Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet 1. < e³ >

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet 1. < e³ >"

Transkriptio

1 Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet 1 Kolmannen sektorin yhteisö - ja verooikeudelliset toimintapuitteet Euroopan unionin jäsenmaissa Saksa

2 Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet 2 Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet I. Yhtiömuoto 1. Yhdistys 2. Säätiö 3. Pääomayhtiö 3.1 Rajavastuuyhtiö (Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH) 3.2 Osakeyhtiö (Oy) II. Vero-oikeudelliset toimintapuitteet 1. Verotusmuodot 1.1 Yhteisövero 1.2 Elinkeinovero 1.3 Liikevaihtovero 2. Verohelpotukset 2.1 Verohelpotusten tarkoitus Yleishyödyllinen tavoite Hyväntekeväisyystyön tavoitteet Kirkolliset tavoitteet 2.2 Pyyteettömyys 2.3 Yksinomaisuus ja välittömyys 2.4 Rahastointi 2.5 Taloudellinen toiminta Verohelpotuksia nauttivien yhteisöjen toiminta-alueita Tavoitteellinen liiketoiminta (Zweckbetrieb) Verovelvollisia liiketaloudellisia yrityksiä Tytäryhtiöt 3. Lahjoitukset ja sponsorointi 4. Verohelpotusten myöntäminen ja niiden valvonta 5. Verohelpotusten merkitys kolmannelle sektorille

3 Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet 3 Kolmanteen sektoriin kuuluvien organisaatioiden yhteisö- ja vero-oikeudellisia toimintapuitteita valaistaan tässä esityksessä vain pääpiirteittäin. Tavoitteena on esitellä saksalaisen lainsäädännön perusrakennetta tällä alueella. Tämän yleisluontoisen katsauksen puitteissa ei siis käsitellä yksityiskohtaisesti niitä monia eriäväisyyksiä ja yksittäisiä sääntöjä. Huomion arvoista on, että seuraavassa esiteltyjen sääntöjen käytännön toteutus riippuu ennen kaikkea yksittäisten organisaatioiden ja niiden toimintapiireistä vastaavien vero- ja rekisteriviranomaisten toiminnasta. Tämän takia oikeuskäytäntö vaihtelee aika tavalla eri alueilla. I. Yhteisömuodot Saksan kolmannen sektorin organisaatiot toimivat erityyppisissä yhteisömuodoissa tavoitteidensa saavuttamiseksi ja toimintansa toteuttamiseksi. Suurin osa niistä toimii yhdistyksinä, mutta myös yhä enenevässä määrin säätiöinä sekä pääomayrityksinä ja myös osuuskuntina, joskin harvemmin. Yhteisömuotojen laaja kirjo kolmannella sektorilla johtuu suurelta osalta yhteisömuodon pitkälle ulottuvasta samanarvoisuuden periaatteesta Saksan verolaissa, ts. verohelpotukset koskevat periaatteessa kaikkia niitä yhteisöjä, jotka on mainittu yhteisöverolaissa. Siksi toimitsijoiden päätös siitä, minkä yhteisömuodon he haluavat valita, riippuu vähemmän verotuksellisista syistä kuin siitä, mikä organisaatiomuoto vastaa parhaiten toiminannan ja rahoituksen tavoitteita ja tapoja. Tosiasia on kuitenkin, että yhdistys on suosituin organisaatiomuoto kolmannella sektorilla, mikä johtuu osaksi monien toimitsijoiden väärinkäsityksestä, että yhdistys on yksinkertaisin kaikista mahdollisista yhtiömuodoista. Vasta toimintansa aloitettuaan heille valkenee, että juuri yhdistys edustaa erittäin monimutkaista yhteisömuotoa, varsinkin silloin, kun kyseisen yhdistyksen toiminta on eriytynyttä ja samanaikaisesti laajenevaa. Tämä on yksi syy siihen, että viimeisen 15 vuoden aikana tällä sektorilla on yhä enenevässä määrin syntynyt uusia tytäryhtiöitä pääomayrityksien muodossa verohelpotuksellisista syistä. 1. (Rekisteröity) yhdistys Yhdistys on ryhmittymä, jonka jäsenet muodostavat jotakin tarkoitusta varten. Yhdistyksen säännöt on kirjattu Saksan siviililakiin (Bürgerliches Gesetzbuch BGB). Siinä määritellään myös rekisteröimätön, ei-oikeuskelpoinen yhdistys rekisteröidyn lisäksi :t käsittelevät ennen kaikkea ohjesääntöjen määräyksiä, hallituksen ja jäsenkokouksen roolia sekä rekisteröidyille yhdistyksille asetettuja erityisvaatimuksia. Yhdistysten rekisteröintiä varten paikalliset käräjäoikeudet pitävät yllä yhdistysrekisteriä. Yhdistysrekisteriin tulevien

4 Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet 4 ilmoituksien tulee olla notaarin vahvistamia ja käräjäoikeuden tuomari suorittaa rekisteröinnin. Jotta yhdistys olisi rekisteröintikelpoinen, sen jäsenlukumäärä ei saa olla alle seitsemän. Rekisteröinnin myötä yhdistyksen vastuuvelvollisuus rajoittuu yhdistyksen omaisuuteen. Erityisen tärkeä seikka on, että yhdistys rekisteröidään vain siinä tapauksessa, että sillä ei ole taloudellisia päämääriä. Yhdistykset saavat harjoittaa markkinataloustoimintaa vain vähäisessä määrin. Tosin rekisteröintiviranomaiset eivät aina noudata tätä määräystä kovinkaan tarkalleen. Yhdistysten ei tarvitse esittää vuosikatsauksiaan tilinpäätöksen muodossa. Riittää, että ne esittävät vain määräpäivään mennessä yksinkertaisen tulo- ja menolaskelman sekä karkean laskelman yhdistyksen omaisuudesta. Yhdistystä johtaa ja edustaa hallitus, joka voi muodostua useammasta jäsenestä. Hallitustyö on useimmissa tapauksissa luottamustehtävä. 2. Oikeuskelpoinen säätiö Säätiöt ovat omaisuusmassoja ilman jäseniä. Niitä johtaa johtava elin (johtokunta, säätiön hallitus) ja ne ovat rekisteröityinä säätiöinä valtion valvonnan alaisia, minkä tarkoituksena on ennen kaikkea taata säätiön lahjoittajan tahdon noudattaminen. Säätiön johtokunnan säännöt ovat eri osavaltioissa erilaisia ja tällä hetkellä niistä käydään polemiikkia Saksan säätiölainsäädännön uudistamiseksi. Säätiöitä, joiden omaisuuden määrä on pienempi kuin , ei yleensä merkitä säätiörekisteriin eivätkä ne siis ole oikeuskelpoisia. 3. Pääomayhteisöt 3.1 Rajavastuuyhtiöt (Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung/GmbH) Rajavastuuyhtiö on pääomayhtiö ja määritelmän mukaan liikeyritys. Yhtiökumppanien vastuuvelvollisuus rajoittuu kantapääomaan. Kantapääoman tulee olla vähintään Kauppalainsäädännössä rajavastuuyhtiö määritellään kauppayhtiöksi ja rajavastuuyhtiölaki määrittelee sen erityiseksi yhtiömuodoksi. Rajavastuuyhtiön yhtiöosuudet voidaan irtisanoa. Rajavastuuyhtiö tulee siinä tapauksessa purkaa, jos ei joku toinen yhtiökumppani, uusi yhtiökumppani tai yhtiö itse lunasta osuuksia. Joka tapauksessa eroavalle yhtiökumppanille tulee palauttaa hänen sijoituksensa, jos hän ei löydä ostajaa osuuksilleen. Rajavastuuyhtiötä johtaa tai edustaa yksi tai useampi toimitusjohtaja.

5 Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet Osakeyhtiö (Oy) Myös osakeyhtiö on pääomayhtiö ja määritelty liikeyritykseksi. Osakeyhtiön kantapääoman (osakepääoman nimellisarvon) täytyy olla vähintään Myös osakeyhtiö toimii kauppalainsäädännön alaisena ja erityisesti osakeyhtiölain alaisena. Toisin kuin rajavastuuyhtiössä ei osakeyhtiön osakas voi irtisanoa sijoitustaan vaan hänen täytyy löytää ostaja osakkeilleen, jos hän ei halua enää pitää osakkeita itsellään. Osakeyhtiötä johtaa ja edustaa hallitus, joka voi koostua useammasta jäsenestä. Hallituksen asettaa hallitusneuvosto ja se myös valvoo hallituksen toimia. Osakkeenomistajien kokouksessa (yhtiökokouksessa) taas valitaan hallintoneuvosto, jossa on oltava vähintään kolme jäsentä.

6 Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet 6 II. Vero-oikeudelliset toimintapuitteet 1. Verotusmuodot Saksan verolaki sisältää koko joukon erilaisia verotusmuotoja. Tässä yhteydessä kiinnostavia ovat kuitenkin vain yhteisövero, elinkeinovero sekä liikevaihtovero. 1.1 Yhteisövero Yhteisövero kuuluu tuottoveroihin ja sitä maksetaan yhteisön tekemästä voitosta. Veroprosentti on 25%. Yhdistyksiä verotetaan vasta 3835 ylittävistä tuotoista. Tilivuoden voitoilla voidaan kuitata edellisen vuoden tai seuraavan vuoden tappiot. 1.2 Elinkeinovero Myös elinkeinoveroa maksetaan voitoista. Se kuuluu kunnallisen verotuksen piiriin. Vastaavasti veroprosentit eroavat toisistaan yksittäisissä kunnissa eri osavaltioissa. Veroprosentit vaihtelevat 0%:sta aina 20%:iin. Myös elinkeinoverotuksen piirissä yhdistyksiä verotetaan vasta 3835 ylittävistä tuotoista. Tosin tappiot voidaan kuitata vain seuraavan vuoden voitoilla. Elinkeinovero katsotaan liikekuluiksi ja siten se laskee yhteisöverotuksen ja elinkeinoverotuksen alaista voittoa. 1.3 Liikevaihtovero Tavallinen liikevaihtoveroprosentti on 16%. Tietyille hankinnoille (elintarvikkeet, kirjat jne.) ja palveluille (lähiliikenne, teatteri- ja konserttitilaisuudet jne.) veroprosentti on 7%. Suuri joukko palveluita on kokonaan vapautettu liikevaihtoverosta. Tämä koskee ennen kaikkea kolmannella sektorilla toimivien organisaatioiden palveluita (koulutus, terveys, kulttuuri). 2. Verohelpotukset Saksan verolaki tuntee yksittäisten verotusmuotojen (tulovero, yhteisövero, liikevaihtovero jne.) sekä verohallintolain rinnalla vielä erillisen yleisen verolain, joka sisältää veroja ja maksuja koskevan säännöstön eli verotusmenettelylain (Abgabenordnung). Verotusmenettelylaissa (Abgabenordnung) määritellään verotukseen liittyvät perustavanlaatuiset käsitteet (esim. verot, arvio, asuinpaikka, liiketoiminnan sijainti jne.) sekä veroviranomaisten toimivaltuudet ja verovelvollisen ja/tai hänen edustajansa velvollisuudet.

7 Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet 7 Samoin siinä esitellään verotuksen ja sen täytäntöönpanon menetelmät sekä verojen sakkoym. maksumääräykset. Verotusmenettelylaki (Abgabenordnung) sisältää erillisen kappaleen "Verohelpotuksiin oikeuttavia tavoitteita". Tämä luku sisältää 19 pykälää (51-68 :t) ja esittelee verohelpotusten perussäännöt. Näiden helpotusten yksittäiset vaikutukset on vuorostaan esitelty yksittäisten verolakien yhteydessä. Seuraavassa esitellään tiivistetysti verohelpotusten periaatteet sekä niiden verotukselliset vaikutukset. 2.1 Verohelpotusten tarkoitus Saksan verolain mukaan verohelpotuksia voivat hakea vain ne yhteisöverolain alaiset yhteisöt, joiden kotipaikkana on Saksa. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea kahta asiaa: ensinnäkin henkilöyhtiöt eivät voi hakea verohelpotuksia, toiseksi verohelpotuksia voivat hakea kaikki yhteisölain alaiset yhteisöt eli yhdistykset, rajavastuuyhtiöt, osakeyhtiöt, säätiöt sekä osuuskunnat. Ratkaisevaa on ennen kaikkea, että nämä yhteisöt ajavat verotusmenettelylain mukaisesti jotain yleishyödyllistä, kirkollista tai hyväntekeväisyyteen perustuvaa tavoitetta Yleishyödyllinen tavoite Yhteisöllä on yleishyödylliset tavoitteet, jos se pyyteettömästi edistää yleistä hyötyä joko aineellisella, henkisellä tai moraalisella tasolla. Erityisinä esimerkkeinä yleishyödyllisistä tavoitteista verotusmenettelylaki (Abgabenordnung) mainitsee - tieteen ja tutkimuksen, koulutuksen ja kasvatuksen, taiteen ja kulttuurin, uskonnon, kansojen välisen ymmärryksen, kehitysavun, ympäristönsuojelun ja eri suojelukohteiden tukemisen - nuorisotyön, vanhustyön, julkisen terveydenhuollon, hyvinvointipalveluiden ja urheilun tukemisen - demokraattisen valtiomuodon tukemisen Saksan Liittotasavallassa - eläinsuojelun, kasvien suojelun, karnevaalin, radioamatööritoiminnan sekä pienoislentokoneharrastuksen tukemisen Hyväntekeväisyystyö Yhteisön toiminta on hyväntekeväisyystyötä, jos sen toiminnan tarkoituksena on tukea pyyteettömästi sellaisia henkilöitä, - jotka ruumiillisen, henkisen tai sielullisen tilansa vuoksi tarvitsevat muiden apua tai

8 Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet 8 - joiden tulot eivät ylitä sosiaaliavun alimman korvauksen nelinkertaista määrää ja joilla ei ole käytettävissä omaisuutta elinkustannuksiensa kattamiseen Kirkolliset tavoitteet Yhteisön toiminta on kirkollista, kun sen toiminnan tarkoituksena on pyyteettömästi edistää jotakin uskonnollista yhteisöä, joka on julkisoikeudellinen yhteisö. Kirkollisia tavoitteita ovat mm. kirkkojen ja muiden hartaudenharjoituspaikkojen rakentaminen ja kunnossapito, uskonnonopetuksen jakaminen, kirkon omaisuuden hallinnointi, hautaustoiminta sekä vainajien muiston ylläpito ja vaaliminen. 2.2 Pyyteettömyys Verohelpotuksiin oikeutettujen yhteisöjen toiminnan on perustuttava pyyteettömyyden periaatteeseen. Niiden - ei tule ajaa ensisijaisesti omaa taloutta hyödyttäviä taloudellisia tarkoitusperiä, - on käytettävä varojaan vain omiin peruskirjassaan määriteltyihin tarkoitusperiinsä, - ei tule jakaa osinkoja, - ei tule maksaa suhteettoman suuria palkkioita ja - on noudatettava varainkäytössään välittömyyden periaatetta (ts. varat on käytettävä sen vuoden aikana, joka seuraa varojen saantia) Verohelpotuksia nauttivan pääomayhteisön osakas tai muun verohelpotuksia nauttivan yhteisön jäsen ei ole oikeutettu erotessaan tai yhteisön lopettaessa toimintansa saamaan enempää kuin maksamansa pääomaosuuden. Jos yhteisö lopetetaan tai se ei ole enää oikeutettu verohelpotuksiin, voidaan sen omaisuus käyttää vain sellaisiin kohteisiin, jotka täyttävät verohelpotusten ehdot, mikäli omaisuuden määrä on suurempi kuin maksettujen pääomaosuuksien. Omaisuus voidaan antaa tätä tarkoitusta varten jollekin toiselle verohelpotuksia nauttivalle yhteisölle, joka puolestaan käyttää sen kohteisiin, jotka täyttävät verohelpotusten asettamat vaatimukset. Jos näitä edellä kuvattuja verohelpotuksia nauttivan yhteisön omaisuuteen liittyviä tarkoitusperiä ei ole määritelty yksiselitteisesti, verohelpotuksia ei myönnetä. Jos vastaava peruskirjamääräys mitätöidään tai sitä muutetaan niin, että vaaditut omaisuuden käytön tarkoitusperät eivät enää ole voimassa, niin tällöin katsotaan, että ne eivät ole olleet voimassa alun pitäenkään ja tällaisessa tapauksessa verohelpotusoikeudet mitätöidään taannehtivasti kymmeneksi vuodeksi. Sama käytäntö pätee myös, jos yhteisö rikkoo

9 Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet 9 käytännön liiketoiminnassaan peruskirjassaan määriteltyjä omaisuuden käytön tarkoitusperiä. 2.3 Yksinomaisuus ja välittömyys Verohelpotuksia nauttivan yhteisön tulee peruskirjansa mukaan ajaa yksinomaan verohelpotuksiin oikeuttavia tarkoitusperiään ja toteuttaa ne välittömästi. Tämä tarkoittaa, että yhteisön toimintaan ei kuulu muita verohelpotuksien ulkopuolelle kuuluvia tarkoitusperiä ja tavoitteita niiden toimintojen rinnalla, jotka oikeuttavat sen hakemaan em. verohelpotuksia ja että yhteisö ei vain epäsuorasti edistä näitä verohelpotuksiin oikeuttavia tarkoitusperiä ja tavoitteita vaan nimenomaan toimii suoraan ja välittömästi niiden hyväksi. Poikkeuksena välittömyysperiaatteen kohdalla ovat vain ns. tukiyhdistykset, joiden nimenomainen tarkoitus on tukea jotakin toista verohelpotuksia nauttivaa yhteisöä sekä aineellisesti että aatteellisesti. Myös säätiöiden on sallittu järjestää toimintansa tukevana säätiönä, joka ei itse toimi aktiivisesti. 2.4 Rahastointi Verohelpotuksiin oikeutetut yhteisöt voivat muodostaa rahastoja, jos nämä ovat tarpeellisia yhteisön toiminnan turvaamisen kannalta tulevaisuudessa. Yhteisöjen tulee kuitenkin noudattaa periaatteittensa ja peruskirjansa mukaisia tarkoitusperiään. Rahastojen on oltava tarkoituksen mukaisia (esim. rakennuksen myynti jotakin tarkoitusta varten, investointien ja projektien rahoitus jne.). Verohelpotuksia saava yhteisö voi myös muodostaa ns. vapaita rahastoja. Vapaita rahastoja voidaan käyttää selkeästi vahvistamaan yhteisön omaisuutta ja siten niiden ei tarvitse täyttää käyttövaroille asettua välitöntä ajoitusvaatimusta. Vapaiden rahastojen muodostaminen on kuitenkin rajoitettua. Vuosittain voidaan vapaaseen rahastoon sijoittaa kolmannes omaisuudenhoidosta jääneestä ylijäämästä sekä 10 % muutoin välittömästi käytettävistä varoista.

10 Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet Taloudellinen toiminta Verohelpotuksia nauttivat yhteisöt rahoittavat toimintansa eri lähteistä. Oman yhteisö- ja yhtiömuotonsa mukaan ne voivat kerätä jäsenmaksuja, lahjoituksia, avustuksia tai tuottoja omaisuudesta. Organisaatioiden kehittyessä palveluntarjoajiksi sekä sosiaalialalla että kulttuurin eri aloilla ovat myös palvelumaksut kohonneet yhdeksi tärkeäksi tulolähteeksi verohelpotuksia nauttivien yhteisöjen tulojen hankinnassa. Seuraava kaaviokuva erittelee verohelpotuksiin oikeutettujen yhteisöjen eri tulolähteet veroluokituksen mukaan: Yhdistys/säätiö/osuuskunta rajavastuuyhtiö osakeyhtiö (Oy (rajavastuuyhtiöt ja osakeyhtiöt ovat liikeyrityksiä eivätkä aatteellisia yhteisöjä) ei-liiketoiminnallinen alue liiketoiminnallinen alue Aatteellinen Omaisuuden- Taloudelliselta perusta hoito pohjalta toimivat liikeyritykset - jäsenmaksut - korot - liikevaihtotulot - lahjoitukset - vuokratulot - avustukset - maanvuokratulot/ rasitetulot Tavoitteellinen yritys (Zweckbetrieb) verotuksen alainen, liiketaloudelliselta pohjalta toimiva liikeyritys verohelpotuksiin oikeuttava alue alue, joka ei oikeuta verohelpotuksiin

11 Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet Verohelpotuksia nauttivien yhteisöjen toiminta-alueita - Aatteellinen toiminta-alue: Verohelpotuksia nauttiva yhteisö toimii tässä peruskirjansa puitteissa eikä se voi toimia palkkiota vastaan. Se kerää jäsenmaksuja, lahjoituksia ja avustuksia, joita sitten käytetään yhteisön peruskirjan mukaisiin tarpeisiin. Järjestöt voivat peilata tätä aluetta yksinkertaisen tulot/menot laskelman avulla. Selvitystä voitoista ei ole tarpeen tässä yhteydessä esitellä. - Omaisuudenhoito Omaisuudenhoidon puitteissa verohelpotuksia nauttiva yhteisö voi saada tuottoverovapaita korkoja sekä vuokra- ja maanvuokra-/rasitetuottoja kiinteästä omaisuudesta. Jos nämä yhteisöt hyödyntävät sponsorointisopimusten sallimissa puitteissa omaa nimeään, ne saavat nostaa lisenssituottoja ilman tuottoveroja. Liikevaihtoverolain näkökulmasta yhteisön omaisuudenhoito on kuitenkin liiketoimintaa. Jos yhteisön toimintaa ei ole vapautettu liikevaihtoverosta, sen on maksettava alennettua liikevaihtoveroa, joka on tällä hetkellä 7 %:n suuruinen. Tämä koskee myös lisenssituottoja. - Liiketaloudellinen toiminta Liiketaloudellisen toimintansa puitteissa verohelpotuksia nauttivat yhteisöt nostavat palkkioita palveluistaan ja toiminnastaan (liikevaihto). Ne osallistuvat liiketaloudellisen toimintansa kautta markkinatalouteen ja kilpailevat markkinoilla muiden toimijoiden kanssa, jotka eivät nauti verohelpotuksia. Verohelpotuksia saavan yhteisön liiketaloudellisen toiminnan verotustapa riippuu siitä, onko kunkin liiketaloudellisen toiminnan kohdalla kyse ns. tavoitteellisesta liiketoiminnasta (Zweckbetrieb) vai ei. Tavoitteellinen liiketoiminta on oikeutettu verohelpotuksiin sekä tuotto- että liikevaihtoverojen osalta, kun taas liiketaloudellista yritystoimintaa, joka ei ole ns. tavoitteellista liiketoimintaa, verotetaan kuten yrityksiä, jotka eivät ole oikeutettuja verohelpotuksiin Tavoitteellinen liiketoiminta (Zweckbetrieb) Verotusmenettelylain (Abgabenordnung) 65 :ssä muotoillaan tavoitteelliselle liiketoiminnalle asetetut vaatimukset näin: tavoitteellisen liiketoiminnan taloudellisen toiminnan on kokonaisuudessaan tuettava yhteisön peruskirjan sääntöjä, toiseksi sen liiketaloudellisen toiminnan on oltava välttämätöntä peruskirjan sääntöjen toteuttamisen kannalta ja

12 Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet 12 kolmanneksi tavoitteellisen toiminnan on sallittua osallistua kilpailutilanteeseen ilman verohelpotuksia toimivien liikeyritysten kanssa vain siinä määrin kuin on tarpeellista yhteisön asettamien tavoitteiden toteutumisen kannalta. Rajaa tavoitteellisen liiketoiminnan ja verovelvollisen liiketaloudellisen yritystoiminnan välille on usein vaikea vetää ja se saattaakin johtaa kiistatilanteisiin yleishyödyllisten yhteisöjen ja veroviranomaisten välillä. Ns. tavoitteellisiin liiketoimintoihin kuuluvat mm. - kulttuurijärjestöjen pääsymaksulliset kulttuuritapahtumat - ammatillista koulutusta edistävien järjestöjen tarjoamat työpajat, jotka keräävät osallistujilta maksun - nuorisotyötoiminta (neuvonta- ja opastustyö), josta Jugendhilfe GmbH laskuttaa kunnallisia nuorisoviranomaisia kustannusvastaavuusperiaatteen mukaan (toimintaa ei saa rahoittaa avustuksilla, sillä yksittäisellä nuorella on oikeus laissa säädettyyn tukeen ja kunnalliset nuorisoviranomaiset ovat palkanneet esimerkkimme Jugendhilfe GmbH:n nuorison neuvonta- ja opastustyöhön) - mielenterveyspotilaiden yhdistyksen ravintola, jos tämä ravintola toimii sillä periaatteella, että yhdistys tarjoaa terapeuttisista syistä jäsenilleen mahdollisuuden työhön. Verohelpotuksia nauttivan yhteisön ei tarvitse maksaa yhteisöveroja eikä elinkeinoveroa tavoitteellisesta liiketoiminnastaan. Tavoitteellisen liiketoiminnan puitteissa saadut voitot eivät siis ole veronalaisia. Liikevaihtoveron osalta pätee alennettu veroprosentti. Yksittäisille tavoitteellisen liiketoiminnan muodoille ei lasketa liikevaihtoveroa ollenkaan (koulutustilaisuudet, hyväntekeväisyysjärjestöjen ja niiden jäsenorganisaatioiden harjoittama tavoitteellinen liiketoiminta, jos niiden tarjoamat palvelut toimitetaan alennettuun hintaan) Verovelvollisia liiketaloudellisia yrityksiä - Myös verohelpotuksiin oikeutettu yhteisö on yhteisö- ja elinkeinoverovelvollinen kaikkien liiketaloudellisten yritystoimiensa osalta, joiden ei lasketa kuuluvan sen tavoitteelliseen liiketoimintaan. Liikevaihtoveron osalta on voimassa kulloinenkin tavanomainen veroprosentti. Näiden tapausten luokittelemiseksi voidaan luetella lukuisia esimerkkejä: urheiluseuran anniskelupaikka, kulkuneuvojen vuokraustoiminta, lausunnon antaminen, myyjäisten ja arpajaisten järjestäminen. Seuraavat seikat on kuitenkin otettava huomioon:

13 Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet 13 - jos verovelvollisten liiketoimintojen tulot eivät ylitä , ei yhteisö- eikä elinkeinoveroa peritä. - järjestöillä, osuuskunnilla ja säätiöillä on pelkästään niiden yhtiömuodon (pääomayhteisöt pois lukien) perusteella verohelpotuksista riippumatta oikeus 3835 suuruiseen summaan ilman yhteisö- ja elinkeinoveroa Yleishyödyllisten yhteisöjen tytäryhtiöt Verohelpotuksia nauttivat yhteisöt voivat olla osallisina myös pääomayhteisöissä silloinkin, kun nämä eivät ole oikeutettuja verohelpotuksiin. Yhteisöosuudet lasketaan tällöin omaisuudenhoidoksi, jos verohelpotuksia saava emoyhtiö ei käytä ratkaisevaa määräysvaltaa konkreettisessa liiketoiminnassa. Tytäryhtiöiden perustaminen on järjestöjen kannalta järkevää siinä tapauksessa, kun niiden peruskirjan mukainen toiminta on paisunut liian suureksi tavoitteellisen liiketoiminnan puitteissa sen järjestörakenteelle. Tässä tapauksessa voidaan esim. urheilujärjestön anniskelupaikka siirtää tytäryhtiölle. Tytäryhtiöitä perustettaessa on suuri merkitys sillä, mistä verohelpotuksia saava emoyhteisö ottaa varat tytäryhtiön pääoman perustamiseen. Verohelpotuksia nauttiva yhteisöhän voi käyttää omia varojaan pääoman muodostamiseen vain, jos niitä on jo valmiiksi sijoitettu vapaaseen rahastoon. Verohelpotuksiin oikeutettujen tytäryhtiöiden perustamisessa eivät veroviranomaiset kiinnitä tähän seikkaan niin tarkasti huomiota kuin perustettaessa yhteisöä, joka ei tule saamaan verohelpotuksia.

14 Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet Lahjoitukset ja sponsorointi Aikana, jona valtion tuet ovat vähenemään päin, ovat verohelpotuksia nauttivat organisaatiot yhä enenevässä määrin pakotettuja hankkimaan rahoitusta yksityisiltä tahoilta. Siksi yksityisten lahjoitusten edistäminen verotuksellisin keinoin on erittäin merkityksellistä kaikkien verohelpotuksia nauttivien yhteisöjen ja niiden toiminta-alojen kehityskyvyn kannalta. Saksalaisessa systeemissä, joka rakentuu tulo-, yhteisö- ja elinkeinoveroista, lahjoitukset pienentävät tietyssä määrin verotettavaa tuloa. Tällä hetkellä pätee seuraavanlaiset säännöt: - kirkollisiin, uskonnollisiin, tieteellisiin ja hyväntekeväisyyteen perustuviin tarkoituksiin sekä yleishyödyllisiä asioita merkittävästi edistäviin tarkoituksiin annetuista lahjoituksista voidaan vähentää aina 5 %:iin asti veronalaisista kokonaistuloista tai vaihtoehtoisesti 2 prosenttia yrityksen henkilöstökuluista sekä liikevaihdosta. - niiden lahjoitusten kohdalla, jotka suunnataan hyväntekeväisyyteen, tieteellisiin tai erityisen merkityksellisiin kulttuurikohteisiin, summa nousee vielä 5%:lla veronalaisten tulojen kokonaismäärää kohden. - vähintään suuruiset lahjoitukset voidaan jakaa seitsemälle verovuodelle - verohelpotuksia nauttiville säätiöille menevät suuruiset lahjoitukset voidaan vähentää verotuksesta - edellä mainittujen vähennysmahdollisuuksien lisäksi vähennyskelpoisia ovat aina asti myös ne lahjoitukset, jotka suunnataan jonkin säätiön perustamiseen tarkoitettuun säätiöomaisuuteen. Tämän summan saa jakaa 10 vuoden osalle. Erona lahjoituksiin, jotka eivät edellytä minkäänlaista vastasuoritusta lahjoituksen saajalta lahjoituksen antajalle, on sponsoroinnissa kyse nimenomaan suoritevaihdosta: sponsori maksaa, koska hän saa siitä vastapalvelun. Sponsorille lankeavat myös liikekustannukset. Tämä on sponsorin edun mukaista, sillä lahjoitukseen liittyvät liikekustannukset otetaan huomioon kokonaisarvoltaan eikä vain rajoitetusti kuten itse lahjoitus. Verohelpotuksia nauttivia yhteisöjä voidaan sponsoroinnin yhteydessä verottaa eri tavoin: - Jos verohelpotuksia nauttiva yhteisö suorittaa sponsorilleen vastapalveluksensa mainostamalla sponsoriaan, on kyseessä verotuksen alainen taloudellinen liiketoimi. Tässä tapauksessa voitoksi oletetaan 15%:a sponsorointisummasta. Tästä maksetaan yhteisö- ja elinkeinoveroa. Lisäksi tulee vielä maksettavaksi normaali liikevaihtovero (tällä hetkellä 16%).

15 Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet 15 - Jos sponsori maksaa siitä, että saa käyttää verohelpotuksia nauttivan yhteisön nimeä ja/tai logoa, lankeaa verojen maksaminen verohelpotuksiin oikeutetun yhteisön omaisuudenhoidolle. Yhteisö- ja elinkeinoveroa ei makseta ja liikevaihtovero lasketaan alennetun veroprosentin mukaan. Jos tavoitteena on muuttaa veronalaisia mainostuloja omaisuudenhoidon verovapaiksi tuloiksi, voi verohelpotuksia nauttiva yhteisö siirtää mainosoikeutensa korvausta vastaan valtuuttamalleen mainostoimistolle, joka puolestaan solmii sopimuksia yksittäisten firmojen kanssa omissa nimissään ja omalla vastuullaan.

16 Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet Verohelpotusten myöntäminen ja niiden valvonta Verohelpotusten myöntäminen ja valvonta kuuluvat Saksassa yksinomaan veroviranomaisille. Saksan verolaki ei sisällä mitään erityistä menetelmää verohelpotusten määrittelemiseksi. Verohelpotukset määritellään säännönmukaisen verotuksen yhteydessä: verohelpotuksia saavalle yhteisölle annetaan ns. "vapautuspäätös" ja näin ollen sille ei lähetetä päätöstä yhteisö- eikä elinkeinoverosta. Tämä vapautuspäätös siis antaa yhteisölle verovapauden kyseisistä veroista. Jos yhteisön on maksettava myös yhteisö- ja/tai elinkeinoveroja veronalaisista liiketoimistaan, lähetetään ko. yhteisölle tiedoksi vastaavat päätökset liitteineen, joista käy ilmi, että se on muutoin vapautettu näiden verojen maksamisesta. Koska päätöksiä verotuksesta voidaan tehdä vain menneelle verovuodelle, myönnetään myös verohelpotukset aina ja ainoastaan taannehtivasti. Yhteisön ensimmäiselle ja usein myös toiselle toimintavuodelle myönnetään ns. "väliaikainen päätös". Siinä todetaan, että yhteisö ajaa peruskirjassaan verohelpotuksiin oikeuttavia tavoitteita ja on näin ollen oikeutettu kirjoittamaan lahjoituksista verotuksessa käytettäviä kuitteja. Verohelpotuksia saavat yhteisöt ovat tilinpäätösvelvollisia. Tilinpäätösten muoto riippuu yhteisön yhtiömuodosta. Tilinpäätösten lisäksi verohelpotuksia nauttivat yhteisöt ovat velvollisia kirjaamaan toimintansa jokaisen tilivuoden osalta. Näistä toimintakertomuksista täytyy käydä ilmi, miten yhteisö on täyttänyt peruskirjaan kirjaamansa tavoitteet. Veroluokan määritys (sekä mahdollinen verovapaus) tapahtuu joka kolmas vuosi, mikä yksinkertaistaa asioita verohelpotuksia saaville yhteisöille. Tosin vastuustaan tietoiset, liiketaloudellisesti aktiiviset, verohelpotuksia nauttivat yhteisöt pyrkivät antamaan veroilmoituksensa mieluummin vuosittain ja saavat siten myös joka vuosi uusitun verovapauspäätöksen. Määräaikaisen (neljä vuotta) veroluokituksen puitteissa saattavat veroviranomaiset tehdä yritystarkastuksia, joissa tarkastetaan vielä kertaalleen myönnettyjen verohelpotusten edellytykset. Tällaisen tarkastuksen tuloksena saattaa olla, että verotuspäätöksiä muutetaan verohelpotuksia nauttivan yhteisön edun vastaisesti ja että verohelpotukset poistetaan tarkastusajanjaksolta myös taannehtivasti.

17 Saksan kolmannen sektorin yhteisö- ja vero-oikeudelliset toimintapuitteet Verohelpotusten merkitys kolmannelle sektorille Suurin osa Saksan kolmannen sektorin organisaatioista nauttii verohelpotuksia ja pyrkii edelleenkin täyttämään verohelpotuksille asetetut ehdot. Rahoituspohjan siirto eritoten kulttuuri- ja sosiaalialoilla työskenteleville organisaatioille tulee muuttamaan myös kolmannen sektorin organisaatioiden asemaa verohelpotuksien osalta. Valtion vetäytyminen kulttuuriprojektien rahoituksesta ja valtion avustusten väheneminen sosiaalityön projekteissa on pakottanut monet organisaatiot yhteistyöhön liikeyritysten kanssa, jotka puolestaan näkevät kulttuuri- ja sosiaalialojen sponsoroinnissa uusia kanavia kommunikointiin asiakkaittensa kanssa sekä mahdollisuuksia uusien asiakkaiden hankintaan. Tosin yhteistyö liikeyritysten kanssa on verohelpotuksia nauttiville yhteisöille vain rajoitetussa määrin sallittua, jos ei haluta vaarantaa verohelpotuksia. Varsinkin kulttuurin alalla ovat organisaatiot yhä enemmän halukkaita työskentelemään joko kaksoisrakenteen pohjalta, joka perustuu sekä verohelpotuksia nauttiviin että täysin verovelvollisiin yhteisöihin, tai kieltäytymään verohelpotuksista heti alusta alkaen. Myös sosiaalialalla on havaittavissa samansuuntaisia tendenssejä. Verohelpotusten tulevaisuus Saksassa riippuu siis siitä, kuinka kolmannen sektorin organisaatioiden toiminta-alueiden rahoitusedellytykset tulevat muuttumaan. Päällimmäiseksi nousee kysymys, kumpi kompensoi tehokkaammin valtion tuen poisjääntiä: lahjoitusten laajeneva verovähennyskelpoisuus vai kiinteämpi yhteistyö kolmannen sektorin organisaatioiden ja liikeyritysten välillä. Huomion arvoinen on myös kysymys, pitäisikö varsinkin kulttuuri- ja sosiaalipalveluiden ylipäätään enää kuulua verohelpotuskelpoisten organisaatioiden erityistoiminta-alueisiin vai tulevatko nämä alueet liiketaloudellisen kehityksen ja yksityistämisen johdosta yhä enemmän kehittymään yksityisen yrityssektorin normaalin toiminta-alueen suuntaan. Berliinissä huhtikuussa 2002 Michael Ernst-Pörksen

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Puoluerahoituksen ymmärrettävyyden työryhmä (WP-PF)

Puoluerahoituksen ymmärrettävyyden työryhmä (WP-PF) b) c) LIITE 3 Lahjonnan vastainen valtioiden ryhmä EUROOPAN NEUVOSTO PÄÄOSASTO I LAKIASIAT RIKOSONGELMIEN OSASTO Strasbourg, 23. kesäkuuta 2006 Luottamuksellinen WP-PF (2006) 8E rev 2 Puoluerahoituksen

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 1 AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Ampumaseuran toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet Aatteellisuus 5 Tarkoitus ja toimintamuodot 5 Yleishyödyllisyys 5 Missio, arvot, visio

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous Yhdistyksen talous Tämän vihkosen tarkoituksena ei ole pelotella ketään asettumasta ehdolle yhdistysten luottamustehtäviin. Monet karttavat joutumasta luottamushenkilöksi, koska pelkäävät sekä vastuuta

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa Hidden divident

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Alkusanat 4 Kuinka alkuun? 5 Mitä yrittäminen on? 6 Yrittäjäksi? 7 Liikeidea ja sen arviointi 8 Yrittäjäksi

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

LAHJOITUKSET KASVUUN VEROVÄHENNYKSIN. Paavo Hohti (toim.) Kalevi Kivistö Matti Myrsky Timo Nikinmaa

LAHJOITUKSET KASVUUN VEROVÄHENNYKSIN. Paavo Hohti (toim.) Kalevi Kivistö Matti Myrsky Timo Nikinmaa LAHJOITUKSET KASVUUN VEROVÄHENNYKSIN Paavo Hohti (toim.) Kalevi Kivistö Matti Myrsky Timo Nikinmaa 1 www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja:

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 5

Sisällysluettelo. Johdanto... 5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 1 Viitekehys... 7 1.1 Sivuseikan merkitys... 7 1.2 Elokuva on riskibusiness... 7 1.3 Vastuu verosta... 8 1.4 Veromaailma pähkinänkuoressa... 11 2 Ennakkoperintä-ennakonpidätys

Lisätiedot

Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN

Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Lokakuu 2012 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ACN:n yleiset toimintaehdot ACNP&P-FI-2.0. Voimassa 1. maaliskuuta 2015 alkaen Sivu 1

ACN:n yleiset toimintaehdot ACNP&P-FI-2.0. Voimassa 1. maaliskuuta 2015 alkaen Sivu 1 ACN:n yleiset toimintaehdot Sivu 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 5 ARTIKLA I MÄÄRITELMÄT... 6 ARTIKLA II LIIKETOIMINNAN ALOITTAMINEN JA YLLÄPITO... 8 II.1. Suhteesi ACN:ään... 8 II.2. Itsenäiseksi edustajaksi

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi säätiölaki, jolla kumotaan vuodelta 1930 oleva

Lisätiedot

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen Lokakuu 2013 Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten

Lisätiedot