KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus Aika klo 18:00-21:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kirkonseudun asemakaavan muutos kortteleissa , 1010, Kauppakeskuksen tilannekatsaus Arvi Ojalan kuolinpesän oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä koskien Keskuskarintien kosteikkoalueen maavuokrasopimusten irtisanominen 218 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kunnallisvalituksesta koskien Kalajoen kaupunginhallituksen päätöstä Suunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi vuoteen Tonttijaon muutosesitys Hiekkasärkkien asemakaavan korttelissa Saatavan poistopäätös / vuodeosastomaksu Työryhmän perustaminen Raution kylän kehittämisen tueksi Kaupunginhallituksen ja lautakuntien vastineet vuoden 2013 arviointikertomukseen 224 Kuljetuskoordinaattorin viran määräaikainen täyttäminen Kansainvälistymiskoordinaattorin toimen määräaikainen täyttäminen 226 Perusturvassa avautuneitten virkojen ja sijaisuuksien täyttölupa 227 MRL 137 :n mukainen suunnittelutarveratkaisu / Vesikolmio Oy 228 Option käyttö ateriakuljetusten hankinnassa Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset Tiedoksi saatettavat asiat

2 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ OSALLISTUJAT Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Myllylä Raili puheenjohtaja Alho Sirkka jäsen Hihnala Tarmo jäsen Niemelä Kullervo jäsen Pahkala Eija jäsen Puusaari Alpo varapj Saari Hanna jäsen Tuliniemi Juha jäsen Untinen Jorma jäsen Heikkilä Miika valt. I vpj Arvo Jouko valt. II vpj Tilus Riitta A. valt. III vpj Puoskari Jukka kaupunginjohtaja Juvonen Otso kaupunginsihteeri Himanka Miia elinkeinojohtaja kello Nykänen Kari arkkitehti kello Matkaselkä Ari maanmittausteknikko kello Rahkola Kirsti palvelualuejohtaja/hyvin v.palv kello POISSA Märsylä Pekka valt.pj LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Raili Myllylä Alpo Puusaari Otso Juvonen Puheenjohtaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 217, 218, 227 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kullervo Niemelä ja Hanna Saari Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Kalajoki

3 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Allekirjoitukset Kullervo Niemelä Hanna Saari PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Arkistosihteeri Raija Aho

4 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kirkonseudun asemakaavan muutos kortteleissa , 1010, / /2014 ElMaTmk (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Kaavoituskatsauksessa 2013 keskustan kauppakeskuksen kaavoitus on esitetty käynnistyväksi vuonna Kaavan laatija on puitesopimuskumppani Arkkitehdit m3 Oy Oulusta (kaavoituspäällikön viranhaltijapäätös 7 /2013, ). Kaavamuutosalue koskee Kalajoen kaupunkikeskustan keskeisimpiä kauppakortteleita. Kaavamuutoksella mahdollistetaan toimiva, yhtenäinen ja alueen vetovoimaa lisäävä asemakaava, jolla mahdollistetaan keskustan tiivistyminen, kaupan palveluiden kehittyminen ja vetovoimaisen kaupunkikeskustan (kaupunkilaisten olohuone) muodostuminen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 17 ha. Kauppakeskuskorttelien (vanha linja-autoaseman kiinteistö sekä Kauppajengi ja Halpahalli) lisäksi suunnittelu käsittää Kalajoen Kristillisen opiston ja Lasiliikkeen korttelit, K-Supermarketin ja Ojan Raudan korttelit. Kalajoen kaupunki on pyrkinyt edesauttamaan kaupunkikeskustan keskeisimmän korttelin (linja-autoaseman kiinteistö) kehittymistä hankkimalla kiinteistön osakkeet omistukseensa. Linja-autoaseman kiinteistölle on tehty kuntotarkastus ja arvio rakennuksen purkamisen kustannuksista. Linja-autoaseman tontille on tehty useita suunnitelmia. Vuoden 2000 kaavoituksen yhteydessä hahmoteltiin tontin käyttöä. Myöhemmin kortteliin on tehty diplomityö (Ville-Pekka Ikola 2008) ja konseptisuunnitelma (Arkkitehtitoimisto Laatio 2009). Kalajoen kaupunki on tilannut kaupan asiantuntijaosaamista Kauppatieto Oy:ltä ( ) ja Prometheus Partners Oy:ltä (2013). Kauppakeskuksen konseptisuunnitelman arkkitehtisuunnittelua on tehnyt Arkkitehdit JKMM Oy (2013). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut. Suunnitelmassa esitetään suunnittelualueen rajauksen lisäksi kaavan tavoitteet ja osallistahot ja osallistumisen mahdollisuudet, laadittavat selvitykset ja kaavoituksen aikataulu. Oheismateriaalina on osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavoituspäällikkö: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle osallistumis- ja arviointisuunnitelman asettamista nähtäville. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Asemakaavamuutos aluetta laajennetaan Koulutiehen asti. Kalajoentien ja Koulutien välinen kaupan kortteli tutkitaan asemakaavamuutoksen yhteydessä.

5 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Khall ElMaTmk Päätöspykälä tarkistettiin kokouksen yhteydessä. Oheismateriaalina on osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville sen jälkeen kun kaava-aluetta on laajennettu Koulutien suuntaan. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Useita hahmotelmia asemakaavaluonnokseksi on laadittu. Hahmotelmis ta on pyydetty alustavia kommentteja alueella toimivilta kaupan yrityksiltä. Ase ma kaa va hah mo tel maa on osittain kommenttienkin pohjalta työstetty. Kaupan si joit tu mi sen ja laa je nemi sen osalta hae taan kaaval lista rat kai sua, jo ka mah dol lis taa kau pan kehitty mi sen kes kei simmil lä kau pan kortte lialueilla hyvin. Kau pun kiku vaan ja ra ken nusta paan kiinni tetään eri tyistä huomiota. Kaa van käyn nistyt tyä on käyty useita neu vottelu ja kau pan toimijoiden ja mui den toimi joiden kanssa kaa va-alu eel la pää osin kau pun ginjohtajan ja elin keino johta jan toi mesta. Hah motel mas sa on esi tetty malli, jossa 1) Kauppakeskuskorttelin osalta (ajantasa-asemakaavakorttelit ) Ka la joen tien puo lei nen ka tu jul ki si vu säi ly tet ty entisen kaltaisena rajaamassa katuti laa. Tällä tavoin au to paik ko ja mah tuisi noin 230 kpl (maantasoon), ja siitä las kettuna ra ken nus oi keutta voisi olla n k-m2. Kaavamerkintä voisi mahdollis taa myös kattopy säköin nin, jol loin kaup pa kes kuk sen koko voi si olla k-m2. Kortteliin 1004 on tarkoituksenmukaista osoittaa lisärakennusoikeutta. 2) Korttelin 1008 osalta tontilla 2 sijaitsevan rakennuksen laajennusosa on mahdollista toteuttaa olevan rakennuksen itäpuolelle. Tämä mahdollistaa 5000 k-m2 rakennusoikeuden. Huolto voitaisiin toteuttaa raken nuk sen takaa kier täen. 3) Korttelin 1101 osalta tontit yhdistetään ja liikenteellisiä ratkaisuja on tutkittu kaupan toiminnallisuuden osalta. 4) Liikennealueelle ei osoiteta liikerakentamisen tonttia.

6 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus ElMaTmk Alustavaa luonnoshahmotelmaa esittelee kokouksessa Arkkitehdit m3:n Jaakko Kallio-Koski. Kaupunginjohtaja ja elinkeinojohtaja kertovat neuvotteluiden etenemisestä kaupan toimijoiden osalta. Oheismateriaalina on alustava hahmotelma ja ajantasa-asemakaavakartta, jossa on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukainen kaava-alueen rajaus. Kaavoituspäällikkö: Korttelin 1008 laajentumisen osalta elinkeino- ja maankäyttötoimikunta linjaa etenemistapaa. Muilta osin elinkeino- ja maan käyt tö toi mi kun ta lin jaa jat ko suun nit telua seuraavasti: 1) Kaava-alue laajennetaan käsittämään korttelin 1101 tontti 5 (Y-p). Tontille tutkitaan kaupan mahdollistavaa kaavamerkintää. 2) Kauppakeskuskorttelia tutkitaan kokonaisuutena, maantasopysäköin nin lisäksi mahdollistetaan kattopysäköinti. Kauppakeskuksen yhteyteen tutkitaan pistemäisen asuinkerrostalon mahdollistamista. 3) Muun muassa kaupunkikuvallisista syistä valtatien 8 suo ja vi her alu eel le, kort te lin 1005 länsipuolelle, ei osoiteta lii ke ra ken ta mi sen tont tia. Toi minnalle py ri tään osoit ta maan vaihto ehtoi nen si jainti paik ka. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Kaupan neuvottelujen edettyä päätetään korttelin 1008 laajentumis suunnasta. Kohdat 1-2 hyväksyttiin. Kohdan 3 osalta tutkitaan alueen rajaamista asemakaavamuutoksen ulkopuolelle. Tavoitteellisesti ra kennuspaikkaa ei osoiteta. Jos osoittamatta jättämiseen päädytään, neuvotellaan asiasta ensin yrittäjien kanssa. Jouni Jyrinki saapui kokoukseen asian esittelyn aikana klo 16:28. (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Kaavaluonnos on edellisen käsittelyjen linjausten pohjalta vielä keskeneräinen, eikä sitä esitellä kokouksessa. Viranomaisneuvottelun osalta on todettu, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lausunnossaan kaavaluonnoksesta ottaa kantaa viranomaisneuvottelun tarpeeseen. Kaavoituspäällikkö: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta keskustelee kaa van valmisteluvaiheen tilanteesta. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Asemakaavan valmisteluvaihe mer kit tiin tiedoksi.

7 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Khall 215 (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Kirkonseudun asemakaavamuutoksen laatimisvaiheen aineisto on valmistunut. Viranomaisneuvottelu on sovittu pidettäväksi ennen ehdotusvaiheen nähtäville asettamista. Asemakaava-alue on rajattu suunnittelun edetessä Kalajoentien ja Merenojantien itäpuolisille alueille aina Leipurintieltä jokeen asti. Kalajoen keskustasta suunnitellaan kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti monipuolista kaupunkikeskustaa, joka mahdollistaa yritystoiminnan kehittämisen ja kaupallisten palveluiden tiivistämisen ja uusien kaupallisten toimintojen sijoittumisen keskusta-alueelle. Suunnittelun tavoitteena on edesauttaa kaupunkikuvan muodostumista vetovoimaiseksi, mielenkiintoiseksi ja viihtyisäksi kaupunkikeskustaksi tiivistämällä ja tehostamalla kaupallisten toimintojen sijoittumista alueelle. Suunnittelualueen rakentamisen määrää ja tehokkuutta on nostettu merkittävästi kauppakeskuksen (1002/1) ja Kristillisen opiston (1006) osalta. Muiden korttelien rakentamisen määrät ovat pysynyt pääasiassa ennallaan. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 14,3 ha. Korttelialueita on n m2 (65 % koko kaava-alueesta), viheralueita n m2 (2 %), ja katu-/tiealueita n m2 (33 %). Rakennusoikeutta kaava-alueelle muodostuu yhteensä kerrosalaneliömetriä (k-m2). Asemakaavanmuutos mahdollistaa 3 5 vähittäiskaupan suuryksikön muodostamisen. Asemakaavassa alueelle muodostuvat liikerakentamisen korttelialueet KM, KM-1, KL, KL-4, AL-3 ja AL sekä opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue YO. Liikerakennusten korttelialueelle voidaan rakentaa I...VII -kerroksisia asuin-liikerakennuksia. Korttelialueella YO saa rakentaa julkisia tai yksityisiä I...III -kerroksisia palvelurakennuksia. Korttelialueelle (AL, AL-3) saa rakentaa I...II -kerroksisia asuin-liikerakennuksia. Yleisötilaisuus pidetään klo Esityslistan oheismateriaalina ovat kaa va kartta merkintöineen ja kaavaselostus. Kokouksessa asiaa esit te lee m3-arkkitehdeiltä Kari Nykänen. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää, että Kirkonseudun asema kaavamuutoksen laatimisvaiheen aineisto asetetaan nähtäville MRL:n 62 :n ja MRA :n 30 :n mukaisesti ja siitä pyydetään lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainituilta viranomaistahoilta. Ennen nähtäville asettamista kaavakartalle voidaan tehdä vielä teknisiä korjauksia. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että Arkkitehdit m3 Oy:stä arkkitehti Kari Nykänen ja elinkeinojohtaja Miia Himanka osallistuivat tämän asian käsittelyyn klo

8 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti

9 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kauppakeskuksen tilannekatsaus 65/ /2013 ElMaTmk (Valmistelija: elinkeinojohtaja Miia Himanka) Kalajoen kaupunki on hankkinut omistukseensa Kiinteistö Oy Kalajoen linja-autoaseman osakkeet pl. Matkahuollon osakkeet. Matkahuollon kanssa on käyty alustavat hintaneuvottelut, mutta ratkaisevaa Matkahuollon ratkaistavissa on sen tuleva toimipaikka sekä liikennejärjestelyt henkilöliikenteen ja tavaraliikenteen näkökulmasta. Asia ratkennee kevään 2013 aikana. Linja-autoaseman kiinteistön vuokrasopimukset ovat voimassa syyskuun loppuun 2013 saakka. Sopimuksia voidaan tarvittaessa jatkaa rajallisesti. Keskustan osayleiskaavaan liittyvä Kalajoen kaupallinen selvitys on parhaillaan valmistumassa. Selvityksessä käsitellään Kalajoen kaupan nykytilanne, markkina- ja ostovoima-analyysit, ostosvirrat sekä Kalajoen kaupan tulevaisuuden näkymät ja mahdollisuudet (matkailu, väestönkasvu, ydinvoimala). Kauppakeskushankkeeseen liittyvä kaupallinen ja toiminnallinen konseptisuunnittelu on tarjouspyyntövaiheessa. Tarjouspyyntö on toimitettu FCG Finnish Consulting Group Oy:lle, Kauppatieto Oy:lle, Ramboll Finland Oy:lle, Realprojekti Oy:lle, Tuomas Santasalo Ky:lle sekä Urbanista Oy:lle, joilla kaikilla on kokemusta ja referenssejä kaupallisesta konseptisuunnittelusta. Tarjoukset otetaan vastaan pe mennessä. Konseptisuunnittelu pitää sisällään mm. kauppakeskuksen toimintamalliehdotukset, paikoituksen vaihtoehtoiset järjestämistavat, ankkuritavoitteet, kauppamixin, asuntojen sekä kunnallisten palvelujen kokonaisuuden selvittämisen kauppakeskuksen yhteyteen. Valittava konseptisuunnittelija tarkastelee erilaisia vaihtoehtoisia toimintamalleja Kalajoen kauppakeskuksen osalta sekä tekee ehdotuksensa Kalajoen kaupungille valittavasta konseptista perusteluineen. Asia tuodaan valmistelun kuluessa elinkeinoja maankäyttötoimikunnan käsittelyyn linjausten tekemistä varten. Konseptisuunnittelun ohessa voidaan alueen kaavoitus käynnistää samanaikaisesti. Seuraava vaihe pitää sisällään kauppakeskuksen kaupallisen konseptikehityksen sekä vuokrauksen. Myös tämä vaihe tultaneen kilpailuttamaan. Työvaiheina siihen sisältyvät mm. potentiaalisten toimijoiden kartoitus, vuokratasojen, ylläpitomaksujen ja kulujen määrittely, tuotto- ja kustannuslaskelmat, vuokrasopimusmallit, esivuokrasopimukset sekä luonnossuunnittelu arkkitehdin kanssa. Elinkeinojohtaja: Merkitään tiedoksi.

10 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. ElMaTmk (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Kiinteistö Oy Kalajoen linja-autoaseman kaikki osakkeet ovat kaupungil la. Kalajoen kaup pa kes kuk sen toiminnallinen ja kaupallinen konseptisuun nittelu on kil pailu tettu ja se on valmistunut alkuvuodesta Konsepti suunnitel man (kau palli nen ja toiminnallinen suunnittelu) teki Prometheus Partners Oy. Elin keino- ja maankäyttötoimikunta on ohjannut kaupan suunnittelijaa. Ko kouksessa on käsitelty väliraportti ja loppuraportti. Keskustan osayleiskaavoitukseen liittyvä kaupallinen selvitys on esitelty samassa yh teydessä. Tämän jälkeen JKMM Arkkitehdit on tehnyt luonnossuunnitelmat kauppakeskuksesta. Suunnitelmat ovat valmistuneet ja ne on esitelty elinkeino- ja maankäyttötoimikunnalle. Koemarkkinointi on tehty loppuvuodesta Asemakaavasuunnittelija on valittu ja asemakaavaluonnostelu käynnistetty. Useita neuvotteluja on käyty sekä paikallisten että muualla sijaitsevien kaupan alan toimijoiden kanssa. Oheismateriaalina on taulukko kauppakeskushankkeen jatkotoimista. Tässä vaiheessa tulisi linjata kauppakeskuksen etenemistapaa eli viedäänkö hanketta jatkossa eteenpäin rakennusliikevetoisella mallilla vai ns. kauppakeskusmallilla. Kauppakeskusmallissa joko kaupunki tai kiinteistöyhtiö veisi sekä hankkeen arkkitehtisuunnittelua että kaupan toimijoiden ja investoreiden kartoittamista eteenpäin ja rakennusliikevetoisella mallilla valittava rakennusliike vastaisi näistä toimista. Kummassakin etenemistavassa lainvoimainen kaava on tärkeä hankkeen etenemiselle ja toimijoiden sitoutumiselle. Elinkeinojohtaja: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta päättää kauppakeskuksen jatkotoimista ja etenemistavasta esittelyn jälkeen. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta linjasi kauppakeskushankkeen ensisijaiseksi etenemistavaksi rakennusliikevetoisuuden ja hyväksyi oheismateriaalina esitetyt jatkotoimet. Kauppakeskuksen valmistelu tilanne ja jatkotoimet saatetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle. Hanna Saari saapui kokoukseen tämän asiakohdan aikana. Khall 216

11 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Oheismateriaalina oleva Kauppakeskuksen jatkotoimien aikataulutus jaetaan kokouksessa. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kauppakeskuk sen valmistelutilanteen ja jatkotoimet. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että elinkeinojohtaja Miia Himanka osallistui tämän asian käsittelyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti

12 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus Arvi Ojalan kuolinpesän oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä koskien Keskuskarintien kosteikkoalueen maavuokrasopimusten irtisanominen 123/ / / /2013 Khall 217 (Valmistelija: maanmittausteknikko Ari Matkaselkä) Tero Ojala on tehnyt Arvi Ojalan kuolinpesän osakkaiden puolesta päivätyn oikaisuvaati muksen kaupunginhallituksen päätöksestä Oikaisuvaati mus on kirjattu saapuneeksi Ojalan laatima erillinen oikaisu vaatimus DNO:123/2014 on saa punut myöhässä ( ). Oikaisuvaa timuksen sisältö on seuraavan sisältöinen: "Me Arvi Ojalan perikunta, emme ole tyytyväisiä kaupungin päätökseen irtisanoa yksipuolisesti mökki tonttimme vuokrasopimuksen. Haluaisimme jatkaa edelleen vuokrasopi mustamme Kalajoen kaupun gin kanssa. Mikäli Kalajoen kaupunki ei suos tu jatkamaan vuokrasopimusta, katsomme olevamme oi keutettuja saa maan kaupungilta mökin käypää arvoa vastaavan korvauksen. Peruste lemme asiaa sil lä, että tontti on alun perin saatu vuokralle Etelänkylän ja ko- ja kalastuskunnalta vaihdossa kiinteää omaisuutta (metsämaa) vas taan. Toivomme saavamme tähän oikaisuvaatimukseen vastauksen mah dollisimman pian." Arvi Ojalan kuolinpesä on mainittu myös (DNO: 123/2014) saapuneessa oikaisuvaatimuk sessa, jonka ovat laatineet yhteisesti Kes kuskarin kosteikkoalueen mökki läiset, Heikki ja Leena Jun nikkala, Arvi Ojalan kuolinpesä, Urpo Tavasti, Paavo Tavastin kuolinpesä, Tapio Heikki nen, Job Heik ki sen kuolinpesä se kä Antero ja Anne Penttilä. Edellä mainit tua oikai su vaatimusta koskevasta Kau punginhallituksen päätöksestä on Arvi Ojalan kuolin pesä jäänyt allekirjoituksen puut tumisen vuoksi huo mioimatta. Kaupunginhallituksen tulee kuitenkin käsitellä kaupunginhallituksen päätöksestä jä tetty oikaisuvaatimus myös Arvi Ojalan kuolinpesän osalta, koska yhteise nä laaditussa oikaisuvaati muksessa on Arvi Ojalan kuolinpesä mainittu, vaikkakin ilman allekirjoitusta, yhtenä oikaisuvaati muksen jättäjänä. Tero Ojalan laatiman, myöhässä ( ) saapuneen oikaisuvaatimuksen voi daan katsoa täydentävän yhteisesti laadittua oikaisuvaatimusta Arvi Ojalan kuolinpesän osalta. Kuntalain 89 :n mukaan kunnanhallituksen ja lautakunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viran omaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimus on käsi teltävä viipymättä. Kuntalain 92 :n mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömäs ti vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 93 :n oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök-

13 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus sen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteilla eli jos vaati muksen tekijä katsoo päätöksen olevan epätarkoituksenmukainen tai että 1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3. päätös on muuten lainvastainen. Oikaisuvaatimuksesta on ilmettävä, mihin päätökseen haetaan muutosta ja millä perusteella. Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjan ote on lähetetty asianomai selle. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa. Oikaisuvaatimus on tehty säädetyssä määrä ajassa ja oikaisuvaatimuksen tekijöillä on muutok senhakuoikeus päätökseen. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hylkää Arvi Ojalan kuolinpesän oi kai suvaatimukset DNO:123/2014 sekä edelliseen liittyvän oi kai su vaa ti muk sen täydennyksen DNO:123/2014 ja pitää kaupun gin halli tuk sen päätök sen voimassa. Perusteluina kaupunginhallitus toteaa, että keskuskarin kosteikkoalueen vuokralaisten Heikki ja Lee na Junnikkalan, Paavo Tavastin kuolinpesän, Job Heikkisen kuolinpesän, Arvi Ojalan kuolinpesän, Risto Kärjän sekä Antero ja Anne Penttilä maan vuokrasopimukset on irtisanottu Maanvuokralain 22 :n ja sekä edellä mai nittujen vuokralaisten vuokrasopimusten ehtojen mukai sesti. Perusteluina vuok rasopimusten irtisanomiselle on todettu alueen maankäytölle asetut tavoitteet sekä alueella käynnis sä oleva asemakaa van laatiminen. Kalajoen kaupunki ei ole ennakkoon sopinut vuokralaisten kanssa vuokra-alueen parantamisen kor vaamisesta tai ilmoittanut kirjallisesti halukkuudestaan lunastaa rakennuk sia, rakennelmia tai laitoksia. Maanvuokralain 5 luvun 76 :n mukaan vuokramiehellä on oikeus saada korvausta vuokra-alueelle tekemistään parannuksista vain, mikäli siitä on sovittu. Lisäksi irtisanottavien keskuskarin kosteikkoalueen mökkiläisten kanssa käydään neuvottelut korvaa vasta paikasta, jossa pyritään osoittamaan heille vuokratontti tai myytävä tontti Hiekkasärkkien alu eelta kaupungin hyväksymillä tontinluovutusehdoilla. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että maanmittausteknikko Ari Matkaselkä osallistui tämän asian käsittelyyn klo Merkittiin, että kaupunginhallituksen pu heen johtaja Raili Myl lylä ilmoitti ole-

14 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus vansa esteellinen ja poistui ko kouksesta tä män asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan toimi Alpo Puusaari. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti

15 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kunnallisvalituksesta koskien Kalajoen kaupunginhallituksen päätöstä / / / /2013 Khall 218 (Valmistelija: Maanmittausteknikko Ari Matkaselkä ja kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki) Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Kalajoen kaupunginhallitukselta lausuntoa kunnallisvalitukseen, jonka ovat jättäneet Heikki ja Leena Junnikkala, Paavo Tavastin kuolinpesä, Arvi Ojalan kuolinpesä, Job Heikkisen kuolinpesä ja Antero Penttilän kuolinpesä sekä Anne Penttilä. Kunnallisvalitus dnro 10619/14/2299 koskee Kalajoen kaupunginhallituksen päätöstä , jolla on hylätty oikaisuvaatimukset kaupunginhallituksen päätöksestä koskien valituksen jättäjien maanvuokrasopimusten irtisanomista lukien. Muutoksenhakijat ovat pyytäneet, että kaupunginhallituksen päätösten ja täytäntöönpano kielletään, päätökset kumotaan ja Kalajoen kaupunki velvoitetaan maksamaan muutoksenhakijoiden oikeudenkäyntikulut korkoineen. Esityslistan oheismateriaalina on kunnallisvalitus. Kalajoen kaupunginhallitus on irtisanonut Keskuskarin kosteikkoalueen maanvuokrasopimukset päätöksellään maanvuokralain 4 ja vuokrasopimuksissa mainittujen ehtojen mukaisesti. Muutoksenhakijat ovat jättäneet edellä mainitusta päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka Kalajoen kaupunginhallitus on hylännyt oikaisuvaatimuksen kokouksessaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valmisteltu lausunto on esityksen liitteenä. Kalajoen kaupunki on pyytänyt lausunnon antamiseen Pohjois-Suomen hal lin to-oi keu delta li säaikaa saakka. Pohjois-Suomen hallinto-oi keus on myöntänyt lisäajan. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan lausun non. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että maanmittausteknikko Ari Matkaselkä osallistui tämän asian käsittelyyn klo Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjoh taja Raili Myl lylä ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan toimi Alpo Puu saari. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus Liitteet 1 Lausunto Pohjois-Suomen halllinto-oikeudelle Keskuskarin kosteikko-alueen vuokrasopimusten irtisanominen / Kh

17 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Suunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi vuoteen /05.12/2014 PetuLtk (Valmistelija: Kirsti Rahkola, palvelualuejohtaja / Hyvinvointipalvelut) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista astui voimaan Laki vel voittaa kuntia laatimaan suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi Kalajoki-Merijärvi sote-yhteistoiminta-alueelle on laadittu Ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille "Kohti onnistunutta ikään tymistä". Uuden suunnitelman laatimisen pohjana on käytetty tätä ohjel maa huomioiden uuden vanhuspalvelulain mukaiset vaatimukset. Uuden vanhuspalve lulain mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikäänty neen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriu tumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden ja omais hoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suun nitelmassa keskei siä ovat kotona asumista ja kuntoutumista edistävät toi menpiteet. Suunni telma on laadittava osana kunnan strategista suunnitte lua ja suunnitelman hyväksyy kaupunginvaltuusto valtuustokausittain. Suunnitelmassa tulee arvioida ikääntyneen väestön hyvin voinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tar jolla olevien palvelujen riit tävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön palve luntarpeeseen vaikuttavia tekijöitä sekä määritel lä näille tavoitteet, toimen piteet ja vastuut sekä mää riteltävä miten kunta toteuttaa yhteistyötä mui den toimijoiden kanssa. Suunnitelman laati mista varten on perustettu työryhmä vanhustyön työnteki jöistä ja perustur va lautakunnan jäsenistä. Työryhmä on kokoontunut ja laatinut alustavan suunnitelman työn pohjaksi. Palvelualuejohtaja: Perusturvalautakunta päättää - lähettää alustavan suunnitelman lausuntoa varten vanhusneuvostolle - lähettää alustavan suunnitelman lausuntoa varten muille kaupungin hal lin to kun nille - pyytää lausunnot palautettaviksi perusturvalautakunnalle men nes sä Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta hyväkyy palvelualuejohtajan esityksen. Palvelualuejohtaja: Perusturvalautakunta hyväkyy palvelualuejohtajan esityksen.

18 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus PetuLtk Perusturvalautakunta: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. (Valmistelija: Kirsti Rahkola, palvelualuejohtaja, hyvinvointipalvelut ) Suunnitelma on ollut lausuntokierroksella eri hallintokunnissa ja vanhusneu vostossa. Lausunnot oheismateriaalina. Annetut lausunnot on myös lisätty suun nitelman asianomaisiin kohtiin. Palvelualuejohtaja: Perusturvalautakunta vie suunnitelman hyväk syttäväk si kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää esittää suunnitel man kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle hyväksyttäväksi. Perusturvalautakunta: Merkitiin tiedoksi, että palvelualuejohtaja Kirsti Rahkola osallistui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ajan klo 16:10-16:30. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 219 (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on Kalajoki - Merijärvi SOTE yhteistoiminta-alueen suunnitelma ikään ty neen väes tön toi min takyvyn tukemiseksi vuo teen 2025 Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että valtuusto hyväksyy Kalajoki -Merijärvi SOTE -yhteistoiminta-alueen suunnitelman ikään ty neen väes tön toi min ta ky vyn tu ke mi sek si vuo teen Kaupunginhallitus: Merkittiin, että hyvinvointipalveluista palvelualuejohtaja Kirsti Rah kola osallistui tämän asian käsittelyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti

19 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus Tonttijaon muutosesitys Hiekkasärkkien asemakaavan korttelissa 401 Khall 220 (Valmistelija: kaavasuunnittelija Riina Jorasmaa) Wesain Oy / Mika Alavesa on esittänyt kaupunginhallitukselle kirjeitse Hiekkasärkkien ase ma kaa van kort te lis sa 401 tonttijaon muutosta yh den tontin ja kami sesta kah deksi eri ton tiksi. Kort telin 401 tontti 2 on osittain ra ken tu nut. Wesain Oy / Mika Ala ve sa on vuokrannut kort telin 401 tontin 1. Hakija on käynyt neu votte lun ton tin 401/2 omistajatahon kans sa yh tei sen väes tön suojan ra kenta mi seksi. Neu vot telu tu lok seen ei ole päästy. Väes tönsuo ja velvoite ei täyty, jos tontti 401/1 jae taan kah deksi erilliseksi tontik si. Alavesa on esit tä nyt ton tille 1 suun ni tel man, jo ka on kaa van ta voit tei den mu kainen. Esi tet tä vä oh jeel li sen tont ti jaon muu tos kos kee ton tin 1 (pinta-ala 5547 m2) ja ka mis ta kah deksi eri tontiksi, 1A (2762 m2) ja 1B (2785m2). Tontti jaon muutos ei es täisi kaa van ta voit tei den toteu tu mista. Tontin jaka minen on mahdollis ta suunnitel man mukai sesti, kos ka py säköin ti, ra ken ta mi nen ja tontille kul ku on toteu tettavissa. Ajanta saises sa asemakaavassa tontille 1 on osoitet tu raken nusoikeutta 2400 ker rosalaneliö met riä. Ra ken nus oi keus ton teil le jae taan erilli sillä sopi muk silla rakennutta jan ja osa ke yh tiöi den kes ken. Ra ken ta minen on tarkoi tus aloit taa talon A osal ta syys kuussa 2014 ja ta lon B osal ta ta voit teelli sesti syk syllä Oheismateri aalina Wesain Oy:n pe rus telut tontinja koesitykseen, ase mapiirros se kä ote ajan ta sa-ase ma kaa vas ta ja liitteenä tontinjakoesitys. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy ohjeellisen tonttijaon muutoksen Hiekkasärkkien asemakaavan korttelissa 401 siten, että tontti 1 jaetaan kahdeksi eri tontiksi oheisen liitekartan mukaisesti. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 2 Tonttijaon muutos Hiekkasärkkien asemakaavan korttelissa 401 / tontinjakoesitys, kartta / KH

20 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus Saatavan poistopäätös / vuodeosastomaksu Khall 221 (Valmistelija: Talousjohtaja Juhani Yliparkas) Vakuutuslaitos on ollut liikennevakuutuslain mukaisessa kor vausvastuussa sattuneen liikennevahingon johdosta. Liikenne vahingossa loukkaantuneet olivat kalajokisia ja heitä on hoidettu myös kau pungin terveyskes kuk sen vuodeosastolla. Ka la joen kau pun ki on on vaa ti nut va kuu tus yhtiöl tä kor vaus ta sai raan hoi dosta em. on netto muu dessa ol leiden osalta ajanjak soilta ja yh teensä ,14. Vakuutusyhtiö on , ja päivätyillä kirjeillä ilmoittanut, ettei kyseisiä laskuja korvata liikennevakuutuksesta, koska liikennevahinkovammat eivät ole vaatineet sairaalahoitoa keskussai raalan hoitojakson jälkeen. Kalajoen kaupungin perusturvalautakunta on hakemukses saan Helsingin hal lin to-oi keu del le vaa ti nut, et tä vakuutuslaitos velvoite taan suorittamaan kau pun gille ,14 laillisen korkoineen em. hoito palvelun järjestämises tä ter veyskeskuk ses sa aiheutuneista kustannuksista eli niin sanotun täys kus tannusmak sun, josta vakuutusyhtiö on kieltäynyt. Helsingin hallinto-oikeus on valituksen alaisella päätöksellään hyväksynyt Kalajoen kaupungin perusturvalautakunnan hakemuksen ja vel voittanut va kuutusyhtiön korvaa maan kaupungille ,14 vuodeosas tolla liikennevahingon seu raukse na annetusta hoidoista. Vaatimukset oi keudenkäynti kulujen korvaa misesta hallinto-oikeus hylkäsi. Vakuutuslaitos on valituksessaan korkeimmalle hallinto-oi keudelle vaatinut hallinto-oikeuden päätöksen kumoamista ja Kalajoen kaupungin hakemuksen hylkäämistä. Vakuutuslaitos perustelee hakemus taan, ettei liikennevahingon seurauksena ole tarvittu keskussairaalan jäl keistä hoitoa terveyskeskuksen vuodeosastolla. Vakuutuslaitoksen mu kaan vuodeosastohoito johtui sairausperäisistä vaivoista. Korkein hallinto-oikeus kumoaa hallinto-oikeuden päätöksen ja hylkää Kalajoen kaupungin perusturvalautakunnan hakemuksen. Lisäksi oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset hylätään. Em. syystä johtuen ,14 korkoineen joudutaan kirjaamaan luottotap pioksi ja poistamaan saatavista. Em. oikeudenkäyntiprosessissa on kaupunki käyttänyt asian tuntijoina Suo men Kun ta lii ton henkilöitä. Em. korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä on selostettu kunnat.net sivuilla kohdassa Asiantuntijapalvelut/Sosiaali ja terve ys/asiakasmaksut, talous ja rahoitus/rahoitus/korkeimman hallinto-oikeu den ratkaisuja täyskustannusmaksuasioissa. Yli olevat saatavien poistamiset päättää kaupunginhallitus.

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Elinkeino- ja. 51 07.05.2014 maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus 144 19.05.2014 Elinkeino- ja. 95 12.09.2014 maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja

Elinkeino- ja. 51 07.05.2014 maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus 144 19.05.2014 Elinkeino- ja. 95 12.09.2014 maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja Elinkeino- ja 51 07.05.2014 Kaupunginhallitus 144 19.05.2014 Elinkeino- ja 95 12.09.2014 Elinkeino- ja 119 05.11.2014 Elinkeino- ja 133 03.12.2014 Kaupunginhallitus 1 12.01.2015 Keskuskarintien kosteikkoalueen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1 (6) Kaavatoimikunta Aika 24.08.2015 klo 13:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Aaltonen Asta Kalli Timo Korhonen Esko Kyllöinen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Tekninen lautakunta 26.11.2015 Kokousaika 26.11.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 81 Kokouksen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 Tarkastuslautakunta AIKA 02.09.2015 klo 16:15-17:37 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 38 HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

LAUSUNTO 7.2.2014. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo esitetyn kaavamuutoksen olevan mahdollinen.

LAUSUNTO 7.2.2014. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo esitetyn kaavamuutoksen olevan mahdollinen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Luumäen kunnanhallitus PL 13 54501 TAAVETTI LAUSUNTO 7.2.2014 KASELY/24/07.01/2014 LULJMÄEN KUNNANHALLITUS Saapunut /.L 2O.. Diaannro Kbitelty / 20. * Viite Lausuntopyyntönne

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma

Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma ALUELAUTAKUNTA 21 03.09.2015 ALUELAUTAKUNTA 3 11.02.2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA 33 15.03.2016 Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma 940/10.1003.100301/2016 ALUELTK 21 Vihannin

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 Elämänlaatujaosto AIKA 26.06.2012 klo 17:00-18:30 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, Kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 61 ja 82

Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 61 ja 82 Ympäristölautakunta 92 21.11.2013 Maankäyttötoimikunta 7 18.03.2014 Maankäyttötoimikunta 30 19.08.2014 Ympäristölautakunta 19 31.03.2015 Ympäristölautakunta 33 23.04.2015 Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos 1789/10.1002.100203/2014 KH 387 Raahen kaupungin kaavoitusaloite 12.9.2014 Antinkankaan koulun rakennushankkeen laajuuden

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot