VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE"

Transkriptio

1 VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE

2 2 SISÄLTÖ JOHDANTO VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT YLEISSOPIMUS SUOMEN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VAMMAISNEUVOSTO VAMMAISILLE SUUNNATUT PALVELUT JA NIIDEN KUSTANNUKSET KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN OHJELMAN LAADINTA, KYSELY JA TULOKSET WEBROPOL KYSELY KESKUSTELUILTA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA TAVOITTEET, TOIMENPITEET, VASTUUTAHOT SEURANTA LIITTEET JOHDANTO PITÄÄ KYSYÄ VAMMAISELTA ITSELTÄÄN, MITÄ HÄN TARVITSEE, EIKÄ VAIN TERVEET PÄÄTÄ KAIKESTA. Palvelun käyttäjä Vammaispolitiikan tavoite on edistää vammaisten hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta. Tavoitteen saavuttamista voidaan edistää tukemalla vammaisten henkilöiden itsenäistä elämää, kannustamalla vammaisia henkilöitä aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen, lisäämällä itsemääräämisoikeutta sekä poistamalla osallistumisen fyysisiä, asenteellisia ja kommunikointiin liittyviä esteitä. Julkiset palvelut tulee suunnitella kaikille kuntalaisille sopiviksi. Ympäristön tulee olla esteetön. Tässä tarkoituksessa eri viranomaistahojen tulee toiminnallaan edistää vammaisten henkilöiden elinoloja sekä pyrkiä ehkäisemään epäkohtien syntymistä ja poistaa haittoja, jotka rajoittavat vammaisen henkilön toimintamahdollisuuksia ja osallistumista. Päätöksentekoa tukee viranomaisten ja kuntalaisten jatkuva vuorovaikutus.

3 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT VAMMAISUUS EI OLE VAIN SOTE- PALVELUISSA HUOMIOITAVA ASIA. Työntekijä 2.1 YLEISSOPIMUS YK:n yleiskokous hyväksyi vammaisten oikeuksien yleissopimuksen joulukuussa Suomi allekirjoitti sopimuksen maaliskuussa Sopimuksen ratifiointi on edellyttänyt muutoksia esimerkiksi kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin. Suomi ratifioi vammaisten oikeuksien yleissopimuksen ja sen valinnaisen lisäpöytäkirjan. Näiden voimaantulopäivä Suomessa oli Vammaisten yleissopimuksella pyritään erityisesti luomaan vammaisten syrjintää kieltäviä lakeja ja säädöksiä, sekä takaamaan vammaisille tasapuolinen kohtelu kaikilla elämänalueilla. Sopimus ei sisällä mitään uusia erityisiä oikeuksia vammaisille, mutta se asettaa jäsenmailleen vaatimuksia siitä, kuinka niiden tulisi edesauttaa vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia nauttia YK:n muihin yleissopimuksiin sisältyvistä ihmisoikeuksista. Tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti samat ihmisoikeudet ja perusvapaudet kuin kaikilla muillakin kansalaisilla, sekä edistää heidän ihmisarvonsa kunnioittamista ja lisätä tietoisuutta vammaisten henkilöiden oikeuksista. Sopimuksessa korostuu vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeus ja osallisuus heitä koskevaan päätöksentekoon. Sopimuksen johtavat periaatteet ovat syrjintäkielto, esteettömyys ja saavutettavuus. Vammaispoliittisen ohjelman tavoitteena on edellä esitettyjen tavoitteiden edistäminen ja palvelupuutteiden poistaminen. 2.2 SUOMEN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle Suomen valtakunnallinen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO oli voimassa vuosina Sillä haluttiin turvata vammaisten henkilöiden oikeudenmukainen asema yhteiskunnassa puuttumalla epäkohtiin konkreettisin korjaus- ja kehittämistoimenpitein. Ohjelmassa todettiin vastuun kestävän vammaispolitiikan toteuttamisesta olevan yhteiskunnan kaikilla toimijoilla ja sen toteuttamiseen osallistui yhdeksän eri ministeriötä ja sen suositusten avulla ohjattiin myös kunnallista ja alueellista vammaispolitiikkaa (emt. 5). VAMPO:n kärjen muodostivat toimenpiteet, joilla haluttiin varmistaa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifioinnin edellyttämien säädösmuutosten toteutumista, parantaa vammaisten henkilöiden sosioekonomista asemaa ja torjua köyhyyttä, varmistaa erityispalveluiden ja tukitoimien saatavuutta ja laatua maan eri puolilla, lisätä laaja-alaisesti yhteiskunnan esteettömyyttä sekä vahvistaa vammaispolitiikkaa, lisätä tietopohjaa sekä kehittää laadukkaita ja monipuolisia menetelmiä vammaispolitiikan toteuttamisen ja seurannan tueksi. VAMPO:n tavoitteiden saavuttamiseksi on toteutettu vammaispalvelujen säädöspohjan uudistamistoimenpiteitä mm. tulkkipalvelujen osalta ja panemalla täytäntöön kehitysvammaisten asumista tukenut KEHAS-ohjelma. Vammaisten henkilöiden sosiaaliturvaa on parannettu säätämällä takuueläkkeestä. Kotikuntalaki on helpottanut vammaisten henkilöiden mahdollisuutta valita asuinpaikkansa. Eri toimijat ovat vahvistaneet vammaisuuteen liittyvää tietopohjaa tutkimuksin ja seurantaraportein. Euroopan Unioni on aloittanut Vammaispoliittisen strategian valmistelun vuosille Sen keskeisenä tavoitteena on vammaisten henkilöiden ihmisarvon ja yhdenvertaisuuden takaaminen. Strategian viideksi tärkeimmäksi päälinjaksi on määritelty tasa-arvo ja syrjimättömyys, tietoisuuden ja tietopohjan lisääminen, saavutettavuus, yhtäläinen oikeusturva sekä hyväksikäytön ja väkivallan ehkäisy.

4 4 2.3 VAMMAISNEUVOSTO Kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien tulee voida osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan esimerkiksi eri toimielinten jäseninä. Vammaisneuvostosta säädetään kuntalaissa (410/2015: 28 ). Säädöksen mukaan kunnanhallituksen tulee vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi asettaa vammaisneuvosto, joka voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden toiminnoista suoriutumisen, tai heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Kunnanhallituksen tulee huolehtia vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä. 2.4 VAMMAISILLE SUUNNATUT PALVELUT JA NIIDEN KUSTANNUKSET Yhteiskunnan vammaisille henkilöille kohdentamat palvelut ja tukitoimet ovat välttämättömiä itsenäisen elämän ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollistajia. Kunnalla on ensisijainen vastuu palvelujen ja tukitoimien järjestämisestä. tuottaa Evijärven, Kauhavan ja Lappajärven sosiaali- ja terveyspalvelut. n muodostavat kunnat vastaavat kukin varhaiskasvatuks-, opetus-, kulttuuri-, liikunta- ja yhdyskuntapalvelujen tuottamisesta. Tästä johtuen palvelujärjestelmä kokonaisuudessaan saattaa näyttäytyä palveluja käyttävälle sekavana ja hajanaisena. Vammaispoliittisen ohjelman tavoitteena on edistää kuntayhtymän alueen vammaisten yhdenvertaisuutta ja tasavertaista osallisuutta yhteiskunnan toimintaan. Ohjelmalla pyritään vaikuttamaan vammaisen henkilön itsemääräämisoikeuden ja omaehtoisen elämän toteutumiseen ja palvelujen saavutettavuuteen. Palveluiden suunnittelussa on tärkeää huomioida, että vammaiset ovat heterogeeninen joukko. Vammaisuus merkitsee eri asioita henkilöstä ja hänen elämäntilanteestaan riippuen. Vammaisten joukossa on myös erityisen haavoittuvassa asemassa olevia, kuten maahanmuuttajat. He tarvitsevat mahdollisesti erityisiä tukipalveluja, joiden järjestämisessä kieli- ja kulttuuritaustan huomioimisella on suuri merkitys. Vammaiset henkilöt käyttävät ensisijaisesti kaikille kuntalaisille tarkoitettuja palveluja. Kun nämä eivät ole riittäviä tai sopivia, järjestetään vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisia erityispalveluja, kuten asumis- ja kuljetuspalvelua tai henkilökohtaista apua. Vammaisten henkilöiden palvelut ja tukitoimet nähdään positiivisena erityiskohteluna, jolla voidaan turvata yhdenvertaisuuden toteutumista. Koulutusjärjestelmässä erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tulee järjestää hänen tarpeitaan vastaavat palvelut. Palvelut tuotetaan mahdollisimman pitkälle integraation periaatteen mukaisesti tavallisten palvelujen yhteydessä, tarvittaessa käytetään pienryhmää tai luokkaa. Vammaisten henkilöiden tulee päästä koulutukseen yhdenvertaisesti muiden kanssa niissä yhteisöissä, joissa he elävät. Vammaisten henkilöiden tulee saada yleisessä koulutusjärjestelmässä tarvitsemansa tuki. Suomen tulee kehittää koulua siten, että kaikki lapset pääsevät omaan lähikouluunsa ja pääsemme eroon koulutusjärjestelmästä, joka erottelee vammaiset lapset ja nuoret omiin ryhmiinsä. Sama koskee myös ammatillista koulutusta. Terveydenhuollon palvelut toteutuvat ensisijaisesti kaikille kansalaisille suunnattujen palvelujen kautta. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuun siirtyminen alkaen kunnilta maakunnille on valmisteilla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL seuraa sosiaali- ja terveyspalvelujen toteutumista ja niiden kustannuskehitystä. Se on todennut, että vammaispalvelujen asiakasmäärät ja kokonaiskustannukset ovat kasvaneet rajusti vuonna 2009 toteutetun henkilökohtaista apua koskeneen lakimuutoksen jälkeen. Kun henkilökohtaisen avun saajien määrä on vuonna 2009 ollut henkilöä, oli se vuonna henkilöä. Vammaispalvelujen mukaisten palvelujen kustannukset ovat vastaavana aikana kasvaneet 22 prosenttia. Vuosien välillä kustannusten kasvu on ollut 54 prosenttia. (Tutkimus vuoden 2009 vammaispalvelulain muutosten vaikutuksista asiakasmääriin ja kustannuksiin, THL Raportti 1/2014: 21) Myös Kaksineuvoisen alueen vammaispalvelujen kustannukset ovat nousseet. Nousu noudattaa yleistä valtakunnallista trendiä. (Liitteet)

5 5 2.5 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN ALUEEN VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kaksineuvoisen alueelle on laadittu vammaispoliittinen ohjelma vuosille Sen tavoitteet noudattivat valtakunnallisen vammaispoliittisen ohjelman linjauksia. Vammaispoliittisen ohjelman toteutumisen osalta suurimpana plussana voidaan todeta olevan selkeä parannus Kaksineuvoisen alueen kehitysvammaisten asumisessa. Kauhavalle ja Lappajärvelle on rakennettu palveluasumisyksikköjä. Lisäksi vammaisten kotona asumista tukevia palveluja on tehostettu. Vammamisten asumispalveluja tuotetaan myös intensiivisen henkilökohtaisen avun ja muiden kotiin annettavien palvelujen turvin asiakkaan tarpeiden mukaisesti kuntayhtymän omana palveluna tai ostopalveluna. Vammaispoliittisen ohjelman toteutumi sen osalta suurinpina miinuksian voidaan todeta olevan, ettei esteettömyyden ja työllistymisen edistämiseen liittyvät tavoitteet toteutuneet toivotulla tavalla. 3 OHJELMAN LAADINTA, KYSELY JA TULOKSET Kuvio 1. Webropol-kyselyn keskiarvoja. 3.1 WEBROPOL-KYSELY Vammaispoliittisen ohjelman laadinta aloitettiin internet-kyselyllä, johon oli avoin linkki n sekä kuntien internetsivuilla, lisäksi kysely lähetettiin kohdennettuna sähköpostina kuntien luottamushenkilöille, yhteistyötahoille, järjestöille jne. Kyselyllä haluttiin selvittää kuntalaisten mielipiteitä ja kannanottoja vammaispoliittiseen ohjelmaan liittyviin teemoihin. Kyselyyn vastasi 132 palvelujen käyttäjää, luottamushenkilöä, omaista ja työntekijää. Arvioinnissa käytettiin asteikkoa 1 4. Alueella tyytyväisimpiä oltiin asumiseen (keskiarvo 3,13). Myös avoimissa vastauksissa asumisasiat mainittiin positiivisina. Tyytymättömimpiä oltiin työllisyyteen kaikissa muodoissaan (keskiarvo alle 2), päivätoimintaan sen sijaan oltiin tyytyväisiä (keskiarvo yli 3). Nämä asiat tulivat esille myös avoimissa vastauksissa. Niissä toivottiin enemmän myös harrasteja kulttuurimahdollisuuksia. Vastaajat toivat esille sen, että pelkät harrasteryhmät eivät riitä vaan, vammaiset henkilöt tarvitsevat usein avustajan osallistuakseen toimintaan. Myös esteettömyydessä on edelleen kehitettävää.

6 6 3.2 KESKUSTELUILTA Kuntalaisten mielipiteiden kuulemiseksi järjestettiin myös keskusteluilta. Webropol-kyselyn tuloksissa keskeisimmin esille nousseet asiat tiivistettiin neljään teemaan, joita keskusteluillassa erityisesti käsiteltiin. Teemat olivat; Sivistys, varhaiskasvatus, koulutus ja kulttuuri, Rakennettu ympäristö ja esteettömyys, Työllisyys, Sosiaali- ja terveyspalvelut. Keskusteluilta koettiin positiiviseksi iltaan osallistuneiden kesken, palautteista ilmeni, että kuntalaiset kokivat tulleensa kuulluksi ja tämän kaltaisia tilaisuuksia toivottiin lisää. Iltaan osallistui yhteensä noin 60 henkilöä. Illassa työskenneltiin ryhmissä, joihin kuhunkin osallistui palvelujen käyttäjiä, omaisia, työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja virkamiehiä. Työryhmien tuloksissa toistuivat samat teemat kuin Webropol-kyselyssä. Esiin nousi myös uusia asioita, kuten opinto-ohjaus jatko-opintoihin siirryttäessä ja kuntoutuksen tukeminen. Keskusteluillan sekä Webropol-kyselyn tulokset ovat ohjanneet Vammaispoliittisen ohjelman tavoitteiden asettamista VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA TAVOITTEET, TOIMENPITEET, VASTUUTAHOT IHMISELLE ON VAMMASTA HUOLIMATTA TÄRKEÄÄ KOKEA ITSENSÄ TÄRKEÄKSI. Keskusteluilta/palvelun käyttäjä Vammaispoliittisen ohjelman keskeisiksi kehityskohteiksi nousivat työllisyys, kuntoutus, vapaa-ajan harrastukset ja esteettömyys kaikissa muodoissaan. Kehittämistavoitteet koskevat kaikkia vammaisryhmiä. Vammaiset henkilöt, läheiset ja työntekijät osallistuvat asiantuntijoina palvelujen kehittämiseen. ESTEETTÖMYYS JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Rakentaminen Valaistus, kuuleminen, näkeminen TAVOITE JA TOIMENPITEET Yhdenvertaiset liikkumismahdollisuudet kaikille Esteettömyysluokitus käytössä kaikessa rakentamisessa ja suunnittelussa Uudisrakentamisessa, remontoinnissa vammaisneuvoston/vammaisten henkilöiden/vammaistyöntekijöiden lausunnon pyytäminen Seinien/lattioiden väreissä huomioidaan näkövammaiset eri kontrastein, ml. porrasrappujen merkinnät VASTUUTAHO Tekninen toimi, Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Vammaisneuvostot Tekninen toimi Kommunikointi, tiedonsaanti Henkilökohtainen yhteydenotto palvelun käyttäjään. Selkokielinen informaatio. Liikkuminen Ajorata/jalkakäytäväliittymät ja pinnoitteet kaipaavat edelleen parannusta. Kevyen liikenteen väylien rakentaminen ja niiden kunnossapito. Tekninen toimi

7 7 SIVISTYS, KULTTUURI JA VAPAA-AIKA Nivelvaihe TAVOITE JA TOIMENPITEET Nivelvaiheissa huomioidaan suunnitelmallisesti tuen jatkuvuus aina varhaiskasvatuksesta jatko-opintoihin asti monialaisessa yhteistyössä perheiden ja lasten/ nuorten kanssa. VASTUUTAHO Sivistystoimi Varhaiskasvatus Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään erilaisin tukitoimin osana lapsiryhmän toimintaa. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään oikea-aikaisesti, jolloin estää lapsen ongelmien monimuotoistumista ja vähentää oppimisvaikeuksia jatkossa. Sivistystoimi Perusopetus Perusopetuksessa kaikki koululaiset osallistuvat tasa-arvoisina jäseninä koulutoimen tarjoamaan opetukseen. Jokaiselle oppilaalle tarjotaan riittävät tukitoimet yksilöllisten tarpeiden mukaan. Sivistystoimi Jatko-opinnot Ohjaussuunnitelma laaditaan perusopetuksen vuosiluokille 1 9. Jokaiselle yläkouluikäiselle nuorelle annetaan henkilökohtaista oppilaanohjausta, jossa huomioidaan yksilölliset tarpeet. Oppilaanohjaus edistää koulutyön onnistumista, opintojen sujumista sekä koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Sivistystoimi Kulttuuri ja vapaa-aika Kulttuurikaverin markkinointi. Ystäväkortin hyödyntäminen. Selkokielisen materiaalin lisääminen. Harrasteryhmiin osallistuminen mahdollista kaikille. Vapaa-aikatoimi TYÖLLISYYS Työllistyminen työmarkkinoille Tuettu työ Avotyö TAVOITE JA TOIMENPITEET Markkinointia alueen yrityksille. Työharjoittelut Projektirahoituksen hakeminen Työvalmentajan/koordinaattorin toimi VASTUUTAHO Toimintakeskukset Työpajat TE-toimi Päivä- ja työtoiminta Mielekkään tekemisen järjestäminen ja aikuisuuden tukeminen Alihankintatyöt Toimintakeskukset

8 8 SOTE-PALVELUT Perusterveydenhuoltopalvelut (neuvola, suun terveydenhuolto, poliklinikkatoiminta yms.) Erityisosaaminen Kuntoutus (ml. apuvälineet) Päätöksenteko omaa elämää koskevissa asioissa Tuettu päätöksenteko Palveluohjaus Perussosiaalityön palvelut; aikuissosiaalityö, lasten ja perheiden palvelut, vammaispalvelut TAVOITE JA TOIMENPITEET Tarpeen mukaiset ja saavutettavat palvelut Kehitysvammaisuuden tai autisminkirjon perustieto henkilökunnalla Erikoissairaanhoidon ja vammaispalvelujen erityisosaamisen hyödyntäminen tarvittaessa. Erikoislääkärien jalkautuvat palvelut. Koulutus. Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Panostaminen oikea-aikaiseen ja tarpeenmukaiseen kuntoutukseen (ryhmä- ja yksilömuotoinen) Ky/kuntoutustyöryhmät. Kotikuntoutustiimi Tuki oman elämän ratkaisuissa. Palvelu-, kuntoutus- ja hoitosuunnitelmien yms. laatiminen aina yhdessä asiakkaan kanssa hänen lähtökohdistaan käsin Palveluohjauksellinen työote Tiedottaminen palveluista ja tukitoimista Tiedottaminen palveluista ja tukitoimista asiakkaille ja yhteistyötahoille Monialainen yhteistyö päällekkäisyyksien välttämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi VASTUUTAHO Kuntoutustyöryhmät Kaikki toimijatahot (asianomainen, läheiset, työntekijät, asiantuntijat ja muut) 4.2 SEURANTA Vammaispoliittinen ohjelma ohjaa kaikkia julkisia toimijoita siten, että kuntien eri toimijat sisällyttävät vammaispolitiikan osaksi omaa työskentelyään ja toimivat keskenään yhteistyössä vammaispoliittisten tavoitteiden toteutumiseksi. Toimenpiteiden vaikuttavuuden mittaamiseksi on seurantaa tehtävä jatkuvasti. Lisäksi vammaispoliittinen ohjelma tulisi liitetään osaksi kuntien hyvinvointikertomusta ja sen toteutumista tulisi arvioidaan hyvinvointikertomuksen vuosittaisten arviointien yhteydessä. Lisäksi vammaisneuvostot ja vanhusneuvostot seuraavat osaltaan vammaispoliittisen ohjelman toteutumista ja tarvittaessa tekevät yhteistyötä päättäjien kanssa ohjelman toteutumisen edistämiseksi.

9 9 LIITTEET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN PALVELUJEN ASIAKASMÄÄRÄT KOKO MAASSA (THL:N RAPORTTEJA 1/2014) Vpl kuljetuspalvelut Henkilökohtainen apu Asunnon muutostyöt Kehitysvammalaitoksen asiakkaat Kehitysvammalaitosten pitkäaikaisasiakkaat Muutos ,7 % ,3 % ,4 % ,4% ,2 % VAMMAISPALVELUJEN KOKONAISKUSTANNUSTEN KEHITYS KOKO MAASSA (MILJ. EUR) (THL:N RAPORTTEJA 1/2014) VPL-palvelut ja tukitoimet josta kuljetuspalvelut Muutos 54 % 41 % KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN VAMMAISPALVELUJEN KUSTANNUKSET (MILJ. EUR) TP 2011 TP 2013 TP 2015 Henkilökoht. apu 0,8 1,1 1,3 VPL-palvelut ja tukitoimet 1,4 2,1 2,3 TP ,7 2,1 ASIAKKAITA VUODEN AIKANA Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Heistä 65 täyttäneitä Henkilökohtainen apu Asunnon muutostyöt

10 VAMPO TYÖRYHMÄ Pj. Pekka Keltto Eija Ala-Toppari-Peltola Piia Liinamaa Anna-Maija Vuorinen Vuokko Sulkakoski Sari Kujala Timo Rintala Kajsa Lähdemäki Riikka Ekola n yhtymähallituksen jäsen Sosiaalipalvelujen johtaja Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä Kauhavan kaupunginhallituksen jäsen Evijärven kunnanhallituksen nimeämä jäsen, toimintakeskuksen ohjaaja Lappajärven kunnanhallituksen jäsen Vammaisneuvoston jäsen Vammaisneuvoston jäsen Sosionomi YAMK-opiskelija LÄHTEET Kaksineuvoisen alueen Vammaispoliittinen ohjelma vuosille Tutkimus vuoden 2009 vammaispalvelulain muutosten vaikutuksista asiakasmääriin ja kustannuksiin, THL Raportti 1/2014: 21 VAHVA POHJA OSALLISUUDELLE JA YHDENVERTAISUUDELLE Vampo Suomen vammaispoliittinen ohjelma (verkkojulkaisu). ISSN , Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2010:4. Saatavana: YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja. Helsinki: Suomen Yk-liitto. Saatavana: CAHDPH Taskforce Human rights: a reality for all. Council of Europe Disability Startegy Working document.

Vammaistyön uusimmat kuulumiset

Vammaistyön uusimmat kuulumiset Vammaistyön uusimmat kuulumiset VS avy 15.9.2015 Vammaisuuden määritelmä Vammaisuus ei ole vain terveysongelma. Se on monimutkainen ilmiö, joka syntyy vuorovaikutuksessa henkilön ja yhteiskunnan piirteiden

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Vapaus valita miten asun - Kohti kehitysvammaisten yhdenvertaista kansalaisuutta -seminaari FDUV Helsinki, Kuntatalo 14.2.2013 Jaana Huhta, STM Vammaispolitiikan

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Vapaus valita miten asun - Kohti kehitysvammaisten yhdenvertaista kansalaisuutta -seminaari FDUV Helsinki, Kuntatalo 14.2.2013 Jaana Huhta, STM Vammaispolitiikan

Lisätiedot

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS Tekstin kokoaminen ja kuvat: Tommi Kivimäki SOPIMUKSEN ARTIKLAT 5-30: 5. Vammaisten syrjintä on kielletty Vammaisten ihmisten on saatava tietoa ymmärrettävässä

Lisätiedot

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista - järjestöjen näkemyksiä. pääsihteeri Pirkko Mahlamäki Vammaisfoorumi ry

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista - järjestöjen näkemyksiä. pääsihteeri Pirkko Mahlamäki Vammaisfoorumi ry YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista - järjestöjen näkemyksiä pääsihteeri Pirkko Mahlamäki Vammaisfoorumi ry Vammaisfoorumi ry. Vammaisjärjestöjen yhteinen ääni 24 kansallisen vammaisjärjestön

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeuden edistäminen ja ennakolliset toimet rajoitustoimien käytön ehkäisemiseksi

Itsemääräämisoikeuden edistäminen ja ennakolliset toimet rajoitustoimien käytön ehkäisemiseksi Itsemääräämisoikeuden edistäminen ja ennakolliset toimet rajoitustoimien käytön ehkäisemiseksi Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL 18.11.2016 Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Itsemääräämisoikeus

Lisätiedot

Esteettömyys YK:n vammaissopimuksessa

Esteettömyys YK:n vammaissopimuksessa Esteettömyys YK:n vammaissopimuksessa Rakennusfoorumi, 01.09.2015, Rakennustietosali - Helsinki Henrik Gustafsson, Invalidiliiton lakimies 1 Yleistä ihmis- ja perusoikeuksista Perustavanlaatuisia oikeuksia,

Lisätiedot

Osallisuus ja palvelusuunnittelu

Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelulaki VpL:n tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin?

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto Kuntaseminaari Eskoossa 28.10.2016 1 11/8/2016 YK-sopimus ja asuminen 9 art. Varmistetaan vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA 24.11.2016 klo 18:00 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 5 Jäsenen nimeäminen vapautusta pyytäneen

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

YK:n vammaissopimus ja itsemääräämisoikeus. Juha-Pekka Konttinen, THL 18.1.2013 Vammaispalvelujen neuvottelupäivät

YK:n vammaissopimus ja itsemääräämisoikeus. Juha-Pekka Konttinen, THL 18.1.2013 Vammaispalvelujen neuvottelupäivät YK:n vammaissopimus ja itsemääräämisoikeus Juha-Pekka Konttinen, THL 18.1.2013 Vammaispalvelujen neuvottelupäivät YK:n vammaissopimus (CRPD) suunnannäyttäjänä CRPD viitoittaa uudenlaista ajattelutapaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Porvoon kaupungin vammaisneuvosto TOIMINTASUUNNITELMA 30.1.2017 Sivu 1 (3) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Porvoon kaupungin vammaisneuvosto on vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018 LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 216-218 Lausuntopyyntö Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on perussopimuksensa 13 :n mukaan pyytänyt jäsenkuntien esityksiä

Lisätiedot

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Sari Hietala Ylihoitaja, PKSSK sosiaalipalvelut 25.11.2013 PKSSK:n toiminta-alue 2 PKSSK sosiaalipalvelut 2013 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Alustusta erityislainsäädäntöön Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Elävänä olentona maailmassa Erilaiset roolit Ihminen Perheenjäsen, vanhempi, sisarus,

Lisätiedot

Lainsäädännössä tapahtuu. 20.11.2014 Jyväskylä Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Salla Pyykkönen, Kvtl

Lainsäädännössä tapahtuu. 20.11.2014 Jyväskylä Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Salla Pyykkönen, Kvtl Lainsäädännössä tapahtuu 20.11.2014 Jyväskylä Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Salla Pyykkönen, Kvtl Muutosten aika Taustalla mm. Ajattelutavan muutokset dg tarve Arjen moninaistuminen Toimintaympäristön

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN VAMMAISSTRATEGIA

KESKI-SUOMEN VAMMAISSTRATEGIA KESKI-SUOMEN VAMMAISSTRATEGIA VISIO Keski-Suomi: Yhdessä uutta kohti Visio kuvastaa koko Keski-Suomen yhteistä tahtotilaa rakentaa tulevaisuudesta sellainen, että kaikilla maakunnan asukkailla on hyvä

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön. 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl

Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön. 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Muutosten aika Taustalla eri lainsäädäntömuutoksien tarpeisiin Ajattelutapa muutos tarve / dg Arjen ongelmien moninaistuminen

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN VAMMAISSTRATEGIA

KESKI-SUOMEN VAMMAISSTRATEGIA KESKI-SUOMEN VAMMAISSTRATEGIA VISIO Keski-Suomi: Yhdessä uutta kohti Visio kuvastaa koko Keski-Suomen yhteistä tahtotilaa rakentaa tulevaisuudesta sellainen, että kaikilla maakunnan asukkailla on hyvä

Lisätiedot

Invalidiliitto ry Järjestöpäivät Kuntavaalit Sote-uudistus

Invalidiliitto ry Järjestöpäivät Kuntavaalit Sote-uudistus Invalidiliitto ry Järjestöpäivät 4.2.2017 Kuntavaalit Sote-uudistus Laura Andersson, yhteiskuntasuhdejohtaja Elina Akaan-Penttilä, lakimies Keijo Kaskiaho, liittohallituksen 2. vpj, sote-johtoryhmän pj

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ TÄMÄN VUOKSI SISOTE 1. Palapeli nimeltä Lapsen elämä: - Lapsi päivähoidossa klo 7-17, missä ja miten klo 17-07? Ja lomat, viikonloput? - Lapsi

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

YK:n vammaissopimus ja hankintalaki

YK:n vammaissopimus ja hankintalaki YK:n vammaissopimus ja hankintalaki Apuvälineiden standardit tutuiksi, 13.10.2015, Vega talo, Validia Kuntoutus Helsinki Henrik Gustafsson, Invalidiliiton lakimies 1 Yleistä ihmis- ja perusoikeuksista

Lisätiedot

Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisestä. Petteri Kukkaniemi

Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisestä. Petteri Kukkaniemi Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisestä Petteri Kukkaniemi Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palveluiden kehittäjä ja tuottaja. Tavoitteemme on löytää yksilöllisiä ratkaisuja ja

Lisätiedot

Kiitos, että sain tulla mukaan hienoon tapahtumaanne. Päivien teemat: oikeus omiin vahvuuksiin ja haaveista totta, ovat meille kaikille tärkeitä.

Kiitos, että sain tulla mukaan hienoon tapahtumaanne. Päivien teemat: oikeus omiin vahvuuksiin ja haaveista totta, ovat meille kaikille tärkeitä. Peruspalveluministeri Susanna Huovinen LUOTA MUHUN -konferenssi 14.-15.5.2014 Helsinki Congress Paasitorni Järjestäjä Kehitysvamma-alan neuvottelukunta yhdessä alan järjestöjen kanssa Ke 14.5.2014 klo

Lisätiedot

Ajankohtaista alalta. Aarne Rajalahti. Tienviittoja tulevaisuuteen, 4.11.2015

Ajankohtaista alalta. Aarne Rajalahti. Tienviittoja tulevaisuuteen, 4.11.2015 Ajankohtaista alalta Aarne Rajalahti Tienviittoja tulevaisuuteen, 4.11.2015 Paljon rakenteellisia muutoksia meneillään Sote-palvelurakenneuudistus Hallituksen kirjaukset, joilla vaikutusta kehitysvammaisiin

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Valmennus ja tuki Osana uutta vammaislainsäädäntöä

Valmennus ja tuki Osana uutta vammaislainsäädäntöä Valmennus ja tuki Osana uutta vammaislainsäädäntöä Valmennus ja tuki Vammaisella henkilöllä on oikeus saada välttämättä tarvitsemaansa valmennusta ja tukea Mihin asioihin valmennusta ja tukea voi saada?

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Asiakkaiden osallisuus sosiaali- ja terveydenhuollon

Asiakkaiden osallisuus sosiaali- ja terveydenhuollon Asiakkaiden osallisuus sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä Taina Mäntyranta, lääkintöneuvos Mitä se osallisuus on? Missä ollaan ja miten tähän on tultu? Miten osallisuus näkyy sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat

Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat Kehitysvammahuollon yhteistyökokous Sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Eija Hynninen-Joensivu 12.12.2011 1 Vammaispolitiikan uusi aika 1) YK:n yleissopimus

Lisätiedot

Helena Lindell Asumispalvelujen päällikkö Vammaispalvelut Vantaa

Helena Lindell Asumispalvelujen päällikkö Vammaispalvelut Vantaa Helena Lindell Asumispalvelujen päällikkö Vammaispalvelut Vantaa 2.11.2016 Peilauspintana käytännönkokemus laitoksesta opetuksesta työ- ja toimintakeskuksesta autisminkirjon palveluohjauksesta asumisesta

Lisätiedot

SUOMEN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSIKSI 2010 2015

SUOMEN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSIKSI 2010 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010: 6 selkokieli SUOMEN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSIKSI 2010 2015 Oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja tasa-arvoiseen osallistumiseen Helsinki 2011 Selkomukautus:

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön. Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä 9.5.2014, Hämeenlinna Salla Pyykkönen, Kvtl

Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön. Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä 9.5.2014, Hämeenlinna Salla Pyykkönen, Kvtl Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä 9.5.2014, Hämeenlinna Salla Pyykkönen, Kvtl Muutosten aika Taustalla eri lainsäädäntömuutoksien tarpeisiin Ajattelutapa muutos tarve

Lisätiedot

Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos)

Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos) Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos) Toimialuejohtaja Leena Korhonen 26.1.2017 leena.korhonen(at)siunsote.fi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Uudistuva vammaislainsäädäntö. Helsinki Jaana Huhta, STM

Uudistuva vammaislainsäädäntö. Helsinki Jaana Huhta, STM Uudistuva vammaislainsäädäntö Helsinki 12.5.2017, STM Vammaislainsäädännön uudistaminen Pitkäaikainen hanke yhteensovittaa vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki; kirjaukset useassa hallitusohjelmassa

Lisätiedot

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN KAJAANI 23.8.2012 Heidi Hautala Yksi naapureista hanke Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 2 Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vastaukset vammaisasiamiehen selvityksessä 2015 esitettyihin toimenpide-ehdotuksiin

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vastaukset vammaisasiamiehen selvityksessä 2015 esitettyihin toimenpide-ehdotuksiin 24.08.2016 Sivu 1 / 1 1206/2016 00.01.03 97 Vastaukset vammaisasiamiehen selvityksessä 2015 esitettyihin toimenpide-ehdotuksiin Valmistelijat / lisätiedot: Nina Hiltunen, puh. 046 877 3466 Eija-Inkeri

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 13.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE Porvoon kaupungin vammaisneuvosto TOIMINTASUUNNITELMA 16.2.2015 1 (5) TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Porvoon kaupungin vammaisneuvosto on kaupunginhallituksen asettama kaupungin ja sen alueella

Lisätiedot

ESPOON VAMMAISASIAMIEHEN KATSAUS VUOSI 2013

ESPOON VAMMAISASIAMIEHEN KATSAUS VUOSI 2013 ESPOON VAMMAISASIAMIEHEN KATSAUS VUOSI 2013 12.3.2014 Vammaisasiamies Sirkku Kiviniitty 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Vammaisasiamiehen toiminnasta 3 3. Vammaisten henkilöiden elinolot, palvelujen soveltuminen

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta Ohjelmajohtaja L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O Arm feltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toim isto@lskl.fi Lapsen

Lisätiedot

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustaja järjestelmä (Kynnys ry:n laatima määritelmä) Henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Imatran kaupunki Vammaisneuvosto Pöytäkirja 4/2016 Aika Keskiviikkona 17.8.2016 kello 17.00-19.30 Paikka Ukonlinnan Retkeilymaja Osallistujat Heikki Luukkanen puheenjohtaja, Kh:n nimeämä edustaja Matti

Lisätiedot

Mitä ovat kohtuulliset mukautukset ja kenelle?

Mitä ovat kohtuulliset mukautukset ja kenelle? Mitä ovat kohtuulliset mukautukset ja kenelle? 13.4.2015 Pirkko Mahlamäki Pääsihteeri, Vammaisfoorumi ry Kohtuulliset mukautukset Nykytilanne Uudistettu yhdenvertaisuuslaki voimaan 1.1.2015 Käytäntöjä

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä. Opastavan päätösseminaari Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys

Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä. Opastavan päätösseminaari Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä Opastavan päätösseminaari 4.4.2017 Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Järjestämislailla säädetään,

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako?

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Maria Kaisa Aula 12.11.2013 Tampereen yliopisto 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus 1989/1991 Erityinen suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo Riittävä

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Vammaispalvelujen uudistaminen jatkuu

Vammaispalvelujen uudistaminen jatkuu Vammaispalvelujen uudistaminen jatkuu Henkilökohtaisen avun päivät Assistentti.info Helsinki, Kuntatalo 22.9.2010 Hallitussihteeri Jaana Huhta, STM Esityksen näkökulmia Vammaispalvelulain muutoksesta vuosi

Lisätiedot

Miten voidaan vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja osallisuutta palvelujen toteuttamisessa?

Miten voidaan vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja osallisuutta palvelujen toteuttamisessa? Miten voidaan vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja osallisuutta palvelujen toteuttamisessa? Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park 29.1.2015 Jaana Huhta, neuvotteleva virkamies STM Tavoitteita

Lisätiedot

Ajankohtaista alalta. Aarne Rajalahti. Askeleita omaan elämään, 2.12.2015

Ajankohtaista alalta. Aarne Rajalahti. Askeleita omaan elämään, 2.12.2015 Ajankohtaista alalta Aarne Rajalahti Askeleita omaan elämään, 2.12.2015 Paljon rakenteellisia muutoksia meneillään Sote-palvelurakenneuudistus Hallituksen kirjaukset, joilla vaikutusta kehitysvammaisiin

Lisätiedot

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola Kehas-katsaus Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola 8.6.2016 VN:n periaatepäätös ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Mitä on palvelusuunnittelu?

Mitä on palvelusuunnittelu? Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 Mitä on palvelusuunnittelu? Piia Liinamaa Palvelusuunnittelun Innopaja 21.5.2013 Meirän tuloo sallia ihimisten ittensä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Palvelujen ja tukitoimien yksilöllinen järjestäminen palvelusuunnitelman

Lisätiedot

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta 25.10.2011 Kaarina Kursukangas-Hourula 28.10.2011 1 Nykyinen toimintamalli V. 2010 alusta Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Yhdenmukainen arviointi ja asiakkaan oikeudet

Yhdenmukainen arviointi ja asiakkaan oikeudet Yhdenmukainen arviointi ja asiakkaan oikeudet Sanna Ahola Erityisasiantuntija Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikkö 17.3.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Asiakkaan oikeuksista sosiaalihuollossa Oikeus

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Asumisen lähipalvelujen kehittämisen teemapäivä Yhteistyöseminaari, Kongressihotelli Linnasmäki Turku 16.11.2012 Jaana Huhta, STM Näkökulmia palvelujen kehittämiseen

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Vammaislainsäädännön ajankohtaiset muutokset mitä ja miksi?

Vammaislainsäädännön ajankohtaiset muutokset mitä ja miksi? Vammaislainsäädännön ajankohtaiset muutokset mitä ja miksi? Terve-Sos, Helsinki, 14.5.2009 lakimies Jaana Huhta, STM 15.5.2009 Vammaispalvelulain muutokset Asiakkaan oikeudet vahvistuvat: asiakkaan yksilöllinen

Lisätiedot

Kohti tulevaisuutta: vammaisalan haasteita ja kehitysnäkymiä

Kohti tulevaisuutta: vammaisalan haasteita ja kehitysnäkymiä Kohti tulevaisuutta: vammaisalan haasteita ja kehitysnäkymiä Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Helsinki 10.9.2015 Jaana Huhta, neuvotteleva virkamies, STM Ajankohtaista vammaispalveluissa ja - politiikassa

Lisätiedot

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere 22.5.2017 johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Ulos kuplasta Asiakassuunnittelu Arvio Suunnitelma Päätös Toteutus 3 Lapsen osallisuus

Lisätiedot

Yksilöllisen tuen laatukriteerit

Yksilöllisen tuen laatukriteerit Yksilöllisen tuen laatukriteerit Kesäkuu 2011 Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta, kesäkuu 2011 1 Laatukriteerien käyttötarkoitus: Laatukriteerit on tarkoitettu vammaisten ihmisten, heidän perheidensä,

Lisätiedot

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta, kesäkuu 2011 Yksilöllisen tuen laatukriteerit. Laatukriteerien käyttötarkoitus:

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta, kesäkuu 2011 Yksilöllisen tuen laatukriteerit. Laatukriteerien käyttötarkoitus: Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta, kesäkuu 2011 Yksilöllisen tuen laatukriteerit Laatukriteerien käyttötarkoitus: Laatukriteerit on tarkoitettu vammaisten ihmisten, heidän perheidensä, palvelun

Lisätiedot

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 SOSIAALITYÖ neuvonta ;lanteen arvioin; palvelutarpeen kartoitus palvelusuunnitelman tekeminen sopivien

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista

Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista Pirkanmaan vammaisalan kehittämisfoorumi 22.8.2013, Ylöjärvi Marketta Salminen, projektipäällikkö Vammaispalvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 Asumisen arkea ja unelmia - näkökulmia kehitysvammaisten henkilöiden asumiseen Kajaani 3.11.2011 / Tuija Anttila Valtakunnallinen vammaisneuvostopäivä

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

Vammaisneuvoston esitykset kaupungin vuoden 2016 talousarvioon. 1. Sosiaali- ja terveystoimi

Vammaisneuvoston esitykset kaupungin vuoden 2016 talousarvioon. 1. Sosiaali- ja terveystoimi Vammaisneuvoston esitykset kaupungin vuoden 2016 talousarvioon 1 Vammaisneuvosto pyytää ko. lautakunnilta vastaukset talousarvioesityksiin. Toimiala valmistelee oman toimialan esitykset. Sivistystoimen

Lisätiedot

Uudistuva vammaislainsäädäntö. Helsinki Jaana Huhta, STM

Uudistuva vammaislainsäädäntö. Helsinki Jaana Huhta, STM Uudistuva vammaislainsäädäntö Helsinki 6.4.2017, STM Vammaislainsäädännön uudistaminen Pitkäaikainen hanke yhteensovittaa vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki; kirjaukset useassa hallitusohjelmassa Kokonaisuudistus,

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 KOMISSION TIEDONANTO 2011 On olemassa selkeää näyttöä siitä, että laadukas varhaiskasvatus johtaa huomattavasti parempiin tuloksiin perustaitoa mittaavissa kansainvälisissä

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita ja lakiuudistuksia

Ajankohtaisia asioita ja lakiuudistuksia Ajankohtaisia asioita ja lakiuudistuksia Aarne Rajalahti Ts. kehittämistoiminnan johtaja Tienviittoja tulevaisuuteen, 4.11.2014 Paljon rakenteellisia muutoksia meneillään Sote-palvelurakenneuudistus Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Syrjintäselvityksen tulokset (vielä julkaisematon) : Syrjintä koulutuksessa: Erityistarkastelussa yhdenvertaisuuden toteutuminen opintojen ohjauksessa

Syrjintäselvityksen tulokset (vielä julkaisematon) : Syrjintä koulutuksessa: Erityistarkastelussa yhdenvertaisuuden toteutuminen opintojen ohjauksessa Syrjintäselvityksen tulokset (vielä julkaisematon) : Syrjintä koulutuksessa: Erityistarkastelussa yhdenvertaisuuden toteutuminen opintojen ohjauksessa Nexhat Beqiri, Ylitarkastaja SEMINAARI: Oikeus oppimiseen

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. - Perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen -

Kommenttipuheenvuoro. - Perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen - Kommenttipuheenvuoro - Perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen - Juha-Pekka Konttinen oikeusasiamiehensihteeri 4.11.2015 Helsinki 9-Nov-15 1 Sosiaalisten perusoikeuksien turvaaminen Perustuslain 19 :n 1

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015 Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten asumisen ohjelmasta 2010-2015 Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Tarvitaanko kehitysvammalaitoksia?

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta Oulu 1.9.2016 1 Nuorisolaki 2 Lain tavoite Tämän lain tavoitteena on: 1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä

Lisätiedot

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka Miljoona esteetöntä asuntoa vuoteen 2030-seminaari 20.3.2014 Tavoitteet ja toteutus Selvittää neurologisesti pitkäaikaissairaiden

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa

Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa Eskoon alueellinen vammaissosiaalityöntekijöiden tapaaminen 6.9.2016 13.9.16 Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa / Stina Sjöblom 1 THL:n

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON LAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS - Sosiaalihuoltolain uudistuksen tilanne

SOSIAALIHUOLLON LAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS - Sosiaalihuoltolain uudistuksen tilanne SOSIAALIHUOLLON LAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS - Sosiaalihuoltolain uudistuksen tilanne Marja Heikkilä* 21.5.2012 * Hyödynnetty osin hallitusneuvos Virpi Vuorisen materiaalia Työryhmän työn tulos - Työryhmän

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki 19.2.2016 VN:n periaatepäätös

Lisätiedot

Asumista Varsinais-Suomessa, KTO:ssa. Marika Metsähonkala Palvelu- ja kehittämisjohtaja

Asumista Varsinais-Suomessa, KTO:ssa. Marika Metsähonkala Palvelu- ja kehittämisjohtaja Asumista Varsinais-Suomessa, KTO:ssa Marika Metsähonkala Palvelu- ja kehittämisjohtaja Valtioneuvosto teki 2010 ja toisen 2012 periaatepäätöksen kehitysvammaisten asunto-ohjelmaksi, jonka tavoitteena on

Lisätiedot