TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011"

Transkriptio

1 TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTA YTHS:N LAADUNHALLINNAN TAVOITTEET PALVELUTOIMINTA TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEET SISÄISET PALVELUT VIESTINTÄ YMPÄRISTÖ SÄHKÖINEN ASIOINTI TALOUDELLINEN ASEMA, TULOS JA NIIHIN LIITTYVÄT TUNNUSLUVUT TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT, ARVIOT RISKEISTÄ TILINPÄÄTÖS Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot Luettelo kirjanpitokirjoista, niiden säilytystavasta ja tositelajeista TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET 29 TILINTARKASTUSMERKINTÄ 29 TILINTARKASTUSKERTOMUS 2

3 1. TOIMINTA Sääntöjensä mukaisesti säätiön tarkoituksena on huolehtia yliopistoissa opiskelevien terveydenhuollosta, samoin kuin tukea ja edistää tieteellistä tutkimustyötä, mikä tavalla tai toisella palvelee mainittua tarkoitusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö toimeenpanee terveystarkastuksia, järjestää terveyden- ja sairaanhoitoa sekä hammashuoltoa, harjoittaa terveydenhoidollista valistustoimintaa, ylläpitää terveyspalveluyksiköitä ja toimii muullakin tavoin sen toimipiiriin kuuluvien henkilöiden terveydellisten olojen edistämiseksi. YTHS:n toiminnan arvot opiskelijalähtöisyys yksilöllisyys ja yhteisöllisyys avoimuus vaikuttavuus ja tehokkuus ammatillisuus. YTHS:n strategia Vuoden 2011 toiminnan strategiset painoalueet olivat terveysongelmien ehkäisy ja hoito, yhteistyön toimivuus, tuloksellinen johtaminen ja toimintaympäristön muutoksiin reagointi. OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ A ASIAKAS - vaikuttavuus ja palvelutarjonta Palvelutason varmistaminen - Palveluvalikoiman yhtenäistäminen - Palvelukriteerien tarkistus - Asiakastyytyväisyys Terveysongelmien ehkäisy ja hoito Tutkimus- ja kehittämistoiminnan hyödyntäminen - Tutkimustulosten hyödyntäminen hoitotyössä - Näyttöön perustuva toiminta R V TOIMINTA - rakenteet ja prosessit Palveluprosessin sujuvuus - Kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen - Työprosessien päivittäminen - Laatutyön hyödyntäminen muutoksessa Johtajuus ja esimiestyö - Strategisen johtamisen selkeyttäminen ja vahvistaminen - TPY-johtajuuden vahvistaminen Riskienhallinta - Riskienhallintasuunnitelman käynnistäminen Yhteistyön toimivuus O HENKILÖSTÖ - henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Osaamisen varmistaminen - Osaamiskartoitukset - Ammatillisen osaamisen varmistaminen Työnantajamaineen vahvistaminen - Rekrytoinnin onnistuminen - Hallittu henkilöstön vaihtuvuus - Työhyvinvointikyselyjen hyödyntäminen Tuloksellinen johtaminen Tutkimus- ja kehittämistoimintaan kannustaminen - Tukeminen T TALOUS JA RAHOITUS - taloudelliset resurssit ja mahdollisuudet Kustannuskehityksen hallinta - Kustannustehokkuuden, tuottavuuden ja vaikuttavuuden arviointi Voimavarojen kohdentaminen - Resurssien optimaalinen kohdentaminen ja käyttö Palvelujen tuotanto- ja hankintatapojen optimointi - Ostopalvelutoiminnan arviointi Toimintaympäristön muutoksiin reagointi OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ 3

4 Asiakastyytyväisyys Vuonna 2011 www-sivujen jatkuvan asiakaspalautteen kautta tuli säätiötasolla yhteensä 567 palautetta, joista 57 % oli kriittisiä, 25 % positiivisia ja 18 % kehitysehdotuksia. Kriittistä palautetta annettiin eniten ajanvarauksesta ja hoidon tarpeen arvioinnista (27 %), kohtelusta (20 %) sekä palvelujen saatavuudesta (17 %). Positiivisista palautteista 31 % koski kohtelua, 26 % ammattitaitoa ja 14 % palvelujen saatavuutta. Kehitysehdotuksista 24 % koski ajanvarausta ja hoidon tarpeen arviointia, 21 % maksuja ja maksujärjestelyjä ja 21 % muuta. Asiakastyytyväisyyskysely uudistettiin vuonna Kysely toteutetaan kolmen vuoden välein kaikille terveydenhoitomaksun maksaneille opiskelijoille riippumatta siitä ovatko he käyttäneet palveluita. Kysely lähetetään sähköpostilla lukukauden ajan ja parhaillaan säätiössä on käynnissä asiakastyytyväisyyskysely, jonka tulokset kootaan alkusyksyn 2012 aikana. Terveysongelmien ehkäisy ja hoito Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (380/2009) sekä eduskunnan oikeusasiamiehen hoitotakuulainsäädäntöä koskeva kannanotto ovat asettaneet YTHS:n toiminnalle uudenlaisia reunaehtoja ja edellyttäneet tarkennuksia resurssiemme kohdentamiseen. Toiminnalliset painopisteet toimintavuotena olivat erityisesti: Varhainen puuttuminen: hoidontarpeessa olevien hakeutuminen ohjauksen kautta hoidon piiriin ns. hoitotakuulainsäädännön toteutuminen opiskelijoiden omaehtoisen terveydenedistämisen / terveyden ylläpidon lisääminen ulkopuolisen rahoituksen hyödyntäminen erityisesti sähköisten palvelujen kehittämisessä. Yhteistyön toimivuus Toimintavuotena on laajasti hyödynnetty yhteistyömahdollisuuksia paitsi YTHS:n sisällä niin myös sen ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Toiminnalliset painopisteet toimintavuotena olivat erityisesti: Verkottuminen terveydenhuollon muihin toimijoihin hoitoketjujen ja rajapintojen selkiyttämiseksi / määrittämiseksi, yhteistyön tiivistäminen terveyden edistämisen ja varhaisen puuttumisen tavoitteissa opiskelijajärjestöjen, yliopistojen ja muiden toimijoiden kanssa, YTHS:n sisäisten hoitoketjujen toimivuuden parantaminen sektoriyhteistyötä ja prosesseja kehittämällä, palveluiden samantasoisuuden ja laatuisuuden edistäminen yhtenäisillä hoitokäytänteillä, alueellisten ja / tai sektoreiden välisten yhteisten toimintojen lisääminen (esim. ajanvaraus ja neuvonta), tutkimusyhteistyön kehittäminen. 4

5 Tuloksellinen johtaminen Säätiön sääntöjä ja johtamisjärjestelmää uudistettiin vuonna 2009 ja uudistuksen toimeenpanoa jatkettiin valmistelemalla toimikaudelle valittavat toimielimet uusien sääntöjen mukaisina. Erityisesti tämä näkyi uuden valtuuskunnan kokoonpanossa. YTHS:n terveydenhuoltolain 17 :n 1 momentin mukaiset kuntasopimukset uusittiin kaikkien yliopistojen oppilaitospaikkakuntien kanssa (21 kpl). Sopimukset ovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) hyväksymät. Säätiö- ja terveyspalveluyksikkökohtaiset tuloskorttitavoitteet otettiin uudistettuna käyttöön, mutta niitä koskevien tietojen keräämisessä ja raportoinnissa on vielä puutteita, jotka on tarkoitus korjata vuoden 2012 aikana. Toiminnalliset tavoitteet: Vastuullisen johtamisen jalkauttaminen johtosääntöuudistuksen toimeenpano toimintakäytäntöjä uudistamalla, johtamiskyvyn ja -taidon kasvattaminen, yhteistyöhengen kasvattaminen: "Yksi yhteinen YTHS yli yksikkö- ja sektorirajojen". Laajalle johtoryhmälle (johtoryhmä, sen asiantuntijat ja terveyspalveluyksiköiden johtajat) toteutettiin 3-vaiheinen johtamiskoulutus. Sen yhteydessä kaikille tehtiin johtamiskäyttäytymistä kuvaava Farax-kartoitus sekä johtamistaitojen yksilöllinen kehittämissuunnitelma. Toimintaympäristön muutoksiin reagointi Entistä nopeammin muovautuva toimintaympäristömme edellyttää YTHS:ltä ketteryyttä parempaa kykyä ennakoida ja tunnistaa muutostarpeita sekä toteuttaa näitä tarvittavia muutoksia. Tätä kykyä edellyttävät paitsi YTHS:n toiminnan mahdollinen laajentuminen niin myös yliopistojen ja koko terveydenhuollon toimintaympäristön ja lainsäädännön muutokset. Toiminnalliset tavoitteet: Optimaalisen henkilöstörakenteen edistäminen ja sopeuttamisen toteuttaminen sovitulla tavalla, YTHS:n tulevaisuuden kannalta tärkeimpien toimintojen ja olennaisimman osaamisen määrittely, YTHS:n kyky muuttua entistä nopeammin uudistuvassa toimintaympäristössä. Yhdessä terveyspalveluyksikön johdon kanssa valittiin vuoden 2012 itsearviointikohteiksi henkilöstövoimavarojen suunnittelun ja hallinnan kehittäminen sekä asiakkaiden näkemykset YTHS:n toiminnasta. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistä koskeva kolmevuotinen kokeilu aloitettiin syyslukukauden 2011 alusta Saimaan ammattikorkeakoulun Lappeenrannassa opiskeleville opiskelijoille sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun Seinäjoella opiskeleville. 5

6 2. YTHS:N LAADUNHALLINNAN TAVOITTEET Laatukäsikirjapäivitys hyväksyttiin hallituksessa Säätiötasoinen itsearviointi toteutui laajassa johtoryhmässä toukokuussa arviointikohteina johtajuus ja henkilöstötulokset. Laatuverkostolle järjestettiin kaksi koulutuspäivää. Kevään aihe käsitteli YTHS:n arvoja ja työkulttuuria, joulukuussa arvioitiin välittömän yhteydensaannin ja hoitoon pääsyn prosesseja sekä käsiteltiin YTHS:n kriittisiä menestystekijöitä. Laatutyöryhmä kokoontui laadunhallinnan koordinaattorin vetämänä kuusi kertaa. Asiakaspalautejärjestelmää uudistettiin siirtymällä jatkuvaan www-sivujen palautteeseen. Käynnistettiin myös uusi kolmen vuoden välein toteutettava asiakastyytyväisyyskysely kaikille terveydenhoitomaksun maksaneille palvelujen käytöstä riippumatta. 3. PALVELUTOIMINTA Opiskelijaterveyspalvelut Säätiön opiskeluterveydenhoidon keskeiset asiat olivat: hoidon tarpeen arviointi toteutui kolmen vuorokauden sisällä yhteydenotosta ja potilasohjaus toimi sovitun työnjaon mukaan, kiireellistä apua tarvitseva opiskelija ohjattiin sovitun työnjaon pohjalta kunnallisten päivystyspalveluiden piiriin tai YTHS:n omiin palveluihin, kiireetöntä hoitoa tarvitseva opiskelija ohjattiin sovitun työnjaon pohjalta joko kunnallisten palveluiden tai YTHS:n omien palveluiden piiriin. 6

7 PALVELUTOIMINNAN VOIMAVARAT JA KONTAKTIT Taulukko 1: Palvelutoiminnan voimavarat ja kontaktit Tunnusluku TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 Muutos % TA 2011 Tot.aste % Opiskelijamäärä , ,3 1. Henkilötyövuodet YLEISTERVEYS , ,0 2. Käynnit , ,1 3. Hoitokontaktit , ,2 4. Palvelukäyttäjät , ,1 5. Palvelukäyttäjät / opisk. % 54,4 54,4 57,8 55,6 53,9-2,9 51,1 105,6 1. Henkilötyövuodet MIELENTERVEYS , ,1 2. Käynnit , ,0 3. Hoitokontaktit , ,6 4. Palvelukäyttäjät , ,9 5. Palvelukäyttäjät / opisk. % 6,8 7,2 7,3 7,5 7,7 3,9 6,4 121,3 SUUNTERVEYS 1. Henkilötyövuodet , ,8 2. Käynnit , ,4 3. Hoitokontaktit , ,7 4. Palvelukäyttäjät , ,2 5. Palvelukäyttäjät / opisk. % 33,0 34,2 35,0 37,8 36,2-4,2 34,9 103,8 PALVELUTOIMINNAN VOIMAVARAT JA KONTAKTIT YHTEENSÄ 1. Henkilötyövuodet , ,1 2. Käynnit , ,3 3. Hoitokontaktit , ,3 4. Palvelukäyttäjät , ,5 5. Palvelukäyttäjät / opisk. % 65,0 66,0 68,7 67,0 65,8-1,9 68,3 96,2 Hoitokontaktit sisältävät käynnit sekä hoitoon liittyvät sähköposti- ja puhelinkontaktit, matkailuneuvonnan ja sähköisen terveyskyselyn. Hoitotakuulainsäädännön tarkka noudattaminen on oleellisesti muuttanut toimintatapojamme. Opiskelijoiden on saatava meihin yhteys entistä helpommin ja tämä on lisännyt huomattavasti erityisesti terveydenhoitajien puhelimessa tehtävää työskentelyä varsinaisen vastaanottotyön kustannuksella. Aiempaa suuremmat asiakasvolyymit tarkoin määritellyissä aikarajoissa ovat asettaneet haasteita kaikkien ammattiryhmien vastaanottoaikojen riittävyydelle. Suunterveyden sektorilla hoitojaksot ovat selkeästi pidentyneet, kun hoitovälejä on jouduttu pidentämään, jotta saadaan uusia opiskelijoita ensi käynnille riittävän nopeasti. Myös mielenterveyssektorilla ovat hoitotakuupaineet vaikuttaneet toiminnan sisältöön siten, että hoitoon pääsyn turvaamiseen ja alkuvaiheen arviointiin tarvittavat resurssit on otettu muusta tarpeenmukaisesta hoidosta rajoittamalla hoitojaksojen käyntitiheyttä ja määriä. Voimavarojen järkevän kohdentamisen ja niiden vielä laajemman hyödyntämisen johdosta sähköinen asiointi on viime aikoina lisääntynyt. Tämä helpottaa oleellisesti myös asiakkaiden ajankäytön hallintaa. Toiminnan lisääminen on vaatinut innovatiivista ajattelua ja luopumista monista perinteisistä toimintamalleista. Sähköisen terveyskyselyn avulla saadaan tärkeää tietoa opiskelujensa alkuvaiheessa olevien nuorten terveyteen vaikuttavista tekijöistä. Jotta saatu tieto on voitu hyödyntää entistä 7

8 paremmin, niin tilastointia ja raportointia on kehitetty, mutta siltä osin työ jatkuu. Sähköisen terveyskyselyn tehokkaampaa hyödyntämistä varten on kehitetty eri tilanteisiin sopivia vastauspohjia, mutta käytännössä asiaa ei vielä ole voitu toteuttaa, koska tietosuojan edellyttämät ohjelman muutostyöt tehdään vasta tulevana vuotena. Kyselyn pohjalta terveystapaamiseen kutsuttavien määrän optimoimiseen on paneuduttu huomioimalla myös sellaiset opiskelijat, joilla ei ole ollut välitöntä opiskelukyvyn heikentymisen uhkaa. Yhteistyö terveyden edistämisessä ja yhteisöterveys Yhteisöterveystyötä ohjaavan Terveyden edistämisen periaatteet ja toimintatavat -ohjeen päivitys valmistui ja se hyväksyttiin osana säätiön laatukäsikirjaa. Yhteisöterveyden ajankäyttökoodeja täsmennettiin. Sidosryhmäyhteistyötä tekeville, erityisesti uusille terveystyöryhmän jäsenille ja tiedekuntayhdyshenkilölle laadittiin perehdytyspaketti. Yhteisöterveystyöhön käytettiin 1,80 % (1,86 %) kliinistä työtä tekevien kokonaistyöajasta. Ryhmätoiminnan vahvistamista jatkettiin ryhmänohjaajien koulutuksella, johon osallistui myös opintopsykologeja. Käsikirjoitus moniammatillisen ryhmätoiminnan ohjaajan oppaaseen valmistui. Kaikkiaan erilaisia ryhmiä toteutettiin 185 (168) kpl ja niihin osallistui 4565 (4017) opiskelijaa. Yhteisöterveyden hankerahaa myönnettiin 16 hankkeelle, joiden aiheina olivat liikunta, yhteisöllisyys, jännittäminen, arjen hallinta ja suun terveys. Vuoden 2011 erityisteemana oli liikunta. Yhteisöterveyden edistämisen hankkeet: 1) Opiskeluterveyttä liikunnalla -hankkeessa ( ) pyritään lisäämään vähän liikkuvien sekä tuki- ja liikuntaelinoireista kärsivien liikuntaa. Yhteistyökumppaneina ovat Opiskelijoiden Liikuntaliitto ja yliopistojen liikuntapalvelut. Liikunta oli teemana molemmissa vuoden terveyden edistämiskoulutuksissa ja (osallistujia 80 ja 65). Koulutuksiin osallistui myös yhteistyötahojen edustajia. Vähän liikkuvien ohjaamiseksi liikuntaan valmistui toimintamalli, jossa huomioidaan YTHS:n ja yliopistoliikuntapalvelujen roolit ja mahdollisuudet. Paikallishankkeita toteutui kuusi, joissa mm. käynnistettiin liikuntatuutori-toimintaa. 2) Päihteet & mielenterveys -hanke jatkui pilottihankkeena Tampereella yhteistyössä A- klinikan ja Nyytin kanssa. Hankkeessa koulutettiin henkilökuntaa varhaiseen puuttumiseen, kehitettiin tarkoituksenmukaista työnjakoa mielenterveys- ja yleisterveyssektorin sekä A-klinikan ja muiden toimijoiden kanssa. Päihde ja Mieli -hankkeen valtakunnallistamiseksi laadittiin kolmivuotinen suunnitelma ja haettiin siihen rahoitusta. 3) Peli- ja nettiriippuvuus -hanke jatkui yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Opiskelijoiden rahapelaamista ja internetin käyttöä kartoittava ja pohtiva julkaisu Opiskelija internetissä kuin kala vedessä vai kiinni verkossa valmistui. Hankkeen jatkamiseksi tehtiin kaksivuotinen suunnitelma, johon haettiin rahoitusta STM:ltä. 8

9 4) Suunterveyden Putsaa pususi -hankkeessa valmistui www-sivuille Pesu-sivusto. Sivuille koottiin hampaiden puhdistusohjeita, mm. videoklipit harjauksesta ja hammaslangan käytöstä. Asiantuntijatoiminta ja terveystieto Opiskeluyhteisöjen hyvinvoinnin edistämisessä on jatkettu yhteistyötä valtakunnallisesti Korkeakouluopiskelijan syrjäytymisen ehkäiseminen (Campus Conexus) hankkeen ja sen yhteydessä jatkavan SYL:n Kyky-projektin sekä Syrjäytymisen ehkäiseminen ammattikorkeakouluissa (CDS) -hankkeen kanssa. Näissä tuetaan laaja-alaisesti opiskelijoiden opintoihin kiinnittymistä, yhteisöllisyyttä ja opiskelukykyä. YTHS osallistui valmistuneen Hyvä korkeakoululiikunta -suositusten laatimiseen, jota toteutettiin Opiskelijoiden Liikuntaliiton johdolla ja OKM:n tuella. Uudistettavasta Kelan korkeakouluruokailun periaatteita koskevasta suosituksesta annettiin lausunto. Opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden seurannan suunnittelu käynnistettiin yhteydenotoilla Suomen yliopistokiinteistöjen tilapalveluihin ja Unifiin. Säätiöläiset osallistuivat asiantuntijoina aktiivisesti 121 opiskelijatapahtumaan tai sidosryhmäkoulutukseen ja pitivät niissä 53 (85) esitystä liittyen opiskelijoiden hyvinvointiin. Osallistujia tapahtumissa on ollut yhteensä noin Valtakunnallisten tilaisuuksien puheenvuoroja esitettiin mm. Duodecimin Opiskeluterveys-kirjan ja Kelan Korkeakouluruokailun periaatteet - suosituksen julkistamistilaisuuksissa sekä valtakunnallisilla Opiskeluterveyspäivillä. Esittelytilaisuuksia uusille opiskelijoille tai ryhmien tutustumiskäyntejä terveydenhoitoasemille järjestettiin kaikissa toimipisteissä, ja niihin osallistui yhteensä (14 404) opiskelijaa. Ulkomaalaisille opiskelijoille oli omia infotilaisuuksia. Ensimmäinen suomalainen opiskeluterveyden oppi- ja käsikirja Opiskeluterveys-kirja valmistui Duodecimin kustantamana. YTHS:n työntekijät osallistuivat aktiivisesti kirjan tekemiseen toimittajina ja kirjoittajina. Säätiön opassarjaan valmistui Nakertaako narskuttelu hyvinvointiasi. Jännittämis- ja nuuskaoppaat ruotsinnettiin (Att spänna sig är en del av livet ja Snusets hälsorisker). Vuoden alussa julkaistuilla verkkosivuilla yhteisöterveys on laajasti esiteltynä Terveystieto ja tutkimus -kokonaisuudessa. Terveystietopankin artikkelien määrä säilyi ennallaan. Terveystietopankissa oli sivun katseluja kpl ja yksilöityjä tarkasteluja Suosituimmat sivut siellä olivat silmätulehdus, ehkäisypillerit, virtsatieinfektiot ja suuseksi ja sukupuolitaudit. Verkkoneuvonnan kävijämäärät olivat sivun katseluja ja yksilöityjä tarkasteluja. Verkkoneuvonnan uusien kysymysten määrä oli 821 (992). Verkkosivujen lisäksi YTHS:n Facebook-sivujen rooli nopeana tiedonvälityskanavana ja vuorovaikutteisena terveyden edistäjänä vahvistui. 9

10 Yleisterveys Alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä on lisätty eri terveyspalveluyksiköiden välillä. Tämä on ollut erityisen tärkeää puhelinneuvonnassa ja hoidon tarpeen arvioinnissa. Toiminnan kehittämiskohteena on ollut palveluvalikoiman yhtenäistäminen ja palvelujen tasalaatuisuus. Tämän vuoksi hoitokriteerejä ja polkuja on yhtenäistetty. Toimintavuotena on erityisesti ollut kehittämiskohteena astma- ja mielenterveyspotilaiden hoito. Eri toimipisteiden itsehoitopisteitä on muokattu toimivimmiksi ja yhtenäisemmiksi. Opiskelijoiden liikuntatottumukset ovat muuttuneet ja muuttuvat. Osa liikkuu hyvin paljon, mutta osa ei juuri ollenkaan. Riski sydän- ja verisuonisairauksiin sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksiin lisääntyy. Tämän vuoksi ennaltaehkäisevään valistukseen ja ohjaukseen on panostettu. Opiskelijat matkustavat paljon. Matkailuneuvontaa ja siihen liittyvää rokotustoimintaa on kehitetty ja sitä on pidetty korkeatasoisena säännöllisen koulutuksen avulla. Erityistä valppautta on kohdistettu myös erilaisten infektiotautien havaitsemiseen ja hoitamiseen. Vuoden 2011 koulutuspäivät on toteutettu pääosin ennalta suunnitellusti. Mielenterveys Vuoden 2011 toimintaa on leimannut pyrkimys vastata hoitotakuulainsäädännön velvoitteisiin mielenterveysongelmien vuoksi yhteyttä ottaneen opiskelijan tarpeenmukaisen hoidon asianmukaisuudesta ja laadusta tinkimättä. Syksyllä 2010 Valviran kanssa käydyissä hoitotakuun soveltamiseen liittyneissä neuvotteluissa määriteltiin YTHS:n mielenterveyssektorin palvelut perusterveydenhuoltoon kuuluviksi opiskeluterveydenhuollon erityispalveluiksi. Määrittely tiukensi YTHS:n mielenterveyspalveluissa sovellettavia hoitotakuun määräaikoja mutta mahdollistaa sen, että palveluja voidaan kehittää varsin ainutlaatuisena kokonaisuutena, jossa samassa opiskeluterveydenhuollon organisaatiossa tuotetaan perustason mielenterveyspalvelut yleislääkäreiden ja terveydenhoitajien vastaanotoilla erikoistuneet, erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten tarpeita vastaavaa psykoterapiaosaamista edellyttävät mielenterveyspalvelut mielenterveyssektorilla. Hoitotakuun määräaikojen noudattamiseen liittyneisiin haasteisiin on pyritty vastaamaan yleisterveyden- ja mielenterveydensektorin työnjakoa ja yhteistyötä selkiyttämällä. Hoidon tarpeen arvioinnin ja alkuvaiheen tutkimus- ja hoitojaksojen osalta päädyttiin alkuvuodesta 2011 säätiötasoiseen linjaukseen, jonka mukaan alle 23-vuotiaat opiskelijat ohjataan ensisijaisesti mielenterveyssektorin palvelujen piiriin, ja 23-vuotiaat ohjataan ensisijaisesti yleisterveyden palvelujen piiriin, ellei jokin muu palvelu osoittaudu tarkoituksenmukaisemmaksi. Ammattitaitoinen ja työhön sitoutunut henkilöstö on mahdollistanut sen, että hoitotakuun määräaikoja on kyetty noudattamaan kaikissa terveyspalveluyksiköissä. Hoitoon pääsyn 10

11 parantuminen näkyy myös vuoden 2011 loppupuolella toteutetussa mielenterveyden asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksissa, ja myös siinä, että ensikäyntien määrä mielenterveyssektorilla on kasvanut 6,9 %. Muutosten myötä myös tarve hoitojaksojen sisällön kehittämiseen on korostunut, ja tämä yhdistyneenä henkilöstön ammattitaidon ja asiantuntijuuden nykyistä parempaan hyödyntämiseen ja työhyvinvoinnin tukemiseen tulee olemaan mielenterveystyön keskeinen kehittämiskohde tulevina vuosina. Suunterveys Tutkimusjonojen jatkuva seuranta ja jonojen hoito ovat lyhentäneet tutkimukseen pääsyaikoja, mutta kaksi vuotta jatkuneet voimakkaat tutkimusjonojen purkutoimet ovat pidentäneet varsinaisia hoitojaksoja. Hoitoja tuli valmiiksi edellisvuotta vähemmän, mikä merkitsee jatkohoitojen ruuhkautumista, kun yksittäinen potilas pysyy hoidossa entistä kauemmin. Hoidossa käyneiden potilaiden määrä vähentyi 2400:lla edellisestä vuodesta, mitä osittain selittää kova paine jatkohoitoihin, jolloin muita kuin asetuksella säädettyjä tutkimuksia pystytään tekemään määrällisesti vähemmän. Lisäksi potilasvastaanottoon on ollut käytettävissä useana vuonna peräkkäin laskeva määrä tunteja. Sähköisen terveyskyselyn myötä hoitoon on hakeutunut myös entistä enemmän niitä opiskelijoita, joilla on paljon hoidon tarvetta. Opiskelijoiden itsehoidon tukemiseksi avattiin suunterveyden www sivuille oma Pesu-sivusto, johon koottiin suun ja hampaiden puhdistusvideot sekä muuta aiheeseen liittyvää hyödyllistä tietoa. Suun terveydenedistämisen vastuuhenkilöille järjestettiin (Suute-ryhmä) koulutus- ja keskustelutilaisuus karieksen tunnistamisesta ja sähköisen terveyskyselyn jatkokehittämisestä. Kevään 2011 aikana koottiin suunterveyden henkilöstön osaamisen riskikartoitus eri paikkakunnilta hyödyntäen tehtyjä osaamiskartoituksia. Siinä arvioitiin henkilöstöriskejä ja niiden suuruutta sekä mietittiin niin yksikkö- kuin säätiötasoisia varautumiskeinoja. Sitä käytetään henkilöstösuunnittelun tarvekartoituksien ja muun suunnittelun apuna. Toiminnan järjestelmällinen arviointi jatkui välinehuoltotoiminnan itsearvioinneilla ja sisäisillä auditoinneilla. Kaikki suunterveyden välinehuollot saatiin arvioitua vuoden 2011 loppuun mennessä. Kehittämiskohteiksi nousivat mm. pyörivien instrumenttien huolto ja toiminnan haavoittuvuus poikkeustilanteissa. Sisäistä koulutusta järjestettiin ajanvaraustoiminnasta, suunterveyden kuvantamisen laadunvarmistuksesta sekä säteilysuojauksesta. 4. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEET Tutkimustoiminnan periaatteet ohje ja sen liitteet päivitettiin. 11

12 Tutkimushankkeet Vuoden aikana valmisteltiin vuoden 2012 alussa käynnistyvää valtakunnallista korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimusta, johon saatiin rahoitusta sekä STM:ltä että OKM:ltä. Tutkimusaineistosta tehtävien jatkohankkeiden valmistelemiseksi on tehty runsaasti yhteistyötä eri organisaatioiden tutkijoiden kanssa monipuolisten tutkimuksen aikaansaamiseksi. Säätiön työntekijät ja ulkopuoliset tutkijat jatkoivat lukuisia opiskelija-aineistoihin kohdistuvia tai hoitokäytäntöihin liittyviä tutkimushankkeita, mukana myös väitöskirjatason tutkimuksia. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimusten aineistoista jatkettiin tutkimuksia liittyen mm. peliriippuvuuteen ja netin käyttöön, atopiaan, astmaan, liikuntaan, suun terveyteen, seksuaaliterveyteen, kiusaamiseen, jännittämiseen. Teemoista kirjoitettiin artikkeleita myös Opiskeluterveys-kirjaan. Tutkimusta sähköisen terveyskyselyn toimivuudesta ja tunnistuskyvystä suun terveydenhuollon kysymysten osalta jatkettiin samoin hampaiston oikomis- ja leikkaushoidon vaikuttavuustutkimusta. Uusina projekteina käynnistyivät säätiössä Helsingin yliopiston tutkimus- ja kehityshanke tietokoneavusteisesta neuroplastisuushoidosta erilaisten kognitiivisten häiriöiden (mm. ADHD) hoitoon sekä HUS:n verkkoterapiatutkimus sosiaalisten tilanteiden pelosta. Suunterveyden sektorilla aloitettiin tutkimus sovelletun rentoutumismenetelmän vaikuttavuudesta purentaelimistön toimintahäiriöiden hoidossa. YTHS:n työntekijät olivat kirjoittajina 4 kirjassa, 50 artikkelissa ja 12 esitelmä- tai posteriabstraktissa. Tutkimusyhteistyö YTHS:n tutkimustoiminnan koordinaattorina työskenteli yhteisöterveyden ylilääkäri, joka toimi myös Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus -tutkijaryhmän johtajana. Tutkimusryhmään kuuluu kolmisenkymmentä tutkijaa eri organisaatioista. YTHS:n lisäksi tutkijoita on Turun, Helsingin, Tampereen ja Jyväskylän yliopistoista, THL:lta, A-klinikkasäätiöstä, HYKSistä ja Otus rs:stä. Säätiöstä osallistui 14 henkilöä EUSUHM-kongressiin Moskovassa pitäen siellä useita esityksiä. YTHS on European Union of School and University Health and Medicine järjestön jäsen ja edustettuna sen hallinnossa. Vuonna 2012 Helsingissä pidettävän Pohjoismaisen opiskeluterveyden kongressin valmistelut käynnistettiin. 12

13 5. SISÄISET PALVELUT Henkilöstöhallinto Henkilöstöresursseja ja henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja kuvataan tarkemmin erillisessä henkilöstötilinpäätöksessä. Henkilöstömäärä laski edelleen hieman. Eläköityminen jatkui voimakkaana eikä kaikkien eläköityneiden tilalle palkattu uutta työntekijää. Hoito- ja toimistohenkilöstön työehtosopimuksen mukaisesti aloitettiin tämän henkilöstöryhmän palkkausjärjestelmän uudistaminen. Uudessa palkkausjärjestelmässä maksetaan arviointiin perustuvaa henkilökohtaista peruspalkkaa, johon vaikuttavat työntekijän työtehtävien vaativuus, ammattitaito ja työsuoritus. Hoitohenkilöstölle otettiin käyttöön uusi työajanhallintajärjestelmä, joka vastaa niihin tarpeisiin, joita syntyi vuosityöajan käyttöönoton myötä. Työterveyshuollon palveluntuottajana aloitti vuoden alusta lukien Diacor terveyspalvelut Oy, joka valtakunnallisen yhteistyöverkostonsa kautta vastaa koko henkilöstön työterveyshuollon järjestämisestä. Työhyvinvointikysely suoritettiin keväällä yhteistyössä Tapiolan työhyvinvointipalveluiden kanssa. Tuloksissa ei tapahtunut mitään suurta muutosta edelliseen kyselyyn (2009) verrattuna. Kussakin yksikössä laadittiin suunnitelmat niiden epäkohtien korjaamiseksi, jotka vastauksissa nousivat esille. Säätiö on ollut savuton työyhteisö vuoden alusta lukien ja työnantaja on tarjonnut tukea henkilöstön tupakoinnin lopettamiseen. Henkilöstön koulutukset painottuivat ammattitaidon ylläpitämiseen. Syksyllä 2010 laajalle johtoryhmälle aloitettu johtamiskoulutus jatkui kevääseen saakka. Vuodenvaihteessa henkilöstön kanssa käytiin yhteistoimintaneuvottelut vuoden 2012 talousarvion tasapainottamiseksi. Kansaneläkelaitoksen uuden päätöksen myötä rahoitusvaje ja tarve lomautuksiin tai muihin taloutta tasapainottaviin ratkaisuihin kuitenkin poistui. Tietohallinto Työasemaympäristön uusinta vuoden 2011 aikana toteutui suunnitelmien mukaan. Laitevaihdossa huomioitiin mm. sähköisten ammattivarmenteiden vaatimat lukulaitteet kaikkiin työasemiin. Laitevaihtojen yhteydessä päivitettiin kaikki toimistosovellukset uusimpiin versioihin ja samalla otettiin käyttöön keskitetty järjestelmänhallintasovellus työasemaympäristön ylläpitoa varten. Potilastietojärjestelmä päivitettiin vuoden 2011 alussa versioon, joka mahdollisti hoitomaksujen lähetyksen sähköpostilla. Hoitoaikojen muistutusjärjestelmän hyödyntämistä laajennettiin suunterveydessä. 13

14 Puhelinpalvelua pyrittiin kehittämään ottamalla käyttöön puheentunnistustekniikkaa ajanvarausten tiedusteluihin, peruutuksiin ja siirtoihin. Puheentunnistuksen käyttöönotto ei kuitenkaan toteutunut, koska järjestelmän toimittaja ei pystynyt toteuttamaan integraatiota potilastietojärjestelmään määräajassa. Videoneuvottelujärjestelmää hyödynnettiin säätiössä useissa sidosryhmien välisissä palavereissa sekä hallinnon sisäisissä palavereissa. Järjestelmän hyödyntäminen säätiössä perustui olemassa olevien laitteistojen käyttöön esim. yliopistojen tiloissa. Raportointijärjestelmän uudistusta valmisteltiin luomalla vaatimusmäärittelydokumentti valitun kumppanin kanssa. 6. VIESTINTÄ Viestintäyksikön toimintaa linjasi elokuussa käynnistynyt YTHS-palvelujen pilotointi ammattikorkeakouluopiskelijoille Lappeenrannassa ja Seinäjoella. YTHS:n viestintäpäällikkö oli mukana amk-työryhmässä, perusti molemmille paikkakunnille viestintätyöryhmät, teki pilotoinnin viestintäsuunnitelman sekä koordinoi yhdessä työryhmän kanssa YTHS-palveluiden viestintää ammattikorkeakouluopiskelijoille. Keväällä viestintäyksikkö suunnitteli YTHS:lle uuden yleisesitteen sekä muuta tiedotusmateriaalia, kuten ensimmäisen YTHS-esittelyvideon. Uuden tiedotusmateriaalin tavoitteena on kertoa muun muassa uusille opiskelijoille mahdollisimman selkeästi, millaisissa asioissa säätiön palveluita voi hyödyntää. Pilotoinnin osalta säätiön yhteydenpito mediaan oli tiivistä. Säätiön ulkoinen verkkosivu-uudistus toteutettiin vuonna 2010, ja YTHS:n uudet kotisivut avattiin tammikuussa Sivustoa kehitettiin toimintavuoden aikana asiakaspalautteen ja seurantapalvelun avulla siten, että opiskelijat löytävät sivuilta tarvitsemansa tiedon nopeasti ja kattavasti. Tavoite on saada sivustosta lähivuosina opiskelijoiden ensisijainen terveystiedon hakulähde. Viestintäyksikkö on ollut toimintavuoden aikana aktiivisesti tukemassa säätiön hankkeiden, projektien ja muutosten työyhteisötiedotusta sekä ulkoista tiedotusta. Näitä ovat olleet mm. Innokylä-hanke, Putsaa pususi -hanke, ehta, Oulun opiskeluterveyspäivät sekä Opiskelukyvyn palapeli -seminaari. Pohjoismaisen opiskeluterveyden kongressin 2012 suunnittelutyö käynnistyi myös viestinnän osalta. Viestintä panostaa lähivuosina yhä enemmän vuorovaikutteisen viestinnän, kuten YTHS:n Facebook-sivujen, sosiaalisen median läsnäolon sekä asiakaspalautteen vastaamisprosessin, kehittämiseen. 7. YMPÄRISTÖ Ympäristötyö aloitettiin toimintavuonna perustamalla YTHS:lle ympäristöstrategiatiimi. Tiimissä olivat mukana johtajahammaslääkäri, laatupäällikkö, viestintäpäällikkö (pj) sekä YTHS:lle nykytila-analyysin ympäristötyöstä gradutyön tehnyt asiantuntija säätiön ulkopuolisena edustajana. 14

15 Ympäristöstrategiatyön tuloksena säätiölle valmistui syksyllä uusi ympäristöstrategia, joka perustuu sekä laatutyössä käytettyyn EFQM-malliin että YTHS:n strategiakarttaan painopisteineen. Ympäristöstrategiatyön keskukseksi luotiin YTHS:n Ekotalo, josta konkreettisiksi tavoitteiksi nostettiin jätteen synnyn ehkäisy, kierrätys, liikenne, tiedotus ja koulutus sekä johdon sitoutuminen ekoajatteluun. YTHS allekirjoitti Green Office (GO) -sopimuksen joulukuussa Tavoitteena on saavuttaa vuoden 2012 aikana GO-kriteerit uuden ympäristönhallintajärjestelmän avulla, ja rakentaa säätiön toiminta jatkossa yhä paremmin kestävän kehityksen periaatteille. YTHS:n Green Office - yhteyshenkilöksi nimettiin säätiön viestintäpäällikkö. 8. SÄHKÖINEN ASIOINTI Sähköisen hoidon tarpeen arviointiin tarkoitettu palvelu (ehta) toteutettiin Sitran rahoituksella. Palvelulla autetaan opiskelijaa hahmottamaan oireensa ja oma tilanteensa vuorovaikutteisella kyselyllä ja tarjotaan sen jälkeen vastauksista riippuen mahdollisuus tehdä ajanvaraus verkossa. Palvelu lanseerattiin Töölön toimipisteessä syyskuun alussa kolmella hoitopolulla, yksi kultakin toimintasektorilta: 1) ehkäisypotilas, 2) syömishäiriöpotilas ja 3) potilas, jolla on lohjennut hammas. Kokeilu jatkuu kesään 2012, jolloin tehdään loppuarvio ja päätökset palvelun jatkamisesta ja jatkokehityksestä. Vuoden 2010 lopun keskustelujen pohjalta alettiin vuonna 2011 valmistella ns. Wellness Diaryhanketta, jota kutsuttiin myöhemmin myös nimellä Mobiiliterveysvalmennus-hanke. Tämän Sitran rahoituksen turvin toteutettavan palvelun avulla opiskelijaa ohjataan parempiin terveystottumuksiin mobiilisovelluksen ja puhelinvalmennuksen avulla. Kokeilun tavoitteena on arvioida opiskelijoiden kiinnostusta etävalmennuspalveluihin. Moninaisista syistä johtuen kokeilun aloittaminen viivästyi vuoteen Vuoden 2011 lopulla käynnistettiin myös toinen etäohjauskokeilu mobiilisovelluksen avulla, jossa opiskelijat käyttävät kamerakännykän kuviin perustuvaa ruokapäiväkirjaa. Tämän avulla valitut YTHS:n terveydenhoitajat voivat ohjata opiskelijaa joko etänä tai vastaanottojen yhteydessä. Kokeilu jatkuu keväälle 2012 ja sen tavoitteena on arvioida terveydenhoitajien suhtautumista uudenlaisten sähköisten asioinnin ja etäohjauksen palveluihin. Vuonna 2010 Sitra käynnisti hankkeen kansallisen terveystaltioalustan luomiseksi. Ajatuksena on, että terveystaltion avulla kansalaiset voivat itse hallita, hyödyntää ja tuottaa omaa terveyttään ja hyvinvointiaan koskevaa tietoa internetin ja mobiilitekniikan avulla. YTHS on seurannut hankkeen edistymistä aktiivisesti, sillä terveystaltiolla voidaan varsin laajalti tukea opiskelijoiden edellytyksiä ja mahdollisuuksia ottaa enemmän vastuuta omasta terveydestään ja osallistua terveytensä ylläpitoon ennaltaehkäisevästi. On arvioitu, että alusta ja siihen liittyviä palveluita ryhdyttäisiin luomaan vuoden 2012 aikana. 15

16 9. TALOUDELLINEN ASEMA, TULOS JA NIIHIN LIITTYVÄT TUNNUSLUVUT Taloudellinen asema ja oleelliset tapahtumat YTHS:n taloudellinen asema on vakaa. Maksuvalmius oli koko tilivuoden hyvä. Opiskelijamäärä pysyi lähes ennallaan. Yliopisto-opiskelijoiden määrä laski 1,4 %, mutta ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistapakokeilu toi YTHS:n toimipiiriin ammattikorkeakouluopiskelijaa. YTHS:n keskimääräinen opiskelijamäärä oli (-0,5 %). Kustannukset kasvoivat 2,4 %. Toiminnan volyymi laski edelleen useilla mittareilla mitattuna. Käyntien määrän muutos oli -5,6 % (edellinen vuosi -5,6 %), kontaktien määrän +0,6 % (-2,5 %) ja henkilötyövuosien määrän -1,6 % (-2 %). Henkilötyövuosien määrä oli 463 (edellinen vuosi 471). Jos lomarahojen vaihtoa vapaaksi ja palkattomia vapaita ei huomioi, henkilötyövuosien määrä oli 471. Kolmen vuoden aikana henkilöstöä on vähennetty 41 henkilötyövuoden verran (-8 %). Käyntimaksujen osalta siirryttiin laskutuskäytäntöön. Maksamattomia laskuja kirjattiin luottotappioksi ,15 euroa. Tuotot Tuottoja kertyi 38,6 (37,5) milj. euroa, mikä on 2,8 % edellisvuotta enemmän. Tuottojen toteuma-aste oli 99,3 % eli tulot jäivät 0,3 milj. euroa alle tavoitellun. Tulot alittivat talousarvion kahdesta syystä. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksun maksuaste jäi 40 prosenttiin, kun tavoite oli 80 % ja toisaalta Kansaneläkelaitosta hyvitettiin 0,2 miljoonaa euroa johtuen talousarvion alituksesta. YTHS:n toiminnan rahoitus perustuu opiskelijoiden terveydenhoitomaksuun, käyttäjiltä perittäviin käyntimaksuihin, Kelan sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen, yliopistokaupunkien toiminta-avustukseen ja opetus ja kulttuuriministeriön (OKM) vuokra-avustukseen. Opiskelijoilta laskutetut hoitomaksutuotot pysyivät ennallaan. Terveydenhoitomaksutuotto kasvoi 1,6 %. Terveydenhoitomaksu oli 42 euroa (+ 2,9 %). Kelan korvaus opiskelijaterveydenhuoltoon oli 22,2 miljoonaa euroa (+0,6 %). Kelan korvaus on kirjattu ennakkopäätöksien pohjalta siten, että Kelaa on hyvitetty voiton osalta Kelan laskennallisen rahoitusosuuden verran. Kuntien rahoitus oli 4,5 miljoonaa euroa (+ 4,0 %) sekä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus 3,7 miljoonaa euroa (+ 10,2 %). Kuntien rahoituksen kasvu johtui amk-kokeilun rahoitussopimuksesta, jossa kuntien rahoitusosuus oli huomattavasti suurempi kuin yliopisto-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämisessä. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus kasvoi Helsingin Töölön toimipisteen laajennuksen ja Jyväskylän uuden toimipisteen kohonneiden vuokrien johdosta. 16

17 Taulukko 2: YTHS:n rahoitus vuosina 2010 ja 2011 rahoittajittain Tilinpäätös 2010 Tilinpäätös 2011 Milj. osuus % Eur/opisk. Milj. osuus % Eur/opisk. euroa euroa Opiskelijat 7,3 19,4 53,74 7,4 19,1 54,67 Kela 22,1 58,9 162,92 22,2 57,7 164,79 Kunnat 4,4 11,6 32,20 4,5 11,8 33,68 OKM 3,3 8,9 24,52 3,7 9,5 27,18 Muut tuotot 0,4 1,1 3,07 0,7 1,9 5,33 Yhteensä 37,5 100,0 276,45 38,6 100,0 285,66 Kulut Kulut olivat yhteensä 38,4 milj. euroa (+2,4 %). YTHS:n kustannusten nousu oli yleistä inflaatiota (3,4 %) hitaampaa, koska YTHS:n toiminnan volyymi laski. Kulujen lisäys johtui lähes kokonaan amk-kokeilusta: yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuoltotoiminnan kustannuslisäys oli 0,5 %. Talousarvio alittui 0,4 miljoonalla eurolla, jolloin talousarviototeuma oli 99,0 % (edellinen vuosi 97,9 %). Taseeseen aktivoitiin pitkäaikaisia menoja (lisenssit, koneet ja kalusto) yhteensä 0,6 miljoonan euron arvosta ja taseesta poistettiin 0,4 miljoonaa euroa. Terveyspalveluyksiköiden yhteenlasketut kulut olivat 37,5 milj. euroa (97,7 % kaikista kuluista) ja säätiön hallinnon kulut 0,9 milj. euroa (2,3 % kaikista kuluista). Säätiön hallinnon kulut sisältävät sektorijohdon, yleishallinnon, valtuuskunnan, hallituksen ja viestinnän kustannukset. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistapakokeilu Vuoden 2011 syksyllä käynnistyi nk. amk-kokeilu. Kokeilu alkoi Lappeenrannassa ja Seinäjoella Amk-kokeilun tuotot olivat euroa, kulut euroa ja tappio euroa. Tappio katettiin yliopisto-opiskelijoiden talouden toteuman ylijäämällä. Amkkokeilun tappiollisuus johtui siitä, että tuotot jäivät alle budjetoidun. Terveydenhoitomaksun maksuaste oli 40 %, kun tavoite oli 80 %. Kulujen toteuma-aste oli 99,9 %. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) maksoi käynnistyskustannukset ja toimitilavuokrat. Käynnistyskustannusten määrä oli euroa. Toimitilojen kunnostaminen maksoi euroa sekä tarvittavan välineistön ja tarpeiston hankinta euroa. Taulukko 3: Amk-kokeilun rahoitus vuosina 2010 ja 2011 rahoittajittain Tilinpäätös 2011 Milj. euroa osuus % Eur/opisk. Opiskelijat 0,06 9,4 54,67 Kela 0,15 22,5 130,03 Kunnat 0,14 20,5 118,43 OKM 0,00 0,0 0,00 Muut tuotot (STM) 0,32 47,6 275,43 Yhteensä 0,68 100,0 578,56 17

18 Tilikauden tulos Tuloslaskelma osoittaa ylijäämää ,89 euroa. Ylijäämä ehdotetaan siirrettäväksi edellisten vuosien ylijäämän tilille. Toiminnan tunnusluvut Taulukko 4: Toiminnan tunnusluvut TUOTTAVUUDEN JA KUSTANNUSTEHOKKUUDEN TUNNUSLUVUT Tuottavuuden tunnusluvut sekä käynti-, kontakti-, palvelukäyttäjä- ja opiskelijakohtaiset yksikköhinnat Kustannukset TP2007 TP2008 TP2009 TP2010 TP2011 Muutos % Yleisterveys TA 2011 Tot.aste % Kontaktia/henkilötyövuosi , ,2 Käyntiä/henkilötyövuosi , ,9 /Käynti 62,01 66,86 67,05 75,00 83,60 11,5 71,59 116,8 /kontakti 45,09 48,36 46,15 48,78 48,84 0,1 47,69 102,4 /palvelukäyttäjä 193,68 202,88 192,95 201,16 214,12 6,4 227,93 93,9 /opiskelija 105,40 110,30 111,61 111,78 115,48 3,3 116,36 99,2 Mielenterveys Kontaktia/henkilötyövuosi , ,5 Käyntiä/henkilötyövuosi , ,9 /Käynti 108,07 115,18 124,87 132,73 135,91 2,4 135,38 100,4 /kontakti 98,63 103,10 110,15 113,07 114,02 0,8 115,41 98,8 /palvelukäyttäjä 637,08 658,12 696,22 700,32 676,28-3,4 828,24 81,7 /opiskelija 43,34 47,52 50,50 52,17 52,34 0,3 52,85 99,0 Suunterveys Kontaktia/henkilötyövuosi , ,9 Käyntiä/henkilötyövuosi , ,6 /Käynti 71,60 77,05 81,03 80,91 86,86 7,4 83,17 104,4 /kontakti 69,96 75,55 79,14 78,29 83,69 6,9 81,18 103,1 /palvelukäyttäjä 223,82 233,17 234,53 218,58 237,68 8,7 240,75 98,7 /opiskelija 73,87 79,84 82,12 82,65 86,10 4,2 84,05 102,4 Toimintasektorit yhteensä Kontaktia/henkilötyövuosi , ,3 Käyntiä/henkilötyövuosi , ,3 /Käynti 71,06 76,70 79,23 84,89 92,08 8,5 83,69 110,0 /kontakti 58,08 62,57 62,39 64,75 65,92 1,8 64,39 102,4 /palvelukäyttäjä 342,44 360,04 355,55 367,96 386,15 4,9 370,70 104,2 /opiskelija 222,61 237,65 244,23 246,60 253,92 3,0 253,26 100,3 Tuottavuuden mittari kontaktien määrä suhteessa henkilötyövuosiin kohosi 2,2 %. Yleisterveyden toimintamalli on muuttunut hoitotakuulainsäädännön myötä siten, että työpanosta on siirretty vastaanottotyöstä puhelintyöhön. Tämä näkyy henkilötyövuoden aikana tehtyjen hoitokontaktien määrän kasvuna ja käyntien laskuna. 18

19 Toimipiiri ja opiskelijamäärät Laskennallinen opiskelijamäärä lasketaan kalenterivuoden aikana kertyneen terveydenhoitomaksutuoton perusteella ja se on sama kuin keskimääräinen vuosiopiskelijamäärä. Opiskelijamäärä toimintavuonna oli ( ), missä on laskua 0,5 %. Taloushallinnon kehittäminen Käyntimaksujen käteis- ja korttimaksamisesta luovuttiin vuoden 2011 alusta alkaen. Muutos johtui potilastietojärjestelmän päivittämisestä uuteen versioon, joka ei sisältänyt mahdollisuutta paikan päällä maksamiseen. Käyntimaksujen laskuttaminen on tehty sähköpostilla lähetettävällä pdf-muotoisella laskulla ja maksamattomista käyntimaksuista on lähetetty paperinen maksumuistutus. Ensimmäinen maksumuistutus on ollut maksuton, koska sähköpostilaskun perillemenoa ei ole voitu varmistaa. Potilastietojärjestelmän ja kirjanpitojärjestelmän käyntimaksusaamiset erottavat euroa johtuen potilastietojärjestelmän ongelmista. Käyntimaksuja oli kirjanpidon mukaan vuoden vaihteessa maksamatta euroa, joista erääntyneitä euroa. Erääntyneistä poistettiin luottotappiona ,15 euroa. Toimitilat Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöllä on toimipisteet 16 kaupungissa. Kaikki tilat ovat vuokratiloja. Toimitilojen vuokrakulut nousivat 11,5 % edellisvuodesta. YTHS teki kaksi uutta vuokrasopimusta, kun amk-kokeilulle vuokrattiin tilat Seinäjoelta ja Lappeenrannasta. Näiden kahden toimitilan käyttöönoton lisäksi Jyväskylän toimipiste muutti uusiin tiloihin heinäkuussa Tutkimus- ja kehittämisrahasto Säätiön tutkimus- ja kehittämisrahastosta tuetaan säätiön hallituksen päätöksillä tutkimus-, selvitys- ja julkaisuhankkeita, jotka kohdistuvat säätiön palvelujen käyttäjiin tai liittyvät toiminnan kehittämiseen. Vuonna 2011 rahastosta käytettiin 5.865,05 euroa. Rahaston pääoma oli ,18 euroa. Jäljellä olevasta pääomasta on jakamatta 7.938,21 euroa. Rahaston esittämistapa taseessa on muutettu. Aiempi esittämistapa omana pääoman sidottuna rahastona on muutettu vapaaksi rahastoksi ja rahastoa vastaava pankkisaldo on siirretty osaksi YTHS:n päätiliä. Lahjoitusrahasto Vuonna 2002 YTHS sai rahalahjoituksia 70-vuotisesta toiminnasta Ylioppilasterveys ry:n hallinnoimaan Pro Sanitate Studiosorum säätiöön (PSS-säätiö). Rahastosta ei maksettu avustuksia vuonna Rahaston pääoma on euroa. 19

20 Opiskelijaterveydenhuollon tutkimus- ja kehittämisrahasto Uuden tutkimus- ja kehittämisrahaston perustamisesta päätettiin vuonna 2005 ja sen säännöt vahvistettiin valtuuskunnassa tammikuussa Rahastoon on siirretty hallituksen päätöksellä ,49 euroa. Rahastosta ei ole vielä jaettu varoja. Kansaneläkelaitos katsoi vuoden 2010 lopullisen korvauspäätöksen yhteydessä, että rahaston pääoma on kerrytetty sairausvakuutusrahaston varoin ja että rahaston saldo tullaan vähentämään YTHS:n vuoden 2012 ennakko- ja lopullisesta korvauksesta. Asian käsittely on kesken korkeimmassa hallintooikeudessa. 10. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT, ARVIOT RISKEISTÄ Lähitulevaisuuden kehittämisasiat liittyvät oman toiminnan kehittämisen lisäksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistä koskeviin rakenteellisiin uudistuksiin sekä rahoituksen turvaamiseen ja sähköisen asioinnin kehittämiseen. Taloudellisten voimavarojen ennakointi sekä talouden pitkäjänteisempi suunnittelu on lähivuosina yhä tärkeämpää. Tavoitteena on pyrkimys vakiinnuttaa kaikkien eri rahoittajatahojen rahoitusosuus yhtä toimintakautta pidemmälle aikavälille. Opiskeluterveydenhuollon järjestäminen, erityisesti ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämisen osalta, vaikuttavat myös YTHS:n lähivuosien toimintaan. YTHS:n käytössä olevan potilastietojärjestelmän kehitystyöhön on ilmaantunut merkittäviä, lähinnä järjestelmän omistajasta johtuvia, riskejä. Erityisesti valtakunnalliset sähköisiä lääkemääräyksiä ja terveydenhuollon keskitettyä valtakunnallista arkistoa koskeva ns. Kantahanke aiheuttavat tarpeen valmistella yhtenä vaihtoehtona YTHS:n käytössä olevan potilastietojärjestelmän vaihtamista. 20

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO! Toimintakertomus&ja&tilinpäätös&vuodelta&2014! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25.5.

TAIDEYLIOPISTO! Toimintakertomus&ja&tilinpäätös&vuodelta&2014! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25.5. 25.5.2015& TAIDEYLIOPISTO & Toimintakertomus&ja&tilinpäätös&vuodelta&2014 Taideyliopisto Kotipaikka:Helsinki Y3tunnus:250030536 & TAIDEYLIOPISTO& TOIMINTAKERTOMUS&JA&TILINPÄÄTÖS& TILIKAUDELTA&1.1.& &31.12.2014&

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

TASEKIRJA. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin 6 vuotta sen vuoden. Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki

TASEKIRJA. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin 6 vuotta sen vuoden. Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki TASEKIRJA 31,12.2012 Tasekirja on siiilytettava vahintiiiin 10 vuotta tilikauden pa?ifi)rynises6. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin

Lisätiedot

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA Kotipaikka Helsinki Y -tunnus 0202223-8 Tasekirja tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo: Tilinpäätös

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys:

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys: PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013 TASEKIRJA 31.12.2013 Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013 Sivu No Tuloslaskelma 1.1-1 Tase 2.1-2 Liitetiedot 3.1-2 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4.1-2 Tasekirja on

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA Y-tunnus:0217058-0 1.1.-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 02{ 7058-0 Ti I i n päätös 1.1.201 5-31.1 2.201 5 Sisällysluettelo Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM 25.05.11 Opiskeluterveydenhuolto kansanterveyslakiin vuonna 1977 kunnan velvollisuudeksi, terveyskeskukset

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot