KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus Aika klo 18:00-21:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kirkonseudun asemakaavan muutos kortteleissa , 1010, Kauppakeskuksen tilannekatsaus Arvi Ojalan kuolinpesän oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä koskien Keskuskarintien kosteikkoalueen maavuokrasopimusten irtisanominen 218 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kunnallisvalituksesta koskien Kalajoen kaupunginhallituksen päätöstä Suunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi vuoteen Tonttijaon muutosesitys Hiekkasärkkien asemakaavan korttelissa Saatavan poistopäätös / vuodeosastomaksu Työryhmän perustaminen Raution kylän kehittämisen tueksi Kaupunginhallituksen ja lautakuntien vastineet vuoden 2013 arviointikertomukseen 224 Kuljetuskoordinaattorin viran määräaikainen täyttäminen Kansainvälistymiskoordinaattorin toimen määräaikainen täyttäminen 226 Perusturvassa avautuneitten virkojen ja sijaisuuksien täyttölupa 227 MRL 137 :n mukainen suunnittelutarveratkaisu / Vesikolmio Oy 228 Option käyttö ateriakuljetusten hankinnassa Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset Tiedoksi saatettavat asiat

2 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ OSALLISTUJAT Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Myllylä Raili puheenjohtaja Alho Sirkka jäsen Hihnala Tarmo jäsen Niemelä Kullervo jäsen Pahkala Eija jäsen Puusaari Alpo varapj Saari Hanna jäsen Tuliniemi Juha jäsen Untinen Jorma jäsen Heikkilä Miika valt. I vpj Arvo Jouko valt. II vpj Tilus Riitta A. valt. III vpj Puoskari Jukka kaupunginjohtaja Juvonen Otso kaupunginsihteeri Himanka Miia elinkeinojohtaja kello Nykänen Kari arkkitehti kello Matkaselkä Ari maanmittausteknikko kello Rahkola Kirsti palvelualuejohtaja/hyvin v.palv kello POISSA Märsylä Pekka valt.pj LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Raili Myllylä Alpo Puusaari Otso Juvonen Puheenjohtaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 217, 218, 227 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kullervo Niemelä ja Hanna Saari Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Kalajoki

3 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Allekirjoitukset Kullervo Niemelä Hanna Saari PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Arkistosihteeri Raija Aho

4 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kirkonseudun asemakaavan muutos kortteleissa , 1010, / /2014 ElMaTmk (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Kaavoituskatsauksessa 2013 keskustan kauppakeskuksen kaavoitus on esitetty käynnistyväksi vuonna Kaavan laatija on puitesopimuskumppani Arkkitehdit m3 Oy Oulusta (kaavoituspäällikön viranhaltijapäätös 7 /2013, ). Kaavamuutosalue koskee Kalajoen kaupunkikeskustan keskeisimpiä kauppakortteleita. Kaavamuutoksella mahdollistetaan toimiva, yhtenäinen ja alueen vetovoimaa lisäävä asemakaava, jolla mahdollistetaan keskustan tiivistyminen, kaupan palveluiden kehittyminen ja vetovoimaisen kaupunkikeskustan (kaupunkilaisten olohuone) muodostuminen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 17 ha. Kauppakeskuskorttelien (vanha linja-autoaseman kiinteistö sekä Kauppajengi ja Halpahalli) lisäksi suunnittelu käsittää Kalajoen Kristillisen opiston ja Lasiliikkeen korttelit, K-Supermarketin ja Ojan Raudan korttelit. Kalajoen kaupunki on pyrkinyt edesauttamaan kaupunkikeskustan keskeisimmän korttelin (linja-autoaseman kiinteistö) kehittymistä hankkimalla kiinteistön osakkeet omistukseensa. Linja-autoaseman kiinteistölle on tehty kuntotarkastus ja arvio rakennuksen purkamisen kustannuksista. Linja-autoaseman tontille on tehty useita suunnitelmia. Vuoden 2000 kaavoituksen yhteydessä hahmoteltiin tontin käyttöä. Myöhemmin kortteliin on tehty diplomityö (Ville-Pekka Ikola 2008) ja konseptisuunnitelma (Arkkitehtitoimisto Laatio 2009). Kalajoen kaupunki on tilannut kaupan asiantuntijaosaamista Kauppatieto Oy:ltä ( ) ja Prometheus Partners Oy:ltä (2013). Kauppakeskuksen konseptisuunnitelman arkkitehtisuunnittelua on tehnyt Arkkitehdit JKMM Oy (2013). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut. Suunnitelmassa esitetään suunnittelualueen rajauksen lisäksi kaavan tavoitteet ja osallistahot ja osallistumisen mahdollisuudet, laadittavat selvitykset ja kaavoituksen aikataulu. Oheismateriaalina on osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavoituspäällikkö: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle osallistumis- ja arviointisuunnitelman asettamista nähtäville. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Asemakaavamuutos aluetta laajennetaan Koulutiehen asti. Kalajoentien ja Koulutien välinen kaupan kortteli tutkitaan asemakaavamuutoksen yhteydessä.

5 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Khall ElMaTmk Päätöspykälä tarkistettiin kokouksen yhteydessä. Oheismateriaalina on osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville sen jälkeen kun kaava-aluetta on laajennettu Koulutien suuntaan. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Useita hahmotelmia asemakaavaluonnokseksi on laadittu. Hahmotelmis ta on pyydetty alustavia kommentteja alueella toimivilta kaupan yrityksiltä. Ase ma kaa va hah mo tel maa on osittain kommenttienkin pohjalta työstetty. Kaupan si joit tu mi sen ja laa je nemi sen osalta hae taan kaaval lista rat kai sua, jo ka mah dol lis taa kau pan kehitty mi sen kes kei simmil lä kau pan kortte lialueilla hyvin. Kau pun kiku vaan ja ra ken nusta paan kiinni tetään eri tyistä huomiota. Kaa van käyn nistyt tyä on käyty useita neu vottelu ja kau pan toimijoiden ja mui den toimi joiden kanssa kaa va-alu eel la pää osin kau pun ginjohtajan ja elin keino johta jan toi mesta. Hah motel mas sa on esi tetty malli, jossa 1) Kauppakeskuskorttelin osalta (ajantasa-asemakaavakorttelit ) Ka la joen tien puo lei nen ka tu jul ki si vu säi ly tet ty entisen kaltaisena rajaamassa katuti laa. Tällä tavoin au to paik ko ja mah tuisi noin 230 kpl (maantasoon), ja siitä las kettuna ra ken nus oi keutta voisi olla n k-m2. Kaavamerkintä voisi mahdollis taa myös kattopy säköin nin, jol loin kaup pa kes kuk sen koko voi si olla k-m2. Kortteliin 1004 on tarkoituksenmukaista osoittaa lisärakennusoikeutta. 2) Korttelin 1008 osalta tontilla 2 sijaitsevan rakennuksen laajennusosa on mahdollista toteuttaa olevan rakennuksen itäpuolelle. Tämä mahdollistaa 5000 k-m2 rakennusoikeuden. Huolto voitaisiin toteuttaa raken nuk sen takaa kier täen. 3) Korttelin 1101 osalta tontit yhdistetään ja liikenteellisiä ratkaisuja on tutkittu kaupan toiminnallisuuden osalta. 4) Liikennealueelle ei osoiteta liikerakentamisen tonttia.

6 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus ElMaTmk Alustavaa luonnoshahmotelmaa esittelee kokouksessa Arkkitehdit m3:n Jaakko Kallio-Koski. Kaupunginjohtaja ja elinkeinojohtaja kertovat neuvotteluiden etenemisestä kaupan toimijoiden osalta. Oheismateriaalina on alustava hahmotelma ja ajantasa-asemakaavakartta, jossa on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukainen kaava-alueen rajaus. Kaavoituspäällikkö: Korttelin 1008 laajentumisen osalta elinkeino- ja maankäyttötoimikunta linjaa etenemistapaa. Muilta osin elinkeino- ja maan käyt tö toi mi kun ta lin jaa jat ko suun nit telua seuraavasti: 1) Kaava-alue laajennetaan käsittämään korttelin 1101 tontti 5 (Y-p). Tontille tutkitaan kaupan mahdollistavaa kaavamerkintää. 2) Kauppakeskuskorttelia tutkitaan kokonaisuutena, maantasopysäköin nin lisäksi mahdollistetaan kattopysäköinti. Kauppakeskuksen yhteyteen tutkitaan pistemäisen asuinkerrostalon mahdollistamista. 3) Muun muassa kaupunkikuvallisista syistä valtatien 8 suo ja vi her alu eel le, kort te lin 1005 länsipuolelle, ei osoiteta lii ke ra ken ta mi sen tont tia. Toi minnalle py ri tään osoit ta maan vaihto ehtoi nen si jainti paik ka. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Kaupan neuvottelujen edettyä päätetään korttelin 1008 laajentumis suunnasta. Kohdat 1-2 hyväksyttiin. Kohdan 3 osalta tutkitaan alueen rajaamista asemakaavamuutoksen ulkopuolelle. Tavoitteellisesti ra kennuspaikkaa ei osoiteta. Jos osoittamatta jättämiseen päädytään, neuvotellaan asiasta ensin yrittäjien kanssa. Jouni Jyrinki saapui kokoukseen asian esittelyn aikana klo 16:28. (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Kaavaluonnos on edellisen käsittelyjen linjausten pohjalta vielä keskeneräinen, eikä sitä esitellä kokouksessa. Viranomaisneuvottelun osalta on todettu, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lausunnossaan kaavaluonnoksesta ottaa kantaa viranomaisneuvottelun tarpeeseen. Kaavoituspäällikkö: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta keskustelee kaa van valmisteluvaiheen tilanteesta. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Asemakaavan valmisteluvaihe mer kit tiin tiedoksi.

7 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Khall 215 (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Kirkonseudun asemakaavamuutoksen laatimisvaiheen aineisto on valmistunut. Viranomaisneuvottelu on sovittu pidettäväksi ennen ehdotusvaiheen nähtäville asettamista. Asemakaava-alue on rajattu suunnittelun edetessä Kalajoentien ja Merenojantien itäpuolisille alueille aina Leipurintieltä jokeen asti. Kalajoen keskustasta suunnitellaan kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti monipuolista kaupunkikeskustaa, joka mahdollistaa yritystoiminnan kehittämisen ja kaupallisten palveluiden tiivistämisen ja uusien kaupallisten toimintojen sijoittumisen keskusta-alueelle. Suunnittelun tavoitteena on edesauttaa kaupunkikuvan muodostumista vetovoimaiseksi, mielenkiintoiseksi ja viihtyisäksi kaupunkikeskustaksi tiivistämällä ja tehostamalla kaupallisten toimintojen sijoittumista alueelle. Suunnittelualueen rakentamisen määrää ja tehokkuutta on nostettu merkittävästi kauppakeskuksen (1002/1) ja Kristillisen opiston (1006) osalta. Muiden korttelien rakentamisen määrät ovat pysynyt pääasiassa ennallaan. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 14,3 ha. Korttelialueita on n m2 (65 % koko kaava-alueesta), viheralueita n m2 (2 %), ja katu-/tiealueita n m2 (33 %). Rakennusoikeutta kaava-alueelle muodostuu yhteensä kerrosalaneliömetriä (k-m2). Asemakaavanmuutos mahdollistaa 3 5 vähittäiskaupan suuryksikön muodostamisen. Asemakaavassa alueelle muodostuvat liikerakentamisen korttelialueet KM, KM-1, KL, KL-4, AL-3 ja AL sekä opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue YO. Liikerakennusten korttelialueelle voidaan rakentaa I...VII -kerroksisia asuin-liikerakennuksia. Korttelialueella YO saa rakentaa julkisia tai yksityisiä I...III -kerroksisia palvelurakennuksia. Korttelialueelle (AL, AL-3) saa rakentaa I...II -kerroksisia asuin-liikerakennuksia. Yleisötilaisuus pidetään klo Esityslistan oheismateriaalina ovat kaa va kartta merkintöineen ja kaavaselostus. Kokouksessa asiaa esit te lee m3-arkkitehdeiltä Kari Nykänen. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää, että Kirkonseudun asema kaavamuutoksen laatimisvaiheen aineisto asetetaan nähtäville MRL:n 62 :n ja MRA :n 30 :n mukaisesti ja siitä pyydetään lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainituilta viranomaistahoilta. Ennen nähtäville asettamista kaavakartalle voidaan tehdä vielä teknisiä korjauksia. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että Arkkitehdit m3 Oy:stä arkkitehti Kari Nykänen ja elinkeinojohtaja Miia Himanka osallistuivat tämän asian käsittelyyn klo

8 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti

9 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kauppakeskuksen tilannekatsaus 65/ /2013 ElMaTmk (Valmistelija: elinkeinojohtaja Miia Himanka) Kalajoen kaupunki on hankkinut omistukseensa Kiinteistö Oy Kalajoen linja-autoaseman osakkeet pl. Matkahuollon osakkeet. Matkahuollon kanssa on käyty alustavat hintaneuvottelut, mutta ratkaisevaa Matkahuollon ratkaistavissa on sen tuleva toimipaikka sekä liikennejärjestelyt henkilöliikenteen ja tavaraliikenteen näkökulmasta. Asia ratkennee kevään 2013 aikana. Linja-autoaseman kiinteistön vuokrasopimukset ovat voimassa syyskuun loppuun 2013 saakka. Sopimuksia voidaan tarvittaessa jatkaa rajallisesti. Keskustan osayleiskaavaan liittyvä Kalajoen kaupallinen selvitys on parhaillaan valmistumassa. Selvityksessä käsitellään Kalajoen kaupan nykytilanne, markkina- ja ostovoima-analyysit, ostosvirrat sekä Kalajoen kaupan tulevaisuuden näkymät ja mahdollisuudet (matkailu, väestönkasvu, ydinvoimala). Kauppakeskushankkeeseen liittyvä kaupallinen ja toiminnallinen konseptisuunnittelu on tarjouspyyntövaiheessa. Tarjouspyyntö on toimitettu FCG Finnish Consulting Group Oy:lle, Kauppatieto Oy:lle, Ramboll Finland Oy:lle, Realprojekti Oy:lle, Tuomas Santasalo Ky:lle sekä Urbanista Oy:lle, joilla kaikilla on kokemusta ja referenssejä kaupallisesta konseptisuunnittelusta. Tarjoukset otetaan vastaan pe mennessä. Konseptisuunnittelu pitää sisällään mm. kauppakeskuksen toimintamalliehdotukset, paikoituksen vaihtoehtoiset järjestämistavat, ankkuritavoitteet, kauppamixin, asuntojen sekä kunnallisten palvelujen kokonaisuuden selvittämisen kauppakeskuksen yhteyteen. Valittava konseptisuunnittelija tarkastelee erilaisia vaihtoehtoisia toimintamalleja Kalajoen kauppakeskuksen osalta sekä tekee ehdotuksensa Kalajoen kaupungille valittavasta konseptista perusteluineen. Asia tuodaan valmistelun kuluessa elinkeinoja maankäyttötoimikunnan käsittelyyn linjausten tekemistä varten. Konseptisuunnittelun ohessa voidaan alueen kaavoitus käynnistää samanaikaisesti. Seuraava vaihe pitää sisällään kauppakeskuksen kaupallisen konseptikehityksen sekä vuokrauksen. Myös tämä vaihe tultaneen kilpailuttamaan. Työvaiheina siihen sisältyvät mm. potentiaalisten toimijoiden kartoitus, vuokratasojen, ylläpitomaksujen ja kulujen määrittely, tuotto- ja kustannuslaskelmat, vuokrasopimusmallit, esivuokrasopimukset sekä luonnossuunnittelu arkkitehdin kanssa. Elinkeinojohtaja: Merkitään tiedoksi.

10 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. ElMaTmk (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Kiinteistö Oy Kalajoen linja-autoaseman kaikki osakkeet ovat kaupungil la. Kalajoen kaup pa kes kuk sen toiminnallinen ja kaupallinen konseptisuun nittelu on kil pailu tettu ja se on valmistunut alkuvuodesta Konsepti suunnitel man (kau palli nen ja toiminnallinen suunnittelu) teki Prometheus Partners Oy. Elin keino- ja maankäyttötoimikunta on ohjannut kaupan suunnittelijaa. Ko kouksessa on käsitelty väliraportti ja loppuraportti. Keskustan osayleiskaavoitukseen liittyvä kaupallinen selvitys on esitelty samassa yh teydessä. Tämän jälkeen JKMM Arkkitehdit on tehnyt luonnossuunnitelmat kauppakeskuksesta. Suunnitelmat ovat valmistuneet ja ne on esitelty elinkeino- ja maankäyttötoimikunnalle. Koemarkkinointi on tehty loppuvuodesta Asemakaavasuunnittelija on valittu ja asemakaavaluonnostelu käynnistetty. Useita neuvotteluja on käyty sekä paikallisten että muualla sijaitsevien kaupan alan toimijoiden kanssa. Oheismateriaalina on taulukko kauppakeskushankkeen jatkotoimista. Tässä vaiheessa tulisi linjata kauppakeskuksen etenemistapaa eli viedäänkö hanketta jatkossa eteenpäin rakennusliikevetoisella mallilla vai ns. kauppakeskusmallilla. Kauppakeskusmallissa joko kaupunki tai kiinteistöyhtiö veisi sekä hankkeen arkkitehtisuunnittelua että kaupan toimijoiden ja investoreiden kartoittamista eteenpäin ja rakennusliikevetoisella mallilla valittava rakennusliike vastaisi näistä toimista. Kummassakin etenemistavassa lainvoimainen kaava on tärkeä hankkeen etenemiselle ja toimijoiden sitoutumiselle. Elinkeinojohtaja: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta päättää kauppakeskuksen jatkotoimista ja etenemistavasta esittelyn jälkeen. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta linjasi kauppakeskushankkeen ensisijaiseksi etenemistavaksi rakennusliikevetoisuuden ja hyväksyi oheismateriaalina esitetyt jatkotoimet. Kauppakeskuksen valmistelu tilanne ja jatkotoimet saatetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle. Hanna Saari saapui kokoukseen tämän asiakohdan aikana. Khall 216

11 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Oheismateriaalina oleva Kauppakeskuksen jatkotoimien aikataulutus jaetaan kokouksessa. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kauppakeskuk sen valmistelutilanteen ja jatkotoimet. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että elinkeinojohtaja Miia Himanka osallistui tämän asian käsittelyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti

12 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus Arvi Ojalan kuolinpesän oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä koskien Keskuskarintien kosteikkoalueen maavuokrasopimusten irtisanominen 123/ / / /2013 Khall 217 (Valmistelija: maanmittausteknikko Ari Matkaselkä) Tero Ojala on tehnyt Arvi Ojalan kuolinpesän osakkaiden puolesta päivätyn oikaisuvaati muksen kaupunginhallituksen päätöksestä Oikaisuvaati mus on kirjattu saapuneeksi Ojalan laatima erillinen oikaisu vaatimus DNO:123/2014 on saa punut myöhässä ( ). Oikaisuvaa timuksen sisältö on seuraavan sisältöinen: "Me Arvi Ojalan perikunta, emme ole tyytyväisiä kaupungin päätökseen irtisanoa yksipuolisesti mökki tonttimme vuokrasopimuksen. Haluaisimme jatkaa edelleen vuokrasopi mustamme Kalajoen kaupun gin kanssa. Mikäli Kalajoen kaupunki ei suos tu jatkamaan vuokrasopimusta, katsomme olevamme oi keutettuja saa maan kaupungilta mökin käypää arvoa vastaavan korvauksen. Peruste lemme asiaa sil lä, että tontti on alun perin saatu vuokralle Etelänkylän ja ko- ja kalastuskunnalta vaihdossa kiinteää omaisuutta (metsämaa) vas taan. Toivomme saavamme tähän oikaisuvaatimukseen vastauksen mah dollisimman pian." Arvi Ojalan kuolinpesä on mainittu myös (DNO: 123/2014) saapuneessa oikaisuvaatimuk sessa, jonka ovat laatineet yhteisesti Kes kuskarin kosteikkoalueen mökki läiset, Heikki ja Leena Jun nikkala, Arvi Ojalan kuolinpesä, Urpo Tavasti, Paavo Tavastin kuolinpesä, Tapio Heikki nen, Job Heik ki sen kuolinpesä se kä Antero ja Anne Penttilä. Edellä mainit tua oikai su vaatimusta koskevasta Kau punginhallituksen päätöksestä on Arvi Ojalan kuolin pesä jäänyt allekirjoituksen puut tumisen vuoksi huo mioimatta. Kaupunginhallituksen tulee kuitenkin käsitellä kaupunginhallituksen päätöksestä jä tetty oikaisuvaatimus myös Arvi Ojalan kuolinpesän osalta, koska yhteise nä laaditussa oikaisuvaati muksessa on Arvi Ojalan kuolinpesä mainittu, vaikkakin ilman allekirjoitusta, yhtenä oikaisuvaati muksen jättäjänä. Tero Ojalan laatiman, myöhässä ( ) saapuneen oikaisuvaatimuksen voi daan katsoa täydentävän yhteisesti laadittua oikaisuvaatimusta Arvi Ojalan kuolinpesän osalta. Kuntalain 89 :n mukaan kunnanhallituksen ja lautakunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viran omaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimus on käsi teltävä viipymättä. Kuntalain 92 :n mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömäs ti vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 93 :n oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök-

13 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus sen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteilla eli jos vaati muksen tekijä katsoo päätöksen olevan epätarkoituksenmukainen tai että 1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3. päätös on muuten lainvastainen. Oikaisuvaatimuksesta on ilmettävä, mihin päätökseen haetaan muutosta ja millä perusteella. Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjan ote on lähetetty asianomai selle. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa. Oikaisuvaatimus on tehty säädetyssä määrä ajassa ja oikaisuvaatimuksen tekijöillä on muutok senhakuoikeus päätökseen. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hylkää Arvi Ojalan kuolinpesän oi kai suvaatimukset DNO:123/2014 sekä edelliseen liittyvän oi kai su vaa ti muk sen täydennyksen DNO:123/2014 ja pitää kaupun gin halli tuk sen päätök sen voimassa. Perusteluina kaupunginhallitus toteaa, että keskuskarin kosteikkoalueen vuokralaisten Heikki ja Lee na Junnikkalan, Paavo Tavastin kuolinpesän, Job Heikkisen kuolinpesän, Arvi Ojalan kuolinpesän, Risto Kärjän sekä Antero ja Anne Penttilä maan vuokrasopimukset on irtisanottu Maanvuokralain 22 :n ja sekä edellä mai nittujen vuokralaisten vuokrasopimusten ehtojen mukai sesti. Perusteluina vuok rasopimusten irtisanomiselle on todettu alueen maankäytölle asetut tavoitteet sekä alueella käynnis sä oleva asemakaa van laatiminen. Kalajoen kaupunki ei ole ennakkoon sopinut vuokralaisten kanssa vuokra-alueen parantamisen kor vaamisesta tai ilmoittanut kirjallisesti halukkuudestaan lunastaa rakennuk sia, rakennelmia tai laitoksia. Maanvuokralain 5 luvun 76 :n mukaan vuokramiehellä on oikeus saada korvausta vuokra-alueelle tekemistään parannuksista vain, mikäli siitä on sovittu. Lisäksi irtisanottavien keskuskarin kosteikkoalueen mökkiläisten kanssa käydään neuvottelut korvaa vasta paikasta, jossa pyritään osoittamaan heille vuokratontti tai myytävä tontti Hiekkasärkkien alu eelta kaupungin hyväksymillä tontinluovutusehdoilla. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että maanmittausteknikko Ari Matkaselkä osallistui tämän asian käsittelyyn klo Merkittiin, että kaupunginhallituksen pu heen johtaja Raili Myl lylä ilmoitti ole-

14 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus vansa esteellinen ja poistui ko kouksesta tä män asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan toimi Alpo Puusaari. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti

15 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kunnallisvalituksesta koskien Kalajoen kaupunginhallituksen päätöstä / / / /2013 Khall 218 (Valmistelija: Maanmittausteknikko Ari Matkaselkä ja kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki) Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Kalajoen kaupunginhallitukselta lausuntoa kunnallisvalitukseen, jonka ovat jättäneet Heikki ja Leena Junnikkala, Paavo Tavastin kuolinpesä, Arvi Ojalan kuolinpesä, Job Heikkisen kuolinpesä ja Antero Penttilän kuolinpesä sekä Anne Penttilä. Kunnallisvalitus dnro 10619/14/2299 koskee Kalajoen kaupunginhallituksen päätöstä , jolla on hylätty oikaisuvaatimukset kaupunginhallituksen päätöksestä koskien valituksen jättäjien maanvuokrasopimusten irtisanomista lukien. Muutoksenhakijat ovat pyytäneet, että kaupunginhallituksen päätösten ja täytäntöönpano kielletään, päätökset kumotaan ja Kalajoen kaupunki velvoitetaan maksamaan muutoksenhakijoiden oikeudenkäyntikulut korkoineen. Esityslistan oheismateriaalina on kunnallisvalitus. Kalajoen kaupunginhallitus on irtisanonut Keskuskarin kosteikkoalueen maanvuokrasopimukset päätöksellään maanvuokralain 4 ja vuokrasopimuksissa mainittujen ehtojen mukaisesti. Muutoksenhakijat ovat jättäneet edellä mainitusta päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka Kalajoen kaupunginhallitus on hylännyt oikaisuvaatimuksen kokouksessaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valmisteltu lausunto on esityksen liitteenä. Kalajoen kaupunki on pyytänyt lausunnon antamiseen Pohjois-Suomen hal lin to-oi keu delta li säaikaa saakka. Pohjois-Suomen hallinto-oi keus on myöntänyt lisäajan. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan lausun non. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että maanmittausteknikko Ari Matkaselkä osallistui tämän asian käsittelyyn klo Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjoh taja Raili Myl lylä ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan toimi Alpo Puu saari. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus Liitteet 1 Lausunto Pohjois-Suomen halllinto-oikeudelle Keskuskarin kosteikko-alueen vuokrasopimusten irtisanominen / Kh

17 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Suunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi vuoteen /05.12/2014 PetuLtk (Valmistelija: Kirsti Rahkola, palvelualuejohtaja / Hyvinvointipalvelut) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista astui voimaan Laki vel voittaa kuntia laatimaan suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi Kalajoki-Merijärvi sote-yhteistoiminta-alueelle on laadittu Ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille "Kohti onnistunutta ikään tymistä". Uuden suunnitelman laatimisen pohjana on käytetty tätä ohjel maa huomioiden uuden vanhuspalvelulain mukaiset vaatimukset. Uuden vanhuspalve lulain mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikäänty neen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriu tumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden ja omais hoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suun nitelmassa keskei siä ovat kotona asumista ja kuntoutumista edistävät toi menpiteet. Suunni telma on laadittava osana kunnan strategista suunnitte lua ja suunnitelman hyväksyy kaupunginvaltuusto valtuustokausittain. Suunnitelmassa tulee arvioida ikääntyneen väestön hyvin voinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tar jolla olevien palvelujen riit tävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön palve luntarpeeseen vaikuttavia tekijöitä sekä määritel lä näille tavoitteet, toimen piteet ja vastuut sekä mää riteltävä miten kunta toteuttaa yhteistyötä mui den toimijoiden kanssa. Suunnitelman laati mista varten on perustettu työryhmä vanhustyön työnteki jöistä ja perustur va lautakunnan jäsenistä. Työryhmä on kokoontunut ja laatinut alustavan suunnitelman työn pohjaksi. Palvelualuejohtaja: Perusturvalautakunta päättää - lähettää alustavan suunnitelman lausuntoa varten vanhusneuvostolle - lähettää alustavan suunnitelman lausuntoa varten muille kaupungin hal lin to kun nille - pyytää lausunnot palautettaviksi perusturvalautakunnalle men nes sä Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta hyväkyy palvelualuejohtajan esityksen. Palvelualuejohtaja: Perusturvalautakunta hyväkyy palvelualuejohtajan esityksen.

18 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus PetuLtk Perusturvalautakunta: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. (Valmistelija: Kirsti Rahkola, palvelualuejohtaja, hyvinvointipalvelut ) Suunnitelma on ollut lausuntokierroksella eri hallintokunnissa ja vanhusneu vostossa. Lausunnot oheismateriaalina. Annetut lausunnot on myös lisätty suun nitelman asianomaisiin kohtiin. Palvelualuejohtaja: Perusturvalautakunta vie suunnitelman hyväk syttäväk si kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää esittää suunnitel man kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle hyväksyttäväksi. Perusturvalautakunta: Merkitiin tiedoksi, että palvelualuejohtaja Kirsti Rahkola osallistui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ajan klo 16:10-16:30. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 219 (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on Kalajoki - Merijärvi SOTE yhteistoiminta-alueen suunnitelma ikään ty neen väes tön toi min takyvyn tukemiseksi vuo teen 2025 Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että valtuusto hyväksyy Kalajoki -Merijärvi SOTE -yhteistoiminta-alueen suunnitelman ikään ty neen väes tön toi min ta ky vyn tu ke mi sek si vuo teen Kaupunginhallitus: Merkittiin, että hyvinvointipalveluista palvelualuejohtaja Kirsti Rah kola osallistui tämän asian käsittelyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti

19 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus Tonttijaon muutosesitys Hiekkasärkkien asemakaavan korttelissa 401 Khall 220 (Valmistelija: kaavasuunnittelija Riina Jorasmaa) Wesain Oy / Mika Alavesa on esittänyt kaupunginhallitukselle kirjeitse Hiekkasärkkien ase ma kaa van kort te lis sa 401 tonttijaon muutosta yh den tontin ja kami sesta kah deksi eri ton tiksi. Kort telin 401 tontti 2 on osittain ra ken tu nut. Wesain Oy / Mika Ala ve sa on vuokrannut kort telin 401 tontin 1. Hakija on käynyt neu votte lun ton tin 401/2 omistajatahon kans sa yh tei sen väes tön suojan ra kenta mi seksi. Neu vot telu tu lok seen ei ole päästy. Väes tönsuo ja velvoite ei täyty, jos tontti 401/1 jae taan kah deksi erilliseksi tontik si. Alavesa on esit tä nyt ton tille 1 suun ni tel man, jo ka on kaa van ta voit tei den mu kainen. Esi tet tä vä oh jeel li sen tont ti jaon muu tos kos kee ton tin 1 (pinta-ala 5547 m2) ja ka mis ta kah deksi eri tontiksi, 1A (2762 m2) ja 1B (2785m2). Tontti jaon muutos ei es täisi kaa van ta voit tei den toteu tu mista. Tontin jaka minen on mahdollis ta suunnitel man mukai sesti, kos ka py säköin ti, ra ken ta mi nen ja tontille kul ku on toteu tettavissa. Ajanta saises sa asemakaavassa tontille 1 on osoitet tu raken nusoikeutta 2400 ker rosalaneliö met riä. Ra ken nus oi keus ton teil le jae taan erilli sillä sopi muk silla rakennutta jan ja osa ke yh tiöi den kes ken. Ra ken ta minen on tarkoi tus aloit taa talon A osal ta syys kuussa 2014 ja ta lon B osal ta ta voit teelli sesti syk syllä Oheismateri aalina Wesain Oy:n pe rus telut tontinja koesitykseen, ase mapiirros se kä ote ajan ta sa-ase ma kaa vas ta ja liitteenä tontinjakoesitys. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy ohjeellisen tonttijaon muutoksen Hiekkasärkkien asemakaavan korttelissa 401 siten, että tontti 1 jaetaan kahdeksi eri tontiksi oheisen liitekartan mukaisesti. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 2 Tonttijaon muutos Hiekkasärkkien asemakaavan korttelissa 401 / tontinjakoesitys, kartta / KH

20 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Kaupunginhallitus Saatavan poistopäätös / vuodeosastomaksu Khall 221 (Valmistelija: Talousjohtaja Juhani Yliparkas) Vakuutuslaitos on ollut liikennevakuutuslain mukaisessa kor vausvastuussa sattuneen liikennevahingon johdosta. Liikenne vahingossa loukkaantuneet olivat kalajokisia ja heitä on hoidettu myös kau pungin terveyskes kuk sen vuodeosastolla. Ka la joen kau pun ki on on vaa ti nut va kuu tus yhtiöl tä kor vaus ta sai raan hoi dosta em. on netto muu dessa ol leiden osalta ajanjak soilta ja yh teensä ,14. Vakuutusyhtiö on , ja päivätyillä kirjeillä ilmoittanut, ettei kyseisiä laskuja korvata liikennevakuutuksesta, koska liikennevahinkovammat eivät ole vaatineet sairaalahoitoa keskussai raalan hoitojakson jälkeen. Kalajoen kaupungin perusturvalautakunta on hakemukses saan Helsingin hal lin to-oi keu del le vaa ti nut, et tä vakuutuslaitos velvoite taan suorittamaan kau pun gille ,14 laillisen korkoineen em. hoito palvelun järjestämises tä ter veyskeskuk ses sa aiheutuneista kustannuksista eli niin sanotun täys kus tannusmak sun, josta vakuutusyhtiö on kieltäynyt. Helsingin hallinto-oikeus on valituksen alaisella päätöksellään hyväksynyt Kalajoen kaupungin perusturvalautakunnan hakemuksen ja vel voittanut va kuutusyhtiön korvaa maan kaupungille ,14 vuodeosas tolla liikennevahingon seu raukse na annetusta hoidoista. Vaatimukset oi keudenkäynti kulujen korvaa misesta hallinto-oikeus hylkäsi. Vakuutuslaitos on valituksessaan korkeimmalle hallinto-oi keudelle vaatinut hallinto-oikeuden päätöksen kumoamista ja Kalajoen kaupungin hakemuksen hylkäämistä. Vakuutuslaitos perustelee hakemus taan, ettei liikennevahingon seurauksena ole tarvittu keskussairaalan jäl keistä hoitoa terveyskeskuksen vuodeosastolla. Vakuutuslaitoksen mu kaan vuodeosastohoito johtui sairausperäisistä vaivoista. Korkein hallinto-oikeus kumoaa hallinto-oikeuden päätöksen ja hylkää Kalajoen kaupungin perusturvalautakunnan hakemuksen. Lisäksi oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset hylätään. Em. syystä johtuen ,14 korkoineen joudutaan kirjaamaan luottotap pioksi ja poistamaan saatavista. Em. oikeudenkäyntiprosessissa on kaupunki käyttänyt asian tuntijoina Suo men Kun ta lii ton henkilöitä. Em. korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä on selostettu kunnat.net sivuilla kohdassa Asiantuntijapalvelut/Sosiaali ja terve ys/asiakasmaksut, talous ja rahoitus/rahoitus/korkeimman hallinto-oikeu den ratkaisuja täyskustannusmaksuasioissa. Yli olevat saatavien poistamiset päättää kaupunginhallitus.

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 24.03.2015 klo 18:30-19:45 Paikka Kaupungintalo, valtuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/2013 1 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Sisällysluettelo Sivu 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 480 Sosiaali- ja terveysviraston talouspäällikön

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 Kaupunginvaltuusto 16.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 116 Maankäyttösopimus ja kauppakirja Naantalin kaupungin sekä Asta ja Jussi

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA 3 20.01.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 41 16.04.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 55 03.06.2015 KAUPUNGINHALLITUS 251 15.06.2015 Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot