... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan..."

Transkriptio

1 Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;.. Kustannu.-:set liiton osalta olisivat pyurein luvuin markkaa. si tyksen johdosta tapahtuneessa kcskustcllwsa todettiin, että monessa piirisst.: 0 melkeinpä mahdoton vapauttaa piirisihteeri niin pitkäksi aikaa kuin ji:irjestely edell,rttuisi. ::iinikään ei ole mitään varmuutta siitä, että kaikki piirisihteerit ~ystyisivät ilman eri kursseeramista hoitamaan ko e tehtlivb.t... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...-kurssi hyvä..syttiin äänestyksen jäi een 5 äänellä 3 vastaan. Varapuheenjohtaja merkitsi pää.töksen johdostc: eriävän mielipiteensä. Jiirjestöohjaaja velvoitettiin tekemään yksityiskohtainen suun itelma kurssien toi~ce anasta. :räillän suuru itelr..an työvaliokunta h;yväksyj. Delegation.. atkasel ostus. ~uultiin lisäselostusta valtuuskunnan mat~asta ~a päätettii se jo dosta., että n:1orisovaliokunta ryhtyj'.leti toime pi te" siin nuorte... tanssiryhmän kutsumiseks:" Tsl ekkoslovakiasta, että 'aostot valmist vat kuki osaltaan suunnitelliru r:ulhdoll ' sista ilpail i 'o.vai doista valnistetun uistion perusteell~ '0. sen j äi een katsotaan,mitä mahdollisuuksia on olemassa suml- ~telm n toteuttamiseen yhteistoiminnan puitteissa ja että koripall ojaosto ryhtyy heti toimen::;,iteisiin viiden pelaajan ja Y'iden valmentajan lähettämisestä opintomatkalle, jonka kompenoationa ensi talvena kutsutaan tshekkilliisiä: hiihdon opintomatl:alle :. - Selostus 30-vuotisjwllien tappioista. Juhlatoimikunta oli laatinut tutkimuksistam ~:ir jallisen selostuksen, joka esitettiin kokouksessa. Selostutsen johdosta liittotoimikunta p~ätti, että piirien yelat pe~it:iln avustustenjaon yhteydess~ ja että toimisto ryhtyj heti toi~enpiteisiin varastossa olevien kukkien muutta:"1iseksi ra11a'-si =. - _=ielenilrnaisu musiikin tukemiseksi. SsitJs ko~onaisuudessaan jätettiin pöydälle sen seikan selvillesaamise:-::si, oillä tavalla Suomen ~.rövlen._usii c ::iliitto s uhtautuu asiaan :. - Val:uutusyhtiö :l'urvu lahjoittaa. Lahjoitus merkittiin ja lahjoittajalie päätet~iin esittää liiton puolesta virallinen kiitos :. - Edustus-ja juhlatilaisuursia. KK:n edustajakokoukseen liiton edustajaksi valittiin puheenjohtaja Olavi Suvanto. Sos.dem. Työläisnuorisoliiton edustajakokoukseen valittiin liiton edustajaksi jär'estöohjaaja Pekka!~rtin. Naantalin Toverien vuosi juhlaan lä:letetäful oa... i t telusähke, mikäli liiton tervehdyksen esittäminen ei 'urjcsty piirin kautta Eräs kilpailun peruutus. Esitys ei antanut aihetta toimenpiteisiin liiton taholta ~. - Kiitoksia.:erki ttiin t iedoks i :. - Liiton muuttoja. :8sillä olleet liiton muutot vahvistettiin. ~sille tulleet asiat Puolan Hyrl:keilylii ton 30-vuotisj uhlakilpailut. Lii ttotoimikunta hyväksyi Puolan nyr~:: ceilyliiton 30-vuotisjuhlakilpailuihin valitun joukkueen, jonka kokoa" J?ano oli seuraava: sarja 51 kg. Pentti Hämäläinen Kotkan VoiDaili~at, :1- ~ -

2 Kokous 14/ k~. Paul Dufva Vaajakosken ~er~, Veijo Pirinen Kuo~ion Riento, sarja 58 k b ~eijo Hurri Lahden hkera, sarja 62 k~. Pentti Laiti-l1en!"yvinkään "Pont eva, Toivo Heikkinen Helsingin :\. tleettiklubi, sarja 67 kg. Klaus Tiljander Porin Pyrintö, "auno Laine ~:elsingin Jyry, sarja 73 kg. Rolf ndersson Helsingin Visa ja sarja 80 kg. Leo Ojanen Turun Jyry. Joukkueen johtajana 1e Pohjalainen Helsingin Tarmo ja tuomarina Kaleva Sampi~a Helsingin ~~kkeilygeura. lleviivatut ovat liiton edustajia ~. - Yhteiset jläkiekkosarjat. Pyvliksyttiin jääkiekko'aosto esitys, joka {oski sarjatoimilman j:':.rjestämistä yhdessä Suome sa v al~aen. Jääkie 1 ;;: ~o iiton ans Sarjasuunnitelma oli laadittu siten, ett~ muodostetaan kaksi-lohkoinen 5 joukkuetta käsittävä mestarllllss8.!'ja, johon hyvj.ksytään 2 TULn ja 8 SJ Ln. joukkuetta. Suomen sar'a muodo tetaal 4-10hkoiseksi 20 joukkuetta ki:isittäviiksi, 'ossa olemmista liitoista on joukl~.eita 10. Suomen sar 'a. alasarjana on maakuntasarja. Sar jan talous jär' estetään osanottoti!a'.suj en pui t teissa, 'oten liitot eiv~'t osallistu ku'ui'i. Vakuudeksi: OIJ~ E.,. :Tuokko a

3 S elo s t u 8 Lappiin tehdystä järj stelymatkasta Tampereella neuvottelu piirisihteerin kanssa. Keskusteltiin o 0 mm. piirijuhlakysymyksestä, piirin toiminnan rahoittamisesta ja syys~ kauden kurssitoiminnan järjestelyistä. ~5.2..,_ Ke mi! Piiritoimikunnan järjestämä Kemin seurojen yhteinen "tilaisuus, jossa selostin yhteistoimintasopimuksen vaiheille liittyviä kysymyksiä, urheilupoliittista tilannetta muilta osiltaan ja liiton sisäisiä kiistakysymyksiä. Pyhäpäivästä johtuen ei tilaisuudessa ollut kuin no 25 osanottajaa, joukossa kuitenkin mm. piirin puheenjohta ja ja ptk =n jäseniä. Keskustelu oli ihmeteltävän asiallista, vaikkakin ennen kaikkea liiton sisäisissä kysyrrwksissä mielipiteet törmäsivät vastakkain, Tornio. Jo Kemissä ilmoitti piirisihteeri, ettei Tornioon oltu saatu järjestymään kokoust ~, koska seura on nukkumisen partaalla. Viimemainitusta syystä johtuen matkustin kuitenkin kaupunkiin toivoen voivani neuvotella seuran toimihenkilöiden kanssa~ Yritys kuitenkin raukesi tyhjiin, sillä oli myös pyhäpäivä, jolloin olivat mm. Ounasvaaran kisat. Ketään seuran toimihenkilöitä ei kaupungista löytynyt. 27 \) 30, L\.avasakso. Co. Aavasaksal1a oli seuran järjestämä "ompoluseurai1 tn II, johon os3.11is.. ~ tui n, 35 jäsentä. Tilaisuus pidettiin eräässä tuvassa. Selostin jälleen liiton ulkomaista ja sisäistä aseman sekä kurssi- ja valmennustyötä. Ke s kustelu oli asiallisenlaista, vaikka kokouksen osanottajien ja alusta j an mielipiteet olivatkin vastakkaisia. Keskustelussa seuran puheenjohtajan L. Marjetan kanssa kuulin mm., että seura aikoo puuhata jokavuotisista Aavasaksan hiihdoistc suurkisoja. Ensi kesänä on tnrkoitus yhdessä Kemin Innon kanssa toimeenpanna'~avasaksan vaaralla juhannusyön painikilpailut, joiden avulla pyritään parantamaan seuran taloutta, Paikkakunnalla ei ' ole kunnollista urheilukenttää, mutta Seippa Oy, omistaa jonkinlaisen harjoitusalueen, jossa Kisankin urheilijat ovat saaneet harjoitella Pe 110 Raja-Karhun johtokunnan kokous puheenjohtaja Blickin asunnossa. Se- 1')stin yhteistoimintasopimusta, "vapaata" kilpailutoimintaa ym. Lisäksi keskusteltiin seuran toiminnan ripeyttämisestä. Paikkakunnalla ei ole u-kenttää, mutta kunnan urheilu1uutakl..mta puuhailee sen saamiseksi. Kentän puuttumisen vuoksi seuran toim1nto on virkeintä talvisin, jolloin ohjelmassa on ensisijaisena hiihto. JQlkapalloa on ke,säl1ä jonkin verran niityillä pe1nttu, onpa käyty Ruotsin puo1e llakin vierailemassa. Mainittakoon, että seuran "sielu ll on tunnettu joensuulainen hiihtäjä Reino Sorjonen, joka on muuttanut paikkakunnalle, 3,0,3. Rovaniemi. Lapin ja Reippaan jtirjestämä selostustilaisuus, jossa n. 40 henkeä o Kun Lappi-seura ei ollut suostunut tulemaan mukaan sosialider,lokra.:tttien hallitsemaan Kansantaloon j ärjestettyyn tilaisuuteen, oli kokollspaikaksi valittu työväentnlo, joka on ent. parakki. Ilmeisesti seurojen keskeisten erimielisyyksien vuoks i ei tilaisuudessa ollut kuin muutama Reippaan jäsen. Selostin liiton ulkonaista ja sisäistä tilannetta. ICcsLustelu oli erittäin kiihkeätä ja osittain epäasiallistnkin~ Sen jälkeen, kun "Kuopion a

4 - 2 - tapauksesta" oli puhuttu lähes 2 tuntia ja siirryttiin keskustelemncln suhtees"tamma SVUL ~ oon, loppui osanottajilta mielenkiinto ja :rpääpuhujat" poistuivat kokouksestu~ 1.4. Kemijärvi, Kaiun järjestämä juhla, jossa puhuin selostaen yhteistoimintasopimuksen irtisonomisen syitä, neuvotteluja ja uutta sopimustn se!cä liiton asemna. tällä hetkellä. Puhuessani Kuopion piirikokouksesta alkoi yleisö hermostua tehden välihuutoja, Todettuani yleisölle, ~ttei se nähtcvlisti j aksa kuulln totuutta, lopetin esitykseni. Juhlan yhteydessä pidettiin johtokunnan kokous, jossa. k c sk~steltiin mm, urheilullisistc asioista, 2.4" piti ol:.~n KurSUSSll, mutta. pyhäpäivänä eivät autot kulkeneet, joten oli pakko palata Rovaniemelle. Täi:i.llä saircstuin flunssaan ja jouduin peruuttamaan Märkäjärven ja Saijcn tilaisuudet. 8.4 o_]{i ttilä!l Seura nukkuu sikeästi. Tavoittelin useita toimihenkilijitä, saaden käsille vain sihteerinä toimineen Lahja Rauhala.n. Hänkään ei enää ole toiminnassa. mukana, paremmin kuin muutkaan, Kun paikkakunnalle on valmistumas~ sa, ja. osittain jo käytössäkin, työväentalo, uskoisi seuran toimipjlankin virkoavan, Sodankylä. Raju oli järjestänyt yleisen kokouksen, jossa" oli kyi.i1dlenkunta jäsentä. Selostin urheilupoliittista tilcnnetta. Keskustelu oli hyvin laimeaa. Seuran pääasiallinen toimintamuoto on hiihto. Lisäksi harrastetaon painia ja nyrkkeilyä, jotka ova t hyvässä menossn, Ivalolj Lapin Kairan kokous, johon osallistuivat myös paikall a olleet ammattiosastojen kurssilaiset. Selostin u-poliittista. tilannetta j a lisäksi erään kokouksessa mukana olleen rovaniemeläisen toimitsijan pyynnöstä Kuopion piirikokousta. Vasta Kuopion t apaus synnytti keskustelun, johon osallistuivat vain mainittu toimitsija ja allekirjoittanut, Seuran toiminta on olosuhteet huomioon ottaen hyvää. :Ii ehiä lukuun ottamatta ova t voimisteluhnrjoitukset käynnissä. Lisäksi painia ja nyrkkeip lyä. Yhteenvetona voi sanoa matkan Olli1istuneen. Seurojen työ on sikäläiset vuikent olot huomioon ottaen ihmeteltävän pirteätä, Urheilupoliittiset asiat kiinnostnvat jäsenistöä ja ennen kaikkea herätti mielenkiintoa liiton sisäinen tilanne, Käydyt keskustelut oliva.t asiallisia Rovani eme ä. lukuun ottama.tta, Jaostotyölle ei e,m. seuroissa ole annettu sitä mer li: i tys'cä kuin olisi tarpeellista. Toisaalta on kuitenkin huomioon otettav2, että pienissä seuroissa j oht okunta hoi t ac" kaikki asiat Ki innitin erityisen huomion TULlehden levikkiin, jolloin voi todeta tilaajia olevan melko vähän. Selostusten yhteydessä tehostin tilaushankinnan välttämättömyyttä. Lapin ~UL tuntuu " olevan l aa jalle levinnyt. Helsingissä , Pekka Martin., a 1 a -, e

5 Liitto~mikunnan asettama toimikunta r jonka puheenjobt toimi P~ I[opone-:l 1 jäseninä E 0 A. Wuoldco ja Le; Nurmi sekä sih teeri nä P. Mar ti~l. esittää seuraavassa ehdotuksensa järjestötoimitsijakoulutuksen toimeenpanosta~ Toimikunta pitää oikeaan OSU!:8ena sitä eriaatetta, jolle ltk:lle edellisessä kokouksessa esitetty koulutussut:mni telma rakentuu G Tämän mukaan koulutus jakaantuu kolmeen linjaan: peruskurssiin, seuratoimj.tsijakurssiin ja seurajohtajakurssiin == A, B ja e" KlJ..Tssit on tarkoitettu jär jestettäväksi alkaen peruskurssista, jonka jälke en - ja 0 si ttain saman aikaisestikin peruskurssin kanssa - siirryttäisiin seuratoimitsijakurssien järjestämiseen~ Suunnitelman tämän osan i;c;.ltua toteutetuksi toimeenpantajsiin viimeinen vaihe, seurajohtajakurssito Peruskurssi o lisi suctava läpiviedyksi 1952 syksyyn ja seuratoimitsijakurssi saman vuoden loppuun melmessä. 1 eurajohtajs.kurssi t j ärjestettäisi in s euraavana, 1953, kevätkautena. AlkuperEiiseen suunnitelmaan telty jä supistuksia to imikunta pitää välttämättöminä taloudellif.lton syiden lisäksi sen vuoksi? että. esim. seuratgi~itsijakurdsia ajatellen - tällä hetkellä tuntuu ene~män kuin neljänl:ladan koulutuskelpoisen henkilön löytäminen vailcealtao Sama n8,kökohta ilmeni toimikw1nassa seurajohtajakurssin suhteen. Yksimielisesti kuitenkin päädyttiin esitettävään suun~itelmaan pitäen luonnollicena, että laajennuksia tai supistuksia siihen tehdään käytännössä mahdollisesti havaittavien tarpeiden mukaisesti o Niin ikään vaihdettiin mielipiteitä siitä, kummasta päästä suunnitelmaa olisi ryhdyttävä toteuttamaan. Tällöin esiintyi ajatus, että seurajohtajakurssi toteutettaisiin ensimmäisenä ja tämän kurssin suorittaneet hoitaisivat seuroissa tapahtuvan koulutuksen" Koska kuitenkin olisi vaikea nyt käytettävissä olevien tietojen perusteella ratkaista, kutka ovat päteviä ylimmän asteen kursseille, päädyttiin yksimielisesti nyt esi tettävään tat2uttarr.is jär:j estykseen., Toimikunnassa käsiteltiin myös yleisesti liiton kurssitoimintaa~ Vaikka onkin todettavissa, että viirr.e vuosina on pyritty su_urempaan järjestelmällisyyteen, on kurssiohjelmien suunnitteluissa ja varsinkin koulutettavan aineksen valikoinnissa vielä paljon toivomisen varaa. Kurssitoiminta kaipaisi hieman pi tempiail:nista suunni telmalliouutta. Eri asteisten kurssien tulisi lij.ttyä sopivasti toisiinsa. Siten saate.isiin esille paras tehokkuus ja kurssi toimintaan k.:iytetyt vc1?:'at antaisivat pa.rhaan koron. TOimikllnta esit-tää ryhdyttäväksi toimenpiteisiin m.yös liiton toimitsijoiden kouluttamiseksi ja toivoo, Gttä ltk päättäisi laadituttas kysymystä käsittävän suunnitelman. Per~skurssiC.A.) päivän kurssia seuroissa Q Luennoitsijoina liiton järjestäjät. Kurssien lukumäärän supistaminen 800:sta 450~ksi on tapahtunut siinä mielessä, että lähekkäin toimivien seurojen kursseja yhdistetään.. Käytännöllisistä j är jcstel:ri8-t:i ja j)'\ :i.kallis 18 ta kuste',nnuks is ta huolehtivat piirit ja seurat o - Ohjelma on sama kuin alkuperäisessä suunnitelmassa o.- Kustannukset: Kun toimikunta on muuttanut kurssien pituuden 3 vnasta 2-5 päivään ei kustannuksissa tapahdu vähennystä kurssien lukumäärän supistuksesta huolimatta. Koska järjestäjät yötä suorittavat henkilöt OVRt jatkuvasti matkoilla 1 katsoo toimikunta, että järjestäjäpäiväraha maaseudulla voitaisiin määrätä 600 mk:ksi. Näin menetellen kustannukset kuuden järjestäjän kahden vuoden työstä supistuisivat alkuperäisen suunnitelman 6.,480 c OOO markasta v$00 markkaane Seuratoimitsijakurssi (B). 400 osanottajaa Pajulahdessa järjestettävillä '7 palvan kursseilla'l' Toimikunta pitää epätodennäköisenä, että seuroista löytyisi yli 400 koulutuksen tarpeessa olevaa tai kou_lutuskelpoista henkilöä. Jos peruskurssi (A) osoittaa arvion vihreellisek si, olisi seuratoimitsijakursseja laajennettava tarvetta vasta8vaksi. - Ohjelma on sama -kuin alkuperäisessä suuunnitelmassa c _. Kustannukset: Matkat :-, Ylläpito 9~0.OOO:-, opetus 300eOOO~- ja v ara~ määräraha ~- = 1 ~(90.000;-.

6 - 2 - Seurajohtajakurssi (0). 64 osanottajaa Pajulahdessa järjestettävillä kuukauden kursseilla. Kursseille kutsuttaisiin seuratoimitsijakursseilla kehityskelpoi. - siksi havaittnja tai muuten koulutuskelpoisiksi tunnettuja henkilöitä. Kurssin tarkoitus olisi kouluttaa toimitsijoita, jotka ovat pystyviä seuran toiminnan johtajiksi tai piirien luottamushenkilöiksi. - Ohjelm~ suunnittelemaan olisi asetettava erillinen toimikunta. - Kustannuksat: Matkat :-, ylläpito :-, opetus :-, varamääräraha :- = :-. Kokonaiskustannukset: Peruskurssi (A) : Seuratoimit.k(B) : Seuraj.kurssi(O) :- Mk ;- ================= Järjestä,jkoulutus. Jotta palkattavat järjestäjät pystyisivät toimimaan kentällä mahdollisimman tehokkaasti, olisi heille järjestettävä kurssi, esim. kahden viikon pituinen, viikko teoreettista opiskelua, viikko tutustumiseen liiton toimistoon ja sen työtapoihin sekä muuhun käytännölliseen työhön. -, e a- s-

7 Kokous 15/50-1. Työväen Urheiluliitto r.y:n liittotoimikunnan liiton toimistossa toukokuun 25 päivänä 1950 pidetyn kokouksen pöytäkirja. E s i t Y s 1 i s ta l.. - Kokouksen päätösvaltaisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja SATUS-järjestön liittojuhla. 1) Voimistelujaosto esittää, että Sveitsin SATUS-järjestön liittojuhlaan ja voimisteluotteluun, joka suoritetaan Lausannessa , valittaisiin seuraava joukkue: Paavo Aaltonen, Veikko Huhtanen, Kalevi Viskari ja Mauri Hiltunen (Helsingin Isku), Gunnar Karma ja Esko Numminen (HTV) sekä Kaino Lempinen (upy) ja Kalevi Suoniemi (TKV). 2) Edellä mainitusta joukkueesta jaoston käsityksen mukaan valitaan ~~1-joukkueeseen Aaltonen ja Huhtanen sekä näiden lisäksi todennäköisesti Viskari, Numminen ja Lempinen. MM-kilpailut pidetään Baselissa viikon kuluttua, joten SATUS-juhlaan osallistuvat MM-voimistelijat joutuisivatolemaan tämän viikon Sveitsissä. Voimisteluliitto ei kuitenkaan ole suostunut hakemaan lupa SATUS-juhliin MM-kilpailuihin osallistuville voimisteli joille, minkä vuoksi voimistelujaosto esittää, että näin syntyneen erimielisyyden ratkaisu alistettaisiin yhteistoimintasopimuksen edel lyttämälle neuvottelukunnalle ja mahdollisesti OK:lle. Työvaliokunta on käsite l lyt voimistelujaoston valitusvaatimusta koskevan esityksen ja kantanaan ilmoittaa, ettei koe toimenpidettä voida liiton kannalta riittävästi perustella. 3) SATUS-juhliin lähetettävän voimistelujoukkueen johtajaksi jaosto esittää Toivo Määtän ja tuomariksi Kalle Lehtisen ja hänen varamiehekseen Paavo Hurmeen Turusta. Päätöksen johdosta jaostosihteeri Määttä eriävässä mielipiteessään huomauttaa, ettei ~än riittävän kielitaidon puutteesta voi ottaa vastaan johtajan tehtävää ja että johtajistoon olisi valittava myös yksi maaseutulainen. MM-joukkueeseen valitaan johtaja ja valmentaja, 2 tuomaria ja kaksi kongressiedustajaa. Kun TUL:lla on mahdollisuus saada valmentajan, toisen tuomarin ja kongressiedustajan paikat, esittää, jaosto, että liiton puolesta valmentajaksi valittaisiin Kalle Lehtinen, tuomariksi Onni Mäki ja kongressiedustajaksi Lasse Kompa, varamiehenä Esko Numminen, ellei hän tule joukkueeseen valituksi. Kalle Lehtisen mukanaoloa molemmissa tilaisuuksissa jaosto pitää välttämättömänä sen vuoksi, että hän liiton telinevoimisteluvalmentajana voisi näistä kilpailuista saada maa dollisimman hyödyllisiä vaikutteita Voimistelun yhteistoiminta. Suomen Voimisteluliitto on voimistelun yhteistoimikunnassa tehnyt esityksen, jonka mukaan maassamme vallitsevasta kaksijakoisuudesta ja sen aiheuttamista järjestely toimenpiteistä tehtäisiin selkoa kansainväliselle voimisteluliitolle. Edelleen Voimisteluliitto esittää, että kaikki kansainvälinen kilpailutoiminta, tulivatpa kutsut minkä järjestön kautta tahansa, olisi yhteistä ja päätettäisiin yhteistoimikunnassa. Voimistelujaosto asiaa käsiteltyään esittää, että asetettaisiin jaoston ja liittotoimikunnan yhteinen elin käsittelemään syntynyttä tilannetta ja laatimaan ehdotuksen liiton kannaksi Voimist~un koulutusohjaaja. Määräaikaan mennessä ovat voimistelun koulutusohjaa jan paikkaa hakeneet voimistelunopettaja Samuli Kangas (palkkavaatimus :- syyskuuhun asti, sen jälkeen :- kk:ssa) voim.opettaja Veikko Kohtanen (24.000:- kk.) ja liikuntaneuvoja Kaarlo Lehtinen (24.000:-). Lisäksi tulevat matkakustannukset ja päivärahat. Hakijoista kuuluvat TULn seuroihin Kohtanen ja Leh tinen ja SVLn alaiseen seuraan Kangas.

8 Kokous 15/50-2. Voimistelujaosto ilmoittaa ehdolle asettelunsa liit totoimikunnan kokouksessa Ruotsinkielisen sihteerin toimi. Määräiaikaan mennessä on ruotsinkielisen sihteerin tointa hekenut Max Pehrsson Helsingistä. Jaoston lausunto esite~ tään liittotoimikunnan kokouksessa Koripalloilun yhteistoiminta. Suomen Koripalloliiton liittojohtoiunta ei ole hyväksynyt neuvottelijain sopimaa yhteistoimintasopimuksen sanamuotoa l. :ssä, jossa sanotaan, että liitot ovat yhteistoiminnassa m mm. "kansainvälisissä kilpailuissa", vaan esittää tämän määräyksen kuuluvaksi siten, että liitot ovat yhteistoiminnassa "sellaisissa kansainvälisissä kilpailuissa, joissa edustus tapahtuu koko maan nimessä" Jaoston käsityksen mukaan SKL haluaa täten rajoittaa kansainvälisen kilpailutoiminnan TULn osalta, joten sille jäisi vapaa päätäntävalta niiden suhteen TULn Helsingin piirin kirjelmä. SVULn Helsingin piirin taholta on TULn Helsingin piirille tehty esitys yhteisen olympiapoika-koulutustoiminnan järjestämi&estä. Koska kysymys toisaalta sivuaa liiton periaatt >ellista suhdetta asiaan, pyytää piiri toimikunta kj symyksestä liittotoimikunnanlausunnon Apuraha-anomuksia. Liikuntaneuvojien kurssilla Vierumäen opistossa opiskelevat TULn jäsenet Kauko Riikonen, Erkki Manninen ja Reino Laine ovat anoneet liitolta avustusta opiskelukulujensa peittämiseksi. Hankittuaan selvitykset asianomaisten sopivaisuudesta sekä varallisuussuhteista UTT ehdottaa, että hakijoille myönnettäisiin :- markan suuruuinen apuraha kullekin. Mainittakoon sivumennen, että asianomaiset ovat sosialiministeriöltä saaneet kukin markan suuruisen avustuksen Tutusmistilaisuus Pajulahteen. Liitotoimikunnan aikaisemmin tekemän päätöksen perusteella työvaliokunta on kutsunut piirien edustajia sekä muuten Pajulahden opiston kehittämisessä ansioituneita liiton työntekijöitä yhteiseen tutustumistilaisuuteen, joka pidetään ensimmäisenä helluntaipäivänä. Piireistä on kutsuttu yksi piiritoimikunnan e dustaja, naisjaoston edustaja sekä piirin keräyspäällikkö. Lisäksi on jätetty piiri toimikunnalle tilaisuus nimetä yksi sellainen henkilö, jonka påliritoimikunta ltatsoo ' tä:aän2. tilaisuuteen ansioituneiksi. Edelleen on kutsuttu liiton toimesta eräitä yksityisiä liiton työntekijöitä, etupäässä nai toiminnassa ansioituneita tovereita. Kutsutuille maksetaan vapaat matkat ja täysi ylöspito opistossa. Liittotoimikunnan jäsenet on kutusuttu rouvineen. Työvaliokunta esittää toimenpiteensä liittotoimikunnan hyväksyttävksi ll.. -Koripalloilijoita Tschekkoslovakiaan. Tschekkoslovakiassa heinäkuussa järjestettävälle koripalloilijain leirille esittää jaosto lähetettäväksi seuraavan joukkueen: Pentti Matt ilan Porin Veto, Esko Koivunen Pispalan Tarmo, Risto Manninen LrTU, Keijo Voutilainen Kotkan Reipas, -TapiO Pöyhönen Elannon Isku ja johtajana Helge Nygren. Liitto suorittaa joukkueen matka- ja passikulut. Leiri kestää kaksi viikkoa. UTT puoltaa jaoston esitystä Nyrkkeilymaaottelu Itävalta - Suomi. Myrkkeilykomitea onm kesäkuun 16 p:nä Wienissä suoritettavaan maaotteluun nimennyt seuraavat osanottajat: kärpässarjaan Pentti Hämäläinen, keskisarjaan Rolf Andersson, raskaaseen keskisarjaan Leo Oajanen ja raskaaseen sarjaan Teemu Kuuselan. Muiden sarjojen osalta järjestetään touko-kesäkuun vaihteessa valintakilpailu, joihin kumpikin liitto asettaa kaksi miestä sarjaansa.

9 Kokous 15/50-3. Joukkueen johtajana toimii Valle Resko, tuomarina Usko Uskali (RTU) ja avustajana Jukka Laaksonen l3.. - ASKö:n liittojuhlat. Sihteeri esittää liittotoimikunnan päätettäväksi ehdotuksen ASKö:n liittojuhlille lähetettävän joukkueen kokoonpanosta, josta UTT:n esitys esitetään kokouksessa.. Joukkueen johtajiston valitsee liittotoimikunta. Lehtivaliokunta esittä, että juhlille lähetettäisiin myös TUL- lehden edustaja. Tehtävään ehdottaa toimitus valittavaksi Joonas Kykkäsen l4.. - AIBAn kongressi. Suomen Nyrkkeilyliitto on hyväksynyt Arvi Heiskasen toiseksi Suomen edustajaksi AIBAn Köpenhaminassa kesäkuun pvinä pidettävään kongressiin l5.. - Yrjö Heikkilä palloiluvalmentajaksi. Palloilujaosto ehdottaa kiinnitettäväksi liiton jalkapallovalmentajaksi väliseksi ajaksi Yrjö Heikkilän Kyminlinnasta. Kuukausipalkka : l6.. - Edustustilaisuuksia. Suomen Olympialaisen Komitean valtuuskunnan kokous pidetään Hotelli Helsingissä juhlakerroksessa tiistaina toukokuun 30 päivänä 1950 alkaen kello Esille sääntöjen 6 : n edellyttämät asiat sekä sihteerin toimen täyttäminen. tiiton edustajana ovat (Enne, Heiskanen, Kivi, Leskinen, Peuhkuri, Raatikainen, Rantanen, Sii70nen, Viander, Wuokko ja Vuori). Työväen sivistysliiton edustajiston kevätkokous, joka on samalla vuosikokous pidetään tiistaina toukokuun 30 päivänä HTYn talossa B-salissa alkaen kello Esillä on toimikunnan jäsenten valli. Varajäsenenä on tähän saakka ollut valistusohjaaja Toivo Salonen. Liiton edustajina ovat: Enne, Salonen, Raatikainen, Nurmi, Mustonen, Aaltonen, L. Huttunen, Peltomäki, Koponen Järvinen, Rajala-Rinne, Määttä. Varalla Kivi ja Rantanen. Suomen Työväen Musiikkiliiton laulu- ja soittojuhla pidetään Jyväskylässä heinäkuun 1-2 päivinä. Liitolle saapunut kutsu. Päivän Nuorten kuudes liittojuhla pidetään Lappeenrannassa kesäkuun 9-11 päivinä. Liitolle saapunut kutsu l7.. - Ala~arvoiset aikakaulehdet. Suomen Nuorisojärjestöjen edustajiston keskustoimikunta on tutkinut otsakkeessa mainittua kysymystä sekä päättänyt neuvoteltuaan asiasta opetusministeriön ja oikeusministeriön kasianomaisten virkamiesten kanssa kääntyä lähetystön kautta Rautatiekirjakaupan johdon puoleen ja jättää sille oheisen sisältöisen kirjeen: Kun toimenpiteelle toivotaan mahdollisimman laajaa kannatusta, toivoo kuskustoimikunta, että Työväen Urheiluliitto r.y. suostuisi muiden nuorisojärjestöjen kanssa allekirjoittamaan po. kirjelmän.. Nuorisovaliokunta on käsitellyt k.o. esityksen ja puolestaan kannattaa toimenpidettä l8.. - Liiton muutot. Kalle Berglund, Yrjö Kannisto ja Martti Kansanen ovat päivämäärällä eronneet SVULn alaisesta seurasta Nox~ an Urheiljoista ja liittyneet Linnavuoren Lukkoon (TUL). Edustuskelpoisia alkae~. Eino Viander eronnut SVULn alaisesta seurasta Tapanilan Erästä ja liittynyt Sunnta-Veikkoihin (TUL). Edustuskelpoisia Arvo Virtanen eronnut Kuusankosken Urheiluseurasta pvm ja liittynyt KyWintehtaan Kisaan (TUL). Edustusoikeus Kaikkien muuttopaperit kunnossa.

10 Kokous 15/ Uusia seuroja. Järjestöohjaaja ehdottaa hyväksyttäväksi liiton jäsenjärjestöksi seuraavat seurat: Hämeen piiristä: Hämeen Moottori-Miehet r. y. per Riihimäellä Lahden Mäki-Pojat r. y. per Lahdessa Keski-Suomen piiristä: Voimi stelu- ja Urheiluseura Muurajärven Kunto r.y. per Korpilahdella. Voimistelu- ja Urheiluseura Ruunumaan Reipas r. y. per Petäjävedellä. Kymenlaakson piiristä: Kouvolan Pallo-Veikot r. y. per Kouvollassa Lapin piiristä: Voimistelu- ja Urheiluseura Puuluodon Myrsky r. y. per Alatorniossa. Oulun piiristä: Voimistelu- ja Urheiluseura Hannuksen Kiisto r. y. per Kiiminkissä (paikkakunnalla ei ole aikaisemmin ollut seuraa). Kaikilla on piirinsä puoltolausel Samalla esitetään vahvistettavaksi sääntömuutokset Voimistelu- ja Urheiluseura Konneveden Veto r.y. Kyläsaaren Työväenyhdistyksen voimistelu- ja urheiluseura Pyry r.y. joka samalla on muuttanut nimensä Voimistelu- ja urheiluseura Kyläsaaren Pyry r. y :ksi Seurojen purkautuminen. Voimistelu- ja Urheiluseura Hanksalmen Tempo r.y. purkautunut Seuran varat mk 901:50 tilitetty liiton kassaan. Voimistel~- ja Urheiluseura Suomussalmen Ponsi r. y. purkautunut Säästö 1435 mk tilitetty liiton kassaan. Kummankin seuran purkautimisen syynä jäsenmäärän supistuminen ja toimintamahdollisuuksien puuttuminen. Pää t ö k s et l.. - Kokouksen päätösvaltaisuus. TOdettiin, että saapuvilla olivat varapuheenjohtaja Yrjö Enne (12), joka toimi puheenjohtajana sekä liittotoimikunnan jäsenet Unto Siivonen (13) t Pauli Koponen (15), Helvi Raatikainen (8), Arvi Heiskaneh (14), Lennart Kivi (14), Lauri Nurmi (13) t Aarne Leskinen (13), Vieno Aaltonen (12), Esko Peltomäki (12), Kustaa Vuori (14) ja liiton toimitsijat Toivo Järvinen, Leo Huttunen, Pekka Martin, Toivo Määttä, Veikko Kuusela, Pentti Salmi, Helge Nygren, Toivo Mustonen, U. Niemenkari, Väinö Montonen, Veikko Peuhkuri, Keijo Viianen ja Joonas Kykkänen ja sihteeri Eino A. Wuokko, joka laati pöytäkirjan. Päätösvaltaisuus merkittiin Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin kokouksen 14/50 pöytäkirja ja vahvistetttin tehdyt päätökset seuraavalla lisäyksellä: Toimistoa kehoitettiin ryhtymään toimenpiteisiin tshekkoslovakiasta saatuja palkintoejn asettamisesta näytteille johonkin näyteikkunaan. Sopivimpina pidettiin Siltasaaren Elannon näyteikkunaa, minkä vuoksi kysymyksestä olisi neuvoteltava Elannon kanssa SATUS-järjestön liittojuhla. 1) Yhtyeen työvaliokunnan ja UTn käsitykseen liittotoimikunta päätti, ettei SATUS-järjestBn liittojuhlaan lähetettävään joukkueeseen saa valita samoja kilpailijoita, jotka ottavat osaa voimistelun M1~-kilpailuihin. 2) Edelleen yhtyen työvaliokunnan liittotoimikunta katsoi, ettei veto-oikeuden käyttämisellä ollut olemassa riittäviä perusteita. 3) Joukkueen johtajiston liittotoimikunta valitsi s~raavasti: johtajaksi Pentti Anttila äänimäärin 5-4, vähemmistön kannattaessa Toivo Määtän valintaa; tuomariksi äänimäärin 5-4 Toivo Määttä, vähemmistön kannattaessa Aarne Hyytisen valintaa; varamieheksi ääni määrin 5-4 Paavo Hurme, vähemmistön ehdokkaana Hyytinen.

11 Kokous 15/50-5. MM-joukkueeseen asetettiin ehdolle seuraavat henkilöt: tuomariksi Kalle Lehtinen äänimäärin 5-4, vähemmistön kannattaessa Yrjö Ahtion valintaa; valmentajaksi Esko Numminen äänimäärin 5-4 ja kongressiedustajaksi Yrjö Ahtio äänimäärin 5-4, vähemmistön ehdokkaana Lasse Kompa, joka asetettiin varamieheksi. Päätöksen johdosta varapuheenjohtaja Enne esitti eriävän mielipiteensä, johon Ltk:n jäsen Kivi yhtyi. Pauli Koponen meikitsi eriävän mielipiteensä Nummisen valintaan nähden Voimistelun yhteistoiminta. Liittotoimikunta valitsi jäsenet yhteistoiminnan yleissopimuksen 13. :n edellyttämään neuvottelukuntaan. Nämä v~imistelujaoston edustajien kanssaa tekevät ehdotuksen liittotoimikunnalle olevasta kysymyksestä. Nuevottelukuntaan valittiin Olavi Suvanto, Yrjö Enne ja Eino A. Wuokko, sekä näille henkilökohtaisiksivaeamiehiksi Arvi Heiskanen, Lennart Kivi ja Unto Siivonen Voimistelun koulutusohjaaja. Liittotoimikunta siirsi koulutusohjaajan valinnan UTTn käsiteltäväksi lausuntoa varten ja valtuutti tämän lausunnon perusteella työvaliokunnan päättämään valinnasta Ruotsinkielisen sihteerin toimi. Puheenjohtajaesitti, että paikka julistettaisiin uudelleen haettavaksi, koska hakuaika hänen mielestään oli ollut liian lyhyt. Liittotoimikunta äänimäärin 5-4 hylkäsi tämän esityksen. Sen jälkeen ltk:n jäsen Pauli Koponen ehdotti, että paikka ei vielä lainkaan täytettäisi. Tämä ehdotus hylättiin niinikään äänimäärin 5-4, minkä jälkeen katsottiin, että Max Pehrsson oli tullut valituksi ruotsinkielisen sihteeri~ järjestäjän toimee~ Hänen palkkavaatimuksensa :- kk hyväksyttiin Koripalloilun yhteistoiminta. Ristiriita lähetettiin 197/4 assä valitun neuvottelukunnan selvitelväksi TULn Helsingin piirin kirjelmä. Liittotoimikunta päätti, että esitettyyn koulutus toimintaan otetaan osaa. Samalla liittotoimikunta kehoitti piiritoimikuntaa toimimaan asiassa yhdessä nuorisovaliokunnan kanssa ja siten, että liiton edustus tulee riittävän voimakkaaksil Apuraha-anomuksia. Liittotoimikuntahyväksyi UTTn ehdotuksen ja myönsi kullekin hakijalle markan suuruisen apurahan lo.. - Tutustumistilaisuus Pajulahteen. piteet. Liittotoimikunta hyväksyi työvaliokunnan toimen ll.. - Koripalloilijoita Tshekkoslovakiaan. Ltk:n jäsen Esko Peltomäki käsiteelyn yhteydessä ehdotti; että Risto Mannisen tilalle valittaisiin U. Lehtmnen. Äänimäärin 5-2 liittotoimikunta hyväksyi joukkueen jaoston esittämässä kokoonpanpssa. Niinikään liittotoimikunta hyväksyi kustannukset huomatuksella, että päivär~hakorvauksia ei suoriteta Nyrkkeilymaaottelu- Itävalta - Suomi. Merkittiin tiedoksi ASKö:n liittojuhla. UTTn esityksestä liittotoimikunta valitsi ASKön liittojuhlaan lähetettävään joukkueeseen seuraavat edustajat: uintiin Helge ~asenius, Aulis Kähkönen ja Hilkka Hietamäki HTU, sekä Aatos Laine Porin Pyrintö, varanieheksi Edvin Vikiönkorpi TaTu;

12 Kokous 15/50-6. Painonnostoon Ture Tanni TKV ja Paavo äkelä Lahden Kaleva; pyöräily~n Onni KassIin ja Kosti Järvinen Toukolan Teräs sekä Häge Törn auhti-veikot; painiin Mauno Kärki Kemin Into, Veikko Männikkö Seinäjoen Sisu ja Sulo Hostila Popinniemen Ponnistus. UTT päättää yleisurheilijoista. Joukkueen johtajaksi valittiin A.K. LeSkinen, sekä apulaisjohtajaksi äänestyksen ~rusteella äänimäärin 5-4 Aarne Heinonen Turusta ja Veikko Kokkola Kymenlaaksosta, vähemmistön kannattaessa toisen apulaisjohtajan tehtävään Paavo Aitiota Turusta. Valinnan johdosta ltk:n jäsenet Pauli Koponen ja Lennart Kivi esittivät vastalauseen, jonka sanamuodon he esittävät myöhemmin. Tähän vastalauseeseen yhtyi varapuheenjohtaja Enne. Joukkueen huoltajan valinta siirrettiin UTT:hen ja valtuutettiin toimikunnan lausunnon perusteella työvaliokunta päättämään asiasta. Liittotoimikunta hyväksyi lehtivaliokunnan esityksen TUL-lehden edustajan lähettämisestä juhlille ja valitsi toimituksen ehdotuksesta tehtävään yksimielisesti Joonas Kykkäsen l4.. - AIBAn kongressi. Ilmoitus merkittiin tiedoksi l5.. - Yrjö Heikkilä palloiluvalmentajaksi. Esitys lähetettiin UTT:hen lausuntoa varten l6.. - Edustustilaisuuksia. Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuuskuntaan Onni Vianderin tilalle kuuluu Esko Peltomäki. Toimistoa kehoitettiin ryhtymään toimenpiteisiin ehdokkaan löytämieksi sihteerin tehtävään. Työväen Sivistysliiton liittotoimikuntaan valitaan entinen edustaja. Työväen Musiikkiliiton laulu- ja soittojuhlille liiton edustajaksi valittiin ltk:n jäsen Pauli Koponen. Päivän Nuorten Liittojuhlaan järjestää edustuksen nuorisovaliokunta l7.. - Ala-arvoiset aikakauslehdet. Liittotoimikunta valtuutti Nuorisovaliokunnan allekirjoittamaan kirjelmän, joka esitettiin kokouksessa, edellyttäen, että allekirjoittajiksi suostuvat myös muut edustajistoon kuuluvat nuorisojärjestöt l8.. - Liiton muutot. Esillä olleet liiton muutot vahvistettiin Uusia seuroja. Esillä olleet seurat hyväksyttiin liiton jäsenjärjestöiksi. Samalla vahvistettiin esillä olleet sääntömuutokset Seurojen purkautuminen. Ilmoitukset merkittiin tiedoksi. Esille tulleet asiat l.. - Eräs tiedustelu. Varapuheenjohtaja Enne tiedusteli, minkä vuokå sihteeri oli jättänyt liittotoimikunnalle esittämättä eräitä liittotoimikunnalle osoitettuja kirjelmiä, jotka hänen tietämänsä mukaan ovat saapuneet liiton toimistoon. Sihteeri vastasi, että varapauheenjohtaja nähtävästi tarkoittaa niitä kirjelmiä, joita eräät seurat ovat lähettäneet Kuopion piirin vuosikokouksen johdosta. Näitä mielenilmaisuja on liiton toimistoon tosin tullut, mutta koska liittotoimikunta jo aikaisemmin päätti ettei se kysymyksen nykyvaiheessa puutu tapausten kulkuun, sihteeri katsoi? ettei ollut olemassa asial lista syytä esittää myöskään mainlttuja kirjelmiä tässä vaiheessa liittotoimikunnalle käsiteltäväksi. Liittotoimikunta siirsi asian enemmän käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

13 Kokous 15/50-7. Samassa yhteydessä kehoitettiin sihteeriä lehettämaan SN-Seuralle tiedustelu seuran ja liiton valistusohjaaja Salosen menettelystä, joka koski viime vuoden lopulla tapahtuneen Neuvostoliiton voimistelujoukkueen esiintymispaikkojen "seulomista tl liiton voimistelujaoston ehdotuksesta poiketen Järjestäjä Jalavan työ. Varapuheenjohtaja tahtoi selvitystä järjestäjä Jalavan työstä. Hänen käsityksensä mukaan järjestäjä Jalava on kohtuuttoman kauan työskennellyt Kuopion piirin alueella. Tällaisen selvityksen järjestöohjaaja lupasi antaa varapuheenjohtajal_ le seuraavaan kokoukseen mennessä. ~Jf I Vakuudeksi : Vf-J..~ E. A. Wuokko I

14 Kokous 16/50-1. Työväen Urheiluliitto r.y:n liittotoimikunnan liiton toimistossa kesäkuun 8 p~ivänä 1950 pidetyn kokouksen pöytäkirja. E s i t y s 1 i s ta Kokouksen päätösvaltaisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja Puolalaisia Suomeen. UTT esittää, että yleisurheilujaostolle myönnetään oikeus, vastavierailuna liittomme urheilijain matkaan, kutsua Puolasta 5 urheilijaa käsittävä joukkue kilpailumatkalle Suomeen elokuussa. Joukkue kilpailisi täällä viidel~ä paikkakunnalla. Kustannukset n :-, josta kilpailut järjestävät seura t vastaisivat vähintään markalla. Työvaliokunta puoltaa Jalkapallojoukkue Tshekkoslovakiaan. Palloilujaosto pyytää lupaa saada ryhtyä ne uvotteluihin jalkapallojoukkueen l ähettämiseksi Tshekkoslovwciaan ensi heinäkuussa. Joukkue kilpailisi 3-4 eri paikkakunnalla. Vastavierailu tapahtuisi ensi vuonna. Uatkan on jaosto suunnitel ut tapahtuvaks i laivalla ja junalla Köpenhaminaan ja siitä edelle en lentäen Prahaan tai vaihtoehtoisesti lentäen koko matkan. Pä iv~r ahan 100 Ckr. suorittaisi Sokol. Esitys perustuu delegation n euvotteluihin. Kiireellisyyssyis t ä on UTT esityksen käsitellyt ja ehdottaa, että jaostolie myönnetään oikeus joukkueen l ähettämiseen, käyttämällä matkaan halvinta matkustustapaa. Sen sijaan ei UTT ole hyväksynyt jaoston esitystä, joka koski nuorten jalkapallo-ottelujen aikaansaamista tshekkien ja TULn välillä, kos ka kustannukset nousevat kohtuuttoman suuriksi. Kun SPL on ilmoittanut, että se olisi halw{as yhteistoimintaan matkan järjestelyssä, esittää UTT, ett ä siinä tapauksessa, että SPL kiinteästi pitää kiinni kannastaan, ott elut j ärjestetään yhteistoiminnassa ja et~ä matkalle lähtevä joukkue valitaan tasapuolisesti ja joukkueen johtajan paikka luovutetaan TUL:lle Suomi-Hollanti jalkapallomaaottelu. Palloilun valitsijavaliokunta on jalkapallomaaotteluun Suomi-Hollanti valinnut Suomea edustamaan seuraavan joukkueen lukien mv. vasempaan laitaan: O. Laaksonen K. Martin, S-G. Myntti, V. Asikainen, T. Pylkkönen, E. Beijar, j. Va ihela, A. Rytkönen, Y. Asikainen ja K. Lehtovirta. Varalle Sarnola, Lehtinen, Schick, Salo ja Hägg. Alleviivatut TULn edustajia. Valinta suor itettu suuremmitta erimielisyyksittä Norja-Suomi pyöräilymaaott elu. Suomen Pyöräl1ykomitea on valinnut Oslos sa pidettävään Norja-Suomi maaotteluun seuraava t pyöräilijät: Paul Backman, Torvald Högström, Nils Henriksson, Olli Juvonen, Ailo Brunou Suomen Pyöräilyliitosta ja Onni Niemi TUL:sta. Jow{kueen johtajaksi on valittu Nils Mattsson ToTe ja huoltajaksi Sven Herlevi SPyL. Edellämainittu pyöräily joukkue Henriks s onia lukuunottamatta osallistuu Norjassa järjestettävään 3 päivän etappiajoon Pyöräilijöitä Ruotsiin. Pyöräily jaosto ilmoittaa, että Suomen Pyöräilykomitea on hyvä k s~yt Helsingin Vauhti-Veikkojen j äsenten O ~avi Kass linin ja Jorma Rauhamäen osallistumisen Tukholmassa 11". 6. pidet tävään kansainväliseen pyöräilykilpailuun. Edellämainitut pyöräilijät matkustavat ki lpal 1uun seuransa kus t annuksella. yöräilijäin väline korvaus. Pyöräily jaosto esittää, että Warsova-Praha ajoon

15 Kokous 16/50-2. osallistuneille pyöräilijöille suoritettaisiin korvausta rikkoutuneista välineistä yhteensä mk :-. Rikkoutuneitten välineiden arvo teki yhteensä yli mk :-. UTT on asian käsitellyt ja tahtomatta vastustaa jaoston esitystä se on päättänyt siirtää asian ratkaisun liittotoimikunnalle, koska UTT:lla ei ole sellaisia varoja, joista se voisi kysymyksessä olevan korvauksen suorittaa Estejuoksun mestaruuskilpailut. Koska mielenkiinto este juoksua kohtaan on liitossamme Vllme vuosien aikana huomattavasti lisääntynyt ja myöskin tulokset ovat kohonneet parhaimmalle suomalaistasolle, niin esittää yleisurheilujaosto, että metrin estejuoksu hyväksyttäisiin liiton mestaruuskilpailujen ohjelmaan ja että mestaruus ratkaistaisiin vuosittain liiton viestlnjuoksumestaruuskilpailujen yhteydessä. Jaosto, joka tekee tästä aikanaan esityksen ensi keväänä kokoontuvalle liit~okokoukselle, pyytää liittotoimikunnalta valtuuksia saada järjestää ko e mestaruuskilpailun jo tulevru1a kesänä. UTT puoltaa jaoston esi~ystä ,. - Koko Kansan Kisat Lauauntonaan Koko Kansan Kisoja koskevaan kysymykseen KKK-toimikunta esittää, että tältä vuodelta luovut~aisiin laajemmalle pohjalle rakentuvien Kisojen järjestelystä, ja rajoitettaisiin ne koskemaan vain nuoria (poikia ja tyttöjä). Samalla toimikunta esittää, että KKKisat ensi vuonna järjestet~äisiin kaikessa laajuudessaan ja että liit~otoimikunta hyvissä ajoin, esim. ensi vuoden tammikuussa, asettaisi toimikunnan, jonka tehtäväksi jätettäisiin järjestely toimenpiteet huomioimalla edellisten kisojen kokemukset. Jos liittotoimikunta nuorten osalta esityksen hyväksyy, esittää toimikunta suorituslajeiksi 60 m korkeushypyn ja kuu-' lantyönnön (4 kg.) ja kullekin ikäryhmälle tulosrajavaatimuksen. Ikärahat: pojat alle ja 15-vuot ~a ja tytöt alle vuotta. Suoritustilaisuudet rajoitettaisiln kestämäan vain yhden kuukauden ajan (elokuu). Tulosrajavaatimuksen suorittaneet saavat liitosta lunastaa Kisa-merkin hintaan 10:- kpl. (ent. JCKK-merkki). JärJestelyn hoitaa viime vuotinen Kisa-toimikunta taydennettynä nuorisovaliokunnan edustaja~la. Nuorisovaliokunnan lausunto on myönteinen ,. - Palloiluvalmentaja Heikkilän toimi. UTT esittää hyväksyttäväksi palloilujaoston esityksen opettaja Y. HeikKilän kiinnittämiseksi tilapäiseksi jalkapallovalmentajaksi. ~oimiaika Kestäisi n. 2, 5 kk. ~a lkaksi esitetäan :- sekä liiton voimassa oleva päiväraha matkapäiviltä. Helkkilä tulee toimimaan Lapin, Oulun, Pohjanmaan, KeSKi-Suomen, Sata-' kunnan ja Saimaan piireissä. Jaostolla on kurssimenoarviossa määräraha tarkoitukseen., Piiritoimitsijapäivien ohjelma. Järjestöohjaaja ehdottaa Tampereella pidettävien piiritoimitsijapäivien luento-ohjelmaa seuraavaksi: Puhetaidosta (jatkoa Pajulahdessa pidetylle luennolle) 2 t. - A.D. Siimes. Kuvien käyttö propagandassa (jatkoa Pajulahdessa pidetylle luennolle) 1 t. - Nurmi. Järjestökurssit ja muuta ajaru~ohtaista 1 t. - Martin. Kunnallisesta urheilupolitiikasta 3 t. - Koivula. Toiminnan organisatoorisia kysymyksiä 2 t. - l uokko. Yhteistoiminnan tämän hetken tilanne 1 t. - _lantanen. Kysymyks i ä varten 2 t. yhteensä 12 t. Jäljelle jäävä aika käytettäisiin kaupungin urheilulaitoksiin tutustumiseen ja rentoutumiseen Työpaikkavoimistelun ohjaajakurssit Ruotsissa. Liittotoimikunta kokouksessaan 7/1950 palautti voimistelujaoston esityksen ruotsinkieliselle toimikunnalle, joka saamiensa hakemusten perusteella ehdottaa, että koe kursseille varattaisiin voimistelujaoston esittämät kaksi markan suuruista stipendiä Runo Brynolf Sjöblomille, lsnäs Start, ja Leif Hanhikoskelle, Kokkolan AlK. Naispuolisia hakijoita ei ollut lainkaan Norjan urheiluliiton kutsu. Norjan urheiluliitto on kutsunut TULn l ähettämäan osanottajan koko maata käsittäville järjestökursseille. Iurssit

16 Kokous 16/50-3. pidetään Elverumin kansankorkeakoulussa kesäkuun päivinä. Järjestöohjaaja esittää, että kursseille lähetettäisiin Max Pehrsson Lillehamarin voimistelujuhlat. Norjan voimisteluliitto on kutsunut TULn puheenjohtajan vieraaksi Lillehamarissa heinäkuun 17 päivänä järjestettäville suurille voimistelujuhlille. Työvaliokunta on käsitellyt kutsun ja esittää, että mikäli puheenjohtaja voi järjestää aikaa, hän liiton edustajana ottaisi kutsun vastaan SATUS-juhlien voimisteluliitto-ottelu. Voimistelujaosto esittää, että SATUS-juhlien liit- - to-ot-celuun valittaisiin seuraava joukkue: r. auri Hiltunen (HI), Gunnar Karma (HTV), Kalevi Suoniemi (TKV), Jukka Jalava, Matti A.altonen ja Åke Suomi (TuPy), Jorma Söderman (PoPy) ja Asser Sjöholm (KyKi). Siinä tapauksessa, että Kaino Lempinen ja Esko Numminen eivät tulisi valituiksi NThl-joukkueeseen, jäisivät edellä olevasta joukkueesta pois kaksi viimeksi mainittua. Joukkueen johtajistoon jaosto esittää liittotoimikunnan aikaisemmin valitsemien Pentti Anttilan ja Toivo Määtän lisäksi Paavo Hurmeen Turusta. UTT puoltaa joukkueen valintaa, mutta ei katso olevan syytä johtajiston lisäämiseen, varsinkaan, kun SATUS:n kanssa on sovittu 10-miehisestä joukkueesta Seuratoimitsijakurssit. Kokouksessaan 14/183/50 liittotoimikunta käsitteli järjestöosaston kurssimenoarvion ja hyväksyi sen yhteydessä suunnitelman seuraohjaajakurssien toimeenpanosta. Sama la liit~otoimikunta velvoit~i järjestöohjaajan laatimaan yksityiskohtaisen suunnitelman kurssien toimeenpanosta. Järjestöohjaaja esit~ää nyt liit~otoimikunnan hyväksyttäväksi peruskurssien toimeenpanosuunnitelman (liite n 1) F - Avustusanomuksia. Asianomaisten hakemuksesta työvaliokunta p ä ät~i esittää liittotoimikunnalle, että Pajulahden urheiluopiston pitkällä kurssilla opiskeleville liiton jäsenille myönnettäisiin seuraavansuuruiset apurahat: markkaa Heikki Niemelle, Yrjö Kermannille, Veikko Voutilaiselle, Lauri Yliaholle ja Ensio SalomaalIe markkaa Klaus Juuttelalle ja markkaa Soini Jantuselle. TOimistopäälLikkö esittää valiokunnan päätöksen liit totoimikunnan vahvistettavaksi >. - ~ilapäiset nuoriso-ohjaajat. s Kokouksessaan 14/180/50 liittotoimikunta jät~i pöydälle nuorisovaliokunnan esityksen tilapäisten nuoriso-ohjaajien valitsemisesta. Nuorisovaliokunta esittää nyt, et-cä tilapäisiksi nuoriso-ohjaajiksi valittaisiin mainitussa esityksessä olevat henkilöt ja siinä mainituin palkkaehdoin. Sen johdosta, että ehdotetuista Eeli Simulan osalta oli ratkaisu kiireellinen, työvaliokunta kokorucsessaan 13/93/50 äänimäärin 2-1 liittotoimikunnan valtuut-camana suorit~i valinnan hänen osaltaan Pohjoismainen nuorisoleiri. Nuorisovaliokunta pitämässään kokouksessa päät"ti yksimielisesti esittää, et"tä pohjoismaiselle nuorisoleirilie Bosö'ssä lähetettäisiin seuraava joukkue: Ohjaajat: nuorisovaliokunnasta Pauli Rämä ja Ilta Laakso, Uudenmaan piiristä Toini Laakso, Saimaan piiristä Hilkka Kujala, Tampereen piiristä P. Koskinen, Keski- Suomen piiristä Sakari Vilhunen ja Oulun piiristä Väinö Heikkinen. Leiriläisiksi: Altti Mat"tila Porin Pyrintö, Toivo Matikainen Helsingin Jyry, A. Kyllönen LrTU, Anja Manner Kotkan Reipas ja Anni Nikander Urjalan Taimi. Lisäksi on jätet"ty Jakobstads Bollklubbille ja Turun VeikoilIe tilaisuus valita leirille osanottajansa. Siltä varalta, että joku valituista kieltäytyy, nuorisovaliokunta ehdottaa varamieheksi Kalevi Männyksen Käpylän Kunnosta. j _

17 Kokous 16/ Uinnin yhteistoiminnan tilit. Uintijaosto on tarkastanut uinnin yhteistoiminnan tilit ja esittää ne liittotoimikunnan hyväksyt~äväksi. Kansanuintien lopputilitys osoittaa tuloja markkaa ja menoja markkaa. Uinnin Yhteistoimintavaliokunnan tilit osoittavat tuloja markkaa ja menoja markkaa, joten jäannös vuodelle 1950 on markkaa SNDL:n työläisnaisliikkeen 50-vuotisjw11a. SIJDL j är j estää Tampere ella kesäkuun päivinä työläisnaisliikkeen 50-vuotisjuhlansa. Liitolle saapunut kutsu ~. - Selvitykset tiedusteluun 15/214/50. Liit~otoimikunta siirsi otsikossa mainitussa kokouksessaan tämän kokouksen käsiteltäväksi kysymykset tiedusteluihin, joista toinen 'oski liiton toimistoon saapuneiden, Kuopion piirikokousta koskevien kirjelmien käsittelyä ja toinen avoinna olevaa selvit~elyä viime vuoden lopulla ~euvostoliiton voimistelujowckueen vierailun järjestelyn yhteydessä sattuneista tapauksista. Saatuaan tiedusteluun SN-seuran vastauksen, sihteeri esit~ää sekä tämän kysymyksen että liiton toimistoon saapuneet asiaa koskevat kirjelmät lii ttotoimikunnan käsl. tel tävälcsi Sääntömuutos. Toimistosihteeri esittää liittotoimik~~an vahvistettavaksi Ikaalisten Voimistelu- ja Urheiluseura Alku r.y:n saantöjenmuutosta koskevan päätöksen. Seura on muuttanut nimensä Kilvakkalan V.- ja U- seura Alku r.y:ksi Arolammin Ajo lopettanut toimintansa. Sen johdosta, että Arolammin Ajon jäsenet ovat liittyneet paikkakunnalla toimivaan HeraJoen Yritykseen, on Arolammin Ajo päät~änyt kokouksessaan 5.2.5u lopettaa toimintansa. Pesän varat markkaa on pesänselvitysmies Osmo Heino toimittanut liiton toimistoon. Pää t ö k s et okouksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että saapuvilla olivat liiton puheenjohtaja Olavi Suvanto (10) sekä liittotoimikunnan jäsenet Yrjö Enne (13), Unto Siivonen (14), Pauli Koponen (16), Arvi Heiskanen (1,), Lennart Kivi (15), Lauri Nurmi (14), Aarne Leskinen (14), Vieno Aaltonen (13), Esko Peltomäki (13), Kustaa Vuori (15) ja liiton toimitsijat Eino Rantanen, Veikko Peuhkuri, Toivo!.lustonen Unto Huttunen, Pekka Martin, Leo Hut~unen, Helge Nygren, liax Pehr~. son, Toivo Määttä, Greta Rajala- Rinne, Helvi Ahtio ja sihteeri Eino A. ~uokko, joka laati kokouksesta pöytäkirjan. Päätösvaltaisuus merkittiin Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin edellisen 15/50 kokouksen pöytäkirja ja vahvistettiin tehdyt päätökset ; Puolalaisia Suomeen. Yleisurheilujaoston esitys hyväksyt~iin Jalkapallojoukkue Tshekkoslovakiaan. Palloilujaoston pyyntöön suostuttiin Suomi-Hollanti jalkapal~omaaottelu. Valinta merkittiin tiedoksi Norja-Suomi pyöräilymaaottelu. Valinta merkit~iin tiedoksi PyöräilijÖitä Ruotsiin. Ilmoitus merkittiin tiedoksi Pyöräilijäin välinekorvaus. Liittotoimikunta siirsi kysymyksen työvaliokmu1an

18 Kokous 16/50-5. ratkaistavaksi Estejuoksun mestaruuskilpailut. Liittotoimikunta hyväksyi m estejuoksun mestaruuskilpailulajiksi. Päätös alistetaan liitt oneuvoston vahvistettavaksi Koko Kansan Kisat -50. Äänimäärin 4-2 liittotoimikunta hylkäsi suunnitelman ja päätti samalla, et~ei kuluvana vuonna esitetyntapaista massakilpailua ole syytä toimeenpanna Palloiluvalmentaja Heikkilän toimi. Liittotoimikunta päätti kiinnittää Yrjö Heikkilän palloiluvalmentajan toimeen 2,5 kk:n ajaksi. Palkka markkaa kuukaudessa Piiritoimitsijapäivien ohjelma. Käsittelyn yhteydessä tehtiin esitys, että kunnallista urheilupolitiikkaa koskeva alustus pyydettäisiin Varsinais Suomen piirin puheenjohtaja Paavo Aitiolta. Liittotoimikunta äänimäärin 5-4 hyväksyi ohjelman esitetyssä muodossa Työpaikkavoimistelun ohjaajakurssit Ruotsissa. Liittotoimikunta hyväksyi toimikunnan esityksen ja päätti lähettää mainituille kursseille Bruno Sjöblomin ja Beif Hanhikosken Norjan urheiluliiton kutsu. Liittotoimikunta hyväksyi esityksen M ~~ lähettämisestä kursseille Lillehamarin voimistelujuhlat. Liit~otoimikunta hyväksyi esityksen. Pehrssonin SATUS-juhlien voimisteluliitto-ottelu. Liittotoimikunta vahvisti joukkueen jaoston esittämässä muodossa. Niinikään joukkueen täydennys suoritetaan jaoston esittämällä tavalla. Sen sijaan liittotoimikunta johtajistoa koskevassa esityksessä yhtyi UTTn kantaan Seuratoimitsijakurssit. Liittotoimikunta siirsi kysymyksen enemmän käsittelyn seuraavaan kokoukseen Avustusanomuksia. Työvaliokunnan päätös vahvistettiin Tilapäiset nuoriso-ohjaajat. Liittotoimikunta päätti kiinnittää tilapäisiksi nuoriso-ohjaajiksi Er kki Mannisen ja Kauko Riikosen sekä hyväksyi työvaliokunnan päätöksen Eeli Si mulan osalta Pohjoismainen nuorisoleiri. Liittotoimikunta hyväksyi nuorisova iokunnan ehdotuksen. Kun joukkuetta alkuperäisestä suunnitelmasta oli lisätty 4 osanottajalla, merkittiin nuorisovaliokunnan tilill e tästä johtuva markan lisämääräraha Uinnin yhteistoiminnan tilit. Liittotoimikunta hyväksyi uinnin yhteistoimintaval iokunnan tilit. Sen sijaan kansanuintien tilityksen käsittely siirrettiin tarkemman selvityksen saamista varten SNDL:n työläisnaisliikkeen 50-vuotisjuhla. Liittotoimikunta valtuutti toimiston hoitamaan edustuksen.

19 Kokous 16/ Selvitykset tiedusteluun 15/214/50. Järjestöohjaaja esitti kokoukselle pinkan Kuo pion piirin vuosikokousta koskevia seurojen kirjelmiä, jotka eivät antaneet aihetta käsittelyyn. Varapuheenjohtaja lupasi kuitenkin kirjelmien perusteella tehdä asiasta esityksen liittotoimikunnalle. Neuvostoliiton voimistelujoukkuet~a koskeva SN Seuran vastauskirje~mä luet~iin kokouksessa. Se ei antanut aiheita enempiin toimenpiteisiin, joten asia katsottiin loppuun käsite~lyl si ~. - Sääntömuu~os. Esillä ollut säantömuutos vahvistetti"in Arolammin Ajo lopet~anut toimintansa. Ilmoitus rolammin Ajon toiminnan lopet~amisesta merkittiin. Esille tu~~eet asiat Menettelytapaohjeita. Liittotoimikunnan jäsen Vieno Aaltonen tieduste~i lii~totoimikunnan kantaa, mil~ä tavalla liiton edustajat Valtion Urheilulautakunnassa suhtautuvat voimistelunopettaja Kaija- eena Kärkkäisen anomukseen avustuksen saamisesta SNLLn piirijoukkueen lähettämiseksi Itävaltaan näytösmatkalle. Liittotoimikunta päätti, että esityksen suhteen noudatetaan aikaisempaa menet~elytapaa, jonka mukaan tämäntapaisiin avustusanomuksiin on suhtauduttu ldelteisesti. Puheenjohtaja tiedusteli liittotoimikunnan kantaa urheilumäärärahojen jakoa koskevassa kysymyksessä. Hän ilmoitti, että SVULn edustajat olisivat valmiit kannattamaan TUL:lle määrärahan lisäämistä edellytyksellä, et~ä SVULn avusutusta lisätään määräsummalla. Liittotoimikunta ohjeena päätti, että liiton edustajat kannat~avat määrärahojen lisäämistä kummallekin liitolle aikaisemmin hyväksyttyä suhteellisuutta noudattaen ASKÖn liittojuhla. Ltk:n jäsen Lennart Kivi esit~i liittotoimikunnan ratkaistavaksi ASKÖn liittojuhlille lähetettävän naisyleisurheilijoita koskevan edustuksen, josta UTT ei ollut päässyt YKsimielisyyteen. ~oisena edustajana jaoston esi~yksen mukaisesti UTT ehdot~i lähetettäväksi Elli Kahilan, toimikunnan vähemmistön asettuessa kannat~amaan Regina ar jasen ehdokkuutta. IC"mffleJ<11r;J'l lrs13j9sn... Kummankin kannan puolesta esitettiin asiallisia perusteluja. 1 änimäärin 5-4 liittotoimikunta vali~si tentävään Re gina Marjasen lähinnä hänen monipuolisuutensa ansiosta. Vakuudeksi: Eino A. Wuokko

20 Lii-Ge m 1 Ltk:n pk:ai!. 16/50'. Peruskurssien toimaenpanosuunnitelma. Kurssie~ lukumäär~ii!eittäin. 450 kurssia jaettuna 14 piirin kesken merkitsisi 32 kurssia jokaiselle piirille. Koska kaikissa piireissä ei tarvitse näin montaa kurssia j ärjestää, mutta kun muutamissa taasen on pakko järjestää Llseampia!:.:in, on 10pulJ.inen kurssimäärä jätettävä piirien kanssa käytävien 'neuvottelujen varaan.., Pohjana voitanee pitää esim. seuraavaa jakoa g Helsinki 7, Häme 50, Karjala 10. Keskisuomi 50 f Kuopio 38, Kymenlaakso 25, Lappi 20, Oulu 40, Pohjanm2a 35, Tampere 40, Satakunta 40, Saimaa 35, Uusimaa 30, Vursinaissuomi 30~ Va~mis~~~t toimenpi~eet. Järjestäjät sopivat piirisihteereiden ja piiritoimikuntien kanssa kurssipaikoista, suui'mittelevat paikalliset olosuhteet huomioon o't;taen sopiva'g kurssiajat ja kurssien onnistumisen hyväksi tehtävän propagandana Olisi myös sovittava Siitä, miss ä laajuudessa on ennakolta seuroissa selod tettava kurssisuunni te lma, valittava sopivimmat osanottajat, e t t i:i. k\.1.rssista s aat aisiin mahdollisen suuri hyöty. Koska kurssien pituus vaihtelee 2-5 päivään, on piirin kanssa sovittava, kuinka pitkät kurssit kullakin paikkakunnalla jär jestet ä ~:n ja mi l le kurssiaineille asetetaan pääpaino. l?r opagan4~ Propagandatoimintn on hoidejgtava mahdollisimman tehokkaas t;i. Leh ~ipropagandassa käytettävä hyväksi liiton johtavien henkilöiden laus1.j_n-t;oja kurssijgyön tarpeellisuudesta ja merkityksestä. Lehdet on saatava omas -~ak in tal ~ aa tukema2 n kurssit yötä ja lehdissä on julkaist8va kurssej a kos ~;: ev a0. uutismateriaa lia u K u:i.:~sj..!1 ~~~~a. 1) R ikallinen urheilupolitiikka 3 tun-t;ia (2) Jäsenpiirin muodostuminen: Mistä 'piireistä tulee seuran luonnollinei,1. jäseij. äines :: mistä syystä---miten voidaan jäsenpiiriä laa jentaa. Ty~v e~!a2:-guu~t2p.q 1;1: t!i~a ~ _Kunnallis en tv. urh ~ pol tarkoitus ja merl;:i 'fys - -liv. vaituustoryhm.mandollisuus hoitaa urh. pol. - mitä urho csioi-t;a val'juust 0 ratkaisee - missä asioissa on tv. val t. ryhmät seuran -Gnholtia informoitava. Ur heilult utakunnan t ehtävät: Lautakunnan asema kunnan hallinnossa ~ "Gehtä V ~rg :: tv7 edust. -teh~ävä.t lautakunnassa. Propaganda: Toiminnallinen - vuosikertomuksen osuus - jäsenistön suull inen '. Jp ',,~ :.: Ieli-1iipropaganda - (Tarkemmin tiede toiminnan yht'eydessä. ) 2) Kilpailutoiminnan järjestäminea, 2 tuntia (1) 3) J ärjestörakenne j a tiedoitustoiminta 2 tuntia (1) Liiton eri j ärjestöportaiden ja elimien tehtävät ja valintatapa. ~ i~d2 i~u~t~ i!i!!n!n_ teho ja tarkoitus - julkj.nen"... sisää~-ulospäin SlUU1."G8U ',juva propaganda - mitä kannattaa tiedoi ttaa - kenelle tiedoi tetnan. 4) Seuran työmuodot 4 tuntia (2~ :Io~t 2 ke:n1a: Tehtävä suunnittelevana, johtavana ja valvovana elimenä - millainen Kokoonpano - yhteydet ylöspäin - alaspäin.!i a ~s:t!o~: _Tehtävä johtokunnan apuelimenä - erikoisteht ävät.. yhteydet. i'j '1~r1eg ja_n~i~t~n_ t~i~i!!t~ Juhla- ja iltamatoiminta 5) Seuratoimitsijan tehtävät 3 tuntia (1) Puheenjohta jan, sihteerin ja jäsenkirjurin tehtävä t 1 t nahastonhoitajan tehtävät 2 t, ~~ ~ Yhteensä 14 tuntia (7 t.) ========================= 1uel~}tsij~ Luent ojen laa.tijat: Paikallinen urh.pol. Paikallinen urh.pol. 3 t. Vuokko Seuran työalat Liiton Kilpailutoiminta 2 t. :8.ont8nen Järjestör ak.ja tied.toim_ järjestäjä Seuran työalat 4 t. I'iartin, RahaGtonhoitajan teht. Rantanen, Viianen,Rj_nne, Salonen Kilpa ilutoiminta Piirisihteeri J ärvinen Järjestörak.ja tied.toim. 2 t. I.1artitl Se ur a toi 11li.~ s i j a te h t ä vä t Seuratoim. tehtävät 1 t. järjestäjät Rahastonhoito ja kirjanp.2 t. ~uusela

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki PÖYTÄKIRJA 1(10) EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasila, tila 2004 KUTSUTUT 1 Salla Korhonen paikalla 2 Juhani Sillanpää paikalla 3 Teemu Tiilikainen paikalla 4 Tiina Hiltunen paikalla

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Sunnuntai 15.5.2011 klo 10.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (4) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com 1/3 Willimiehen Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous 2013 Aika:!! klo 17.00 Paikka:! Skinnarilankatu 34, huone 7531, Lappeenranta

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Hallituksen järjestäytymiskokous 1 / 2017

Hallituksen järjestäytymiskokous 1 / 2017 Hallituksen järjestäytymiskokous 1 / 2017 Aika klo 17.30-20.15 Paikka Neste Pälkäne Aapiskukko, Valtatie 12 (Tervapirtintie 7), 36600, PÄLKÄNE Läsnä Jaakola Pekka Jylhäsalo Ari, puheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä.

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä. Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä. KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus. - kokouksen avauksen suoritti Timo Tiiro 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja,

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

RL Nuorisojaoston avoin kokous 1/11

RL Nuorisojaoston avoin kokous 1/11 Aika 16.01.10 klo: 10:00 Paikka Siikaranta. Naruportintie 68, Espoo Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Työjärjestyksen hyväksyminen 3. Vpj. valinta 4. Raksanuoret

Lisätiedot

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Joutsan kunnanhallitus 8 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 7 19.01.2015 KUNNANHALLITUKSEN VAALI Joutsan kunnanhallitus 12.01.2015 8 Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet 1 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet Yhtymävaltuuston hyväksymä 15.6.2017 28 1. 2. Yleiset määräykset Tässä asiakirjassa annetaan tarpeelliset määräykset

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005, kaupunginvaltuuston 14.1.2013

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

1. Veikko Huuskonen HV 1. Sulo Gustafsson HNS 2. Kalevi Alanne TVS 2. Aarne Piiparinen Sunilan Sisu 3. Topi Rytkönen ViiN 3.

1. Veikko Huuskonen HV 1. Sulo Gustafsson HNS 2. Kalevi Alanne TVS 2. Aarne Piiparinen Sunilan Sisu 3. Topi Rytkönen ViiN 3. SNL:N MESTARUUSKILPAILUT 2. 3.3.1941 HELSINGISSÄ 1. Olli Lehtinen HV 1. Olavi Kaartinen HV 2. Sven Nyström EIF 2. Åke Granö HNS 3. Väinö Hämäläinen KotkV 3. Kalle Karlsson HNS 1. Veikko Huuskonen HV 1.

Lisätiedot

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen Kunnanhallitus 219 28.11.2016 Kunnanhallitus 235 19.12.2016 Kunnanhallitus 10 23.01.2017 Kunnanvaltuusto 1 30.01.2017 Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen 776/01.01.04/2016

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen. 1 (5) x Pöytäkirja Kokous 1/2012 Esityslista Aika ja paikka 21.1.2012 Tikkurilan kopiopalvelu Liittohallitus Olosuhdevaliokunta Uinnin johtoryhmä Työ- ja talousvaliokunta Mastersvaliokunta Uimahyppyjen

Lisätiedot

pt- l-i----i- S2ilS ytetutj_

pt- l-i----i- S2ilS ytetutj_ OMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p OLUETOIMIKUNTA KOKOUS N» C С 19.2.1981 KOUSPAIKKA IVÄ JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 19 päivänä helmikuuta 1981 kello 9.00 KOKOUKSEN OSANOTTAJAT

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00.

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. VUOSIKOKOUS Aika 10.2.2009 klo 19.00 Paikka Lappeenrannan Upseerikerho Kokouksen avaus Seuran puheenjohtaja

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 21.6.2010 klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Johtaja 26.9.2017 Hannu Sulin OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ASETUS YLEISISTÄ KIRJASTOISTA 1 Asetuksen sisältö Yleistä Yleisistä kirjastoista annetussa laissa (1492/2016)

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

0/'") ~ IJ..,1 Lt,.l -..

0/') ~ IJ..,1 Lt,.l -.. 0/'") J._ TrO'-0U~ ~ IJ..,1 Lt,.l -.. 1 S. - 11. ~--=~=...:..::..::::-..:::.:.::..:.::.::.:..;:.=-=-..::::.::::..::..o..=;~.:.:;.:.-=- _ :":y-:;;';'l::'l'~ 011, ett ens::"r _; iget ': o~:o u..::::.nt ilp

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 2 Kotipaikka Jyväskylän kaupunki 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla.

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla. Kokous 11/52-7. ja Kivi ilmaisivat kantanaan, että neuvottelutauko on tarpeeton ja liitolle epäedullinen, joten heidän käsityksensä mukaan olisi SPLn annettava sanoa sopimus irti heti ja sen jälkeen aloittaa

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X = paikalla) Heini Jalkanen Jarkko Kanerva

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X = paikalla) Heini Jalkanen Jarkko Kanerva 1 NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous Aika 1.4.2008 kello 18.00 19.00 Paikka Naantalin kaupungintalo, valtuustosali Osallistujat Jäsenet: Naantali: Markku

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Kalervo Aattela, Uolevi Kaukovaara ja Mauno Forsman. Kaarina Suonio. Jorma Bergholm. Matti Hannula, Antti Siikavirta ja Helge Siren

Kalervo Aattela, Uolevi Kaukovaara ja Mauno Forsman. Kaarina Suonio. Jorma Bergholm. Matti Hannula, Antti Siikavirta ja Helge Siren PUOLUETOIMIKUNTA KOKOUS W'O Ц KOKOUSPAIKKA PÄIVÄ JA AIKA KOKOUKSEN OSANOTTAJAT Päätösvaltaiset: Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 5 päivänä helmikuuta 1981 kello 9.00 Kalevi Sorsa, Veikko

Lisätiedot

2 päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen. Kokous todettiin koolle kutsutuksi sääntöjen määräämällä tavalla ja

2 päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen. Kokous todettiin koolle kutsutuksi sääntöjen määräämällä tavalla ja SYYSKOKOUS Aika 13.11.2014 klo.18.05 20.26 Paikka Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A Läsnä osallistujaluettelo,( liite: 1) 1 kokouksen avaus Ammattiosaston puheenjohtaja Pauli Purmonen avasi kokouksen ja

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika 29.09.2007 klo: 15:00. Käsiteltävät asiat. 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen. 2. Työjärjestyksen ja työaikataulun hyväksyminen

Aika 29.09.2007 klo: 15:00. Käsiteltävät asiat. 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen. 2. Työjärjestyksen ja työaikataulun hyväksyminen Aika 29.09.2007 klo: 15:00 Paikka Helsinki Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Työjärjestyksen ja työaikataulun hyväksyminen 3. Nuorisojaoston toimintakentän hahmottaminen

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

2 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti (palkkio sisältää sähköisen kokoushallinnan kulukorvauksen):

2 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti (palkkio sisältää sähköisen kokoushallinnan kulukorvauksen): NURMIJÄRVEN KUNNAN KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 31.5.2017 48, voimaantulo 1.6.2017 1 SOVELTAMISALA 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Tiistai 19.4.2011 klo 18.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (3) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 14 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 7.7.2015 klo 12:30 1/5 Paikka Tulihukka-leiri, Mynämäen palloiluhalli, Urheilutie 9, Mynämäki LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Haapala Heikki Haikonen

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki avasi kokouksen klo 14.00 Todettiin osallistujat liitteen 1 mukaisesti.

Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki avasi kokouksen klo 14.00 Todettiin osallistujat liitteen 1 mukaisesti. Aika: 6.10.2015 klo 14.00 15.00 Paikka: Seinäjoki Areena, Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki Kokoustila 140B Läsnä: läsnäolijat (liite 1) 1. Kokouksen avaus / todetaan läsnäolijat Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki

Lisätiedot

Oulun Keilailuliitto r.y.

Oulun Keilailuliitto r.y. Oulun Keilailuliitto r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Oulun Keilailuliitto r.y., kotipaikka on Oulun kaupunki sekä virallisena kielenä suomi. 2 Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuusto 14.11.2012 7. Voimaantulo 1.1.2013. Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan 1.

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä KOTIEN PUOLESTA RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on.. Kotien Puolesta ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta 3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot 3 Vuosipalkkiot 4 Osa-aikaiset luottamushenkilöt 5 Vaalitoimielinten palkkiot 6 Erillispalkkiot 7 Toimielimen sihteerin palkkio 8

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus / 204 Kunnanvaltuusto / 34

PARIKKALAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus / 204 Kunnanvaltuusto / 34 PARIKKALAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 6.11.2012 / 204 Kunnanvaltuusto 15.11.2012 / 34 2 Sisällys 1... 3 Soveltamisala... 3 2... 3 Kokouspalkkiot... 3 3... 3 Samana päivänä

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot