Helsingin kotihoidon laatu ja kohdennustehokkuus sekä asiakkaiden elämänlaatu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kotihoidon laatu ja kohdennustehokkuus sekä asiakkaiden elämänlaatu"

Transkriptio

1 Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tutkimuksia 2006:4 Helsingin kotihoidon laatu ja kohdennustehokkuus sekä asiakkaiden elämänlaatu Care Keys projektin tutkimuksia Marja Vaarama, Minna-Liisa Luoma, Petteri Hertto, Susanna Mukkila, Seija Muurinen ja Otso Manninen

2 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD SOCIALVERKET CITY OF HELSINKI SOCIAL SERVICES DEPARTMENT KUVAILULEHTI PRESENTATIONSBLAD PRESENTATION Tekijä(t) - Författare - Author(s) Marja Vaarama, Minna-Liisa Luoma, Petteri Hertto, Susanna Mukkila, Seija Muurinen, Otso Manninen Julkaisun nimi Publikationens titel Title of the Publication Helsingin kotihoidon laatu ja kohdennustehokkuus sekä asiakkaiden elämänlaatu. Care Keys -projektin tutkimuksia Julkaisija Utgivare Publisher Helsingin kaupungin sosiaalivirasto Sarja - Serie Series Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tutkimuksia ISSN/Sosv ISBN/Sosv Julkaisuaika - Publikationsdatum Published 2006 Sivumäärä, liitteet - Sidoantal, bilagor Pages, appendixes 98 s. Osanumero - Del nummer Part number 2006:4 Kieli - Språk - Language suomi Tiivistelmä - Referat - Abstract Tämä tutkimus on osa Stakesin ja Helsingin kaupungin sosiaaliviraston yhteistyötä eurooppalaisessa Care Keys - tutkimusprojektissa. Helsingin kotihoidon kaikilla asiakkailla oli toimintakykyongelmia, joiden perusteella he olivat palvelun piirissä. Siivoustyöt muodostuivat ongelmallisiksi ja kodin siisteydellä oli myös vaikutusta asiakkaiden elämänlaatuun. Hoitotyön laatu koettiin hyväksi ja sillä oli myönteinen vaikutus asiakkaiden elämänlaatuun. Helsingin kotihoidon asiakkaiden psyykkinen toimintakyky oli heikompi kuin ikäisillään keskimäärin ja yksinäisyys vaivasi. Tämän tutkimuksen valossa psykososiaalinen hoiva oli näkymätöntä, ainakaan sitä ei kirjattu eikä seurattu kotihoidossa. Kaikkiaan Helsingin kotihoitoa voi tulosten perusteella pitää verrattain laadukkaana, mutta siivousavun ja ulkona liikkumisen, asiakkaille tiedottamisen, aikataulujen noudattamisen ja työntekijöiden ammattitaidon osalta parannettavaa oli jonkin verran. Asiakkaat kokivat elämänlaatunsa verrattain hyväksi, mutta sitä varjosti usein päivittäistä elämää haittaava kipu, heikko liikuntakyky, kyvyttömyyden tunteet, alakuloisuus ja kielteiset tunteet, mielenkiinnon menettäminen asioihin, joista ennen nautti, sekä yksinäisyys. Näihin asioihin tulisi kiinnittää kotihoidossa enemmän huomiota, sekä kehittää seurantajärjestelmiä kivun hoitoon sekä psykososiaalisia työmuotoja. Asiakkaiden elämänlaadun tärkeimmät tekijät liittyivät fyysiseen ja psyykkiseen toimintakykyyn sekä kokemukseen omasta ja kodin puhtaudesta. Näihin panostamalla voidaan vaikuttaa asiakkaiden elämänlaatuun myönteisesti. Kotihoidon kirjaaminen oli varsin puutteellista lukuun ottamatta asiakkaan taustatietoja ja terveydentilaa, jotka oli kirjattu kattavasti. Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota sosiaalisen verkoston ja epävirallisen avun saannin kirjaamiseen, sekä psykososiaalisten tarpeiden ja avun saannin kirjaamiseen. Hoito- ja palvelusuunnitelmien tulisi olla tavoitteellisia, ja niiden toteutumista tulisi arvioida säännöllisesti. Tulosten mukaan Helsingin kotihoidon suunnitelmat kattoivat hyvin palvelun tarpeen ja toiminnot, joista asiakas selviytyy itsenäisesti, mutta eivät tunnistaneet samoja tarpeita kuin asiakkaat kokivat. Työntekijöiden ja asiakkaiden käsitykset avun tarpeesta noudattivat yleensä päälinjoiltaan toisiaan, mutta tarvitun avun määrän suhteen arvioissa oli huomattava ero. Ero oli erityisen selvä raskaiden siivoustöiden, pyykin pesun ja asioinnin osalta, ja työntekijät arvioivat asiakkaiden avuntarpeen näiltä osin huomattavasti pienemmäksi kuin asiakkaat itse. Suunnitelmien arviointi ja tarkistaminen oli puutteellista, eikä moniammatillista yhteistyötä noussut niistä esiin. Kotihoidon kohdennustehokkuutta tarkasteltaessa kirjaamisen perusteella näytti siltä, että asiakkaat saivat lähes täydellisesti kohdennettua palvelua sekä sisällöllisesti että resurssien mukaan. Kuitenkin kun kohdennustehokkuutta tarkasteltiin päiväkirjojen mukaan sai vain 40 prosenttia asiakkaista sen palvelun, mitä he tarvitsivat. Kohdennustehokkuus näytti myös pienevän siirryttäessä raskaampiin RAVA-ryhmiin. Kyselyyn vastanneet johtajat pitivät kotihoidon resursseja yleensä ottaen tarkoituksenmukaisina ja palvelun koettiin kohtaavan asiakkaiden tarpeet. Kaikissa vastanneissa organisaatioissa oli ainakin osittain käytössä tuloksellisuuden ja laadunhallinnan järjestelmiä, jossa määriteltiin mm. tavoitteet hoidolle ja palvelulle, sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta. Kaikissa yksiköissä se myös oli ainakin osittain kirjallisena saatavissa. Laatukokoukset tai laatupiirit ja henkilöstön tyytyväisyystutkimus olivat yleisimmät yhteistyö- ja laadunarvioinnin menetelmät ja niitä oli käytetty kaikissa yksiköissä. Ulkopuolista työnohjausta hyödynnettiin harvoin. Asiakkaiden hoitoon keskittyvät tapausneuvottelut olivat varsin yleisiä ja niitä pidettiin monissa yksiköissä viikoittain. Johtajien mukaan kotihoidolle asetetut tavoitteet oli saavutettu hyvin, mutta osan mielestä resursseja koskevat tavoitteet olivat toteutuneet heikoimmin. Johtajien tiedot yksikkönsä resursseista eivät aina olleet hyvät doc Avainsanat - Nyckelord - Key words kotihoito; elämänlaatu; hoidonlaatu; johtamisen laatu; kohdennustehokkuus; kirjaaminen; asiakastyytyväisyys Hinta Pris Price Julkaisun myynti ja jakelu: Sosiaali- ja terveydenhuollon tietopalvelu PL 7010, HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin: Telekopio: Julkaisumuoto Publikationsform Publishing form Distribution och försäljning: Social- och hälsovårdens informationstjänst PB 7010, HELSINGFORS STAD Telefon: Telefax: E-post: Distribution and sales: Social and Health Care Information Services PB 7010, Helsingin kaupunki Telephone: Telefax:

3 2 ESIPUHE Tämä tutkimus on osa Helsingin kaupungin ja Stakesin yhteistyötä eurooppalaisessa Care Keys - projektissa (www.carekeys.net). Projekti toteutettiin vuosina osana Euroopan Unionin viidennen puiteohjelman Ikääntyneiden elämänlaatu -hanketta, ja siihen osallistuivat Suomen lisäksi Ruotsi, Saksa, Englanti ja Viro. Tavoitteena on ollut tutkia vanhusten hoivapalvelujen ja elämänlaadun välisiä yhteyksiä, sekä kehittää palvelujen laadun, kohdennustehokkuuden arvioinnin ja johtamisen välineitä vanhustyöhön. Tämän osatutkimuksen kohteena on Helsingin kaupungin kotihoidon laatu vuonna 2004 asiakkaan, ammattityön, kohdennustehokkuuden ja johtamisen näkökulmista. Samalla kun projekti tuottaa tietoa Helsingin kotihoidon laadusta ja kohdentumistehokkuudesta, se myös testaa Care Keysin malleja ja välineitä. Raportti etenee siten, että aluksi esitetään tutkimuksen keskeiset käsitteet, tutkimusasetelma, aineisto ja menetelmät, sitten tulokset ja lopuksi yhteenveto ja päätelmät. Tutkimusta ovat johtaneet professori Marja Vaarama Stakesista ja johtava kehittämiskonsultti Seija Muurinen Helsingistä. Analyysit koskien kotihoidon elämänlaatua ja hoidon laatua asiakasnäkökulmasta on suorittanut erikoistutkija Minna-Liisa Luoma Stakesista. Tutkijat Petteri Hertto (Stakes) ja Susanna Mukkila (Helsingin kaupunki) ovat laatineet analyysit koskien kotihoidon ammatillista laatua ja kohdennustehokkuutta. Tutkimusavustaja Otso Manninen Stakesista on avustanut Helsingin kotihoidon johtamisen analyyseissä. Raportin ulkoasusta vastaa projektisihteeri Saara Karppinen Stakesista. Tulosten toivotaan antavan tietoa Helsingin kotihoidon kehittämiselle. Helsingissä heinäkuussa 2006 Marja Vaarama

4 3 1 TUTKIMUSASETELMA, KESKEISET KÄSITTEET JA MITTARIT Tutkimuskysymykset ja tutkimusasetelma Kotihoidon laadun arviointikehikko Elämänlaadun ja toimintakyvyn käsitteet Kotihoidon laatu asiakasnäkökulmasta Kotihoidon ammatillinen laatu ja kirjaaminen Kohdennustehokkuuden käsite ja indikaattorit Kotihoidon johtaminen AINEISTO JA MENETELMÄT Aineiston keruun välineet ja käytetyt mittarit Aineisto ja analyysit KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOETTU ELÄMÄNLAATU JA PALVELUN LAATU Asiakkaiden taustatiedot, elinolot, terveys ja toimintakyky Tärkeimmiksi koetut auttajat Kotihoidon laatu asiakkaiden kokemana Koettu elämänlaatu Asiakkaan kokeman hoidon laadun ja elämänlaadun välinen yhteys HELSINGIN KOTIHOIDON AMMATILLINEN LAATU Helsingin kotihoidon kirjaamisen laadun yleistarkastelu Helsingin kotihoidon kirjaamisen yksityiskohtainen tarkastelu Hoidon ja palvelun tavoitteellisuus Kotihoidon kliininen tuloksellisuus kirjausten mukaan ASIAKKAIDEN OMIEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN ARVIOIDEN VERTAILU HELSINGIN KOTIHOIDON KOHDENNUSTEHOKKUUS Kohdennustehokkuuden tarkastelunäkökulmat Helsingin kotihoidon kohdennustehokkuus RAVA-luokituksen mukainen kohdennustehokkuus HELSINGIN KOTIHOIDON JOHTAMINEN Organisaation perustiedot ja aineelliset voimavarat Laadunhallintajärjestelmien yleisyys, periaatteet ja ohjeet Kotihoidon johtamiskäytännöt ja itsearvioitu tuloksellisuus YHTEENVETO Yhteenveto asiakkaiden elinoloista ja koetusta kotihoidon laadusta ja elämänlaadusta...84

5 4 8.2 Yhteenveto kotihoidon ammatillisesta laadusta kirjaamisen perusteella Yhteenveto kotihoidon kohdennustehokkuudesta Yhteenveto Helsingin kotihoidon johtamisesta PÄÄTELMÄT...92 KIRJALLISUUS...94

6 5 1 TUTKIMUSASETELMA, KESKEISET KÄSITTEET JA MITTARIT 1.1 Tutkimuskysymykset ja tutkimusasetelma Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita säännöllisesti kotihoitoa käyttävien iäkkäiden asiakkaiden elämänlaadusta ja kotihoidon yhteydestä siihen. Juuri hoidosta ja palvelusta riippuvan elämänlaadun (care-related quality of life) käsitteen määrittely ja saattaminen mitattavaan muotoon oli yksi Care Keys tutkimuksen päätavoitteista. Tämä tutkimus noudattaa Care Keys projektin teoreettista viitekehystä ja tutkimussuunnitelmaa, missä kotihoidon tuloksellisuuden mittareina pidetään paitsi kotihoidon ammatillista laatua myös asiakkaiden tyytyväisyyttä palvelun laatuun ja myönteisiä vaikutuksia heidän elämänlaatuunsa. Perusajatuksena on, että kotihoidon tehtävänä on tukea ja ylläpitää asiakkaan toimintakykyä ja elämänhallintaa, ja sitä kautta myös elämänlaatua tarjoamalla laadukasta apua niihin toimintoihin, joissa asiakkaalla on kompensaation tarvetta. Vaikka kotihoidon roolin eksakti analysoiminen asiakkaiden hyvinvoinnin tuottajana onkin vaikeaa, on kuitenkin mahdollista analysoida asiakkaiden elämänlaadun vaihtelua ja pyrkiä arvioimaan näyttääkö kotihoidolla olevan suoraa tai välillistä yhteyttä siihen. Tämä tutkimus jakautuu neljään osaan: 1. asiakasnäkökulma 2. ammattityön näkökulma 3. kohdennustehokkuuden näkökulma 4. johtamisen näkökulma Asiakasnäkökulmasta keskeiset tutkimuskysymykset ovat: 1. Miten kotihoidon asiakkaiden elinolot, toimintakyky ja elämänlaatu vaihtelevat, ja mikä yhteys niillä on toisiinsa? 2. Miten asiakkaat kokevat kotihoidon laadun ja mikä yhteys tällä on asiakkaiden elämänlaatuun?

7 6 Ammatillisen laadun osiossa keskeiset tutkimuskysymykset ovat: 1. Miten kattavasti kotihoito kirjataan Helsingissä? 2. Miten kattavasti kotihoidon asiakkaiden palvelutarpeet arvioidaan Helsingissä? 3. Onko asiakkaan ja työntekijöiden arvioissa eroja ja minkä suuntaisia mahdolliset erot ovat? 4. Miten suunnitelmallista ja tavoitteellista Helsingin kotihoito on? 5. Onko kotihoito ammatillisesti hyvää ja asiakkaan tarpeita vastaavaa? 6. Miten Helsingin kotihoidon ammatillista laatua ja kirjaamista tulisi kehittää? Kohdennustehokkuusosiossa keskitytään arvioimaan kotihoidon resurssien käyttöä suhteessa palvelusuunnitelmissa määriteltyihin tarpeisiin, ja neljännessä arvioidaan kotihoidon johtamista tarkastelemalla käytössä olevia laadunhallinnan välineitä ja prosesseja, sekä johtajien itsearvioita kotihoidon johtamisen tuloksellisuudesta. Kuvio 1 selventää tutkimusasetelmaa. Hyvinvoinnin tuotanto -malli Asiakkaan resurssit Palvelut Vaikutukset SOSIO-EKONOMISET TEKIJÄT - sukupuoli - ikä - siviilisääty - koulutus - taloudellinen asema Koettu elämänlaatu ja elämään tyytyväisyys TOIMINTAKYKY - Fyysinen (koettu terveys, KOMPENSAATIO palvelujen avulla IADL, ADL) - Kognitio - Psyykkinen (masennus, itsearvostus) - Sosiaalinen (perhe, sosiaaliset verkostot, elämänmuutokset, Palvelujen määrä läheisapu) ja laatu YMPÄRISTÖ - yksin asuminen - asumistaso - asuinympäristö - esteettömyys - lähipalvelumatkat Johtamisen laatu PREFERENSSIT Kuvio 1. Tutkimusasetelma

8 7 1.2 Kotihoidon laadun arviointikehikko Edellä mainitut laadun osatekijät koottiin moniulotteiseksi laatumatriisiksi, jonka avulla kotihoitoa arvioitiin Care Keysissa. Ikääntyneiden kotihoito kuuluu niihin palveluihin, joiden laadun arviointiin ja kehittämiseen vasta kehitetään välineitä, joten valmiita malleja käyttöön otettavaksi ei ollut Care Keys -tutkimuksen alkaessa. Terveyspalvelujen laadun arvioinnissa on Donabedianin kehikko (1969, 1980) laajasti hyväksytty. Se jakaa laadun ulottuvuudet (1) rakenteellisiin (resurssit, rakenteet) tekijöihin, (2) prosessitekijöihin (palvelun tarkoituksenmukaisuus, ammattitaito, humaanisuus ja vastaavuus asiakkaiden tarpeisiin) ja (3) vaikutuksiin (asiakkaan kliininen ja toiminnallinen status, palvelutyytyväisyys, parantunut elämänlaatu tai vähentyneet ongelmat). Myös Øvretveit (1998) jakaa palvelun laadun rakenne-, prosessi- ja tulostekijöihin kuten Donabedian (1969), mutta hän nostaa esiin myös ajatuksen "laatuketjusta" niin, että tulosten laatu riippuu resurssien, rakenteiden ja prosessien laadusta. Asiakkaan näkökulmasta laatu tarkoittaa asiakkaiden kokemusta palvelun kyvystä vastata hänen tarpeisiinsa ja kohdella häntä hyvin. Ammatillinen laatu tarkoittaa työntekijöiden näkemystä palvelun kyvystä vastata asiakkaiden tarpeita ja työntekijöiden kykyä toteuttaa toimenpiteitä, joiden uskotaan olevan välttämättömiä asiakkaille. Johtamisen laadulla tarkoitetaan rajallisten resurssien käyttöä niin, että niillä vastataan mahdollisimman hyvin ja oikeudenmukaisesti asiakkaiden tarpeisiin. Care Keys projekti otti lähtökohdakseen em. Øvretveitin laatuketjumallin ja kehitti siihen perustuen moniulotteisen laatumatriisin (QMAT) hoidon ja palvelun laadun kokonaisvaltaiseen arviointiin (taulukko 1). Matriisi havainnollistaa, miten asiakkaan, ammattityön ja johtamisen näkökulmien samanaikainen tarkastelu antaa kokonaisvaltaisemman kuvan laadusta. Malli sisältää myös ajatuksen, että kokonaisvaltainen laadun arviointi edellyttää monitieteistä, -toimijaista ja - metodista lähestymistapaa. Palvelun laatua arvioidaan siis tässä tutkimuksessa näistä kolmesta näkökulmasta. Rakenteiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota palvelun materiaalisiin ja immateriaalisiin voimavaroihin, kuten asiakkaan voimavaroihin ja tarpeisiin, palveluyksikön määrällisiin ja laadullisiin resursseihin, laadunhallinnan järjestelmiin ja laatukriteereihin, yhteistyöhön ja johtamiskäytäntöihin sekä hoitoja palvelupanoksiin. Prosessien arviointi kohdistuu palvelu- ja hoitointerventioihin, vuorovaikutukseen, hoidon jatkuvuuteen ja prosessien ammatillisuuteen, eettisyyteen ja laillisuuteen. Asiakkaan näkökulmasta tuloksilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi vaikutuksia

9 8 asiakkaan terveydentilaan, toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Ammatillisen työn tuloksia ovat esimerkiksi hyvät kliiniset tulokset, työn ammatillisten kriteerien täyttyminen ja asiakkaan tyytyväisyys hoitoon ja palveluun. Johtamisen näkökulmasta tuloksellisuus merkitsee rajallisten resurssien tehokasta käyttöä ja palvelujen oikeudenmukaista jakoa. Kattava laadun arviointi ottaa huomioon myös palvelun oheistulokset kuten omaisten hoitotaakan helpottuminen, ja ei-toivotut tulokset kuten komplikaatiot tai asiakkaan elämänlaadun heikentyminen. Näiden oheisvaikutusten arviointi ei kuitenkaan sisälly tähän tutkimukseen. Taulukko 1. Care Keys projektin kokonaisvaltaisen laadun arviointikehikko QMAT (ks. Øvretveit 1998, Vaarama ja Pieper 2005, Pieper ym ja Arvioinnin näkökulmat Asiakkaan laatu - mitä asiakkaat haluavat ja tarvitsevat Ammatillinen laatu - ammattihenkilöstön näkemys siitä, vastaako palvelu asiakkaan tarpeita - ammattihenkilöstön kyky valita ja tehdä toimia, joiden uskotaan olevan asiakkaalle hyödyksi Johtamisen laatu - tehokkain resurssien käyttö asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseksi organisaation johdon asettamien rajoitusten ja ohjeiden puitteissa Panokset, rakenteet - materiaaliset ja immateriaaliset voimavarat, laatustrategiat ja laatukäytännöt asiakkaan tarpeet, odotukset ja preferenssit työntekijöiden ammatti- ja vuorovaikutustaidot, motivaatio, ammatillisen työn laatukriteerit, asiakkaalle annettu aika ja palveluvalikoima, vastuuhoitaja riittävät resurssit, hyvät ulkoiset palvelut ja tiedonkulun järjestelmät, yhteistyöja johtamisrakenteet, laatujärjestelmät, palvelujen kirjaamisen välineet Prosessit - palvelu- ja hoitointerventiot ja yhteistyökäytännöt vuorovaikutus, kohtelu, yhteistyö, osallistaminen, itsenäisyyden ja autonomian tukeminen, tarpeita vastaava palvelu ja hoito ammatillisuus, jatkuvuus, ystävällisyys, rehellisyys, luotettavuus, luottamuksellisuus, empaattisuus, riittävä tiedottaminen, eettisyys, tarpeita vastaava hoito ja palvelu ei resurssien tuhlausta tai hoitovirheitä, ohjeiden ja sääntöjen noudattaminen, hyvin kohdennetut palvelu- ja hoitointerventiot ja palveluresurssit Vaikutukset - asiakkaan terveydessä, toimintakyvyssä ja elämänlaadussa, jotka voivat liittyä saatuihin hoitoon ja palveluun ongelmien lieveneminen, hyvä elämänlaatu, hyvä olo, turvallisuus, yksinäisyyden lieventyminen ammatillisten laatukriteerien täyttyminen, hoidon tarvevastaavuus, asiakkaan kliininen ja toiminnallinen status, ei kielteisiä vaikutuksia asiakkaalle, palvelutyytyväisyys hyvä horisontaalinen ja vertikaalinen kohdennustehokkuus, oikeudenmukainen jako, kohtuulliset kustannukset/asiakas ja suorite

10 9 1.3 Elämänlaadun ja toimintakyvyn käsitteet Elämänlaadusta ei ole olemassa yhtä määritelmää, mutta kirjallisuuden perusteella seuraavat tekijät näyttävät olevan ikääntyneiden elämänlaadun tärkeitä osatekijöitä (Vaarama ym. 2006a): - sosio-ekonomiset tekijät kuten koulutus, tulot, asumistaso - yksilötekijät kuten ikä, terveys, kognitio ja tunne-elämään liittyvät seikat - sosiaaliset tekijät kuten perhe, sosiaaliset verkostot, sosiaaliset suhteet ja osallistuminen - elämänmuutokset kuten traumaattiset tapahtumat - asuin- ja elinympäristö kuten yksinasuminen, asunnon esteettömyys ja varustetaso, lähipalvelumatkat, naapurusto, liikennevälineiden saatavuus ja asuinympäristön turvallisuus ja esteettömyys - sosiaali- ja terveyspalvelut ja ikääntyneiden niihin kohdistamat odotukset ja preferenssit - henkilökohtainen autonomia, valinnan mahdollisuus ja kontrolli - vapaa-ajan aktiviteetit, liikunta ja muut harrastukset, työ ja tuottava toiminta kuten läheisapu - psyykkinen hyvinvointi, yksinäisyys ja onnellisuus - tyytyväisyys elämään, subjektiivinen elämänlaatu Care Keysissä ikääntyneiden koettua elämänlaatua lähestytään moniulotteisesti WHO:n elämänlaatukäsitteen mukaisesti (WHOQoL Group 1996; 1998). Siinä elämänlaatu jaetaan fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja ympäristöulottuvuuteen. Fyysinen ulottuvuus mittaa fyysistä toimintakykyä ja terveydentilaa; psyykkinen psyykkistä hyvinvointia; sosiaalinen sosiaalisia suhteita, aktiivisuutta ja osallistumista; ympäristö elinoloja ja elinympäristön laatua ja turvallisuutta sekä lähipalvelujen ja liikenneyhteyksien saatavuutta. Lisäksi kysytään koettua terveyttä ja yleistä arviota omasta elämänlaadusta. Ikääntyneiden elämänlaadun tärkeä osatekijä on toimintakyky ja erityisesti päivittäisistä toimista selviytyminen. Ongelmat päivittäistoiminnoissa luokitellaan tavallisesti kolmeen ryhmään: vaativat päivittäistoiminnot (A-ADL), kodinhoito ja asiointi (IADL) sekä henkilökohtaiset toimet (ADL). Ikääntyessä toimintakyky tavallisesti heikkenee asteittain siten, että ensin karsiutuvat vaativat päivittäistoiminnot kuten harrastustoiminta, seuraavaksi välinetoiminnot kuten siivous ja asiointi, ja lopulta toimintojen heikkeneminen ulottuu päivittäisiin perustoimintoihin kuten peseytyminen (esim. Dunlop ym. 1997). Fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä määrittää myös kognitiotaso niin, että muistihäiriöt lisäävät ikääntyneen avuntarvetta ja riippuvuutta muista. Kaikkiaan toimintakyvyn

11 10 rajoitukset vaikuttavat siihen, miten pitkään iäkäs henkilö pystyy asumaan kotonaan ja hoitamaan asioitaan. Toimintakyvyn rajoitukset voivatkin suuresti vähentää vanhan ihmisen autonomiaa ja kapeuttaa hänen elämänpiiriään. Vastaavasti toimintakyvyn tukemisella ja ylläpitämisellä voidaan tukea iäkkään ihmisen itsenäistä selviytymistä ja näin tukea myös hänen elämänlaatuaan. Myös fyysisellä ympäristöllä on todettu olevan kiinteä yhteys ikääntyneen toimintakykyyn niin, että mitä iäkkäämpi ihminen, sitä tärkeämpiä ovat lähipalvelujen saatavuus ja asuinympäristön ja asunnon esteettömyys (esim. Vaarama 2004). 1.4 Kotihoidon laatu asiakasnäkökulmasta Lainsäädännön ja valtakunnallisten suositusten mukaan kotihoidon tehtävänä on kompensoida ikääntyneen toimintakyvyn rajoituksia tarjoamalla hänen tarpeisiinsa räätälöityä apua kotona asumisen tukemiseksi ja mahdollistamiseksi. Kotihoidon laadusta ei kuitenkaan ole yhtä yksittäistä, yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Paljärvi ym. (2003) näkevät tämän johtuvan ensinnäkin siitä, että kotihoito on kontekstuaalinen eli ajan ja paikan mukaan vaihteleva ilmiö, ja toiseksi siitä, että sitä on tutkittu, kuvattu ja arvioitu eri tieteenalojen ja toimijoiden näkökulmasta. Bowersin ym. (2001) mukaan vanhusten pitkäaikaisen laitoshoidon laatu liittyy hoidon instrumentaaliseen, affektiiviseen ja relationaaliseen sekä fyysistä toimintakykyä tukeviin ulottuvuuksiin. Aiemman kansallisen ja kansainvälisen tutkimuksen perusteella Care Keysissä ja siten myös tässä tutkimuksessa kotihoidon subjektiivista laatua mitataan seuraavien ulottuvuuksien avulla (Paljärvi ym. 2003, Vaarama ja Tiit 2006): Palvelun riittävyys, mitä mitataan asiakkaan omalla kokemuksella saamansa avun ja ajan riittävyydestä Kotihoidon jatkuvuus, mitä mitataan vastuuhoitajan olemassaololla, työntekijöiden vaihtuvuudella sekä sovittujen aikataulujen noudattamisella Työntekijöiden ammatti- ja vuorovaikutustaidot, mitä mitataan asiakkaan kokemuksilla omasta kohtelustaan, työntekijöiden ystävällisyydestä, rehellisyydestä ja luotettavuudesta sekä työntekijöiden ammattitaidosta Asiakas-työntekijäsuhteen laatu, mitä mitataan asiakkaan kokemuksella suhteen luottamuksellisuudesta ja empaattisuudesta Asiakkaan itsemäärääminen ja autonomia, mitä mitataan asiakkaan kokemuksella palvelusopimusten pitävyydestä, riittävän tiedon saannista ja mahdollisuuksista vaikuttaa päivänsä kulkuun

12 11 Kotona asumisen turvallisuus, mitä mitataan tarvittavien kodin muutostöiden ja turvallisuusteknologian saatavuutena sekä asiakkaan kokemuksena omasta turvallisuudestaan Palvelun sosiaaliset tulokset, mitä mitataan asiakkaan näkemyksellä omasta ja kotinsa siisteydestä, mahdollisuudella pukeutua haluamallaan tavalla ja saada maittavaa ruokaa Palvelutyytyväisyys, mitä mitataan asiakkaan tyytyväisyytenä saamaansa kotihoitoon, asiakkaan valmiudella suositella palvelua muille kotona asumiseensa tukea tarvitseville sekä asiakkaan esittämillä parannusehdotuksilla Kotihoidon laadun tulokset asiakasnäkökulmasta raportoidaan edellä mainittua jaottelua noudattaen. 1.5 Kotihoidon ammatillinen laatu ja kirjaaminen Hoito- ja palvelutoiminnan ammatillista laatua voidaan arvioida muutenkin kuin asiakaspalautteen avulla. Yksi tapa on tutkia ammattityön dokumentaatiota. Vaikka Suomessa tätä menetelmää on käytetty vähän, moni tutkimus on osoittanut hoitotyön hyvän kirjaamisen yhteyden hyviin hoitotyön tuloksiin (esim. Ammerwerth ym. 2001, Ehrenberg & Ehnfors 2001). Esimerkiksi Phaneuf Nursing Audit (Phaneuf 1976), Rush Medicus Nursing Process Methodology (Jelinek ym. 1974) ja sen englantilainen sovellus Monitor (Goldstone & Maselino-Okai 1986) ovat esimerkkejä laadun arviointijärjestelmistä, jotka on kehitetty hoitotyön prosessin laadun arviointia varten, ja joissa joko kaikki tai suurin osa arviointiin tarvittavasta tiedosta kerätään asiakas- ja potilasasiakirjoista. Nämä lähinnä hoitotyön prosessin laadun arviointiin kehitetyt menetelmät edustavat asiantuntijoiden kehittämää tapaa arvioida laatua yhden tai useamman asiantuntijan operationalisoimien hyvää hoitoa ja palvelua kuvastavien mittareiden avulla (Redfern & Norman 1990). Koska kotihoidon dokumentoinnin arviointiin ei ole erikseen kehitettyä arviointijärjestelmää, Care Keysissä ja siten myös tässä tutkimuksessa kokeillaan hoitotyöhön kehitettyjen menetelmien soveltuvuutta kotihoidon laadun arviointiin. Hoidon ja palvelun dokumentoinnilla eli kirjaamisella tarkoitetaan tavallisesti tarkoitusta varten kehitetyille manuaalisesti tai elektronisesti täytettäville lomakkeille tehtävää: 1. asiakkaan tarpeiden dokumentointia 2. hoidon ja palvelun suunnittelun dokumentointia 3. hoidon ja palvelun toteutuksen dokumentointia

13 12 4. hoidon ja palvelun laadun arvioinnin dokumentointia Kirjaaminen on ammatillisen toiminnan olennainen osa ja sillä on myös juridinen perusta, sillä seuraavat lait ja asetukset sisältävät velvoitteita hoito- ja palvelusuunnitelman laatimiseen ja sisältöön: laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000), laki potilaan asemasta ja oikeuksista (795/1992), laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä (559/1994) sekä henkilörekisterilaki (471/1987). Hoito- ja palvelusuunnitelma on asiakaslähtöisen hoidon ja palvelun toteutuksen työväline, joka ohjaa resurssien ja interventioiden tehokasta kohdentamista ja hoidon ja palvelun tavoitteellista toteuttamista. Palvelusuunnitelman avulla turvataan hoidon ja palvelun yksilöllisyys ja jatkuvuus, sekä sovitetaan asiakkaan hoito ja palvelu saumattomaksi kokonaisuudeksi. Ajantasainen, asiakkaan tarpeisiin perustuva ja riittävän tarkka kirjaaminen turvaavat asiakkaalle yhtenäisen hoidon ja palvelun myös työntekijöiden vaihtuessa, ja työntekijöille tehokkaan kanavan tiedonvaihtoon. (esim. Hallila 1999, Päivärinta ja Haverinen 2002, Voutilainen ym ) Hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen sisältyy myös valtakunnalliseen ikäihmisten hoitoa ja palvelua koskevaan suositukseen (Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto 2001, Vaarama 2001) ja siitä on laadittu myös opas. (Päivärinta ja Haverinen 2002.) Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 99/2001 määrittää potilasasiakirjojen laatimista ja säilyttämistä koskevat yleiset periaatteet ja vaatimukset. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001) Hoito- ja palvelusuunnitelma perustuu asiakkaan lähtötilanteen ja hänen voimavarojensa ja toimintakykyä heikentävien tekijöiden määrittelyyn, avuntarpeen arviointiin ja näihin vastaavien hoito- ja palveluinterventioiden määrittelyyn. Care Keys projektissa korostetaan asiakaslähtöisyyttä myös tässä, eli voimavarojen ja tarpeiden määrittely tulisi tehdä yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa kanssa niin, että niistä muodostetaan yhteinen ymmärrys, minkä pohjalta asiakas ja työntekijä asettavat yhdessä hoidon ja palvelun tavoitteet ja toimivat yhdessä niiden saavuttamiseksi. Palvelusuunnitelman tulisi sisältää yksilölliset tavoitteet asiakkaan hoidolle ja palvelulle, keinot hoidollisten ongelmien ratkaisemiseksi ja asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämiseksi tai lisäämiseksi, sekä keinot ja aikataulut tavoitteiden saavuttamisen jatkuvaan arviointiin. Myös ehkäisevien toimien, kuten kaatumisen, aliravitsemuksen tai liikuntakyvyn menetyksen riskit ja ehkäisyn tarve tulisi kirjata.

14 13 Dokumentoinnille on asetettu mm. seuraavanlaisia kriteerejä. Sen tulee olla: 1. Olennaisiin asioihin keskittyvää, selkeää ja helppolukuista 2. Kirjaamisessa tulee näkyä ero siinä, onko kyseessä asiakkaan tai hänen läheisensä näkemys vai hoitotyöntekijän käsitys, tulkinta tai arviointi kyseisestä asiasta. 3. Kirjaamisen tulee olla myös arvioivaa 4. Interventiot ja käytetyt hoito- ym. toimet tulee perustella. (esim. Laitinen 1998.) 5. Hyvän hoidon, asiakkaan turvallisuuden ja henkilökunnan oikeusturvan kannalta merkintöjen tulee olla oikeita, virheettömiä ja laajuudeltaan riittäviä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001c). Care Keys projektissa korostetaan ammattityön riittävän laajaa dokumentointia niin, että voidaan arvioida myös palvelujen tarvevastaavuutta. Tällä ei tarkoiteta pitkiä listoja tehdyistä teknisistä toimista, vaan lähinnä sitä, että tavoitteet hoidon ja palvelun eri ulottuvuuksille (kuten elämisen toiminnot, päivittäiset toimet, psykososiaalinen tuki, ympäristöön liittyvä avun tarve) on määritelty, tavoitteiden saavuttamista on arvioitu ja tämä kaikki on asianmukaisesti kirjattu. Kotihoidon ammatillista laatua tarkastellaan tässä tutkimuksessa analysoimalla kirjauksista seuraavia asioita: Kotihoidon kirjaamisen kattavuus Asiakkaiden tarpeiden arvioinnin kokonaisvaltaisuus (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, ympäristö) Kotihoidon työntekijöiden ja asiakkaiden näkemysten vastaavuus asiakkaan avun tarpeesta Kotihoidon suunnitelmallisuus eli palvelusuunnitelmien olemassaolo ja sisältö Kotihoidon tavoitteellisuus eli tavoitteiden asettaminen asiakkaan hoidon ja palvelun vaikutuksille ja niiden säännöllinen arviointi Kotihoidon yhteistyön ja tiimityön toteutuminen Kotihoidon kliiniset tulokset: unilääkkeiden käyttö, painon tarkoittamaton lasku, kipu, kaatumiset ja painehaavat Care Keys -projektin viitekehyksen mukaisesti asiakkaan toimintakyvyn mittauksen laadukkuuden kriteeriksi asetettiin WHO:n määritelmään (WHO 2001) perustuen kokonaisvaltaisuus, eli sen tulee kattaa kaikki toimintakyvyn osa-alueet (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja ympäristö), eivätkä

15 14 tehdyt mittaukset saisi olla kuutta kuukautta vanhempia. Edelleen, Care Keysin monitieteinen viitekehys määritteli kotihoidon suunnitelmallisuuden kriteereiksi sen, että asiakkaasta on tehty hänen toimintakyvyn arviointiinsa perustuva ja hänen preferenssinsä huomioon ottava palvelusuunnitelma, mihin on kirjattu hänen tarvitsemansa apu, määritelty interventiot ja tiimi, joka vastaa hoidosta, sekä muiden mahdollisten voimavarojen tarve ja palvelusuunnitelman seurannan ja arvioinnin keinot. Kotihoidon tavoitteellisuuden kriteereiksi asetettiin lisäksi, että palvelusuunnitelmassa määritellään asiakkaan omatoimisuuden, yksilöllisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen tuen muodot, sekä kotona selviytymistä tukevat tukipalvelut. Lisäksi palvelusuunnitelmiin tuli kirjata tarvittavat ehkäisevät toimet (profylaksit). Näiden tukimuotojen ja ehkäisevien toimien vaikutuksia tuli arvioida ja arviot kirjata palvelusuunnitelmiin, ja hoito- ja palvelusuunnitelmat tuli tarkistaa ja päivittää puolivuosittain. Sekä suunnitelmallisuudesta että tavoitteellisuudesta kerättiin tietoa kysymällä, sisältyvätkö nämä ao. asiakkaan dokumentaatioon vai eivät. Kirjauksista nousevaa avuntarvetta verrataan myös asiakkaiden omiin arvioihin. Vertailu on mahdollista, koska asiakashaastattelulomake (CLINT-HC) ja asiakirjatiedon toimintalomake (InDEX-HC) on suunniteltu myös tätä varten. Lisäksi kotihoidon laatua arvioidaan myös kohdennustehokkuuden analyysissa, missä yhtenä mittarina käytetään kotihoidon vastaavuutta asiakkaiden toimintakykyluokituksella mitattuun palvelutarpeeseen (horisontaalinen kohdennustehokkuus). 1.6 Kohdennustehokkuuden käsite ja indikaattorit Kohdennustehokkuus (Target Efficiency eli TEFF) mittaa palvelujen tarvevastaavuutta, resurssien käytön allokatiivista tehokkuutta ja jaon oikeudenmukaisuutta (Bebbington & Davies 1983, Kavanagh & Stewart 1995, Vaarama ym. 1997). Kohdennustehokkuutta tarkastellaan sekä asiakkaiden avuntarpeen tyydyttymisen (horisontaalinen kohdennustehokkuus = H) että resurssien tarkoituksenmukaisen käytön kannalta (vertikaalinen kohdennustehokkuus =V). Horisontaalinen ja vertikaalinen kohdennustehokkuus voivat saada arvoja välillä 0 1: mitä lähempänä lukua 1 saatu arvo on, sitä tehokkaampi ja oikeudenmukaisempi on palvelujen allokaatio. Kohdennustehokkuuden perusajatusta havainnollistaa kuvio 2.

Mikä palveluohjauksessa toimi, kenen kohdalla ja missä olosuhteissa?

Mikä palveluohjauksessa toimi, kenen kohdalla ja missä olosuhteissa? Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tutkimuksia 2004:1 Mikä palveluohjauksessa toimi, kenen kohdalla ja missä olosuhteissa? Keskisen sosiaalikeskuksen palveluohjausprojektin loppuarviointiraportti 11.12.2003

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Marita Ollikainen VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 24 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Grén, Sanna Heimonen, Hanna Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma Kirsi Turunen ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ Opinnäytetyö Lokakuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Lokakuu 2008

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa

Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa 1 Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa Suosituksen laatijat: Aalto Anna-Mari, Korpilahti Ulla, Sainio

Lisätiedot

Ikääntyvät, teknologia ja etiikka

Ikääntyvät, teknologia ja etiikka ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 110 Ikääntyvät, teknologia ja etiikka Näkökulmia ihmisen ja teknologian vuorovaikutustutkimukseen ja -suunnitteluun Jaana Leikas ISBN 978-951-38-7171-0 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

MONESSA ASIASSA TUKI JA TURVA

MONESSA ASIASSA TUKI JA TURVA Opinnäytetyö (AMK) Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaalipalvelut 2014 Krista Suosaari-Vihiniemi ja Anne-Ly Trei MONESSA ASIASSA TUKI JA TURVA Asiakastyytyväisyyskysely Lounais-Suomen Avustajakeskuksen

Lisätiedot

ALAIKÄISTEN LASTEN HUOMIOON OTTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ

ALAIKÄISTEN LASTEN HUOMIOON OTTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ ALAIKÄISTEN LASTEN HUOMIOON OTTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ 26 40-vuotiaiden ikäryhmässä tehdyt tilannearviot Espoon kaupungin aikuissosiaalityössä Julkinen versio Tiina Hofström Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden

Lisätiedot

Psykososiaalisten vaikeuksien arviointimenetelmän kehittäminen aivotoiminnan häiriöiden hoitoa ja tutkimusta varten

Psykososiaalisten vaikeuksien arviointimenetelmän kehittäminen aivotoiminnan häiriöiden hoitoa ja tutkimusta varten Psykososiaalisten vaikeuksien arviointimenetelmän kehittäminen aivotoiminnan häiriöiden hoitoa ja tutkimusta varten Tuuli Pitkänen, Jouni Tourunen, Teemu Kaskela, Jonna Levola ja Antti Holopainen Hankekuvaus

Lisätiedot

Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät

Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät Helsingin kaupungin sosialivirasto. Selvityksiä 2007:5 Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät Riitta Halttunen-Sommardahl HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen. vaikuttavuuden seurantajärjestelmän. kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa

Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen. vaikuttavuuden seurantajärjestelmän. kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA B:31 Rantanen Marjut Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen vaikuttavuuden seurantajärjestelmän kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa TYÖHYVINVOINTI- JA KUNTOUTUS-

Lisätiedot

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena Helka Ala-Poikela 0155269 7.5.2010 Lapin yliopisto, YTK Kuntoutustiede SKUN2050 Kandidaatin tutkielma 10 op Kevät 2010 Aila Järvikoski Marjo-Riitta Mattus

Lisätiedot

Vaikuttava lastensuojelu Kuinka arvioida lastensuojelun vaikuttavuutta?

Vaikuttava lastensuojelu Kuinka arvioida lastensuojelun vaikuttavuutta? Vaikuttava lastensuojelu Kuinka arvioida lastensuojelun vaikuttavuutta? Selvitys POP-hankkeseen Sosiaalitaito Oy Socialkompetens Ab Seutulantie 3-5 A 04400 Järvenpää Y-tunnus 1765926-6 Sinikka Olmiala

Lisätiedot

`Mikä on väkivaltaa, mikä ei`

`Mikä on väkivaltaa, mikä ei` Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tutkimuksia 2003:5 `Mikä on väkivaltaa, mikä ei` Työntekijöiden tulkintoja nuorten väkivallattoman käyttäytymisen tukemisesta helsinkiläisissä lastensuojelulaitoksissa

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

Kotihoidon integrointi ja laatu

Kotihoidon integrointi ja laatu KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA E. YHTEISKUNTATIETEET 171 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS E. SOCIAL SCIENCES 171 MERJA TEPPONEN Kotihoidon integrointi ja laatu Integration and Quality of Home care Väitöskirja

Lisätiedot

SANASOPUKASSA SANOTTUA Kuntoutujien kokemukset mielenterveyspalveluista

SANASOPUKASSA SANOTTUA Kuntoutujien kokemukset mielenterveyspalveluista SANASOPUKASSA SANOTTUA Kuntoutujien kokemukset mielenterveyspalveluista Jaana Kaasinen Opinnäytetyö lokakuu 2012 Terveyden edistämisen koulutusohjelma, ylempi AMK Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos30.09.2012 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Tuoko palveluseteli valinnanvapautta?

Tuoko palveluseteli valinnanvapautta? tutkimus Kirsi Kuusinen-James Tuoko palveluseteli valinnanvapautta? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Tuoko palveluseteli valinnanvapautta? Kirsi Kuusinen-James Tuoko palveluseteli valinnanvapautta?

Lisätiedot

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKI Työllisyydenhoidon palveluyksikkö SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ Loppuraportti 10.9.2013 Mikko Kesä, Innolink Research Oy Riitta Kinnunen, Sosiaalikehitys Mika Ala-kauhaluoma,

Lisätiedot

Turvallisia vuosia ikääntyneille. Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa. Sisäinen turvallisuus

Turvallisia vuosia ikääntyneille. Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa. Sisäinen turvallisuus Turvallisia vuosia ikääntyneille Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 27/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot