TASEKIRJA. Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012"

Transkriptio

1 TASEKIRJA Kunnanhallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen taloudellinen kehitys Kuntatalouden näkymät Janakkalan taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnan henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Ympäristötekijät Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tavoitteiden toteutuminen Janakkalan visio Päämäärät ja niiden kriittiset menestystekijät näkökulmittain Liikelaitokselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen TOIMIELIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA TULOSALUE VAALIT TOIMIELIN TARKASTUSLAUTAKUNTA TULOSALUE TARKASTUSTOIMI TOIMIELIN KUNNANHALLITUS TULOSALUE YLEISHALLINTO TULOSALUE HALLINTOPALVELUT TULOSALUE TALOUSPALVELUT TULOSALUE HENKILÖSTÖPALVELUT TULOSALUE TYÖLLISTÄMINEN TULOSALUE ELINKEINOPALVELUT TULOSALUE PELASTUSLAITOS TOIMIELIN MAASEUTULAUTAKUNTA TULOSALUE MAASEUTU- JA KYLÄPALVELUT TOIMIELIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

3 TULOSALUE YMPÄRISTÖPALVELUT TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA TULOSALUE TEKNISEN TOIMEN HALLINTO TULOSALUE RUOKAPALVELUT TULOSALUE KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ TULOSALUE KADUNPITO TULOSALUE ALUETEKNIIKKA TULOSALUE TILAPALVELU TULOSALUE KUNNAN ULKOPUOLISTEN TILOJEN YLLÄPITO TULOSALUE SIIVOUSPALVELUT TOIMIELIN PERUSTURVALAUTAKUNTA TULOSALUE TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT TULOSALUE VANHUSTYÖ JA PITKÄAIKAISHOITO TULOSALUE SOSIAALITYÖ JA TOIMEENTULOTURVA TULOSALUE VAMMAISTYÖ TOIMIELIN TERVEYSJAOSTO TULOSALUE YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT. 168 TULOSALUE JANAKKALAN TERVEYDENHUOLTO TULOSALUE HATTULAN TERVEYDENHUOLTO TOIMIELIN KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA TULOSALUE SIVISTYSTOIMEN HALLINTO TULOSALUE VARHAISKASVATUS TULOSALUE OPETUSTOIMI TULOSALUE KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMIELIN KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA TULOSALUE KIRJASTOPALVELUT TULOSALUE KULTTUURIPALVELUT TOIMIELIN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA TULOSALUE LIIKUNTAPALVELUT TULOSALUE NUORISOPALVELUT Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot tehtäväalueittain Verotulojen erittely Valtionosuuksien erittely Satunnaisten tuottojen ja kulujen (erien) erittely Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus Pakollisten varausten muutokset

4 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja tappiot Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti Olennaiset kuntayhtymäosuuksien arvon muutokset Omistuksia muissa yhteisöissä Saamisten erittely Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman erittely Vieras pääoma Velkojen erittely Sekkilimiitti Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Huollettavien varat Elatustuen takautumissaatava Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Kiinteistökiinnitykset Leasingvastuiden yhteismäärä Vastuusitoumukset Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Muut taloudelliset vastuut Henkilöstöä koskevat liitetiedot Henkilöstön lukumäärä Henkilöstökulut ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Janakkalan Veden erillistilinpäätös Toimintakertomus Talousarvion toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut Tilinpäätöksen liitetiedot Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

5 ESIPUHE Vuoden 2011 tasekirja on laadittu noudattaen kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 2009 antamaa yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnasta. Tasekirja sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot, kunnallisen liikelaitoksen Janakkalan Veden erillistilinpäätöksen, luettelon kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä tilinpäätöksen allekirjoituksen ja tilinpäätösmerkinnän. Toimintakertomuksen on laatinut ja koonnut talousjohtaja Jenni Jokela. Talousarvion toteutumisvertailu perustuu toimielinten käsittelemiin toimintakertomuksiin. Tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen on laadittu Seutukeskus Oy Hämeessä pääkirjanpitäjä Pirjo Weckmanin johdolla. 5

6 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Toimintavuotta 2011 sävytti edelleen epävarmuutta luova maailmantalouden tilanne. Pitkään jatkuneen vaikean ja epävakaan kauden jälkeen maailman talouskasvun vakiintumisesta alkoi näkyä merkkejä vuoden 2011 lopulla, ja uusimpien tietojen mukaan kehitys on vuoden 2012 alussa jatkunut samansuuntaisena. Rakenteellisten vaikeuksien odotetaan kuitenkin keskipitkällä aikavälillä edelleen jossain määrin rajoittavan maailmantalouden kasvuvauhtia. Vaikeudet liittyvät pääasiassa työ- ja asuntomarkkinoiden heikkouteen joissakin tärkeimmissä kehittyneissä talouksissa, sekä tarpeeseen jatkaa sekä julkisen että yksityisen talouden taseiden korjaamista. Bruttokansantuotteen on ennustettu supistuvan vuonna 2012 ja hitaan nousun alkavan vuonna Eurooppaa koskeva finanssikriisi jatkui koko vuoden 2011 saaden matkan varrella erilaisia käänteitä. Esimerkiksi elokuussa tilanne oli erittäin jännitteinen, minkä seurauksena EKP toteutti ylimääräisiä rahoitusoperaatioita. Mielialat rahoitusmarkkinoilla paranivat tammikuussa 2012, mistä seurasi euron valuuttakurssin vahvistumista suhteessa Yhdysvaltain dollariin ja Japanin jeniin. Kuitenkin euroalueen maiden finanssipolitiikan ja talouden näkymien suhteen epävarmuus ja huoli jatkuvat kevättä kohti mentäessä edelleen. Kotimaassa kevään 2011 eduskuntavaalien jälkeen maahan saatiin uusi hallitus pitkien hallitusneuvotteluiden tuloksena. Tuore hallitus käynnisti heti koko maan laajuisen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen, jonka tavoitteena on vähentää kuntien määrää merkittävästi. Hallitus päätyi etenemään virkamiestyöryhmän valmistelun kautta siten, että työryhmän selvitys uudeksi kuntarakenteeksi julkaistiin helmikuussa Virkamiestyöryhmä esitti selvitysalueen perustamista Hämeenlinnan seudulle, tavoitteena Janakkalan ja Hattulan kuntien liittyminen Hämeenlinnaan. Janakkalan valtuusto hyväksyi kunnan vastauksen valtiovarainministeriölle, jonka keskeisenä viestinä Janakkala ilmoitti aikovansa edelleen jatkaa itsenäisenä. Hallitusohjelmaan nojaava kuntarakenneuudistus edustaa suomalaisen kunnallisalan historiassa lähes ainutlaatuisen voimakasta valtiovallan ohjaamispyrkimystä. Samanaikaisesti vireillä on kuntien rahoitusjärjestelmän uudistus ja kuntien tehtävien tarkastelu, ja lisäksi koko sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäväkokonaisuuden selvittäminen ja suunnittelu. Hyvällä syyllä voidaan sanoa että kuntakenttä on kuluneen vuoden aikana ollut myllerryksessä, jonka kaltaista ei ole ennen nähty. Tulevaisuuden ennakointi ja siihen varautuminen on aina vaikeaa, ja erityisen vaikeaa se on kuntien kannalta juuri nyt. Janakkalan väestönkasvun osalta tahti hiipui hieman edellisvuodesta ja kasvuprosentiksi saatiin lopulta 0,4 %. Viime vuosi oli viime vuosien aikana toistaiseksi hitaimman kasvun aikaa, kasvuennusteena on käytetty 1,2 %. Muuttoliike hidastui talouden epävarmojen näkymien vuoksi, mutta todellinen työllisyyden kehitys oli kuitenkin Janakkalassa parempaa kuin Kanta-Hämeessä keskimäärin. Investointien osalta merkittävimpinä hankkeina työmaavaiheessa olivat keskuskeittiöuudisrakennuksen rakentaminen Turenkiin ja entisen Puuvanhainkodin, tulevan työterveyshuollon toimitilan, peruskorjaaminen samassa Tapailan korttelissa. Sekä investointirakentamisen että käyttötalouden osalta paineita aiheutui toimintavuoden aikana erilaisten sisäilmaongelmien ratkaisemiseen. Nämä ongelmat vaativat välittömiä toimia, mistä seurasi ylityksiä tilapalveluiden tulosalueen määrärahoissa. Naapurikuntien kanssa tehtiin laajaa yhteistyötä. Maaseutuhallinnon osalta Janakkalasta tuli vuoden 2012 alusta isäntäkunta kuuden kunnan muodostamalle yhteistoiminta-alueelle. Ympäristöterveydenhuollon osalta sen sijaan päätettiin vielä odottaa ja katsoa valtionhallinnon tulevia rakennelinjauksia ennen lopullisten päätösten tekemistä. Rakennelinjauksilla on ympäristöterveydenhuollossa merkitystä erityisesti eteläisille kuntakumppaneille. Samoin PARAS-lain sisältämän sosiaalitointa koskevan velvoitteen täytäntöönpanoa päätettiin lykätä ministeriön ohjeen mukaisesti. Perusterveydenhuollon osalta Hattulan ja Janakkalan yhteistoiminta jatkui sujuvana ja hyvänä. Kunnan taloudellinen kehitys oli hieman parempaa kuin alkuperäisessä talousarviossa oli arvioitu, mutta selvästi huonompaa kuin muutetussa talousarviossa oli ennakoitu. Verotulojen kasvu on hidastunut aiemmista vuosista selvästi. Muutetussa talousarviossa ennakoitua verotulokehitystä ei saavutettu johtuen 6

7 mm. valtiovarainministeriön asetuksen 796/2011 mukaan tekemistä jako-osuuksien muutoksista koskien verovuosia 2010 ja Oikaisujen vaikutus Janakkalalle oli n Pitkään nousussa ollut lainakanta laski hieman edellisestä vuodesta, mutta korkea investointitahti ja siis velkaantumisen kasvu jatkuu kuluvana vuonna edelleen ja kääntyy uudelleen laskuun vuonna Janakkalassa tilikauden alijäämäksi muodostui euroa. Maaliskuussa 2012 julkistettujen uusien valtionosuusleikkausten tuloksena lähes koko kuntakenttä joutuu jälleen uusien veronkorotus- ja palvelutason laskemispäätösten eteen. Toimintaympäristössä edelleen tapahtuvien muutosten aiheuttama epävarmuus tekee kurinalaisesta ja vastuullisesta taloudenpidosta entistäkin tärkeämpää. Tämä koskee sekä käyttö- että investointitaloutta. Tulevaisuuteen katsoen ei juuri tällä hetkellä näe kauaksi, ja se mitä näkyy, on jossain määrin huolestuttavaa. Janakkalalla on kuitenkin Suomen kuntien joukossa monessa suhteessa eräänlainen etulyöntiasema sekä optimaalisen kokonsa että loistavan sijaintinsa vuoksi. Arvokkaasta perinnöstä on nyt syytä pitää hyvää huolta. Janakkalassa Anna-Mari Ahonen Kunnanjohtaja 7

8 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Janakkalan kunnan hallinto-organisaatio Kunnanjohtaja Pekka Harju Konsernipalvelut Perusturva Perusturvajohtaja Matti Valtonen Sivistystoimi Sivistystoimenjohtaja Tekniikka ja ympäristö ö Teknisen Tekninen toimen johtajaja maankäytön Anna-Mari Ahonen johtaja Janakkalan Vesi Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja Seppo Palmanto Hallintopalvelut Hallintojohtaja Hallintojohtaja Liisa Puranen Talouspalvelut Talousjohtaja Talousjohtaja Jenni Jokela Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpäällikkö Henkilöstöjohtaja Vs. Merja Elinkeinotoiminta Viestintä ja markkinointi Ja viestintä Viestintäpäällikkö Viestintäpäällikkö Johanna Rosnell-Varjo Janakkalan kunnan luottamushenkilöorganisaatio Janakkalan kunnan luottamushenkilöorganisaatiossa ei tapahtunut vuoden 2011 aikana merkittäviä muutoksia. Valtuusto Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Keskusvaalilautakunta Ympäristölautakunta Maaseutulautakunta Perusturvalautakunta Kasvatus- ja Koulutuslautakunta Kirjasto- ja kulttuuri lautakunta Liikunta- ja nuoriso lautakunta Janakkalan Vesi johtokunta Tiejaosto Terveysjaosto Varhaiskasvatukseen kuuluvien Yksiköiden Ja koululaitokseen kuuluvien koulujen johtokunnat 8

9 Valtuusto Valtuusto on pitänyt 8 kokousta, joissa käsiteltiin 75 asiaa. Ennen kutakin varsinaista valtuuston kokousta on valtuutetuille järjestetty informaatiotilaisuus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Lisäksi valtuustoa on informoitu Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen eteneminen sosiaali- ja terveyshuollossa, Paras II lainsäädännön muutosten valmistelutilanteesta Janakkalan ja Hattulan kanssa, kuntauudistustilanteesta ja Hämeenlinnan seudun joukkoliikenteen palvelutasotavoitteiden määrittelystä vuosille 2012 Valtuusto piti elokuussa strategia- ja talousseminaari Millä eväillä vuoteen Seminaarin tavoitteena oli saada aikaan yhteinen näkemys v talouden päälinjoista talousarviovalmistelun pohjaksi. Kertomusvuonna järjestettiin yksi suullinen kyselytuntia, jonka aiheena oli - Miten Janakkalan opettajilla on mahdollisuus käyttää tietoteknisiä apuvälineitä oman opetuksensa tukena? Miten teknologiaa hyödynnetään erilaisten oppijoiden oppimisen tukemisessa? Miten teknologia tukee oppilasta aktiivisena tiedonkäsittelijänä? Kertomusvuonna jätettiin 6 valtuustoaloitetta. Valtuuston puheenjohtajana on toiminut yrittäjä Esa Silvennoinen (KOK), 1. varapuheenjohtajana liikuntatoimenjohtaja Raija Ranta-Porkka (SDP), 2. varapuheenjohtajana lakiasiainsihteeri Irja Pynnönen (KESK) ja 3. varapuheenjohtajana pääluottamusmies Ari-Pekka Jaatinen (VAS). Valtuuston sihteerinä on toiminut hallintojohtaja Liisa Puranen. 9

10 Kokoonpano: osallistuminen kokouksiin Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (13) Aho Soini (7) Ahonen Heikki (8) Alijärvi Pirjo (5) Hautamäki Maria (8) Ilmarinen Kalevi (8) Koskela Satu (8) Löytynoja Reijo (7) Nylund Piia (8) Pohjantähti Esa (7) Ranta-Porkka Raija (8) Rissanen Titta (7) Salmi Heikki (8) Virtanen Janne (7) kokouksiin osallistuneet varavaltuutetut: Lindstén Tomi (5) Hämäläinen Janne (2) Heinämäki Markus (1) Suomen Keskusta (10) Autio Sirpa (5) Forsström Tarja (8) Kautto Mikko (7) Lamberg Jaana (7) Murronmaa Markku (8) Pynnönen Irja (7) Taponen Merja (8) Tokeensuu Osmo (6) Virtanen Markku (8) Välilä Päivi (8) kokouksiin osallistuneet varavaltuutetut: Linna Heljä (5) Vesala Terhi (2) Virtanen Kalevi (1) Kansallinen Kokoomus (10) Elo Irmeli (8) Hiidenkari Tiina (8) Laivola Ari (7) Lintumäki Aki (8) Mattila Jussi (8) Saarinen Kari (6) Saarinen Teemu (6) Selin Sanna (8) Silvennoinen Esa (8) Silvennoinen Mika asti (0) Aronen Riikka alkaen (4) kokouksiin osallistuneet varavaltuutetut: Aronen Riikka (4) Pikivirta Anna (3) Keipilä Leenamaria (2) Vasemmistoliitto (5) Helle Esko (7) Jaatinen Ari-Pekka (3) Kivistö Jaana (7) Puistola Helena (8) Vilkman Marko (7) 10

11 kokouksiin osallistuneet varavaltuutetut: Haanperä Kirsti (1) Lampen Arto (1) Ruokonen Matti (2+1 osakokous) Stolt Veikko (4) Vihreä liitto (3) Lepistö Anssi (8) Marttinen Piia (8) Ojanen Petri (6) kokouksiin osallistuneet varavaltuutetut: Ahola Tanja (2) Suomen Kristillisdemokraatit (1) Pöhö Mirja (8) Perussuomalaiset (1) Laakso Marko asti (6) Sippala Teuvo alkaen (2) Valtuuston tärkeimmät päätökset: Valtuuston puheenjohtajien ja kunnanhallituksen vaali vuosiksi Sivistystoimenjohtajan viran vaali Rastikankaan yritysalueen asemakaavan hyväksyminen Rastikangas II, Lidl Suomi Ky Keskuskeittiön uudisrakennuksen luonnossuunnitelmien ja kustannusarvion hyväksyminen Tervakosken Elsakodin alueen rakennuskaavan muutoksen hyväksyminen Kunnan energiatehokkuusohjelman hyväksyminen Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostaminen isäntäkuntana Janakkalan kunta Vuoden 2010 tilinpäätöksen vahvistaminen Turengin koulun laajennuksen ja peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen Perusterveydenhuoltoa koskevan Janakkalan ja Hattulan yhteistoiminta-alueen laajentamisen suunnittelun aloittaminen koskemaan koko sosiaalihuoltoa ja perusterveydenhuolto siten, että laajennettu yhteistoiminta-alue on toiminnassa viimeistään Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Hämeenlinnan kaupungin lukiokoulutuksen järjestäminen Kunnan omavelkaisen takauksen antaminen Janakkalan Asunnot Oy:lle Vuoden 2011 talousarvion muutoksien hyväksymiset Palvelurakennemuutos ikäihmisten palveluissa kuntalaiset saavat tarvitsemansa hoidon ja hoivan palvelutarpeensa mukaisessa ja tarkoituksenmukaisessa toimintaympäristössä Kanta-Hämeen alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen tarkistaminen Vuoden 2012 tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen Hallintosäännön muutoksien hyväksymiset Tervakosken Eväsojan alueen tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen Vuoden 2012 talousarvio ja v taloussuunnitelman hyväksyminen 11

12 Yleinen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriön joulukuussa 2011 julkaiseman suhdannekatsauksen (2/2011) mukaan vuoden 2011 BKT:n kasvuksi ennustetaan 2,6 %. Kuluvana vuonna kasvua ennustetaan kertyvän 0,4 %. VM:n ennuste pitää sisällään taantuman mahdollisuuden. Suomen talouden kasvu on pitkälti kotimaisen kysynnän varassa. Kasvun hidastuminen lisää Suomen taloudessa ilmeneviä epätasapainoja. Heikkenevä kansainvälinen ja kotimainen kysyntä vähentää investointitarvetta. Ennusteen mukaan yksityiset investoinnit supistuvat vuonna ½ %. Vuonna 2012 työttömyys kääntyy lievään nousuun. Työvoiman kysynnän laskiessa työttömyysaste nousee 8,1 prosenttiin. Yksityisen kulutuksen määrän kasvu on ensi vuonna ½ %. Kotitalouksien kokeman epävarmuuden odotetaan heijastuvan myös kulutuksen rakenteeseen. Kestokulutushyödykkeiden kysyntä kääntyy ensi vuonna laskuun. (VM:n suhdannekatsaus 2/2011) Vuoden 2012 kuluttajahintojen vuosimuutokseksi ennustetaan 2,7 %, kun aikaisempaa vaatimattomammat talouden näkymät laimentavat kuluttajahintojen nousupaineita. Inflaatio Suomessa on silti nopeampaa kuin monissa kilpailijamaissa. Toisaalta marraskuussa sovittu kattava palkkaratkaisu oli tasoltaan hieman odotuksia korkeampi, mikä ei ainakaan kevennä tuottajien kustannuspaineita. (VM:n suhdannekatsaus 2/2011) Heikentyneet kasvunäkymät heijastuvat suoraan julkisen talouden rahoitusasemaan. Julkisen talouden alijäämä syvenee ensi vuonna -1,4 prosenttiin suhteessa kokonaistuotantoon, kun vielä syyskuussa julkisyhteisöjen arvioitiin olevan vain runsas puoli prosenttiyksikköä alijäämäinen. Julkisen talouden alasektoreista erityisesti valtion rahoitusaseman näkymät ovat heikentyneet tuntuvasti alkusyksystä. Verotuloarvioita on alennettu, siksi että keskeisten veropohjien, kuten yksityisen kulutuksen, ansio ja pääomatulojen sekä yritysten toimintaylijäämän arvioidaan kasvavan aiemmin arvioitua hitaammin. Lisäksi ennustejaksolla työmarkkinajärjestöjen raamisopimuksen kustannukset valtiolle ovat ensi vuonna runsas 400 milj. euroa ja v noin 550 milj. euroa. Valtiontalouden arvioidaan olevan ensi vuonna noin 7,4 mrd. euroa alijäämäinen kansantalouden tilinpidon käsittein, mikä on noin 3,8 % suhteessa kokonaistuotantoon. (VM:n suhdannekatsaus 2/2011) Kuntatalouden näkymät Valtiovarainministeriön joulukuussa 2011 julkaiseman suhdannekatsauksen (2/2011) mukaan kuntatalous on lievästi alijäämäinen. Kuntien verotulojen kasvu on hidastunut samalla kun palkkamenojen kasvu on nopeutunut loppuvuotta 2011 kohti. Verotulojen kasvun hidastumisen taustalla ovat muun muassa vuoden 2010 verotuksen valmistumisen jälkeen tehdyt kunnallisveron kertymää vähentävät jako-osuuksien oikaisut. Vuonna 2012 kuntien verotulot ja valtionosuudet kasvavat selvästi kuluvaa vuotta hitaammin, vaikka kunnat nostavat keskimääräistä kunnallisveroprosenttiaan 0,09 prosenttiyksiköllä. Vaikka kuntien menojen kasvu hidastuu tuntuvasti ja kunnat myöhentävät investointien aloituksia, syvenee kuntatalouden alijäämä vuonna Myös kuntien lainakannan kasvu uhkaa jatkua. Vuonna 2013 kustannusten nousun arvioidaan hidastuvan maltillisten palkankorotusten seurauksena, verotulojen kasvu nopeutuu, mutta kuntatalous pysyy edelleen alijäämäisenä Janakkalan taloudellinen kehitys Tilastokeskuksen ennakkotietojen perusteella Janakkalan kunnan asukasmäärä on kasvanut vuoden 2011 aikana 72 henkilöä ollen vuoden lopussa Kasvua edelliseen vuoteen kertyi siis 0,4 %. Voimakkainta väestönkasvu oli huhti-toukokuussa, jolloin kunnan väkiluku kasvoi n. 70 hengellä. Vuoden 2011 suunnitteluoletuksena käytettiin 1,2 %:n väestönkasvua. Vuotuinen väestönkasvu on vaihdellut vuosina Janakkalassa 0,4 1,8 % välillä, joista viime vuosi oli hitaimman kasvun aikaa. Kuuden vuoden asukasmäärän kasvun keskiarvo on 1,1 %. 12

13 Väestökehitys v Asukasta * Lähde: Hämeen Liitto (Tilastokeskus) * = ennakkotieto Työllisyys kehittyi Janakkalassa paremmin kuin Kanta-Hämeessä keskimäärin. Janakkalassa trendi on ollut samansuuntainen, mutta työttömyysaste on säännönmukaisesti keskimäärin 1,1 % alhaisemmalla tasolla kuin Kanta-Hämeessä ja 1,3 % alhaisemmalla tasolla kuin koko maassa. Janakkalan vuoden 2011 keskimääräinen työttömyysaste oli 7,9 %. Muutosta edelliseen vuoteen on tapahtunut -1,3 %. Työttömyysaste v kuukausittain (ml lomautetut) 10,5 10,0 9,5 9,0 % 8,5 8,0 7,5 7,0 tammi 2011 helmi 2011 maalis 2011 huhti 2011 touko 2011 Janakkala 8,9 8,7 8,1 7,8 7,2 7,8 8,3 7,2 7,1 7,5 7,4 8,3 Kanta-Häme 10,2 9,9 9,5 8,9 8,4 9,0 9,5 8,3 8,2 8,2 8,4 9,3 Koko maa 10,1 9,8 9,4 8,6 8,2 9,2 9,9 8,7 8,3 8,6 8,8 9,7 kesä 2011 heinä 2011 elo 2011 syys 2011 loka 2011 marras 2011 joulu 2011 Lähde: Hämeen Liitto (Tilastokeskus) Elinkeinotoimintaa hoitaa Janakkalan kunnassa kunnanjohtaja yhteistyössä Janakkalan Teollisuusalueet Oy:n kanssa. JTA Oy järjestää kunnalle yritysasiamiespalvelut. Yritysasiamies huolehtii mm. yhteydenpidosta nykyisiin yrityksiin, yrittäjäjärjestöihin ja muihin sidosryhmiin sekä edistää uusien yritysten syntymistä yhteistyössä Hämeen Uusyrityskeskuksen kanssa. Taloudellinen epävarmuus näkyy uusien yrittäjien ja toimintansa lopettaneiden yritysten määrässä. Vuonna 2010 elinkeinoelämä virkistyi laimean edellisvuoden jälkeen, mutta elinkeinoelämän imu hiipui hieman. 13

14 Janakkala Uusien yritysten määrä, kpl Toimintansa lopettaneita yrityksiä, kpl Netto Yritystontteja myytiin neljä kappaletta ja niiden pinta-ala on yhteensä 17,4 ha. Janakkala Myydyt yritystontit, kpl Myydyt yritystontit,ha ,6 17,4 Vuoden 2011 marraskuussa valmistui vuoden 2010 lopullinen verotus, jonka mukaan janakkalalaisten ennakonpidätyksen alaiset tulot v olivat yhtensä 311,1 milj. euroa. Kasvua edelliseen verovuoteen verrattuna oli 3,5 %. Tulolajeittain tarkasteltuna muutokset (euroissa) edelliseen verovuoteen 2010 verrattuna olivat seuraavat: palkkatulot + 2,9 %, eläketulot + 3,5 %, työttömyyskorvaukset +19,8 % ja sosiaalietuudet +2,7 %. Verotettavat ansiotulot tulolajeittain 2010 eläketulot 22,9 % tyött.korvaus 3,0 % sos.etuudet 2,5 % palkkatulot 71,6 % Lähde: Verohallinto, tulokehitystilasto 2010 Janakkalan kunnan taloudellinen kehitys oli hieman parempaa (n ) kuin alkuperäisessä (ulk. ja sis. tulot ja menot) talousarviossa ennakoitiin, mutta huomattavasti huonompaa kuin muutetussa talousarviossa. Muutetussa talousarviossa ennakoitu 1,3 milj. euron tilikauden ylijäämä vaihtui loppuvuodesta n euron alijäämään. Notkahdus johtuu pääosin toimintakulujen ennakoitua suuremmasta määrärahojen ylityksestä (2,4 milj. ) ja joulukuun huomattavasti normaalia pienemmästä verotilityksestä (n ). Vuoden 2011 tilikauden alijäämää on selostettu luvussa olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa. Janakkalan verotulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 2,8 %, kun verotulojen vuosittainen kasvu on vuosina Janakkalassa ollut n. 5,9 %. Verotulojen kasvu on siis hidastunut selvästi. Vuoden 2011 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna verotulot kasvoivat vain 0,7 % eli n eikä muutetun talousarvion verotuloarviota saavutettu. Verotulot alittivat muutetun talousarvion 1,1 % eli jopa n euroa. Vuonna 2011 verotulot /asukas kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 72, kun vuonna 2010 kasvu oli 135 /asukas (vrt. ed. vuoteen). Verotulojen tarkempi erittely lajeittain vuoden 2011 osalta löytyy kappaleen lisätiedoista sekä vertailu edelliseen vuoteen tuloslaskelman liitetiedoista luvusta

15 Verotulot, /as Janakkala as. kunnat Kanta-Häme Manner-Suomi Verotulot, /as Janakkala as. kunnat * Kanta-Häme * Manner-Suomi * Lähde: Kuntaliitto, * ennakkotieto Valtionosuudet kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 10,7 %. Valtionosuuksien vuosittainen kasvu on vuosina Janakkalassa ollut n. 7,9 %. Valtionosuuksien kasvu alkuperäiseen talousarvioon verrattuna oli 6,9 % ja muutettuun talousarvioon 1,7 %. Valtionosuuksien tarkempi erittely lajeittain vuoden 2011 osalta löytyy kappaleen lisätiedoista sekä vertailu edelliseen vuoteen tuloslaskelman liitetiedoista luvusta Valtionosuudet, Lähde: Kuntaliitto 15

16 Vos /asukas Janakkala as. kunnat Kanta-Häme Manner-Suomi Lähde: Kuntaliitto Lähde: Kuntaliitto, * ennakkotieto Vuonna 2011 Janakkalan kunnan vuosikate (ulk. ja sis. tulot ja menot) ilman kunnallista liikelaitosta Janakkalan Vettä on 2,3 milj. euroa ja tilikauden alijäämä n euroa (luku Tuloslaskelman toteutuminen). Kun lasketaan yhteen Janakkalan kunta ja Janakkalan Vesi, koko organisaation vuosikatteeksi (ulk. tulot ja menot) muodostuu n. 3,4 milj. euroa ja tilikauden alijäämäksi n euroa (luku Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut). Liikelaitoksen vaikutusta kunnan tilikauden tuloksen muodostumiseen voi tarkastella luvusta Janakkalan kunnan vuosikate /asukas (ulk. tulot ja menot, Janakkalan Vesi mukaan lukien) on noussut hieman edellisestä vuodesta. Positiivinen suunta on kuitenkin vaihtunut negatiiviseksi viime vuonna Kanta- Hämeessä, asukkaan kunnissa sekä Manner-Suomessa. Vuosikate, /as Janakkala as. kunnat Kanta-Häme Manner-Suomi Vuosikate, /as Janakkala as. kunnat Kanta-Häme Manner-Suomi Lähde: Kuntaliitto Lähde: Kuntaliitto, * ennakkotieto Kunta nosti uutta pitkäaikaista lainaa 2,5 milj. ja lyhensi talousarviolainojaan n. 5 milj.. Janakkalan Vesi ei nostanut uutta talousarviolainaa lainkaan, mutta lyhensi vanhoja lainoja n Lainakanta kääntyi siis monen vuoden jälkeen laskuun. 16

17 Lainakanta , milj. 40,0 35,0 33,7 35,8 32,4 30,0 27,4 25,0 20,0 17,1 20,6 15,0 12,7 10,0 5,0 0, (ml. Janakkalan Vesi) Janakkalan kunnan lainakanta (Janakkalan Vesi mukaan lukien) vuoden 2011 lopussa oli 32,4 milj.. Lainakanta laski edellisestä vuodesta n. 3,3 milj. euroa. Samoin lainakanta /asukas-tunnusluku laski edelliseen vuoteen verrattuna 206 euroa. Janakkalan lainakanta on noussut nopeasti vuodesta 2003 lähtien, johtuen pitkään jatkuneesta korkeasta vuosittaisesta investointitasosta. Vuosi 2011 on lainakannan kehityksen osalta tilapäinen poikkeus, sillä korkea investointitahti jatkuu edelleen kuluvalla taloussuunnitelmakaudella. Taloussuunnitelman mukaan velkaantuminen pysähtyy vuonna 2015, jolloin lainakanta kääntyy uudelleen laskuun Lainakanta , /as Janakkala as.kunnat Kanta-Häme Manner Suomi Lainakanta , /as Janakkala as.kunnat Kanta-Häme Manner Suomi Lähde: Kuntaliitto (ml. Janakkalan Vesi) 17

18 Janakkalan kunnan lainakanta ilman kunnallista liikelaitosta Janakkalan Vettä on vuoden 2011 lopussa 27,7 milj., kun se vuonna 2010 oli 30,2 milj.. Kunnan lainakanta on siis laskenut n. 2,5 milj.. Lainakanta /asukas oli /asukas. Vastaava tunnusluku vuonna 2010 oli /asukas. Laskua edelliseen vuoteen on 154 /asukas Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Syksyllä 2011 valmistui kunnan maaomaisuuden tarkistustyö, jonka myötä nykyinen maaomaisuus arvostettiin hankintamenoon. Tarkistuksen tuloksena kirjanpitoon merkittyä maa- ja vesialueiden arvoa korotettiin ,69 :lla. Korjaus tehtiin edellisten tilikausien ylijäämään. Edellisten tilikausien ylijäämää olisi ollut edellä mainitun muutoksen jälkeen n. 4,4 milj. euroa, mutta tilikauden 2011 ollessa n. 0,5 milj. alijäämäinen, edellisten tilikausien ylijäämäksi muodostuu n. 3,9 milj. euroa. Edellä mainitun lisäksi olennaisina muutoksina voidaan mainita valtion taholta kunnalle määrätyt seuraavat uudet lakisääteiset tehtävät (muun muassa): Tekniikka ja ympäristö toimiala: - rakennuslain ja -asetuksen muutokset vaikuttavat tilapalvelujen toimintaan (mm. energiatodistukset, lämpöeritykset, iv-määräykset) nousevina käyttötalous- ja investointimenoina - Palo- ja pelastuslaki vaikuttavat rakennuksiin ja niiden varusteisiin (mm. sprinklaus) Perusturvan toimiala - Kotikuntalaki muuttui siten, että laitoshoidossa tai asumispalveluissa oleva asiakas voi vaihtaa kotikuntaa. Uusi kotikunta järjestää palvelut ja vanha kotikunta maksaa kustannukset. Janakkalasta on yksi asiakas muuttanut toiseen kuntaan. - Kunnan tuli laatia maahanmuuttajien kotouttamisohjelma. Uudet säädökset velvoittavat kuntaa kehittämään laaja-alaisesti palveluja maahanmuuttajien kotouttamisen edistämiseksi. Lisäksi kuntaa velvoitetaan laatimaan alkukartoitus ja sen mahdollisena seurauksena yksilökohtainen suunnitelma maahanmuuttajalle, joka on sosiaalitoimen asiakas. Alkukartoitus tulee tehdä muutoinkin, jos maahanmuuttaja sitä vaatii. - Lastensuojelulakia muutettiin Laki velvoittaa kuntaa järjestämään lapsen tarpeiden mukaisia palveluita. Palvelut tulee järjestää, vaikka niitä ei tosiasiallisesti olisikaan eikä palveluiden järjestämiselle saa asettaa taloudellisia esteitä. Ko. palveluista tehtävä päätös on valituskelpoinen. - Vammaispalvelulain muutoksessa alkaen henkilökohtainen apu laajeni 30 tuntiin (aikaisemmin 10 tuntia). - Terveyskeskuksen asiakkaalla on lähtien ollut valinnan vapaus siitä, minkä perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen terveysaseman palveluja käyttää. - Laajennetut määräaikaiset terveystarkastukset aloitettiin neuvola-, koulu ja opiskelijaterveydenhuollossa. Sivistystoimen toimiala - Perusopetuslain muutokset tulivat voimaan Perusopetuslain muutosten mukainen esiopetuksen erityisopetus; erityisopetuksen antamisen velvoite ja erityisen tuen kolmiportaisuus - Em. perusopetuslain muutosten mukaiset opetussuunnitelmat otettiin käyttöön Lakimuutos koskee oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämistä ja arviointia. Muutos on aiheuttanut lisäresurssin tarvetta oppilaiden lainmukaisten tukitoimien järjestämiseen. - Perusopetuslain 8a luvun mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta on pitänyt järjestää alkaen uudistettujen perusteiden ja uudistetun paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti. Muutos on aiheuttanut lisäresurssin tarvetta oppilaiden lainmukaisten tukitoimien järjestämiseen. - Nuorisolain mukainen etsivä nuorisotyö sekä kunnille asetettu velvoite perustaa nuorten monialainen ohjaus- ja palveluverkosto. Edellä mainitut lakimuutokset tulivat voimaan ja merkitsivät lisätyötä nuorisopalveluille. Kunnan talouteen vaikuttaa voimakkaasti myös suunnitelmakauden suurimman investointihankkeen, ruokapalvelukeskuksen rakentamisen käynnistyminen ja sen kustannusarvion nousu alkuperäisestä 2,6 miljoonasta 18

19 3,8 miljoonaan euroon. Toisen suuren investointihankkeen suunnittelu, Turengin terveysaseman peruskorjaus, on myös käynnistynyt. Turengin terveysaseman peruskorjauksen kustannusarvio on 4,1 milj. euroa. Merkittävimmät poikkeamat kunnan tuloslaskelmassa (ulk. ja sis. tulot ja menot, ilman Janakkalan Vettä) tilinpäätösvuoden muutettuun talousarvioon nähden olivat: - Toimintatuotot toteutuivat 1,3 milj. suurempina kuin oli arvioitu. Myyntituottoja kertyi n arvioitua enemmän, johtuen mm. kotikuntakorvauksista (n ) ja muista yhteistoimintakorvauksista (n ) Tuet ja avustukset ylittyivät n (mm. tuet ja avustukset valtiolta n ) Muut toimintatuotot ylittyivät n (mm. käyttöomaisuuden myyntivoitot ) - Toimintakulut toteutuivat 2,4 milj. suurempina kuin oli arvioitu. Palkat ja palkkiot ylittyivät n. 1,4 milj., josta jaksotettujen palkkojen osuus oli Jaksotettuja palkkoja ei ole talousarviossa budjetoitu, joten todellinen henkilöstökulujen ylitys oli 1,0 milj.. Vakinaisten kuukausipalkat alittuivat n. 2,1 milj., mutta sijaisten ja tilapäisten palkat (1,5 milj.) sekä sairas- ja äitiyslomasijaisten palkat (0,9 milj.) ylittyivät arvioidusta. Myös vuosilomasijaisten palkat (n ) ja erilliskorvaukset (0,5 milj. ) ylittyivät. Palvelujen ostot ylittyivät n. 1,0 milj.. Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä ylittyivät n ja asiakaspalvelujen ostot muilta ylittyivät n Suurin ylitys oli tulosalueella sosiaalityö ja toimeentuloturva, jossa ylitys oli (mm. perheryhmäkodit , lastensuojelun avohuolto , lastensuojelun ennaltaehkäisevä työpari ja päihdehuollon laitoshoito ). Janakklalan terveydenhuolto ylittyi n (mm.erikoissairaanhoito/lisälasku , Koivikkokoti , sairaankuljetus sekä sosiaali- ja terveyspalvelut ). - Verotuloja kertyi n vähemmän kuin muutetussa talousarviossa ennakoitiin. Tämä johtui joulukuun ennakoitua pienemmästä tilityserästä. - Valtionosuudet ylittyivät n Talousarviossa ennakoitua varauksen purkua ei toteutettu (maanhankinta) Janakkalan Veden osalta käyttötalouden toteutumaa ja sen poikkeamaa selvitetään tasekirjan luvussa Tilikauden päättymisen jälkeen, maaliskuun 2012 lopulla, on valtion taholta ilmoitettu uusista valtionsosuuksien leikkauksista, jotka kohdistuvat taloussuunnitelmakaudelle Leikkausten euromääräistä vaikutusta ei vielä tiedetä, mutta leikkaus tullee vaikuttamaan jatkossa merkittävästi kunnan tuloperustaan Kunnan henkilöstö Kunnan henkilöstömäärä oli henkilöä (kasvua ed. vuoteen + 17 henkilöä, + 1,5 %). Vakituisessa työ-/virkasuhteessa toimi 812 henkeä eli 72 % henkilöstöstä (% osuus sama kuin ed. vuonna). Tilapäisessä palvelussuhteessa toimi 318 henkilöä eli 28 % henkilöstöstä (% osuus sama kuin ed. vuonna). Naisten osuus henkilöstöstä oli 85,4 % (v.2010, 86,25 %) ja henkilöstön keski-ikä oli 46,3 vuotta (v.2010, 46,4 vuotta). Vuonna 2011 koko henkilöstön sairauspäivien määrä oli työpäivää (v tpv) ja henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 6,4 % (v.2010, 7,4 %). Sairauspäivien määrä on hieman kasvanut, mutta henkilöstön vaihtuvuusprosentti on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna. Kunnan henkilöstöstä on laadittu erillinen henkilöstökertomus, josta saa tarkempaa tietoa henkilöstöstä. Tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 4.6. on esitetty keskeiset henkilöstön määrää ja henkilöstökuluja koskevat tiedot. 19

20 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Kunnassa on käytössä vuonna 2007 kunnanhallituksen hyväksymä riskienhallinnan toimintaohje ja riskianalyysi. Riskianalyysi sisältää tarkastelun seuraavista olennaisista riskiluokista: toiminta-, henkilö-, tieto- ja tietojärjestelmien, sopimus- ja vastuu-, yhteiskunnan, talous-, ympäristöriskit ja omaisuuden vahinkoriskit. Vuoden 2011 riskianalyysi on käsitelty johtoryhmässä ja kunnanhallituksessa Riskianalyysissä ei havaittu mitään suurta tai poikkeavaa negatiivista muutosta edelliseen vuoteen verrattuna. Mieluumminkin voisi mainita joitakin parannuksia mm. henkilöriskien osalta. Kunnan riskienhallintajärjestelmää aloitettiin uudistamaan vuonna Vuoden 2012 aikana sisäisen valvonnan yleisohjeet tulevat uudistumaan ja kunnalle ollaan parhaillaan laatimassa riskienhallintapolitiikkaa. Riskienhallintajärjestelmästä tehdään kunnan toimintaa ja sen kehittämistä paremmin palveleva kokonaisvaltainen järjestelmä. Riskeihin liittyvien seikkoja on tarkasteltu myös luvussa 1.2. (Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä) ja luvussa (Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä) Ympäristötekijät Ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä, lupa- ja valvontamenettelystä sekä ympäristön tilan seurannasta ja ympäristön kunnostamisesta on vastannut ympäristölautakunta oman talousarvionsa puitteissa. Lisäksi lautakunta vastaa maa-aineslain mukaisista lupa- ja valvontatehtävistä. Lupakäsittely ja valvonta ovat osin maksullista, mutta maksut kattavat vain pienen osan toiminnan kuluista. Yllättäviin ympäristövahinkoihin tai laajempiin tutkimuksiin ei ole talousarviossa varauduttu. Aiesopimus ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen perustamisesta Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän kanssa on hyväksytty valtuustossa ja sopimuksen kestoa on jatkettu vuoden 2012 loppuun kunnanhallituksen päätöksellä Lain edellyttämä ja sopimuksen mukainen yhteistoiminta-alue aloittaa toimintansa vuoden 2013 alusta. Tällöin kunnan palveluksessa olevat kaksi terveystarkastajaa ja kunnaneläinlääkäri siirtyvät Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän palvelukseen, joka jatkossa hoitaa kunnan velvollisuuden olevat ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkinnän tehtävät. Kertomusvuoden merkittävin ympäristöinvestointi oli Janakkalan Veden Matinvuoren vedenottamon rakentamisen aloittaminen. Uudella vedenottamolla pystytään varautumaan veden kulutuksen kasvuun sekä mahdolliseen ongelmatilanteeseen muulla olemassa olevalla vedenottamolla. Vedenottamoiden sijainti keskellä tiheää asutusta ja vilkkaita liikenneväyliä aiheuttavat merkittävän riskin ottamon saastumiselle ja poistamiselle käytöstä. Lisäksi jätevesiverkoston saneerauksella on Tervakoskella saavutettu vuotovesimäärien selvää alentumista Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Selonteon laatiminen Velvollisuus laatia selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Yleisohjeen mukaan kunnanhallituksen on tehtävä selkoa siitä, miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Selonteko perustuu kunnanviraston johtoryhmässä päätettyyn menettelyyn, jossa toimialajohtajat arvioivat sisäisen valvonnan onnistumista edellisen vuoden osalta itsearviointilomakkeen avulla. Talousjohtaja on koostanut toimialajohtajien vastauksista tämän selonteon. Johtamis- ja hallintojärjestelmä Kunnan johtamis- ja hallintojärjestelmä on asianmukainen eikä säännösten, määräysten ja päätösten noudattamisessa ole havaittu puutteita. Toimialajohtajat ovat omilla toimialoillaan riskien hallinnan ja sisäisen val- 20

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Järj- Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku Nro nro nimi. 1. 129 Ilmarinen, Kalevi SDP 274 2249.000 eläkeläinen, kunnallisneuvos

Järj- Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku Nro nro nimi. 1. 129 Ilmarinen, Kalevi SDP 274 2249.000 eläkeläinen, kunnallisneuvos KUULUTUS Vaalilain 95 :n 2 momentin mukaisesti tiedoksi ilmoitetaan, että Janakkalan kunnassa 26. päivänä lokakuuta 2008 toimitetuissa kunnallisvaaleissa valittiin Janakkalan kunnan valtuustoon vuosiksi

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.214 Kuntatalo Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta Ilari Soosalu Johtaja, Kuntatalousyksikkö Sisältö Talouden ohjaus

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot