Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1"

Transkriptio

1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Aika Maanantaina klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kurtelius Eero Huusko Senja Kärkkäinen Ilpo Partanen Ilpo Ruotsalainen Olavi Savolainen Riitta Suokonautio Markku Tervo Kirsti Tuovinen Merja Kainulainen Helena Mustonen Mikko Hynynen Vesa Kuittinen Jyri Mäkinen Simo Suomalainen Eeva puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Helena Kainulaisen varajäsen jäsen kunnanvaltuuston puheenjohtaja kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja esittelijä, kunnanjohtaja pöytäkirjanpitäjä, kunnansihteeri Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajiksi nimettiin Kirsti Tervo ja Senja Huusko. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Eero Kurtelius puheenjohtaja Eeva Suomalainen pöytäkirjanpitäjä 209 Ilpo Partanen puheenjohtaja

2 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastettu Sonkajärvellä Kirsti Tervo Senja Huusko Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on pidetty ylei ses ti nähtävänä kunnanviraston yhteispalvelupisteessä perjantaina klo palvelusihteeri Pirjo Rönkkö

3 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Käsiteltävät asiat Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Sivu Pöytäkirjantarkastajien valinta 207 Päätökset ja kirjelmät Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ajankohtaiset asiat Savolinum Oy:n varavoimalan käyttöönotto Vuoden 2015 tuloveroprosentin määrääminen Vuoden 2015 kiinteistöveroprosenttien määrääminen Sonkajärven Rintamaveteraanit ry:n avustushakemus Sukevan Sotaveteraanit ry:n avustushakemus Selvitys Sonkajärven kunnan toiminnasta kilpailutilanteessa markkinoilla/yhtiöittämisvelvollisuus (Kuntalaki 2 a /626) Sonkajärven kunnan henkilöstöohjelma Työterveyshuollon toimintasuunnitelman hyväksyminen vuosille Sonkajärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille Varhaisen tuen toimintaohje Sonkajärven kunnan päihdeohjelma Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Lausunto Pilvi-, Mato- ja Kuohunsuon turvetuotantoalueiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamishakemuksesta ja Matosuon uuden alueen ympäristöluvasta, Sonkajärvi/ Vastineen antaminen tehtyihin valituksiin Talousarvion 2014 toteumaraportti Kunnan saatavatilanne Muut asiat 32

4 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Päätökset ja kirjelmät Kunnanhallitus 207 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen 1) Opetus- ja kulttuuriministeriö - hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta 2) Kuntaliitto - vuoden 2015 eduskuntavaalit 3) KEVA - KuEL -yleiskirje 2/2014: Eläinlääkäreiden palkkion enimmäismäärä vuo del le ) Kunnallinen työmarkkinalaitos - kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) lukien muuttuvat jaksotyömääräykset - kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES ) -palkantarkistus lukien - kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS-14) palkantarkistukset ) Pohjois-Savon Liitto - Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille Pohjois-Savon maakuntavaltuuston kokouskutsu ja esityslista maakuntahallituksen pöytäkirja ) Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun osavuosikatsaus toi min ta ti las toi hin ) Pohjois-Savon pelastuslaitos - Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan pöy tä kirjan ote; Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2015 talousarvio 8) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä - yhtymähallituksen esityslista ja pöytäkirja ympäristölautakunnan pöytäkirja yhtymähallituksen pöytäkirjanote TerveysKampus hanke - ympäristölautakunnan pöytäkirjanote ; ympäristölupa lou hin nal le ja murskaukselle, Röpelinen Kalevi 9) Vaalijalan kuntayhtymä - yhtymäkokouksen kokouskutsu ja asialista Vaalijala tiedotuslehti 2/ ) Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry - Vetoomus kuntapäättäjille

5 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus ) Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto ry - kokouskutsu ) Iisalmen kaupunki - Ylä-Savon alueellisen jätehuoltolautakunnan pöytäkirja ) Sonkajärven kunta - kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset kunnansihteerin viranhaltijapäätökset esitys Kunnanhallitus merkitsee saaneensa tiedoksi edellä mainitut päätökset ja kir jel mät.

6 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ajankohtaiset asiat Kunnanhallitus 208 1) Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kuukau si ra por tin 8/ ) Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän toisen palvelusopimusneuvottelun muistion

7 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Savolinum Oy:n varavoimalan käyttöönotto 72/ /2014 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Savolinum Oy:n edustaja Pekka Väisänen oli kokouksen alussa kun nanhal li tuk sen kuultavana Sukevan kaukolämmöntuotantoon liittyvistä asioista. Lämmöntuotannossa on ollut ajoittaisia ongelmia, eikä lämpölaitoksen va ra voi ma laa (varavoimakonttia) ole vielä käyttöönotettu. Asian käsittelyn ai ka na Riitta Savolainen esitti, että lämpölaitokselle hankittu va ra voi makont ti on oltava toiminnassa mennessä. Mikäli varavoimakontti ei ole käyttövalmis määräpäivään mennessä, kunta joutuu harkitsemaan läm mön tuo tan non muita vaihtoehtoja. Kirsti Tervo kannatti Riitta Sa vo laisen esitystä. Kunnanhallitus yksimielisesti päätti, että lämpölaitokselle hankittu va ra voima la (varavoimakontti) on oltava toiminnassa mennessä. Mikäli va ra voi ma kont ti ei ole käyttövalmis määräpäivään mennessä, kunta joutuu har kit se maan lämmöntuotannon muita vaihtoehtoja. Kunnanhallitus Kunnaninsinööri Jari Sihvonen ja rakennustarkastaja Kauko Korolainen ovat suorittaneet Savolinum Oy:n varalämmitysyksikön rakentamisen valmius kat sel muk sen Kunnaninsinööri Jari Sihvonen on kunnanhallituksen kuultavana ko koukses sa. Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina muistio suo ri tetus ta valmiuskatselmuksesta. esitys Kunnansihteeri: Annetaan kokouksessa. Asian käsittely: Kunnaninsinööri Jari Sihvonen oli kunnanhallituksen kuulta va na asian käsittelyyn liittyen. Simo Mäkinen ja Eero Kurtelius ilmoittivat ole van sa esteellisiä yhteisöjääviyden perusteella ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi kunnanhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Helena Kainu lai nen. Keskustelun kuluessa kunnansihteeri teki seuraavan päätösesityksen: Kun nan hal li tus päättää käynnistää selvitystyön Sukevan alueen läm möntuo tan to vaih to eh to jen selvittämiseksi. Selvitystyön laatimisesta vastaa tekni nen lautakunta. Selvitystyön tulee olla valmiina

8 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Valmistelija: kunnaninsinööri Jari Sihvonen Kesän aikana on selvitetty kunnan omien kiinteistöjen läm mön tuo tan tovaih to eh to ja. Sukevan alueen lämmöntuotantovaihtoehdot lämpöyhtiön asiak kai den osalta edellyttää jokaisen asiakkaan tekemää kiin teis tö kohtais ta selvitystä ja sen perusteella tehtävää ratkaisuesitystä. esitys Kunnaninsinööri: esitys ja selvitystyö esitetään kokouksessa. Asian käsittely: Tekniselle lautakunnalle jaettiin ja esiteltiin tehty Sukevan kau ko läm mön asiakaskiinteistöjen lämmöntuotannon vaih to eh to tar kas telun selvitys liitteineen. Selvitys liitteineen liitetään kun nan hal lituk sen pöytäkirjaan. Keskustelun kuluessa kunnaninsinööri teki seuraavan päätösesityksen: Tek ni nen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle tehdyn Sukevan kau ko läm mön asiakaskiinteistöjen lämmöntuotannon vaih to eh to tar kas telun selvityksen hyväksymistä. Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle vaihtoehto 1:n loppuun saat ta mi sen aikataulun selvittämistä. Mikäli vaihtoehto 1:n mukaiset toi met eivät toteudu syyskuun 2014 loppuun mennessä, esitetään siir ryt tävän kaukolämmön asiakaskiinteistöissä vaihtoehto 2:n mukaisiin toi men pitei siin välittömästi. Vaihtoehdossa lautakunta esittää Kyläkeskuksen öl jyläm mi tys jär jes tel mään , alv 0 % vuoden 2015 in ves toin ti oh jelmaan. Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että mikäli vaih toeh to 2 toteutuu, niin sen yhteydessä päätetään käynnistää ener gia konsult ti toi mis ton kanssa vaihtoehto 3:n, vaihtoehto 4:n ja vaihtoehto 5:n pohjal ta lisäselvitysten laatiminen yhteistyössä muiden kiinteistöryhmän edusta jien kanssa. Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi kunnaninsinöörin tekemän pää tös esi tyk sen. Kunnanhallitus Kunnaninsinööri Jari Sihvonen on kunnanhallituksen kuultavana ko koukses sa.

9 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina Savolinum Oy:n hal li tuk sen kokouksen pöytäkirja. Sukevan kaukolämmön asiakaskiinteistöjen lämmöntuotannon vaih to eh totar kas te lun selvitys liitteineen on pöytäkirjan liitteenä nro 1. esitys Kunnansihteeri: Kunnanhallitus päättää, että vaihtoehto 1:n (nykyjärjestelmän lop puun saatta mi nen) mukaiset toimet on oltava toteutettuna syyskuun 2014 loppuun men nes sä. Mikäli ne eivät ole toteutuneet, siirrytään kaukolämmön asiakas kiin teis töis sä vaihtoehto 2:n mukaisiin toimenpiteisiin välittömästi. Mikäli vaihtoehto 2:n mukaiset toimet toteutetaan, on kyläkeskuksen öl jyläm mi tys jär jes tel män peruskorjaukseen varattava euron mää rä raha talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman käsittelyn yh teydes sä. Vaihtoehto 2:n toteutuessa lisäselvityksen laatimiseen otetaan kantaa lokakuun 2014 alussa. Mahdollista lisäselvitystä varten on varattava mää rä ra haa vuoden 2015 talousarvioon. Asian käsittely: Eero Kurtelius, Simo Mäkinen ja Markku Suokonautio ilmoit ti vat olevansa esteellisiä yhteisöjääviyden perusteella ja he poistuivat ko kouk ses ta asian käsittely ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi kunnanhallituksen ensimmäinen va ra pu heen joh taja Helena Kainulainen. Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Kunnanhallitus on suorittanut katselmuksen Savolinum Oy:n toimitiloissa Katselmuksen yhteydessä kunnanhallitus on myös kuullut halli tuk sen puheenjohtaja Pekka Väisästä lämpövoimalaitoksen varavoimalan käyt töön ot toon liittyen. Edellisen kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen Savolinum Oy on pitänyt ylimää räi sen yhtiökokouksen , jossa yritys on tehnyt päätöksen halli tuk sen puheenjohtajan vaihdoksesta sekä omistusjärjestelyiden muu tokses ta. Rakennusluvan edellyttämistä toimenpiteistä oli mennessä tehty polt to ai ne säi liön ja tankkauspaikan betonilaatan valu sekä siihen liittyvät öl jyn- ja hiekanerotuskaivot on asennettu. Lisäksi yritys on tehnyt nykyisen läm pö lai tok sen kattilaan tarvittavat putkiliitännät varavoimalaitoksen liit tämi sek si verkostoon.

10 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tekemättä olivat öljysäiliön siirto betonilaatalle, öljysäiliön käyt töön ot to tarkas tus valtuutetun (TUKES) tarkastajan toimesta sekä säiliön öljyputken asen nus varavoimalaitokselle valtuutetun öljylaiteasentajan toimesta. Lisäksi varavoimalaitoksen sähkötyöt olivat tekemättä. Vaaditut pa lo-osastoin ti le vyt olivat työmaalla, mutta ne eivät olleet asennettuna paikalleen. Lu pa vi ran omais ten käyttöönottotarkastukset ovat myös suorittamatta. Arvioi tu varavoimalan käyttöönottoaste on n. 85 prosenttia. Savolinum Oy:n hallituksen puheenjohtajan ilmoituksen mukaan va ra voima lai tos on käyttöönotettavissa lokakuun puoleen väliin mennessä. esitys Kunnansihteeri: Annetaan kokouksessa. Asian käsittely: Kunnaninsinööri Jari Sihvonen oli kunnanhallituksen kuultavana asian käsittelyyn liittyen. Kunnanhallituksen katselmuksen jälkeen vaadituista toimenpiteistä on tehty öljysäiliön siirto betonilaatalle. Öljysäiliön käyttöönottotarkastus valtuutetun (TUKES) tarkastajan toimesta on sovittu Savolinum Oy:n hallituksen puheenjohtajan ilmoituksen mukaan pidettäväksi Simo Mäkinen ja Eero Kurtelius ilmoittivat olevansa esteellisiä yhteisöjääviyden perusteella ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi kunnanhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Helena Kainulainen. Keskustelun kuluessa kunnansihteeri teki seuraavan päätösesityksen: Kunnanhallitus päättää, että vaihtoehto 1:n (nykyjärjestelmän loppuun saattaminen) mukaiset toimet on oltava toteutettuna lokakuun 2014 loppuun mennessä. Mikäli ne eivät ole toteutuneet, siirrytään kaukolämmön asiakaskiinteistöissä vaihtoehto 2:n mukaisiin toimenpiteisiin välittömästi. Riitta Savolainen esitti, että kunnan kiinteistöjen osalta siirrytään öljylämmitysjärjestelmien käyttöön välittömästi siihen saakka kunnes Savolinum Oy:n varavoimalaitos on käyttökunnossa ja että maksatukset Savolinum Oy:lle lopetetaan siihen saakka, kunnes varavoimalaitos on käyttökunnossa. Kirsti Tervo kannatti Riitta Savolaisen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että käsittelyssä oli kunnansihteerin päätösesityksen lisäksi myös Riitta Savolaisen kannatettu esitys siitä, että kunnan kiinteistöjen osalta siirrytään öljylämmitysjärjestelmien käyttöön välittömästi siihen saakka kunnes Savolinum Oy:n varavoimalaitos on käyttökunnossa ja että maksatukset Savolinum Oy:lle lopetetaan siihen saakka, kunnes varavoimalaitos on käyttökunnossa. Puheenjohtaja totesi, että asiasta oli äänestettävä ja että äänestys suoritetaan kädennostoäänestyksenä. Suoritetussa

11 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus kädennostoäänestyksessä kunnansihteerin päätösesitys sai 4 ääntä (Helena Kainulainen, Ilpo Partanen, Olavi Ruotsalainen ja Risto Vatanen) ja Riitta Savolaisen esitys 4 ääntä (Senja Huusko, Riitta Savolainen, Kirsti Tervo ja Riitta Laukkanen). Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päätökseksi tulleen äänin 4-4 kunnansihteerin päätösesityksen puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Kunnanhallitus 209 Kunnanhallitus päätti äänin 4-4 puheenjohtajan äänen ratkaistessa, että vaihtoehto 1:n (nykyjärjestelmän loppuun saattaminen) mukaiset toimet on oltava toteutettuna lokakuun 2014 loppuun mennessä. Mikäli ne eivät ole toteutuneet, siirrytään kaukolämmön asiakaskiinteistöissä vaihtoehto 2:n mukaisiin toimenpiteisiin välittömästi. Kirsti Tervo jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Rakennustarkastaja ja palomestari ovat suorittaneet Savolinum Oy:n va ravoi ma lai tok sen loppukatselmuksen Suoritetun katselmuksen pe rus teel la on todettu, että työt tontilla/rakennuspaikalla ovat valmiit. Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina ra ken nus tar kasta jan rakentamistyön tarkastuspöytäkirja sekä Savonlinum Oy:n ja kunnan vä li nen lämpösopimus. esitys Kunnansihteeri: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi, että vaihtoehto 1:n (nykyjärjestelmän lop puun saattaminen) mukaiset toimet on tehty lokakuun 2014 loppuun men nes sä ja Savolinum Oy:n varavoimalaitos on käyttökunnossa. Asian käsittely: Eero Kurtelius, Simo Mäkinen ja Markku Suokonautio ilmoittivat olevansa esteellisiä yhteisöjääviyden perusteella ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi kunnanhallituksen toinen varapuheenjohtaja Ilpo Par ta nen.

12 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Vuoden 2015 tuloveroprosentin määrääminen 304/ /2014 Kunnanhallitus 210 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n (520/2010) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeis tään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17.päivänä. Vuoden 2014 tuloveroprosentti on 20,50 %. Prosenttia korotettiin viimeksi 0,75 prosenttiyksikköä vuodelle Vuoden 2014 tuloveroarvio on Kunta lii ton veroennusteen mukaan noin 10,4 milj. euroa. Vuonna 2014 kun nallis ve ron tilitysten on arvioitu vähenevän vuodesta 2013 noin yhden pro sentin. Talousarvion 2015 raamia määriteltäessä ja talousarviota valmisteltaessa on veroperusteet arvioitu tuloveron osalta 20,50 prosenttiin ja tuloveroa kertyväksi 10,4 milj. euroa (kasvu vuoteen 2014 on 0 %). Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään tutustumista varten vertailu Pohjois-Savon kuntien tulovero- ja kiinteistöveroprosenteista. esitys Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2015 tu lo ve ro prosen tik si määrätään 20,50 %.

13 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Vuoden 2015 kiinteistöveroprosenttien määrääminen 305/ /2014 Kunnanhallitus 211 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n (1266/2001) mukaan valtuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaih telu vä lien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa va rain hoito vuo den tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sa das osan tarkkuudella. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään ve ro vuot ta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Vuoden 2015 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat Hallituksen esi tyk sis sä 158/2014 ja 188/2014 seuraavat (hyväksytty eduskunnan toises sa käsittelyssä ). Kiinteistöveroprosenttien alarajaa on esitetty nostettavaksi yleisen kiin teistö ve ro pro sen tin ja vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttien osalta (muu tok set lihavoitu alla). Valtuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): - yleinen kiinteistöveroprosentti: 0,80-1,55 (2014: 0,60-1,35) - vakituisten asuinrakennusten veroprosentti: 0,37-0,80 (2014: 0,32-0,75) Valtuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ) - rakentamattoman rakennuspaikan ve ro prosent ti: - muiden asuinrakennusten (loma-asunnot) ve ro pro sent ti: 1,00-3,00 0,80-1,55 (kuitenkin enintään 0,60 pro sent ti yk sik köä kor keampi kuin vakituisen asunnon) - yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti: alaraja 0,00 % - voimalaitosten veroprosentti: yläraja 2,85 % Vuonna 2014 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat: - yleinen kiinteistöveroprosentti: 0,70 - vakituisten asuinrakennusten veroprosentti: 0,40 - rakentamattoman rakennuspaikan ve ro prosent Ei määrätty ti: - muiden asuinrakennusten (loma-asunnot) 0,85 ve ro pro sent ti: - yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti: Ei määrätty - voimalaitokset (nimellisteho yli 10 me ga voltti am pee ria): - voimalaitokset (nimellisteho enintään 10 me ga volt ti am pee ria): 2,85 0,70

14 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Vuoden 2014 kiinteistöveroarvio on euroa. Lakimuutoksen johdos ta (yleisen kiinteistöveron alarajan nousu) kiinteistöveroja arvioidaan saa ta van vuonna 2015 noin euroa ( euroa). esitys Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2015 kiin teis tö vero pro sen tit määrätään seuraavasti: - yleinen kiinteistöveroprosentti: 0,80 - vakituisten asuinrakennusten veroprosentti: 0,40 - rakentamattoman rakennuspaikan ve ro prosent Ei määrätty ti: - muiden asuinrakennusten (loma-asunnot) 0,85 ve ro pro sent ti: - yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti: Ei määrätty - voimalaitokset (nimellisteho yli 10 me ga voltti am pee ria): - voimalaitokset (nimellisteho enintään 10 me ga volt ti am pee ria): 2,85 0,80

15 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Sonkajärven Rintamaveteraanit ry:n avustushakemus 301/ /2014 Kunnanhallitus 212 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Sonkajärven Rintamaveteraanit ry on saapuneella ha ke muksel la anonut kunnalta euroa vuodelle 2015 kotiavustajatoiminnan jatku vuu den turvaamiseksi. Sonkajärvellä veteraanijärjestöt ovat jo 1990-luvulta alkaen järjestäneet jäse nil leen kotiavustuspalvelua, minkä tarkoituksena on tukea veteraanien ja hei dän puolisoidensa ja leskiensä kotona asumista. Avustajatoiminta perus tuu yhteistyöhön työhallinnon kanssa. Avustajiksi pyritään palkkaamaan työn ha ki joi ta, joille saatavien palkkatukien avulla veteraaneilta perittävä käyn nin omavastuu on pystytty pitämään kohtuullisena. Vuoden 2015 avustajan kustannukset ovat /kk ja tulot (palkkatuki ja asiakasmaksut) /kk. Menot ovat siis 500 /kk korkeammat kuin tu lot. Asiakasmaksujen nostaminen aiheuttaisi muutaman asiakkaan jäämi sen pois avustettavien joukosta, jolloin asiakastulojen määrä ei juu rikaan muuttuisi. Edellisen kerran kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan Son kajär ven Rintamaveteraanit ry:n ja Sukevan Sotaveteraanit ry:n ha ke mus ta kotiavustajatoiminnan tukemisesta ja myönsi niille euroa/yh dis tys käytettäväksi kotiavustajatoimintaan vuonna Avus tuksen rahoittamiseen on käytetty Risto Karppisen perintövaroja. Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina Sonkajärven Rinta ma ve te raa nit ry:n avustushakemus. esitys Kunnanhallitus myöntää Sonkajärven Rintamaveteraanit ry:lle avustusta ko ti avus ta ja pal ve lu jen järjestämistä varten vuodelle Tukea myön netään toteutuneita nettokustannuksia vastaan eli siitä osasta, joka jää palkka tuen ja muiden mahdollisten tukien ja asiakastulojen jälkeen. Tuen enim mäis mää rä vuonna 2015 on euroa. Avustuksen rahoittamiseen käy te tään Risto Karppisen perintövaroja.

16 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Sukevan Sotaveteraanit ry:n avustushakemus 302/ /2014 Kunnanhallitus 213 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Sukevan Sotaveteraanit ry on saapuneella hakemuksella anonut kunnalta euroa vuodelle 2015 kotiavustajatoiminnan jatkuvuuden tur vaa mi sek si. Edellisen kerran kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan Son ka jär ven Rintamaveteraanit ry:n ja Sukevan So ta ve teraa nit ry:n hakemusta kotiavustajatoiminnan tukemisesta ja myönsi niille euroa/yhdistys käytettäväksi kotiavustajatoimintaan vuonna Avus tus ten rahoittamiseen on käytetty Risto Karppisen perintövaroja. Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina Sukevan So ta vete raa nit ry:n avustushakemus. esitys Kunnanhallitus myöntää Sukevan Sotaveteraanit ry:lle avustusta ko ti avusta ja pal ve lu jen järjestämistä varten vuodelle Tukea myönnetään toteu tu nei ta nettokustannuksia vastaan eli siitä osasta, joka jää palkkatuen ja muiden mahdollisten tukien ja asiakastulojen jälkeen. Tuen enim mäismää rä vuonna 2015 on euroa. Avustuksen rahoittamiseen käytetään Ris to Karppisen perintövaroja.

17 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Selvitys Sonkajärven kunnan toiminnasta kilpailutilanteessa mark ki noil la/ yh tiöit tä mis vel vol li suus (Kuntalaki 2 a /626) 295/03.03/2014 Kunnanhallitus 214 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Kunnan hoitaessa Kuntalain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kil pai lu ti lan teessa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdis tyk sen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Kunta ei hoida tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla ainakaan, jos: 1) kunta tuottaa lain perusteella omana toimintanaan palveluja kunnan asuk kail le ja muille, joille kunnan on lain perusteella järjestettävä palveluja; 2) tehtävää hoidetaan 76 :ssä tarkoitetulla tavalla yhteistoiminnassa lakiin pe rus tu van yhteistoimintavelvoitteen perusteella ja palveluja tuotetaan oma na toimintana alueen asukkaille ja muille, joille on lain perusteella järjes tet tä vä palveluja; 3) tehtävää hoidetaan 76 :ssä tarkoitetulla tavalla yhteistoiminnassa ja ky sees sä on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 10 :ssä tai ve si- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yk si köiden hankinnoista annetun lain (349/2007) 19 :ssä tarkoitetun si dos yk sikön tai sidosyrityksen toiminnasta taikka jos yhteistoimintaan ei muutoin so vel le ta kilpailuttamisvelvollisuutta; 4) kunta järjestää laissa tarkoitettua opetuksen tai koulutuksen jär jes tä mislu paa, toimilupaa tai oppilaitoksen ylläpitämislupaa edellyttävää koulutusta, edel lä mainitussa luvassa määrättyjä muita tehtäviä tai tuottaa palveluja täl lai seen opetukseen kiinteästi liittyvinä oppilas- ja opiskelijatöinä; 5) toiminta perustuu lakiin perustuvaan monopoliasemaan tai muodostaa luon nol li sen monopolin tai tuottaa välittömästi näihin liittyviä palveluja; tai 6) kunta ostaa, myy tai vuokraa kiinteistöjä ja toiminta liittyy kunnan maankäyt tö- ja rakennuslaissa(132/1999) tarkoitettuun alueiden käytön suun nitte lu teh tä vän hoitoon. Yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset (Kuntalaki 2 b /626) Yhtiöittämisvelvollisuuden estämättä kunta voi hoitaa omana toimintanaan 2 a :ssä tarkoitettua tehtävää, jos 1) toiminnan on katsottava olevan vähäistä; 2) lain perusteella kunta voi nimenomaisesti tuottaa palveluja toiselle ta holle tai osallistua tällaista toimintaa koskevaan tarjouskilpailuun; 3) kunta tuottaa tukipalveluja 16 a :ssä tarkoitetulle kuntakonserniin kuulu val le tytäryhteisölle;

18 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus ) kunta tuottaa palveluja julkisista hankinnoista annetun lain 10 :ssä tarkoi te tul le sidosyksikölle taikka vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja pos tipal ve lu jen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain 19 :ssä tar koi te tul le sidosyritykselle tai yhteisyritykselle; 5) kunta vuokraa toimitiloja pääasiassa käytettäväksi kunnan omassa toimin nas sa ja kuntakonserniin kuuluville tytäryhteisöille tai käytettäväksi sellai ses sa palvelutuotannossa, jonka tuotannon kunta on kilpailuttanut; 6) kunta tuottaa palveluja kunnan tai 16 a :ssä tarkoitetun kun ta kon serniin kuuluvan tytäryhteisön palveluksessa oleville henkilöille pal ve lus suhteen perusteella; tai 7) toiminta liittyy välittömästi valmiuslaissa (1552/2011) tarkoitetun valmius suun ni tel man mukaiseen poikkeusoloja koskevaan va rau tu mis vel vol lisuu teen. Mitä edellä 1 momentissa säädetään palveluista, sovelletaan myös ta va roiden myyntiin kilpailutilanteessa markkinoilla. Selvitys Sonkajärven kunnan toiminnasta kilpailutilanteessa mark ki noilla/yh tiöit tä mis vel vol li suus Ruokahuolto: Ruokahuolto myy ruokahuoltopalveluja kunnan si vis tys toimen tulosalueille (koulutoimi ja varhaiskasvatus) sekä Ylä-Savon SOTE kun ta yh ty mäl le, jonka jäsenkunta kunta on. Ei yhtiöittämisvelvoitetta. Kiinteistöt/Tilapalvelut: Teknisen toimen tilapalvelut vuokraa toimitiloja pääasias sa käytettäväksi kunnan omassa toiminnassa sekä Ylä-Savon SOTE kun ta yh ty män toiminnassa. Ei yhtiöittämisvelvoitetta. Taloushallinnon palvelut (kirjanpito ja palkanlaskenta): Kunnan ta lous hallin non palvelut palvelevat kunnan omaa toimintaa (sisäinen myynti). Ei yhtiöit tä mis vel voi tet ta. Vesi- ja viemärilaitos: Vesi- ja jätevesilaitoksen toiminta perustuu lakiin. Ei yh tiöit tä mis vel voi tet ta. esitys Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee selvityksen tiedoksi ja toteaa, että Kuntalain 2 a :ssä tarkoitettu yhtiöittämisvelvollisuus ei tällä hetkellä koske Sonkajärven kunnan toimintaa.

19 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Sonkajärven kunnan henkilöstöohjelma / /2014 Yhteistyöryhmä Valmistelija: henkilöstöasiat Mirja Tonteri Valtuuston hyväksymä Sonkajärven kunnan henkilöstöohjelma on ollut käy tös sä vuoden 2007 alusta lukien. Yhteistyöryhmän nimeämä työryhmä (Merja Luukkonen, Pirjo Piiroinen ja Mir ja Tonteri) on päivittänyt henkilöstöohjelman vastaamaan muutettuja sään nök siä ja ohjeita. Yhteistyöryhmän jäsenille lähetetään oheismateriaalina henkilöstöohjelma vuo sil le esitys Henkilöstöasioista vastaava: Yhteistyöryhmä esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy päivitetyn Son ka jär ven kunnan hen ki lös tö oh jel man vuosille Yhteistyöryhmä: Yhteistyöryhmä yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Kunnanhallitus 215 esitys Pöytäkirjan liitteenä nro 1 on Sonkajärven kunnan henkilöstöohjelma , joka säilytetään tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti omassa arkistosarjassa kohdassa Kunnanhallitus hyväksyy päivitetyn Sonkajärven kunnan hen ki lös tö oh jelman vuosille

20 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/ Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Työterveyshuollon toimintasuunnitelman hyväksyminen vuosille / /2014 Yhteistyöryhmä Valmistelija: henkilöstöasiat Mirja Tonteri Työterveyshoitaja Minna Stranius, kunnanjohtaja Simo Mäkinen ja työ suoje lu pääl lik kö Mirja Tonteri ovat neuvotelleet työterveyshuollon toi min tasuun ni tel man sisällöstä vuosille Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on osa työsuojelun toi min ta oh jelmaa. Toimintasuunnitelmaan on kirjattu työterveyshuollon sisältö, joka sisäl tää mm. lakisääteisen työterveyshuollon palvelujen lisäksi yleis lää kä ri tasoi sen sairaanhoidon. Työterveyshuolto osallistuu kutsuttaessa yhteistyöryhmän kokouksiin sekä työ pai koil la tehtäviin työsuojelutarkastuksiin. Yhteistyöryhmän jäsenille lähetetään oheismateriaalina luonnos työ terveys huol lon tomintasuunnitelmasta vuosille esitys Henkilöstöasioista vastaava: Yhteistyöryhmä esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy työ ter veyshuol lon toimintasuunnitelman vuosille Käsittely: Työfysioterapeutti Hannele Janatuinen esitteli työterveyshuollon toi min ta suun ni tel man vuosille Toimintasuunnitelmaan Sairauspoissaolojen seuranta kohtaan lisättiin sään tö sekä kohta Suunniteltu toiminta, kohderyhmät, työ paik kakäyn nit muutettiin seuraavaksi: - Työpaikkakäynnit toteutetaan 5 vuoden välein. Yhteistyöryhmä: Yhteistyöryhmä päätti esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy työ terveys huol lon toimintasuunnitelman vuosille yllä mainituin muutok sin. Kunnanhallitus 216 Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina luonnos työ terveys huol lon toimintasuunnitelmasta vuosille esitys Kunnanhallitus hyväksyy työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuosille yllä mainituin muutoksin.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) Sivistyslautakunta 14.04.2015 AIKA 14.04.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot