FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ"

Transkriptio

1 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 Yhtymähallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAKENNE TASAPAINOTETUT TULOSKORTIT TALOUSARVION RAKENNE MENOJEN SUORITTAMINEN Vastaanottomerkinnän tekeminen Hyväksyminen Tositteen varustaminen tilimerkinnällä TALOUSARVION SITOVUUSTASO Määrärahojen käyttöoikeus Palkat Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut ja eläkkeet Materiaalin ostot Koulutus Matkakorvaukset Kulutustavaroiden ja kaluston hankinnat Muut menot Kehittämismäärärahat Käyttötulot tulolajeittain Kuntamaksut Maksut Myyntitulot Yli euron irtaimisto YLEISHALLINTO YLEISHALLINTO YHTYMÄHALLINTO TUKIPALVELUT PERUSTERVEYDENHUOLTO PERUSTERVEYDENHUOLLON HALLINTO AVOSAIRAANHOITO TYÖTERVEYSHUOLTO ERITYISTOIMINNOT OSASTOHOITO SUUN TERVEYDENHUOLTO KUNTOUTUS ULKOPUOLINEN AVOHOITO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO ERIKOISSAIRAANHOITO... 37

3 2 300 ERIKOISSAIRAANHOIDON HALLINTO PIENET ERIKOISALAT KIRURGIA NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET SISÄTAUDIT LASTENTAUDIT LABORATORIO RADIOLOGIA LÄÄKEHUOLTO VÄLINEHUOLTO ANESTESIA PÄIVYSTYSTOIMINTA ULKOPUOLISET SAIRAALAT MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ MIELENTERVEYSTYÖN HALLINTO AIKUISPSYKIATRIA LASTEN- JA NUORTENPSYKIATRIA MIELENTERVEYSTYÖN PERUSPALVELUT A-KLINIKKA ULKOPUOLINEN HOITO SHL ASUMISPALVELUT AIKUISSOSIAALITYÖ AIKUISSOSIAALITYÖ VAMMAISPALVELUT VANHUSPALVELUALUE PALVELUALUEEN HALLINTO KOTIHOITO ASUMISPALVELUT JA LAITOSHOITO PALVELUOHJAUS PERHEPALVELUT... 98

4 700 PERHEPALVELUJEN HALLINTO LASTENSUOJELU NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO PERHENEUVOLA JA OPPILASHUOLTO PUHETERAPIA RAHOITUS TULOSLASKELMAN TILIT PALVELUALUE-, TULOSALUE-, TULOSYKSIKKÖ-, TOIMINTAYKSIKKÖ- JA KUSTANNUSPAIKKAJAKO TOSITTEIDEN HYVÄKSYMINEN YHTYMÄHALLITUKSEN OHJEISTUS TALOUSHALLINNOSTA VUODELLE KUNTALASKUTUSAIKATAULU V TYKY-SUUNNITELMA VUODELLE TYÖSUOJELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTISUUNNITELMA TULOSLASKELMA FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSA

5 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ 4 VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 YLEISTÄ 2 KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAKENNE 3 TASAPAINOTETUT TULOSKORTIT 4 TALOUSARVION RAKENNE Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio terveydenhuollon osalta vuodelle 2014 on käsitelty ja hyväksytty valtuuston kokouksessa Valtuuston hyväksyttyä talousarvion on yhtymähallituksen annettava tarvittavat täytäntöönpano-ohjeet. Tässä asiakirjassa esitetään tulosalueitten tasapainotetut tuloskortit sekä talousarvio ja talousarvion toteuttamista koskevat ohjeet. Tasapainotetut tuloskortit on esitetty tulosalueittain. Talousarvion laadinnassa on noudatettu soveltuvin osin Kuntaliiton suosituksia. Talousarvio koostuu tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta ja investointiosasta. Tilikartta on liitteenä 1. Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan kuntayhtymä organisoidaan palvelualueisiin, tulosalueisiin, tulosyksiköihin, toimintayksiköihin ja kustannuspaikkoihin. Jako on esitetty liitteellä 2. 5 MENOJEN SUORITTAMINEN 5.1. Vastaanottomerkinnän tekeminen Menotosite on ennen maksun suorittamista tarkastettava, tiliöitävä ja hyväksyttävä sähköisessä ostolaskujen käsittelyjärjestelmässä. Laskut saadaan jatkossa joko verkkolaskuina tai ne skannataan järjestelmään. Tietyt muistiotositteet käsitellään kuitenkin manuaalisesti. Vastaanottajan on tarkastettava, että tositteen tarkoittama tavara, työsuoritus tai muu palvelus on saatu. Tarkastusmerkinnät ja tiliöinti tehdään sähköisessä laskujen käsittelyjärjestelmä Rondossa. Ulkomaan laskujen merkinnät tehdään paperilaskuun.

6 Hyväksyminen 5.3. Tositteen varustaminen tilimerkinnällä Hyväksyjän on tarkastettava, että tosite on muodollisesti ja asiallisesti oikea, tavara, työsuoritus tai muu palvelus on merkitty vastaanotetuksi, tositteessa on oikeat tilimerkinnät ja että menon suorittamiseen on käytettävissä määräraha. Keskusvaraston kautta hankittavien tarvikkeiden osalta hyväksymismerkintä tehdään sähköisessä kierrätysjärjestelmässä (sis.jako). Vastaanottajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö. Yhtymähallitus määrää vuosittain henkilöt, jotka hyväksyvät tositteet. Luettelo tositteiden hyväksyjistä vuonna 2014 on liitteenä nro 3. Kirjanpidon tilimerkinnät muodostuvat seuraavista osista; tili (neljä merkkiä), alv (kolme merkkiä), kumppani (neljä merkkiä), kustannuspaikka (neljä merkkiä), toiminto (neljä merkkiä), käytössä sosiaalitoimessa, ry (kaksi merkkiä) projekti (neljä merkkiä), kohde (neljä merkkiä) tuote (kymmenen merkkiä), yl-koodi (kymmenen merkkiä) ja erittely (yksi merkki) sekä eurot. Menot ja tulot kohdistetaan kustannuspaikoille. Määrärahojen toteutumisen seuranta tapahtuu kaikilla organisaatiotasoilla. 6 TALOUSARVION SITOVUUSTASO 6.1 Määrärahojen käyttöoikeus Yhtymähallitusta koskevia talousarvion sitovia eriä ovat käyttötalousosassa esitetty toimintakate, toiminnalliset tavoitteet sekä investointiosassa investointimenojen loppusumma. Tuloslaskelmaosan sitovia eriä ovat rahoitustulojen ja menojen erotus sekä sumupoistojen määrä. Palvelualueiden johtajia sitoo palvelualueen talousarvion nettomenot. Yhtymähallitus ja johtoryhmä voivat tarvittaessa antaa rajoittavia ohjeita määrärahojen käytön suhteen, kuten esimerkiksi siirtämällä joitain materiaalihankintoja loppuvuoteen ja asettamalla rajoituksia irtaimistohankinnoille. Palkka- ja työnantajamenoja saa käyttää harkinnanvaraisiin palkankorotuksiin vain yhtymähallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Määrärahat ja tuloerät on pyritty kohdistamaan sille kustannuspaikalle, joka vastaa toiminnasta, johon määräraha on tarkoitettu käytettäväksi. Tällöin toimintayksiköllä on myös velvollisuus seurata määrärahojen käyttöä sekä ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin toiminnan mitoittamiseksi uudelleen määrärahojen puitteissa tai määrärahan korottamiseksi tai lisämäärärahan myöntämiseksi.

7 Palkat Palkat on laskettu kesäkuun taulukoiden mukaisesti ja niihin on lisätty 0,5 %:n korotusvaraus. Palkat on eritelty vakinaisen henkilökunnan, sijaisten ja tilapäisen henkilökunnan sekä erilliskorvausten määrärahoiksi. Tilapäisten työntekijöiden palkkaukseen mahdollisesti käytettävät määrärahat tiliöidään omalle tililleen. Myös palkkioihin on varattu määrärahat asianomaisille kustannuspaikoille. Sosiaalitoimen palkat on merkitty kustannuspaikoittain tilille 4002 ja henkilösivukulut tilille Talousarvion palkkamäärärahat käsittävät veronpidätyksen alaiset oman henkilökunnan palkat, erillislisät ja palkkiot Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut ja eläkkeet Talousarviossa on varattu sosiaaliturvamaksuun 2,25 %, tapaturmavakuutusmaksuun 0,5 %, työttömyysvakuutusmaksuun 2,95 % ja eläkevakuutusmaksuihin 16,85 % eli yhteensä 22,55 %. Eläkemenoperusteiset ja Varhemaksut ovat lisäksi 3,32 %. Eläinlääkäreiden eläkevakuutusmaksuihin on kuitenkin varattu 42,17 % ja työttömyysvakuutusmaksuun 4,4 % Materiaalin ostot Irtaimistomääräraha on osoitettu kullekin kustannuspaikalle. Ns. pitkävaikutteiset yli euron määräiset irtaimistohankinnat aktivoidaan käyttöaikanaan poistoiksi. Kiinteistöjen kunnossapitotarvikkeiden sekä pääosin kojeiden ja laitteiden korjaustarvikkeiden määrärahat on varattu laitehuollon talousarvioon Koulutus Henkilöstön koulutukseen varattu määräraha on kohdistettu suoraan kunkin yksikön talousarvioon ja ne sisältyvät budjettitiliryhmään 434. Yhtymähallituksen määrärahoihin sisältyy myös luottamushenkilökoulutus. Koulutusmääräraha käsittää vain koulutuksesta aiheutuvat kustannukset, kuten kurssimaksut. Koulutukseen osallistumisesta, virkavapauden myöntämisestä ja kustannusten korvaamisesta virkaehtosopimuksen mukaisesti voi hallintosäännön perusteella ao. esimies päättää. Koulutustilaisuuksia on nimikkeistä riippumatta erilliset koulutuspäivät, kurssit, neuvottelupäivät jne., joissa annetaan luento- tai kurssimuotoista opetusta. Kokoukset, neuvottelutilaisuudet ja messumatkat eivät yleensä ole koulutusta. Koulutuskustannukset laskutetaan sitä varten laaditulla lomakkeella, joka toimitetaan palkanlaskentaan (tulevaisuudessa sähköisesti). Työnohjauksen osalta noudatetaan soveltuvin osin koulutusmäärärahojen käytöstä annettuja ohjeita.

8 Matkakorvaukset Kulutustavaroiden ja kaluston hankinnat 1 Kulutustarvikkeet 1.1 Sisäiset tilaukset Virantoimituksesta, koulutuksesta ja muusta vastaavasta johtuvat matkustamiskustannusten korvaukset suoritetaan kunkin yksikön matkakorvauksiin varatusta määrärahasta halvimman kulkuneuvon mukaan ellei hyväksyjä toisin päätä. Matkakorvauksista maksetaan matka- ja päivärahat kaikilta matkoilta myös koulutusmatkoilta. Majoituskorvaukset maksetaan omalta menokohdalta. Matkakorvauksia aiheutuu mm. kokouksiin, neuvottelutilaisuuksiin, messumatkoihin ja tutustumismatkoihin osallistumisesta sekä kotikäynneistä potilaiden luona. Kulutustavaroiden ja kaluston hankinnoissa noudatetaan hallintosääntöä sekä kuntayhtymän hankintaohjetta, ellei tästä käyttösuunnitelmasta muuta johdu. Kulutustarviketilauksia ulkopuolisilta toimittajilta suorittavat tulos- ja toimintayksiköt ovat: - yhtymähallinto - keskusvarasto - liinavaatevarasto - lääkekeskus - tekniset palvelut - laboratorio - radiologian yksikkö - fysioterapia - leikkaus- ja anestesiayksikkö (keinoniveltarvikkeet) - sosiaalitoimi Kukin yksikkö tilaa tarvitsemansa hoito- ja keskusvarastotarvikkeet sekä lomakkeet sairaalan eri varastoista tilauslomakkeella. Keskusvarasto ja lääkekeskus antavat tarvittaessa tilauksia koskevia tarkempia ohjeita. Yksikön hyväksyjä hyväksyy toimitukset kuukausittain tulostettavaan yksikön tapahtumaraporttiin, jonka yksi kappale on toimitettava taloustoimistoon kirjanpidon tositteeksi (sähköinen kierrätys). Teknisen huollon tarvikkeissa sekä farmaseuttisissa erikoisvalmisteissa noudatetaan aikaisempaa käytäntöä. 2 Kulutustavaroiden erillistilaukset Mikäli yksikön toiminta edellyttää muun kuin varasto- tai artikkeliluetteloissa olevan kulutustavaran hankkimista, siitä on tehtävä keskusvarastoon yksilöity esitys, joka on asianmukaisesti allekirjoitettu. Ammattikirjallisuus- ja -lehtitilaukset tekee keskusvaraston hankintasihteeri johtoryhmän esityksestä.

9 8 2.1 Mielenterveystyön palvelualueen askartelu- ja toimintaterapiatarvikkeiden tilaukset 3 Irtaimiston hankinta Aikuispsykiatrian työnohjaajilla ja toimintaterapeutilla sekä lastenpsykiatrian työntekijöillä on oikeus tehdä hankintoja suoraan paikallisista liikkeistä kuntayhtymän normaalit alennukset vaatien talousarviomäärärahojen puitteissa. Yksiköiden talousarvioihin on varattu määrärahat yksikköhinnaltaan enintään euron kalustohankintoihin. Näistä päättää ao. tulosyksikön johtaja. Pitkävaikutteiset, yksikköhinnaltaan yli euron irtaimistohankinnat hankitaan investointimäärärahoilla. Yhtymähallitus päättää hankinnoista, joiden hankinta-arvo ylittää euroa. Yhtymäjohtaja päättää hankinnoista, joiden hankintaarvo on alle euroa sekä palvelualueen johtaja hankinnoista, jotka ovat arvoltaan alle euroa. Yhtymäjohtajan ja palvelualueen johtajan päätettävät hankinnat esittelee keskusvaraston hankintasihteeri, joten kaikki tarvittavat tiedot tulee toimittaa hänelle edelleen käsittelyä varten. Hankinta-arvolla tarkoitetaan yksittäisen hankinnan tai hankintakokonaisuuden hintaa ilman arvonlisäveroa Muut menot Kiinteistöjen, kiinteiden kojeiden ja laitteiden sekä irtaimiston kunnossapito sekä muutos- ja parannustyöt Työt teetetään yhtymäjohtajan antamien ohjeiden mukaisesti laitehuollon toimesta. Vuoden 2014 talousarviossa on varattu ko. töille yksiköiden määrärahat tilahallinnan talousarvioon. Irtaimiston kunnossapitotarvikkeet hankkii laitehuolto ja laskuttaa ne sisäisesti yksiköiltä. Kiinteistöjen, kiinteiden kojeiden ja laitteiden sekä irtaimiston kunnossapito Nämä työt hoitaa keskitetysti laitehuolto. Sille tulee kunkin yksikön ilmoittaa havaitsemistaan kunnossapitotarpeista sähköpostitse. Yhtymäjohtajalla on oikeus päättää tehtyjen sopimusten ja käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa kunnossapitopalveluiden hankkimisesta. Laitteiden jatkuvat huoltosopimukset tekee ao. tulosyksikön esimies. Yhtymähallituksen käyttövarat Oikeus yhtymähallituksen käyttövarojen käyttämiseen on yhtymähallituksen puheenjohtajalla sekä yhtymäjohtajalla. Kullakin palvelualueen johtajalla ja talousjohtajalla on oikeus 300 euron käyttövaroihin vuodessa.

10 Kehittämismäärärahat 6.2 Käyttötulot tulolajeittain Rahoitus- ja investointimenot Rahoitus- ja investointimenojen määrärahojen käyttö perustuu kuntayhtymän sääntöihin ja määräyksiin, tehtyihin sopimuksiin ja sitoumuksiin samoin kuin yhtymähallituksen ja -valtuuston päätöksiin. Rahoitus- ja investointimäärärahoja käyttävät tällöin ne yksiköt, joiden toimialaan ko. tehtävien suorittaminen kuntayhtymän säännösten ja erillispäätösten mukaan kuuluu. Yhtymähallintoon on varattu kehittämismäärärahaa euroa vuodelle Kehittämismäärärahan käytön tavoitteena on tukea ja motivoida henkilökuntaa ja työyksiköitä erilaisten kehittämishankkeiden toteuttamisessa. Kehittämismäärärahaa anotaan erikseen ja sen käytöstä päättää yhtymäjohtaja. Jokainen yksikkö huolehtii siitä, että sen toiminnasta johtuvat tulot kannetaan tai kun perintä tapahtuu keskitetysti, laskutuksen perusteena olevat tiedot toimitetaan viivytyksettä perintää varten Kuntamaksut Käyttömenojen katteeksi perussopimuksen mukaan kerättävät kuntamaksut ja korvaukset käsitellään talousarviossa keskitetysti myyntitulona rahoituksessa. Jäsenkuntamaksut laskutetaan oman ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin toiminnan osalta kaksi kertaa kuukaudessa 1/24 kerralla sopimuksen mukaisesta hinnasta. Ulkokunnilta ja vakuutusyhtiöiltä laskutetaan hinnaston mukaisin hinnoin kuukausittain jälkikäteen Maksut Maksuihin sisältyvät avohoitomaksut, vuodeosastotoiminnan maksut, yksityisvastaanottotoiminnan avohoitomaksut, vakuutusyhtiöiden suorittamat toimenpidemaksut, lääkärin todistus- ja lausuntomaksut ja muut maksut. FSHKY:n toimipisteissä asiakkaalle annetaan lasku tai se lähetetään postitse kotiin Myyntitulot Talousarviossa myyntituloihin kuuluvat jäsenkuntamaksujen lisäksi mm. terveyspalvelut ulkokunnille, terveyskeskuksille, työterveyshuollon maksut sekä lääkehuollon ym. myyntitulo. 6.3 Yli euron irtaimisto Yli euron irtaimisto hankitaan investointimäärärahoilla.

11 10 10 YLEISHALLINTO Käyttötalousosa (ulkoiset) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate YLEISHALLINTO TALOUSARVIO Suunnite 2013 Suunnite 2014 TOIMINTATUOTOT josta sisäiset 0 - josta vyörytykset TOIMINTAKULUT josta sisäiset josta vyörytykset 0 0 POISTOT 0 0 NETTO 0 0

12 YHTYMÄHALLINTO TALOUSARVIO Suunnite 2013 Suunnite 2014 TOIMINTATUOTOT josta sisäiset - josta vyörytykset TOIMINTAKULUT josta sisäiset - josta vyörytykset POISTOT NETTO HENKILÖKUNTA 60,00 (sis. 38 varahenkilöä)

13 12 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Yksikkö: Yhtymähallinto Strategiset päämäärät: Koko FSHKY:n strategian uusiminen yhteistyössä jäsenkuntien kanssa Kriittiset menestystekijät: Uusitun strategian toteutus uudessa ja muuttuvassa toimintaympäristössä Arviointi: Toteutumisen arviointi eri foorumeilla Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyky), 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (prosessit, rakenteet, palvelujärjestelmä) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaaminen, työkyky) ja 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarat, resurssit) TAVOITTEET MITTARIT/ ARVIOINTIKRITEERIT 1 Asiantunteva palvelu ja Asiakastyytyväisyys hyvä tavoitettavuus sisäisille ja ulkoisille asiakkaille hallinnossa/tukipalveluissa 2 Hankkeiden toteutus Hankeseuranta Hankkeiden taloudellinen seuranta Sisäinen tarkastus 3 Osaamisen ja tiedon kulun turvaaminen Johtamisen tukeminen Työhyvinvointi 4 Oikein mitoitettu henkilökunta huomioiden eläköitymiset hallinnossa/tukipalveluissa Talousarviossa pysyminen Investointien toteutuminen määrärahojen puitteissa Koulutus Yhteiset foorumit; esimiesfoorumi 4-6 kertaa vuodessa, johtoryhmän paneelit 2 kertaa vuodessa, koordinaatioryhmät, työpaikkakokoukset Yhtymäjohtajan ja palvelualuejohtajien ja muiden välittömien alaisten väliset kehityskeskustelut Sairauspoissaolojen seuranta Täyttöaste Tuloslaskelma Taloudelliset loppuselvitykset TAVOITETASO 2014 Kaikki asiakaspalaute johtaa toiminnan kehittämiseen. Hankkeet etenevät suunnitelman mukaisesti Hankkeiden tuottamat uudet toiminnat alkavat suunnitellusti Koulutuspäiviä vuodessa vähintään 3/työntekijä Aktiivinen osallistuminen eri foorumeihin Tuki- ja hallintopalveluiden koordinaatioryhmä ja työpaikkakokoukset toteutuvat 4-6 kertaa/vuosi Kaikkien kanssa käydään kehityskeskustelut Sairauspoissaolot eivät lisäänny Riittävä täyttöaste huomioiden talouden tasapainottmisen vaatimukset Ei alijäämää Budjetissa pysyminen ARVIOINTI

14 13 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Yksikkö: Tietohallintopalvelut Strategiset päämäärät: Atk-yksikön palvelut vastaavat FSHKY:n henkilöstön tarvetta Kriittiset menestystekijät: Olla jatkuvasti ajantasalla FSHKY:n henkilöstön atk-tarpeista Arviointi: Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyky), 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (prosessit, rakenteet, palvelujärjestelmä) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaaminen, työkyky) ja 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarat, resurssit) TAVOITTEET MITTARIT/ ARVIOINTIKRITEERIT TAVOITETASO 2014 ARVIOINTI 1 Joustava ja nopea palvelu Atk-palvelu sähköpostiosoitteeseen tulleet palvelupyynnöt 80% tukipyynnöistä hoidettu kahden työpäivän aikana (joihin atk-yksikkö itse pystyy vaikuttamaan) Käyttöpalvelussa olevien palvelimien käytettävyys pysyy ennallaan. Käyttökatkot hallittuja ja ennalta tiedossa. Palveluraportit Käytettävyysprosentti lähes 100. Muualta ostettujen palveluiden (esim. Loiku, KHKS) palvelutason nostaminen. 2 Eri työmenetelmien dokumentointi. Tietohallintopalveluihin tulleet ilmoitukset käytettävyyshäiriöistä. Laitteistojen dokumentoiminen jatkuu Käytettävyyshäiriöiden määrä 6/vuosi/palvelu Tehty vuoden 2014 loppuun mennessä Tukipyyntöjen ja ratkaisujen kirjaamisen kehittäminen. 3 Verkostoituminen, tutustuminen toisiin terveydenhuollon organisaatioiden atk-yksiköihin Tikettijärjestelmän käyttöönotto Verkostoitumispäivät Tehty vuoden 2014 loppuun mennessä Verkostoitumispäiviä vähintään 1/henkilö/vuosi Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen 4 Henkilökuntaresurs -sien tehokas käyttö Koulutuspäivät/henkilö Projektien vaatiman lisätyövoiman käyttö Koulutuspäiviä vähintään 2/henkilö/vuosi

15 TUKIPALVELUT TALOUSARVIO Suunnite 2013 Suunnite 2014 TOIMINTATUOTOT joista sisäiset joista vyörytykset TOIMINTAKULUT joista sisäiset joista vyörytykset POISTOT NETTO HENKILÖKUNTA 20 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Yksikkö: Tukipalvelut (tekniset palvelut) Strategiset päämäärät: Teknisten palveluiden huolto- ja ylläpitojen vastaaminen asiakkaiden tarpeisiin Kriittiset menestystekijät: Reagoida hyvissä ajoin mahdollisiin toimintojen muutoksiin ja toimia sen mukaisesti Arviointi: Palveluiden ja tarjonnan kohtaaminen Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyky), 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (prosessit, rakenteet, palvelujärjestelmä) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaaminen, työkyky) ja 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarat, resurssit) TAVOITTEET 1 4Palveluiden tuottaminen oikeaaikaisesti 2 Huoltojen suorittaminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa laaditun aikataulun mukaisesti 3 Ammatillisen osaamisen ylläpito ja sen kehittäminen MITTARIT/ ARVIOINTIKRITEERIT Asiakaspalautteet Huoltojen toteutus aikataulun mukaisesti Koulutuksen lisääminen ja moniosaamisen lisäys TAVOITETASO 2014 Tilatut työt suoritettu sovittujen aikataulujen mukaisesti Ennakkohuoltojen suorittamisen tavoite on suorittaa n. 80% aikataulussa Keskimääräisesti 3 päivää/henkilö vuodessa ARVIOINTI Laaditaan kattava työsuunnitelma koko vuodelle Aikatauluissa pysyminen Noin n.90%:sti pysyminen aikataulussa

16 15 4 Investointien toteuttaminen määrärahojen puitteissa Talouden seuranta ja loppuselvitykset Taloudelliset resurssit entisellään tai jonkin verran nousua

17 16 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Yksikkö: Materiaalihallinto Strategiset päämäärät: Materiaalihallinnon palvelukyky vastaa tarvetta sekä tulevien tarpeiden ennakointi Kriittiset menestystekijät: Yhteistyö eri toimijoiden kanssa, kilpailutusten hyödyntäminen, kustannusseuranta sekä osaava ja motivoitunut henkilökunta Arviointi: Tunnusluvut, raportit, palautteet ja kyselyt Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyky), 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (prosessit, rakenteet, palvelujärjestelmä) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaaminen, työkyky) ja 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarat, resurssit) TAVOITTEET MITTARIT/ ARVIOINTIKRITEERIT TAVOITETASO 2014 ARVIOINTI 1 1. Sovittujen palveluiden tuottaminen laadukkaasti ja oikeaaikaisesti 2. Tiedonkulusta huolehtiminen 3. Tulevien muutosten ennakointi 2 1. Olemassa olevien prosessien säännöllinen läpikäynti ja jatkuva parantaminen 2. Keybox-ohjelman ylläpito 3. Modulaarisen osastotäydennyksen ylläpito ja työtapojen rationalisointi 4. Kulutusseuranta 1. Toimittajien toimitusseuranta 2. Jälkitoimitusten määrä 3. Kuljetusten ja hyllytyksen sujuvuus 4. Asiakaskyselyt/ palautteet 1. Hoitohenkilökunnan työajan säästyminen 2. Varastohenkilökunnan työmäärä 3. Varastonarvo 4. Kulutusluettelot 1. Keräiltävät tilaukset toimitettu ulkoisille asiakkaille viikottaisten lähetyspäivien mukaan ja sisäisille asiakkaille samana päivänä / pyydetyn mukaan 2. Suoratoimitustuotteet toimittajien toimitusaikojen mukaan 3. Työ- ja potilasvaatetoimitukset viikottaisten toimituspäivien mukaan 1. Prosessikuvaukset kirjallisia 2. Keybox-ohjelman toiminta ilman käyttökatkoja 3. Modulaarisen osastotäydennyksen hyöty tilaustoimitusketjussa 4. Poistojen minimointi 3 1. Tiedonkulun ja yhteistyön jatkuva kehittäminen 2. Moniosaaminen 3. Työhyvinvointi 1. Palaverimuistiot 2. Kehityskeskustelut 3. Sairauspoissaolojen seuranta ja työhyvinvointikeskustelut 4. Työnjaot 1. Keskusvaraston säännölliset kuukausipalaverit / työpaikkakokoukset 2. Säännöllinen materiaalipalaveri osastojen materiaalivastaavien kanssa 3. Sairauspoissaolojen väheneminen yhteistyössä työterveysorganisaation kanssa

18 Henkilöstöresurssien kattava ja monipuolinen käyttö 2. Työtapojen rationalisointi 1. Talousarvion toteutuminen 2. Työkuorma suhteessa työtunteihin 4. Yhteistyö oppilaitosten kanssa 5. Uuden oppiminen 1. Talousarviossa pysyminen 2. Kustannusseuranta 3. Moniosaaminen

19 18 20 PERUSTERVEYDENHUOLTO Käyttötalousosa (ulkoiset) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate PERUSTERVEYDENHUOLLON HALLINTO TALOUSARVIO Suunnite 2013 Suunnite 2014 TOIMINTATUOTOT joista sisäiset joista vyörytykset TOIMINTAKULUT joista sisäiset joista vyörytykset 0 0 POISTOT 0 0 NETTO 0 0 HENKILÖKUNTA 1,35 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Yksikkö: Perusterveydenhuollon hallinto Strategiset päämäärät: Vastuualueen häiriöttömän toiminnan turvaaminen palvelutuotannon suunnitelmien mukaisesti toimintaympäristön muutoksissakin. Kriittiset menestystekijät: Riittävä ja osaava henkilökunta. Tarkoituksenmukaiset tilat ja laiitteet. Arviointi: Vakituiset viran- ja toimenhaltijat viroissa ja toimissa. Laitteiden ja tilojen ylläpito ja muutokset toiminnan tarpeita vastaavasti. Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyky), 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (prosessit, rakenteet, palvelujärjestelmä) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaaminen, työkyky) ja 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarat, resurssit) TAVOITTEET MITTARIT/ ARVIOINTIKRITEERIT TAVOITETASO 2014 ARVIOINTI 1 A. Asiakkaat saavat palvelut palvelutarvetta vastaavasti ja lakien määräämässä ajassa. A. Hoidon tarpeen arviointiin ja hoitoon pääsyyn kulunut aika avo- ja laitospalveluissa. A. Tulosyksiköittäin asetetut ja laeissa määritetyt tavoiteajat saavutettu.

20 19 2 A. Vastuualueen oman strategian mukaisten suunnitelmien toteutuminen. B. Avohoidon pitkäaikais- ja monisairaiden asiakkaiden vastaanoton muokkaus terveyshyötymallin mukaiseksi. 3 A. Hyvinvointikuntayhtymän toteuttamiseksi tarvittavat muutokset palvelualueella. B. Osaamiskeskuksen saneeraus tukemaan tiloiltaan kuntouttavaa työtä. 4 A. Kaikkien tulosyksikköjen toiminnan ja rakenteiden tarkastelu tuloksellisuuden parantamiseksi. A. Tulosyksikköjen toiminnan sisällön ja talouden tavoitteet. B. Arviointi POTKU II (HämePotku)-hankkeen mittareiden mukaisesti. A. Hyvinvointikuntayhtymän toteuttamistoimenpiteet. B. Saneerauksen aloitus vuonna 2014, valmis A. Tulosyksikköjen työn sisällön ja volyymin tarkastelu vuoden aikana koordinaatioryhmän työnä. A. Tulosyksikkökohtaiset tavoitteet saavutettu. B. Vastaanoton mallin osatavoitteet toteutuneet (hanke päättyy syksyllä 2014). A. Tarpeelliset muutokset palvelualueella tehty hyvinvointikuntayhtymän toteuttamiseksi. B. Osaamiskeskuksen saneeraus aloitettu. A. Suunnitelmat valmiit toiminnan sisällön ja rakenteiden tarpeenmukaisiksi muutoksiksi sen lisäksi, että muutokset hyvinvointikuntayhtymän rakentamiseksi on tehty.

21 AVOSAIRAANHOITO SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Toteutus 2012 Suunnite 2013 Suunnite 2014 avosairaanhoito, käynnit avosairaanhoito, puhelut TALOUSARVIO Suunnite 2013 Suunnite 2014 TOIMINTATUOTOT joista sisäiset joista vyörytykset 0 0 TOIMINTAKULUT joista sisäiset joista vyörytykset POISTOT NETTO HENKILÖKUNTA 40,9

22 21 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Yksikkö: Avosairaanhoito Strategiset päämäärät: Vastaanottopalvelut vastaavat terveystarpeita Kriittiset menestystekijät: Ollaan selvillä väestön terveyspalvelujen tarpeesta Arviointi: Palvelujen käytön ja väestön terveydentilan vertailu (hyvinvointi- ja turvallisuusstrategian mittarit) Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyky), 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (prosessit, rakenteet, palvelujärjestelmä) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaaminen, työkyky) ja 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarat, resurssit) TAVOITTEET MITTARIT/ ARVIOINTIKRITEERIT TAVOITETASO 2014 ARVIOINTI 1 Vastaanotolle hyvä pääsy. Puhelinliikenne on sujuvaa. 2 Potku hankkeen toteuttaminen. T3-ajan (kolmas vapaa aika lääkärille) mittaus viikottain. Vastaamattomien puhelujen seuranta. Takaisinsoittojärjestelmä n tarpeenmukainen käyttö. Hankkeen raportointi. T3-aika 7 päivän sisällä. Vastaamattomien puhelujen määrän minimointi ja jäljelle jäävien hallinta takaisinsoittojärjestelmällä. Tuloksia sovelletaan käytäntöön. 3 Henkilöstö kouluttautuu jatkuvan koulutuksen periaatteella. 4 Kustannusten nousu vastaa korkeintaan yleistä terveydenhuollon kustannuskehitystä. Virat ja toimet täynnä. Kuinka monta päivää koulutusta / henkilö Talousarvioseurannan tunnusluvut. Pitkäaikaisten poissaolojen sijaistus. Vakituisten virkojen ja toimien täyttö päivää / henkilö. Pysytään annetuissa talousarvioissa. Vakituisten virkojen ja toimien täyttöaste 100%.

23 TYÖTERVEYSHUOLTO TALOUSARVIO Suunnite 2013 Suunnite 2014 TOIMINTATUOTOT joista sisäiset joista vyörytykset 0 0 TOIMINTAKULUT joista sisäiset joista vyörytykset POISTOT 0 0 NETTO HENKILÖKUNTA 11,4

24 23 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Yksikkö: Työterveyshuolto Strategiset päämäärät: Asiakasyritysten tarpeisiin vastaaminen hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Kriittiset menestystekijät: Laadukkaiden työterveyshuoltopalveluiden tuottaminen toimivien prosessien avulla, henkilöstön hyvinvointi huomioiden ja kustannustehokkaasti. Arviointi: Sopimuskannan säilyttäminen, tavoitteena pitää vähintään ennallaan tai kasvattaa. Toimintatulot kattavat toimintakulut. Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyky), 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (prosessit, rakenteet, palvelujärjestelmä) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaaminen, työkyky) ja 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarat, resurssit) TAVOITTEET MITTARIT/ ARVIOINTIKRITEERIT TAVOITETASO 2014 ARVIOINTI 1 Yritysasiakkaiden pysyvyys. Yritysasiakkaiden tyytyväisyys. 2 Pientyöpaikkojen työterveyshuollon kehittäminen. Sairauspoissaolojen seurannan kehittäminen asiakasorganisaatioiden kanssa jatkuu. Sopimusten pysyvyys tavoitetasolla. Palautejärjestelmä. Prosessi valmis. Yhteistyön laadullinen ja määrällinen lisääntyminen sekä pienten yritysten osalta lukumäärän lisääntyminen. 100 % pysyvyys. Vähemmän negatiivisia palautteita kuin v Luotu toimiva yhteistyömalli pientyöpaikkojen työterveyshuollon toteuttamisesta. Seurantamallin syventäminen isojen yritysten kanssa ja laajentaminen pieniin yrityksiin. Toimintasuunnitelman päivittäminen. Toimivat toimintasuunnitelmamallit luotu. Varsinkin pienille työpai-koille lyhyempi selkeä toimintasuunnitelma. 3 Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen ja ylläpito. Työyhteisön hyvinvointi. 4 Kilpailukyvyn säilyttäminen. Nettobudjetointi toteutuu. Vähintään lakisääteiset koulutukset. Kehityskeskustelut. Sairauspoissaolot. Henkilöstön pysyvyys. Sopimusten määrän seuranta. Tase, tuotteistus ja hinnoittelu. Lakisääteinen täydennyskoulutus toteutunut. Henkilöstön työtyytyväisyys ja pysyvyys. Vähemmän sairauslomia kuin v Asiakasyritysten lukumäärä pysynyt 100 %. Nettobudjetointi toteutunut, toimintatuotot kattaneet toimintakulut.

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Yhtymähallitus 26.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 2 KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAKENNE... 4 3 TASAPAINOTETUT TULOSKORTIT... 4 4

Lisätiedot

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 Tällä sopimuksella Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä ja Tammelan kunta sopivat vuonna 2013 tuotettavien

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä KUNTAMAKSUT VUOSINA Vuoden 2017 tarjouksen liite FORSSAN KAUPUNKI. Perusterveydenhuolto

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä KUNTAMAKSUT VUOSINA Vuoden 2017 tarjouksen liite FORSSAN KAUPUNKI. Perusterveydenhuolto Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Perusterveydenhuolto KUNTAMAKSUT VUOSINA 2014-2017 Vuoden 2017 tarjouksen liite FORSSAN KAUPUNKI Toiminto Toteutus (1 000 e) Tarjous 2017 2014 2015 2016 2016 Toiminnon

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Forssan malli terveydenhuollon palvelujen tuottajana

Forssan malli terveydenhuollon palvelujen tuottajana Forssan malli terveydenhuollon palvelujen tuottajana Kari Österberg Erikoissairaanhoidon johtava lääkäri Naistentautien ja synnytysten el Forssan seudun terveydenhuollon ky LHKTT ky LHAS Tavoitteena Koordinoida

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

Sos.ltk Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49

Sos.ltk Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49 Sos.ltk 9.10.2012 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49 Tilivelvollinen Sosiaalilautakunta, sosiaalijohtaja Tähän vastuualueeseen sisältyvät Perusturvakuntayhtymä Akselin kustannukset, jotka jakaantuvat

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TP 2016 TA 2017 TA 2018 muutostp2016-ta2018 TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 Asiakkaan valinnan mahdollisuudet laajenevat edelleen 1.5.2011 alkaen on ollut mahdollista valita hoidosta vastaava terveysasema oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 28.8.2013, tulee voimaan 1.9.2013) YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Talousarvio 2017, toteuma helmikuu Saara Pesonen, vs. hallintojohtaja

Talousarvio 2017, toteuma helmikuu Saara Pesonen, vs. hallintojohtaja Talousarvio 2017, toteuma helmikuu 7.4.2017 Saara Pesonen, vs. hallintojohtaja TULOSLASKELMA ERIKOISSAIRAANHOITO, helmikuu 2017, tasainen toteuma 16,7% Tuloslaskelma ESH Ta 2017 Vuoden alusta Jäljellä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 Kuntayhtymän asettamat tavoitteet Tilipäätöksessä nollatulos Sijoitusrahaston korko on 3 % Peruspääoman korko on 1 % 18.3.2016 ep016 2 Taloussuunnitelma 2016-2018

Lisätiedot

Puheenjohtajisto Taloustilanne

Puheenjohtajisto Taloustilanne Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03

Lisätiedot

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6. Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.2012 Tarkastelen asiaa Kolmesta näkökulmasta 1) asiakkaat / potilaat

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

KYSTERI esittäytyy. Rautavaara, Juankoski ja Kaavi Mikko Korhonen, Eija Peltonen ja Juha Kauttonen

KYSTERI esittäytyy. Rautavaara, Juankoski ja Kaavi Mikko Korhonen, Eija Peltonen ja Juha Kauttonen KYSTERI esittäytyy Rautavaara, Juankoski ja Kaavi 3.11.2011 Mikko Korhonen, Eija Peltonen ja Juha Kauttonen 04.11.11 1 2 3 KYSTERI PALVELUALUE Keskitetyt palvelut PALVELUYKSIKÖT Seudulliset palvelut Leppävirta

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2017 Nro 11 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.6.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Mielenterveystyö. Forssan seudun terveydenhuollon ky. Vuoden 2009 tarjouksen liite. Suoritteet

Mielenterveystyö. Forssan seudun terveydenhuollon ky. Vuoden 2009 tarjouksen liite. Suoritteet Forssan seudun terveydenhuollon ky. Suoritteet TAMMELAN KUNTA Vuoden 2009 tarjouksen liite Mielenterveystyö Avohoito HOITOPÄIVÄT* 2006 2007 2008 2008 Tarjous 2006 2007 2008 2008 Tarjous sopimus (1-6) 2009

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄ D Ö S K O K O E L M A 2015 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015, tulee voimaan 1.1.2016) YLEISTÄ 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 SISÄLLYS 1. TALOUTTA OHJAAVAT SÄÄNNÖKSET... 3 1.1. Kuntalaki... 3 1.2. Hallintosääntö ja konserniohjeet... 3 1.3. Täytäntöönpano-ohjeet... 3 2. TALOUSARVION NOUDATTAMINEN...

Lisätiedot

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon.

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. 1 Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNNILLE KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 JA TALOUSARVION VUOSIEN 2017 2018 TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUPERUSTEISTA Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus Liite

LAPIN LIITTO Hallitus Liite LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Valinnanvapaus. Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! perusturvajohtaja Eeva Halme

Valinnanvapaus. Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! perusturvajohtaja Eeva Halme Valinnanvapaus Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! 12.1.2017 perusturvajohtaja Eeva Halme Asiakas voi valita nykyistä yksilöllisemmin Suoran valinnan palveluissa

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi

Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 Rakennus- ja ympäristövalvonta

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Perhepalvelut Nimike: perhepalvelujen palveluesimies, virka Tehtävät: Perhepalvelujen palveluesimies

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /3 Organisaatiot Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2015-2017 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä Väestöennusteen mukaan yli

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaali- ja terveystoimi huomenna seminaari 19.3.2010 Suomen Kuntaliitto Vesa Rantahalvari, valtiosihteeri Vesa Rantahalvari

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU ERIKOISSAIRAANHOITO SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2013 30.04.2013 30.04.2012 % Hoitopäivät, yleissairaudet

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Talousarvio 2015 1 (5) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymää talousarviota.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 Heinolan kaupungin strategian tavoitteet 1.Toimivat palveluketjut koko kaupungissa Palveluketjujen kuvaaminen Palvelukokemuksen mittaaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot