Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1"

Transkriptio

1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Aika Maanantaina klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kurtelius Eero Huusko Senja Kärkkäinen Ilpo Partanen Ilpo Ruotsalainen Olavi Savolainen Riitta Suokonautio Markku Tervo Kirsti Tuovinen Merja Kainulainen Helena Mustonen Mikko Hynynen Vesa Kuittinen Jyri Mäkinen Simo Suomalainen Eeva puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Helena Kainulaisen varajäsen jäsen kunnanvaltuuston puheenjohtaja kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja esittelijä, kunnanjohtaja pöytäkirjanpitäjä, kunnansihteeri Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajiksi nimettiin Kirsti Tervo ja Senja Huusko. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Eero Kurtelius puheenjohtaja Eeva Suomalainen pöytäkirjanpitäjä 209 Ilpo Partanen puheenjohtaja

2 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastettu Sonkajärvellä Kirsti Tervo Senja Huusko Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on pidetty ylei ses ti nähtävänä kunnanviraston yhteispalvelupisteessä perjantaina klo palvelusihteeri Pirjo Rönkkö

3 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Käsiteltävät asiat Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Sivu Pöytäkirjantarkastajien valinta 207 Päätökset ja kirjelmät Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ajankohtaiset asiat Savolinum Oy:n varavoimalan käyttöönotto Vuoden 2015 tuloveroprosentin määrääminen Vuoden 2015 kiinteistöveroprosenttien määrääminen Sonkajärven Rintamaveteraanit ry:n avustushakemus Sukevan Sotaveteraanit ry:n avustushakemus Selvitys Sonkajärven kunnan toiminnasta kilpailutilanteessa markkinoilla/yhtiöittämisvelvollisuus (Kuntalaki 2 a /626) Sonkajärven kunnan henkilöstöohjelma Työterveyshuollon toimintasuunnitelman hyväksyminen vuosille Sonkajärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille Varhaisen tuen toimintaohje Sonkajärven kunnan päihdeohjelma Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Lausunto Pilvi-, Mato- ja Kuohunsuon turvetuotantoalueiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamishakemuksesta ja Matosuon uuden alueen ympäristöluvasta, Sonkajärvi/ Vastineen antaminen tehtyihin valituksiin Talousarvion 2014 toteumaraportti Kunnan saatavatilanne Muut asiat 32

4 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Päätökset ja kirjelmät Kunnanhallitus 207 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen 1) Opetus- ja kulttuuriministeriö - hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta 2) Kuntaliitto - vuoden 2015 eduskuntavaalit 3) KEVA - KuEL -yleiskirje 2/2014: Eläinlääkäreiden palkkion enimmäismäärä vuo del le ) Kunnallinen työmarkkinalaitos - kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) lukien muuttuvat jaksotyömääräykset - kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES ) -palkantarkistus lukien - kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS-14) palkantarkistukset ) Pohjois-Savon Liitto - Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille Pohjois-Savon maakuntavaltuuston kokouskutsu ja esityslista maakuntahallituksen pöytäkirja ) Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun osavuosikatsaus toi min ta ti las toi hin ) Pohjois-Savon pelastuslaitos - Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan pöy tä kirjan ote; Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2015 talousarvio 8) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä - yhtymähallituksen esityslista ja pöytäkirja ympäristölautakunnan pöytäkirja yhtymähallituksen pöytäkirjanote TerveysKampus hanke - ympäristölautakunnan pöytäkirjanote ; ympäristölupa lou hin nal le ja murskaukselle, Röpelinen Kalevi 9) Vaalijalan kuntayhtymä - yhtymäkokouksen kokouskutsu ja asialista Vaalijala tiedotuslehti 2/ ) Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry - Vetoomus kuntapäättäjille

5 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus ) Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto ry - kokouskutsu ) Iisalmen kaupunki - Ylä-Savon alueellisen jätehuoltolautakunnan pöytäkirja ) Sonkajärven kunta - kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset kunnansihteerin viranhaltijapäätökset esitys Kunnanhallitus merkitsee saaneensa tiedoksi edellä mainitut päätökset ja kir jel mät.

6 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ajankohtaiset asiat Kunnanhallitus 208 1) Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kuukau si ra por tin 8/ ) Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän toisen palvelusopimusneuvottelun muistion

7 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Savolinum Oy:n varavoimalan käyttöönotto 72/ /2014 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Savolinum Oy:n edustaja Pekka Väisänen oli kokouksen alussa kun nanhal li tuk sen kuultavana Sukevan kaukolämmöntuotantoon liittyvistä asioista. Lämmöntuotannossa on ollut ajoittaisia ongelmia, eikä lämpölaitoksen va ra voi ma laa (varavoimakonttia) ole vielä käyttöönotettu. Asian käsittelyn ai ka na Riitta Savolainen esitti, että lämpölaitokselle hankittu va ra voi makont ti on oltava toiminnassa mennessä. Mikäli varavoimakontti ei ole käyttövalmis määräpäivään mennessä, kunta joutuu harkitsemaan läm mön tuo tan non muita vaihtoehtoja. Kirsti Tervo kannatti Riitta Sa vo laisen esitystä. Kunnanhallitus yksimielisesti päätti, että lämpölaitokselle hankittu va ra voima la (varavoimakontti) on oltava toiminnassa mennessä. Mikäli va ra voi ma kont ti ei ole käyttövalmis määräpäivään mennessä, kunta joutuu har kit se maan lämmöntuotannon muita vaihtoehtoja. Kunnanhallitus Kunnaninsinööri Jari Sihvonen ja rakennustarkastaja Kauko Korolainen ovat suorittaneet Savolinum Oy:n varalämmitysyksikön rakentamisen valmius kat sel muk sen Kunnaninsinööri Jari Sihvonen on kunnanhallituksen kuultavana ko koukses sa. Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina muistio suo ri tetus ta valmiuskatselmuksesta. esitys Kunnansihteeri: Annetaan kokouksessa. Asian käsittely: Kunnaninsinööri Jari Sihvonen oli kunnanhallituksen kuulta va na asian käsittelyyn liittyen. Simo Mäkinen ja Eero Kurtelius ilmoittivat ole van sa esteellisiä yhteisöjääviyden perusteella ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi kunnanhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Helena Kainu lai nen. Keskustelun kuluessa kunnansihteeri teki seuraavan päätösesityksen: Kun nan hal li tus päättää käynnistää selvitystyön Sukevan alueen läm möntuo tan to vaih to eh to jen selvittämiseksi. Selvitystyön laatimisesta vastaa tekni nen lautakunta. Selvitystyön tulee olla valmiina

8 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Valmistelija: kunnaninsinööri Jari Sihvonen Kesän aikana on selvitetty kunnan omien kiinteistöjen läm mön tuo tan tovaih to eh to ja. Sukevan alueen lämmöntuotantovaihtoehdot lämpöyhtiön asiak kai den osalta edellyttää jokaisen asiakkaan tekemää kiin teis tö kohtais ta selvitystä ja sen perusteella tehtävää ratkaisuesitystä. esitys Kunnaninsinööri: esitys ja selvitystyö esitetään kokouksessa. Asian käsittely: Tekniselle lautakunnalle jaettiin ja esiteltiin tehty Sukevan kau ko läm mön asiakaskiinteistöjen lämmöntuotannon vaih to eh to tar kas telun selvitys liitteineen. Selvitys liitteineen liitetään kun nan hal lituk sen pöytäkirjaan. Keskustelun kuluessa kunnaninsinööri teki seuraavan päätösesityksen: Tek ni nen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle tehdyn Sukevan kau ko läm mön asiakaskiinteistöjen lämmöntuotannon vaih to eh to tar kas telun selvityksen hyväksymistä. Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle vaihtoehto 1:n loppuun saat ta mi sen aikataulun selvittämistä. Mikäli vaihtoehto 1:n mukaiset toi met eivät toteudu syyskuun 2014 loppuun mennessä, esitetään siir ryt tävän kaukolämmön asiakaskiinteistöissä vaihtoehto 2:n mukaisiin toi men pitei siin välittömästi. Vaihtoehdossa lautakunta esittää Kyläkeskuksen öl jyläm mi tys jär jes tel mään , alv 0 % vuoden 2015 in ves toin ti oh jelmaan. Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että mikäli vaih toeh to 2 toteutuu, niin sen yhteydessä päätetään käynnistää ener gia konsult ti toi mis ton kanssa vaihtoehto 3:n, vaihtoehto 4:n ja vaihtoehto 5:n pohjal ta lisäselvitysten laatiminen yhteistyössä muiden kiinteistöryhmän edusta jien kanssa. Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi kunnaninsinöörin tekemän pää tös esi tyk sen. Kunnanhallitus Kunnaninsinööri Jari Sihvonen on kunnanhallituksen kuultavana ko koukses sa.

9 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina Savolinum Oy:n hal li tuk sen kokouksen pöytäkirja. Sukevan kaukolämmön asiakaskiinteistöjen lämmöntuotannon vaih to eh totar kas te lun selvitys liitteineen on pöytäkirjan liitteenä nro 1. esitys Kunnansihteeri: Kunnanhallitus päättää, että vaihtoehto 1:n (nykyjärjestelmän lop puun saatta mi nen) mukaiset toimet on oltava toteutettuna syyskuun 2014 loppuun men nes sä. Mikäli ne eivät ole toteutuneet, siirrytään kaukolämmön asiakas kiin teis töis sä vaihtoehto 2:n mukaisiin toimenpiteisiin välittömästi. Mikäli vaihtoehto 2:n mukaiset toimet toteutetaan, on kyläkeskuksen öl jyläm mi tys jär jes tel män peruskorjaukseen varattava euron mää rä raha talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman käsittelyn yh teydes sä. Vaihtoehto 2:n toteutuessa lisäselvityksen laatimiseen otetaan kantaa lokakuun 2014 alussa. Mahdollista lisäselvitystä varten on varattava mää rä ra haa vuoden 2015 talousarvioon. Asian käsittely: Eero Kurtelius, Simo Mäkinen ja Markku Suokonautio ilmoit ti vat olevansa esteellisiä yhteisöjääviyden perusteella ja he poistuivat ko kouk ses ta asian käsittely ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi kunnanhallituksen ensimmäinen va ra pu heen joh taja Helena Kainulainen. Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Kunnanhallitus on suorittanut katselmuksen Savolinum Oy:n toimitiloissa Katselmuksen yhteydessä kunnanhallitus on myös kuullut halli tuk sen puheenjohtaja Pekka Väisästä lämpövoimalaitoksen varavoimalan käyt töön ot toon liittyen. Edellisen kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen Savolinum Oy on pitänyt ylimää räi sen yhtiökokouksen , jossa yritys on tehnyt päätöksen halli tuk sen puheenjohtajan vaihdoksesta sekä omistusjärjestelyiden muu tokses ta. Rakennusluvan edellyttämistä toimenpiteistä oli mennessä tehty polt to ai ne säi liön ja tankkauspaikan betonilaatan valu sekä siihen liittyvät öl jyn- ja hiekanerotuskaivot on asennettu. Lisäksi yritys on tehnyt nykyisen läm pö lai tok sen kattilaan tarvittavat putkiliitännät varavoimalaitoksen liit tämi sek si verkostoon.

10 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tekemättä olivat öljysäiliön siirto betonilaatalle, öljysäiliön käyt töön ot to tarkas tus valtuutetun (TUKES) tarkastajan toimesta sekä säiliön öljyputken asen nus varavoimalaitokselle valtuutetun öljylaiteasentajan toimesta. Lisäksi varavoimalaitoksen sähkötyöt olivat tekemättä. Vaaditut pa lo-osastoin ti le vyt olivat työmaalla, mutta ne eivät olleet asennettuna paikalleen. Lu pa vi ran omais ten käyttöönottotarkastukset ovat myös suorittamatta. Arvioi tu varavoimalan käyttöönottoaste on n. 85 prosenttia. Savolinum Oy:n hallituksen puheenjohtajan ilmoituksen mukaan va ra voima lai tos on käyttöönotettavissa lokakuun puoleen väliin mennessä. esitys Kunnansihteeri: Annetaan kokouksessa. Asian käsittely: Kunnaninsinööri Jari Sihvonen oli kunnanhallituksen kuultavana asian käsittelyyn liittyen. Kunnanhallituksen katselmuksen jälkeen vaadituista toimenpiteistä on tehty öljysäiliön siirto betonilaatalle. Öljysäiliön käyttöönottotarkastus valtuutetun (TUKES) tarkastajan toimesta on sovittu Savolinum Oy:n hallituksen puheenjohtajan ilmoituksen mukaan pidettäväksi Simo Mäkinen ja Eero Kurtelius ilmoittivat olevansa esteellisiä yhteisöjääviyden perusteella ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi kunnanhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Helena Kainulainen. Keskustelun kuluessa kunnansihteeri teki seuraavan päätösesityksen: Kunnanhallitus päättää, että vaihtoehto 1:n (nykyjärjestelmän loppuun saattaminen) mukaiset toimet on oltava toteutettuna lokakuun 2014 loppuun mennessä. Mikäli ne eivät ole toteutuneet, siirrytään kaukolämmön asiakaskiinteistöissä vaihtoehto 2:n mukaisiin toimenpiteisiin välittömästi. Riitta Savolainen esitti, että kunnan kiinteistöjen osalta siirrytään öljylämmitysjärjestelmien käyttöön välittömästi siihen saakka kunnes Savolinum Oy:n varavoimalaitos on käyttökunnossa ja että maksatukset Savolinum Oy:lle lopetetaan siihen saakka, kunnes varavoimalaitos on käyttökunnossa. Kirsti Tervo kannatti Riitta Savolaisen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että käsittelyssä oli kunnansihteerin päätösesityksen lisäksi myös Riitta Savolaisen kannatettu esitys siitä, että kunnan kiinteistöjen osalta siirrytään öljylämmitysjärjestelmien käyttöön välittömästi siihen saakka kunnes Savolinum Oy:n varavoimalaitos on käyttökunnossa ja että maksatukset Savolinum Oy:lle lopetetaan siihen saakka, kunnes varavoimalaitos on käyttökunnossa. Puheenjohtaja totesi, että asiasta oli äänestettävä ja että äänestys suoritetaan kädennostoäänestyksenä. Suoritetussa

11 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus kädennostoäänestyksessä kunnansihteerin päätösesitys sai 4 ääntä (Helena Kainulainen, Ilpo Partanen, Olavi Ruotsalainen ja Risto Vatanen) ja Riitta Savolaisen esitys 4 ääntä (Senja Huusko, Riitta Savolainen, Kirsti Tervo ja Riitta Laukkanen). Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päätökseksi tulleen äänin 4-4 kunnansihteerin päätösesityksen puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Kunnanhallitus 209 Kunnanhallitus päätti äänin 4-4 puheenjohtajan äänen ratkaistessa, että vaihtoehto 1:n (nykyjärjestelmän loppuun saattaminen) mukaiset toimet on oltava toteutettuna lokakuun 2014 loppuun mennessä. Mikäli ne eivät ole toteutuneet, siirrytään kaukolämmön asiakaskiinteistöissä vaihtoehto 2:n mukaisiin toimenpiteisiin välittömästi. Kirsti Tervo jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Rakennustarkastaja ja palomestari ovat suorittaneet Savolinum Oy:n va ravoi ma lai tok sen loppukatselmuksen Suoritetun katselmuksen pe rus teel la on todettu, että työt tontilla/rakennuspaikalla ovat valmiit. Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina ra ken nus tar kasta jan rakentamistyön tarkastuspöytäkirja sekä Savonlinum Oy:n ja kunnan vä li nen lämpösopimus. esitys Kunnansihteeri: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi, että vaihtoehto 1:n (nykyjärjestelmän lop puun saattaminen) mukaiset toimet on tehty lokakuun 2014 loppuun men nes sä ja Savolinum Oy:n varavoimalaitos on käyttökunnossa. Asian käsittely: Eero Kurtelius, Simo Mäkinen ja Markku Suokonautio ilmoittivat olevansa esteellisiä yhteisöjääviyden perusteella ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi kunnanhallituksen toinen varapuheenjohtaja Ilpo Par ta nen.

12 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Vuoden 2015 tuloveroprosentin määrääminen 304/ /2014 Kunnanhallitus 210 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n (520/2010) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeis tään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17.päivänä. Vuoden 2014 tuloveroprosentti on 20,50 %. Prosenttia korotettiin viimeksi 0,75 prosenttiyksikköä vuodelle Vuoden 2014 tuloveroarvio on Kunta lii ton veroennusteen mukaan noin 10,4 milj. euroa. Vuonna 2014 kun nallis ve ron tilitysten on arvioitu vähenevän vuodesta 2013 noin yhden pro sentin. Talousarvion 2015 raamia määriteltäessä ja talousarviota valmisteltaessa on veroperusteet arvioitu tuloveron osalta 20,50 prosenttiin ja tuloveroa kertyväksi 10,4 milj. euroa (kasvu vuoteen 2014 on 0 %). Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään tutustumista varten vertailu Pohjois-Savon kuntien tulovero- ja kiinteistöveroprosenteista. esitys Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2015 tu lo ve ro prosen tik si määrätään 20,50 %.

13 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Vuoden 2015 kiinteistöveroprosenttien määrääminen 305/ /2014 Kunnanhallitus 211 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n (1266/2001) mukaan valtuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaih telu vä lien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa va rain hoito vuo den tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sa das osan tarkkuudella. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään ve ro vuot ta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Vuoden 2015 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat Hallituksen esi tyk sis sä 158/2014 ja 188/2014 seuraavat (hyväksytty eduskunnan toises sa käsittelyssä ). Kiinteistöveroprosenttien alarajaa on esitetty nostettavaksi yleisen kiin teistö ve ro pro sen tin ja vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttien osalta (muu tok set lihavoitu alla). Valtuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): - yleinen kiinteistöveroprosentti: 0,80-1,55 (2014: 0,60-1,35) - vakituisten asuinrakennusten veroprosentti: 0,37-0,80 (2014: 0,32-0,75) Valtuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ) - rakentamattoman rakennuspaikan ve ro prosent ti: - muiden asuinrakennusten (loma-asunnot) ve ro pro sent ti: 1,00-3,00 0,80-1,55 (kuitenkin enintään 0,60 pro sent ti yk sik köä kor keampi kuin vakituisen asunnon) - yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti: alaraja 0,00 % - voimalaitosten veroprosentti: yläraja 2,85 % Vuonna 2014 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat: - yleinen kiinteistöveroprosentti: 0,70 - vakituisten asuinrakennusten veroprosentti: 0,40 - rakentamattoman rakennuspaikan ve ro prosent Ei määrätty ti: - muiden asuinrakennusten (loma-asunnot) 0,85 ve ro pro sent ti: - yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti: Ei määrätty - voimalaitokset (nimellisteho yli 10 me ga voltti am pee ria): - voimalaitokset (nimellisteho enintään 10 me ga volt ti am pee ria): 2,85 0,70

14 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Vuoden 2014 kiinteistöveroarvio on euroa. Lakimuutoksen johdos ta (yleisen kiinteistöveron alarajan nousu) kiinteistöveroja arvioidaan saa ta van vuonna 2015 noin euroa ( euroa). esitys Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2015 kiin teis tö vero pro sen tit määrätään seuraavasti: - yleinen kiinteistöveroprosentti: 0,80 - vakituisten asuinrakennusten veroprosentti: 0,40 - rakentamattoman rakennuspaikan ve ro prosent Ei määrätty ti: - muiden asuinrakennusten (loma-asunnot) 0,85 ve ro pro sent ti: - yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti: Ei määrätty - voimalaitokset (nimellisteho yli 10 me ga voltti am pee ria): - voimalaitokset (nimellisteho enintään 10 me ga volt ti am pee ria): 2,85 0,80

15 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Sonkajärven Rintamaveteraanit ry:n avustushakemus 301/ /2014 Kunnanhallitus 212 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Sonkajärven Rintamaveteraanit ry on saapuneella ha ke muksel la anonut kunnalta euroa vuodelle 2015 kotiavustajatoiminnan jatku vuu den turvaamiseksi. Sonkajärvellä veteraanijärjestöt ovat jo 1990-luvulta alkaen järjestäneet jäse nil leen kotiavustuspalvelua, minkä tarkoituksena on tukea veteraanien ja hei dän puolisoidensa ja leskiensä kotona asumista. Avustajatoiminta perus tuu yhteistyöhön työhallinnon kanssa. Avustajiksi pyritään palkkaamaan työn ha ki joi ta, joille saatavien palkkatukien avulla veteraaneilta perittävä käyn nin omavastuu on pystytty pitämään kohtuullisena. Vuoden 2015 avustajan kustannukset ovat /kk ja tulot (palkkatuki ja asiakasmaksut) /kk. Menot ovat siis 500 /kk korkeammat kuin tu lot. Asiakasmaksujen nostaminen aiheuttaisi muutaman asiakkaan jäämi sen pois avustettavien joukosta, jolloin asiakastulojen määrä ei juu rikaan muuttuisi. Edellisen kerran kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan Son kajär ven Rintamaveteraanit ry:n ja Sukevan Sotaveteraanit ry:n ha ke mus ta kotiavustajatoiminnan tukemisesta ja myönsi niille euroa/yh dis tys käytettäväksi kotiavustajatoimintaan vuonna Avus tuksen rahoittamiseen on käytetty Risto Karppisen perintövaroja. Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina Sonkajärven Rinta ma ve te raa nit ry:n avustushakemus. esitys Kunnanhallitus myöntää Sonkajärven Rintamaveteraanit ry:lle avustusta ko ti avus ta ja pal ve lu jen järjestämistä varten vuodelle Tukea myön netään toteutuneita nettokustannuksia vastaan eli siitä osasta, joka jää palkka tuen ja muiden mahdollisten tukien ja asiakastulojen jälkeen. Tuen enim mäis mää rä vuonna 2015 on euroa. Avustuksen rahoittamiseen käy te tään Risto Karppisen perintövaroja.

16 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Sukevan Sotaveteraanit ry:n avustushakemus 302/ /2014 Kunnanhallitus 213 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Sukevan Sotaveteraanit ry on saapuneella hakemuksella anonut kunnalta euroa vuodelle 2015 kotiavustajatoiminnan jatkuvuuden tur vaa mi sek si. Edellisen kerran kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan Son ka jär ven Rintamaveteraanit ry:n ja Sukevan So ta ve teraa nit ry:n hakemusta kotiavustajatoiminnan tukemisesta ja myönsi niille euroa/yhdistys käytettäväksi kotiavustajatoimintaan vuonna Avus tus ten rahoittamiseen on käytetty Risto Karppisen perintövaroja. Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina Sukevan So ta vete raa nit ry:n avustushakemus. esitys Kunnanhallitus myöntää Sukevan Sotaveteraanit ry:lle avustusta ko ti avusta ja pal ve lu jen järjestämistä varten vuodelle Tukea myönnetään toteu tu nei ta nettokustannuksia vastaan eli siitä osasta, joka jää palkkatuen ja muiden mahdollisten tukien ja asiakastulojen jälkeen. Tuen enim mäismää rä vuonna 2015 on euroa. Avustuksen rahoittamiseen käytetään Ris to Karppisen perintövaroja.

17 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Selvitys Sonkajärven kunnan toiminnasta kilpailutilanteessa mark ki noil la/ yh tiöit tä mis vel vol li suus (Kuntalaki 2 a /626) 295/03.03/2014 Kunnanhallitus 214 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Kunnan hoitaessa Kuntalain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kil pai lu ti lan teessa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdis tyk sen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Kunta ei hoida tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla ainakaan, jos: 1) kunta tuottaa lain perusteella omana toimintanaan palveluja kunnan asuk kail le ja muille, joille kunnan on lain perusteella järjestettävä palveluja; 2) tehtävää hoidetaan 76 :ssä tarkoitetulla tavalla yhteistoiminnassa lakiin pe rus tu van yhteistoimintavelvoitteen perusteella ja palveluja tuotetaan oma na toimintana alueen asukkaille ja muille, joille on lain perusteella järjes tet tä vä palveluja; 3) tehtävää hoidetaan 76 :ssä tarkoitetulla tavalla yhteistoiminnassa ja ky sees sä on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 10 :ssä tai ve si- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yk si köiden hankinnoista annetun lain (349/2007) 19 :ssä tarkoitetun si dos yk sikön tai sidosyrityksen toiminnasta taikka jos yhteistoimintaan ei muutoin so vel le ta kilpailuttamisvelvollisuutta; 4) kunta järjestää laissa tarkoitettua opetuksen tai koulutuksen jär jes tä mislu paa, toimilupaa tai oppilaitoksen ylläpitämislupaa edellyttävää koulutusta, edel lä mainitussa luvassa määrättyjä muita tehtäviä tai tuottaa palveluja täl lai seen opetukseen kiinteästi liittyvinä oppilas- ja opiskelijatöinä; 5) toiminta perustuu lakiin perustuvaan monopoliasemaan tai muodostaa luon nol li sen monopolin tai tuottaa välittömästi näihin liittyviä palveluja; tai 6) kunta ostaa, myy tai vuokraa kiinteistöjä ja toiminta liittyy kunnan maankäyt tö- ja rakennuslaissa(132/1999) tarkoitettuun alueiden käytön suun nitte lu teh tä vän hoitoon. Yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset (Kuntalaki 2 b /626) Yhtiöittämisvelvollisuuden estämättä kunta voi hoitaa omana toimintanaan 2 a :ssä tarkoitettua tehtävää, jos 1) toiminnan on katsottava olevan vähäistä; 2) lain perusteella kunta voi nimenomaisesti tuottaa palveluja toiselle ta holle tai osallistua tällaista toimintaa koskevaan tarjouskilpailuun; 3) kunta tuottaa tukipalveluja 16 a :ssä tarkoitetulle kuntakonserniin kuulu val le tytäryhteisölle;

18 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus ) kunta tuottaa palveluja julkisista hankinnoista annetun lain 10 :ssä tarkoi te tul le sidosyksikölle taikka vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja pos tipal ve lu jen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain 19 :ssä tar koi te tul le sidosyritykselle tai yhteisyritykselle; 5) kunta vuokraa toimitiloja pääasiassa käytettäväksi kunnan omassa toimin nas sa ja kuntakonserniin kuuluville tytäryhteisöille tai käytettäväksi sellai ses sa palvelutuotannossa, jonka tuotannon kunta on kilpailuttanut; 6) kunta tuottaa palveluja kunnan tai 16 a :ssä tarkoitetun kun ta kon serniin kuuluvan tytäryhteisön palveluksessa oleville henkilöille pal ve lus suhteen perusteella; tai 7) toiminta liittyy välittömästi valmiuslaissa (1552/2011) tarkoitetun valmius suun ni tel man mukaiseen poikkeusoloja koskevaan va rau tu mis vel vol lisuu teen. Mitä edellä 1 momentissa säädetään palveluista, sovelletaan myös ta va roiden myyntiin kilpailutilanteessa markkinoilla. Selvitys Sonkajärven kunnan toiminnasta kilpailutilanteessa mark ki noilla/yh tiöit tä mis vel vol li suus Ruokahuolto: Ruokahuolto myy ruokahuoltopalveluja kunnan si vis tys toimen tulosalueille (koulutoimi ja varhaiskasvatus) sekä Ylä-Savon SOTE kun ta yh ty mäl le, jonka jäsenkunta kunta on. Ei yhtiöittämisvelvoitetta. Kiinteistöt/Tilapalvelut: Teknisen toimen tilapalvelut vuokraa toimitiloja pääasias sa käytettäväksi kunnan omassa toiminnassa sekä Ylä-Savon SOTE kun ta yh ty män toiminnassa. Ei yhtiöittämisvelvoitetta. Taloushallinnon palvelut (kirjanpito ja palkanlaskenta): Kunnan ta lous hallin non palvelut palvelevat kunnan omaa toimintaa (sisäinen myynti). Ei yhtiöit tä mis vel voi tet ta. Vesi- ja viemärilaitos: Vesi- ja jätevesilaitoksen toiminta perustuu lakiin. Ei yh tiöit tä mis vel voi tet ta. esitys Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee selvityksen tiedoksi ja toteaa, että Kuntalain 2 a :ssä tarkoitettu yhtiöittämisvelvollisuus ei tällä hetkellä koske Sonkajärven kunnan toimintaa.

19 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Sonkajärven kunnan henkilöstöohjelma / /2014 Yhteistyöryhmä Valmistelija: henkilöstöasiat Mirja Tonteri Valtuuston hyväksymä Sonkajärven kunnan henkilöstöohjelma on ollut käy tös sä vuoden 2007 alusta lukien. Yhteistyöryhmän nimeämä työryhmä (Merja Luukkonen, Pirjo Piiroinen ja Mir ja Tonteri) on päivittänyt henkilöstöohjelman vastaamaan muutettuja sään nök siä ja ohjeita. Yhteistyöryhmän jäsenille lähetetään oheismateriaalina henkilöstöohjelma vuo sil le esitys Henkilöstöasioista vastaava: Yhteistyöryhmä esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy päivitetyn Son ka jär ven kunnan hen ki lös tö oh jel man vuosille Yhteistyöryhmä: Yhteistyöryhmä yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Kunnanhallitus 215 esitys Pöytäkirjan liitteenä nro 1 on Sonkajärven kunnan henkilöstöohjelma , joka säilytetään tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti omassa arkistosarjassa kohdassa Kunnanhallitus hyväksyy päivitetyn Sonkajärven kunnan hen ki lös tö oh jelman vuosille

20 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Työterveyshuollon toimintasuunnitelman hyväksyminen vuosille / /2014 Yhteistyöryhmä Valmistelija: henkilöstöasiat Mirja Tonteri Työterveyshoitaja Minna Stranius, kunnanjohtaja Simo Mäkinen ja työ suoje lu pääl lik kö Mirja Tonteri ovat neuvotelleet työterveyshuollon toi min tasuun ni tel man sisällöstä vuosille Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on osa työsuojelun toi min ta oh jelmaa. Toimintasuunnitelmaan on kirjattu työterveyshuollon sisältö, joka sisäl tää mm. lakisääteisen työterveyshuollon palvelujen lisäksi yleis lää kä ri tasoi sen sairaanhoidon. Työterveyshuolto osallistuu kutsuttaessa yhteistyöryhmän kokouksiin sekä työ pai koil la tehtäviin työsuojelutarkastuksiin. Yhteistyöryhmän jäsenille lähetetään oheismateriaalina luonnos työ terveys huol lon tomintasuunnitelmasta vuosille esitys Henkilöstöasioista vastaava: Yhteistyöryhmä esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy työ ter veyshuol lon toimintasuunnitelman vuosille Käsittely: Työfysioterapeutti Hannele Janatuinen esitteli työterveyshuollon toi min ta suun ni tel man vuosille Toimintasuunnitelmaan Sairauspoissaolojen seuranta kohtaan lisättiin sään tö sekä kohta Suunniteltu toiminta, kohderyhmät, työ paik kakäyn nit muutettiin seuraavaksi: - Työpaikkakäynnit toteutetaan 5 vuoden välein. Yhteistyöryhmä: Yhteistyöryhmä päätti esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy työ terveys huol lon toimintasuunnitelman vuosille yllä mainituin muutok sin. Kunnanhallitus 216 Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina luonnos työ terveys huol lon toimintasuunnitelmasta vuosille esitys Kunnanhallitus hyväksyy työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuosille yllä mainituin muutoksin.

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Sivistyslautakunta Aika 21.04.2016 klo 16:00-17:00 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Koulukeskus Halonen Ester Keränen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11 Tekninen lautakunta 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40 Paikka Toivakan kirjasto, kirjastosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2017 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2017 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2017 1 Sivistyslautakunta Aika 14.02.2017 klo 17:00-18:15 Paikka Sonkajärven kirjastotalo Saapuvilla olleet et Halonen Ester Keränen Jaana Niskanen Soile Raatikainen Eero

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 10 Sivistystoimenlautakunta 23.06.2015 Aika 23.06.2015 klo 16:30-16:45 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014 Asialista 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 77. Lomautusten täytäntöönpano...82 78. Sivistysjohtaja Pirjo Piiroisen irtisanoutuminen...82

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Omistajaohjausjaosto Aika 14.03.2016 klo 18:20-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 13 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 08:30-15:01

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 08:30-15:01 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2016 210 Tarkastuslautakunta1 AIKA 15.11.2016 klo 08:30-15:01 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 134 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 24.3.2006 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot