TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011"

Transkriptio

1 TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTA YTHS:N LAADUNHALLINNAN TAVOITTEET PALVELUTOIMINTA TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEET SISÄISET PALVELUT VIESTINTÄ YMPÄRISTÖ SÄHKÖINEN ASIOINTI TALOUDELLINEN ASEMA, TULOS JA NIIHIN LIITTYVÄT TUNNUSLUVUT TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT, ARVIOT RISKEISTÄ TILINPÄÄTÖS Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot Luettelo kirjanpitokirjoista, niiden säilytystavasta ja tositelajeista TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET 29 TILINTARKASTUSMERKINTÄ 29 TILINTARKASTUSKERTOMUS 2

3 1. TOIMINTA Sääntöjensä mukaisesti säätiön tarkoituksena on huolehtia yliopistoissa opiskelevien terveydenhuollosta, samoin kuin tukea ja edistää tieteellistä tutkimustyötä, mikä tavalla tai toisella palvelee mainittua tarkoitusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö toimeenpanee terveystarkastuksia, järjestää terveyden- ja sairaanhoitoa sekä hammashuoltoa, harjoittaa terveydenhoidollista valistustoimintaa, ylläpitää terveyspalveluyksiköitä ja toimii muullakin tavoin sen toimipiiriin kuuluvien henkilöiden terveydellisten olojen edistämiseksi. YTHS:n toiminnan arvot opiskelijalähtöisyys yksilöllisyys ja yhteisöllisyys avoimuus vaikuttavuus ja tehokkuus ammatillisuus. YTHS:n strategia Vuoden 2011 toiminnan strategiset painoalueet olivat terveysongelmien ehkäisy ja hoito, yhteistyön toimivuus, tuloksellinen johtaminen ja toimintaympäristön muutoksiin reagointi. OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ A ASIAKAS - vaikuttavuus ja palvelutarjonta Palvelutason varmistaminen - Palveluvalikoiman yhtenäistäminen - Palvelukriteerien tarkistus - Asiakastyytyväisyys Terveysongelmien ehkäisy ja hoito Tutkimus- ja kehittämistoiminnan hyödyntäminen - Tutkimustulosten hyödyntäminen hoitotyössä - Näyttöön perustuva toiminta R V TOIMINTA - rakenteet ja prosessit Palveluprosessin sujuvuus - Kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen - Työprosessien päivittäminen - Laatutyön hyödyntäminen muutoksessa Johtajuus ja esimiestyö - Strategisen johtamisen selkeyttäminen ja vahvistaminen - TPY-johtajuuden vahvistaminen Riskienhallinta - Riskienhallintasuunnitelman käynnistäminen Yhteistyön toimivuus O HENKILÖSTÖ - henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Osaamisen varmistaminen - Osaamiskartoitukset - Ammatillisen osaamisen varmistaminen Työnantajamaineen vahvistaminen - Rekrytoinnin onnistuminen - Hallittu henkilöstön vaihtuvuus - Työhyvinvointikyselyjen hyödyntäminen Tuloksellinen johtaminen Tutkimus- ja kehittämistoimintaan kannustaminen - Tukeminen T TALOUS JA RAHOITUS - taloudelliset resurssit ja mahdollisuudet Kustannuskehityksen hallinta - Kustannustehokkuuden, tuottavuuden ja vaikuttavuuden arviointi Voimavarojen kohdentaminen - Resurssien optimaalinen kohdentaminen ja käyttö Palvelujen tuotanto- ja hankintatapojen optimointi - Ostopalvelutoiminnan arviointi Toimintaympäristön muutoksiin reagointi OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ 3

4 Asiakastyytyväisyys Vuonna 2011 www-sivujen jatkuvan asiakaspalautteen kautta tuli säätiötasolla yhteensä 567 palautetta, joista 57 % oli kriittisiä, 25 % positiivisia ja 18 % kehitysehdotuksia. Kriittistä palautetta annettiin eniten ajanvarauksesta ja hoidon tarpeen arvioinnista (27 %), kohtelusta (20 %) sekä palvelujen saatavuudesta (17 %). Positiivisista palautteista 31 % koski kohtelua, 26 % ammattitaitoa ja 14 % palvelujen saatavuutta. Kehitysehdotuksista 24 % koski ajanvarausta ja hoidon tarpeen arviointia, 21 % maksuja ja maksujärjestelyjä ja 21 % muuta. Asiakastyytyväisyyskysely uudistettiin vuonna Kysely toteutetaan kolmen vuoden välein kaikille terveydenhoitomaksun maksaneille opiskelijoille riippumatta siitä ovatko he käyttäneet palveluita. Kysely lähetetään sähköpostilla lukukauden ajan ja parhaillaan säätiössä on käynnissä asiakastyytyväisyyskysely, jonka tulokset kootaan alkusyksyn 2012 aikana. Terveysongelmien ehkäisy ja hoito Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (380/2009) sekä eduskunnan oikeusasiamiehen hoitotakuulainsäädäntöä koskeva kannanotto ovat asettaneet YTHS:n toiminnalle uudenlaisia reunaehtoja ja edellyttäneet tarkennuksia resurssiemme kohdentamiseen. Toiminnalliset painopisteet toimintavuotena olivat erityisesti: Varhainen puuttuminen: hoidontarpeessa olevien hakeutuminen ohjauksen kautta hoidon piiriin ns. hoitotakuulainsäädännön toteutuminen opiskelijoiden omaehtoisen terveydenedistämisen / terveyden ylläpidon lisääminen ulkopuolisen rahoituksen hyödyntäminen erityisesti sähköisten palvelujen kehittämisessä. Yhteistyön toimivuus Toimintavuotena on laajasti hyödynnetty yhteistyömahdollisuuksia paitsi YTHS:n sisällä niin myös sen ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Toiminnalliset painopisteet toimintavuotena olivat erityisesti: Verkottuminen terveydenhuollon muihin toimijoihin hoitoketjujen ja rajapintojen selkiyttämiseksi / määrittämiseksi, yhteistyön tiivistäminen terveyden edistämisen ja varhaisen puuttumisen tavoitteissa opiskelijajärjestöjen, yliopistojen ja muiden toimijoiden kanssa, YTHS:n sisäisten hoitoketjujen toimivuuden parantaminen sektoriyhteistyötä ja prosesseja kehittämällä, palveluiden samantasoisuuden ja laatuisuuden edistäminen yhtenäisillä hoitokäytänteillä, alueellisten ja / tai sektoreiden välisten yhteisten toimintojen lisääminen (esim. ajanvaraus ja neuvonta), tutkimusyhteistyön kehittäminen. 4

5 Tuloksellinen johtaminen Säätiön sääntöjä ja johtamisjärjestelmää uudistettiin vuonna 2009 ja uudistuksen toimeenpanoa jatkettiin valmistelemalla toimikaudelle valittavat toimielimet uusien sääntöjen mukaisina. Erityisesti tämä näkyi uuden valtuuskunnan kokoonpanossa. YTHS:n terveydenhuoltolain 17 :n 1 momentin mukaiset kuntasopimukset uusittiin kaikkien yliopistojen oppilaitospaikkakuntien kanssa (21 kpl). Sopimukset ovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) hyväksymät. Säätiö- ja terveyspalveluyksikkökohtaiset tuloskorttitavoitteet otettiin uudistettuna käyttöön, mutta niitä koskevien tietojen keräämisessä ja raportoinnissa on vielä puutteita, jotka on tarkoitus korjata vuoden 2012 aikana. Toiminnalliset tavoitteet: Vastuullisen johtamisen jalkauttaminen johtosääntöuudistuksen toimeenpano toimintakäytäntöjä uudistamalla, johtamiskyvyn ja -taidon kasvattaminen, yhteistyöhengen kasvattaminen: "Yksi yhteinen YTHS yli yksikkö- ja sektorirajojen". Laajalle johtoryhmälle (johtoryhmä, sen asiantuntijat ja terveyspalveluyksiköiden johtajat) toteutettiin 3-vaiheinen johtamiskoulutus. Sen yhteydessä kaikille tehtiin johtamiskäyttäytymistä kuvaava Farax-kartoitus sekä johtamistaitojen yksilöllinen kehittämissuunnitelma. Toimintaympäristön muutoksiin reagointi Entistä nopeammin muovautuva toimintaympäristömme edellyttää YTHS:ltä ketteryyttä parempaa kykyä ennakoida ja tunnistaa muutostarpeita sekä toteuttaa näitä tarvittavia muutoksia. Tätä kykyä edellyttävät paitsi YTHS:n toiminnan mahdollinen laajentuminen niin myös yliopistojen ja koko terveydenhuollon toimintaympäristön ja lainsäädännön muutokset. Toiminnalliset tavoitteet: Optimaalisen henkilöstörakenteen edistäminen ja sopeuttamisen toteuttaminen sovitulla tavalla, YTHS:n tulevaisuuden kannalta tärkeimpien toimintojen ja olennaisimman osaamisen määrittely, YTHS:n kyky muuttua entistä nopeammin uudistuvassa toimintaympäristössä. Yhdessä terveyspalveluyksikön johdon kanssa valittiin vuoden 2012 itsearviointikohteiksi henkilöstövoimavarojen suunnittelun ja hallinnan kehittäminen sekä asiakkaiden näkemykset YTHS:n toiminnasta. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistä koskeva kolmevuotinen kokeilu aloitettiin syyslukukauden 2011 alusta Saimaan ammattikorkeakoulun Lappeenrannassa opiskeleville opiskelijoille sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun Seinäjoella opiskeleville. 5

6 2. YTHS:N LAADUNHALLINNAN TAVOITTEET Laatukäsikirjapäivitys hyväksyttiin hallituksessa Säätiötasoinen itsearviointi toteutui laajassa johtoryhmässä toukokuussa arviointikohteina johtajuus ja henkilöstötulokset. Laatuverkostolle järjestettiin kaksi koulutuspäivää. Kevään aihe käsitteli YTHS:n arvoja ja työkulttuuria, joulukuussa arvioitiin välittömän yhteydensaannin ja hoitoon pääsyn prosesseja sekä käsiteltiin YTHS:n kriittisiä menestystekijöitä. Laatutyöryhmä kokoontui laadunhallinnan koordinaattorin vetämänä kuusi kertaa. Asiakaspalautejärjestelmää uudistettiin siirtymällä jatkuvaan www-sivujen palautteeseen. Käynnistettiin myös uusi kolmen vuoden välein toteutettava asiakastyytyväisyyskysely kaikille terveydenhoitomaksun maksaneille palvelujen käytöstä riippumatta. 3. PALVELUTOIMINTA Opiskelijaterveyspalvelut Säätiön opiskeluterveydenhoidon keskeiset asiat olivat: hoidon tarpeen arviointi toteutui kolmen vuorokauden sisällä yhteydenotosta ja potilasohjaus toimi sovitun työnjaon mukaan, kiireellistä apua tarvitseva opiskelija ohjattiin sovitun työnjaon pohjalta kunnallisten päivystyspalveluiden piiriin tai YTHS:n omiin palveluihin, kiireetöntä hoitoa tarvitseva opiskelija ohjattiin sovitun työnjaon pohjalta joko kunnallisten palveluiden tai YTHS:n omien palveluiden piiriin. 6

7 PALVELUTOIMINNAN VOIMAVARAT JA KONTAKTIT Taulukko 1: Palvelutoiminnan voimavarat ja kontaktit Tunnusluku TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 Muutos % TA 2011 Tot.aste % Opiskelijamäärä , ,3 1. Henkilötyövuodet YLEISTERVEYS , ,0 2. Käynnit , ,1 3. Hoitokontaktit , ,2 4. Palvelukäyttäjät , ,1 5. Palvelukäyttäjät / opisk. % 54,4 54,4 57,8 55,6 53,9-2,9 51,1 105,6 1. Henkilötyövuodet MIELENTERVEYS , ,1 2. Käynnit , ,0 3. Hoitokontaktit , ,6 4. Palvelukäyttäjät , ,9 5. Palvelukäyttäjät / opisk. % 6,8 7,2 7,3 7,5 7,7 3,9 6,4 121,3 SUUNTERVEYS 1. Henkilötyövuodet , ,8 2. Käynnit , ,4 3. Hoitokontaktit , ,7 4. Palvelukäyttäjät , ,2 5. Palvelukäyttäjät / opisk. % 33,0 34,2 35,0 37,8 36,2-4,2 34,9 103,8 PALVELUTOIMINNAN VOIMAVARAT JA KONTAKTIT YHTEENSÄ 1. Henkilötyövuodet , ,1 2. Käynnit , ,3 3. Hoitokontaktit , ,3 4. Palvelukäyttäjät , ,5 5. Palvelukäyttäjät / opisk. % 65,0 66,0 68,7 67,0 65,8-1,9 68,3 96,2 Hoitokontaktit sisältävät käynnit sekä hoitoon liittyvät sähköposti- ja puhelinkontaktit, matkailuneuvonnan ja sähköisen terveyskyselyn. Hoitotakuulainsäädännön tarkka noudattaminen on oleellisesti muuttanut toimintatapojamme. Opiskelijoiden on saatava meihin yhteys entistä helpommin ja tämä on lisännyt huomattavasti erityisesti terveydenhoitajien puhelimessa tehtävää työskentelyä varsinaisen vastaanottotyön kustannuksella. Aiempaa suuremmat asiakasvolyymit tarkoin määritellyissä aikarajoissa ovat asettaneet haasteita kaikkien ammattiryhmien vastaanottoaikojen riittävyydelle. Suunterveyden sektorilla hoitojaksot ovat selkeästi pidentyneet, kun hoitovälejä on jouduttu pidentämään, jotta saadaan uusia opiskelijoita ensi käynnille riittävän nopeasti. Myös mielenterveyssektorilla ovat hoitotakuupaineet vaikuttaneet toiminnan sisältöön siten, että hoitoon pääsyn turvaamiseen ja alkuvaiheen arviointiin tarvittavat resurssit on otettu muusta tarpeenmukaisesta hoidosta rajoittamalla hoitojaksojen käyntitiheyttä ja määriä. Voimavarojen järkevän kohdentamisen ja niiden vielä laajemman hyödyntämisen johdosta sähköinen asiointi on viime aikoina lisääntynyt. Tämä helpottaa oleellisesti myös asiakkaiden ajankäytön hallintaa. Toiminnan lisääminen on vaatinut innovatiivista ajattelua ja luopumista monista perinteisistä toimintamalleista. Sähköisen terveyskyselyn avulla saadaan tärkeää tietoa opiskelujensa alkuvaiheessa olevien nuorten terveyteen vaikuttavista tekijöistä. Jotta saatu tieto on voitu hyödyntää entistä 7

8 paremmin, niin tilastointia ja raportointia on kehitetty, mutta siltä osin työ jatkuu. Sähköisen terveyskyselyn tehokkaampaa hyödyntämistä varten on kehitetty eri tilanteisiin sopivia vastauspohjia, mutta käytännössä asiaa ei vielä ole voitu toteuttaa, koska tietosuojan edellyttämät ohjelman muutostyöt tehdään vasta tulevana vuotena. Kyselyn pohjalta terveystapaamiseen kutsuttavien määrän optimoimiseen on paneuduttu huomioimalla myös sellaiset opiskelijat, joilla ei ole ollut välitöntä opiskelukyvyn heikentymisen uhkaa. Yhteistyö terveyden edistämisessä ja yhteisöterveys Yhteisöterveystyötä ohjaavan Terveyden edistämisen periaatteet ja toimintatavat -ohjeen päivitys valmistui ja se hyväksyttiin osana säätiön laatukäsikirjaa. Yhteisöterveyden ajankäyttökoodeja täsmennettiin. Sidosryhmäyhteistyötä tekeville, erityisesti uusille terveystyöryhmän jäsenille ja tiedekuntayhdyshenkilölle laadittiin perehdytyspaketti. Yhteisöterveystyöhön käytettiin 1,80 % (1,86 %) kliinistä työtä tekevien kokonaistyöajasta. Ryhmätoiminnan vahvistamista jatkettiin ryhmänohjaajien koulutuksella, johon osallistui myös opintopsykologeja. Käsikirjoitus moniammatillisen ryhmätoiminnan ohjaajan oppaaseen valmistui. Kaikkiaan erilaisia ryhmiä toteutettiin 185 (168) kpl ja niihin osallistui 4565 (4017) opiskelijaa. Yhteisöterveyden hankerahaa myönnettiin 16 hankkeelle, joiden aiheina olivat liikunta, yhteisöllisyys, jännittäminen, arjen hallinta ja suun terveys. Vuoden 2011 erityisteemana oli liikunta. Yhteisöterveyden edistämisen hankkeet: 1) Opiskeluterveyttä liikunnalla -hankkeessa ( ) pyritään lisäämään vähän liikkuvien sekä tuki- ja liikuntaelinoireista kärsivien liikuntaa. Yhteistyökumppaneina ovat Opiskelijoiden Liikuntaliitto ja yliopistojen liikuntapalvelut. Liikunta oli teemana molemmissa vuoden terveyden edistämiskoulutuksissa ja (osallistujia 80 ja 65). Koulutuksiin osallistui myös yhteistyötahojen edustajia. Vähän liikkuvien ohjaamiseksi liikuntaan valmistui toimintamalli, jossa huomioidaan YTHS:n ja yliopistoliikuntapalvelujen roolit ja mahdollisuudet. Paikallishankkeita toteutui kuusi, joissa mm. käynnistettiin liikuntatuutori-toimintaa. 2) Päihteet & mielenterveys -hanke jatkui pilottihankkeena Tampereella yhteistyössä A- klinikan ja Nyytin kanssa. Hankkeessa koulutettiin henkilökuntaa varhaiseen puuttumiseen, kehitettiin tarkoituksenmukaista työnjakoa mielenterveys- ja yleisterveyssektorin sekä A-klinikan ja muiden toimijoiden kanssa. Päihde ja Mieli -hankkeen valtakunnallistamiseksi laadittiin kolmivuotinen suunnitelma ja haettiin siihen rahoitusta. 3) Peli- ja nettiriippuvuus -hanke jatkui yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Opiskelijoiden rahapelaamista ja internetin käyttöä kartoittava ja pohtiva julkaisu Opiskelija internetissä kuin kala vedessä vai kiinni verkossa valmistui. Hankkeen jatkamiseksi tehtiin kaksivuotinen suunnitelma, johon haettiin rahoitusta STM:ltä. 8

9 4) Suunterveyden Putsaa pususi -hankkeessa valmistui www-sivuille Pesu-sivusto. Sivuille koottiin hampaiden puhdistusohjeita, mm. videoklipit harjauksesta ja hammaslangan käytöstä. Asiantuntijatoiminta ja terveystieto Opiskeluyhteisöjen hyvinvoinnin edistämisessä on jatkettu yhteistyötä valtakunnallisesti Korkeakouluopiskelijan syrjäytymisen ehkäiseminen (Campus Conexus) hankkeen ja sen yhteydessä jatkavan SYL:n Kyky-projektin sekä Syrjäytymisen ehkäiseminen ammattikorkeakouluissa (CDS) -hankkeen kanssa. Näissä tuetaan laaja-alaisesti opiskelijoiden opintoihin kiinnittymistä, yhteisöllisyyttä ja opiskelukykyä. YTHS osallistui valmistuneen Hyvä korkeakoululiikunta -suositusten laatimiseen, jota toteutettiin Opiskelijoiden Liikuntaliiton johdolla ja OKM:n tuella. Uudistettavasta Kelan korkeakouluruokailun periaatteita koskevasta suosituksesta annettiin lausunto. Opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden seurannan suunnittelu käynnistettiin yhteydenotoilla Suomen yliopistokiinteistöjen tilapalveluihin ja Unifiin. Säätiöläiset osallistuivat asiantuntijoina aktiivisesti 121 opiskelijatapahtumaan tai sidosryhmäkoulutukseen ja pitivät niissä 53 (85) esitystä liittyen opiskelijoiden hyvinvointiin. Osallistujia tapahtumissa on ollut yhteensä noin Valtakunnallisten tilaisuuksien puheenvuoroja esitettiin mm. Duodecimin Opiskeluterveys-kirjan ja Kelan Korkeakouluruokailun periaatteet - suosituksen julkistamistilaisuuksissa sekä valtakunnallisilla Opiskeluterveyspäivillä. Esittelytilaisuuksia uusille opiskelijoille tai ryhmien tutustumiskäyntejä terveydenhoitoasemille järjestettiin kaikissa toimipisteissä, ja niihin osallistui yhteensä (14 404) opiskelijaa. Ulkomaalaisille opiskelijoille oli omia infotilaisuuksia. Ensimmäinen suomalainen opiskeluterveyden oppi- ja käsikirja Opiskeluterveys-kirja valmistui Duodecimin kustantamana. YTHS:n työntekijät osallistuivat aktiivisesti kirjan tekemiseen toimittajina ja kirjoittajina. Säätiön opassarjaan valmistui Nakertaako narskuttelu hyvinvointiasi. Jännittämis- ja nuuskaoppaat ruotsinnettiin (Att spänna sig är en del av livet ja Snusets hälsorisker). Vuoden alussa julkaistuilla verkkosivuilla yhteisöterveys on laajasti esiteltynä Terveystieto ja tutkimus -kokonaisuudessa. Terveystietopankin artikkelien määrä säilyi ennallaan. Terveystietopankissa oli sivun katseluja kpl ja yksilöityjä tarkasteluja Suosituimmat sivut siellä olivat silmätulehdus, ehkäisypillerit, virtsatieinfektiot ja suuseksi ja sukupuolitaudit. Verkkoneuvonnan kävijämäärät olivat sivun katseluja ja yksilöityjä tarkasteluja. Verkkoneuvonnan uusien kysymysten määrä oli 821 (992). Verkkosivujen lisäksi YTHS:n Facebook-sivujen rooli nopeana tiedonvälityskanavana ja vuorovaikutteisena terveyden edistäjänä vahvistui. 9

10 Yleisterveys Alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä on lisätty eri terveyspalveluyksiköiden välillä. Tämä on ollut erityisen tärkeää puhelinneuvonnassa ja hoidon tarpeen arvioinnissa. Toiminnan kehittämiskohteena on ollut palveluvalikoiman yhtenäistäminen ja palvelujen tasalaatuisuus. Tämän vuoksi hoitokriteerejä ja polkuja on yhtenäistetty. Toimintavuotena on erityisesti ollut kehittämiskohteena astma- ja mielenterveyspotilaiden hoito. Eri toimipisteiden itsehoitopisteitä on muokattu toimivimmiksi ja yhtenäisemmiksi. Opiskelijoiden liikuntatottumukset ovat muuttuneet ja muuttuvat. Osa liikkuu hyvin paljon, mutta osa ei juuri ollenkaan. Riski sydän- ja verisuonisairauksiin sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksiin lisääntyy. Tämän vuoksi ennaltaehkäisevään valistukseen ja ohjaukseen on panostettu. Opiskelijat matkustavat paljon. Matkailuneuvontaa ja siihen liittyvää rokotustoimintaa on kehitetty ja sitä on pidetty korkeatasoisena säännöllisen koulutuksen avulla. Erityistä valppautta on kohdistettu myös erilaisten infektiotautien havaitsemiseen ja hoitamiseen. Vuoden 2011 koulutuspäivät on toteutettu pääosin ennalta suunnitellusti. Mielenterveys Vuoden 2011 toimintaa on leimannut pyrkimys vastata hoitotakuulainsäädännön velvoitteisiin mielenterveysongelmien vuoksi yhteyttä ottaneen opiskelijan tarpeenmukaisen hoidon asianmukaisuudesta ja laadusta tinkimättä. Syksyllä 2010 Valviran kanssa käydyissä hoitotakuun soveltamiseen liittyneissä neuvotteluissa määriteltiin YTHS:n mielenterveyssektorin palvelut perusterveydenhuoltoon kuuluviksi opiskeluterveydenhuollon erityispalveluiksi. Määrittely tiukensi YTHS:n mielenterveyspalveluissa sovellettavia hoitotakuun määräaikoja mutta mahdollistaa sen, että palveluja voidaan kehittää varsin ainutlaatuisena kokonaisuutena, jossa samassa opiskeluterveydenhuollon organisaatiossa tuotetaan perustason mielenterveyspalvelut yleislääkäreiden ja terveydenhoitajien vastaanotoilla erikoistuneet, erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten tarpeita vastaavaa psykoterapiaosaamista edellyttävät mielenterveyspalvelut mielenterveyssektorilla. Hoitotakuun määräaikojen noudattamiseen liittyneisiin haasteisiin on pyritty vastaamaan yleisterveyden- ja mielenterveydensektorin työnjakoa ja yhteistyötä selkiyttämällä. Hoidon tarpeen arvioinnin ja alkuvaiheen tutkimus- ja hoitojaksojen osalta päädyttiin alkuvuodesta 2011 säätiötasoiseen linjaukseen, jonka mukaan alle 23-vuotiaat opiskelijat ohjataan ensisijaisesti mielenterveyssektorin palvelujen piiriin, ja 23-vuotiaat ohjataan ensisijaisesti yleisterveyden palvelujen piiriin, ellei jokin muu palvelu osoittaudu tarkoituksenmukaisemmaksi. Ammattitaitoinen ja työhön sitoutunut henkilöstö on mahdollistanut sen, että hoitotakuun määräaikoja on kyetty noudattamaan kaikissa terveyspalveluyksiköissä. Hoitoon pääsyn 10

11 parantuminen näkyy myös vuoden 2011 loppupuolella toteutetussa mielenterveyden asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksissa, ja myös siinä, että ensikäyntien määrä mielenterveyssektorilla on kasvanut 6,9 %. Muutosten myötä myös tarve hoitojaksojen sisällön kehittämiseen on korostunut, ja tämä yhdistyneenä henkilöstön ammattitaidon ja asiantuntijuuden nykyistä parempaan hyödyntämiseen ja työhyvinvoinnin tukemiseen tulee olemaan mielenterveystyön keskeinen kehittämiskohde tulevina vuosina. Suunterveys Tutkimusjonojen jatkuva seuranta ja jonojen hoito ovat lyhentäneet tutkimukseen pääsyaikoja, mutta kaksi vuotta jatkuneet voimakkaat tutkimusjonojen purkutoimet ovat pidentäneet varsinaisia hoitojaksoja. Hoitoja tuli valmiiksi edellisvuotta vähemmän, mikä merkitsee jatkohoitojen ruuhkautumista, kun yksittäinen potilas pysyy hoidossa entistä kauemmin. Hoidossa käyneiden potilaiden määrä vähentyi 2400:lla edellisestä vuodesta, mitä osittain selittää kova paine jatkohoitoihin, jolloin muita kuin asetuksella säädettyjä tutkimuksia pystytään tekemään määrällisesti vähemmän. Lisäksi potilasvastaanottoon on ollut käytettävissä useana vuonna peräkkäin laskeva määrä tunteja. Sähköisen terveyskyselyn myötä hoitoon on hakeutunut myös entistä enemmän niitä opiskelijoita, joilla on paljon hoidon tarvetta. Opiskelijoiden itsehoidon tukemiseksi avattiin suunterveyden www sivuille oma Pesu-sivusto, johon koottiin suun ja hampaiden puhdistusvideot sekä muuta aiheeseen liittyvää hyödyllistä tietoa. Suun terveydenedistämisen vastuuhenkilöille järjestettiin (Suute-ryhmä) koulutus- ja keskustelutilaisuus karieksen tunnistamisesta ja sähköisen terveyskyselyn jatkokehittämisestä. Kevään 2011 aikana koottiin suunterveyden henkilöstön osaamisen riskikartoitus eri paikkakunnilta hyödyntäen tehtyjä osaamiskartoituksia. Siinä arvioitiin henkilöstöriskejä ja niiden suuruutta sekä mietittiin niin yksikkö- kuin säätiötasoisia varautumiskeinoja. Sitä käytetään henkilöstösuunnittelun tarvekartoituksien ja muun suunnittelun apuna. Toiminnan järjestelmällinen arviointi jatkui välinehuoltotoiminnan itsearvioinneilla ja sisäisillä auditoinneilla. Kaikki suunterveyden välinehuollot saatiin arvioitua vuoden 2011 loppuun mennessä. Kehittämiskohteiksi nousivat mm. pyörivien instrumenttien huolto ja toiminnan haavoittuvuus poikkeustilanteissa. Sisäistä koulutusta järjestettiin ajanvaraustoiminnasta, suunterveyden kuvantamisen laadunvarmistuksesta sekä säteilysuojauksesta. 4. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEET Tutkimustoiminnan periaatteet ohje ja sen liitteet päivitettiin. 11

12 Tutkimushankkeet Vuoden aikana valmisteltiin vuoden 2012 alussa käynnistyvää valtakunnallista korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimusta, johon saatiin rahoitusta sekä STM:ltä että OKM:ltä. Tutkimusaineistosta tehtävien jatkohankkeiden valmistelemiseksi on tehty runsaasti yhteistyötä eri organisaatioiden tutkijoiden kanssa monipuolisten tutkimuksen aikaansaamiseksi. Säätiön työntekijät ja ulkopuoliset tutkijat jatkoivat lukuisia opiskelija-aineistoihin kohdistuvia tai hoitokäytäntöihin liittyviä tutkimushankkeita, mukana myös väitöskirjatason tutkimuksia. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimusten aineistoista jatkettiin tutkimuksia liittyen mm. peliriippuvuuteen ja netin käyttöön, atopiaan, astmaan, liikuntaan, suun terveyteen, seksuaaliterveyteen, kiusaamiseen, jännittämiseen. Teemoista kirjoitettiin artikkeleita myös Opiskeluterveys-kirjaan. Tutkimusta sähköisen terveyskyselyn toimivuudesta ja tunnistuskyvystä suun terveydenhuollon kysymysten osalta jatkettiin samoin hampaiston oikomis- ja leikkaushoidon vaikuttavuustutkimusta. Uusina projekteina käynnistyivät säätiössä Helsingin yliopiston tutkimus- ja kehityshanke tietokoneavusteisesta neuroplastisuushoidosta erilaisten kognitiivisten häiriöiden (mm. ADHD) hoitoon sekä HUS:n verkkoterapiatutkimus sosiaalisten tilanteiden pelosta. Suunterveyden sektorilla aloitettiin tutkimus sovelletun rentoutumismenetelmän vaikuttavuudesta purentaelimistön toimintahäiriöiden hoidossa. YTHS:n työntekijät olivat kirjoittajina 4 kirjassa, 50 artikkelissa ja 12 esitelmä- tai posteriabstraktissa. Tutkimusyhteistyö YTHS:n tutkimustoiminnan koordinaattorina työskenteli yhteisöterveyden ylilääkäri, joka toimi myös Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus -tutkijaryhmän johtajana. Tutkimusryhmään kuuluu kolmisenkymmentä tutkijaa eri organisaatioista. YTHS:n lisäksi tutkijoita on Turun, Helsingin, Tampereen ja Jyväskylän yliopistoista, THL:lta, A-klinikkasäätiöstä, HYKSistä ja Otus rs:stä. Säätiöstä osallistui 14 henkilöä EUSUHM-kongressiin Moskovassa pitäen siellä useita esityksiä. YTHS on European Union of School and University Health and Medicine järjestön jäsen ja edustettuna sen hallinnossa. Vuonna 2012 Helsingissä pidettävän Pohjoismaisen opiskeluterveyden kongressin valmistelut käynnistettiin. 12

13 5. SISÄISET PALVELUT Henkilöstöhallinto Henkilöstöresursseja ja henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja kuvataan tarkemmin erillisessä henkilöstötilinpäätöksessä. Henkilöstömäärä laski edelleen hieman. Eläköityminen jatkui voimakkaana eikä kaikkien eläköityneiden tilalle palkattu uutta työntekijää. Hoito- ja toimistohenkilöstön työehtosopimuksen mukaisesti aloitettiin tämän henkilöstöryhmän palkkausjärjestelmän uudistaminen. Uudessa palkkausjärjestelmässä maksetaan arviointiin perustuvaa henkilökohtaista peruspalkkaa, johon vaikuttavat työntekijän työtehtävien vaativuus, ammattitaito ja työsuoritus. Hoitohenkilöstölle otettiin käyttöön uusi työajanhallintajärjestelmä, joka vastaa niihin tarpeisiin, joita syntyi vuosityöajan käyttöönoton myötä. Työterveyshuollon palveluntuottajana aloitti vuoden alusta lukien Diacor terveyspalvelut Oy, joka valtakunnallisen yhteistyöverkostonsa kautta vastaa koko henkilöstön työterveyshuollon järjestämisestä. Työhyvinvointikysely suoritettiin keväällä yhteistyössä Tapiolan työhyvinvointipalveluiden kanssa. Tuloksissa ei tapahtunut mitään suurta muutosta edelliseen kyselyyn (2009) verrattuna. Kussakin yksikössä laadittiin suunnitelmat niiden epäkohtien korjaamiseksi, jotka vastauksissa nousivat esille. Säätiö on ollut savuton työyhteisö vuoden alusta lukien ja työnantaja on tarjonnut tukea henkilöstön tupakoinnin lopettamiseen. Henkilöstön koulutukset painottuivat ammattitaidon ylläpitämiseen. Syksyllä 2010 laajalle johtoryhmälle aloitettu johtamiskoulutus jatkui kevääseen saakka. Vuodenvaihteessa henkilöstön kanssa käytiin yhteistoimintaneuvottelut vuoden 2012 talousarvion tasapainottamiseksi. Kansaneläkelaitoksen uuden päätöksen myötä rahoitusvaje ja tarve lomautuksiin tai muihin taloutta tasapainottaviin ratkaisuihin kuitenkin poistui. Tietohallinto Työasemaympäristön uusinta vuoden 2011 aikana toteutui suunnitelmien mukaan. Laitevaihdossa huomioitiin mm. sähköisten ammattivarmenteiden vaatimat lukulaitteet kaikkiin työasemiin. Laitevaihtojen yhteydessä päivitettiin kaikki toimistosovellukset uusimpiin versioihin ja samalla otettiin käyttöön keskitetty järjestelmänhallintasovellus työasemaympäristön ylläpitoa varten. Potilastietojärjestelmä päivitettiin vuoden 2011 alussa versioon, joka mahdollisti hoitomaksujen lähetyksen sähköpostilla. Hoitoaikojen muistutusjärjestelmän hyödyntämistä laajennettiin suunterveydessä. 13

14 Puhelinpalvelua pyrittiin kehittämään ottamalla käyttöön puheentunnistustekniikkaa ajanvarausten tiedusteluihin, peruutuksiin ja siirtoihin. Puheentunnistuksen käyttöönotto ei kuitenkaan toteutunut, koska järjestelmän toimittaja ei pystynyt toteuttamaan integraatiota potilastietojärjestelmään määräajassa. Videoneuvottelujärjestelmää hyödynnettiin säätiössä useissa sidosryhmien välisissä palavereissa sekä hallinnon sisäisissä palavereissa. Järjestelmän hyödyntäminen säätiössä perustui olemassa olevien laitteistojen käyttöön esim. yliopistojen tiloissa. Raportointijärjestelmän uudistusta valmisteltiin luomalla vaatimusmäärittelydokumentti valitun kumppanin kanssa. 6. VIESTINTÄ Viestintäyksikön toimintaa linjasi elokuussa käynnistynyt YTHS-palvelujen pilotointi ammattikorkeakouluopiskelijoille Lappeenrannassa ja Seinäjoella. YTHS:n viestintäpäällikkö oli mukana amk-työryhmässä, perusti molemmille paikkakunnille viestintätyöryhmät, teki pilotoinnin viestintäsuunnitelman sekä koordinoi yhdessä työryhmän kanssa YTHS-palveluiden viestintää ammattikorkeakouluopiskelijoille. Keväällä viestintäyksikkö suunnitteli YTHS:lle uuden yleisesitteen sekä muuta tiedotusmateriaalia, kuten ensimmäisen YTHS-esittelyvideon. Uuden tiedotusmateriaalin tavoitteena on kertoa muun muassa uusille opiskelijoille mahdollisimman selkeästi, millaisissa asioissa säätiön palveluita voi hyödyntää. Pilotoinnin osalta säätiön yhteydenpito mediaan oli tiivistä. Säätiön ulkoinen verkkosivu-uudistus toteutettiin vuonna 2010, ja YTHS:n uudet kotisivut avattiin tammikuussa Sivustoa kehitettiin toimintavuoden aikana asiakaspalautteen ja seurantapalvelun avulla siten, että opiskelijat löytävät sivuilta tarvitsemansa tiedon nopeasti ja kattavasti. Tavoite on saada sivustosta lähivuosina opiskelijoiden ensisijainen terveystiedon hakulähde. Viestintäyksikkö on ollut toimintavuoden aikana aktiivisesti tukemassa säätiön hankkeiden, projektien ja muutosten työyhteisötiedotusta sekä ulkoista tiedotusta. Näitä ovat olleet mm. Innokylä-hanke, Putsaa pususi -hanke, ehta, Oulun opiskeluterveyspäivät sekä Opiskelukyvyn palapeli -seminaari. Pohjoismaisen opiskeluterveyden kongressin 2012 suunnittelutyö käynnistyi myös viestinnän osalta. Viestintä panostaa lähivuosina yhä enemmän vuorovaikutteisen viestinnän, kuten YTHS:n Facebook-sivujen, sosiaalisen median läsnäolon sekä asiakaspalautteen vastaamisprosessin, kehittämiseen. 7. YMPÄRISTÖ Ympäristötyö aloitettiin toimintavuonna perustamalla YTHS:lle ympäristöstrategiatiimi. Tiimissä olivat mukana johtajahammaslääkäri, laatupäällikkö, viestintäpäällikkö (pj) sekä YTHS:lle nykytila-analyysin ympäristötyöstä gradutyön tehnyt asiantuntija säätiön ulkopuolisena edustajana. 14

15 Ympäristöstrategiatyön tuloksena säätiölle valmistui syksyllä uusi ympäristöstrategia, joka perustuu sekä laatutyössä käytettyyn EFQM-malliin että YTHS:n strategiakarttaan painopisteineen. Ympäristöstrategiatyön keskukseksi luotiin YTHS:n Ekotalo, josta konkreettisiksi tavoitteiksi nostettiin jätteen synnyn ehkäisy, kierrätys, liikenne, tiedotus ja koulutus sekä johdon sitoutuminen ekoajatteluun. YTHS allekirjoitti Green Office (GO) -sopimuksen joulukuussa Tavoitteena on saavuttaa vuoden 2012 aikana GO-kriteerit uuden ympäristönhallintajärjestelmän avulla, ja rakentaa säätiön toiminta jatkossa yhä paremmin kestävän kehityksen periaatteille. YTHS:n Green Office - yhteyshenkilöksi nimettiin säätiön viestintäpäällikkö. 8. SÄHKÖINEN ASIOINTI Sähköisen hoidon tarpeen arviointiin tarkoitettu palvelu (ehta) toteutettiin Sitran rahoituksella. Palvelulla autetaan opiskelijaa hahmottamaan oireensa ja oma tilanteensa vuorovaikutteisella kyselyllä ja tarjotaan sen jälkeen vastauksista riippuen mahdollisuus tehdä ajanvaraus verkossa. Palvelu lanseerattiin Töölön toimipisteessä syyskuun alussa kolmella hoitopolulla, yksi kultakin toimintasektorilta: 1) ehkäisypotilas, 2) syömishäiriöpotilas ja 3) potilas, jolla on lohjennut hammas. Kokeilu jatkuu kesään 2012, jolloin tehdään loppuarvio ja päätökset palvelun jatkamisesta ja jatkokehityksestä. Vuoden 2010 lopun keskustelujen pohjalta alettiin vuonna 2011 valmistella ns. Wellness Diaryhanketta, jota kutsuttiin myöhemmin myös nimellä Mobiiliterveysvalmennus-hanke. Tämän Sitran rahoituksen turvin toteutettavan palvelun avulla opiskelijaa ohjataan parempiin terveystottumuksiin mobiilisovelluksen ja puhelinvalmennuksen avulla. Kokeilun tavoitteena on arvioida opiskelijoiden kiinnostusta etävalmennuspalveluihin. Moninaisista syistä johtuen kokeilun aloittaminen viivästyi vuoteen Vuoden 2011 lopulla käynnistettiin myös toinen etäohjauskokeilu mobiilisovelluksen avulla, jossa opiskelijat käyttävät kamerakännykän kuviin perustuvaa ruokapäiväkirjaa. Tämän avulla valitut YTHS:n terveydenhoitajat voivat ohjata opiskelijaa joko etänä tai vastaanottojen yhteydessä. Kokeilu jatkuu keväälle 2012 ja sen tavoitteena on arvioida terveydenhoitajien suhtautumista uudenlaisten sähköisten asioinnin ja etäohjauksen palveluihin. Vuonna 2010 Sitra käynnisti hankkeen kansallisen terveystaltioalustan luomiseksi. Ajatuksena on, että terveystaltion avulla kansalaiset voivat itse hallita, hyödyntää ja tuottaa omaa terveyttään ja hyvinvointiaan koskevaa tietoa internetin ja mobiilitekniikan avulla. YTHS on seurannut hankkeen edistymistä aktiivisesti, sillä terveystaltiolla voidaan varsin laajalti tukea opiskelijoiden edellytyksiä ja mahdollisuuksia ottaa enemmän vastuuta omasta terveydestään ja osallistua terveytensä ylläpitoon ennaltaehkäisevästi. On arvioitu, että alusta ja siihen liittyviä palveluita ryhdyttäisiin luomaan vuoden 2012 aikana. 15

16 9. TALOUDELLINEN ASEMA, TULOS JA NIIHIN LIITTYVÄT TUNNUSLUVUT Taloudellinen asema ja oleelliset tapahtumat YTHS:n taloudellinen asema on vakaa. Maksuvalmius oli koko tilivuoden hyvä. Opiskelijamäärä pysyi lähes ennallaan. Yliopisto-opiskelijoiden määrä laski 1,4 %, mutta ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistapakokeilu toi YTHS:n toimipiiriin ammattikorkeakouluopiskelijaa. YTHS:n keskimääräinen opiskelijamäärä oli (-0,5 %). Kustannukset kasvoivat 2,4 %. Toiminnan volyymi laski edelleen useilla mittareilla mitattuna. Käyntien määrän muutos oli -5,6 % (edellinen vuosi -5,6 %), kontaktien määrän +0,6 % (-2,5 %) ja henkilötyövuosien määrän -1,6 % (-2 %). Henkilötyövuosien määrä oli 463 (edellinen vuosi 471). Jos lomarahojen vaihtoa vapaaksi ja palkattomia vapaita ei huomioi, henkilötyövuosien määrä oli 471. Kolmen vuoden aikana henkilöstöä on vähennetty 41 henkilötyövuoden verran (-8 %). Käyntimaksujen osalta siirryttiin laskutuskäytäntöön. Maksamattomia laskuja kirjattiin luottotappioksi ,15 euroa. Tuotot Tuottoja kertyi 38,6 (37,5) milj. euroa, mikä on 2,8 % edellisvuotta enemmän. Tuottojen toteuma-aste oli 99,3 % eli tulot jäivät 0,3 milj. euroa alle tavoitellun. Tulot alittivat talousarvion kahdesta syystä. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksun maksuaste jäi 40 prosenttiin, kun tavoite oli 80 % ja toisaalta Kansaneläkelaitosta hyvitettiin 0,2 miljoonaa euroa johtuen talousarvion alituksesta. YTHS:n toiminnan rahoitus perustuu opiskelijoiden terveydenhoitomaksuun, käyttäjiltä perittäviin käyntimaksuihin, Kelan sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen, yliopistokaupunkien toiminta-avustukseen ja opetus ja kulttuuriministeriön (OKM) vuokra-avustukseen. Opiskelijoilta laskutetut hoitomaksutuotot pysyivät ennallaan. Terveydenhoitomaksutuotto kasvoi 1,6 %. Terveydenhoitomaksu oli 42 euroa (+ 2,9 %). Kelan korvaus opiskelijaterveydenhuoltoon oli 22,2 miljoonaa euroa (+0,6 %). Kelan korvaus on kirjattu ennakkopäätöksien pohjalta siten, että Kelaa on hyvitetty voiton osalta Kelan laskennallisen rahoitusosuuden verran. Kuntien rahoitus oli 4,5 miljoonaa euroa (+ 4,0 %) sekä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus 3,7 miljoonaa euroa (+ 10,2 %). Kuntien rahoituksen kasvu johtui amk-kokeilun rahoitussopimuksesta, jossa kuntien rahoitusosuus oli huomattavasti suurempi kuin yliopisto-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämisessä. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus kasvoi Helsingin Töölön toimipisteen laajennuksen ja Jyväskylän uuden toimipisteen kohonneiden vuokrien johdosta. 16

17 Taulukko 2: YTHS:n rahoitus vuosina 2010 ja 2011 rahoittajittain Tilinpäätös 2010 Tilinpäätös 2011 Milj. osuus % Eur/opisk. Milj. osuus % Eur/opisk. euroa euroa Opiskelijat 7,3 19,4 53,74 7,4 19,1 54,67 Kela 22,1 58,9 162,92 22,2 57,7 164,79 Kunnat 4,4 11,6 32,20 4,5 11,8 33,68 OKM 3,3 8,9 24,52 3,7 9,5 27,18 Muut tuotot 0,4 1,1 3,07 0,7 1,9 5,33 Yhteensä 37,5 100,0 276,45 38,6 100,0 285,66 Kulut Kulut olivat yhteensä 38,4 milj. euroa (+2,4 %). YTHS:n kustannusten nousu oli yleistä inflaatiota (3,4 %) hitaampaa, koska YTHS:n toiminnan volyymi laski. Kulujen lisäys johtui lähes kokonaan amk-kokeilusta: yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuoltotoiminnan kustannuslisäys oli 0,5 %. Talousarvio alittui 0,4 miljoonalla eurolla, jolloin talousarviototeuma oli 99,0 % (edellinen vuosi 97,9 %). Taseeseen aktivoitiin pitkäaikaisia menoja (lisenssit, koneet ja kalusto) yhteensä 0,6 miljoonan euron arvosta ja taseesta poistettiin 0,4 miljoonaa euroa. Terveyspalveluyksiköiden yhteenlasketut kulut olivat 37,5 milj. euroa (97,7 % kaikista kuluista) ja säätiön hallinnon kulut 0,9 milj. euroa (2,3 % kaikista kuluista). Säätiön hallinnon kulut sisältävät sektorijohdon, yleishallinnon, valtuuskunnan, hallituksen ja viestinnän kustannukset. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistapakokeilu Vuoden 2011 syksyllä käynnistyi nk. amk-kokeilu. Kokeilu alkoi Lappeenrannassa ja Seinäjoella Amk-kokeilun tuotot olivat euroa, kulut euroa ja tappio euroa. Tappio katettiin yliopisto-opiskelijoiden talouden toteuman ylijäämällä. Amkkokeilun tappiollisuus johtui siitä, että tuotot jäivät alle budjetoidun. Terveydenhoitomaksun maksuaste oli 40 %, kun tavoite oli 80 %. Kulujen toteuma-aste oli 99,9 %. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) maksoi käynnistyskustannukset ja toimitilavuokrat. Käynnistyskustannusten määrä oli euroa. Toimitilojen kunnostaminen maksoi euroa sekä tarvittavan välineistön ja tarpeiston hankinta euroa. Taulukko 3: Amk-kokeilun rahoitus vuosina 2010 ja 2011 rahoittajittain Tilinpäätös 2011 Milj. euroa osuus % Eur/opisk. Opiskelijat 0,06 9,4 54,67 Kela 0,15 22,5 130,03 Kunnat 0,14 20,5 118,43 OKM 0,00 0,0 0,00 Muut tuotot (STM) 0,32 47,6 275,43 Yhteensä 0,68 100,0 578,56 17

18 Tilikauden tulos Tuloslaskelma osoittaa ylijäämää ,89 euroa. Ylijäämä ehdotetaan siirrettäväksi edellisten vuosien ylijäämän tilille. Toiminnan tunnusluvut Taulukko 4: Toiminnan tunnusluvut TUOTTAVUUDEN JA KUSTANNUSTEHOKKUUDEN TUNNUSLUVUT Tuottavuuden tunnusluvut sekä käynti-, kontakti-, palvelukäyttäjä- ja opiskelijakohtaiset yksikköhinnat Kustannukset TP2007 TP2008 TP2009 TP2010 TP2011 Muutos % Yleisterveys TA 2011 Tot.aste % Kontaktia/henkilötyövuosi , ,2 Käyntiä/henkilötyövuosi , ,9 /Käynti 62,01 66,86 67,05 75,00 83,60 11,5 71,59 116,8 /kontakti 45,09 48,36 46,15 48,78 48,84 0,1 47,69 102,4 /palvelukäyttäjä 193,68 202,88 192,95 201,16 214,12 6,4 227,93 93,9 /opiskelija 105,40 110,30 111,61 111,78 115,48 3,3 116,36 99,2 Mielenterveys Kontaktia/henkilötyövuosi , ,5 Käyntiä/henkilötyövuosi , ,9 /Käynti 108,07 115,18 124,87 132,73 135,91 2,4 135,38 100,4 /kontakti 98,63 103,10 110,15 113,07 114,02 0,8 115,41 98,8 /palvelukäyttäjä 637,08 658,12 696,22 700,32 676,28-3,4 828,24 81,7 /opiskelija 43,34 47,52 50,50 52,17 52,34 0,3 52,85 99,0 Suunterveys Kontaktia/henkilötyövuosi , ,9 Käyntiä/henkilötyövuosi , ,6 /Käynti 71,60 77,05 81,03 80,91 86,86 7,4 83,17 104,4 /kontakti 69,96 75,55 79,14 78,29 83,69 6,9 81,18 103,1 /palvelukäyttäjä 223,82 233,17 234,53 218,58 237,68 8,7 240,75 98,7 /opiskelija 73,87 79,84 82,12 82,65 86,10 4,2 84,05 102,4 Toimintasektorit yhteensä Kontaktia/henkilötyövuosi , ,3 Käyntiä/henkilötyövuosi , ,3 /Käynti 71,06 76,70 79,23 84,89 92,08 8,5 83,69 110,0 /kontakti 58,08 62,57 62,39 64,75 65,92 1,8 64,39 102,4 /palvelukäyttäjä 342,44 360,04 355,55 367,96 386,15 4,9 370,70 104,2 /opiskelija 222,61 237,65 244,23 246,60 253,92 3,0 253,26 100,3 Tuottavuuden mittari kontaktien määrä suhteessa henkilötyövuosiin kohosi 2,2 %. Yleisterveyden toimintamalli on muuttunut hoitotakuulainsäädännön myötä siten, että työpanosta on siirretty vastaanottotyöstä puhelintyöhön. Tämä näkyy henkilötyövuoden aikana tehtyjen hoitokontaktien määrän kasvuna ja käyntien laskuna. 18

19 Toimipiiri ja opiskelijamäärät Laskennallinen opiskelijamäärä lasketaan kalenterivuoden aikana kertyneen terveydenhoitomaksutuoton perusteella ja se on sama kuin keskimääräinen vuosiopiskelijamäärä. Opiskelijamäärä toimintavuonna oli ( ), missä on laskua 0,5 %. Taloushallinnon kehittäminen Käyntimaksujen käteis- ja korttimaksamisesta luovuttiin vuoden 2011 alusta alkaen. Muutos johtui potilastietojärjestelmän päivittämisestä uuteen versioon, joka ei sisältänyt mahdollisuutta paikan päällä maksamiseen. Käyntimaksujen laskuttaminen on tehty sähköpostilla lähetettävällä pdf-muotoisella laskulla ja maksamattomista käyntimaksuista on lähetetty paperinen maksumuistutus. Ensimmäinen maksumuistutus on ollut maksuton, koska sähköpostilaskun perillemenoa ei ole voitu varmistaa. Potilastietojärjestelmän ja kirjanpitojärjestelmän käyntimaksusaamiset erottavat euroa johtuen potilastietojärjestelmän ongelmista. Käyntimaksuja oli kirjanpidon mukaan vuoden vaihteessa maksamatta euroa, joista erääntyneitä euroa. Erääntyneistä poistettiin luottotappiona ,15 euroa. Toimitilat Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöllä on toimipisteet 16 kaupungissa. Kaikki tilat ovat vuokratiloja. Toimitilojen vuokrakulut nousivat 11,5 % edellisvuodesta. YTHS teki kaksi uutta vuokrasopimusta, kun amk-kokeilulle vuokrattiin tilat Seinäjoelta ja Lappeenrannasta. Näiden kahden toimitilan käyttöönoton lisäksi Jyväskylän toimipiste muutti uusiin tiloihin heinäkuussa Tutkimus- ja kehittämisrahasto Säätiön tutkimus- ja kehittämisrahastosta tuetaan säätiön hallituksen päätöksillä tutkimus-, selvitys- ja julkaisuhankkeita, jotka kohdistuvat säätiön palvelujen käyttäjiin tai liittyvät toiminnan kehittämiseen. Vuonna 2011 rahastosta käytettiin 5.865,05 euroa. Rahaston pääoma oli ,18 euroa. Jäljellä olevasta pääomasta on jakamatta 7.938,21 euroa. Rahaston esittämistapa taseessa on muutettu. Aiempi esittämistapa omana pääoman sidottuna rahastona on muutettu vapaaksi rahastoksi ja rahastoa vastaava pankkisaldo on siirretty osaksi YTHS:n päätiliä. Lahjoitusrahasto Vuonna 2002 YTHS sai rahalahjoituksia 70-vuotisesta toiminnasta Ylioppilasterveys ry:n hallinnoimaan Pro Sanitate Studiosorum säätiöön (PSS-säätiö). Rahastosta ei maksettu avustuksia vuonna Rahaston pääoma on euroa. 19

20 Opiskelijaterveydenhuollon tutkimus- ja kehittämisrahasto Uuden tutkimus- ja kehittämisrahaston perustamisesta päätettiin vuonna 2005 ja sen säännöt vahvistettiin valtuuskunnassa tammikuussa Rahastoon on siirretty hallituksen päätöksellä ,49 euroa. Rahastosta ei ole vielä jaettu varoja. Kansaneläkelaitos katsoi vuoden 2010 lopullisen korvauspäätöksen yhteydessä, että rahaston pääoma on kerrytetty sairausvakuutusrahaston varoin ja että rahaston saldo tullaan vähentämään YTHS:n vuoden 2012 ennakko- ja lopullisesta korvauksesta. Asian käsittely on kesken korkeimmassa hallintooikeudessa. 10. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT, ARVIOT RISKEISTÄ Lähitulevaisuuden kehittämisasiat liittyvät oman toiminnan kehittämisen lisäksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistä koskeviin rakenteellisiin uudistuksiin sekä rahoituksen turvaamiseen ja sähköisen asioinnin kehittämiseen. Taloudellisten voimavarojen ennakointi sekä talouden pitkäjänteisempi suunnittelu on lähivuosina yhä tärkeämpää. Tavoitteena on pyrkimys vakiinnuttaa kaikkien eri rahoittajatahojen rahoitusosuus yhtä toimintakautta pidemmälle aikavälille. Opiskeluterveydenhuollon järjestäminen, erityisesti ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämisen osalta, vaikuttavat myös YTHS:n lähivuosien toimintaan. YTHS:n käytössä olevan potilastietojärjestelmän kehitystyöhön on ilmaantunut merkittäviä, lähinnä järjestelmän omistajasta johtuvia, riskejä. Erityisesti valtakunnalliset sähköisiä lääkemääräyksiä ja terveydenhuollon keskitettyä valtakunnallista arkistoa koskeva ns. Kantahanke aiheuttavat tarpeen valmistella yhtenä vaihtoehtona YTHS:n käytössä olevan potilastietojärjestelmän vaihtamista. 20

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA Kotipaikka Helsinki Y -tunnus 0202223-8 Tasekirja tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo: Tilinpäätös

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA Y-tunnus:0217058-0 1.1.-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 02{ 7058-0 Ti I i n päätös 1.1.201 5-31.1 2.201 5 Sisällysluettelo Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2016 Y-tunnus: 0678591-0 Kesolantie 1 54100 Joutseno SISÄLLYSLUETTELO sivu Toimintakertomus 1 Tilinpäätös Tuloslaskelma 2-3 Tase

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskeluterveydenhuollosta

Ajankohtaista opiskeluterveydenhuollosta Ajankohtaista opiskeluterveydenhuollosta Neuvotteleva virkamies Maire Kolimaa, STM 23.11.2011 Opiskeluterveydenhuolto painopisteenä hallitusohjelma: kehittämiskohteena edellisen ja tämän hallituksen aikana

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy TASEKIRJA 31.12.2011

Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy TASEKIRJA 31.12.2011 TASEKIRJA 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO sivu Toimintakertomus 1-2 Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6-8 Allekirjoitukset 9 Tilinpäätösmerkintä 9 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot