... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan..."

Transkriptio

1 Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;.. Kustannu.-:set liiton osalta olisivat pyurein luvuin markkaa. si tyksen johdosta tapahtuneessa kcskustcllwsa todettiin, että monessa piirisst.: 0 melkeinpä mahdoton vapauttaa piirisihteeri niin pitkäksi aikaa kuin ji:irjestely edell,rttuisi. ::iinikään ei ole mitään varmuutta siitä, että kaikki piirisihteerit ~ystyisivät ilman eri kursseeramista hoitamaan ko e tehtlivb.t... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...-kurssi hyvä..syttiin äänestyksen jäi een 5 äänellä 3 vastaan. Varapuheenjohtaja merkitsi pää.töksen johdostc: eriävän mielipiteensä. Jiirjestöohjaaja velvoitettiin tekemään yksityiskohtainen suun itelma kurssien toi~ce anasta. :räillän suuru itelr..an työvaliokunta h;yväksyj. Delegation.. atkasel ostus. ~uultiin lisäselostusta valtuuskunnan mat~asta ~a päätettii se jo dosta., että n:1orisovaliokunta ryhtyj'.leti toime pi te" siin nuorte... tanssiryhmän kutsumiseks:" Tsl ekkoslovakiasta, että 'aostot valmist vat kuki osaltaan suunnitelliru r:ulhdoll ' sista ilpail i 'o.vai doista valnistetun uistion perusteell~ '0. sen j äi een katsotaan,mitä mahdollisuuksia on olemassa suml- ~telm n toteuttamiseen yhteistoiminnan puitteissa ja että koripall ojaosto ryhtyy heti toimen::;,iteisiin viiden pelaajan ja Y'iden valmentajan lähettämisestä opintomatkalle, jonka kompenoationa ensi talvena kutsutaan tshekkilliisiä: hiihdon opintomatl:alle :. - Selostus 30-vuotisjwllien tappioista. Juhlatoimikunta oli laatinut tutkimuksistam ~:ir jallisen selostuksen, joka esitettiin kokouksessa. Selostutsen johdosta liittotoimikunta p~ätti, että piirien yelat pe~it:iln avustustenjaon yhteydess~ ja että toimisto ryhtyj heti toi~enpiteisiin varastossa olevien kukkien muutta:"1iseksi ra11a'-si =. - _=ielenilrnaisu musiikin tukemiseksi. SsitJs ko~onaisuudessaan jätettiin pöydälle sen seikan selvillesaamise:-::si, oillä tavalla Suomen ~.rövlen._usii c ::iliitto s uhtautuu asiaan :. - Val:uutusyhtiö :l'urvu lahjoittaa. Lahjoitus merkittiin ja lahjoittajalie päätet~iin esittää liiton puolesta virallinen kiitos :. - Edustus-ja juhlatilaisuursia. KK:n edustajakokoukseen liiton edustajaksi valittiin puheenjohtaja Olavi Suvanto. Sos.dem. Työläisnuorisoliiton edustajakokoukseen valittiin liiton edustajaksi jär'estöohjaaja Pekka!~rtin. Naantalin Toverien vuosi juhlaan lä:letetäful oa... i t telusähke, mikäli liiton tervehdyksen esittäminen ei 'urjcsty piirin kautta Eräs kilpailun peruutus. Esitys ei antanut aihetta toimenpiteisiin liiton taholta ~. - Kiitoksia.:erki ttiin t iedoks i :. - Liiton muuttoja. :8sillä olleet liiton muutot vahvistettiin. ~sille tulleet asiat Puolan Hyrl:keilylii ton 30-vuotisj uhlakilpailut. Lii ttotoimikunta hyväksyi Puolan nyr~:: ceilyliiton 30-vuotisjuhlakilpailuihin valitun joukkueen, jonka kokoa" J?ano oli seuraava: sarja 51 kg. Pentti Hämäläinen Kotkan VoiDaili~at, :1- ~ -

2 Kokous 14/ k~. Paul Dufva Vaajakosken ~er~, Veijo Pirinen Kuo~ion Riento, sarja 58 k b ~eijo Hurri Lahden hkera, sarja 62 k~. Pentti Laiti-l1en!"yvinkään "Pont eva, Toivo Heikkinen Helsingin :\. tleettiklubi, sarja 67 kg. Klaus Tiljander Porin Pyrintö, "auno Laine ~:elsingin Jyry, sarja 73 kg. Rolf ndersson Helsingin Visa ja sarja 80 kg. Leo Ojanen Turun Jyry. Joukkueen johtajana 1e Pohjalainen Helsingin Tarmo ja tuomarina Kaleva Sampi~a Helsingin ~~kkeilygeura. lleviivatut ovat liiton edustajia ~. - Yhteiset jläkiekkosarjat. Pyvliksyttiin jääkiekko'aosto esitys, joka {oski sarjatoimilman j:':.rjestämistä yhdessä Suome sa v al~aen. Jääkie 1 ;;: ~o iiton ans Sarjasuunnitelma oli laadittu siten, ett~ muodostetaan kaksi-lohkoinen 5 joukkuetta käsittävä mestarllllss8.!'ja, johon hyvj.ksytään 2 TULn ja 8 SJ Ln. joukkuetta. Suomen sar'a muodo tetaal 4-10hkoiseksi 20 joukkuetta ki:isittäviiksi, 'ossa olemmista liitoista on joukl~.eita 10. Suomen sar 'a. alasarjana on maakuntasarja. Sar jan talous jär' estetään osanottoti!a'.suj en pui t teissa, 'oten liitot eiv~'t osallistu ku'ui'i. Vakuudeksi: OIJ~ E.,. :Tuokko a

3 S elo s t u 8 Lappiin tehdystä järj stelymatkasta Tampereella neuvottelu piirisihteerin kanssa. Keskusteltiin o 0 mm. piirijuhlakysymyksestä, piirin toiminnan rahoittamisesta ja syys~ kauden kurssitoiminnan järjestelyistä. ~5.2..,_ Ke mi! Piiritoimikunnan järjestämä Kemin seurojen yhteinen "tilaisuus, jossa selostin yhteistoimintasopimuksen vaiheille liittyviä kysymyksiä, urheilupoliittista tilannetta muilta osiltaan ja liiton sisäisiä kiistakysymyksiä. Pyhäpäivästä johtuen ei tilaisuudessa ollut kuin no 25 osanottajaa, joukossa kuitenkin mm. piirin puheenjohta ja ja ptk =n jäseniä. Keskustelu oli ihmeteltävän asiallista, vaikkakin ennen kaikkea liiton sisäisissä kysyrrwksissä mielipiteet törmäsivät vastakkain, Tornio. Jo Kemissä ilmoitti piirisihteeri, ettei Tornioon oltu saatu järjestymään kokoust ~, koska seura on nukkumisen partaalla. Viimemainitusta syystä johtuen matkustin kuitenkin kaupunkiin toivoen voivani neuvotella seuran toimihenkilöiden kanssa~ Yritys kuitenkin raukesi tyhjiin, sillä oli myös pyhäpäivä, jolloin olivat mm. Ounasvaaran kisat. Ketään seuran toimihenkilöitä ei kaupungista löytynyt. 27 \) 30, L\.avasakso. Co. Aavasaksal1a oli seuran järjestämä "ompoluseurai1 tn II, johon os3.11is.. ~ tui n, 35 jäsentä. Tilaisuus pidettiin eräässä tuvassa. Selostin jälleen liiton ulkomaista ja sisäistä aseman sekä kurssi- ja valmennustyötä. Ke s kustelu oli asiallisenlaista, vaikka kokouksen osanottajien ja alusta j an mielipiteet olivatkin vastakkaisia. Keskustelussa seuran puheenjohtajan L. Marjetan kanssa kuulin mm., että seura aikoo puuhata jokavuotisista Aavasaksan hiihdoistc suurkisoja. Ensi kesänä on tnrkoitus yhdessä Kemin Innon kanssa toimeenpanna'~avasaksan vaaralla juhannusyön painikilpailut, joiden avulla pyritään parantamaan seuran taloutta, Paikkakunnalla ei ' ole kunnollista urheilukenttää, mutta Seippa Oy, omistaa jonkinlaisen harjoitusalueen, jossa Kisankin urheilijat ovat saaneet harjoitella Pe 110 Raja-Karhun johtokunnan kokous puheenjohtaja Blickin asunnossa. Se- 1')stin yhteistoimintasopimusta, "vapaata" kilpailutoimintaa ym. Lisäksi keskusteltiin seuran toiminnan ripeyttämisestä. Paikkakunnalla ei ole u-kenttää, mutta kunnan urheilu1uutakl..mta puuhailee sen saamiseksi. Kentän puuttumisen vuoksi seuran toim1nto on virkeintä talvisin, jolloin ohjelmassa on ensisijaisena hiihto. JQlkapalloa on ke,säl1ä jonkin verran niityillä pe1nttu, onpa käyty Ruotsin puo1e llakin vierailemassa. Mainittakoon, että seuran "sielu ll on tunnettu joensuulainen hiihtäjä Reino Sorjonen, joka on muuttanut paikkakunnalle, 3,0,3. Rovaniemi. Lapin ja Reippaan jtirjestämä selostustilaisuus, jossa n. 40 henkeä o Kun Lappi-seura ei ollut suostunut tulemaan mukaan sosialider,lokra.:tttien hallitsemaan Kansantaloon j ärjestettyyn tilaisuuteen, oli kokollspaikaksi valittu työväentnlo, joka on ent. parakki. Ilmeisesti seurojen keskeisten erimielisyyksien vuoks i ei tilaisuudessa ollut kuin muutama Reippaan jäsen. Selostin liiton ulkonaista ja sisäistä tilannetta. ICcsLustelu oli erittäin kiihkeätä ja osittain epäasiallistnkin~ Sen jälkeen, kun "Kuopion a

4 - 2 - tapauksesta" oli puhuttu lähes 2 tuntia ja siirryttiin keskustelemncln suhtees"tamma SVUL ~ oon, loppui osanottajilta mielenkiinto ja :rpääpuhujat" poistuivat kokouksestu~ 1.4. Kemijärvi, Kaiun järjestämä juhla, jossa puhuin selostaen yhteistoimintasopimuksen irtisonomisen syitä, neuvotteluja ja uutta sopimustn se!cä liiton asemna. tällä hetkellä. Puhuessani Kuopion piirikokouksesta alkoi yleisö hermostua tehden välihuutoja, Todettuani yleisölle, ~ttei se nähtcvlisti j aksa kuulln totuutta, lopetin esitykseni. Juhlan yhteydessä pidettiin johtokunnan kokous, jossa. k c sk~steltiin mm, urheilullisistc asioista, 2.4" piti ol:.~n KurSUSSll, mutta. pyhäpäivänä eivät autot kulkeneet, joten oli pakko palata Rovaniemelle. Täi:i.llä saircstuin flunssaan ja jouduin peruuttamaan Märkäjärven ja Saijcn tilaisuudet. 8.4 o_]{i ttilä!l Seura nukkuu sikeästi. Tavoittelin useita toimihenkilijitä, saaden käsille vain sihteerinä toimineen Lahja Rauhala.n. Hänkään ei enää ole toiminnassa. mukana, paremmin kuin muutkaan, Kun paikkakunnalle on valmistumas~ sa, ja. osittain jo käytössäkin, työväentalo, uskoisi seuran toimipjlankin virkoavan, Sodankylä. Raju oli järjestänyt yleisen kokouksen, jossa" oli kyi.i1dlenkunta jäsentä. Selostin urheilupoliittista tilcnnetta. Keskustelu oli hyvin laimeaa. Seuran pääasiallinen toimintamuoto on hiihto. Lisäksi harrastetaon painia ja nyrkkeilyä, jotka ova t hyvässä menossn, Ivalolj Lapin Kairan kokous, johon osallistuivat myös paikall a olleet ammattiosastojen kurssilaiset. Selostin u-poliittista. tilannetta j a lisäksi erään kokouksessa mukana olleen rovaniemeläisen toimitsijan pyynnöstä Kuopion piirikokousta. Vasta Kuopion t apaus synnytti keskustelun, johon osallistuivat vain mainittu toimitsija ja allekirjoittanut, Seuran toiminta on olosuhteet huomioon ottaen hyvää. :Ii ehiä lukuun ottamatta ova t voimisteluhnrjoitukset käynnissä. Lisäksi painia ja nyrkkeip lyä. Yhteenvetona voi sanoa matkan Olli1istuneen. Seurojen työ on sikäläiset vuikent olot huomioon ottaen ihmeteltävän pirteätä, Urheilupoliittiset asiat kiinnostnvat jäsenistöä ja ennen kaikkea herätti mielenkiintoa liiton sisäinen tilanne, Käydyt keskustelut oliva.t asiallisia Rovani eme ä. lukuun ottama.tta, Jaostotyölle ei e,m. seuroissa ole annettu sitä mer li: i tys'cä kuin olisi tarpeellista. Toisaalta on kuitenkin huomioon otettav2, että pienissä seuroissa j oht okunta hoi t ac" kaikki asiat Ki innitin erityisen huomion TULlehden levikkiin, jolloin voi todeta tilaajia olevan melko vähän. Selostusten yhteydessä tehostin tilaushankinnan välttämättömyyttä. Lapin ~UL tuntuu " olevan l aa jalle levinnyt. Helsingissä , Pekka Martin., a 1 a -, e

5 Liitto~mikunnan asettama toimikunta r jonka puheenjobt toimi P~ I[opone-:l 1 jäseninä E 0 A. Wuoldco ja Le; Nurmi sekä sih teeri nä P. Mar ti~l. esittää seuraavassa ehdotuksensa järjestötoimitsijakoulutuksen toimeenpanosta~ Toimikunta pitää oikeaan OSU!:8ena sitä eriaatetta, jolle ltk:lle edellisessä kokouksessa esitetty koulutussut:mni telma rakentuu G Tämän mukaan koulutus jakaantuu kolmeen linjaan: peruskurssiin, seuratoimj.tsijakurssiin ja seurajohtajakurssiin == A, B ja e" KlJ..Tssit on tarkoitettu jär jestettäväksi alkaen peruskurssista, jonka jälke en - ja 0 si ttain saman aikaisestikin peruskurssin kanssa - siirryttäisiin seuratoimitsijakurssien järjestämiseen~ Suunnitelman tämän osan i;c;.ltua toteutetuksi toimeenpantajsiin viimeinen vaihe, seurajohtajakurssito Peruskurssi o lisi suctava läpiviedyksi 1952 syksyyn ja seuratoimitsijakurssi saman vuoden loppuun melmessä. 1 eurajohtajs.kurssi t j ärjestettäisi in s euraavana, 1953, kevätkautena. AlkuperEiiseen suunnitelmaan telty jä supistuksia to imikunta pitää välttämättöminä taloudellif.lton syiden lisäksi sen vuoksi? että. esim. seuratgi~itsijakurdsia ajatellen - tällä hetkellä tuntuu ene~män kuin neljänl:ladan koulutuskelpoisen henkilön löytäminen vailcealtao Sama n8,kökohta ilmeni toimikw1nassa seurajohtajakurssin suhteen. Yksimielisesti kuitenkin päädyttiin esitettävään suun~itelmaan pitäen luonnollicena, että laajennuksia tai supistuksia siihen tehdään käytännössä mahdollisesti havaittavien tarpeiden mukaisesti o Niin ikään vaihdettiin mielipiteitä siitä, kummasta päästä suunnitelmaa olisi ryhdyttävä toteuttamaan. Tällöin esiintyi ajatus, että seurajohtajakurssi toteutettaisiin ensimmäisenä ja tämän kurssin suorittaneet hoitaisivat seuroissa tapahtuvan koulutuksen" Koska kuitenkin olisi vaikea nyt käytettävissä olevien tietojen perusteella ratkaista, kutka ovat päteviä ylimmän asteen kursseille, päädyttiin yksimielisesti nyt esi tettävään tat2uttarr.is jär:j estykseen., Toimikunnassa käsiteltiin myös yleisesti liiton kurssitoimintaa~ Vaikka onkin todettavissa, että viirr.e vuosina on pyritty su_urempaan järjestelmällisyyteen, on kurssiohjelmien suunnitteluissa ja varsinkin koulutettavan aineksen valikoinnissa vielä paljon toivomisen varaa. Kurssitoiminta kaipaisi hieman pi tempiail:nista suunni telmalliouutta. Eri asteisten kurssien tulisi lij.ttyä sopivasti toisiinsa. Siten saate.isiin esille paras tehokkuus ja kurssi toimintaan k.:iytetyt vc1?:'at antaisivat pa.rhaan koron. TOimikllnta esit-tää ryhdyttäväksi toimenpiteisiin m.yös liiton toimitsijoiden kouluttamiseksi ja toivoo, Gttä ltk päättäisi laadituttas kysymystä käsittävän suunnitelman. Per~skurssiC.A.) päivän kurssia seuroissa Q Luennoitsijoina liiton järjestäjät. Kurssien lukumäärän supistaminen 800:sta 450~ksi on tapahtunut siinä mielessä, että lähekkäin toimivien seurojen kursseja yhdistetään.. Käytännöllisistä j är jcstel:ri8-t:i ja j)'\ :i.kallis 18 ta kuste',nnuks is ta huolehtivat piirit ja seurat o - Ohjelma on sama kuin alkuperäisessä suunnitelmassa o.- Kustannukset: Kun toimikunta on muuttanut kurssien pituuden 3 vnasta 2-5 päivään ei kustannuksissa tapahdu vähennystä kurssien lukumäärän supistuksesta huolimatta. Koska järjestäjät yötä suorittavat henkilöt OVRt jatkuvasti matkoilla 1 katsoo toimikunta, että järjestäjäpäiväraha maaseudulla voitaisiin määrätä 600 mk:ksi. Näin menetellen kustannukset kuuden järjestäjän kahden vuoden työstä supistuisivat alkuperäisen suunnitelman 6.,480 c OOO markasta v$00 markkaane Seuratoimitsijakurssi (B). 400 osanottajaa Pajulahdessa järjestettävillä '7 palvan kursseilla'l' Toimikunta pitää epätodennäköisenä, että seuroista löytyisi yli 400 koulutuksen tarpeessa olevaa tai kou_lutuskelpoista henkilöä. Jos peruskurssi (A) osoittaa arvion vihreellisek si, olisi seuratoimitsijakursseja laajennettava tarvetta vasta8vaksi. - Ohjelma on sama -kuin alkuperäisessä suuunnitelmassa c _. Kustannukset: Matkat :-, Ylläpito 9~0.OOO:-, opetus 300eOOO~- ja v ara~ määräraha ~- = 1 ~(90.000;-.

6 - 2 - Seurajohtajakurssi (0). 64 osanottajaa Pajulahdessa järjestettävillä kuukauden kursseilla. Kursseille kutsuttaisiin seuratoimitsijakursseilla kehityskelpoi. - siksi havaittnja tai muuten koulutuskelpoisiksi tunnettuja henkilöitä. Kurssin tarkoitus olisi kouluttaa toimitsijoita, jotka ovat pystyviä seuran toiminnan johtajiksi tai piirien luottamushenkilöiksi. - Ohjelm~ suunnittelemaan olisi asetettava erillinen toimikunta. - Kustannuksat: Matkat :-, ylläpito :-, opetus :-, varamääräraha :- = :-. Kokonaiskustannukset: Peruskurssi (A) : Seuratoimit.k(B) : Seuraj.kurssi(O) :- Mk ;- ================= Järjestä,jkoulutus. Jotta palkattavat järjestäjät pystyisivät toimimaan kentällä mahdollisimman tehokkaasti, olisi heille järjestettävä kurssi, esim. kahden viikon pituinen, viikko teoreettista opiskelua, viikko tutustumiseen liiton toimistoon ja sen työtapoihin sekä muuhun käytännölliseen työhön. -, e a- s-

7 Kokous 15/50-1. Työväen Urheiluliitto r.y:n liittotoimikunnan liiton toimistossa toukokuun 25 päivänä 1950 pidetyn kokouksen pöytäkirja. E s i t Y s 1 i s ta l.. - Kokouksen päätösvaltaisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja SATUS-järjestön liittojuhla. 1) Voimistelujaosto esittää, että Sveitsin SATUS-järjestön liittojuhlaan ja voimisteluotteluun, joka suoritetaan Lausannessa , valittaisiin seuraava joukkue: Paavo Aaltonen, Veikko Huhtanen, Kalevi Viskari ja Mauri Hiltunen (Helsingin Isku), Gunnar Karma ja Esko Numminen (HTV) sekä Kaino Lempinen (upy) ja Kalevi Suoniemi (TKV). 2) Edellä mainitusta joukkueesta jaoston käsityksen mukaan valitaan ~~1-joukkueeseen Aaltonen ja Huhtanen sekä näiden lisäksi todennäköisesti Viskari, Numminen ja Lempinen. MM-kilpailut pidetään Baselissa viikon kuluttua, joten SATUS-juhlaan osallistuvat MM-voimistelijat joutuisivatolemaan tämän viikon Sveitsissä. Voimisteluliitto ei kuitenkaan ole suostunut hakemaan lupa SATUS-juhliin MM-kilpailuihin osallistuville voimisteli joille, minkä vuoksi voimistelujaosto esittää, että näin syntyneen erimielisyyden ratkaisu alistettaisiin yhteistoimintasopimuksen edel lyttämälle neuvottelukunnalle ja mahdollisesti OK:lle. Työvaliokunta on käsite l lyt voimistelujaoston valitusvaatimusta koskevan esityksen ja kantanaan ilmoittaa, ettei koe toimenpidettä voida liiton kannalta riittävästi perustella. 3) SATUS-juhliin lähetettävän voimistelujoukkueen johtajaksi jaosto esittää Toivo Määtän ja tuomariksi Kalle Lehtisen ja hänen varamiehekseen Paavo Hurmeen Turusta. Päätöksen johdosta jaostosihteeri Määttä eriävässä mielipiteessään huomauttaa, ettei ~än riittävän kielitaidon puutteesta voi ottaa vastaan johtajan tehtävää ja että johtajistoon olisi valittava myös yksi maaseutulainen. MM-joukkueeseen valitaan johtaja ja valmentaja, 2 tuomaria ja kaksi kongressiedustajaa. Kun TUL:lla on mahdollisuus saada valmentajan, toisen tuomarin ja kongressiedustajan paikat, esittää, jaosto, että liiton puolesta valmentajaksi valittaisiin Kalle Lehtinen, tuomariksi Onni Mäki ja kongressiedustajaksi Lasse Kompa, varamiehenä Esko Numminen, ellei hän tule joukkueeseen valituksi. Kalle Lehtisen mukanaoloa molemmissa tilaisuuksissa jaosto pitää välttämättömänä sen vuoksi, että hän liiton telinevoimisteluvalmentajana voisi näistä kilpailuista saada maa dollisimman hyödyllisiä vaikutteita Voimistelun yhteistoiminta. Suomen Voimisteluliitto on voimistelun yhteistoimikunnassa tehnyt esityksen, jonka mukaan maassamme vallitsevasta kaksijakoisuudesta ja sen aiheuttamista järjestely toimenpiteistä tehtäisiin selkoa kansainväliselle voimisteluliitolle. Edelleen Voimisteluliitto esittää, että kaikki kansainvälinen kilpailutoiminta, tulivatpa kutsut minkä järjestön kautta tahansa, olisi yhteistä ja päätettäisiin yhteistoimikunnassa. Voimistelujaosto asiaa käsiteltyään esittää, että asetettaisiin jaoston ja liittotoimikunnan yhteinen elin käsittelemään syntynyttä tilannetta ja laatimaan ehdotuksen liiton kannaksi Voimist~un koulutusohjaaja. Määräaikaan mennessä ovat voimistelun koulutusohjaa jan paikkaa hakeneet voimistelunopettaja Samuli Kangas (palkkavaatimus :- syyskuuhun asti, sen jälkeen :- kk:ssa) voim.opettaja Veikko Kohtanen (24.000:- kk.) ja liikuntaneuvoja Kaarlo Lehtinen (24.000:-). Lisäksi tulevat matkakustannukset ja päivärahat. Hakijoista kuuluvat TULn seuroihin Kohtanen ja Leh tinen ja SVLn alaiseen seuraan Kangas.

8 Kokous 15/50-2. Voimistelujaosto ilmoittaa ehdolle asettelunsa liit totoimikunnan kokouksessa Ruotsinkielisen sihteerin toimi. Määräiaikaan mennessä on ruotsinkielisen sihteerin tointa hekenut Max Pehrsson Helsingistä. Jaoston lausunto esite~ tään liittotoimikunnan kokouksessa Koripalloilun yhteistoiminta. Suomen Koripalloliiton liittojohtoiunta ei ole hyväksynyt neuvottelijain sopimaa yhteistoimintasopimuksen sanamuotoa l. :ssä, jossa sanotaan, että liitot ovat yhteistoiminnassa m mm. "kansainvälisissä kilpailuissa", vaan esittää tämän määräyksen kuuluvaksi siten, että liitot ovat yhteistoiminnassa "sellaisissa kansainvälisissä kilpailuissa, joissa edustus tapahtuu koko maan nimessä" Jaoston käsityksen mukaan SKL haluaa täten rajoittaa kansainvälisen kilpailutoiminnan TULn osalta, joten sille jäisi vapaa päätäntävalta niiden suhteen TULn Helsingin piirin kirjelmä. SVULn Helsingin piirin taholta on TULn Helsingin piirille tehty esitys yhteisen olympiapoika-koulutustoiminnan järjestämi&estä. Koska kysymys toisaalta sivuaa liiton periaatt >ellista suhdetta asiaan, pyytää piiri toimikunta kj symyksestä liittotoimikunnanlausunnon Apuraha-anomuksia. Liikuntaneuvojien kurssilla Vierumäen opistossa opiskelevat TULn jäsenet Kauko Riikonen, Erkki Manninen ja Reino Laine ovat anoneet liitolta avustusta opiskelukulujensa peittämiseksi. Hankittuaan selvitykset asianomaisten sopivaisuudesta sekä varallisuussuhteista UTT ehdottaa, että hakijoille myönnettäisiin :- markan suuruuinen apuraha kullekin. Mainittakoon sivumennen, että asianomaiset ovat sosialiministeriöltä saaneet kukin markan suuruisen avustuksen Tutusmistilaisuus Pajulahteen. Liitotoimikunnan aikaisemmin tekemän päätöksen perusteella työvaliokunta on kutsunut piirien edustajia sekä muuten Pajulahden opiston kehittämisessä ansioituneita liiton työntekijöitä yhteiseen tutustumistilaisuuteen, joka pidetään ensimmäisenä helluntaipäivänä. Piireistä on kutsuttu yksi piiritoimikunnan e dustaja, naisjaoston edustaja sekä piirin keräyspäällikkö. Lisäksi on jätetty piiri toimikunnalle tilaisuus nimetä yksi sellainen henkilö, jonka påliritoimikunta ltatsoo ' tä:aän2. tilaisuuteen ansioituneiksi. Edelleen on kutsuttu liiton toimesta eräitä yksityisiä liiton työntekijöitä, etupäässä nai toiminnassa ansioituneita tovereita. Kutsutuille maksetaan vapaat matkat ja täysi ylöspito opistossa. Liittotoimikunnan jäsenet on kutusuttu rouvineen. Työvaliokunta esittää toimenpiteensä liittotoimikunnan hyväksyttävksi ll.. -Koripalloilijoita Tschekkoslovakiaan. Tschekkoslovakiassa heinäkuussa järjestettävälle koripalloilijain leirille esittää jaosto lähetettäväksi seuraavan joukkueen: Pentti Matt ilan Porin Veto, Esko Koivunen Pispalan Tarmo, Risto Manninen LrTU, Keijo Voutilainen Kotkan Reipas, -TapiO Pöyhönen Elannon Isku ja johtajana Helge Nygren. Liitto suorittaa joukkueen matka- ja passikulut. Leiri kestää kaksi viikkoa. UTT puoltaa jaoston esitystä Nyrkkeilymaaottelu Itävalta - Suomi. Myrkkeilykomitea onm kesäkuun 16 p:nä Wienissä suoritettavaan maaotteluun nimennyt seuraavat osanottajat: kärpässarjaan Pentti Hämäläinen, keskisarjaan Rolf Andersson, raskaaseen keskisarjaan Leo Oajanen ja raskaaseen sarjaan Teemu Kuuselan. Muiden sarjojen osalta järjestetään touko-kesäkuun vaihteessa valintakilpailu, joihin kumpikin liitto asettaa kaksi miestä sarjaansa.

9 Kokous 15/50-3. Joukkueen johtajana toimii Valle Resko, tuomarina Usko Uskali (RTU) ja avustajana Jukka Laaksonen l3.. - ASKö:n liittojuhlat. Sihteeri esittää liittotoimikunnan päätettäväksi ehdotuksen ASKö:n liittojuhlille lähetettävän joukkueen kokoonpanosta, josta UTT:n esitys esitetään kokouksessa.. Joukkueen johtajiston valitsee liittotoimikunta. Lehtivaliokunta esittä, että juhlille lähetettäisiin myös TUL- lehden edustaja. Tehtävään ehdottaa toimitus valittavaksi Joonas Kykkäsen l4.. - AIBAn kongressi. Suomen Nyrkkeilyliitto on hyväksynyt Arvi Heiskasen toiseksi Suomen edustajaksi AIBAn Köpenhaminassa kesäkuun pvinä pidettävään kongressiin l5.. - Yrjö Heikkilä palloiluvalmentajaksi. Palloilujaosto ehdottaa kiinnitettäväksi liiton jalkapallovalmentajaksi väliseksi ajaksi Yrjö Heikkilän Kyminlinnasta. Kuukausipalkka : l6.. - Edustustilaisuuksia. Suomen Olympialaisen Komitean valtuuskunnan kokous pidetään Hotelli Helsingissä juhlakerroksessa tiistaina toukokuun 30 päivänä 1950 alkaen kello Esille sääntöjen 6 : n edellyttämät asiat sekä sihteerin toimen täyttäminen. tiiton edustajana ovat (Enne, Heiskanen, Kivi, Leskinen, Peuhkuri, Raatikainen, Rantanen, Sii70nen, Viander, Wuokko ja Vuori). Työväen sivistysliiton edustajiston kevätkokous, joka on samalla vuosikokous pidetään tiistaina toukokuun 30 päivänä HTYn talossa B-salissa alkaen kello Esillä on toimikunnan jäsenten valli. Varajäsenenä on tähän saakka ollut valistusohjaaja Toivo Salonen. Liiton edustajina ovat: Enne, Salonen, Raatikainen, Nurmi, Mustonen, Aaltonen, L. Huttunen, Peltomäki, Koponen Järvinen, Rajala-Rinne, Määttä. Varalla Kivi ja Rantanen. Suomen Työväen Musiikkiliiton laulu- ja soittojuhla pidetään Jyväskylässä heinäkuun 1-2 päivinä. Liitolle saapunut kutsu. Päivän Nuorten kuudes liittojuhla pidetään Lappeenrannassa kesäkuun 9-11 päivinä. Liitolle saapunut kutsu l7.. - Ala~arvoiset aikakaulehdet. Suomen Nuorisojärjestöjen edustajiston keskustoimikunta on tutkinut otsakkeessa mainittua kysymystä sekä päättänyt neuvoteltuaan asiasta opetusministeriön ja oikeusministeriön kasianomaisten virkamiesten kanssa kääntyä lähetystön kautta Rautatiekirjakaupan johdon puoleen ja jättää sille oheisen sisältöisen kirjeen: Kun toimenpiteelle toivotaan mahdollisimman laajaa kannatusta, toivoo kuskustoimikunta, että Työväen Urheiluliitto r.y. suostuisi muiden nuorisojärjestöjen kanssa allekirjoittamaan po. kirjelmän.. Nuorisovaliokunta on käsitellyt k.o. esityksen ja puolestaan kannattaa toimenpidettä l8.. - Liiton muutot. Kalle Berglund, Yrjö Kannisto ja Martti Kansanen ovat päivämäärällä eronneet SVULn alaisesta seurasta Nox~ an Urheiljoista ja liittyneet Linnavuoren Lukkoon (TUL). Edustuskelpoisia alkae~. Eino Viander eronnut SVULn alaisesta seurasta Tapanilan Erästä ja liittynyt Sunnta-Veikkoihin (TUL). Edustuskelpoisia Arvo Virtanen eronnut Kuusankosken Urheiluseurasta pvm ja liittynyt KyWintehtaan Kisaan (TUL). Edustusoikeus Kaikkien muuttopaperit kunnossa.

10 Kokous 15/ Uusia seuroja. Järjestöohjaaja ehdottaa hyväksyttäväksi liiton jäsenjärjestöksi seuraavat seurat: Hämeen piiristä: Hämeen Moottori-Miehet r. y. per Riihimäellä Lahden Mäki-Pojat r. y. per Lahdessa Keski-Suomen piiristä: Voimi stelu- ja Urheiluseura Muurajärven Kunto r.y. per Korpilahdella. Voimistelu- ja Urheiluseura Ruunumaan Reipas r. y. per Petäjävedellä. Kymenlaakson piiristä: Kouvolan Pallo-Veikot r. y. per Kouvollassa Lapin piiristä: Voimistelu- ja Urheiluseura Puuluodon Myrsky r. y. per Alatorniossa. Oulun piiristä: Voimistelu- ja Urheiluseura Hannuksen Kiisto r. y. per Kiiminkissä (paikkakunnalla ei ole aikaisemmin ollut seuraa). Kaikilla on piirinsä puoltolausel Samalla esitetään vahvistettavaksi sääntömuutokset Voimistelu- ja Urheiluseura Konneveden Veto r.y. Kyläsaaren Työväenyhdistyksen voimistelu- ja urheiluseura Pyry r.y. joka samalla on muuttanut nimensä Voimistelu- ja urheiluseura Kyläsaaren Pyry r. y :ksi Seurojen purkautuminen. Voimistelu- ja Urheiluseura Hanksalmen Tempo r.y. purkautunut Seuran varat mk 901:50 tilitetty liiton kassaan. Voimistel~- ja Urheiluseura Suomussalmen Ponsi r. y. purkautunut Säästö 1435 mk tilitetty liiton kassaan. Kummankin seuran purkautimisen syynä jäsenmäärän supistuminen ja toimintamahdollisuuksien puuttuminen. Pää t ö k s et l.. - Kokouksen päätösvaltaisuus. TOdettiin, että saapuvilla olivat varapuheenjohtaja Yrjö Enne (12), joka toimi puheenjohtajana sekä liittotoimikunnan jäsenet Unto Siivonen (13) t Pauli Koponen (15), Helvi Raatikainen (8), Arvi Heiskaneh (14), Lennart Kivi (14), Lauri Nurmi (13) t Aarne Leskinen (13), Vieno Aaltonen (12), Esko Peltomäki (12), Kustaa Vuori (14) ja liiton toimitsijat Toivo Järvinen, Leo Huttunen, Pekka Martin, Toivo Määttä, Veikko Kuusela, Pentti Salmi, Helge Nygren, Toivo Mustonen, U. Niemenkari, Väinö Montonen, Veikko Peuhkuri, Keijo Viianen ja Joonas Kykkänen ja sihteeri Eino A. Wuokko, joka laati pöytäkirjan. Päätösvaltaisuus merkittiin Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin kokouksen 14/50 pöytäkirja ja vahvistetttin tehdyt päätökset seuraavalla lisäyksellä: Toimistoa kehoitettiin ryhtymään toimenpiteisiin tshekkoslovakiasta saatuja palkintoejn asettamisesta näytteille johonkin näyteikkunaan. Sopivimpina pidettiin Siltasaaren Elannon näyteikkunaa, minkä vuoksi kysymyksestä olisi neuvoteltava Elannon kanssa SATUS-järjestön liittojuhla. 1) Yhtyeen työvaliokunnan ja UTn käsitykseen liittotoimikunta päätti, ettei SATUS-järjestBn liittojuhlaan lähetettävään joukkueeseen saa valita samoja kilpailijoita, jotka ottavat osaa voimistelun M1~-kilpailuihin. 2) Edelleen yhtyen työvaliokunnan liittotoimikunta katsoi, ettei veto-oikeuden käyttämisellä ollut olemassa riittäviä perusteita. 3) Joukkueen johtajiston liittotoimikunta valitsi s~raavasti: johtajaksi Pentti Anttila äänimäärin 5-4, vähemmistön kannattaessa Toivo Määtän valintaa; tuomariksi äänimäärin 5-4 Toivo Määttä, vähemmistön kannattaessa Aarne Hyytisen valintaa; varamieheksi ääni määrin 5-4 Paavo Hurme, vähemmistön ehdokkaana Hyytinen.

11 Kokous 15/50-5. MM-joukkueeseen asetettiin ehdolle seuraavat henkilöt: tuomariksi Kalle Lehtinen äänimäärin 5-4, vähemmistön kannattaessa Yrjö Ahtion valintaa; valmentajaksi Esko Numminen äänimäärin 5-4 ja kongressiedustajaksi Yrjö Ahtio äänimäärin 5-4, vähemmistön ehdokkaana Lasse Kompa, joka asetettiin varamieheksi. Päätöksen johdosta varapuheenjohtaja Enne esitti eriävän mielipiteensä, johon Ltk:n jäsen Kivi yhtyi. Pauli Koponen meikitsi eriävän mielipiteensä Nummisen valintaan nähden Voimistelun yhteistoiminta. Liittotoimikunta valitsi jäsenet yhteistoiminnan yleissopimuksen 13. :n edellyttämään neuvottelukuntaan. Nämä v~imistelujaoston edustajien kanssaa tekevät ehdotuksen liittotoimikunnalle olevasta kysymyksestä. Nuevottelukuntaan valittiin Olavi Suvanto, Yrjö Enne ja Eino A. Wuokko, sekä näille henkilökohtaisiksivaeamiehiksi Arvi Heiskanen, Lennart Kivi ja Unto Siivonen Voimistelun koulutusohjaaja. Liittotoimikunta siirsi koulutusohjaajan valinnan UTTn käsiteltäväksi lausuntoa varten ja valtuutti tämän lausunnon perusteella työvaliokunnan päättämään valinnasta Ruotsinkielisen sihteerin toimi. Puheenjohtajaesitti, että paikka julistettaisiin uudelleen haettavaksi, koska hakuaika hänen mielestään oli ollut liian lyhyt. Liittotoimikunta äänimäärin 5-4 hylkäsi tämän esityksen. Sen jälkeen ltk:n jäsen Pauli Koponen ehdotti, että paikka ei vielä lainkaan täytettäisi. Tämä ehdotus hylättiin niinikään äänimäärin 5-4, minkä jälkeen katsottiin, että Max Pehrsson oli tullut valituksi ruotsinkielisen sihteeri~ järjestäjän toimee~ Hänen palkkavaatimuksensa :- kk hyväksyttiin Koripalloilun yhteistoiminta. Ristiriita lähetettiin 197/4 assä valitun neuvottelukunnan selvitelväksi TULn Helsingin piirin kirjelmä. Liittotoimikunta päätti, että esitettyyn koulutus toimintaan otetaan osaa. Samalla liittotoimikunta kehoitti piiritoimikuntaa toimimaan asiassa yhdessä nuorisovaliokunnan kanssa ja siten, että liiton edustus tulee riittävän voimakkaaksil Apuraha-anomuksia. Liittotoimikuntahyväksyi UTTn ehdotuksen ja myönsi kullekin hakijalle markan suuruisen apurahan lo.. - Tutustumistilaisuus Pajulahteen. piteet. Liittotoimikunta hyväksyi työvaliokunnan toimen ll.. - Koripalloilijoita Tshekkoslovakiaan. Ltk:n jäsen Esko Peltomäki käsiteelyn yhteydessä ehdotti; että Risto Mannisen tilalle valittaisiin U. Lehtmnen. Äänimäärin 5-2 liittotoimikunta hyväksyi joukkueen jaoston esittämässä kokoonpanpssa. Niinikään liittotoimikunta hyväksyi kustannukset huomatuksella, että päivär~hakorvauksia ei suoriteta Nyrkkeilymaaottelu- Itävalta - Suomi. Merkittiin tiedoksi ASKö:n liittojuhla. UTTn esityksestä liittotoimikunta valitsi ASKön liittojuhlaan lähetettävään joukkueeseen seuraavat edustajat: uintiin Helge ~asenius, Aulis Kähkönen ja Hilkka Hietamäki HTU, sekä Aatos Laine Porin Pyrintö, varanieheksi Edvin Vikiönkorpi TaTu;

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA 1954 HELSINGISSÄ 1955 TYOVÄE... URHEILULIITTO R.Y. Liittoneuvoston sääntömääräisen kokouksen ASIALUETTELO l. Kokouksen avaus - Liittoneuvoston puheenjohtaja.

Lisätiedot

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y.

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. ~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1959 HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. I Hämeenlinna 1960 - Kirjapaino Jaarli SISÄLTÖ Sivu Johdanto 5 Liiton hallinto elimet..............................

Lisätiedot

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys.

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys. että vuoden 1941 liittokokouksessa hyväksyttyä, liiton periaateohjelmaa selvennetään Yhtenä käytännöllisenä, toimenpiteenä on, että kaikille TUL:n kursseille on sisällytettävä myös sosialismia ia iiiriestödemokratiaa

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15. 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18 31~8. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 1.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 4.9. klo 8-10

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y.

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. 1977 TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1977 ISBN 951-9375-08-2 SISÅLTÖ Liikuntapoliittinen katsaus.......................................

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 69 1956 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISE MA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1958 SISÄLLYSLUETTELO Sivu III Alkulause 1. Kaupunginvaltuusto 1. 2. 3.

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1955 sekl vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen ASIAlU ETTE LO esityksineen HELSINGISSÄ 1956 TYOVAEN URHEILULIITTO R.Y. Työväen Urheiluliitto

Lisätiedot

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille alle 67t kg, Lammi alle 75 kg, Gerdt alle 82i ja Mäkelä yli 82i, voimistelijoita Onni Mäki ja Kalle Lehtinen, uimareita A. Kaivola ja Irja Henriksson, yleisurheilijoita K.Vall, L.Virtanen, N.Both~s, V.Takkinen,

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi:

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi: 8.. Vuosikertomuksen yhteydessä (sivu 15) vahvistettiin liiton ansiomerkkien jako.vuo~elt.a 19?5. Puheenjohtaja J. W. Walden suoritti jaon ansioituneille pall.oil:ll~lle~ille ~a ~amassa yhteydessä hän

Lisätiedot

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOMNT AKERTOMUS TYÖVÄEN URHELULTTO r.y. TOMNTAKERTO~US VUODELTA 1976 Kansikuva: TUL :n nuorten talvipäivät Jyväskylässä osoittivat TUL:n nuorisotyön voiman. Päivien korkeatasoiseen

Lisätiedot

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,.

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,. entistä runsaampaa osallistumista kilpailuun Suomen Cupista sekä eri koulumuotojen kanssa yhteistoiminnassa järjestettyjen kilpailujen vakiintumista jatkuvaksi toiminnaksi. ViUileksimainittujen kilpailumuotojen

Lisätiedot

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh-

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh- 223 juuri kunnallismiehet haluavat tämän taakan siirtää kuntien harteille, niin lienee asiallisinta tästä toisesta kappaleesta poistaa sana ''kunnallinen", joten tämä lause tulisi pyöreänä: "Päämääränä

Lisätiedot

Tällainen ehdotus tehtäisiin osastoille ja liitoille, mutta siitä ei tehtäisi mitään kiinteätä päätöstä tässä kokouksessa juuri siksi, ettei ole lainkaan sanottu, ollaanko kolmiliiton perusjärjestöissä

Lisätiedot

SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001

SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001 SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001 Ihmisiä, tapahtumia ja aiheita kokouspöytäkirjojen kertomana Auvo Lampinen Kirjoittaja ja toimittaja Auvo Lampinen Historiikki on

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 + HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna 1931. HelSinki 1932. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Lisätiedot

x. SVUL:n tilinpäätös... \... 58

x. SVUL:n tilinpäätös... \... 58 70 x. SVUL:n tilinpäätös............ \............. 58 XI. XII. XIII. Talousasiat Vuonna 1956 myönnetyt SVUL:n ansiomerkit, plaketit ja standaarit Loppusanat SVUL:n Tuen toiminta v. 1956...............

Lisätiedot

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940.

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. 141 Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. Liittojohtokunta: Sotatoimet keskeyttivät Suomen Poikaurheiluliiton toiminnan syksyllä v. 1939, joten liiton vuosikokousta, joka jo oli keritty kutsua koolle, ei

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 65 1952 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINGIN KAUPUNC.IN HANKINTATOIMISTO ' 1960 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 3. 4. 5. 6.

Lisätiedot