Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013"

Transkriptio

1 PERUSTURVAKESKUS Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 Vuotta 2013 ovat leimanneet monet ennalta arvaamattomat muutokset ja yleinen perusturvan tulevaisuuden ratkaisuja koskeva epävarmuus. Toisaalta käynnissä on mittavia laatua ja asiakasturvallisuutta parantavia valtakunnallisia ohjelmia ja yhteistyöhankkeita ja toisaalta taas varsin verkkaisesti etenevä kuntauudistus ja erityisesti sen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva osa. Loviisan perusturvakeskuksessa on sen olemassaolon kolmen ensimmäisen vuoden aikana panostettu erilaisten prosessien kehittämiseen. Keväällä ilmeni suhteellisen yllättäen tarve varsin mittaviin sopeuttamistoimiin, jotka vaikuttivat käytännössä koko loppuvuoden kehitystyön suuntaan. Toisaalta näiden paineiden keskellä saatiin samalla myönteinen ja rohkaiseva osoitus pienen organisaation sopeutumiskyvystä nopeisiin muutoksiin. Työntekijöiden ja esimiesten sitoutuneisuus muutosten läpiviemiseen lyhyellä aikataululla on ollut myös esimerkillistä. Sopeuttamisohjelman laajuus ja kiireellisyys on pakottanut siirtämään joitakin sinänsä tärkeitä hankkeita tulevaisuuteen tai ainakin pidentänyt niiden toteutusaikatauluja. Toisaalta sopeutushankkeet ovat olleet monilta osin yhteneviä jo suunniteltujen kehityshankkeiden kanssa ja täten tavoiteltu kehitys on kuitenkin edennyt, vaikkakin osittain sellaisissa kohteissa, joita ei talousarviota laadittaessa ollut painopistealueiksi nimettykään. Sopeutustoimet vuosille alkoivat siis osin jo vuonna 2013, mikä näkyy kaupungin olosuhteisiin nähden hyvänä taloudellisena tuloksena. Tältä pohjalta perusturvassa voidaan lähivuosina todennäköisesti viedä hiljalleen läpi myös ne hankkeet, joita ei vuoden 2013 aikana ehditty toteuttaa loppuun saakka. Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan ensimmäinen hyvinvointikertomus on valmistunut. Kertomus indikaattoreineen antaa työvälineet kehittää asukkaiden hyvinvointia ja terveellistä elämää. Työryhmä on selvittänyt psykososiaalista kriisivalmiutta Uudellamaalla ja todennut, että alueelle voidaan hyvin lyhyelläkin varoitusajalla perustaa varsin mittava suuronnettomuuden edellyttämä psykososiaalisen kriisityön yksikkö. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 Keskuksen tuloslaskelma Keskuksen kaupunginvaltuustoon nähden sitova määräraha on ulkoinen toimintakate C30 Perusturvakeskus (1 000 ) TP 2012 TA 2013 TA MUUTOK-S ET TA 2013 MUUTOS-T EN JÄLKEEN Muutos Muutos % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot %

2 Vuokratuotot % Toimintatuotot yhteensä % josta sisäiset % Henkilöstökulut % Palveluiden ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakulut yhteensä % josta sisäiset % Toimintakate % josta sisäiset % Toimintakate ulkoinen % Poistot ja arvonalentumiset % Toimintatuottojen toteutuminen Maksutuotot (terveydenhuollon asiakasmaksut ja sosiaalitoimen asiakasmaksut) sekä kotikuntakorvaukset toteutuivat arvioitua suurempina. Toimintakulujen toteutuminen Palvelujen ostot toteutuivat arvioitua pienempinä. Säästö tapahtui kuitenkin enimmäkseen erikoissairaanhoidossa ja ympäristöterveydenhuollon palveluissa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittivät talousarvion johtuen alkuvaikeuksista hoitotarvikelogistiikan uuteen toimintamalliin siirryttäessä. Henkilöstökulujen toteutuminen Henkilöstökulut ylittivät talousarvion. Henkilökunnan sairaslomien määrä oli alkuvuodesta huomattavan suuri. Talousarvio ylittyi tältä osin noin euroa. Myös KuEL-eläkemenoperusteisia maksuja oli arvioitua enemmän, noin euroa. Avaintavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen Keskuksen toiminnan päämäärät: 1. Palvelut tarjotaan asukkaille oikea-aikaisesti, tavoitteena aikainen puuttuminen ja tuki sekä mahdollisimman kynnyksetön yhteistyö. Käyttää sähköistä hyvinvointisuunnitelmaa ja -kertomusta ensimmäistä kertaa. Selvittää palveluverkkoa vanhustenhuollon ja laitoshoidon osalta. Sähköinen hyvinvointisuunnitelma on valmistunut ja sen sisältämät indikaattorit on valittu. Konsultti on suorittanut laajan selvityksen Loviisan vanhustenhuollon tulevaisuudessa (projektivaihe 1). Esimiesten ja henkilökunnan

3 koulutukseen liittyvä osa toteutetaan vuonna Prosessiorganisaation syventäminen nk. elinkaarimallin mukaan, joka perustuu potilaslähtöisen ja terveyttä edistävän toiminnan tukemisen arviointiin. Elinkaariprosessimalli toimii kaikilla kolmella osa-alueella ja tukee potilaslähtöistä toimintaa. Organisaatioasioita on käsitelty useissa perusturvan johtoryhmissä ja organisaation avainhenkilöiden asemasta ja toimenkuvista on keskusteltu. Lopullinen päätös muutoksesta on tekemättä johtuen sopeuttamisohjelman laajuudesta ja kiireellisyydestä sekä perusturvajohtajan poissaolosta loppuvuoden aikana. Matriisiorganisaatiomallista kehitys on kulkenut kohti aiempaa puhtaampaa elinkaarimallia ja malli hyväksytään keväällä Toiminnan taloudellisia vaikutuksia seurataan aktiivisesti ja poikkeamissa ryhdytään toimenpiteisiin. Seurata aktiivisesti talousarviota, tehdä ennusteita ja reagoida poikkeamiin. Osavuosikatsaukset ennusteineen on laadittu. Suuria poikkeamia ei vuonna 2013 havaittu kesken talousarviokauden ja jälkeenpäin arvioiden talouden seurantaraporttien sisältö on ollut oikeansuuntainen.

4 PERUSTURVAKESKUS VASTUUALUEITTAIN Hallinto ja terveyden edistäminen Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 Painopiste oli vuonna 2013 selkeästi senioripalveluiden kehittämisessä jo taloussuunnitelman mukaan ja säästötarpeiden ilmaannuttua tämä korostui entisestään. Ostopalvelusopimus kotihoitopalveluista yksityisen palveluntuottajan kanssa irtisanottiin ja toiminta siirtyi alkuvuodesta 2014 kaupungin omaksi toiminnaksi. Asiakkaiden osallistumista toteutettiin vuonna 2013 erityisesti kolmannen sektorin ja julkisten palveluiden yhteistyötä kehittämällä. Perusturva osallistui Yksillä Purjeilla -hankkeeseen puolen työntekijän voimin tavoitteena yhteistyömuotojen kehittäminen kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Etelä-Suomen Kaste-hanke päättyi lokakuussa Avaintavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 Laatia tavoitteita senioritoiminnalle ja laitoshoidolle korjatun ikäpoliittisen ohjelman ohjeiden ja poliittisten päätösten mukaan. Aloittaa selvitys siitä miten säännöllisen kotihoidon palveluiden tarjoaminen toteutetaan: omana toimintana vai ostopalveluina. Luoda alku yhteiselle eri toimijoiden avoimelle toimipaikalle, jossa toteutetaan varhaisen puuttumisen mallia ja tuetaan asiakasta, jolla on terveysongelma ja jota uhkaa syrjäytyminen. Panostaa tuottavuuteen kehittämällä innovatiivisia palveluprosesseja. Huomioida ja tukea henkilöstöä innovatiivisten tulosten yhteydessä. Ikääntymispoliittinen ohjelma on laadittu ja hyväksytty. Kotihoidon siirtyminen kaupungin omaksi toiminnaksi toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Perusturva on osallistunut aktiivisesti Yksillä Purjeilla -hankkeen myötä yhteistoiminnan keittämiseen kolmannen sektorin kanssa. Hanke jatkuu edelleen. Tuottavuuden kehittymiseen on panostettu huomattavasti enemmän kuin talousarviota laadittaessa osattiin arvata, koska säästöpaineiden edellyttämä tuottavuusohjelma oli luotava vuonna Vain muutama uusi palveluprosessi ehdittiin kuvata perinteiseen tapaan, mutta myös uusia taloudellisesti vaikuttavampia prosesseja luotiin sitäkin enemmän. Niistä keskeisimmät on koottu tehostamisohjelmaan. Henkilöstön palkitseminen on ollut loppuvuodesta johtoryhmän esityslistalla, mutta lopullinen päätös tehdään kevään 2014 aikana. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 (1 000 ) TP 2012 TA 2013 TA MUUTOK-SE T TA 2013 MUUTOS-T EN JÄLKEEN Muutos Muutos % Toimintatuotot % josta sisäiset Toimintakulut yhteensä % josta sisäiset % Toimintakate %

5 josta sisäiset % Toimintakate ulkoinen % Poistot ja arvonalentumiset % Lasten ja nuorten palvelut Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 Työryhmä Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan yhteisen lasten ja nuorten hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman laatimiseksi teki intensiivistä työtä vuoden 2013 ajan. Lasten ja nuorten hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valmistui joulukuun alussa. Laajan käännöstyön jälkeen se saatiin perusturvalautakunnan käsiteltäväksi Lasten ja nuorten hyvinvointikertomuksesta käy ilmi, että lapsiperheiden (joita on yhteistoiminta-alueella vähemmän kuin maassa keskimäärin) taloudellinen tilanne Loviisassa ja Lapinjärvellä on hieman maan keskitasoa parempi. Huolestuttavaa sen sijaan on nuorten koko maan keskiarvoa selvästi runsaampi päihteiden käyttö. Nuoret kokevat myös vanhemmuuden puutetta useammin kuin maassa keskimäärin. Koulutustaso on Loviisassa ja Lapinjärvellä alhaisempi kuin maassa keskimäärin ja Loviisassa nuoret jäävät maan keskiarvoa useammin koulutuksen ulkopuolelle. Nämä ovat haasteita kunnan palvelujärjestelmälle ja hyvinvointikertomuksen tulokset on pyritty ottamaan huomioon vuoden 2014 talousarvion tavoitteissa. Vuonna 2013 hyväksyttiin perusturvalautakunnassa lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelma. Perusturvakeskus oli mukana Etelä-Suomen terveyserojen kaventamishankkeen (Ester) Nuoret pudokkaat -osahankkeessa, joka päättyi lokakuussa Hankkeen tuloksena luotiin mm. toimintamalli etsivän nuorisotyön asiakkaiden ohjaamiseksi terveydenhoitajan tarkastukseen (verkostoterkkari) tarkoituksena seurata ja edistää niiden nuorten terveyttä ja hyvinvointia, jotka eivät kuulu opiskelija- tai työterveyshuollon piiriin. Toiminnasta on saatu nuorilta positiivista palautetta. Lisäksi hankkeen aikana luotiin nuorten itsenäistymisen tueksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi nuorten kanssa toimijoiden verkosto Nuorten hyväksi. Verkosto jatkaa toimintaansa myös hankkeen päättymisen jälkeen. Nuorisotakuu tuli voimaan vuoden 2013 alussa. Perusturvakeskuksen panoksena nuorisotakuun toteuttamisessa oli matalan kynnyksen starttipajan perustaminen ajalle valtion lisätalousarviossa myöntämän määrärahan turvin. Starttipaja on suunnattu v. nuorille, jotka eivät voi osallistua työorientoituneeseen pajatoimintaan. Starttipajassa oli vuonna 2013 yhteensä yhdeksän valmentautujaa. Vuonna 2013 työpajatoiminta keskitettiin kokonaisuudessaan lasten ja nuorten palveluihin. Äitiysneuvolassa oli vuonna 2013 yhteensä 205 asiakasta, lastenneuvolassa 1 185, kouluterveydenhuollossa ja opiskelijaterveydenhuollossa 427 asiakasta. Perhevalmennuksen ohjelman päivityksen yhteydessä mukaan kutsuttiin myös hammashuollon edustaja. Vahvuutta vanhemmuuteen -vertaistukiryhmätoimintaa järjestettiin edelleen ensimmäisen lapsen saaneille perheille. Oppilaiden terveyttä on edistetty laajojen terveystarkastusten lisäksi pitämällä erilaisia valistustunteja kouluissa, osittain myös yhteistyössä koulukuraattoreiden tai nuorisotoimen edustajien kanssa. Vuoden aikana on kehitetty ryhmätoimintaa. On järjestetty mm. vertaistukiryhmiä kouluikäisten vaativien lasten vanhemmille (perheneuvola ja lasten psykiatrinen erikoissairaanhoitaja), vertaistukiryhmä murrosikäisten lasten vanhemmille (lasten psykiatrinen erikoissairaanhoitaja ja koulukuraattori), Voi Kukkia -vertaistukiryhmätoimintaa huostaan otettujen lasten vanhemmille Itä-Uudenmaan kuntien yhteistyönä sekä Maestro-stressinhallintakursseja vuotiaille nuorille, joilla on lievää masennusta tai kuormittavaa stressiä. Lastensuojelussa on kyetty noudattamaan lastensuojelulain mukaisia määräaikoja työntekijöiden ajoittaisesta vaihtuvuudesta huolimatta. Yhteistoiminta-alueella tehtiin lastensuojeluilmoituksia vuonna

6 2013 yhteensä 347 kpl (Loviisassa 313, Lapinjärvellä 34). Eniten lastensuojeluilmoituksia tehtiin vanhempien päihteiden käytön perusteella. Lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli yhteensä 220 lasta (Loviisassa 194, Lapinjärvellä 26). Sijoitettuna oli vuoden aikana yhteensä 34 lasta (Loviisassa 30, Lapinjärvellä 4). Avaintavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 Kehittää toimintakäytäntöjä palvelujen parantamiseksi ja laadun varmistamiseksi. Äitiys- ja lastenneuvolan toimintaohjeiden päivitys saatiin valmiiksi. Lastensuojelun työntekijöiden kanssa on käyty läpi esitys lastensuojelun laatusuosituksiksi (STM 2013:20). Lastensuojelutyön toimintakäytäntöjen kehittäminen tapahtuu jo nyt niiden pohjalta, vaikka suosituksia ei vielä ole valtakunnallisesti vahvistettu. Verkostokokousten tarvetta ei ole keskitetysti kartoitettu, vaan verkostokokoukset ovat vakiintuneet työmenetelmäksi silloin kun niihin on tarvetta. Edelleen kehittää moniammatillista ja monialaista yhteistyötä sekä nuorten osallisuutta lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Lastensuojelun toimintakäytäntöjä kehitettiin siten, että lastensuojeluilmoituksen tehneelle viranomaiselle tarjotaan mahdollisuutta olla mukana ensimmäisessä tapaamisessa perheen kanssa. Tämä on lisännyt yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja yhteistyökumppanit ovat olleet mukana tukemassa lastensuojelullisia toimenpiteitä entistä paremmin. Sivistyskeskuksen kanssa on toimittu tiiviissä yhteistyössä, mm. dialogikahvilat (rehtorit, lastensuojelu ja koulukuraattorit) ja Nuoret pudokkaat -hanke. Nuoret pudokkaat -hankkeen yhteydessä nuorten itsenäistymisen tueksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi luotiin verkosto, jossa keskeiset toimijat tapaavat toisiaan ajankohtaisten asioiden tiimoilta ja suunnittelevat yhdessä toimintaa. Nuoret pudokkaat -hankkeen päättymisen jälkeen ryhmän päätti jatkaa toimintaansa Nuorten hyväksi -ryhmänä. Yhteistyössä sivistyskeskuksen kanssa järjestettiin päihdevalistustilaisuudet luokan oppilaille sekä siinä yhteydessä Hubu-mittaukset. Kouluterveyskysely toteutettiin maaliskuussa 2013; tulokset saatiin vasta tammikuussa Seurata talousarvion toteumaa ja laatia ennusteita sekä reagoida poikkeamiin. Johdon toimenpiteet. Lasten ja nuorten palvelujen toteuma on pysynyt talousarvion puitteissa. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 (1 000 ) TP 2012 TA 2013 TA MUUTOK-SE T TA 2013 MUUTOS-T EN JÄLKEEN Muutos Muutos % Toimintatuotot % josta sisäiset Toimintakulut yhteensä % josta sisäiset % Toimintakate % josta sisäiset % Toimintakate ulkoinen % Poistot ja arvonalentumiset

7 Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset) Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Toteuma 2013 josta Lapinjärven suoritteet Äitiysneuvola ja perhesuunnitteluneuvonta lääkärikäynti hoitajakäynti Lastenneuvola lääkärikäynti hoitajakäynti Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto lääkärikäynti hoitajakäynti Fysioterapiapalvelut ei tilastoa ei tilastoa Perheneuvonta Työikäisten palvelut Vastuuhenkilö: johtava lääkäri Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 Vuoden 2013 päätavoitteita olivat laadun ja asiakasturvallisuuden kehittäminen. Perusturvassa kokoontuikin sekä laatutyöryhmä että potilasturvallisuustyöryhmä säännöllisesti. Potilasturvallisuussuunnitelmaa työstettiin ja se saatiin valmiiksi vuodenvaihteessa. Lisäksi jaettiin potilasturvallisuuteen liittyvää informaatiota ja järjestettiin koulutusta erityisesti potilasturvallisuusraportointiohjelmaan (HaiPro) liittyen. HaiPro-ohjelma otettiin käyttöön koko perusturvassa. Tarkoitus oli myös selvittää työpajamuotoisissa koulutuksissa kaikkien työpisteiden suurimmat potilasturvallisuusriskit. Tässä ei edistytty kuitenkaan alkukokousta pidemmälle tehostamisohjelman viedessä kaiken ajan ja huomion. Tehostamisohjelman laatimisen yhteydessä tosin samat teemat tulivat osittain esiin hieman toisesta näkökulmasta. Vuosittaiset laatumittaukset tehtiin syyskuussa 2013 yhteistyössä Conmedicin kanssa. Myös laatupäiville osallistuttiin ja toukokuussa suoritettiin kolmen terveyskeskuksen vertaisarviointi, jossa Loviisa oli mukana. Lisäksi Loviisaan alettiin kouluttaa kahta uutta Rohto-kouluttajaa. Vuotta 2013 leimasi voimakkaasti tehostamisvaade, johon reagoitiin laatimalla monikohtainen tehostamisohjelma. Vaikka ohjelma oli tarkoitus kohdistaa erityisesti vuosiin , ehdittiin muutama tehostamishanke käynnistää jo vuoden 2013 puolella. Erityisesti toimintasuunnitelmassa mainittu laboratorion tehostamishanke lähti hyvin käyntiin ja ensimmäisiä taloudellisia tuloksiakin nähtiin jo vuoden 2013 puolella. Suun terveydenhuollossa valmisteltiin palvelusetelin käyttöönottoa. Avointen hammaslääkärinvirkojen täyttämisessä ei yrityksistä huolimatta onnistuttu. Koko loppuvuosi kului tehostamisohjelman valmistelussa, koska ohjelman alkuvaiheen merkittävimmät toimenpiteet kohdistuivat hammashuollon keskittämiseen pääterveysasemalle. Keväällä 2013 täytettiin kolme avointa lääkärinvirkaa samalla kun luovuttiin ostopalveluiden käytöstä lääkärin vastaanottotyössä. Kaikkien virkojen ollessa täynnä ei ongelmia hoitotakuun toteuttamisessa ilmennyt. Sairaslomien, opintovapaiden, osa-aikaistusten ja myös säästötalkoisiin käytetyn työpanoksen vuoksi ei päästy Hyvä vastaanotto -toimintaan kuuluvaan viiveettömään ei-kiireellisten lääkäriaikojen tarjontaan. Myöskään kutsujärjestelmän käyttöönotossa ei edetty suunnitellulla nopeudella. Kiireelliset sairaustapaukset kyettiin hoitamaan edelleen saman päivän aikana. Kaksi hoitajaa edistyi aikataulun mukaisesti lääkkeenmääräämiskoulutuksessa ja he valmistunevat alkuvuodesta Vatsanpeitteiden läpi asetettavien rakkokatereiden asennus ja

8 vaihto on keskitetty terveyskeskukseen yhdelle lääkärille. Ensiavun asiakaskäynnit sekä hoitajilla että lääkäreillä kasvoivat odotettua enemmän. Lääkäreiden hoitopuheluita näyttää siirtyneen hiukan hoitajille, mikä taas on ollut tavoitteiden mukaista. Puheluihin vastaaminen on toteutunut edelleen esimerkillisen hyvin. Aikaisempina vuosina laaditut akuuttien sairauksien hoitopolut päivitettiin suunnitelman mukaisesti. Tartuntatautitilanne oli vuonna 2013 maltillinen. Influenssa-aalto jäi vaisuksi ja vain yksi merkittävä norovirusepidemia vaivasi vuodeosastoilla. Loppuvuodesta uutisoitu, suuren potentiaalisen uhan aiheuttanut EHEC-epidemia rajautui onneksi yhteen kotitalouteen. Fysioterapian tilaongelmaan saatiin helpotusta, kun remontti valmistui syksyn aikana. Noin 40 uniapneapotilasta siirtyi Porvoon sairaalasta terveyskeskuskontrolleihin. Pitkäaikaistyöttömille tehtiin noin 70 terveystarkastusta. Savuttomaan Loviisaan valmistauduttiin informaatiota jakamalla. Vuodeosaston toimintaa leimasivat jatkohoitopaikkaa pitkään odottaneet potilaat, joiden takia keskimääräiset hoitoajat pitenivät, osastojen täyttöaste nousi ja jatkohoitoon pääsy erikoissairaanhoidosta vaikeutui erityisesti loppuvuodesta. Työpaine näkyi runsaina sairauslomina niin osastoilla kuin muuallakin vanhustenhuollossa. Aikuissosiaalityössä on siirrytty sähköisen toimeentulotukihakemuksen käyttöön. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden hoitopolku on kuvattu ja palvelun kilpailutus valmisteltu. Puhelinajat on siirretty aamupäiviksi tavoitettavuuden parantamiseksi. Keväällä suoritettiin asiakastyytyväisyyskysely. Asiakkaiden osallisuutta lisättiin Mielen avain -hankkeeseen osallistumalla. Kokemusasiantuntijatoimintaa jatkettiin A-klinikalla. Omaishoidon sijaishoitajatarve osoittautui arvioitua pienemmäksi. Avaintavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 Turvallinen ja laadukas asiakaspalvelu. Hioa prosessit entistä paremmiksi. Tuottaa laadultaan hyviä ja asiakasystävällisiä palveluja. Riskianalyysit on tehty vain yleisellä tasolla. Yksikkötasoiseen analyysiin ei ole päästy siinä laajuudessa kuin ajateltiin. HaiPro-haittaraportointijärjestelmä on kuitenkin otettu käyttöön kaikissa yksiköissä ja raporttien läpikäynti on aloitettu. Aikaisempina vuosina luodut akuuttien sairauksien hoitopolut on päivitetty. Hoitopolkujen supistaminen on sujunut parhaiten laboratoriotutkimuksissa, joissa on nähtävissä selkeää kustannusten laskua. Muistisairaan, eläköityvän asiakkaan ja asumispalvelua tarvitsevan psykiatrisen potilaan hoitopolut on kuvattu. Kriisiryhmäyhteistyö on saatu selkiytettyä lähikuntien kanssa, mutta muilta osin valmiussuunnitelman päivittäminen on jäänyt pääosin tekemättä. Asiakkaan valinnanvapauden laajenemista varten tehtiin tarvittavat tekniset toimenpiteet. Lähete-konsultaatio -työryhmä on jatkanut toimintaansa ja kaikki Porvoon sairaalaan kirjoitetut elektiiviset lähetteet ovat muuttuneen konsultaatioiksi. Sähköinen toimeentulotukihakemus on otettu käyttöön. Myös sosiaalityön asiakkaiden tyytyväisyyskysely on tehty.

9 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 (1 000 ) TP 2012 TA 2013 TA MUUTOK-SE T TA 2013 MUUTOS-T EN JÄLKEEN Muutos Muutos % Toimintatuotot % josta sisäiset Toimintakulut yhteensä % josta sisäiset % Toimintakate % josta sisäiset % Toimintakate ulkoinen % Poistot ja arvonalentumiset % Toimintakulujen ylitystä oli mm. henkilöstökuluissa (johtuen sairaspoissaoloista ja KuEL-eläkemenoperusteisista maksuista), palveluiden ostoissa (mm. pesulapalvelut ja kuljetuspalvelut), hoitotarvikkeiden hankinnoissa sekä luottotappiosta johtuvista menoista. Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset) Avohoito Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Toteuma 2013 josta Lapinjärven suoritteet Lääkärikäynti Hoitajakäynti Fysioterapiakäynnit (sisältävät lasten ja nuorten käynnit vuonna 2013) Fysioterapian ryhmäkäynnit Hoitopuhelu, triage Hoitopuhelu, lääkäri Hoitopuhelu, hoitohenkilökunta Muistipoliklinikka, hoitajakäynti Ensiapu ja triage, lääkärikäynti Ensiapu ja triage, hoitajakäynti Erikoislääkäripalvelut, kirurgi Erikoislääkäripalvelut, neurologi Erikoislääkäripalvelut, gynekologi Erikoispoliklinikka/skopia Hammashuolto Hammaslääkärin vastaanotto Suuhygienistin vastaanotto Sairaala Osastot III V Aikuisten sosiaalityö A-klinikka

10 Senioripalvelut Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 Senioripalvelussa jatkettiin aktiivisesti hyvinvointia ja terveyttä tukevan toiminnan kehittämistä. Kehitystyö Voimaa vanhuuteen -hankkeessa jatkui ja sitä kautta yhteistyö sekä vapaaehtoisten että vapaa-aikatoimen kanssa lisääntyi. Vuoden aikana koulutettiin uusia vapaaehtoisia liikuntaystäviä, jotka liikkuvat säännöllisesti liikuntarajoitteisten vanhusten kanssa. Myös erilaisia tapahtumia järjestettiin ikäihmisten osallisuuden edistämiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Esimerkiksi Sydänviikolla järjestettiin ohjelmaa vetonaulana Aira Samulin, joka houkutteli paikalle noin 400 kuulijaa ja senioriviikon juhlaan osallistui noin 300 henkilöä. Kotihoidossa panostettiin henkilökunnan koulutukseen kuntouttavan hoidon parantamiseksi. Ajatuksena on, että henkilökunta aktivoi työssään ikäihmisiä ja ylläpitää niitä toimintoja, joita heillä vielä on. Suunnitelmana on kouluttaa kotihoidon henkilökunta nk. kunnonhoitajiksi. Säännöllisen kotihoidon kattavuus on Loviisassa 12,6 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä. Suositus on 14 prosenttia. Säännöllistä kotihoitoa saavien alle 75-vuotiaiden lukumäärä on lisääntynyt. Keskimäärin 73 alle 75-vuotiasta henkilöä sai säännöllistä kotihoitoa vuonna Säästötoimien vuoksi uutta lähihoitajaa ei voitu palkata, kuten oli suunniteltu. Työn rakennetta pystyttiin kuitenkin muuttamaan läntisessä kotihoidossa ja arkipäivien iltahoitoa lisäämään Loviisan länsiosassa. Loviisan kaupunki päätti syksyllä 2013, että kotihoito siirtyy alkaen kokonaan omaksi toiminnaksi ja ostopalvelusopimus yksityisen tuottajan kanssa sanottiin irti. Samalla päätettiin uuden henkilökunnan palkkaamisesta kotihoitoon alkaen. Vuoden aikana kyettiin tarjoamaan 51 vanhukselle erilaisia hoiva-asumispaikkoja, joista 35 oli Loviisan terveyskeskuksesta. Ikäihmisten hoiva-asumispaikkojen lukumäärä on pysynyt samalla tasolla kuin edellisvuonna. Loviisan perusturvalautakunta päätti turvautua asiantuntijapalveluun Loviisan senioripalvelun tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon kehityssuunnitelman laatimisessa. Hanke kilpailutettiin ja konsulttiyritys Tamora Oy valittiin kehitystyön toteuttajaksi. Työ aloitettiin elokuun puolivälissä ja raportti valmistui marraskuussa. Tamora Oy:n henkilökunta on ollut tiiviissä yhteistyössä senioripalveluyksikön ja teknisen keskuksen kanssa. Vanhusneuvosto ja ikääntymispoliittinen työryhmä ovat myös saaneet ottaa kantaa raportin sisältöön. Molempien ryhmien lausunnot raportista olivat hyvin myönteisiä. Perusturvalautakunta käsitteli Tamora Oy:n raportin seniorien tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon kehityssuunnitelman ensimmäisestä vaiheesta. Tekninen lautakunta ottaa kantaa raporttiin vuoden 2014 alussa, jonka jälkeen raporttia käsitellään uudelleen perusturvalautakunnassa ja edelleen kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. Senioripalvelussa ja erityisesti kotihoidossa on ollut runsaasti sairauspoissaoloja, mikä on vaikuttanut toimintaan ja lisännyt henkilöstökustannuksia. Sairauspoissaoloasiasta on keskusteltu aktiivisesti henkilökunnan kanssa. Henkilökunnan tukemiseksi ja rohkaisemiseksi järjestettiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa luentoja, joille koko senioripalvelun hoitohenkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua.

11 Avaintavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 Ylläpitää ikäihmisten toimintakykyä ja edistää osallisuutta. Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa on kehitetty Voimaa vanhuuteen -hankkeessa. Useita vapaaehtoisia on voitu kouluttaa liikuntarajoitteisten ikäihmisten liikuntatoimintaan. Vuoden aikana järjestettiin uutta koulutusta ulkoiluystäville, joilla kaikilla on ainakin yksi vanhus, jonka kanssa ulkoillaan 1 2 kertaa viikossa. Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -hankkeeseen ei ole onnistuttu saamaan uusia ryhmänohjaajia henkilökuntapulan vuoksi. Senioripalvelussa on aloitettu tasapaino- ja voimaharjoitteluryhmä Tesjoella ja tarkoitus on lisätä tämän tyyppistä ryhmätoimintaa. Toimintatuokioita kotihoidon asiakkaille järjestetään eri puolilla kuntaa: kaksi ryhmää Tesjoella, yksi Viirilässä, yksi Torsbyssä, yksi Sävträskissä, yksi Koskenkylässä ja yksi Härkäpäässä. Voimaa vanhuuteen -hankkeen yhteydessä järjestettiin liikuntaneuvottelu, johon osallistui palvelunkäyttäjien, virkamiesten ja poliitikkojen edustajia. Ikäihmiset saivat esittää ideoitaan ja toiveitaan eri toimista liittyen Loviisan vanhemman väestön toimintakyvyn ylläpitämiseen. Henkilökunnasta kaikkiaan 23 henkilöä on koulutettu sekä tehostetun palveluasumisen että kotihoidon nk. kunnonhoitajiksi. Kylissä järjestettiin tiedotustilaisuuksia mm. Menumatista ja eri eläkeläisyhdistyksille annettiin yleistietoa senioripalvelun toiminnasta. Lisäksi henkilökunta osallistui kyläkokouksiin, joita järjestettiin Yksillä Purjeilla -hankkeeseen liittyen.

12 Tarjota monipuolisia, asiakaslähtöisiä palveluja, jotka tukevat turvallista kotona asumista. 75 vuotta täyttäneistä 12,6 prosenttia sai kotihoitoa. Suunnitelmana oli 14 prosenttia. Säännöllistä kotihoitoa saaneiden alle 75-vuotiaiden määrä on vuodesta 2012 kasvanut 15 henkilöllä. Säästötoimien vuoksi uutta lähihoitajaa ei voitu palkata, kuten oli suunniteltu. Työn rakennetta pystyttiin kuitenkin muuttamaan läntisessä kotihoidossa ja iltahoitoa arkipäivinä lisäämään. Kotihoidon uudelleenorganisoinnin suunnittelu aloitettiin 2013, mutta toteutus tapahtuu vasta 2014 samassa yhteydessä kun kotihoito siirtyy kokonaan kaupungin omaksi toiminnaksi. Vuoden 2013 aikana myönnettiin 21 henkilölle palveluseteleitä tilapäiseen ja säännölliseen kotihoitoon. Vuoden aikana pyrittiin lisäämään yhteistyötä lääkäreiden ja kotihoitohenkilökunnan välillä turvallisen kotona asumisen tukemiseksi. Yhteisiä kokouksia pidettiin. Kotihoidon asiakkaista, joilla on terveydenhoidollisia ongelmia, tehtiin prosessikuvaus. Palvelutalo Esplanadissa käy myös lääkäri kerran kuukaudessa. Siellä hoidetaan sekä niiden kotihoidon asiakkaiden, jotka asuvat palvelutalo Esplanadissa, että Loviisan keskustassa kotona asuvien asiakkaiden asioita. Tarjota laadukasta ja tarkoituksenmukaista hoiva-asumista. Senioriasumisen palvelurakenneselvitys valmistui syksyllä Selvityksen teki konsulttiyhtiö Tamora Oy, joka teki aktiivista yhteistyötä senioripalvelun ja teknisen keskuksen edustajien kanssa. Raporttia käsiteltiin perusturvalautakunnan kokouksessa , jossa päätettiin pyytää teknisen lautakunnan lausunto jatkokäsittelyä varten. Vuoden 2013 aikana palvelusetelien käyttö tehostettuun palveluasumiseen ei ole lisääntynyt merkittävästi. Palvelusetelit ovat olleet vaihtoehto maksusitoumukselle. Vuoden 2013 aikana myönnettiin palveluseteli kolmelle henkilölle hoidon järjestämiseksi tehostetun palveluasumisen piirissä. Kaupungin hoiva-asumisyksiköissä on pyritty lisäämään ikäihmisten viriketoimintaa. Yhteistyötä kulttuuritoimen kanssa on lisätty ja jotkut yksiköt ovat hakeneet avustusta Svenska kulturfondenilta erilaisen ohjelman järjestämiseksi ikäihmisille. Henkilökunta on myös ollut aktiivista ja järjestänyt erilaista viriketoimintaa. Seurata talousarviota vuoden aikana ja laatia ennusteita. Reagoida poikkeamiin. Henkilöstökulut ylitettiin sairauspoissaolojen takia. Tulot olivat kuitenkin arvioitua suuremmat, minkä vuoksi lopullinen talousarvion ylitys senioripalveluissa oli euroa. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 (1 000 ) TP 2012 TA 2013 TA MUUTOK-SE T TA 2013 MUUTOS-T EN JÄLKEEN Muutos Muutos % Toimintatuotot % josta sisäiset Toimintakulut yhteensä % josta sisäiset % Toimintakate % josta sisäiset % Toimintakate ulkoinen %

13

14 Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset) Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Toteuma vuotta täyttäneet vuotiaat Kotona asuvat ikäluokassa 75+, % ikäluokasta 88,1 89,4 89,2 Omaishoito Omaishoitajat Kattavuusprosentti ikäluokasta 75+ 4,2 4,4 4,3 Asiakkaiden RAVA, ka 2,6 2,7 2,5 Kotihoito Asiakkaita säännöllisessä kotihoidossa ikäluokassa Kattavuusprosentti ikäluokasta , ,6 Asiakkaiden RAVA, ka 2,2 2,4 2,1 Tehostettu palveluasuminen Paikkojen määrä; oma toiminta + ostopalvelut Kattavuusprosentti ikäluokasta 75+ 7,6 6,8 (115 as.) 6,8 % (112 as.) Kattavuusprosentti ikäluokasta ,5 (10 as.) 0,6 % (13 as.) Oma toiminta Paikkojen määrä Asiakkaiden RAVA, ka Ostopalvelut Paikkojen määrä Asiakkaiden RAVA, ka 3,3 Laitoshoito Paikkojen määrä Kattavuusprosentti ikäluokasta 75+ 4,3 3,8 (65 as.) 4 % (67 as.) Kattavuusprosentti ikäluokasta ,3 (6 as.) 0,2 % (4 as.) Asiakkaiden RAVA, ka 3,6 3,6 3,5

15 Alueelliset palvelut Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja ja johtava lääkäri Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 Kuten ennenkin, ympäristöterveydenhuolto hankittiin isäntäkuntana toimivalta Porvoon kaupungilta. Toimintaa on leimannut viime vuodet tehtäväkuvan laajeneminen, minkä voisi olettaa lisäävän kustannuksia. Vastoin odotuksia päästiin kuitenkin talousarvion alitukseen. Suurin yllätys oli kuitenkin erikoissairaanhoidon kustannusten jääminen merkittävästi arvioitua tasoa alemmaksi. Prosentuaalisesti ero ei ole suuri, mutta euroina mitattuna merkittävä. Loviisalaisten erikoissairaanhoidon käyttö jäi arvioitua pienemmäksi, eli hintojen lasku ei ole tällä kertaa selityksenä. Vähentynyt hoitoon hakeutuminen ei selity, kuten yleensä, esimerkiksi huonolla lähetteiden saatavuudella, joka kostautuu seuraavina vuosina. Todennäköisesti kyse on ollut lähetteiden käsittelemisestä konsultaatioina aikaisempaa suuremmassa määrin ja läheteindikaatioiden tarkistamisesta. Kaikki Porvoon sairaalan elektiiviset lähetteet muutettiin konsultaatioiksi alkuvuodesta 2013 ja tilastojen mukaan se on muuttanut myös lähetteisiin vastaamiskäytäntöjä odotusten mukaiseen suuntaan. Porvoon sairaanhoitoalueen kuntien ja sairaalan johtavien viranhaltijoiden yhteistyönä laadittiin sairaanhoitopiirin ensimmäinen lain edellyttämä ehdotus järjestämissuunnitelmaksi. Hallituksen ajama sote-uudistus on työllistänyt myös kuntia varsin paljon, kun kuntien välisiä neuvotteluja on käynnistetty ja tulevaisuuden visioita hahmoteltu. Avaintavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 Antaa laadukkaita palveluja oikeaan aikaan. Talous on tasapainossa. Erikoissairaanhoidon palveluja on ollut tarjolla riittävässä määrin eikä merkkejä hoitotakuun pettämisestä ole esiintynyt. Lähete-konsultaatio -uudistus on parantanut annetun palvelun oikea-aikaisuutta ja hoidon oikean porrastuksen toteutumista. Sekä ympäristöterveydenhuolto että erikoissairaanhoito pysyivät talousarviossaan päinvastaisista odotuksista huolimatta. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 (1 000 ) TP 2012 TA 2013 TA MUUTOK-SE T TA 2013 MUUTOS-T EN JÄLKEEN Muutos Muutos % Toimintatuotot % josta sisäiset Toimintakulut yhteensä % josta sisäiset % Toimintakate % josta sisäiset % Toimintakate ulkoinen %

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki 2015-2017 Hyvinvointiohjausryhmä ja -työryhmä [Valitse pvm.] Kohde-ryh mä Kunnan asukkaat Lapset ja nuoret Tavoite Toimenpide Vastuutaho Aikataulu Seuranta

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2013 Terveydenhuolto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2013 Terveydenhuolto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Katariina Korhonen Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen hoito kaikille tarvitseville.

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /3 Organisaatiot Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2015-2017 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä Väestöennusteen mukaan yli

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 45 Asianro 3619/02.02/2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2013 tekniset talousarviomuutokset Perusturvan palvelualue Vanhus- ja vammaispalvelujen

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Loviisan seniorpalveluiden toimenpide- ja kehittämisohjelmassa esitetään useita konkreettisia keinoja ikäihmisten hoidon ja palvelujen kehittämiseksi.

Loviisan seniorpalveluiden toimenpide- ja kehittämisohjelmassa esitetään useita konkreettisia keinoja ikäihmisten hoidon ja palvelujen kehittämiseksi. 6.2. Toimenpide- ja kehittämissuunnitelma 2016 Loviisan seniorpalveluiden toimenpide- ja kehittämisohjelmassa esitetään useita konkreettisia keinoja ikäihmisten hoidon ja palvelujen kehittämiseksi. Alla

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Menettelytapasäännöksiä Vanhuspalveluissa ei subjektiivisia uusia oikeuksia

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari 1. Hyvinvointikertomus Kunta Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmä Yhteistyöryhmä 17.11.201 1. Perusterveydenhuolto 2. Aikuissosiaalipalvelut 3. Palveluasuminen 4. Kotihoito. Hyvinvointineuvola & kouluasiat 6. Muut asiat Happy or not Pyhtää elokuu ja lokakuu 201 Potilasjono

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 Yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyslautakunta 21 19.02.2014 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 YASOSLTK 21 Kuntalain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen

Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen Kotihoidon ja asumispalvelujen lääkäripalvelut Valvanne Symposium III 31.8.2015 Riitta West Heinolan väestöennuste (65 v täyttäneet) 4000 3500 3000 2500

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 3.11.2014. Ulvila MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Liite 1 Kaupunginhallitus 3.11.2014. Ulvila MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS Kaupunginhallitus 3.11.214 MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA KUNTAKORTTI 215 Kaupunginhallitus 3.11.214 Väestöennuste 212-24 Vuosi 212 22 225 23 235 24 9 8-6 199 1 176 136 113 117 7-14 136 1329 1336 1315 1278

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO

TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO Irja Korhonen Työterveys Aalto Anne Onkila Valmet työterveys Esa Leppänen JYTE Jari Ylinen KSSHP Visa Kervinen Terveystalo työterveys Laajavuori 16.6.2017

Lisätiedot

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120)

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120) Perusturvalautakunta 73 25.08.2016 Kunnanhallitus 167 12.09.2016 Perusturvalautakunta 85 29.09.2016 Kunnanhallitus 207 17.10.2016 Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000.

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000. 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi

Lisätiedot