SHAKKI. Suoml!.n i!l II 1. ( N:o 5-6 LOKAKUU 1956)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SHAKKI. Suoml!.n. ...- i!l II 1. ( N:o 5-6 LOKAKUU 1956)"

Transkriptio

1 Suml!.n...- i!l II ( N: 5-6 LOKAKUU 956) SHAKKI XII shakkilympialaisten jhta jukkueiden kapteenien kkuksessa Mskvassa 30. B Henkilöt (vasemmalta): M. Berman, Rchlin, F. Rgard, tri H. Björk (vain pää näkyvissä, A. Ilmakunnas, I. BndarevskL tri Zapler ja kreivi dal Verme.

2 ARI ILMAKUNN AS: LAUSUNTONI MOSKOVAN SHAKKIOlYMPIALAISISTA Maailman Shakkiliitn varapresidentti A. m aku n n a s palasi ruvineen lentteitse Msk vasta, jssa hän timi Sumen valtuutettuna kngressissa ja XII shakcilympialaisten ylitumarina viipyen matkalla viisi viikka. Heti saapumisensa jcilkeen pyysimme häneltä lausunta yleisvaikutelmistaan nciistä kk maailman mielenkiinnn khteena lleista SUUT kisista ja lemme häneltä saa.neet seuraavan vastauksen Su- "-- Shakissa julkaistewa.ksi. _J Samat kysymykset vat esitetyt minulle viime päivinä kisjen lähetessä lppuaan ja niiden päättymishetkellä sekä sen jälkeenkin niin lukuisasti ja niin mnelta tahlta, että juduin tdellakin arviimaan ja parhaan kykyni mukaisesti puntarimaan yleistilitystä näistä shakkimaailmaa kiinnstavista Mskvassa vietetyistä suurista shakkijuhlista. Antaakseni yleisvastauksen lin sisällyttänyt arviintini päättäjäispuheeseeni kisjen juhlallisissa mhalien jaktilaisuudessa. Ensi ks i vahvin ja yleisin vaikutelmani li, että niin Maailman Shakkiliitn XXVII kngressi kuin sitä seurannut XII shakkilympiadi livat ja jäivät niin katsjain kuin niihin sallistuneiden mieleen hyvän tahdn juhlina. Paras tdistus siitä li 34 kansakunnan santt. Osanttajat - valtava yhdistelmä kunkin maan ammateista ja yhteiskuntapiireistä - saapuneina maapalln erikuimilta tulivat erinmaisesti timeen kielellisistä vaikeuksista hulimatta niin isäntien kuin tistensa kanssa. Mitä ei sattu sanin selvittää, sen ilmensivät käsien liikkeet ja muutkin eleet ja se mitä tämän jälkeen lisi vielä llut santtavaa, se krvattiin sydämellisellä hymyllä - jnka merkityksestä kukaan ei vinut erehtyä! Ti s ek si miesten jukkuemaailmanmestaruuskilpailu - ja etenkin juuri nyt vietetty - n sittanut valtavaa kansainvälisten shakillisten yhteyksien laajenemista. Tämä n lunnllisena seurauksena shakin levenemisestä kansjen keskuudessa kaikissa maailmansissa. Tdistuksena tästä li myös kngressissa tehdyt ilmitukset uusien maiden aikeesta liittyä Maailman Shakkiliittn. K 0 m ann e k s i tahtisin yhtenä päättyneen shakkilympiadin saavutuksista a- leviivata sen taiteelliset ja urheilulliset saavutukset, jita vitiin merkitä hyvin mnen jukkueen peleissä. Ei ainastaan läsnälijat Mskvassa, vaan shakin harrastajat kautta kk maailman vat vineet nauttia nykyaikaisten tieditusvälineitten avulla kilpailujen saavutuksista. Erikisesti minua n ilahduttanut nurten mestarien esiinmarssi ja kilpailijakaartin nurentuminen. Tämä takaa shakkikulttuurin kehityksen vastaisuudessa. Ne j ä n n e k s imiesten jukk\j"emaailm,:mmestaruuskilpailu n kilpailumutna saanut kk shakkimaailman jakamattman kannatuksen. Niihin saavutaan kustannuksista ja matkavaikeuksista välittämättä ja kansat kilpailevat niden järjestämisikeuksista. Maailmanmestari vi niissä jutua vertaamaan pelitaitaan tuiki tuntemattman kanssa ja saada terveellisen petuksen, jta h2nkilökhtaisissa kilpailuissa ei juuri tapahdu, sillä lukuisat karsinnat estävät yllätykset, jtka shakkilympiadissa vat mahdlliset. L 0 p u k s i tahtisin alleviivata sen tsiasian, että näissä suurkisissa vallitsi 8hakillisen tveruuden ja yhteisymmärryksen henki sekä syvä harrastus työskennellä yhdessä rauhanmaisen yhteistyun hyväksi kansjen kesken shakin alalla. Nämä tsiseikat arvstaisin yhd2ksi XII sh<lkkiympiadin suurimmista kulttuurisaavu t uksista. sut/len - A K,{ Sumen Keskusshakkiliitn, Sumen Shakkiliitn, Työväen Shakkiliitn ja Sumen Tehtäväniekkjen äänenkannattaja N: 5-6 SUOMEN SHAKKI Hei s i n k i Messeniuksenkatu 7 B 50 Puh Päätimittaja A L TT I S A LOI L A TILAUSMAKSU 956 / vsk. 500 mk Ulkmaille 600 mk Ilmestyy 8 numera POSTiSIIRTOTILIT Sumen Sh.kki Altti Salila Osite HELSINKI XII SHAKKIOLYMPIALAISET tvskvassa Maailman Shakkiliitn päätöksen mukaisesti XII shakkilympialaiset järjestettiin Neuvstliitn timesta Mskvassa tsikssa mainittuna ai;kana. Ensimmäisen kerran Neuvstliitt timi näiden kisjen isäntänä, jka li sitäkin lunnll'isempaa, kun isänti:imaan shakkij'oukkue kahdesti peräkkäin 'On v'oittanut edeuisissä kilpailuissa ja lisäksi Neuv'Ost'Oliitt'O n jka suhtees,s,a llut j'ohtavana shakkimaana kautta aik'ojen. Shakkilympialaisiin Neuv'Ost'Oliit'On jukkue sallistui ens'immäisen kerran Helsingissä v. 952, tistamiseen Amsterdamissa v. 954 ja niinkuin tiedetään, n shakin maailmanmestarin titteli siitä alkaen kun siitä Maailman Shakkiliitn timesta ryhdyttiin 'kilpailemaan, llut sekä nai's'ten että miesten ja lisäksi myös nurten salta Neuvstliitn pelaajilla. Neuvstpelaajien vakuuttava,t saavutukset ja heidän listelias lahjakkuutensa sha;kiuisilla areen'oi.lla n llut kk maailman suuren mielenkiinnn khteena. Lunnllisena seuraamuksena li, että ennätysmäärä kansakuntia halusi lähettää jukkueensa M'Osk'Ovan shakkilympialaisiin hakemaan ja saamaan paikan päältä kkemuksia ja ppia venäläisten pelaa'jien suuren shakkitaidn salaisuuksista. Ai'kaisemmat Maailman Shakkiliitn sujejuksessa lleet shakkikisat vat pelatut seuraavasti: v. 927 Lntssa (6 jukkuetta), 928 Haagissa (7 jukkueua'l, 930 Hampurissa (8 jukkuetta), 93 Prahassa 09 jukkuetta), 933 Flkestnessa (7 jukkuetta), 935 Vars'Ovassa (20 jukkuetta), 937 Tukhlmassa 09 jukkuetta), 9G9 Buens Airesissa (27 jukkuetta), 950 Dubrvnikissa (6 jukkuetta), 952 Helsingissä (25, j'oukkuetta) ja 954 Amsterdamissa (26 jukkuetta). Nyt li Mskvassa mukana 34 jukkuetta, jka n kisaennätys ja erittäin hyvä sellainen, sillä Maailman Shakkiliitssa tällä hetkellä n 52 jäsenvalta.kuntaa. Su'Omen jukkue n sallistunut shakkilympialaisiin kahde,ksan kertaa, nim. Lntssa, Hampurissa, Varsvassa, Tukhlmassa, Dubrvnikissa, Helsingissä, Amsterdamissa ja Mskvassa. Tässä yhteydessä n tietysti syytä muistaa - ja myös mainita - santlmme Pariisissa v. 924 pelattuun kansain shakkikilpai-

3 28 SUOMEN SHAKKI luun, jdnka yhteydessä myös Maailman Sh" k k liilll perustettiin ja jnka perustajamaiden jdukssa maamme li edustettuna. Pariisissa maatamme edustivat Anatl ''.': c h 8 P u r n 0. f f ja Erik M a m b e r g. Mutta tätä kilpailuahan ei las.kel :;hakkilympialaisten numerintiin jdka, niinkuin edellä mainittiin, alitehiin l.nln kisista v ' Lisäksin mainittava, että saksalaiset jiirjestivät urheilun lympialaistensa yhteydessa v. 93<6 kansainväliset sha kkikilpcli.lut, jihin sallistui 2:n kansakunnc::n jukkueet, niidn jukssa myös Su!llen jukkue (E. Böök, R. KrDgius,. Sc:>lm, T. SaID,.. HelhmD, K. Ojanen, O. Kil'O, E. Gandlin, B. Breider ja L. CDllIander). Tatakm blpmlua.n epävirallic:c',;li kutsuttu shakkilympialaisten nimellä, mtta.virallisesti se ei sitä Dllut. Miinchenissä ajalla pelatssa kilpailussa J.ukkueemme selviytyi 2. tj]cllle 75 pisteellä, vittajalla (Unkarm jukkueella) li JO, / 2 pistettä. Pariisin ja Miinchenin kilpailuja lukuuntlcxrtllt tteamme sumalaisia shakkilympiapelaajia levan tähän mennessä kcxikkiexan 22. Heistä yhden kerran Dsallistuneita 3, kahdesti 3, klmasti 3, neljästi jcx viidesti. Pelaajiemme lympiatuldksista. saisi mielenkiintisen tilastnkin sitä ei liene kukaan kskaan lasbenut - mutta tällä kerralla riittäköön kuitenkin santtajien nimien luette.leminen (suluissa sallistumisen vudsiluku): l\ntl T s che p u r n f f (927), Ein. Hei I i m 0 (l927), Birger R 0. S rn u ss 0 n (927, 930, 935), Jussi Terh. (927), Ilmari Rahm (W30), Th. GcxuJin (930.,937), H. Larsen (930), Eer E. Böök 0935,937,950.,952), Urn.ri SDlin (935, 937), Ragnar KrDgius (935), Tiv. Sal (l9g5, 937, 952, 9.54, 956), Kaarle Ojane n 0937, 950, 952,,956), Rein. N i e m i (9500), Sini I-I e e (950), Ilmari N i e me ä 0950, 952" 956), Harras Hei k i n hei rtl 0. (950)" Osm. Kai l 0. (952), Aats FT e d 0952, 954, 956), Jrma V e s t " r i n en (954), Olavi K a taj i s t 0 (954), Matti Ra n t 0. n e n (954, 956) ja Veikk - ä n n i n e n 0956,). KisDihin Dsallistuneet jukkueet jaettiin neljään aikukilpailuryhmään seuraavasti: pidetyssä jdukkueiden kapteenien k.kduksessa nämä salaisessa äänestyksessä antdivat jkaiselle Dsallistuvalle jdukkueelle ve,rtailuluvun, jdiden perusteella jdukkueet määräytyivät vahvuusjärjestykseen ja siten matemaattis'esti mahddnisimman tasavahvuishn ryhmiin jaettavaksi. Äänestykse,en Dsallistui 29 kapteenia ja Maailman ShakkiliitDn j. kilpailujen ylintä jhta. NumerDmme kansikuva n tästä tilaisuudesta (jdhd.n pudleiselta sivusialta, kapteenien istuessa kuvassa näkymättömästi jdhtda vastapäätä). Äänestyksessä esrm. SUDmi sai 5Bl pistettä, jdnka perusteella tdimikunta vdi tddeta meidän vahvuudeksi arvididun tilan. TDimikuntaan kuuluivat presidentti F. R 0. g 0. r d, kisajdhtd ja kapteenien valitsemat tri T. F!. 0. ri. n (Unkari), A. K 0. t 0. v (NeuvDstDliitt. ja H. J. van S tee n i s (HDllanti) R y h mä (suluis'sa jdukkueen kdkddnpan.): Bulgaria (N. Padevski, N. Minev, A. Klarv, G. Tring.v, A. Tsve.tkv, Z. Mi Ie.v). Neuvstliitt (M. Btvinnik, V. SmyslDv, P. Keres, D. Brnstein, M. Taimanv, E. Geller). Nrja (A. VestDl, O. B. MDrcken, P. O. l.indbldm, S. IDhannessetl, Y. Barda, E. RDjahn). Puert Ric (A. C. RDmerD, M. C. RDmerD, O. S. Pl. Odiz, P. Reissman, F. P. Fabregas, P. J. BDrras Blasc). Pula (B. Sliwa, K. Plater, R. DWDrzynski, J. GrDmek, G. Szpir, W. Balcarek. Rutsi (G. Ståhlberg, A. Stenberg, K. Sköld, G. Backlund, M. llle,. Ljungquist). Saar (0. Benkner, G. LDrsDn, P. Schmitt, G. BDth, W. l'nlz, E. Weichselbaumer). Sveitsi (E. Bhend, M. Blau, H. J.hner, D. Keller, r:. W"ltl!ur, P. Miiller). SUOMEN SHAKKI 29 R y h m ä 2: Hllanti (B. Jan van Steenis, H. Kramer, H. BDuwmeester, W. Jan Miihring, A W. Hamming, L. Prins). Israel (M Czemiak, H. J. PDrath, J AIDni, M. Oren, Sh. Smiltiner, J. DDbkin). Itävalta (K. RDbatsch, A. Diickstein, O. Kinzel, J. L.kvenc, A. Prameshuber, H. Busek). Jugsla.via (S GligDric, A. MatanDvic, B. IvkDv, N. Karaklajic, B. Milic, B. Djurasevic). Ranska (0. Bems,tein, A. L. Mulfang, Cesar E. BDutteville, G. Bd. Nradunghian, S. Ch. Burstein, H. F. J. Catzzi). Sktlanti (W. A. Fairhurst, M. FallDne, G. McGwan, A. Aird Thmsn,. MiddletDn, M. Rse). Tanska (B. Larsen, Ch. PDulsen, E. Pedersen, J. EnevDldsen, A. Ingerslev, A. Nielsen). Ulk Mnglia (Jugder, Jamsram, Mm, TumDurbatr, Haschell, Tserendagva). Ryhmä 3: Argentiina (M. Najdrf, H. Pilnik, J. Blbchan, O. Pan n, P. Sanguinetti, B. Wexler). Chile: (A. Flres, M. Letelier, B. Ader, A. Jaurequi, L. Mallet, P. Himenes). Englanti (H. Glmbek, J. PenrDse, R. G. Wade, Ph. S. Milner-Barry, P. H. Clarke, A. Philipps), InHa (R. Bhargav Sapre, D. Venkaiya, R. Cupta, B. P. Mhaiskar, S. C. Dus, S. V. Raman). Islanti: (F. Olafssn,. R. Jhanssn, B. Möller, F. Thrbergssn, S. Gislasn, A. Gudmundssn). Irlanti (J Walsh, R. Grgan, E. Maher, Dumphy, B. Reilly, Russell) Luxemburg (A. Cnrady, L. Schneider, G. Philippe, P. Kremer, F. Wantz, Ch. Derner). Länsi-Saksa (L. Schmid, W. Unzicker, W. Niephaus, K. Darga, G. Pfeiffer, R. Teschner). Sumi (Kaarle Ojanen, Tiv. Sal, Matti Rantanen, Aats Fred, Veikk. Hänninen, Ilmari Nieme,]ä). Ryhmä 4: Filippiinit: (G. Badilles, F. Kampmanes, K. Benites, P. Kards). Belgia (A. O'Kelly de Galway, H. van den Breck, J. Bey, A. Dunkelblum, G. Thibaut P. LimbDs). Iran (D. Assm, Y. Saivat, A. Ltfee, A. Navvabee, K. Mstalavee, Samsami). Itä-Saksa (W Uhlmann, S. Dittman,. Hermann, B. Kch, H. Platz, K. Fuchs). Klumbia (L. Sanchet, A. Degriff, S. Cuellar, P. Velandia). Unkari (G. Barcza, L. Szab, P. Benkö, M. Bely, L Prtisch, G. Szilagyi). Kreikka (T. Siaperas, A. Aggs, S. Lverds, A. AnastassDpuls, F. Mastichiadis, C. Pavlats). Rmania (. Balanel, O. Trianescu, V. Ci.altea, M. Radulescu, B. SODS, T. Ghitescu). Tshekkslvakia (. AIster, J. Selc, M. Filip,. Jezek, L. Pachman,. Rejlir). Siinä kisjen järjestelyn taholta saamassamme mnisteess., jsta edellä leva nimiluet!e,l n pimittu, saattaa 00'0. virheitä, jita emme ehkä le saaneet tarkistetuksi, jka lukijome kaiken varalta mainittakdn Tässä mnisteess. mm. pelaaj=me AatDs F red i n nimi kuului seuraavasti: F. J. AatDs ja kv. mestarimme Kaarle 0 jan e n kulki papereissa yleensä Ojynen nimisenä. Tällaiset erehdykset vat kieli vaikeuksista jhtuen mahddllisia ja varsinkin venäjänkielisestä telmtistä meikäläisen n Dllut erittäin vaikeata saada henkilöni-

4 30 SUOMEN SHAKKI Yleiskuva Shakkilympialaisten avajaisista. miin ikeita mutj. Jskus salti eri nimien smankltaisuus iheuttaa päänvarvaa, e,sim. nimissä Phi.lipps (Englanti), Philippe (Luxemburg), Filip (Tshekkslvaki) ja samaan ktegrian liittyy tietenkin vielä maan nimenä Filippiinit I Mskvan shakkilympialaisten yhjhtjn timi Maailmn Shkkiliitn Neuvstliitn lue en varapresidentti V. Ra g 0 s i n, ylitumrin Keski-Eurpan varapresidentti Ari m 0 kun n a s apulisinaan kansinväliset shkkitumrit V. Ala tr t s e v ja. G ar g u n 0 v, turnausjhtjna suurmestari I. B 0 n d 0 r e v s k i pulaisenaan N. K 0 s h k a d a m 0 v, turnuslehden päätimittajan. A b ra m 0 V j hänellä viisi nimettyä apulist. Turnauslehli ilmestyy kssa 2 X30 sm. venäjänkielisenä pinksena 20 numerna j rnsknkielisenä painksena viitenä numerna. Tumrineuvsln kuuluivat V. Ragsin, A. Ilmkunnas,. Grkulv, V. Alatartsev, I. Bndarevski sekä kapteenien kkuksen vlitsemat W. A. F a i rh u r s t (Sktlanti), S. G i g 0 r i c (Jugslvia), M. Nai d 0 f j (Argentiina),. P a c h m 0 n (Tshekkslvki) j. S z a b 0 (Unkari). Sumalaisjukkue.en kapteenina timi kk kisjen ajan kv.shkkitumri Ein Hei i m 0 Iisalmesta. Jukkueemme avustajan lkukilpilun jn kv. mestari Osm Kai 0 ja lppukilpilun ajn shakkimestari Ol vi K 0 t 0 j i s t. All8lkirjitlaneell li tilaisuus shkkituristina sallistuu M,mkvn matkan shkblymplalaisten alku kilpailun ikan, jten yritän heli ktiin palattuni kertih'a vaikutelmiani. Ksk käsillä levasta Sumen ;hkin numersta lsuhteiden paksta tehdään kaksisnumer, rhkenen möir],m lukij,jmme tivmuksia nudattaen sisäl.lyttää matkselstukseeni jnkin verrn myös turistin ndkemyksiä. Onhn vasta kuluneen kesän aikana lurisliliikenne näkyvämmin päässyt suuntautumn Neuvstliittn j siitä syy:;lä uhkä shkkilehdessdkin vi.dn suvit tämä vofsinaisest shakkiaihe"" 0 p(li kkem inen. SUOMEN SHAKKI 3 Shakkisuhteemme Neuvstliittn vat alun alkaen lleet erittäin myönteisiä ja lukuisat neuvstliittlaiset shakkihenkilöt vat mnin tavin sittaneet maallemme ja maamme shakinhanastaiille humaavaisuuttaan, jsta lemme vineet na sekä ilisia että ylpeitäkin. Allekirjittanut n malta vähäiseltä saltaan vinut rakentaa ystävyyssuhteita maassamme vierailleiden neuvstliittlaisten shakbhenkilöiden kanssa, jista erikisella illla len aina mu'istava suurmestari V. R a g 0 s i n i n ja shakkimestari G. L i s i t z i n i n vierailun vudelta 946. Mainitut mestarit vierailivat sillin maassamme välisen ajan ja se likin sumalaisen shakkiväen ensimmäinen virallinen ksketus Neuvstliitn nykyiseen shakkielämään. Sittemmin tämä ksketus nkhentunut mnissa eri yhteyksissä, parhaimmin shakkilympialaisissamme Helsingissä v. 952, jissa mm FIDE:n Neuvstliitn alueen varapresidentti V. Ragsin li läsnä. Tu'lkn mainituksi, että hän sillin arveli levan mahdllisuuksia. kutsua lehtemme timittajan Neuvstliittn tutustumaan sikäläiseen s'hakkitimintaan. Se matka lisi vieläkin mielenkiintinen ja siltä kstuisi varmasti paljn kirjittamista -- siitä äskeinen Mskvassa käynti anti vakuuttavan 'tdisteen. Matkan shakkilympialaisiin li alunperin suunnitellut Sumen Keskusshakkiliitt, multa se kuivui tyhjiin santla'jien vähyyden vuksi. Onneksi Sumi Neuvstliitt Seura tti shakkituristlt Sumen Keskuss hakki'liitn susitu,ks esta hiviinsa ja sisällytti meidät Mskvan Maatalusnäyttelyyn matkustavaan retkikuntaan. J heti alkajaisi,ksi n esitettävä Sumi-Neuvstliitt Seuralle ja seuran pulesta matkanjhtajina lleille timinnanjhtaja Alp L ä ä per i II e ja pintsihteeri Olavi Li n d b e r g i II e mitä parhaimmat kiitksemme, sillä matkasta mudstui jka suhteessa täysisuma. Mahdllisten väärinymmärrysten välttämiseksi katsn tarpeelliselsi mainit sen, että mtkni tphtui kikilt siltn mlla kuslnnuksellni. Lähtö tphtui Hei singislä. 9. kl.55 iähtevällä j suran Mskvn ajvll venäläisellä pikjunall. Mukan Heist shakkimiehistä mainittkn Ksti Mrttinen Ulavi Sarinen, Aug. W. Ruh, Tuure Immnen (Helsingistä) ja A. G. 0 j 0 ne n (Haminast). Lisäksi seuraarnme kunniitti ruva Mai-Brit Kai I 0 (kv.mestarimme Osm Kiln avipulis). Pysä hdyj.<set Sumen raj-asemall Vainikkalassa ja heti sen jälkeen ensimmäisellä Neuvstliitn puleisell semall Luzankss (entisellä nimeltään (Nurmi) ansaitsevat mininnan niissä tphtuneen tullitarkastuksen tkia, jt mnet vat kyselleet. Tästä ei meidän matkmme menn eikä paluun slt le muut kuin hyvää sanltavn, sillä inkan meidän tvritamme ei pengttu kummallkaan pulell - eikä siihen lisi llut ihettakaan. MenmatkaN li vjn tunnin ja paluumtkll runsaan tunnin pysähdys Viipurissa, jtk jt käytettiin melkein viimeistä minuutti myöten kaupungin tarksteluun. Ennen sukkaan kaupunki n mielestäni enemmän asuteltu kuin muutmist matkkuvuksist n vinut päätellä. V rsinkiu keskikaupungill li pl'jn yleisöä - entisellä Trkkelinkadull ja Punaisenlä'hteentrrn tieniil li surnist tungsl, jt väisläen usein li siirryttävä miltei keskikdulle. Myymälöissä li vilksta ja smin asemlla. V nhat sumaliset ritivunut liikennöivä! semlta Klikkinmäelle päin Krjalankatu Trkkelinkdu.lle ja Espilän.::ulmst sekä Vasnkdun että Linnansillan suuntiin. Raitivaunun kuljettjna niin Viipuriss kuin Mskvas's j Leningradissa li useimmiten ninen. Sittemmin panimme merkille, että v'rsinkin Msk'Ova,ss naisväkeä näkyi myös linj- ja kurm-autj.en kuljettjina. Lähtiessämme Viipurista itää khden Iki ilta pimentyä yöksi. Kaupungista näkyvä valaistus vahvisti aikaisempa jtustamme Viipurin nykyisen asukasmäärän suhteen. Kannais peitlyi pimeyteen, mutta piuumtka tapahtui päivän aikan, jten vimme tehdä havintja rdnvarren näkymistä

5 32 SUOMEN SHAKKI Terijki n uudelleen rakenneltu ja runsaasti asuttu. lvlatkammc aikana luimme jstakin sikäläisestä lehdestä TASS'in kirjeenvaihtajan L. G u m n i t s i n selstuksesta, että muutkin entiset tutut kylpyläpaikkakunnat kuten Ollila, Kukkala ja Kellmäb sisältyvät siihen Sumenlahden phjisen rannikn rakennussuunnite.lmaan, jta j kymmenisen vutta sitten (elkuussa 946) ryhdyttiin tteultamaan. Näi.Jle pa,ikkakunnille n perusteltu kylpyläalueita: uimarantja, puistja, parantlita, lepkteja ja täysihitlita Niissä käy vusittain yli henkilöä pääasiassa Leningradista, mutta myös muualta kuten Mskvasta- Ki, tvskista, Muurmanskista, Pe!rskista jne. Rakennustöitä jatketaan edelleen. Leningradin arkkitehti- ja ra,kennusneuv'st n juuri myöntänyt yli 3 milj. rupln määrärahan tarkitukseen sekä vahvistanut KeHmäelle rakennetta.van kirja ilijain luvan tyn uuden rakennuksen piirustukset, samin n vahvistettu Te,rijelle rakenneltavan autretkeilijäin htellin ja täysihitlan rakennussuunnitelma. Kirjittaja mainitsi lisäksi, että tämä n kuitenkin vasta sa siitä mitä lähivusina Kannaksen kylpyläpaikkakunnille vie,lä aijtaan rakentaa. Sdan jälkiä Kannaksella ei enää santtavammin le havaittavissa ja. ainastaan se.llainen, jka itse tarkalleen tietää taistelu paikat radan varrella, näkee enemmän mitä turistin silmä havaitsee nim. sen, että asumuks.et ja asemat vat tuhutuneet ja niiden jäännöksiä n vielä paljn paikallaan, vaikkakin maast yleensä näyttää muuten levan puhdistettua. Varsinaisella maaseudulla pellt vat suurimmaksi saksi vil'jelemätlömiä. Niiden jat kasvavat lepikköä ja pajukka multa n vähän viljelyksiäkin: perunaa, kaalia, kauraa ja asumusten pihamailla "ryytimaita". Metsät näyltäväl erittäin hyväkasvuisilta ja kskemattmiita. NÄKYMÄ VIIPURISTA : Trkkelinkadun arkipäivää. Näkymä Karjalankadun kulmasta Punaisenlähteenlrille päin katsttuna. SUOMEN SHAKKI 3>3 Asumukset jtka säiryivät sdan jalissa, vat asuttuja, lisäksi n krjattu vähemmän vauriituneita ja vain vähäisessä määrin rakennettu uulla. Karjalan kannas elää junan ikkunasta katsjan mielestä hiljaista.elämää ja vähin asukkain. Venäläisissä junissa ei taida lainkaan lla ravintlavaunua, multa sen krvaa vaunupalvelijan teekeitin ja: mal eväät. Jkaisessa vaunussamme li ns. vaunupalveli'ja, ei kuitenkaan nainen, niinkuin luulisi, vaan mies. Hän piti vaununsa matkustajista hulta ja hänen teensä li kerrassaan hyvää Sitä me jimme paljn ja nneksi limme ttaneet mukaan myös eväspaketin jka sittautui viisaaksi timenpitee.ksi, sillä junassa ei llut mitään rukapulta saatavissa. Suurimmilla asemilla: Viipurissa, Leningradissa ja Kalininissa juna kuitenkin py_ sähtyi sen verran, että ehti stamaan jtakin suuhun pantavaa. Perillä Mskvassa limme kl 3.06 sikäläistä aikaa, jka n meidän ajastamme yhden tunnin edellä Kk matka kesti näin llen 26 tuntia 6 minuuttia. Astuessamme uteliaina uls vaunuista ttesimme Sumen shakkijukkueen leva.n melkein kknaisuudessaan vas'tassa: Osm Kai a, Kaarle 0 jan en, Tiv Sal, Aats F red, Ilmari N i e m elä, Gerh. L i n d s t r ö m ja Unt La a k s. Kaksi viimeksi mainittua livat mukana asiantuntijina FIDE:n kngressissa ja palasivat ktimaahan parisen päivää Mskvaan saapumisemme jälkeen. Heiltä saanemme seuraavaan numern selstuksen kngressin kulusta ja päätöksistä. Jukkueemme asui htelli Leningradissa, jka n yksi kaupungin hienimmista htelleista ja sijaitsee aivan keskustassa. Me shakkituristit dtimme pääsevämme htelli Mskvaan, jssa meille piti lla hunevaraukset, mutta sillin li Mskvassa niin paljn vierailevia jukkueita että keskustan hteheihin ei mahtunut ja niin meidät majitettiin kauaksi kaupungin ulkpulelle (viisi km keskustasta) htelli Neljään - eikä siinä O'llut yhtään mitään val'ittamista', sillä paikka li erittäin siisti, krkeatasinen ja sen fukpuli li surastaan par'empaa kuin jissakin keskustan htelleissa. Ainana vaivang li pitkä matka, mutta tässä kaupungissa li matkjen pituus jnkinlaisena "riesana." vaikkapa asui keskustassakin. Pelaajamme asuivat htellissa kaksitta.in siten, että seuratverukset K. Ojanen ja A. Fred ja samin T. Sal ja I. Niemelä livat yksissä. Vastaavasti Työväen Shakkiliitn pelaajat M. Rantanen ja V Hänninen. Jukkueen kc!pteenilla Ein HeilimIla li ma huneensa ja samin avustajalla Osm Kailalta (Ippublpailun aikana. Olavi Katajistlla). Samassa htellissa meikäläisten kanssa asuivat mm. saksalaiset, itävaltalaiset ja. saarilaiset. Muut jukkueet asuivat htelli lv'!skvassc!, jka n keskeisemmällä paikalla, multa htelli Leningmd taas li pulestaan uudenaikaisempi ja edustavampi. Tdettuamme Sumi-Neuvstliitt Seuran retkikunnan hjelman erittäin antisaksi, me shakkimiehet yritimme lla sen mukana: niin paljn kuin mahdllista Tämä kävikin hyvin päinsä, kska shakkilympialaisten varsinaiset kiertkset livat vasta illalla kl ja. sillin r'etkikunnan päivähjelma j li suritettu. Iltahjelmaan tavallisesti sisältyi teattereissa, baleteissa, pperissa tms. käyntejä jista meidän li pakk lupua shakin hyväksi. Kska nyt limme pääasiassa shakkitimittajnn minaisuudessa Mskvaan saapuneet, käytimme ensimmäisen mahdllisen tilaisuuden käyntiin shakkilympialaisten kilpailupaikalla. Kilpailuista n myös käytetty nimityksiä XII kansain shakkikisat ja XII shakin jukkuema-ailmamnestaruuskilpailut, multa meillä paremmin vakiintuneen tavan mukaisesti puhuttelemme niitä juhlallisesti shakkilympialaisten nimellä. Kilpailupai kkana li Neuvstarmeijan Keskusteatteri, jnka mittavuudesta saa jnkinlaisen käsityksen kun mainitsemme sen katsmn mahtuvan parisentuhatta katsjaa ja näyttämölle spi kutakuinkin tarvittavat 32 jukkuetta (kaksi li kerrallaan vapaana), jka teki yhteensä 28 pelaajaa + jukkueiden kapteenit ja suurehkn määrän timihenkilöitä.

6 SUOMEN SHAKKI )35 Armeijan Keskusteatteri n j ulkapäin kmea, kuten venäläiset julkiset rakennuksel yleensä. Sen julkisivun edustalla liehuivat santtajamaiden liput. Krkealle jhtavia leveitäkiviprtaita nustessa ensikertainen tulija j virittyy juhlatunnelmaan. Sisällä n listeliasta. Tilavasta eteisaulasta, jssa sijaitsee päällysvaatteiden säilytyspaikat, nustaan vielä kerrksen verran ylöspäin, jsta edelleen tilavan ja upean aulan kautta päästään itse pyhimpään: suureen teatteriin. Ovella n lippukntrl.li. Pääsylippujen hinnat vaihtelivat paikasta rippuen 6:sta 5:sta ruplaan (yksi rupla n virallisen pankkikurssin mukaan mk 57: 75) Katsmn pehmustetut istuimet vat tummanpunaisella verhtut. Näkymä näyttämöltä n värikäs. Numermme sivuilla levista kuvista siitä saa jnkinlaisen käsityksen, vaikka värit eiväl tulekaan näkyviin. Näyttämön taustana levien kuuden suurikkisen shakkilaulun y.läpulella n santta'jamaiden lippujen kaunis rivistö, 'kahden pulen kisjen tunnusmerkkiä. Näyttämön edustalla värikkäiden kukkien paljus ja jstakin pelaajapöytien keskivaiheilta listaa Hamiltn-Russelin kultainen kiertpalkint, jnka Sir F. G. Hamiltn lahjitti kansainvälisissä jukkuekilpailuissa i,kuisesti kilpailtavaksi v Pelaajapöytien sijitus vaikuttaa katsmn ahtaantuntuise.lta ja liikkeellä levien timihenkilöiden jukkueiden kapteenien ja kävelyllä levien pelgajien runsaslukuisuus harmittavalta sekamelskalta, jnka keskeltä ei juuri kannata ai :nalcaan parjain silmin yrittää yksityiskhtien seuraamista. Ttesimme pian tämän, mutta kuulimme, että vaatesäilytyksen hitajilta n lainattavissa maksua vastaan pieniä teatterikiikareita, jnka jukssamme leva helsinkiläinen, Työväen Shakkiliitn tunnettu pelaaja ins. Olavi Saa ri n en käväisi hakemassa. Tämäkään ei auta tarpeeksi, mutta saamme sentään j näkyviin Sumen jukkueen pelaajat ja kapteenin Ein H e il i m n. Vakaana ja tunnllisena hän pysyttelee pikiemme pöytien läheisyydessä. Meneillään li sillin alkukilpailun 2. kierrs, jssa jukkueemme pelasi Länsi-Saksankanssa.. pöydäl.lämme Kaarle 0 jan e n nimekästä suurmestaria W. U n z i c k et i a vastaan (tasapeli), 2. pöydällä viisinkertainen lympiamiehemme, Sumen mestari Tiv Sal vastassaan vahvan pelaajan maineessa leva Lthar Se h m i d (Saln häviö), 3. pöydällä M. Ra n t a n e n näyttää ttavan asian rauhallisesti - vastustajanaan D af g a (tasapeli) ja 4. pöydällä Aats F r e d-p f e i f f e r (päättyi vasta klmannessa. istunnssa Fredin häviöön). Tarkasti ja vakavasti meikäläiset näythvät asian ttavan. Tuskin hetkeksikään kukaan heistä nusi pöytänsä äärestä. Muissa pöydissä näkyi pelaaja.vurssa useita tuttuja Helsingin shakkilympialaisten ajalta v. 952: Keres, Brnstein, GeIIer, Najdrf, Czerniak, Prins, GIigric, Barcza, Pachman, filip, Olafssn, Ståhlberg jne. vain muutamia mainitaksemme. Npsajalkaiset venäläisneitset liikkuivat pelaajapöytien ympä-riliä jakaen virvkkeita pelaajille. SeinäpeleiIe hidettiin siirrt samin kuin meillä Helsingissä. Avustaja. seurasi pelaajapöytien lähistöllä ja siirrn tultua tehdyksi hän kiiruhti tekemään sen seinäpelille, samalla pyöräyttäen taulun alareunassa sijaitsevan kelln sittimen käytetyn ajan khdalle. Pientä ihmettelyämme herä,ui katsmssa levan y.leisön vähälukuisuusi. Olimme ennaklta ajatelleet jka ilta näke.vämme täyden batsmn, mutta ainakaan niinä iltina, jllin,kävimme kilpailuja seuraamassa, ei llut kertaakaan enempää kuin pulen salin verran. Katsjat livat valtasaltaan miespulisia siviilihenkilöitä, vain aniharvja naisia sekä jitakin stilaspukuisia upseereita, aliupseereita ja miehistöön kuuluvia. Myöhemmin kuulimme ktiin palanneilta jukkueemme jäseniltä, että lppukilpailun aikana katsjien määrä lisääntyi sitä mukaa mitä lähemmäksi päättäjäiset lähestyivät. Se n tietenkin ymmärrettävää. Olihan lppukilpailun kierrksilla mntakin jännitysmmenttia, niistä kai sensatina Unkarin 2 / 2 - / 2 vitt Neuvstliitn jukkueesta 4. kierrkselle.

7 36 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKK! 37 Pelaajien alueelle (näyttämölle) pääsivät ainastaan välttämättömät henkilöt. Pelinsä päättäneet pelaajatkaan eivät saaneet leskella siellä. He eivät saaneet nusta pöydästään pelin päättyessä ennen kuin timihenkilö li käynyt tteamassa pelin päättymisen ja ttanut vastaan pelin pöytäkirjan. Ne tavanmaiset jälkianalyysit, jita jkainen pelaaja haluaisi käydä välittömästi pelin päätyttyä, li täällä tehtävä muualla kuin pelialueella. Täysin lunnllinen ja katsjan kannalta välttämätön timenpide näissä lsuhteissa. Katsmssa istujat pysyttäytyivät yleensä uskllisesti paikallaan kk kierrksen ajan, mutta kska me halusimme nähdä mahdllisimman paljn, kävimme välillä jalittelemassa ja tekemässä humiita. Tähän li syytäkin, sillä tealte rin au.lissa ja sivuhuneissa li paljn muutakin hjelmaa. Oli simultaaniesityksiä ja kilpailussa pelattujen mielenkiintisimpien pelien selstuksia, aulissa li myös sa seinäpeleistä, jita katsjat pääsivät seuraamaan ilman pääsylippua. Pari kirjjen myyntipöytää, jis'sa tisessa li mvynnissä kaun- ym. kirjallisuutta ja tisessa pelkästään shakkikirjallisuutta. Lisäksi li pslitarpeiden myyntipaikka, pstilaatikt, ravint.la, seurusteluhuneita jne. Hyvin myönteisenä erikispiirteenä Neuvstliitssa pani merkille sen, että tupakkaa ei pltetu muualla kuin nimenmaan sallituissa paikissa. Niinpä shakkilympialaisten kilpailupaik.alla li yleisölle siihen tarkitukseen ma suurehk huneensa, jssa kuitenkaan ei sielläkään näkynyt mntakaan henkeä. Kilpailijille tupakanpltt tietenkin li sallittua. Mutta esim. kaupungilla tavaratalissa tai muissakaan kaupissa ei pltettu - puhumattakaan siitä, että kaduilla ja muualla lisi heitetty tupakantumppeja, tulitikkuja tms. kaduille. Niitä varten li katujen varsilla rskalaatikknsa. Puhtaus ja siisteys likin niin Mskvassa kuin Leningradissakin sen mukainen. Kadut aivan hhtivat puhtauttaan - ei vahingssakaan missään näkynyt tähän kuvagn pikkeustg. Erikseen n vielä mainittava saman taln 7. kerrksessg samanaikaisesti pelatlgva naisten maailmanmestaruusttelu, jnka SGntlcejina livgt nykyinen mggilmgnmestaritar ruva Elizaveta B yk 0 v a, hagsteturnauksen vittajg ruva: OlgG R u b t s v G jg entinen mggilmgnmestaritgr rouvg LudmilG R u d e. n k. Heidän kilpailunsa GVGjGistilGisuus li Neuvstliitn shgkkijastn vgstavihityssä tal'ssa ja päivää myhemmin alki 24 peliä käsittävä ttelu, jka. 9. siirtyi Neuvstarmeijan KeskusteGtteriin - samgn kgtn alle shgkkilympi-a.laisten kgnssg. Naisten MM-ttelun pelipaikkana li ns. pieni teatteri. Sirhen li hieman vikea lytää, varsinkin js tuli sivuhuneista käsin, kuten me ensi käynnillämme Niinpä meille sgtluikin niin hauskgsti - vai pitäisik SGna hassusti - että kierreltyämme eksyksissä lukuisissa käytävissä saavuimme itsemmekin yllätykseksi suraan näytlämölle, jssa arvisat ruvat BykO'va ja Rubtsva. parhaillgcm pelasivgt. Heitä emme näyttäneet kuitenkaan lainkaan häiritsevän - ruva Bykva vain hymyili meille hertaisesti - mutta ttelun timihenkilöistä eräs naispulinen kauntar hjasi meidät ystävällisesti katsmn. Myöhemmin kävmme ttelua seuraamassa mnena iltana ja ttesimme ruvien saavan pelata siinä missä miespuliset kilpailijatkin muutamaa kerrsta alempang. Pieni teatteri li yhtä upea kuin is.kin teatteri. Kska kilpgilijita kerrahagn li vain kaksi, heidän pöytänsä sijaitsi keskellä näyttämöä. OikeallG sivustalla Sijaitsi seinäpeli hitajineen ja vasemmalla pulella kilpailun valvjan ja sihte erin paikat. KatsmssG li jkaisen käyntimme aikana ainastaan kymmenestä pariinkymmeneen katse.lijaan. Ruva Bykva n erittäin hauskannäköinen ja kanssapelaajiaan nurempi hänellä ei le lapsia. Avustajanaan ttelussa timi E.. K 0 g a Tl. Haasteturnauksen vittaj-a ruva Rubtsva n viiden lapsen äiti. Ottelussa hänen sekund=ttinaan n Gvimiehensä A Pl j ak. Ruva Rudenk lienee viisissäkymmenissä, hänellä n yksi lapsenlapsi. Avustajanaan n tunnettu shakkimestari M B y v s h e v. Naisten MM-ttelu Mskvassa Kuvassa maailmanmestaritar Elizaveta Bykva (ikealla) ja haasleturnauksen vittaja Olga Rubsva. Mskvassa li sellainen tapa, että hissillä vitiin kulkea vain ylspäin päinvastaisen liikenteen tapahtuessg "mia kulkuneuvja" käyttäen prtaita myöten (samin meneteltiin Leningradissa, jten tapa lienee yleinen Neuvstliitssa). Näin verrytellen palasimme jka ilta naisten ttelusta takaisin miesten jukkueturnaukseen jännittyneinä näkemään lisik pikiemme peleistä jku päättynyt, jhdin ehkä.lisimme saaneet tilaisuuden keskustella pelaajamme kanssa. Vain kertan näin nnellisesti t.pahtui. MatkaHa levista ns. shakkituristeista useimmat eivät liene käyneet shakkilympialaisissa kertgakaan. Uskllisimmin siellä istuivat Ksti M a r t i n e n,.shakkimestari A. G. 0 jan e n, Olavi Saa r i n e n ja allekirjihgnut. Martinen ja minä saimme bsjen jhdlta ns. sanmalehtimieskrtin (Ari I m aku n n G anja Osm K a,i a n Yl'tävällisesti välittäessä asian). Se merkitsi paitsi ilmaista sisäänpääsyä mys tien avautumista määrättyfhin "pyhiin paikkihin", jihin tavallisen pääsylippuka,tsjan pääsemisen estivät villa valvvat timihen'kilt. Näin meille järjestyi mahdllisuus esteettömään liikkumiseen kilpailun jhdn, muiden timihenkiliden, sanmalehtimiesten ym. huneissa ja siten saada melk täydellinen näkemys kilpai.lujen järjestelystä sekä timinnasta. Shakkijukkueemme, jka niinkuin edellä mainittiin -- asui htelli Leningradissa. Kenelläkään pjistamme ei llut siellö ln, rukaan, khteluun tai muuhunkaan mitään muistuttamista. Heidän hjelmansa kuukauden kestävällä kilpailumatkalla li suunniheen seuraava: kl 9.30 aamiainen, kl ll-3.00 keskeylyneiden pelien jatkaminen, kl 4.00 päivällinen, kl , kierrs ja tämän päätyttyä illallinen. Rukailut tapahtuivat yleensä majituspaikassa, jsta kaikki saatiin ilmaiseksi shakkilympialaisten tiliin. Jukkueen kapteenin ja jukkueen Gvustajan tehtävistä mainittakn mys muutama sana. Tukkueemme kapteenina li kihlakunnantumari,shakkimestari ja kansainvälinen shakkitumari Ein Hei I i m 0 Iisalmesta. Parhaiten hänen tehtävänsä "Visi ilmentää sanmalla, että hän li pikiemme "kmppgnian vääpeli". Hän

SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITO~, TYÖVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJE::.\! ÄÄNENKANNATTAJA. PÄÄTOIMITTAJA ALTTI SALOlLA

SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITO~, TYÖVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJE::.\! ÄÄNENKANNATTAJA. PÄÄTOIMITTAJA ALTTI SALOlLA -- SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITO~, TYÖVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJE::.\! ÄÄNENKANNATTAJA. Tnimitus ja knttri: lyv ÄSKYLÄ. Lunnefj,i rvi. Til;lUshinfa: ft vsk. 300 mk, /2 vsk. 80 mk.- Ulkmaitie

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

,,----- I L ~ -----~-"\ I. 2, Argentiina 3, Jugoslavia I. 17. Itävalta 18. Italia 19. 20. 1. 22. 23, I 24. 15. Kuuba 16. Englanti. 2!

,,----- I L ~ -----~-\ I. 2, Argentiina 3, Jugoslavia I. 17. Itävalta 18. Italia 19. 20. 1. 22. 23, I 24. 15. Kuuba 16. Englanti. 2! _.~="~~----->~~..,\ 1952 ~ -----~-"\ I I L 2, Argentiina 3, Jugoslavia I 4, Tshekkoslovakia I 5, 6, 7, 8, Länsi"Saksa 9, 10, Israel 15. Kuuba 16. Englanti 17. Itävalta 18. Italia 19. 20. 1. 22. 23, I 24.

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

r=h M w Suome,n curtingväen puolueeton SUOMEN CURLINGLEHTI IlHUHTIKUU '#""c$ rm*, Universiadit. Mixed Doubles SM. Tieto&Taito t/2c C 9

r=h M w Suome,n curtingväen puolueeton SUOMEN CURLINGLEHTI IlHUHTIKUU '#c$ rm*, Universiadit. Mixed Doubles SM. Tieto&Taito t/2c C 9 Sume,n curtingväen pulueetn.,wlg_i.ft 'u*u ä ä n e n ka n n at'taj a'i,:.i SUOMEN CURLNGLEHT lhuhtkuu t/2c C 9 '#""c$ rm*, B., :j.., t6i:..ftw,,,:. $ r=h c i +. -l- "4tu*;*"P's -. i -,2-1 M w Universiadit.

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka Muisti Asia/prjekti Aihe Päivämäärä ja paikka PVO-Vesivima Oy Kllaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviinti Seurantaryhmän 2. kkus pe 14.3.2008 Pudasjärvi Kehittämiskeskus Phjantähti Aika Kl 10.00-13.40

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetisterna rf 3-4 Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitussihteeri P Teerikorpi KirjQitusten lainaaminen sallittu lähde mainiten

Lisätiedot

J^L^^^ tm*< Jls. ti^*^i^x-^ls4 t^usfai* ^ im*sw. y***--

J^L^^^ tm*< Jls. ti^*^i^x-^ls4 t^usfai* ^ im*sw. y***-- fr J^L^^^ tm*< Jls ti^*^i^x-^ls4 t^usfai* ^ im*sw y***-- H Presented to the LIBRARYo/f/ie UNIVERSITY OF TORONTO by Laurentian University Library VUONNA 2000 KATSAUS VUOTEEN 1887. KIRJOITTANUT EDVARD BELLAMY

Lisätiedot

SODANKVLAN KAUPPA OSAKEYHTIU

SODANKVLAN KAUPPA OSAKEYHTIU SODANKVLAN KAUPPA OSAKEYHTIU palvelee TEITA auliisti ja edullisesti tarjoten runsaasta tavaravalikoimastaan erikoisesti ASO- ja TIKLAS-tuotteita. BAARISSAMME voitte nauttia maukkaan ruoka-annoksen seka

Lisätiedot

lnterplanetistit ry 1) Yhdiatya pitää lentävien lautasten olemasaaoloa Lentävillä lautasil la tarkoitetaan

lnterplanetistit ry 1) Yhdiatya pitää lentävien lautasten olemasaaoloa Lentävillä lautasil la tarkoitetaan ] w7...ajw"a 1 Neljä kertaa vuode ssa ilmestyvä jäsenlehti Julka sija Interpl anetisti t ry - Interplaneti$terna rf Päätoimittaja Ai li Nurmiaho Toimitussihteeri P. Teerikorpi Kirjqitusten lainaaminen

Lisätiedot

YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle

YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle Torstai 13. marraskuuta 2014 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 11 59. vuosikerta YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle Vpl. Pyhäjärvi-Seuran retkeläiset pääsivät yleisöksi televisiossa lauantaisin

Lisätiedot

KuPS:n riippumaton kannattajalehtiiii/2003. Samaa pachaa loppuun saakka... Näkyykö muita?!

KuPS:n riippumaton kannattajalehtiiii/2003. Samaa pachaa loppuun saakka... Näkyykö muita?! KuPS:n riippumaton kannattajalehtiiii/2003 II/2004 Samaa pachaa loppuun saakka... Näkyykö muita?! Ulkomailla - Maarianhamina/Bukarest Tapaaminen Pannuhuoneella Minne menet suomifutis? 2 Banzine II/04 PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

VALKJÄRVELÄISIÄ NAIMATAPOJA 1800 LUVULLA

VALKJÄRVELÄISIÄ NAIMATAPOJA 1800 LUVULLA i VALKJÄRVELÄISIÄ NAIMATAPOJA 1800 LUVULLA koonnut: opettaja Olavi J. Vilppula Tutkielma kansantietoudessa jatkotutkintoa varten Kasvatusopillisessa Korkeakoulussa ii Valkjärvi Lähteet: Karjalan kartat/

Lisätiedot

14.7.2011. Sisältö: Osa I

14.7.2011. Sisältö: Osa I 14.7.2011 Sisältö: Osa I Paavon onni... 3 Paavon ja Veikon Tallinnan matka... 12 Rahamies... 16 Terapiaa, sanoi Paavo... 21 Helsinki... 28 Kalamies Armas... 31 Sivistystä... 35 Testamentti... 37 Osa II

Lisätiedot

S M - S A R J A N V O I T T A J A T

S M - S A R J A N V O I T T A J A T Curling S U O M E N C U R L I N G L E H T I 1 / 2 0 0 5 KILPAILEMINEN SM-SENIORIT TEKNIIKKA-OSIOSSA KELLOTUS Hyötyä vai haittaa? S M - S A R J A N V O I T T A J A T KOHTI MM-KISOJA P Ä Ä K I R J O I T

Lisätiedot

SUOMI ON POHJOIS- MAIDEN PARAS!!! 4 / 2000 10. vsk

SUOMI ON POHJOIS- MAIDEN PARAS!!! 4 / 2000 10. vsk SUOMI ON POHJOIS- MAIDEN PARAS!!! Yleinen MM Portugali... s. 6-9 Naisten MM Ranska... s. 10 PM Tanska... s. 11 Seura-SM... s. 12 Ammunnan SM... s. 13 Suomi-Viro... s. 18 Yli 50-v. SM-duppeli... s. 19 PSYYKKAUS...

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TEATTERIYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2014 1 Joensuun Kaupunginteatteri Rantakatu 20 80100 Joensuu

POHJOIS-KARJALAN TEATTERIYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2014 1 Joensuun Kaupunginteatteri Rantakatu 20 80100 Joensuu POHJOIS-KARJALAN TEATTERIYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2014 1 Jensuun Kaupunginteatteri Rantakatu 20 80100 Jensuu Phjis-Karjalan teatteriyhdistys Ry:n tarkituksena n edistää ja kehittää näyttämötaidetta timialueellaan.

Lisätiedot

UOMEN SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD=

UOMEN SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD= UOMEN H KJ Suomen kesän ihauullb (H, jälleen suonut,oi maa ja nautintoa myös ;,hakinharnwiajille! SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD= tovin esittely

Lisätiedot

Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää

Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää I Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää kasvonsa, niin toiselle näyttää takapuoltansa. Ei

Lisätiedot

ICOD:issa Käytiin katsomassa vanhaa Traakkipuuta. Illalla jännitimme Kärppien puolesta jääkiekon finaalia.

ICOD:issa Käytiin katsomassa vanhaa Traakkipuuta. Illalla jännitimme Kärppien puolesta jääkiekon finaalia. Huhtikuu 2005 to. 7.4. ma. 11.4. ke. 14.4. su 17.4. Muutto Teneriffalle. Lähtö Helsingistä 7.4.2005 Tjareborgin turistilennolla MYT 2007 Klo. 9:00. Iltapäivällä laskeuduimme Teneriffan pohjoiselle kentälle

Lisätiedot

mestarit Swingin pohjat luodaan talvella Kesän 2012 Meitä on JO 1700 Vihertääkö ruoho aidan takana? Positiivisten uutisten kausi s. 24 2012#2 s.

mestarit Swingin pohjat luodaan talvella Kesän 2012 Meitä on JO 1700 Vihertääkö ruoho aidan takana? Positiivisten uutisten kausi s. 24 2012#2 s. ingside 2012#2 Kesän 2012 mestarit Vihertääkö ruoho aidan takana? s. 18 Meitä on JO 1700 s. 28 Positiivisten uutisten kausi s. 21 Swingin pohjat s. 24 luodaan talvella 2 Kausi 2012 Voittajan puhe Kauden

Lisätiedot

Olen ollut täällä nyt viikon, mutta ennen tätä päivää ei varsinaisesti ole tapahtunut mitään.

Olen ollut täällä nyt viikon, mutta ennen tätä päivää ei varsinaisesti ole tapahtunut mitään. 16.11.2257 : Babylon 5 Olen ollut täällä nyt viikon, mutta ennen tätä päivää ei varsinaisesti ole tapahtunut mitään. Kontaktihenkilöni, Babylon 5:n tiedeinstituutissa toimiva professori Muath Kalon (joka

Lisätiedot

Pyhäjärvi-juhlat näyttivät karjalaisuuden parhaita puolia Kauvatsalla

Pyhäjärvi-juhlat näyttivät karjalaisuuden parhaita puolia Kauvatsalla Maanantai 16. elokuuta 2010 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 8 55. vuosikerta Pyhäjärvi-juhlat näyttivät karjalaisuuden parhaita puolia Kauvatsalla Enkkuan koulupiiriläisiltä stipendin

Lisätiedot