SHAKKI. Suoml!.n i!l II 1. ( N:o 5-6 LOKAKUU 1956)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SHAKKI. Suoml!.n. ...- i!l II 1. ( N:o 5-6 LOKAKUU 1956)"

Transkriptio

1 Suml!.n...- i!l II ( N: 5-6 LOKAKUU 956) SHAKKI XII shakkilympialaisten jhta jukkueiden kapteenien kkuksessa Mskvassa 30. B Henkilöt (vasemmalta): M. Berman, Rchlin, F. Rgard, tri H. Björk (vain pää näkyvissä, A. Ilmakunnas, I. BndarevskL tri Zapler ja kreivi dal Verme.

2 ARI ILMAKUNN AS: LAUSUNTONI MOSKOVAN SHAKKIOlYMPIALAISISTA Maailman Shakkiliitn varapresidentti A. m aku n n a s palasi ruvineen lentteitse Msk vasta, jssa hän timi Sumen valtuutettuna kngressissa ja XII shakcilympialaisten ylitumarina viipyen matkalla viisi viikka. Heti saapumisensa jcilkeen pyysimme häneltä lausunta yleisvaikutelmistaan nciistä kk maailman mielenkiinnn khteena lleista SUUT kisista ja lemme häneltä saa.neet seuraavan vastauksen Su- "-- Shakissa julkaistewa.ksi. _J Samat kysymykset vat esitetyt minulle viime päivinä kisjen lähetessä lppuaan ja niiden päättymishetkellä sekä sen jälkeenkin niin lukuisasti ja niin mnelta tahlta, että juduin tdellakin arviimaan ja parhaan kykyni mukaisesti puntarimaan yleistilitystä näistä shakkimaailmaa kiinnstavista Mskvassa vietetyistä suurista shakkijuhlista. Antaakseni yleisvastauksen lin sisällyttänyt arviintini päättäjäispuheeseeni kisjen juhlallisissa mhalien jaktilaisuudessa. Ensi ks i vahvin ja yleisin vaikutelmani li, että niin Maailman Shakkiliitn XXVII kngressi kuin sitä seurannut XII shakkilympiadi livat ja jäivät niin katsjain kuin niihin sallistuneiden mieleen hyvän tahdn juhlina. Paras tdistus siitä li 34 kansakunnan santt. Osanttajat - valtava yhdistelmä kunkin maan ammateista ja yhteiskuntapiireistä - saapuneina maapalln erikuimilta tulivat erinmaisesti timeen kielellisistä vaikeuksista hulimatta niin isäntien kuin tistensa kanssa. Mitä ei sattu sanin selvittää, sen ilmensivät käsien liikkeet ja muutkin eleet ja se mitä tämän jälkeen lisi vielä llut santtavaa, se krvattiin sydämellisellä hymyllä - jnka merkityksestä kukaan ei vinut erehtyä! Ti s ek si miesten jukkuemaailmanmestaruuskilpailu - ja etenkin juuri nyt vietetty - n sittanut valtavaa kansainvälisten shakillisten yhteyksien laajenemista. Tämä n lunnllisena seurauksena shakin levenemisestä kansjen keskuudessa kaikissa maailmansissa. Tdistuksena tästä li myös kngressissa tehdyt ilmitukset uusien maiden aikeesta liittyä Maailman Shakkiliittn. K 0 m ann e k s i tahtisin yhtenä päättyneen shakkilympiadin saavutuksista a- leviivata sen taiteelliset ja urheilulliset saavutukset, jita vitiin merkitä hyvin mnen jukkueen peleissä. Ei ainastaan läsnälijat Mskvassa, vaan shakin harrastajat kautta kk maailman vat vineet nauttia nykyaikaisten tieditusvälineitten avulla kilpailujen saavutuksista. Erikisesti minua n ilahduttanut nurten mestarien esiinmarssi ja kilpailijakaartin nurentuminen. Tämä takaa shakkikulttuurin kehityksen vastaisuudessa. Ne j ä n n e k s imiesten jukk\j"emaailm,:mmestaruuskilpailu n kilpailumutna saanut kk shakkimaailman jakamattman kannatuksen. Niihin saavutaan kustannuksista ja matkavaikeuksista välittämättä ja kansat kilpailevat niden järjestämisikeuksista. Maailmanmestari vi niissä jutua vertaamaan pelitaitaan tuiki tuntemattman kanssa ja saada terveellisen petuksen, jta h2nkilökhtaisissa kilpailuissa ei juuri tapahdu, sillä lukuisat karsinnat estävät yllätykset, jtka shakkilympiadissa vat mahdlliset. L 0 p u k s i tahtisin alleviivata sen tsiasian, että näissä suurkisissa vallitsi 8hakillisen tveruuden ja yhteisymmärryksen henki sekä syvä harrastus työskennellä yhdessä rauhanmaisen yhteistyun hyväksi kansjen kesken shakin alalla. Nämä tsiseikat arvstaisin yhd2ksi XII sh<lkkiympiadin suurimmista kulttuurisaavu t uksista. sut/len - A K,{ Sumen Keskusshakkiliitn, Sumen Shakkiliitn, Työväen Shakkiliitn ja Sumen Tehtäväniekkjen äänenkannattaja N: 5-6 SUOMEN SHAKKI Hei s i n k i Messeniuksenkatu 7 B 50 Puh Päätimittaja A L TT I S A LOI L A TILAUSMAKSU 956 / vsk. 500 mk Ulkmaille 600 mk Ilmestyy 8 numera POSTiSIIRTOTILIT Sumen Sh.kki Altti Salila Osite HELSINKI XII SHAKKIOLYMPIALAISET tvskvassa Maailman Shakkiliitn päätöksen mukaisesti XII shakkilympialaiset järjestettiin Neuvstliitn timesta Mskvassa tsikssa mainittuna ai;kana. Ensimmäisen kerran Neuvstliitt timi näiden kisjen isäntänä, jka li sitäkin lunnll'isempaa, kun isänti:imaan shakkij'oukkue kahdesti peräkkäin 'On v'oittanut edeuisissä kilpailuissa ja lisäksi Neuv'Ost'Oliitt'O n jka suhtees,s,a llut j'ohtavana shakkimaana kautta aik'ojen. Shakkilympialaisiin Neuv'Ost'Oliit'On jukkue sallistui ens'immäisen kerran Helsingissä v. 952, tistamiseen Amsterdamissa v. 954 ja niinkuin tiedetään, n shakin maailmanmestarin titteli siitä alkaen kun siitä Maailman Shakkiliitn timesta ryhdyttiin 'kilpailemaan, llut sekä nai's'ten että miesten ja lisäksi myös nurten salta Neuvstliitn pelaajilla. Neuvstpelaajien vakuuttava,t saavutukset ja heidän listelias lahjakkuutensa sha;kiuisilla areen'oi.lla n llut kk maailman suuren mielenkiinnn khteena. Lunnllisena seuraamuksena li, että ennätysmäärä kansakuntia halusi lähettää jukkueensa M'Osk'Ovan shakkilympialaisiin hakemaan ja saamaan paikan päältä kkemuksia ja ppia venäläisten pelaa'jien suuren shakkitaidn salaisuuksista. Ai'kaisemmat Maailman Shakkiliitn sujejuksessa lleet shakkikisat vat pelatut seuraavasti: v. 927 Lntssa (6 jukkuetta), 928 Haagissa (7 jukkueua'l, 930 Hampurissa (8 jukkuetta), 93 Prahassa 09 jukkuetta), 933 Flkestnessa (7 jukkuetta), 935 Vars'Ovassa (20 jukkuetta), 937 Tukhlmassa 09 jukkuetta), 9G9 Buens Airesissa (27 jukkuetta), 950 Dubrvnikissa (6 jukkuetta), 952 Helsingissä (25, j'oukkuetta) ja 954 Amsterdamissa (26 jukkuetta). Nyt li Mskvassa mukana 34 jukkuetta, jka n kisaennätys ja erittäin hyvä sellainen, sillä Maailman Shakkiliitssa tällä hetkellä n 52 jäsenvalta.kuntaa. Su'Omen jukkue n sallistunut shakkilympialaisiin kahde,ksan kertaa, nim. Lntssa, Hampurissa, Varsvassa, Tukhlmassa, Dubrvnikissa, Helsingissä, Amsterdamissa ja Mskvassa. Tässä yhteydessä n tietysti syytä muistaa - ja myös mainita - santlmme Pariisissa v. 924 pelattuun kansain shakkikilpai-

3 28 SUOMEN SHAKKI luun, jdnka yhteydessä myös Maailman Sh" k k liilll perustettiin ja jnka perustajamaiden jdukssa maamme li edustettuna. Pariisissa maatamme edustivat Anatl ''.': c h 8 P u r n 0. f f ja Erik M a m b e r g. Mutta tätä kilpailuahan ei las.kel :;hakkilympialaisten numerintiin jdka, niinkuin edellä mainittiin, alitehiin l.nln kisista v ' Lisäksin mainittava, että saksalaiset jiirjestivät urheilun lympialaistensa yhteydessa v. 93<6 kansainväliset sha kkikilpcli.lut, jihin sallistui 2:n kansakunnc::n jukkueet, niidn jukssa myös Su!llen jukkue (E. Böök, R. KrDgius,. Sc:>lm, T. SaID,.. HelhmD, K. Ojanen, O. Kil'O, E. Gandlin, B. Breider ja L. CDllIander). Tatakm blpmlua.n epävirallic:c',;li kutsuttu shakkilympialaisten nimellä, mtta.virallisesti se ei sitä Dllut. Miinchenissä ajalla pelatssa kilpailussa J.ukkueemme selviytyi 2. tj]cllle 75 pisteellä, vittajalla (Unkarm jukkueella) li JO, / 2 pistettä. Pariisin ja Miinchenin kilpailuja lukuuntlcxrtllt tteamme sumalaisia shakkilympiapelaajia levan tähän mennessä kcxikkiexan 22. Heistä yhden kerran Dsallistuneita 3, kahdesti 3, klmasti 3, neljästi jcx viidesti. Pelaajiemme lympiatuldksista. saisi mielenkiintisen tilastnkin sitä ei liene kukaan kskaan lasbenut - mutta tällä kerralla riittäköön kuitenkin santtajien nimien luette.leminen (suluissa sallistumisen vudsiluku): l\ntl T s che p u r n f f (927), Ein. Hei I i m 0 (l927), Birger R 0. S rn u ss 0 n (927, 930, 935), Jussi Terh. (927), Ilmari Rahm (W30), Th. GcxuJin (930.,937), H. Larsen (930), Eer E. Böök 0935,937,950.,952), Urn.ri SDlin (935, 937), Ragnar KrDgius (935), Tiv. Sal (l9g5, 937, 952, 9.54, 956), Kaarle Ojane n 0937, 950, 952,,956), Rein. N i e m i (9500), Sini I-I e e (950), Ilmari N i e me ä 0950, 952" 956), Harras Hei k i n hei rtl 0. (950)" Osm. Kai l 0. (952), Aats FT e d 0952, 954, 956), Jrma V e s t " r i n en (954), Olavi K a taj i s t 0 (954), Matti Ra n t 0. n e n (954, 956) ja Veikk - ä n n i n e n 0956,). KisDihin Dsallistuneet jukkueet jaettiin neljään aikukilpailuryhmään seuraavasti: pidetyssä jdukkueiden kapteenien k.kduksessa nämä salaisessa äänestyksessä antdivat jkaiselle Dsallistuvalle jdukkueelle ve,rtailuluvun, jdiden perusteella jdukkueet määräytyivät vahvuusjärjestykseen ja siten matemaattis'esti mahddnisimman tasavahvuishn ryhmiin jaettavaksi. Äänestykse,en Dsallistui 29 kapteenia ja Maailman ShakkiliitDn j. kilpailujen ylintä jhta. NumerDmme kansikuva n tästä tilaisuudesta (jdhd.n pudleiselta sivusialta, kapteenien istuessa kuvassa näkymättömästi jdhtda vastapäätä). Äänestyksessä esrm. SUDmi sai 5Bl pistettä, jdnka perusteella tdimikunta vdi tddeta meidän vahvuudeksi arvididun tilan. TDimikuntaan kuuluivat presidentti F. R 0. g 0. r d, kisajdhtd ja kapteenien valitsemat tri T. F!. 0. ri. n (Unkari), A. K 0. t 0. v (NeuvDstDliitt. ja H. J. van S tee n i s (HDllanti) R y h mä (suluis'sa jdukkueen kdkddnpan.): Bulgaria (N. Padevski, N. Minev, A. Klarv, G. Tring.v, A. Tsve.tkv, Z. Mi Ie.v). Neuvstliitt (M. Btvinnik, V. SmyslDv, P. Keres, D. Brnstein, M. Taimanv, E. Geller). Nrja (A. VestDl, O. B. MDrcken, P. O. l.indbldm, S. IDhannessetl, Y. Barda, E. RDjahn). Puert Ric (A. C. RDmerD, M. C. RDmerD, O. S. Pl. Odiz, P. Reissman, F. P. Fabregas, P. J. BDrras Blasc). Pula (B. Sliwa, K. Plater, R. DWDrzynski, J. GrDmek, G. Szpir, W. Balcarek. Rutsi (G. Ståhlberg, A. Stenberg, K. Sköld, G. Backlund, M. llle,. Ljungquist). Saar (0. Benkner, G. LDrsDn, P. Schmitt, G. BDth, W. l'nlz, E. Weichselbaumer). Sveitsi (E. Bhend, M. Blau, H. J.hner, D. Keller, r:. W"ltl!ur, P. Miiller). SUOMEN SHAKKI 29 R y h m ä 2: Hllanti (B. Jan van Steenis, H. Kramer, H. BDuwmeester, W. Jan Miihring, A W. Hamming, L. Prins). Israel (M Czemiak, H. J. PDrath, J AIDni, M. Oren, Sh. Smiltiner, J. DDbkin). Itävalta (K. RDbatsch, A. Diickstein, O. Kinzel, J. L.kvenc, A. Prameshuber, H. Busek). Jugsla.via (S GligDric, A. MatanDvic, B. IvkDv, N. Karaklajic, B. Milic, B. Djurasevic). Ranska (0. Bems,tein, A. L. Mulfang, Cesar E. BDutteville, G. Bd. Nradunghian, S. Ch. Burstein, H. F. J. Catzzi). Sktlanti (W. A. Fairhurst, M. FallDne, G. McGwan, A. Aird Thmsn,. MiddletDn, M. Rse). Tanska (B. Larsen, Ch. PDulsen, E. Pedersen, J. EnevDldsen, A. Ingerslev, A. Nielsen). Ulk Mnglia (Jugder, Jamsram, Mm, TumDurbatr, Haschell, Tserendagva). Ryhmä 3: Argentiina (M. Najdrf, H. Pilnik, J. Blbchan, O. Pan n, P. Sanguinetti, B. Wexler). Chile: (A. Flres, M. Letelier, B. Ader, A. Jaurequi, L. Mallet, P. Himenes). Englanti (H. Glmbek, J. PenrDse, R. G. Wade, Ph. S. Milner-Barry, P. H. Clarke, A. Philipps), InHa (R. Bhargav Sapre, D. Venkaiya, R. Cupta, B. P. Mhaiskar, S. C. Dus, S. V. Raman). Islanti: (F. Olafssn,. R. Jhanssn, B. Möller, F. Thrbergssn, S. Gislasn, A. Gudmundssn). Irlanti (J Walsh, R. Grgan, E. Maher, Dumphy, B. Reilly, Russell) Luxemburg (A. Cnrady, L. Schneider, G. Philippe, P. Kremer, F. Wantz, Ch. Derner). Länsi-Saksa (L. Schmid, W. Unzicker, W. Niephaus, K. Darga, G. Pfeiffer, R. Teschner). Sumi (Kaarle Ojanen, Tiv. Sal, Matti Rantanen, Aats Fred, Veikk. Hänninen, Ilmari Nieme,]ä). Ryhmä 4: Filippiinit: (G. Badilles, F. Kampmanes, K. Benites, P. Kards). Belgia (A. O'Kelly de Galway, H. van den Breck, J. Bey, A. Dunkelblum, G. Thibaut P. LimbDs). Iran (D. Assm, Y. Saivat, A. Ltfee, A. Navvabee, K. Mstalavee, Samsami). Itä-Saksa (W Uhlmann, S. Dittman,. Hermann, B. Kch, H. Platz, K. Fuchs). Klumbia (L. Sanchet, A. Degriff, S. Cuellar, P. Velandia). Unkari (G. Barcza, L. Szab, P. Benkö, M. Bely, L Prtisch, G. Szilagyi). Kreikka (T. Siaperas, A. Aggs, S. Lverds, A. AnastassDpuls, F. Mastichiadis, C. Pavlats). Rmania (. Balanel, O. Trianescu, V. Ci.altea, M. Radulescu, B. SODS, T. Ghitescu). Tshekkslvakia (. AIster, J. Selc, M. Filip,. Jezek, L. Pachman,. Rejlir). Siinä kisjen järjestelyn taholta saamassamme mnisteess., jsta edellä leva nimiluet!e,l n pimittu, saattaa 00'0. virheitä, jita emme ehkä le saaneet tarkistetuksi, jka lukijome kaiken varalta mainittakdn Tässä mnisteess. mm. pelaaj=me AatDs F red i n nimi kuului seuraavasti: F. J. AatDs ja kv. mestarimme Kaarle 0 jan e n kulki papereissa yleensä Ojynen nimisenä. Tällaiset erehdykset vat kieli vaikeuksista jhtuen mahddllisia ja varsinkin venäjänkielisestä telmtistä meikäläisen n Dllut erittäin vaikeata saada henkilöni-

4 30 SUOMEN SHAKKI Yleiskuva Shakkilympialaisten avajaisista. miin ikeita mutj. Jskus salti eri nimien smankltaisuus iheuttaa päänvarvaa, e,sim. nimissä Phi.lipps (Englanti), Philippe (Luxemburg), Filip (Tshekkslvaki) ja samaan ktegrian liittyy tietenkin vielä maan nimenä Filippiinit I Mskvan shakkilympialaisten yhjhtjn timi Maailmn Shkkiliitn Neuvstliitn lue en varapresidentti V. Ra g 0 s i n, ylitumrin Keski-Eurpan varapresidentti Ari m 0 kun n a s apulisinaan kansinväliset shkkitumrit V. Ala tr t s e v ja. G ar g u n 0 v, turnausjhtjna suurmestari I. B 0 n d 0 r e v s k i pulaisenaan N. K 0 s h k a d a m 0 v, turnuslehden päätimittajan. A b ra m 0 V j hänellä viisi nimettyä apulist. Turnauslehli ilmestyy kssa 2 X30 sm. venäjänkielisenä pinksena 20 numerna j rnsknkielisenä painksena viitenä numerna. Tumrineuvsln kuuluivat V. Ragsin, A. Ilmkunnas,. Grkulv, V. Alatartsev, I. Bndarevski sekä kapteenien kkuksen vlitsemat W. A. F a i rh u r s t (Sktlanti), S. G i g 0 r i c (Jugslvia), M. Nai d 0 f j (Argentiina),. P a c h m 0 n (Tshekkslvki) j. S z a b 0 (Unkari). Sumalaisjukkue.en kapteenina timi kk kisjen ajan kv.shkkitumri Ein Hei i m 0 Iisalmesta. Jukkueemme avustajan lkukilpilun jn kv. mestari Osm Kai 0 ja lppukilpilun ajn shakkimestari Ol vi K 0 t 0 j i s t. All8lkirjitlaneell li tilaisuus shkkituristina sallistuu M,mkvn matkan shkblymplalaisten alku kilpailun ikan, jten yritän heli ktiin palattuni kertih'a vaikutelmiani. Ksk käsillä levasta Sumen ;hkin numersta lsuhteiden paksta tehdään kaksisnumer, rhkenen möir],m lukij,jmme tivmuksia nudattaen sisäl.lyttää matkselstukseeni jnkin verrn myös turistin ndkemyksiä. Onhn vasta kuluneen kesän aikana lurisliliikenne näkyvämmin päässyt suuntautumn Neuvstliittn j siitä syy:;lä uhkä shkkilehdessdkin vi.dn suvit tämä vofsinaisest shakkiaihe"" 0 p(li kkem inen. SUOMEN SHAKKI 3 Shakkisuhteemme Neuvstliittn vat alun alkaen lleet erittäin myönteisiä ja lukuisat neuvstliittlaiset shakkihenkilöt vat mnin tavin sittaneet maallemme ja maamme shakinhanastaiille humaavaisuuttaan, jsta lemme vineet na sekä ilisia että ylpeitäkin. Allekirjittanut n malta vähäiseltä saltaan vinut rakentaa ystävyyssuhteita maassamme vierailleiden neuvstliittlaisten shakbhenkilöiden kanssa, jista erikisella illla len aina mu'istava suurmestari V. R a g 0 s i n i n ja shakkimestari G. L i s i t z i n i n vierailun vudelta 946. Mainitut mestarit vierailivat sillin maassamme välisen ajan ja se likin sumalaisen shakkiväen ensimmäinen virallinen ksketus Neuvstliitn nykyiseen shakkielämään. Sittemmin tämä ksketus nkhentunut mnissa eri yhteyksissä, parhaimmin shakkilympialaisissamme Helsingissä v. 952, jissa mm FIDE:n Neuvstliitn alueen varapresidentti V. Ragsin li läsnä. Tu'lkn mainituksi, että hän sillin arveli levan mahdllisuuksia. kutsua lehtemme timittajan Neuvstliittn tutustumaan sikäläiseen s'hakkitimintaan. Se matka lisi vieläkin mielenkiintinen ja siltä kstuisi varmasti paljn kirjittamista -- siitä äskeinen Mskvassa käynti anti vakuuttavan 'tdisteen. Matkan shakkilympialaisiin li alunperin suunnitellut Sumen Keskusshakkiliitt, multa se kuivui tyhjiin santla'jien vähyyden vuksi. Onneksi Sumi Neuvstliitt Seura tti shakkituristlt Sumen Keskuss hakki'liitn susitu,ks esta hiviinsa ja sisällytti meidät Mskvan Maatalusnäyttelyyn matkustavaan retkikuntaan. J heti alkajaisi,ksi n esitettävä Sumi-Neuvstliitt Seuralle ja seuran pulesta matkanjhtajina lleille timinnanjhtaja Alp L ä ä per i II e ja pintsihteeri Olavi Li n d b e r g i II e mitä parhaimmat kiitksemme, sillä matkasta mudstui jka suhteessa täysisuma. Mahdllisten väärinymmärrysten välttämiseksi katsn tarpeelliselsi mainit sen, että mtkni tphtui kikilt siltn mlla kuslnnuksellni. Lähtö tphtui Hei singislä. 9. kl.55 iähtevällä j suran Mskvn ajvll venäläisellä pikjunall. Mukan Heist shakkimiehistä mainittkn Ksti Mrttinen Ulavi Sarinen, Aug. W. Ruh, Tuure Immnen (Helsingistä) ja A. G. 0 j 0 ne n (Haminast). Lisäksi seuraarnme kunniitti ruva Mai-Brit Kai I 0 (kv.mestarimme Osm Kiln avipulis). Pysä hdyj.<set Sumen raj-asemall Vainikkalassa ja heti sen jälkeen ensimmäisellä Neuvstliitn puleisell semall Luzankss (entisellä nimeltään (Nurmi) ansaitsevat mininnan niissä tphtuneen tullitarkastuksen tkia, jt mnet vat kyselleet. Tästä ei meidän matkmme menn eikä paluun slt le muut kuin hyvää sanltavn, sillä inkan meidän tvritamme ei pengttu kummallkaan pulell - eikä siihen lisi llut ihettakaan. MenmatkaN li vjn tunnin ja paluumtkll runsaan tunnin pysähdys Viipurissa, jtk jt käytettiin melkein viimeistä minuutti myöten kaupungin tarksteluun. Ennen sukkaan kaupunki n mielestäni enemmän asuteltu kuin muutmist matkkuvuksist n vinut päätellä. V rsinkiu keskikaupungill li pl'jn yleisöä - entisellä Trkkelinkadull ja Punaisenlä'hteentrrn tieniil li surnist tungsl, jt väisläen usein li siirryttävä miltei keskikdulle. Myymälöissä li vilksta ja smin asemlla. V nhat sumaliset ritivunut liikennöivä! semlta Klikkinmäelle päin Krjalankatu Trkkelinkdu.lle ja Espilän.::ulmst sekä Vasnkdun että Linnansillan suuntiin. Raitivaunun kuljettjna niin Viipuriss kuin Mskvas's j Leningradissa li useimmiten ninen. Sittemmin panimme merkille, että v'rsinkin Msk'Ova,ss naisväkeä näkyi myös linj- ja kurm-autj.en kuljettjina. Lähtiessämme Viipurista itää khden Iki ilta pimentyä yöksi. Kaupungista näkyvä valaistus vahvisti aikaisempa jtustamme Viipurin nykyisen asukasmäärän suhteen. Kannais peitlyi pimeyteen, mutta piuumtka tapahtui päivän aikan, jten vimme tehdä havintja rdnvarren näkymistä

5 32 SUOMEN SHAKKI Terijki n uudelleen rakenneltu ja runsaasti asuttu. lvlatkammc aikana luimme jstakin sikäläisestä lehdestä TASS'in kirjeenvaihtajan L. G u m n i t s i n selstuksesta, että muutkin entiset tutut kylpyläpaikkakunnat kuten Ollila, Kukkala ja Kellmäb sisältyvät siihen Sumenlahden phjisen rannikn rakennussuunnite.lmaan, jta j kymmenisen vutta sitten (elkuussa 946) ryhdyttiin tteultamaan. Näi.Jle pa,ikkakunnille n perusteltu kylpyläalueita: uimarantja, puistja, parantlita, lepkteja ja täysihitlita Niissä käy vusittain yli henkilöä pääasiassa Leningradista, mutta myös muualta kuten Mskvasta- Ki, tvskista, Muurmanskista, Pe!rskista jne. Rakennustöitä jatketaan edelleen. Leningradin arkkitehti- ja ra,kennusneuv'st n juuri myöntänyt yli 3 milj. rupln määrärahan tarkitukseen sekä vahvistanut KeHmäelle rakennetta.van kirja ilijain luvan tyn uuden rakennuksen piirustukset, samin n vahvistettu Te,rijelle rakenneltavan autretkeilijäin htellin ja täysihitlan rakennussuunnitelma. Kirjittaja mainitsi lisäksi, että tämä n kuitenkin vasta sa siitä mitä lähivusina Kannaksen kylpyläpaikkakunnille vie,lä aijtaan rakentaa. Sdan jälkiä Kannaksella ei enää santtavammin le havaittavissa ja. ainastaan se.llainen, jka itse tarkalleen tietää taistelu paikat radan varrella, näkee enemmän mitä turistin silmä havaitsee nim. sen, että asumuks.et ja asemat vat tuhutuneet ja niiden jäännöksiä n vielä paljn paikallaan, vaikkakin maast yleensä näyttää muuten levan puhdistettua. Varsinaisella maaseudulla pellt vat suurimmaksi saksi vil'jelemätlömiä. Niiden jat kasvavat lepikköä ja pajukka multa n vähän viljelyksiäkin: perunaa, kaalia, kauraa ja asumusten pihamailla "ryytimaita". Metsät näyltäväl erittäin hyväkasvuisilta ja kskemattmiita. NÄKYMÄ VIIPURISTA : Trkkelinkadun arkipäivää. Näkymä Karjalankadun kulmasta Punaisenlähteenlrille päin katsttuna. SUOMEN SHAKKI 3>3 Asumukset jtka säiryivät sdan jalissa, vat asuttuja, lisäksi n krjattu vähemmän vauriituneita ja vain vähäisessä määrin rakennettu uulla. Karjalan kannas elää junan ikkunasta katsjan mielestä hiljaista.elämää ja vähin asukkain. Venäläisissä junissa ei taida lainkaan lla ravintlavaunua, multa sen krvaa vaunupalvelijan teekeitin ja: mal eväät. Jkaisessa vaunussamme li ns. vaunupalveli'ja, ei kuitenkaan nainen, niinkuin luulisi, vaan mies. Hän piti vaununsa matkustajista hulta ja hänen teensä li kerrassaan hyvää Sitä me jimme paljn ja nneksi limme ttaneet mukaan myös eväspaketin jka sittautui viisaaksi timenpitee.ksi, sillä junassa ei llut mitään rukapulta saatavissa. Suurimmilla asemilla: Viipurissa, Leningradissa ja Kalininissa juna kuitenkin py_ sähtyi sen verran, että ehti stamaan jtakin suuhun pantavaa. Perillä Mskvassa limme kl 3.06 sikäläistä aikaa, jka n meidän ajastamme yhden tunnin edellä Kk matka kesti näin llen 26 tuntia 6 minuuttia. Astuessamme uteliaina uls vaunuista ttesimme Sumen shakkijukkueen leva.n melkein kknaisuudessaan vas'tassa: Osm Kai a, Kaarle 0 jan en, Tiv Sal, Aats F red, Ilmari N i e m elä, Gerh. L i n d s t r ö m ja Unt La a k s. Kaksi viimeksi mainittua livat mukana asiantuntijina FIDE:n kngressissa ja palasivat ktimaahan parisen päivää Mskvaan saapumisemme jälkeen. Heiltä saanemme seuraavaan numern selstuksen kngressin kulusta ja päätöksistä. Jukkueemme asui htelli Leningradissa, jka n yksi kaupungin hienimmista htelleista ja sijaitsee aivan keskustassa. Me shakkituristit dtimme pääsevämme htelli Mskvaan, jssa meille piti lla hunevaraukset, mutta sillin li Mskvassa niin paljn vierailevia jukkueita että keskustan hteheihin ei mahtunut ja niin meidät majitettiin kauaksi kaupungin ulkpulelle (viisi km keskustasta) htelli Neljään - eikä siinä O'llut yhtään mitään val'ittamista', sillä paikka li erittäin siisti, krkeatasinen ja sen fukpuli li surastaan par'empaa kuin jissakin keskustan htelleissa. Ainana vaivang li pitkä matka, mutta tässä kaupungissa li matkjen pituus jnkinlaisena "riesana." vaikkapa asui keskustassakin. Pelaajamme asuivat htellissa kaksitta.in siten, että seuratverukset K. Ojanen ja A. Fred ja samin T. Sal ja I. Niemelä livat yksissä. Vastaavasti Työväen Shakkiliitn pelaajat M. Rantanen ja V Hänninen. Jukkueen kc!pteenilla Ein HeilimIla li ma huneensa ja samin avustajalla Osm Kailalta (Ippublpailun aikana. Olavi Katajistlla). Samassa htellissa meikäläisten kanssa asuivat mm. saksalaiset, itävaltalaiset ja. saarilaiset. Muut jukkueet asuivat htelli lv'!skvassc!, jka n keskeisemmällä paikalla, multa htelli Leningmd taas li pulestaan uudenaikaisempi ja edustavampi. Tdettuamme Sumi-Neuvstliitt Seuran retkikunnan hjelman erittäin antisaksi, me shakkimiehet yritimme lla sen mukana: niin paljn kuin mahdllista Tämä kävikin hyvin päinsä, kska shakkilympialaisten varsinaiset kiertkset livat vasta illalla kl ja. sillin r'etkikunnan päivähjelma j li suritettu. Iltahjelmaan tavallisesti sisältyi teattereissa, baleteissa, pperissa tms. käyntejä jista meidän li pakk lupua shakin hyväksi. Kska nyt limme pääasiassa shakkitimittajnn minaisuudessa Mskvaan saapuneet, käytimme ensimmäisen mahdllisen tilaisuuden käyntiin shakkilympialaisten kilpailupaikalla. Kilpailuista n myös käytetty nimityksiä XII kansain shakkikisat ja XII shakin jukkuema-ailmamnestaruuskilpailut, multa meillä paremmin vakiintuneen tavan mukaisesti puhuttelemme niitä juhlallisesti shakkilympialaisten nimellä. Kilpailupai kkana li Neuvstarmeijan Keskusteatteri, jnka mittavuudesta saa jnkinlaisen käsityksen kun mainitsemme sen katsmn mahtuvan parisentuhatta katsjaa ja näyttämölle spi kutakuinkin tarvittavat 32 jukkuetta (kaksi li kerrallaan vapaana), jka teki yhteensä 28 pelaajaa + jukkueiden kapteenit ja suurehkn määrän timihenkilöitä.

6 SUOMEN SHAKKI )35 Armeijan Keskusteatteri n j ulkapäin kmea, kuten venäläiset julkiset rakennuksel yleensä. Sen julkisivun edustalla liehuivat santtajamaiden liput. Krkealle jhtavia leveitäkiviprtaita nustessa ensikertainen tulija j virittyy juhlatunnelmaan. Sisällä n listeliasta. Tilavasta eteisaulasta, jssa sijaitsee päällysvaatteiden säilytyspaikat, nustaan vielä kerrksen verran ylöspäin, jsta edelleen tilavan ja upean aulan kautta päästään itse pyhimpään: suureen teatteriin. Ovella n lippukntrl.li. Pääsylippujen hinnat vaihtelivat paikasta rippuen 6:sta 5:sta ruplaan (yksi rupla n virallisen pankkikurssin mukaan mk 57: 75) Katsmn pehmustetut istuimet vat tummanpunaisella verhtut. Näkymä näyttämöltä n värikäs. Numermme sivuilla levista kuvista siitä saa jnkinlaisen käsityksen, vaikka värit eiväl tulekaan näkyviin. Näyttämön taustana levien kuuden suurikkisen shakkilaulun y.läpulella n santta'jamaiden lippujen kaunis rivistö, 'kahden pulen kisjen tunnusmerkkiä. Näyttämön edustalla värikkäiden kukkien paljus ja jstakin pelaajapöytien keskivaiheilta listaa Hamiltn-Russelin kultainen kiertpalkint, jnka Sir F. G. Hamiltn lahjitti kansainvälisissä jukkuekilpailuissa i,kuisesti kilpailtavaksi v Pelaajapöytien sijitus vaikuttaa katsmn ahtaantuntuise.lta ja liikkeellä levien timihenkilöiden jukkueiden kapteenien ja kävelyllä levien pelgajien runsaslukuisuus harmittavalta sekamelskalta, jnka keskeltä ei juuri kannata ai :nalcaan parjain silmin yrittää yksityiskhtien seuraamista. Ttesimme pian tämän, mutta kuulimme, että vaatesäilytyksen hitajilta n lainattavissa maksua vastaan pieniä teatterikiikareita, jnka jukssamme leva helsinkiläinen, Työväen Shakkiliitn tunnettu pelaaja ins. Olavi Saa ri n en käväisi hakemassa. Tämäkään ei auta tarpeeksi, mutta saamme sentään j näkyviin Sumen jukkueen pelaajat ja kapteenin Ein H e il i m n. Vakaana ja tunnllisena hän pysyttelee pikiemme pöytien läheisyydessä. Meneillään li sillin alkukilpailun 2. kierrs, jssa jukkueemme pelasi Länsi-Saksankanssa.. pöydäl.lämme Kaarle 0 jan e n nimekästä suurmestaria W. U n z i c k et i a vastaan (tasapeli), 2. pöydällä viisinkertainen lympiamiehemme, Sumen mestari Tiv Sal vastassaan vahvan pelaajan maineessa leva Lthar Se h m i d (Saln häviö), 3. pöydällä M. Ra n t a n e n näyttää ttavan asian rauhallisesti - vastustajanaan D af g a (tasapeli) ja 4. pöydällä Aats F r e d-p f e i f f e r (päättyi vasta klmannessa. istunnssa Fredin häviöön). Tarkasti ja vakavasti meikäläiset näythvät asian ttavan. Tuskin hetkeksikään kukaan heistä nusi pöytänsä äärestä. Muissa pöydissä näkyi pelaaja.vurssa useita tuttuja Helsingin shakkilympialaisten ajalta v. 952: Keres, Brnstein, GeIIer, Najdrf, Czerniak, Prins, GIigric, Barcza, Pachman, filip, Olafssn, Ståhlberg jne. vain muutamia mainitaksemme. Npsajalkaiset venäläisneitset liikkuivat pelaajapöytien ympä-riliä jakaen virvkkeita pelaajille. SeinäpeleiIe hidettiin siirrt samin kuin meillä Helsingissä. Avustaja. seurasi pelaajapöytien lähistöllä ja siirrn tultua tehdyksi hän kiiruhti tekemään sen seinäpelille, samalla pyöräyttäen taulun alareunassa sijaitsevan kelln sittimen käytetyn ajan khdalle. Pientä ihmettelyämme herä,ui katsmssa levan y.leisön vähälukuisuusi. Olimme ennaklta ajatelleet jka ilta näke.vämme täyden batsmn, mutta ainakaan niinä iltina, jllin,kävimme kilpailuja seuraamassa, ei llut kertaakaan enempää kuin pulen salin verran. Katsjat livat valtasaltaan miespulisia siviilihenkilöitä, vain aniharvja naisia sekä jitakin stilaspukuisia upseereita, aliupseereita ja miehistöön kuuluvia. Myöhemmin kuulimme ktiin palanneilta jukkueemme jäseniltä, että lppukilpailun aikana katsjien määrä lisääntyi sitä mukaa mitä lähemmäksi päättäjäiset lähestyivät. Se n tietenkin ymmärrettävää. Olihan lppukilpailun kierrksilla mntakin jännitysmmenttia, niistä kai sensatina Unkarin 2 / 2 - / 2 vitt Neuvstliitn jukkueesta 4. kierrkselle.

7 36 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKK! 37 Pelaajien alueelle (näyttämölle) pääsivät ainastaan välttämättömät henkilöt. Pelinsä päättäneet pelaajatkaan eivät saaneet leskella siellä. He eivät saaneet nusta pöydästään pelin päättyessä ennen kuin timihenkilö li käynyt tteamassa pelin päättymisen ja ttanut vastaan pelin pöytäkirjan. Ne tavanmaiset jälkianalyysit, jita jkainen pelaaja haluaisi käydä välittömästi pelin päätyttyä, li täällä tehtävä muualla kuin pelialueella. Täysin lunnllinen ja katsjan kannalta välttämätön timenpide näissä lsuhteissa. Katsmssa istujat pysyttäytyivät yleensä uskllisesti paikallaan kk kierrksen ajan, mutta kska me halusimme nähdä mahdllisimman paljn, kävimme välillä jalittelemassa ja tekemässä humiita. Tähän li syytäkin, sillä tealte rin au.lissa ja sivuhuneissa li paljn muutakin hjelmaa. Oli simultaaniesityksiä ja kilpailussa pelattujen mielenkiintisimpien pelien selstuksia, aulissa li myös sa seinäpeleistä, jita katsjat pääsivät seuraamaan ilman pääsylippua. Pari kirjjen myyntipöytää, jis'sa tisessa li mvynnissä kaun- ym. kirjallisuutta ja tisessa pelkästään shakkikirjallisuutta. Lisäksi li pslitarpeiden myyntipaikka, pstilaatikt, ravint.la, seurusteluhuneita jne. Hyvin myönteisenä erikispiirteenä Neuvstliitssa pani merkille sen, että tupakkaa ei pltetu muualla kuin nimenmaan sallituissa paikissa. Niinpä shakkilympialaisten kilpailupaik.alla li yleisölle siihen tarkitukseen ma suurehk huneensa, jssa kuitenkaan ei sielläkään näkynyt mntakaan henkeä. Kilpailijille tupakanpltt tietenkin li sallittua. Mutta esim. kaupungilla tavaratalissa tai muissakaan kaupissa ei pltettu - puhumattakaan siitä, että kaduilla ja muualla lisi heitetty tupakantumppeja, tulitikkuja tms. kaduille. Niitä varten li katujen varsilla rskalaatikknsa. Puhtaus ja siisteys likin niin Mskvassa kuin Leningradissakin sen mukainen. Kadut aivan hhtivat puhtauttaan - ei vahingssakaan missään näkynyt tähän kuvagn pikkeustg. Erikseen n vielä mainittava saman taln 7. kerrksessg samanaikaisesti pelatlgva naisten maailmanmestaruusttelu, jnka SGntlcejina livgt nykyinen mggilmgnmestaritar ruva Elizaveta B yk 0 v a, hagsteturnauksen vittajg ruva: OlgG R u b t s v G jg entinen mggilmgnmestaritgr rouvg LudmilG R u d e. n k. Heidän kilpailunsa GVGjGistilGisuus li Neuvstliitn shgkkijastn vgstavihityssä tal'ssa ja päivää myhemmin alki 24 peliä käsittävä ttelu, jka. 9. siirtyi Neuvstarmeijan KeskusteGtteriin - samgn kgtn alle shgkkilympi-a.laisten kgnssg. Naisten MM-ttelun pelipaikkana li ns. pieni teatteri. Sirhen li hieman vikea lytää, varsinkin js tuli sivuhuneista käsin, kuten me ensi käynnillämme Niinpä meille sgtluikin niin hauskgsti - vai pitäisik SGna hassusti - että kierreltyämme eksyksissä lukuisissa käytävissä saavuimme itsemmekin yllätykseksi suraan näytlämölle, jssa arvisat ruvat BykO'va ja Rubtsva. parhaillgcm pelasivgt. Heitä emme näyttäneet kuitenkaan lainkaan häiritsevän - ruva Bykva vain hymyili meille hertaisesti - mutta ttelun timihenkilöistä eräs naispulinen kauntar hjasi meidät ystävällisesti katsmn. Myöhemmin kävmme ttelua seuraamassa mnena iltana ja ttesimme ruvien saavan pelata siinä missä miespuliset kilpailijatkin muutamaa kerrsta alempang. Pieni teatteri li yhtä upea kuin is.kin teatteri. Kska kilpgilijita kerrahagn li vain kaksi, heidän pöytänsä sijaitsi keskellä näyttämöä. OikeallG sivustalla Sijaitsi seinäpeli hitajineen ja vasemmalla pulella kilpailun valvjan ja sihte erin paikat. KatsmssG li jkaisen käyntimme aikana ainastaan kymmenestä pariinkymmeneen katse.lijaan. Ruva Bykva n erittäin hauskannäköinen ja kanssapelaajiaan nurempi hänellä ei le lapsia. Avustajanaan ttelussa timi E.. K 0 g a Tl. Haasteturnauksen vittaj-a ruva Rubtsva n viiden lapsen äiti. Ottelussa hänen sekund=ttinaan n Gvimiehensä A Pl j ak. Ruva Rudenk lienee viisissäkymmenissä, hänellä n yksi lapsenlapsi. Avustajanaan n tunnettu shakkimestari M B y v s h e v. Naisten MM-ttelu Mskvassa Kuvassa maailmanmestaritar Elizaveta Bykva (ikealla) ja haasleturnauksen vittaja Olga Rubsva. Mskvassa li sellainen tapa, että hissillä vitiin kulkea vain ylspäin päinvastaisen liikenteen tapahtuessg "mia kulkuneuvja" käyttäen prtaita myöten (samin meneteltiin Leningradissa, jten tapa lienee yleinen Neuvstliitssa). Näin verrytellen palasimme jka ilta naisten ttelusta takaisin miesten jukkueturnaukseen jännittyneinä näkemään lisik pikiemme peleistä jku päättynyt, jhdin ehkä.lisimme saaneet tilaisuuden keskustella pelaajamme kanssa. Vain kertan näin nnellisesti t.pahtui. MatkaHa levista ns. shakkituristeista useimmat eivät liene käyneet shakkilympialaisissa kertgakaan. Uskllisimmin siellä istuivat Ksti M a r t i n e n,.shakkimestari A. G. 0 jan e n, Olavi Saa r i n e n ja allekirjihgnut. Martinen ja minä saimme bsjen jhdlta ns. sanmalehtimieskrtin (Ari I m aku n n G anja Osm K a,i a n Yl'tävällisesti välittäessä asian). Se merkitsi paitsi ilmaista sisäänpääsyä mys tien avautumista määrättyfhin "pyhiin paikkihin", jihin tavallisen pääsylippuka,tsjan pääsemisen estivät villa valvvat timihen'kilt. Näin meille järjestyi mahdllisuus esteettömään liikkumiseen kilpailun jhdn, muiden timihenkiliden, sanmalehtimiesten ym. huneissa ja siten saada melk täydellinen näkemys kilpai.lujen järjestelystä sekä timinnasta. Shakkijukkueemme, jka niinkuin edellä mainittiin -- asui htelli Leningradissa. Kenelläkään pjistamme ei llut siellö ln, rukaan, khteluun tai muuhunkaan mitään muistuttamista. Heidän hjelmansa kuukauden kestävällä kilpailumatkalla li suunniheen seuraava: kl 9.30 aamiainen, kl ll-3.00 keskeylyneiden pelien jatkaminen, kl 4.00 päivällinen, kl , kierrs ja tämän päätyttyä illallinen. Rukailut tapahtuivat yleensä majituspaikassa, jsta kaikki saatiin ilmaiseksi shakkilympialaisten tiliin. Jukkueen kapteenin ja jukkueen Gvustajan tehtävistä mainittakn mys muutama sana. Tukkueemme kapteenina li kihlakunnantumari,shakkimestari ja kansainvälinen shakkitumari Ein Hei I i m 0 Iisalmesta. Parhaiten hänen tehtävänsä "Visi ilmentää sanmalla, että hän li pikiemme "kmppgnian vääpeli". Hän

8 38 SUOMEN SHAKKI ilmitti jkaiselle kierrkselle pu,leen päivään mennessä jukkueemme pe],aajat. Hulehti kiertksen alkaess,ikean miehen ikealle pikalleen. Valvi kk kierriksen ajan pelaajiemme timintaa ja lsuhteita. Oli paikalla peliä lpetetilaessa, luvutettaessa ja kurisiirta tehtäessä. Hän tti vastaan kilpailun jhdn suulliset tai kirjalliset hjeet välittäen ne pelaajille. Oli mukana kilpailun jhdn selstustik,isuuksissa, jukkueiden kapteenien neuvttelu- tms. tilaisuuksissa jne. Tehtävistä vain edellä levat mainitaksemme. Jukkueen kapteeni laatii myös kilpailun järjestäjille pelaajaluetteln, jka FIDE:n sääntöjen mukaan n jätettävä tuntia ennen kierrksen alkua. Mskvassa tämä määräaika pidennettiin Ari Ilmakunnaan alitteesta 2 'tunniksi, jhtuen pitkien matkjen ja jukkueiden eri paikissa asumisen aiheuttamista vaikeuksista. Nämä ilmitukset käytiin järjestäjien timesta nutamassa htelleista Tinen tärkeä henkilö jukkueessa n avustaja. Kilpailun al'kusa tämän vas tuullisen tehtävän hiti timittaja, kansainvälinen shakkimestari ja kansairrvä.linen shakkitumari Osm Kai a Helsingistä, lppukilpailun ajan vastaavasti jhtaja, shakkimestari Olavi K a taj i s t 0 Helsingistä. Tämän timihenkilön velvllisuuksista mainittakn paitsi hullllinen puli aina rukatilaukshn saakka, ennenkaikkea: keskeytyneiden pelien analysiminen. Tämä tapahtui esim. Katajistn vur],ja siten, että illalla hteliin päästyä Katajlst tti vastaan :keskeytysaseman ja pelaajan mat näkemykset sen jatkamiseen. Yön aikana hän tutki kaikki mahdlliset jatkt ja aamulla nämä yhdessä pelaajan kanssa tarkistettiin, jllin lpullisesti myös svittiin mitä jatka pelataan. Kun keskeytyneitä esim. Katajistn vurlla jäi jkaiseta kierrkselta millin yksi, millin kaksi ja tisinaan jpa klmebn samalta kierrkselta, vimme arvata minkä urakan j yksin näiden pelien analysiminen anti - ja minkä vastuun! Lisänä li sitten vielä kilpailun tulsten Sume,entimittamnen. Kilpailun santtajien hjelmaan sis.åtyl isäntien timesta järjestettyjä käyntejä mm. Kremlissä, Maatalus- ja tellisuusnäyttelyssä, taidegalleriissa jne. LunIillista tietenkin li, että jkainen vurllaan vapaapäivinään ja muinakin vapaa-aikinaan saatti järjestää itselleen tilaisuuksia esim. kaupunkiin tutustumiseen, tavaratalissa käynteihin, Metrlla (maana],aisella rautatiellä) ajamiseen ja mniin muihin, ttaen kuitenkin aina humin sen, että liiailinen itsensä rasittaminen saatti kstautua peleissä. Edellä mainittiin mm. kilpailujen vapaapäivdt. Niistä n aina jkainen kiinnstunut ja varsinkin Mskvan nähtävyyksistä, jiden jukkn lukeutuu kaikkialla maailmassa nimeltä tunnetut Kreml, Punainen tri ja sen äärellä sijaitseva Leninin ja Stalinin mausleumi. Nämä varmasti jkainen vierasmaalainen Mskvassa vahts'ee ensimmäisinä käyntiensä khteiksi. Arvata spii, että 800' vutiaan ja n. 4,5 miljnan asukkaan kaupungissa riittää näiden lrsäksi nähtävää vaikkapa viikkkausiksi. Kävin sekä Kremlissä että Leninin ja Stalinin mausleumissa, ji'ssa myös pelaajamme livat retkeil'yn aikana käyneet Niistä muutamia rivejä. Varsinkin mausleumin käyntiä vat mnet kyselleet. Leninin ja Stalinin mau;leumi siljditsee Mskvan keskustassa Punaisena trilla ja Krem.lin muurien juurella. Niistä lemme ktimaassa nähneet sanmalehdistössä lukuisia kuvia, jten "maisemat" livat näistä tuttuja. Mausleumiin n määrättyinä viikn päivinä vapaa pääsy kenellä tahansa. Sinne näytti a[na levan jnttamassa mnien kilmetrien pituudelta yleisöä. Meidät vierasmaalaiset pastettiin hi jntuksen. Mausleumilla stilasvarti (upseereita, aliupseereita ja miehistöä). He vat varmasti kunnstautuneita, sillä jkaiseua heistä n rinnassaan lukuisia kunniamerkkejä, jukssa useimmalla krkein sellainen: Punaisen lipun kunniame'rkki. Hiljaa astumme pariltain sisään, prtaat alas ja edessämme krkke,en khdalta ki:iännymme ikealle ja nusemme pulenkymmentä askelmaa ylös, jllin seismme samalla tasanteella, jssa kahden kuuluisuuden maalliset jäännökset lepäävät. Lenin 0[" SUOMEN SHAKKI 39 Melkein kk maailmalle tuuu näkymä Punaiselta trilta Mskvassa. - Vasiliuksen Kadetraali v:lta kealla ja Stalin hänen vasemmalla pulellaan. Edellisellä n tumma, leuan alle asti napitettu takki. Stalin n marsalkan stilaspuvussa muutamine kunniamerkkeineen. Mlempien kasvnpiirteet vat täsmälleen sellaiset kuin kuvissa lemme nähneet. Lenin pienikkinen, hintelähkö, Stalin tanakka, mutta lyhytmittaisempi mitä kuvista lin päätellyt. Pulin askelin n edettävä, sillä takana n Jatkuvasti tulssa väkeä. Laskeutuessamme päinvastaisella pulelle askeleet lemme kiertäneet Lenini!' ja Stalinin ympäri. Nusemme ylös ja tteamme, että vie'reisestä vesta jatkuvasti virtaa yleisöä... Mausleumin ja Kremlin muurien välissä n alue, jhn n haudattu Neuvstliitn suurmiehiä kirjaimellisesti Kremlin muurien juurelle. Myös muureihin n mnin paikin kiinnitetty muist.laattaja sekä vusisatjen takaisista että aivan äskeisten vusien suurmiehistä. Kremlin histria juntaa ajassa taaksepäin yli 800 vutta, sillä ensimmäinen maininta siitä tavataan krnikasta v:lta 56; jssa kerrtaan ruhtinas Jri Dlgrukin rakentaneen pienen puulinnituksen eräälle kukkulalle Neglinaja virran suulle. Sittemmin Iivana III:n (462,-50:50) hallituskautena, jhin keskitetty venäläinen valti syntyi, rakennettiin uusi Kreml, jsta tänä päivänä vat jäljellä kirkt, palatsi, muurit ja trnit. Myös Kremlissä li tavatn kansainvaellus. Sen vartiitujen muurien sisäpulelle päästiin ppaan mukana, paikallisilla kävijöillä näkyi levan jk pääsy-tai muu lupalippu. Kul!jemme hi Krkeimman neuvstn palatsin. Tulemme sisämuurien ympäröimälie yläpihalle. Siellä seisvat vusisataiset kadetraaht, mm. Uspenskin kadetraaliv:lta 479 jne. Niissä n haudattuna mm. Venäjän tsaareja, suuriruhtinaita ym. Erittäin mielenkiintinen n Kremlin muse, jssa n lppumattmiin nähtävää,kalleuksia ja jssa mm. kk tsaarien aik0isen Venäjän list esittäytyy. Muutamia esimerkkejä: jalkivistä lienee llut suurin yli

9 40 SUOMEN SHAKIn 3 kg. pa,inava tpaasi,,eräs hpeakuih paini 2.00 kg., eräässä papin messukaavussa li aitja jalkiviä 6 kg. ja erään biblian,kansiin li niitä uptettu 2.0 kg, turkkilaisen sulttaanin lahjittama kultainen ja jalkivin kristettu valtaistuin, ratsun valjaissa li jalkiviä.800. kpl., Katariina II:n lahjaksi saamasta ruo'kailukaluststa li näytteillä kymmenes sa ja nämä painivat yli 200 kg (muistiin ei le jäänyt, lik kysymyksessä kulta- vaik hpeaesineet). On mahdtn san<in kuvata edes luettelemalla kaikkea nähtävissd levaa. Se n min silmin nähtävä. Puna,isen trin varrella sijaitsee Mskvan suurin tavaratal GUM. Siinä käy päivittäin yli asiakasta. Julkisivun pituus n 250 m. ja rakennuksen leveys 00 metriä. Sisäpulelta rakennus jakautuu klmeen päästä päähän ulo'ttuvaan "linjaan" (lasikattisiin käytäviin), jita n klmessa ke'rrksessa. Näiden varrella n eri tavaralaatujen sastt. Näistä vi staa kaikkea mitä maassa n saata,vissa, raskaan tellisuuden tutteita ja autja lukuunttamatta, jita varten n mat erikismyymälänsä. Päivittäin myytävien tavaranimikkeiden määrä ylittää Työntekijöiden luku n n Liike n avinna kl 820:, siis 2 tuntia, multa myyjien työpäivä n 8 tuntinen. Sumalainen turisti löytäisi tästä talsta paljnkin stamista, mutta valuutta ei anna siihen mahdllisuuksia. Meillä li lupa ttaa mukaan Sumen rahaa mk 0.000': - ja lisäksi ruplia shekkeinä mk:n 5.0.0,00,: - arvsta (0 57: 75 mk:aa). Lisäksi hinnat vat Neuvstliitssa meille liian kalliit. Tyydyimmekin näin llen stamaan vain muistesineitä ja jtakin muuta siten, että saimme suunnilleen rahat kulutetuksi. Erikisuutena mainittakn, että käyntimme aikihin Neuvstliitssa tuli vimaan asetus, jnka mukaan jkaiselle turistille maksetaan valtin pankista 2:5 ruplaa maassa viivyttävältä vurkaudelta. Kaupissa li y.leensä kaikkea mahdllista ta,varaa saatavissa, myös rukapul'ella. Sekatavara- ja rukakaupissa li myös viina- ja viinilaatuja vapaasti saatavissa. Viinipulln hinta vaihteli 4-2'0 ruplgn vaiheilla. Kuitenkaan ei juuri näkynyt humalaisia, ei lähimaillekaan, kuten mei.jlä. Kaduilla.liikkuva yleisö li siististi pukeutunutta, kankaiden laatu puvuissa ei kuitenkaan llut niin hyvä kuin meillä. NaisiNa ei juuri Hut hattuja, eivätkä he lleet kuin anihrvissa tapauksissa maa.]attuja - js livatkin, niin hyvin hillitysti. Tavallinen työläinen saanee palkkaa nin.20.0 ruplaa kuussa, jlla kuulimme tultavan khtalaisesti timeen. Saimme vapaasti liikkua kaikkialla mihin mielemme teki. Meille ltiin humgavaisia ja js kansallisuutemme tuli jhinkin ilmi, se vain paransi suhtautumista. Ttesimme esimm. Mskvassa sen, että varsin vä:häisellä venäjänkielen auttavalla taidna tulee parhaiten juttuun, sensi'jaan saksa, englanti tai muutkaan kielet eivät auta niinkään paljn,kuin ma ktinen sumenkielemme, sillä ttesimme,jissakin ravintlissa ja htelleissa levan eestiläisiä, jtka ymmärsivät kieltämme khtalaisesti. Mskvan liikenne ja erityisesti hyvä liikennekuri sai meiltä ihailua ja tunnustusta. Jalankulkija tuntee siellä liikkuvansa täysin turvallisesti. Mttriajneuvliikenne ei törmäile suurilla npeuksilla kadunkulmissa tai sujateiden ylityspaikilla. Liikennerajitus n kk maassa 60. km/t, multa kadunkulman ja sujateiden ylitykset tapahtuvat paljn maltillisemmall: vauhdilla kuin memä ja kuitenkaan missään ei tapahdu ruuhkautumia, mutta ei liiin klreita. Kaduil'la riittäisi leveyttä hituksiinkin, mutta harvin siellä näkee autilijan, jka yrittää hitusta vittaakseen aikaa tai muutaman sadan metrin verran matkaa. Mskvan kuvaus ilman mainintaa sen maanalaisesta - Metrsta - lisi ehdttmasti puutteellinen, siksi siitäkin muutama rivi. Päätös Metrn rakentamisesta tehtiin v. 93 ja ensimmäinen linja avattiin liikenteelle '5. Nyt Mskvassa n n. 35 km. rautatietä maan alla ja sillä 4 asemaa. Esimerkkinä SUOMEN SHAKKI 4 liikenteestä mainittakn, että eräällä asemalla (Kmsam].skaja) Metra käyttää vilkkaimpana vurkauden aikana yli WO.O.O henkeä tunnissa ja päivittäin nin ,henkeä. Kk Metrn päivittäinen liikenne n n. 2,6 miljnag matkustajaa. Sähköjunat liikennöivät muutaman minuutin väliajin. Arkkitehtnisesti lisi jkaisesta Metrn asemasta paljnkin kerrttavaa. Ne vat jkainen tinen tistaan erikisempia ja kaikki erilaisia rakenteeltaan. Jukkueemme pelaajien tulksista saamme täydeilisen kuvan allalevgsta OJ.avi Katajistn laatimasta luettelsta. Sitä täydentää taulukt pelaajiemme tulksista eri maita vastaan alkukilpailussa ja sijitushlpailussa n:. Sijituskilpailun ykkösryhmään pääseminen li pääasiallisesti Ojasen, Ran tasen ja varsinkin Niemelän lppu kirin ansita, siinä menestyminen 00stavasl! pelanneen Ojasen, tasaisen Rantasen ja lppua khti kiristäneen Fredin ansita. Myös Hännisen prsentuaalinen tuls n krkea, multa tapaturma vähensi leellisesti hänen pelaamiensa pelien määrää. Lcthjitetut n markan palkinnt jutuivat Ojaselle, Rantaselle, Hänniselle, Fredille ja Niemelälle. Alkuldlpailu, ryhmä 3.. Mahel'-Ojanen, Irlanti 2. Ojanen-Unzicker, L-Saksa B. F'lres-Ojanen, Chile 4. OjanenClmbek, Englanti 5. Olafssn-Ojanen, Islanti 6. Capre-Ojanen, Intia 7. Ojanen--Wantz, Luxemburg. Lthar Schmid---Sal, L-Saksa 2. Sal-Letelier, Chile a. Sal J hanssn, Islanti 4. Sal-Blbchan, Arg. 5. Sal-Cupta, Intia. Rantanen---Walsh, Irlanti 2. Rantanen... Darga, L-Saksa 3. Ader-Rantanen, Chile 4. Penrse-Rantanen, Engl. 5. Pann Rantanen, Arg. 6. Cnrady-Rantanen, Luxemburg. Damphy-F'red, Irlanti 2. Pfeiffer-F'red, L-Saksa 3. F'red-Wade, Englanti 4. Thrbergssn-F'red, Islanti 5. Sangvineti-F'red, Arg. 6. Mhaiskar-F'red, Intia 7. F'red-Schmits, Luxemburg. Hänninen-Grgan, Irlanti 2. Milner-Barry-Hänninen, Engl.. Niemelä-Jaurequi, Chile 2. Niemelä-Gislasn, Islanti 3. Niemelä-W exler, Arg Niemelä-Venkatraman, Intia 5. Kremer-Niemelä, Luxemburg Avaus D-st.peli Kuningat.-int. Espanj. Engl. D-intial. Espanj. Engl. Car-Kan Grunfeld Kuningas-int. Nimz-int. Vanha-int Kuningas-int. Nimz-int. Nimz-int. Sisilial. Kataln. Sisial. Sisilial. Espanj. Richter Vanha-int. Richter Kuningas-int. Kuningat.-gamb. Espanjal. Wienil. Kuningas-int. Nimz-int. D-gamb. Nimz-int. Katal. Siirtluku pist 2 h % '2 ;2 2 h 0= 0 /2 3f2 p. 50 % V2 p. 30 % 32 p. 58,3 % 2 p. 28,6 Dl 2 p. 25 0/ /0 3 2 p. 70 %

10 42 SUOMEN SHAKKI SUOMENSHAKKI 4:3 Sijituskilpailu, ryhmä N:.. Ojanen,-Prins, Hllanti 2. OjanenVestöl, Nrja 3. Sliwa--Ojanen, Pula '. Ojanen--Butteville, Ranska 5. Rbatsch-Ojanen, Itävalta 6. Ojanen-Dunkelblum, Belgia 7. Ojanen-Guellar G., Klumbia 8. Uhlmann--Ojanen, Itä-Saksa 9. Ojanen--Olafssn, Islanti 0. Flres---Ojanen, Chile. Buwmeester-Sal, Hllanti 2. Ståhlberg--Sal, Rutsi 3. Sal-Dwrzynski, Pula 4. Burstein-Sal, Ranska 5. Sal-- DUckstein, Itävalta 6. Limbs-Sal, Belgia 7. Sanchez--Sal, Klumbia 8. Möller-Sal, Islanti 9. Sal --Letelier, Chile. Rantanen-Muhring, Hllanti 2. Rantanen-Stenbrg, Rutsi 3. Mrcken-Rantanen, Nrja 4. Rantanen-Nradunghian, Ranska 5. Rantanen-Thibaut, Belgia 6. Rantanen--Degreiff, Klumbia 7. Rantanen-Gislasn, Islanti 8. Ader-Rantanen, Chile Nradunghilin ja Gislasn livat jukkueensa. varamiehiä. Benni EngI. Vanha-int EngI. Kuningas-int. D-gamb. D-gamb. K uningas-int Kuningas-int. KataI. Griinfeld Nimz-int. Kuningas-int. SisiliaI. Hllant. Sisilial. Griinfeld. f4--d5. Rf3--d5 2. b3... Slaavil. Kataln D-gamb. Nimz-int. Kuningas-int. Kuningas-int. Griinfeld Sisilial J2?2 '/2 '2 J2 =: 7 p. 70 % J2 V2 /2 = 2' 2 p %. van Steenis--Niemelä, Hllanti :2. Niemelä-Jjungqvist, Rutsi 3. Jhannesen--Niemelä, Nrja 4. Niemelä-Prameshuber, Itävalta 5. Niemelä-Platz, Itä-Saksa 6. Gudmundssn--Niemelä, Islanti van Steenis li jukkueensa. varamies, Ljungqvist, Platz ja Gudmunds- "n livat jukkueensa 2. varamiehiä.. K. Ojanen 2. T. Sal.. 3. M. Rananen 4. A. Fred.5. V. Hänninen 6. I. Niemelä.. :g S Ojanen 'Sal 0 Rantanen % Fred Hänninen Niemelä 0.!!l ::l p.. /2 2 fz cd Unkaril. Nimz-Int. EspanjaI. D-gamb. Kuningas-int. D-gamb. Alkukilpailu '/2 "Ei.!!l H '". Sijituskilpailu n: cd, p:: lh 0 f2 J2 % / = /2 p. 25 S cd ] Pist.; pelistä /r 7/0 70 2%/9 27,8 4%/8 56,3 5/8 62,5 2/3 66,7 i26 25 Pist pelistii, % 3%/7 50 %/5 30 3%/6 58,3 2/7 28,6 'i M5 70 Yht. 0%/7 4/4 8/4 7/5 2fz/5 5/ % 6,8 28,6 57, 46, ,5. Sköld-Fred, Rutsi 2. Fred-Lindblm, Nrja 3. Szapir -F'red, Pula 4. Catzzi -Fred, Ranska 5. Bcy-Fred, Belgia 6. Reyes-Fred, Kiumbia 7. Fred-Fuchs, Itä-Saksa 8. Fred--Jimenez, Chile Szapir ja Bcy livat jukkueensa. varamiehiä, Catzzi, Reyes ja Jimenez jukkueensa 2. varamiehiä.. Hänninen-Balcarek, Pula 2. Kinzel-Hänninen, Itävalta 3. Kch-Hänninen, Itä-Saksa Kch li jukkueensa. varamies, Balcarek ja Kinzel jukkueensa 2. varamiehiä. Sisilial.. d4-rf6 2. Lg5 Vanha-int Griinfeld Venäl. Kuningas-int. Nimz-int.. d4-rf6 2. Lg5 Hllant. Ranskal. RanskaI :.= 5 p. 62% % '2 V2 = 2 p. 66,7 %. L ryhmä _ Neuvstliitt 2. Bulgaria 3. Sveitsi 4. Pula 5. Rutsi '6. Nrja 7. Puert Ric S. Saar 2. ryhmä. Jugslavia 2. Israel 3. Tanska 4. Hllanti 5. Itävalta 6. Ranska 7. Ulk-Mnglia S. Sktlanti Jukkueiden alkukilpailun tulkset 2 'h 'h /2 'h 'h 'h 3 2 'h f 'h 2'h ) % 2'h 3'h % 3% h % 2% ; % % % 'h 3 4 2% % % Yht. 3 h 23'h 3'h % 4 2 2% % Yht. 4 23'h 3'h 8 3 : 'h 2 2 7% 5 Sija II UI IV V VI VII VIII Sija II III IV V VI VII vru

11 44 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI ryhmä. Argentiina 2. Länsi-Saksa 3. Englanti 4. Islanti 5. Chil", 6. Sumi 7. Intia 8. Luxemburg 9. Irlanti 4. ryhmä l. Unkari 2. Rmania 3. Tshekkslvakia 4. Itä-Saksa 5. Klumbia 6. Belgia 7. Filippiinit 8. Kreikka 9. Iran l. Neuvstliitt 5. Länsi-Saksa 22, 9. Rmania 9, ' h Y2 2 3Y2 2 h 4 4 ' ly2 2 h 2 2Y2 3 - ' 3Y2 2Y2 % 2 2% 3 ' h Y2 3 4 % % ly2 3 2Y2 Iz 3Y2 )f /:l }2 % 2 3% % 2 3z 0 % 0 'h % 0 0 'h 0 Y2 '2 % 2 / / 3Y2 3 ',lz '2 2 2% 2Y2 2 ' h 3Y % % 2 2Y Jlh % 3 2 Y2 4 '2 % 2 Jlh ' h % Iz 0 2% Jlh % () 0 0 IY2 2 ' Jlh 'z 2 ' h 0ppukilpailuryhmän tulkset 3, 2. Jugslavia 26Y2, 3. Unkari 26Y2, Bulgaria 22, 7. Tshekkslvakia 20Y2, Sveitsi 9, Il. Tanska 9, 2. Israel ISJ2. Sijituskilpailu n: l:n tulkset 9 Yht. Sija - 24 i 23 II 3Y2 22Y2 III 4 20% IY 3% 7Y2 V 3 4% VI 3Y2 2Y2 VII 2% 5 ' h vm 4 IX Yht. Sija Ph II 4 2Y2 III 2% 8Y2 IV 2% 8 V ly2 4% VI 3 0 VH 3 8Y2 VIII 8'2 IX Argentiina Englanti Itävalta 28, 4. Islanti 27, 5. Rutsi 2'5%, 6. Belgia 23%, 7. Sumi 22%. 8. Hllanti 2,, 9. Klumbia 2, 20. Itä-Saksa 20Y2, 2l. Ranska 20Y2, 22. Chile 9, 23. Pula 9, 24. Nrja 6 ' h. Sijituskilpailu n: 2:n tulkset 25. Filippiinit 24, 26. Saar 23, 27. Intia 20'/2, 28. Iran 9, 2 9. Puert Ric 8%, 3D. mk-mnglia lil ' h, 3,l. Sktlanti 7%, 3,2. Kreikka 7, 3-3. Irlanti 3, 34. Luxemburg 9. PARHAAT PISTEMIEHET Eri pöytien klme parasta pistemiestä livat: l. pöytä: B. La r sen (Tanska 4 8:sta (77,8 %), M. Btvinnik (Neuvstliitt) 9 / 2 3:sta (73.) ja F. Olafssn (Islanti) 3 8:sta (72.2). 2. pöytä: A. Diickstein (Itävalta) 3 7:stä (76.5), G. Barcza (Unkari) /2 6:sta (7l.9) ja A. Matanvic (Jugslavia) /2 6:sta (7l.9). 3. pöytä: P. K er e s (Neuvstliitt) 9 i2 2:sta (79.2), B. Ivkv (Jugslavia) 2 6:8ta (75) ja B. Möller (Islanti) II 6:sta (68.8). 4. pöytä: D. B rn s te i n (Neuvstliitt II 3:sta (84.6 = krkein prsentuaalinen tuls), R. Kards (Filippiinit) 3 7:stä (76.5) ja G. Tringv (Bulgaria) 9' 2:sta (75). l. varamiehet: R. San g uin e t t i (Argentiina) 9 II :stä (8l.8), P. Clarke (Englanti) 9 / 2 2:sta (79.2) ja M. Taimanv (NeuvstliHt) 8 /2 ll:stä (77.3). 2. varamiehet: E. G e e r (Neuvstliitt) 7 /2 W:stä (75.) L. Ljungqvist (Rutsi) 7 W:stä (70) ja Z. Milev (Bulgaria) 9 3:sta (69.2). Klmannen kerran peräkkäin li kultamitalin site entinen. Neuvstliitn.suurmestarijukkue, jta klmannen kerran jhti itse maailmanmestari tri M. B t v i n n i k, sitti varmuutensa ja myös ylivimaisuutensa, vaikka Unkarin juk'kue antei'kin sille yllättävän ja tistaiseksi ainutlaatuisen muistutuksen vittamalla Neuvstliitn jukkueen numerin 2 ' h-iy2. Neuvstliitn jukkueen etumatka lähiinnä seuraaviin li nyt 4Y2 pistettä, kun se Amsterdamissa v. 9M 'Oli peräti 7 pistettä ja Helsingissä v. 952 vain 9 jukkueen lppukilpailussa I Y2 pistettä. Sama suhde ilmenee Neuvst'Oliitn lppukilpailun pistes.aaliissa, jka v. '952 li keskimäärin 2.63, v ja nyt Mskvassa 2.82 ttelua,khti. Kultamitahjukkueen k'knpan li: M. Btvinnik, V. S m y s 0 v, P. K e r e s ja D. B rn s t e i n, varamiehinä M. Tai m a n v ja E. G e e r. Tuskinpa mukana li sellaista maata, etteikö mainituista suurmestareista viimeinenkin lisi kelvannut ensimmäiselle pöydälle... Shakkilympialaisten 2. maailmansdan jälkeisiä "tapauksia" vat lleet Jugslavian ja Argentiinan väliset kamppailut, v. 950 ku'llasta, jka meni ensinmainitulle isäntämaalle, v. 952 ja 954 hpeasta Argentiinan vetäessä kumma:llakin kerralla pitemmän krren pulen pisteen erin. Samanlaista taistelua detettiin Ms'kvassakin, ja niin myös kävi. Tsin Argentiinan tilalla li Unkari, jka eli kilpailujen eräs yllätysjukkue jnka Helsingin ja Amsterdamin 6, sija muuttui nyt hyvin ansaituksi prnssimitaliksi. Unkari menetti hpean Jugeslavialle vitettujen ttelujen tiliä vertailtaessa. Jugslavian hpeamitalrjukkueessa pelasivai: S. G i g 0 r i c, A. M a t a n vic, B. v k 0 v ja N. K a, r a k a j i c, varamiehinä B. M i i c ja B. D j u ra s e v ic, Unkarin prnssijukkueessa vast'g'gvasti L. S z a b 0, G. B a r c z 'G, P, Ben k ö, G. S z i I a g y i, M. Bel y ja L. P 0 r t i s c h. Mlemmissa n useampia iältään vielä nuria pelaajia. Edellisistä 3 ' h pisteen päässä, mutta sentään neljäntenä li Argentiina, jka "taktiikkasyistä" li asettanut M. N a j d 0 r fi n ja Jul. B I b c h a n i n ennen viime ehdkasturnauksessa pelanneita O. Pan n 0 a ja H. PiI n iki ä. l. varamies P. San g uin e t t i, täytti enemmän kuin hyvin suurmestari E. Eli s k a se s i n paikan lemalla laatuaan paras pistemies, mutta B. W e x e r li melkisesti heikmpaa lukkaa. Länsi-Saksa n vimakas shakkimaa, kuten se jälleen 'Ositti Bulgarian kanssa jakamallaan sijalla. V. 954 se eli 5. tilall, mutta Helsingissä v. 952 vasta 8. ltuaan v hyvä klmnen. Bulgaria sen sijaan n nussut vallmiesten jukkn vasta viime vusina. Sen miehistön suurena vimana n tasaisuus. Mskvan suurimpia pettymyksiä li Tshekkslvakia, jka jäi 7, sijalle ltuaan kahdella edellisellä kerralla neljäs. Vika ei llut kahdella kärkipöydän suurmestareiden M. F i i p i n ja t. P a c h m a n i n, vaan jälkipään. Englanti esiintyi edukseen sekä alku- että lppukilpailussa. Sen sekä vanhalettä nuret edustajat tekivät yllätysvalmista työtä. Klme jukkuetta päätyi 9 pisteeseen, ja pieniin piste-erihin k.atsen mikä tah=sa näistä lisi vinut sijittua pari klme prrasta krkeammalle. R'Omania saa kiittää tulksestaan koid jukkuettaan. Sveit,sin ykkönen M. B I a u teki ajittain listavaa jälkeä, esim. kahdella ensimmäisellä kierrksella vitt suurmestareista Filip ja Unzicker, mutta ilnaihetta pienelle isänmaalleen tuttivat tasaisesti kaikki t0setkin. Muistettaneen, eitä SveHsi Amsterdamissa vitti sijituskilpailun, jten aivan yllätyksellinen sen saavutus ei suinkaan llut. Tanskan ankkuri Bent La r sen.li suurenminen, ja maan menestys n laskettava hänen tililleen. Selväksi jumbksi jätettiin Amsterdamin yllätysjukkue Israel, jnka vakituinen jukkue H tultu j Helsingin shakkilympialaisista. Sitkeästi jukkue iteli, ja sen pelit jäivät usein kureen, mutta jatkssa herui pisteitä liian vähän.

12 46 UOMEN,SHAKKI ARI IIMAKUNNAS MOSKOYAN RADIOSSA Shakkilympialaisten aikana piti Ari m aku n n a s Mskvan radissa kymmenen selstusta, jissa hän kerti hillinkin kisissa meneillään levasta tilanteesta. Olemme saaneet käyttöömme näiden esitysten sumennkset ja pi mimme niistä sellaisia khtia, jtka eivät le tulleet j edellälevassa selste tuksi. Lppukilpailun 4. kierrs: Neuvstarmeijan Keskusteatterin sali, jssa alkukilpailun aikana li vähemmän katsjia, n nyt täynnä. Lppukil- pailujen jännitys vetää shakinharrastajat tänne vaikka se käykin kukkarlle. Tänään kukaan ei le surittanut pääsylipustaan liikaa. Näyttämöllä n parhaillaan käynnissä tämän shakkilympiaadin jännittävim piä hetkiä. Neuvst0liitt ja Unkari selvittävät parhaillaan välejään. Pelit esi tetään suurilla seinätauluilla. Ne vat kuin karttja taistelu alueesta, jihin juk kjen siirrt merkitään. Neuvstliitn jukkue pelaa parhaassa kknpans saan ja Unkarin lippu hulmuaa ylpeänä. Pustan pjat eivät yhdessäkään pe lissä sita heikkutta. Päinvastin I Barzca n alittanut hyökkäyb!en, mikä tietää SmyslviIle vaikeuksia. Jännitys salissa kasvaa. Vaikka jkainen tahtisi nudattaa hiljaisuutta, niin ääneen ajattelu n ajittain vimakasta ja muds taa näyttämölle huumaavan huminan, jka häiritsee pelaajia. Katsjien ajatuk sissa lisi varmasti tuhat ajatusta Smyslvin pelastamiseksi, mutta siirrt tau Iulla sittavat, että pelastumiseen tuskin n mitään mahdllisuutta. Smyslv lupuu tivttmasta taistelusta Ba'rzcan vapaastilasta vastaan ja neuvst yleisö sittaa vilpittömästi susitaan vittajalle. Tällä välin n Keres kats nul enemmät yritykset turhiksi ja spinut tasapehstä Benkön kanssa. Nyt lyö dään arpaa siitä nk maailmanmestari Btvinnikilla mahdllisuuksia vittn, mutta niitä ei le. Ainastaan Btvinnikin tunnettu tait vi saada aikaan tasapelin Szaba vastaan. Kuten sitten tapahtui. Peli Taimanv-Bely pannaan tasapelituntuisena kureen humenna tapahtuvaa jatka varten. Niin pistu vat neuvstkarhut tästä ttelusta lyötyinä ja pustan pjat sankareina. Shakin histriassa tämä n maailmanhistriaa, sillä näin tapahtuu ensi kerran se'n jälkeen kun Neuvstliitt n sallistunut shakkilympialaisiin. Lppukilpailun 6. kierrs: Kk ma.ailman humi n nyt kiintynyt vittajaryhmän kamppailuun, jssa ei vielä varmuudella vida ennustaa vit tajaa, vaikka kilpailut vat j pulitie,ssä Mutta eipä kilpailujännitys ja taistelutaht le vallitsevana vain tässä ryhmässä, vaan kaikilla 68. pöydällä käydään kvaa taistelua Sumen jukkue, jka alkukilpailun tiimellyksessä taisteli vaihtelevalla nnella ja selviytyi jten kuten ryhmässään kuudenneksi, käy nyt kamppailua. sijitusryhmässä, jssa phjismaista lisäksi vat Rutsi ja Islanti. Tanska pääsi ilmiömäisen shakkinernsa Lent La r s e n i n ansist.a karkuun ja mukaan vittajaryhmään. Js tjaa humin Sumen jukkueen kknpann - siltähän puuttuvat maan k!ceneimmat edustuspe laajat E. Böök ja O. Kaila - niin n sille annettava varauksetn tunnustus tähänastisesta surituksestaan Olemme Maailman Shakkiliitssa luneet kk maailmaa käsittävän kilpailusarjan henkilökhtaisen shakin maailmanmestaruuden ratkaisemiseksi. Samalla lemme saaneet aikaan sellaisen shakin "ylälukan", jlla kknai'suudessaan ei le, eikä vikaan lla käy tännöllisistä syistä laajempaa kilpailullista ksketusta muun maailman kanssa. Näissä shakblympiaadeissa jutuu tämä shakin ylälukka kknaisena ryhmänä ttamaan mittaa vimastaan muiden kansjen kanssa. Se jutuu surit lamaan alkukilpailut mukaan luettuna kaikkiaan 6 ttelua. Tämä n shakilliselle kehitykselle erittäin hyödyllinen, sillä se n jskus saanut terveellisen petuksen siitä miten vaarallista vittajan uni vi Ha m (J),.,,., P. t! t! Ui ö..::..-: ö J!..:, (J) 'U "00 (J),., p. tl Ö :.;:: Ul ;> (J)... ö 'U r:: 0 >Q...: " ti 00 Ei " :.; m E Ö Ei S (J) "' ö :> z i!:'i! Z :> il4 en p:; 2: 0 p!-< :::l :>< 0<!-< :r: 0 5' >< ;.;;: (J)..c: '5 '.. :ö El Ei :.t -; Ei Ö Ei (J) m 'U ::: iil ö,., Ö S ö!-<,., ö Ei 0 :2..-: Ö..c: CIl ::..-: ci '00 0 i» Ö p:; :> C 'U" III! II, II I lii IIIi II' II!I!

13 48 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 49 Lppukilpailun 7. kierrs: Nyt n pelattu lppukilpailuja j yli pulimatkan ja kk shakkimaailman mielenkiint khdistuu kysymykseen mikä jukkueista vittaa maailmanmestaruuden. Tässä vaiheessa sitä n vielä vaikeahk arvi'oida. Yleisenä tteamuksena vi tehdä sen humin, että pehajat nyt lähes klme viikka kilpailtu aan alkavat vaikuttaa väsyneiltä, ainakin hermt alkavat lla Iiika'jännittyneitä XII shakkilympiadi - niin valtavissa puitteissa,kuin se vietetään - n kaikilta järjestelyiltään sujunut mahike.lpisesti. Kisjen suuri kneist n timinut kiitsta ansaitsevasti. Tieditustiminta n hyvä. Kahden vurkauden sisäilä ilmestyvät kaikki pelit painetussa asussa. XII shakkilympiadin bulletiinit tulevat lemaan ja jäämään maailman shakkikirjallisuuden merkkitekseksi. Lppukilpailun 8. kierrs:._.. - Tällaiset kilpailut tuvat tavallisesti esille uusia tähtiä. Niinpä täällä nuri tanskalainen Lent Larsen n kilpailun tässä vaiheessa paras. pöydän pelaajista. Js hän nnistuu samana tavalla klmen viimeisen kierrksen kvissa kamppailuissa lemme saaneet uuden SUUTmestarin lisää. Vaikka nimitys ei mudllisesti tapahtuisi'kaan täällä, n se vain ajan kysymys. Jka tapauksessa shakkimaailma n saanut uuden nern, jlla n tulevaisuus edessään. Lppukilpailun 9. kierrs: Mitaliryhmässä käydään nyt kilpailujen lähetessä lppuaan armtnta taistelua mitalisijista. Neuvstliitlla n tänään vastassaan Tanska. Lpputulksestahan ei vi lla suuria,ka,ari epäilyksiä, mutta maailmanmestarilla n vastassaan näiden kisjen nuri ilmestys Ben! Larsen. Peli herättääkin tavatnta humita ja neuvstyleisö tuntee suurta sympatiaa lahjakasta pelaajaa khtaan. Js yleisö saisi äänestyksellä ratkaista asian, niin Larsenin vitl lisi selvä. Mutta tanskalainen näyttää erinmaista pelitaita ja aseman arviintia. Hän pelaa vapaasti ja asettaa Btvinnikille tarpeeksi miettimisen aiheita. Maailmanmestarin suurempi rutiini ja kkemus kestävät ja niin syntyy tasapeli 39 siirrn khdalla Sumen jukkue pelaa tänään Itä-Saksan kanssa. Ottelu sujuu Sumen hienkseltaan jhtaessa. Peli Uhlmann-Ojanen päättyi tasan, samin Fred-Fuchs ja Kch-Hänninen, mutta 4. pöydällä n Niemelämme seikkailurikkaan pelin jälkeen saaput apua v;astustajansa aikapulasta ja niin peli päättyykin vastustajan ajanylitykseen, jssa Niemelällä kuitenkin n asemaetu. Ottelun tuls 2%- '/2 hyväksemme li Sumen jukkueen parhaita surituksia. Lppukilpailun 0. kierrs:. - - Mitaliryhmässä ratkaistaan parhaillaan kultamitalien khtala ttelussa Neuvstliiti-Jugslavia. Maailmanmestari Btvinnik sai j avausvaiheessa edun suurmestari Gligricia vastaan ja hyökkäyksen K-sivustalla. Hyökkäys jatkui ja musta jutui pakksiirrin sujelemaan kuningastaan, jka lppujen lpuksi jäi valkean virittämään mattlverk kn. Suurmestari! Smyslv ja Matanvic spivat ikean suurmestaritasapelin 9. siirrssa. Samin tekivät suurmestarit lvkv ja Brnstein klmannella pöydällä. Neljännen pöydän peli suurmestari Taimanvkv.mestari Karaklajic meni kureen Taimanville edullisemmassa asemassa. Näin llen Neuvstliitn jht varmistui. Hpeasta ja prnssista kiistelevät Jugslavia ja Unkari. Yllätyksistä vapaa tämä asetelma ei kuitenkaan le, sillä Argentiina ja Länsi-Saksa vat myös lähellä. Lppukilpailun viimeinen kierrs: Kska kultamitalien khtal j n ratkaistu Neuvstliitt ei le asettanut Rmaniaa vastaan parhainta jukkuettaan. Illan päättelu li Jugslavian ja Unkarin välillä hpeasta ja prnssista. Mlempien maiden pisteet vat tasissa, vitettujen ja hävittyjen tteluiden luku sama. Js tämäniltaisen ttelun tuls n tasapeli, ratkaistaan mitali en khtal ns. Snnebrn-Berger vertailusysteemin perusteella. Ottelun kulku li dramaattinen I Ensiksi suurmestari Barcza kärsi häviön karkean vir- [ ) 'l Tiv Sal (vasemmalla) ja M. Letelier Mskvan kilpailujen viimeisen pelinsä ääressä. heecr jhdsta suurmestari Matanvicille. Seuraavalla pöydällä suurmestarit Glicric ja Szab spivat tasapein, kun suurmestari lvkvilla li hyvä peli ja -aurink näytti paistavan Jugslavialle. Mutta yht'akkiä käsittämättömästä syystä Ivkv syötti trninsa ja peli li Benkön vitt ja ttelu tasissa. Kk ttelun tuls jäi 4. pöydän varaan pelissä Prtisch-Milic. Keskeytyshetkellä pelin mennes,sä kureen n vaikea ennustaa mitään. Peaajien hermt näyttävät levan niin kireällä, että ennakkanalyysi!, jita ensi yönä varmasti tehdään mlemmissa leireissä, tuskin auttavat, vaan nnetar näyttää tätä ttelua jhtavan sidtuin silmin. Näytteeksi siitä, millä mielenkiinnlla kansat seuraavat pikiensa tteluja, mainittakn, että Jugslaavien siirrt lähetettiin välittömästi Belgradiin, jten heidän ktimaassaan vitiin seurata pikien ttelun vaiheita siirt siirrlta Kun keskeytynyttä peliä Prtisch-Milic jatkettaessa kuri siirt avattiin spivat sapulet tasapelin. Näin llen tämän jännittävän ja vaiherikkaan ttelun tulkseksi tuli tasapisteel. Verrattaessa kunkin jukkueen vittamia tteluja, sittautui, että Jugslavialla li enemmän vitettuja tteluja ja näin mudin se tuli hpeamitalin vittajaksi Unkarin saadessa pr:ssia samalla pistemäärällä. - Sumen jukku.e pelasi viimeisellä kierrksella Chilen kanssa. Ojanen sai vaikeassa pelissään tasatulksen Flresia vastaan. Rantanen vitti reippaasti Aderin ja samin Fred Himenesin. Peli Sal-Letelier päättyi vasta jatkssa tasatulkseen, jten lpputuls li hyväksemme 3-. Sumi khsi tällä tulksellaan viidenneksi ryhmässään. Rutsalaisia SHAKKIKELLOJA Hinta mk 4.900:- HELSINKI, Phjisranta 4 B 59 Puhelin PENTTI SIMONEN

14 5,Q SUOMEN "SHAKKI leli- ja solnmitelmasastu Timittavat EERO E. BÖÖK ja OSMO KAILA, Helsinki-Lauttasaari, Haahkatie 3 A 5 MAJESTEETTI MARSSILLA Shkissa n ttuttu siihen, että huumri etupäässä kuuluu tehtäväshakin pulelle, multa hymyilemättä ei jurinkaan shakinharrastaja vi pelata läpi seuraavia pele'jä, jille n yhteistä häviävän pulen kuninkaan jutuminen pitkille vaeliuksille vastustajan kentläpulisklle. Tähän kimppuun n pimittu sekä klassillisia että uusia esimerldkejä. J Slauntnin gambiitti. Lnt 92. Ed. Lasker-A. Thmas: l.d4 f5 2.ReS e6 3.e4 fxe4 4.Rxe4 Rf6 5.Lg5 Le7 6.Lxf6 Lxf6 7.Rf3 0-0 II.Ld3 b6? (Liian hidas ja vaatimatn jatk, jnka sijaan piti tapahtua 8.- d5 ja js 9.Rxf6+, niin 9.- gxf6) 9.ReS Lb7 0.Dh5 De7 (Tässä asemassa valkea julis'li kahdeksan siirrn matin, jka tuli pakksiirrin, matlisiirtna harvinainen pitkä linnittuminen. Eri asia n, että matti lis,i tullut siirta npeamminkin...).dxh7+!! Kxh7 2. Rxf6++ Kh6 (Ei 2.- Kh8 3.Rg6 mattii) 3.Reg4+ KgS 4.h4+ (Siirta Iyhempi lppu li 4.4+ I Kh4 5.g3+ Kh3: 6LfI+ Lg2 7.Rf2 matti, kun taas f-stilaan lyönti lisi jdhtanut kahden siirrn mattiin: 4.- Kxf4 5.g3+ Kf3 6.0'-0 maiti tai 5.- Kg5 6.h4 matti!) 4.- KM 5.g3+ Kf3 6.Le2+ (Jälleen siirta jutuisampi jatk lisi llut hiljainen 6.0'-0 tai 6.---"Kfll) 6.- Kg2 7.Th2+ Kgl matti! Tai J8.Kd2 matti. Peli li kevyt peli, mutta esim. K. R i c h t e r epäilee "Kmbinatinen"-kirjassaan, liekö esitetty lppu tdella tapahtunut. Lyhempiä matte'ja ei maailman shakkikirjailisuus liiemmälti tunne, ja pelkästään niidenkin takia li syytä julkaista tämä peli jälleen. 'II Kuningasgambiitti. Paikka, aika ja pelaajat tuntemattmia: l.e4 e5 2"f4exf4 3. Rf3 g5 4.Le4 g4 (Nyky teria susii 4.- Le7-siirta. Valkean ma:hdhiset vastaubet Ovat S.Of-O, S.Re5, S.Rc3, 5.d4 ja rämäpäinen' pelijatk) 5.Lief7?! Kxf7 6.Re5+ Ke6? (Ahneen siirt. 6.- Ke8 jhtaa mustan kiistattmaan etuun, esim. 7.Dxg4 Rf6 8.Dxf4 d6 9.Rf3 Tg8! Tg4 l.de3 Txe4 2.Dg5 Le6 jne. Pelisiirf ja 6.- Ke7? 7.Dxg4 d6 8.Dxf4 jhtavat valkean etuun.) 7.Dxg4+ Kxe5 8.d4+ (Teria hankkii edun siirrin 8.Df5+ Kd69.d4 Lg7 W.Lxf4+ jne) 8. - Kxd4 9. b4 (YIättävä siirt, jnka jälkeen mustan. majesteetin pyydystäminen sujuu kuin apumatissa ikään.) 9.- Lxb4+ 0.c3+ Lxe3+ l.rxe3 Kxc3 2.Lb2+! (Vielä vain "tänne päin"!) 2.- Kxb2 (Musta alistuu kiltisti kaikkeen, va'ikka 2.-Kb4 epäilemättä lisi "pitempi".) 3.De2+ Kxal (Samin nyt 3.- Kc3, muttei 3.- Ka3 4.DbS I) matti! Tai 4.Kf2 matti. III. 06. Wieniläinen peli. (Wien 872.) Hamppe-Meitner: l.e4e5 2.Re3 Le5 3.Ra4 Lxf2+ 4.Kxf2 Dh4+ 5.Ke3 Df4+ 6.Kd3 d5 7.Ke3 Dxe4 8.Kb3 Ra6 9.a3 (MustalIe edullisia jatkja vat 9.c4 b5! ja 9.Lxa6 bxa6.) 9.- tixa4+!! 0.l{xa4 Re5+ I.Kb4 a5+! 2.Kxe5 (l2.kc3? d4+ 3.Kc4 b6 4.Kd5 5 5.Kc6 Kd8 tai.l4.kbs! Re7! mustan vitin.) 2.- Re7! 3.Lb5+! Kd8 '4.Le6! b6+ 5.KbS Rxe6 6. Kxe6 (Ei 6.Ka4?, kska 6.- Rd4 ) 6. I;b'l+! 7.Kb5 (l7kxb7'? Kd7! 8.Dg4+ Kd6 vittaen!) 7.- La6+ 8.Ke6. b7+ ja maailman eriskummalisin tasapeli li valmis. Js 9.Ka4?, niin 9. Lc4 ja uhkaava 2.0.-' bs matti vittaa. IV Läh,tipli. Sveitsin nurten mestaruus 956. Frauenfelder- Gsehwend: Le4 e5 2.Le4 Re6 3.De2(?) Ra5(?) 4.Lxf7 +! Kxf7 5. Dh5+ KeS. 6.Df5+ Kd6' 7.d4 Ke6 (Js 7.- De8, niin 8.Rf3 tai 8.Rc3. Js taas 7.- Df6? SUOMEN SHAKKI 5 niin S.dxe5+ Dxe5 9.Lf4.) 8.Dxe5 Kb6 9.Ra3 a6 (Jatkn katsen 9.- Lxa3 W.bxa3 d5 li parempi. Seuraavaa siirta valkea mietti 45 minuuttia.) 0. Dx;a5+!! Kxa5 I.Re4+ Kb5 (Samaan jhtaa.- Kb4 2.cr4! uhkauksen 3.Ld2+ Kxc4 4.Re2 ja 5.b3 matti perusteella.) 2.a4+? Kxe4 (Parempi jatk n 2.- Ke6, esim. 3.dS+ Kc5 4.b3 Df6 ja musta vittaa.) 3.Re2! Lb4+ 4.Kdl Le3! 5.b3+ Kb4 6.Rxe3 Kxe3 {Pakk, kska 6.-Ka5? 7. Rd5 7.Lb2+! Kb4 (Ei 7.- Kxb2? 8.Kd2 Dg5+ 9.Kd3 sekä matti!) 8.La3+ Ke3 (Ei 8. KaS?, kska 9.Lc5! mattilpuin.) 9.Lb2+ tasapeli. Nuret, yhtä vähän kuin pelin Luzerner Neue Na,chrichten-Iehteen analysinut A. C T i s '0 van, eivät varmaan le tunteneet pelin täydellistä edeltäjää käännetyin värein. Jka tapauksessa ihmeellinen yhteensattuma I V Philidrin pulustus. rccan turnaus 32/. P. SimnenWintr, Tshekkslvakia: I.RI3 d6 2.Re3 e5 3.d4 Re6 4.d5 Re7 5.e Lg5 h6 7.LM (Kirjepelis,sä tyypi.llinen pitkän tähtäihlen smmitelma. Avauksesta ke. hittyi kiertteitse Philidrin pulustus:.e4 e5 2.Rf3 d6 3.d4 Rc6 4.d5 jne, jskin 3-Rc6 n epätereettinen siirt.) 7.- g5 8.Rxe5! dx5 (Tai 8.- Rf5 9.Lb5+ c6 ld.dxc6 bxc6.rxc6 Rxc6 2.Lxc6 + Ld7,.3.Lxa8 DxaB 4.Lg3 f ja valkealle jää riittävä aineellinen ja asemaetu.) 9.Dh5+ Kd7 0.LxgS Lg7 (0.- De8? häviää D:n:.LbS+ c6 2.dxc6+ja 3.0O-O+).Lb5+ Kd6 2.Le3 f4 (Lupaavalta näyttävä jatk 2.- a6' ei le hyvä: 3. b4 axb5 4.Rxb5+ vahvin hyökkäyksin. Musta pelaa "materiaalisesti" tisella tapaa,) 3.Lxf4! exf4 4.eS+ Ke5 5.Ra4+! Kxb5 6.De2+! Ka5 (Vihdinkin musta n nielaisematta kaikkia myrkkyjä: 6.- Kxa4? 7.Dc4+ KaS 8.b4+ Ka4 9.Db3+ Kb5 2..a4+ tai c4+ muutaman siirrn matein.),7.dd2+! Kxa4 (Pitkittävämpi li pelata 7.- Ka6 ) 8.b3+ Kb5 9.a4+ Ke5 20.b4,anautui. - O. Kai I a vittajan mukaan VL 064. Lauantai-illan sauna. Puek-Peikk: l.e4 e5 2.Rf3 d6 3.d4 Re6 4.d5 Re7 5.Re3 5 (Pahaa aavistamalta kuningas astui sisään saunalaitksen pyhiin sujiin.) 6.Lg5 h6 7.LM g5 {Hän. lunasti kassasta pääsylipun.} 8.Rxe5 dxe5 9.Dh5+ (Tätä ensimmäistä pientä löylyn pihahdusta musta kuningas ei ttanut vakavammaltl.) 9.- Kd7 O.Lxg5 Lg7 l.lb5+ (Mutta.. nyt tuli tsi eleen. Kvin kurin käyhin kuninkaaseen käsiksi ja - plums -- hanet heitettiin uima-altaaseen).- Kd6 2. Le3 4 (siellä hänet painettiin veden alle, sekunneista tuli iäisyyksiä ja kaikki entiset synnit tulivat mieleen.) 3.Lxf4 exf4 (Seuraava piinapaikka, jhn hänet raahattiin, li maurilaiskylpy, Itse pahlainen ei lisi vinut lla mustempi kuin musta kunirlkaamme nc:stessa= ammeesta.) 4.e5+ Ke5 (Kylvettäjä tuli ja kuljettt hanet rmalmsiiriläis"""":persialaiseen hikilukylpyyn. Paksut höyrypilvet ympäröivät hänet, ja hänen verenpaineensa nusi arvaamallmiin krkeuksiin.) 5.Ra4+ (Seuraavassa sastssa häntä "kirkastelliin" kylmillä pyyhkeillä niin, että hampaat kalisivat.) 5.- Kxb5 (Tuskin li tämä vaihe päättynyt, kun häntä lähestyi - nainen l ) 6.Efe2+ Kxa4 7.De4+ Ka5 (Täällä häntä harjattiin ja hangattiin niin, että hänen tuli vurn kylmä, vurn kuuma.) 8.b4+ Ka4 9.Db3+ Kb5 (Sitten hänet vietiin sauna-nimiseen miesten kauneushitlaan, jsta hän lähti JO vutta nurempana, pystypäin ja tuntien itsensä ikeaksi Adnikseksi. 20.a4+ Kb6 2.a5+ (Hän jutui hierjan "kynsiin ja taitavien käsien mukatlavcljksi, hiertiavaksi ja vatvttavaksi, niin ellä hänestä tuli kuin synteettisiä kumia.) 2.- Kb5 22.e4+ Ka6 (Kuningas li kuin petetty.) 23.b5 matti. Kylvettäjä, ystävällinen mies, kysyi häneltä, miten sauna li miellyttänyt, jl'lin kuningas käsi khlla huusi: "Ei kskaan enää l" ja katsi. - E. Ra m i n, Stuttgart/Schach-Ech n: 5/56. Yllättävää yhtäläisyyttä n myös pelien V ja VI välillä I Osm Kai I a.

15 5Z SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 53: Lappeenrannan liititurnauksen kauneuspalkintpelit Lappeenrannan liittturnauksen 956 kauneuspalkinnt jakautuivat seuraavasti: mestariehdkaslukka (4 hakijaa, tumarina O. Kai I a): I N. W i k.b e rg (-M. Uimnen) ja II I. Kank (-0. Lehtinen),. lukka (tumarina P. K 0 s k i n e n): I V. KI i (-T. Immnen ja II H. Kaipa (H. Katas-) sekä Z. lukka (tumarina P. Kskinen). R. Hei s k an e n (-T. Lehti) ja II p, Räisänen (-R. Heiskanen) Philidrin pulustus. N. Wikberg-M. Uimnen:.e4 d6 2.Re3 g6 3.d4 Lg7 4.Le4 Rbd7 5.Rf3 es? (Avauksella n nyt kaikki Philidrin pulustuksen Hanhamin muunnksen tunnusmerkit f7-pisteen heikk'utta myöten. Seuraava uhraus tu mieleen lyhytpelin Bgljubv--N. N., 92: l.e4 d6 2.Rf3 Rd7 3.Le4 g6? 4.Lxf7+ Kxf7 5.RgS+ Kf6 6.Df3+! antautui!) 6.Lxf7+! Xxf??RgS+ Ke8 (Aina paikka!) 8.Re6 Df6 9.Rxe7 + (Smmitelmallisempi jatk li heti 9.RdS I, mutta varkea taisi dttaa jatka 9.- Kd8? l'o.lg5!) 9.-Kf8 IO.R3dS Dl? Il.Rxa8 Rgl6 2.Rae7 Rxe exd4 (Tilanteen valjettua tteamme, että val:kea n kvaliteetin vitlla ja että kehitysvaikeuksia n pulin ja tisin.) 4.Dg4 ReeS ls.tel LeS 6.4 Rb6?Df3? (Olisipa valkea pelannut 7.fxeS II, niin pelille lisi sunut kauneuspalkinnn täydestä sydämestä. Nyt se tulee palkituksi paremman puutteessa. Eräs mahdllisuus: 7.fxeS I! Lxg4 8.Lh6+ Kg8 9.Rf6+ Dxf6 ZO.ex6 Kf7 Zl.Lg7 Te8 ZZ.Te7+ Kg8 23.Tael vittaen.) 7.- RxdS 8.RxdS LI6 9.Rx6 Dxf6 20.fS DxfS (Tai 20.- g5 2.Dh5 taikka 20.- LxfS? 2I.g4.) 2.Lh6+ Kf7 22.De2 De6 23.Df2+ DfS(?) (23.- Df6 ) 24.Dxd4 antautui. - O. Kai I a Skandinaavinen pulustus. V. Ki i-t. Immnen: l.e4 ds (Skandinaavinen pulustus n nykyään vähemmän käytetty turnauspeleissä" sillä vallgea saa siinä helpsti kehitysedun ja musta jutuu ahtaalle. Immnen n 'kuitenkin erikistunut juuri vähemmän käytettyihin avaus'suunnitelmiin.) 2.exdS DxdS 3.Re3 DaS (Yleisin jatk, sillä 3.- Dd8 jhtaa tempn menetykseen. Valkea 'n kuitenkin perillä teriista ja etenee näppärästi.) 4.R3 Lg4 S.b4! DhS (5.- Dxb4 ei käy, sillä seuraa heti 6.Tbl ja vaikealla n etu.) 6.Le2 Rd7 (Parempi n kehittää K-sivustan upseereita.) 7.h3 (Tarpeetnta, parempi heti 7.0'--0) Lxf3 (Pakk.) 9.Lxf3 Dg6 0.De2 fs.d4 e6 2.Lf4.Kb8 (Sb4 ei le Iyötävissä siirrn 3.DbS I takia.) 3.RbS (Peli n j ratkennut, sillä...) 3.- Te8 4.Rxa7! Kxa7 IS.DbS (Matti ei le trjuttavissa.) IS.- Rö6 6.DaS+ Kb8 7.Dxb6 antautui. K-sivustan upseereiden jäätyä al'kuasemiinsa jutui musta käytännöllisesti katsen pelaamaan pelin T +L+ +R-tasituksella l - Nimimerkki "M a t t i"/karjala Ranskalainen pulustus. R. Heiskanen-T. Lehti: l.e4 e6 2.d4 ds 3.Re3 Lb4 4.eS cs 5.a3 (Nimzwitsehin muunnksen 3.- Lb4 mutisiirtja, j"cihn varsinkin neuvstmestarit vat mieltyneet. Varmin jatk n S.LdZ, kun taas vähän käytetyistä siirrista S.Dg4 ei le mitenkään hun, kuten 5.dxeS. Mustan seuraava siirt n epäilemättä tavallisin, vaikka maailmanmestari Btvinnikin mielipelitapa nkin 5.- LaS. Näiden sijaan 5.- exd4 katstaan hunksi, kska 6.axb4! dxe3 7.Ri3'!) 5.- Lxe3+ 6.bxc3 De7 (Valkean uhkaa" vaa 4.Dg4-siirta vastaan pidetään yleisesti parhaana peli tapaa 6.- Re7 ja jes 7.Dg4, niin 7.- Rf5 8.Ld3 hs jne. Valkea vi nyt jatkaa jk pelisiirrlla tai 7.Rf3.) 7.Dg4 g6? (Mustan tereettiset tiedt evat retuperäl"lä. Aina pätev-ä siirt n 7.- fs, jnka jälkeen valkea tsin myös saavuttaa pienen edun, esim. MM-turnauspelin Reshevsky-Btvinnik 948 mukaan seuraavasti: 7.- fs 8.Dg3 cxd4 9.exd4 Re7 W.LdZ 0-0.Ld3 b6 2.Re2 La6 3.Rf4 Dd7 4.Lxa6 Rxa6 5.Dd3 Rb8 6.h4 jne. Humattaken, että musta ei vei iatkaa 7.- exd4?, kska 8.Dxg7 Dxc3 + 9.Kdl Dxal lg.dxhs KfS.Ld3 valkean selvin eduin.) 8.Ld2 cxd4 (Tähän vaihtn ei llut kiirettä, kskei e2-stilas elekaan Iyötävissä vastauksen Tel takia.) 9.cxd4 Re6 O.c3 (Valkea varmistautuu yllätysten varalle. Js esim. pahaa aavistamatta W.Ld3, niin sihin käy 0. RJCeS I, kska.df4 saisi vastauksen.- Rxd3+. Pelisiirta parempi li kuitenkin esim. W.Rf3.) 0.- Rge7 I.Ld3 0-0 (Musta linnittuu suraan leijnan kitaan. Paljn varmempi jatk li.- Ld7 ja pitkä linnittuminen.) l2.h4. RfS (Ns. sameassa vedessä kalastamista lisi llut IZ.- 5.) 3.h5 b6 (Mustalla J,;,i tunnu levan suurempa-a hulta' kuninkaastaan. "Hidasta" peesiirta parempia vat 3.- Td8 tai 3.- RaS.) 4.R3 Rg7? (Virhe, jka tekee pe,listä palkintkefpisen l Muuten IS.RgS tai 5.Dh3 jhtaisivat "prsallisempa-an" lppuun.) IS.hxg6 fxg6 (5.- hxg6? 6.Dh4 ) 6.Txh7! Kxh7?Dxg6+ Kg8 8.Rg5 (Tinen mattijak li vielä pakttavampi: 8.Dh7 + Kf7 9.Lg6+ Ke7 ZU.Dxg7 + ja kahden siirrn matti.) 8.- TI Rxd4 20.Thl! antautui, kska uhkausta 2.Th8+! vastaan ei le mitään pulustusta. - O. Kai ai Helsingin Sanmat Ake Stenbrg Rutsin mestariksi Rutsin Shakkiliitn kngressin ja turnausten pitpaikkana li viime kesänä Brås, 40-vutisjuhla n ensi vunna Tukhlmassa, v %8 n isäntänä Växjö ja: v. 959 Västerås, uuden Ruts,in mestarin Å S t e n b r gin, Veij K i u r u n ja uuden shakkimestarin H. W a. r d i n ktikaupunki. Maaju'kkuelukan tulkset: ryhmä I Å. Stenbrg 8 (0), O. Stemer 7 /2, M. Jffe 6 / 2, E. Åhman 6, S. Nyman 5 /2, A. Svenssn 4 / 2, J. Lindberg ja A. Werle 4, O. Kinnmark 3 /2, G. Lundh 3 ja W. Petterssn 2 2 sekä ryhmä 2' I. J h a n s s 0 n 6 2 (9), A.. Fridh ja L. Laurine 5/2, A. Burehäll 5, Z. Nilssn 4/2, S. Carlssn 4, N. Bergquist 3 / 2, H. Brberger 3 ja B. Ahlgren Z. Ottelun mestaruudesta vitti Stenbrg melk. vakuuttavasti / 2 pisteellä Inge Jhanssnin / 2 vastaan. Mestarilukan ryhmien parhaat livat: ry'hmä I B. S ö der b 0 r g 8 f2, H. We,in 8 / 2 ja O. W. Jhanssn 7 b ryhmä 2 S. H a mr i n 8, B. Aurell 7 /2 ja A. Lindström 6 / 2 sekä ryhmä 3' L. L j u n g q u i s t 8, G. Hellman S, ja R. Utuste 7 /2. Uudet shakkimestarit eli. lukan ryhmien vittajat livat: G Petterssn, G. Sandberg, Å. Bman, H. Ward, R. Strömberg, V. Larssn, R. Berner, R. Erikssn, ja: V. Olfssn. Z. lukassa li kknaista 23 ryhmää. Nurten mestaruuden 'Vitti R Hall e r ö d 7 pisteellä, lähinnä 3-vutias B Grafström, A. Bergdahl, J. Lindgren ja I. Martinssn 5 / 2. Maajukkuelukan "tereettisen kauneuspalkinnn" sai seuraava peli: 068. Sisilialainen pulustus A. Werle. M. Jffe l. e4 c5 2. Rf3 d6 3. d4 cxd4 4. Rxd4 Rf6 S. Rc3 g6 6. f4 Rc6 (Btvinnikin vastaus Löwenfischin siirtn. Seuraavassa siirrssa n kysymys paremmuudesta siirtjen 7. Rxc6 ja 7. Lb5 välillä avin) 7. Rxe6 bxc6 8. e5 Rd7 (Kvasti kiistelty muunns n 8. - dxes 9. Dxd8 + KxdS 0. fxeö Rg4 II. Lf4, jnka jälkeen tulevat kihinnä kyseeseen Alexanderin II. Le6 ja Brsnyn. - Ld7.) 9. exd6 exd6 0. Le3 (Tasajatkksi teria mainitsee siirrn W. Dd4. Pelisiirrsta valkea ei tuntenut yhtään esimerkkipeliä, vaikka sellainen li esim. Fuderer-Trifunvic, Jugslavian mestaruusturnaus 952, jnka Sumen Shakki julkaisi listpelinä n: 3 maaliskuun numerssa'an 953. Euwe pitää mustan välttämättömänä vastnuksena siirta W. - Le7) 0. - Rf6 II. Df3 (Myös II. Dd2 Lg7 2. OO-O d5 3. LeS jhtaisi va:lkealle erinmaiseen peliin.). - ds 2. h3 DaS (Vieläkin Z. - Le7 Js sen sijaan 2. - Lg7?, niin 3. LeS.) 3. Ld4 Lg7? (Musta en itsepäinen eikö'

16 54 SUOMEN SHAKKI sustu pelaamaan parasta siirta 3. - Le7. Humattakn käänne 3. - Le7 4. De3 O-O! 5. Dxe7 TeS 6. Lx6 Txe Dxe7 d4 ) 4. De3+ KfS (Olikhan mustalta ai'kaisemmin jäänyt näkemättä jatk 4. - Le6? 5. 5 gxf5 6. DgS!) 5. Ld3 Ld7 (Js 5. - La6, niin 6. Ml Da3 ' b5 jne.) TeS 7. Df2 De7 (Ei tietenkään 7. - a6? 8. Lb6 ) IS Lxa7 (Vittstilas ja selvästi parempi peli, kas siinä tilanne valkean kannalta l ) IS. -.: Re4 9. Lxe4 dxe4 (Asteita parempi lisi llut 9. - Lxc3.) 20. De5+ KgS 2. Rb5 Dd8 22. Rd6 Te6 23. f5 Te5 24. De4 'Td 5 (Levtn trni ) 25. fxg6 hxg6 26. Rxf7 DaS 27. Le3 Th4 2B. Tadl Le6 (Siirta Txdl? seuraisi kdhden siirrn mattl) 29. Rg5 Ld7 30. b4 Da3 (Mahdllislaa näppärän lppusmmitelman.) 3. Txd5! Dxe Khl KhS (Lyönti ds:ssä jhtaisi suraan mattiin. Samin tekisi nyt 3-3. Dxe6 Lxe6 matin viimeistään kuudes.sa siirrssa, multa pelijatkssakin n hienutensa.) 33. Txd7 Dxg5 34. Txg7! Kxg'l 35. Df7+ Kh6 36. DfB+ Kh5 37. Dh8+ antautui. -- O. K aili a rutsalaislehtien mukaan Steinitzin muislturnaus Marianske Lazne ja Praha livat jälleen kuluneena kesänä, , kansainvälisen shakkiturnauksen näyttämönä. 20, santtajaa, jista kuudella n. suurmestarin arv, kymmenestä eri maasta, kunniitti tshekkiläissyntyisen shakin ensimmäisen virallisen maailmanmestarin Wilhelm St e i n i t z i n ( " maailmanmestari ) musta. Tulkset: tri M. F il ip 3, II V. Ragsin 2 /2, III-IV S. Flhr ja. Pachman 2, V G. Ståhlberg ]] f2, VI-X. J ezek, H. Pilnik,. Rejfir, J. Sefc ja G. Szilagyi W / 2, sitten Balanel 'ja tri Alster 9, Fieht!, Uhlmann ja Zita 8 2, Dwrzynsiki, Ujtelky ja Pithart 7, Wade 6 /2 ja Beni 5 /2. Suurmestari M. Filipin ansaittu vitt sitti hänet maansa nyky-ykköseksi, mistä j Götebrgin alueidenvälinen turnausv. 955 anti esimakua. Pitkästä aikaa kansainvälisesti kilpaillut suurmestari V. R a g 0 s i n näytti, että vanha knsti n tahella, samin vanhalla ktikentällään pelannut suurmestari S. F 0 h r, jka ainana selviytyi kvan kilpailun häviöttä. Tasapelejä li - 4 Suurmestari L. P a c h m a n i II e sattuu pitkässä turnauksessa herkästi jkin. shakkiskeus, tällä kertaa Balanel'ia vastaan. Suurmestari G. S t å h b e r g "harjitteli" menestykse'kkäästi Mskvan kisja varten. Kuudes suurmestari H. Pii n i k sai seurakseen klme tshekkiä ja yhden unkarilaisen, jiden saavutuk. sista n mainittava. J e z eki n 3 h pistettä suurmestareita vastaan. MainittakO'n vielä, että 0 tshekkiä saavutti 0:tä vierasta vastaan kauniin tulksen 5 Ir -48 /2' Finaalipeli li hyvä kamppailu, kuten seuraavasta näkyy Englantilainen avaus. Tri M. Filip. V. Ragsin.. e4 Rf6 2. Re3 e5 3. g3 d5 (Vähemmän susittu siirt, kska val'kea saa vahvan keskustan e6 ja 3. - g6 vat käytetympiä.) 4. exd5 Rxd5 5. Lg2 Re7 ("Uus-Griinfeldin" muunns 5. - Rxe3 bxe3 g6 7. Tbl n valkealle edullinen, mutta pelijatk jhtaa sisilialaisen Marczyn asetelmaan käännetyiri värein ja valkean tempn etumatkin.) 6. d3 e5 7. f4! (Terävimmin. Vstauksina tule'vai kyseeseen 7. - Ld6 tai 7. _. Rd7, sillä pelissä valkea saa selvän kehitysedun.) '7. - exf4 8. Lxf4 Re6 (Js 8. - Ld6, niin 9. Da4+.) 9. Rh3 Le7 (Ei 9. - Rxf4, kska vima'kkaasti 0. Da4+ I,esim. W. - Ld7. Dxf4 Le6 2. Rg5 ' Siirta myöhemmin W. - Rxf4 sen sijaan li paikahaan.) Re6. Ld Rd5 a5? (Arveluttava D-sivustan heikennys Ld7 piti tapahtua.) 3. Le3 Ld6 (Js 3. - Rb4, niin yksinkertaisesti 4. Rxe7 + Dxe,7 5. a3. Nyt Lc3:n vaihtaminen vie mustalta aikaa, j seurauksena n valkean keskustan vahvistuminen.) 4. e3 LeS 5. Dh5 Lxe3 (Ei 5. - f6 6. Le4 eikä 5. - g6 6. Dh6 Lxc3 7.'bxe3 f5 8. d4 jne.) 6. bxe3 Re7 (Mustan aseman hunmmuus perustuu D-sivustan kehittämättömyyteen ja valkean K-sivustan vimaan.) 7. e4 Ta6 8. TabI Td6 9. Le4 h6 SUOMEN SHAKKI 55 (Pachmanin mukaan 9. - Rg6 li hivenen parempi. Valkean seuraava T-siirt varautuu kahdentamiseen tarpeen mukaan b- tai f-linja.lla.) 20. Tb2 Rxd5 2. Lxd5.De7 (Musta uhkaa siirrlla Rc7 vapauttaa pelinsä.) 22. DeS TeS (Ja nyt uhkaa Rg'5! upseerin vitta.) Valkean vastasiirt pulestaan uhkaa 24. Re4. Musta etsii kevennystä pelilleen D-vaihdsta, mutta valkean nappulo'iden aktiivi.sempi sijainti n senkin jälkeen valttia.) 23. Rf2 RgS 24. Dxe7 Txe7 25. Kg2! (Hien, jskin vain väliaikainen stilaan uhraus, jo'ka uhkauksen Rh3+takia li välttämätön.) Txe3 26. h4 Re6 27. Re4 TdS 28. Td2 (Uhkaus 29. Kf2 vittaa stilaan takaisin.) 2S. - Rd4 29. Lxf7+ Kh7 (Valkean seuraavan siirrn tah li 2:9. - KhB täsmälisempi.) 30. h5 b6 3. Lg6+ KgB 32. Tdf2 Re6 (32. - Txd3? 33. Rf6+! tai Lb7? 33. Tf7!) 33. Tb2 RfB 34. Lf7+ Kh7 35. Txb6 Texd3 36. Ld5 (Filip: "Vihdinkin valkea n saavuttanut ratkaisevan asemaedun. Kaikkien nappullden as'ema n listava." Ta3 37. Tf2 Rd7 3S. - Td6 TeB (Ei 38 - Tf8? ksk.a 3,9. TxfB Rxf8 40,. Td8.) 39. Lf7 TfB (3<9. - Txe4?? 40. Lg6+.) 40. g4 R'eS? (U seerm molksava aikapulavirhe. Uhkasi kuitenkin vi!makkaasti 4. g5, eikä esiin Kh8 käy, kska 4. Le6.) 4. Lg6+ antautui. - Humautukset ko'nnut 0 Kai a seuraavista: M. F i i p/schaeh-eeh,. P a c h m a n/sehweizerisehe,schaehzeitung ja E. G e r e b e n/österreiehisehe Sehaehzeitung Hllantilainen pulustus Hangn kv. turnaus 956. B. Larsen. E. Ridala.. Rf3 e6 2. g3 f5 3. Lg2 Rf Le7 5. e b3 d6 7. d4 DeS 8. Lb2 Re6 (Tämä siirt =taa vaikealle tilaisuuden mustan s-aseman heikentämiseen eikä liene paras. Tsin mustan D-sivustankehittäminen melkein aina n ma ngelmansa hllantilaisessa.) 9. d5 Rd8 0. Rc3! Parhaala vastapelirlä tämä si.irt ei anna enempää kuin yksinkertainen JO. dxe6, mutta se asettaa vastustajan parin yliärisen prbleeman eteen, millä käytännöllisessä pelissä n suuri merkitys. Enslkslkm mustan O'n humattava, että W. - e5? II. Rb5 Dd7 2. Lxe5! maksaa vähintään stilaan Ja tiseksi, että W. c6 n paras. Sitä seuraa. dxe6, ja tul- a= samaan asemaan kuin heti tapahtuvan lyönnin jälkeen, 'kska mustan n sujattava ds-piste stilaalla Musta kuitenkin ilmeisesti tuumii, että d6-piste,elti heikentämistä n viivytetlävä, ja pelaa vanhan hyvän hllantilaissiirrn W. - Dh5, jnka jälkeen hän jo'utuu parin pikkuyllätyksen khteeksl) 0. - Dh5 Il. RbS ReS 2. c5! (Tätä musta ei llut ttanut humin! A'sema n häneue hyvin vaikea, sillä n selvää, että 2. - dxe5 3. Rxc7! Rxc7 4. d6 n edullinen vale kealle, jka saa pelin avatuksi, kun taas mustan D-sivustan kehittämisprbleema ei vielä le tullut ratkaistuksi. Ja siirtjen,2. - exd5 3. exd6jälkeen mustan jko' n luvuttava L-parista avimessa asemassa tai tyydyttävä heikkn d6-80- tnaaseen. Vielä n muunnelma 2. - Ld7 3. Rxc7 ' Rxe7 4. cxd6 Lxd6 5. dxe6, jka ei sekään näytä hukuttele,valta. Mustalle paras li varmaankin 2. -'- a6 3. cxd6 cxd6 4. Ra3 e5 5. Rc4 b5 6. Ra5, mutta sillin valkea saa hienn pelin D-sivustalla. Siksi musta päättää heti edetä e-stilaalla, mutta sitä seuraa kaikkein suurin yllätys!) 2. - e5 3. exd6 exd6 4. Rxe5! (Kehitysetu pääsee; kuten tiedetään, ikeuksiinsa parhaiten avimessa asemassa. Vidaankin s'and, että erinmainen esimerkki shakkipelin lgiikasta n se, että kehitysedun nnellinen maaja usein smmitelmateitse vi tehdä suljetusta asemasta avo'imen. Js musta ttaa vasta= valkean valeuhrauksen, valkea saa suuren asemaedun, eti-' tten mlemmat lähetil pääsevät vaikuttamaan vimakkaasti. Mustan sinänsä kekseliäs pikku pulustus kuitenkin vain hunntaa hänen asemaansa.) 4. - <6 5. Re4! axb5 6. Rb6 TbS 7. Tel (Jka päivä ei D-Iähettiävangita sen alkuperäisellä ruudulla! Valkean viltasema n nyt selvä.) 7. - f4 ls. TxeS TxeS 9. Rxe8 Lf6 20. Lxf6 Txf6 2. Dd3 Rf7 22. gxf4 Dg4 23. f5 Re5 24. De4 Dh5 25. Rxd6 Rxd6 26. Dxe5 RxfS 27. e4 Rg3 2S. Dxg3 Tg6 29. Db8+ Kf7 30. Df4+ antautui. - Bent La r se nl Skakbladet n: 8/56.

17 56 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI Sisilialainen pulustus. Alkukilpailun. kierrs D. Keller. Sveitsi, J. Grmek, Pula.. e4 es 2. Rf3 Re6 3. d4 exd4 4. Rxd4 Rf6 S. Re3 d6 6. g3 e5 (Tiset pelikelpiset jatkt vat tässä 6. - e6, 6. - g6 ja 6. - Lg4.) 7. Rde2 Le7 8. Lg (l-o a6 0.. h3 b5. Le3 Ra5!? (Pakttaa kyllä valkean b-stilaan etenemään, mutta se n vailla suurempaa merkitystä, kska e3-piste n riittävästi sujattu. Laidalla mr muutin n pissa pelistä, ja parempia livatkin II. - Le6 tai. - Lb7.) 2. b3 De7 3. Dd2 Lb7 4. g4 Tae8 5. Tael Tfd8 (Yritys vittaa stilas jhtaisi upseerin menetykseen: 5. - b4? 6. Ra4 Rxe4? 7. Lxe4 Lxe4 8. Lb6.) 6. Rd5 (Tämä siirt vapauttaa mustan takastilaasta d6, mutta sen jälkeen valkeaha n etenemismahdllisuuksia si.vustilla. Musta ei keksi parempaa kuin seuraavan vaihdn.) 6. - Lxd5 7. exd5 Rd7 8. Rg3 Te8 (Parempi li 8. - g6, vaikka senkin jälkeen valkea tteuttaa pelihyökkäyksensä.) 9. g5 Lf8 20. h4 DdB2. Lh3 Rb7 22. De2 Te7 23. h5 g6 (Uhkauksen 24. g6 takia käytännöllisesti katsen pakksiirt. Valkea keskittyy nyt jksikin aikaa D-sivustalle.) 24. e4! (Musta vittaisi aikaa vastapeliin, js 24. Re4 Le? 25. e4, esim. 25. bxe4 26. Txe4 Txe4 27. Dxe4 Rde5.) bxe4 25. Txe4 Txe4 26. Dxe4 a5 27. a3! (Uhkaa mustalle epämiellyttävästi 28. De6 ja sitten 29. b4. js Rbe5, niin 28. b4 ja vapaa b-stilas ratkaisee suht. npeasti. Mustan vastatimenpide n epätivn sanelema.) f5 28. gxf6 Rxf6 29. hxg6 hxg6 30. Le6+ Kg7 3. DM Rg8 32. RfS+! antau- tui. sillä gxf5 33. Dg3'+ ja kahden siirrn matti. - Sehweizerische Sehaehzeitung n: 9/ Kuningasinlialainen pulustus. Alkukilpailun 4. kierrs, ,. pöytä. G. Ståhlberg.' N. Padevski.. d4 Rf6 2. e4 g6 3. g3 Lg7 4. Lg2 0-0 S. Re3 d6 6. Rf3 e5 7. h3 Re6 (K-intalai,sen jugslavialainen muunns n viime vusina llut suuresti susissa.) L Le3 exd4 9. Rxd4 Ld7 0. Dd2 De8 (MahdlEnen n myös 0. - DaS, kuten Najdr! pelasi Ståhlbergia vastaan Götebrgin alueidenvölisessä turnaukse,sscr v. ],956.). Tel Rxd4 2. Lxd4 Le6 (Siirtn 2. - Dxe4 n 3. Rd5 vahva vastaus.) 3. Rd5 De6! (Ansa l Siirta 4. Re7? seuraa 4. - Dd7) 4.0-0! (Valkea teki tämän lunnllisen siirrn vasta pitkän harkinnan jälkeen, sinä seuraavat smmitelmakäänteet vaativat hulellista laskentga.) 4. - Rxd5! 5. Lxg7 Re3 (Tinen mahdllisuus li 5,. - Rf4. esim. 6. Lxf8 Rxe2+ 7. Kh2 Lxg2 8. Kxg2 Rxd 9. Lf6 De f3 De2+ 2. Dxe2 Rxe2 22. Le3 ' e5 23. Tel Rd4 24. Lxd4 exd4 25. Txd4 valkean vähäisin lppupelieduin Pelattavissa li myös 6. Dxf4.) 6. Lxf8!' xg2 (Siirr'bn Rxg2 jälkeen 7. Lh6 Dxh3 jhtaa tasapeliin: 8. f3i Rh4 tai 8. - Re3- ja D-shakkeja., mutta valkea vi pelata vitta siirrha 7. Kh2!, esim Txf8 8. Te3! DeS 9. f3 Rh4 20. Te3 jne.) 7. Dxe3! (Pelin päätyttyä Padevski hän li laskenut, ettei tämä siirt lainkaan kävisi vastauksen 7. - Dxh3 takia. Viime tingassa hän.li hu.mannut hienn pulustuksen 8. Dh6, jnka jälkeen 8. - Txf8 9. Dxh3 Lxh3 jhtaisi valkean vittlppupeliin.) 7. - Dxe3 (Nyt valke-lle jää lppupelissä stilaan ylivima, mutta etu ei eriväristen lähettien takia riitä vittn.) 8. fxe3 Lxfl 9. Lxe7 Lxh3 20. Lxd6 Lf5 2. Le5 Td8 22. d4 a6 23. b4 Te8 24. a4 Ld7 25. a5 Le6 26. LeS IS 27. KI2 Te7 28. e4 Kf7 29. exf5 (Tämä ja et'enkin seuraava T-vaiht. helpttavat mustan tehtävää.) Lxf5 30. Kf3 h5 3. e4 Lg Ke3 Ke6 33. TI TI7 34. Txf7 Kxf7 35. Ld6 Ke6 36. Lf4 Lh3 37. Kd4 LH 38. Lg5 Le2 39. Ld8 Lfl 40. Le7 Le2 4. Lf4 Lfl 42. Ld2Le2 43. Le3 LH 44. tasapeli. Reipas keskipeli! - G. S t å h l b e r g/aftnbladet Hllantilainen Zukertrt Alkukilpailun 4. kierrs K. Rbatseh, Itävalta. B. Larsen. Tanska. l.. RI3 f5 2. e4 (Garnbiittijatk, jlla n tiettyä yhtäläisyyttä sekä Frmin gambiihn. f4 e5 että Stauntnin gambiitin. d4 f5 2. e4 kanssa. Peligambiitti.n vain näitä kumpaakin varmempi.) 2. - fxe4 3. Rg5 e5 (Tavallisempi n jatk 3\. - Rf6 ja siirrn 4. d3 jälkeen 4. - d5, multa Larsen perusti pelinkäsittelynsä sil.le i,keaksi sittautuneelle lettamukselle, että hyökkäyspelaaja Rbatsehia vast-aan n paikallaan pelata aktiivisesti.) 4. d3 e3 (Tuttu "vastagambiitti.) 5. Lxe3 Re6 (Larsen välttää ehdin tahdin tässä asemassa aikaisemmin pebttua siirl'a 5. - Rf6.) 6. Dh5+ g6 7. Df3 Df6 (Eihän valke- kuitenkaan mene D-vaihtn..) 8. Dg3? Rge7 9. Re3 h6! (Tarki'n laskettava siirt, kun tarjlla li myös sellaisia kuin heti 9. - ds ja 9. - Rf5. Pelisiirrn jälkeen valkean upseerit, etenkin D, jutuvat melkiseen ahtauteen.) 0. Rge4 Dl?. Rb5 (Uhkaus ta ll. - ds vastaan li heti tehtävä jtakin.). - Rf5 2. Df3 d5 (Linjanraivaus f7-e7 tapahtui kuin tehtävässä ikään. Seuraava "smmitelma" n valkean aina järkevä jatkmahdllisuus) 3. Rf6+ Dxf6 4. Rxe7 + Kd8 5. Rxa8 (Suurmestari A. Ktv, jka pelin nähtyään innstui haastaman nuren Phjlan mestarin pikapeliin. ehdtti siirta 5. Rxd5, mutta ajan mittaan kaksi stilasta R:sta lisi varmasti siltautunut riittämältömäksi.) 5. - e4! 6. dxe4? (Npeasti ratkaiseva virhe, jnka sijaan heli 6. Ddl lisi llut parempi. Valkean asema luhistuu nyt yllättävän npeasti.) 6. - Dxb2 7. Ddl (Js 7. TdI, niin 7. - Lb4+ 8. Ld2 Red4 jne.) 7. - Rxe3 8. fxe3 De3+! 9. Kf2 LeS! 20. antautui uhkausten 20. Dxe3 matti ja 20.. Tf8+ edessä ilman "kstshakkia 20. Dxd5+, mikä valkean kunniak :si cnainittakn. - O. Kai la vittajan näyttämän mukaan Espanjalainen peli Alkukilpailun 5. kierrs, J. Balanel, Rmania. L. Szab. Unkari.. e4 e5 2. Rf3 Re6 3. Lb5 a6 4. La4 d6 5. e3 Rf6 6. d4 Ld7 7. Rbd2 Le : Tel exd4 0. exd4 RM. Lxd7 Dxd7 2. Rfl (Keres esittää jatkn 2. d5 Rd3 3. Te3 Rxf2 4. Kxf2 Rg4+ 5. Ke2 Rxe3' 6. Kxe3 fs "ervätkä mustan mghdllisuudet le mitenkään hunt". Paras jatk lienee kuitenkin 2. Db3.) 2. - e5! 3. a3 Re6 4. d5 ReS 5. Rxe5 dxe5 6. f4 Ld6 7. Df3 e4! lb. Le3 b TieS 20. g4 e3 2. b3 (Myös jatkssa 2, bxc3 Txc3 mustan peli D-sivustalla tulisi sittautumaan vahvemmaksi.) 2. - e2 22. g5 Re8 23. Ld2 De7 24. b4 a5! 25. bxa5 Txa5! 26. Lxa5 clo 27. Taxcl TxcI 28. Txel Dxg Dg3 Dxel 30. Db3 L,e5+ 3. Kg2 Rd6! (Pulustaa ja hyökkää, niin että valkea menettää stilaan.) 32.. LM Rxe4 33. Lxe5 Dxe5 34. Re3 h5 35. a4? '(Tietysti karkea virhe, mutta v-lkean asema li ajan mittaan kestämätön aineellisen aliviman, rikkinäisen stila:sketjun ja vaaranailaisen K-aseman takia.) bxa4 36. antautui. - Sehach -Ech n: 8/ Ranskalainen pulustus Alkukilpailun 5. kierrs, B. lvkv. Jugslavia. J. Alni, Israel.. e4 e62. d4 d5 3. Re3 (Mielestäni ei mutisiirt 3. Rd2 anna valkealle mitään etua.) 3. - Lb4 (Paras vastaus. Vähemmän hyviä vat Rubinsteinrn 3. - dxe4 ja Marshallin e5, samin kuin klassillinen jatk 3. - Rf6.) 4. e5 Re7 5. a3 Lxc3+ 6. bxe3 e5 7. a4 De7 (Mielenkiintinen muunnelma syntyy ja'tkssa 7. - DaS 8. Dd2 Rbe6 9. Rf3 Ld7 0. Ld3 Te8. La3 exd4 2. DgSI Dxc3+ 3. Ke2 ja valkealia n hyökkäystä.) 8. Rf3 O-O!? (Tavallisesti tässä pelataan 8. - Re6.) 9. Ld3 h6 (Musta trjuu u'hrausmahdllisuuden 0. Lxh7+.) b6 II. a5 :Lb7? (Tämän siirrn jälkeen valkean etu varmistuu. Vaarallinen li myös jatk

18 58 SUOMEN SHAKKI. - bxa5 2. La3 Rd7 D. Rh4 g5? 4. f4 gxh4 5. Dg4+ Kh8 6. Dxh4 Rg exf5 8. Txf5 jne. Mustan piti pelata. - La6, mutta senkin jälkeen valkealle jää parempi asema: 2. Lxa6 Rxa6 3. Dg2 e4 4. axb6 axb6 5. La3 Tle8 6. Rh4J 2. axb6 axb6 3. Txa8 Lxa8 (Lähetti n nyt vai.lla "näköalja".) 4. RM c4 IS. Le2 Re6 6. f4 bs 7. Lg4 (Parempi li pelata 7. La3, mutta valmisteen seuraavassa humautuksessa mainittua smmitelmaa.) 7. - Db6 (Hunmpi li 7. - g6, kska 8. f5 exf5 9. LxfS RxfS 20. RxfS gxfs 2. Lxh6 valkealle vittisi:n hyökkäyksin.) 8. fs exfs 9. RxfS RxfS 20. Txl5 He? (Varsin mielenkiintinen jatk lisi llut: 20>. - b4 2. e6 fxe6 22. Txf8+ Kxf8 23. Df3+ Ke7 24. Lh5 Rd8 25. Dg3 g5 26. exb5 Dxd Le3 Da,l Kf2 DJ Ke2 e5 3'0. Le5+ Kd7 3. Da3.) 2. Tfl M 22. exb4 DxM (Parempi lisi llut Re6, ja js 23,. e3. niin Rxe5.) 23. e6 Dd6 24. De2! Lh5 g6 26. Lf3 (26. Lxh6 lisi llut paha erehdys vastauksen Tf6 takia.) T6 27. Tel Lb7? (Mustan asema ei le kehuttava, ja.lisäksi pelisiirt menettää stilaan.) 2B. DeS DxeS 29. TxeS Ti8 30. Lxh6 Te8 3. e3? TaB! 32. Tel Ta3 33. Lg5 KfB 34. Tbl Th3 3S. TaI Txe3 36. Ta7 (T-manööveri Tal-a5-e5 lisi myös vienyt vittn.) Tb3 37. Lxe7+ Kxe7 3B. Lxd5 Thl Kf2 e3 40. Lxb7 Kxe6 (Mustan aina mahdllisuus n enää hasardipelissä.) 4. Le8+ KdS 42. Te7 Kxd4 43. La6 b2 44. Le2 Te2 4S. h4 Tel 46. Te6 e2 47. Te4+ antautui, sillä siirta KdS seuraisi 48. g3 ja 49. Ld3. B. v k 0 v turnansbuletiinissa n: JO Kuningasintialainen pulustus Alkukilpailun 7. kierrs L. Sanchez, Klumbia. S Dittman, Itä-Saksa.. d4 Rf6 2. Rf3 g6 3. g3 Lg7 4. Lg e4 d Rbd7 (V apaamman pelin musta lisi saanut pelaamaila 6. - es. Usein nähty n myös jatk 3. _ Rc6, jhn liittyvät 7. - a6 ja 8. - Tb8.) 7. Re3 e5 8. e4 exd4 9. Rxd4 Te8 0. h3 Re5. Tel a5 2. Tbl! (Valkea peiaa samin kuin Krtshni pelissään Tsherbakvia vastaan Neuvstliitn 22. mestaruusturnauksessa. Aikaisempi jatk li. De2.) 2. - e6 3. b3 Rfd7 4. le3 ReS 5. De2 Red3 (Tsherbakv jatki 5. - a4, mutta jatk 6. Tedl axb3 7. axb3 RB 8. Ra2! De anti valkealle asemaedun. Pelisiirt n kuitenkin heikmpi.) 6. Tedl Rb4 7. De2 De7 8. Td2! g5 (Musta pyrkii vastapeliin K-sivustalla) 9. Ra4! g4 20. Rb6 gxh3 2. Rxe8 Texe8 22. RfS! (Mnien heikkuksien jhdsta mustalla n j häviöasema.) Df8 23. Lxh3 Ted8 24. Lb6 e5 2S. Lxd8 Txd3 2G. Tbdl Rbe6 27. f4! (Vahvempi kuin 27. Txd6, jta lisi vinut seurata 27.._. Rd4.) Rg6 28. es! (Nyt mustan asema srtuu n-. peasti.) dxe5 29. Txd8 Rxd8 30. Rxg7! antautui. smä siirta 3,0,. - Kxg7 seuraa 3' fs I - L San che z/kisabul.letiini n: Kuningatargambiitti Lppukilpailun 6. kierrs, V. Smyslv, Neuvstliitt. L. Paehman, Tshekkslvakia. c4 Rf6 2. Re3 e6 3. d4 d5 4. exd5 exd5 S. 95 e6.6. e3 h6 7. LM Lf5 (Tereetikkna tunnettu Pachman n ilmeisesti ennaklta valmistautunut seuraavaan rhkeaan hyökkäysmuunnelmaan, jka ensi silmäyksellä näyttää hyvin lupaavalta.) 8. Df3! Db6 (Js musta siirtää L:ään, sa'o hän f6:een hankalan kaksisstilaan.) 9. DxfS Dxb2 0. De8+ Ke7. Rxd5+ (Uhraamalla upseerin heti takaisin valkea saa heikennettyä mustan stilasaseman, kuten myöhemmin pelissä vidaan humata. Sen sijaan II. Rdl Dxal 2. Dxb7 + KeS! 3. Lxf6 gxf6 4. Dxa8 Lb4+ 5. Ke2 Del! jhtaisi mustan selvään etuuri, sillä valkea ei vi pelastaa ratsua dl eikä jatkaa liikekannallepanaan.). - exd5 2. Del Db Ke2! (Pal'jn parempi kuin sustuminen D-vaihtn siirrlla 3. Dd2.) 3. - Db5+ 4" Kf3 Dd7 5. Lxf6+ Kxf6 6. g3 Df5+ (Mustan asema n jka tapauksessa hankala, sillä hänen n vaikeata ajanpitkään sujella d-stilastaan. D-shakkau.3 ei. SUOMEN SHAKKI 59' mitenkään paranna iilcmnetta.) 7. - Kg2 ld6 8. Ddl! g6 9. Ld3 De6 20. Thl Re6 (2n. - b6 2. Df3+ Kg7 22. Tb5 menettäisi myös stilaan ja pelin.) 2. Txb7 Tab8 22. Txb8 Txb8 23. Re2 Kg? 24. Da4 Re7 25. TbI (Valkea lisi vinut lyödä stilaankin, mutta pelaa mieluummin siirrn, j'ka ttaa mustana kaikki yllätysmahdlisuudet.) Txbl 26. Lxbl LbB 27. Le2 h5 28. Db5 Le? 29. h4 a6 30. Db7 antautui, sillä hän meneltää pian trsenkin stilaan. Smysly n kmeasti kumnnut tshekkiläisen suurmestarin avausuutuuden. - E. B öö kj Uusi Sumi Relin järjestelmä Alkukilpailun 7. kierrs, O. Pann, Argentiina. M. Rantanen, Sumi.. c4 Rf6 2. Rf3 e6 3. g3 b6 4. Lg2 Lb Le7 6. b lb2 es 8. Re3 d5 9. Re5 DeB 0. exds RxdS II. Rxd5 lxds 2. Lxd5 exds 3. d4 Td8 4. dxes bxe5 5. Tel Rd7 6. Rd3 DaG 7. De2 Tae8 8. e3 e4 9. Rf4 Rb Dbl La3 2. Tfdl Lxb2 22. Dxb2 DaS 23. Re2 Db4 24. Dd4 Td7 25. Re3 D0:5 26. Tbl exb3 27. Txb3 h6 28. Dd2 TeS 29. Re2 Kf8 30. Rd4 Dxd2 3. Txd2 Ke7 32. KIl g6 33. Ke2 Tel 34. Tdl Tde7 35. Txel Txel 36. Ta3 Rca 37. Rb5 Te Kel Tb2 39. Rxa7 Rxa7 40. Txa7+ Ke6 4. Kfl Td2 42. T0:4 KeS (Kurisiirt n:.) 43. Ta7 Kf6 44. Kel Tb2 45. a4 TM 46. a5 d4 47.exd4 Txd4 48. Tb7 T0:4 49. Tb6+ Kf5 50. a6 T0:2 5. Kfl Ke5 S2. Tb7 Txa6 53. Txf7 Ta4 54. Kg2 h5 55. h3 Th4 56. TI8 Ta4 S7. "7 Tb4 58. h4 Ta4 59. Kf3.Ta Ke2 Ta4 6. Tf8 TM 62. Kfl Ta4 63. Kg2 TM (Kurisiirt n: 2.) 64. Kh3 Ta4 65. f3 TM 66. TI7 a4 67. g4 hxg fxg4 Ta Kg2 Ke4 70. g5 Ke5 7. TI3 Ta Kh3 Tb2 74. Kg4 Tb4+ 7S. Kg3 Tbl 76. h5 gxh5 77. Kh3 Thl+ 78. Kg2 TM 79. Tg3 Tg4 80. Txg4 hxg4 8. Kg3 Kf5 82. KM g3 83. Kxg3 Kxg5 84. tasapeli. Tämä Matti Rantasen vurenvarma suritus anti aihetta pieneen vitsiin, että Matin suurmestariremissit vat 84:n siirrn pituisia, kun ne muilla vat alle- 20:n siirrn. Peli n samalla pien:i T-lppupelin ppitunti Hlllcintilainen pulustus Sijituskilpailun n: 4. kierrs, B V. Hänninen, Sumi, W. Balcarek, Pula.. Rf3 d5 2. b3 e6 3. Lb2 IS 4. g3 Rf6 5. Lg2 Le7 6. d3 (Avaus lisi "rekisteröi I.ävissä" valeiden järjestelmienbin jukkn, mutta kisabulletiinin tavin nimitämme sen hllantilaiseksi, kska valkean d-stilaskin pian siirtyy d4:ään. Valkea antaa sutta mustalle helpn pelin, multa eräänäselity'ksenä n syytä mainita, että Hänninen li vaarattmaksi sittautuneen, mutta silti ikävän tapaturman uhriksi juduttuaan pitänyt pelitauka tista viikka.) Rbd2 e Rc6 9. d4 Db6 (Epätavallinen paikka "hllantilaiselle" D:lIe, mutta musta. etsii alitetta j ennen D-sivustankehittämistä.) 0. e3 Re4 II. Rxe4 dxe4 (Lyönti II. - fxe4 tuli tietysti myös vahvasti kyseeseen. Selvää n, että valkea epännistunut avauksessa yleensä, minkä vuksi R-vaihta ei le syytä leimata varsinaiseksi virheeksl) 2. dxe5 Dxe5! (Paljn parempi kuin 2. - Lxc5, jta ei seuraisi 3. RqS? Lxe3, vaan 3. Rd2.) 3.. Rd4 Lf6 4. c3 (Valkea ei vinut välttää "au'kka"- d3.) 4. - Re5 IS. f3 exf3? (Musta lyö laimin edullisen siirrn 5. Rd3, jnka jälkeen lisäksi uhkaus e6-e5' n hyvin häiritsevä.) 6. Lxf3 Rxf3+ 7. Dxf3 g6 (Tämä siirt lisi hyvä, js musta ertnättäisi tteuttaa e-stilaan etenemisen, multa pelissä se sittautuu vaaralliseksi K-aseman heikennykseksl Mustalla n L-parin etu, mutta D-sivustan kehittäminen tuttaa vaikeuksia.) 8. a4 Td89. Tfdl Tb8 (Musta etsii nneaan kehitystavasta b6+lb7. Js hän lisi aavistanut, että valkea yht äkkiä äityy hienn uhraus- jd painstuspe>liin, hän varmaan lisi pelannut 9. - e5 ja js 20. Rb5, niin 20. -'- Txdl + 2. Txdl a6 tai hetikin a6.) 20. La3! Dxe3 (Varen vaara vähempi! Siksi DdS I ) 2'. Tael DaS (Eikä 2. - Txd4 22. Txe3! Txdl+ 23. Dxdl Lxe3 24. DdB+ja siirrn matti!) Musta D jutuu nyt tavat!maan ahdinkn.) 22. TeS Db& (22. - Da6 ) 23. a5 Da6 24. Re2 Txdl+ {Myös heti b5 li mahdllinen rat-

19 60 SUOMEN SHAKKI,un röyhkeidn aikeiden trjumiseksi.) 25. Dxdl b5? (25. - b6 lisi sisältänyt hukutuksen 26. Rb4 Db7 27. a6? De4[ ja siirt 26. Dd6 n sekin kestettävissä. Kaunis yllätys hauskine mattiperusteine'en esiintyy yrityksessä e5 26. Txe5! Lxe5? 27. Dd8+ Kf7 28. De7 + Kg8 29. Df8 matti, samin kuin pelijatkssakm.) 26. Lb2! e5 (El Lxb2?, kska 27. Dd8+ ja muutaman siirrn matti!) 27. Lxe5 Lb7 (27. - Lxe5! Häkeltynyt musta antaa kknaisen trnin.) 28. Lxb8 De6 29. LeS! (Kauniisti pelattu!) Lxe5 30. Dd8+ Kf7 3. Rd4 Lxd4(?) 32. Te7 + antautui. Virheellinen, mutta virkistävä peli: - O. Kai a. SUOMEN SHAKKI Smmitelmia ja lppupelejä 265 A.Iauregui 266 TuI. Blbehan 267 A. Fred (siirt) 6I 080. Kuningasintialainen peli Alkukilpailun 6. kierrs T. Sal, Sumi. J. R. Jhanssn, Islanti.. e4 Rf6 2. Re3 g6 3. e4 d6 4. d4 Lg7 5. RI Le2 e Re6 8. ds Re7 9. Rel Re8 0. Rd3 (Tavallisin menettelytapa n Le L!2 g5 3. Rd3 ja valkea ryhtyy K-siivellä hyökkäykseen. Mustan mcihdallisuudet vat surassa kuningashyökkäyksessä.) II. 4 (Tämä peli tapa n vähemmän käytetty. Ehkä sen tähden, että musta' vi vaihtaa keskustassa pari kertaa stilaat ja saada helpsti aikaan upseerivaihtja pelin tasittamiseksi.) II. - fxe4 2. Rxe4 exf4 3. Lxf4 Rf5 4. Lg5 Dd7 5. Lg4 Ld4+ 6. Rf2 (Valkea uhraa stilaan saadakseen hyökkäyksen. Siirta 6. Khl seuraisi: Rg3+ 7. Rxg3 Txfl+ 8. Dxfl Dxg4 ja mustalla n hyvä peli.) 6. - Lxb2 7. Tbl Lg7 8. Dd2 Da4 9. Le2 Rd4 20. Rg4 Txfl 2. Txfl Lxg4 22. Lxg4 Dxe4 (Nyt musta vitti tisen stilaan ja peli näyttää selvältä. Lisäksi valkean d-stilas näyttää menetetyltä.) 23. Ldl Rf5 24. Df4 Dd Khl DeS? (Ratkaiseva virhe. Oikea jatk n: LeS 26. Df3 Reg7 27. g4 Tf8[ 28. Dg2 ja mustaha n parempi peli.) 26. Df3 h5 27. g4 hxg4 28. Dxg4 e6 29. Le2 Tae8 30. Lf4 De7 3. Dxg6 Rd4 (Siirta 3. - DI7 seuraisi 32. Dxf7 + Kxf7 33. Rg5 + K- 34. Ld2 val,kean vitin.) 32. Lxd6 Rxd6 33. Rf6 + Dxf6 34. Txf6 Rxe2 35. Txd6 antautui.,- Tiv Sal. KIRJEPELIOSASTO... Jatk sivulta 63. Maatlelut Sumi --Englanti. TulO>ksia: G. A. Shbridge 0 Päivärnta. Pisteet: Sumi 4 / 2, Englanti 4 /2. Sumi-Itävalta. Tulksia: W. Pseh 2 R. Wikman, K. Mayrhfer 2 A: Kaasalainen. Pisteet: Sumi, Itävalta. Griinfeld-intialainen pulustus ICCF:n champinlukan kirjepehturnaus Pekka Massinen, Sumi-Pavel Kuchta, Tshekkslvakia.. d4 Rf6 2. c4 g6 3. Re3 d5 4. LI4 Lg7 5. e3 c6 6. Rf Tel (Siitäkin hulimatta, että mustan peli e-linjalla n tukeva). 7. -, DaS 8. Dd2 Rbd7 (Nyt vaikea saa e-linjan auki). 9. exd5 cxds W. Le2 Rh5 II. Lg5 Rdf6 2. Re5 Lh8 3. f4 a Te8 5. Del Rg7 6. g4 Re6 7. DM Rf Ld7 (Tistuvista pienistä epätarkkuuksista jhtuen musta n hilja,lleen jutunut yhä ahtaammalle.) 9. Rxf7i Kxf7 20. fxg6+ Kg8 (pclkk.) 2. gxh7 Rf8xh7 22. Ld3' Rf8 23. Rxd5! Dxd5 24. Lc4 Dxc4 25. Txe4 LbS 26,. b3 Lxe4 27. bxe4 bs 28. es Tae8 (Vaikka mustalla n klme kevyttä upseeria kuningattaresta, vaikeaha n ylivimainen asema). 29. I.:h6 Rg6 30. Dh3 e6 3,. gs RdS 32. DhS RdSe7 33. Tf6 [ Kh7 34. Txe6 as 35. Txe7 + 'rxe7 36. Lf8+ Kg8 37. Dxg6+ Kxf8 38. DfS+, musta antautui. -- P" M a s s jne n. I. Niemeuä (siirt) T. Sal (siirt) B. Mhaiskar 265. Mskvan alkukilpailun 3. kierrs , 4. pöytä I. N i e m elä li "hidellut" ensiesiintyvän Chilen suht. tunnettua 4. pöydän pelaajaa mitä lupaavimmin:. d4 Rf6 2. e4 g6 3. Re3 Lg7 4. e4 d6 5. f3 e5 6. ds Rh5 7. Le3 f5? 8. exf5 gxfs 9. f4 [ Rf6 W. fxe5 dxe5. LeS! Kf7 2. Le2 TeB 3. LhS+ Rxh5 4. Dxh5+ KgB 5. Rf3 Rd'l 6. Rg5[ Rxe5 7. Dxh'l+ Kf8 8. Dg6 KgB Rd3 20. Dh7+ Kf8 2. TxfS+ [ Lxf5 22. Dxf5+ Kg8 23. Tfl Rf4. Tähän lpettaa kisabulletiini pelin maininnin "valkea antautui". Tdellisuudessa Nieme,lä pelasi aseman D-syöttöä lukuunttamatta hunimman siirrn 24. g2-g3?? ja luvutti siirrn Dd8xg5! jälkeen. Sen sijaan 24. Rc3-e4!. jka uhkaa 25. Df5-h? +, 25. g2 -g3 ja tarvitta,essa myös 2,5. Df5-f7 + sekä 250. Re4-e5, lisi tunut kmean pisteen Mskvan alkukilpa'ilun 7. kierrs ,. pöytä: T. Sal li saavuttanut Argentiinan vahvaa kv. mestari Jul. B b c h a n i a vastaan tasavimaisen lppupeliaseman, jssa lisäksi lähetit livat eriväriset. Viimeksi tapahtuneet siir'rt livat: De7-b7 28. a2-a4 d5-d LbS-c6 Db7-b6 30. e3-e4? (30. LbS ja jpa 30, exd4 krjaisivat pisteen pulikkaan. Ymmärrettävää kyllä n, että Sumen mestari ei aavista vaaraa.) a7-a6,[ (V'OIkean L n "symmetrisesti" sulkeuksissa ja uhkaa 3. - d3, jten: 3. f2-f4 Db6- b3!! 32. f4xes d4-d3 33. Dcl-fl (Uhkasi De2+, jta nyt seuraisi 34. Kf3.) d3-d2 34. Le6-e8 f7-fs! 35. Le8-d7 (Ehkä musta erehtyy: 3'5. - dld? 36. Lxe6+ [) Db3-c2! 36. Ld7xe6+ Kg8-g7 37. Le6-b3! De2xb3 38. Dflxa:6 d2-dld 39. Da6-f6+ Kg7-g8 (Tai 39, - Kh7 40. De7 + Kg8 4. De8+ Kg7 42. De7 + Df7 jne.) 40. Df6xg6+ KgB-IB 4. Dg6xf5+ KfB-e7 42. a4-a5 Db3xb Kg2-h3 Ddl-g4+ ja "Tpi" uski Mskvan alku kilpailun 8. kierrs , 3, pöytä: A. F red li yritteliäästi ja idearikkaasti käsitellyl peliään Intian B. M h a i s k ar'i a vastaan:. d4 Rf6 2. c4 g6 3, Re3 Lg7 4. e4 d6 5. Le Rf3 Rbd7 7. Lf4 es 8. dxes Rxe5 9. De2 bs I W. exbs Rlxe4 [ II. Rxe4 Lf5 2. Ld3 Rxd3+ 3. Dxd3 d5 4. Rfd2 dxe4 5. Dxd8 Tfxd8 6. Rc4 Le6 7. Tel Td4 L8. b3 Ld7 9. b6 axb6 20. Rxb6 Te8 2. Rxd7 Txd7 22. Ke2 Ta8 23. a4 f5 24. Thdl Tb7 25. Tbl Le3 26. Tdel Ld4 27. Ld2 e5 28. g3 Td7 29. a5 Lxf2[ 30. b4 Ld4 3. b b6 f Kfl TbB 34. Tb3 Kf7 35. Te6. Tässä kriitillisessä asemassa Fred pelaa smmitelman, jsta lisi vinut tulla eräs shakkitaiteen he,lmiä: Lxb6 [[ 36. Texb6 Txb6 37. axb6 Txd b7 e3 3,9. Tbl ja kuvin asema n saavutettu. Peli jatkui Txh2? 40. Kgl Tg2+ 4. Khl Tb2! 42. Txb2 e2 43. b8d eld 44. Kh2 antautui. mutta hiensti ja ikein li Td2-!2+! 40. KH--gl (40. Kel Txh2[) Tf2-g2+ 4. Kgl-hl (4. Kfl? e Kel TgI+.) Tg2-b2!! 42. Tblxb2 e3-e2 ja nyt gh2:n jäljelläl aiheuttaa matinuhan, jten: 43. Tb2xe2 f3xe2 44. b'l-b8d e2-eid+ ja mustalla n kaikki vitnmahdllisuudet.

20 62 SUOMEN SHAKKI H. KaIpa. Balcrnel A. O'Kelly {siirt} H. Katas (siirt) L. Pachman (siirt) H. Grb 268. Lappeenrannan liittturnauksen. lukan 2. kauneus palkinnn sai H. K '0 I p '0 seuraavan smmitelman ansista. H. K '0 t a s pelasi pahaa avistamatta 6. e3-e4, Jta seurasi hyvin hallitusti Lf5l,e4! 7. f3xe4 Le7-g5 8. Dd2-dl Lg5xcl 9. Ddlxcl Ta8-c8 20. Dcl-d2 e6xd5 2. Lfl-e2 d5xe4 22 Dd2xd4(?) TcB-cl+ 23. Le2-dl Dd7xd4 24. Lf2xd4 Tclxdl+ (Myös Td8 25' Kd2 Txdl + Jne.) 25. Kelxdl Tf8-d8 mustan he.lphkin vilin, vaikkq valkea luvutti vasta enemmän kuin tisen mkman siirtja tehtyään Steinitzin muistturnauksessa Prahassa ja Marianske Laznessa 966 menetti suurmestari L. Pa e h m '0 n aivan valmiin pisteen ja samalla jaetun vittsijan tekemällä aibapulassa kuvinasemassa muka pulustavan siirrn. Le6- h3?? Rmanialainen mustilla tekaisi sen jälkeen klmen siirrn matin:. - - ReS--g4+! 2. Lh3xg4 Tf8-f2+ 3. Kh2-h3 TIl-hl matti! Pelin hedelmät lisi krjannut ikea mies, js. Lf5 tai. Tc8 yksinkertaisimmat viltsiirrt mainitaksme Götebrgin kngressissa 955 evättiin belgialaiselta A. O'K e y de 'G a I w '0 Y t a suurmestarin arv, mutta kehitettiin häntä vuden kuluessa kilpailemaan ahkerasti. Niin n tapahtunutkin, vaikka tdellisia suurturnauksia O:Kelly n pelannut vain yhden, nimittäin Zagrebissa viime vuden lpulla, jl- 0m tulksena li palkint. Pikkukilpailuissa sen sijaan n vittja tullut,ehtimiseen, esim. tämän vuden huhli-kesäkuussa Belgian mestaruusturnauksessa, Bgnr Regis'issä (3. kertaa peräkkäin), Dublin-Crk'issa (samin) ja Ostendessa, jsta näytteemme n. Vastusta,ja n vanha kv. mestari H. Gr b Ziiriehistä. VaIkean siirt 3.5. Dd2-e3 uhkaa 36. Td5-d8+, mutta siitä musta vähät välittää: Rf4xe2!! 36. Td4-d8+ Ta8xd8 37. Dc3xe5 Td8-d a6 (Kva uhkaus! Muista mahdllisuuksista mainittakt 38. Kbl Lb3 39. Ral? La2 matti ja 38. DeS Rd4 39. Tel Lb3 jne.) Re2--d4! 39. Kb2-c3 (Paras pulustus. Js 39. a7, niin Txe KaI Ta2+ 4. Kbl Tgb2+ ja kahden siirrn matti. Js taas 39. Tel, niin Txe Txc2 Txc2+ 4. KaI! Ta Kbl Td2 43. '07 La K-l Rb3 matti! Nyt n tarpeen smmitelman ydinsiirt, sillä Txc2+? 40. Kxd4 tai Rxc2? 4,0. '07 eivät käy.) c6- c5!! 40. as-a7 (Viimeinen siirt ennen ajan tarkistusta. Näytteitä smmitelman syvyydestä: 40. bxcs b4+ 4. Rxb4 RbS mahi! tai 4. Kxb4 Rc6+ ja 40. Db8+ Kh7 4. bxcs Rxe2 42. a7 b Dxb4 Rxb4 44. a8d Ra2+ tai 4. '07 Txc2'+ 42 Kd3 Le Ke3 Tc Kf4 f6! taikka 4. Tel Txc Txc2 Txc Kd3 Lc Ke3 Te Kf4 f6 46. Db7 Kh6 jne. Pelisiirta seurasi neljän siirrn matti.) Td2xc2+ 4. Kc3-d3 Le6-c Kd3-e3 Tc2-c Ke3-.4 Tc3xf3 matti! Suurmestarin arv tuli Mskvan kngressissa. SUOMEN SHAKKI KIRJE'PELIOSASTO Timittaa PAAVO LIHTONEN Helsinki, Fredrikink. 60 A 24 OLYMPIA TURNAUKSEN TULOKSIA. pöytä: Päivärinta Maht (Be,lgia), Arlauskas (Australia) /2 Päivärinta. 2. pöytä: A. G. Ojanen 2 M. Christensen (Tanska), Ojanen n Ends-elins (Australia).. 3. pöytä: Nielsen (Tanska) G Massinen. 4. pöytä: Wikman Stth-Jensen (Tanska), Wikman 0 Andreasen (Fär-saaret), Frang (Nrja) I Wikman. S. pöytä: L&gland N. Christensen (Tanska). 6. pöytä: Hannu.la 0 Olsen (Tanska). Pisteet: Nrja 4 2, Tanska 2, Jugslavia 0 f2, Belgia 8, Australia 8, Sumi 6, Fär-saaret 4. I.C.C.F:n henkilökhtaiset turnaukset. ICCF:n henkilökhtaisissa turnauksissa sumalaiset pelaajat vat nnistuneet '2rittäin hyvin, niinkuin alla ].e'va luettel sittaa: Champin lukka: ryhmä G. L&gland 6 (maksimi l ) R Wikman 4 2 lukka: Y. Penttinen A. Mustnen 6 () A. Björkqvist V. Niemi 5 II lukka: K. Aalt 4 / B. Jäderhlrn 6 () 25.. K Aalt O. Uskelin 6 () III lukka V. Räsänen 4 /2 63 J " M. Virtanen 5 /2 Näiden tulsten perusteella asianmaiset pelaajat n krtettu ylempään ukkaan ja Champinlukan vittaja G. L&gland n ikeutettu sallis,tumaar: seuraavaan MM-karsintaturnaukseen. Onnittelemme! Eurppa Cup-turnaus ll.mittautumisaik-a Eurppa Cup-turnaukseen päättyi viime ke,väänä Turnaukseen sallistuu 428 pelaajaa 24 Eurpan valtista. Champinlukassa n 3,3 ryhmää, mestmilukassa 35, I lukassa 53, II lukass'u 37 ja III lukassa 46 ryhmää. Sumesta n turnaukseen sa.llistunut suhteellisen runsaasti pelaajia: champinlukkaan n ilmittautunut 5, mestarilukkaan 9, lukkaan 8, II lukkaan 8 ja II! lukkaan 9. Eurppa-turnauksia timeenpanna.an jatkuvasti edelleen, jten niihin vi ijmittautua millin tahansa saminkuin ICCF:n turnauksiinkin. Saavutukset Eurppa-turnauksissa vat vimassa myös ICCF:n turna.uksissa ja päinvastin. Niillä ei le muuta era kuin se, että Eurppa-turnaukseen saavat sallistua ainastaan Eurpassa asuvat pelaajat, ICCF:n turnauksiin pelaajat kaikista maansista. Turnausrnaksu kummassakin ryhmässä n mk. Turnausten järjestäjät vat tsin ilmittaneet alemman maksun Sumen rahassa laskiessaan maksun virallisen kurssin mukaan, multa Sumen Pankki antaa valuuttaa närhin tarkituksiin ainastaan matkavaluuttakurssin mukaan, mistä siis eravaisuus jhtuu Turnausilmituksia kumpaankin ryhmään vasta'urlottaa P. Lihtnen, Fredrikinkatu 60' A 24 He.lsinki. Jatkuu sivulla 60.

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE Matematiikan ke 5.6.014 Nimi: Henkilötunnus: VASTAUSOHJEET: 1. Keaika n tuntia (kl 1:00 14:00). Kkeesta saa pistua aikaisintaan kl 1:30..

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

LASTEN NÄÄSHALLI CUP 2009

LASTEN NÄÄSHALLI CUP 2009 järjestää LASTEN NÄÄSHALLI CUP 2009 Sunnuntaina 24.5.2009 KILPAILUPAIKKA KILPAILUUN ILMOITTAUTUMINEN KILPAILUMAKSU Nääshalli, bud 4 (Näsijärvenkatu 8, Tampere). Viimeinen ilmittautumispäivä n perjantaina

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja.

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja. KARAMBOLEN SÄÄNNÖT Kolmen vallin kara Yhden vallin kara Suora kara - Cadre YHTEISET SÄÄNNÖT KAIKILLE PELIMUODOILLE 1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Johtokunta esittää etelän lohkon valintakokeiden järjestämistä erillisinä kokeina ja piirimestaruuskokeiden siirtämistä tammi helmikuulle.

Johtokunta esittää etelän lohkon valintakokeiden järjestämistä erillisinä kokeina ja piirimestaruuskokeiden siirtämistä tammi helmikuulle. Lunais-Sumen Ajkirayhdistys ry 1 VUOSIKOKOUSKUTSU Lunais- Sumen Ajkirayhdistyksen sääntömääräinen vusikkus pidetään keskiviikkna 12.3.2014 kl 18.00 Pöytyällä, Riihiksken mets.yhdistyksen Riistatuvalla

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta Meikäläiset Me Itse ry:n jäsentiedte 2. 2015 Kuvaaja Laura Vesa Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Me Itse ry Liike itsenäisen elämän pulesta Raha-autmaattiyhdistys tukee timintaamme Sisältö Vaikuttaminen

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Bridgen peruskurssi/eto Harjoitusjaot 1(5) Raija Tuomi 2. oppitunti

Bridgen peruskurssi/eto Harjoitusjaot 1(5) Raija Tuomi 2. oppitunti Bridgen peruskurssi/eto Harjitusjat 1(5) Raija Tumi 2. ppitunti JAKO 1 9 tikkiä ilman valttia, pelinviejänä phjinen (3NT/N) Jak 1 762 N/- Q54 AK5 853 KQJ3 QJ1094 J982 N K3 J8 W E 10964 A1096 S 52 AK A1076

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin PubMed pikapas 1. Yksinkertainen haku 2. Rajaukset 3. Advanced Search 4. Haku MeSH-termein 5. Hakutulksen käsittely, tulstus ja lajittelu 6. Tietyn viitteen etsiminen 1. Yksinkertainen haku, haku vapain

Lisätiedot

RUOKASUOLA- JA RASVAPITOISUUS OULULAISTEN KOULUJEN YM. VASTAAVIEN LAITOSKEITTIÖiDEN LAATIKKORUOASSA 1994

RUOKASUOLA- JA RASVAPITOISUUS OULULAISTEN KOULUJEN YM. VASTAAVIEN LAITOSKEITTIÖiDEN LAATIKKORUOASSA 1994 RUOKASUOLA- JA RASVAPTOSUUS OULULASTEN KOULUJEN YM. VASTAAVEN LATOSKETTÖiDEN LAATKKORUOASSA 1994 kaupunki Ympäristövirast Raprtti 2 /1994. - Oulun Oulu 1 RUOKASUOlA- JA RASVAPTOSUUS OULUlASTEN KOULUJEN

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Yhdistyksen perustamispäätös tehtiin 10.11.1998 ja se rekisteröitiin 4.5.2000 numerolla 179069. Yhdistyksen Y-tunnus on 2107671-7.

Yhdistyksen perustamispäätös tehtiin 10.11.1998 ja se rekisteröitiin 4.5.2000 numerolla 179069. Yhdistyksen Y-tunnus on 2107671-7. 1/6 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 PERUSTIEDOT YHDISTYKSESTÄ Pr Espnjki ry, Pr Esb å rf n situtumatn Espnjen vesistön vaikutusalueella timivien rekisteröityjen kansalaisjärjestöjen ja kalastuskuntien mudstama

Lisätiedot

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October ICOM CECA & UMAC Annual Cnference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 Octber Matkaraprtti Mari Jalkanen Tampereen musepalvelut, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE Osallistuin

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa;

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa; VITAPIIIASKUT II Tarkastellaan sinimutista vaihtjännitettä ja vaihtvirtaa; u sin π ft ja i sin π ft sekä vaihtvirtapiiriä, jssa n sarjaan kytkettyinä vastus, käämi ja kndensaattri (-piiri) ulkisen vastuksen

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

RYHMÄT JA TEHTÄVÄT. Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut

RYHMÄT JA TEHTÄVÄT. Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut RYHMÄT JA TEHTÄVÄT Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nurispalvelut YLEISTÄ Twist-ryhmistä kaksitista n teemallisia ja viisi n perustwist-ryhmiä. Kaikkien ryhmien tehtäviin kuuluu lisäksi siivusta ja

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Twist on iisalmelaisten 7- ja 8-luokalta pääsevien oma kesätyö. Twist-hakuaika on Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut

Twist on iisalmelaisten 7- ja 8-luokalta pääsevien oma kesätyö. Twist-hakuaika on Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut Twist n iisalmelaisten 7- ja 8-lukalta pääsevien ma kesätyö. Twist-hakuaika n 27.2. - 31.3. Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nurispalvelut . Twist-paikkja n kesällä 2017 yhteensä 100. Ryhmiä n yhteensä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni PAKKAUSSELOSTE Livensa 300 mikrgrammaa/24 tuntia deptlaastari Teststerni Lue tämä pakkausselste hulellisesti, ennen kuin alitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausselste. Vit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA Ssiaali- ja terveysministerid n valmistellut esityksen laiksi Paras-lain velvitteiden jatkamisesta. Kunta-ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PHJIS - KAR JALA SAIRAAHIT - 1 (2) JA SSIAALIPALVLUJ KUTAYHTYM Ä Jhtajaylilääkäri Itä-Sumen aluehallintvirast Kirjaam PL 5 511 MIKKLI Viite: AVI: n lausunt - ja selv ityspyyntö 15.9.214 Dnr ISAVI/443/5.7.5/213

Lisätiedot

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja L4 Tmmi Pekanja Ensihidn kenttäjhtaja Mikä L4? Timintaa käynnistellään Erilaisia timintamalleja käytössä valtakunnassa Ensihitasetus Hätäkeskusuudistus Kentän kulutus- ja pätevyysvaatimusten muuttuminen

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

Kevätrasti 2012. Toimittajan alkusanat

Kevätrasti 2012. Toimittajan alkusanat Kevätrasti 2012 Nurten Juklan jukkue vudelta 2010: Suvi Riihuhta, Vili Srmunen, Lauri Hyttinen, Henry Varis, Rpe Srmunen, Inkeri Hyttinen ja Saija Seppä. Kuva: Esa Hnknen. Timittajan alkusanat Luet parhaillaan

Lisätiedot

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP)

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP) ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Prgrammes (IP) Hakuhje Talussi ja budjetinlasku 2012/13 INTENSIIVIKURSSIN TALOUSSÄÄNNÖT Intensiivikurssin tuen piiriin laskettavat kulut n vitava tdeta jälkikäteen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista?

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista? Miksi sumalaisten syntyvyys n alhaista? Ehkäisyvälineet Naisten kulutusajan pidentyminen Krkea aviitumisikä krkea synnyttämisikä, mikä heikentää hedelmällisyyttä eivätkä naiset enää ehdi tehdä mnta lasta

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

Liikkuva koulu Ruosniemessä

Liikkuva koulu Ruosniemessä Liikkuva kulu Rusniemessä Rusniemen kulu Kulu sijaitsee Prin phjissassa, nin 7 km Prin keskustasta. Oppilaita n 337 vusilukilla 1-6. Opettajia n 19. Liikunta n keskeisessä asemassa kulun timintakulttuurissa.

Lisätiedot

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva kulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä kulupäiviä Kuvat: Liikkuva kulu / Juni Kalli Liikkuva kulu -hjelmassa n tärkeää lisätä liikettä ja vähentää istumista kulupäivän aikana ppilaiden sallisuus

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet,

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet, 1(7) Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdllisuudet, 31.5.2016 Suunnittelu ja päätöksentek Ryhmä 1 Ossi Ah Helena Alatarvas Ask Alppi Henry Haglund Eila Henrikssn Maisa Hietikk Sirpa Sulku pj Anja Nr,

Lisätiedot

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT sivu 1 / 10 3 pistettä 1. Kuinka monta pilkkua kuvan leppäkertuilla on yhteensä? (A) 17 (B) 18 (C) 19 (D) 20 (E) 21 Ratkaisu: Pilkkuja on 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 3 + 2 + 3 + 3 = 19. 2. Miltä kuvan pyöreä

Lisätiedot

081 JÄÄRATA 2014 081.1 MÄÄRITELMÄ

081 JÄÄRATA 2014 081.1 MÄÄRITELMÄ 081 JÄÄRATA 2014 081.1 MÄÄRITELMÄ 081.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT 081.2.1 Mttripyörät 081.2.1.1 ATV (Nelipyöräinen mttripyörä) 081.2.2 Kilpailulukat 081.2.3 Samalla mttripyörällä kilpaileminen eri

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

ZA5912. Flash Eurobarometer 382 (Rail and Urban Transport Passenger Satisfaction) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5912. Flash Eurobarometer 382 (Rail and Urban Transport Passenger Satisfaction) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA9 Flash Eurbarmeter 8 (Rail ad Urba Trasprt Passger Satisfacti) Cutry Questiaire Filad (Fiish) FL 8 - Rail - FIF D Mikä ik lette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaaja sukupuli Mies

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Palkkataso ja kokonaiskysyntä työttömyyden selittäjinä Suomessa 1963-1996

Palkkataso ja kokonaiskysyntä työttömyyden selittäjinä Suomessa 1963-1996 Kansantaludellinen aikakauskirja - 93. vsk. - 1/1997 Palkkatas ja kknaiskysyntä työttömyyden selittäjinä Sumessa 1963-1996 MKA LNDEN VTT, vs. prfessri Helsingin ylipist, kansantalustieteen laits 1 Jhdant

Lisätiedot

LUUNTIHEYSMITTAUS. www.pkssk.fi

LUUNTIHEYSMITTAUS. www.pkssk.fi 1 (5) LUUNTIHEYSMITTAUS Hakusanat/synnyymit: fysilgia, steprsi, luukat, DEXA, DXA, luuntiheys, murtuma, lnkkamurtuma, T-scre, Z-scre, murtumariski, seulnta, D-vitamiini. 1. YLEISTÄ Osteprsi eli luukat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

-::::::::::::~:; t{ A I ::: c: ...,- '"0 ... z - ~ Z. :;:0... > ["T'l ~ ...,c :;:0. Suomen Aliopseeriliiton vuoden 1931 tulo- ja menoarvio.

-::::::::::::~:; t{ A I ::: c: ...,- '0 ... z - ~ Z. :;:0... > [T'l ~ ...,c :;:0. Suomen Aliopseeriliiton vuoden 1931 tulo- ja menoarvio. Liite N: 3. Sumen Alipseeriliitn vuden 1931 tul- ja menarvi. T u j a: 1) Jäsenmaksut 2,3 jäsentä a 1:- 2) Urheilutult. 3) Laatikkkeräys. 4) Alasastjen liitn vusipäivänä liitn hyväksi pitämistä juhlista

Lisätiedot

- ONCELMAT JA PARANNUSEHDOTUKSET

- ONCELMAT JA PARANNUSEHDOTUKSET RATTJUOPUMUKSEN ALKOHOLMAARTYKSET SUOMESSA - ONCELMAT JA PARANNUSEHDOTUKSET P,]T.]R T]RKSSON Alkhlihumala heikentää ajtaita j a aiheuttaa nnettmuuksia. Humala-asteen nustessa riskit kasvavat. Aikaisemmin

Lisätiedot

Käyttövoimasta erottaminen

Käyttövoimasta erottaminen 2011 Käyttövimasta erttaminen Mies puristui betnitutetehtaassa autmaattikäytöllä lleen kuljetinpöydän ja sen pysäyttimen väliin (TOT 24/08) Kneenhitaja li hultamassa betnituteknetta, jnka levynsyöttökuljetin

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot