Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013"

Transkriptio

1 PERUSTURVAKESKUS Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 Vuotta 2013 ovat leimanneet monet ennalta arvaamattomat muutokset ja yleinen perusturvan tulevaisuuden ratkaisuja koskeva epävarmuus. Toisaalta käynnissä on mittavia laatua ja asiakasturvallisuutta parantavia valtakunnallisia ohjelmia ja yhteistyöhankkeita ja toisaalta taas varsin verkkaisesti etenevä kuntauudistus ja erityisesti sen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva osa. Loviisan perusturvakeskuksessa on sen olemassaolon kolmen ensimmäisen vuoden aikana panostettu erilaisten prosessien kehittämiseen. Keväällä ilmeni suhteellisen yllättäen tarve varsin mittaviin sopeuttamistoimiin, jotka vaikuttivat käytännössä koko loppuvuoden kehitystyön suuntaan. Toisaalta näiden paineiden keskellä saatiin samalla myönteinen ja rohkaiseva osoitus pienen organisaation sopeutumiskyvystä nopeisiin muutoksiin. Työntekijöiden ja esimiesten sitoutuneisuus muutosten läpiviemiseen lyhyellä aikataululla on ollut myös esimerkillistä. Sopeuttamisohjelman laajuus ja kiireellisyys on pakottanut siirtämään joitakin sinänsä tärkeitä hankkeita tulevaisuuteen tai ainakin pidentänyt niiden toteutusaikatauluja. Toisaalta sopeutushankkeet ovat olleet monilta osin yhteneviä jo suunniteltujen kehityshankkeiden kanssa ja täten tavoiteltu kehitys on kuitenkin edennyt, vaikkakin osittain sellaisissa kohteissa, joita ei talousarviota laadittaessa ollut painopistealueiksi nimettykään. Sopeutustoimet vuosille alkoivat siis osin jo vuonna 2013, mikä näkyy kaupungin olosuhteisiin nähden hyvänä taloudellisena tuloksena. Tältä pohjalta perusturvassa voidaan lähivuosina todennäköisesti viedä hiljalleen läpi myös ne hankkeet, joita ei vuoden 2013 aikana ehditty toteuttaa loppuun saakka. Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan ensimmäinen hyvinvointikertomus on valmistunut. Kertomus indikaattoreineen antaa työvälineet kehittää asukkaiden hyvinvointia ja terveellistä elämää. Työryhmä on selvittänyt psykososiaalista kriisivalmiutta Uudellamaalla ja todennut, että alueelle voidaan hyvin lyhyelläkin varoitusajalla perustaa varsin mittava suuronnettomuuden edellyttämä psykososiaalisen kriisityön yksikkö. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 Keskuksen tuloslaskelma Keskuksen kaupunginvaltuustoon nähden sitova määräraha on ulkoinen toimintakate C30 Perusturvakeskus (1 000 ) TP 2012 TA 2013 TA MUUTOK-S ET TA 2013 MUUTOS-T EN JÄLKEEN Muutos Muutos % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot %

2 Vuokratuotot % Toimintatuotot yhteensä % josta sisäiset % Henkilöstökulut % Palveluiden ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakulut yhteensä % josta sisäiset % Toimintakate % josta sisäiset % Toimintakate ulkoinen % Poistot ja arvonalentumiset % Toimintatuottojen toteutuminen Maksutuotot (terveydenhuollon asiakasmaksut ja sosiaalitoimen asiakasmaksut) sekä kotikuntakorvaukset toteutuivat arvioitua suurempina. Toimintakulujen toteutuminen Palvelujen ostot toteutuivat arvioitua pienempinä. Säästö tapahtui kuitenkin enimmäkseen erikoissairaanhoidossa ja ympäristöterveydenhuollon palveluissa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittivät talousarvion johtuen alkuvaikeuksista hoitotarvikelogistiikan uuteen toimintamalliin siirryttäessä. Henkilöstökulujen toteutuminen Henkilöstökulut ylittivät talousarvion. Henkilökunnan sairaslomien määrä oli alkuvuodesta huomattavan suuri. Talousarvio ylittyi tältä osin noin euroa. Myös KuEL-eläkemenoperusteisia maksuja oli arvioitua enemmän, noin euroa. Avaintavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen Keskuksen toiminnan päämäärät: 1. Palvelut tarjotaan asukkaille oikea-aikaisesti, tavoitteena aikainen puuttuminen ja tuki sekä mahdollisimman kynnyksetön yhteistyö. Käyttää sähköistä hyvinvointisuunnitelmaa ja -kertomusta ensimmäistä kertaa. Selvittää palveluverkkoa vanhustenhuollon ja laitoshoidon osalta. Sähköinen hyvinvointisuunnitelma on valmistunut ja sen sisältämät indikaattorit on valittu. Konsultti on suorittanut laajan selvityksen Loviisan vanhustenhuollon tulevaisuudessa (projektivaihe 1). Esimiesten ja henkilökunnan

3 koulutukseen liittyvä osa toteutetaan vuonna Prosessiorganisaation syventäminen nk. elinkaarimallin mukaan, joka perustuu potilaslähtöisen ja terveyttä edistävän toiminnan tukemisen arviointiin. Elinkaariprosessimalli toimii kaikilla kolmella osa-alueella ja tukee potilaslähtöistä toimintaa. Organisaatioasioita on käsitelty useissa perusturvan johtoryhmissä ja organisaation avainhenkilöiden asemasta ja toimenkuvista on keskusteltu. Lopullinen päätös muutoksesta on tekemättä johtuen sopeuttamisohjelman laajuudesta ja kiireellisyydestä sekä perusturvajohtajan poissaolosta loppuvuoden aikana. Matriisiorganisaatiomallista kehitys on kulkenut kohti aiempaa puhtaampaa elinkaarimallia ja malli hyväksytään keväällä Toiminnan taloudellisia vaikutuksia seurataan aktiivisesti ja poikkeamissa ryhdytään toimenpiteisiin. Seurata aktiivisesti talousarviota, tehdä ennusteita ja reagoida poikkeamiin. Osavuosikatsaukset ennusteineen on laadittu. Suuria poikkeamia ei vuonna 2013 havaittu kesken talousarviokauden ja jälkeenpäin arvioiden talouden seurantaraporttien sisältö on ollut oikeansuuntainen.

4 PERUSTURVAKESKUS VASTUUALUEITTAIN Hallinto ja terveyden edistäminen Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 Painopiste oli vuonna 2013 selkeästi senioripalveluiden kehittämisessä jo taloussuunnitelman mukaan ja säästötarpeiden ilmaannuttua tämä korostui entisestään. Ostopalvelusopimus kotihoitopalveluista yksityisen palveluntuottajan kanssa irtisanottiin ja toiminta siirtyi alkuvuodesta 2014 kaupungin omaksi toiminnaksi. Asiakkaiden osallistumista toteutettiin vuonna 2013 erityisesti kolmannen sektorin ja julkisten palveluiden yhteistyötä kehittämällä. Perusturva osallistui Yksillä Purjeilla -hankkeeseen puolen työntekijän voimin tavoitteena yhteistyömuotojen kehittäminen kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Etelä-Suomen Kaste-hanke päättyi lokakuussa Avaintavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 Laatia tavoitteita senioritoiminnalle ja laitoshoidolle korjatun ikäpoliittisen ohjelman ohjeiden ja poliittisten päätösten mukaan. Aloittaa selvitys siitä miten säännöllisen kotihoidon palveluiden tarjoaminen toteutetaan: omana toimintana vai ostopalveluina. Luoda alku yhteiselle eri toimijoiden avoimelle toimipaikalle, jossa toteutetaan varhaisen puuttumisen mallia ja tuetaan asiakasta, jolla on terveysongelma ja jota uhkaa syrjäytyminen. Panostaa tuottavuuteen kehittämällä innovatiivisia palveluprosesseja. Huomioida ja tukea henkilöstöä innovatiivisten tulosten yhteydessä. Ikääntymispoliittinen ohjelma on laadittu ja hyväksytty. Kotihoidon siirtyminen kaupungin omaksi toiminnaksi toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Perusturva on osallistunut aktiivisesti Yksillä Purjeilla -hankkeen myötä yhteistoiminnan keittämiseen kolmannen sektorin kanssa. Hanke jatkuu edelleen. Tuottavuuden kehittymiseen on panostettu huomattavasti enemmän kuin talousarviota laadittaessa osattiin arvata, koska säästöpaineiden edellyttämä tuottavuusohjelma oli luotava vuonna Vain muutama uusi palveluprosessi ehdittiin kuvata perinteiseen tapaan, mutta myös uusia taloudellisesti vaikuttavampia prosesseja luotiin sitäkin enemmän. Niistä keskeisimmät on koottu tehostamisohjelmaan. Henkilöstön palkitseminen on ollut loppuvuodesta johtoryhmän esityslistalla, mutta lopullinen päätös tehdään kevään 2014 aikana. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 (1 000 ) TP 2012 TA 2013 TA MUUTOK-SE T TA 2013 MUUTOS-T EN JÄLKEEN Muutos Muutos % Toimintatuotot % josta sisäiset Toimintakulut yhteensä % josta sisäiset % Toimintakate %

5 josta sisäiset % Toimintakate ulkoinen % Poistot ja arvonalentumiset % Lasten ja nuorten palvelut Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 Työryhmä Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan yhteisen lasten ja nuorten hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman laatimiseksi teki intensiivistä työtä vuoden 2013 ajan. Lasten ja nuorten hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valmistui joulukuun alussa. Laajan käännöstyön jälkeen se saatiin perusturvalautakunnan käsiteltäväksi Lasten ja nuorten hyvinvointikertomuksesta käy ilmi, että lapsiperheiden (joita on yhteistoiminta-alueella vähemmän kuin maassa keskimäärin) taloudellinen tilanne Loviisassa ja Lapinjärvellä on hieman maan keskitasoa parempi. Huolestuttavaa sen sijaan on nuorten koko maan keskiarvoa selvästi runsaampi päihteiden käyttö. Nuoret kokevat myös vanhemmuuden puutetta useammin kuin maassa keskimäärin. Koulutustaso on Loviisassa ja Lapinjärvellä alhaisempi kuin maassa keskimäärin ja Loviisassa nuoret jäävät maan keskiarvoa useammin koulutuksen ulkopuolelle. Nämä ovat haasteita kunnan palvelujärjestelmälle ja hyvinvointikertomuksen tulokset on pyritty ottamaan huomioon vuoden 2014 talousarvion tavoitteissa. Vuonna 2013 hyväksyttiin perusturvalautakunnassa lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelma. Perusturvakeskus oli mukana Etelä-Suomen terveyserojen kaventamishankkeen (Ester) Nuoret pudokkaat -osahankkeessa, joka päättyi lokakuussa Hankkeen tuloksena luotiin mm. toimintamalli etsivän nuorisotyön asiakkaiden ohjaamiseksi terveydenhoitajan tarkastukseen (verkostoterkkari) tarkoituksena seurata ja edistää niiden nuorten terveyttä ja hyvinvointia, jotka eivät kuulu opiskelija- tai työterveyshuollon piiriin. Toiminnasta on saatu nuorilta positiivista palautetta. Lisäksi hankkeen aikana luotiin nuorten itsenäistymisen tueksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi nuorten kanssa toimijoiden verkosto Nuorten hyväksi. Verkosto jatkaa toimintaansa myös hankkeen päättymisen jälkeen. Nuorisotakuu tuli voimaan vuoden 2013 alussa. Perusturvakeskuksen panoksena nuorisotakuun toteuttamisessa oli matalan kynnyksen starttipajan perustaminen ajalle valtion lisätalousarviossa myöntämän määrärahan turvin. Starttipaja on suunnattu v. nuorille, jotka eivät voi osallistua työorientoituneeseen pajatoimintaan. Starttipajassa oli vuonna 2013 yhteensä yhdeksän valmentautujaa. Vuonna 2013 työpajatoiminta keskitettiin kokonaisuudessaan lasten ja nuorten palveluihin. Äitiysneuvolassa oli vuonna 2013 yhteensä 205 asiakasta, lastenneuvolassa 1 185, kouluterveydenhuollossa ja opiskelijaterveydenhuollossa 427 asiakasta. Perhevalmennuksen ohjelman päivityksen yhteydessä mukaan kutsuttiin myös hammashuollon edustaja. Vahvuutta vanhemmuuteen -vertaistukiryhmätoimintaa järjestettiin edelleen ensimmäisen lapsen saaneille perheille. Oppilaiden terveyttä on edistetty laajojen terveystarkastusten lisäksi pitämällä erilaisia valistustunteja kouluissa, osittain myös yhteistyössä koulukuraattoreiden tai nuorisotoimen edustajien kanssa. Vuoden aikana on kehitetty ryhmätoimintaa. On järjestetty mm. vertaistukiryhmiä kouluikäisten vaativien lasten vanhemmille (perheneuvola ja lasten psykiatrinen erikoissairaanhoitaja), vertaistukiryhmä murrosikäisten lasten vanhemmille (lasten psykiatrinen erikoissairaanhoitaja ja koulukuraattori), Voi Kukkia -vertaistukiryhmätoimintaa huostaan otettujen lasten vanhemmille Itä-Uudenmaan kuntien yhteistyönä sekä Maestro-stressinhallintakursseja vuotiaille nuorille, joilla on lievää masennusta tai kuormittavaa stressiä. Lastensuojelussa on kyetty noudattamaan lastensuojelulain mukaisia määräaikoja työntekijöiden ajoittaisesta vaihtuvuudesta huolimatta. Yhteistoiminta-alueella tehtiin lastensuojeluilmoituksia vuonna

6 2013 yhteensä 347 kpl (Loviisassa 313, Lapinjärvellä 34). Eniten lastensuojeluilmoituksia tehtiin vanhempien päihteiden käytön perusteella. Lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli yhteensä 220 lasta (Loviisassa 194, Lapinjärvellä 26). Sijoitettuna oli vuoden aikana yhteensä 34 lasta (Loviisassa 30, Lapinjärvellä 4). Avaintavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 Kehittää toimintakäytäntöjä palvelujen parantamiseksi ja laadun varmistamiseksi. Äitiys- ja lastenneuvolan toimintaohjeiden päivitys saatiin valmiiksi. Lastensuojelun työntekijöiden kanssa on käyty läpi esitys lastensuojelun laatusuosituksiksi (STM 2013:20). Lastensuojelutyön toimintakäytäntöjen kehittäminen tapahtuu jo nyt niiden pohjalta, vaikka suosituksia ei vielä ole valtakunnallisesti vahvistettu. Verkostokokousten tarvetta ei ole keskitetysti kartoitettu, vaan verkostokokoukset ovat vakiintuneet työmenetelmäksi silloin kun niihin on tarvetta. Edelleen kehittää moniammatillista ja monialaista yhteistyötä sekä nuorten osallisuutta lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Lastensuojelun toimintakäytäntöjä kehitettiin siten, että lastensuojeluilmoituksen tehneelle viranomaiselle tarjotaan mahdollisuutta olla mukana ensimmäisessä tapaamisessa perheen kanssa. Tämä on lisännyt yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja yhteistyökumppanit ovat olleet mukana tukemassa lastensuojelullisia toimenpiteitä entistä paremmin. Sivistyskeskuksen kanssa on toimittu tiiviissä yhteistyössä, mm. dialogikahvilat (rehtorit, lastensuojelu ja koulukuraattorit) ja Nuoret pudokkaat -hanke. Nuoret pudokkaat -hankkeen yhteydessä nuorten itsenäistymisen tueksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi luotiin verkosto, jossa keskeiset toimijat tapaavat toisiaan ajankohtaisten asioiden tiimoilta ja suunnittelevat yhdessä toimintaa. Nuoret pudokkaat -hankkeen päättymisen jälkeen ryhmän päätti jatkaa toimintaansa Nuorten hyväksi -ryhmänä. Yhteistyössä sivistyskeskuksen kanssa järjestettiin päihdevalistustilaisuudet luokan oppilaille sekä siinä yhteydessä Hubu-mittaukset. Kouluterveyskysely toteutettiin maaliskuussa 2013; tulokset saatiin vasta tammikuussa Seurata talousarvion toteumaa ja laatia ennusteita sekä reagoida poikkeamiin. Johdon toimenpiteet. Lasten ja nuorten palvelujen toteuma on pysynyt talousarvion puitteissa. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 (1 000 ) TP 2012 TA 2013 TA MUUTOK-SE T TA 2013 MUUTOS-T EN JÄLKEEN Muutos Muutos % Toimintatuotot % josta sisäiset Toimintakulut yhteensä % josta sisäiset % Toimintakate % josta sisäiset % Toimintakate ulkoinen % Poistot ja arvonalentumiset

7 Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset) Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Toteuma 2013 josta Lapinjärven suoritteet Äitiysneuvola ja perhesuunnitteluneuvonta lääkärikäynti hoitajakäynti Lastenneuvola lääkärikäynti hoitajakäynti Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto lääkärikäynti hoitajakäynti Fysioterapiapalvelut ei tilastoa ei tilastoa Perheneuvonta Työikäisten palvelut Vastuuhenkilö: johtava lääkäri Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 Vuoden 2013 päätavoitteita olivat laadun ja asiakasturvallisuuden kehittäminen. Perusturvassa kokoontuikin sekä laatutyöryhmä että potilasturvallisuustyöryhmä säännöllisesti. Potilasturvallisuussuunnitelmaa työstettiin ja se saatiin valmiiksi vuodenvaihteessa. Lisäksi jaettiin potilasturvallisuuteen liittyvää informaatiota ja järjestettiin koulutusta erityisesti potilasturvallisuusraportointiohjelmaan (HaiPro) liittyen. HaiPro-ohjelma otettiin käyttöön koko perusturvassa. Tarkoitus oli myös selvittää työpajamuotoisissa koulutuksissa kaikkien työpisteiden suurimmat potilasturvallisuusriskit. Tässä ei edistytty kuitenkaan alkukokousta pidemmälle tehostamisohjelman viedessä kaiken ajan ja huomion. Tehostamisohjelman laatimisen yhteydessä tosin samat teemat tulivat osittain esiin hieman toisesta näkökulmasta. Vuosittaiset laatumittaukset tehtiin syyskuussa 2013 yhteistyössä Conmedicin kanssa. Myös laatupäiville osallistuttiin ja toukokuussa suoritettiin kolmen terveyskeskuksen vertaisarviointi, jossa Loviisa oli mukana. Lisäksi Loviisaan alettiin kouluttaa kahta uutta Rohto-kouluttajaa. Vuotta 2013 leimasi voimakkaasti tehostamisvaade, johon reagoitiin laatimalla monikohtainen tehostamisohjelma. Vaikka ohjelma oli tarkoitus kohdistaa erityisesti vuosiin , ehdittiin muutama tehostamishanke käynnistää jo vuoden 2013 puolella. Erityisesti toimintasuunnitelmassa mainittu laboratorion tehostamishanke lähti hyvin käyntiin ja ensimmäisiä taloudellisia tuloksiakin nähtiin jo vuoden 2013 puolella. Suun terveydenhuollossa valmisteltiin palvelusetelin käyttöönottoa. Avointen hammaslääkärinvirkojen täyttämisessä ei yrityksistä huolimatta onnistuttu. Koko loppuvuosi kului tehostamisohjelman valmistelussa, koska ohjelman alkuvaiheen merkittävimmät toimenpiteet kohdistuivat hammashuollon keskittämiseen pääterveysasemalle. Keväällä 2013 täytettiin kolme avointa lääkärinvirkaa samalla kun luovuttiin ostopalveluiden käytöstä lääkärin vastaanottotyössä. Kaikkien virkojen ollessa täynnä ei ongelmia hoitotakuun toteuttamisessa ilmennyt. Sairaslomien, opintovapaiden, osa-aikaistusten ja myös säästötalkoisiin käytetyn työpanoksen vuoksi ei päästy Hyvä vastaanotto -toimintaan kuuluvaan viiveettömään ei-kiireellisten lääkäriaikojen tarjontaan. Myöskään kutsujärjestelmän käyttöönotossa ei edetty suunnitellulla nopeudella. Kiireelliset sairaustapaukset kyettiin hoitamaan edelleen saman päivän aikana. Kaksi hoitajaa edistyi aikataulun mukaisesti lääkkeenmääräämiskoulutuksessa ja he valmistunevat alkuvuodesta Vatsanpeitteiden läpi asetettavien rakkokatereiden asennus ja

8 vaihto on keskitetty terveyskeskukseen yhdelle lääkärille. Ensiavun asiakaskäynnit sekä hoitajilla että lääkäreillä kasvoivat odotettua enemmän. Lääkäreiden hoitopuheluita näyttää siirtyneen hiukan hoitajille, mikä taas on ollut tavoitteiden mukaista. Puheluihin vastaaminen on toteutunut edelleen esimerkillisen hyvin. Aikaisempina vuosina laaditut akuuttien sairauksien hoitopolut päivitettiin suunnitelman mukaisesti. Tartuntatautitilanne oli vuonna 2013 maltillinen. Influenssa-aalto jäi vaisuksi ja vain yksi merkittävä norovirusepidemia vaivasi vuodeosastoilla. Loppuvuodesta uutisoitu, suuren potentiaalisen uhan aiheuttanut EHEC-epidemia rajautui onneksi yhteen kotitalouteen. Fysioterapian tilaongelmaan saatiin helpotusta, kun remontti valmistui syksyn aikana. Noin 40 uniapneapotilasta siirtyi Porvoon sairaalasta terveyskeskuskontrolleihin. Pitkäaikaistyöttömille tehtiin noin 70 terveystarkastusta. Savuttomaan Loviisaan valmistauduttiin informaatiota jakamalla. Vuodeosaston toimintaa leimasivat jatkohoitopaikkaa pitkään odottaneet potilaat, joiden takia keskimääräiset hoitoajat pitenivät, osastojen täyttöaste nousi ja jatkohoitoon pääsy erikoissairaanhoidosta vaikeutui erityisesti loppuvuodesta. Työpaine näkyi runsaina sairauslomina niin osastoilla kuin muuallakin vanhustenhuollossa. Aikuissosiaalityössä on siirrytty sähköisen toimeentulotukihakemuksen käyttöön. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden hoitopolku on kuvattu ja palvelun kilpailutus valmisteltu. Puhelinajat on siirretty aamupäiviksi tavoitettavuuden parantamiseksi. Keväällä suoritettiin asiakastyytyväisyyskysely. Asiakkaiden osallisuutta lisättiin Mielen avain -hankkeeseen osallistumalla. Kokemusasiantuntijatoimintaa jatkettiin A-klinikalla. Omaishoidon sijaishoitajatarve osoittautui arvioitua pienemmäksi. Avaintavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 Turvallinen ja laadukas asiakaspalvelu. Hioa prosessit entistä paremmiksi. Tuottaa laadultaan hyviä ja asiakasystävällisiä palveluja. Riskianalyysit on tehty vain yleisellä tasolla. Yksikkötasoiseen analyysiin ei ole päästy siinä laajuudessa kuin ajateltiin. HaiPro-haittaraportointijärjestelmä on kuitenkin otettu käyttöön kaikissa yksiköissä ja raporttien läpikäynti on aloitettu. Aikaisempina vuosina luodut akuuttien sairauksien hoitopolut on päivitetty. Hoitopolkujen supistaminen on sujunut parhaiten laboratoriotutkimuksissa, joissa on nähtävissä selkeää kustannusten laskua. Muistisairaan, eläköityvän asiakkaan ja asumispalvelua tarvitsevan psykiatrisen potilaan hoitopolut on kuvattu. Kriisiryhmäyhteistyö on saatu selkiytettyä lähikuntien kanssa, mutta muilta osin valmiussuunnitelman päivittäminen on jäänyt pääosin tekemättä. Asiakkaan valinnanvapauden laajenemista varten tehtiin tarvittavat tekniset toimenpiteet. Lähete-konsultaatio -työryhmä on jatkanut toimintaansa ja kaikki Porvoon sairaalaan kirjoitetut elektiiviset lähetteet ovat muuttuneen konsultaatioiksi. Sähköinen toimeentulotukihakemus on otettu käyttöön. Myös sosiaalityön asiakkaiden tyytyväisyyskysely on tehty.

9 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 (1 000 ) TP 2012 TA 2013 TA MUUTOK-SE T TA 2013 MUUTOS-T EN JÄLKEEN Muutos Muutos % Toimintatuotot % josta sisäiset Toimintakulut yhteensä % josta sisäiset % Toimintakate % josta sisäiset % Toimintakate ulkoinen % Poistot ja arvonalentumiset % Toimintakulujen ylitystä oli mm. henkilöstökuluissa (johtuen sairaspoissaoloista ja KuEL-eläkemenoperusteisista maksuista), palveluiden ostoissa (mm. pesulapalvelut ja kuljetuspalvelut), hoitotarvikkeiden hankinnoissa sekä luottotappiosta johtuvista menoista. Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset) Avohoito Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Toteuma 2013 josta Lapinjärven suoritteet Lääkärikäynti Hoitajakäynti Fysioterapiakäynnit (sisältävät lasten ja nuorten käynnit vuonna 2013) Fysioterapian ryhmäkäynnit Hoitopuhelu, triage Hoitopuhelu, lääkäri Hoitopuhelu, hoitohenkilökunta Muistipoliklinikka, hoitajakäynti Ensiapu ja triage, lääkärikäynti Ensiapu ja triage, hoitajakäynti Erikoislääkäripalvelut, kirurgi Erikoislääkäripalvelut, neurologi Erikoislääkäripalvelut, gynekologi Erikoispoliklinikka/skopia Hammashuolto Hammaslääkärin vastaanotto Suuhygienistin vastaanotto Sairaala Osastot III V Aikuisten sosiaalityö A-klinikka

10 Senioripalvelut Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 Senioripalvelussa jatkettiin aktiivisesti hyvinvointia ja terveyttä tukevan toiminnan kehittämistä. Kehitystyö Voimaa vanhuuteen -hankkeessa jatkui ja sitä kautta yhteistyö sekä vapaaehtoisten että vapaa-aikatoimen kanssa lisääntyi. Vuoden aikana koulutettiin uusia vapaaehtoisia liikuntaystäviä, jotka liikkuvat säännöllisesti liikuntarajoitteisten vanhusten kanssa. Myös erilaisia tapahtumia järjestettiin ikäihmisten osallisuuden edistämiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Esimerkiksi Sydänviikolla järjestettiin ohjelmaa vetonaulana Aira Samulin, joka houkutteli paikalle noin 400 kuulijaa ja senioriviikon juhlaan osallistui noin 300 henkilöä. Kotihoidossa panostettiin henkilökunnan koulutukseen kuntouttavan hoidon parantamiseksi. Ajatuksena on, että henkilökunta aktivoi työssään ikäihmisiä ja ylläpitää niitä toimintoja, joita heillä vielä on. Suunnitelmana on kouluttaa kotihoidon henkilökunta nk. kunnonhoitajiksi. Säännöllisen kotihoidon kattavuus on Loviisassa 12,6 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä. Suositus on 14 prosenttia. Säännöllistä kotihoitoa saavien alle 75-vuotiaiden lukumäärä on lisääntynyt. Keskimäärin 73 alle 75-vuotiasta henkilöä sai säännöllistä kotihoitoa vuonna Säästötoimien vuoksi uutta lähihoitajaa ei voitu palkata, kuten oli suunniteltu. Työn rakennetta pystyttiin kuitenkin muuttamaan läntisessä kotihoidossa ja arkipäivien iltahoitoa lisäämään Loviisan länsiosassa. Loviisan kaupunki päätti syksyllä 2013, että kotihoito siirtyy alkaen kokonaan omaksi toiminnaksi ja ostopalvelusopimus yksityisen tuottajan kanssa sanottiin irti. Samalla päätettiin uuden henkilökunnan palkkaamisesta kotihoitoon alkaen. Vuoden aikana kyettiin tarjoamaan 51 vanhukselle erilaisia hoiva-asumispaikkoja, joista 35 oli Loviisan terveyskeskuksesta. Ikäihmisten hoiva-asumispaikkojen lukumäärä on pysynyt samalla tasolla kuin edellisvuonna. Loviisan perusturvalautakunta päätti turvautua asiantuntijapalveluun Loviisan senioripalvelun tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon kehityssuunnitelman laatimisessa. Hanke kilpailutettiin ja konsulttiyritys Tamora Oy valittiin kehitystyön toteuttajaksi. Työ aloitettiin elokuun puolivälissä ja raportti valmistui marraskuussa. Tamora Oy:n henkilökunta on ollut tiiviissä yhteistyössä senioripalveluyksikön ja teknisen keskuksen kanssa. Vanhusneuvosto ja ikääntymispoliittinen työryhmä ovat myös saaneet ottaa kantaa raportin sisältöön. Molempien ryhmien lausunnot raportista olivat hyvin myönteisiä. Perusturvalautakunta käsitteli Tamora Oy:n raportin seniorien tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon kehityssuunnitelman ensimmäisestä vaiheesta. Tekninen lautakunta ottaa kantaa raporttiin vuoden 2014 alussa, jonka jälkeen raporttia käsitellään uudelleen perusturvalautakunnassa ja edelleen kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. Senioripalvelussa ja erityisesti kotihoidossa on ollut runsaasti sairauspoissaoloja, mikä on vaikuttanut toimintaan ja lisännyt henkilöstökustannuksia. Sairauspoissaoloasiasta on keskusteltu aktiivisesti henkilökunnan kanssa. Henkilökunnan tukemiseksi ja rohkaisemiseksi järjestettiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa luentoja, joille koko senioripalvelun hoitohenkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua.

11 Avaintavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 Ylläpitää ikäihmisten toimintakykyä ja edistää osallisuutta. Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa on kehitetty Voimaa vanhuuteen -hankkeessa. Useita vapaaehtoisia on voitu kouluttaa liikuntarajoitteisten ikäihmisten liikuntatoimintaan. Vuoden aikana järjestettiin uutta koulutusta ulkoiluystäville, joilla kaikilla on ainakin yksi vanhus, jonka kanssa ulkoillaan 1 2 kertaa viikossa. Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -hankkeeseen ei ole onnistuttu saamaan uusia ryhmänohjaajia henkilökuntapulan vuoksi. Senioripalvelussa on aloitettu tasapaino- ja voimaharjoitteluryhmä Tesjoella ja tarkoitus on lisätä tämän tyyppistä ryhmätoimintaa. Toimintatuokioita kotihoidon asiakkaille järjestetään eri puolilla kuntaa: kaksi ryhmää Tesjoella, yksi Viirilässä, yksi Torsbyssä, yksi Sävträskissä, yksi Koskenkylässä ja yksi Härkäpäässä. Voimaa vanhuuteen -hankkeen yhteydessä järjestettiin liikuntaneuvottelu, johon osallistui palvelunkäyttäjien, virkamiesten ja poliitikkojen edustajia. Ikäihmiset saivat esittää ideoitaan ja toiveitaan eri toimista liittyen Loviisan vanhemman väestön toimintakyvyn ylläpitämiseen. Henkilökunnasta kaikkiaan 23 henkilöä on koulutettu sekä tehostetun palveluasumisen että kotihoidon nk. kunnonhoitajiksi. Kylissä järjestettiin tiedotustilaisuuksia mm. Menumatista ja eri eläkeläisyhdistyksille annettiin yleistietoa senioripalvelun toiminnasta. Lisäksi henkilökunta osallistui kyläkokouksiin, joita järjestettiin Yksillä Purjeilla -hankkeeseen liittyen.

12 Tarjota monipuolisia, asiakaslähtöisiä palveluja, jotka tukevat turvallista kotona asumista. 75 vuotta täyttäneistä 12,6 prosenttia sai kotihoitoa. Suunnitelmana oli 14 prosenttia. Säännöllistä kotihoitoa saaneiden alle 75-vuotiaiden määrä on vuodesta 2012 kasvanut 15 henkilöllä. Säästötoimien vuoksi uutta lähihoitajaa ei voitu palkata, kuten oli suunniteltu. Työn rakennetta pystyttiin kuitenkin muuttamaan läntisessä kotihoidossa ja iltahoitoa arkipäivinä lisäämään. Kotihoidon uudelleenorganisoinnin suunnittelu aloitettiin 2013, mutta toteutus tapahtuu vasta 2014 samassa yhteydessä kun kotihoito siirtyy kokonaan kaupungin omaksi toiminnaksi. Vuoden 2013 aikana myönnettiin 21 henkilölle palveluseteleitä tilapäiseen ja säännölliseen kotihoitoon. Vuoden aikana pyrittiin lisäämään yhteistyötä lääkäreiden ja kotihoitohenkilökunnan välillä turvallisen kotona asumisen tukemiseksi. Yhteisiä kokouksia pidettiin. Kotihoidon asiakkaista, joilla on terveydenhoidollisia ongelmia, tehtiin prosessikuvaus. Palvelutalo Esplanadissa käy myös lääkäri kerran kuukaudessa. Siellä hoidetaan sekä niiden kotihoidon asiakkaiden, jotka asuvat palvelutalo Esplanadissa, että Loviisan keskustassa kotona asuvien asiakkaiden asioita. Tarjota laadukasta ja tarkoituksenmukaista hoiva-asumista. Senioriasumisen palvelurakenneselvitys valmistui syksyllä Selvityksen teki konsulttiyhtiö Tamora Oy, joka teki aktiivista yhteistyötä senioripalvelun ja teknisen keskuksen edustajien kanssa. Raporttia käsiteltiin perusturvalautakunnan kokouksessa , jossa päätettiin pyytää teknisen lautakunnan lausunto jatkokäsittelyä varten. Vuoden 2013 aikana palvelusetelien käyttö tehostettuun palveluasumiseen ei ole lisääntynyt merkittävästi. Palvelusetelit ovat olleet vaihtoehto maksusitoumukselle. Vuoden 2013 aikana myönnettiin palveluseteli kolmelle henkilölle hoidon järjestämiseksi tehostetun palveluasumisen piirissä. Kaupungin hoiva-asumisyksiköissä on pyritty lisäämään ikäihmisten viriketoimintaa. Yhteistyötä kulttuuritoimen kanssa on lisätty ja jotkut yksiköt ovat hakeneet avustusta Svenska kulturfondenilta erilaisen ohjelman järjestämiseksi ikäihmisille. Henkilökunta on myös ollut aktiivista ja järjestänyt erilaista viriketoimintaa. Seurata talousarviota vuoden aikana ja laatia ennusteita. Reagoida poikkeamiin. Henkilöstökulut ylitettiin sairauspoissaolojen takia. Tulot olivat kuitenkin arvioitua suuremmat, minkä vuoksi lopullinen talousarvion ylitys senioripalveluissa oli euroa. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 (1 000 ) TP 2012 TA 2013 TA MUUTOK-SE T TA 2013 MUUTOS-T EN JÄLKEEN Muutos Muutos % Toimintatuotot % josta sisäiset Toimintakulut yhteensä % josta sisäiset % Toimintakate % josta sisäiset % Toimintakate ulkoinen %

13

14 Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset) Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Toteuma vuotta täyttäneet vuotiaat Kotona asuvat ikäluokassa 75+, % ikäluokasta 88,1 89,4 89,2 Omaishoito Omaishoitajat Kattavuusprosentti ikäluokasta 75+ 4,2 4,4 4,3 Asiakkaiden RAVA, ka 2,6 2,7 2,5 Kotihoito Asiakkaita säännöllisessä kotihoidossa ikäluokassa Kattavuusprosentti ikäluokasta , ,6 Asiakkaiden RAVA, ka 2,2 2,4 2,1 Tehostettu palveluasuminen Paikkojen määrä; oma toiminta + ostopalvelut Kattavuusprosentti ikäluokasta 75+ 7,6 6,8 (115 as.) 6,8 % (112 as.) Kattavuusprosentti ikäluokasta ,5 (10 as.) 0,6 % (13 as.) Oma toiminta Paikkojen määrä Asiakkaiden RAVA, ka Ostopalvelut Paikkojen määrä Asiakkaiden RAVA, ka 3,3 Laitoshoito Paikkojen määrä Kattavuusprosentti ikäluokasta 75+ 4,3 3,8 (65 as.) 4 % (67 as.) Kattavuusprosentti ikäluokasta ,3 (6 as.) 0,2 % (4 as.) Asiakkaiden RAVA, ka 3,6 3,6 3,5

15 Alueelliset palvelut Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja ja johtava lääkäri Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 Kuten ennenkin, ympäristöterveydenhuolto hankittiin isäntäkuntana toimivalta Porvoon kaupungilta. Toimintaa on leimannut viime vuodet tehtäväkuvan laajeneminen, minkä voisi olettaa lisäävän kustannuksia. Vastoin odotuksia päästiin kuitenkin talousarvion alitukseen. Suurin yllätys oli kuitenkin erikoissairaanhoidon kustannusten jääminen merkittävästi arvioitua tasoa alemmaksi. Prosentuaalisesti ero ei ole suuri, mutta euroina mitattuna merkittävä. Loviisalaisten erikoissairaanhoidon käyttö jäi arvioitua pienemmäksi, eli hintojen lasku ei ole tällä kertaa selityksenä. Vähentynyt hoitoon hakeutuminen ei selity, kuten yleensä, esimerkiksi huonolla lähetteiden saatavuudella, joka kostautuu seuraavina vuosina. Todennäköisesti kyse on ollut lähetteiden käsittelemisestä konsultaatioina aikaisempaa suuremmassa määrin ja läheteindikaatioiden tarkistamisesta. Kaikki Porvoon sairaalan elektiiviset lähetteet muutettiin konsultaatioiksi alkuvuodesta 2013 ja tilastojen mukaan se on muuttanut myös lähetteisiin vastaamiskäytäntöjä odotusten mukaiseen suuntaan. Porvoon sairaanhoitoalueen kuntien ja sairaalan johtavien viranhaltijoiden yhteistyönä laadittiin sairaanhoitopiirin ensimmäinen lain edellyttämä ehdotus järjestämissuunnitelmaksi. Hallituksen ajama sote-uudistus on työllistänyt myös kuntia varsin paljon, kun kuntien välisiä neuvotteluja on käynnistetty ja tulevaisuuden visioita hahmoteltu. Avaintavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 Antaa laadukkaita palveluja oikeaan aikaan. Talous on tasapainossa. Erikoissairaanhoidon palveluja on ollut tarjolla riittävässä määrin eikä merkkejä hoitotakuun pettämisestä ole esiintynyt. Lähete-konsultaatio -uudistus on parantanut annetun palvelun oikea-aikaisuutta ja hoidon oikean porrastuksen toteutumista. Sekä ympäristöterveydenhuolto että erikoissairaanhoito pysyivät talousarviossaan päinvastaisista odotuksista huolimatta. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 (1 000 ) TP 2012 TA 2013 TA MUUTOK-SE T TA 2013 MUUTOS-T EN JÄLKEEN Muutos Muutos % Toimintatuotot % josta sisäiset Toimintakulut yhteensä % josta sisäiset % Toimintakate % josta sisäiset % Toimintakate ulkoinen %

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju Vuonna 2009 aloitettiin yhteistyö perusterveydenhuollon ja kehitysvammahuollon palveluiden järjestämisestä isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIRAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Lomautukset... 4 muutokset... 12 Tuloslaskelma... 15 PALVELUKESKUSTEN

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN 1 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNGIN HYVINVOINTIKERTOMUS 1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN Kts. myös Pohjanmaan maakuntaliiton strategia (www.obotnia.fi) Kts. myös Vaasan shp:n järjestämissuunnitelma

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014

Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014 Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 214 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 31.3.215 Tekijä: Kaupunginhallitus 1 TASEKIRJA Sisällysluettelo Toimintakertomus Kaupunginjohtajan katsaus 3 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2 Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sote hallitus 25.3.2015 41 C: 3 Julkaisija: Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA

LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA NYKYTILANNESELVITYS 03.04.2006 Pia Fraktman projektisihteeri SISÄLLYSLUETTELO 1. Lasten ja nuorten erityispalveluiden kehittämistyö Pohjanmaa

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 21.8.2014 Laki sosiaalisesta luototuksesta 1 Sosiaalisen luototuksen tarkoitus Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka

Lisätiedot

Salla Nyholm 90980 Tampereen yliopisto Porin yksikkö/sosiaalityö Kehittämistyön käytäntö Loppuraportti

Salla Nyholm 90980 Tampereen yliopisto Porin yksikkö/sosiaalityö Kehittämistyön käytäntö Loppuraportti Kehittämistyön käytäntö loppuraportti Toimintakykyisenä ikääntyminen osahankkeessa toteutettavan kotiuttamisen internet -pohjaisen SAS -sovellusohjelman suunnitteluvaiheen ja käyttökokeilun tuki- ja arviointitehtävä.

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Muutostalousarvio 2009. Nokian kaupunki

Muutostalousarvio 2009. Nokian kaupunki NOKIAN KAUPUNKI Muutostalousarvio 2009 Kv 23.3.2009 Muutostalousarvio 2009 Nokian kaupunki SISÄLLYSLUETTELO I MENESTYSTEKIJÄT JA JOHTAMISEN KOHTEET SEKÄ TAVOITETASOT VUODELLE 2009 1 Sivu II MUUTOSTALOUSARVIO

Lisätiedot

Strategiaraportti. Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I

Strategiaraportti. Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I Strategiaraportti Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I STRATEGIARAPORTTI TAMMI ELOKUU 2010 Sisällys ESIPUHE JOHDANTO TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kaupunkistrategiasta johdetut tavoitteet Kuntalainen

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot