SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kangasalan palvelutalosäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan Palveluasuminen ja avopalvelut. Vanhukset, vammaiset ja omaishoitajat Kunta Kunnan nimi Kangasala Sijaintikunta Kangasala Sijaintikunnan yhteystiedot Särkkä Sinikka, sosiaalijohtaja, vanhusten palveluiden johtaja, Sosiaali- ja terveyskeskus Myllystenpohjantie 2, Kangasala, puh Palvelujen tuottajan virallinen nimi Kangasalan palvelutalosäätiö Toimintayksikön nimi Jalmarin Koto Toimintayksikön postiosoite Finnentie 11 Postinumero Toiminnasta vastaavan henkilön nimi Arja Vallivaara Postiosoite Finnentie 11 Postinumero Postitoimipaikka Kangasala Postitoimipaikka Kangasala Sähköposti Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) (Länsi-Suomen LH:n lupa , Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta ajankohta Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) Palvelujen tuottajan Y-tunnus Puhelin Muutosluvan myöntämisen ajankohta Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) Aluehallintoviraston rekisteröintipäätös ajankohta Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettäessä) Pohjola- vastuuvakuutus on voimassa toistaiseksi 2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Toiminta-ajatus KOTOISA, TURVALLINEN, TOIMINNAN JA PALVELUJEN TALO! avi21u1 1/12

2 Arvot ja toimintaperiaatteet Arvostus - Vastuullisuus - Palvelualttius - Sitoutuminen Säätiön tarkoituksena on tukea vammaisille, vanhuksille ja eläkeläisille sekä heitä huoltaville henkilöille ja perheille soveltuvien asuntojen sekä edellä mainituille avohuoltoon käytettävien hoito-, kuntoutus- ja muiden palveluiden tuottamista. Päivittämissuunnitelma Jalmarin Kodon arvot määritelty yhdessä henkilökunnan kanssa. Toimintaperiaatteet ja toimintatavat on koottu perehdytyskansioon, joka käydään läpi säännöllisesti koulutuksissa ja palavereissa. Uudet työntekijät perehdytetään "Tervetuloa Jalmarin Kotoon"-vihkoa ja perehdytyskansioa hyödyntäen. Kehittämistyöryhmä päivittää sääntöjä ja ohjeita tarpeen mukaan. Toimintatapoja mietitään ja tarkistetaan tiimien kokouksissa ja talon yhteisissä palavereissa 3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja(t) ja tehtävät Johtaja Arja Vallivaara Tehtävät: johtaa ja ohjaa yhteistyössä Kangasalan palvelutalosäätiön hallituksen kanssa laadukkaan palvelun toteutumista Jalmarin Kodossa. Hallitus: pj. Seppo Ojanen, vpj. Mikko Meurman, jäsenet Sinikka Särkkä, Marja Kaarne, Maritta Könönen, Tapani Lähteenmäki, Raija Osa ja Matti Wäre. Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät Arja Vallivaara, johtaja puh , Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet yksikössä (ammattinimikkeet) Taru Kuusinen, sairaanhoitaja Kirsi Ruhanen, sairaanhoitaja Mirja Ahonen, emäntä Kirsti Rohula, vastaava sairaanhoitaja Janita Pelliniemi, työsuojeluvaltuutettu Henkilöstön osallistuminen omavalvonnan toteuttamiseen: (voi olla osana toimintayksikön perehdytyssuunnitelmaa) Suunnitelma henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen Omavalvonnan seurannasta vastaa talon johtoryhmä, johon kuuluvat hallituksen pj, johtaja, emäntä, vastaava sairaanhoitaja ja yksi henkilökunnan edustaja. Omavalvontasuunnitelma on Jalmarin Kodon perehdyttämiskansiossa, Y-aseman yleiset -kansiossa ja - kotisivuilla. Uusille työntekijöille ja opiskelijoille on laadittu perehdyttämisohjelma ja -kansio. Henkilökunnan palautteet ja kehittämisideat ovat tervetulleita ja ne käsitellään kehittämistyöryhmässä ja edelleen talon johtoryhmässä. 4. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE Kuvaus asiakaspalautteen hankinnasta (Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyt, joilla asiakkailta ja omaisilta kerätään palautetta, miten asiakaspalautteita käsitellään ja miten sitä käytetään hyväksi toimintaa kehitettäessä) Asukkailta ja omaisilta hankitaan asiakaspalautetta keskustelemalla asukkaiden ja omaisten kanssa. Lisäksi asiakaspalautetta tiedustellaan asiakaspalautelomakkeella ja vuosittain käytävissä omaistenilloissa. Palautteita käsitellään tiimien johdolla henkilöstöpalavereissa suunnitellen ja kehittäen toimintaa palautteiden pohjalta. avi21u1 2/12

3 Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä yksikössä/palvelutoiminnassa Asiakaspalautteet käsitellään kehittämistyöryhmässä tai mahdollisimman pian tiimien kokouksissa. Tarvittaessa palautteet käydään läpi palautteen antajan kanssa välittömästi. Kehittämistyöryhmään kuuluvat palvelutalon kotihoidon sairaanhoitaja, ryhmäkodon sairaanhoitaja, talon fysioterapeutti, yksi kokki ja yksi ohjaaja (TietoKoto/omaishoito) Kuvaus asiakaspalautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä Kangasalan kunnan teettämä asiakaspalaute toteutettiin syksyllä 2012 ja 2013; asukkailta ja hedän omaisiltaan kysyttiin palautetta muun muassa hoidosta, aterioista, virkistys- ja ulkoilumahdollisuuksista. Vastaava kysely tehdään kunnan ohjeiden mukaan aina tarvittaessa. Palaute kehittämisalueista ja hyvistä käytännöistä käsitellään työryhmissä. Edellä mainitun kyselyn lisäksi toteutetaan suppeampia tyytyväisyyskyselyitä esimerkiksi ruokapalveluista. Suunnitelma asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi Kehittämityöryhmä miettinyt "risut ja ruusut" lomaketta, jossa kysytään missä on erityisesti onnistuttu ja mitä kehitettävää toiminnassa on. Lomakkeeseen tulee myös kysymys siitä, miten vastaaja toivoisi esittämänsä asian järjestettävän. Lomakkeet käsitellään tiimeissä kerran kuukaudessa. Kiireelliset palautteet käsitellään edelleen välittömästi asiakkaan kanssa. Hoitohenkilökunnalla on aina palautelomakkeita jotka he täyttävät mahdollisimman pian "harmituksen", valituksen tultua ilmi asukkaan /asiakkaan kanssa. Asiakas tulee heti kuulluksi, jolloin ongelma ei paisu vaan saadaan nopeasti hoidettua. Lisäksi omahoitajat tekevät vuosittain kyselyn omille asukkailleen. Kyselyn vastauksia hyödynnetään kehittämissuunnitelmien laatimisessa. Vuosittainen kyselyn mahdollistaa myös toiminnan kehittymisen ja vertailun aiempiin vuosiin. 5. RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET Tästä kokonaisuudesta laaditaan toimintayksikön sisäiseen käyttöön eri osa-alueita koskevat asiakirjat, joissa sovitaan suunnitelmat ja aikataulut todettujen puutteiden ja haittatapahtumien korjaavista toimenpiteistä. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan kuvaus menettelystä haittatapahtumien ehkäisemiseksi sekä haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden kirjaamisesta, käsittelystä ja tiedottamisesta Kuvaus menettelystä, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti Henkilökunta on perehdytetty ja koulutettu työtehtäviinsä. Työn pää- ja tukiprosessit kuvattu. Työterveyshuollon kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Työpaikan riskikartoituksia tehdään noin kolmen vuoden välein. Viimeksi kartoitus on tehty vuonna Tarvittavat toimenpiteet analyysin pohjalta on toteutettu. Työsuojelutoimikunta kokoontuu tarpeen mukaan käsittelemään työturvallisuuteen liittyviä asioita. Ohjeistukset henkilökunnalle on laadittu mahdollisimman selkeiksi ja ovat kaikkien saatavilla (perehdytyskansiot, siivoussuunnitelmat ohjeineen, hygieniaohjeet jne.). Säännöllinen kirjaaminen ja raportointi > valvonta, seuranta ja arviointi. Asioita käsitellään moniammatillisesti. Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään "Läheltä piti"- tilanteet dokumentoidaan ja säilytetään työsuojelukansiossa. Tilanteet käsitellään työsuojelutoimikunnan- ja työryhmien kokouksissa. Dokumenttien perusteella suunnitellaan ja toteutetaan vaadittavat turvatoimet. Hankitaan esimerkiksi uusia välineitä, tehdään uusia ohjeistuksia tai käytännön toimintamuutoksia sekä informoidaan henkilökuntaa. Pääpaino on vaaratapahtumien ennaltaehkäisyllä ja uudelleen tapahtumisen estämisellä. Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan - Dokumentoidaan epäkohdat - Käsitellään epäkohdat työsuojelutoimikunnan kokouksissa sekä työryhmien kokouksissa - Toimenpiteisiin ryhdytään tarvittaessa heti ja epäkohtia, vaaratilanteita mietitään sekä ehkäistään ohjeistuksilla tai turvallisuuteen liittyvillä hankinnoilla tai koulutuksilla. Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille Omaa henkilökuntaa informoidaan henkilöstöpalavereissa tiimin vetäjien toimesta. Talon johto tiedottaa akuutit tilanteet yhteistyötahoille kuten esimerkisksi työterveyshuollolle työterveyshuollon suunnitelman mukaisesti. avi21u1 3/12

4 Lisätietoa tästä muun muassa STM:n julkaisuja 2011:15: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille: 6. HENKILÖSTÖ Kuvaus henkilöstön määrästä, mitoituksesta ja rakenteesta; ammatillinen ja avustava henkilöstö (otetaan huomioon päivähoitoja lastensuojelulain, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain, valvontaohjelmien säädökset) Jalmarin Kodolla työskentelee ammattitaitoinen, koulutettu STM:n suositusten mukaan mitoitettu henkilökunta. Työntekijöillä on työtehtävän edellyttämät ammattiopinnot. Koulutettua hoitohenkilöstöä (sairaanhoitajat, lähihoitajat) on 24, erityistyöntekijöitä (fysioterapeutti, ohjaajat) 4, keittiöhenkilöstöä 4 (1 emäntä ja 3 suurtalouskokkia, laitoshuoltajia (siistimis- ja avustavissa kodinhoitotehtävissä) 2, sihteeri ja johtaja. Lisäksi Jalmarin Kodolla on opiskelijoita eri ammatillisista oppilaitoksista. Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettelyt jne.) Vakinaisia työntekijöitä haetaan ulkoisella ja sisäisellä haulla. Hakijoiden kelpoisuus tarkistetaan. Esimiesvalinnat tekee hallitus, muun henkilökunnan sekä sijaisvalinnat tekee johtaja, hoitohenkilökunnan lyhytaikaisempien sijaisuuksien osalta myös vastaavalla sairaanhoitajalla on toimivalta tehdä valinnat edellä mainittuihin sijaisuuksiin ja varmistaa työntekijöiden kelpoisuus. Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä: (suositellaan laadittavaksi henkilöstön perehdyttämissuunnitelma, ks. myös kohta 3.) Jalmarin Kodolla on perehdyttämisohjelma. Uuden työntekijän tullessa taloon esimies tekee työsopimuksen käyden perusasiat (TES, työsuhteen perusasiat, organisaatio, jne). Uudelle työntekijälle annetaan "Tervetuloa Jalmarin Kotoon"- vihkonen jossa on tärkeimpiä perusasioita työskentelyyn ja toimimiseen. Vihkonen sisältää myös keskeiset TES-asiat. Hoitohenkilökunnan osalta vastaava sairaanhoitaja tai tiimin vetäjä sopii uudelle työntekijälle "tutorin", joka huolehtii käytännön tehtäviin perehdytyksestä. Uudelle tai pitkältä poissaololta palaavalle työntekijältä järjestetään mahdollisuus työskennellä toisen työntekijän parina 2-3 päivää. Erityistyöntekijät perehdyttävät oman alan uudet työntekijät sekä koulujen opiskelijoita. Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta (esim. täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, sairauspoissaolojen seuranta, osaamisen, ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) (suositellaan laadittavaksi henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma) Jalmarin Kodolla toimitaan "Varhaisen välittämisen" mallin mukaisesti. Toimintamalli ohjeistuksineen on laadittu ja tiedotettu henkilökunnalle. Ohjeistuksen mukaiset puheeksiottokeskustelut käydään sovitusti ja keskustelut kirjataan. Työntekijöiden työkyvyn ja työhyvinvoinnin arvioinnissa tehdään tiivistä yhteistyötä työterveyhuollon kanssa. Hoitohenkilökunnalle on järjestetty työnohjausta. Liikunta- ja kulttuurisetelit käytössä, samoin talon toimivat kuntoutustilat ovat vapaasti henkilökunnan käytettävissä tilojen ollessa tyhjänä. Vuosittain järjestetään kehittämisiltapäiviä (osa tiimeittäin osapäiväisesti). Kehittämisiltapäivillä on ollut ohjelmana muun muassa työhyvinvoinnin luentoja. Liikuntailtapäiviä pyritään järjestämään vuosittain. Kehityskeskustelut toteutetaan vuosittain joko yksilö- tai ryhmäkehityskeskusteluna. Henkilöstöasioiden kehittämissuunnitelma Vuosittain laaditaan koulutussuunnitelmat, jotka toteutetaan johtorymän päätöksen mukaisesti. Tehdyn osaamiskartoituksen pohjalta johtoryhmä päätti kehitystyöryhmän esityksestä v pääteemaksi: "Muistojen vuosi". v aikana järjestetään työryhmälle erityisesti muistisairauksiin liittyvää koulutusta. Esimiehet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan Ilmarisen järjestämiin työhyvinvointiseminaareihin. Lisäksi työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmiehet käyvät ko. tehtävän hoidon kannalta tarpeellisissa koulutuksissa. Koko talon henkilökunnalle järjestetään Palo- ja pelastustoimen kautta palokoulutusta säännöllisesti.. 7. TOIMITILAT LAITTEET JA TARVIKKEET Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Tilojen käytön periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: mm. miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin, miten huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suojan toteutuminen tms. avi21u1 4/12

5 Kuvaus asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat (oma huone, huoneen koko, huonekalut jne.) Palveluasunnoissa on oma tupakeittiö, makuuhuone, wc- kylpyhuone ja parveke, omat huonekalut ja vaatteet. Asuntojen koko vaihtelee m2 (6 kaksiota, 36 yksiötä). Ryhmäkodeissa (15 asukasta) asukkaiden käytössä on yhteiset oleskeluhuoneet (tupakeittiö ja iso turvallinen viihtyisä piha). Yhden hengen huoneita on 11 ja kahden hengen huoneita 2, kaikki huoneet mitoitusten mukaiset. Asuinhuoneissa asukkaiden oma kalustus lukuunottamatta talon sänkyä. Kuvaus asiakkaiden yhteisessä käytössä olevista tiloista (ruokailutilojen toimivuus, harraste-, kuntoutus- ja toimintatilat, hygieniatilojen toimivuus, saunan käyttömahdollisuudet, jne.) Jalmarin Kodon ruokasaliin on esteetön pääsy palveluasunnoista sisäkautta, hissi käytössä. Palveluasuntojen juttunurkkauksissa (A 2. krs ja A 3 krs sekä B 2 krs) on aamupala ja päivällisruokailut osalle asukkaista. Ryhmäkotien asukkaat ruokailevat omissa (2) tupakeittiöissään jonne ruoka haetaan keittiöltä. Ryhmäkodon asukkaiden saunotus tapahtuu omassa yksikössä. Palveluosan asukkaat tulevat sisäkautta palvelukeskuksen saunoihin (2 saunaa). Kulku monitoimitilaan, kuntosaliin ja allasosastolle tapahtuu sisäkautta ja on hissien avulla tavoitettavissa. Kuvaus asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössä toimitilojen näkökulmasta Asukkaiden ruokailuhetket, virike- ja toimintatuokiot sekä muut yhteiset tilaisuudet mahdollistavat yhteisöllisyyden toteutumista. Lisäksi palveluosan kaikissa kerroksissa on ns. "juttunurkkaus" johon asukkailla on mahdollisuus kokoontua myös vapaa-aikana. Talon oma fysioterapeutti järjestää heille myös kuntosali- peli- ja liikuntatuokioita. Vapaaehtoistyöntekijöiden ulkoiluttajat käyvät viikoittain ulkoiluttamassa asukkaita jne. Kuvaus siivous, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä Siivousohjeet laadittu ja niitä päivitetään tarpeen tullen. Puhtauspalveluiden kehittämissuunnitelma tehty Suunnitelma sisältää laitoshuoltajien osaamiskartoituksen, ryhmäkodon siivoustyömäärämitoituksen, palvelukuvaukset alueille, perehdytyksen/ opastuksen sekä puhtaustasojen määrittelyn ja aluejaon. Tehostetussa palveluasumisessa (palveluasuntojen puolella 5 paikkaa ja ryhmäkodeilla kaikki 15 asukasta) siivotaan talon puolesta viikoittaiset viikkosiivoukset sekä kuukausittain sovitut siivoukset ohjeiden mukaan. Palveluasuntojen asukkaille laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelmat, joissa määritellään ns. ylläpitosiivouksen laajuus. Suuret siivoukset tapahtuvat joko omaisten tai ostopalvelun kautta. Jätehuolto hoidetaan ostopalveluna Kangasalan Kiinteistöpalvelu Oy:n kautta. Liite: Siivous- ja pyykkihuolto Kuvaus sisäilman laadunvarmistusmenettelyistä (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisäilman mittaukset, yhteistoiminta kiinteistönhuollon, terveydensuojeluviranomaisten kanssa, jne.) Sisäilman laaduntarkistus tapahtuu huoltoyhtiömme (Kangasalan Kinnteistö Oy) jonka jälkeen tehdään tarvittavat kosteuskartoitukset tai terveystarkastajan kanssa sisäilman mittaukset. Kuvaus yksikössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista Jalmarin Kodossa käytetään asukkaiden hoidossa tarvittavia apuvälineitä, laitteita ja tarvikkeita. Tehostetun palveluasumisen asukkailla on sairaalasängyt, henkilönostimet, sähkösuihkutuolit, verenpaine- ja verensokerimittari (verensokerimittarit tulevat kunnasta diabeetikoille ja ovat henkilökohtaisia, sisältävät liuskat yms.) INR- mittari on talon oma, liuskat tulevat kunnalta. Liite: Apuväline-, laite- ja hoitotarvikeluettelo Vastuuhenkilön yhteystiedot Johtaja Arja Vallivaara, p , vastaava sairaanhoitaja Kirsti Rohula, p , ohjaaja Tanja Pitkäniitty p ja fysioterapeutti Mikko Kivimäki. p Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 :n mukaisia hoitoon käytettäviä laitteita, joita ovat mm. sairaalasängyt, nostolaitteet, veren sokerin ja verenpaineen mittarit tms. Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) :ssä sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikölle nimetään ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten ja muiden laitteisiin liittyvien määräysten noudattamisesta. Linkki Valviran määräyksiin: avi21u1 5/12

6 Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehittämissuunnitelma Toimitilojen, laitteiden ja tarvikkeiden toimivuudesta vastaa kunkin tiimin ja yksikön esimies, sekä Kiinteistöhuollossa ostopalveluna isännöinti- ja huoltoyhtiö, jonka kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Henkilökunta on vastuullinen hoitamaan ja ilmoittamaan esimiehelleen/ talon johdolle/ kiinteistöhuollolle huomaamistaan epäkohdista. Rikkinäisiä laitteita ei saa käyttää. Fysioterapeutti vastaa kuntoutusvälineiden huollon tilaamisesta. 8. ASIAKASTURVALLISUUS Asiakasturvallisuuden kehittämiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, jossa käsitellään välittömään asiakastyöhön liittyviä turvallisuuteen liittyviä riskejä Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/vastaavien yhteystiedot Jalmarin Kodolla on käytössä turvallisuussuunnitelma. Liite: Turvallisuussuunnitelma Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotiin annettavissa palveluissa, lastensuojelussa, vammais- ja ikäihmisten palveluissa olevat erityispiirteet huomioitava) Henkilökunta on paikalla ympärivuorokautisesti (2 yöhoitajaa, toinen dementiakodeilla, toinen palveluosan asuntojen puolella). Moniammatillinen henkilökunta huolehtii asukkaiden tarpeista ikäihmisen erityispiirteet huomioiden. Henkilökunnan osaaminen varmistetaan tarpeen mukaisilla sekä lakisääteisillä koulutuksilla (muun muassa paloturvallisuuskoulutus). Kuvaus yksikön valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta Jalmarin Kodolla on tallentava turvakamera ja ovivalvonta. Kameravalvonta noudattaa tietosuojaohjeistusta. Liite: Tietosuojavaltuutetun toimiston ohje kameravalvonnasta. Kuvaus asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta (yksikön hälytyslaitteet, turvarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien asiakkaiden turvallisuuslaitteet ja hälytysvasteiden toimivuuden varmistus, jne.) Asukashuoneisiin on asennettu turvapuhelin ja -hälytin (ei dementiahuoneissa). Asukkailla on turvaranneke, asukaskutsut yhdistyvät talon omille hoitajille ympärivuorokautisesti. Hoitohenkilökunta (nimetty vastuuhenkilö + hänellä varavastuuhlö) testaa turvalaitteiden toimivuutta säännöllisesti (noin kerran kuukaudessa). Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma Turvajärjestelmää kehitetään ja muutetaan moniammatillisessa työryhmässä asukasturvallisuuden vaatimalle tasolle. Lähivuosina uusitaan talon koko palvelutalojärjestelmä. A- portaan 1. krs:een asennettiin portti v. 2011, (myös 2. ja 3. krs:iin hankittaan tarpeen vaatiessa portit. 9. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET Kuvaus asiakkaan ohjauksesta, neuvonnasta ja palveluntarpeen arvioinnista, palvelusopimuksen/hallintopäätöksen ja hoito- ja palvelu/asiakassuunnitelman (lastensuojelu/päivähoito) laatimisesta ja päivittämisestä sekä asiakkaan osallistumisesta päätöksentekoon Asukkaan kanssa tehdään hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma. Suunnitelman tekemiseen osallistuvat asukas, omainen/ läheinen yhdessä omahoitajan ja talon sairaanhoitajan kanssa. Suunnitelmaa päivitetään sopimuksen mukaisesti. Asukasvalinnan ja maksupäätökset tapahtuvat kunnan päätöksellä. Jalmarin Kodolla on Kangasalan kunnan kanssa tehty ostopalvelusopimus. Kuvaus siitä, miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tutustua yksikköön etukäteen Asukkailla ja heidän omaisillaan on mahdollisuus tutustua Jalmarin Kotoon sopimuksen mukaan etukäteen. Tutustumiskäyntejä suositellaan, koska niiden on todettu helpottavan asukkaaksi tulevan kotiutumista merkittävästi. Toimintaan on mahdollisuus tutustua myös kotisivujen kautta: avi21u1 6/12

7 Kuvaus siitä, miten asiakasta informoidaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisällöstä, palvelun kustannuksista ja sopimusmuutoksista. Sopimusmuutokset käydään asukkaan ja hänen omaisensa kanssa läpi henkilökohtaisesti ja tiedotetaan myös kirjallisesti. Vuokran korotuksista tiedotetaan isännöintitoimiston kautta kaksi kuukautta ennen vuokrien korottumista. Hallitus vahvistaa vuosittain sääntömääräisissä kokouksissa Jalmarin Kodon taksat / maksut. Hinnastoista tiedotetaan asukkaille henkilökohtaisesti ja infotauluilla sekä yhteisissä hetkissä. Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys, intimiteettisuoja, henkilökohtainen vapaus, koskemattomuus; perustuslain 7 ja10, asiakaslaki 8-10 ) Jalmarin Kodon asukkaita ohjataan ja hoidetaan yksilöllisesti ja asukkaiden itsenäisyyttä kunnioittaen. Jalmarin Kodolla on kuntouttava työote, jonka avulla tuetaan asukkaiden omaa toimintakykyä niin pitkälle kuin se käytännössä on mahdollista. Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista tavaroista Palveluasuntojen asukkailla on omat henkilökohtaiset rahavarat ja henkilökohtaisesti käyttöön kuitatut avaimet. Asukkaiden henkilökohtaisista rahavaroista huolehtii asukas itse tai hänen omaisensa. Mikäli em. eivät pysty hoitamaan raha-asioita, asukkaille haetaan edunvalvoja. Ryhmäkodoilla ohjeistetaan asukkaita pitämään asunnoissa vain vähäisiä rahavaroja. Henkilökunnan "takana" voi olla tarpeen niin vaatiessa asukkaan pieniä käteisvaroja esimerkiksi kampaajaa varten. Kaikki rahan käsittelyyn liittyvät asiat käsitellään luottamuksella ja niistä tehdään kirjalliset merkinnät. Suunnitelma siitä, miten rajoitteiden ja pakotteiden käytön tarvetta pyritään vähentämään Asukkaiden liikkumista rajoitetaan vain asukkaan omaa turvallisuutta vakavasti uhkaavan vaaran torjumiseksi pakottavasta syystä. Ryhmäkodoilla on kulunvalvonta ja "turvapiha" (aidattu sisäpiha) asukkaiden turvallisuuden vuoksi. Asukas saa poistua asunnosta talon ulkopuolelle saattajan (omainen, ystävä) seurassa. Kuvaus rajoitteiden ja pakotteiden käytön kriteereistä, päätöksenteosta, menettelytavoista, kirjaamisesta ja rajoitustoimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta (katso mm. lastensuojelulain 11 luku, kehitysvammalaki, valvontaohjelmat) Suositellaan laadittavaksi menettelytapaohjeet Noudatetaan valtakunnallisia menettelytapaohjeita rajoitteiden ja pakotteiden käytössä. Sitomiset G- tuoliin sekä sängyn laitojen nosto tilanteen mukaan VAIN niissä tapauksissa kun se on asukkaan turvallisuuden vuoksi välttämätöntä. Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti Epäasialliset tai loukkaavat tilanteet otetaan viipymättä asianomaisten henkilöiden kanssa keskusteluun ja asiasta tehdään myös kirjallinen dokumentti. Kuvaus asiakassuhteen päättymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta (asiakkaan siirtäminen hoitopaikasta toiseen, lastensuojelun jälkihuollon valmistelu, jne.) Hoitohenkilökunta tekee kirjallisen ohjeen sekä informoi myös suullisesti tulevaa hoitopaikkaa asukkaan siirtyessä toiseen hoitopaikkaan Jalmarin Kodolta. Yhteinen Mediatri- ohjelma helpottaa tiedon välitystä kunnan eri yksikköjen välillä. Kuolemantapaus- ja saattohoitokäytännöistä neuvotellaan asukasta hoitavien kanssa. Näissä tilanteissa toimitaan annettujen ohjeiden mukaan. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Kun palvelu perustuu ostopalvelusopimukseen, muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle (Valviran ohje 8:2010). Henkilö/taho ja yhteystiedot, jolle muistutus osoitetaan Kangasalan kunta sosiaalijohtaja/ vanhustyön johtaja Sinikka Särkkä Sosiaali- ja terveyskeskus. Myllystenpohjantie 2, Kangasala puh , avi21u1 7/12

8 Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot Sosiaali- ja potilasasiamies Potilasasiamies/Kangasala Päivi Porre-Mutkala, sosiaalityöntekijä., puh Kuvaus yksikön toimintaa koskevien muistutusten käsittelystä Mahdolliset muistutukset käsitellään Kangasalan kunnan sosiaalitoimessa, jonka kanssa tehdään yhteistyötä tilanteen selvittämiseksi. Mikäli muistutus antaa aihetta ryhdytään välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin. Kuvaus kunnan ja palvelutuottajan välisestä yhteistyöstä asiakaan hoidon ja palvelun suunnittelussa ja toteutumisen seurannassa Kangasalan palvelutalosäätiöllä on Kangasalan kunnan kanssa ostopalvelusopimus. Kunta valvoo sopimuksenmukaista toimintaa säännönmukaisesti, säätiön 8- jäsenisessä hallituksessa on kolme kunnan edustajaa. Yhteistyö kunnan edustajien ja vanhustyön johtajan kanssa on tiivistä. Kuvaus kuluttajasuojaa koskevasta informaatiosta Liite: Kuluttajansuoja. Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvä kehittämissuunnitelma Kehittämistyöryhmässä mietitään asukkaan asemaan ja oikeuksiin liittyviä menettelytapoja, johtoryhmä päättää menettelytavoista. 10. PALVELUN/YKSIKÖN ASIAKASTYÖN (TOIMINNAN) LAADUN VARMISTAMINEN Kriteereitä ja tasoja on määritelty toimintakohtaisissa valtakunnallisissa valvontaohjelmissa, jotka löytyvät Valviran kotisivuilta: Kuvaus asiakkaiden suoriutumista, toimintakykyä, elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ylläpitävästä ja edistävästä toiminnasta Asukkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ylläpidetään ja edistetään toetuttamalla asukkaan hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaa sekä muodostamalla päivittäiset toiminnat asukaslähtöisiksi. Kuvaus asiakkaiden ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen liittyvistä käytännöistä (ruokailuvälien pituus, yöaikaisen paaston pituus, asiakkaiden ravitsemustilan seuranta, jne.) Aterialistat perustuvat valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksiin. Vuodepotilaana olevien asukkaiden ravitsemustilaa seurataan 1/2 vuoden välein MNA- testein ja tarvittaessa ruokapäiväkirjoin, nestelistoilla, punnituksin sekä päivittäin ruokailutilanteissa. Tehostetussa palveluasumisessa asuville tarjotaan ateriat viisi kertaa päivässä ja asukkailla on mahdollisuus lisäksi yöpalaan. Muille asukkaille järjestetään mahdollisuus osallistua aamupala-, lounas- ja päivällisruokailuhin sekä iltapalaan. Asukkailla on rajoitettu mahdollisuus tilata joitakin päivittäiskauppatavaroita talon kautta. Palvelu on maksullista. Palvelutalon kanttiini on avoinna päivittäin. Valtion ravitsemusneuvottelukunta: avi21u1 8/12

9 Yksikön ruokahuollon vastuuhenkilön yhteystiedot Mirja Ahonen, emäntä puh tai Kuvaus päivittäinen toiminnan järjestämisestä (lasten koulunkäynnin tukeminen, erityisopetuksen turvaaminen lapsen kouluasioista vastaavan henkilön nimeäminen (lastensuojelulaki) asiakkaiden ulkoilun, liikuntamahdollisuuksien, toimintakykyä tukevan toiminnan, harrastus- ja viriketoiminnan järjestäminen ym.) Jalmarin Kodossa on oma fysioterapeutti ja kuntoutustilat. Asukkaille tarjotaan mahdollisuus osallistua kuntosaliryhmiin, erilaisiin liikunta- ja ulkoiluhetkiin. Vapaaehtoistyöntekijät käyvät viikoittain ulkoilluttamassa asukkaita. Lisäksi erityistyöntekijät ja mahdollisuuksien mukaan myös lähihoitajat järjestävät monipuolista ohjelmaa kuten musiikki- muistijumppa- askartelutuokioita. Vaihtelua arkeen tuovat erilaiset teema- ja retkipäivät sekä esiintyvät vierailijat. Yhteistyö muun muassa koulujen ja päiväkotien kanssa rikastuttaa asukkaiden elämää. THL:n liikuntasuositukset eri-ikäisille: Kuvaus hygieniakäytännöistä ja infektiotartuntojen ehkäisemisestä sekä epidemiatilanteissa toimiminen Liite: Hygieniakäytännöt, ohjeet Suunnitelma asiakastyön ja päivittäisen toiminnan kehittämisestä Asiakastyötä ja päivittäistä toimintaa kehitetään tiimeissä. Lisäksi erityistyöntekijät (ohjaajat, fysioterapeutti) kehittävät sosiaalisen ja fyysisen kuntouttamisen tapahtumia. Asukkaita aktivoidaan ja kannustetaan monin eri tavoin osallistumaan omien voimavarojensa mukaan. 11. TERVEYDENHUOLLON JA SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN Kuvaus terveydenhuollon järjestämisestä yksikön/palvelun asiakkaille ja yksikön omat vastuutehtävät asiakkaiden terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa (terveyden edistäminen, terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveydentilan seurantaan liittyvät tutkimukset, tarkastukset, kontrollit, jne.) Asukkaille tehdään taloon tultaessa lääkärintarkastus. Lisäksi kaikille hopasuasiakkailta otetaan määräaikaisverikokeet (perusverikoe palveluasuntojen asukkaille). Hoitohenkilökunta seuraa asukkaiden terveydentilaa päivittäin, sairaanhoitaja vastuuhenkilönä. Tarvittaessa otetaan yhteys lääkäriin. Lääkäri päättää hoitotoimenpiteistä ja hoitohenkilökunta noudattaa saamiaan ohjeita. Kuvaus menettelystä, miten toimintayksikön lääkäripalvelut järjestetään ja mikä taho vastaa asiakkaiden sairauden hoidosta kiireettömissä tilanteissa Tarpeen mukaan konsultoidaan kunnan terveyskeskusta, omalääkäriä tai päivystävää lääkäriä. Terveyskeskuslääkäri käy talossa viikoittain. Sairaanhoitaja pitää viikoittain vastaanottoa ja tekee arviot kiireellisimmistä lääkärin vastaanotolle pääsevistä asukkaista. Pääosin verikokeet otetaan Jalmarin Kodolla. avi21u1 9/12

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kunta Kunnan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi HTA Palvelut Kunnan nimi Keuruu Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Apunaz Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle

Lisätiedot

Kunnan nimi JYVÄSKYLÄ. Sijaintikunta JYVÄSKYLÄ. Postitoimipaikka JYVÄSKYLÄ

Kunnan nimi JYVÄSKYLÄ. Sijaintikunta JYVÄSKYLÄ. Postitoimipaikka JYVÄSKYLÄ SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi CENTRUM HOME Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu Kehrälintu Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi HR kotiapu Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palvelukoti Syreeni Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sontikka osk Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pohjanmaanosiuuskunta Kannustava Palvelumuoto

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma 1 (8) 1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelujen tuottajan nimi Palvelujen tuottajan Y-tunnus Toimipaikan nimi Toimipaikan postiosoite Postinumero

Lisätiedot

Kunnan nimi Tampere. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi Tampere. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu Kehrälintu Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Varapiiat Ky Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Toimintayksikön postiosoite Kouvolan toimipiste: Salpausselänkatu 40 A, Lappeenrannan toimipiste: Laserkatu 6

Kunnan nimi. Toimintayksikön postiosoite Kouvolan toimipiste: Salpausselänkatu 40 A, Lappeenrannan toimipiste: Laserkatu 6 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi KaakkoisSuomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Siskon hoiva- ja kotipalvelu Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Juvan Kodinonni Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Kuopio

Kunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Kuopio SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Villaliinu Tmi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Iltasatu Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Stiinankoti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu Jaana Janhonen Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pelastusarmeijan päiväkoti Solhem Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Arkiapu Kaarina Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Hanhiniitty Ay Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Pelastusarmeijan säätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Apurina Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT

3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Stiinankoti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu ESSU Kunnan nimi Mikkeli

Lisätiedot

Kunnan nimi Mikkeli. Sijaintikunta Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli

Kunnan nimi Mikkeli. Sijaintikunta Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotiluotain Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perhekoti Vanha Mylly ay Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Länsi-Helsingin lähimmäispalvelu Leevi ry

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perhekoti Luonnonlapsi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Ikihyvä Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kankaanpään Vanhustentalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Terapeuttinen hoito-ja kasvuyhteisö

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Kaijankoti Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä

T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä 2014 T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä Yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) annetussa laissa 6 :n 1 momentin mukaan laadittu toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma,

Lisätiedot

Kunnan nimi Helsinki. Sijaintikunta. Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola

Kunnan nimi Helsinki. Sijaintikunta. Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Postitoimipaikka Oitti. Postitoimipaikka Oitti. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

Postitoimipaikka Oitti. Postitoimipaikka Oitti. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi Kotipalvelu Fella Toimintayksikön nimi Kotipalvelu Fella Toimintayksikön postiosoite

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vähäkyrö. Postitoimipaikka Vähäkyrö ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vähäkyrö. Postitoimipaikka Vähäkyrö --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Tukisiipi Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kyyhkylä Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Tukenasi Tmi Palveluntuottajan Y-tunnus: 2829650-1 Kunnan nimi: Helsinki

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalajoen Kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Mikkeli. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Mikkeli. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Jaanan Kotipirtti Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Juvan Kodinonni Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA Itä-Suomen aluehallintovirasto/kuopion kaupunki TARKASTUSKERTOMUS SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA TARKASTUSKOHDE Kaupunki / Kunta Palveluntuottaja Kuopion kaupunki Toimintayksikkö

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Ikihyvä Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Raahen Vanhustenhuoltosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kankaanpään Vanhustentalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa 65100. Postitoimipaikka ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa 65100. Postitoimipaikka --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kirkkonummi. Kirkkonummi

Kirkkonummi. Kirkkonummi SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kirkkonummen Palvelutalo Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Päiväkoti Hattumaakari Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Haapajärvi. Haapajärvi. Haapajärvi. Haapajärvi

Haapajärvi. Haapajärvi. Haapajärvi. Haapajärvi SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Haapajärven Kimppakoti Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi ILVOLA-SÄÄTIÖ Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vanhuspalvelut / Kotihoito Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 20.3.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki www.elias.fi p. 0400 432 585 1 21.3.2012 copyright@taija.härkki.2012 Esityksen askellus Mikä laki? Omavalvonta? Mikä sosiaalipalvelu?

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Koski Tl

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Koski Tl SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Niittykukka Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Nurmes. Nurmes. Nurmes. Nurmes

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Nurmes. Nurmes. Nurmes. Nurmes SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Nurmeksen kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 12.4.2012 Taija Härkki p. 0400 432 585 tutkija, MMM 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) Laki tuli voimaan 1.10.2011 VALVIRAn määräys ja ohje 1.3.2012

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi T:mi Sirpa Majoinen Toimintayksikön nimi Sirpan Kotiapupalvelut Toimintayksikön postiosoite

Lisätiedot

VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA

VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja X Kunta Kunnan nimi Mikkeli Palvelujen tuottajan nimi Ristiinan asumispalvelut

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: TukiUkko/Tero Paakkonen Palveluntuottajan Ytunnus: 27472411 Yrityksen nimi

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Espoo. Espoo

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Espoo. Espoo SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mediverkko Hoivapalvelut Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Aurio Hoiva Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuoto

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuoto SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hailuodon kunta Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savilahden vanhaintukiyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sateenkaari-Koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Limingan kunta Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Suonsaaren vanhainkoti Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kanervakoti - Kanervahemmet ry Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kuntoutus Korte Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sievin Kimppakoti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Pieksämäki. Postitoimipaikka Pieksämäki. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Pieksämäki. Postitoimipaikka Pieksämäki. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Matti ja Liisa Koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä

Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Jyväskylän kaupunki, Jokivarren ryhmäkodit,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Pelastusarmeijan Säätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perhekoti Pajulintu Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi Ristiina. Ristiina. Postitoimipaikka Ristiina. Postitoimipaikka Ristiina

Kunnan nimi Ristiina. Ristiina. Postitoimipaikka Ristiina. Postitoimipaikka Ristiina SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perhekoti Pikku-Pirtti Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Pääskylinnan asuntola tarjoaa ns. ohjattua asumista kehitysvammaisille yksilöllisesti yhteisöllisessä asumisyksikössä.

Pääskylinnan asuntola tarjoaa ns. ohjattua asumista kehitysvammaisille yksilöllisesti yhteisöllisessä asumisyksikössä. SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Määräys 1/2014 1 (9) Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaolo Laki

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Espoo. Espoo. Espoo

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Espoo. Espoo. Espoo SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan Kannatusyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Onnenhelma Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi HoivaHovi Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Kittilä. Postitoimipaikka KITTILÄ. Postitoimipaikka

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Kittilä. Postitoimipaikka KITTILÄ. Postitoimipaikka SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Havukka Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Mikkelin Hoivapalvelu Pelakuu Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi HoivaHovi Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot