FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ"

Transkriptio

1 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013

2

3 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN KERTOMUS... 6 YLEISHALLINTO PERUSTERVEYDENHUOLLON VASTUUALUE ERIKOISSAIRAANHOIDON VASTUUALUE MIELENTERVEYSPALVELUJEN VASTUUALUE SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUJEN VASTUUALUE. 16 TUKIPALVELUJEN VASTUUALUE HOITOPALVELUJEN VASTUUALUE SUORITETOTEUMA VUODELTA TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT TASE JA SEN TUNNUSLUVUT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA SUORITTEET KUNNITTAIN KUNTIEN MAKSUOSUUDET 2013 (1000 ) KUNTAYHTYMÄN TOIMIELIMET JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET... 34

4 2 Kuntayhtymän alue Jäsenkuntia 5 Asukasmäärä ( ) FORSSA Terveysasema/pääterveysasema - lääkärin vastaanotto - neuvola - hammashoitola - työterveyshuolto - lasten- ja nuorisopsykiatria Terveysasema/Korkeavaha - fysioterapia - osaamiskeskus - välinejakelu Kutomo - hammashoitola (toiminta siirtyi pääterveysasemalle 9/2013) Siurila -eläinlääkäriasema Ympäristöterveysasema A-klinikka Perheneuvola Sairaala - ea-poliklinikka (ilta- ja yöpäivystys) - sisätaudit - kirurgia - lastentaudit - naistentaudit ja äitiyspoliklinikka - neurologia - syöpätaudit - aikuispsykiatria - anestesia - radiologia - laboratorio HUMPPILA - lääkärin vastaanotto - neuvola - hammashoitola JOKIOINEN - lääkärin vastaanotto - neuvola - hammashoitola TAMMELA - lääkärin vastaanotto - neuvola - hammashoitola YPÄJÄ - lääkärin vastaanotto - neuvola - hammashoitola Sairaansijat: Muut hoitopaikat: Sisätaudit 40 Dialyysi 6 Kirurgia 32 Tehostettu valvonta 4 Naistentaudit 2 Päiväkirurgia 6 Psykiatria 33 Perusterveydenhuolto 25

5 3 3 Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio Y H T Y M Ä V A L T U U S T O Y HT Y M Ä H A L L I T U S Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Y H T Y M Ä J O H T A J A Hallintopalvelut -Yhtymähallinto - Tietohallintopalvelut Johtoryhmä Perusterveydenhuollon vastuualue koordinaatioryhmä (koordinaatioryhmä) Erikoissairaanhoidon vastuualue koordinaatioryhmä (koordinaatioryhmä) Mielenterveystyön vastuulalue koordinaatioryhmä (koordinaatioryhmä) Sairaanhoidollisten koordinaatioryhmä koordinaatioryhmä palveluiden Hoitopalveluiden Tukipalveluiden vastuualue vastuualue vastuualue koordinaatioryhmä (koordinaatioryhmä) (koordinaatioryhmä) koordinaatioryhmä (koordinaatioryhmä) koordinaatioryhmä perusterveydenhuollon hallinto erikoissairaanhoidon hallinto mielenterveystyön hallinto laboratorio hallintopalvelut tekniset palvelut avohoito pienet erikoisalat aikuispsykiatria lääkehuolto vuodeosastohoito ja poliklinikka materiaalihallinto työterveyshuolto kirurgia lasten- ja nuorten psykiatria fysioterapia pth:n avohoito erityistoiminnot naistentaudit ja synnytykset mielenterveystyön peruspalvelut radiologia välinehuolto (vo.hoito asti) osaamiskeskus sisätaudit A-klinikka suun terveydenhuolto lastentaudit ympäristöterveydenhuolto anestesia päivystystoiminta ulkopuoliset sairaalat

6 4 Yhtymäjohtajan katsaus Taloudellisesti toteutuma oli kahteen aikaisempaan vuoteen verrattuna erinomainen. Kuntayhtymän tilinpäätös on ylijäämäinen. Palveluiden käytössä oli jonkun verran vaihtelua kuntien välillä, hinnaston mukainen käyttö ylitti suunnitteen, myös sairaanhoitopiirin osalta käyttö ylittyi 6.9 %, mikä vaikeuttanee vuoden 2015 talousarvion laadintaa Forssan seudulla. Investointibudjetti alittui selkeästi, mikä paransi olennaisesti kuntayhtymän kassatilannetta. Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän 13. toimintavuosi oli samalla tässä muodossaan yhtymän viimeinen. Vuoden 2014 alusta toimintaa on jatkanut Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, joka vastaa kaikista kuntien sosiaali- ja terveyspalveluista niitä itse tuottamalla tai tilaamalla. Tämä horisontaalinen palveluiden integraatio Forssan seudulla oli Paras -puitelain aikaisen palvelurakenneselvityksen liikkeellepanema, ja toisaalta valmistautumista uuteen sote -järjestämislakiin. Tätä kirjoitettaessa ei vielä ole tarkkaa tietoa mihin valtakunnassa päädytään sote - järjestämislaissa, mutta on hyvin todennäköistä, että järjestämisvastuu tulee siirtymään Forssan seutua laajemmille väestöpohjille. Palveluiden tuotanto paikallisesti on kuitenkin jotenkin järjestettävä, ja tähän Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä sopii kaikissa olosuhteissa joko osana isompaa organisaatiota tai itsenäisenä hallinnollisena yksikkönä. Toiminta vuonna 2013 oli varsin suunnitelmallista, suoritteet, huomioiden yksikkökohtainen vaihtelu, toteutuivat varsin oletetusti. Trendit ovat suhteelliset selvät; vanhusten palvelutarve kasvaa, lasten ja nuorten psykososiaalisia ongelmia joudutaan jatkuvasti hoitamaan aikaisempaa enemmän ja hoitopäivät erikoissairaanhoidossa vähenevät. Toimintavuoden aikana erityisesti painottuen syksyyn, korostui hyvinvointikuntayhtymän valmistelu. Valmistelu tehtiin omana työnä ilman ulkopuolista apua, ja tämä huomioiden se onnistui suhteellisen hyvin. Kuntien kannoissa syksyn mittaan oli jonkin verran vaihtelua ja epävarmuuttakin, mutta lopulta oltiin varsin yksimielisiä kuntayhtymän toimintamallista ja toiminnan sisällöstä. Terveydenhuollon kuntayhtymän puolelta oikeastaan ainoa keskusteluttanut asia oli hoitotyön vastuualueen lakkauttaminen ja hoitotyön sisällyttäminen linjaorganisaation sisään. Päätökset tästä tehtiin ohjausryhmässä jo useita vuosia sitten, asiaa käsiteltiin useasti yhteistyöryhmässä ja luottamusmiespalavereissa, hallituksen budjettiseminaarissa sekä johtoryhmässä. Omistajakuntien ja päätöksentekijöiden tahtotila oli kuitenkin selkeästi se, että johtamisjärjestelmä pitää olla yksilinjainen ja asiakastarpeisiin perustuva, eikä ammatillisista lähtökohdista juontuva. Omalta osaltani tämä on myös viimeinen yhtymäjohtajan katsaus, ja haluan tässä vaiheessa eläkkeelle siirtyessäni kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita. Erityisesti haluan kiittää kaikkia Forssan seudun asukkaita, jotka ovat käyttäneet palveluitamme ja antaneet niistä palautetta. Niiden perusteella palveluita on pyritty kehittämään. Yhteistyö asiakkaiden kanssa on sujunut todella hienosti.

7 5 Myös kuntayhtymän työntekijät ansaitsevat suuren kiitoksen. Päättäjien ja omistajien kanssa yhteistyö on ollut mutkatonta, asioita on hoidettu suuressa yhteisymmärryksessä ilman turhia ristiriitoja. Keskustelu kehittämislinjoista on ollut asiallista ja tavoitteellista. Toivotan uudelle kuntayhtymälle ja erityisesti seuraajalleni ja hallituksen puheenjohtajille ja muille päättäjille hyvää ja menestyksekästä jatkoa vaativien tehtävien hoidossa. 23. maaliskuuta 2014 Markku Puro yhtymäjohtaja Poliklinikan henkilökuntaa. FSTKY:n yhtymävaltuusto valitsi kokouksessaan uudeksi yhtymäjohtajaksi Juha Heinon Tampereelta.

8 6 Yhtymähallituksen kertomus YLEISTÄ Vuosi 2013 oli Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän kolmastoista toimintavuosi. Kuntayhtymä tuottaa itse tai ostaa jäsenkunnille kaikki terveydenhuollon palvelut, perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuollon. Kuntayhtymässä toteutettiin useita kehittämishankkeita koskien koko kuntayhtymän toimintaa sekä eri toimintoja. Kuntayhtymässä on käytössä sopimusohjausjärjestelmä, joka noudattelee Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin sopimusohjausjärjestelmän periaatteita. Kuntien kaikki terveydenhuollon laskutus tapahtui kuntayhtymän kautta. Kiinteät sopimukset koskivat vuonna 2013 koko terveydenhuoltoa, myös ulkopuolista laitoshoitoa. TOIMINNALLINEN TULOS Perusterveydenhuollon suoritteet toteutuivat kokonaisuudessaan hieman alle suunnitteen, mutta toimintokohtaisia eroja oli. Hinnaston mukaisesti laskutettuna jäsenkuntien maksut olisivat toteutuneet 112,2 prosenttisesti. Erikoissairaanhoidon osalta suoritteet toteutuivat erikoisaloittain kokonaisuutena tarkasteltuna avohoidon osalta yli suunnitellun 2,8 % ja vuodeosastohoidon osalta hoitopäivät 2,1 % alle suunnitteen ja hoitojaksot 2,8 % yli suunnitteen. Hinnaston mukaisesti laskutettuna jäsenkuntien maksut olisivat toteutuneet 107,9 prosenttisesti. Mielenterveystyön vastuualueella aikuis- ja lastenpsykiatrian avohoitokäynnit ylittivät suunnitteen 1,1 prosenttiyksiköllä, nuorisopsykiatriassa ne ylittyivät 4,7 %. Psykiatrian vuodeosastohoidon suoritteet toteutuivat noin 11,7 % alle suunnitteen. Mielenterveystyön peruspalveluissa, joita ovat psykologitoiminta, puheterapia, perheneuvola ja oppilashuolto, kokonaissuoritemäärä ylitti suunnitteen 11,89 % -yksiköllä. A-klinikan käyttö ylitti suunnitteen 4,0 %. Hinnaston mukaisesti laskutettuna jäsenkuntien maksut olisivat toteutuneet 125,6 prosenttisesti tällä vastuualueella. Oma ulkopuolinen laitoshoito alittui 12,0 %:lla ja oli euroa. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja sitä kautta laskutettava ulkopuolisten laitosten käyttö ylitti suunnitteen ja hinnaston mukaisesti laskutettuna jäsenkuntien käyttö ylittyi näiden osalta 6,9 prosenttia. TALOUDELLINEN TULOS Toimintatuotot toteutuivat vuonna 2013 lähes suunnitellusti ja olivat 68,3 milj. muutettuun talousarvioon nähden. Toimintakulut olivat 66,3 milj. ja toteutumisprosentti oli vastaavasti 99,3 %. Vuosikate oli 1,96 milj. ja tulos Toimintavuoden ylijäämäksi muodostui Investointimenot vuonna 2013 olivat noin 0,82 milj. ja muutettuun talousarvioon verrattuna toteutuivat n. 74,1 prosenttisesti. Kuntayhtymän myynti ulkopuolisille kunnille ja kuntayhtymille oli 1,95 milj. ja se alittui 6,0 prosenttia. HENKILÖSTÖ Kuntayhtymässä oli vakituisia vakansseja yhteensä 573, joista 569 oli kokoaikaisia ja 4 osa-aikaista Yhtymähallinto Mielenterveystyö Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Sairaanhoidolliset palvelut Tukipalvelut Hoitopalvelut Yhteensä Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli vuonna 2013 naisten 48,9 ja miesten 50,6 vuotta. Keski-ikä on pysynyt edellisvuoteen verrattuna lähestulkoon samalla tasolla.tarkemmat henki-

9 7 löstöä koskevat tiedot löytyvät erillisestä henkilöstöraportista. Kuntayhtymä maksoi vuonna 2013 palkkoja ja palkkioita 22,2 milj. ja henkilösivukuluja 6,4 milj.. Henkilöstökorvauksia kuntayhtymä sai Kelalta ja vakuutusyhtiöiltä yhteensä euroa. Henkilöstökulut alittivat 0,6 milj. euroa talousarvioon varatun määrärahan. Sijaispalveluja ostettiin eurolla. KEHITTÄMISHANKKEET Kuntayhtymä tunnetaan innovatiiviseksi ja aloitteelliseksi terveydenhuollon toiminnan kehittäjäksi myösvaltakunnallisellakin tasolla. Kuntayhtymän strategian tavoitteiden mukaan on luotu hyviä uusia ja toimivia käytäntöjä alueen väestön terveyspalvelujen järjestämiseksi kustannustehokkaalla tavalla. Kuntayhtymässä on menneenä vuonna 2013 toteutettu ja osallistuttu edelleen aktiivisesti erilaisiin hankkeisiin. Valtaosa hankkeista on ollut useampivuotisia systemaattisia usean vastuualueen yhteisiä projekteja. Kuntayhtymän henkilökunta on kiitettävästi osallistunut oman toiminnan arviointiin ja kehittämiseen vuoden 2013 aikana. Kulunut vuosi oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi Etsivän nuorisotyön hankkeessa, joka alkoi lokakuussa Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Ensisijainen tehtävä on auttaa alle 29 -vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Kaiken kaikkiaan alueen etsivät nuorisotyöntekijät tavoittivat 140 nuorta koko alueella. Nuoria tavattiin toimistossa, kahviloissa, kunnantaloilla, kouluissa ja nuorten kotona. Lokakuun lopussa päästiin muuttamaan isompaan yhteiseen tilaan nuorisoneuvojan kanssa ja nuoria voitiin loppuvuodesta tavata paremmin isommissa tiloissa vanhassa puutalossa sairaalan takana. Muuton yksi tavoite olikin työajan tehokkaampi käyttö, kun nuoret tulevat eri kunnista asiointikäynneille toimistolle. Kehittämiseen ja työn mallintamiseen seutukunnallisesti ostettiin tukipalveluna Ajatustalo Oy:n palveluita. Forssassa mm. suunniteltiin nuorten matalan kynnyksen toimintamallia, johon haettiin oppia mm Vamoksen toiminnasta Helsingistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa alueen kunnat olivat mukana asukasmäärän mukaisesti. Kokonaisbudjetti hankkeelle (2013) oli , josta ministeriön osuus oli Rajanylittäjät-hankkeen viimeinen vuosi 2013 sujui tavoitteiden mukaisesti. Nuorisoneuvojan työ on kytkeytynyt suunnitellusti osaksi systemaattista nuorisopalveluiden viranomaisyhteistyötä ja -verkostoa. Monialaista seudullista yhteistyötä jatkettiin edelleen mm. osallistumalla moniin seudullisiin kehittämistyöryhmiin, joissa paikallisesti kehitetään esim. nuorten elinoloja mielenterveyden edistämisen, työttömyyden/toimeentulon ja syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta. Lisäksi varhaiseen puuttumiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn perustuvan keinovalikoiman kehittämiseksi Rajanylittäjät -hanke järjesti syksyllä 2013 kaksipäiväisen OMIN JALOIN -menetelmäkoulutuksen. Suunniteltu palvelupankki toteutettiin tietokantapohjaisesti nuorten ja seudun nuorten parissa toimivien ammattilaisten tueksi. Palvelupankista käy ilmi työttömille nuorille seudulla tarjolla olevat palvelut linkkeineen. Rajanylittäjien marraskuussa 2013 järjestetyssä, paikallisessa hankkeen päätösseminaarissa palvelupankkiin tuli lisää kehittämisideoita, joiden päivittämistä on tarkoitus jatkaa hankkeen päätyttyä, niin että se jää palvelemaan seudun nuoria ja ammattilaisia jatkossakin. ESR -rahoitteinen KOPPI - Kohti parempia työelämäpalveluita hanke jatkuu. Hanketoiminnan kautta seutukunnalla on lisääntynyt kuntouttavan työtoiminnan paikkojen määrä ja laatu. KOPPI -hanke on tuonut näkyviä myönteisiä muutoksia kaikkien kuntien kuntouttavan työtoiminnan kehitykseen. Hankkeen toimesta on ideoitu uusia mallinnuksia ja projektin aloitteesta on saatu seutukunnan kuntouttavaan työtoimintaan konkreettisia muutoksia ja kehitetty hyvät käytännöt, mm. kuntouttavasta työtoiminnasta hoiva-alalle kokonaisuus (kotihoidon- ja vanhustyön apuryhmät ja hoivaavustajan koulutus), LääKE (lääkärit ja Kela)- yhteistyöryhmän toiminta, foorumi ja kenttätoiminnan aktivointi, Intro-työpajan syntyminen, Hyvän mielen avaimet -koulutus yms. KOPPI - hanketta koordinoi kokonaisuudessaan THL. Forssan seudun hankkeen lisäksi muut osahankkeet ovat Vantaalla ja Espoossa.

10 8 Väli-Suomen kaste-ohjelmaan kuuluva POTKU II hanke ( on jatkohanke POTKU -hankkeelle ( ). FSTKY on mukana HämePotku osahankkeessa yhdessä Riihimäenseudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ja Hämeenlinnan terveyspalvelut liikelaitoksen kanssa. Hankkeen tavoitteena on pitkäaikaissairauksien hoidon kehittäminen perusterveydenhuollossa. Pitkäaikaissairauksien hoitoa pyritään parantamaan tekemällä kehittämistyötä kaikilla Terveyshyötymallin (Chronic Care Model) osa-alueilla, joita ovat yhteisö, omahoidon tuki, palveluvalikoima, johto, kliiniset tietojärjestelmät sekä päätöksenteon tuki. Hankkeessa on edetty vuoden 2013 aikana lähinnä neljän ensiksi mainitun tavoitteen osalta. Tietojärjestelmien ja sähköisen asioinnin kehittämiseen on käynnistetty kuntayhtymässä muita hankkeita, joiden edistymistä ja tuotoksia seurataan ja hyödynnetään Potku II -hankkeessa mahdollisuuksien mukaan. Teknologiasta tuottavuutta palveluketjuihin - hanke on alkanut yhteishanke, johon osallistuvat osatoteuttajina FSHKY, HAMK ja Hämeenlinnan Terveyspalvelut liikelaitos. Koko hankkeen hallinnoijana toimii Innopark Programmes Oy. Hankkeen tavoitteena on rakentaa hyvinvointisuunnitelmalomake, joka sisältää sekä terveys- ja hoitosuunnitelman (THS) että hoito- ja palvelusuunnitelman. Lomake on asiakkaiden saatavilla sähköisesti Taltioni yhteyttä käyttäen. Lomakkeeseen tehtävät määritykset rakennetaan hankkeen aikana lomaketta pilotoiden. Tällä hetkellä hankkeessa on kilpailutettu tekninen toteuttaja ja määritelty ensimmäisen vaiheen sisältö lomakkeeseen. Ensimmäinen pilotointi on tarkoitus tehdä huhtikuussa Vuoden aikana jatkui Central Baltic ohjelman rahoittama emedic -hanke , jossa edistettiin etälääketieteen menetelmien käyttöönottoa ja vakiintumista mm. diabeteksen hoidossa. FSTKY toimi pilottialueena hankkeessa. Vuoden aikana käytettiin haavan hoidon ja diabeteksen seurannassa etälaitteita. Viidellä diabetesta sairastavalla potilaalla oli käytössä verensokerin etäseurantalaite. Hanke päättyi vuoden lopussa, mutta etäseurantaa on tarkoitus jatkaa hankkeen päättymisestä huolimatta. Omarahoituksena jatkui psykiatrisen palvelurakenteen selvittäminen ja uudelleen sijoittumisen suunnittelu. Psykiatrisen palvelurakenteen suunnitelma (osasto 13 muuttaminen avopalveluyksiköksi) valmistui. Potilasturvallisuustyötä vietiin eteenpäin omana työnä. THL:n tuottama Potilasturvallisuuden verkkokurssi käynnistyi. Potilasturvallisuuden painopisteinä olivat kaatumisten ehkäisy ja lääkehoito. Kuntayhtymä oli mukana Kanta- Hämeen sairaanhoitopiirin Kaatumisten ehkäisy -projektissa. Kuntayhtymän omista kehittämismäärärahoista myönnettiin rahoitusta 13:llekohteelle vuoden aikana. Kohteina ovat olleet mm. Seudullinen saattohoidon kehittämisprojekti, poliklinikkatyön henkilöstöresurssien suunnittelu, työyhteisövalmennus, DKT- koulutus ja laatupalkinto. Vuoden 2012 aikana valmistuneista laatutöistä 3 ilmoitettiin kilpailuun. Palkittu työ koski Päihdeongelmaisten avokuntoutuskurssin kehittämistä FSTKY:ssä. ITE -arviointeja tehtiin kuntayhtymän 15 yksikössä vuonna 2013: A-klinikka, terveyden edistämisen yksikkö, radiologia, fysioterapia, työterveyshuolto, lääkekeskus, suun terveydenhuolto, poliklinikka, lasten ja nuorten psykiatria, perheneuvola, oppilashuolto, os.11, os.13,psykiatrian poliklinikka ja välinehuolto. Yhdeksän yksikköä teki toiminnan ja laadun kehittämisen jatkosuunnitelmat arvioinnin pohjalta. Asiakaspalautteita, asiakkaiden antamana palautteena joko suoraan, henkilöstön välityksellä kirjattuna tai lehtien sivuilta, saatiin vuoden aikana ennätysmäärä 312. Kaikki palautteet käsiteltiin johtoryhmässä ja nimellä tulleisiin palautteisiin vastattiin. Positiivisen palautteen määrä oli 41 % (v %, v %) tulleista palautteista. Korjaavaa palautetta kohdistettiin eniten kohteluun ja henkilökunnan käytökseen. Poliklinikalla ja päivystyksessä tehtiin asiakastyytyväisyyskysely saadusta palvelusta ja hoidosta. Kysely tehtiin viikolla 11. Tyytyväisimpiä oltiin asiakaspalveluun, yhteyden saantiin ja hoitoon pääsyyn. Tyytymättömyyttä aiheutti toimipisteen viihtyvyys ja odotusaika yli sovitun. Terveydenhuollon organisaatiot ryhtyvät käyttämään kansallista potilasarkistoa nykysuunnitelmien mukaan syksyyn 2014 mennessä. Tämän ns. KanTa -hankkeen ensimmäinen vaihe oli ereseptin käyttöönotto, jonka valmistelu aloitettiin FSTKY:ssä elokuussa Ohjelmisto otettiin käyttöön perusterveydenhuollossa aikataulun mukaisesti joulukuun alussa 2011 ja erikoissairaanhoidossa Kokonai-

11 9 suudessaan ereseptin käyttöönotto ei edennyt suunnitelmien mukaisessa tahdissa ohjelmassa ilmenneiden potilasturvallisuutta vaarantavia virheiden ja toiminnallisten puutteiden vuoksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusjärjestelmää laajennettiin vuonna 2012 siten, että perusterveydenhuollon avohoidosta (AvoHIL- MO) kerättiin yksilötason tietoja kansalliseen rekisteriin. Tähän saakka tiedot on kerätty pakollisina laitoshoidosta. Tietojen keruusta vastaa terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). FSTKY aloitti AvoHILMOn käyttöönoton valmistelun marraskuussa 2011 ja vuoden 2012 aikana aloitettiin Käyntisyyn kirjaaminen. AvoHILMON käyttöönoton laajentaminen jatkui Forssan seudun kehittämiskeskus ja Forssan kaupunki järjestivät syyskuun viimeisenä viikonloppuna Hyvinvointimessut urheilutalo Feeniksissä. Messuilla oli edustettuna seudun hyvinvointipalveluja tuottavia yksityisiä ja julkisia toimijoita. FSTKY oli messuilla edustettuna kahdella ständillä. Esillä oli palveluja ja hankkeita, jotka tukevat hyvinvointia ja auttavat selviytymään elämän kriisitilanteissa.

12 10 Yleishallinto Hyvinvointikuntayhtymän valmistelu ja valtuustokauden vaihtuminen näkyi luonnollisesti myös kuntayhtymän luottamuselinten toiminnassa. Jo aiemmin kunnissa sovittu hyvinvointikuntayhtymän valmistelu ei ollut edennyt vuoden 2012 aikana, mutta alkuvuodesta 2013 hykyn perustamista ryhdyttiin uudelleen suunnittelemaan eikä jääty enää odottamaan valtiovallan päätöksiä kuntarakenteesta tai sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista. Forssan seudun palvelurakennetyön ohjausryhmä ja ryhmän kuntajohtajista koostuva sihteeristö valmistelikin ripeästi terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista ja se hyväksyttiin jäsenkuntien valtuustoissa kesän ja syksyn 2013 aikana. Hyvinvointikuntayhtymän aloittamisen aikaistamisella - jo vuoden 2014 alusta- pyrittiin ja pyritään osoittamaan hyvin toimiva sosiaalija terveydenhuollon integraatiomalli ja sitä kautta turvaamaan toiminnan jatkuminen ja mahdollisen tarvittavan poikkeusluvan saaminen sote -järjestämislain osalta. Hyvinvointikuntayhtymä tuottaa ja järjestää entisten terveydenhuollon palveluiden lisäksi myös jäsenkuntien sosiaalipalvelut lasten päivähoitoa lukuun ottamatta. Perussopimus tuli voimaan ja samasta ajankohdasta käynnistyi uuden Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta. Valmistelu tehtiin syksyn aikana erittäin tiiviissä aikataulussa ns. omana työnä ilman ulkopuolista konsulttiapua niin kuntayhtymän henkilökunnan kuin jäsenkuntien perusturvan henkilöstön voimin seudullisen palvelurakenneohjausryhmän ohjauksessa ja koordinoimana. Kunnallisvaalit oli käyty syksyllä 2012 ja FSTKY:n yhtymävaltuusto kokoontui maaliskuussa 2013 ensimmäiseen kokoukseensa valiten uuden yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan. Yhtymävaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Heidi Cavén ja yhtymähallituksen puheenjohtajaksi Sirkka-Liisa Anttila. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana aloitti Sakari Raiskio. Kesäkuussa yhtymävaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen, sai tiedokseen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja valitsi tilintarkastusyhteisön v Perussopimuksen muutos sisälsi muutoksia myös kuntayhtymän hallintoon. Yhtymävaltuuston tilalla hyvinvointikuntayhtymässä toimii yhtymäkokous, joten yhtymävaltuusto kokoontui viimeiseen kokoukseensa päättämään talousarviosta ja hyväksyi mm. tulevan yhtymäkokouksen työjärjestyksen sekä hyvinvointikuntayhtymän hallintosäännön. Yhtymävaltuusto valitsi myös uuden yhtymäjohtajan eläkkeelle siirtyvän Markku Puron seuraajaksi. Yhtymäjohtajaksi valittiin Juha Heino Tampereelta. FSTKY:n yhtymähallitus kokoontui v kertaa ja käsitteli 231 asiaa. Asialistalla oli mm. kaavalausuntoja lausuntoja ympäristöluvista käyttöönottoilmoituksia erilaisia vakanssiasioita, esim. vakanssimuutokset lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta savuttomuusohjelman ohjeiden tarkistaminen suun terveydenhuollon keskitetyn arkipäivystyksen palvelutuottajan valinta varhaisen tuen toimintamalli Forssan seudun ikäihmisten kuntalaislähtöinen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä -projekti , maksatuspäätös selvitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle koskien opiskeluterveydenhuollon lääkäripanosta osallistuminen Teknologialla tuottavuutta palveluketjuihin EAKR-hankkeen Terveys- ja hoitosuunnitelman integraatiot palvelusuunnitelmaan ja Taltioniin - osaprojektiin Hyvästä Parempi -hankkeen tuloksen ja taloudellisen loppuselvityksen hyväksyminen seudullinen Etsivän nuorisotyön kehittäminen hanke KOPPI- kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Lääkehoidon ketju kuntoon -hanke talousarviolainan ottaminen verensokerimittareiden ja -liuskojen hankinta hammaslääkäripäivystyksen palauttamista koskeva valtuustoaloite lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelutyöryhmän raportista

13 11 Forssan kaupungin konserniohjeiden tarkistaminen siirtosopimuksen hyväksyminen esitys Someron kaupungille FSHKY:n perussopimuksen hyväksymisestä ja osajäsenyyssopimuksen siirtäminen perussopimuksen liitteeksi hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous ja pyyntö jäsenkunnille nimetä yhtymäkokousedustajat esitykset yhtymävaltuustolle yhtymäkokouksen työjärjestyksen ja hallintosäännön hyväksymisestä talousarvion 2013 muuttaminen ja ylitysoikeudet v talousarvioon yhtymähallinnon organisointi delegointisääntö alkaen henkilökunnan kelpoisuusvaatimukset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit ja palkkiot v asiakasmaksut v koneellista lääkejakelua koskeva suorahankinta. Tarkastuslautakunnan kokouksia oli kahdeksan, joista kaksi ns. vanhan lautakunnan ( ) ja kuusi uuden v valitun lautakunnan kokousta. Lautakunnan arviointisuunnitelmaan v talouden seurannan ohella on kirjattu omistajien äänen kuuluminen kuntayhtymässä, luottamushenkilöiden vaikuttaminen sekä kuntayhtymän muuttuminen hyvinvointikuntayhtymäksi ja tämän muutosprosessin arviointi. Vuonna 2013 tilastoitiin 25 työtapaturmaa, joista 5 työmatkalla sattunutta. Vuonna 2013 ei todettu yhtään ammattitautia. Vakuutusyhtiön korvaamia sairauspäiviä työtapaturmista oli 31 ja työmatkatapaturmista 11. Vakuutusyhtiö maksoi korvausta työtapaturmista 3500 ja työmatkatapaturmista Haipro -työturvallisuusilmoituksia tehtiin v yhteensä 53 kappaletta. Ilmoituksia tehtiin eniten osastolta 3 (10 kpl), A-klinikalta (7 kpl) ja osaamiskeskuksesta (4 kpl). Henkilöstölle toteutettiin yhdessä Kanta- Hämeen pelastuslaitoksen kanssa palokoulutuksia ja sammutusharjoituksia 10:ssä eri koulutustilaisuudessa. Koulutukseen osallistui n. 140 työntekijää. Koko henkilökunnan yhteinen syyspäivä pidettiin , tällä kertaa juhlapuhujana oli professori Jussi Huttunen. Kuntaliiton kultaisella ansiomerkillä palkittiin 20 työntekijää. Tilaisuudessa jaettiin myös laatupalkinto, sen sai työ Päihdeongelmaisten avokuntoutuskurssi. Vuoden hyvä työyksikkö kunniamaininnan sai vuonna 2013 Dialyysi -yksikkö. FSTKY:n hartaustilaisuus järjestettiin Forssan kirkossa Vuosittain uusiutuvassa hartaushetkessä oli tällä kertaa mahdollisuus sytyttää oma tuohus ja saada siunaus alttarilla.

14 12 Perusterveydenhuollon vastuualue Toiminnan sisältö ja määrä vastasivat pääosiltaan vuodelle 2013 asetettuja tavoitteita huolimatta siitä, että kaikkiin virkoihin ja toimiin ei saatu suunniteltua henkilöstömäärää. Avosairaanhoidon käyntejä ja hoito-ohjeen sisältäviä puhelinkontakteja yhteensä oli 6 % yli suunnitteen. Terveydenedistämistyön käynnit jäivät alle tavoitteen. Painopiste oli kokonaisvaltaisessa ohjauksessa ja neuvonnassa aikuisneuvonnassa, perhe- ja verkostotyössä neuvolatyössä ja asetuksen mukaisissa laaja-alaisissa terveystarkastuksissa kouluterveydenhuollossa. Suun terveydenhuollon käyntimäärä alittui 10 %, tärkeimpänä syynä hammaslääkärivaje. Arkipyhien ja viikonloppujen hammaslääkäripäivystys siirrettiin Varsinais-Suomen päivystysrenkaan hoidettavaksi TYKS:n päivystyspoliklinikalle. Maksuttomien sairaanhoitotarvikkeiden jakelun piiriin tulivat uutena ryhmänä pitkäaikaisen haavanhoidon tuotteet. Jakelun määrä ja käytön ohjaustarve jatkoivat kasvuaan, asiakasmäärä kasvoi 8 %. Ravitsemusterapiakäyntimäärä ylitti selvästi suunnitteen ja vuoden 2012 toteutuman. Someron kaupunki oli ensimmäistä vuotta FSTKY:n osajäsenenä ympäristöterveydenhuollon osalta. Yhteinen eläinlääkärikäyntien määrä ylitti suunnitteen 6 %:lla. Terveysvalvonnan tarkastusten määrä jäi 17 % alle suunnitteen toiminnan sisällön muutosvaiheesta johtuen. Osaamiskeskus tuotti intensiivikuntoutuksen, kuntouttavan jaksohoidon ja sen sisällä päiväsairaalan ja saattohoidon sekä hyvinvointiteknologian palveluja ja toimi hyvin läheisessä yhteistyössä mm FSTKY:n avosairaalan ja Forssan kaupungin Kotiin sairaalasta - tiimin ja muiden kuntien kotiutustiimien kanssa. Intensiivikuntoutus käytti keskimäärin 8.1 paikkaa ja jaksohoito 14.5 paikkaa. Intensiivikuntoutuksen suhteellisen osuuden nousu vuodesta 2012 oli tavoitteen mukaista tehokkaan kuntoutusprosessin toteuttamiseksi. Intensiivikuntoutuksen hoitojaksojen keskimääräinen pituus lyheni 23.3 hoitopäivään (v hpv) ja jaksohoidon hoitojaksojen pituus 4.8 hoitopäivään (v hpv). Hoidon tarpeen arvioinnissa tai hoitoon pääsyssä annetussa määräajassa ei ollut ongelmia. Puhelinliikenteen sujuvuuden parantamiseksi puhelinliikennettä analysoitiin tarkemmin ja vastaajapanosta kohdennettiin ruuhka-aikoihin ja soittoja asiakkaiden suuntaan lisättiin. Pitkäaikais- ja monisairaiden potilaiden ennalta ehkäisyn ja hoidon uudistamista jatkettiin terveyshyötymallin mukaiseksi HämePotku -hankkeessa. Avosairaanhoidon prosessien kehittämistyön Hyvästä parempi -hanke päättyi, mutta toiminnan uudistamista jatkettiin hankkeen tulosten mukaisesti ja tiimityömalli laajeni kaikkiin väestövastuuryhmiin. Vastuualueen talousarvion ulkoisten erien tulos ilman poistoja oli euroa (2,5 %) tavoitetta heikompi. Toimintatuotot ylittyivät eurolla (2,3 %), toimintakulut ylittyivät eurolla (2,4 %). Myyntituotot ylittyivät eurolla (10 %), selvimmin kiireellisten ja maksusitoumusasiakkaiden kotikuntakorvaukset ja työterveyshuollon myynti. Asiakasmaksutuotot jäivät euroa (5,6 %) alle tavoitteen, selvimmin suun terveydenhuollossa ja avohoidossa. Terveysvalvonnan taksakertymä ylitti tavoitteen. Toimintakuluissa palkkakulut sivukuluineen ylittivät niukasti budjetoidun ( euroa, 0,7 %). Asiakaspalvelujen ostot omaan toimintaan pysyivät budjetissa (alitus euroa, 3,7 %). Tärkein vastuualueen budjettiylitykseen vaikuttanut tekijä oli uusien tarvikeryhmien tulo maksuttomien hoitotarvikkeiden jakelun piiriin vuodelle 2013 sekä tarvikejakelun asiakasmäärän tuntuva kasvu. Vastuualueen vuoden 2013 toimintakate oli kuitenkin 1.3 % parempi kuin vuonna 2012.

15 13 Erikoissairaanhoidon vastuualue Vuosi 2013 oli erikoissairaanhoidolle varsin työntäyteinen ja taloudellisesti hyvä. Vastuualue teki ylijäämäisen tilinpäätöksen. Toimintatuotoissa jäimme hivenen alla tavoitteiden. Suoritteet ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti, käyntimäärät ovat nousseet lähes :een, myös hoitojaksot ovat kasvaneet. Keskimääräiset hoitoajat ovat edelleen lyhentyneet kun hoitopäivät ovat vähentyneet reiluun hoitopäivään. Suhteellisesti merkittävin lasku suoritteissa on ollut naistentaudeilla ja äitiyspoliklinikan käynneissä, koska kesällä jouduttiin ensimmäistä kertaa sulkemaan poliklinikat kuukaudeksi lääkärivajeen takia. Neurologian ylilääkärin siirryttyä muihin tehtäviin, jouduttiin neurologian palveluja hankkimaan ostopalveluina. Lääkäritilanne on yleisesti pysynyt varsin hyvänä, rekrytointivaikeuksia on ollut neurologiassa ja naistentaudeilla. Merkittävin kasvu käynneissä oli urologiassa, talousarviovuonna potilaita oli kolmanneksen enemmän kuin vuotta aikaisemmin, käyntejä oli yli Lähetteiden määrä nousi ensimmäistä kertaa yli 11000:een, kasvua edellisestä vuodesta oli 5,6 %. Muuten ostopalveluissa, sairaanhoitopiirin ulkopuolisten sairaaloiden sekä keskussairaalan käytössä pysyttiin talousarviossa ja tehdyissä suunnitteissa. Päivystyksen ulkoistaminen on tuonut helpotusta ennen kaikkea siihen, että kuntayhtymän omien lääkäreiden päiväaikaista työpanosta sekä toiminnan sujuvuutta on voitu lisätä. Päivystys on toiminut varsin kustannustehokkaasti, keskimääräinen nettokustannus per päivystyspotilas on 131 euroa. Vuosi 2013 muodostui varsin hektiseksi uuden hyvinvointikuntayhtymän perustamishankkeen takia. Erikoissairaanhoito oli mukana omalla työpanoksellaan ja Hykyn toteutuksessa saavutettiin varsin hyvä lopputulos. Erikoissairaanhoidon osalta merkittävintä oli hoitopalvelujen lakkauttaminen ja hoitohenkilökunnan siirtyminen erikoissairaanhoidon palvelualueelle. Päätös tulee selkeyttämään johtamista. Erikoissairaanhoidon palvelualueelle siirtyi lisäksi radiologia, laboratorio ja lääkehuolto Hoitotakuun toteutumisen suhteen meillä ei ole ollut ongelmia, ja olemme edelleen osallistuneet Kanta-Hämeen keskussairaalan jononpurkuun painopisteen siirtyessä ortopediasta enemmänkin plastiikkakirurgiaan. 70 % leikkausalihenkilökunnasta vaihtui vuoden 2013 aikana, mikä aiheutti toimintaan omat haasteensa. Attendo Oy on hoitanut jo vuodesta 2005 lähtien kuntayhtymän päivystyksen. Päivystyspalvelut ovat toimineet sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Päivystyskäyntien määrä on erikoissairaanhoidossa noussut :een, ja kun perusterveydenhuollon käynnit ovat vähentyneet, yhteensä käyntejä kertyi viime vuonna Päivystyksen vastuulääkäri Heini Elo piti elvytyskoulutusta päivystyksen henkilökunnalle ja lääkäreille.

16 14 Mielenterveyspalvelujen vastuualue Vuoden 2013 aikana, loppuvuotta kohden kiihtyvällä tahdilla vastuualue osallistui hyvinvointikuntayhtymän perustamisen suunnitteluun. Mielenterveystyön vastuualueella muutokset kohdistuivat mielenterveystyön peruspalveluihin. Puheterapeutit, oppilashuolto ja perheneuvola valmistautuivat siirtymään perhepalvelujen palvelualueelle terveyskeskuspsykologien jäädessä mielenterveys- ja päihdetyön palvelualueelle ja nuorisoneuvojan siirtyessä aikuissosiaalityön alaisuuteen. Samoin päätettiin siirtää aiemmin kuntien sosiaalityöntekijöiden vastuulla olleet SHL-lain mukaiset mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut mielenterveys- ja päihdetyön palvelualueelle. Toimiva lapsi&perhe -menetelmien juurruttaminen jatkui. Vastuualue järjesti yhden päivän koulutuksen, jossa puolet päivästä tarjottiin tietoa menetelmästä koko FSTKY:n henkilökunnalle ja toinen puolikas päivästä syvennettiin menetelmään koulutettujen työntekijöiden osaamista. Kouluttajana toimi FT Mika Niemelä THL:sta. Edellisvuoteen verrattuna interventioiden määrä väheni, koska 2012 aikana toteutettuun koulutukseen liittyen TL&P-interventioita tehtiin runsaasti. Vuonna 2013 vastuualueelle myönnettiin kehittämisraha dialektisen käyttäytymisterapian (DKT) järjestämiseen. Vuonna 2014 toteutettavassa koulutuksessa tavoitellaan laajaa osaamisen lisäämistä tämän haasteellisen potilasryhmän kohdalla. Mielenterveystyön peruspalveluissa päästiin maaliskuussa 2013 tilanteeseen, jossa kaikki toimet olivat täytetty. Tämä mahdollisti palveluprosessien kehittämisen mm. kouluvalmiustutkimusten ja lasten psykologisten tutkimusten osalta. Oppilashuollossa kouluttauduttiin Työrauhaa kaikille menetelmään. Yksi perheneuvolan psykologi jatkoi asiantuntijana Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa oikeusministeriön Follo-projektissa. Projektin tavoitteena on kehittää asiantuntija-avusteista sovittelua huoltoriitoihin. Puheterapeutit muuttivat Kutomon hammashuollon alta Korkeavahaan joulukuussa A-klinikan käynneissä tapahtui kasvua. Kehittämishankkeena vuonna 2012 järjestetty A- klinikan avokuntoutuskurssi palkittiin laastupalkinnolla. Kurssi järjestettiin myös syksyllä 2013 ensimmäisen kurssin saaman myönteisen palautteen rohkaisemana. Asiakaspalveluostoihin varattu määräraha ylitettiin, kuten jo monena edeltävänä vuonna. Alkoholia myydään Forssassa noin neljä litraa enemmän/asukas kuin koko maassa. Ehkäisevässä päihdetyössä jatkettiin PAKKA -työtä (Anniskelutyöryhmä, Tarjontatyöryhmä) ja käynnistettiin seutulupalausuntokokeilu ja työryhmältä pyydettiin lausuntoa neljään alkoholilupahakemukseen. Lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoiden palveluiden kysyntä kasvoi selvästi edellisistä vuosista. Lastenpsykiatrian poliklinikan suoritteet ylittivät selvästi suunnitteen (128 %). Nuorisopsykiatrian poliklinikalla ei enää loppuvuodesta 2012 pystytty vastaamaan lisääntyneeseen palveluiden kysyntään hoitotakuun määräämissä ajoissa, minkä vuoksi nuorisopsykiatrian poliklinikalle palkattiin tilapäiseen työsuhteeseen sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijä on perheterapeutti ja lasten- ja nuorisopsykiatrian asiakkaiden sosiaalietuuksien hoitamisen lisäksi hän on ollut vahvasti mukana nuorisopsykiatrian perhetyössä. Yhtymähallitus edellytti, kun päätös tilapäisen työntekijän palkkaamisesta tehtiin, että palkkakulut katetaan ulkokuntalaskutuksella. Tässä tavoitteessa onnistuttiin, tulosyksikön vuoden 2013 ulkokuntalaskutus oli On ilmeistä, että vastaavanlaista lisäresurssointia tullaan tulevinakin vuosina tarvitsemaan lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikalla, koska nähtävissä on ennemminkin hoidon tarpeen lisääntyminen kuin väheneminen. Lastenpsykiatrian poliklinikan tutkimuksissa ja hoidoissa pyritään lisäämään nuorempien alle kouluikäisten ikäryhmien käyntejä. Tämän

17 15 vuoksi työryhmästä psykologi osallistui vauvojen varhaisen vuorovaikutuksen koulutukseen ja vs. psykoterapeutti osallistui vuorovaikutusarviointikoulutukseen. Lastenneuvolan kanssa jatkettiin myös yhteistyötä ns. korkean riskin pikkulapsiperheiden asioissa. Nuorisopsykiatrian poliklinikalla jatkettiin tiivistä yhteistyötä koulujen oppilashuollon sekä perheneuvolan nuorten kanssa työskentelevän henkilön kanssa. Aikuispsykiatrian hoitoprosesseja kuvattiin ITE-kyselyistä nousseen kehittämisidean pohjalta, kirjalliseen muotoon prosessikuvaukset tuotti poliklinikan psykiatrinen sairaanhoitaja lisäopintojensa lopputyönä. Toiminta aikuispsykiatrian poliklinikalla jatkui entisin rakentein: akuuttityöryhmä, kaksi solua ja vanhuspsykiatrinen vastaanotto. Avohoidon yksi haaste on nuorten aikuisten päihde- ja mielenterveysongelmien vyyhteytyminen yhdessä persoonallisuushäiriöiden, opintojen keskeytymisen, taloudellisten vaikeuksien ja sosiaalisen tuen puuttumisen vuoksi. Osasto 11A jatkoi katkaisuhoitojen sisältöjen ja päihdepsykiatrisia arvioiden kehittämistä yhteistyössä A-klinikan kanssa. Osasto 11A vastaa viikonloppuisin ja arkipyhinä opioidikorvaushoitopotilaiden lääkejaosta, ja kävijöiden määrä kasvoi merkittävästi. Kaiken kaikkiaan polikliinisia käyntejä osastolla 11 oli vuonna , kun vastaava luku oli vuonna Osasto 11B:lla hoidettiin psykoottisia, vaikeasti masentuneita ja orgaanisista syistä sekavia potilaita. Ajoittain muistisairaiden vanhuspotilaiden hoitoajat pitkittyivät sopivan jatkohoitopaikan löytymisvaikeuksien vuoksi. Kesällä 2013 osaston 11 kuormitus oli ajoittain erittäin matala, mikä huomioidaan vuoden 2014 kesän suunnittelussa. Syksyllä 2013 osaston 13, päiväosaston ja päivätoimintakeskuksen henkilökunta alkoi systemaattisesti informoida potilaita ja heidän läheisiään tulevasta muutoksesta. Osaston 13 toiminta viikko-osastona päättyi joulun alla, ja virallisesti kyseiset kolme yksikköä yhdistettiin Tehostetun tuen yksiköksi vuoden vaihteessa. Samalla Sopukan asuntojen vuokraustoiminta päättyi. Syksyn 2013 aikana jokaisen jaksohoitopotilaan ja hänen verkostonsa kanssa pidettiin hoitosuunnitelmapalaveri, ennakoitiin tulevaa muutosta ja tehtiin uusien olosuhteiden mukainen hoito- ja kuntoutussuunnitelma.. Vuoden 2012 aikana järjestettiin näiden kolmen yksikön henkilöstölle yhteinen kehittämiskoulutus, ja yhteisen toimintastrategian ja yhdessä sovittujen työkäytäntöjen kehittämistä jatkettiin vuoden 2013 aikana työnohjauksellisessa viitekehyksessä työnohjaaja Anne Saarnio-Jokisen johdolla. Syksyn kuluessa toimintoja alettiin yhdistää, vaikka virallista yhdistymistä ei vielä ollut tapahtunut. FSTKY:n aloitteesta järjestettiin koulutus, josta valmistui Toimiva lapsi & perhe -kliinikkoja Forssan ja Someron kaupungille sekä Forssan terveydenhuollon kuntayhtymälle. Koulutetut kliinikot toimivat työpaikoillaan lapsikeskeisen ennaltaehkäisevän työn asiantuntijana ja käyttävät Toimiva lapsi & perhe -työmenetelmiä. Nyt FSTKY:ssä työskentelee 17 koulutettua kliinikkoa, kun aiemmin koulutetut lasketaan mukaan.

18 16 Sairaanhoidollisten palvelujen vastuualue Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta toteutui pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti. Vastuualueen tulot ylittyivät sisäisessä myynnissä. Vastuualueella tavoitteena on edelleen ollut lähipalvelujen turvaaminen, palvelujen saaminen diagnostiikan ja hoidon vaatimassa ajassa ja laadukas toiminta. Toiminta on jatkunut omana toimintana täydentäviä palveluja ostaen ja alueellista toimintaa kehittäen. Sairaanhoidollisten palvelujen yksiköt ovat järjestäneet koulutusta muulle henkilökunnalle sekä sidosryhmille suunnitelman mukaisesti. Toiminnan kehittämisessä tärkeinä apuvälineinä ovat olleet ITE-arviointi ja työhyvinvointikysely sekä niiden perusteella tehdyt jatkosuunnitelmat. Vastuualueen suurin hankinta toimintavuonna oli radiologian yksikön mammografialaitteen hankinta. Hankinta, joka oli budjetoitu vuosille 2013 ja 2014, toteutettiin vuoden lopussa. Laitteen käyttöönotto ja koulutus toteutui vuoden 2014 alussa. Vastuualueen sisäiset tulot ylittyivät menoja enemmän ja tämä ylitys palautettiin tutkimuksia tilanneille tulosyksiköille tutkimusten käytön suhteessa. Radiologian osalta palautus oli noin euroa ja laboratorion osalta euroa. Radiologialla toimittiin toimintavuoden ajan ostettujen radiologipalvelujen varassa. Radiologipalvelut ostettiin sopimuksen mukaisesti ensisijaisesti Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriltä. Radiologipula hankaloitti toimintaa ja aiheutti tutkimusviiveitä erityisesti ultraäänitutkimuksissa kesän aikana. Lisäksi lausuntojen saanti viivästyi tavoitteeseen verrattuna. Täydentävästi tarvittiin myös yksityisten palveluntuottajien palveluja. Radiologian tutkimuksia tehtiin tavoitteen mukainen määrä. Magneettitutkimukset toteutuivat 93 %. Radiologien rekrytointi onnistui vuoden lopussa niin, että vuoden 2014 alusta alkaen radiologian yksikössä työskentelee kolme osaaikaista radiologia, joista yksi on vakituisessa virassa. Omassa laboratoriossa tehtyjen tutkimusten määrä lisääntyi maltillisemmin kuin edellisinä vuosina. Vuonna 2013 tehtiin itse tutkimusta, joka ylittää vuoden 2012 toteuman 1,5 % ja vuoden 2013 suunnitteen 5,1 %. Laboratorion omavaraisuusaste pysyi entisellä tasolla. Laboratoriossa otetaan ja tutkitaan myös keskussairaaloiden potilaiden näytteitä. Nämä tutkimukset nostavat osaltaan menoja, mutta näkyvät vastaavasti myös tuloissa. Verikeskusohjelman käyttöönotto siirtyi vuodelle Lääkekeskus on osallistunut Fimean moniammatillisen työryhmän työskentelyyn, jonka tarkoituksena on vanhusten lääkkeiden käytön järkevöittäminen. Vuoden lopussa alkoi myös Tekesin rahoittama lääkehoidon Ketjut kuntoon -hanke. Molemmat hankkeet jatkuvat vuonna Lääkekeskus on jatkanut osastofarmasian toteuttamista erikoissairaanhoidon osastoilla. Lisäksi syksyllä farmaseutti osallistui toisinaan myös lääkärikierroille. Lääkehoidon kokonaisarviointeja on tehty suunnitelman mukaan. Lääkekeskus jatkoi lääkehuollon palvelujen tuottamista Someron kaupungin toimipisteisiin ja Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy:lle. Fysioterapian suoritteet toteutuivat lähes suunnitellun mukaisesti ja saatu asiakaspalaute pysyi hyvänä. Asiakaskysely toteutettiin joulukuussa. Fysioterapeutit ovat edelleen osallistuneet hoitohenkilöstön potilaiden toimintakykyä edistävän hoitotyön kehittämiseen, mutta henkilökohtaisen opastuksen toimintamallin kehittäminen ei ole vielä toteutunut. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden kulut ylittivät budjetin eurolla, josta suurin osa meni henkilökohtaisiin apuvälineisiin (esim. proteesit ja ortopediset jalkineet). Terapiapalveluihin varatut määrärahat riittivät toimintaan kokonaisuutena, mutta kuntakohtaiset erot suunnitteiden ja toteuman välillä olivat suuria.

19 17 Tukipalvelujen vastuualue. Materiaalihallinnon osalta on vuonna 2013 jatkettu yhteistyötä niin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hankintatoimiston kuin Kanta- Hämeen sairaanhoitopiirin materiaalitoimintojenkin kanssa. Näiden lisäksi yhteistyötahoja ovat olleet tavarantoimittajien ohella Kunta- Pro Oy sekä KL-Kuntahankinnat Oy. Kuntayhtymän omia materiaali- ja laitekilpailutuksia olivat mm. suun terveydenhuollon tarvikkeet, suoradigitaalinen mammografialaite sekä ultraäänilaite. Forssan sairaalassa jatkettiin aloitettua ikkunoiden vaihtotyötä. Forssan sairaalan paineilmakompressorit uusittiin normaali- sekä instrumenttiilmaverkostoon. Hallinnon uusien tilojen ensimmäisen vaiheen saneeraus aloitettiin. Modulaarisen osastotäydennyksen suorittamista on jatkettu edelleen vuonna Keskusvarastosta on myös jalkauduttu eri toimipisteisiin kuntien alueella tukemaan hoitotarvikkeiden hyllypaikkamerkintöjen tekemistä. Syksyllä 2013 ryhdyttiin materiaalihallinnossa valmistelemaan siirtymistä hyvinvointikuntayhtymään määrittelemällä asioita, jotka tuli ottaa huomioon organisaation muuttuessa. Näitä olivat esim. muuttuva kustannuslaskenta materiaalikulutuksen osalta, mikä vaati muutamia parametrien muutoksia materiaalihallinnon Keybox toiminnanohjausjärjestelmään. Teknisten palveluiden osalta yhteistyötä jatkettiin Forssan kaupungin teknisen toimen kanssa esimerkiksi yhteisillä tarjouspyynnöillä. Jokioisten kunnan puhelinvaihde siirrettiin kuntayhtymän vaihteeseen. Ilman laadun vuoksi jouduttiin luopumaan Kutomon hammashuollon tiloista ja rakentamaan pääterveysasemalle korvaavat tilat nk. hammashuollon siipeen. Kyseisistä tiloista puheterapeutit siirtyivät Korkeavahan terveysasemalle, jonne heille kunnostettiin tilat. Ypäjän kellarikerroksen sosiaalitilat kunnostettiin kosteusepäilyjen vuoksi. Humppilan terveysaseman käyttövesiverkosto uusittiin kokonaisuudessaan lukuisten vesivuotojen vuoksi. Samalla korjattiin vuodoista johtuvat vauriot. FSTKY:n Syyspäivän ( ) tunnelmia avoimin mieli uutta kohti.

20 18 Hoitopalvelujen vastuualue Hoitopalvelujen vastuualue on toiminut koko FSTKY:n 13-vuotisen toiminnan ajan. Vastuualueen tehtävänä oli tuottaa eri koulutuksen omaavien hoitajien, välinehuoltajien ja osastonsihteerien työpanos muiden vastuualueiden määrittämässä laajuudessa. Hoitopalvelujen vastuualueen tavoitteena oli hyvän ja laadukkaan hoitotyön toteuttaminen vastuualuerajoja ylittävällä yhteistyöllä. Viime vuoden toimintaa sävytti vastuualueen lakkauttaminen vuoden lopussa. Tulevasta palvelurakennemuutoksesta keskusteltiin osastonhoitajakokouksissa. Tutustumalla ohjausryhmän ja työvaliokunnan muistioihin saatiin kuvaa tulevasta. Työvaliokunnassa ei ollut hoitopalveluiden edustajaa. Vuonna 2013 sairauspoissaolot lisääntyivät yli 500 päivällä verrattuna edelliseen vuoteen. Perhevapaita pidettiin 1264 päivää enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Varahenkilöistä ns. kiertohoitajat sijaistavat pääsääntöisesti eri vuodeosastoilla enintään kolme työpäivää kerrallaan alkavaa sairauspoissaoloa kohden. Kiertohoitajien työpanoksella korvattiin muun henkilökunnan äkillisiä poissaoloja. Koska sijaisten saaminen äkillisiin poissaoloihin on heikentynyt, on kiertohoitajien toiminta koettu yksiköissä erityisen tarpeellisena niin hoitotyön toteuttamisen kuin henkilökunnan jaksamisenkin parantamiseksi ja turvaamiseksi. Varahenkilöt korvaavat muun henkilökunnan poissaoloja. Nykyisen toimintatavan mukaisesti varahenkilöt ovat pääsääntöisesti toimineet vain kotiosastoillaan. Varahenkilöiden työsuunnittelun ja koordinoinnin tehostamisen suunnittelu aloitettiin. Avoimeksi tulleet hoitotyön vakanssit jätettiin syksyllä vakinaisesti täyttämättä meneillään olleen palvelurakenneselvityksen vuoksi. Vakansseille oli rekrytoituna määräaikaiset työntekijät. Työkierron sulautuminen normaaliksi käytänteeksi on osoittautunut haasteelliseksi. Kuitenkin työkierron on todettu olevan yksi tehokkaimmista toimintatavoista henkilökunnan osaamisen vahvistamiseksi. Kuluneena toimintavuotena 10 henkilöä toteutti suunnitellun yhdeksän viikon työkierron. Hoitotyön sisällön kirjaamisen muutos ns. rakenteisen kirjaamisen mukaiseksi on iso haaste koko henkilökunnalle. Kirjaamisella varmistetaan potilaan hoidon perusasioiden kirjatuksi tuleminen kaikissa tilanteissa. Rakenteiseen kirjaamiseen siirtymisen tavoitteena on yhtenäistää kirjaamiskäytäntöjä, parantaa kirjaamisen ja hoidon laatua sekä saada laadukas hoitotyö näkyväksi. Uuden kirjaamismallin koulutus ja käytäntöön vienti aloitettiin. Yksikkötasolla suuri toiminnallinen muutos oli psykiatrian kuntouttavan osaston, osasto 13, lakkauttaminen ja muuttaminen uudeksi psykiatrisen avohoidon kuntoutusyksiköksi yhdessä avohoidon yksiköiden kanssa. Henkilökunnan toiminnan pääpaino oli potilaiden ohjaaminen ja valmentaminen tulevaan uuteen toimintatapaan. Muutostyössä henkilökunnalla oli apuna ulkopuolista suunnitelmallista työnohjausta. Taloudellisesti tarkasteltuna vastuualue onnistui hyvin, toteuma oli 1,1 % alle määrärahavarauksen. Tilitasolla tarkasteltuna ylitystä oli erilliskorvauksien käytössä sekä asiakaspalvelujen ostossa. Kate asiakaspalvelujen ostoon tuli vakinaisen henkilökunnan palkkavarauksista (avoimet vakanssit). Eläkemaksuja maksettiin vähemmän ja sairausvakuutuskorvauksia tuloutui enemmän kuin oli budjetoitu. Päivystyspoliklinikka toimii ympäri vuorokauden hoitaen kaikki ensiapua ja kiireellistä hoitoa vaativat potilaat. Yhteispäivystys hoitaa ajanvarauksella tulevat nopeasti hoidettavat päivystyspotilaat. Osa potilaista tulee päivystyslähetteellä, suurin osa ilman lähetettä. Lääkintävahtimestari Matti Hammarberg kipsaamassa potilaan jalkaa.

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU ERIKOISSAIRAANHOITO SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2013 30.04.2013 30.04.2012 % Hoitopäivät, yleissairaudet

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Mielenterveystyö. Forssan seudun terveydenhuollon ky. Vuoden 2009 tarjouksen liite. Suoritteet

Mielenterveystyö. Forssan seudun terveydenhuollon ky. Vuoden 2009 tarjouksen liite. Suoritteet Forssan seudun terveydenhuollon ky. Suoritteet TAMMELAN KUNTA Vuoden 2009 tarjouksen liite Mielenterveystyö Avohoito HOITOPÄIVÄT* 2006 2007 2008 2008 Tarjous 2006 2007 2008 2008 Tarjous sopimus (1-6) 2009

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2016

KYSin kuntakierros 2016 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.07.2012 31.07.2011 % Hoitopäivät, yleissairaudet 51850 25596 49,4 26112-2,0 Hoitojaksot,

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I HYKS Nuorisopsykiatria Helsinkiläisiä nuoria on vuoden 2014 aikana tutkittu ja hoidettu HYKS Nuorisopsykiatrian Avohoidon, Osastohoidon ja Erityispalvelujen klinikassa. Organisaatio on sama, mutta yksikkömuutosten

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut Miksi sairaalan pitää uudistua? toimintaympäristö muuttuu nopeasti väestö ikääntyy

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot