TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011"

Transkriptio

1 TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTA YTHS:N LAADUNHALLINNAN TAVOITTEET PALVELUTOIMINTA TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEET SISÄISET PALVELUT VIESTINTÄ YMPÄRISTÖ SÄHKÖINEN ASIOINTI TALOUDELLINEN ASEMA, TULOS JA NIIHIN LIITTYVÄT TUNNUSLUVUT TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT, ARVIOT RISKEISTÄ TILINPÄÄTÖS Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot Luettelo kirjanpitokirjoista, niiden säilytystavasta ja tositelajeista TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET 29 TILINTARKASTUSMERKINTÄ 29 TILINTARKASTUSKERTOMUS 2

3 1. TOIMINTA Sääntöjensä mukaisesti säätiön tarkoituksena on huolehtia yliopistoissa opiskelevien terveydenhuollosta, samoin kuin tukea ja edistää tieteellistä tutkimustyötä, mikä tavalla tai toisella palvelee mainittua tarkoitusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö toimeenpanee terveystarkastuksia, järjestää terveyden- ja sairaanhoitoa sekä hammashuoltoa, harjoittaa terveydenhoidollista valistustoimintaa, ylläpitää terveyspalveluyksiköitä ja toimii muullakin tavoin sen toimipiiriin kuuluvien henkilöiden terveydellisten olojen edistämiseksi. YTHS:n toiminnan arvot opiskelijalähtöisyys yksilöllisyys ja yhteisöllisyys avoimuus vaikuttavuus ja tehokkuus ammatillisuus. YTHS:n strategia Vuoden 2011 toiminnan strategiset painoalueet olivat terveysongelmien ehkäisy ja hoito, yhteistyön toimivuus, tuloksellinen johtaminen ja toimintaympäristön muutoksiin reagointi. OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ A ASIAKAS - vaikuttavuus ja palvelutarjonta Palvelutason varmistaminen - Palveluvalikoiman yhtenäistäminen - Palvelukriteerien tarkistus - Asiakastyytyväisyys Terveysongelmien ehkäisy ja hoito Tutkimus- ja kehittämistoiminnan hyödyntäminen - Tutkimustulosten hyödyntäminen hoitotyössä - Näyttöön perustuva toiminta R V TOIMINTA - rakenteet ja prosessit Palveluprosessin sujuvuus - Kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen - Työprosessien päivittäminen - Laatutyön hyödyntäminen muutoksessa Johtajuus ja esimiestyö - Strategisen johtamisen selkeyttäminen ja vahvistaminen - TPY-johtajuuden vahvistaminen Riskienhallinta - Riskienhallintasuunnitelman käynnistäminen Yhteistyön toimivuus O HENKILÖSTÖ - henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Osaamisen varmistaminen - Osaamiskartoitukset - Ammatillisen osaamisen varmistaminen Työnantajamaineen vahvistaminen - Rekrytoinnin onnistuminen - Hallittu henkilöstön vaihtuvuus - Työhyvinvointikyselyjen hyödyntäminen Tuloksellinen johtaminen Tutkimus- ja kehittämistoimintaan kannustaminen - Tukeminen T TALOUS JA RAHOITUS - taloudelliset resurssit ja mahdollisuudet Kustannuskehityksen hallinta - Kustannustehokkuuden, tuottavuuden ja vaikuttavuuden arviointi Voimavarojen kohdentaminen - Resurssien optimaalinen kohdentaminen ja käyttö Palvelujen tuotanto- ja hankintatapojen optimointi - Ostopalvelutoiminnan arviointi Toimintaympäristön muutoksiin reagointi OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ 3

4 Asiakastyytyväisyys Vuonna 2011 www-sivujen jatkuvan asiakaspalautteen kautta tuli säätiötasolla yhteensä 567 palautetta, joista 57 % oli kriittisiä, 25 % positiivisia ja 18 % kehitysehdotuksia. Kriittistä palautetta annettiin eniten ajanvarauksesta ja hoidon tarpeen arvioinnista (27 %), kohtelusta (20 %) sekä palvelujen saatavuudesta (17 %). Positiivisista palautteista 31 % koski kohtelua, 26 % ammattitaitoa ja 14 % palvelujen saatavuutta. Kehitysehdotuksista 24 % koski ajanvarausta ja hoidon tarpeen arviointia, 21 % maksuja ja maksujärjestelyjä ja 21 % muuta. Asiakastyytyväisyyskysely uudistettiin vuonna Kysely toteutetaan kolmen vuoden välein kaikille terveydenhoitomaksun maksaneille opiskelijoille riippumatta siitä ovatko he käyttäneet palveluita. Kysely lähetetään sähköpostilla lukukauden ajan ja parhaillaan säätiössä on käynnissä asiakastyytyväisyyskysely, jonka tulokset kootaan alkusyksyn 2012 aikana. Terveysongelmien ehkäisy ja hoito Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (380/2009) sekä eduskunnan oikeusasiamiehen hoitotakuulainsäädäntöä koskeva kannanotto ovat asettaneet YTHS:n toiminnalle uudenlaisia reunaehtoja ja edellyttäneet tarkennuksia resurssiemme kohdentamiseen. Toiminnalliset painopisteet toimintavuotena olivat erityisesti: Varhainen puuttuminen: hoidontarpeessa olevien hakeutuminen ohjauksen kautta hoidon piiriin ns. hoitotakuulainsäädännön toteutuminen opiskelijoiden omaehtoisen terveydenedistämisen / terveyden ylläpidon lisääminen ulkopuolisen rahoituksen hyödyntäminen erityisesti sähköisten palvelujen kehittämisessä. Yhteistyön toimivuus Toimintavuotena on laajasti hyödynnetty yhteistyömahdollisuuksia paitsi YTHS:n sisällä niin myös sen ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Toiminnalliset painopisteet toimintavuotena olivat erityisesti: Verkottuminen terveydenhuollon muihin toimijoihin hoitoketjujen ja rajapintojen selkiyttämiseksi / määrittämiseksi, yhteistyön tiivistäminen terveyden edistämisen ja varhaisen puuttumisen tavoitteissa opiskelijajärjestöjen, yliopistojen ja muiden toimijoiden kanssa, YTHS:n sisäisten hoitoketjujen toimivuuden parantaminen sektoriyhteistyötä ja prosesseja kehittämällä, palveluiden samantasoisuuden ja laatuisuuden edistäminen yhtenäisillä hoitokäytänteillä, alueellisten ja / tai sektoreiden välisten yhteisten toimintojen lisääminen (esim. ajanvaraus ja neuvonta), tutkimusyhteistyön kehittäminen. 4

5 Tuloksellinen johtaminen Säätiön sääntöjä ja johtamisjärjestelmää uudistettiin vuonna 2009 ja uudistuksen toimeenpanoa jatkettiin valmistelemalla toimikaudelle valittavat toimielimet uusien sääntöjen mukaisina. Erityisesti tämä näkyi uuden valtuuskunnan kokoonpanossa. YTHS:n terveydenhuoltolain 17 :n 1 momentin mukaiset kuntasopimukset uusittiin kaikkien yliopistojen oppilaitospaikkakuntien kanssa (21 kpl). Sopimukset ovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) hyväksymät. Säätiö- ja terveyspalveluyksikkökohtaiset tuloskorttitavoitteet otettiin uudistettuna käyttöön, mutta niitä koskevien tietojen keräämisessä ja raportoinnissa on vielä puutteita, jotka on tarkoitus korjata vuoden 2012 aikana. Toiminnalliset tavoitteet: Vastuullisen johtamisen jalkauttaminen johtosääntöuudistuksen toimeenpano toimintakäytäntöjä uudistamalla, johtamiskyvyn ja -taidon kasvattaminen, yhteistyöhengen kasvattaminen: "Yksi yhteinen YTHS yli yksikkö- ja sektorirajojen". Laajalle johtoryhmälle (johtoryhmä, sen asiantuntijat ja terveyspalveluyksiköiden johtajat) toteutettiin 3-vaiheinen johtamiskoulutus. Sen yhteydessä kaikille tehtiin johtamiskäyttäytymistä kuvaava Farax-kartoitus sekä johtamistaitojen yksilöllinen kehittämissuunnitelma. Toimintaympäristön muutoksiin reagointi Entistä nopeammin muovautuva toimintaympäristömme edellyttää YTHS:ltä ketteryyttä parempaa kykyä ennakoida ja tunnistaa muutostarpeita sekä toteuttaa näitä tarvittavia muutoksia. Tätä kykyä edellyttävät paitsi YTHS:n toiminnan mahdollinen laajentuminen niin myös yliopistojen ja koko terveydenhuollon toimintaympäristön ja lainsäädännön muutokset. Toiminnalliset tavoitteet: Optimaalisen henkilöstörakenteen edistäminen ja sopeuttamisen toteuttaminen sovitulla tavalla, YTHS:n tulevaisuuden kannalta tärkeimpien toimintojen ja olennaisimman osaamisen määrittely, YTHS:n kyky muuttua entistä nopeammin uudistuvassa toimintaympäristössä. Yhdessä terveyspalveluyksikön johdon kanssa valittiin vuoden 2012 itsearviointikohteiksi henkilöstövoimavarojen suunnittelun ja hallinnan kehittäminen sekä asiakkaiden näkemykset YTHS:n toiminnasta. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistä koskeva kolmevuotinen kokeilu aloitettiin syyslukukauden 2011 alusta Saimaan ammattikorkeakoulun Lappeenrannassa opiskeleville opiskelijoille sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun Seinäjoella opiskeleville. 5

6 2. YTHS:N LAADUNHALLINNAN TAVOITTEET Laatukäsikirjapäivitys hyväksyttiin hallituksessa Säätiötasoinen itsearviointi toteutui laajassa johtoryhmässä toukokuussa arviointikohteina johtajuus ja henkilöstötulokset. Laatuverkostolle järjestettiin kaksi koulutuspäivää. Kevään aihe käsitteli YTHS:n arvoja ja työkulttuuria, joulukuussa arvioitiin välittömän yhteydensaannin ja hoitoon pääsyn prosesseja sekä käsiteltiin YTHS:n kriittisiä menestystekijöitä. Laatutyöryhmä kokoontui laadunhallinnan koordinaattorin vetämänä kuusi kertaa. Asiakaspalautejärjestelmää uudistettiin siirtymällä jatkuvaan www-sivujen palautteeseen. Käynnistettiin myös uusi kolmen vuoden välein toteutettava asiakastyytyväisyyskysely kaikille terveydenhoitomaksun maksaneille palvelujen käytöstä riippumatta. 3. PALVELUTOIMINTA Opiskelijaterveyspalvelut Säätiön opiskeluterveydenhoidon keskeiset asiat olivat: hoidon tarpeen arviointi toteutui kolmen vuorokauden sisällä yhteydenotosta ja potilasohjaus toimi sovitun työnjaon mukaan, kiireellistä apua tarvitseva opiskelija ohjattiin sovitun työnjaon pohjalta kunnallisten päivystyspalveluiden piiriin tai YTHS:n omiin palveluihin, kiireetöntä hoitoa tarvitseva opiskelija ohjattiin sovitun työnjaon pohjalta joko kunnallisten palveluiden tai YTHS:n omien palveluiden piiriin. 6

7 PALVELUTOIMINNAN VOIMAVARAT JA KONTAKTIT Taulukko 1: Palvelutoiminnan voimavarat ja kontaktit Tunnusluku TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 Muutos % TA 2011 Tot.aste % Opiskelijamäärä , ,3 1. Henkilötyövuodet YLEISTERVEYS , ,0 2. Käynnit , ,1 3. Hoitokontaktit , ,2 4. Palvelukäyttäjät , ,1 5. Palvelukäyttäjät / opisk. % 54,4 54,4 57,8 55,6 53,9-2,9 51,1 105,6 1. Henkilötyövuodet MIELENTERVEYS , ,1 2. Käynnit , ,0 3. Hoitokontaktit , ,6 4. Palvelukäyttäjät , ,9 5. Palvelukäyttäjät / opisk. % 6,8 7,2 7,3 7,5 7,7 3,9 6,4 121,3 SUUNTERVEYS 1. Henkilötyövuodet , ,8 2. Käynnit , ,4 3. Hoitokontaktit , ,7 4. Palvelukäyttäjät , ,2 5. Palvelukäyttäjät / opisk. % 33,0 34,2 35,0 37,8 36,2-4,2 34,9 103,8 PALVELUTOIMINNAN VOIMAVARAT JA KONTAKTIT YHTEENSÄ 1. Henkilötyövuodet , ,1 2. Käynnit , ,3 3. Hoitokontaktit , ,3 4. Palvelukäyttäjät , ,5 5. Palvelukäyttäjät / opisk. % 65,0 66,0 68,7 67,0 65,8-1,9 68,3 96,2 Hoitokontaktit sisältävät käynnit sekä hoitoon liittyvät sähköposti- ja puhelinkontaktit, matkailuneuvonnan ja sähköisen terveyskyselyn. Hoitotakuulainsäädännön tarkka noudattaminen on oleellisesti muuttanut toimintatapojamme. Opiskelijoiden on saatava meihin yhteys entistä helpommin ja tämä on lisännyt huomattavasti erityisesti terveydenhoitajien puhelimessa tehtävää työskentelyä varsinaisen vastaanottotyön kustannuksella. Aiempaa suuremmat asiakasvolyymit tarkoin määritellyissä aikarajoissa ovat asettaneet haasteita kaikkien ammattiryhmien vastaanottoaikojen riittävyydelle. Suunterveyden sektorilla hoitojaksot ovat selkeästi pidentyneet, kun hoitovälejä on jouduttu pidentämään, jotta saadaan uusia opiskelijoita ensi käynnille riittävän nopeasti. Myös mielenterveyssektorilla ovat hoitotakuupaineet vaikuttaneet toiminnan sisältöön siten, että hoitoon pääsyn turvaamiseen ja alkuvaiheen arviointiin tarvittavat resurssit on otettu muusta tarpeenmukaisesta hoidosta rajoittamalla hoitojaksojen käyntitiheyttä ja määriä. Voimavarojen järkevän kohdentamisen ja niiden vielä laajemman hyödyntämisen johdosta sähköinen asiointi on viime aikoina lisääntynyt. Tämä helpottaa oleellisesti myös asiakkaiden ajankäytön hallintaa. Toiminnan lisääminen on vaatinut innovatiivista ajattelua ja luopumista monista perinteisistä toimintamalleista. Sähköisen terveyskyselyn avulla saadaan tärkeää tietoa opiskelujensa alkuvaiheessa olevien nuorten terveyteen vaikuttavista tekijöistä. Jotta saatu tieto on voitu hyödyntää entistä 7

8 paremmin, niin tilastointia ja raportointia on kehitetty, mutta siltä osin työ jatkuu. Sähköisen terveyskyselyn tehokkaampaa hyödyntämistä varten on kehitetty eri tilanteisiin sopivia vastauspohjia, mutta käytännössä asiaa ei vielä ole voitu toteuttaa, koska tietosuojan edellyttämät ohjelman muutostyöt tehdään vasta tulevana vuotena. Kyselyn pohjalta terveystapaamiseen kutsuttavien määrän optimoimiseen on paneuduttu huomioimalla myös sellaiset opiskelijat, joilla ei ole ollut välitöntä opiskelukyvyn heikentymisen uhkaa. Yhteistyö terveyden edistämisessä ja yhteisöterveys Yhteisöterveystyötä ohjaavan Terveyden edistämisen periaatteet ja toimintatavat -ohjeen päivitys valmistui ja se hyväksyttiin osana säätiön laatukäsikirjaa. Yhteisöterveyden ajankäyttökoodeja täsmennettiin. Sidosryhmäyhteistyötä tekeville, erityisesti uusille terveystyöryhmän jäsenille ja tiedekuntayhdyshenkilölle laadittiin perehdytyspaketti. Yhteisöterveystyöhön käytettiin 1,80 % (1,86 %) kliinistä työtä tekevien kokonaistyöajasta. Ryhmätoiminnan vahvistamista jatkettiin ryhmänohjaajien koulutuksella, johon osallistui myös opintopsykologeja. Käsikirjoitus moniammatillisen ryhmätoiminnan ohjaajan oppaaseen valmistui. Kaikkiaan erilaisia ryhmiä toteutettiin 185 (168) kpl ja niihin osallistui 4565 (4017) opiskelijaa. Yhteisöterveyden hankerahaa myönnettiin 16 hankkeelle, joiden aiheina olivat liikunta, yhteisöllisyys, jännittäminen, arjen hallinta ja suun terveys. Vuoden 2011 erityisteemana oli liikunta. Yhteisöterveyden edistämisen hankkeet: 1) Opiskeluterveyttä liikunnalla -hankkeessa ( ) pyritään lisäämään vähän liikkuvien sekä tuki- ja liikuntaelinoireista kärsivien liikuntaa. Yhteistyökumppaneina ovat Opiskelijoiden Liikuntaliitto ja yliopistojen liikuntapalvelut. Liikunta oli teemana molemmissa vuoden terveyden edistämiskoulutuksissa ja (osallistujia 80 ja 65). Koulutuksiin osallistui myös yhteistyötahojen edustajia. Vähän liikkuvien ohjaamiseksi liikuntaan valmistui toimintamalli, jossa huomioidaan YTHS:n ja yliopistoliikuntapalvelujen roolit ja mahdollisuudet. Paikallishankkeita toteutui kuusi, joissa mm. käynnistettiin liikuntatuutori-toimintaa. 2) Päihteet & mielenterveys -hanke jatkui pilottihankkeena Tampereella yhteistyössä A- klinikan ja Nyytin kanssa. Hankkeessa koulutettiin henkilökuntaa varhaiseen puuttumiseen, kehitettiin tarkoituksenmukaista työnjakoa mielenterveys- ja yleisterveyssektorin sekä A-klinikan ja muiden toimijoiden kanssa. Päihde ja Mieli -hankkeen valtakunnallistamiseksi laadittiin kolmivuotinen suunnitelma ja haettiin siihen rahoitusta. 3) Peli- ja nettiriippuvuus -hanke jatkui yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Opiskelijoiden rahapelaamista ja internetin käyttöä kartoittava ja pohtiva julkaisu Opiskelija internetissä kuin kala vedessä vai kiinni verkossa valmistui. Hankkeen jatkamiseksi tehtiin kaksivuotinen suunnitelma, johon haettiin rahoitusta STM:ltä. 8

9 4) Suunterveyden Putsaa pususi -hankkeessa valmistui www-sivuille Pesu-sivusto. Sivuille koottiin hampaiden puhdistusohjeita, mm. videoklipit harjauksesta ja hammaslangan käytöstä. Asiantuntijatoiminta ja terveystieto Opiskeluyhteisöjen hyvinvoinnin edistämisessä on jatkettu yhteistyötä valtakunnallisesti Korkeakouluopiskelijan syrjäytymisen ehkäiseminen (Campus Conexus) hankkeen ja sen yhteydessä jatkavan SYL:n Kyky-projektin sekä Syrjäytymisen ehkäiseminen ammattikorkeakouluissa (CDS) -hankkeen kanssa. Näissä tuetaan laaja-alaisesti opiskelijoiden opintoihin kiinnittymistä, yhteisöllisyyttä ja opiskelukykyä. YTHS osallistui valmistuneen Hyvä korkeakoululiikunta -suositusten laatimiseen, jota toteutettiin Opiskelijoiden Liikuntaliiton johdolla ja OKM:n tuella. Uudistettavasta Kelan korkeakouluruokailun periaatteita koskevasta suosituksesta annettiin lausunto. Opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden seurannan suunnittelu käynnistettiin yhteydenotoilla Suomen yliopistokiinteistöjen tilapalveluihin ja Unifiin. Säätiöläiset osallistuivat asiantuntijoina aktiivisesti 121 opiskelijatapahtumaan tai sidosryhmäkoulutukseen ja pitivät niissä 53 (85) esitystä liittyen opiskelijoiden hyvinvointiin. Osallistujia tapahtumissa on ollut yhteensä noin Valtakunnallisten tilaisuuksien puheenvuoroja esitettiin mm. Duodecimin Opiskeluterveys-kirjan ja Kelan Korkeakouluruokailun periaatteet - suosituksen julkistamistilaisuuksissa sekä valtakunnallisilla Opiskeluterveyspäivillä. Esittelytilaisuuksia uusille opiskelijoille tai ryhmien tutustumiskäyntejä terveydenhoitoasemille järjestettiin kaikissa toimipisteissä, ja niihin osallistui yhteensä (14 404) opiskelijaa. Ulkomaalaisille opiskelijoille oli omia infotilaisuuksia. Ensimmäinen suomalainen opiskeluterveyden oppi- ja käsikirja Opiskeluterveys-kirja valmistui Duodecimin kustantamana. YTHS:n työntekijät osallistuivat aktiivisesti kirjan tekemiseen toimittajina ja kirjoittajina. Säätiön opassarjaan valmistui Nakertaako narskuttelu hyvinvointiasi. Jännittämis- ja nuuskaoppaat ruotsinnettiin (Att spänna sig är en del av livet ja Snusets hälsorisker). Vuoden alussa julkaistuilla verkkosivuilla yhteisöterveys on laajasti esiteltynä Terveystieto ja tutkimus -kokonaisuudessa. Terveystietopankin artikkelien määrä säilyi ennallaan. Terveystietopankissa oli sivun katseluja kpl ja yksilöityjä tarkasteluja Suosituimmat sivut siellä olivat silmätulehdus, ehkäisypillerit, virtsatieinfektiot ja suuseksi ja sukupuolitaudit. Verkkoneuvonnan kävijämäärät olivat sivun katseluja ja yksilöityjä tarkasteluja. Verkkoneuvonnan uusien kysymysten määrä oli 821 (992). Verkkosivujen lisäksi YTHS:n Facebook-sivujen rooli nopeana tiedonvälityskanavana ja vuorovaikutteisena terveyden edistäjänä vahvistui. 9

10 Yleisterveys Alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä on lisätty eri terveyspalveluyksiköiden välillä. Tämä on ollut erityisen tärkeää puhelinneuvonnassa ja hoidon tarpeen arvioinnissa. Toiminnan kehittämiskohteena on ollut palveluvalikoiman yhtenäistäminen ja palvelujen tasalaatuisuus. Tämän vuoksi hoitokriteerejä ja polkuja on yhtenäistetty. Toimintavuotena on erityisesti ollut kehittämiskohteena astma- ja mielenterveyspotilaiden hoito. Eri toimipisteiden itsehoitopisteitä on muokattu toimivimmiksi ja yhtenäisemmiksi. Opiskelijoiden liikuntatottumukset ovat muuttuneet ja muuttuvat. Osa liikkuu hyvin paljon, mutta osa ei juuri ollenkaan. Riski sydän- ja verisuonisairauksiin sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksiin lisääntyy. Tämän vuoksi ennaltaehkäisevään valistukseen ja ohjaukseen on panostettu. Opiskelijat matkustavat paljon. Matkailuneuvontaa ja siihen liittyvää rokotustoimintaa on kehitetty ja sitä on pidetty korkeatasoisena säännöllisen koulutuksen avulla. Erityistä valppautta on kohdistettu myös erilaisten infektiotautien havaitsemiseen ja hoitamiseen. Vuoden 2011 koulutuspäivät on toteutettu pääosin ennalta suunnitellusti. Mielenterveys Vuoden 2011 toimintaa on leimannut pyrkimys vastata hoitotakuulainsäädännön velvoitteisiin mielenterveysongelmien vuoksi yhteyttä ottaneen opiskelijan tarpeenmukaisen hoidon asianmukaisuudesta ja laadusta tinkimättä. Syksyllä 2010 Valviran kanssa käydyissä hoitotakuun soveltamiseen liittyneissä neuvotteluissa määriteltiin YTHS:n mielenterveyssektorin palvelut perusterveydenhuoltoon kuuluviksi opiskeluterveydenhuollon erityispalveluiksi. Määrittely tiukensi YTHS:n mielenterveyspalveluissa sovellettavia hoitotakuun määräaikoja mutta mahdollistaa sen, että palveluja voidaan kehittää varsin ainutlaatuisena kokonaisuutena, jossa samassa opiskeluterveydenhuollon organisaatiossa tuotetaan perustason mielenterveyspalvelut yleislääkäreiden ja terveydenhoitajien vastaanotoilla erikoistuneet, erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten tarpeita vastaavaa psykoterapiaosaamista edellyttävät mielenterveyspalvelut mielenterveyssektorilla. Hoitotakuun määräaikojen noudattamiseen liittyneisiin haasteisiin on pyritty vastaamaan yleisterveyden- ja mielenterveydensektorin työnjakoa ja yhteistyötä selkiyttämällä. Hoidon tarpeen arvioinnin ja alkuvaiheen tutkimus- ja hoitojaksojen osalta päädyttiin alkuvuodesta 2011 säätiötasoiseen linjaukseen, jonka mukaan alle 23-vuotiaat opiskelijat ohjataan ensisijaisesti mielenterveyssektorin palvelujen piiriin, ja 23-vuotiaat ohjataan ensisijaisesti yleisterveyden palvelujen piiriin, ellei jokin muu palvelu osoittaudu tarkoituksenmukaisemmaksi. Ammattitaitoinen ja työhön sitoutunut henkilöstö on mahdollistanut sen, että hoitotakuun määräaikoja on kyetty noudattamaan kaikissa terveyspalveluyksiköissä. Hoitoon pääsyn 10

11 parantuminen näkyy myös vuoden 2011 loppupuolella toteutetussa mielenterveyden asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksissa, ja myös siinä, että ensikäyntien määrä mielenterveyssektorilla on kasvanut 6,9 %. Muutosten myötä myös tarve hoitojaksojen sisällön kehittämiseen on korostunut, ja tämä yhdistyneenä henkilöstön ammattitaidon ja asiantuntijuuden nykyistä parempaan hyödyntämiseen ja työhyvinvoinnin tukemiseen tulee olemaan mielenterveystyön keskeinen kehittämiskohde tulevina vuosina. Suunterveys Tutkimusjonojen jatkuva seuranta ja jonojen hoito ovat lyhentäneet tutkimukseen pääsyaikoja, mutta kaksi vuotta jatkuneet voimakkaat tutkimusjonojen purkutoimet ovat pidentäneet varsinaisia hoitojaksoja. Hoitoja tuli valmiiksi edellisvuotta vähemmän, mikä merkitsee jatkohoitojen ruuhkautumista, kun yksittäinen potilas pysyy hoidossa entistä kauemmin. Hoidossa käyneiden potilaiden määrä vähentyi 2400:lla edellisestä vuodesta, mitä osittain selittää kova paine jatkohoitoihin, jolloin muita kuin asetuksella säädettyjä tutkimuksia pystytään tekemään määrällisesti vähemmän. Lisäksi potilasvastaanottoon on ollut käytettävissä useana vuonna peräkkäin laskeva määrä tunteja. Sähköisen terveyskyselyn myötä hoitoon on hakeutunut myös entistä enemmän niitä opiskelijoita, joilla on paljon hoidon tarvetta. Opiskelijoiden itsehoidon tukemiseksi avattiin suunterveyden www sivuille oma Pesu-sivusto, johon koottiin suun ja hampaiden puhdistusvideot sekä muuta aiheeseen liittyvää hyödyllistä tietoa. Suun terveydenedistämisen vastuuhenkilöille järjestettiin (Suute-ryhmä) koulutus- ja keskustelutilaisuus karieksen tunnistamisesta ja sähköisen terveyskyselyn jatkokehittämisestä. Kevään 2011 aikana koottiin suunterveyden henkilöstön osaamisen riskikartoitus eri paikkakunnilta hyödyntäen tehtyjä osaamiskartoituksia. Siinä arvioitiin henkilöstöriskejä ja niiden suuruutta sekä mietittiin niin yksikkö- kuin säätiötasoisia varautumiskeinoja. Sitä käytetään henkilöstösuunnittelun tarvekartoituksien ja muun suunnittelun apuna. Toiminnan järjestelmällinen arviointi jatkui välinehuoltotoiminnan itsearvioinneilla ja sisäisillä auditoinneilla. Kaikki suunterveyden välinehuollot saatiin arvioitua vuoden 2011 loppuun mennessä. Kehittämiskohteiksi nousivat mm. pyörivien instrumenttien huolto ja toiminnan haavoittuvuus poikkeustilanteissa. Sisäistä koulutusta järjestettiin ajanvaraustoiminnasta, suunterveyden kuvantamisen laadunvarmistuksesta sekä säteilysuojauksesta. 4. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEET Tutkimustoiminnan periaatteet ohje ja sen liitteet päivitettiin. 11

12 Tutkimushankkeet Vuoden aikana valmisteltiin vuoden 2012 alussa käynnistyvää valtakunnallista korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimusta, johon saatiin rahoitusta sekä STM:ltä että OKM:ltä. Tutkimusaineistosta tehtävien jatkohankkeiden valmistelemiseksi on tehty runsaasti yhteistyötä eri organisaatioiden tutkijoiden kanssa monipuolisten tutkimuksen aikaansaamiseksi. Säätiön työntekijät ja ulkopuoliset tutkijat jatkoivat lukuisia opiskelija-aineistoihin kohdistuvia tai hoitokäytäntöihin liittyviä tutkimushankkeita, mukana myös väitöskirjatason tutkimuksia. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimusten aineistoista jatkettiin tutkimuksia liittyen mm. peliriippuvuuteen ja netin käyttöön, atopiaan, astmaan, liikuntaan, suun terveyteen, seksuaaliterveyteen, kiusaamiseen, jännittämiseen. Teemoista kirjoitettiin artikkeleita myös Opiskeluterveys-kirjaan. Tutkimusta sähköisen terveyskyselyn toimivuudesta ja tunnistuskyvystä suun terveydenhuollon kysymysten osalta jatkettiin samoin hampaiston oikomis- ja leikkaushoidon vaikuttavuustutkimusta. Uusina projekteina käynnistyivät säätiössä Helsingin yliopiston tutkimus- ja kehityshanke tietokoneavusteisesta neuroplastisuushoidosta erilaisten kognitiivisten häiriöiden (mm. ADHD) hoitoon sekä HUS:n verkkoterapiatutkimus sosiaalisten tilanteiden pelosta. Suunterveyden sektorilla aloitettiin tutkimus sovelletun rentoutumismenetelmän vaikuttavuudesta purentaelimistön toimintahäiriöiden hoidossa. YTHS:n työntekijät olivat kirjoittajina 4 kirjassa, 50 artikkelissa ja 12 esitelmä- tai posteriabstraktissa. Tutkimusyhteistyö YTHS:n tutkimustoiminnan koordinaattorina työskenteli yhteisöterveyden ylilääkäri, joka toimi myös Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus -tutkijaryhmän johtajana. Tutkimusryhmään kuuluu kolmisenkymmentä tutkijaa eri organisaatioista. YTHS:n lisäksi tutkijoita on Turun, Helsingin, Tampereen ja Jyväskylän yliopistoista, THL:lta, A-klinikkasäätiöstä, HYKSistä ja Otus rs:stä. Säätiöstä osallistui 14 henkilöä EUSUHM-kongressiin Moskovassa pitäen siellä useita esityksiä. YTHS on European Union of School and University Health and Medicine järjestön jäsen ja edustettuna sen hallinnossa. Vuonna 2012 Helsingissä pidettävän Pohjoismaisen opiskeluterveyden kongressin valmistelut käynnistettiin. 12

13 5. SISÄISET PALVELUT Henkilöstöhallinto Henkilöstöresursseja ja henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja kuvataan tarkemmin erillisessä henkilöstötilinpäätöksessä. Henkilöstömäärä laski edelleen hieman. Eläköityminen jatkui voimakkaana eikä kaikkien eläköityneiden tilalle palkattu uutta työntekijää. Hoito- ja toimistohenkilöstön työehtosopimuksen mukaisesti aloitettiin tämän henkilöstöryhmän palkkausjärjestelmän uudistaminen. Uudessa palkkausjärjestelmässä maksetaan arviointiin perustuvaa henkilökohtaista peruspalkkaa, johon vaikuttavat työntekijän työtehtävien vaativuus, ammattitaito ja työsuoritus. Hoitohenkilöstölle otettiin käyttöön uusi työajanhallintajärjestelmä, joka vastaa niihin tarpeisiin, joita syntyi vuosityöajan käyttöönoton myötä. Työterveyshuollon palveluntuottajana aloitti vuoden alusta lukien Diacor terveyspalvelut Oy, joka valtakunnallisen yhteistyöverkostonsa kautta vastaa koko henkilöstön työterveyshuollon järjestämisestä. Työhyvinvointikysely suoritettiin keväällä yhteistyössä Tapiolan työhyvinvointipalveluiden kanssa. Tuloksissa ei tapahtunut mitään suurta muutosta edelliseen kyselyyn (2009) verrattuna. Kussakin yksikössä laadittiin suunnitelmat niiden epäkohtien korjaamiseksi, jotka vastauksissa nousivat esille. Säätiö on ollut savuton työyhteisö vuoden alusta lukien ja työnantaja on tarjonnut tukea henkilöstön tupakoinnin lopettamiseen. Henkilöstön koulutukset painottuivat ammattitaidon ylläpitämiseen. Syksyllä 2010 laajalle johtoryhmälle aloitettu johtamiskoulutus jatkui kevääseen saakka. Vuodenvaihteessa henkilöstön kanssa käytiin yhteistoimintaneuvottelut vuoden 2012 talousarvion tasapainottamiseksi. Kansaneläkelaitoksen uuden päätöksen myötä rahoitusvaje ja tarve lomautuksiin tai muihin taloutta tasapainottaviin ratkaisuihin kuitenkin poistui. Tietohallinto Työasemaympäristön uusinta vuoden 2011 aikana toteutui suunnitelmien mukaan. Laitevaihdossa huomioitiin mm. sähköisten ammattivarmenteiden vaatimat lukulaitteet kaikkiin työasemiin. Laitevaihtojen yhteydessä päivitettiin kaikki toimistosovellukset uusimpiin versioihin ja samalla otettiin käyttöön keskitetty järjestelmänhallintasovellus työasemaympäristön ylläpitoa varten. Potilastietojärjestelmä päivitettiin vuoden 2011 alussa versioon, joka mahdollisti hoitomaksujen lähetyksen sähköpostilla. Hoitoaikojen muistutusjärjestelmän hyödyntämistä laajennettiin suunterveydessä. 13

14 Puhelinpalvelua pyrittiin kehittämään ottamalla käyttöön puheentunnistustekniikkaa ajanvarausten tiedusteluihin, peruutuksiin ja siirtoihin. Puheentunnistuksen käyttöönotto ei kuitenkaan toteutunut, koska järjestelmän toimittaja ei pystynyt toteuttamaan integraatiota potilastietojärjestelmään määräajassa. Videoneuvottelujärjestelmää hyödynnettiin säätiössä useissa sidosryhmien välisissä palavereissa sekä hallinnon sisäisissä palavereissa. Järjestelmän hyödyntäminen säätiössä perustui olemassa olevien laitteistojen käyttöön esim. yliopistojen tiloissa. Raportointijärjestelmän uudistusta valmisteltiin luomalla vaatimusmäärittelydokumentti valitun kumppanin kanssa. 6. VIESTINTÄ Viestintäyksikön toimintaa linjasi elokuussa käynnistynyt YTHS-palvelujen pilotointi ammattikorkeakouluopiskelijoille Lappeenrannassa ja Seinäjoella. YTHS:n viestintäpäällikkö oli mukana amk-työryhmässä, perusti molemmille paikkakunnille viestintätyöryhmät, teki pilotoinnin viestintäsuunnitelman sekä koordinoi yhdessä työryhmän kanssa YTHS-palveluiden viestintää ammattikorkeakouluopiskelijoille. Keväällä viestintäyksikkö suunnitteli YTHS:lle uuden yleisesitteen sekä muuta tiedotusmateriaalia, kuten ensimmäisen YTHS-esittelyvideon. Uuden tiedotusmateriaalin tavoitteena on kertoa muun muassa uusille opiskelijoille mahdollisimman selkeästi, millaisissa asioissa säätiön palveluita voi hyödyntää. Pilotoinnin osalta säätiön yhteydenpito mediaan oli tiivistä. Säätiön ulkoinen verkkosivu-uudistus toteutettiin vuonna 2010, ja YTHS:n uudet kotisivut avattiin tammikuussa Sivustoa kehitettiin toimintavuoden aikana asiakaspalautteen ja seurantapalvelun avulla siten, että opiskelijat löytävät sivuilta tarvitsemansa tiedon nopeasti ja kattavasti. Tavoite on saada sivustosta lähivuosina opiskelijoiden ensisijainen terveystiedon hakulähde. Viestintäyksikkö on ollut toimintavuoden aikana aktiivisesti tukemassa säätiön hankkeiden, projektien ja muutosten työyhteisötiedotusta sekä ulkoista tiedotusta. Näitä ovat olleet mm. Innokylä-hanke, Putsaa pususi -hanke, ehta, Oulun opiskeluterveyspäivät sekä Opiskelukyvyn palapeli -seminaari. Pohjoismaisen opiskeluterveyden kongressin 2012 suunnittelutyö käynnistyi myös viestinnän osalta. Viestintä panostaa lähivuosina yhä enemmän vuorovaikutteisen viestinnän, kuten YTHS:n Facebook-sivujen, sosiaalisen median läsnäolon sekä asiakaspalautteen vastaamisprosessin, kehittämiseen. 7. YMPÄRISTÖ Ympäristötyö aloitettiin toimintavuonna perustamalla YTHS:lle ympäristöstrategiatiimi. Tiimissä olivat mukana johtajahammaslääkäri, laatupäällikkö, viestintäpäällikkö (pj) sekä YTHS:lle nykytila-analyysin ympäristötyöstä gradutyön tehnyt asiantuntija säätiön ulkopuolisena edustajana. 14

15 Ympäristöstrategiatyön tuloksena säätiölle valmistui syksyllä uusi ympäristöstrategia, joka perustuu sekä laatutyössä käytettyyn EFQM-malliin että YTHS:n strategiakarttaan painopisteineen. Ympäristöstrategiatyön keskukseksi luotiin YTHS:n Ekotalo, josta konkreettisiksi tavoitteiksi nostettiin jätteen synnyn ehkäisy, kierrätys, liikenne, tiedotus ja koulutus sekä johdon sitoutuminen ekoajatteluun. YTHS allekirjoitti Green Office (GO) -sopimuksen joulukuussa Tavoitteena on saavuttaa vuoden 2012 aikana GO-kriteerit uuden ympäristönhallintajärjestelmän avulla, ja rakentaa säätiön toiminta jatkossa yhä paremmin kestävän kehityksen periaatteille. YTHS:n Green Office - yhteyshenkilöksi nimettiin säätiön viestintäpäällikkö. 8. SÄHKÖINEN ASIOINTI Sähköisen hoidon tarpeen arviointiin tarkoitettu palvelu (ehta) toteutettiin Sitran rahoituksella. Palvelulla autetaan opiskelijaa hahmottamaan oireensa ja oma tilanteensa vuorovaikutteisella kyselyllä ja tarjotaan sen jälkeen vastauksista riippuen mahdollisuus tehdä ajanvaraus verkossa. Palvelu lanseerattiin Töölön toimipisteessä syyskuun alussa kolmella hoitopolulla, yksi kultakin toimintasektorilta: 1) ehkäisypotilas, 2) syömishäiriöpotilas ja 3) potilas, jolla on lohjennut hammas. Kokeilu jatkuu kesään 2012, jolloin tehdään loppuarvio ja päätökset palvelun jatkamisesta ja jatkokehityksestä. Vuoden 2010 lopun keskustelujen pohjalta alettiin vuonna 2011 valmistella ns. Wellness Diaryhanketta, jota kutsuttiin myöhemmin myös nimellä Mobiiliterveysvalmennus-hanke. Tämän Sitran rahoituksen turvin toteutettavan palvelun avulla opiskelijaa ohjataan parempiin terveystottumuksiin mobiilisovelluksen ja puhelinvalmennuksen avulla. Kokeilun tavoitteena on arvioida opiskelijoiden kiinnostusta etävalmennuspalveluihin. Moninaisista syistä johtuen kokeilun aloittaminen viivästyi vuoteen Vuoden 2011 lopulla käynnistettiin myös toinen etäohjauskokeilu mobiilisovelluksen avulla, jossa opiskelijat käyttävät kamerakännykän kuviin perustuvaa ruokapäiväkirjaa. Tämän avulla valitut YTHS:n terveydenhoitajat voivat ohjata opiskelijaa joko etänä tai vastaanottojen yhteydessä. Kokeilu jatkuu keväälle 2012 ja sen tavoitteena on arvioida terveydenhoitajien suhtautumista uudenlaisten sähköisten asioinnin ja etäohjauksen palveluihin. Vuonna 2010 Sitra käynnisti hankkeen kansallisen terveystaltioalustan luomiseksi. Ajatuksena on, että terveystaltion avulla kansalaiset voivat itse hallita, hyödyntää ja tuottaa omaa terveyttään ja hyvinvointiaan koskevaa tietoa internetin ja mobiilitekniikan avulla. YTHS on seurannut hankkeen edistymistä aktiivisesti, sillä terveystaltiolla voidaan varsin laajalti tukea opiskelijoiden edellytyksiä ja mahdollisuuksia ottaa enemmän vastuuta omasta terveydestään ja osallistua terveytensä ylläpitoon ennaltaehkäisevästi. On arvioitu, että alusta ja siihen liittyviä palveluita ryhdyttäisiin luomaan vuoden 2012 aikana. 15

16 9. TALOUDELLINEN ASEMA, TULOS JA NIIHIN LIITTYVÄT TUNNUSLUVUT Taloudellinen asema ja oleelliset tapahtumat YTHS:n taloudellinen asema on vakaa. Maksuvalmius oli koko tilivuoden hyvä. Opiskelijamäärä pysyi lähes ennallaan. Yliopisto-opiskelijoiden määrä laski 1,4 %, mutta ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistapakokeilu toi YTHS:n toimipiiriin ammattikorkeakouluopiskelijaa. YTHS:n keskimääräinen opiskelijamäärä oli (-0,5 %). Kustannukset kasvoivat 2,4 %. Toiminnan volyymi laski edelleen useilla mittareilla mitattuna. Käyntien määrän muutos oli -5,6 % (edellinen vuosi -5,6 %), kontaktien määrän +0,6 % (-2,5 %) ja henkilötyövuosien määrän -1,6 % (-2 %). Henkilötyövuosien määrä oli 463 (edellinen vuosi 471). Jos lomarahojen vaihtoa vapaaksi ja palkattomia vapaita ei huomioi, henkilötyövuosien määrä oli 471. Kolmen vuoden aikana henkilöstöä on vähennetty 41 henkilötyövuoden verran (-8 %). Käyntimaksujen osalta siirryttiin laskutuskäytäntöön. Maksamattomia laskuja kirjattiin luottotappioksi ,15 euroa. Tuotot Tuottoja kertyi 38,6 (37,5) milj. euroa, mikä on 2,8 % edellisvuotta enemmän. Tuottojen toteuma-aste oli 99,3 % eli tulot jäivät 0,3 milj. euroa alle tavoitellun. Tulot alittivat talousarvion kahdesta syystä. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksun maksuaste jäi 40 prosenttiin, kun tavoite oli 80 % ja toisaalta Kansaneläkelaitosta hyvitettiin 0,2 miljoonaa euroa johtuen talousarvion alituksesta. YTHS:n toiminnan rahoitus perustuu opiskelijoiden terveydenhoitomaksuun, käyttäjiltä perittäviin käyntimaksuihin, Kelan sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen, yliopistokaupunkien toiminta-avustukseen ja opetus ja kulttuuriministeriön (OKM) vuokra-avustukseen. Opiskelijoilta laskutetut hoitomaksutuotot pysyivät ennallaan. Terveydenhoitomaksutuotto kasvoi 1,6 %. Terveydenhoitomaksu oli 42 euroa (+ 2,9 %). Kelan korvaus opiskelijaterveydenhuoltoon oli 22,2 miljoonaa euroa (+0,6 %). Kelan korvaus on kirjattu ennakkopäätöksien pohjalta siten, että Kelaa on hyvitetty voiton osalta Kelan laskennallisen rahoitusosuuden verran. Kuntien rahoitus oli 4,5 miljoonaa euroa (+ 4,0 %) sekä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus 3,7 miljoonaa euroa (+ 10,2 %). Kuntien rahoituksen kasvu johtui amk-kokeilun rahoitussopimuksesta, jossa kuntien rahoitusosuus oli huomattavasti suurempi kuin yliopisto-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämisessä. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus kasvoi Helsingin Töölön toimipisteen laajennuksen ja Jyväskylän uuden toimipisteen kohonneiden vuokrien johdosta. 16

17 Taulukko 2: YTHS:n rahoitus vuosina 2010 ja 2011 rahoittajittain Tilinpäätös 2010 Tilinpäätös 2011 Milj. osuus % Eur/opisk. Milj. osuus % Eur/opisk. euroa euroa Opiskelijat 7,3 19,4 53,74 7,4 19,1 54,67 Kela 22,1 58,9 162,92 22,2 57,7 164,79 Kunnat 4,4 11,6 32,20 4,5 11,8 33,68 OKM 3,3 8,9 24,52 3,7 9,5 27,18 Muut tuotot 0,4 1,1 3,07 0,7 1,9 5,33 Yhteensä 37,5 100,0 276,45 38,6 100,0 285,66 Kulut Kulut olivat yhteensä 38,4 milj. euroa (+2,4 %). YTHS:n kustannusten nousu oli yleistä inflaatiota (3,4 %) hitaampaa, koska YTHS:n toiminnan volyymi laski. Kulujen lisäys johtui lähes kokonaan amk-kokeilusta: yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuoltotoiminnan kustannuslisäys oli 0,5 %. Talousarvio alittui 0,4 miljoonalla eurolla, jolloin talousarviototeuma oli 99,0 % (edellinen vuosi 97,9 %). Taseeseen aktivoitiin pitkäaikaisia menoja (lisenssit, koneet ja kalusto) yhteensä 0,6 miljoonan euron arvosta ja taseesta poistettiin 0,4 miljoonaa euroa. Terveyspalveluyksiköiden yhteenlasketut kulut olivat 37,5 milj. euroa (97,7 % kaikista kuluista) ja säätiön hallinnon kulut 0,9 milj. euroa (2,3 % kaikista kuluista). Säätiön hallinnon kulut sisältävät sektorijohdon, yleishallinnon, valtuuskunnan, hallituksen ja viestinnän kustannukset. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistapakokeilu Vuoden 2011 syksyllä käynnistyi nk. amk-kokeilu. Kokeilu alkoi Lappeenrannassa ja Seinäjoella Amk-kokeilun tuotot olivat euroa, kulut euroa ja tappio euroa. Tappio katettiin yliopisto-opiskelijoiden talouden toteuman ylijäämällä. Amkkokeilun tappiollisuus johtui siitä, että tuotot jäivät alle budjetoidun. Terveydenhoitomaksun maksuaste oli 40 %, kun tavoite oli 80 %. Kulujen toteuma-aste oli 99,9 %. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) maksoi käynnistyskustannukset ja toimitilavuokrat. Käynnistyskustannusten määrä oli euroa. Toimitilojen kunnostaminen maksoi euroa sekä tarvittavan välineistön ja tarpeiston hankinta euroa. Taulukko 3: Amk-kokeilun rahoitus vuosina 2010 ja 2011 rahoittajittain Tilinpäätös 2011 Milj. euroa osuus % Eur/opisk. Opiskelijat 0,06 9,4 54,67 Kela 0,15 22,5 130,03 Kunnat 0,14 20,5 118,43 OKM 0,00 0,0 0,00 Muut tuotot (STM) 0,32 47,6 275,43 Yhteensä 0,68 100,0 578,56 17

18 Tilikauden tulos Tuloslaskelma osoittaa ylijäämää ,89 euroa. Ylijäämä ehdotetaan siirrettäväksi edellisten vuosien ylijäämän tilille. Toiminnan tunnusluvut Taulukko 4: Toiminnan tunnusluvut TUOTTAVUUDEN JA KUSTANNUSTEHOKKUUDEN TUNNUSLUVUT Tuottavuuden tunnusluvut sekä käynti-, kontakti-, palvelukäyttäjä- ja opiskelijakohtaiset yksikköhinnat Kustannukset TP2007 TP2008 TP2009 TP2010 TP2011 Muutos % Yleisterveys TA 2011 Tot.aste % Kontaktia/henkilötyövuosi , ,2 Käyntiä/henkilötyövuosi , ,9 /Käynti 62,01 66,86 67,05 75,00 83,60 11,5 71,59 116,8 /kontakti 45,09 48,36 46,15 48,78 48,84 0,1 47,69 102,4 /palvelukäyttäjä 193,68 202,88 192,95 201,16 214,12 6,4 227,93 93,9 /opiskelija 105,40 110,30 111,61 111,78 115,48 3,3 116,36 99,2 Mielenterveys Kontaktia/henkilötyövuosi , ,5 Käyntiä/henkilötyövuosi , ,9 /Käynti 108,07 115,18 124,87 132,73 135,91 2,4 135,38 100,4 /kontakti 98,63 103,10 110,15 113,07 114,02 0,8 115,41 98,8 /palvelukäyttäjä 637,08 658,12 696,22 700,32 676,28-3,4 828,24 81,7 /opiskelija 43,34 47,52 50,50 52,17 52,34 0,3 52,85 99,0 Suunterveys Kontaktia/henkilötyövuosi , ,9 Käyntiä/henkilötyövuosi , ,6 /Käynti 71,60 77,05 81,03 80,91 86,86 7,4 83,17 104,4 /kontakti 69,96 75,55 79,14 78,29 83,69 6,9 81,18 103,1 /palvelukäyttäjä 223,82 233,17 234,53 218,58 237,68 8,7 240,75 98,7 /opiskelija 73,87 79,84 82,12 82,65 86,10 4,2 84,05 102,4 Toimintasektorit yhteensä Kontaktia/henkilötyövuosi , ,3 Käyntiä/henkilötyövuosi , ,3 /Käynti 71,06 76,70 79,23 84,89 92,08 8,5 83,69 110,0 /kontakti 58,08 62,57 62,39 64,75 65,92 1,8 64,39 102,4 /palvelukäyttäjä 342,44 360,04 355,55 367,96 386,15 4,9 370,70 104,2 /opiskelija 222,61 237,65 244,23 246,60 253,92 3,0 253,26 100,3 Tuottavuuden mittari kontaktien määrä suhteessa henkilötyövuosiin kohosi 2,2 %. Yleisterveyden toimintamalli on muuttunut hoitotakuulainsäädännön myötä siten, että työpanosta on siirretty vastaanottotyöstä puhelintyöhön. Tämä näkyy henkilötyövuoden aikana tehtyjen hoitokontaktien määrän kasvuna ja käyntien laskuna. 18

19 Toimipiiri ja opiskelijamäärät Laskennallinen opiskelijamäärä lasketaan kalenterivuoden aikana kertyneen terveydenhoitomaksutuoton perusteella ja se on sama kuin keskimääräinen vuosiopiskelijamäärä. Opiskelijamäärä toimintavuonna oli ( ), missä on laskua 0,5 %. Taloushallinnon kehittäminen Käyntimaksujen käteis- ja korttimaksamisesta luovuttiin vuoden 2011 alusta alkaen. Muutos johtui potilastietojärjestelmän päivittämisestä uuteen versioon, joka ei sisältänyt mahdollisuutta paikan päällä maksamiseen. Käyntimaksujen laskuttaminen on tehty sähköpostilla lähetettävällä pdf-muotoisella laskulla ja maksamattomista käyntimaksuista on lähetetty paperinen maksumuistutus. Ensimmäinen maksumuistutus on ollut maksuton, koska sähköpostilaskun perillemenoa ei ole voitu varmistaa. Potilastietojärjestelmän ja kirjanpitojärjestelmän käyntimaksusaamiset erottavat euroa johtuen potilastietojärjestelmän ongelmista. Käyntimaksuja oli kirjanpidon mukaan vuoden vaihteessa maksamatta euroa, joista erääntyneitä euroa. Erääntyneistä poistettiin luottotappiona ,15 euroa. Toimitilat Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöllä on toimipisteet 16 kaupungissa. Kaikki tilat ovat vuokratiloja. Toimitilojen vuokrakulut nousivat 11,5 % edellisvuodesta. YTHS teki kaksi uutta vuokrasopimusta, kun amk-kokeilulle vuokrattiin tilat Seinäjoelta ja Lappeenrannasta. Näiden kahden toimitilan käyttöönoton lisäksi Jyväskylän toimipiste muutti uusiin tiloihin heinäkuussa Tutkimus- ja kehittämisrahasto Säätiön tutkimus- ja kehittämisrahastosta tuetaan säätiön hallituksen päätöksillä tutkimus-, selvitys- ja julkaisuhankkeita, jotka kohdistuvat säätiön palvelujen käyttäjiin tai liittyvät toiminnan kehittämiseen. Vuonna 2011 rahastosta käytettiin 5.865,05 euroa. Rahaston pääoma oli ,18 euroa. Jäljellä olevasta pääomasta on jakamatta 7.938,21 euroa. Rahaston esittämistapa taseessa on muutettu. Aiempi esittämistapa omana pääoman sidottuna rahastona on muutettu vapaaksi rahastoksi ja rahastoa vastaava pankkisaldo on siirretty osaksi YTHS:n päätiliä. Lahjoitusrahasto Vuonna 2002 YTHS sai rahalahjoituksia 70-vuotisesta toiminnasta Ylioppilasterveys ry:n hallinnoimaan Pro Sanitate Studiosorum säätiöön (PSS-säätiö). Rahastosta ei maksettu avustuksia vuonna Rahaston pääoma on euroa. 19

20 Opiskelijaterveydenhuollon tutkimus- ja kehittämisrahasto Uuden tutkimus- ja kehittämisrahaston perustamisesta päätettiin vuonna 2005 ja sen säännöt vahvistettiin valtuuskunnassa tammikuussa Rahastoon on siirretty hallituksen päätöksellä ,49 euroa. Rahastosta ei ole vielä jaettu varoja. Kansaneläkelaitos katsoi vuoden 2010 lopullisen korvauspäätöksen yhteydessä, että rahaston pääoma on kerrytetty sairausvakuutusrahaston varoin ja että rahaston saldo tullaan vähentämään YTHS:n vuoden 2012 ennakko- ja lopullisesta korvauksesta. Asian käsittely on kesken korkeimmassa hallintooikeudessa. 10. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT, ARVIOT RISKEISTÄ Lähitulevaisuuden kehittämisasiat liittyvät oman toiminnan kehittämisen lisäksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistä koskeviin rakenteellisiin uudistuksiin sekä rahoituksen turvaamiseen ja sähköisen asioinnin kehittämiseen. Taloudellisten voimavarojen ennakointi sekä talouden pitkäjänteisempi suunnittelu on lähivuosina yhä tärkeämpää. Tavoitteena on pyrkimys vakiinnuttaa kaikkien eri rahoittajatahojen rahoitusosuus yhtä toimintakautta pidemmälle aikavälille. Opiskeluterveydenhuollon järjestäminen, erityisesti ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämisen osalta, vaikuttavat myös YTHS:n lähivuosien toimintaan. YTHS:n käytössä olevan potilastietojärjestelmän kehitystyöhön on ilmaantunut merkittäviä, lähinnä järjestelmän omistajasta johtuvia, riskejä. Erityisesti valtakunnalliset sähköisiä lääkemääräyksiä ja terveydenhuollon keskitettyä valtakunnallista arkistoa koskeva ns. Kantahanke aiheuttavat tarpeen valmistella yhtenä vaihtoehtona YTHS:n käytössä olevan potilastietojärjestelmän vaihtamista. 20

Hallituksen toimintakertomus 2010

Hallituksen toimintakertomus 2010 Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 17 Liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 21

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2004 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT SISÄLTÖ 2 Pääjohtajan katsaus 4 Toimintakatsaus 12 Tuloksellisuuden kuvaus 20 Tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitteenä annettavat tiedot sekä tilinpäätöksen

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2 Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sote hallitus 25.3.2015 41 C: 3 Julkaisija: Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti Välitämme ihmisistä Välitämme osaamista ja tietoa Välitämme hyviä käytäntöjä ja kokemuksia Välittäjä 2009 hankkeen loppuraportti Tiivistelmä VäliSuomen mielenterveys ja päihdetyön kehittämishanke Välittäjä

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI RAY:n pelitoimintaa ohjaa pelaamisen sosiaalisten haittojen rajoittaminen. Pelitoiminnan tuotolla vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa sekä edistetään terveyttä ja hyvinvointia. RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt 31.3.2015 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1

APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1 Kannen kuva: Niklas Meltio Kuvassa: Paula Nuorteva Nälkäpäivänä 2011 11.5.2012 2 Sisältö Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174 Liite Tilinpäätös 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 174 2015 Julkaisu 174 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2015 Tilinpäätös 2014 Painosmäärä 160 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ

VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ SISÄLLYSLUETTELO ARVOT, MISSIO JA VISIO 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 JÄÄNMURTOPALVELUT 8 VÄYLÄPALVELUT 12 LAUTTALIIKENNE 16 OFFSHORE-PALVELUT 20 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana 1(51) Hoitotyön henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen eri-ikäiset työntekijät huomioiden Työiästä Poweria Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana Raportti R4 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin organisaatio 3 1.2 Kaupungin hallinto 4 1.3 Kaupungin henkilöstö

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot