Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset"

Transkriptio

1 1 Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset Invalidiliitto ry Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan projekti Sosiaalityön opiskelija Nina Laisi, Helsingin yliopisto ja projektipäällikkö Tiina Lappalainen, Invalidiliitto ry

2 2 Sisällys 1 Johdanto Vastausten taustaa Palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun -palveluiden järjestäminen kunnissa Tulevat hankinnat Vaikeudet vammaispalveluiden järjestämisessä Käsitykset hankintamenettelyn sopivuudesta vammaispalveluihin Vammaispalveluiden laadun määrittelystä Asiakaspalautteet Millaista tukea hankinnoista vastaaville viranhaltijoille Toiveita Rotia palveluihin -projektille Yhteenveto ja johtopäätökset LIITTEET:... 12

3 3 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenteen muutos heijastuu myös kuntien vastuulla olevien vammaispalveluiden järjestämiseen, niiden hankintaan ja tuotantoon. Kunnat tuottavat vammaispalveluita osin itse, mutta paljon myös hankkivat niitä ja ottavat käyttöön palveluseteleitä. Invalidiliitto on käynnistänyt keväällä 2011 kolmivuotisen Ray-rahoitteisen projektin: Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan ( ). Projektin tarkoituksena on parantaa vammaisten ihmisten yksilöllisten ja laadukkaiden vammaispalveluiden toteutumista muuttuneessa kuntakentässä ja kilpailutuksen mukanaan tuomissa uusissa haasteissa. Tavoitteena on luoda uudenlainen kuntien ja järjestöjen välinen tasavertaisen kumppanuuden malli, jossa kunnat pystyvät vammaispalveluiden hankinnoissa hyödyntämään käyttäjäasiakkaiden asiantuntemusta ja kokemuksia. Projektityön käynnistyessä, työn pohjaksi tarvittiin tietoa vammaispalveluiden hankintojen toteutuksesta kunnissa ja sitä lähdettiin keräämään Webropol-kyselyllä. Esiselvitys esittelee kuntien toteuttamien vaikeavammaisten palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun -palvelujen hankintoja, järjestämistä ja kehittämistarpeita. 2 Vastausten taustaa Projektin esiselvitykseen valittujen kuntien, joihin kysely lähetettiin, valintaa ohjasi ensinnäkin kuntien koko, vammaispalvelulain mukaisten palveluiden asiakkaiden määrä ja se, että niissä todennäköisesti toteutetaan vammaispalveluiden hankintaa. Oli mielekästä keskittyä keskisuurten ja suurten kuntien tilanteisiin. Kyselyn suuntaamiseen vaikutti myös mahdollinen projektiyhteistyö ja siihen liittyvät resurssit. Kyselyn vastaajajoukon kunnat sijaitsevat Etelä-Suomen ja Kainuun välisellä alueella. Sähköinen Webropol-kysely (liite 1) lähetettiin noin 60 kunnan vammaispalveluista vastaavan viranhaltijan sähköpostiosoitteeseen. Joiltakin sähköpostin vastaanottaneilta henkilöiltä tuli paluuviesteinä tiedonantoja, että he olivat joko vuosilomalla tai eivät toimineet enää kyseisessä tehtävässä, mutta lupasivat toimittaa viestin eteenpäin. Vastausajan päättyessä vastausaikaa päätettiin vastausmäärän vähäisyyden johdosta jatkaa elokuun loppuun ja tästä ilmoitettiin kuntiin muistutuskirjeellä. Syyskuun alussa koossa oli yhteensä 15 kunnan vastaukset. Vastauksia tuli yhteensä 18, kun yhdestä kunnasta saapui 3 vastausta ja toisesta kunnasta 2. Analyysissä käytetyt vastaukset on tarkastettu koko kyselyn osalta niin, että kultakin vastaajalta on hyväksytty vain yksi vastaus ja vastauksista on huomioitu viimeisin vastaus. Esiselvityksen vastausprosentiksi muodostui 25 % (n = 15). Vastanneissa kunnissa suurin osa vammaispalvelulain mukaisista päätöksistä tehdään edelleen peruskunnan tasolla, yksi vastaajakunta toimii yhteistoiminta-alueena, yksi kuntaliitoksena ja kaksi Sote-piirinä tai maakuntakuntayhtymänä. Lähes 2/3 vastanneista kunnista/kuntayhtymistä eli yhdeksän (9) kuntaa oli keskisuuria kuntia, joiden asukasmäärä oli n Kolmen (3) vastaajakunnan/ kuntaliitoksen/kuntayhtymän asukasluku oli asukasta ja kahden (2) kunnan/sote-

4 piirin alueen asukkaiden määrä oli Yhden vastaajakunnan asukkaiden määrä oli yli asukasta. Vastanneiden kuntien vammaispalveluiden organisaatiot poikkeavat toisistaan paljon, ja kyselyyn vastanneet henkilöt olivat tehtäviltään valtaosin vammaispalvelun tai sosiaalihuollon päälliköitä tai johtajia, sosiaalityöntekijöitä ja yhdessä kunnassa toimistosihteeri. 4 3 Vaikeavammaisten palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun -palveluiden järjestäminen kunnissa Vastauksen lähettäneissä kunnissa oli vuonna 2010 Vammaispalvelulain (VPL:n) mukaisia palveluasumisen asiakkaita 10:stä 104:ään, ja jokapäiväisen elämän toimintoihin liittyvän henkilökohtaisen avun asiakkaita 3:sta 359:ään. Taulukossa 1 (liite 2) on esitetty kuntien ilmoittamat asiakasmäärät eri palveluissa. Lukumäärällisesti tarkasteltuna eniten vaikeavammaisten vammaispalveluiden asiakkaita asui suuremmissa kunnissa, mutta kun vaikeavammaisten palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun asiakkaiden määrä suhteutettiin kunnan asukaslukuun (0,03 0,2 %), on vaikeavammaisten asiakkaiden määrä todella pieni. Voitiin myös havaita, että esimerkiksi palveluasumisen osalta pienemmissä kunnissa jo muutama asiakas saattoi nostaa vammaispalveluasiakkaiden suhteellisen osuuden isoimpia kuntia suuremmaksi. Henkilökohtaisen avun asiakkaita oli kunnissa yleensä palveluasumisen asiakkaita enemmän, myös suhteutettuna asukasmäärään. Joissakin kunnissa henkilökohtaisen avun asiakasmäärä on kaksin- tai kolminkertainen palveluasumisen asiakasmäärään verrattuna. Joukossa oli myös muutama kunta, jossa henkilökohtaisen avun asiakkaita oli vähemmän kuin palveluasumisen asiakkaita. Eriteltyjä asiakasmääriä henkilökohtainen avun myöntämisestä eri toimintoihin ei ollut kaikkien kuntien osalta käytettävissä, koska lukuja ei ollut saatu tilastoista eriteltyä. Asiakasmääriä kysyttiin sekä vuodelta 2009 että vuodelta Vastausten perusteella asiakasmäärät olivat palveluasumisessa lisääntyneet keskimäärin 3,5 asiakkaalla vuodessa. Henkilökohtaisen avun kohdalla saman aikaan tapahtunut lainsäädännöllinen muutos näkyy asiakasmäärien voimakkaampana kasvuna. Jokapäiväisen elämän toimintojen sekä vapaa-ajan / tilapäisen avun asiakasmäärät lisääntyivät keskimäärin asiakkaalla. Sen sijaan henkilökohtaisen avun saanti opiskelussa ja työssä oli pysynyt lähes samana tai yhdessä kunnassa laskenut. Kysymysten (K5-6) vastausten perusteella kunnat järjestävät palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun pääsääntöisesti ostopalveluna, ja lisäksi myös oman kunnan toimintana. Palvelujen hankintaa oli käytetty hieman useammin palveluasumisen hankinnoissa kuin henkilökohtaisen avun, mutta molempien palveluiden kohdalla palvelu oli useimmin hankittu suorahankintana tai jonain muuna sopimusmenettelynä kuin avoimena kilpailutuksena. Vaikeavammaisten palveluasumisessa kolme (3) vastaajakuntaa oli toteuttanut avoimen kilpailutuksen. Vaikeavammaisten palveluasuminen oli useimmiten toteutettu palveluasumisena asiakkaan omaan kotiin ja seuraavina tulivat palvelutalo ja palveluasumisyksikkö. Samassa kunnassa saattoi olla käytössä useampi kuin yksi vaihtoehto. Henkilökohtaisessa avussa kaikissa kunnissa käytössä on työnantajamalli, ja usein käytetään myös ostopalvelua henkilökohtaisen tilapäisen avun hankintaan. Kolmella kunnalla on käytössään omia

5 avustajia ja yhdessä kunnassa on käytössä palveluseteli ja toinen kunta tekee kuntayhteistyötä henkilökohtaisen avun toteuttamisessa. Sekä palveluasumisessa että henkilökohtaisessa avussa päätökset ja sopimukset on tehty (K 16-18) yleensä toistaiseksi voimassa oleviksi. Palveluasumisen määräaikaisten sopimusten pituudet vaihtelivat ja olivat 2 6 vuotta, tai käytössä oli usea malli. Henkilökohtaisessa avussa sopimuksen pituus riippui henkilökohtaisen avustajan työsopimuksen pituudesta, tai päätös oli voimassa 2 3 vuotta tai toistaiseksi. 5 4 Vaikeudet vammaispalveluiden järjestämisessä Kysymykseen (K10) siitä, millaisia vaikeuksia kunnat olivat havainneet vammaispalveluiden järjestämisessä, vastattiin 100 prosenttisesti (n = 15). Palveluasumisen osalta valtaosa ongelmista liittyy palveluasumispaikkojen rajallisuuteen. Niitä ei välttämättä ole oman kunnan alueella riittävästi tai jopa lainkaan ja mikäli niitä löytyy, niihin voi joutua jonottamaan. Oman ongelmansa asiaan tuovat erityisryhmät (esimerkiksi aivovamma-, autismi- tai neurologiset asiakkaat mahdollisine muisti- ja käytöshäiriöineen) tai muuten haastavat asiakkaat, joiden yksilöllisiin tarpeisiin sopivia palveluita on tavallista hankalampi löytää. Vastausten mukaan palveluasumisen palveluntuottajia on kaikkiaan liian vähän ja näistäkään palveluntuottajista kaikki eivät sovellu kyseistä palveluasumista tarvitseville asiakkaille. Myös henkilökohtaisen avun kohdalla yleinen ongelma on sopivan palvelun puute, eli avustajia ei aina löydy, ainakaan helposti ja täten palvelun toteutumista voi joutua odottamaan. Avustajat voivat vaihtua tiheään tahtiin ja aina sopivan avustajan rekrytointi ei ole yksinkertaista, etenkin kun/jos kyse on osa-aikatyöstä. Myös tehtävään soveltuvien sijaisten löytyminen henkilökohtaisille avustajille tuottaa ongelmia. Haasteena henkilökohtaisen avun -palvelun toteutumiselle voi aiheuttaa myös se, jos henkilö itse ei edes tuettuna pysty toimimaan työnantajana avustajalleen. Muut kuin suoraan itse palvelun järjestämiseen liittyvät ongelmat olivat muun muassa hallinnollisia, kuten vammaispalvelutoimiston henkilöstöresursseja, eli vammaispalvelun päätöksiä on esimerkiksi jouduttu antamaan suullisesti, kun kirjallisten päätösten laatiminen, samoin kuin palvelusuunnitelmien puhtaaksikirjoittaminen, on ruuhkautunut joissakin paikoissa. Myös vammaispalveluiden taloudelliset resurssit mainittiin vaikeuksien joukossa, mikäli kaikki resurssit käytetään subjektiivisten palveluiden toteuttamiseen, eikä rahaa jää määrärahasidonnaisiin palveluihin. Myös palveluiden hintataso näennäiskilpailullisilla markkinoilla nähdään ongelmana, jos yksittäinen palveluntuottaja pystyy pitämään alalla ns. valtakunnallista monopoliasemaa. 5 Käsitykset hankintamenettelyn sopivuudesta vammaispalveluihin Likert tyyppiseen kysymykseen (K14-15) hankintamenettelyn sopivuudesta vammaispalveluiden hankintojen yhteydessä vastasivat melkein kaikki kyselyyn osallistuneet (13/15).

6 Vaikeavammaisten palveluasumisen kohdalla hankintamenettelyn sopivuutta arvioitiin vaihtoehdoilla hyvin (5) ja huonosti (8). Äärivaihtoehtoja erittäin hyvin tai erittäin huonosti ei valinnut kukaan vastaaja. Vaikeavammaisten henkilökohtainen apu oli jaettu kolmeen avun muotoon, joista ensimmäisenä kysyttiin hankintamenettelyn sopivuutta jokapäiväisen elämän toimintoihin liittyvän avun järjestämiseen. Tässä kohtaa vastaajat olivat yksimielisiä siitä, että julkinen hankintamenettely sopii huonosti (12) tai jopa erittäin huonosti (1) vaikeavammaisten henkilökohtaiseen apuun jokapäiväisen elämän toiminnoissa. Opiskeluun ja työhön liittyvään henkilökohtaiseen apuun julkinen hankintamenettely sopii joidenkin vastaajien mielestä hyvin (4), mutta enemmistön mielestä huonosti (8) tai jopa erittäin huonosti (1). Vapaa-aikaan tai tilapäiseen apuun liittyvän henkilökohtaisen avun kohdalla julkisen hankintamenettelyn sopivuus jakaantui hyvin (5) tai huonosti (8) vaihtoehtojen välillä. Kaikkiaan hankintamenettelyn katsottiin sopivan vaikeavammaisten palveluasumiseen sekä henkilökohtaisen avun palveluun selvästi useammin huonosti (36 kertaa) tai erittäin huonosti (2 kertaa) kuin hyvin (14 kertaa). Kaikkein huonoimmin julkinen hankintamenettely sopi vastaajien mielestä tilanteeseen, jossa kysymys oli henkilökohtaisesta avusta jokapäiväisen elämän toiminnoissa. Joidenkin vastaajien mielestä hankintamenettely sopi hyvin palvelun järjestämiseen, kun kysymys oli vaikeavammaisten palveluasumisesta, henkilökohtaisesta avusta vapaa-aikana tai tilapäisesti, tai kun kyse oli henkilökohtaisesta avusta opiskelussa ja työssä. Vaikeavammaisten palveluiden julkiseen hankintamenettelyyn liittyy vastaajien mukaan monenlaisia asioita ja kysymyksiä, joiden perusteella sitä pidetään huonosti tilanteeseen sopivana. Esimerkiksi palveluasumisen kohdalla asiakkaiden väliset tarpeet ovat usein hyvin erilaiset, mikä tarkoittaa palveluasumispaikan yksilöllistä etsintää ja räätälöintiä huomioiden asiakkaan oikeus vaikuttaa valintoihin ja päätöksiin. Asiakkaiden joukossa on aina vaikeavammaisia henkilöitä, joiden kohdalla valmiit ratkaisut eivät toimi, eikä kilpailutuksella näin ollen saavuteta vastaavaa hyötyä. Asiakkaiden tarpeet usein myös muuttuvat ajan mittaan ja erilaisten elämäntilanteiden myötä, joten on haasteellista saada elämän kirjo näkyviin kilpailutusasiakirjoihin. Joissakin tapauksissa asiakas voi palveluhankinnan tai kilpailutuksen seurauksena joutua tahtomattaan jopa vaihtamaan asuinpaikkaa / kuntaa, mikäli omalla seudulla ei ole riittävästi tarjontaa. Tilanteissa, joissa asiakkaalla on ollut pitkään hyvät ja toimivat palvelut, voi kilpailutuksen seurauksena aiheutua asiakkaalle palveluiden tason laskua, etenkin jos sopimukset tehdään kilpailutuksen jälkeen liian lyhyiksi ajoiksi. Etenkin pienemmissä kunnissa myös vähäiset asiakasmäärät rajoittavat julkista hankintamenettelyä. Henkilökohtaiseen apuun hankintamenettely ei vastausten perusteella sovi yleensä sen vuoksi, että asiakkaalla on sekä oikeus että usein myös halu valita itse avustajansa, ja palvelun kilpailuttaminen kaventaisi tätä valinnan vapautta. Toisaalta henkilökohtaisia avustajia voi olla vaikea edes löytää. Lisäksi esitettiin näkemys, että hinta nousisi henkilökohtaisen avun osalta pilviin, mikäli sitä kilpailutettaisiin. Tilapäisen henkilökohtaisen avun kohdalla tilanne voi joissakin tilanteissa olla hieman toinen esimerkiksi silloin, kun äkillisesti sairastunutta avustajaa paikkaamaan tarvitaan palvelua ja kunta on palveluntuottajien kilpailutuksen avulla voinut jo haarukoida palvelun hintaa ja laatua. Vastausten joukossa oli myös muutama vastaaja, joiden mielestä kilpailutus sopii hyvin henkilökohtaisen avun palveluun. Tätä oli perusteltu sillä, että kyseessä on sen verran tavanomainen palvelu, että sille on helppo määritellä kriteerit ja palveluntuottajiakin on tarjolla. Suhteellisen pienet tuntimäärät suuntaavat kuntia ottamaan palvelusetelit käyttöön palvelun järjestämiseksi. 6

7 Vastausten perusteella kilpailutus edellyttää kunnalta hyvää kilpailutettavan kohteen määrittelyä, jotta palveluja tuottavat yritykset osaavat ja tietävät mitä tarjota. Lisäksi asiakkaiden yksilölliset tarpeet tulisi saada hyvin esille, millä osaltaan voitaisiin edistää pelkän palvelun eli avustamisen sisällön hankintaa tai kilpailuttamista. Nykyjärjestelmässä näin ei vielä tapahdu, kun palveluasumisen järjestämisessä mukana on usein myös asumisen järjestäminen eli tilakysymykset. Joka tapauksessa ratkaisut koskevat aina yksittäisiä ihmisiä ja ne ovat yksilöllisiä, mikä puhuu usein ryhmäperusteista kilpailutusta vastaan. Erään vastaajan mukaan myös yleinen hintakehitys pakottaa kilpailuttamaan palveluita, minkä vastaaja näkee keinona pitää kustannusten nousu edes jotenkin hallinnassa. 7 6 Tulevat hankinnat Kyselyssä (K19-20) tiedusteltiin kuntien tulevien vuosien suunnitelmista käynnistää vaikeavammaisten palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun hankintoja. Kaksi kunta suunnittelee palveluasumisen hankinta vuoden 2011 aikana. Viisi (5) kuntaa suunnittelee vaikeavammaisten palveluasumisen hankintaa vuonna 2012 ja kahdella kunnalla on suunnitelmissa hankinnat vuonna 2013 tai sen jälkeen. Henkilökohtaisessa avussa kuntien tulevaisuuden suunnitelmissa on lisätä palvelusetelin palveluntuottajia, ottaa käyttöön palveluseteli sekä käynnistää alueellinen henkilökohtaisen avun keskus. 7 Vammaispalveluiden laadun määrittelystä Kysymykseen (K21-22), joka liittyi palveluasumisen hankinnan asiakirjoissa (tarjouspyyntö, palvelukuvaus, sopimus) määriteltävään laatuun, vastasi runsas puolet kaikista kyselyyn vastanneista (9/15), ja näistä valtaosa (7) ilmoitti määrittelevänsä laatua palveluasumisen asiakirjoissa, kun taas muutaman yksittäisen vastaajan (3) kohdalla laatu ei tullut asiakirjoissa määritellyksi. Henkilökohtaiseen apuun liittyvien hankinnan asiakirjojen kohdalla kuudessa kunnassa henkilökohtaisen avun palvelun laatua ei ollut määritelty, mutta muutamissa tapauksissa (3) näin on tapahtunut. On mahdollista, että kysymyksen asettelu oli joidenkin vastaajien mielestä hankalasti tulkittavissa. Tätä oletusta tukee erään vastaajan kommentti, jossa hän toteaa niin, että koska he eivät ole kilpailuttaneet vaikeavammaisten palveluita, niin vastauksen on pakko olla ei (ole määritelty palvelun laatua). Asiakkaaseen liittyviä laatutekijöitä vaikeavammaisten palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun hankinnan asiakirjoissa kartoitettiin kysymyksessä (K22 24). Palveluasumisen osalta vastauksia tuli melko tasan puolelta vastaajista (7) ja henkilökohtaisen avun osalta hieman vähemmän (5). Palveluasumiseen liittyen avoimet vastaukset sisälsivät monenlaisia laatutekijöitä, joista osa on enemmän tai vähemmän konkreettisia ja rakenteellisia elementtejä, kun taas osa laatutekijöistä liittyy välittömämmin tai suoraan käyttäjäasiakkaaseen ja tämän elämään. Palveluntuottajan on ensinnäkin täytettävä yleiset asetetut vaatimukset kuten luvat, rekisterit, henkilöstön oikea mitoitus ja ammattitaito. Sopimuspohjalta palveluntuottajan tulee lisäksi täyttää kriteerit

8 fyysisistä tiloista (sijainti, ympäristö, koko, saniteettitilat) ja niiden käytöstä, laitteista ja välineistä, tarjottavan palvelun määrästä ja sisällöstä sekä henkilökunnan työpanoksesta. Laatutekijöinä mainittiin myös kuntouttava työote ja toiminta, yksilölliset suunnitelmat sekä toimintakyvyn säännölliset arvioinnit. Edellä mainittujen lisäksi palveluasumisen laatutekijät liittyvät palveluntuottajan luotettavuuteen, saavutettavuuteen, turvallisuuteen, asiakaslähtöisyyteen, esteettömyyteen sekä laadun seurantaan. Laatutekijöihin lasketaan vastausten perusteella myös asiakkaille/omaisille suoritettavat tyytyväisyyskyselyt sekä suoran palautteen käsittelyt. Eräs vastaaja tiivisti laatuasian niin, että heidän kunnassa tehdään palveluntuottajan kanssa yksilökohtainen sopimus ( mitään yleistä sopimusta ei ole ), ja laadun osalta tärkeintä prosessissa on löytää asiakkaalle sopivin paikka. Henkilökohtaisen avun kohdalla asiakkaaseen vaikuttavat laatutekijät poikkesivat osin palveluasumisesta johtuen palvelun luonteesta. Vastaajat toivat esille, että henkilökohtaisen avun sopimussuhde on asiakkaan ja palveluntuottajan välinen, ja usein asiakas itse hankkii avustajansa ja toimii tämän työnantajana. Eikä henkilökohtaiseen apuun liity palveluasumisen kaltaisia hankinta-asiakirjoja, vaan kriteerit on laadittu esimerkiksi palvelusetelin käyttöä ja palveluntuottajien yleisiä kriteereitä silmällä pitäen. Luonnollisesti palveluntuottajalta edellytetään kuitenkin yleisiä vaatimuksia kuten luvat, rekisterit, luotettavuus, soveltuvuus, koulutus ja sitoutuminen hyvään palveluun, johon sisältyy laadunvalvonta sekä säännöllinen maksajan eli kunnan informointi. Vaikka sopimus on asiakkaan ja palveluntuottajan välinen, niin asiakkaalla on oikeus ja velvollisuuskin reklamoida välittömästi kuntaa havaitsemistaan laatupoikkeamista. Kysymykseen (K25), jolla pyrittiin selvittämään laatukriteerien muodostumista ja sitä, millaista tietämystä niiden laadinnassa on käytetty, tuli vastaus noin puolelta (8) vastaajista. Avoimet vastaukset toivat esille pari keskeistä laadun muodostumisen tekijää. Ensimmäisenä näkyvänä tekijänä laatuelementtien syntymisessä on yhteistyö esimerkiksi muiden kuntien kanssa, eli toisten käyttämiä malleja ja kokemuksia käytetään hyödyksi omissa hankinnoissa. Toinen määrittelyn apu on valtakunnallisesti hyväksytyt laatukriteerit ja vaatimukset sekä erilaiset asiantuntijoiden (esimerkiksi järjestöjen ja konsulttien) laatimat laatusuositukset. Myös asiakaspalautteet mainittiin eräänä huomioon otettavana laadun määrittelyyn liittyvänä seikkana. Aina vammaispalveluista päättävän viranhaltijan tiedossa ei kuitenkaan ole se, mistä tai miten laatuun liittyvät kriteerit ovat muodostuneet. Kysymykseen hankintaprosessin valintaperusteista (K26-27) vastaajat (7/15) ilmoittivat vaikeavammaisten palveluasumisen hankintaprosessin valintaperusteena käyttäneensä kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta. Pariin vastaukseen oli lisätty hinnan ja laadun välinen painoarvo 80/20 prosenttia. Parissa muussa vastauksessa todettiin, että joko kilpailutuksia palveluasumisen järjestämisestä ei ollut, tai niitä oli ollut vain yksi, joten varsinaista laadun painoarvoa ei ollut kunnassa määritelty. Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun hankintaprosessin valintaperusteen kohdalla vähäiset vastaukset (4) jakaantuivat tasan (2 2) kokonaistaloudellisesti edullisimman ja halvimman tarjouksen välillä. Kysymykseen (K28) vammaispalveluiden hankintasopimuksessa määritellyn laadun toteutumisen seuraamisesta vastasi kutakuinkin puolet vastaajista (7), ja tässä kohdassa toistetuimmaksi tekijäksi nousi kunnan tekemä asiakasyhteistyö esimerkiksi erilaisten asiakaspalautteiden, tyytyväisyyskyselyiden tai säännöllisesti toimitettavien palvelu- ja asiakassuunnitelmien päivittämisten ja tarkistamisten kautta. Myös omaisten merkitys palautekontaktina tuotiin esille. Toinen paljon esille tuotu keino laadun toteutumisen seuraamiseen 8

9 ovat lait ja selkeästi laaditut (hankinta)sopimukset sekä sopimuskatselmukset. Vastaajat totesivat, että palveluiden valvontavelvollisuus nousee laista, ja se edellyttää kuntia valvomaan säännöllisesti sosiaalipalveluiden tuottajia ja esimerkiksi palvelutuottajien asiakas- ja omaistyytyväisyyskyselyistä on raportoitava kunnalle. Henkilökohtaisen avun palvelusetelikäytännössä toimitaan taas niin, että palveluntuottajat hyväksyvät tuottamaansa palvelua koskevan sääntökirjan, jonka jälkeen asiakkaan tulee osata valvoa, että hänen saamansa palvelu on ennalta sovitun mukaista. 9 8 Asiakaspalautteet Asiakaspalautteilla ja asiakastyytyväisyyskyselyillä saadaan esille asiakkaan näkemys laadusta. Vastaajat ilmoittivat (K29) että, palvelun tilaajana he saavat palveluiden tuottajien keräämän asiakaspalautteen käyttöönsä useammin palveluasumisen osalta (8) kuin henkilökohtaisesta avusta (4). Palveluasumisestakaan kaikkien vastaajien (5) mukaan heille ei tule palveluntuottajan keräämää asiakaspalautetta. Henkilökohtaisen avun kohdalla kysymys palveluntuottajan keräämästä palautteesta oli ongelmallinen, koska palvelun toteuttaminen perustuu usein yksittäiseen avustajan ja vammaisen henkilön väliseen työsopimussuhteeseen, eikä varsinaista asiakaspalautetta yleensä kerätä, vaan palvelun toimivuuden arviointi tulee tehdä toisella tavalla. Kun kysyttiin palvelun tilaajan eli kunnan viranomaisten itsensä keräämää palautetta (K30-31). Vastauksista (n = 15) kävi ilmi, että vastaajakunnista puolet (7) kerää vaikeavammaisten palveluasumisen asiakkailta tai heidän läheisiltään palautetta. Pari vastaajaa ilmoitti kyselyssä, että vaikka palautetta vammaispalveluista ei varsinaisesti kerätä, heille saapui palautetta esimerkiksi kehittämisehdotusten muodossa. Toisaalta palautetta kerättiin myös suullisesti esimerkiksi palvelusuunnitelmien teon yhteydessä tai muussa sosiaalityöntekijän yhteydenpidossa. Itse asiassa vain harvassa vastauksessa mainittiin suoraan asiakaskysely tai -palaute käyttäjäkokemuksen palautteen keräämismenetelmänä. Myönteisestä palveluasumisen palautteesta eli kiitoksista kirjoitettiin vain muutamassa vastauksessa (4), ja hyvä palaute liittyi vastausten perusteella hoidon laatuun, hyvään ja ammattitaitoiseen henkilökuntaan sekä mielekkääksi koettuun toimintaan. Moittivista palautteista kirjoitettiin vielä harvemmin (3), ja ne sisälsivät kuvausta esimerkiksi siitä, kun asiakkaiden yksilölliset tarpeet eivät aina toteudu ja joudutaan tekemään kompromisseja. Myös palveluasumispaikkojen ja henkilökunnan vähyydestä tai asiakkaiden paljosta määrästä oli saatu negatiivista palautetta. Kehittämisehdotuksessa mainittiin tarvittavan erityisryhmille (mielenterveyskuntoutujille) asumispalveluita. Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkailta tai heidän läheisiltään käyttäjäpalautetta ilmoitettiin kunnissa kerättävän melkein yhtä usein (6) kuin ei kerättävän (7). Parin vastaajan luettelemat hyvät palautteet liittyivät henkilökohtaisessa avussa palvelun luotettavuuteen, sopivuuteen sekä toimintavarmuuteen. Kielteiset palautteet koskivat ongelmia löytää pätevä avustaja sekä tilannetta, jossa asiakkaan ja avustajan väliset henkilökemiat eivät toimi.

10 10 9 Millaista tukea hankinnoista vastaaville viranhaltijoille Kysymys siitä (K32), millaista tukea vaikeavammaisten palveluista päättävät kunnan viranhaltijat kaipaisivat, toi esille eri vastaajien (6) yhtäläisenä viestinä sen, että hankinnan prosessiosaaminen ei ole yksinkertainen eikä helppo asia. Osa toivoi selkeästi koulutusta hankintaosaamisesta ja kilpailutuksesta tarkentaen tarpeen liittyvän esimerkiksi tarjouspyynnön laatimiseen ja sen oikeellisuuteen tai siihen, milloin ja missä tilanteissa on mahdollista käyttää tulkintana sosiaalihuollon erityisharkintaa, mikä tarkoittaa ei kilpailutukselle. Muut asiat, jotka vammaispalveluiden hankintamenettelyssä pitäisi ottaa huomioon, liittyvät esimerkiksi hankintamenettelyn tiukkuuteen ja rajoituksiin. Toisin sanoen hankintamenettelyltä toivottiin joustavuutta sen suhteen, että olisi mahdollisuus joko kilpailuttaa palvelu tai hankkia se suorahankintana. Hankinnan lähtökohdan tulisi palvella nimenomaisesti vammaispalveluiden asiakkaiden tarpeita. Asiakkaiden palvelutarpeisiin liittyy usein myös kiireellisyys, eli tilannekohtainen aikataulu pitäisi huomioida palveluiden hankinnassa. Esimerkiksi kuukauden sisällä vastattava kiireellinen palvelun tarve on haasteellinen tilanne hankintamenettelyn suhteen. Markkinatilanteen tuntemisen helpottamiseksi ehdotettiin myös yhteistä tietopankkia, joka sisältäisi olemassa olevat vammaispalveluita tuottavat palveluyksiköt. Myös erilaisiin palveluasumisen tila- ja sijaintikysymyksiinkin vammaispalveluiden hankintamenettelyssä otettiin kantaa. Palveluasumisen tilojen ja asuntojen hankinta tai rakennuttaminen tulisi olla ratkaistuna ennen kuin yksilöllisiä palveluita aletaan kilpailuttaa. Lisäksi näiltä tiloilta ja asunnoilta tulisi edellyttää hyvää ja keskeistä sijaintia osana muuta asumista, hyvät liikenneyhteydet ja esteetöntä asuinympäristöä. 10 Toiveita Rotia palveluihin -projektille Kyselyn lopuksi (K33) kuntien vammaispalveluiden hankinnoista vastaavilta henkilöiltä tiedusteltiin sitä, millaisia toiveita tai odotuksia heillä mahdollisesti on Invalidiliiton Rotia palveluihin -projektin toiminnan osalta liittyen käyttäjäkokemuksen asiantuntemuksen edistämiseen. Selkeä toive liittyi tiedon saantiin. Tietoa toivottiin saatavan sisällöllisen asiantuntemuksen vahvistamiseksi kilpailutusprosessiin liittyvistä asioista. Olisi hyvä havainnollistaa asiaa esimerkiksi vammaispalveluiden kilpailuttamisen mallilla. Lisäksi tietoa kaivattiin siitä, miten muualla Suomessa on näissä asioissa toimittu ja millä lopputuloksella. Vastaajia kiinnostaa vertailutiedot muiden kuntien kokemuksista ja siitä, missä ovat mahdollisesti käytössä hyvät ja toimivat käytännöt. Kaikkiaan niiden kolmasosan (5) vastaajien joukossa, jotka kysymykseen olivat vastanneet, tiivistyivät odotukset sekä vammaispalveluiden hankintamenettelyyn että projektin kautta tulevaan tietoon. Esiselvityksen kaltaisen kyselyn nähtiin tuottavan kunnille uutta tietoa vammaispalveluiden järjestämistavoista, hankinnoista ja niiden vaikutuksista. Halutaan olla kuulolla projektin myötä saatavasta tiedosta ja kokemuksista ja toivotaan mahdollisuutta niiden hyödyntämiseen omassa työssä. Mahdolliset asiantuntijaluennot, koulutustilaisuudet ja hankintatyöpajat nähdään kiinnostavina mahdollisuuksina, kun vammaispalveluiden hankinta ja kilpailutus ovat tänä päivänä tärkeitä ja ajankohtaisia asioita monessa kunnassa. Kaksi kyselyyn vastannutta kaupunkia (Turku ja Kuopio) osoittivat rohkeutta ja kiinnostusta lähteä käynnistämään yhteistyötä Rotia-projektin kanssa.

11 11 11 Yhteenveto ja johtopäätökset Invalidiliiton Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluihin -projektissa toteutettiin elokuussa 2011 esiselvitys kuntien toteuttamista (VPL) vaikeavammaisten palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun -palvelujen järjestämisestä, hankinnoista ja kehittämistarpeista. Aineisto kerättiin sähköisellä Webropol-kyselyllä, joka toimitettiin noin 60 keskisuureen ja suureen kuntaan. Kyselyyn vastasi 15 kunnan (25 %) vammaispalveluista vastaavaa vammaispalvelupäällikköä ja sosiaalityöntekijää. Esiselvityksen pääteemat keskittyivät vammaispalvelujen toteutukseen ja laadun määrittelyyn palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun hankinnoissa. Hankinnan prosessi pakottaa kuntia määrittelemään palveluntuottajilta edellyttämänsä konkreettisen palvelun laadun, jonka todentumista palveluiden seurannassa arvioidaan. Hankintojen yhteydessä palveluiden laadun määrittelyyn vaikuttavat toisten kuntien kokemukset, valtakunnalliset laatusuositukset, asiantuntijalausunnot ja myös asiakaspalautteet. Vaikeavammaisten asiakkaiden palveluhankinnan kohde olisi osattava kuvailla mahdollisimman yksityiskohtaisesti, jotta palveluntuottajat tietäisivät, mihin he todellisesti ovat ryhtymässä. Tämän ohella sopivat ja esteettömät asunnot keskeisellä sijainnilla ja toimivilla liikenneyhteyksillä tulisi olla valmiina ennen hankintaa, jotta päästäisiin itse palvelun (avustamisen sisällön) kilpailuttamiseen. Esiselvityksen vastausten perusteella vaikeavammaisten kuntalaisten tarvitsemien palveluiden järjestämisessä avoin hankintamenettely ei aina sovi yksilöllisten ja massapalveluista poikkeavien palveluiden hankintaan. Asiakkaiden yksilölliset tarpeet, toiveet ja muuttuvat tilanteet pitäisi pystyä huomioimaan ryhmäperustaista hankintamenettelyä paremmin. Kuntiin tarvitaan lisää osaamista hankintamenettelyyn ja vammaispalveluiden sisällön ja laadun määrittelyyn, joustoa hankintamenettelyyn, lisää palveluntuottajia ja tietopankki tarjolla olevista palveluyksiköistä, kun tavoitteena on palveluiden käyttäjäasiakkaan tarvetta vastaava yksilöllinen palvelu sopimuskauden aikana. Kunnat arvioivat palvelun laadun toteutumista asiakasyhteistyön avulla sekä ostopalvelusopimusten seurantaneuvottelulla ja myös lait ohjaavat laadun toteutumisen arviointiin ja valvontaan. Kunta on riippuvainen palveluntuottajan keräämästä asiakastiedosta, eikä kunta pääsääntöisesti kerää suoraan asiakaspalautetta ostopalveluiden asiakkailta. Tulevilla sosiaalipalvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelmilla pyritäänkin lisäämään palveluntuottajien velvollisuutta kuvata ja valvoa itse palveluidensa laatua, jolloin myös asiakas voi paremmin osallistua palveluiden laadun arviointiin. Tärkeää myös on, että kunnan ja asiakkaan välillä tehty palvelusuunnitelma sekä asiakkaan ja palvelun tuottajan välinen palvelusitoumus vastaavat asiakkaan yksilöllistä tarvetta ja todellisuutta. Voisivatko kunnat hyödyntää yksilöllisiä palvelusuunnitelmia nykyistä paremmin palveluiden tavoitteiden asettelussa ja hankintaan liittyvässä palvelumäärittelyssä sekä voisiko palvelusuunnitelman tarkastuksen yhteyteen yhdistää myös palvelujen toteutumisen arviointia ja suoran asiakaspalautteen keräämisetä palvelujen toteutuksesta? Vastaajakunnat toivoivat vaikeavammaisten palveluiden hankintamenettelyn muuttuvan joustavammaksi, jotta se sallisi yksilöllisten tilanteiden (kiire ja erilaiset tarpeet) aidon

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa.

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Kenelle: Kysely kunnan vammaispalveluista vastaavalle viranhaltijalle. Kyselyn tarkoitus: Kyselyn avulla selvitetään

Lisätiedot

Käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan

Käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan Käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan Vammaispalvelut 2013 13.-14.2.2013 Messukeskus, Helsinki Tiina Lappalainen, projektipäällikkö, YTM, ry Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely

Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely Kyselyn tarkoitus Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa Terveyspalvelualan yritysten käsityksiä hankintalainsäädännön uudistamisesta Vastaajia 37 kpl

Lisätiedot

Palveluseteli hankintamuotona

Palveluseteli hankintamuotona Palveluseteli hankintamuotona Työllisyysseminaari 23.2.2017 Virpi Noronen Yleistä palvelusetelistä 1/2 Tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaalija terveydenhuoltopalveluita Palveluja tuottavat kunnan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Palvelusuunnitelman merkitys korostuu! Palvelusuunnitelma Yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä asiakkaan ja hänen läheistensä

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Vammaispalvelun palveluseteliprojekti henkilökohtaista apua palvelusetelillä

Vammaispalvelun palveluseteliprojekti henkilökohtaista apua palvelusetelillä Vammaispalvelun palveluseteliprojekti henkilökohtaista apua palvelusetelillä Henkilökohtaisen avun päivät 21.-22.9.2010 Projektin puitteet Osana Sitran valtakunnallista palvelusetelihanketta Kesto 02/10-12/10

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen - käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan

Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen - käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen - käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan Henkilökohtaisen avun päivät 26.9.2012, Helsinki Tiina Lappalainen projektipäällikkö ry /Rotia-projekti

Lisätiedot

Hallituksen esitys hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 108/2016 vp)

Hallituksen esitys hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 108/2016 vp) Hallituksen esitys hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 108/2016 vp) Talousvaliokunta 19.10.2016 Sote-hankintojen laatu ja vammaispalvelut Työ- ja elinkeinoministeriö Sote-palvelut Hankintalaki

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Asumispalvelujen hankinta

Asumispalvelujen hankinta Asumispalvelujen hankinta Vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 mukainen Asiakasmäärä n. 70 -> Hankinnan arvo n. 18M Ajalle 1.3.2017-28.2.2021, + 2 v (optio)

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa Katriina Kunttu 2.11.2016 Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa käytössä kaikki 4 vaihtoehtoa: Työnantajamalli Ostopalvelu Palveluseteli Henkilökohtainen

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin?

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Kuntamarkkinat 11.9.2013. Marko Kankare kaupungingeodeetti KAUPUNKI PÄHKINÄNKUORESSA Asukasluku 46 000, kasvu alle 1 % / vuosi,

Lisätiedot

Kuntakyselyn tulokset 2014 PALAUTEKYSELY PALVELUASUMISEN ASIAKKAIDEN KOTIKUNNILLE 2014

Kuntakyselyn tulokset 2014 PALAUTEKYSELY PALVELUASUMISEN ASIAKKAIDEN KOTIKUNNILLE 2014 PALAUTEKYSELY PALVELUASUMISEN ASIAKKAIDEN KOTIKUNNILLE 2014 Kyselyn toteutuksesta Kysely lähetetty kaikkiin kuntiin, joilla on asiakkaita säätiön palveluasumisessa Samalla vastaajalla voi olla useita asiakkaita

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu Heli Kulmala 1

Henkilökohtainen apu Heli Kulmala 1 Henkilökohtainen apu Heli Kulmala 1 Vammaispalvelulaki Henkilökohtainen apu on subjektiivinen oikeus vaikeavammaisille henkilöille Henkilö, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUIDEN HANKINTA

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUIDEN HANKINTA VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUIDEN HANKINTA Lisäkysymykset Kysymys 1. Kohta Toimialan rekisteri: Kopio rekisteröintipäätöksestä/hakemuksesta: Mikäli tarjoamme toimintaa usean

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Palvelujen ja tukitoimien yksilöllinen järjestäminen palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Esitys perustuu 9.11.2012 hyväksyttyyn väitöskirjaan Unohtuuko vanhus? Oikeustieteellinen tutkimus hallintosopimuksen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen

Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen Sote 38/15.3.2016 Sote 222/15.12.2015 Sote 111/23.6.2015 Riihimäen kaupunki ostaa kehitysvammaisten autettua palveluasumista yksityisiltä

Lisätiedot

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Palvelusetelistä hyötyä Rovaniemelle Seteliä käytetty jo 10 v ajan vanhuspalveluissa

Lisätiedot

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA 1. Sopimuksen osapuolet Palvelun tilaaja Kinnulan kunta/perusturva Keskustie 45 43900 Kinnula Y-tunnus: 0242816-6 Yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Kokemuksia välittömän palautteen keräämisestä Etelä-Savon Ohjaamoissa. Mikkelissä Heikki Kantonen / TKI-asiantuntija

Kokemuksia välittömän palautteen keräämisestä Etelä-Savon Ohjaamoissa. Mikkelissä Heikki Kantonen / TKI-asiantuntija Kokemuksia välittömän palautteen keräämisestä Etelä-Savon Ohjaamoissa Mikkelissä 11.10.2016 Heikki Kantonen / TKI-asiantuntija Välittömän palautteen kerääminen Palautteen keräämisen laitteet hankittu kokeilukäyttöön

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa Kyselytutkimus standardeista ja niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa 1 Aineisto ja menetelmä Kysely yrityksille ja valvojille keväällä 2015 Osa kysymyksistä yhteisiä Tietämykset ja käsitykset standardeista

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011 Perusterveydenhuollon suunta 0 kyselytutkimuksen tulokset Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto..0 Johdanto Perusterveysbarometri 0 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin?

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto Kuntaseminaari Eskoossa 28.10.2016 1 11/8/2016 YK-sopimus ja asuminen 9 art. Varmistetaan vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Psykiatrisen palveluasumisen hankinta 749/02.08.00/2013

Psykiatrisen palveluasumisen hankinta 749/02.08.00/2013 1 (7) 28.8.2013 Psykiatrisen palveluasumisen hankinta 749/02.08.00/2013 Tarjouspyyntöön on tullut määräaikaan 23.8.2013 mennessä seuraavat 35 kysymystä, joihin vastaamme alla. Liitteitä 5 ja 6 on korjattu,

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE 15.4.2015 KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVOJINA LUPAVIRANOMAISTEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 19/2015 1 (6) 5 Vaikeavammaisten palveluasumisen hankinnan kilpailutuksen periaatteet ja ehdot HEL 2015-011023 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetointi kokemuksia kehittämistyöstä. Aarne Rajalahti,

Henkilökohtainen budjetointi kokemuksia kehittämistyöstä. Aarne Rajalahti, Henkilökohtainen budjetointi kokemuksia kehittämistyöstä Aarne Rajalahti, 24.2.2016 Vammaispalvelut suunniteltava yksilöllisesti Vammaisella ihmisellä ja hänen läheisillään pitää olla todellinen mahdollisuus

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

Minkälaiset käytännöt ohjaavat palveluasumishankintojen suunnittelua?

Minkälaiset käytännöt ohjaavat palveluasumishankintojen suunnittelua? Minkälaiset käytännöt ohjaavat palveluasumishankintojen suunnittelua? Kaupunkien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen strategiset lähtökohdat ohjaavat suuntaa-antavasti palveluiden ulkoiseen hankkimiseen

Lisätiedot

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Raportti 1 (2) 1882/05.01.05.07/2010 22.06.2010 VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Valviran ja Aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Polycon Oy toteutti helmikuussa 2016 palse.fi -portaalin käyttäjille kohdistetun kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää palveluntuottajien kokemuksia

Lisätiedot

ARJEN KESKIÖSSÄ

ARJEN KESKIÖSSÄ ARJEN KESKIÖSSÄ 2012-2014 Lähiyhteisöjen ja asuntoverkostojen suunnittelu Uudet asumisratkaisut yhteistoiminnallisena kehittämisenä Tulosten ja vaikutusten arviointi 1. Asukkaiden toiveet ja tarpeet: asuminen,

Lisätiedot

SOPIMUS TYÖASEMIEN KILPAILUTTAMISESTA. eps työasemakonseptointi

SOPIMUS TYÖASEMIEN KILPAILUTTAMISESTA. eps työasemakonseptointi SOPIMUS TYÖASEMIEN KILPAILUTTAMISESTA eps työasemakonseptointi SOPIMUS TYÖASEMIEN KILPAILUTTAMISESTA 1.Johdanto Pohjois-Suomen kaupungit: Kuusamo, Oulu ja Rovaniemi (jäljempänä: eps-kaupungit) ovat allekirjoittaneet

Lisätiedot

Vaikeavammaisten uusien asumispalvelujen tuottaminen palveluntuottajan näkökulmasta

Vaikeavammaisten uusien asumispalvelujen tuottaminen palveluntuottajan näkökulmasta Vaikeavammaisten uusien asumispalvelujen tuottaminen palveluntuottajan näkökulmasta Keski-Suomen Vammaispalvelutyöryhmä 11.5.2015 Leena Yksjärvi Business intelligence -päällikkö Validia Asuminen Validia

Lisätiedot

TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN

TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on sosiaalihuollon erityispalvelujen asiakaslähtöinen osaaja, tuottaja ja kehittäjä. Eskoo on erikoistunut vammaispalveluihin ja lastensuojeluun.

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/6 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Joensuun kaupunki / Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Joensuun kaupunki / Kaupunkirakenneyksikkö Joensuun kaupunki

Lisätiedot

Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015

Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015 1 Minna Heinonen Sosionomi (AMK) opiskelija, Karelia-ammattikorkeakoulu Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015 Tämä asiakaskysely on koottu

Lisätiedot

Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin

Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin Liikenne- ja viestintävaliokunta 13.10.2016 Esityksen sisältö 1. Hankintaan liittyvät lainsäädännön soveltamisalakysymykset 2. Liikennekaaren mukaiset hankinnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 467 20.08.2007 Kunnanhallitus 644 10.12.2007 Kunnanhallitus 32 07.01.2008 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN 464/01/013/2007 KHALL 467

Kunnanhallitus 467 20.08.2007 Kunnanhallitus 644 10.12.2007 Kunnanhallitus 32 07.01.2008 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN 464/01/013/2007 KHALL 467 Kunnanhallitus 467 20.08.2007 Kunnanhallitus 644 10.12.2007 Kunnanhallitus 32 07.01.2008 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN 464/01/013/2007 KHALL 467 Seutukunnan kunnille sekä kuntayhtymille on tullut

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on rahallinen avustus kunnalta. Palvelusetelillä voi ostaa palveluita, jotka kunnan kuuluu järjestää asukkailleen. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136 14.05.2013 Sivu 1 / 1 2320/12.01.00/2013 136 Koulukohtaisen budjetin vaikutus oppimisen ja koulunkäynnin tuen muotojen antamisen mahdollisuuksiin sekä kieli- ja kulttuuriryhmien kohdennetun resursoinnin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015 Kuopion kaupunki 1 (5) Strategisia linjauksia asumispalveluiden toiminnallisiin muutoksiin ja kasvavaan asumispalveluiden tarpeisiin 1.1.2017 alkaen / palveluiden järjestäjänä vastaa kunnan tehtäväksi

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Työ- ja elinkeinoministeriö Hallitusneuvos Päivi Kerminen Pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT:

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: Kuvaus palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja palveluiden tasoista. PALVELUTASO 1 Asiakas suoriutuu päivittäisistä

Lisätiedot

Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta. Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1.

Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta. Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1. Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1.2012 Kelahalli Suhde muuhun lainsäädäntöön Suhde erityislakeihin oltava selkeä Lakien

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa Markku Mattila 28.5.2013 Ennakoiva valvonta Reaktiivinen valvonta Sopimusvalvonta/ -seuranta Hyvinvointilautakunnan delegointisäännön mukaan tilaaja-

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - Vaikeavammaisten palveluasumisen ja lyhytaikaishoidon hankinta

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - Vaikeavammaisten palveluasumisen ja lyhytaikaishoidon hankinta 1/11 hankintasopimukset - 1786/02.08.00.00.00/2016 (71986) I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Salo Postinumero 24101

Lisätiedot

AMO prosessin osallistuneiden näkemys ihanneprosessista

AMO prosessin osallistuneiden näkemys ihanneprosessista AMO prosessin osallistuneiden näkemys ihanneprosessista Ninni Saarinen, Annika Kangas & Heli Saarikoski Oulu 13.-14.3. Metsävarojen käytön laitos, Metsäntutkimuslaitos Q menetelmä Menetelmän idea on tutkia

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki. Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.fi Kehitysvammaisten asumista koskeva selvitystyö (2011-2012,

Lisätiedot

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon:

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSLOMAKE (A/4) 1 (7) Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: A/4. AVOKUNTOUTUS Palveluntuottaja: Tarjottava

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta.

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta Tarjoaja Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (päätöksen tiedoksiantoa varten) Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103 18.11.2015 Sivu 1 / 1 4856/2015 02.08.00 103 Vammaisten asumisen palvelujen hankinnan periaatteet Valmistelijat / lisätiedot: Nina Hiltunen, puh. 046 877 3466 Anu Autio, puh. 043 825 9890 Sami Saario,

Lisätiedot

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari 16.12.2015 Anna Haverinen, vanhustyön johtaja, Oulun kaupunki Oulu on Suomen viidenneksi suurin

Lisätiedot

Julkiset innovatiiviset hankinnat

Julkiset innovatiiviset hankinnat Julkiset innovatiiviset hankinnat Miten julkishallinto kykenee hankkimaan esimerkiksi innovatiivisia cleantech-ratkaisuja? Antti Tuukkanen hankinta-asiantuntija KL-Kuntahankinnat Oy Innovatiivisuus, agenda

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) TYP-aluekierros

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU31395 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU31395 Päiväys 1/14 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Kontiolahden kunta Lieksan kaupunki Liperin kunta Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali-

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus koskien Naantalin kaupungin kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden palveluntuottajien valintaa ajalle

Oikaisuvaatimus koskien Naantalin kaupungin kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden palveluntuottajien valintaa ajalle Sosiaali- ja terveyslautakunta 43 24.06.2015 Oikaisuvaatimus koskien Naantalin kaupungin kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden palveluntuottajien valintaa ajalle 1.8.2016 31.7.2019 Sosiaali-

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2015 1 (6) 325 Vaikeavammaisten palveluasumisen hankinnan kilpailutuksen periaatteet ja ehdot HEL 2015-011023 T 02 08 02 00 Päätös Käsittely päätti panna asian pöydälle.

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (5) 197 Hiv-infektion saaneiden huumeiden käyttäjien erityispalvelujen hankinta HEL 2014-007306 T 02 08 02 01 Päätös Käsittely päätti hyväksyä hiv-infektion saaneiden

Lisätiedot

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 % KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUSUNTO ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN Kunta Orivesi 562 Kuntakoodi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen Asiakkaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2019 alkaen Uudet maakunnat alkavat vastata sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueensa asukkaille 1.1.2019. Asiakas voi valita palvelun julkisen, yksityisen

Lisätiedot

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 1(7) Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 2(7) TARJOUSPYYNTÖ Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille. 1. HANKINNAN TAUSTA JA TARKOITUS Oulun kaupungin Konsernipalveluiden

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

PÄIHDEHUOLLON TILANNE JA TULEVAISUUS ESPOOSSA gsm Mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällikkö

PÄIHDEHUOLLON TILANNE JA TULEVAISUUS ESPOOSSA gsm Mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällikkö PÄIHDEHUOLLON TILANNE JA TULEVAISUUS ESPOOSSA 7.4.2014 Eija-Inkeri.Kailassuo@espoo.fi gsm 050 5145 076 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällikkö Alkoholinkäytöstä on syytä olla huolissaan Lähde: Teuvo

Lisätiedot

KYSELY Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2011

KYSELY Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2011 KYSELY Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2011 ISBN 978-951-805-534-4 (pdf) 10/2012 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Kansainvälisen toiminnan resurssit

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 3/2015 26 4.5 Yksityisen sektorin asema Nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU31531 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU31531 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Yhdenvertaisuusvaltuutettu 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Ulrika Krook 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

Sosiaalinen näkökulma julkisissa hankinnoissa case Espoo. 21.10.2010 Timo Martelius Strategisen hankintatoiminnan johtaja

Sosiaalinen näkökulma julkisissa hankinnoissa case Espoo. 21.10.2010 Timo Martelius Strategisen hankintatoiminnan johtaja Sosiaalinen näkökulma julkisissa hankinnoissa case Espoo 21.10.2010 Timo Martelius Strategisen hankintatoiminnan johtaja Espoon kaupungin strategia + ohjeet Hankintaohje on sosiaalisten kriteerien osalta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot