VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE"

Transkriptio

1 VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE

2 2 SISÄLTÖ JOHDANTO VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT YLEISSOPIMUS SUOMEN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VAMMAISNEUVOSTO VAMMAISILLE SUUNNATUT PALVELUT JA NIIDEN KUSTANNUKSET KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN OHJELMAN LAADINTA, KYSELY JA TULOKSET WEBROPOL KYSELY KESKUSTELUILTA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA TAVOITTEET, TOIMENPITEET, VASTUUTAHOT SEURANTA LIITTEET JOHDANTO PITÄÄ KYSYÄ VAMMAISELTA ITSELTÄÄN, MITÄ HÄN TARVITSEE, EIKÄ VAIN TERVEET PÄÄTÄ KAIKESTA. Palvelun käyttäjä Vammaispolitiikan tavoite on edistää vammaisten hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta. Tavoitteen saavuttamista voidaan edistää tukemalla vammaisten henkilöiden itsenäistä elämää, kannustamalla vammaisia henkilöitä aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen, lisäämällä itsemääräämisoikeutta sekä poistamalla osallistumisen fyysisiä, asenteellisia ja kommunikointiin liittyviä esteitä. Julkiset palvelut tulee suunnitella kaikille kuntalaisille sopiviksi. Ympäristön tulee olla esteetön. Tässä tarkoituksessa eri viranomaistahojen tulee toiminnallaan edistää vammaisten henkilöiden elinoloja sekä pyrkiä ehkäisemään epäkohtien syntymistä ja poistaa haittoja, jotka rajoittavat vammaisen henkilön toimintamahdollisuuksia ja osallistumista. Päätöksentekoa tukee viranomaisten ja kuntalaisten jatkuva vuorovaikutus.

3 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT VAMMAISUUS EI OLE VAIN SOTE- PALVELUISSA HUOMIOITAVA ASIA. Työntekijä 2.1 YLEISSOPIMUS YK:n yleiskokous hyväksyi vammaisten oikeuksien yleissopimuksen joulukuussa Suomi allekirjoitti sopimuksen maaliskuussa Sopimuksen ratifiointi on edellyttänyt muutoksia esimerkiksi kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin. Suomi ratifioi vammaisten oikeuksien yleissopimuksen ja sen valinnaisen lisäpöytäkirjan. Näiden voimaantulopäivä Suomessa oli Vammaisten yleissopimuksella pyritään erityisesti luomaan vammaisten syrjintää kieltäviä lakeja ja säädöksiä, sekä takaamaan vammaisille tasapuolinen kohtelu kaikilla elämänalueilla. Sopimus ei sisällä mitään uusia erityisiä oikeuksia vammaisille, mutta se asettaa jäsenmailleen vaatimuksia siitä, kuinka niiden tulisi edesauttaa vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia nauttia YK:n muihin yleissopimuksiin sisältyvistä ihmisoikeuksista. Tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti samat ihmisoikeudet ja perusvapaudet kuin kaikilla muillakin kansalaisilla, sekä edistää heidän ihmisarvonsa kunnioittamista ja lisätä tietoisuutta vammaisten henkilöiden oikeuksista. Sopimuksessa korostuu vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeus ja osallisuus heitä koskevaan päätöksentekoon. Sopimuksen johtavat periaatteet ovat syrjintäkielto, esteettömyys ja saavutettavuus. Vammaispoliittisen ohjelman tavoitteena on edellä esitettyjen tavoitteiden edistäminen ja palvelupuutteiden poistaminen. 2.2 SUOMEN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle Suomen valtakunnallinen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO oli voimassa vuosina Sillä haluttiin turvata vammaisten henkilöiden oikeudenmukainen asema yhteiskunnassa puuttumalla epäkohtiin konkreettisin korjaus- ja kehittämistoimenpitein. Ohjelmassa todettiin vastuun kestävän vammaispolitiikan toteuttamisesta olevan yhteiskunnan kaikilla toimijoilla ja sen toteuttamiseen osallistui yhdeksän eri ministeriötä ja sen suositusten avulla ohjattiin myös kunnallista ja alueellista vammaispolitiikkaa (emt. 5). VAMPO:n kärjen muodostivat toimenpiteet, joilla haluttiin varmistaa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifioinnin edellyttämien säädösmuutosten toteutumista, parantaa vammaisten henkilöiden sosioekonomista asemaa ja torjua köyhyyttä, varmistaa erityispalveluiden ja tukitoimien saatavuutta ja laatua maan eri puolilla, lisätä laaja-alaisesti yhteiskunnan esteettömyyttä sekä vahvistaa vammaispolitiikkaa, lisätä tietopohjaa sekä kehittää laadukkaita ja monipuolisia menetelmiä vammaispolitiikan toteuttamisen ja seurannan tueksi. VAMPO:n tavoitteiden saavuttamiseksi on toteutettu vammaispalvelujen säädöspohjan uudistamistoimenpiteitä mm. tulkkipalvelujen osalta ja panemalla täytäntöön kehitysvammaisten asumista tukenut KEHAS-ohjelma. Vammaisten henkilöiden sosiaaliturvaa on parannettu säätämällä takuueläkkeestä. Kotikuntalaki on helpottanut vammaisten henkilöiden mahdollisuutta valita asuinpaikkansa. Eri toimijat ovat vahvistaneet vammaisuuteen liittyvää tietopohjaa tutkimuksin ja seurantaraportein. Euroopan Unioni on aloittanut Vammaispoliittisen strategian valmistelun vuosille Sen keskeisenä tavoitteena on vammaisten henkilöiden ihmisarvon ja yhdenvertaisuuden takaaminen. Strategian viideksi tärkeimmäksi päälinjaksi on määritelty tasa-arvo ja syrjimättömyys, tietoisuuden ja tietopohjan lisääminen, saavutettavuus, yhtäläinen oikeusturva sekä hyväksikäytön ja väkivallan ehkäisy.

4 4 2.3 VAMMAISNEUVOSTO Kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien tulee voida osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan esimerkiksi eri toimielinten jäseninä. Vammaisneuvostosta säädetään kuntalaissa (410/2015: 28 ). Säädöksen mukaan kunnanhallituksen tulee vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi asettaa vammaisneuvosto, joka voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden toiminnoista suoriutumisen, tai heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Kunnanhallituksen tulee huolehtia vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä. 2.4 VAMMAISILLE SUUNNATUT PALVELUT JA NIIDEN KUSTANNUKSET Yhteiskunnan vammaisille henkilöille kohdentamat palvelut ja tukitoimet ovat välttämättömiä itsenäisen elämän ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollistajia. Kunnalla on ensisijainen vastuu palvelujen ja tukitoimien järjestämisestä. tuottaa Evijärven, Kauhavan ja Lappajärven sosiaali- ja terveyspalvelut. n muodostavat kunnat vastaavat kukin varhaiskasvatuks-, opetus-, kulttuuri-, liikunta- ja yhdyskuntapalvelujen tuottamisesta. Tästä johtuen palvelujärjestelmä kokonaisuudessaan saattaa näyttäytyä palveluja käyttävälle sekavana ja hajanaisena. Vammaispoliittisen ohjelman tavoitteena on edistää kuntayhtymän alueen vammaisten yhdenvertaisuutta ja tasavertaista osallisuutta yhteiskunnan toimintaan. Ohjelmalla pyritään vaikuttamaan vammaisen henkilön itsemääräämisoikeuden ja omaehtoisen elämän toteutumiseen ja palvelujen saavutettavuuteen. Palveluiden suunnittelussa on tärkeää huomioida, että vammaiset ovat heterogeeninen joukko. Vammaisuus merkitsee eri asioita henkilöstä ja hänen elämäntilanteestaan riippuen. Vammaisten joukossa on myös erityisen haavoittuvassa asemassa olevia, kuten maahanmuuttajat. He tarvitsevat mahdollisesti erityisiä tukipalveluja, joiden järjestämisessä kieli- ja kulttuuritaustan huomioimisella on suuri merkitys. Vammaiset henkilöt käyttävät ensisijaisesti kaikille kuntalaisille tarkoitettuja palveluja. Kun nämä eivät ole riittäviä tai sopivia, järjestetään vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisia erityispalveluja, kuten asumis- ja kuljetuspalvelua tai henkilökohtaista apua. Vammaisten henkilöiden palvelut ja tukitoimet nähdään positiivisena erityiskohteluna, jolla voidaan turvata yhdenvertaisuuden toteutumista. Koulutusjärjestelmässä erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tulee järjestää hänen tarpeitaan vastaavat palvelut. Palvelut tuotetaan mahdollisimman pitkälle integraation periaatteen mukaisesti tavallisten palvelujen yhteydessä, tarvittaessa käytetään pienryhmää tai luokkaa. Vammaisten henkilöiden tulee päästä koulutukseen yhdenvertaisesti muiden kanssa niissä yhteisöissä, joissa he elävät. Vammaisten henkilöiden tulee saada yleisessä koulutusjärjestelmässä tarvitsemansa tuki. Suomen tulee kehittää koulua siten, että kaikki lapset pääsevät omaan lähikouluunsa ja pääsemme eroon koulutusjärjestelmästä, joka erottelee vammaiset lapset ja nuoret omiin ryhmiinsä. Sama koskee myös ammatillista koulutusta. Terveydenhuollon palvelut toteutuvat ensisijaisesti kaikille kansalaisille suunnattujen palvelujen kautta. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuun siirtyminen alkaen kunnilta maakunnille on valmisteilla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL seuraa sosiaali- ja terveyspalvelujen toteutumista ja niiden kustannuskehitystä. Se on todennut, että vammaispalvelujen asiakasmäärät ja kokonaiskustannukset ovat kasvaneet rajusti vuonna 2009 toteutetun henkilökohtaista apua koskeneen lakimuutoksen jälkeen. Kun henkilökohtaisen avun saajien määrä on vuonna 2009 ollut henkilöä, oli se vuonna henkilöä. Vammaispalvelujen mukaisten palvelujen kustannukset ovat vastaavana aikana kasvaneet 22 prosenttia. Vuosien välillä kustannusten kasvu on ollut 54 prosenttia. (Tutkimus vuoden 2009 vammaispalvelulain muutosten vaikutuksista asiakasmääriin ja kustannuksiin, THL Raportti 1/2014: 21) Myös Kaksineuvoisen alueen vammaispalvelujen kustannukset ovat nousseet. Nousu noudattaa yleistä valtakunnallista trendiä. (Liitteet)

5 5 2.5 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN ALUEEN VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kaksineuvoisen alueelle on laadittu vammaispoliittinen ohjelma vuosille Sen tavoitteet noudattivat valtakunnallisen vammaispoliittisen ohjelman linjauksia. Vammaispoliittisen ohjelman toteutumisen osalta suurimpana plussana voidaan todeta olevan selkeä parannus Kaksineuvoisen alueen kehitysvammaisten asumisessa. Kauhavalle ja Lappajärvelle on rakennettu palveluasumisyksikköjä. Lisäksi vammaisten kotona asumista tukevia palveluja on tehostettu. Vammamisten asumispalveluja tuotetaan myös intensiivisen henkilökohtaisen avun ja muiden kotiin annettavien palvelujen turvin asiakkaan tarpeiden mukaisesti kuntayhtymän omana palveluna tai ostopalveluna. Vammaispoliittisen ohjelman toteutumi sen osalta suurinpina miinuksian voidaan todeta olevan, ettei esteettömyyden ja työllistymisen edistämiseen liittyvät tavoitteet toteutuneet toivotulla tavalla. 3 OHJELMAN LAADINTA, KYSELY JA TULOKSET Kuvio 1. Webropol-kyselyn keskiarvoja. 3.1 WEBROPOL-KYSELY Vammaispoliittisen ohjelman laadinta aloitettiin internet-kyselyllä, johon oli avoin linkki n sekä kuntien internetsivuilla, lisäksi kysely lähetettiin kohdennettuna sähköpostina kuntien luottamushenkilöille, yhteistyötahoille, järjestöille jne. Kyselyllä haluttiin selvittää kuntalaisten mielipiteitä ja kannanottoja vammaispoliittiseen ohjelmaan liittyviin teemoihin. Kyselyyn vastasi 132 palvelujen käyttäjää, luottamushenkilöä, omaista ja työntekijää. Arvioinnissa käytettiin asteikkoa 1 4. Alueella tyytyväisimpiä oltiin asumiseen (keskiarvo 3,13). Myös avoimissa vastauksissa asumisasiat mainittiin positiivisina. Tyytymättömimpiä oltiin työllisyyteen kaikissa muodoissaan (keskiarvo alle 2), päivätoimintaan sen sijaan oltiin tyytyväisiä (keskiarvo yli 3). Nämä asiat tulivat esille myös avoimissa vastauksissa. Niissä toivottiin enemmän myös harrasteja kulttuurimahdollisuuksia. Vastaajat toivat esille sen, että pelkät harrasteryhmät eivät riitä vaan, vammaiset henkilöt tarvitsevat usein avustajan osallistuakseen toimintaan. Myös esteettömyydessä on edelleen kehitettävää.

6 6 3.2 KESKUSTELUILTA Kuntalaisten mielipiteiden kuulemiseksi järjestettiin myös keskusteluilta. Webropol-kyselyn tuloksissa keskeisimmin esille nousseet asiat tiivistettiin neljään teemaan, joita keskusteluillassa erityisesti käsiteltiin. Teemat olivat; Sivistys, varhaiskasvatus, koulutus ja kulttuuri, Rakennettu ympäristö ja esteettömyys, Työllisyys, Sosiaali- ja terveyspalvelut. Keskusteluilta koettiin positiiviseksi iltaan osallistuneiden kesken, palautteista ilmeni, että kuntalaiset kokivat tulleensa kuulluksi ja tämän kaltaisia tilaisuuksia toivottiin lisää. Iltaan osallistui yhteensä noin 60 henkilöä. Illassa työskenneltiin ryhmissä, joihin kuhunkin osallistui palvelujen käyttäjiä, omaisia, työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja virkamiehiä. Työryhmien tuloksissa toistuivat samat teemat kuin Webropol-kyselyssä. Esiin nousi myös uusia asioita, kuten opinto-ohjaus jatko-opintoihin siirryttäessä ja kuntoutuksen tukeminen. Keskusteluillan sekä Webropol-kyselyn tulokset ovat ohjanneet Vammaispoliittisen ohjelman tavoitteiden asettamista VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA TAVOITTEET, TOIMENPITEET, VASTUUTAHOT IHMISELLE ON VAMMASTA HUOLIMATTA TÄRKEÄÄ KOKEA ITSENSÄ TÄRKEÄKSI. Keskusteluilta/palvelun käyttäjä Vammaispoliittisen ohjelman keskeisiksi kehityskohteiksi nousivat työllisyys, kuntoutus, vapaa-ajan harrastukset ja esteettömyys kaikissa muodoissaan. Kehittämistavoitteet koskevat kaikkia vammaisryhmiä. Vammaiset henkilöt, läheiset ja työntekijät osallistuvat asiantuntijoina palvelujen kehittämiseen. ESTEETTÖMYYS JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Rakentaminen Valaistus, kuuleminen, näkeminen TAVOITE JA TOIMENPITEET Yhdenvertaiset liikkumismahdollisuudet kaikille Esteettömyysluokitus käytössä kaikessa rakentamisessa ja suunnittelussa Uudisrakentamisessa, remontoinnissa vammaisneuvoston/vammaisten henkilöiden/vammaistyöntekijöiden lausunnon pyytäminen Seinien/lattioiden väreissä huomioidaan näkövammaiset eri kontrastein, ml. porrasrappujen merkinnät VASTUUTAHO Tekninen toimi, Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Vammaisneuvostot Tekninen toimi Kommunikointi, tiedonsaanti Henkilökohtainen yhteydenotto palvelun käyttäjään. Selkokielinen informaatio. Liikkuminen Ajorata/jalkakäytäväliittymät ja pinnoitteet kaipaavat edelleen parannusta. Kevyen liikenteen väylien rakentaminen ja niiden kunnossapito. Tekninen toimi

7 7 SIVISTYS, KULTTUURI JA VAPAA-AIKA Nivelvaihe TAVOITE JA TOIMENPITEET Nivelvaiheissa huomioidaan suunnitelmallisesti tuen jatkuvuus aina varhaiskasvatuksesta jatko-opintoihin asti monialaisessa yhteistyössä perheiden ja lasten/ nuorten kanssa. VASTUUTAHO Sivistystoimi Varhaiskasvatus Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään erilaisin tukitoimin osana lapsiryhmän toimintaa. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään oikea-aikaisesti, jolloin estää lapsen ongelmien monimuotoistumista ja vähentää oppimisvaikeuksia jatkossa. Sivistystoimi Perusopetus Perusopetuksessa kaikki koululaiset osallistuvat tasa-arvoisina jäseninä koulutoimen tarjoamaan opetukseen. Jokaiselle oppilaalle tarjotaan riittävät tukitoimet yksilöllisten tarpeiden mukaan. Sivistystoimi Jatko-opinnot Ohjaussuunnitelma laaditaan perusopetuksen vuosiluokille 1 9. Jokaiselle yläkouluikäiselle nuorelle annetaan henkilökohtaista oppilaanohjausta, jossa huomioidaan yksilölliset tarpeet. Oppilaanohjaus edistää koulutyön onnistumista, opintojen sujumista sekä koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Sivistystoimi Kulttuuri ja vapaa-aika Kulttuurikaverin markkinointi. Ystäväkortin hyödyntäminen. Selkokielisen materiaalin lisääminen. Harrasteryhmiin osallistuminen mahdollista kaikille. Vapaa-aikatoimi TYÖLLISYYS Työllistyminen työmarkkinoille Tuettu työ Avotyö TAVOITE JA TOIMENPITEET Markkinointia alueen yrityksille. Työharjoittelut Projektirahoituksen hakeminen Työvalmentajan/koordinaattorin toimi VASTUUTAHO Toimintakeskukset Työpajat TE-toimi Päivä- ja työtoiminta Mielekkään tekemisen järjestäminen ja aikuisuuden tukeminen Alihankintatyöt Toimintakeskukset

8 8 SOTE-PALVELUT Perusterveydenhuoltopalvelut (neuvola, suun terveydenhuolto, poliklinikkatoiminta yms.) Erityisosaaminen Kuntoutus (ml. apuvälineet) Päätöksenteko omaa elämää koskevissa asioissa Tuettu päätöksenteko Palveluohjaus Perussosiaalityön palvelut; aikuissosiaalityö, lasten ja perheiden palvelut, vammaispalvelut TAVOITE JA TOIMENPITEET Tarpeen mukaiset ja saavutettavat palvelut Kehitysvammaisuuden tai autisminkirjon perustieto henkilökunnalla Erikoissairaanhoidon ja vammaispalvelujen erityisosaamisen hyödyntäminen tarvittaessa. Erikoislääkärien jalkautuvat palvelut. Koulutus. Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Panostaminen oikea-aikaiseen ja tarpeenmukaiseen kuntoutukseen (ryhmä- ja yksilömuotoinen) Ky/kuntoutustyöryhmät. Kotikuntoutustiimi Tuki oman elämän ratkaisuissa. Palvelu-, kuntoutus- ja hoitosuunnitelmien yms. laatiminen aina yhdessä asiakkaan kanssa hänen lähtökohdistaan käsin Palveluohjauksellinen työote Tiedottaminen palveluista ja tukitoimista Tiedottaminen palveluista ja tukitoimista asiakkaille ja yhteistyötahoille Monialainen yhteistyö päällekkäisyyksien välttämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi VASTUUTAHO Kuntoutustyöryhmät Kaikki toimijatahot (asianomainen, läheiset, työntekijät, asiantuntijat ja muut) 4.2 SEURANTA Vammaispoliittinen ohjelma ohjaa kaikkia julkisia toimijoita siten, että kuntien eri toimijat sisällyttävät vammaispolitiikan osaksi omaa työskentelyään ja toimivat keskenään yhteistyössä vammaispoliittisten tavoitteiden toteutumiseksi. Toimenpiteiden vaikuttavuuden mittaamiseksi on seurantaa tehtävä jatkuvasti. Lisäksi vammaispoliittinen ohjelma tulisi liitetään osaksi kuntien hyvinvointikertomusta ja sen toteutumista tulisi arvioidaan hyvinvointikertomuksen vuosittaisten arviointien yhteydessä. Lisäksi vammaisneuvostot ja vanhusneuvostot seuraavat osaltaan vammaispoliittisen ohjelman toteutumista ja tarvittaessa tekevät yhteistyötä päättäjien kanssa ohjelman toteutumisen edistämiseksi.

9 9 LIITTEET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN PALVELUJEN ASIAKASMÄÄRÄT KOKO MAASSA (THL:N RAPORTTEJA 1/2014) Vpl kuljetuspalvelut Henkilökohtainen apu Asunnon muutostyöt Kehitysvammalaitoksen asiakkaat Kehitysvammalaitosten pitkäaikaisasiakkaat Muutos ,7 % ,3 % ,4 % ,4% ,2 % VAMMAISPALVELUJEN KOKONAISKUSTANNUSTEN KEHITYS KOKO MAASSA (MILJ. EUR) (THL:N RAPORTTEJA 1/2014) VPL-palvelut ja tukitoimet josta kuljetuspalvelut Muutos 54 % 41 % KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN VAMMAISPALVELUJEN KUSTANNUKSET (MILJ. EUR) TP 2011 TP 2013 TP 2015 Henkilökoht. apu 0,8 1,1 1,3 VPL-palvelut ja tukitoimet 1,4 2,1 2,3 TP ,7 2,1 ASIAKKAITA VUODEN AIKANA Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Heistä 65 täyttäneitä Henkilökohtainen apu Asunnon muutostyöt

10 VAMPO TYÖRYHMÄ Pj. Pekka Keltto Eija Ala-Toppari-Peltola Piia Liinamaa Anna-Maija Vuorinen Vuokko Sulkakoski Sari Kujala Timo Rintala Kajsa Lähdemäki Riikka Ekola n yhtymähallituksen jäsen Sosiaalipalvelujen johtaja Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä Kauhavan kaupunginhallituksen jäsen Evijärven kunnanhallituksen nimeämä jäsen, toimintakeskuksen ohjaaja Lappajärven kunnanhallituksen jäsen Vammaisneuvoston jäsen Vammaisneuvoston jäsen Sosionomi YAMK-opiskelija LÄHTEET Kaksineuvoisen alueen Vammaispoliittinen ohjelma vuosille Tutkimus vuoden 2009 vammaispalvelulain muutosten vaikutuksista asiakasmääriin ja kustannuksiin, THL Raportti 1/2014: 21 VAHVA POHJA OSALLISUUDELLE JA YHDENVERTAISUUDELLE Vampo Suomen vammaispoliittinen ohjelma (verkkojulkaisu). ISSN , Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2010:4. Saatavana: YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja. Helsinki: Suomen Yk-liitto. Saatavana: CAHDPH Taskforce Human rights: a reality for all. Council of Europe Disability Startegy Working document.

Kyselytuloksia: Oikeuksien toteutuminen vammaisten henkilöiden arjessa Tea Hoffrén

Kyselytuloksia: Oikeuksien toteutuminen vammaisten henkilöiden arjessa Tea Hoffrén Kyselytuloksia: Oikeuksien toteutuminen vammaisten henkilöiden arjessa 1 15.12.2017 Tea Hoffrén Mitä ja miksi? Kohderyhmä: vammaiset henkilöt, omaiset ja läheiset sekä vammaisneuvosto- ja vammaisjärjestötoimijat

Lisätiedot

Vammaistyön uusimmat kuulumiset

Vammaistyön uusimmat kuulumiset Vammaistyön uusimmat kuulumiset VS avy 15.9.2015 Vammaisuuden määritelmä Vammaisuus ei ole vain terveysongelma. Se on monimutkainen ilmiö, joka syntyy vuorovaikutuksessa henkilön ja yhteiskunnan piirteiden

Lisätiedot

Osallisuus ja itsemääräämisoikeus vammaissopimuksen näkökulmasta. Koulutuspäivä

Osallisuus ja itsemääräämisoikeus vammaissopimuksen näkökulmasta. Koulutuspäivä Osallisuus ja itsemääräämisoikeus vammaissopimuksen näkökulmasta Koulutuspäivä 16.11.2017 YK:n Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 2 17.11.2017 Vammaissopimus Yleissopimus vahvistaa jo olemassa

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Vapaus valita miten asun - Kohti kehitysvammaisten yhdenvertaista kansalaisuutta -seminaari FDUV Helsinki, Kuntatalo 14.2.2013 Jaana Huhta, STM Vammaispolitiikan

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Vapaus valita miten asun - Kohti kehitysvammaisten yhdenvertaista kansalaisuutta -seminaari FDUV Helsinki, Kuntatalo 14.2.2013 Jaana Huhta, STM Vammaispolitiikan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 15. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 15. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.05.2017 Sivu 1 / 1 47/2016 00.01.01 15 Päätöksiä ja kirjelmiä Valmistelijat / lisätiedot: Mauri Hämäläinen, puh. 043 826 5237 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista - järjestöjen näkemyksiä. pääsihteeri Pirkko Mahlamäki Vammaisfoorumi ry

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista - järjestöjen näkemyksiä. pääsihteeri Pirkko Mahlamäki Vammaisfoorumi ry YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista - järjestöjen näkemyksiä pääsihteeri Pirkko Mahlamäki Vammaisfoorumi ry Vammaisfoorumi ry. Vammaisjärjestöjen yhteinen ääni 24 kansallisen vammaisjärjestön

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeuden edistäminen ja ennakolliset toimet rajoitustoimien käytön ehkäisemiseksi

Itsemääräämisoikeuden edistäminen ja ennakolliset toimet rajoitustoimien käytön ehkäisemiseksi Itsemääräämisoikeuden edistäminen ja ennakolliset toimet rajoitustoimien käytön ehkäisemiseksi Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL 18.11.2016 Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Itsemääräämisoikeus

Lisätiedot

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS Tekstin kokoaminen ja kuvat: Tommi Kivimäki SOPIMUKSEN ARTIKLAT 5-30: 5. Vammaisten syrjintä on kielletty Vammaisten ihmisten on saatava tietoa ymmärrettävässä

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus Imatran vammaisneuvostolle. Leena Luukka

Ajankohtaiskatsaus Imatran vammaisneuvostolle. Leena Luukka Ajankohtaiskatsaus Imatran vammaisneuvostolle Leena Luukka ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI Kansainväliset ihmisoikeudet Kansainväliset ihmisoikeudet ja perusoikeudet määrittävät vähimmäistasoa

Lisätiedot

Esteettömyys YK:n vammaissopimuksessa

Esteettömyys YK:n vammaissopimuksessa Esteettömyys YK:n vammaissopimuksessa Rakennusfoorumi, 01.09.2015, Rakennustietosali - Helsinki Henrik Gustafsson, Invalidiliiton lakimies 1 Yleistä ihmis- ja perusoikeuksista Perustavanlaatuisia oikeuksia,

Lisätiedot

SATAOSAA - MUUTOKSESSA MUKANA! Vammaistyön päällikkö, Rauma Vesa Kiiski

SATAOSAA - MUUTOKSESSA MUKANA! Vammaistyön päällikkö, Rauma Vesa Kiiski SATAOSAA - MUUTOKSESSA MUKANA! Vammaistyön päällikkö, Rauma Vesa Kiiski VAMMAISPALVELULAKI 8 b Päivätoiminta 8 c Henkilökohtainen apu KEHITYSVAMMALAKI 2 : kohta 3) tarpeellinen ohjaus sekä 4) työtoiminnan

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin?

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto Kuntaseminaari Eskoossa 28.10.2016 1 11/8/2016 YK-sopimus ja asuminen 9 art. Varmistetaan vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Osallisuus ja palvelusuunnittelu

Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelulaki VpL:n tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA 24.11.2016 klo 18:00 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 5 Jäsenen nimeäminen vapautusta pyytäneen

Lisätiedot

Tietoa vammaisten ihmisten toimeentulosta: Kysely oikeuksien toteutumisesta Tea Hoffrén

Tietoa vammaisten ihmisten toimeentulosta: Kysely oikeuksien toteutumisesta Tea Hoffrén Tietoa vammaisten ihmisten toimeentulosta: Kysely oikeuksien toteutumisesta 1 6.2.2018 Tea Hoffrén Mitä ja miksi? Kyselyn kohderyhmä: vammaiset henkilöt, omaiset ja läheiset sekä vammaisneuvosto- ja vammaisjärjestötoimijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 1 1206/2016 00.01.03 122 Espoon kaupungin vammaisasiamiehen selvitys vuodelta 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Sirkku Kiviniitty, puh. 050 344 5190 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista 28.1.2015 Lastensuojelun tarkoitus turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Sari Huusko sari.huusko@turku.fi

Lisätiedot

Vammaispalvelulain uudistuksen tilanne. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Jaana Huhta, STM

Vammaispalvelulain uudistuksen tilanne. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Jaana Huhta, STM Vammaispalvelulain uudistuksen tilanne Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, 8.2. 2018 Jaana Huhta, STM Esityksen sisältö Uudistuksen tausta ja lähtökohdat Keskeinen sisältö Jatkovalmistelun kärjet

Lisätiedot

Vammaispalveluja koskeva lakiuudistus

Vammaispalveluja koskeva lakiuudistus Vammaispalveluja koskeva lakiuudistus Sanna Ahola, erityisasiantuntija, OTK 8.12.2017 Vammaispalveluja koskeva lakiuudistus / Sanna Ahola 1 Sosiaalihuollon palvelujärjestelmän tavoitteet Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Vastaajien määrä: 1 Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Toni

Lisätiedot

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018 LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 216-218 Lausuntopyyntö Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on perussopimuksensa 13 :n mukaan pyytänyt jäsenkuntien esityksiä

Lisätiedot

YK:n vammaissopimus ja itsemääräämisoikeus. Juha-Pekka Konttinen, THL 18.1.2013 Vammaispalvelujen neuvottelupäivät

YK:n vammaissopimus ja itsemääräämisoikeus. Juha-Pekka Konttinen, THL 18.1.2013 Vammaispalvelujen neuvottelupäivät YK:n vammaissopimus ja itsemääräämisoikeus Juha-Pekka Konttinen, THL 18.1.2013 Vammaispalvelujen neuvottelupäivät YK:n vammaissopimus (CRPD) suunnannäyttäjänä CRPD viitoittaa uudenlaista ajattelutapaa

Lisätiedot

Paljon palveluita tarvitsevien vammaisten ihmisten sosiaaliset oikeudet seminaari, THL

Paljon palveluita tarvitsevien vammaisten ihmisten sosiaaliset oikeudet seminaari, THL Paljon palveluita tarvitsevien vammaisten ihmisten sosiaaliset oikeudet seminaari, THL 7.12.2017 Pauli Rautiainen, oikeustieteen professori, Itä-Suomen yliopisto Lähtökohtia 8.12.2017 2 Julkisen vallan

Lisätiedot

Vammaisneuvosto esittää kaupunginhallitukselle, että Uuden Äänekosken vammaispoliittinen ohjelma laadittaisiin ajalle siten, että:

Vammaisneuvosto esittää kaupunginhallitukselle, että Uuden Äänekosken vammaispoliittinen ohjelma laadittaisiin ajalle siten, että: Vammaisneuvosto 26 17.09.2007 Kaupunginhallitus, julkinen 31 21.01.2008 Kaupunginhallitus, julkinen 311 31.08.2009 Perusturvalautakunta 80 30.09.2009 Perusturvalautakunta 95 28.10.2009 Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Sari Hietala Ylihoitaja, PKSSK sosiaalipalvelut 25.11.2013 PKSSK:n toiminta-alue 2 PKSSK sosiaalipalvelut 2013 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Päivi Lauri paivi.lauri@ppshp.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

VAMMAISLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN-

VAMMAISLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN- VAMMAISLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN- Vammaispalvelujen neuvottelupäivät, Scandic Park, Helsinki 18.2.2016 Jaana Huhta, STM Ajankohtaista Kuntien kustannusten karsiminen tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä:

Lisätiedot

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa Sakari Kela 14.9.2017 Kunnan olemassaolon tarkoitus? Edellytysten luominen kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumisen ja vaikuttamisen toteutumiselle.

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Porvoon kaupungin vammaisneuvosto TOIMINTASUUNNITELMA 30.1.2017 Sivu 1 (3) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Porvoon kaupungin vammaisneuvosto on vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

Vammaispalvelulain valmistelun tilanne. Vammaisneuvostopäivä Helsinki, Jaana Huhta, STM

Vammaispalvelulain valmistelun tilanne. Vammaisneuvostopäivä Helsinki, Jaana Huhta, STM Vammaispalvelulain valmistelun tilanne Vammaisneuvostopäivä Helsinki, 14.12.2017 Jaana Huhta, STM Vammaislainsäädännön uudistamisen tausta Pitkäaikainen hanke yhteensovittaa vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki;

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Valmistelijat / lisätiedot: Sirkku Kiviniitty, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Valmistelijat / lisätiedot: Sirkku Kiviniitty, puh 17.05.2017 Sivu 1 / 1 1234/2017 00.01.03 103 Espoon kaupungin vammaisasiamiehen selvitys vuodelta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Sirkku Kiviniitty, puh. 050 344 5190 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Vammaispalvelut Päijät-Hämeessä

Vammaispalvelut Päijät-Hämeessä Vammaispalvelut Päijät-Hämeessä Vammaisasioiden maakunnallinen seminaari 3.11.2017 Hollola Pirkko Valtanen Organisaatio Phhyky toimintakulut n. 767 M Valtuusto Hallitus Toimitusjohtaja Eetu Salunen Esikunta

Lisätiedot

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Alustusta erityislainsäädäntöön Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Elävänä olentona maailmassa Erilaiset roolit Ihminen Perheenjäsen, vanhempi, sisarus,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1246/00.01.03/2014 97 Espoon kaupungin vammaisasiamiehen katsaus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Sirkku Kiviniitty, puh. 050 344 5190 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Lainsäädännössä tapahtuu. 20.11.2014 Jyväskylä Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Salla Pyykkönen, Kvtl

Lainsäädännössä tapahtuu. 20.11.2014 Jyväskylä Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Salla Pyykkönen, Kvtl Lainsäädännössä tapahtuu 20.11.2014 Jyväskylä Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Salla Pyykkönen, Kvtl Muutosten aika Taustalla mm. Ajattelutavan muutokset dg tarve Arjen moninaistuminen Toimintaympäristön

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ TÄMÄN VUOKSI SISOTE 1. Palapeli nimeltä Lapsen elämä: - Lapsi päivähoidossa klo 7-17, missä ja miten klo 17-07? Ja lomat, viikonloput? - Lapsi

Lisätiedot

Sote-uudistus Etelä- Pohjanmaalla. Päivi Saukko

Sote-uudistus Etelä- Pohjanmaalla. Päivi Saukko Sote-uudistus Etelä- Pohjanmaalla Päivi Saukko 04.10.2017 Etelä- Pohjanmaa Evijärvi KESKI-POHJANMAA Kauhava Lappajärvi Vimpeli POHJANMAA Isokyrö Alajärvi Lapua Soini Kuortane Ilmajoki Seinäjoki KESKI-SUOMI

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Aluehallintovirastot arvioivat säännöllisesti kuntien peruspalveluja. Nuorisotoimen vuoden 2017 arviointikohteena

Lisätiedot

454 Tampereen kaupungin vammaispoliittisen ohjelman ( ) arviointiraportti. Valmistelija / lisätiedot: Kuosmanen Taru

454 Tampereen kaupungin vammaispoliittisen ohjelman ( ) arviointiraportti. Valmistelija / lisätiedot: Kuosmanen Taru Tampere Ote pöytäkirjasta 39/2017 1 (10) Kaupunginhallitus, 454, 07.08.2017 Z/Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta, 62, 17.05.2017 Z/Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta,

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön. 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl

Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön. 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Muutosten aika Taustalla eri lainsäädäntömuutoksien tarpeisiin Ajattelutapa muutos tarve / dg Arjen ongelmien moninaistuminen

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Anna Moring anna.moring@monimuoto

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN VAMMAISSTRATEGIA

KESKI-SUOMEN VAMMAISSTRATEGIA KESKI-SUOMEN VAMMAISSTRATEGIA VISIO Keski-Suomi: Yhdessä uutta kohti Visio kuvastaa koko Keski-Suomen yhteistä tahtotilaa rakentaa tulevaisuudesta sellainen, että kaikilla maakunnan asukkailla on hyvä

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita meiltä ja maailmalta

Ajankohtaisia asioita meiltä ja maailmalta Ajankohtaisia asioita meiltä ja maailmalta Kirsi Konola Kehittämistoiminnan johtaja Tienviittoja tulevaisuuteen Turku 1.11.2013 Ajankohtaista meillä: Kehas ohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 8.11.2012

Lisätiedot

Vammaisten palvelut VAMMAISTEN PALVELUT

Vammaisten palvelut VAMMAISTEN PALVELUT Vammaispalvelut VAMMAISTEN PALVELUT Vammaisten palvelut Lapuan kaupunki tarjoaa arkea helpottavia ja elämänlaatua parantavia palveluita vammaisille ja/tai pitkäaikaissairaille asukkailleen vammaislain

Lisätiedot

Maakunnalliset strategiat ja palvelulupaus

Maakunnalliset strategiat ja palvelulupaus Maakunnalliset strategiat ja palvelulupaus Hallituksen esityksessä Maakuntalaiksi 35 :ssä säädetään, että maakunnalla on oltava strategia, jossa maakuntavaltuusto päättää maakunnan toiminnan ja talouden

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeus -oikeuden toteutuminen asumisyksiköissä ja lainsäädännön tavoitteet

Itsemääräämisoikeus -oikeuden toteutuminen asumisyksiköissä ja lainsäädännön tavoitteet Itsemääräämisoikeus -oikeuden toteutuminen asumisyksiköissä ja lainsäädännön tavoitteet Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 18-19.2.2016 Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Esityksen sisältö

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Riittävä tuki henkilökohtaisen avun käyttöön. Sanna Ahola Erityisasiantuntija Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikkö

Riittävä tuki henkilökohtaisen avun käyttöön. Sanna Ahola Erityisasiantuntija Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikkö Riittävä tuki henkilökohtaisen avun käyttöön Sanna Ahola Erityisasiantuntija Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikkö 13.10.2016 Sanna Ahola 1 Periaatteita henkilökohtaisessa avussa ja muussa yksilölliseen

Lisätiedot

Invalidiliitto ry Järjestöpäivät Kuntavaalit Sote-uudistus

Invalidiliitto ry Järjestöpäivät Kuntavaalit Sote-uudistus Invalidiliitto ry Järjestöpäivät 4.2.2017 Kuntavaalit Sote-uudistus Laura Andersson, yhteiskuntasuhdejohtaja Elina Akaan-Penttilä, lakimies Keijo Kaskiaho, liittohallituksen 2. vpj, sote-johtoryhmän pj

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN VAMMAISSTRATEGIA

KESKI-SUOMEN VAMMAISSTRATEGIA KESKI-SUOMEN VAMMAISSTRATEGIA VISIO Keski-Suomi: Yhdessä uutta kohti Visio kuvastaa koko Keski-Suomen yhteistä tahtotilaa rakentaa tulevaisuudesta sellainen, että kaikilla maakunnan asukkailla on hyvä

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Ylitarkastaja Lilli Autti Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Sanna Suomi sanna.suomi@ylasavons

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Pekka Räsänen pekka.rasanen@kpsaatio.

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Ajankohtaista alalta. Aarne Rajalahti. Tienviittoja tulevaisuuteen, 4.11.2015

Ajankohtaista alalta. Aarne Rajalahti. Tienviittoja tulevaisuuteen, 4.11.2015 Ajankohtaista alalta Aarne Rajalahti Tienviittoja tulevaisuuteen, 4.11.2015 Paljon rakenteellisia muutoksia meneillään Sote-palvelurakenneuudistus Hallituksen kirjaukset, joilla vaikutusta kehitysvammaisiin

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista.. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Riitta Jolanki riitta.jolanki@hiy.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Helsingin

Lisätiedot

Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisestä. Petteri Kukkaniemi

Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisestä. Petteri Kukkaniemi Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisestä Petteri Kukkaniemi Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palveluiden kehittäjä ja tuottaja. Tavoitteemme on löytää yksilöllisiä ratkaisuja ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden perusparannus -seminaari , Tampere

Sosiaali- ja terveyspalveluiden perusparannus -seminaari , Tampere Sosiaali- ja terveyspalveluiden perusparannus -seminaari 23.9.2017, Tampere Vammaispalvelut ja vammaisten ihmisten oikeudet Vasemmiston vammaispoliittisen työryhmän puheenjohtaja Elina Nykyri Vasemmiston

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Päivi Niiranen-Linkama

Lisätiedot

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Ylitarkastaja Elina Uusitalo Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

Miten voidaan vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja osallisuutta palvelujen toteuttamisessa?

Miten voidaan vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja osallisuutta palvelujen toteuttamisessa? Miten voidaan vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja osallisuutta palvelujen toteuttamisessa? Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park 29.1.2015 Jaana Huhta, neuvotteleva virkamies STM Tavoitteita

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista.. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Sari Tanner-Suonpää sari.tannersuonpaa@tvk.fi

Lisätiedot

YK:n vammaissopimus ja hankintalaki

YK:n vammaissopimus ja hankintalaki YK:n vammaissopimus ja hankintalaki Apuvälineiden standardit tutuiksi, 13.10.2015, Vega talo, Validia Kuntoutus Helsinki Henrik Gustafsson, Invalidiliiton lakimies 1 Yleistä ihmis- ja perusoikeuksista

Lisätiedot

Valmennus ja tuki Osana uutta vammaislainsäädäntöä

Valmennus ja tuki Osana uutta vammaislainsäädäntöä Valmennus ja tuki Osana uutta vammaislainsäädäntöä Valmennus ja tuki Vammaisella henkilöllä on oikeus saada välttämättä tarvitsemaansa valmennusta ja tukea Mihin asioihin valmennusta ja tukea voi saada?

Lisätiedot

VAMPO ja YK:n vammaisten oikeuksia koskeva sopimus. Eveliina Pöyhönen

VAMPO ja YK:n vammaisten oikeuksia koskeva sopimus. Eveliina Pöyhönen VAMPO ja YK:n vammaisten oikeuksia koskeva sopimus Eveliina Pöyhönen Suomen vammaispoliittinen ohjelma Suomen vammaispoliittinen ohjelma (VAMPO) "Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle 2010

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Helena Lindell Asumispalvelujen päällikkö Vammaispalvelut Vantaa

Helena Lindell Asumispalvelujen päällikkö Vammaispalvelut Vantaa Helena Lindell Asumispalvelujen päällikkö Vammaispalvelut Vantaa 2.11.2016 Peilauspintana käytännönkokemus laitoksesta opetuksesta työ- ja toimintakeskuksesta autisminkirjon palveluohjauksesta asumisesta

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta Ohjelmajohtaja L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O Arm feltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toim isto@lskl.fi Lapsen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 27. Valmistelijat / lisätiedot: Sirkku Kiviniitty, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 27. Valmistelijat / lisätiedot: Sirkku Kiviniitty, puh 9.05.06 Sivu / 06/06 00.0.03 7 Espoon kaupungin vammaisasiamiehen selvitys vuodelta 05 Valmistelijat / lisätiedot: Sirkku Kiviniitty, puh. 050 344 590 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus nuorisopalvelujen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 13.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Asiakkaiden osallisuus sosiaali- ja terveydenhuollon

Asiakkaiden osallisuus sosiaali- ja terveydenhuollon Asiakkaiden osallisuus sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä Taina Mäntyranta, lääkintöneuvos Mitä se osallisuus on? Missä ollaan ja miten tähän on tultu? Miten osallisuus näkyy sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat

Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat Kehitysvammahuollon yhteistyökokous Sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Eija Hynninen-Joensivu 12.12.2011 1 Vammaispolitiikan uusi aika 1) YK:n yleissopimus

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Ilari Huhtasalo ilari.huhtasalo@parkinson.fi

Lisätiedot

Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos)

Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos) Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos) Toimialuejohtaja Leena Korhonen 26.1.2017 leena.korhonen(at)siunsote.fi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

ESPOON VAMMAISASIAMIEHEN KATSAUS VUOSI 2013

ESPOON VAMMAISASIAMIEHEN KATSAUS VUOSI 2013 ESPOON VAMMAISASIAMIEHEN KATSAUS VUOSI 2013 12.3.2014 Vammaisasiamies Sirkku Kiviniitty 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Vammaisasiamiehen toiminnasta 3 3. Vammaisten henkilöiden elinolot, palvelujen soveltuminen

Lisätiedot

Kiitos, että sain tulla mukaan hienoon tapahtumaanne. Päivien teemat: oikeus omiin vahvuuksiin ja haaveista totta, ovat meille kaikille tärkeitä.

Kiitos, että sain tulla mukaan hienoon tapahtumaanne. Päivien teemat: oikeus omiin vahvuuksiin ja haaveista totta, ovat meille kaikille tärkeitä. Peruspalveluministeri Susanna Huovinen LUOTA MUHUN -konferenssi 14.-15.5.2014 Helsinki Congress Paasitorni Järjestäjä Kehitysvamma-alan neuvottelukunta yhdessä alan järjestöjen kanssa Ke 14.5.2014 klo

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön. Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä 9.5.2014, Hämeenlinna Salla Pyykkönen, Kvtl

Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön. Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä 9.5.2014, Hämeenlinna Salla Pyykkönen, Kvtl Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä 9.5.2014, Hämeenlinna Salla Pyykkönen, Kvtl Muutosten aika Taustalla eri lainsäädäntömuutoksien tarpeisiin Ajattelutapa muutos tarve

Lisätiedot

Uudistuva vammaislainsäädäntö. Helsinki Jaana Huhta, STM

Uudistuva vammaislainsäädäntö. Helsinki Jaana Huhta, STM Uudistuva vammaislainsäädäntö Helsinki 12.5.2017, STM Vammaislainsäädännön uudistaminen Pitkäaikainen hanke yhteensovittaa vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki; kirjaukset useassa hallitusohjelmassa

Lisätiedot

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN KAJAANI 23.8.2012 Heidi Hautala Yksi naapureista hanke Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 2 Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Risto Masonen yksityishenkilö

Lisätiedot

SUOMEN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSIKSI 2010 2015

SUOMEN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSIKSI 2010 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010: 6 selkokieli SUOMEN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSIKSI 2010 2015 Oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja tasa-arvoiseen osallistumiseen Helsinki 2011 Selkomukautus:

Lisätiedot

Kunnalliset ja maakunnalliset vammaisneuvostot uudessa lainsäädännössä

Kunnalliset ja maakunnalliset vammaisneuvostot uudessa lainsäädännössä Kunnalliset ja maakunnalliset vammaisneuvostot uudessa lainsäädännössä Valtakunnalliset vammaisneuvostopäivät 14.12.2017 Suvi Savolainen 1 15.12.2017 Etunimi Sukunimi Kunnalliset vammaisneuvostot 2 15.12.2017

Lisätiedot

Synergiaseminaari Hämeenlinna Ammatillisen koulutuksen reformi ja työpajatoiminta Ylitarkastaja Merja Hilpinen

Synergiaseminaari Hämeenlinna Ammatillisen koulutuksen reformi ja työpajatoiminta Ylitarkastaja Merja Hilpinen Synergiaseminaari Hämeenlinna 10.10.2017 Ammatillisen koulutuksen reformi ja työpajatoiminta Ylitarkastaja Merja Hilpinen Nuorten työpajatoiminta Nuorisolaki 1285/2016 Nuorisolain tavoitteena edistää nuorten

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vastaukset vammaisasiamiehen selvityksessä 2015 esitettyihin toimenpide-ehdotuksiin

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vastaukset vammaisasiamiehen selvityksessä 2015 esitettyihin toimenpide-ehdotuksiin 24.08.2016 Sivu 1 / 1 1206/2016 00.01.03 97 Vastaukset vammaisasiamiehen selvityksessä 2015 esitettyihin toimenpide-ehdotuksiin Valmistelijat / lisätiedot: Nina Hiltunen, puh. 046 877 3466 Eija-Inkeri

Lisätiedot

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako?

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Maria Kaisa Aula 12.11.2013 Tampereen yliopisto 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus 1989/1991 Erityinen suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo Riittävä

Lisätiedot

LIIKKUMISVAPAUS JA ESTEETTÖMYYS STANDARDI

LIIKKUMISVAPAUS JA ESTEETTÖMYYS STANDARDI LIIKKUMISVAPAUS JA ESTEETTÖMYYS STANDARDI Asukkailla on todellinen mahdollisuus valita itse asuinpaikkansa. Asumisyksikön pitää olla esteetön, ja asukkailla on oltava mahdollisuus liikkua paikasta toiseen

Lisätiedot

Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä. Opastavan päätösseminaari Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys

Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä. Opastavan päätösseminaari Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä Opastavan päätösseminaari 4.4.2017 Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Järjestämislailla säädetään,

Lisätiedot