ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA"

Transkriptio

1 ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA Anita Rotso - Laura Salli - Tarja Ylöstalo Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan laitos Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto/ Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) Terveydenhoitaja (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Anita Rotso, Laura Salli & Tarja Ylöstalo. Diakonia ammattikorkeakoulu/lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan laitos. Asiakastyytyväisyys Lahden kotisairaalatoiminnassa. Syksy 2008, 70 s., 4 liitettä. Palvelujen laadun kehittäminen on ajankohtainen haaste terveydenhuollossa. Potilaan tyytyväisyys on olennainen hoidon tavoite ja siten osa hoidon laatua. Tutkimalla potilaiden asiakastyytyväisyyttä saadaan arvokasta tietoa, jotta hoidon laatua voidaan kehittää entistä paremmaksi ja potilaslähtöisemmäksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa asiakastyytyväisyyttä Lahden Kotisairaalatoiminnassa. Tutkimuksen avulla selvitettiin potilaiden tyytyväisyyttä hoitavan henkilöstön ammatillisiin valmiuksiin, potilasohjaukseen ja tiedon saantiin sekä turvallisuuteen. Lisäksi selvitettiin potilaiden taustatekijöiden merkitystä asiakastyytyväisyyteen. Asiakkailta saatu palaute antaa Kotisairaalan henkilöstölle välineitä arvioida omaa työtään sekä kannustaa heitä kehittämään omia valmiuksiaan työntekijöinä. Tutkimus toteutettiin strukturoituna kyselynä, joka sisälsi myös yhden avoimen kysymyksen. Tutkimus suoritettiin kokonaistutkimuksena, jotta kaikki eri syistä hoidossa olleet potilaat tulisivat edustetusti tutkimukseen mukaan. Tutkimusaineistoa kerättiin välisenä aikana, jolloin Kotisairaalassa oli hoidettavana 69 potilasta. Kotisairaalan henkilökunta jakoi heille kyselylomakkeet saatekirjeineen hoidon päättyessä. Kyselyistä 38 palautui postin kautta tutkijoille eli vastausprosentti oli 55. Tutkimusaineisto analysoitiin Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. Vastaajista kolmannes oli miehiä ja kaksi kolmannesta naisia. Yli puolet vastaajista oli vuotiaita (ka 61). Kotisairaalan potilaat olivat tyytyväisiä hoidon turvallisuuteen ja heidän mielestään hoitavan henkilöstön ammatilliset valmiudet olivat hyvät. Kotisairaalalta saatu hoito vastasi myös hyvin potilaiden odotuksia ja suurin osa potilaista oli erittäin tyytyväisiä saamaansa hoitoon. Potilasohjaukseen ja tiedonsaantiin liittyvissä kysymyksissä oli vastausten perusteella eniten hajontaa. Potilaat olisivat kaivanneet enemmän kirjallisia hoito-ohjeita sekä lisätietoja sairaudestaan, potilasmaksuista ja taloudellisista tukimuodoista. Vertailtaessa kyselyn vastauksia keskenään oli havaittavissa, että taustatekijöiden merkitys asiakastyytyväisyyteen vaihteli jonkin verran kaikissa mittarin eri osioissa. Asiakastyytyväisyys näytti olevan myös melko subjektiivinen näkemys siitä, mitä kukin potilas hoidossaan eniten arvostaa. Asiasanat: asiakastyytyväisyys, kotisairaalat, laatu, kvantitatiivinen tutkimus.

3 ABSTRACT Anita Rotso, Laura Salli & Tarja Ylöstalo. Customer satisfaction with Lahti Home Hospital. Autumn 2008, 70 pages, 4 appendices. Diaconia University of Applied Sciences / Lahti University of Applied Sciences, Faculty of Social and Health Care, Degree Programme in Nursing, Specialization in Health Care, Nurse, Public Health Nurse. Improving the quality of services is currently a challenge in health care. The satisfaction of the patient is an essential goal of the treatment. By studying it one gets valuable information on how the health care can be improved and made more focused on the patients' needs. The objective of this study was to get an overall picture of the patients' satisfaction with the Household hospital activities in Lahti. It was aimed to find out the patients' opinions on the quality of the health care. In particular, we wanted to know whether the patients were content with the competence of the nursing staff, the guidance received, the availability of information and safety. It was the effect of the patients' background on these areas. The response will be given the members of staff in Home hospital. It is hope to and encourages them to further develop their skills as experts of medical care. The study was conducted as a structured questionnaire containing one open question. The material was collected in 2008 between 23.4 and The study was done as an overall survey. At the end of the treatment, a total of 69 patients with different backgrounds and conditions were given the questionnaire. 38 (55%) of the forms were returned and processed with an Excel-spreadsheet. One third of the respondents were male and over one half were aged between (the average being 61). The patients, in general, were content with the safety and the competence of the staff. The treatment met the expectations of most of the patients and the majority of the 38 respondents were content with the medical care received. The dispersion was biggest in the questions regarding the guidance and the information given to patients. According to some patients, more written instructions and additional information on their condition, fees and financial support would have been helpful. The patients background had some effect on the satisfaction as well the effects of patients background on the satisfaction varied slightly in each section of the survey. The satisfaction also seemed to be quite a subjective factor since different patients tend to value different things in their treatment. The results obtained, however, are not very reliable due to the small amount of data collected and the insufficient number of respondents (n=38). Keywords: customer satisfaction, home hospitals, quality, quantitative research

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 5 2 ASIAKASTYYTYVÄISYYS TERVEYDENHUOLLOSSA Palvelun laatu terveydenhuollossa Laadun parantaminen terveydenhuollossa Asiakastyytyväisyyteen liittyvät tekijät terveydenhuollossa 8 3 HOIDON LAATU Hoitavan henkilöstön ammatilliset valmiudet Potilasohjaus ja tiedon saanti Turvallisuus potilaiden kokemana 14 4 KOTISAIRAALATOIMINTA 16 5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT 19 6 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimusmetodin valinta ja mittarin laadinta Tutkimusaineiston kerääminen Tutkimusaineiston analysoiminen 22 7 TULOKSET Vastaajien taustatiedot Vastaajien taustatiedot ja asiakastyytyväisyys Tyytyväisyys hoidon turvallisuuteen Tyytyväisyys hoitavan henkilöstön ammatillisiin 28 valmiuksiin 7.5 Tyytyväisyys potilasohjaukseen ja tiedonsaantiin Vastaajien palaute saamastaan hoidosta Kotisairaalassa 32 8 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET Tulosten tarkastelua Tutkimuksen luotettavuus Tutkimuksen eettisyys Tutkimuksen hyödynnettävyys ja jatkotutkimusaiheet 37 9 LÄHTEET LIITTEET LIITE 1 AINEISTON KERUUSSA KÄYTETTY 43 SAATEKIRJE LIITE 2 KYSELYLOMAKE 44 LIITE 3 SUORAT JAKAUMAT 50 LIITE 4 RISTIINTAULUKOINNIN TAULUKOT 60

5 1 JOHDANTO Asiakastyytyväisyys ja palvelun laatu ymmärretään usein samana asiana. Ylikosken mukaan asiakastyytyväisyyttä pidetään kuitenkin paljon laajempana käsitteenä, johon palvelun laatu vahvasti vaikuttaa (Ylikoski 2000, 149). Johdonmukaisuuden vuoksi tässä tutkimuksessa tarkoitetaan kuitenkin palvelun laadulla lähinnä hoidon laatua sekä potilailla asiakkaita. Tutkimalla potilaiden asiakastyytyväisyyttä saadaan arvokasta tietoa, jotta hoidon laatua voidaan kehittää entistä paremmaksi ja potilaslähtöisemmäksi. Potilastyytyväisyyden kartoittamisen tarvetta tukee myös Terveys 2015-kansanterveysohjelma (STM 2001, 18) sekä Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/ 1992, 3 ), joiden mukaan jokaisella suomalaisella on oikeus hyvään hoitoon. Tyytyväisyyttä on mitattava säännöllisesti, koska asiakastyytyväisyys elää tässä hetkessä. Lahden Kotisairaalalle on tehty vuonna 2003 asiakastyytyväisyyskysely (Anttila, Enqvist, Kääriäinen, Laurén, Lehikoinen, Leppänen, Ojala, Pälä, Rantanen, Roihas & Vaaherma, 2003). Lahden Kotisairaalalle aikaisemmin tehdyistä tutkimuksista nousi esille, että potilasohjauksessa ja turvallisuudessa oli puutteita. Lahden Kotisairaala esitti toivomuksen, että tässä asiakastyytyväisyyskyselyssä tarkasteltaisiin erityisesti potilasohjausta ja turvallisuutta. Leino-Kilven (2007, 45) mukaan potilasohjaus onkin erittäin tärkeä aihe tutkimuskohteena, koska hoitoajat sairaalassa lyhenevät jatkuvasti ja potilaiden on selviydyttävä jatkohoidostaan ohjauksen avulla. Antamalla potilaille lisätietoa sairaudesta ja sen hoidosta voidaan potilaiden turvallisuuden tunnetta lisätä. Hoidon laatu muodostuu monesta osatekijästä. Niiden laajuudesta johtuen kaikkia osatekijöitä ei voida samassa tutkimuksessa käsitellä. Tässä tutkimuksessa rajaamme hoidon laadun tarkoittamaan hoitavan henkilöstön ammatillisia valmiuksia, potilasohjausta ja tiedonsaantia sekä turvallisuutta. Hoitavan henkilöstön ammatillisilla valmiuksilla, kuten kuuntelutaidolla, luottamuksellisuudella ja ammattitaidolla, on suuri merkitys asiakastyytyväisyyteen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää asiakastyytyväisyyttä Lahden Kotisairaalassa asiakastyytyväisyyskyselyn avulla. Kotisairaalan toivomuksesta vertailimme nyt

6 saatuja tuloksia niiltä osin kuin se oli mahdollista vuoden 2003 kyselyn tuloksiin. Asiakkailta saatu palaute antaa Kotisairaalan henkilöstölle välineitä arvioida omaa työtään ja kannustaa heitä kehittämään omia valmiuksiaan työntekijöinä.

7 7 2 ASIAKASTYYTYVÄISYYS TERVEYDENHUOLLOSSA 2.1 Palvelun laatu terveydenhuollossa Potilaan tyytyväisyys on olennainen hoidon tavoite ja siten osa hoidon laatua. Jos potilas on tyytymätön, hoito ei ole saavuttanut kaikkia tavoitteitaan. Tyytyväinen potilas taas kuvastaa todennäköisesti hyvää hoitoa. Hoidon laadullisten puutteiden mittaamisella ja havaittujen puutteiden korjaamisella saavutetaan laadunvarmistus terveydenhuollossa. Hyvän hoidon edellytyksenä on potilaan tyytyväisyys, joka vaikuttaa myös hänen asenteisiinsa hoitoon, kuten hoito-ohjeiden seuraamiseen ja hoitoon hakeutumiseen ajoissa. (Vuori 1995, 28, 69.) Asiakastyytyväisyys voidaan rinnastaa laadun käsitteeseen. Palvelun hyvää laatua ovat muun muassa asiakasystävällisyys, kilpailukyky, vastineen saaminen rahalle, valintojen mahdollisuus sekä laadun ja kustannusten oikea suhde. (Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, 50.) Asiakkaan kokemus laadusta muodostuu palvelun lopputuloksesta (tekninen eli lopputuloslaatu) ja sen prosessista (toiminnallinen eli prosessilaatu). Tämä tapahtuu asiakkaan ja henkilöstön välisissä kontaktitilanteissa (Ylikoski 2000, 118, 142). Laatua arvioidessaan asiakas ottaa huomioon koko palveluprosessin ja vertaa kokemaansa palvelua suhteessa odotuksiinsa. Asiakkaan kokemus on hieman erilainen jokaisella asiointikerralla ja hän myös arvioi laadun joka asiointikerralla uudelleen, mikä vaikeuttaa laadun mittaamista. Jokaisella palvelutapahtumalla on vaikutusta myös hänen mielikuvaansa yrityksen imagosta. (Korkeamäki, Pulkkinen & Seilinheimo 2000, ) Asiakkaalle muodostuva kuva imagosta on subjektiivinen näkemys (Rope 2005, 53). Siihen vaikuttaa organisaation sisäinen palvelukulttuuri ja asenteet. Organisaation imago syntyy asiakkaan tunteista, mielikuvista ja kokemuksista ja se vaikuttaa asiakkaan tyytyväisyyteen suodattamalla palvelukokemuksia. (Ylikoski 2000, 43 46, )

8 8 2.2 Laadun parantaminen terveydenhuollossa Palvelujen laadun kehittäminen on ollut ajankohtainen haaste terveydenhuollossa (STM 2003). Laatutyöskentelyn lähtökohtana on saada selvyyttä työyhteisön laatutasosta, sen hallinnasta ja mahdollisuuksista kehittyä tällä yhteiskuntasektorilla parempaan suuntaan. Tutkittaessa laatua tarkoituksena ei ole vähätellä työyhteisöä, vaan kehittää ja parantaa työtä. Laatutyöskentely kohdistuu asiakkaisiin, kustannuksiin ja kilpailukykyyn. Laatujärjestelmä tarkoittaa niitä menettelytapoja, joilla organisaatio voi varmistaa ja parantaa laatua. Tämän avulla pyritään pitämään laatu ajan tasalla, tietoisen tarkastelun ja johtamisen tukena. Asiakaspalautejärjestelmä on osa laadullista järjestelmää. (Outinen, Holma & Lempinen 1994, ) Kuluttajien, asiakkaiden ja potilaiden antamat palautteet ovat tulleet tärkeiksi laadun parantamisen tultua hyväksytyksi myös terveydenhuollossa. Kartoittamalla asiakkaiden kokemuksia voidaan arvioida tuotetun palvelun laatua. Aktiivisesti ja systemaattisesti tapahtuva potilaspalautteen kerääminen kertoo kiinnostuksesta prosessien parantamiseen palautteen perusteella ja siitä, että potilaisiin suhtaudutaan yhä enenevässä määrin asiakkaina. (Hiidenhovi 2001, ) Potilaiden käsityksiä hoidon laadusta voidaan pitää laadun kehittämisen lähtökohtana (Laitinen 1996, 33). Hoidon laatuun liittyvän ongelman ratkaiseminen edellyttää sen syiden tuntemista. On selvitettävä, miten ongelma vaikuttaa hoidon laatuun, ongelman mahdolliset syyt ja niiden suhde itse ongelmaan. (Vuori 1995, 140.) Potilaslähtöisessä hoidon laadun arvioinnissa selvitetään potilaan odotuksia ja toteutuneen hoidon suhdetta. Tärkeät asiat ovat sellaisia, joita potilaat odottavat hyvältä hoidolta. ( Leino-Kilpi, Walta, Helenius, Vuorenheimo & Välimäki 1994, 150.) 2.3 Asiakastyytyväisyyteen liittyvät tekijät terveydenhuollossa Tutkittaessa asiakastyytyväisyyttä on erityisen tärkeää selvittää asiakastyytyväisyyttä tuottavat tekijät. Tyytyväisyydelle ja tyytymättömyydelle on olemassa lukuisia syitä ja on tärkeää selvittää juuri ne kriittiset tekijät, joita asiakas pitää ehdottoman tärkeinä ja jotka ovat juuri kyseisen yrityksen kannalta tärkeimpiä tyytyväisyyden muodostumises-

9 9 sa. Epäonnistuminen näissä tekijöissä johtaa asiakkaiden tyytymättömyyteen. Kriittiset tekijät vaikuttavat keskeisesti siihen, millaiseksi asiakkaan kokonaistyytyväisyys muodostuu. (Ylikoski 2000, 158.) Tyytyväisyys- ja tyytymättömyystekijät eivät kuitenkaan ole välttämättä toistensa vastakohtia. Jonkin tekijän aiheuttama tyytymättömyys ei onnistuessaan ole tae tyytyväisyydestä, koska tyytyväisyyttä aiheuttavat eri tekijät kuin tyytymättömyyttä. Tyytyväisyys merkitsee odotusten ylittymistä, eikä vain odotusten ja kokemusten vastaavuutta. Tyytymättömyys on puolestaan seurausta selkeiden ennakko-odotusten alittumisesta. (Rope 1998, 86; Rope & Pöllänen 1994, ) Asiakkaiden tyytyväisyyden taso muodostuu heidän odotuksistaan, tarpeistaan ja kokemuksistaan (Hiidenhovi 2001, 30 33). Odotusten katsotaan muodostuvan aikaisemmista kokemuksista tai ne voivat muotoutua samanaikaisesti palvelun kuluttamisen kanssa tai vasta palvelukokemuksen jälkeen pikemminkin kuin ennen sitä. Asiakkaiden oppiessa kokemuksistaan odotukset voivat lisääntyä tai vähentyä. Odotusten suhteen pettyminen voi olla merkityksellisempää kuin niiden kohtaaminen tai niiden ylittyminen. (Rope & Pöllänen 1994, ) Epärealistiset odotukset laskevat koettua kokonaislaatua, vaikka laatu olisikin koettu jollakin objektiivisella tavalla mitattuna hyväksi (Grönroos 1994, 65 & Ylikoski 2000, 120). Toisaalta asiakkaat voivat olla tyytyväisiä, vaikka heidän odotuksensa eivät toteutuisikaan. Esimerkiksi vanhemmilla ihmisillä voi olla matalammat odotukset ja he tyytyvät sen vuoksi vähempään arvioidessaan hoidon laatua. (Hiidenhovi 2001, 28 29; Johansson, Òleni & Fridlund 2002, 339.) Sosiodemografisten tekijöiden (esimerkiksi ikä, sukupuoli, persoonallisuus, perhe, kulttuuri, elämäntyyli, sosioekonominen asema) ohella myös psykososiaaliset tekijät vaikuttavat arviointeihin (Hiidenhovi 2001, 28 29). Asiakastyytyväisyys muodostuu asiakkaan yksilöllisistä ominaisuuksista, hintalaatusuhteesta ja tilannetekijöistä sekä palvelun laatutekijöistä vuorovaikutustilanteessa, kuten luotettavuudesta, reagointialttiudesta ja palveluvarmuudesta. Palveluvarmuus muodostuu pätevyydestä, kohteliaisuudesta, uskottavuudesta ja turvallisuudesta. Asiakastyytyväisyys muodostuu myös palveluympäristöstä ja empatiasta, kuten saavutettavuudesta, viestinnästä ja asiakkaan ymmärtämisestä. (Ylikoski 2000, )

10 10 Niiranen ja Tengström (1999, 3, 47 48) tutkivat kotisairaalapotilaiden (n=30) kokemuksia kyselylomakkeilla hyvän hoidon toteutumisesta Helsingin Läntisessä kotisairaalassa. Hoitohenkilökunta koettiin hyvin ystävälliseksi ja empaattiseksi. Potilaat olivat myös tyytyväisiä saamaansa hoitoon. Huonoiten heidän hoidossaan toteutui heidän mielestään hoitajien tietoisuus potilaan voinnista, potilaan rohkaiseminen ja tukeminen sekä potilaiden kysymyksiin vastaaminen. Kujalan (2003, 162) mukaan asiakkaan tyytyväisyyttä hoitoon lisää kuulluksi tulemisen tunne, yksilöllinen kohteleminen hoitotilanteessa ja että hänelle annetaan aikaa. Asiakas haluaa myös olla selvillä hoitovaihtoehdoista ja vaikutuksista, jotta hän voi tehdä valintoja. Terveyspalveluja käyttävä henkilö haluaa olla osallisena hoitoaan koskevissa asioissa. Puutteellinen osallisuuden kokemus voi aiheuttaa palvelun käyttäjälle tyytymättömyyttä. Visakorpi (2002, 3, 10, 92) on tutkinut potilaiden näkökulmasta hyvän kotisairaalatoiminnan edellytyksiä ja vaatimuksia, sekä arvioinut niiden toteutumista Lahden kotisairaalassa. Tutkimus oli laadullinen teemahaastattelu sairaanhoitajille (n=5) ja asiakkaille (n=5). Tutkimuksessa oli puolistrukturoituja ja avoimia kysymyksiä. Tulosten mukaan hyvän kotisairaalahoidon vaatimuksia ja edellytyksiä olivat potilaan itsemääräämisoikeus, hoidon yksilöllisyys, turvallisuus, yksityisyys, oikeudenmukaisuus, jatkuvuus, perhekeskeisyys ja tasa-arvoisuus. Potilaat olivat tyytyväisiä kotisairaalassa saamaansa hoitoon. Hyvän hoidon vaatimukset ja edellytykset toteutuivat Lahden kotisairaalassa pääasiassa hyvin. Kokemus saadusta palvelusta voi vaihdella suuresti ja palvelun laatuun kohdistuvat odotukset ovat subjektiivisia. Tietty palvelu tuntuu toisen mielestä hyvältä kun taas toisen mielestä kyseinen palvelu saattaa tuntua jopa huonolaatuiselta. (Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, 50.) Myös asiakkaan tunnetila, arvot ja mielikuvat vaikuttavat asiakkaan kokemukseen saadusta palvelusta (Rissanen 2006, 214).

11 11 3 HOIDON LAATU Hiidenhovin (2001, 37) mukaan laatu johon pyritään, tulisi määritellä ja mitata. Määriteltyjen hyvän hoidon kriteerien osatekijät liittyvät hoitavan henkilön ominaisuuksiin, hoitoon liittyviin toimintoihin, hoidon edellytyksiin, hoitoympäristöön, hoitoprosessin etenemiseen ja potilaan omiin hallintakeinoihin. (Häggman- Laitila 1990; Leino-Kilpi 1990; Leino-Kilpi ym ) Kuivalaisen mukaan hoitamisen laatuun vaikuttavia edistäviä tekijöitä ovat työyhteisön hyvä ilmapiiri, onnistunut työnjako, työntekijöiden hyvät ammatilliset ominaisuudet sekä hyvät työyhteisön voimavarat. Estäviä tekijöitä puolestaan ovat huono ilmapiiri, työnjaon ongelmat, rajoitetut ammatilliset ominaisuudet sekä puutteelliset työyhteisön voimavarat. (Kuivalainen 2007, 2.) Myös omahoitaja, kiireettömyys, turvallisuuden tunne, riittävä henkilökunnan määrä ja tiedon saanti vaikuttavat potilaiden tyytyväisyyteen (Kankkunen, Suominen & Varis 2007, 35 36). 3.1 Hoitavan henkilöstön ammatilliset valmiudet Tutkimusten mukaan hoitotyön henkilöstön valmiudet ovat tärkeimpiä hoidon laatua määrääviä tekijöitä. Koulutuksen pituus ja jatkuva ammattitaidon ajan tasalla pitäminen vaikuttavat valmiuksien edellytyksiin ja sitä kautta vastuun ottamiseen omasta työstä. Hoitotyön henkilöstö odottaa osastonhoitajiltaan tukea ammatillisessa kehittymisessään. Osastonhoitajan tulisi ottaa vastuu siitä, että työntekijöillä on riittävät valmiudet ja muut edellytykset laatuvaatimusten mukaisen hoidon antamiselle. (Perälä & Räikkönen 1994, 29.) Riikkula ja Tauschi (2003, 20 22, 24) tutkivat sairaanhoitajien (n=10) työnkuvaa Lahden Kotisairaalassa. Tutkimus oli kvalitatiivinen, jossa aineiston hankintamenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua kyselyä. Sairaanhoitajat pitivät työtään siellä haasteellisena. He olivat motivoituneita omaan työhönsä, kotisairaalatoiminnan kehittämiseen sekä oman ammattitaitonsa kehittämiseen. Kotisairaalassa työskentelevien sairaanhoitajien erityisvaatimuksena on arviointi- ja päätöksentekokyky sekä vastuullisuus. Kotisairaalatoiminnan vahvuutena on motivoitunut ja koulutusmyönteinen henkilökunta, johdon ja

12 12 kollegoiden antama tuki sekä potilaslähtöisyys. Heikkoutena sairaanhoitajat mainitsivat lääkäreiden vaihtumisen, ahtaat työskentelytilat toimistossa sekä epävarmuuden toiminnan jatkumisesta. Sairaanhoitajien mielestä kivunhoitoa ja saattohoitoa tulisi kehittää. Järvisen ja Lehtisen (2005, 29 30, 32, 36) kvalitatiivisen tutkimuksen mukaan omaiset (n=6) toivoivat Lahden Kotisairaalaan lisää saattohoitoon perehtyneitä sairaanhoitajia. Omaiset kokivat saaneensa riittävästi henkistä tukea henkilökunnalta, mutta omaisten mielestä heidän toiveisiinsa ja tarpeisiinsa ei kuitenkaan aina kyetty vastaamaan. Omaiset saivat riittävästi apua henkilökunnalta, mutta jotkut omaiset tunsivat väsyvänsä potilaan raskashoitoisuuden takia. He toivoivatkin pidempikestoisia hoitokäyntejä ja että työntekijä voisi olla tarvittaessa koko yön hoitamassa potilasta. Omaiset kokivat heidän ja hoitohenkilökunnan välisen vuorovaikutussuhteen luottamuksellisena. Anttilan ym. (2003, 17) mukaan myös potilaat kokivat hoidon luottamuksellisena Lahden Kotisairaalalle tehdyssä kvantitatiivisessa tutkimuksessa (n=49). Potilaat pitivät myös henkilökunnan ammattitaitoa riittävänä. 3.2 Potilasohjaus ja tiedon saanti Potilasohjauksella on Ohtosen (2006, 3) mukaan kiistaton vaikutus hoidon laatuun ja potilastyytyväisyyteen. Potilasohjausta tutkimalla saadaan arvokasta palautetta hoitotyön kehittämiseksi. Hoitoaikojen lyhentymisen myötä ohjauksen kehittämisen tarve on lisääntynyt. Sairaanhoitajien hyvä koulutus, vankka teoriatieto, hyvät vuorovaikutustaidot ja hoitokäytännöt takaavat onnistuneen lopputuloksen potilasohjauksessa. Hoitajan ja asiakkaan aktiivinen hoitosuhde mahdollistaa tavoitteellisen ohjausprosessin suunnittelun ja rakentamisen yhdessä sekä asiakkaan tietoisuuden edistämisen omassa toiminnassaan. Asiakkaan tyytyväisyyttä ja hoitoon sitoutumista edistää asiakkaan oma näkemys hoidosta. Ohjauksessa on keskeistä hoitajan ja asiakkaan taustatekijöiden huomiointi, ohjaussuhteen rakentaminen vuorovaikutteisesti sekä tavoitteellinen ja aktiivinen toiminta. Ohjaukseen vaikuttavia taustatekijöitä ovat fyysiset ominaisuudet kuten ikä, sukupuoli, sairauden kesto ja laatu ja sen vaikutus potilaan arkielämään, sekä psyykkiset ominaisuudet kuten terveystottumukset ja kokemukset, mieltymykset, odo-

13 13 tukset ja tarpeet, oppimistyylit ja -valmiudet sekä motivaatio. Myös sosiaaliset tekijät ja ohjausympäristö vaikuttavat ohjaukseen. (Kääriäinen & Kyngäs 2006, 7 9.) Hyvällä ohjauksella voidaan edistää hoitoon sitoutumisen lisäksi myös paranemista sekä sairauteen sopeutumista. Hyvä ja luottamuksellinen vuorovaikutussuhde ohjaustilanteessa vähentää sairauksien mukanaan tuomaa epävarmuuden tunnetta, ahdistusta ja pelkoa. (Ohtonen 2006, 3.) Rissasen (2006, 97) mukaan runsas ja avoin vuorovaikutus edistää oppimisprosessia. Kaikki ohjattavat eivät kuitenkaan omaksu asioita samassa tahdissa ja sairaanhoitajan vastuuseen kuuluukin varmistaa, että potilas on ymmärtänyt ohjauksen (Ohtonen 2006, 3). Valitun ohjausmenetelmän tulisi tukea potilaan tapaa omaksua asioita ja ohjauksen sisältö tulisi suunnitella ohjaustarpeen mukaisesti. Potilaan ohjaus tulisi suunnitella ja kirjata hyvin, jotta ohjauksen vaikutusta voidaan arvioida ja seurata. (Kääriäinen & Kaakinen 2008, 14.) Potilaat, jotka ovat saaneet riittävästi tietoa hoidostaan, tuntevat erilaisten laatutekijöiden toteutuneen hoidossaan. Riittävästi etukäteistietoa saaneet potilaat kokevat hoidon eri edellytysten toteutuneen hoidossaan paremmin kuin tietoa saamattomat potilaat. Tiedon kululla saavutetaan potilaille paremmat fyysiset ja psyykkiset puitteet. Hoitoprosessin osalta eroavuudet tietoa saaneiden ja tietoa saamattomien potilaiden kohdalla ovat huomattavia. (Leino-Kilpi ym. 1994, 147.) Omaiset ovat keskeisessä asemassa tiedon saantiin liittyvissä asioissa. Suomen kotisairaaloissa kuolleiden potilaiden omaiset (ennen potilaan kuolemaa) saivat tiedollista tukea eniten henkilökunnan tarjoamasta avusta ja mahdollisuudesta osallistua potilaan hoitoon. Omaiset saivat myös paljon tietoa potilaan sairaudesta ja hoidosta. Henkilökunta välitti melko paljon tietoa potilaan lähestyvästä kuolemasta ja kohtalaisesti sairauden ennusteesta. Välitetty tieto perustui omaisten mielestä heidän tarpeisiinsa ja siihen käytettiin aikaa. Monissa aikaisemmissa tutkimuksissa omaiset olivat kokeneet, etteivät he saaneet potilaan tilasta riittävästi tietoa. Omaiset olivat kiinnittäneet myös huomiota erityisesti siihen, kuinka tietoa välitettiin heille. (Liikka 2006, 25, ) Potilaat kokivat Lahden Kotisairaalassa puutteita hoidon sisällöstä ja asiakasmaksuista tiedottamisessa (Anttila ym. 2003, 17). Potilaat kokivat saaneensa liian vähän tietoa anottavista tukimuodoista ja sairauden eri vaiheista hoitohenkilökunnalta Lahden Koti-

14 14 sairaalassa (Järvinen & Lehtinen 2005, 36 37). Helsingin Läntisen kotisairaalahoidon kehittämisalueina mainittiin mm. potilaiden kysymyksiin vastaaminen (Niiranen & Tengström 1999, 50). Myös Jaakkolan, Kirsin ja Sariaksen (2000) tutkimuksesta Helsingin Koillisessa kotisairaalassa ilmeni, että tiedonsaantia koskevissa asioissa oli puutteita (Riikkula & Tauschi 2003, 9). 3.3 Turvallisuus potilaiden kokemana Potilasturvallisuus on osa terveydenhuollon palvelun laatua. Suomessa potilasvahinkoilmoitusten määrä on ollut huimassa kasvussa. (Kesti 2006, 5.) Potilasvahinkokeskukseen tehdään vuodessa noin 7000 vahinkoilmoitusta, joista 1500 korvataan potilasvahinkoina (Pelkonen 2003, 8). Suomessa potilasturvallisuuteen liittyvissä tutkimuksissa on aikaisemmin käytetty potilasvahinkoyhdistyksen vahinkoaineistoa sekä laatu tietoaineistoa (Niskanen & Ruokonen 2002, 9). Liukon (2004) mukaan laadun arvioimisessa pyritään virheettömyyteen, jota voidaan arvioida laadullisten poikkeamien ja hoitovirheiden perusteella (Kinnunen 2006, 8 9). Vahinkotapaukseksi määritellään hoidon tulos tai tahaton tapahtuma, joka voi heikentää potilasturvallisuutta. Virheeseen voi liittyä terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä hoitovirhe tai estettävissä oleva virhe. Tapaukset voidaan jakaa ennaltaehkäisyn virheisiin, hoidon toteutukseen tai diagnosointiin. Diagnosoinnissa tapahtuvat hoitovirheet tarkoittavat, että potilaan näytteitä ei osata tulkita. Hoidon toteutuksessa tapahtuvat hoitovirheet ovat toimenpiteen (kuten leikkaus) aikana sattuneita virheitä. Usein lääkehoito tai hoitomuodon valinta ei ole sopinut potilaalle. Sosiaali- ja terveysministeriössä (2005) laaditut Turvallisen lääkehoidon ohjeet kannustavat turvalliseen ja luotettavaan lääkehoitoon eri yksiköissä erilaisten toimijoiden näkökulmasta. (Kinnunen 2006, 8 10.) Lahden Kotisairaalassa potilaan lääkehoidosta ja hoitotoimenpiteiden suorittamisesta vastasivat sairaanhoitajat ja hoitotiimiin kuuluva lääkäri. Omaiset kokivat tapahtuvan saattohoidon turvallisena. Omaiset kokivat turvalliseksi myös sen, että heidän ei tarvinnut olla yksin vastuussa potilaan hoidosta. Omaiset kokivat saaneensa riittävästi apua

15 15 henkilökunnalta, mikä lisäsi myös heidän kokemaa turvallisuudentunnettaan. (Järvinen & Lehtinen 2005, 28 29, 41.) Potilaan turvallisuuden tunnetta Lahden Kotisairaalassa lisäsi annettu lisätieto potilaan sairaudesta ja sen hoidosta. Myös se, että potilas sai aina yhteyden henkilökuntaan ja hoitajat tulivat sovittuina aikoina, oli merkityksellistä turvallisuuden kannalta. Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden potilaiden mielestä turvattomuus oli uhkatekijä kotisairaalahoidossa. Myös hoitajat toivat vahvasti esille turvattomuuden Kotisairaalan heikkoutena. (Visakorpi 2002, 74.) Potilasasiakirjoihin tehdyt merkinnät koetaan tärkeänä osana potilasturvallisuutta (Ilveskivi 1998, 27). Raportoinnilla on tärkeä merkitys läheltä piti -tilanteita tarkasteltaessa tai myöhemmin potilaan hoitopapereita tutkittaessa. Vahinkotapausten ehkäisemisen kannalta tiedonkeräys ja raportointi ovat tärkeitä. Tiedon avulla tunnistetaan hoitoprosessin puutteellisuudet ja voidaan keskittyä kehittämään potilasturvallisuutta ja sen eri osa-alueita (Kinnunen 2006, 8, 28.) Ehkäisevissä toiminnoissa kiinnitetään huomiota lääkevirheisiin sekä potilasturvallisuuden kehittämiseen (Kohn, Corrigan & Donalldson 2000, 17). Vahinkotapausten analysoinnilla ja tiedonkeruun avulla saadaan tietoa, joka lisää potilasturvallisuutta. Tiedon avulla voidaan kehittää hoidon eri osa-alueita ja parantaa hoitotyötä ja hoidon laatua. (Kesti 2006, 27.) Potilasturvallisuuden kehittäminen on moniammatilliseen yhteistyöhön perustuvaa jatkuvaa prosessia. Potilasturvallisuuden kehittäminen on monialaista työtä, joka vaatii ongelma-alueiden tunnistamista, organisaation toiminnan optimoimista, turvallista toimintatapaa sekä hyvää ohjausta. (Frey & Argent 2004, ) Kinnusen (2006, 8 10) mukaan potilasturvallisuutta tukevat yhteiskunnan puolelta asetetut ohjeet ja suositukset.

16 16 4 KOTISAIRAALATOIMINTA Kotisairaalatoiminta alkoi yleistyä Suomessa luvun puolivälissä. Suomen kotisairaalatoiminnan uranuurtajia olivat Kotkan Kotisairaala, Koillinen Kotisairaala Helsingissä sekä Tammisaari. (Backlund 1998, 6 8; Wikholm 1998, ) Kotisairaalassa annetaan ympärivuorokautista, osastotasoista erikoishoitoa. Hoito soveltuu sekä lapsi- että aikuispotilaille. Lääkärijohtoinen tiimityöskentelyyn perustuva hoito tapahtuu potilaan kotona. (Lampe 2000, 9.) Kotisairaalahoitoa käytetään vuodeosastohoidon asemasta. Potilas voi asua myös palvelutalossa tai muussa ympärivuorokautisessa hoitokodissa. Vakavasta infektiosta kärsivät potilaat voidaan eristää muista potilaista hoitamalla heidät kotona. Myös potilaille, jotka halutaan suojata infektioilta, koti on hyvä eristyspaikka. Potilaan elämänlaatu on parempi kotona kuin tavallisessa sairaalahoidossa. (Hägg, Rantio, Suikki, Vuori & Ivanoff-Lahtela 2007, 139, 143.) Ympäristö korostuu hoitotyössä ja koti hoitoympäristönä asettaakin vaatimuksia hoitajille, joilta edellytetään kodin kokonaisvaltaista huomioimista sekä potilaan ja perheen kunnioittamista (Niiranen & Tengström 1999, 21). Fred (2003, 85, 87) tarkasteli Espoon kotisairaalatoiminnan laatua sekä työntekijöiden että asiakkaiden näkökulmasta. Laadulliset aineistot muodostuivat teemahaastatteluista, asiakaspalautteista ja työntekijöiden oman työn arviointikyselyistä. Asiakkaat arvostivat paljon hoitohenkilöstöä ja hoidon tasoa. Sekä asiakkaiden että työntekijöiden mielestä koti oli hyvä tai erittäin hyvä paikka sairastaa. Kotisairaalatoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja potilaan mahdollisuuteen valita sairaalahoito tai kotisairaalahoito (Visakorpi 2002, 92). Kotisairaalatoiminnan potilasmaksut ovat olleet edullisempia kuin vuodeosastojen maksut. Kotisairaalan potilaaksi pääsee lääkärin lähetteellä. Eri kunnat ja kaupungit riippuen organisaatiomalleistaan määrittelevät kotisairaanhoidon joko erikoissairaanhoidon tai perusterveydenhuollon alaiseksi toiminnaksi. (Laapio & Paljakka 2005, 5.) Lahden kotisairaalatoiminta kuuluu sairaalapalveluihin, jota Lahden kaupungin perusterveydenhuollon toimiala valvoo. Lahdessa terveysalan palveluihin kuuluu myös kotihoito, joka tarjoaa kotisairaanhoidon ja kotipalvelun yhdistettyjä palveluja. Lahden ko-

17 17 tihoito on pääasiallisesti vanhusten palvelumuoto eikä sen tarkoitus ei ole tuottaa lääkärijohteista erikoishoitoa kotona. (Laapio & Paljakka 2005, 6.) Kotisairaalan toiminta oli projektimuotoista vuodesta 2001 lähtien. Pysyväksi toiminnaksi kotisairaalatoiminta vakiintui alkuvuodesta Kotisairaalan tiimiin kuuluvat osastonhoitaja, osastosihteeri, puolipäiväinen lääkäri ja yhdeksän sairaanhoitajaa. Lahden kotisairaala tekee yhteistyötä fysioterapeutin ja sosiaalityöntekijän kanssa. (Lahden kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto 2006.) Lahden Kotisairaalassa on 15 potilaspaikkaa ja siellä annetaan pääasiallisesti lyhytaikaista (hoitojakso 1 2 viikkoa) hoitoa. Kotisairaalan potilasryhmistä oli vuonna % iv-antibioottitiputuspotilaita, punasolutiputuspotilaita 19 %, syöpähoitopotilaita 2 %, haavanhoitopotilaita 4 %, saattohoitopotilaita 5 %, alaraajan laskimotukospotilaita 14 % ja muita hoitoja 15 %. Kotisairaalan potilaista 43 % on ollut 1 64-vuotiaita, 29 % vuotiaita ja 28 % yli 75-vuotiaita. Potilaita oli noin 500 ja hoitokäyntejä alle 6000 vuonna Vuoteen 2006 mennessä potilaita oli jo noin 650 ja hoitokäyntejä (Lahden kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto 2006.) Potilaat voivat soittaa tarvittaessa sairaanhoitajalle kaikkina vuorokauden aikoina. Heidän pitää selviytyä päivittäisistä toiminnoista joko itse, läheistensä tai tukipalveluiden avulla. (Lahden Kotisairaala 2006.) Kotisairaalan potilaaksi eivät sovellu päihdeongelmaiset, sekavat ja dementiaa sairastavat eivätkä vaikeista mielenterveyden ongelmista kärsivät potilaat, koska potilaan pitää kyetä hälyttämään apua ja kyetä riittävästi sitoutumaan hoitoonsa. Myös työ- ja potilasturvallisuus pitää kyetä takaamaan kotihoidossa. Saattohoidossa hoitokäynneillä on tärkeää huomioida myös omaisten jaksaminen, sillä jos omainen ei jaksa, potilaan hoito ei onnistu kotona. Omaiset tarvitsevat tunnustusta ja uskoa voimiensa riittävyyteen. (Hägg ym. 2007, 141, 170.) Tärkeimpiä hyvän kotisairaalatoiminnan edellytyksiä ja vaatimuksia Lahdessa ovat yksilöllisyys ja itsemääräämisoikeus sekä perhekeskeisyys (Visakorpi 2002, 92 93). Potilas- ja perhekeskeisyys ovat merkityksellisiä Lahden Kotisairaalan hoitotyöskentelyssä (Laapio & Paljakka 2005, 21 22). Riikkulan & Tauschin (2003, 24) mukaan Lahden kotisairaalatoiminnan vahvuutena on muun muassa potilaslähtöisyys.

18 18 Laapion ja Paljakan opinnäytetyössä kuvataan Lahden Kotisairaalan sairaanhoitajien (n=9) käsityksiä yksilövastuisesta hoitotyöstä kotisairaalatoiminnassa. Kvalitatiiviseen tutkimukseen kerättiin aineistoa ryhmähaastattelujen ja teemahaastattelujen avulla. Tuloksista ilmeni, että sairaanhoitajat käsittävät yksilövastuisen hoitotyön tarkoittavan hoitoa, jossa huomioidaan potilaan ainutkertaisuus ja potilaan kaikki tarpeet. Potilaan hoitoa suunnittelee, koordinoi ja arvioi omahoitaja koko hoitojakson ajan. (Laapio & Paljakka 2005, 11, 17-18, 20.)

19 19 5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Eriksenin HYVÄ HOITO-mittarin (Leino-Kilpi ym. 1994, 80) avulla asiakkaiden tyytyväisyyden tasoa Lahden Kotisairaalatoiminnassa. Tutkimuksen avulla selvitettiin potilaiden tyytyväisyyttä hoitavan henkilöstön ammatillisiin valmiuksiin, potilasohjaukseen ja tiedon saantiin sekä turvallisuuteen. Lisäksi selvitettiin potilaiden taustatekijöiden merkitystä asiakastyytyväisyyteen. Tutkimuksessa haluttiin myös selvittää, kuinka monella asiakkaalla on omainen mukana hoidossa, koska omaiset ovat keskeisessä asemassa hoidettaessa potilasta kotona. Tutkimuksesta saadun palautteen perusteella Kotisairaalan henkilökunta voi saada tietoa asiakkaidensa mielipiteistä, arvioida konkreettisesti toimintaansa ja täten selvittää kehittämismahdollisuuksiaan palvelun laatunsa parantamiseen. Tutkimukseen haetaan vastauksia seuraavien tutkimuskysymysten avulla: 1. Millainen on potilaiden tyytyväisyys hoidon turvallisuuteen, potilasohjaukseen ja tiedon saantiin sekä hoitavan henkilöstön ammatillisiin valmiuksiin Lahden Kotisairaalassa? 2. Miten potilaan taustatiedot kuten ikä, sukupuoli, hoidossa olon syy, koulutus ja perhesuhteet sekä omaisen mukana olo hoidossa ovat yhteydessä asiakastyytyväisyyteen?

20 20 6 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 6.1 Tutkimusmetodin valinta ja mittarin laadinta Kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen avulla voidaan selvittää lukumääriin liittyviä kysymyksiä ja eri asioiden välisiä riippuvuussuhteita sekä tapahtuneita muutoksia tutkittavassa ilmiössä. Olemassa oleva tilanne saadaan yleensä kartoitettua, mutta asioiden syitä ei pystytä selvittämään riittävästi, koska tutkittavien maailmaan ei päästä riittävän syvälle. Pinnallisessa tutkimuksessa tutkimuskohdetta ei tunneta hyvin, joten tulosten tulkinnassa tulisi olla varovainen väärien tulkintojen välttämiseksi. (Heikkilä 2004, 16, ). Tähän tutkimukseen valittiin kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä tutkimustavaksi, koska määrällisellä asiakastyytyväisyyskyselyllä voi tutkia suurempaa ihmisjoukkoa ja saada useamman ihmisen mielipiteen esiin. Aihe ei myöskään ollut arkaluontoinen, eikä vaatinut välttämättä syvällisempää tietoa haastattelemalla. Kyselytutkimuksen avulla voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto ja voidaan myös kysyä monia asioita (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 190). Aikaisemmin tehtyjä asiakastyytyväisyyskyselyjä (Anttila ym. 2003; Hiidenhovi 2001; Liikka 2006 jne.) hyödynnettiin mittaria laadittaessa. Valmiita mittareita vertailtiin keskenään ja näistä poimittiin sellaisia kysymyksiä, joiden avulla voitiin saada parhaiten vastauksia tutkimusongelmiin. Kysymykset muokattiin edelleen omaan tutkimukseen sopiviksi. Mittariin ei siis otettu mitään valmista kyselylomaketta, vaan mittari suunniteltiin itse ja kysymykset muokattiin omien tutkimusongelmien pohjalta. Täten mittari saatiin myös linkittymään omaan viitekehykseen. Kyselyyn laitettiin myös yksi avoin kysymys, jonka tarkoituksena oli kartoittaa asiakkaiden kehittämisehdotuksia Lahden kotisairaalatoiminnassa. Avoimet kysymykset rajaavat vastausta vain vähän ja niiden tavoitteena on saada vastaajilta spontaaneja mielipiteitä (Vilkka 2005, 86). Kyselylomakkeen (liite 2) laadinnassa käytettiin apuna joitakin osioita Eriksenin HYVÄ HOITO-mittarista. Eriksenin mittarin osioita ovat hoitotaito, hoidon tekninen laatu, hoidon fyysinen ympäristö, hoidon saatavuus, hoidon jatkuvuus ja vaikuttavuus (Leino- Kilpi ym. 1994, 80). Tässä tutkimuksessa käytettiin hoitotaidon, hoidon teknisen laadun ja hoidon vaikuttavuuden osioita. Hoitotaito koostuu hoitajan kärsivällisyydestä, hoita-

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma Kirsi Turunen ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ Opinnäytetyö Lokakuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Lokakuu 2008

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Grén, Sanna Heimonen, Hanna Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Omaisen saama tuki saattohoidossa

Omaisen saama tuki saattohoidossa ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

MONESSA ASIASSA TUKI JA TURVA

MONESSA ASIASSA TUKI JA TURVA Opinnäytetyö (AMK) Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaalipalvelut 2014 Krista Suosaari-Vihiniemi ja Anne-Ly Trei MONESSA ASIASSA TUKI JA TURVA Asiakastyytyväisyyskysely Lounais-Suomen Avustajakeskuksen

Lisätiedot

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana Marjo Mukkala&Merja Rosenberg Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA Jaana Nissi-Lämsä Opinnäytetyö, syksy 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen, Oulu Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ Nissi-Lämsä, Jaana. Hoitotyön

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Hannu Tervonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden

Lisätiedot

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS Marika Masalin Tuulia Tuominen Opinnäytetyö Syyskuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS

SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS Sari Ahlqvist SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.5.2007 Tekijä(t)

Lisätiedot

ACTA POTILASOHJAUKSEN LAATU: HYPOTEETTISEN MALLIN KEHITTÄMINEN. Maria Kääriäinen D 937 UNIVERSITATIS OULUENSIS OULU 2007 MEDICA

ACTA POTILASOHJAUKSEN LAATU: HYPOTEETTISEN MALLIN KEHITTÄMINEN. Maria Kääriäinen D 937 UNIVERSITATIS OULUENSIS OULU 2007 MEDICA OULU 2007 D 937 ACTA Maria Kääriäinen UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA POTILASOHJAUKSEN LAATU: HYPOTEETTISEN MALLIN KEHITTÄMINEN LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA, HOITOTIETEEN JA TERVEYSHALLINNON LAITOS; OULUN

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille Miikael Gatenland Iina Kivilahti Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalous Tekijä tai tekijät Miikael Gatenland, Iina Kivilahti

Lisätiedot

Naisten kokemuksia kohdunkaulan solumuutosten vaikutuksesta elämään ja tuen tarpeesta hoitoprosessin eri vaiheissa

Naisten kokemuksia kohdunkaulan solumuutosten vaikutuksesta elämään ja tuen tarpeesta hoitoprosessin eri vaiheissa Naisten kokemuksia kohdunkaulan solumuutosten vaikutuksesta elämään ja tuen tarpeesta hoitoprosessin eri vaiheissa Hoitotyön koulutusohjelma, Sairaanhoitaja AMK Opinnäytetyö 30.5.2008 Olga Heiskanen Tuija

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Marita Ollikainen VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 24 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät

Lisätiedot

LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA

LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Forssa 2.6.2010 Maija Välijeesiö OPINNÄYTETYÖ Hoitotyön koulutusohjelma Wahreninkatu 11 30100

Lisätiedot

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE Noora Tiilimaa ja Susanna Virta Opinnäytetyö, kevät 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI Ikääntyneiden miesten seksuaalisuus ja sen tukeminen kotisairaanhoitajien näkökulmasta Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna

Lisätiedot

ACTA HOITOON JA KOHTELUUN KOHDISTUVA TYYTYMÄTTÖMYYS POTILASLAIN MUKAISET MUISTUTUKSET UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1301. Mailis Mäkelä MEDICA OULU 2015

ACTA HOITOON JA KOHTELUUN KOHDISTUVA TYYTYMÄTTÖMYYS POTILASLAIN MUKAISET MUISTUTUKSET UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1301. Mailis Mäkelä MEDICA OULU 2015 OULU 2015 D 1301 ACTA Mailis Mäkelä UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA HOITOON JA KOHTELUUN KOHDISTUVA TYYTYMÄTTÖMYYS POTILASLAIN MUKAISET MUISTUTUKSET OULUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU; OULUN YLIOPISTO, LÄÄKETIETEELLINEN

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

SANASOPUKASSA SANOTTUA Kuntoutujien kokemukset mielenterveyspalveluista

SANASOPUKASSA SANOTTUA Kuntoutujien kokemukset mielenterveyspalveluista SANASOPUKASSA SANOTTUA Kuntoutujien kokemukset mielenterveyspalveluista Jaana Kaasinen Opinnäytetyö lokakuu 2012 Terveyden edistämisen koulutusohjelma, ylempi AMK Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma/ Sosiaalinen kuntoutus

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma/ Sosiaalinen kuntoutus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma/ Sosiaalinen kuntoutus Terhi Kukkula SINÄ PÄÄTÄT - ME MAHDOLLISTAMME Asiakaslähtöisyys kehitysvammatyöntekijän näkökulmasta Opinnäytetyö 2010

Lisätiedot