Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen"

Transkriptio

1 Kh Liite 2 Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2013 Sisällys 1. Kunnan talous ja yleinen kehitys Tavoitteet kokonaisuutena Palvelukeskusten toiminnan arviointi Konsernihallinnon keskus Hallintokeskus Sivistyskeskus Tekninen ja ympäristökeskus Vihdin vesihuoltolaitos liikelaitos Tarkastuslautakunnan kokonaisarvio... 9

2 2/9 1. Kunnan talous ja yleinen kehitys Kunnan tulisi ryhtyä toimenpiteisiin väestömäärän kasvutavoitteen saavuttamiseksi TAI arvioida kasvutavoite uudelleen. Vuonna 2014 hyväksytyssä strategiassa väestömäärän kasvutavoitteeksi on hyväksytty 1,5 %:n vuosittainen väestömäärän kasvu. Kasvu vaihtelee luonnollisesti vuosittain. Kasvun turvaamiseksi on panostettu uusiin asuntoalueisiin niin Nummelassa kuin Kirkonkylässä. Kasvutavoitteen toteutumiselle on edellytykset. Lisäksi on panostettu elinkeinoelämän tonttitarjontaan, jotta kasvavalle väestömäärälle on työpaikkoja Vihdissä. Vihdin kunnan vuosikate oli budjetoitua parempi. Pääosin parannus johtuu valtakunnallisesta tilitysmuutoksesta, joka aikaisti verotulojen kertymistä kunnalle. Edellä mainitusta huolimatta luvusta voi päätellä, että tulorahoitus on riittämätön. Omavaraisuusaste Hyvänä tavoitetasona voidaan pitää 70 %:n omavaraisuusastetta. Alle 50 %:n omavaraisuusaste merkitsee merkittävän suurta velkarasitetta. Vihdin kunnan omavaraisuusaste 2013 on 39,8 %. Vuonna 2013 lainamäärä nousi suunniteltua vähemmän, mutta se johtui lähinnä investointien viivästymisestä. Vihti tulee ylivelkaantumaan nopeasti, ellei lainanottoa saada kuriin. Vuoden 2013 budjetoitua parempi vuosikate johtui pääasiassa verotilitysjärjestelmän oikaisueristä ja aikaistetusta lisämaksujen tilityksestä. Tulorahoitus jäi tästä huolimatta liian alhaiseksi. Vuosikatteen tulisi kattaa vähintään poistot, jolloin tilikauden tulos jäisi positiiviseksi. Vihdissä tämäkään ei riitä, koska investointeja tulee tehdä huomattavasti poistoja suurempi määrä. Tulorahoituksen pitkäaikainen riittämättömyys on johtanut kunnan velkaantumiseen ja omavaraisuusasteen laskemiseen huolestuttavan alas, kriisikuntakiriteerin raja-arvon alapuolelle. Investointeja on runsaasti myös tulevina vuosina. Näiden rahoituksen turvaamiseksi tulee investointien tulorahoitusta nostaa huomattavasti. Tämä merkitsee tiukkaa kulukuria ja ns. rakenteellisia uudistuksia, joilla käyttömenojen kasvu saadaan pysäytettyä. Tämän lisäksi on välttämätöntä huolehtia riittävästä tulopohjasta. Vihdin kunnan investointien osuus jäi suunnitellusta Nummelanharjun koulun II vaiheen väistötilojen toteuttamatta jättäminen Ojakkalan, Myrskylänmäen ja Haimoon päiväkodin sekä Haimoon koulun vuodelle 2013 kohdistuvat kustannukset alittuivat Myös kunnallistekniikan rakentamisessa hankkeet menivät osittain tuleville vuosille Lisäksi kiinteän omaisuuden myynnissä jäätiin merkittävästi tavoitteesta. Osa vuoden 2013 investoinneista viivästyi ja siirtyi toteutettavaksi seuraavana vuonna. Kahdelle eri vuodelle ajoittuvien investointien budjetointi tarkasti eri vuosille on sinänsä ongelma. Investointien eteneminen riippuu monista tekijöistä, mm. teknisen ja ympäristökeskuksen henkilöstötilanteesta, urakoitsijoiden työn etenemisestä, päätöksenteon viivästyksistä, mahdollisista valituksista yms. Omaisuuden myyntitulot ovat pääasiassa tontinmyyntituloja ja pienemmässä määrin asuntoosakehuoneistojen myyntituloja. Tulojen kertymiseen vaikuttaa tarjonnan lisäksi merkittävästi

3 3/9 talouden suhdannetilanne. Vuonna 2013 tontinmyyntitulot arvioitiin talousarviossa liian suuriksi. Kriisikuntakriteerien tarkastelu Vaikka Vihdin kunta ei vielä täytä kriisikuntakriteerejä, niin se on vauhdilla menossa niitä kohti. Kunnan vuosikate oli positiivinen, mutta sitä nosti merkittävästi - kunnallisverojen uudistettu tilitysmalli - kaavoitussopimukset sekä maanmyyntituotot - Taseeseen kertynyt ylijäämä katoaa nykyisellä vauhdilla vuoteen 2016 mennessä - Vihdin veroprosentti (19,5 %) on korkealla maan keskiarvoon (19,38 %) nähden Vihdin kunnassa on täyttynyt kaksi kriisikuntakriteereistä, omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantuneisuus. Tilannetta on seurattu ja kriteereistä ja niiden täyttymisriskeistä on informoitu kunnanhallitusta ja kunnanvaltuustoa. Muista kriteereistä veroprosentti ja lainamäärä/asukas on sidottu muiden kuntien kehitykseen. Kuntien lainamäärä on kasvussa, joten kriteerin rajaarvo siirtyy eteenpäin. Vuonna 2013 kuntien keskimääräinen lainamäärä asukasta kohden oli euroa ja Vihdin lainamäärä euroa/asukas. Kriisikuntakriteerin raja 50 % yli kuntien keskimääräisen on siten euroa/asukas. Lähivuosina Vihdissä on kuitenkin riski velkamäärän suureen kasvuun. Kuntien keskimääräinen veroprosentti vuonna 2014 on 19,74 ja Vihdin veroprosentti 20,00. Kriteeri täyttyy, jos veroprosentti on 0,5 prosenttiyksikköä yli kuntien keskimääräisen. Taseen ylijäämä tulee nykykehityksellä syötyä viimeistään vuonna Vuosikatteen negatiivisuus on vaarana, jos menot kasvavat enemmän kuin tulot. Kriisikuntakriteereiden täyttyminen merkitsee menettelyä, jossa kunnan oma päätösvalta talouden tasapainottamiseen ja palveluiden järjestämiseen merkittävästi vähenee. Uuden Kuntalakiehdotuksen mukaan menettely hiukan muuttuu ja aikataulu talouden tasapainottamiseen kiristyy. Jo ennen kriteereiden täyttymistä kunnan mahdollisuudet palvelujen järjestämiseen kaventuvat ja tosiasiallinen päätösvalta tai ainakin päätösvaihtoehdot vähenevät. Tästä syystä on tärkeää, että talouden tasapainotustoimia toteutetaan välittömästi. 2. Tavoitteet kokonaisuutena Aikaisemmissa arviointikertomuksissa on otettu kantaa tavoitteiden määrään. Pienempi määrä ei ole kuitenkaan vaikuttanut suhteelliseen toteutumiseen. Myös tavoitteiden selkeyteen, laatuun ja mitattavuuteen tulee edelleen kiinnittää huomiota. Eri hallintokuntien välisiä tavoitteita tulee pyrkiä tasamitallistamaan. Tavoitteiden selkeyttämistä ja mitattavuutta on pyritty parantamaan usean vuoden ajan. Tulokset eivät kuitenkaan ole olleet riittävän hyviä. Jälleen vuoden 2015 talousarvion laadinnan yhteydessä kiinnitetään huomiota tähän asiaan. Tavoitteet pyritään entistä paremmin johtamaan kunnan strategiasta. Yhteistyötä palvelukeskusten kesken on lisätty tavoiteasetannan terävöittämiseksi. Tavoitteiden melko korkea toteutumattomuus johtuu osittain tavoitteiden yleispiirteisyydestä. Aikajänne osalla tavoitteista on sellainen, että ne eivät toteudu yhden talousarviovuoden aikana. Mitattavuus osalla tavoitteista puuttuu, jos tavoite ei ole täysin toteutunut, on vaikea ilmaista tavoitteen toteutumisastetta.

4 4/9 3. Palvelukeskusten toiminnan arviointi 3.1 Konsernihallinnon keskus Konsernin hallintokeskuksessa on ollut merkittäviä hankkeita (yhdistymisselvitys, strategia, ym.). Näiden kauaskantoisten projektien tulokset tulevat näkymään vuosien päästä. Vuonna oli vireillä vapaa-ehtoinen kuntaliitoselvitys ja lisäksi yhdeksän kunnan liitoselvitys, metropoliselvitys ja soteuudistuksen valmistelu. Kaikki ovat vaatineet ja vaativat edelleen työpanosta, koska ne jatkuvat myös vuonna Tulokset näkyvät tarkastuslautakunnan toteamalla tavalla vuosien päästä. Näille hankkeille asetettavat tavoitteet ovat pitkän aikavälin tavoitteita. Niiden toteuttamiseksi tulee kuitenkin tehdä työtä, jotta Vihdin kunnan/vihtiläisten asema ja hyvinvoinnin edellytykset turvataan. Vihti pyrkii olemaan yrittäjäystävällinen kunta ja on osittain tässä onnistunut. Yritystonttien myynti on kasvanut ja neuvonta parantunut. Osataanko esim. kaavoituksessa jo riittävästi huomioida yrityselämän tarpeita? Yrityselämän tarpeiden tuntemisessa ja huomioon ottamisessa on parantamisen varaa. Tilannetta on pyritty parantamaan lisäämällä yrityskehittäjän ja kaavoituksen sekä kunnan ja yrityselämän yhteistyötä. Näin on tarkoitus jatkaa. Jotta Vihti säilyy kiinnostavana asuinkuntana, tulisi imagomarkkinointiin edelleen panostaa. Sosiaalista mediaa hyödynnetään Vihdissä hyvin ja sitä tulee edelleen kehittää. Kunnan markkinointiin on tarkoitus panostaa edelleen säästöistä huolimatta. Karviaisella on sote-palveluiden järjestämisvastuu ja kunta pystyy ohjaamaan sen toimintaa ainoastaan palvelutasosuunnitelman kautta. Vaikuttaa, että nykyisellä toimintamallilla Karviaisen kustannukset ylittyvät vuosittain. Kunnalla on oltava vahvempi rooli omistajaohjauksessa. Kunnassa tulisi olla resurssi, joka pystyy ammatillisesti arvioimaan Karviaisen palvelutasosuunnitelmaa sekä valvomaan alati kohoavia kustannuksia. Perussopimuksen mukainen ohjauskeino on palvelutasosuunnitelma. Valtuuston hyväksyy Karviaisen talousarvion ja taloussuunnitelman, joten myös sitä voi pitää ohjauskeinona. Palvelutasosuunnitelman sisältöön ja talousarvion sisältöön tulee siten kiinnittää huomiota myös taloudelliselta näkökannalta. Vihdin kunnanvaltuusto valitsee yli puolet jäsenistä Karviaisen hallitukseen, joten ohjausta on mahdollista toteuttaa myös sitä kautta. Vihdin kunnanhallituksen, Vihdin viranhaltijajohdon yhteydenpitoa tulee lisätä Karviaisen yhtymähallitukseen ja viranhaltijajohtoon. Viranhaltijajohdon välistä yhteistyötä on pyritty lisäämään, mutta järjestelmällinen ja toimiva yhteydenpito ja ohjaus vaativat vielä kehittämistä. Toiminnan sisällön ammatilliseen arviointiin ei Vihdin kunnan viranhaltijoilla ole riittävää ammattiosaamista. Karviaisen toimintakenttä on varsin laaja, joten sisällöllinen osaaminen vatisi alan laajamittaista tuntemista tai useamman henkilön. 3.2 Hallintokeskus Sisäisellä valvonnalla tulee saada selkeyttä prosesseihin ja niiden valvontaan.

5 5/9 Sisäisen valvonnan ohjeen päivittämisen ja jalkauttamisen yhteydessä on käyty lävitse kunnan prosessit. Toimintaprosessit kehittyvät jatkuvasti, joten ne tulee pitää ajan tasalla. Prosessien toimivuus ja valvonta on esimiesten keskeinen tehtävä. Sisäiseen valvontaan tulee jatkuvasti kiinnittää huomiota ja erityisesti uuden henkilöstön perehdytyksessä se on tärkeä osa-alue. Tarkastuslautakunta pitää ongelmallisena tietohallinnon ulkoistamista. Tietohallinnolla tarkoitettaan käytännössä tietotekniikkapalveluiden suunnittelua sekä tilaamista. Kyseistä tehtävää hoitavan henkilön tulee olla virkasuhteessa kuntaan nähden. Vihdin tapauksessa ongelman aiheuttaa se, että tilaaja esittää hankintoja samasta yrityksestä, jossa on itse töissä (Kuntien Tiera Oy). Tietohallinnon osa-aikaisuus (40 % työajasta) hankaloittaa myös keskittymistä asioiden kehittämiseen. Myös Kuntien Tieran taloudellinen tilanne tulisi huomioida kunnan riskejä arvioitaessa. Mikäli yrityksen toiminta keskeytyy, on kunnassa huomioitava se taloudellinen ja erityisesti toiminnallinen riski, mikä tähän kuuluu. Vihdin kunta ostaa tietohallintojohtajapalvelut Kuntien Tieralta. Tietohallintojohtaja toimii asiantuntijana ja tilaukset ja sopimukset kunnan puolesta hyväksyy luottamushenkilötoimielin tai virkasuhteessa oleva henkilö. Tiera Länsi-Uusimaa paikallispalvelut toimii kunnan tietotekniikkapalvelujen tuottajana, joten tietohallintojohtajan rooli tässä on kieltämättä ongelmallinen. Toiminnan valvonta ja sopimusasiat kuuluvat kuitenkin kuntaan virkasuhteessa oleville. Kuntien Tiera muutoin tuottaa asiantuntijapalveluita ja toimii kuntien yhteisenä hankintayksikkönä, joka kilpailuttaa tietotekniikkapalveluita ja tuotteita. Varsinaista muuta tietotekniikan palvelutuotantoa Tieralla ei ole. Tarkastuslautakunta on oikeassa siinä, että Vihdin kokoisessa kunnassa tarvittaisiin kokoaikainen tietohallintojohtaja toiminnan kehittämiseen ja valvontaan. Tällöin henkilö voisi olla suoraan kunnan palveluksessa virkasuhteisena. Nykyinen järjestely perustuu siihen, että tietohallintojohtajapalvelut ostettiin aikaisemmin Liikelaitoskuntayhtymä Puhdilta ja tietohallintojohtaja oli tällöinkin Vihdin, Karkkilan ja perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhteinen. Kuntien Tieran taloudellinen tilanne on tiedostettu ja sitä seurataan jatkuvasti. Toiminnallinen riski koskee lähinnä Tiera Länsi-Uusimaan paikallispalvelujen toimintaa. Paikallispalvelujen asiakkaat seuraavat toimintaa myös yhteistyössä ja ylläpitävät valmiutta toiminnan uudelleenjärjestämiseen. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että Tierassa toimitaan määrätietoisesti taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi. Ateria- ja puhdistuspalveluiden tulosalueen tavoitteet olivat selkeästi asetettuja ja myös mitattavissa. Ateria- ja pudistuspalveluissa on tehty pitkäaikaista ja määrätietoista kehitystyötä palvelujen kehittämiseksi. Tässä palvelujen tuotteistus ja kustannuslaskenta ovat olleet keskeisiä kehittämiskohteita. Tämän kehittämistyön myötä myös tavoiteasettelu on saatu selkeäksi ja mitattavaksi. 3.3 Sivistyskeskus Varhaiskasvatus ja koulutyö on saatu toteutetuksi kokonaisuutena sujuvasti ja hyvin. Arjen sujuvuuteen on panostettu varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksessa panostetaan kunnan strategian mukaisesti sujuvan arjen mahdollistamiseen. Erityisopetusta ja huomiota vaativien oppilaiden määrä on huolestuttava

6 6/9 Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota koulutuksen tulosalueen osalta erityisopetuksen määrään. Vihdin kunnan perusopetuksessa on ryhdytty aktiivisesti purkamaan erityisluokkia ja sijoittamaan erityisoppilaat tuettuina omiin lähikouluihinsa. Tukimuotoina käytetään samanaikaisopetusta, jonka toteuttamismuotoja on useita. Isoissa kouluissa vuosiluokan oppilaat voidaan ryhmitellä oppimisvalmiuksiensa mukaisesti erilaisiin oppimisryhmiin, joissa oppilasmäärä vaihtelee. Luokanopettajien lisäksi ryhmässä työskentelee erityisopettaja. Pienemmissä kouluissa samanaikaisopetusta järjestetään niin, että ryhmässä on joko kaksi luokanopettajaa tai luokanopettaja ja erityisopettaja. Lisäksi tukimuotona käytetään kouluohjaajaresurssia. Vihdin kunnassa toimii kuuden oppilaan hoidollispedagoginen luokka, kymmenen oppilaan joustavan perusopetuksen ryhmä sekä maahanmuuttaneille tarkoitettu valmistava luokka. Lisäksi kunnassa on yli 30 erityisluokkaryhmää sekä lastensuojelulaitoksissa toimivat opetusryhmät. Koulujen erityistehtävä lukuvuodelle on toimenpiteet erityisryhmien vähentäminen sekä erityisoppilaiden opetusjärjestelyjen suunnittelu lähikouluissa. Syksyllä 2016 voimaan tuleva opetussuunnitelma edellyttää myös edellä mainittuja toimenpiteitä. Vihdin koulujen oppilasmäärät, perusopetusryhmien määrät, opettajien määrä sekä opettajakunnan pätevyys kouluittain raportoidaan kasvatus- ja koulutuslautakunnalle siinä yhteydessä, kun lautakunta hyväksyy koulujen lukuvuosittaiset toimintasuunnitelmat. Edellisten lukuvuosien tiedot on vuosittain esitelty kasvatus- ja koulutuslautakunnalle lukuvuosisuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä. Hoidollispedagogisesta moniammatillisesta yhteistyöstä on saatu hyviä kokemuksia TVT-hanke on käynnistetty Vihdissä ja ensimmäisiä kokemuksia odotellaan Vihdin kunta on mukana Kuumakuntien TVT-hankkeessa, joka päättyy vuoden 2014 lopussa. TVT-hankkeen aikana on järjestetty opettajakunnalle tähän aihepiiriin liittyvää koulutusta, jolla on pyritty varmistamaan opettajakunnan valmiudet uuden opetussuunnitelman vaatimuksiin. Opettajakunnasta vuoden 2013 aikana on osallistunut n.22 % Kuuma TVT -hankkeen koulutuksiin. Tähän lukuun on laskettu myös esiopettajat. Koulutusten pääpaino on ollut paikallisissa lähikoulutuksissa, joita on ollut Ojakkalan, Pappilanpellon ja Kuoppanummen kouluissa. Näihin koulutuksiin osallistuivat kaikki koulun opettajat. Kaikki rehtorit osallistuivat syksyllä 2013 Rehtorit digiajassa -koulutukseen. Vihdissä järjestettiin talvella 2014 ipad-tablettilaitteiden opetuskäytön tukemiseen Kotisohvakoulutus, mihin osallistui opetushenkilöstöä esiopetuksesta lukioon. Lisäksi Vihdin yhteiskoulun opettajia on osallistunut omalla koulullaan ipad opetuskäytössä -koulutukseen sekä Digiajan opettaja -koulutukseen yhdessä Kuuma alueen opettajien kanssa. Lähtökohtaisesti koulutukset on pyritty järjestämään ns. täsmäkoulutuksena tietylle ryhmälle tarpeiden mukaan. Yleisiin koulutuksiin osallistumisia on vähennetty, toki niihinkin on opettajia Vihdistä osallistunut. Lisäksi opettajakunnalle on tehty OPEKA-kysely (http://opeka.fi/fi) syksyllä 2012 ja keväällä TVT-hankkeen aikana koulujen sekä päiväkotien laitekantaa on uudistettu ja lisätty. Vuonna 2013 laitekantaa on käytetty euroa ja vuonna euroa. Nuorisopalvelut on saanut avustusta nuorisolain mukaiseen etsivään nuorisotyöhön sekä lisäksi työpajatoimintaan, joka on yksi toimintamuoto nuorisotakuun toteuttamisessa. Etsivässä nuorisotyössä ja nuorten työpajatoiminnassa on täsmennetty sitovia tavoitteita vuodelle 2014, jotta tavoitteet olisivat realistisemmat ja paremmin toteutettavissa. Haasteena on nuorten huonokuntoisuus, joka vaikuttaa opiskeluun ja työelämään sijoittumiseen sekä työpajajakson pituuteen. Vuonna 2014 on käynnistetty Portti työelämään- työllisyyshanke. Hankkeessa nuorten työllistymistä edistetään mm. kesäsetelein ja oppisopimuspaikoin. Nummelan Koulu: Huolimatta haastavista olosuhteista koulussa vallitsi positiivinen tunnelma. Viihtyvyyttä on yritetty luoda käytössä olevin keinoin. Henkilöstön motivaatioon pitää kiinnittää erityistä huomiota

7 7/9 Iltapäiväkerho on järjestynyt kaikille halukkaille 1. luokkalaisille Kunnan saamat ulkopuoliset avustukset ja niiden kohdentaminen (esim. nuorisotyöhön) tulee raportoida selkeämmin. Nuorten työllistämishankkeen tavoitteet olivat epärealistisia. Saavutetut tavoitteet olivat hyvät Nuorisopalvelut on saanut avustusta nuorisolain mukaiseen etsivään nuorisotyöhön sekä lisäksi työpajatoimintaan, joka on yksi toimintamuoto nuorisotakuun toteuttamisessa. Etsivässä nuorisotyössä ja nuorten työpajatoiminnassa on täsmennetty sitovia tavoitteita vuodelle 2014, jotta tavoitteet olisivat realistisemmat ja paremmin toteutettavissa. Haasteena on nuorten huonokuntoisuus, joka vaikuttaa opiskeluun ja työelämään sijoittumiseen sekä työpajajakson pituuteen. Vuonna 2014 on käynnistetty Portti työelämään -työllisyyshanke. Hankkeessa nuorten työllistymistä edistetään mm. kesäsetelein ja oppisopimuspaikoin. Sivistyskeskuksen hankkeet on koottu taulukkoon, joka on tämän vastineen liitteenä. Taulukkoon on koottu hankkeen kokonaiskulut, kunnan omarahoitusosuus, hankerahoitus sekä määritelty se, miksi hanke on käynnissä. 3.4 Tekninen ja ympäristökeskus Tarkastuslautakunta kiinnitti arviointikertomuksessaan huomiota teknisen ja ympäristökeskuksen osalta siihen, että teknisen keskuksen organisaatiota on edelleen tehostettava ja selkiytettävä. Vihdin kunnan hallintosäännön 4 :n mukaan tulosalueet määrittelee kunnanhallitus ja vastuualuejaosta päättää palvelukeskuksen johtaja. Kunnanhallitus on päätöksellään hyväksynyt teknisen ja ympäristökeskuksen tulosalueet seuraavasti: tukipalvelut, kunnallistekniset palvelut, tilapalvelun taseyksikkö, maankäyttöpalvelut ja ympäristöpalvelut. Teknisen ja ympäristöjohtajan viranhaltijapäätöksellä on jaettu tulosalueet vastuualueisiin ja nimetty niiden esimiehet. Tekninen ja ympäristökeskuksen vastuualueet ja niiden esimiehet sekä sijaiset tulosalueittain ovat seuraavat: Tukipalvelut -tulosalue (esimiehiä ei nimetä erikseen) - Vastuualue 411 Tukipalvelut - Vastuualue 400 Pelastustoimi Kunnallistekniset palvelut -tulosalue - Vastuualue 420 Kunnallistekniikan suunnittelu ja rakennuttaminen: esimies Jarkko Riipinen - Vastuualue 440 Kunnallistekniikan kunnossapito ja rakentaminen: esimies Teuvo Vessman Tilapalvelun taseyksikkö -tulosalue - Vastuualue 450 Tilapalvelun rakennuttaminen: esimies Mikko Hytönen - Vastuualue 451 Tilapalvelun isännöinti: esimies Sami Männistö - Vastuualue 452 Kiinteistötekniikka: esimies Mikko Hytönen Maankäyttöpalvelut -tulosalue - Vastuualue 464 Kiinteistöpalvelut, esimies Petra Ståhl, ajalla Mika Kukkula - Vastuualue 469 Kaavoituspalvelut, esimies Suvi Lehtoranta - Vastuualue 470 Paikkatieto- ja mittauspalvelut: esimies Jarmo Sirén, sijainen Veijo Turunen - Vastuualue 490 Kiinteistönmyynti- ja kaavoitussopimukset: esimies Petra Ståhl, ajalla Mika Kukkula

8 8/9 Ympäristöpalvelut -tulosalue - Vastuualue 475 Rakennusvalvontapalvelut: esimies Kimmo Lehtola alkaen, sijainen Petri Teittinen - Vastuualue 480 Ympäristön suojelu- ja valvontapalvelut: esimies Minna Sulander, sijainen Mari Pihlaja-Kuhna. Hallintosäännön 28 :n mukaan palvelukeskuksen tulosalueiden esimiehet ja heidän sijaisensa nimeää palvelukeskuksen asianomainen lautakunta. Näiltä osin on meneillään hallintosäännön ja toimintasäännön muutokset ja tulosalueiden esimiehet ja sijaiset nimetään sen jälkeen hyväksyttävän käytännön mukaisesti. Henkilöorganisaatiotasolla varsinaiseen tulosaluejakoon ja organisaatioon ei tehty muutoksia. Palvelukeskuksen pitkäntähtäimen tavoitteena olleet päämäärät on saavutettu tulos- ja vastuualueiden välillä ja niiden sisällä. Nämä muutokset on hyväksytty keskuksen toimintasäännössä, joka tuli voimaan Teknisen ja ympäristökeskuksen toimintasäännön muutostarvetta tarkastellaan säännöllisesti ja tarvittaessa tehdään muutokset toimintasääntöön. Tarkastuslautakunnan valmistelun pohjalta kunnanvaltuusto päätti , että tilivelvollisia toimialallaan teknisessä ja ympäristökeskuksessa ovat seuraavat viranhaltijat: tekninen ja ympäristöjohtaja, vesilaitoksen johtaja, tilapäällikkö, kaavoituspäällikkö, katupäällikkö, johtava rakennustarkastaja ja ympäristöpäällikkö. Kunnanvaltuusto oli vuonna 2011 määritellyt palvelukeskuksen tilivelvollisiksi teknisen ja ympäristöjohtajan, vesilaitoksen johtajan ja tilapäällikön. Tilivelvollisten viranhaltijoiden määrän lisääminen on osa sisäisen valvonnan tehostamista. Vuonna 2013 keskuksen palvelujen tuottaminen on ollut haasteellista johtuen henkilöstön vaihtuvuudesta. Tilapalvelujen tulosalueella vuonna 2013 on ollut pitkään henkilöstöresurssivaje. Tilapäällikön virka täytettiin , mutta viranhoito päättyi koeaikana. Talotekniikkapäällikkö on toiminut avoimen viran hoitajana. Tilapäällikön virka on julistettu haettavaksi. Vastuualueella tilapalvelun isännöinti, kiinteistöisännöitsijän virka täytettiin Kiinteistöisännöitsijä siirtyi toisen kunnan palvelukseen ja virka julistettiin haettavaksi Viranhaltijapäätöksellä on valittu henkilö kiinteistöisännöitsijän virkaan. Vuoden 2013 lopussa saatiin käyttöön kiinteistötietojärjestelmä, joka tehosti kustannushallintaa sekä rakentamisessa että vuokrien hallinnassa ja samalla sisäinen valvonta tehostui. Ympäristöpalvelujen tulosalueella johtava rakennustarkastaja irtisanoutui hänen siirtyessään toisen kunnan palvelukseen. Teknisen ja ympäristöjohtajan viranhaltijapäätökselle valittiin johtava rakennustarkastaja, mutta viranhoito päättyi koeaikana viranhaltijan irtisanoutumiseen. Tarkastuslautakunta kiinnitti arviointikertomuksessaan huomiota teknisen ja ympäristökeskuksen osalta siihen, että oikaisuvaatimusten määrä on kasvanut huomattavasti. Tekninen ja ympäristöjohtaja teki vuonna 2013 yhteensä 53 suunnittelutarveratkaisupäätöstä, joista muutosta haki lautakunnalta kuusi asianosaista (11,32 %). Kaavoitus ja tekniselle lautakunnalle suunnittelutarveratkaisupäätöksistä yksityinen teki viisi oikaisuvaatimusta ja yksi oikaisuvaatimus oli Uudenmaan ELY-keskuksen tekemä. Lisäksi lautakunta antoi Helsingin hallinto-oikeudelle yhden lausunnon koskien ELY-keskuksen valitusta ympäristölautakunnan tekemään päätökseen oikaisuvaatimuksesta suunnittelutarveratkaisuasiasta. Uudenmaan ELYkeskus teki vuonna 2013 kaksi oikaisuvaatimusta suunnittelutarveratkaisupäätöksistä ympäristölautakunnalle ja lautakunta antoi Helsingin hallinto-oikeudelle yhden lausunnon koskien lautakunnan tekemää päätöstä oikaisuvaatimuksesta suunnittelutarveratkaisuasiasta. Vuoden 2013 maaliskuussa suunnittelutarveratkaisujen valmistelu siirtyi rakennusvalvonnasta kaavoitukseen. Johtava rakennustarkastaja teki vuonna 2012 yhteensä 32 suunnittelutarveratkaisupäätöstä, joista muutosta haki ympäristölautakunnalta yksi yksityinen ja yksi oikaisuvaatimus oli ELY-keskuksen tekemä oikaisuvaatimus (6,25 %). Lisäksi ympäristölautakunta antoi Hel-

9 9/9 singin hallinto-oikeudelle yhden lausunnon ELY-keskuksen valituksesta ympäristölautakunnan tekemään päätökseen oikaisuvaatimuksesta. Lukumääräisesti suunnittelutarveratkaisuista tehtyjä oikaisuvaatimuksia oli vähän eikä lautakunta katsonut olevan aihetta muutoksenhaun johdosta kumota teknisen ja ympäristöjohtajan asiassa antamia päätöksiä. Poikkeamisluvista tekninen ja ympäristöjohtaja teki vuonna 2013 yhteensä 20 päätöstä ja vuonna 2012 yhteensä 26 päätöstä. Poikkeamisluvista oikaisuvaatimuksia kaavoitus- ja tekniselle lautakunnalle vuonna 2013 yksityinen teki kolme ja lautakunta antoi kahdesta lausunnon Helsingin hallinto-oikeudelle koskien lautakunnan tekemiä päätöksiä yksityisten tekemistä oikaisuvaatimuksista poikkeuslupapäätöksiin. Lautakunta ei katsonut olevan aihetta muutoksenhaun johdosta kumota teknisen ja ympäristöjohtajan asiassa antamia päätöksiä. Maisematyölupapäätökset on tehnyt vuoden 2013 maaliskuusta alkaen kaavoituspäällikkö, yhteensä 43 päätöstä, joista ei tehty oikaisuvaatimuksia ympäristölautakunnalle. Alkuvuodesta tekninen ja ympäristöjohtaja teki kaksi maisematyölupapäätöstä, joihin ei haettu muutosta. Tarkastuslautakunta kiinnitti arviointikertomuksessaan huomiota siihen, että raakamaan hankinnassa jäätiin tavoitteista merkittävästi. Tavoitteena vuonna 2013 oli, että raakamaata hankitaan ha vuodessa. Raakamaata ostettiin 6.7 ha. Kunnanhallituksessa päätettiin yhteensä noin 22 ha raakamaakaupoista, mutta niiden toteutumien jäi vuodelle Maankäyttöinsinöörin näkemyksen mukaan raakamaakaupat eivät neuvotteluista huolimatta toteudu tasaisesti vuositasolla, joten tämän tavoitteen toteutumista on syytä tarkastella pidemmällä aikajaksolla. Voimassa olevan Vihdin kunnan strategian mukaan raakamaata tulee hankkia vuosittain hehtaaria. Strategian mukaan kaavavarantoa tulee olla strategiakauden loppuun mennessä (2017) noin viiden vuoden tarpeisiin sekä elinkeino-, palvelu- että asuinrakentamista varten. 3.5 Vihdin vesihuoltolaitos liikelaitos Vihdin Veden tulisi jatkossa kiinnittää huomiota päätöksien selkeyteen ja perusteluihin. Johtokunta on käsitellyt tilintarkastajan raportin, jossa oli kiinnitetty huomiota päätösten selkeyteen ja perusteluihin. Vastaisuudessa päätökset kirjoitetaan täsmällisemmin ja selkeämmin ja päätösten perustelut kirjoitetaan näkyviin itse päätöksiin. 4. Tarkastuslautakunnan kokonaisarvio Suomen julkinen sektori on haasteiden edessä, kun suuret ikäluokat ikääntyvät ja eläköityvät. Palveluiden tuottamista tulee tehostaa ja investoinneissa miettiä vaihtoehtoisia malleja. Ulkoistamisen mahdollisuuksia tulee arvioida siten, että kunnassa tulee olla riittävä osaaminen kyseisen palvelun ostamiseen. Vihdin tulee hyödyntää läheisyys pääkaupunkiseutuun ja tarjota viihtyisä asuinympäristö kohtuuhintaiseen asumiseen. Tarkastuslautakunnan havainnot julkisensektorin ja Vihdin kunnan talouden haasteista ovat oikeita. Palvelujen tuottamista tulee tehostaa ja arvioida myös tuotettavia palveluja ja niiden laatua. Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkeskushankkeen osalta tehdään selvitys investointien toteuttamisen vaihtoehtoisista malleista. Ulkoistaminen edellyttää kunnalta riittävää asiantuntemusta ostamiseen ja palvelutuotannon valvontaan. Asiantuntemuksen turvaaminen erityisaloilla on vaikeaa, joten siinä täytyy turvautua myös kuntayhteistyöhön.

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta Kh Liite 3

Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta Kh Liite 3 Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2015 Kh 29.8.2016 129 Liite 3 Vihdin Vesi 1.(2) Vihdin Veden taloudellisena tavoitteena oli, että tilinpäätös on ylijäämäinen toiminta on kannattavaa

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Paikallisen opetussuunnitelman laadinta

Paikallisen opetussuunnitelman laadinta Paikallisen opetussuunnitelman laadinta Perusopetuksen Opetussuunnitelman Valtakunnalliset Perusteet on valmistunut vuonna 2014 Se otetaan käyttöön kunnissa 182016 Sitä varten myös Vihdin kunnassa on laadittu

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita.

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita. ARVIOINTIKERTOMUS 2015 -HAVAINNOT Taulukko on merkinnyt kertomukseensa numeroituihin kehyksiin sellaiset havainnot, joista lautakunta odottaa saavansa vastineet ja/tai selvitykset. Ohessa havainnot taulukko.

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet:

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet: NOUSIAISTEN KUNTA 10.1.2017 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion 12.12.2015 83. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 3.3.2016 klo 17.00-18.10 Paikka Muonion kirjasto Asiat 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen 13 Sivistyslautakunnan vuoden 2015 toiminnallisten

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 1 Yleistä Tämä koulutussuunnitelma on laadittu Kiteen kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen suunnittelun pohjalta. Tämä suunnitelma

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 11.12.2013 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

p ;

p ; Ilkka Haapalainen Gofast ky lakiasiat Kaislarannantie 47 03790 Vihtijärvi p. 0500-436189 e-mail ; : HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE Asia Valittajat Valitus Vihdin kunnan kaavoitus- ja teknisen lautakunnan

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä Koulutuslautakunta 86 23.10.2014 Koulutuslautakunta 94 27.11.2014 Koulutuslautakunta 108 18.12.2014 Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginhallitus 114 30.03.2015 Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristölautakunta

Tekninen ja ympäristölautakunta Tekninen ja ympäristölautakunta Koulutustilaisuus 13.3.2013, Karkkilasali Minna Sulander ympäristöpäällikkö Organisaatio Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan yhteistyösopimus ympäristönsuojelun järjestämisestä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Teknisen ja ympäristökeskuksen toimintasääntö

Teknisen ja ympäristökeskuksen toimintasääntö Teknisen ja ympäristökeskuksen toimintasääntö Tehty tekninen korjaus 4.1 :n (tekninen ja ympäristöjohtaja) 11. kohtaan, perusteena lainkohdan muuttuminen ao. kohdan sisällön pysyessä ennallaan (muutoksen

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Teknisen johtajan virkavaali

Kokouksen järjestäytyminen Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Teknisen johtajan virkavaali nro 16/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 225 KH 226 KH 227 Kokouksen järjestäytyminen Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Teknisen johtajan virkavaali Sivu 2 Nro 16/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Hakamaan uuden kaavoituksen alla olevan yritysalueen ennakkomarkkinointi aloitettu.

Hakamaan uuden kaavoituksen alla olevan yritysalueen ennakkomarkkinointi aloitettu. Kunnanjohto Sitovat tavoitteet Hallittu ja riittävä väestönkasvu 17 300 asukasta Asukasta/vuosi Alkuvuoden kehityksen perusteella tavoitteesta jäädään. Väestönmuutos tammimaaliskuu -25. Edellytykset vahvalle

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 18.5.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus Valtuusto 18.5.2015 Paula Viljakainen Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi Tulostavoitteiden

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut talousarvion 2016 laadintaohjeet. Ohjeen mukaan

Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut talousarvion 2016 laadintaohjeet. Ohjeen mukaan Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) 55 Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2016 MjuDno-2015-1252 Valmistelija / lisätiedot: Suvi Pirnes-Toivanen suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi Liitteet 1

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI Tavoitteenamme on laadukkaat ja monipuoliset kunnalliset lähipalvelut, jotka ovat jokaisen kuntalaisen saavutettavissa. Lähtökohtana on asukkaiden hyvä

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA Kunnanhallitus. Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

NOUSIAISTEN KUNTA Kunnanhallitus. Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET NOUSIAISTEN KUNTA 22.12.2015 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion 7.12.2015 89. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Satakunnan pelastuslaitoksen neuvottelutila 14:00 15:15 sekä. kokoustila K1-K2, Ulvilan kaupungintalo 15:20 17:35

Satakunnan pelastuslaitoksen neuvottelutila 14:00 15:15 sekä. kokoustila K1-K2, Ulvilan kaupungintalo 15:20 17:35 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Aika 28.9.2016 klo 14:00 17:35 Paikka Satakunnan pelastuslaitoksen neuvottelutila 14:00 15:15 sekä kokoustila K1-K2, Ulvilan kaupungintalo 15:20 17:35 Käsitellyt asiat:

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010 Juha Palmunen, johtava konsultti RAPORTIN SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 2 TYÖN ETENEMINEN 3 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunta 21 29.1.21 Page 1 Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien jäseniä sekä kunnan

Lisätiedot