Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013"

Transkriptio

1 PERUSTURVAKESKUS Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 Vuotta 2013 ovat leimanneet monet ennalta arvaamattomat muutokset ja yleinen perusturvan tulevaisuuden ratkaisuja koskeva epävarmuus. Toisaalta käynnissä on mittavia laatua ja asiakasturvallisuutta parantavia valtakunnallisia ohjelmia ja yhteistyöhankkeita ja toisaalta taas varsin verkkaisesti etenevä kuntauudistus ja erityisesti sen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva osa. Loviisan perusturvakeskuksessa on sen olemassaolon kolmen ensimmäisen vuoden aikana panostettu erilaisten prosessien kehittämiseen. Keväällä ilmeni suhteellisen yllättäen tarve varsin mittaviin sopeuttamistoimiin, jotka vaikuttivat käytännössä koko loppuvuoden kehitystyön suuntaan. Toisaalta näiden paineiden keskellä saatiin samalla myönteinen ja rohkaiseva osoitus pienen organisaation sopeutumiskyvystä nopeisiin muutoksiin. Työntekijöiden ja esimiesten sitoutuneisuus muutosten läpiviemiseen lyhyellä aikataululla on ollut myös esimerkillistä. Sopeuttamisohjelman laajuus ja kiireellisyys on pakottanut siirtämään joitakin sinänsä tärkeitä hankkeita tulevaisuuteen tai ainakin pidentänyt niiden toteutusaikatauluja. Toisaalta sopeutushankkeet ovat olleet monilta osin yhteneviä jo suunniteltujen kehityshankkeiden kanssa ja täten tavoiteltu kehitys on kuitenkin edennyt, vaikkakin osittain sellaisissa kohteissa, joita ei talousarviota laadittaessa ollut painopistealueiksi nimettykään. Sopeutustoimet vuosille alkoivat siis osin jo vuonna 2013, mikä näkyy kaupungin olosuhteisiin nähden hyvänä taloudellisena tuloksena. Tältä pohjalta perusturvassa voidaan lähivuosina todennäköisesti viedä hiljalleen läpi myös ne hankkeet, joita ei vuoden 2013 aikana ehditty toteuttaa loppuun saakka. Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan ensimmäinen hyvinvointikertomus on valmistunut. Kertomus indikaattoreineen antaa työvälineet kehittää asukkaiden hyvinvointia ja terveellistä elämää. Työryhmä on selvittänyt psykososiaalista kriisivalmiutta Uudellamaalla ja todennut, että alueelle voidaan hyvin lyhyelläkin varoitusajalla perustaa varsin mittava suuronnettomuuden edellyttämä psykososiaalisen kriisityön yksikkö. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 Keskuksen tuloslaskelma Keskuksen kaupunginvaltuustoon nähden sitova määräraha on ulkoinen toimintakate C30 Perusturvakeskus (1 000 ) TP 2012 TA 2013 TA MUUTOK-S ET TA 2013 MUUTOS-T EN JÄLKEEN Muutos Muutos % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot %

2 Vuokratuotot % Toimintatuotot yhteensä % josta sisäiset % Henkilöstökulut % Palveluiden ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakulut yhteensä % josta sisäiset % Toimintakate % josta sisäiset % Toimintakate ulkoinen % Poistot ja arvonalentumiset % Toimintatuottojen toteutuminen Maksutuotot (terveydenhuollon asiakasmaksut ja sosiaalitoimen asiakasmaksut) sekä kotikuntakorvaukset toteutuivat arvioitua suurempina. Toimintakulujen toteutuminen Palvelujen ostot toteutuivat arvioitua pienempinä. Säästö tapahtui kuitenkin enimmäkseen erikoissairaanhoidossa ja ympäristöterveydenhuollon palveluissa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittivät talousarvion johtuen alkuvaikeuksista hoitotarvikelogistiikan uuteen toimintamalliin siirryttäessä. Henkilöstökulujen toteutuminen Henkilöstökulut ylittivät talousarvion. Henkilökunnan sairaslomien määrä oli alkuvuodesta huomattavan suuri. Talousarvio ylittyi tältä osin noin euroa. Myös KuEL-eläkemenoperusteisia maksuja oli arvioitua enemmän, noin euroa. Avaintavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen Keskuksen toiminnan päämäärät: 1. Palvelut tarjotaan asukkaille oikea-aikaisesti, tavoitteena aikainen puuttuminen ja tuki sekä mahdollisimman kynnyksetön yhteistyö. Käyttää sähköistä hyvinvointisuunnitelmaa ja -kertomusta ensimmäistä kertaa. Selvittää palveluverkkoa vanhustenhuollon ja laitoshoidon osalta. Sähköinen hyvinvointisuunnitelma on valmistunut ja sen sisältämät indikaattorit on valittu. Konsultti on suorittanut laajan selvityksen Loviisan vanhustenhuollon tulevaisuudessa (projektivaihe 1). Esimiesten ja henkilökunnan

3 koulutukseen liittyvä osa toteutetaan vuonna Prosessiorganisaation syventäminen nk. elinkaarimallin mukaan, joka perustuu potilaslähtöisen ja terveyttä edistävän toiminnan tukemisen arviointiin. Elinkaariprosessimalli toimii kaikilla kolmella osa-alueella ja tukee potilaslähtöistä toimintaa. Organisaatioasioita on käsitelty useissa perusturvan johtoryhmissä ja organisaation avainhenkilöiden asemasta ja toimenkuvista on keskusteltu. Lopullinen päätös muutoksesta on tekemättä johtuen sopeuttamisohjelman laajuudesta ja kiireellisyydestä sekä perusturvajohtajan poissaolosta loppuvuoden aikana. Matriisiorganisaatiomallista kehitys on kulkenut kohti aiempaa puhtaampaa elinkaarimallia ja malli hyväksytään keväällä Toiminnan taloudellisia vaikutuksia seurataan aktiivisesti ja poikkeamissa ryhdytään toimenpiteisiin. Seurata aktiivisesti talousarviota, tehdä ennusteita ja reagoida poikkeamiin. Osavuosikatsaukset ennusteineen on laadittu. Suuria poikkeamia ei vuonna 2013 havaittu kesken talousarviokauden ja jälkeenpäin arvioiden talouden seurantaraporttien sisältö on ollut oikeansuuntainen.

4 PERUSTURVAKESKUS VASTUUALUEITTAIN Hallinto ja terveyden edistäminen Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 Painopiste oli vuonna 2013 selkeästi senioripalveluiden kehittämisessä jo taloussuunnitelman mukaan ja säästötarpeiden ilmaannuttua tämä korostui entisestään. Ostopalvelusopimus kotihoitopalveluista yksityisen palveluntuottajan kanssa irtisanottiin ja toiminta siirtyi alkuvuodesta 2014 kaupungin omaksi toiminnaksi. Asiakkaiden osallistumista toteutettiin vuonna 2013 erityisesti kolmannen sektorin ja julkisten palveluiden yhteistyötä kehittämällä. Perusturva osallistui Yksillä Purjeilla -hankkeeseen puolen työntekijän voimin tavoitteena yhteistyömuotojen kehittäminen kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Etelä-Suomen Kaste-hanke päättyi lokakuussa Avaintavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 Laatia tavoitteita senioritoiminnalle ja laitoshoidolle korjatun ikäpoliittisen ohjelman ohjeiden ja poliittisten päätösten mukaan. Aloittaa selvitys siitä miten säännöllisen kotihoidon palveluiden tarjoaminen toteutetaan: omana toimintana vai ostopalveluina. Luoda alku yhteiselle eri toimijoiden avoimelle toimipaikalle, jossa toteutetaan varhaisen puuttumisen mallia ja tuetaan asiakasta, jolla on terveysongelma ja jota uhkaa syrjäytyminen. Panostaa tuottavuuteen kehittämällä innovatiivisia palveluprosesseja. Huomioida ja tukea henkilöstöä innovatiivisten tulosten yhteydessä. Ikääntymispoliittinen ohjelma on laadittu ja hyväksytty. Kotihoidon siirtyminen kaupungin omaksi toiminnaksi toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Perusturva on osallistunut aktiivisesti Yksillä Purjeilla -hankkeen myötä yhteistoiminnan keittämiseen kolmannen sektorin kanssa. Hanke jatkuu edelleen. Tuottavuuden kehittymiseen on panostettu huomattavasti enemmän kuin talousarviota laadittaessa osattiin arvata, koska säästöpaineiden edellyttämä tuottavuusohjelma oli luotava vuonna Vain muutama uusi palveluprosessi ehdittiin kuvata perinteiseen tapaan, mutta myös uusia taloudellisesti vaikuttavampia prosesseja luotiin sitäkin enemmän. Niistä keskeisimmät on koottu tehostamisohjelmaan. Henkilöstön palkitseminen on ollut loppuvuodesta johtoryhmän esityslistalla, mutta lopullinen päätös tehdään kevään 2014 aikana. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 (1 000 ) TP 2012 TA 2013 TA MUUTOK-SE T TA 2013 MUUTOS-T EN JÄLKEEN Muutos Muutos % Toimintatuotot % josta sisäiset Toimintakulut yhteensä % josta sisäiset % Toimintakate %

5 josta sisäiset % Toimintakate ulkoinen % Poistot ja arvonalentumiset % Lasten ja nuorten palvelut Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 Työryhmä Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan yhteisen lasten ja nuorten hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman laatimiseksi teki intensiivistä työtä vuoden 2013 ajan. Lasten ja nuorten hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valmistui joulukuun alussa. Laajan käännöstyön jälkeen se saatiin perusturvalautakunnan käsiteltäväksi Lasten ja nuorten hyvinvointikertomuksesta käy ilmi, että lapsiperheiden (joita on yhteistoiminta-alueella vähemmän kuin maassa keskimäärin) taloudellinen tilanne Loviisassa ja Lapinjärvellä on hieman maan keskitasoa parempi. Huolestuttavaa sen sijaan on nuorten koko maan keskiarvoa selvästi runsaampi päihteiden käyttö. Nuoret kokevat myös vanhemmuuden puutetta useammin kuin maassa keskimäärin. Koulutustaso on Loviisassa ja Lapinjärvellä alhaisempi kuin maassa keskimäärin ja Loviisassa nuoret jäävät maan keskiarvoa useammin koulutuksen ulkopuolelle. Nämä ovat haasteita kunnan palvelujärjestelmälle ja hyvinvointikertomuksen tulokset on pyritty ottamaan huomioon vuoden 2014 talousarvion tavoitteissa. Vuonna 2013 hyväksyttiin perusturvalautakunnassa lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelma. Perusturvakeskus oli mukana Etelä-Suomen terveyserojen kaventamishankkeen (Ester) Nuoret pudokkaat -osahankkeessa, joka päättyi lokakuussa Hankkeen tuloksena luotiin mm. toimintamalli etsivän nuorisotyön asiakkaiden ohjaamiseksi terveydenhoitajan tarkastukseen (verkostoterkkari) tarkoituksena seurata ja edistää niiden nuorten terveyttä ja hyvinvointia, jotka eivät kuulu opiskelija- tai työterveyshuollon piiriin. Toiminnasta on saatu nuorilta positiivista palautetta. Lisäksi hankkeen aikana luotiin nuorten itsenäistymisen tueksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi nuorten kanssa toimijoiden verkosto Nuorten hyväksi. Verkosto jatkaa toimintaansa myös hankkeen päättymisen jälkeen. Nuorisotakuu tuli voimaan vuoden 2013 alussa. Perusturvakeskuksen panoksena nuorisotakuun toteuttamisessa oli matalan kynnyksen starttipajan perustaminen ajalle valtion lisätalousarviossa myöntämän määrärahan turvin. Starttipaja on suunnattu v. nuorille, jotka eivät voi osallistua työorientoituneeseen pajatoimintaan. Starttipajassa oli vuonna 2013 yhteensä yhdeksän valmentautujaa. Vuonna 2013 työpajatoiminta keskitettiin kokonaisuudessaan lasten ja nuorten palveluihin. Äitiysneuvolassa oli vuonna 2013 yhteensä 205 asiakasta, lastenneuvolassa 1 185, kouluterveydenhuollossa ja opiskelijaterveydenhuollossa 427 asiakasta. Perhevalmennuksen ohjelman päivityksen yhteydessä mukaan kutsuttiin myös hammashuollon edustaja. Vahvuutta vanhemmuuteen -vertaistukiryhmätoimintaa järjestettiin edelleen ensimmäisen lapsen saaneille perheille. Oppilaiden terveyttä on edistetty laajojen terveystarkastusten lisäksi pitämällä erilaisia valistustunteja kouluissa, osittain myös yhteistyössä koulukuraattoreiden tai nuorisotoimen edustajien kanssa. Vuoden aikana on kehitetty ryhmätoimintaa. On järjestetty mm. vertaistukiryhmiä kouluikäisten vaativien lasten vanhemmille (perheneuvola ja lasten psykiatrinen erikoissairaanhoitaja), vertaistukiryhmä murrosikäisten lasten vanhemmille (lasten psykiatrinen erikoissairaanhoitaja ja koulukuraattori), Voi Kukkia -vertaistukiryhmätoimintaa huostaan otettujen lasten vanhemmille Itä-Uudenmaan kuntien yhteistyönä sekä Maestro-stressinhallintakursseja vuotiaille nuorille, joilla on lievää masennusta tai kuormittavaa stressiä. Lastensuojelussa on kyetty noudattamaan lastensuojelulain mukaisia määräaikoja työntekijöiden ajoittaisesta vaihtuvuudesta huolimatta. Yhteistoiminta-alueella tehtiin lastensuojeluilmoituksia vuonna

6 2013 yhteensä 347 kpl (Loviisassa 313, Lapinjärvellä 34). Eniten lastensuojeluilmoituksia tehtiin vanhempien päihteiden käytön perusteella. Lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli yhteensä 220 lasta (Loviisassa 194, Lapinjärvellä 26). Sijoitettuna oli vuoden aikana yhteensä 34 lasta (Loviisassa 30, Lapinjärvellä 4). Avaintavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 Kehittää toimintakäytäntöjä palvelujen parantamiseksi ja laadun varmistamiseksi. Äitiys- ja lastenneuvolan toimintaohjeiden päivitys saatiin valmiiksi. Lastensuojelun työntekijöiden kanssa on käyty läpi esitys lastensuojelun laatusuosituksiksi (STM 2013:20). Lastensuojelutyön toimintakäytäntöjen kehittäminen tapahtuu jo nyt niiden pohjalta, vaikka suosituksia ei vielä ole valtakunnallisesti vahvistettu. Verkostokokousten tarvetta ei ole keskitetysti kartoitettu, vaan verkostokokoukset ovat vakiintuneet työmenetelmäksi silloin kun niihin on tarvetta. Edelleen kehittää moniammatillista ja monialaista yhteistyötä sekä nuorten osallisuutta lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Lastensuojelun toimintakäytäntöjä kehitettiin siten, että lastensuojeluilmoituksen tehneelle viranomaiselle tarjotaan mahdollisuutta olla mukana ensimmäisessä tapaamisessa perheen kanssa. Tämä on lisännyt yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja yhteistyökumppanit ovat olleet mukana tukemassa lastensuojelullisia toimenpiteitä entistä paremmin. Sivistyskeskuksen kanssa on toimittu tiiviissä yhteistyössä, mm. dialogikahvilat (rehtorit, lastensuojelu ja koulukuraattorit) ja Nuoret pudokkaat -hanke. Nuoret pudokkaat -hankkeen yhteydessä nuorten itsenäistymisen tueksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi luotiin verkosto, jossa keskeiset toimijat tapaavat toisiaan ajankohtaisten asioiden tiimoilta ja suunnittelevat yhdessä toimintaa. Nuoret pudokkaat -hankkeen päättymisen jälkeen ryhmän päätti jatkaa toimintaansa Nuorten hyväksi -ryhmänä. Yhteistyössä sivistyskeskuksen kanssa järjestettiin päihdevalistustilaisuudet luokan oppilaille sekä siinä yhteydessä Hubu-mittaukset. Kouluterveyskysely toteutettiin maaliskuussa 2013; tulokset saatiin vasta tammikuussa Seurata talousarvion toteumaa ja laatia ennusteita sekä reagoida poikkeamiin. Johdon toimenpiteet. Lasten ja nuorten palvelujen toteuma on pysynyt talousarvion puitteissa. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 (1 000 ) TP 2012 TA 2013 TA MUUTOK-SE T TA 2013 MUUTOS-T EN JÄLKEEN Muutos Muutos % Toimintatuotot % josta sisäiset Toimintakulut yhteensä % josta sisäiset % Toimintakate % josta sisäiset % Toimintakate ulkoinen % Poistot ja arvonalentumiset

7 Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset) Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Toteuma 2013 josta Lapinjärven suoritteet Äitiysneuvola ja perhesuunnitteluneuvonta lääkärikäynti hoitajakäynti Lastenneuvola lääkärikäynti hoitajakäynti Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto lääkärikäynti hoitajakäynti Fysioterapiapalvelut ei tilastoa ei tilastoa Perheneuvonta Työikäisten palvelut Vastuuhenkilö: johtava lääkäri Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 Vuoden 2013 päätavoitteita olivat laadun ja asiakasturvallisuuden kehittäminen. Perusturvassa kokoontuikin sekä laatutyöryhmä että potilasturvallisuustyöryhmä säännöllisesti. Potilasturvallisuussuunnitelmaa työstettiin ja se saatiin valmiiksi vuodenvaihteessa. Lisäksi jaettiin potilasturvallisuuteen liittyvää informaatiota ja järjestettiin koulutusta erityisesti potilasturvallisuusraportointiohjelmaan (HaiPro) liittyen. HaiPro-ohjelma otettiin käyttöön koko perusturvassa. Tarkoitus oli myös selvittää työpajamuotoisissa koulutuksissa kaikkien työpisteiden suurimmat potilasturvallisuusriskit. Tässä ei edistytty kuitenkaan alkukokousta pidemmälle tehostamisohjelman viedessä kaiken ajan ja huomion. Tehostamisohjelman laatimisen yhteydessä tosin samat teemat tulivat osittain esiin hieman toisesta näkökulmasta. Vuosittaiset laatumittaukset tehtiin syyskuussa 2013 yhteistyössä Conmedicin kanssa. Myös laatupäiville osallistuttiin ja toukokuussa suoritettiin kolmen terveyskeskuksen vertaisarviointi, jossa Loviisa oli mukana. Lisäksi Loviisaan alettiin kouluttaa kahta uutta Rohto-kouluttajaa. Vuotta 2013 leimasi voimakkaasti tehostamisvaade, johon reagoitiin laatimalla monikohtainen tehostamisohjelma. Vaikka ohjelma oli tarkoitus kohdistaa erityisesti vuosiin , ehdittiin muutama tehostamishanke käynnistää jo vuoden 2013 puolella. Erityisesti toimintasuunnitelmassa mainittu laboratorion tehostamishanke lähti hyvin käyntiin ja ensimmäisiä taloudellisia tuloksiakin nähtiin jo vuoden 2013 puolella. Suun terveydenhuollossa valmisteltiin palvelusetelin käyttöönottoa. Avointen hammaslääkärinvirkojen täyttämisessä ei yrityksistä huolimatta onnistuttu. Koko loppuvuosi kului tehostamisohjelman valmistelussa, koska ohjelman alkuvaiheen merkittävimmät toimenpiteet kohdistuivat hammashuollon keskittämiseen pääterveysasemalle. Keväällä 2013 täytettiin kolme avointa lääkärinvirkaa samalla kun luovuttiin ostopalveluiden käytöstä lääkärin vastaanottotyössä. Kaikkien virkojen ollessa täynnä ei ongelmia hoitotakuun toteuttamisessa ilmennyt. Sairaslomien, opintovapaiden, osa-aikaistusten ja myös säästötalkoisiin käytetyn työpanoksen vuoksi ei päästy Hyvä vastaanotto -toimintaan kuuluvaan viiveettömään ei-kiireellisten lääkäriaikojen tarjontaan. Myöskään kutsujärjestelmän käyttöönotossa ei edetty suunnitellulla nopeudella. Kiireelliset sairaustapaukset kyettiin hoitamaan edelleen saman päivän aikana. Kaksi hoitajaa edistyi aikataulun mukaisesti lääkkeenmääräämiskoulutuksessa ja he valmistunevat alkuvuodesta Vatsanpeitteiden läpi asetettavien rakkokatereiden asennus ja

8 vaihto on keskitetty terveyskeskukseen yhdelle lääkärille. Ensiavun asiakaskäynnit sekä hoitajilla että lääkäreillä kasvoivat odotettua enemmän. Lääkäreiden hoitopuheluita näyttää siirtyneen hiukan hoitajille, mikä taas on ollut tavoitteiden mukaista. Puheluihin vastaaminen on toteutunut edelleen esimerkillisen hyvin. Aikaisempina vuosina laaditut akuuttien sairauksien hoitopolut päivitettiin suunnitelman mukaisesti. Tartuntatautitilanne oli vuonna 2013 maltillinen. Influenssa-aalto jäi vaisuksi ja vain yksi merkittävä norovirusepidemia vaivasi vuodeosastoilla. Loppuvuodesta uutisoitu, suuren potentiaalisen uhan aiheuttanut EHEC-epidemia rajautui onneksi yhteen kotitalouteen. Fysioterapian tilaongelmaan saatiin helpotusta, kun remontti valmistui syksyn aikana. Noin 40 uniapneapotilasta siirtyi Porvoon sairaalasta terveyskeskuskontrolleihin. Pitkäaikaistyöttömille tehtiin noin 70 terveystarkastusta. Savuttomaan Loviisaan valmistauduttiin informaatiota jakamalla. Vuodeosaston toimintaa leimasivat jatkohoitopaikkaa pitkään odottaneet potilaat, joiden takia keskimääräiset hoitoajat pitenivät, osastojen täyttöaste nousi ja jatkohoitoon pääsy erikoissairaanhoidosta vaikeutui erityisesti loppuvuodesta. Työpaine näkyi runsaina sairauslomina niin osastoilla kuin muuallakin vanhustenhuollossa. Aikuissosiaalityössä on siirrytty sähköisen toimeentulotukihakemuksen käyttöön. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden hoitopolku on kuvattu ja palvelun kilpailutus valmisteltu. Puhelinajat on siirretty aamupäiviksi tavoitettavuuden parantamiseksi. Keväällä suoritettiin asiakastyytyväisyyskysely. Asiakkaiden osallisuutta lisättiin Mielen avain -hankkeeseen osallistumalla. Kokemusasiantuntijatoimintaa jatkettiin A-klinikalla. Omaishoidon sijaishoitajatarve osoittautui arvioitua pienemmäksi. Avaintavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 Turvallinen ja laadukas asiakaspalvelu. Hioa prosessit entistä paremmiksi. Tuottaa laadultaan hyviä ja asiakasystävällisiä palveluja. Riskianalyysit on tehty vain yleisellä tasolla. Yksikkötasoiseen analyysiin ei ole päästy siinä laajuudessa kuin ajateltiin. HaiPro-haittaraportointijärjestelmä on kuitenkin otettu käyttöön kaikissa yksiköissä ja raporttien läpikäynti on aloitettu. Aikaisempina vuosina luodut akuuttien sairauksien hoitopolut on päivitetty. Hoitopolkujen supistaminen on sujunut parhaiten laboratoriotutkimuksissa, joissa on nähtävissä selkeää kustannusten laskua. Muistisairaan, eläköityvän asiakkaan ja asumispalvelua tarvitsevan psykiatrisen potilaan hoitopolut on kuvattu. Kriisiryhmäyhteistyö on saatu selkiytettyä lähikuntien kanssa, mutta muilta osin valmiussuunnitelman päivittäminen on jäänyt pääosin tekemättä. Asiakkaan valinnanvapauden laajenemista varten tehtiin tarvittavat tekniset toimenpiteet. Lähete-konsultaatio -työryhmä on jatkanut toimintaansa ja kaikki Porvoon sairaalaan kirjoitetut elektiiviset lähetteet ovat muuttuneen konsultaatioiksi. Sähköinen toimeentulotukihakemus on otettu käyttöön. Myös sosiaalityön asiakkaiden tyytyväisyyskysely on tehty.

9 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 (1 000 ) TP 2012 TA 2013 TA MUUTOK-SE T TA 2013 MUUTOS-T EN JÄLKEEN Muutos Muutos % Toimintatuotot % josta sisäiset Toimintakulut yhteensä % josta sisäiset % Toimintakate % josta sisäiset % Toimintakate ulkoinen % Poistot ja arvonalentumiset % Toimintakulujen ylitystä oli mm. henkilöstökuluissa (johtuen sairaspoissaoloista ja KuEL-eläkemenoperusteisista maksuista), palveluiden ostoissa (mm. pesulapalvelut ja kuljetuspalvelut), hoitotarvikkeiden hankinnoissa sekä luottotappiosta johtuvista menoista. Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset) Avohoito Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Toteuma 2013 josta Lapinjärven suoritteet Lääkärikäynti Hoitajakäynti Fysioterapiakäynnit (sisältävät lasten ja nuorten käynnit vuonna 2013) Fysioterapian ryhmäkäynnit Hoitopuhelu, triage Hoitopuhelu, lääkäri Hoitopuhelu, hoitohenkilökunta Muistipoliklinikka, hoitajakäynti Ensiapu ja triage, lääkärikäynti Ensiapu ja triage, hoitajakäynti Erikoislääkäripalvelut, kirurgi Erikoislääkäripalvelut, neurologi Erikoislääkäripalvelut, gynekologi Erikoispoliklinikka/skopia Hammashuolto Hammaslääkärin vastaanotto Suuhygienistin vastaanotto Sairaala Osastot III V Aikuisten sosiaalityö A-klinikka

10 Senioripalvelut Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 Senioripalvelussa jatkettiin aktiivisesti hyvinvointia ja terveyttä tukevan toiminnan kehittämistä. Kehitystyö Voimaa vanhuuteen -hankkeessa jatkui ja sitä kautta yhteistyö sekä vapaaehtoisten että vapaa-aikatoimen kanssa lisääntyi. Vuoden aikana koulutettiin uusia vapaaehtoisia liikuntaystäviä, jotka liikkuvat säännöllisesti liikuntarajoitteisten vanhusten kanssa. Myös erilaisia tapahtumia järjestettiin ikäihmisten osallisuuden edistämiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Esimerkiksi Sydänviikolla järjestettiin ohjelmaa vetonaulana Aira Samulin, joka houkutteli paikalle noin 400 kuulijaa ja senioriviikon juhlaan osallistui noin 300 henkilöä. Kotihoidossa panostettiin henkilökunnan koulutukseen kuntouttavan hoidon parantamiseksi. Ajatuksena on, että henkilökunta aktivoi työssään ikäihmisiä ja ylläpitää niitä toimintoja, joita heillä vielä on. Suunnitelmana on kouluttaa kotihoidon henkilökunta nk. kunnonhoitajiksi. Säännöllisen kotihoidon kattavuus on Loviisassa 12,6 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä. Suositus on 14 prosenttia. Säännöllistä kotihoitoa saavien alle 75-vuotiaiden lukumäärä on lisääntynyt. Keskimäärin 73 alle 75-vuotiasta henkilöä sai säännöllistä kotihoitoa vuonna Säästötoimien vuoksi uutta lähihoitajaa ei voitu palkata, kuten oli suunniteltu. Työn rakennetta pystyttiin kuitenkin muuttamaan läntisessä kotihoidossa ja arkipäivien iltahoitoa lisäämään Loviisan länsiosassa. Loviisan kaupunki päätti syksyllä 2013, että kotihoito siirtyy alkaen kokonaan omaksi toiminnaksi ja ostopalvelusopimus yksityisen tuottajan kanssa sanottiin irti. Samalla päätettiin uuden henkilökunnan palkkaamisesta kotihoitoon alkaen. Vuoden aikana kyettiin tarjoamaan 51 vanhukselle erilaisia hoiva-asumispaikkoja, joista 35 oli Loviisan terveyskeskuksesta. Ikäihmisten hoiva-asumispaikkojen lukumäärä on pysynyt samalla tasolla kuin edellisvuonna. Loviisan perusturvalautakunta päätti turvautua asiantuntijapalveluun Loviisan senioripalvelun tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon kehityssuunnitelman laatimisessa. Hanke kilpailutettiin ja konsulttiyritys Tamora Oy valittiin kehitystyön toteuttajaksi. Työ aloitettiin elokuun puolivälissä ja raportti valmistui marraskuussa. Tamora Oy:n henkilökunta on ollut tiiviissä yhteistyössä senioripalveluyksikön ja teknisen keskuksen kanssa. Vanhusneuvosto ja ikääntymispoliittinen työryhmä ovat myös saaneet ottaa kantaa raportin sisältöön. Molempien ryhmien lausunnot raportista olivat hyvin myönteisiä. Perusturvalautakunta käsitteli Tamora Oy:n raportin seniorien tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon kehityssuunnitelman ensimmäisestä vaiheesta. Tekninen lautakunta ottaa kantaa raporttiin vuoden 2014 alussa, jonka jälkeen raporttia käsitellään uudelleen perusturvalautakunnassa ja edelleen kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. Senioripalvelussa ja erityisesti kotihoidossa on ollut runsaasti sairauspoissaoloja, mikä on vaikuttanut toimintaan ja lisännyt henkilöstökustannuksia. Sairauspoissaoloasiasta on keskusteltu aktiivisesti henkilökunnan kanssa. Henkilökunnan tukemiseksi ja rohkaisemiseksi järjestettiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa luentoja, joille koko senioripalvelun hoitohenkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua.

11 Avaintavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 Ylläpitää ikäihmisten toimintakykyä ja edistää osallisuutta. Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa on kehitetty Voimaa vanhuuteen -hankkeessa. Useita vapaaehtoisia on voitu kouluttaa liikuntarajoitteisten ikäihmisten liikuntatoimintaan. Vuoden aikana järjestettiin uutta koulutusta ulkoiluystäville, joilla kaikilla on ainakin yksi vanhus, jonka kanssa ulkoillaan 1 2 kertaa viikossa. Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -hankkeeseen ei ole onnistuttu saamaan uusia ryhmänohjaajia henkilökuntapulan vuoksi. Senioripalvelussa on aloitettu tasapaino- ja voimaharjoitteluryhmä Tesjoella ja tarkoitus on lisätä tämän tyyppistä ryhmätoimintaa. Toimintatuokioita kotihoidon asiakkaille järjestetään eri puolilla kuntaa: kaksi ryhmää Tesjoella, yksi Viirilässä, yksi Torsbyssä, yksi Sävträskissä, yksi Koskenkylässä ja yksi Härkäpäässä. Voimaa vanhuuteen -hankkeen yhteydessä järjestettiin liikuntaneuvottelu, johon osallistui palvelunkäyttäjien, virkamiesten ja poliitikkojen edustajia. Ikäihmiset saivat esittää ideoitaan ja toiveitaan eri toimista liittyen Loviisan vanhemman väestön toimintakyvyn ylläpitämiseen. Henkilökunnasta kaikkiaan 23 henkilöä on koulutettu sekä tehostetun palveluasumisen että kotihoidon nk. kunnonhoitajiksi. Kylissä järjestettiin tiedotustilaisuuksia mm. Menumatista ja eri eläkeläisyhdistyksille annettiin yleistietoa senioripalvelun toiminnasta. Lisäksi henkilökunta osallistui kyläkokouksiin, joita järjestettiin Yksillä Purjeilla -hankkeeseen liittyen.

12 Tarjota monipuolisia, asiakaslähtöisiä palveluja, jotka tukevat turvallista kotona asumista. 75 vuotta täyttäneistä 12,6 prosenttia sai kotihoitoa. Suunnitelmana oli 14 prosenttia. Säännöllistä kotihoitoa saaneiden alle 75-vuotiaiden määrä on vuodesta 2012 kasvanut 15 henkilöllä. Säästötoimien vuoksi uutta lähihoitajaa ei voitu palkata, kuten oli suunniteltu. Työn rakennetta pystyttiin kuitenkin muuttamaan läntisessä kotihoidossa ja iltahoitoa arkipäivinä lisäämään. Kotihoidon uudelleenorganisoinnin suunnittelu aloitettiin 2013, mutta toteutus tapahtuu vasta 2014 samassa yhteydessä kun kotihoito siirtyy kokonaan kaupungin omaksi toiminnaksi. Vuoden 2013 aikana myönnettiin 21 henkilölle palveluseteleitä tilapäiseen ja säännölliseen kotihoitoon. Vuoden aikana pyrittiin lisäämään yhteistyötä lääkäreiden ja kotihoitohenkilökunnan välillä turvallisen kotona asumisen tukemiseksi. Yhteisiä kokouksia pidettiin. Kotihoidon asiakkaista, joilla on terveydenhoidollisia ongelmia, tehtiin prosessikuvaus. Palvelutalo Esplanadissa käy myös lääkäri kerran kuukaudessa. Siellä hoidetaan sekä niiden kotihoidon asiakkaiden, jotka asuvat palvelutalo Esplanadissa, että Loviisan keskustassa kotona asuvien asiakkaiden asioita. Tarjota laadukasta ja tarkoituksenmukaista hoiva-asumista. Senioriasumisen palvelurakenneselvitys valmistui syksyllä Selvityksen teki konsulttiyhtiö Tamora Oy, joka teki aktiivista yhteistyötä senioripalvelun ja teknisen keskuksen edustajien kanssa. Raporttia käsiteltiin perusturvalautakunnan kokouksessa , jossa päätettiin pyytää teknisen lautakunnan lausunto jatkokäsittelyä varten. Vuoden 2013 aikana palvelusetelien käyttö tehostettuun palveluasumiseen ei ole lisääntynyt merkittävästi. Palvelusetelit ovat olleet vaihtoehto maksusitoumukselle. Vuoden 2013 aikana myönnettiin palveluseteli kolmelle henkilölle hoidon järjestämiseksi tehostetun palveluasumisen piirissä. Kaupungin hoiva-asumisyksiköissä on pyritty lisäämään ikäihmisten viriketoimintaa. Yhteistyötä kulttuuritoimen kanssa on lisätty ja jotkut yksiköt ovat hakeneet avustusta Svenska kulturfondenilta erilaisen ohjelman järjestämiseksi ikäihmisille. Henkilökunta on myös ollut aktiivista ja järjestänyt erilaista viriketoimintaa. Seurata talousarviota vuoden aikana ja laatia ennusteita. Reagoida poikkeamiin. Henkilöstökulut ylitettiin sairauspoissaolojen takia. Tulot olivat kuitenkin arvioitua suuremmat, minkä vuoksi lopullinen talousarvion ylitys senioripalveluissa oli euroa. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 (1 000 ) TP 2012 TA 2013 TA MUUTOK-SE T TA 2013 MUUTOS-T EN JÄLKEEN Muutos Muutos % Toimintatuotot % josta sisäiset Toimintakulut yhteensä % josta sisäiset % Toimintakate % josta sisäiset % Toimintakate ulkoinen %

13

14 Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset) Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Toteuma vuotta täyttäneet vuotiaat Kotona asuvat ikäluokassa 75+, % ikäluokasta 88,1 89,4 89,2 Omaishoito Omaishoitajat Kattavuusprosentti ikäluokasta 75+ 4,2 4,4 4,3 Asiakkaiden RAVA, ka 2,6 2,7 2,5 Kotihoito Asiakkaita säännöllisessä kotihoidossa ikäluokassa Kattavuusprosentti ikäluokasta , ,6 Asiakkaiden RAVA, ka 2,2 2,4 2,1 Tehostettu palveluasuminen Paikkojen määrä; oma toiminta + ostopalvelut Kattavuusprosentti ikäluokasta 75+ 7,6 6,8 (115 as.) 6,8 % (112 as.) Kattavuusprosentti ikäluokasta ,5 (10 as.) 0,6 % (13 as.) Oma toiminta Paikkojen määrä Asiakkaiden RAVA, ka Ostopalvelut Paikkojen määrä Asiakkaiden RAVA, ka 3,3 Laitoshoito Paikkojen määrä Kattavuusprosentti ikäluokasta 75+ 4,3 3,8 (65 as.) 4 % (67 as.) Kattavuusprosentti ikäluokasta ,3 (6 as.) 0,2 % (4 as.) Asiakkaiden RAVA, ka 3,6 3,6 3,5

15 Alueelliset palvelut Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja ja johtava lääkäri Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 Kuten ennenkin, ympäristöterveydenhuolto hankittiin isäntäkuntana toimivalta Porvoon kaupungilta. Toimintaa on leimannut viime vuodet tehtäväkuvan laajeneminen, minkä voisi olettaa lisäävän kustannuksia. Vastoin odotuksia päästiin kuitenkin talousarvion alitukseen. Suurin yllätys oli kuitenkin erikoissairaanhoidon kustannusten jääminen merkittävästi arvioitua tasoa alemmaksi. Prosentuaalisesti ero ei ole suuri, mutta euroina mitattuna merkittävä. Loviisalaisten erikoissairaanhoidon käyttö jäi arvioitua pienemmäksi, eli hintojen lasku ei ole tällä kertaa selityksenä. Vähentynyt hoitoon hakeutuminen ei selity, kuten yleensä, esimerkiksi huonolla lähetteiden saatavuudella, joka kostautuu seuraavina vuosina. Todennäköisesti kyse on ollut lähetteiden käsittelemisestä konsultaatioina aikaisempaa suuremmassa määrin ja läheteindikaatioiden tarkistamisesta. Kaikki Porvoon sairaalan elektiiviset lähetteet muutettiin konsultaatioiksi alkuvuodesta 2013 ja tilastojen mukaan se on muuttanut myös lähetteisiin vastaamiskäytäntöjä odotusten mukaiseen suuntaan. Porvoon sairaanhoitoalueen kuntien ja sairaalan johtavien viranhaltijoiden yhteistyönä laadittiin sairaanhoitopiirin ensimmäinen lain edellyttämä ehdotus järjestämissuunnitelmaksi. Hallituksen ajama sote-uudistus on työllistänyt myös kuntia varsin paljon, kun kuntien välisiä neuvotteluja on käynnistetty ja tulevaisuuden visioita hahmoteltu. Avaintavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 Antaa laadukkaita palveluja oikeaan aikaan. Talous on tasapainossa. Erikoissairaanhoidon palveluja on ollut tarjolla riittävässä määrin eikä merkkejä hoitotakuun pettämisestä ole esiintynyt. Lähete-konsultaatio -uudistus on parantanut annetun palvelun oikea-aikaisuutta ja hoidon oikean porrastuksen toteutumista. Sekä ympäristöterveydenhuolto että erikoissairaanhoito pysyivät talousarviossaan päinvastaisista odotuksista huolimatta. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 (1 000 ) TP 2012 TA 2013 TA MUUTOK-SE T TA 2013 MUUTOS-T EN JÄLKEEN Muutos Muutos % Toimintatuotot % josta sisäiset Toimintakulut yhteensä % josta sisäiset % Toimintakate % josta sisäiset % Toimintakate ulkoinen %

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki 2015-2017 Hyvinvointiohjausryhmä ja -työryhmä [Valitse pvm.] Kohde-ryh mä Kunnan asukkaat Lapset ja nuoret Tavoite Toimenpide Vastuutaho Aikataulu Seuranta

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari 1. Hyvinvointikertomus Kunta Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmä Yhteistyöryhmä 17.11.201 1. Perusterveydenhuolto 2. Aikuissosiaalipalvelut 3. Palveluasuminen 4. Kotihoito. Hyvinvointineuvola & kouluasiat 6. Muut asiat Happy or not Pyhtää elokuu ja lokakuu 201 Potilasjono

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 224 Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa vuonna 2011 HEL 2012-001668 T 00 01 02 Päätös Käsittely päätti merkitä tiedoksi Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120)

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120) Perusturvalautakunta 73 25.08.2016 Kunnanhallitus 167 12.09.2016 Perusturvalautakunta 85 29.09.2016 Kunnanhallitus 207 17.10.2016 Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET Kuntalaisaloite asumispalveluiden järjestämiseksi tamperelaisille kehitysvammaisille - Tarja Viitapohja ym. (Dno TRE: 4108/05.01.05/2016)

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS HYVINVOINTITYÖN VÄLINEENÄ

HYVINVOINTIKERTOMUS HYVINVOINTITYÖN VÄLINEENÄ HYVINVOINTIKERTOMUS HYVINVOINTITYÖN VÄLINEENÄ HYVINVOINTIKERTOMUS JA KAUPUNKISTRATEGIA Ensimmäinen laaja hyvinvointikertomus hyväksyttiin 17.5.2013 Kaupunkistrategia 2013-2017 hyväksyttiin valtuustossa

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000.

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000. 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Perusturva Perusturvalautakunta Hallinto perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot