ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ (24)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)"

Transkriptio

1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ (24) Kunnanhallitus AIKA klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Asialistan hyväksyminen Alavieskan keskustan osayleiskaava Saarenkylä-Vieskanjärvi tuulivoimapuiston osayleiskaava Osavuosikatsaus 1-8/ Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle Vattenfall -puitesopimuksen jatkaminen Viranhaltijapäätökset Edustajien valinta Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymäkokouksiin 23

2 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ (24) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Mäkelä Risto 17:30-18:55 pj Hannula Kaija 17:30-18:55 jäsen Huttunen Pauli 17:30-18:55 jäsen Isokääntä Marja 17:30-18:55 jäsen Jutila Eija 17:30-18:55 jäsen Nahkala Jarmo 17:30-18:55 jäsen Sipilä Hanne 17:30-18:55 jäsen Visuri Teijo 17:30-18:55 kv pj Murto Jari 17:30-18:55 kv I vpj Brax Anna-Leena 17:30-18:55 kv II vpj Vierimaa Tapani 17:30-18:55 kunnanjohtaja Isotalus Anna-Liisa 17:30-18:55 pöytäkirjanpitäjä Joki-Erkkilä Pekka 17:30-18:50 tekninen johtaja Yliparkas Juhani 18:10-18:50 talousjohtaja POISSA Taka-Eilola Tuomo vpj ALLEKIRJOITUKSET Risto Mäkelä Puheenjohtaja Anna-Liisa Isotalus Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Marja Isokääntä Eija Jutila PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet, pidetään yleisesti nähtävillä kunnantoimistossa maanantaina klo Ilmoitustaulunhoitaja

3 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ (24) Kunnanhallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ (24) Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Khall Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Eija Jutila ja Marja Isokääntä. Pöytäkirja tarkastetaan kunnantoimistossa

5 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ (24) Kunnanhallitus Asialistan hyväksyminen Khall Kunnan hallintosäännön 23 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa asian käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan kokouksen asialistaksi.

6 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ (24) Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Alavieskan keskustan osayleiskaava 2030 Khall Alavieskan kunnan strategisiin linjauksiin vuosille sisältyy mm. Kirkonkylän osayleiskaavan päivittäminen. Työ on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2010 aikana ja kuluvan vuoden budjettiin si säl tyy tar koi tukseen euron määrärahavaraus. Kaikkiaan taloussuunnitelmassa on varattu hankkeeseen euroa ja tavoitteena on, että työ on valmis Tehtävänä on laa tia Ala vies kan kes kus ta-alu een osa yleis kaa va. Keskusta-alueella on ole massa kun nan val tuus ton vuonna 1991 hyväk sy mä osa yleis kaa va, jonka ta voi te vuosi on Osa yleis kaava on van hentu nut ja se vaatii ajan ta saistamis ta. AIRIX Ym päris tö Oy on laati nut Alavies kan kuntaan maankäytön kehityskuvan, joka on hyväksytty valtuustossa Kehitys ku vassa esi te tyssä osa yleis kaava oh jel massa kes kustan osa yleiskaa van laa timi sessa kes keistä on yh dys kuntara kenteen tii vistä minen, palve lu jen, elinkei no elämän ja lähi vir kistys alueiden suunnit telu, asu misen laaje nemis suunnat ja eri tyiset veto voima-alu eet. Osayleiskaa va edellyt tää pe rusteellisia sel vityk siä. Keskustan osa yleiskaavan alu eella maan käyttö tarken tuu ase ma kaavoitukses sa. Aloitus on ajoitet tu vuoteen Ke hi tys ku vassa ase tetut ke hit tä mis ta voit teet oh jaa vat yleis kaa van laati mista ja mää ritte levät alus ta vaa kaa va-alueen ra jausta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavaneuvotteluissa ja on käsitelty työn sisältöä, aikataulua ja kustannuksia. Airix Oy:n tekemän täydennetyn tarjouksen ja työohjelman mukaan varsinainen osayleiskaavan laatimisprosessi käynnistetään laatimal la Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Konsultti laatii OAS:n ja neuvottelee sen sisällöstä tilaajan ja mahdollisesti Pohjois-Pohjanmaan ELY:n ymparistö ja luonnonvarat vastuualueen kanssa. Suunnittelualueen rajaus tarkastetaan OAS:n laatimisen yhteydessä ja samalla laaditaan kaavatyön tavoitteet yh teistyössä tilaajan ja konsultin kesken. OAS asetetaan nähtäville ja pidetään 1. viran omaisneuvottelu. Tilaaja huolehtii OAS:n tiedotuk sesta ja jakelusta osallisille. Konsultti laatii vastineet OAS:sta mah dollisesti esitettyihin mielipiteisiin. Kaavatyön alkuvaiheessa järjestetään tilaajan ja konsul tin yhteistyössä järjestämä 1. yleisötilaisuus, jossa kaavatyötä esitellään osal-

7 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ (24) Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus li selle. Perus-, luonto- ja ympäristöselvitykset Osayleiskaavatyössä hyödynnetään esimerkiksi Alavieskan kunnan kehityskuvaa varten tehdyt selvitykset. Suunnittelutyon al kuvaiheessa (esimerkiksi 1. viranomaisneuvottelu) pidetään viran omaisten, tilaajan ja konsultin kesken neuvottelu, jossa arvioi daan perus- ja ympäristöselvitysten tarve. Perus- ja ympäristöselvityksissä kartoitetaan esimerkiksi seuraavat asiat: - luonto- ja maisematekijät, - rakennettu ympäristö, kulttuuriympäristö, - asumisen alueet, - väestörakenne, työpaikat ja palvelut, - liikenne ja tekninen huolto, - ympäristön häiriötekijät (liikenne, tilakeskukset, voimalinjat yms.), - maanomistus, - suunnittelutilanne jne. Kulttuuriympäristö oletetaan inventoidun riittävällä tarkkuudella Ylivieskan seutukunnan kulttuuriympäristöohjelmatyön (Kirkoilta kareille) yhteydessä. Muinaisjäännösten maastotyötä vaativasta selvittämisestä sovitaan erikseen. Tarvittaessa rantarakentamista ohjaamaan tehdään emätilaselvitys, josta sovitaan erikseen. Vaikutusten arviointi Vaikutusten arviointi on kiinteä osa osayleiskaavan laatimista ja vaikutukset arvioidaan sekä mahdollisista vaihtoehdoista että lopullisesta kaavaratkaisusta. Vaikutusten arvioinnin painopiste on luonnos vai heessa. Arviointi tehdään vuorovaikutuksessa kaavoitushankkeen keskeisten sidosryhmien kanssa. Osayleiskaavan ar vioinnissa vaikutuksia kuvataan nii den muutosten kautta, joita toteuttaminen aiheuttaa suhteessa nykytilaan MRL 9 :n ja MRA 1 :n mukaisesti. Edellä selostetut työvaiheet ajoittuvat vuodelle 2010 ja niistä aiheutuva kustannus on tarjouksen mukaan euroa (alv 0 %). Kun kuluvan vuoden talousarviossa tarkoitukseen on varattu vain euroa, tarvitaan lisämäärärahaa euroa. Se voidaan osoittaa budjetin sisältä. Airix Oy:n tarjouksen käsittely ja varsinainen päätös osayleiskaavan laa ti mi ses ta tehdään seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa,

8 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ (24) Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus kun käy tet tä vissä on myös kaavatyöstä laadittu osallistumis- ja arviointi suunni tel ma. Kunnanhallitus päättää edellä selostetun mukaisesti ryhtyä valmistelemaan keskustan osa yleiskaavan laatimista. Vuoden 2010 aikana laa di taan osal listu mis- ja arviointisuunnitelma sekä tehdään perus-, luon to- ja ym päris tösel vitykset ja aloitetaan vaikutusten arviointi. Kunnanhallitus hyväksyy, että tämän vuoden kustannuksiin ( eu roa) tar vit ta va li sä ra hoi tus (8 000 euroa) osoitetaan talousarvion sisäisenä siirtona maanhan kintaan va ra tus ta mää rä ra has ta. Khall Osayleiskaavatyössä ollaan edetty luonnosvaiheeseen. Osayleiskaavaluonnos ja kaavaselostus ovat oheismateriaalina. Koko tähän mennessä valmistuneen aineiston esit te lee ko kouk ses sa ark ki tehti An na eli na Iso la AI RIX Ym pä ris tö Oy:stä. Kunnanhallitus päättää asettaa Alavieskan keskustan osayleiskaava luon nok sen ja siihen liittyvän valmisteluaineiston yleisesti nähtäville ja pyy tää sii tä vi ran omais lau sun not. Khall Osayleiskaavaluonnos ja siihen liittyvä valmisteluaineisto on ollu t yleisesti nähtävillä ja siitä on pyydetty vi ranomaislausunnot. Nähtävilläoloaikana luonnoksesta saatiin yksi mielipide ja viisi viranomaislausuntoa. Mielipide ja lausunnot sekä niihin esi te tyt vas tineet on käsitelty osayleiskaavaehdotuksen kappaleessa 4.5. (s ) ja ne ovat kaavaehdotuksen liitteenä (liite 15). Osa yleis kaa va eh dotus on oheismateriaalina ja sitä esittelee kokouksessa arkkitehti Annaelina Isola Airix Ympäristö Oy:stä. Kunnanhallitus 1. hyväksyy laaditun osayleiskaavaehdotuksen, 2. hyväksyy luonnosvaiheen aikana saatuihin viranomaislausun-

9 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ (24) Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus toihin ja mielipiteeseen laaditut vastineet, 3. päättää asettaa osayleiskaavehdotuksen yleisesti nähtäville ja 4. päättää pyytää siitä viranomaislausunnot. Khall Osayleiskaavaehdotukseen on nähtävillä olon jälkeen tehty seuraavat muutokset: 1. Melunsuojausta koskevaa yleiskaavamääräystä on selkiytetty. 2. Melualueita koskeva uusi liitekartta (liite 17) on laadittu ja selostukseen melumääräyksiä on täydennetty. 3. Osayleiskaava-alueen ulkopuolinen turkistarhan suojaympyrä on poistettu. 4. Entisen jäteveden puhdistamon suojaympyrä on poistettu. Muutokset eivät edellytä kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettamista. Osayleiskaavaehdotus on esityslistan oheismateriaalina.ja sen esittelee kokouksessa arkkitehti Annaelina Isola Airix Ympäristö Oy:stä. Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy Alavieskan keskustan osayleiskaava 2030:n ja siitä annettuihin lausuntoihin laaditut vastineet. Liitteet 1 Alavieskan keskustan osayleiskaava 2030 kartta 2 Alavieskan keskustan osayleiskaava 2030 selostus

10 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ (24) Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Saarenkylä-Vieskanjärvi tuulivoimapuiston osayleiskaava Khall "TM Voima Oy suunnittelee tuulipuistoa Alavieskaan Saarenkylä-Vieskanjärvi alu eelle.alueella on solmittu vuokrasopimukset ja olemme esitelleet hanketta alustavasti Alavieskan kunnalle, maanomistajille sekä Ely-keskukselle. TM Voima Oy esittää Alavieskan kunnalle tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavan laadintaa Saarenkylä-Vieskanjärvi tuulipuiston suunnittelualueelle. Osayleiskaava laadittaisiin MRL 77 a :n mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena. Kaavoitusaloitteen liitteessä on esitetty alustava hankealueen rajaus. Laadittavan osayleiskaavan aluerajaus tarkentuu kaavoituksen käynnistyessä ja se määritellään yhdessä Alavieskan kunnan kanssa. TM Voima Oy esittää kaavan laatijaksi FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:tä, jossa kaavan laadinnasta vastaavat suunnittelupäällikkö arkkitehti SAFA Kai Tolonen ja projektipäällikkö YTM Jouni Mäkäräinen. Esitetyllä konsultilla ja vastuuhenkilöillä on monipuolinen kokemus tuulivoimarakentamista koskevista selvitys- ja kaavoitustehtävistä. TM Voima Oy esittää, että yritys vastaa osayleiskaavan laadinnan ja selvitysten konsulttikustannuksista sekä muista osayleiskaavaprosessiin liittyvistä suorista kuulutus- ja muista vastaavista ku luista MRL 77 c :n mukaisesti. Alavieskan kunta vastaa osaltaan kunnalle kaavoituksesta aiheutuvista henkilöstö- ja hallintokustannuksista. Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta sekä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa. Tiedot voimalaitoksista Voimalaitoksen tornin korkeus 140 m Siipien pyyhkäisypinta-alan halkaisija 120 m Voimalaitoksen kokonaisuuskorkeus arvioitu olevan 202 m Voimalaitoksen teho 2,4 5 MW Voimalaitosten määrä max. 9 kpl Maanpinnan korkeus noin 55 m Ystävällisin terveisin

11 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ (24) Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus TM Voima Oy puolesta Kim Tahkoniemi " Kim Tahkoniemi TM Voima Oy:stä esittelee hanketta kunnanhallitukselle kokouksessa. Oheismateriaalia. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää saattaa vireille tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavan laatimisen Saa ren ky lä-vies kan järvi alueelle. Valtuustolle esitetään myös, että se oikeuttaa kunnanhallituksen sopimaan kaavoituksen käytännön järjestelyistä ja hyväksymään TM Voima Oy:n kanssa laadittavan kaavoitussopimuksen. Kim Tahkoniemi TM Voima Oy:stä esitteli hanketta ennen asian käsittelyä. Pauli Huttunen ja Teemu Tanska poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kvalt Kim Tahkoniemi TM Voima Oy:stä esitteli hanketta valtuustolle ennen asian käsittelyä. Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksi mielisesti. Valtuutetut Pauli Huttunen, Juhani Isotalus, Veikko Pudas ja Teemu Tanska poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Varavaltuutetut Jani Hannus ja Outi Saari osallistuivat asian käsittelyyn. Khall Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavoitussopimus ovat esityslistan oheismateriaalina.

12 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ (24) Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 1. hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman 2. päättää, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville, jolloin osallisilla ja kunnan asukkailla on mahdollisuus esittää mielipiteensä siinä esitetyistä osallis tumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osayleiskaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja ar vi oin ti suun nitelman nähtävillä olosta ilmoitetaan Alavieska -lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja kun nan inter net -si vuilla. 3 hyväksyy laaditun kaavoitussopimuksen ja oikeuttaa allekirjoittamaan sen. Pauli Huttunen ja Teemu Tanska poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Khall Osayleiskaavaluonnos kaavaselostuksineen on esityslistan oheismateriaalina. Asiaa esittelee kokouksessa projektipäällikkö Jouni Mä kä räi nen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. Kunnanhallitus päättää asettaa osayleiskaavaluonnoksen ja siihen liittyvän aineiston yleisesti nähtäville MRL:N 62 :n mukaisesti, jotta osalli sil la on ti lai suus esittää mielipiteensä asiasta, pyytää siitä vi ranomais lau sun not se kä ilmoittaa luonnoksen nähtävilläolosta kun nan ilmoi tus tau lulla, Ala vieska -lehdessä ja kunnan internetsivuilla. Pauli Huttunen ja Jari Murto poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Khall Osayleiskaavaehdotus ja siihen liittyvä aineisto ovat esityslistan oheismateriaalina. Kunnanhallitus 1. hyväksyy laaditun osayleiskaavaehdotuksen

13 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ (24) Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyy luonnosvaiheen aikana saatuihin viranomaislausuntoihin ja mielipiteisiin laaditut vastineet 3. päättää asettaa osayleiskaavaehdotuksen yleisesti nähtäville 4. ja päättää pyytää siitä viranomaislausunnot. Pauli Huttunen ja Jari Murto poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Liitteet 3 Saarenkylä-Vieskanjärvi osayleiskaavakartta ehdotus 4 Saarenkylä-Vieskanjärvi tuulivoimapuisto, arkeologinen inventointi 5 Saarenkylä-Vieskanjärvi tuulivoimapuisto, luonoselvitys 6 Saarenkylä-Vieskanjärvi tuulivoimapuisto, maisema-ja kulttuuriympäristöselvitys 7 Saarenkylä-Vieskanjärvi tuulivoimapuiston osayleiskaava, kaavaselostus ehdotusvaihe

14 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ (24) Kunnanhallitus Osavuosikatsaus 1-8/2013 Khall Kunnan talouden kehitys on tammi-elokuun aikana noudattanut joitakin poikkeamia lukuunottamatta laadittua talousarviota. Toimintatuottojen toteutuma tilanteessa oli 66,4 % (ajankulun mukaan 66,66 %) ja toimintakulujen 66,6 %. Toimintakate oli eli muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli peräti (6,2 %) toteutuman ollessa 66,7 %. Verotuloja elokuun loppuun mennessä oli kertynyt (toteutuma 72,4 %) ja siinä oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 3,2 %. Valtionosuuksia oli kertynyt (toteutuma 67,6 %) eli 2,7 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kokonaisuutena tarkastellen budjetoitu verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet yhteensä) tulee ylittymään noin Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta on haettu Elokuun lopun vuosikate oli kirjanpidon mukaan ja tulos Henkilöstökulut ovat edelliseen vuoteen verrattuna nousseet 4,1 % toteutuman ollessa (69,4 %). Huomattava kuitenkin on, että lomarahajaksotus on mukana viime vuoden toteutumassa, mutta ei tämän vuoden luvuissa. Määrärahavaraus on kuitenkin riittämätön ja tämän hetken arvion perusteella ylittyy Palvelujen ostoissa toteutuma oli eli 65,6 %. Muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli 6,2 %. Määräraha on riittävä ja tulee ilmeisesti alittumaan. Palvelujen ostoissa kuntayhtymiltä (Kallio) toteutuma oli kirjanpidon mukaan (65,9 %) ja muutos edelliseen vuoteen verrattuna 6,7 %. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion osavuosikatsauksen 1-8/2012 mukaan elokuun lopun toteutuma Alavieskan kunnan osalta oli (64,6 %). Alavieskan osalta Kallion kulut kokonaisuutena tarkastellen alittavat laaditun budjetin Tilinpäätösennuste on, että määrärahavaraus on riittävä ja alittuneekin jonkin verran. Kunnan oman toiminnan osalta talousarvio on toteutumassa joitakin poikkeuksia lukuunottamatta ennakoidun mukaisesti. Nettoinvestoinnit elokuun lopussa olivat eli toteutuma oli 49,4 %.

15 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ (24) Kunnanhallitus Pitkäaikaisten lainojen määrä oli elokuun lopussa , jossa on lisäystä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Lyhytaikaisen lainan määrä oli vastaavasti eli enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kokonaislainamäärä on eli /as. Muutos edelliseen vuoteen verrattuna on eli /as. Kunnan osavuosikatsaus 1-8/2013 on oheismateriaalina. Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja esittää sen edelleen tiedoksi valtuustolle. Liitteet 8 Osavuosikatsaus 1-8/2013

16 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ (24) Kunnanhallitus Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2014 Khall Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Kuntien tulee ilmoittaa seuraavan vuoden tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään marraskuun 17. päivänä. Koska on sunnuntai, niin vuoden 2014 veroprosentit tulee ilmoittaa viimeistään maanantaina Tuloveroprosentti on ilmoitettava neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Verotulojen arvioinnin pohjana on käytetty Suomen Kuntaliiton verotulojen ennustekehikkoa. Alavieskan kunnan vuoden 2012 verotulot kasvoivat 3,5 % vuodesta Tuloveroprosentti oli vuonna %, mutta sitä korotettiin vuodelle ,50 %-yksikköä. Verotuloennuste vuosille 2013 ja 2014 on seuraava (nykyiset veroprosentit): Verotulot Muutos % Kunnallisvero ,9 Yhteisövero ,5 Kiinteistövero ,5 Yhteensä ,2 Alijäämän kattamissuunnitelmassa asetetuista talouden tasapainottamistavoitteista huolimatta ensi vuoden talousarviosta on tulossa pahasti alijäämäinen. Talousarviovalmistelun perusteella alijäämäksi muodostuu noin 1,0 milj. euroa. Jotta budjettialijäämä saataisiin katetuksi veroprosenttia tulisi korottaa 3-3,5 %-yksikköä. Yhden prosenttiyksikön tuotto Alavieskassa on noin euroa. Alavieskan kunnalla on tilanteessa kertynyttä alijäämää yhteensä 2,351 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan uutta alijäämää on kuluvalta vuodelta tulossa noin euroa. Taseeseen kertynyttä alijäämää ei saada katetuksi suunnitelmakautena Tulovero- ja kiinteistöveroprosentteihin ei esitetä korotuksia ensi vuodelle. Tuloveroprosentti on jo lähellä valtakunnan huipputasoa ja myös kiinteistöveroprosentit ovat keskiarvojen yläpuolella. Efektiivinen veroaste Alavieskassa on tänä ja ensi vuonna 14,09 %.

17 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ (24) Kunnanhallitus Esityslistan oheismateriaalina on yksityiskohtaisemmat perusteet verotulojen arvioinnista ja tuloslaskelmatasoinen yhteenveto ensi vuoden talousarviosta. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vahvistaa vuoden 2014 tuloveroprosentiksi 21,50 %. Liitteet 9 Verotulojen arviointi vuosille

18 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ (24) Kunnanhallitus Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2014 Khall Kiinteistöverolaissa ( /654) säädetään kiinteistön sijaintikunnalle menevästä kiinteistöverosta. Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Verovelvollinen on se, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden alussa. Kiinteistöverolain 11 :n mukaan valtuusto päättää kunnassa sovellettavat kiinteistöveroprosentit laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa kunnan varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Yleisen kiinteistöveron veroprosenttien vaihteluväli on 0,60-1,35 prosenttia ja vakituisen asuinrakennuksen 0,32-0,75 prosenttia. Voimalaitokseen sekä ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen kuuluviin rakennuksiin ja rakennelmiin sovellettavankiinteistöveroprosentin yläraja on 2,85 prosenttia. Kunnan on vahvistettava aina yleinen veroprosentti ja vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti. Kiinteistöveroprosentit vahvistetaan prosentin sadasosan tarkkuudella Yleistä veroprosenttia sovelletaan kaikkeen maapohjaan ja niihin rakennuksiin, joiden osalta muuta ei ole määrätty. Kunta voi halutessaan vahvistaa erikseen veroprosentin myös muille asuinrakennuksille kuin vakituisille asunnoille. Tämä lähinnä vapaa-ajan rakennuksia koskeva veroprosentti voidaan kuitenkin määrätä enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti. Kunta voi määrätä erikseen veroprosentin, jota sovelletaan voimalaitokseen sekä ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen kuuluviin rakennuksiin ja rakennelmiin. Kiinteistöverolain 14 :n 2 momentin mukaan vesi- ja tuulivoimalaitokseen, jonka nimellisteho on enintään 10 megavolttiampeeria, sovelletaan kuitenkin yleistä kiinteistöveroprosenttia. Kiinteistöverolain 13a :n mukaan "poiketen siitä, mitä 11 :ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta säädetään, valtuusto voi määrätä tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistö-veroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä myös 0,00." Vuonna 2014 yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöjen verotusarvo on euroa. Tuloverolain 22 :n 2 mom:n mukaan "Yhteisö on yleishyödyllinen,

19 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ (24) Kunnanhallitus jos 1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä; 2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin; 3) se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. Yleishyödyllisenä yhteisönä voidaan pitää muun muassa maatalouskeskusta, maatalous- ja maamiesseuraa, työväenyhdistystä, työmarkkinajärjestöä, nuoriso- tai urheiluseuraa, näihin rinnastettavaa vapaaehtoiseen kansalaistyöhön perustuvaa harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa edistävää yhdistystä, puoluerekisteriin merkittyä puoluetta sekä sen jäsen-, paikallis-, rinnakkaistai apuyhdistystä, niin myös muuta yhteisöä, jonka varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen tai sosiaalisen toiminnan harjoittaminen taikka tieteen tai taiteen tukeminen. Yleishyödyllisenä yhteisönä voidaan pitää myös yleisissä vaaleissa ehdokkaan tukemiseksi varattua varallisuuskokonaisuutta." ( /275) Valtuusto voi määrätä kiinteistöverolain 12 a :n mukaan erikseen mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitetun rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin, joka on vähintään 1,00 ja enintään 3,00. Vuonna 2013 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat: - vakituiset asuinrakennukset 0,55 - muut asuinrakennukset 0,90 - yleinen 1,00 - yleishyödylliset yhteisöt 0,30 Kunnanhallitus esittää, että valtuusto vahvistaa vuodelle 2014 seuraavat kiinteistöveroprosentit: - vakituiset asuinrakennukset 0,55 - muut asuinrakennukset 0,90 - yleinen 1,00

20 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ (24) Kunnanhallitus yleishyödylliset yhteisöt 0,30. Liitteet 10 Verotulojen arviointi vuosille

21 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ (24) Kunnanhallitus Vattenfall -puitesopimuksen jatkaminen Khall Alunperin vuonna 2005 tehdyn sopimuksen voimassaolo päättyy kuluvan vuoden lopussa. Sopimuksen seurantaryhmässä on sovittu, että sopimusta jatketaan vuoden 2020 loppuun asti. Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus on lähettänyt päivitetyn sopimuksen kuntien käsiteltäväksi ja allekirjoitettavaksi. Sopimus tulee olla allekirjoitettuna kaikkien osapuolten osalta ennen vuoden loppua. Sopimus on esityslistan oheismateriaalina. Kunnanhallitus hyväksyy Vattenfall -puitesopimuksen jatkamisen. Liitteet 11 Vattenfall Oy puitesopimus

22 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ (24) Kunnanhallitus Viranhaltijapäätökset Khall Kunnanjohtajan päätös kuntatodistuksen liikkeellelaskemisesta Rahoituslaitos Danske Bank Suomi Oyj, pääoma euroa, korko 0,14 %, juoksuaika Kunnanhallituksen puheenjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei ota sitä käsiteltäväkseen.

23 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ (24) Kunnanhallitus Edustajien valinta Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymäkokouksiin Khall Peruspalvelukuntayhtymä Kallion perussopimuksen mukaan kunki n jäsenkunnan kunnanhallitus nimeää yhtymäkokoukseen yhden edustajan kutakin alkavaa 2500 asukasta kohti. Seuraava yhtymäkokous on suunniteltu pidettäväksi Kunnanhallitus nimeää Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymäkokouksiin vuosille kaksi edustajaa ja heille varaedustajat. Kunnanhallitus nimesi Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymäkokouksiin vuosille Alavieskan kunnan edustajiksi Eija Jutilan, varalle Jarmo Nahkalan ja Jari Murron, varalle Pauli Huttusen.

24 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ (24) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pykälä(t) Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa pykälät , , 161 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaati mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla pykälät 156, 160, 162 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusaika ja vaatimuksen muksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaati- si sältö päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimusviranomainen Pappilantie 1, Alavieskan kunnanhallitus Pykälät 156, 160, 162 Alavieska VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Liitetään pöy täkirjaan Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus PL 189, OULU Kunnallisvalitus, pykälät käyntiosoite Isokatu 4, 3.krs Oulu Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista, ajan laskussa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyt tää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu hen kilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan kohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei nii tä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mu kaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päi vänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettä vä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Jos valitusasiakirjat on toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle, Pykälät vastaanottajan nimi, osoite ja postiosoite Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voi massa oleva oikeudenkäyntimaksu, 90 euroa/2012.

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15 Kunnanvaltuusto 27.04.2015 Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen avaus 4 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) Sivistyslautakunta 14.04.2015 AIKA 14.04.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot