Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet 1. < e³ >

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet 1. < e³ >"

Transkriptio

1 Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet 1 Kolmannen sektorin yhteisö - ja verooikeudelliset toimintapuitteet Euroopan unionin jäsenmaissa Saksa

2 Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet 2 Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet I. Yhtiömuoto 1. Yhdistys 2. Säätiö 3. Pääomayhtiö 3.1 Rajavastuuyhtiö (Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH) 3.2 Osakeyhtiö (Oy) II. Vero-oikeudelliset toimintapuitteet 1. Verotusmuodot 1.1 Yhteisövero 1.2 Elinkeinovero 1.3 Liikevaihtovero 2. Verohelpotukset 2.1 Verohelpotusten tarkoitus Yleishyödyllinen tavoite Hyväntekeväisyystyön tavoitteet Kirkolliset tavoitteet 2.2 Pyyteettömyys 2.3 Yksinomaisuus ja välittömyys 2.4 Rahastointi 2.5 Taloudellinen toiminta Verohelpotuksia nauttivien yhteisöjen toiminta-alueita Tavoitteellinen liiketoiminta (Zweckbetrieb) Verovelvollisia liiketaloudellisia yrityksiä Tytäryhtiöt 3. Lahjoitukset ja sponsorointi 4. Verohelpotusten myöntäminen ja niiden valvonta 5. Verohelpotusten merkitys kolmannelle sektorille

3 Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet 3 Kolmanteen sektoriin kuuluvien organisaatioiden yhteisö- ja vero-oikeudellisia toimintapuitteita valaistaan tässä esityksessä vain pääpiirteittäin. Tavoitteena on esitellä saksalaisen lainsäädännön perusrakennetta tällä alueella. Tämän yleisluontoisen katsauksen puitteissa ei siis käsitellä yksityiskohtaisesti niitä monia eriäväisyyksiä ja yksittäisiä sääntöjä. Huomion arvoista on, että seuraavassa esiteltyjen sääntöjen käytännön toteutus riippuu ennen kaikkea yksittäisten organisaatioiden ja niiden toimintapiireistä vastaavien vero- ja rekisteriviranomaisten toiminnasta. Tämän takia oikeuskäytäntö vaihtelee aika tavalla eri alueilla. I. Yhteisömuodot Saksan kolmannen sektorin organisaatiot toimivat erityyppisissä yhteisömuodoissa tavoitteidensa saavuttamiseksi ja toimintansa toteuttamiseksi. Suurin osa niistä toimii yhdistyksinä, mutta myös yhä enenevässä määrin säätiöinä sekä pääomayrityksinä ja myös osuuskuntina, joskin harvemmin. Yhteisömuotojen laaja kirjo kolmannella sektorilla johtuu suurelta osalta yhteisömuodon pitkälle ulottuvasta samanarvoisuuden periaatteesta Saksan verolaissa, ts. verohelpotukset koskevat periaatteessa kaikkia niitä yhteisöjä, jotka on mainittu yhteisöverolaissa. Siksi toimitsijoiden päätös siitä, minkä yhteisömuodon he haluavat valita, riippuu vähemmän verotuksellisista syistä kuin siitä, mikä organisaatiomuoto vastaa parhaiten toiminannan ja rahoituksen tavoitteita ja tapoja. Tosiasia on kuitenkin, että yhdistys on suosituin organisaatiomuoto kolmannella sektorilla, mikä johtuu osaksi monien toimitsijoiden väärinkäsityksestä, että yhdistys on yksinkertaisin kaikista mahdollisista yhtiömuodoista. Vasta toimintansa aloitettuaan heille valkenee, että juuri yhdistys edustaa erittäin monimutkaista yhteisömuotoa, varsinkin silloin, kun kyseisen yhdistyksen toiminta on eriytynyttä ja samanaikaisesti laajenevaa. Tämä on yksi syy siihen, että viimeisen 15 vuoden aikana tällä sektorilla on yhä enenevässä määrin syntynyt uusia tytäryhtiöitä pääomayrityksien muodossa verohelpotuksellisista syistä. 1. (Rekisteröity) yhdistys Yhdistys on ryhmittymä, jonka jäsenet muodostavat jotakin tarkoitusta varten. Yhdistyksen säännöt on kirjattu Saksan siviililakiin (Bürgerliches Gesetzbuch BGB). Siinä määritellään myös rekisteröimätön, ei-oikeuskelpoinen yhdistys rekisteröidyn lisäksi :t käsittelevät ennen kaikkea ohjesääntöjen määräyksiä, hallituksen ja jäsenkokouksen roolia sekä rekisteröidyille yhdistyksille asetettuja erityisvaatimuksia. Yhdistysten rekisteröintiä varten paikalliset käräjäoikeudet pitävät yllä yhdistysrekisteriä. Yhdistysrekisteriin tulevien

4 Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet 4 ilmoituksien tulee olla notaarin vahvistamia ja käräjäoikeuden tuomari suorittaa rekisteröinnin. Jotta yhdistys olisi rekisteröintikelpoinen, sen jäsenlukumäärä ei saa olla alle seitsemän. Rekisteröinnin myötä yhdistyksen vastuuvelvollisuus rajoittuu yhdistyksen omaisuuteen. Erityisen tärkeä seikka on, että yhdistys rekisteröidään vain siinä tapauksessa, että sillä ei ole taloudellisia päämääriä. Yhdistykset saavat harjoittaa markkinataloustoimintaa vain vähäisessä määrin. Tosin rekisteröintiviranomaiset eivät aina noudata tätä määräystä kovinkaan tarkalleen. Yhdistysten ei tarvitse esittää vuosikatsauksiaan tilinpäätöksen muodossa. Riittää, että ne esittävät vain määräpäivään mennessä yksinkertaisen tulo- ja menolaskelman sekä karkean laskelman yhdistyksen omaisuudesta. Yhdistystä johtaa ja edustaa hallitus, joka voi muodostua useammasta jäsenestä. Hallitustyö on useimmissa tapauksissa luottamustehtävä. 2. Oikeuskelpoinen säätiö Säätiöt ovat omaisuusmassoja ilman jäseniä. Niitä johtaa johtava elin (johtokunta, säätiön hallitus) ja ne ovat rekisteröityinä säätiöinä valtion valvonnan alaisia, minkä tarkoituksena on ennen kaikkea taata säätiön lahjoittajan tahdon noudattaminen. Säätiön johtokunnan säännöt ovat eri osavaltioissa erilaisia ja tällä hetkellä niistä käydään polemiikkia Saksan säätiölainsäädännön uudistamiseksi. Säätiöitä, joiden omaisuuden määrä on pienempi kuin , ei yleensä merkitä säätiörekisteriin eivätkä ne siis ole oikeuskelpoisia. 3. Pääomayhteisöt 3.1 Rajavastuuyhtiöt (Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung/GmbH) Rajavastuuyhtiö on pääomayhtiö ja määritelmän mukaan liikeyritys. Yhtiökumppanien vastuuvelvollisuus rajoittuu kantapääomaan. Kantapääoman tulee olla vähintään Kauppalainsäädännössä rajavastuuyhtiö määritellään kauppayhtiöksi ja rajavastuuyhtiölaki määrittelee sen erityiseksi yhtiömuodoksi. Rajavastuuyhtiön yhtiöosuudet voidaan irtisanoa. Rajavastuuyhtiö tulee siinä tapauksessa purkaa, jos ei joku toinen yhtiökumppani, uusi yhtiökumppani tai yhtiö itse lunasta osuuksia. Joka tapauksessa eroavalle yhtiökumppanille tulee palauttaa hänen sijoituksensa, jos hän ei löydä ostajaa osuuksilleen. Rajavastuuyhtiötä johtaa tai edustaa yksi tai useampi toimitusjohtaja.

5 Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet Osakeyhtiö (Oy) Myös osakeyhtiö on pääomayhtiö ja määritelty liikeyritykseksi. Osakeyhtiön kantapääoman (osakepääoman nimellisarvon) täytyy olla vähintään Myös osakeyhtiö toimii kauppalainsäädännön alaisena ja erityisesti osakeyhtiölain alaisena. Toisin kuin rajavastuuyhtiössä ei osakeyhtiön osakas voi irtisanoa sijoitustaan vaan hänen täytyy löytää ostaja osakkeilleen, jos hän ei halua enää pitää osakkeita itsellään. Osakeyhtiötä johtaa ja edustaa hallitus, joka voi koostua useammasta jäsenestä. Hallituksen asettaa hallitusneuvosto ja se myös valvoo hallituksen toimia. Osakkeenomistajien kokouksessa (yhtiökokouksessa) taas valitaan hallintoneuvosto, jossa on oltava vähintään kolme jäsentä.

6 Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet 6 II. Vero-oikeudelliset toimintapuitteet 1. Verotusmuodot Saksan verolaki sisältää koko joukon erilaisia verotusmuotoja. Tässä yhteydessä kiinnostavia ovat kuitenkin vain yhteisövero, elinkeinovero sekä liikevaihtovero. 1.1 Yhteisövero Yhteisövero kuuluu tuottoveroihin ja sitä maksetaan yhteisön tekemästä voitosta. Veroprosentti on 25%. Yhdistyksiä verotetaan vasta 3835 ylittävistä tuotoista. Tilivuoden voitoilla voidaan kuitata edellisen vuoden tai seuraavan vuoden tappiot. 1.2 Elinkeinovero Myös elinkeinoveroa maksetaan voitoista. Se kuuluu kunnallisen verotuksen piiriin. Vastaavasti veroprosentit eroavat toisistaan yksittäisissä kunnissa eri osavaltioissa. Veroprosentit vaihtelevat 0%:sta aina 20%:iin. Myös elinkeinoverotuksen piirissä yhdistyksiä verotetaan vasta 3835 ylittävistä tuotoista. Tosin tappiot voidaan kuitata vain seuraavan vuoden voitoilla. Elinkeinovero katsotaan liikekuluiksi ja siten se laskee yhteisöverotuksen ja elinkeinoverotuksen alaista voittoa. 1.3 Liikevaihtovero Tavallinen liikevaihtoveroprosentti on 16%. Tietyille hankinnoille (elintarvikkeet, kirjat jne.) ja palveluille (lähiliikenne, teatteri- ja konserttitilaisuudet jne.) veroprosentti on 7%. Suuri joukko palveluita on kokonaan vapautettu liikevaihtoverosta. Tämä koskee ennen kaikkea kolmannella sektorilla toimivien organisaatioiden palveluita (koulutus, terveys, kulttuuri). 2. Verohelpotukset Saksan verolaki tuntee yksittäisten verotusmuotojen (tulovero, yhteisövero, liikevaihtovero jne.) sekä verohallintolain rinnalla vielä erillisen yleisen verolain, joka sisältää veroja ja maksuja koskevan säännöstön eli verotusmenettelylain (Abgabenordnung). Verotusmenettelylaissa (Abgabenordnung) määritellään verotukseen liittyvät perustavanlaatuiset käsitteet (esim. verot, arvio, asuinpaikka, liiketoiminnan sijainti jne.) sekä veroviranomaisten toimivaltuudet ja verovelvollisen ja/tai hänen edustajansa velvollisuudet.

7 Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet 7 Samoin siinä esitellään verotuksen ja sen täytäntöönpanon menetelmät sekä verojen sakkoym. maksumääräykset. Verotusmenettelylaki (Abgabenordnung) sisältää erillisen kappaleen "Verohelpotuksiin oikeuttavia tavoitteita". Tämä luku sisältää 19 pykälää (51-68 :t) ja esittelee verohelpotusten perussäännöt. Näiden helpotusten yksittäiset vaikutukset on vuorostaan esitelty yksittäisten verolakien yhteydessä. Seuraavassa esitellään tiivistetysti verohelpotusten periaatteet sekä niiden verotukselliset vaikutukset. 2.1 Verohelpotusten tarkoitus Saksan verolain mukaan verohelpotuksia voivat hakea vain ne yhteisöverolain alaiset yhteisöt, joiden kotipaikkana on Saksa. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea kahta asiaa: ensinnäkin henkilöyhtiöt eivät voi hakea verohelpotuksia, toiseksi verohelpotuksia voivat hakea kaikki yhteisölain alaiset yhteisöt eli yhdistykset, rajavastuuyhtiöt, osakeyhtiöt, säätiöt sekä osuuskunnat. Ratkaisevaa on ennen kaikkea, että nämä yhteisöt ajavat verotusmenettelylain mukaisesti jotain yleishyödyllistä, kirkollista tai hyväntekeväisyyteen perustuvaa tavoitetta Yleishyödyllinen tavoite Yhteisöllä on yleishyödylliset tavoitteet, jos se pyyteettömästi edistää yleistä hyötyä joko aineellisella, henkisellä tai moraalisella tasolla. Erityisinä esimerkkeinä yleishyödyllisistä tavoitteista verotusmenettelylaki (Abgabenordnung) mainitsee - tieteen ja tutkimuksen, koulutuksen ja kasvatuksen, taiteen ja kulttuurin, uskonnon, kansojen välisen ymmärryksen, kehitysavun, ympäristönsuojelun ja eri suojelukohteiden tukemisen - nuorisotyön, vanhustyön, julkisen terveydenhuollon, hyvinvointipalveluiden ja urheilun tukemisen - demokraattisen valtiomuodon tukemisen Saksan Liittotasavallassa - eläinsuojelun, kasvien suojelun, karnevaalin, radioamatööritoiminnan sekä pienoislentokoneharrastuksen tukemisen Hyväntekeväisyystyö Yhteisön toiminta on hyväntekeväisyystyötä, jos sen toiminnan tarkoituksena on tukea pyyteettömästi sellaisia henkilöitä, - jotka ruumiillisen, henkisen tai sielullisen tilansa vuoksi tarvitsevat muiden apua tai

8 Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet 8 - joiden tulot eivät ylitä sosiaaliavun alimman korvauksen nelinkertaista määrää ja joilla ei ole käytettävissä omaisuutta elinkustannuksiensa kattamiseen Kirkolliset tavoitteet Yhteisön toiminta on kirkollista, kun sen toiminnan tarkoituksena on pyyteettömästi edistää jotakin uskonnollista yhteisöä, joka on julkisoikeudellinen yhteisö. Kirkollisia tavoitteita ovat mm. kirkkojen ja muiden hartaudenharjoituspaikkojen rakentaminen ja kunnossapito, uskonnonopetuksen jakaminen, kirkon omaisuuden hallinnointi, hautaustoiminta sekä vainajien muiston ylläpito ja vaaliminen. 2.2 Pyyteettömyys Verohelpotuksiin oikeutettujen yhteisöjen toiminnan on perustuttava pyyteettömyyden periaatteeseen. Niiden - ei tule ajaa ensisijaisesti omaa taloutta hyödyttäviä taloudellisia tarkoitusperiä, - on käytettävä varojaan vain omiin peruskirjassaan määriteltyihin tarkoitusperiinsä, - ei tule jakaa osinkoja, - ei tule maksaa suhteettoman suuria palkkioita ja - on noudatettava varainkäytössään välittömyyden periaatetta (ts. varat on käytettävä sen vuoden aikana, joka seuraa varojen saantia) Verohelpotuksia nauttivan pääomayhteisön osakas tai muun verohelpotuksia nauttivan yhteisön jäsen ei ole oikeutettu erotessaan tai yhteisön lopettaessa toimintansa saamaan enempää kuin maksamansa pääomaosuuden. Jos yhteisö lopetetaan tai se ei ole enää oikeutettu verohelpotuksiin, voidaan sen omaisuus käyttää vain sellaisiin kohteisiin, jotka täyttävät verohelpotusten ehdot, mikäli omaisuuden määrä on suurempi kuin maksettujen pääomaosuuksien. Omaisuus voidaan antaa tätä tarkoitusta varten jollekin toiselle verohelpotuksia nauttivalle yhteisölle, joka puolestaan käyttää sen kohteisiin, jotka täyttävät verohelpotusten asettamat vaatimukset. Jos näitä edellä kuvattuja verohelpotuksia nauttivan yhteisön omaisuuteen liittyviä tarkoitusperiä ei ole määritelty yksiselitteisesti, verohelpotuksia ei myönnetä. Jos vastaava peruskirjamääräys mitätöidään tai sitä muutetaan niin, että vaaditut omaisuuden käytön tarkoitusperät eivät enää ole voimassa, niin tällöin katsotaan, että ne eivät ole olleet voimassa alun pitäenkään ja tällaisessa tapauksessa verohelpotusoikeudet mitätöidään taannehtivasti kymmeneksi vuodeksi. Sama käytäntö pätee myös, jos yhteisö rikkoo

9 Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet 9 käytännön liiketoiminnassaan peruskirjassaan määriteltyjä omaisuuden käytön tarkoitusperiä. 2.3 Yksinomaisuus ja välittömyys Verohelpotuksia nauttivan yhteisön tulee peruskirjansa mukaan ajaa yksinomaan verohelpotuksiin oikeuttavia tarkoitusperiään ja toteuttaa ne välittömästi. Tämä tarkoittaa, että yhteisön toimintaan ei kuulu muita verohelpotuksien ulkopuolelle kuuluvia tarkoitusperiä ja tavoitteita niiden toimintojen rinnalla, jotka oikeuttavat sen hakemaan em. verohelpotuksia ja että yhteisö ei vain epäsuorasti edistä näitä verohelpotuksiin oikeuttavia tarkoitusperiä ja tavoitteita vaan nimenomaan toimii suoraan ja välittömästi niiden hyväksi. Poikkeuksena välittömyysperiaatteen kohdalla ovat vain ns. tukiyhdistykset, joiden nimenomainen tarkoitus on tukea jotakin toista verohelpotuksia nauttivaa yhteisöä sekä aineellisesti että aatteellisesti. Myös säätiöiden on sallittu järjestää toimintansa tukevana säätiönä, joka ei itse toimi aktiivisesti. 2.4 Rahastointi Verohelpotuksiin oikeutetut yhteisöt voivat muodostaa rahastoja, jos nämä ovat tarpeellisia yhteisön toiminnan turvaamisen kannalta tulevaisuudessa. Yhteisöjen tulee kuitenkin noudattaa periaatteittensa ja peruskirjansa mukaisia tarkoitusperiään. Rahastojen on oltava tarkoituksen mukaisia (esim. rakennuksen myynti jotakin tarkoitusta varten, investointien ja projektien rahoitus jne.). Verohelpotuksia saava yhteisö voi myös muodostaa ns. vapaita rahastoja. Vapaita rahastoja voidaan käyttää selkeästi vahvistamaan yhteisön omaisuutta ja siten niiden ei tarvitse täyttää käyttövaroille asettua välitöntä ajoitusvaatimusta. Vapaiden rahastojen muodostaminen on kuitenkin rajoitettua. Vuosittain voidaan vapaaseen rahastoon sijoittaa kolmannes omaisuudenhoidosta jääneestä ylijäämästä sekä 10 % muutoin välittömästi käytettävistä varoista.

10 Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet Taloudellinen toiminta Verohelpotuksia nauttivat yhteisöt rahoittavat toimintansa eri lähteistä. Oman yhteisö- ja yhtiömuotonsa mukaan ne voivat kerätä jäsenmaksuja, lahjoituksia, avustuksia tai tuottoja omaisuudesta. Organisaatioiden kehittyessä palveluntarjoajiksi sekä sosiaalialalla että kulttuurin eri aloilla ovat myös palvelumaksut kohonneet yhdeksi tärkeäksi tulolähteeksi verohelpotuksia nauttivien yhteisöjen tulojen hankinnassa. Seuraava kaaviokuva erittelee verohelpotuksiin oikeutettujen yhteisöjen eri tulolähteet veroluokituksen mukaan: Yhdistys/säätiö/osuuskunta rajavastuuyhtiö osakeyhtiö (Oy (rajavastuuyhtiöt ja osakeyhtiöt ovat liikeyrityksiä eivätkä aatteellisia yhteisöjä) ei-liiketoiminnallinen alue liiketoiminnallinen alue Aatteellinen Omaisuuden- Taloudelliselta perusta hoito pohjalta toimivat liikeyritykset - jäsenmaksut - korot - liikevaihtotulot - lahjoitukset - vuokratulot - avustukset - maanvuokratulot/ rasitetulot Tavoitteellinen yritys (Zweckbetrieb) verotuksen alainen, liiketaloudelliselta pohjalta toimiva liikeyritys verohelpotuksiin oikeuttava alue alue, joka ei oikeuta verohelpotuksiin

11 Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet Verohelpotuksia nauttivien yhteisöjen toiminta-alueita - Aatteellinen toiminta-alue: Verohelpotuksia nauttiva yhteisö toimii tässä peruskirjansa puitteissa eikä se voi toimia palkkiota vastaan. Se kerää jäsenmaksuja, lahjoituksia ja avustuksia, joita sitten käytetään yhteisön peruskirjan mukaisiin tarpeisiin. Järjestöt voivat peilata tätä aluetta yksinkertaisen tulot/menot laskelman avulla. Selvitystä voitoista ei ole tarpeen tässä yhteydessä esitellä. - Omaisuudenhoito Omaisuudenhoidon puitteissa verohelpotuksia nauttiva yhteisö voi saada tuottoverovapaita korkoja sekä vuokra- ja maanvuokra-/rasitetuottoja kiinteästä omaisuudesta. Jos nämä yhteisöt hyödyntävät sponsorointisopimusten sallimissa puitteissa omaa nimeään, ne saavat nostaa lisenssituottoja ilman tuottoveroja. Liikevaihtoverolain näkökulmasta yhteisön omaisuudenhoito on kuitenkin liiketoimintaa. Jos yhteisön toimintaa ei ole vapautettu liikevaihtoverosta, sen on maksettava alennettua liikevaihtoveroa, joka on tällä hetkellä 7 %:n suuruinen. Tämä koskee myös lisenssituottoja. - Liiketaloudellinen toiminta Liiketaloudellisen toimintansa puitteissa verohelpotuksia nauttivat yhteisöt nostavat palkkioita palveluistaan ja toiminnastaan (liikevaihto). Ne osallistuvat liiketaloudellisen toimintansa kautta markkinatalouteen ja kilpailevat markkinoilla muiden toimijoiden kanssa, jotka eivät nauti verohelpotuksia. Verohelpotuksia saavan yhteisön liiketaloudellisen toiminnan verotustapa riippuu siitä, onko kunkin liiketaloudellisen toiminnan kohdalla kyse ns. tavoitteellisesta liiketoiminnasta (Zweckbetrieb) vai ei. Tavoitteellinen liiketoiminta on oikeutettu verohelpotuksiin sekä tuotto- että liikevaihtoverojen osalta, kun taas liiketaloudellista yritystoimintaa, joka ei ole ns. tavoitteellista liiketoimintaa, verotetaan kuten yrityksiä, jotka eivät ole oikeutettuja verohelpotuksiin Tavoitteellinen liiketoiminta (Zweckbetrieb) Verotusmenettelylain (Abgabenordnung) 65 :ssä muotoillaan tavoitteelliselle liiketoiminnalle asetetut vaatimukset näin: tavoitteellisen liiketoiminnan taloudellisen toiminnan on kokonaisuudessaan tuettava yhteisön peruskirjan sääntöjä, toiseksi sen liiketaloudellisen toiminnan on oltava välttämätöntä peruskirjan sääntöjen toteuttamisen kannalta ja

12 Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet 12 kolmanneksi tavoitteellisen toiminnan on sallittua osallistua kilpailutilanteeseen ilman verohelpotuksia toimivien liikeyritysten kanssa vain siinä määrin kuin on tarpeellista yhteisön asettamien tavoitteiden toteutumisen kannalta. Rajaa tavoitteellisen liiketoiminnan ja verovelvollisen liiketaloudellisen yritystoiminnan välille on usein vaikea vetää ja se saattaakin johtaa kiistatilanteisiin yleishyödyllisten yhteisöjen ja veroviranomaisten välillä. Ns. tavoitteellisiin liiketoimintoihin kuuluvat mm. - kulttuurijärjestöjen pääsymaksulliset kulttuuritapahtumat - ammatillista koulutusta edistävien järjestöjen tarjoamat työpajat, jotka keräävät osallistujilta maksun - nuorisotyötoiminta (neuvonta- ja opastustyö), josta Jugendhilfe GmbH laskuttaa kunnallisia nuorisoviranomaisia kustannusvastaavuusperiaatteen mukaan (toimintaa ei saa rahoittaa avustuksilla, sillä yksittäisellä nuorella on oikeus laissa säädettyyn tukeen ja kunnalliset nuorisoviranomaiset ovat palkanneet esimerkkimme Jugendhilfe GmbH:n nuorison neuvonta- ja opastustyöhön) - mielenterveyspotilaiden yhdistyksen ravintola, jos tämä ravintola toimii sillä periaatteella, että yhdistys tarjoaa terapeuttisista syistä jäsenilleen mahdollisuuden työhön. Verohelpotuksia nauttivan yhteisön ei tarvitse maksaa yhteisöveroja eikä elinkeinoveroa tavoitteellisesta liiketoiminnastaan. Tavoitteellisen liiketoiminnan puitteissa saadut voitot eivät siis ole veronalaisia. Liikevaihtoveron osalta pätee alennettu veroprosentti. Yksittäisille tavoitteellisen liiketoiminnan muodoille ei lasketa liikevaihtoveroa ollenkaan (koulutustilaisuudet, hyväntekeväisyysjärjestöjen ja niiden jäsenorganisaatioiden harjoittama tavoitteellinen liiketoiminta, jos niiden tarjoamat palvelut toimitetaan alennettuun hintaan) Verovelvollisia liiketaloudellisia yrityksiä - Myös verohelpotuksiin oikeutettu yhteisö on yhteisö- ja elinkeinoverovelvollinen kaikkien liiketaloudellisten yritystoimiensa osalta, joiden ei lasketa kuuluvan sen tavoitteelliseen liiketoimintaan. Liikevaihtoveron osalta on voimassa kulloinenkin tavanomainen veroprosentti. Näiden tapausten luokittelemiseksi voidaan luetella lukuisia esimerkkejä: urheiluseuran anniskelupaikka, kulkuneuvojen vuokraustoiminta, lausunnon antaminen, myyjäisten ja arpajaisten järjestäminen. Seuraavat seikat on kuitenkin otettava huomioon:

13 Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet 13 - jos verovelvollisten liiketoimintojen tulot eivät ylitä , ei yhteisö- eikä elinkeinoveroa peritä. - järjestöillä, osuuskunnilla ja säätiöillä on pelkästään niiden yhtiömuodon (pääomayhteisöt pois lukien) perusteella verohelpotuksista riippumatta oikeus 3835 suuruiseen summaan ilman yhteisö- ja elinkeinoveroa Yleishyödyllisten yhteisöjen tytäryhtiöt Verohelpotuksia nauttivat yhteisöt voivat olla osallisina myös pääomayhteisöissä silloinkin, kun nämä eivät ole oikeutettuja verohelpotuksiin. Yhteisöosuudet lasketaan tällöin omaisuudenhoidoksi, jos verohelpotuksia saava emoyhtiö ei käytä ratkaisevaa määräysvaltaa konkreettisessa liiketoiminnassa. Tytäryhtiöiden perustaminen on järjestöjen kannalta järkevää siinä tapauksessa, kun niiden peruskirjan mukainen toiminta on paisunut liian suureksi tavoitteellisen liiketoiminnan puitteissa sen järjestörakenteelle. Tässä tapauksessa voidaan esim. urheilujärjestön anniskelupaikka siirtää tytäryhtiölle. Tytäryhtiöitä perustettaessa on suuri merkitys sillä, mistä verohelpotuksia saava emoyhteisö ottaa varat tytäryhtiön pääoman perustamiseen. Verohelpotuksia nauttiva yhteisöhän voi käyttää omia varojaan pääoman muodostamiseen vain, jos niitä on jo valmiiksi sijoitettu vapaaseen rahastoon. Verohelpotuksiin oikeutettujen tytäryhtiöiden perustamisessa eivät veroviranomaiset kiinnitä tähän seikkaan niin tarkasti huomiota kuin perustettaessa yhteisöä, joka ei tule saamaan verohelpotuksia.

14 Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet Lahjoitukset ja sponsorointi Aikana, jona valtion tuet ovat vähenemään päin, ovat verohelpotuksia nauttivat organisaatiot yhä enenevässä määrin pakotettuja hankkimaan rahoitusta yksityisiltä tahoilta. Siksi yksityisten lahjoitusten edistäminen verotuksellisin keinoin on erittäin merkityksellistä kaikkien verohelpotuksia nauttivien yhteisöjen ja niiden toiminta-alojen kehityskyvyn kannalta. Saksalaisessa systeemissä, joka rakentuu tulo-, yhteisö- ja elinkeinoveroista, lahjoitukset pienentävät tietyssä määrin verotettavaa tuloa. Tällä hetkellä pätee seuraavanlaiset säännöt: - kirkollisiin, uskonnollisiin, tieteellisiin ja hyväntekeväisyyteen perustuviin tarkoituksiin sekä yleishyödyllisiä asioita merkittävästi edistäviin tarkoituksiin annetuista lahjoituksista voidaan vähentää aina 5 %:iin asti veronalaisista kokonaistuloista tai vaihtoehtoisesti 2 prosenttia yrityksen henkilöstökuluista sekä liikevaihdosta. - niiden lahjoitusten kohdalla, jotka suunnataan hyväntekeväisyyteen, tieteellisiin tai erityisen merkityksellisiin kulttuurikohteisiin, summa nousee vielä 5%:lla veronalaisten tulojen kokonaismäärää kohden. - vähintään suuruiset lahjoitukset voidaan jakaa seitsemälle verovuodelle - verohelpotuksia nauttiville säätiöille menevät suuruiset lahjoitukset voidaan vähentää verotuksesta - edellä mainittujen vähennysmahdollisuuksien lisäksi vähennyskelpoisia ovat aina asti myös ne lahjoitukset, jotka suunnataan jonkin säätiön perustamiseen tarkoitettuun säätiöomaisuuteen. Tämän summan saa jakaa 10 vuoden osalle. Erona lahjoituksiin, jotka eivät edellytä minkäänlaista vastasuoritusta lahjoituksen saajalta lahjoituksen antajalle, on sponsoroinnissa kyse nimenomaan suoritevaihdosta: sponsori maksaa, koska hän saa siitä vastapalvelun. Sponsorille lankeavat myös liikekustannukset. Tämä on sponsorin edun mukaista, sillä lahjoitukseen liittyvät liikekustannukset otetaan huomioon kokonaisarvoltaan eikä vain rajoitetusti kuten itse lahjoitus. Verohelpotuksia nauttivia yhteisöjä voidaan sponsoroinnin yhteydessä verottaa eri tavoin: - Jos verohelpotuksia nauttiva yhteisö suorittaa sponsorilleen vastapalveluksensa mainostamalla sponsoriaan, on kyseessä verotuksen alainen taloudellinen liiketoimi. Tässä tapauksessa voitoksi oletetaan 15%:a sponsorointisummasta. Tästä maksetaan yhteisö- ja elinkeinoveroa. Lisäksi tulee vielä maksettavaksi normaali liikevaihtovero (tällä hetkellä 16%).

15 Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet 15 - Jos sponsori maksaa siitä, että saa käyttää verohelpotuksia nauttivan yhteisön nimeä ja/tai logoa, lankeaa verojen maksaminen verohelpotuksiin oikeutetun yhteisön omaisuudenhoidolle. Yhteisö- ja elinkeinoveroa ei makseta ja liikevaihtovero lasketaan alennetun veroprosentin mukaan. Jos tavoitteena on muuttaa veronalaisia mainostuloja omaisuudenhoidon verovapaiksi tuloiksi, voi verohelpotuksia nauttiva yhteisö siirtää mainosoikeutensa korvausta vastaan valtuuttamalleen mainostoimistolle, joka puolestaan solmii sopimuksia yksittäisten firmojen kanssa omissa nimissään ja omalla vastuullaan.

16 Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet Verohelpotusten myöntäminen ja niiden valvonta Verohelpotusten myöntäminen ja valvonta kuuluvat Saksassa yksinomaan veroviranomaisille. Saksan verolaki ei sisällä mitään erityistä menetelmää verohelpotusten määrittelemiseksi. Verohelpotukset määritellään säännönmukaisen verotuksen yhteydessä: verohelpotuksia saavalle yhteisölle annetaan ns. "vapautuspäätös" ja näin ollen sille ei lähetetä päätöstä yhteisö- eikä elinkeinoverosta. Tämä vapautuspäätös siis antaa yhteisölle verovapauden kyseisistä veroista. Jos yhteisön on maksettava myös yhteisö- ja/tai elinkeinoveroja veronalaisista liiketoimistaan, lähetetään ko. yhteisölle tiedoksi vastaavat päätökset liitteineen, joista käy ilmi, että se on muutoin vapautettu näiden verojen maksamisesta. Koska päätöksiä verotuksesta voidaan tehdä vain menneelle verovuodelle, myönnetään myös verohelpotukset aina ja ainoastaan taannehtivasti. Yhteisön ensimmäiselle ja usein myös toiselle toimintavuodelle myönnetään ns. "väliaikainen päätös". Siinä todetaan, että yhteisö ajaa peruskirjassaan verohelpotuksiin oikeuttavia tavoitteita ja on näin ollen oikeutettu kirjoittamaan lahjoituksista verotuksessa käytettäviä kuitteja. Verohelpotuksia saavat yhteisöt ovat tilinpäätösvelvollisia. Tilinpäätösten muoto riippuu yhteisön yhtiömuodosta. Tilinpäätösten lisäksi verohelpotuksia nauttivat yhteisöt ovat velvollisia kirjaamaan toimintansa jokaisen tilivuoden osalta. Näistä toimintakertomuksista täytyy käydä ilmi, miten yhteisö on täyttänyt peruskirjaan kirjaamansa tavoitteet. Veroluokan määritys (sekä mahdollinen verovapaus) tapahtuu joka kolmas vuosi, mikä yksinkertaistaa asioita verohelpotuksia saaville yhteisöille. Tosin vastuustaan tietoiset, liiketaloudellisesti aktiiviset, verohelpotuksia nauttivat yhteisöt pyrkivät antamaan veroilmoituksensa mieluummin vuosittain ja saavat siten myös joka vuosi uusitun verovapauspäätöksen. Määräaikaisen (neljä vuotta) veroluokituksen puitteissa saattavat veroviranomaiset tehdä yritystarkastuksia, joissa tarkastetaan vielä kertaalleen myönnettyjen verohelpotusten edellytykset. Tällaisen tarkastuksen tuloksena saattaa olla, että verotuspäätöksiä muutetaan verohelpotuksia nauttivan yhteisön edun vastaisesti ja että verohelpotukset poistetaan tarkastusajanjaksolta myös taannehtivasti.

17 Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet Verohelpotusten merkitys kolmannelle sektorille Suurin osa Saksan kolmannen sektorin organisaatioista nauttii verohelpotuksia ja pyrkii edelleenkin täyttämään verohelpotuksille asetetut ehdot. Rahoituspohjan siirto eritoten kulttuuri- ja sosiaalialoilla työskenteleville organisaatioille tulee muuttamaan myös kolmannen sektorin organisaatioiden asemaa verohelpotuksien osalta. Valtion vetäytyminen kulttuuriprojektien rahoituksesta ja valtion avustusten väheneminen sosiaalityön projekteissa on pakottanut monet organisaatiot yhteistyöhön liikeyritysten kanssa, jotka puolestaan näkevät kulttuuri- ja sosiaalialojen sponsoroinnissa uusia kanavia kommunikointiin asiakkaittensa kanssa sekä mahdollisuuksia uusien asiakkaiden hankintaan. Tosin yhteistyö liikeyritysten kanssa on verohelpotuksia nauttiville yhteisöille vain rajoitetussa määrin sallittua, jos ei haluta vaarantaa verohelpotuksia. Varsinkin kulttuurin alalla ovat organisaatiot yhä enemmän halukkaita työskentelemään joko kaksoisrakenteen pohjalta, joka perustuu sekä verohelpotuksia nauttiviin että täysin verovelvollisiin yhteisöihin, tai kieltäytymään verohelpotuksista heti alusta alkaen. Myös sosiaalialalla on havaittavissa samansuuntaisia tendenssejä. Verohelpotusten tulevaisuus Saksassa riippuu siis siitä, kuinka kolmannen sektorin organisaatioiden toiminta-alueiden rahoitusedellytykset tulevat muuttumaan. Päällimmäiseksi nousee kysymys, kumpi kompensoi tehokkaammin valtion tuen poisjääntiä: lahjoitusten laajeneva verovähennyskelpoisuus vai kiinteämpi yhteistyö kolmannen sektorin organisaatioiden ja liikeyritysten välillä. Huomion arvoinen on myös kysymys, pitäisikö varsinkin kulttuuri- ja sosiaalipalveluiden ylipäätään enää kuulua verohelpotuskelpoisten organisaatioiden erityistoiminta-alueisiin vai tulevatko nämä alueet liiketaloudellisen kehityksen ja yksityistämisen johdosta yhä enemmän kehittymään yksityisen yrityssektorin normaalin toiminta-alueen suuntaan. Berliinissä huhtikuussa 2002 Michael Ernst-Pörksen

1 MIKÄ ON SÄÄTIÖ? 1.1 Peruskäsitteitä

1 MIKÄ ON SÄÄTIÖ? 1.1 Peruskäsitteitä 1 MIKÄ ON SÄÄTIÖ? Säätiö on perustajansa asettama erillisvarallisuus, jota hoitaa erillinen hallinto ja jolla toteutetaan perustajan määräämää hyödyllistä tarkoitusta. Säätiön perustaja laatii säätiön

Lisätiedot

Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT

Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011 SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT 1 Yleishyödyllisyys n Yhteisö on yleishyödyllinen (TVL 22 ), jos se toimii yksinomaan

Lisätiedot

Berliinin suomalainen kielikoulu / Finnische Sprachschule in Berlin e.v. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Berliinin suomalainen kielikoulu / Finnische Sprachschule in Berlin e.v. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Berliinin suomalainen kielikoulu / Finnische Sprachschule in Berlin e.v. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka (1) Yhdistyksen nimi on Finnische Sprachschule in Berlin e.v. (Berliinin suomalainen kielikoulu).

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki),

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), 2) Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, y-tunnus: 1446495-7 (jäljempänä NT) Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Lisätiedot

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2 Esimerkki 3 Esimerkissä on kuvattu, kuinka muu kuin tuloverolain 22 :n mukainen yleishyödyllinen yhteisö täyttää veroilmoituslomakkeen 6C. Yhdistys on kaveriporukan perustama Harrastus ry, joka on sääntöjen

Lisätiedot

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet Urheiluseuran varainhankinnan perusteet 1. Käsitteet yleishyödyllisyys yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminta, liiketoiminta 2. Tulovero Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta.

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN. ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria.

MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN. ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria. MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria.fi Yksityinen maatalouden harjoittaja Harjoittaa liiketoimintaa

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. KUMITEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 20.9.1961 Sääntöjen muutokset 15.1.2002, 29.4.2004 ja 14.1.2008 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen startti-info

Aloittavan yrityksen startti-info Aloittavan yrityksen startti-info 30.3.2017 Sisältö Yritysesittely Rantalainen & Wahlsten Oy Yritysmuodot Verotus ja arvonlisäverotus Taloushallinnon järjestäminen Tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

YHDISTYS- JA OSUUSKUNTATOIMINNAN MAHDOLLISUUDET KULTTUURIALALLA. Rit

YHDISTYS- JA OSUUSKUNTATOIMINNAN MAHDOLLISUUDET KULTTUURIALALLA. Rit YHDISTYS- JA OSUUSKUNTATOIMINNAN MAHDOLLISUUDET KULTTUURIALALLA Rit Yhdistys Yhdistys on Suomessa luonnollisten henkilöiden, oikeuskelpoisten yhteisöjen tai molempien jotakin tarkoitusta varten perustama

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry 1.10.1984 1(5)

Suomen Kettuterrierit ry 1.10.1984 1(5) 1(5) SUOMEN KETTUTERRIERIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Kettuterrierit ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Yhdistys on Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry:n jäsen ja

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Maatilayrityksen yhtiöittäminen

Maatilayrityksen yhtiöittäminen Maatilayrityksen yhtiöittäminen Ari Enroth ProAgria Maaseutukeskusten Liitto Peter Österman ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund 11.10.2007 Maatilojen yritysmuodot vuonna 2006 61 062 yksityiset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Eri yritysmuotojen verotus ja oman pääoman merkitys Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Yritysmuodot Ammatinharjoittaja Yksityisyritys eli toiminimi (T:mi) Elinkeinoyhtymä

Lisätiedot

Robottilaakso - omistus ja hallinto. Esitys / Develor Productions Martin von Willebrand.

Robottilaakso - omistus ja hallinto. Esitys / Develor Productions Martin von Willebrand. Robottilaakso - omistus ja hallinto Esitys / Develor Productions 14.11.2014 Martin von Willebrand 17.11.2014 www.hhpartners.fi Esittäytyminen Asianajaja, osakas, HH Partners Teknologiaryhmästä vastaava

Lisätiedot

Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä

Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä Ohje 1 (5) Antopäivä: 13.2.2013 Voimaantulopäivä: 13.2.2013 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 92/2007 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

REKISTERIIN MERKITTÄVISTÄ YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ

REKISTERIIN MERKITTÄVISTÄ YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ MÄÄRÄYS OHJE Päivämäärä Nro 23.10.2007 AKE 92/2007 Sisältöalue Ajoneuvojen rekisteröinti Toimivallan säädösperusta Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta 2 Kohderyhmät Rekisteröintitehtävien suorittajat Voimassaoloaika

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto. 2003 2014 PHe

Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto. 2003 2014 PHe Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto Määritelmä Jäsenmäärä ja pääoma edeltä käsin määräämättömät, voi vaihdella Tarkoituksena on tukea jäsenten taloudenpitoa tai elinkeinotoimintaa

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ulla Huovinen HAAGA-HELIA amk ulla.huovinen@haaga-helia.fi Työsuhteessa vai yrittäjänä? Työtä tehdään joko työntekijänä tai yrittäjänä Vaikuttaa

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus. Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry

Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus. Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry 1. ENNAKONPIDÄTYS Yhdistys on velvollinen toimittamaan suorittamastaan palkasta

Lisätiedot

S. JA A. BOVALLIUKSEN SÄÄTIÖ SR:N SÄÄNNÖT

S. JA A. BOVALLIUKSEN SÄÄTIÖ SR:N SÄÄNNÖT Säätiön säännöt 1 (5) S. JA A. BOVALLIUKSEN SÄÄTIÖ SR:N SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja toissijainen tunnus Säätiön nimi on S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr. Säätiön ruotsinkielinen nimi on Stiftelsen S. och

Lisätiedot

J Ä R J E S T Ö H A U T O M O

J Ä R J E S T Ö H A U T O M O Eettisyys järjestötoiminnassa Hanasaari 23.11.2012 Eettinen ja aatteellinen yhdistys Miten määrittelet aatteellisen yhdistyksen? Mitä sen pitää tehdä? Mitä se ei saa tehdä? Mitä tarkoittaa yleishyödyllinen

Lisätiedot

Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet

Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet - Juha Viertola Oikeustieteen lisensiaatti 12.1. SÄÄTIÖN VARAT ON SIJOITETTAVA VARMALLA JA TULOA TUOTTAVALLA

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

UUSI OSUUSKUNTALAKI Keskeiset muutokset ja vaikutus osuuskuntiin

UUSI OSUUSKUNTALAKI Keskeiset muutokset ja vaikutus osuuskuntiin UUSI OSUUSKUNTALAKI Keskeiset muutokset ja vaikutus osuuskuntiin Pellervo Päivä 2013 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Miksi uusi osuuskuntalaki? valmistelulle aseteut tavoitteet: osuuskuntien

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 1316/2011 Laki autoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Alankomaat-Suomi Yhdistyksen säännöt

Alankomaat-Suomi Yhdistyksen säännöt Alankomaat-Suomi Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi- ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Alankomaat-Suomi Yhdistys. Sen kotipaikka on Amsterdam. Tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edesauttaa Alankomaiden

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY ESLU TOIMINTASÄÄNNÖT Esitys toimintasääntöjen muuttamiseksi syyskokouksessa 11.11.2015

ETELÄ-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY ESLU TOIMINTASÄÄNNÖT Esitys toimintasääntöjen muuttamiseksi syyskokouksessa 11.11.2015 ETELÄ-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY ESLU TOIMINTASÄÄNNÖT Esitys toimintasääntöjen muuttamiseksi syyskokouksessa 11.11.2015 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Etelä-Suomen Liikunta

Lisätiedot

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta Ernst & Young Oy Elielinaukio 5 B 00100 Helsinki Finland Puhelin 0207 280 190 Faksi 0207 280 199 www.ey.com/fi Laatija: Seppo Heiniö Veroasiantuntija 17.12.2013 Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D051482/01 LIITE.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D051482/01 LIITE. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11144/17 ADD 1 DRS 48 ECOFIN 635 EF 159 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 6. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0138 (CNS) 10582/17 ADD 1 SC 149 ECON 572 IA 115 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 22. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Täsmennykset Kepan uusiin sääntöihin. Kepan syyskokous

Täsmennykset Kepan uusiin sääntöihin. Kepan syyskokous Täsmennykset Kepan uusiin sääntöihin Kepan syyskokous 23.11.2012 Täsmennykset ja/tai muutokset 4 Yhdistyksen toiminnan tukeminen ja taloudellinen toiminta 8 Jäsenmaksu 16 Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Lisätiedot

Rekisteröity yhdistys voi: -omistaa kiinteää omaisuutta -tehdä kauppoja. yleisiä rahankeräyksiä

Rekisteröity yhdistys voi: -omistaa kiinteää omaisuutta -tehdä kauppoja. yleisiä rahankeräyksiä -------------------------------------------------- Helge Saarinen, KHT, KLT 6.10.2013 1 Oikeudellinen asema 2 Vastuu toiminnasta 3 Vahingonkorvausvelvollisuus 4 Verotus 5 Rekisteröityminen 6 Kustannukset

Lisätiedot

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 Yhteiskunnallinen yritys ja muut yritysmuodot Henkilöyhtiöt Toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiöt Normaali osakeyhtiö Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Osinkoverouudistus Vuosi-ilmoituksen täyttämisen ongelmakohdat Mitä löydän

Lisätiedot

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto Vesa Korpela lakiasiain johtaja Välillinen sijoittaminen verotuksessa Sijoituskohde Vakuutusyhtiö Sijoitusrahasto Sijoituskohde Sijoituskohde Välillinen sijoittaminen

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Suomen lasten ja nuorten säätiö

SÄÄNNÖT. Suomen lasten ja nuorten säätiö SÄÄNNÖT Suomen lasten ja nuorten säätiö 1 SUOMEN LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Suomen lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen i Finland. Säätiön kotipaikkakunta

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Lappeenrannan Toimitilat Oy ja yhtiön kotipaikka on Lappeenranta.

Yhtiön toiminimi on Lappeenrannan Toimitilat Oy ja yhtiön kotipaikka on Lappeenranta. Lappeenrannan Toimitilat Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Lappeenrannan Toimitilat Oy ja yhtiön kotipaikka on Lappeenranta. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta 1.6.2016 A8-0189/101 101 Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) (7 a) Immateriaalioikeuksiin, patentteihin ja tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä verojärjestelyjä käytetään laajalti koko unionissa. Monet

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (4) Luontiajankohta: 28.07.2017 08:48:20 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Huhtanen

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Turun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys Kristliga Föreningen för Unga Män i Åbo r.y. ja sen kotipaikkana on Turku.

1 Yhdistyksen nimi on Turun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys Kristliga Föreningen för Unga Män i Åbo r.y. ja sen kotipaikkana on Turku. Säännöt Nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Turun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys Kristliga Föreningen för Unga Män i Åbo r.y. ja sen kotipaikkana on Turku. Yhdistyksestä voidaan

Lisätiedot

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN 11.8.14 EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN Voimassa oleva yhtiöjärjestys Esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi Perustelut/huomioita: Yhtiöjärjestyksen muutosesityksen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY 2 (7) Sisällys 1. Sopimuksen osapuolet... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen tarkoitus... 3 4. Yhtiön toiminnan tarkoitus... 3 5. Yhtiön omistussuhteet... 4 5.1. Omistusosuudet...

Lisätiedot

SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ

SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ 5.9.2017 2 SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY Karjalan Tekstiilipalvelu Oy (Y-tunnus: 0167870-2),

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen Yritysmuodot T:mi OY KY AY OSK Yritysmuoto, eli yhtiömuoto on oikeudellinen muoto, jolla harjoitetaan yritystoimintaa. Suomessa yhtiön pitää rekisteröityä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään

Lisätiedot

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen.

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Virolahden

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

ilmoittautuminen rekistereihin

ilmoittautuminen rekistereihin Yrityksen perustaminen ja ilmoittautuminen rekistereihin Verohallinto Sisältö Perustamisilmoitus Mikä on Y-tunnus? Yksityinen elinkeinonharjoittaja perustaminen Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Kulttuurilautakunnan päätös

Kulttuurilautakunnan päätös IISALMEN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunnan päätös 20.1.2011 7 1. YLEISPERIAATTEET Kulttuurilautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi paikallisten

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot