FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ"

Transkriptio

1 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 Yhtymähallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAKENNE TASAPAINOTETUT TULOSKORTIT TALOUSARVION RAKENNE MENOJEN SUORITTAMINEN Vastaanottomerkinnän tekeminen Hyväksyminen Tositteen varustaminen tilimerkinnällä TALOUSARVION SITOVUUSTASO Määrärahojen käyttöoikeus Palkat Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut ja eläkkeet Materiaalin ostot Koulutus Matkakorvaukset Kulutustavaroiden ja kaluston hankinnat Muut menot Kehittämismäärärahat Käyttötulot tulolajeittain Kuntamaksut Maksut Myyntitulot Yli euron irtaimisto YLEISHALLINTO YLEISHALLINTO YHTYMÄHALLINTO TUKIPALVELUT PERUSTERVEYDENHUOLTO PERUSTERVEYDENHUOLLON HALLINTO AVOSAIRAANHOITO TYÖTERVEYSHUOLTO ERITYISTOIMINNOT OSASTOHOITO SUUN TERVEYDENHUOLTO KUNTOUTUS ULKOPUOLINEN AVOHOITO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO ERIKOISSAIRAANHOITO... 37

3 2 300 ERIKOISSAIRAANHOIDON HALLINTO PIENET ERIKOISALAT KIRURGIA NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET SISÄTAUDIT LASTENTAUDIT LABORATORIO RADIOLOGIA LÄÄKEHUOLTO VÄLINEHUOLTO ANESTESIA PÄIVYSTYSTOIMINTA ULKOPUOLISET SAIRAALAT MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ MIELENTERVEYSTYÖN HALLINTO AIKUISPSYKIATRIA LASTEN- JA NUORTENPSYKIATRIA MIELENTERVEYSTYÖN PERUSPALVELUT A-KLINIKKA ULKOPUOLINEN HOITO SHL ASUMISPALVELUT AIKUISSOSIAALITYÖ AIKUISSOSIAALITYÖ VAMMAISPALVELUT VANHUSPALVELUALUE PALVELUALUEEN HALLINTO KOTIHOITO ASUMISPALVELUT JA LAITOSHOITO PALVELUOHJAUS PERHEPALVELUT... 98

4 700 PERHEPALVELUJEN HALLINTO LASTENSUOJELU NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO PERHENEUVOLA JA OPPILASHUOLTO PUHETERAPIA RAHOITUS TULOSLASKELMAN TILIT PALVELUALUE-, TULOSALUE-, TULOSYKSIKKÖ-, TOIMINTAYKSIKKÖ- JA KUSTANNUSPAIKKAJAKO TOSITTEIDEN HYVÄKSYMINEN YHTYMÄHALLITUKSEN OHJEISTUS TALOUSHALLINNOSTA VUODELLE KUNTALASKUTUSAIKATAULU V TYKY-SUUNNITELMA VUODELLE TYÖSUOJELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTISUUNNITELMA TULOSLASKELMA FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSA

5 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ 4 VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 YLEISTÄ 2 KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAKENNE 3 TASAPAINOTETUT TULOSKORTIT 4 TALOUSARVION RAKENNE Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio terveydenhuollon osalta vuodelle 2014 on käsitelty ja hyväksytty valtuuston kokouksessa Valtuuston hyväksyttyä talousarvion on yhtymähallituksen annettava tarvittavat täytäntöönpano-ohjeet. Tässä asiakirjassa esitetään tulosalueitten tasapainotetut tuloskortit sekä talousarvio ja talousarvion toteuttamista koskevat ohjeet. Tasapainotetut tuloskortit on esitetty tulosalueittain. Talousarvion laadinnassa on noudatettu soveltuvin osin Kuntaliiton suosituksia. Talousarvio koostuu tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta ja investointiosasta. Tilikartta on liitteenä 1. Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan kuntayhtymä organisoidaan palvelualueisiin, tulosalueisiin, tulosyksiköihin, toimintayksiköihin ja kustannuspaikkoihin. Jako on esitetty liitteellä 2. 5 MENOJEN SUORITTAMINEN 5.1. Vastaanottomerkinnän tekeminen Menotosite on ennen maksun suorittamista tarkastettava, tiliöitävä ja hyväksyttävä sähköisessä ostolaskujen käsittelyjärjestelmässä. Laskut saadaan jatkossa joko verkkolaskuina tai ne skannataan järjestelmään. Tietyt muistiotositteet käsitellään kuitenkin manuaalisesti. Vastaanottajan on tarkastettava, että tositteen tarkoittama tavara, työsuoritus tai muu palvelus on saatu. Tarkastusmerkinnät ja tiliöinti tehdään sähköisessä laskujen käsittelyjärjestelmä Rondossa. Ulkomaan laskujen merkinnät tehdään paperilaskuun.

6 Hyväksyminen 5.3. Tositteen varustaminen tilimerkinnällä Hyväksyjän on tarkastettava, että tosite on muodollisesti ja asiallisesti oikea, tavara, työsuoritus tai muu palvelus on merkitty vastaanotetuksi, tositteessa on oikeat tilimerkinnät ja että menon suorittamiseen on käytettävissä määräraha. Keskusvaraston kautta hankittavien tarvikkeiden osalta hyväksymismerkintä tehdään sähköisessä kierrätysjärjestelmässä (sis.jako). Vastaanottajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö. Yhtymähallitus määrää vuosittain henkilöt, jotka hyväksyvät tositteet. Luettelo tositteiden hyväksyjistä vuonna 2014 on liitteenä nro 3. Kirjanpidon tilimerkinnät muodostuvat seuraavista osista; tili (neljä merkkiä), alv (kolme merkkiä), kumppani (neljä merkkiä), kustannuspaikka (neljä merkkiä), toiminto (neljä merkkiä), käytössä sosiaalitoimessa, ry (kaksi merkkiä) projekti (neljä merkkiä), kohde (neljä merkkiä) tuote (kymmenen merkkiä), yl-koodi (kymmenen merkkiä) ja erittely (yksi merkki) sekä eurot. Menot ja tulot kohdistetaan kustannuspaikoille. Määrärahojen toteutumisen seuranta tapahtuu kaikilla organisaatiotasoilla. 6 TALOUSARVION SITOVUUSTASO 6.1 Määrärahojen käyttöoikeus Yhtymähallitusta koskevia talousarvion sitovia eriä ovat käyttötalousosassa esitetty toimintakate, toiminnalliset tavoitteet sekä investointiosassa investointimenojen loppusumma. Tuloslaskelmaosan sitovia eriä ovat rahoitustulojen ja menojen erotus sekä sumupoistojen määrä. Palvelualueiden johtajia sitoo palvelualueen talousarvion nettomenot. Yhtymähallitus ja johtoryhmä voivat tarvittaessa antaa rajoittavia ohjeita määrärahojen käytön suhteen, kuten esimerkiksi siirtämällä joitain materiaalihankintoja loppuvuoteen ja asettamalla rajoituksia irtaimistohankinnoille. Palkka- ja työnantajamenoja saa käyttää harkinnanvaraisiin palkankorotuksiin vain yhtymähallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Määrärahat ja tuloerät on pyritty kohdistamaan sille kustannuspaikalle, joka vastaa toiminnasta, johon määräraha on tarkoitettu käytettäväksi. Tällöin toimintayksiköllä on myös velvollisuus seurata määrärahojen käyttöä sekä ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin toiminnan mitoittamiseksi uudelleen määrärahojen puitteissa tai määrärahan korottamiseksi tai lisämäärärahan myöntämiseksi.

7 Palkat Palkat on laskettu kesäkuun taulukoiden mukaisesti ja niihin on lisätty 0,5 %:n korotusvaraus. Palkat on eritelty vakinaisen henkilökunnan, sijaisten ja tilapäisen henkilökunnan sekä erilliskorvausten määrärahoiksi. Tilapäisten työntekijöiden palkkaukseen mahdollisesti käytettävät määrärahat tiliöidään omalle tililleen. Myös palkkioihin on varattu määrärahat asianomaisille kustannuspaikoille. Sosiaalitoimen palkat on merkitty kustannuspaikoittain tilille 4002 ja henkilösivukulut tilille Talousarvion palkkamäärärahat käsittävät veronpidätyksen alaiset oman henkilökunnan palkat, erillislisät ja palkkiot Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut ja eläkkeet Talousarviossa on varattu sosiaaliturvamaksuun 2,25 %, tapaturmavakuutusmaksuun 0,5 %, työttömyysvakuutusmaksuun 2,95 % ja eläkevakuutusmaksuihin 16,85 % eli yhteensä 22,55 %. Eläkemenoperusteiset ja Varhemaksut ovat lisäksi 3,32 %. Eläinlääkäreiden eläkevakuutusmaksuihin on kuitenkin varattu 42,17 % ja työttömyysvakuutusmaksuun 4,4 % Materiaalin ostot Irtaimistomääräraha on osoitettu kullekin kustannuspaikalle. Ns. pitkävaikutteiset yli euron määräiset irtaimistohankinnat aktivoidaan käyttöaikanaan poistoiksi. Kiinteistöjen kunnossapitotarvikkeiden sekä pääosin kojeiden ja laitteiden korjaustarvikkeiden määrärahat on varattu laitehuollon talousarvioon Koulutus Henkilöstön koulutukseen varattu määräraha on kohdistettu suoraan kunkin yksikön talousarvioon ja ne sisältyvät budjettitiliryhmään 434. Yhtymähallituksen määrärahoihin sisältyy myös luottamushenkilökoulutus. Koulutusmääräraha käsittää vain koulutuksesta aiheutuvat kustannukset, kuten kurssimaksut. Koulutukseen osallistumisesta, virkavapauden myöntämisestä ja kustannusten korvaamisesta virkaehtosopimuksen mukaisesti voi hallintosäännön perusteella ao. esimies päättää. Koulutustilaisuuksia on nimikkeistä riippumatta erilliset koulutuspäivät, kurssit, neuvottelupäivät jne., joissa annetaan luento- tai kurssimuotoista opetusta. Kokoukset, neuvottelutilaisuudet ja messumatkat eivät yleensä ole koulutusta. Koulutuskustannukset laskutetaan sitä varten laaditulla lomakkeella, joka toimitetaan palkanlaskentaan (tulevaisuudessa sähköisesti). Työnohjauksen osalta noudatetaan soveltuvin osin koulutusmäärärahojen käytöstä annettuja ohjeita.

8 Matkakorvaukset Kulutustavaroiden ja kaluston hankinnat 1 Kulutustarvikkeet 1.1 Sisäiset tilaukset Virantoimituksesta, koulutuksesta ja muusta vastaavasta johtuvat matkustamiskustannusten korvaukset suoritetaan kunkin yksikön matkakorvauksiin varatusta määrärahasta halvimman kulkuneuvon mukaan ellei hyväksyjä toisin päätä. Matkakorvauksista maksetaan matka- ja päivärahat kaikilta matkoilta myös koulutusmatkoilta. Majoituskorvaukset maksetaan omalta menokohdalta. Matkakorvauksia aiheutuu mm. kokouksiin, neuvottelutilaisuuksiin, messumatkoihin ja tutustumismatkoihin osallistumisesta sekä kotikäynneistä potilaiden luona. Kulutustavaroiden ja kaluston hankinnoissa noudatetaan hallintosääntöä sekä kuntayhtymän hankintaohjetta, ellei tästä käyttösuunnitelmasta muuta johdu. Kulutustarviketilauksia ulkopuolisilta toimittajilta suorittavat tulos- ja toimintayksiköt ovat: - yhtymähallinto - keskusvarasto - liinavaatevarasto - lääkekeskus - tekniset palvelut - laboratorio - radiologian yksikkö - fysioterapia - leikkaus- ja anestesiayksikkö (keinoniveltarvikkeet) - sosiaalitoimi Kukin yksikkö tilaa tarvitsemansa hoito- ja keskusvarastotarvikkeet sekä lomakkeet sairaalan eri varastoista tilauslomakkeella. Keskusvarasto ja lääkekeskus antavat tarvittaessa tilauksia koskevia tarkempia ohjeita. Yksikön hyväksyjä hyväksyy toimitukset kuukausittain tulostettavaan yksikön tapahtumaraporttiin, jonka yksi kappale on toimitettava taloustoimistoon kirjanpidon tositteeksi (sähköinen kierrätys). Teknisen huollon tarvikkeissa sekä farmaseuttisissa erikoisvalmisteissa noudatetaan aikaisempaa käytäntöä. 2 Kulutustavaroiden erillistilaukset Mikäli yksikön toiminta edellyttää muun kuin varasto- tai artikkeliluetteloissa olevan kulutustavaran hankkimista, siitä on tehtävä keskusvarastoon yksilöity esitys, joka on asianmukaisesti allekirjoitettu. Ammattikirjallisuus- ja -lehtitilaukset tekee keskusvaraston hankintasihteeri johtoryhmän esityksestä.

9 8 2.1 Mielenterveystyön palvelualueen askartelu- ja toimintaterapiatarvikkeiden tilaukset 3 Irtaimiston hankinta Aikuispsykiatrian työnohjaajilla ja toimintaterapeutilla sekä lastenpsykiatrian työntekijöillä on oikeus tehdä hankintoja suoraan paikallisista liikkeistä kuntayhtymän normaalit alennukset vaatien talousarviomäärärahojen puitteissa. Yksiköiden talousarvioihin on varattu määrärahat yksikköhinnaltaan enintään euron kalustohankintoihin. Näistä päättää ao. tulosyksikön johtaja. Pitkävaikutteiset, yksikköhinnaltaan yli euron irtaimistohankinnat hankitaan investointimäärärahoilla. Yhtymähallitus päättää hankinnoista, joiden hankinta-arvo ylittää euroa. Yhtymäjohtaja päättää hankinnoista, joiden hankintaarvo on alle euroa sekä palvelualueen johtaja hankinnoista, jotka ovat arvoltaan alle euroa. Yhtymäjohtajan ja palvelualueen johtajan päätettävät hankinnat esittelee keskusvaraston hankintasihteeri, joten kaikki tarvittavat tiedot tulee toimittaa hänelle edelleen käsittelyä varten. Hankinta-arvolla tarkoitetaan yksittäisen hankinnan tai hankintakokonaisuuden hintaa ilman arvonlisäveroa Muut menot Kiinteistöjen, kiinteiden kojeiden ja laitteiden sekä irtaimiston kunnossapito sekä muutos- ja parannustyöt Työt teetetään yhtymäjohtajan antamien ohjeiden mukaisesti laitehuollon toimesta. Vuoden 2014 talousarviossa on varattu ko. töille yksiköiden määrärahat tilahallinnan talousarvioon. Irtaimiston kunnossapitotarvikkeet hankkii laitehuolto ja laskuttaa ne sisäisesti yksiköiltä. Kiinteistöjen, kiinteiden kojeiden ja laitteiden sekä irtaimiston kunnossapito Nämä työt hoitaa keskitetysti laitehuolto. Sille tulee kunkin yksikön ilmoittaa havaitsemistaan kunnossapitotarpeista sähköpostitse. Yhtymäjohtajalla on oikeus päättää tehtyjen sopimusten ja käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa kunnossapitopalveluiden hankkimisesta. Laitteiden jatkuvat huoltosopimukset tekee ao. tulosyksikön esimies. Yhtymähallituksen käyttövarat Oikeus yhtymähallituksen käyttövarojen käyttämiseen on yhtymähallituksen puheenjohtajalla sekä yhtymäjohtajalla. Kullakin palvelualueen johtajalla ja talousjohtajalla on oikeus 300 euron käyttövaroihin vuodessa.

10 Kehittämismäärärahat 6.2 Käyttötulot tulolajeittain Rahoitus- ja investointimenot Rahoitus- ja investointimenojen määrärahojen käyttö perustuu kuntayhtymän sääntöihin ja määräyksiin, tehtyihin sopimuksiin ja sitoumuksiin samoin kuin yhtymähallituksen ja -valtuuston päätöksiin. Rahoitus- ja investointimäärärahoja käyttävät tällöin ne yksiköt, joiden toimialaan ko. tehtävien suorittaminen kuntayhtymän säännösten ja erillispäätösten mukaan kuuluu. Yhtymähallintoon on varattu kehittämismäärärahaa euroa vuodelle Kehittämismäärärahan käytön tavoitteena on tukea ja motivoida henkilökuntaa ja työyksiköitä erilaisten kehittämishankkeiden toteuttamisessa. Kehittämismäärärahaa anotaan erikseen ja sen käytöstä päättää yhtymäjohtaja. Jokainen yksikkö huolehtii siitä, että sen toiminnasta johtuvat tulot kannetaan tai kun perintä tapahtuu keskitetysti, laskutuksen perusteena olevat tiedot toimitetaan viivytyksettä perintää varten Kuntamaksut Käyttömenojen katteeksi perussopimuksen mukaan kerättävät kuntamaksut ja korvaukset käsitellään talousarviossa keskitetysti myyntitulona rahoituksessa. Jäsenkuntamaksut laskutetaan oman ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin toiminnan osalta kaksi kertaa kuukaudessa 1/24 kerralla sopimuksen mukaisesta hinnasta. Ulkokunnilta ja vakuutusyhtiöiltä laskutetaan hinnaston mukaisin hinnoin kuukausittain jälkikäteen Maksut Maksuihin sisältyvät avohoitomaksut, vuodeosastotoiminnan maksut, yksityisvastaanottotoiminnan avohoitomaksut, vakuutusyhtiöiden suorittamat toimenpidemaksut, lääkärin todistus- ja lausuntomaksut ja muut maksut. FSHKY:n toimipisteissä asiakkaalle annetaan lasku tai se lähetetään postitse kotiin Myyntitulot Talousarviossa myyntituloihin kuuluvat jäsenkuntamaksujen lisäksi mm. terveyspalvelut ulkokunnille, terveyskeskuksille, työterveyshuollon maksut sekä lääkehuollon ym. myyntitulo. 6.3 Yli euron irtaimisto Yli euron irtaimisto hankitaan investointimäärärahoilla.

11 10 10 YLEISHALLINTO Käyttötalousosa (ulkoiset) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate YLEISHALLINTO TALOUSARVIO Suunnite 2013 Suunnite 2014 TOIMINTATUOTOT josta sisäiset 0 - josta vyörytykset TOIMINTAKULUT josta sisäiset josta vyörytykset 0 0 POISTOT 0 0 NETTO 0 0

12 YHTYMÄHALLINTO TALOUSARVIO Suunnite 2013 Suunnite 2014 TOIMINTATUOTOT josta sisäiset - josta vyörytykset TOIMINTAKULUT josta sisäiset - josta vyörytykset POISTOT NETTO HENKILÖKUNTA 60,00 (sis. 38 varahenkilöä)

13 12 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Yksikkö: Yhtymähallinto Strategiset päämäärät: Koko FSHKY:n strategian uusiminen yhteistyössä jäsenkuntien kanssa Kriittiset menestystekijät: Uusitun strategian toteutus uudessa ja muuttuvassa toimintaympäristössä Arviointi: Toteutumisen arviointi eri foorumeilla Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyky), 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (prosessit, rakenteet, palvelujärjestelmä) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaaminen, työkyky) ja 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarat, resurssit) TAVOITTEET MITTARIT/ ARVIOINTIKRITEERIT 1 Asiantunteva palvelu ja Asiakastyytyväisyys hyvä tavoitettavuus sisäisille ja ulkoisille asiakkaille hallinnossa/tukipalveluissa 2 Hankkeiden toteutus Hankeseuranta Hankkeiden taloudellinen seuranta Sisäinen tarkastus 3 Osaamisen ja tiedon kulun turvaaminen Johtamisen tukeminen Työhyvinvointi 4 Oikein mitoitettu henkilökunta huomioiden eläköitymiset hallinnossa/tukipalveluissa Talousarviossa pysyminen Investointien toteutuminen määrärahojen puitteissa Koulutus Yhteiset foorumit; esimiesfoorumi 4-6 kertaa vuodessa, johtoryhmän paneelit 2 kertaa vuodessa, koordinaatioryhmät, työpaikkakokoukset Yhtymäjohtajan ja palvelualuejohtajien ja muiden välittömien alaisten väliset kehityskeskustelut Sairauspoissaolojen seuranta Täyttöaste Tuloslaskelma Taloudelliset loppuselvitykset TAVOITETASO 2014 Kaikki asiakaspalaute johtaa toiminnan kehittämiseen. Hankkeet etenevät suunnitelman mukaisesti Hankkeiden tuottamat uudet toiminnat alkavat suunnitellusti Koulutuspäiviä vuodessa vähintään 3/työntekijä Aktiivinen osallistuminen eri foorumeihin Tuki- ja hallintopalveluiden koordinaatioryhmä ja työpaikkakokoukset toteutuvat 4-6 kertaa/vuosi Kaikkien kanssa käydään kehityskeskustelut Sairauspoissaolot eivät lisäänny Riittävä täyttöaste huomioiden talouden tasapainottmisen vaatimukset Ei alijäämää Budjetissa pysyminen ARVIOINTI

14 13 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Yksikkö: Tietohallintopalvelut Strategiset päämäärät: Atk-yksikön palvelut vastaavat FSHKY:n henkilöstön tarvetta Kriittiset menestystekijät: Olla jatkuvasti ajantasalla FSHKY:n henkilöstön atk-tarpeista Arviointi: Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyky), 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (prosessit, rakenteet, palvelujärjestelmä) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaaminen, työkyky) ja 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarat, resurssit) TAVOITTEET MITTARIT/ ARVIOINTIKRITEERIT TAVOITETASO 2014 ARVIOINTI 1 Joustava ja nopea palvelu Atk-palvelu sähköpostiosoitteeseen tulleet palvelupyynnöt 80% tukipyynnöistä hoidettu kahden työpäivän aikana (joihin atk-yksikkö itse pystyy vaikuttamaan) Käyttöpalvelussa olevien palvelimien käytettävyys pysyy ennallaan. Käyttökatkot hallittuja ja ennalta tiedossa. Palveluraportit Käytettävyysprosentti lähes 100. Muualta ostettujen palveluiden (esim. Loiku, KHKS) palvelutason nostaminen. 2 Eri työmenetelmien dokumentointi. Tietohallintopalveluihin tulleet ilmoitukset käytettävyyshäiriöistä. Laitteistojen dokumentoiminen jatkuu Käytettävyyshäiriöiden määrä 6/vuosi/palvelu Tehty vuoden 2014 loppuun mennessä Tukipyyntöjen ja ratkaisujen kirjaamisen kehittäminen. 3 Verkostoituminen, tutustuminen toisiin terveydenhuollon organisaatioiden atk-yksiköihin Tikettijärjestelmän käyttöönotto Verkostoitumispäivät Tehty vuoden 2014 loppuun mennessä Verkostoitumispäiviä vähintään 1/henkilö/vuosi Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen 4 Henkilökuntaresurs -sien tehokas käyttö Koulutuspäivät/henkilö Projektien vaatiman lisätyövoiman käyttö Koulutuspäiviä vähintään 2/henkilö/vuosi

15 TUKIPALVELUT TALOUSARVIO Suunnite 2013 Suunnite 2014 TOIMINTATUOTOT joista sisäiset joista vyörytykset TOIMINTAKULUT joista sisäiset joista vyörytykset POISTOT NETTO HENKILÖKUNTA 20 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Yksikkö: Tukipalvelut (tekniset palvelut) Strategiset päämäärät: Teknisten palveluiden huolto- ja ylläpitojen vastaaminen asiakkaiden tarpeisiin Kriittiset menestystekijät: Reagoida hyvissä ajoin mahdollisiin toimintojen muutoksiin ja toimia sen mukaisesti Arviointi: Palveluiden ja tarjonnan kohtaaminen Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyky), 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (prosessit, rakenteet, palvelujärjestelmä) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaaminen, työkyky) ja 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarat, resurssit) TAVOITTEET 1 4Palveluiden tuottaminen oikeaaikaisesti 2 Huoltojen suorittaminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa laaditun aikataulun mukaisesti 3 Ammatillisen osaamisen ylläpito ja sen kehittäminen MITTARIT/ ARVIOINTIKRITEERIT Asiakaspalautteet Huoltojen toteutus aikataulun mukaisesti Koulutuksen lisääminen ja moniosaamisen lisäys TAVOITETASO 2014 Tilatut työt suoritettu sovittujen aikataulujen mukaisesti Ennakkohuoltojen suorittamisen tavoite on suorittaa n. 80% aikataulussa Keskimääräisesti 3 päivää/henkilö vuodessa ARVIOINTI Laaditaan kattava työsuunnitelma koko vuodelle Aikatauluissa pysyminen Noin n.90%:sti pysyminen aikataulussa

16 15 4 Investointien toteuttaminen määrärahojen puitteissa Talouden seuranta ja loppuselvitykset Taloudelliset resurssit entisellään tai jonkin verran nousua

17 16 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Yksikkö: Materiaalihallinto Strategiset päämäärät: Materiaalihallinnon palvelukyky vastaa tarvetta sekä tulevien tarpeiden ennakointi Kriittiset menestystekijät: Yhteistyö eri toimijoiden kanssa, kilpailutusten hyödyntäminen, kustannusseuranta sekä osaava ja motivoitunut henkilökunta Arviointi: Tunnusluvut, raportit, palautteet ja kyselyt Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyky), 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (prosessit, rakenteet, palvelujärjestelmä) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaaminen, työkyky) ja 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarat, resurssit) TAVOITTEET MITTARIT/ ARVIOINTIKRITEERIT TAVOITETASO 2014 ARVIOINTI 1 1. Sovittujen palveluiden tuottaminen laadukkaasti ja oikeaaikaisesti 2. Tiedonkulusta huolehtiminen 3. Tulevien muutosten ennakointi 2 1. Olemassa olevien prosessien säännöllinen läpikäynti ja jatkuva parantaminen 2. Keybox-ohjelman ylläpito 3. Modulaarisen osastotäydennyksen ylläpito ja työtapojen rationalisointi 4. Kulutusseuranta 1. Toimittajien toimitusseuranta 2. Jälkitoimitusten määrä 3. Kuljetusten ja hyllytyksen sujuvuus 4. Asiakaskyselyt/ palautteet 1. Hoitohenkilökunnan työajan säästyminen 2. Varastohenkilökunnan työmäärä 3. Varastonarvo 4. Kulutusluettelot 1. Keräiltävät tilaukset toimitettu ulkoisille asiakkaille viikottaisten lähetyspäivien mukaan ja sisäisille asiakkaille samana päivänä / pyydetyn mukaan 2. Suoratoimitustuotteet toimittajien toimitusaikojen mukaan 3. Työ- ja potilasvaatetoimitukset viikottaisten toimituspäivien mukaan 1. Prosessikuvaukset kirjallisia 2. Keybox-ohjelman toiminta ilman käyttökatkoja 3. Modulaarisen osastotäydennyksen hyöty tilaustoimitusketjussa 4. Poistojen minimointi 3 1. Tiedonkulun ja yhteistyön jatkuva kehittäminen 2. Moniosaaminen 3. Työhyvinvointi 1. Palaverimuistiot 2. Kehityskeskustelut 3. Sairauspoissaolojen seuranta ja työhyvinvointikeskustelut 4. Työnjaot 1. Keskusvaraston säännölliset kuukausipalaverit / työpaikkakokoukset 2. Säännöllinen materiaalipalaveri osastojen materiaalivastaavien kanssa 3. Sairauspoissaolojen väheneminen yhteistyössä työterveysorganisaation kanssa

18 Henkilöstöresurssien kattava ja monipuolinen käyttö 2. Työtapojen rationalisointi 1. Talousarvion toteutuminen 2. Työkuorma suhteessa työtunteihin 4. Yhteistyö oppilaitosten kanssa 5. Uuden oppiminen 1. Talousarviossa pysyminen 2. Kustannusseuranta 3. Moniosaaminen

19 18 20 PERUSTERVEYDENHUOLTO Käyttötalousosa (ulkoiset) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate PERUSTERVEYDENHUOLLON HALLINTO TALOUSARVIO Suunnite 2013 Suunnite 2014 TOIMINTATUOTOT joista sisäiset joista vyörytykset TOIMINTAKULUT joista sisäiset joista vyörytykset 0 0 POISTOT 0 0 NETTO 0 0 HENKILÖKUNTA 1,35 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Yksikkö: Perusterveydenhuollon hallinto Strategiset päämäärät: Vastuualueen häiriöttömän toiminnan turvaaminen palvelutuotannon suunnitelmien mukaisesti toimintaympäristön muutoksissakin. Kriittiset menestystekijät: Riittävä ja osaava henkilökunta. Tarkoituksenmukaiset tilat ja laiitteet. Arviointi: Vakituiset viran- ja toimenhaltijat viroissa ja toimissa. Laitteiden ja tilojen ylläpito ja muutokset toiminnan tarpeita vastaavasti. Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyky), 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (prosessit, rakenteet, palvelujärjestelmä) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaaminen, työkyky) ja 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarat, resurssit) TAVOITTEET MITTARIT/ ARVIOINTIKRITEERIT TAVOITETASO 2014 ARVIOINTI 1 A. Asiakkaat saavat palvelut palvelutarvetta vastaavasti ja lakien määräämässä ajassa. A. Hoidon tarpeen arviointiin ja hoitoon pääsyyn kulunut aika avo- ja laitospalveluissa. A. Tulosyksiköittäin asetetut ja laeissa määritetyt tavoiteajat saavutettu.

20 19 2 A. Vastuualueen oman strategian mukaisten suunnitelmien toteutuminen. B. Avohoidon pitkäaikais- ja monisairaiden asiakkaiden vastaanoton muokkaus terveyshyötymallin mukaiseksi. 3 A. Hyvinvointikuntayhtymän toteuttamiseksi tarvittavat muutokset palvelualueella. B. Osaamiskeskuksen saneeraus tukemaan tiloiltaan kuntouttavaa työtä. 4 A. Kaikkien tulosyksikköjen toiminnan ja rakenteiden tarkastelu tuloksellisuuden parantamiseksi. A. Tulosyksikköjen toiminnan sisällön ja talouden tavoitteet. B. Arviointi POTKU II (HämePotku)-hankkeen mittareiden mukaisesti. A. Hyvinvointikuntayhtymän toteuttamistoimenpiteet. B. Saneerauksen aloitus vuonna 2014, valmis A. Tulosyksikköjen työn sisällön ja volyymin tarkastelu vuoden aikana koordinaatioryhmän työnä. A. Tulosyksikkökohtaiset tavoitteet saavutettu. B. Vastaanoton mallin osatavoitteet toteutuneet (hanke päättyy syksyllä 2014). A. Tarpeelliset muutokset palvelualueella tehty hyvinvointikuntayhtymän toteuttamiseksi. B. Osaamiskeskuksen saneeraus aloitettu. A. Suunnitelmat valmiit toiminnan sisällön ja rakenteiden tarpeenmukaisiksi muutoksiksi sen lisäksi, että muutokset hyvinvointikuntayhtymän rakentamiseksi on tehty.

21 AVOSAIRAANHOITO SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Toteutus 2012 Suunnite 2013 Suunnite 2014 avosairaanhoito, käynnit avosairaanhoito, puhelut TALOUSARVIO Suunnite 2013 Suunnite 2014 TOIMINTATUOTOT joista sisäiset joista vyörytykset 0 0 TOIMINTAKULUT joista sisäiset joista vyörytykset POISTOT NETTO HENKILÖKUNTA 40,9

22 21 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Yksikkö: Avosairaanhoito Strategiset päämäärät: Vastaanottopalvelut vastaavat terveystarpeita Kriittiset menestystekijät: Ollaan selvillä väestön terveyspalvelujen tarpeesta Arviointi: Palvelujen käytön ja väestön terveydentilan vertailu (hyvinvointi- ja turvallisuusstrategian mittarit) Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyky), 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (prosessit, rakenteet, palvelujärjestelmä) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaaminen, työkyky) ja 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarat, resurssit) TAVOITTEET MITTARIT/ ARVIOINTIKRITEERIT TAVOITETASO 2014 ARVIOINTI 1 Vastaanotolle hyvä pääsy. Puhelinliikenne on sujuvaa. 2 Potku hankkeen toteuttaminen. T3-ajan (kolmas vapaa aika lääkärille) mittaus viikottain. Vastaamattomien puhelujen seuranta. Takaisinsoittojärjestelmä n tarpeenmukainen käyttö. Hankkeen raportointi. T3-aika 7 päivän sisällä. Vastaamattomien puhelujen määrän minimointi ja jäljelle jäävien hallinta takaisinsoittojärjestelmällä. Tuloksia sovelletaan käytäntöön. 3 Henkilöstö kouluttautuu jatkuvan koulutuksen periaatteella. 4 Kustannusten nousu vastaa korkeintaan yleistä terveydenhuollon kustannuskehitystä. Virat ja toimet täynnä. Kuinka monta päivää koulutusta / henkilö Talousarvioseurannan tunnusluvut. Pitkäaikaisten poissaolojen sijaistus. Vakituisten virkojen ja toimien täyttö päivää / henkilö. Pysytään annetuissa talousarvioissa. Vakituisten virkojen ja toimien täyttöaste 100%.

23 TYÖTERVEYSHUOLTO TALOUSARVIO Suunnite 2013 Suunnite 2014 TOIMINTATUOTOT joista sisäiset joista vyörytykset 0 0 TOIMINTAKULUT joista sisäiset joista vyörytykset POISTOT 0 0 NETTO HENKILÖKUNTA 11,4

24 23 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Yksikkö: Työterveyshuolto Strategiset päämäärät: Asiakasyritysten tarpeisiin vastaaminen hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Kriittiset menestystekijät: Laadukkaiden työterveyshuoltopalveluiden tuottaminen toimivien prosessien avulla, henkilöstön hyvinvointi huomioiden ja kustannustehokkaasti. Arviointi: Sopimuskannan säilyttäminen, tavoitteena pitää vähintään ennallaan tai kasvattaa. Toimintatulot kattavat toimintakulut. Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyky), 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (prosessit, rakenteet, palvelujärjestelmä) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaaminen, työkyky) ja 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarat, resurssit) TAVOITTEET MITTARIT/ ARVIOINTIKRITEERIT TAVOITETASO 2014 ARVIOINTI 1 Yritysasiakkaiden pysyvyys. Yritysasiakkaiden tyytyväisyys. 2 Pientyöpaikkojen työterveyshuollon kehittäminen. Sairauspoissaolojen seurannan kehittäminen asiakasorganisaatioiden kanssa jatkuu. Sopimusten pysyvyys tavoitetasolla. Palautejärjestelmä. Prosessi valmis. Yhteistyön laadullinen ja määrällinen lisääntyminen sekä pienten yritysten osalta lukumäärän lisääntyminen. 100 % pysyvyys. Vähemmän negatiivisia palautteita kuin v Luotu toimiva yhteistyömalli pientyöpaikkojen työterveyshuollon toteuttamisesta. Seurantamallin syventäminen isojen yritysten kanssa ja laajentaminen pieniin yrityksiin. Toimintasuunnitelman päivittäminen. Toimivat toimintasuunnitelmamallit luotu. Varsinkin pienille työpai-koille lyhyempi selkeä toimintasuunnitelma. 3 Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen ja ylläpito. Työyhteisön hyvinvointi. 4 Kilpailukyvyn säilyttäminen. Nettobudjetointi toteutuu. Vähintään lakisääteiset koulutukset. Kehityskeskustelut. Sairauspoissaolot. Henkilöstön pysyvyys. Sopimusten määrän seuranta. Tase, tuotteistus ja hinnoittelu. Lakisääteinen täydennyskoulutus toteutunut. Henkilöstön työtyytyväisyys ja pysyvyys. Vähemmän sairauslomia kuin v Asiakasyritysten lukumäärä pysynyt 100 %. Nettobudjetointi toteutunut, toimintatuotot kattaneet toimintakulut.

TALOUSARVIO VUODELLE 2015

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 versio 2 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1 Sisällysluettelo 1 Talousarvion ja toimintasuunnitelman lähtökohdat... 2 1.1 Yleistä..

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 PERUSPALVELULIIKELAITOS Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA 3 2. TOIMINTA JA TALOUS 3 2.1. Toiminnalliset

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I YLEISPERUSTELUT... 4 1. KAUPUNGIN ALUE... 4 2. VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT... 4 3. ELINKEINOT...

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet H 5 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) 1. YLEISTÄ Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto on hyväksynyt 17.12.2014 vuoden

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIRAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Lomautukset... 4 muutokset... 12 Tuloslaskelma... 15 PALVELUKESKUSTEN

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot