppilaitosten kanssa tehdyissä sopimuksissa on havaittu eriävyyksiä. Sivistystoimen toimialalla kunnan etua on valvottu ja pyritty vaikuttamaan kunnalle epäedullisiin sopimuksiin. Sivistystoimessa valmistellaan ja valvotaan mm. kunnan tietohallintoa koskevia sopimuksia. Tekninen toimi hankkii käytännössä kaikki palvelut (lukuun ottamatta liikuntapaikkojen ja puistojen hoitoa) ulkopuolisilta palveluntuottajilta, joiden kanssa on tehty urakkasopimukset. Sopimuksia säilytetään arkistointisuunnitelman mukaisesti. Palvelut on tuotettu sopimusten mukaisesti. Ympäristötoimella ei ole sopimusten on alaista toimintaa. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokria on korotettu kuluttajanhintaindeksin muutosta vastaavasti. Valtion lainoittamien vuokra-asuntojen vuokrat on määritelty hyväksytyn omakustannusperiaatteen mukaisesti. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Terveyspalveluissa otetaan syksyllä 2013 käyttöön laatujärjestelmä (IT- itsearviointimenetelmä), jonka avulla saadaan tietoa työyksiköiden toiminnan tasosta ja palvelun laadusta. Lisätyökaluksi on otettu käyttöön vuosittaiset johdon katselmukset perusturvapalveluissa. Teknisellä toimialalla hallinnon ohjeita ollaan päivittämässä. Sisäisessä tarkastuksessa on menetelty ohjeiden mukaisesti, mm. saatavien perintä- yms. asiat. Järjestelmä on toimiva myös hallinto- ja kehittämispalveluiden sekä sivistyspalveluiden toimialoilla. 16

17 Taulukko: Toimi- ja tulosalueitten nettomenojen muutos verrattuna vuoteen 2011, % TOIMIALUE / TULOSALUE TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TILINPÄÄTÖS POIKKEAMA POIKKEAMA MUUTOS MUUTOS % TA / TP 2012 TA / TP 2012 TP 2012/ TP 2012/ % TP 2011 TP 2011 TARKASTUSLAUTAKUNTA , ,9 KESKUSVAALILAUTAKUNTA , ,0 KUNNANHALLITUS , ,7 Hallinto- ja talouspalvelut , ,4 Kehittämispalvelut , ,6 PERUSTURVALAUTAKUNTA , ,1 Sosiaalipalvelut , ,0 Vanhusten palvelut , ,7 Perusterveydenhuolto , ,9 Erikoissairanhoito , ,3 Ympäristöterveydenhuolto , ,8 SIVISTYSLAUTAKUNTA , ,0 Koulutus ja opiskelu , ,7 Vapaa-ajan palvelut , ,2 Sompion kirjasto , ,3 Lasten päivähoito , ,4 TEKNINEN LAUTAKUNTA , ,1 Tekninen toimi , ,4 Tilapalvelut , ,0 Pelastuspalvelut , ,3 Asuntotoimi , ,7 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA , ,1 Ympäristötoimi , ,1 YHTEENSÄ , ,0 1.4 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyys jaksotettuihin menoihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Arvioinnissa käytetään lisäksi tuloslaskelman eristä ja välituloksista laskettuja tunnuslukuja. 17

18 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT e e Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut -1 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Toimintatuotot/ Toimintakulut, % 15,3 17,3 Vuosikate/ Poistot, % 18,4 157,1 Vuosikate, euroa / asukas Asukasmäärä Vuosikatteen vertailu vuosilta /asukas Sodankylä, Lappi, koko maa SODANKYLÄ LAPPI *) KOKO MAA *) *) tilinpäätöstietoja ei vielä saatavilla 18

19 Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuluista. Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta: Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 *Toimintatuotot / Toimintakulut Tunnusluku osoittaa paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuotoilla sekä varsinaisen toiminnan tuotoilla. Saatu prosenttiosuus vähennettynä sadasta osoittaa taas, paljonko toimintakuluista rahoitetaan verotuloina. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Vuosikatteen ja poistojen vertailussa on vakiintunut käyttöön seuraava tunnusluku: Vuosikate prosenttia poistoista: = 100 * Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Tulorahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot, ja alijäämäinen, kun vuosikate alitaa poistot. Jos vuosikate on negatiivinen, on kunnan tulorahoitus heikko. Vuosikate /asukas Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Kuntakohtainen tavoitearvo tunnusluvulle saadaan jakamalla edellä mainittu keskimääräinen vuotuinen investointitaso asukasmäärällä. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tilikauden tulokseen saattaa olennaisesti vaikuttaa satunnaiset tulot tai kulut, mistä syystä tulorahoituksen riittävyyden arviointia ei voida määritellä sen perusteella. Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat poistoero- ja tuloksenkäsittelyeriä. Ylijäämäinen tilikauden tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää tilinpäätöstä seuraavan vuoden tilinpäätöksessä edellisiltä vuosilta kertyneeseen yli- tai alijäämään. Ylijäämää lisääviä tai alijäämää vähentäviä eriä ovat varausten ja rahastojen vähentäminen. 19

20 1.4.2 Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan rahavarojen muutoksen tilikaudella. Toimintakertomuksessa suositellaan seuraavan rahoituslaskelmakaavan ja siitä laskettavien tunnuslukujen ottamista. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT e 1000 e Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorahotuksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisen vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Investointien tulorahoitus, % 5,4 112,7 Pääomamenojen tulorahoitus, % 3,7 56,0 Lainanhoitokate 0,2 1,1 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot