FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ"

Transkriptio

1 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 Yhtymähallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAKENNE TASAPAINOTETUT TULOSKORTIT TALOUSARVION RAKENNE MENOJEN SUORITTAMINEN Vastaanottomerkinnän tekeminen Hyväksyminen Tositteen varustaminen tilimerkinnällä TALOUSARVION SITOVUUSTASO Määrärahojen käyttöoikeus Palkat Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut ja eläkkeet Materiaalin ostot Koulutus Matkakorvaukset Kulutustavaroiden ja kaluston hankinnat Muut menot Kehittämismäärärahat Käyttötulot tulolajeittain Kuntamaksut Maksut Myyntitulot Yli euron irtaimisto YLEISHALLINTO YLEISHALLINTO YHTYMÄHALLINTO TUKIPALVELUT PERUSTERVEYDENHUOLTO PERUSTERVEYDENHUOLLON HALLINTO AVOSAIRAANHOITO TYÖTERVEYSHUOLTO ERITYISTOIMINNOT OSASTOHOITO SUUN TERVEYDENHUOLTO KUNTOUTUS ULKOPUOLINEN AVOHOITO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO ERIKOISSAIRAANHOITO... 37

3 2 300 ERIKOISSAIRAANHOIDON HALLINTO PIENET ERIKOISALAT KIRURGIA NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET SISÄTAUDIT LASTENTAUDIT LABORATORIO RADIOLOGIA LÄÄKEHUOLTO VÄLINEHUOLTO ANESTESIA PÄIVYSTYSTOIMINTA ULKOPUOLISET SAIRAALAT MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ MIELENTERVEYSTYÖN HALLINTO AIKUISPSYKIATRIA LASTEN- JA NUORTENPSYKIATRIA MIELENTERVEYSTYÖN PERUSPALVELUT A-KLINIKKA ULKOPUOLINEN HOITO SHL ASUMISPALVELUT AIKUISSOSIAALITYÖ AIKUISSOSIAALITYÖ VAMMAISPALVELUT VANHUSPALVELUALUE PALVELUALUEEN HALLINTO KOTIHOITO ASUMISPALVELUT JA LAITOSHOITO PALVELUOHJAUS PERHEPALVELUT... 98

4 700 PERHEPALVELUJEN HALLINTO LASTENSUOJELU NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO PERHENEUVOLA JA OPPILASHUOLTO PUHETERAPIA RAHOITUS TULOSLASKELMAN TILIT PALVELUALUE-, TULOSALUE-, TULOSYKSIKKÖ-, TOIMINTAYKSIKKÖ- JA KUSTANNUSPAIKKAJAKO TOSITTEIDEN HYVÄKSYMINEN YHTYMÄHALLITUKSEN OHJEISTUS TALOUSHALLINNOSTA VUODELLE KUNTALASKUTUSAIKATAULU V TYKY-SUUNNITELMA VUODELLE TYÖSUOJELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTISUUNNITELMA TULOSLASKELMA FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSA

5 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ 4 VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 YLEISTÄ 2 KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAKENNE 3 TASAPAINOTETUT TULOSKORTIT 4 TALOUSARVION RAKENNE Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio terveydenhuollon osalta vuodelle 2014 on käsitelty ja hyväksytty valtuuston kokouksessa Valtuuston hyväksyttyä talousarvion on yhtymähallituksen annettava tarvittavat täytäntöönpano-ohjeet. Tässä asiakirjassa esitetään tulosalueitten tasapainotetut tuloskortit sekä talousarvio ja talousarvion toteuttamista koskevat ohjeet. Tasapainotetut tuloskortit on esitetty tulosalueittain. Talousarvion laadinnassa on noudatettu soveltuvin osin Kuntaliiton suosituksia. Talousarvio koostuu tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta ja investointiosasta. Tilikartta on liitteenä 1. Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan kuntayhtymä organisoidaan palvelualueisiin, tulosalueisiin, tulosyksiköihin, toimintayksiköihin ja kustannuspaikkoihin. Jako on esitetty liitteellä 2. 5 MENOJEN SUORITTAMINEN 5.1. Vastaanottomerkinnän tekeminen Menotosite on ennen maksun suorittamista tarkastettava, tiliöitävä ja hyväksyttävä sähköisessä ostolaskujen käsittelyjärjestelmässä. Laskut saadaan jatkossa joko verkkolaskuina tai ne skannataan järjestelmään. Tietyt muistiotositteet käsitellään kuitenkin manuaalisesti. Vastaanottajan on tarkastettava, että tositteen tarkoittama tavara, työsuoritus tai muu palvelus on saatu. Tarkastusmerkinnät ja tiliöinti tehdään sähköisessä laskujen käsittelyjärjestelmä Rondossa. Ulkomaan laskujen merkinnät tehdään paperilaskuun.

6 Hyväksyminen 5.3. Tositteen varustaminen tilimerkinnällä Hyväksyjän on tarkastettava, että tosite on muodollisesti ja asiallisesti oikea, tavara, työsuoritus tai muu palvelus on merkitty vastaanotetuksi, tositteessa on oikeat tilimerkinnät ja että menon suorittamiseen on käytettävissä määräraha. Keskusvaraston kautta hankittavien tarvikkeiden osalta hyväksymismerkintä tehdään sähköisessä kierrätysjärjestelmässä (sis.jako). Vastaanottajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö. Yhtymähallitus määrää vuosittain henkilöt, jotka hyväksyvät tositteet. Luettelo tositteiden hyväksyjistä vuonna 2014 on liitteenä nro 3. Kirjanpidon tilimerkinnät muodostuvat seuraavista osista; tili (neljä merkkiä), alv (kolme merkkiä), kumppani (neljä merkkiä), kustannuspaikka (neljä merkkiä), toiminto (neljä merkkiä), käytössä sosiaalitoimessa, ry (kaksi merkkiä) projekti (neljä merkkiä), kohde (neljä merkkiä) tuote (kymmenen merkkiä), yl-koodi (kymmenen merkkiä) ja erittely (yksi merkki) sekä eurot. Menot ja tulot kohdistetaan kustannuspaikoille. Määrärahojen toteutumisen seuranta tapahtuu kaikilla organisaatiotasoilla. 6 TALOUSARVION SITOVUUSTASO 6.1 Määrärahojen käyttöoikeus Yhtymähallitusta koskevia talousarvion sitovia eriä ovat käyttötalousosassa esitetty toimintakate, toiminnalliset tavoitteet sekä investointiosassa investointimenojen loppusumma. Tuloslaskelmaosan sitovia eriä ovat rahoitustulojen ja menojen erotus sekä sumupoistojen määrä. Palvelualueiden johtajia sitoo palvelualueen talousarvion nettomenot. Yhtymähallitus ja johtoryhmä voivat tarvittaessa antaa rajoittavia ohjeita määrärahojen käytön suhteen, kuten esimerkiksi siirtämällä joitain materiaalihankintoja loppuvuoteen ja asettamalla rajoituksia irtaimistohankinnoille. Palkka- ja työnantajamenoja saa käyttää harkinnanvaraisiin palkankorotuksiin vain yhtymähallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Määrärahat ja tuloerät on pyritty kohdistamaan sille kustannuspaikalle, joka vastaa toiminnasta, johon määräraha on tarkoitettu käytettäväksi. Tällöin toimintayksiköllä on myös velvollisuus seurata määrärahojen käyttöä sekä ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin toiminnan mitoittamiseksi uudelleen määrärahojen puitteissa tai määrärahan korottamiseksi tai lisämäärärahan myöntämiseksi.

7 Palkat Palkat on laskettu kesäkuun taulukoiden mukaisesti ja niihin on lisätty 0,5 %:n korotusvaraus. Palkat on eritelty vakinaisen henkilökunnan, sijaisten ja tilapäisen henkilökunnan sekä erilliskorvausten määrärahoiksi. Tilapäisten työntekijöiden palkkaukseen mahdollisesti käytettävät määrärahat tiliöidään omalle tililleen. Myös palkkioihin on varattu määrärahat asianomaisille kustannuspaikoille. Sosiaalitoimen palkat on merkitty kustannuspaikoittain tilille 4002 ja henkilösivukulut tilille Talousarvion palkkamäärärahat käsittävät veronpidätyksen alaiset oman henkilökunnan palkat, erillislisät ja palkkiot Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut ja eläkkeet Talousarviossa on varattu sosiaaliturvamaksuun 2,25 %, tapaturmavakuutusmaksuun 0,5 %, työttömyysvakuutusmaksuun 2,95 % ja eläkevakuutusmaksuihin 16,85 % eli yhteensä 22,55 %. Eläkemenoperusteiset ja Varhemaksut ovat lisäksi 3,32 %. Eläinlääkäreiden eläkevakuutusmaksuihin on kuitenkin varattu 42,17 % ja työttömyysvakuutusmaksuun 4,4 % Materiaalin ostot Irtaimistomääräraha on osoitettu kullekin kustannuspaikalle. Ns. pitkävaikutteiset yli euron määräiset irtaimistohankinnat aktivoidaan käyttöaikanaan poistoiksi. Kiinteistöjen kunnossapitotarvikkeiden sekä pääosin kojeiden ja laitteiden korjaustarvikkeiden määrärahat on varattu laitehuollon talousarvioon Koulutus Henkilöstön koulutukseen varattu määräraha on kohdistettu suoraan kunkin yksikön talousarvioon ja ne sisältyvät budjettitiliryhmään 434. Yhtymähallituksen määrärahoihin sisältyy myös luottamushenkilökoulutus. Koulutusmääräraha käsittää vain koulutuksesta aiheutuvat kustannukset, kuten kurssimaksut. Koulutukseen osallistumisesta, virkavapauden myöntämisestä ja kustannusten korvaamisesta virkaehtosopimuksen mukaisesti voi hallintosäännön perusteella ao. esimies päättää. Koulutustilaisuuksia on nimikkeistä riippumatta erilliset koulutuspäivät, kurssit, neuvottelupäivät jne., joissa annetaan luento- tai kurssimuotoista opetusta. Kokoukset, neuvottelutilaisuudet ja messumatkat eivät yleensä ole koulutusta. Koulutuskustannukset laskutetaan sitä varten laaditulla lomakkeella, joka toimitetaan palkanlaskentaan (tulevaisuudessa sähköisesti). Työnohjauksen osalta noudatetaan soveltuvin osin koulutusmäärärahojen käytöstä annettuja ohjeita.

8 Matkakorvaukset Kulutustavaroiden ja kaluston hankinnat 1 Kulutustarvikkeet 1.1 Sisäiset tilaukset Virantoimituksesta, koulutuksesta ja muusta vastaavasta johtuvat matkustamiskustannusten korvaukset suoritetaan kunkin yksikön matkakorvauksiin varatusta määrärahasta halvimman kulkuneuvon mukaan ellei hyväksyjä toisin päätä. Matkakorvauksista maksetaan matka- ja päivärahat kaikilta matkoilta myös koulutusmatkoilta. Majoituskorvaukset maksetaan omalta menokohdalta. Matkakorvauksia aiheutuu mm. kokouksiin, neuvottelutilaisuuksiin, messumatkoihin ja tutustumismatkoihin osallistumisesta sekä kotikäynneistä potilaiden luona. Kulutustavaroiden ja kaluston hankinnoissa noudatetaan hallintosääntöä sekä kuntayhtymän hankintaohjetta, ellei tästä käyttösuunnitelmasta muuta johdu. Kulutustarviketilauksia ulkopuolisilta toimittajilta suorittavat tulos- ja toimintayksiköt ovat: - yhtymähallinto - keskusvarasto - liinavaatevarasto - lääkekeskus - tekniset palvelut - laboratorio - radiologian yksikkö - fysioterapia - leikkaus- ja anestesiayksikkö (keinoniveltarvikkeet) - sosiaalitoimi Kukin yksikkö tilaa tarvitsemansa hoito- ja keskusvarastotarvikkeet sekä lomakkeet sairaalan eri varastoista tilauslomakkeella. Keskusvarasto ja lääkekeskus antavat tarvittaessa tilauksia koskevia tarkempia ohjeita. Yksikön hyväksyjä hyväksyy toimitukset kuukausittain tulostettavaan yksikön tapahtumaraporttiin, jonka yksi kappale on toimitettava taloustoimistoon kirjanpidon tositteeksi (sähköinen kierrätys). Teknisen huollon tarvikkeissa sekä farmaseuttisissa erikoisvalmisteissa noudatetaan aikaisempaa käytäntöä. 2 Kulutustavaroiden erillistilaukset Mikäli yksikön toiminta edellyttää muun kuin varasto- tai artikkeliluetteloissa olevan kulutustavaran hankkimista, siitä on tehtävä keskusvarastoon yksilöity esitys, joka on asianmukaisesti allekirjoitettu. Ammattikirjallisuus- ja -lehtitilaukset tekee keskusvaraston hankintasihteeri johtoryhmän esityksestä.

9 8 2.1 Mielenterveystyön palvelualueen askartelu- ja toimintaterapiatarvikkeiden tilaukset 3 Irtaimiston hankinta Aikuispsykiatrian työnohjaajilla ja toimintaterapeutilla sekä lastenpsykiatrian työntekijöillä on oikeus tehdä hankintoja suoraan paikallisista liikkeistä kuntayhtymän normaalit alennukset vaatien talousarviomäärärahojen puitteissa. Yksiköiden talousarvioihin on varattu määrärahat yksikköhinnaltaan enintään euron kalustohankintoihin. Näistä päättää ao. tulosyksikön johtaja. Pitkävaikutteiset, yksikköhinnaltaan yli euron irtaimistohankinnat hankitaan investointimäärärahoilla. Yhtymähallitus päättää hankinnoista, joiden hankinta-arvo ylittää euroa. Yhtymäjohtaja päättää hankinnoista, joiden hankintaarvo on alle euroa sekä palvelualueen johtaja hankinnoista, jotka ovat arvoltaan alle euroa. Yhtymäjohtajan ja palvelualueen johtajan päätettävät hankinnat esittelee keskusvaraston hankintasihteeri, joten kaikki tarvittavat tiedot tulee toimittaa hänelle edelleen käsittelyä varten. Hankinta-arvolla tarkoitetaan yksittäisen hankinnan tai hankintakokonaisuuden hintaa ilman arvonlisäveroa Muut menot Kiinteistöjen, kiinteiden kojeiden ja laitteiden sekä irtaimiston kunnossapito sekä muutos- ja parannustyöt Työt teetetään yhtymäjohtajan antamien ohjeiden mukaisesti laitehuollon toimesta. Vuoden 2014 talousarviossa on varattu ko. töille yksiköiden määrärahat tilahallinnan talousarvioon. Irtaimiston kunnossapitotarvikkeet hankkii laitehuolto ja laskuttaa ne sisäisesti yksiköiltä. Kiinteistöjen, kiinteiden kojeiden ja laitteiden sekä irtaimiston kunnossapito Nämä työt hoitaa keskitetysti laitehuolto. Sille tulee kunkin yksikön ilmoittaa havaitsemistaan kunnossapitotarpeista sähköpostitse. Yhtymäjohtajalla on oikeus päättää tehtyjen sopimusten ja käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa kunnossapitopalveluiden hankkimisesta. Laitteiden jatkuvat huoltosopimukset tekee ao. tulosyksikön esimies. Yhtymähallituksen käyttövarat Oikeus yhtymähallituksen käyttövarojen käyttämiseen on yhtymähallituksen puheenjohtajalla sekä yhtymäjohtajalla. Kullakin palvelualueen johtajalla ja talousjohtajalla on oikeus 300 euron käyttövaroihin vuodessa.

10 Kehittämismäärärahat 6.2 Käyttötulot tulolajeittain Rahoitus- ja investointimenot Rahoitus- ja investointimenojen määrärahojen käyttö perustuu kuntayhtymän sääntöihin ja määräyksiin, tehtyihin sopimuksiin ja sitoumuksiin samoin kuin yhtymähallituksen ja -valtuuston päätöksiin. Rahoitus- ja investointimäärärahoja käyttävät tällöin ne yksiköt, joiden toimialaan ko. tehtävien suorittaminen kuntayhtymän säännösten ja erillispäätösten mukaan kuuluu. Yhtymähallintoon on varattu kehittämismäärärahaa euroa vuodelle Kehittämismäärärahan käytön tavoitteena on tukea ja motivoida henkilökuntaa ja työyksiköitä erilaisten kehittämishankkeiden toteuttamisessa. Kehittämismäärärahaa anotaan erikseen ja sen käytöstä päättää yhtymäjohtaja. Jokainen yksikkö huolehtii siitä, että sen toiminnasta johtuvat tulot kannetaan tai kun perintä tapahtuu keskitetysti, laskutuksen perusteena olevat tiedot toimitetaan viivytyksettä perintää varten Kuntamaksut Käyttömenojen katteeksi perussopimuksen mukaan kerättävät kuntamaksut ja korvaukset käsitellään talousarviossa keskitetysti myyntitulona rahoituksessa. Jäsenkuntamaksut laskutetaan oman ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin toiminnan osalta kaksi kertaa kuukaudessa 1/24 kerralla sopimuksen mukaisesta hinnasta. Ulkokunnilta ja vakuutusyhtiöiltä laskutetaan hinnaston mukaisin hinnoin kuukausittain jälkikäteen Maksut Maksuihin sisältyvät avohoitomaksut, vuodeosastotoiminnan maksut, yksityisvastaanottotoiminnan avohoitomaksut, vakuutusyhtiöiden suorittamat toimenpidemaksut, lääkärin todistus- ja lausuntomaksut ja muut maksut. FSHKY:n toimipisteissä asiakkaalle annetaan lasku tai se lähetetään postitse kotiin Myyntitulot Talousarviossa myyntituloihin kuuluvat jäsenkuntamaksujen lisäksi mm. terveyspalvelut ulkokunnille, terveyskeskuksille, työterveyshuollon maksut sekä lääkehuollon ym. myyntitulo. 6.3 Yli euron irtaimisto Yli euron irtaimisto hankitaan investointimäärärahoilla.

11 10 10 YLEISHALLINTO Käyttötalousosa (ulkoiset) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate YLEISHALLINTO TALOUSARVIO Suunnite 2013 Suunnite 2014 TOIMINTATUOTOT josta sisäiset 0 - josta vyörytykset TOIMINTAKULUT josta sisäiset josta vyörytykset 0 0 POISTOT 0 0 NETTO 0 0

12 YHTYMÄHALLINTO TALOUSARVIO Suunnite 2013 Suunnite 2014 TOIMINTATUOTOT josta sisäiset - josta vyörytykset TOIMINTAKULUT josta sisäiset - josta vyörytykset POISTOT NETTO HENKILÖKUNTA 60,00 (sis. 38 varahenkilöä)

13 12 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Yksikkö: Yhtymähallinto Strategiset päämäärät: Koko FSHKY:n strategian uusiminen yhteistyössä jäsenkuntien kanssa Kriittiset menestystekijät: Uusitun strategian toteutus uudessa ja muuttuvassa toimintaympäristössä Arviointi: Toteutumisen arviointi eri foorumeilla Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyky), 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (prosessit, rakenteet, palvelujärjestelmä) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaaminen, työkyky) ja 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarat, resurssit) TAVOITTEET MITTARIT/ ARVIOINTIKRITEERIT 1 Asiantunteva palvelu ja Asiakastyytyväisyys hyvä tavoitettavuus sisäisille ja ulkoisille asiakkaille hallinnossa/tukipalveluissa 2 Hankkeiden toteutus Hankeseuranta Hankkeiden taloudellinen seuranta Sisäinen tarkastus 3 Osaamisen ja tiedon kulun turvaaminen Johtamisen tukeminen Työhyvinvointi 4 Oikein mitoitettu henkilökunta huomioiden eläköitymiset hallinnossa/tukipalveluissa Talousarviossa pysyminen Investointien toteutuminen määrärahojen puitteissa Koulutus Yhteiset foorumit; esimiesfoorumi 4-6 kertaa vuodessa, johtoryhmän paneelit 2 kertaa vuodessa, koordinaatioryhmät, työpaikkakokoukset Yhtymäjohtajan ja palvelualuejohtajien ja muiden välittömien alaisten väliset kehityskeskustelut Sairauspoissaolojen seuranta Täyttöaste Tuloslaskelma Taloudelliset loppuselvitykset TAVOITETASO 2014 Kaikki asiakaspalaute johtaa toiminnan kehittämiseen. Hankkeet etenevät suunnitelman mukaisesti Hankkeiden tuottamat uudet toiminnat alkavat suunnitellusti Koulutuspäiviä vuodessa vähintään 3/työntekijä Aktiivinen osallistuminen eri foorumeihin Tuki- ja hallintopalveluiden koordinaatioryhmä ja työpaikkakokoukset toteutuvat 4-6 kertaa/vuosi Kaikkien kanssa käydään kehityskeskustelut Sairauspoissaolot eivät lisäänny Riittävä täyttöaste huomioiden talouden tasapainottmisen vaatimukset Ei alijäämää Budjetissa pysyminen ARVIOINTI

14 13 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Yksikkö: Tietohallintopalvelut Strategiset päämäärät: Atk-yksikön palvelut vastaavat FSHKY:n henkilöstön tarvetta Kriittiset menestystekijät: Olla jatkuvasti ajantasalla FSHKY:n henkilöstön atk-tarpeista Arviointi: Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyky), 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (prosessit, rakenteet, palvelujärjestelmä) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaaminen, työkyky) ja 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarat, resurssit) TAVOITTEET MITTARIT/ ARVIOINTIKRITEERIT TAVOITETASO 2014 ARVIOINTI 1 Joustava ja nopea palvelu Atk-palvelu sähköpostiosoitteeseen tulleet palvelupyynnöt 80% tukipyynnöistä hoidettu kahden työpäivän aikana (joihin atk-yksikkö itse pystyy vaikuttamaan) Käyttöpalvelussa olevien palvelimien käytettävyys pysyy ennallaan. Käyttökatkot hallittuja ja ennalta tiedossa. Palveluraportit Käytettävyysprosentti lähes 100. Muualta ostettujen palveluiden (esim. Loiku, KHKS) palvelutason nostaminen. 2 Eri työmenetelmien dokumentointi. Tietohallintopalveluihin tulleet ilmoitukset käytettävyyshäiriöistä. Laitteistojen dokumentoiminen jatkuu Käytettävyyshäiriöiden määrä 6/vuosi/palvelu Tehty vuoden 2014 loppuun mennessä Tukipyyntöjen ja ratkaisujen kirjaamisen kehittäminen. 3 Verkostoituminen, tutustuminen toisiin terveydenhuollon organisaatioiden atk-yksiköihin Tikettijärjestelmän käyttöönotto Verkostoitumispäivät Tehty vuoden 2014 loppuun mennessä Verkostoitumispäiviä vähintään 1/henkilö/vuosi Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen 4 Henkilökuntaresurs -sien tehokas käyttö Koulutuspäivät/henkilö Projektien vaatiman lisätyövoiman käyttö Koulutuspäiviä vähintään 2/henkilö/vuosi

15 TUKIPALVELUT TALOUSARVIO Suunnite 2013 Suunnite 2014 TOIMINTATUOTOT joista sisäiset joista vyörytykset TOIMINTAKULUT joista sisäiset joista vyörytykset POISTOT NETTO HENKILÖKUNTA 20 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Yksikkö: Tukipalvelut (tekniset palvelut) Strategiset päämäärät: Teknisten palveluiden huolto- ja ylläpitojen vastaaminen asiakkaiden tarpeisiin Kriittiset menestystekijät: Reagoida hyvissä ajoin mahdollisiin toimintojen muutoksiin ja toimia sen mukaisesti Arviointi: Palveluiden ja tarjonnan kohtaaminen Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyky), 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (prosessit, rakenteet, palvelujärjestelmä) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaaminen, työkyky) ja 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarat, resurssit) TAVOITTEET 1 4Palveluiden tuottaminen oikeaaikaisesti 2 Huoltojen suorittaminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa laaditun aikataulun mukaisesti 3 Ammatillisen osaamisen ylläpito ja sen kehittäminen MITTARIT/ ARVIOINTIKRITEERIT Asiakaspalautteet Huoltojen toteutus aikataulun mukaisesti Koulutuksen lisääminen ja moniosaamisen lisäys TAVOITETASO 2014 Tilatut työt suoritettu sovittujen aikataulujen mukaisesti Ennakkohuoltojen suorittamisen tavoite on suorittaa n. 80% aikataulussa Keskimääräisesti 3 päivää/henkilö vuodessa ARVIOINTI Laaditaan kattava työsuunnitelma koko vuodelle Aikatauluissa pysyminen Noin n.90%:sti pysyminen aikataulussa

16 15 4 Investointien toteuttaminen määrärahojen puitteissa Talouden seuranta ja loppuselvitykset Taloudelliset resurssit entisellään tai jonkin verran nousua

17 16 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Yksikkö: Materiaalihallinto Strategiset päämäärät: Materiaalihallinnon palvelukyky vastaa tarvetta sekä tulevien tarpeiden ennakointi Kriittiset menestystekijät: Yhteistyö eri toimijoiden kanssa, kilpailutusten hyödyntäminen, kustannusseuranta sekä osaava ja motivoitunut henkilökunta Arviointi: Tunnusluvut, raportit, palautteet ja kyselyt Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyky), 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (prosessit, rakenteet, palvelujärjestelmä) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaaminen, työkyky) ja 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarat, resurssit) TAVOITTEET MITTARIT/ ARVIOINTIKRITEERIT TAVOITETASO 2014 ARVIOINTI 1 1. Sovittujen palveluiden tuottaminen laadukkaasti ja oikeaaikaisesti 2. Tiedonkulusta huolehtiminen 3. Tulevien muutosten ennakointi 2 1. Olemassa olevien prosessien säännöllinen läpikäynti ja jatkuva parantaminen 2. Keybox-ohjelman ylläpito 3. Modulaarisen osastotäydennyksen ylläpito ja työtapojen rationalisointi 4. Kulutusseuranta 1. Toimittajien toimitusseuranta 2. Jälkitoimitusten määrä 3. Kuljetusten ja hyllytyksen sujuvuus 4. Asiakaskyselyt/ palautteet 1. Hoitohenkilökunnan työajan säästyminen 2. Varastohenkilökunnan työmäärä 3. Varastonarvo 4. Kulutusluettelot 1. Keräiltävät tilaukset toimitettu ulkoisille asiakkaille viikottaisten lähetyspäivien mukaan ja sisäisille asiakkaille samana päivänä / pyydetyn mukaan 2. Suoratoimitustuotteet toimittajien toimitusaikojen mukaan 3. Työ- ja potilasvaatetoimitukset viikottaisten toimituspäivien mukaan 1. Prosessikuvaukset kirjallisia 2. Keybox-ohjelman toiminta ilman käyttökatkoja 3. Modulaarisen osastotäydennyksen hyöty tilaustoimitusketjussa 4. Poistojen minimointi 3 1. Tiedonkulun ja yhteistyön jatkuva kehittäminen 2. Moniosaaminen 3. Työhyvinvointi 1. Palaverimuistiot 2. Kehityskeskustelut 3. Sairauspoissaolojen seuranta ja työhyvinvointikeskustelut 4. Työnjaot 1. Keskusvaraston säännölliset kuukausipalaverit / työpaikkakokoukset 2. Säännöllinen materiaalipalaveri osastojen materiaalivastaavien kanssa 3. Sairauspoissaolojen väheneminen yhteistyössä työterveysorganisaation kanssa

18 Henkilöstöresurssien kattava ja monipuolinen käyttö 2. Työtapojen rationalisointi 1. Talousarvion toteutuminen 2. Työkuorma suhteessa työtunteihin 4. Yhteistyö oppilaitosten kanssa 5. Uuden oppiminen 1. Talousarviossa pysyminen 2. Kustannusseuranta 3. Moniosaaminen

19 18 20 PERUSTERVEYDENHUOLTO Käyttötalousosa (ulkoiset) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate PERUSTERVEYDENHUOLLON HALLINTO TALOUSARVIO Suunnite 2013 Suunnite 2014 TOIMINTATUOTOT joista sisäiset joista vyörytykset TOIMINTAKULUT joista sisäiset joista vyörytykset 0 0 POISTOT 0 0 NETTO 0 0 HENKILÖKUNTA 1,35 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Yksikkö: Perusterveydenhuollon hallinto Strategiset päämäärät: Vastuualueen häiriöttömän toiminnan turvaaminen palvelutuotannon suunnitelmien mukaisesti toimintaympäristön muutoksissakin. Kriittiset menestystekijät: Riittävä ja osaava henkilökunta. Tarkoituksenmukaiset tilat ja laiitteet. Arviointi: Vakituiset viran- ja toimenhaltijat viroissa ja toimissa. Laitteiden ja tilojen ylläpito ja muutokset toiminnan tarpeita vastaavasti. Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyky), 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (prosessit, rakenteet, palvelujärjestelmä) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaaminen, työkyky) ja 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarat, resurssit) TAVOITTEET MITTARIT/ ARVIOINTIKRITEERIT TAVOITETASO 2014 ARVIOINTI 1 A. Asiakkaat saavat palvelut palvelutarvetta vastaavasti ja lakien määräämässä ajassa. A. Hoidon tarpeen arviointiin ja hoitoon pääsyyn kulunut aika avo- ja laitospalveluissa. A. Tulosyksiköittäin asetetut ja laeissa määritetyt tavoiteajat saavutettu.

20 19 2 A. Vastuualueen oman strategian mukaisten suunnitelmien toteutuminen. B. Avohoidon pitkäaikais- ja monisairaiden asiakkaiden vastaanoton muokkaus terveyshyötymallin mukaiseksi. 3 A. Hyvinvointikuntayhtymän toteuttamiseksi tarvittavat muutokset palvelualueella. B. Osaamiskeskuksen saneeraus tukemaan tiloiltaan kuntouttavaa työtä. 4 A. Kaikkien tulosyksikköjen toiminnan ja rakenteiden tarkastelu tuloksellisuuden parantamiseksi. A. Tulosyksikköjen toiminnan sisällön ja talouden tavoitteet. B. Arviointi POTKU II (HämePotku)-hankkeen mittareiden mukaisesti. A. Hyvinvointikuntayhtymän toteuttamistoimenpiteet. B. Saneerauksen aloitus vuonna 2014, valmis A. Tulosyksikköjen työn sisällön ja volyymin tarkastelu vuoden aikana koordinaatioryhmän työnä. A. Tulosyksikkökohtaiset tavoitteet saavutettu. B. Vastaanoton mallin osatavoitteet toteutuneet (hanke päättyy syksyllä 2014). A. Tarpeelliset muutokset palvelualueella tehty hyvinvointikuntayhtymän toteuttamiseksi. B. Osaamiskeskuksen saneeraus aloitettu. A. Suunnitelmat valmiit toiminnan sisällön ja rakenteiden tarpeenmukaisiksi muutoksiksi sen lisäksi, että muutokset hyvinvointikuntayhtymän rakentamiseksi on tehty.

21 AVOSAIRAANHOITO SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Toteutus 2012 Suunnite 2013 Suunnite 2014 avosairaanhoito, käynnit avosairaanhoito, puhelut TALOUSARVIO Suunnite 2013 Suunnite 2014 TOIMINTATUOTOT joista sisäiset joista vyörytykset 0 0 TOIMINTAKULUT joista sisäiset joista vyörytykset POISTOT NETTO HENKILÖKUNTA 40,9

22 21 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Yksikkö: Avosairaanhoito Strategiset päämäärät: Vastaanottopalvelut vastaavat terveystarpeita Kriittiset menestystekijät: Ollaan selvillä väestön terveyspalvelujen tarpeesta Arviointi: Palvelujen käytön ja väestön terveydentilan vertailu (hyvinvointi- ja turvallisuusstrategian mittarit) Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyky), 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (prosessit, rakenteet, palvelujärjestelmä) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaaminen, työkyky) ja 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarat, resurssit) TAVOITTEET MITTARIT/ ARVIOINTIKRITEERIT TAVOITETASO 2014 ARVIOINTI 1 Vastaanotolle hyvä pääsy. Puhelinliikenne on sujuvaa. 2 Potku hankkeen toteuttaminen. T3-ajan (kolmas vapaa aika lääkärille) mittaus viikottain. Vastaamattomien puhelujen seuranta. Takaisinsoittojärjestelmä n tarpeenmukainen käyttö. Hankkeen raportointi. T3-aika 7 päivän sisällä. Vastaamattomien puhelujen määrän minimointi ja jäljelle jäävien hallinta takaisinsoittojärjestelmällä. Tuloksia sovelletaan käytäntöön. 3 Henkilöstö kouluttautuu jatkuvan koulutuksen periaatteella. 4 Kustannusten nousu vastaa korkeintaan yleistä terveydenhuollon kustannuskehitystä. Virat ja toimet täynnä. Kuinka monta päivää koulutusta / henkilö Talousarvioseurannan tunnusluvut. Pitkäaikaisten poissaolojen sijaistus. Vakituisten virkojen ja toimien täyttö päivää / henkilö. Pysytään annetuissa talousarvioissa. Vakituisten virkojen ja toimien täyttöaste 100%.

23 TYÖTERVEYSHUOLTO TALOUSARVIO Suunnite 2013 Suunnite 2014 TOIMINTATUOTOT joista sisäiset joista vyörytykset 0 0 TOIMINTAKULUT joista sisäiset joista vyörytykset POISTOT 0 0 NETTO HENKILÖKUNTA 11,4

24 23 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Yksikkö: Työterveyshuolto Strategiset päämäärät: Asiakasyritysten tarpeisiin vastaaminen hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Kriittiset menestystekijät: Laadukkaiden työterveyshuoltopalveluiden tuottaminen toimivien prosessien avulla, henkilöstön hyvinvointi huomioiden ja kustannustehokkaasti. Arviointi: Sopimuskannan säilyttäminen, tavoitteena pitää vähintään ennallaan tai kasvattaa. Toimintatulot kattavat toimintakulut. Näkökulmat: 1) Asiakasnäkökulma (palvelukyky), 2) Sisäinen eli prosessien näkökulma (prosessit, rakenteet, palvelujärjestelmä) 3) Uudistumisen näkökulma (uudistuminen, osaaminen, työkyky) ja 4) Taloudellinen näkökulma (voimavarat, resurssit) TAVOITTEET MITTARIT/ ARVIOINTIKRITEERIT TAVOITETASO 2014 ARVIOINTI 1 Yritysasiakkaiden pysyvyys. Yritysasiakkaiden tyytyväisyys. 2 Pientyöpaikkojen työterveyshuollon kehittäminen. Sairauspoissaolojen seurannan kehittäminen asiakasorganisaatioiden kanssa jatkuu. Sopimusten pysyvyys tavoitetasolla. Palautejärjestelmä. Prosessi valmis. Yhteistyön laadullinen ja määrällinen lisääntyminen sekä pienten yritysten osalta lukumäärän lisääntyminen. 100 % pysyvyys. Vähemmän negatiivisia palautteita kuin v Luotu toimiva yhteistyömalli pientyöpaikkojen työterveyshuollon toteuttamisesta. Seurantamallin syventäminen isojen yritysten kanssa ja laajentaminen pieniin yrityksiin. Toimintasuunnitelman päivittäminen. Toimivat toimintasuunnitelmamallit luotu. Varsinkin pienille työpai-koille lyhyempi selkeä toimintasuunnitelma. 3 Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen ja ylläpito. Työyhteisön hyvinvointi. 4 Kilpailukyvyn säilyttäminen. Nettobudjetointi toteutuu. Vähintään lakisääteiset koulutukset. Kehityskeskustelut. Sairauspoissaolot. Henkilöstön pysyvyys. Sopimusten määrän seuranta. Tase, tuotteistus ja hinnoittelu. Lakisääteinen täydennyskoulutus toteutunut. Henkilöstön työtyytyväisyys ja pysyvyys. Vähemmän sairauslomia kuin v Asiakasyritysten lukumäärä pysynyt 100 %. Nettobudjetointi toteutunut, toimintatuotot kattaneet toimintakulut.

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 Kuntayhtymän asettamat tavoitteet Tilipäätöksessä nollatulos Sijoitusrahaston korko on 3 % Peruspääoman korko on 1 % 18.3.2016 ep016 2 Taloussuunnitelma 2016-2018

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon.

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. 1 Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNNILLE KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 JA TALOUSARVION VUOSIEN 2017 2018 TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUPERUSTEISTA Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄ D Ö S K O K O E L M A 2015 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015, tulee voimaan 1.1.2016) YLEISTÄ 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 13.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Mielenterveystyö. Forssan seudun terveydenhuollon ky. Vuoden 2009 tarjouksen liite. Suoritteet

Mielenterveystyö. Forssan seudun terveydenhuollon ky. Vuoden 2009 tarjouksen liite. Suoritteet Forssan seudun terveydenhuollon ky. Suoritteet TAMMELAN KUNTA Vuoden 2009 tarjouksen liite Mielenterveystyö Avohoito HOITOPÄIVÄT* 2006 2007 2008 2008 Tarjous 2006 2007 2008 2008 Tarjous sopimus (1-6) 2009

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 11.12.2013 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2017 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 25.10.2016 Yhtymävaltuusto xx Sisällys PALVELUSOPIMUKSEN

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016 1 21.12.2016 Valinnanvapaus on osa soteuudistusta Soteuudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU ERIKOISSAIRAANHOITO SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2013 30.04.2013 30.04.2012 % Hoitopäivät, yleissairaudet

Lisätiedot

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000.

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000. 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi

Lisätiedot

Kuntayhtymäjohtajan katsaus

Kuntayhtymäjohtajan katsaus Kuntayhtymäjohtajan katsaus Ostopalvelut maaliskuu 2016 MAALISKUU 2016 erotus Tili Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 vastaava 2015 4331 Somaattinen hpv 10 300 000,00 2 591 423,29 25,2

Lisätiedot

Taloustilanne Pj-kokous

Taloustilanne Pj-kokous Taloustilanne 30.4.2016 Pj-kokous 6.6.2016 Talous / huhtikuu 2016 Tuloslaskelma HUHTIKUU 2016 Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 Myyntituotot -131 256 713,00-46 243 569,83 35,2% -44 700

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA. Liite 2 Ehdokkaan referenssit

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA. Liite 2 Ehdokkaan referenssit KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA Liite 2 Ehdokkaan referenssit EHDOKKAAN TUNNISTETIEDOT Yrityksen nimi Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelin ja sähköposti Kohta

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet:

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet: NOUSIAISTEN KUNTA 10.1.2017 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion 12.12.2015 83. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 Hallitus 91 06.05.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 H 91 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoito:

Lisätiedot

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 Visio Toimintakykyisenä kotona Perustehtävämme Järjestää alueen väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön näkökulma Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön palveluyksikön toiminta käynnistyi 1.1.2015 Kliinisten hoitopalvelujen alueella TAVOITTEET: Hoitohenkilöstön työn tuottavuuden lisääminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 2016

YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 2016 YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 16 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelujen vastuualueen tavoitekategorioiden yhteenveto: 1. turvallisuus: hyvällä tasolla. henkilöstö:

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö, perusturvaosasto Tavoitteena on: Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326, 5 ) mukainen täydennyskoulutusvelvoite täyttyy Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvion 2009 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvion 2009 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvion 2009 ja taloussuunnitelman 2009-2011 laadintaohjeet Kaupunginhallitus 23.06.2008 1. Talousarvio ja suunnitelmakausi Käyttötalousosa ja investointiosa laaditaan 3-vuotiskaudelle

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.07.2012 31.07.2011 % Hoitopäivät, yleissairaudet 51850 25596 49,4 26112-2,0 Hoitojaksot,

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen

Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen Muutosjohtaja Jouko Isolauri Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä FellmanniCampus 7.12.2016 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Päätetty perustaa

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot