Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen"

Transkriptio

1 Kh Liite 2 Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2013 Sisällys 1. Kunnan talous ja yleinen kehitys Tavoitteet kokonaisuutena Palvelukeskusten toiminnan arviointi Konsernihallinnon keskus Hallintokeskus Sivistyskeskus Tekninen ja ympäristökeskus Vihdin vesihuoltolaitos liikelaitos Tarkastuslautakunnan kokonaisarvio... 9

2 2/9 1. Kunnan talous ja yleinen kehitys Kunnan tulisi ryhtyä toimenpiteisiin väestömäärän kasvutavoitteen saavuttamiseksi TAI arvioida kasvutavoite uudelleen. Vuonna 2014 hyväksytyssä strategiassa väestömäärän kasvutavoitteeksi on hyväksytty 1,5 %:n vuosittainen väestömäärän kasvu. Kasvu vaihtelee luonnollisesti vuosittain. Kasvun turvaamiseksi on panostettu uusiin asuntoalueisiin niin Nummelassa kuin Kirkonkylässä. Kasvutavoitteen toteutumiselle on edellytykset. Lisäksi on panostettu elinkeinoelämän tonttitarjontaan, jotta kasvavalle väestömäärälle on työpaikkoja Vihdissä. Vihdin kunnan vuosikate oli budjetoitua parempi. Pääosin parannus johtuu valtakunnallisesta tilitysmuutoksesta, joka aikaisti verotulojen kertymistä kunnalle. Edellä mainitusta huolimatta luvusta voi päätellä, että tulorahoitus on riittämätön. Omavaraisuusaste Hyvänä tavoitetasona voidaan pitää 70 %:n omavaraisuusastetta. Alle 50 %:n omavaraisuusaste merkitsee merkittävän suurta velkarasitetta. Vihdin kunnan omavaraisuusaste 2013 on 39,8 %. Vuonna 2013 lainamäärä nousi suunniteltua vähemmän, mutta se johtui lähinnä investointien viivästymisestä. Vihti tulee ylivelkaantumaan nopeasti, ellei lainanottoa saada kuriin. Vuoden 2013 budjetoitua parempi vuosikate johtui pääasiassa verotilitysjärjestelmän oikaisueristä ja aikaistetusta lisämaksujen tilityksestä. Tulorahoitus jäi tästä huolimatta liian alhaiseksi. Vuosikatteen tulisi kattaa vähintään poistot, jolloin tilikauden tulos jäisi positiiviseksi. Vihdissä tämäkään ei riitä, koska investointeja tulee tehdä huomattavasti poistoja suurempi määrä. Tulorahoituksen pitkäaikainen riittämättömyys on johtanut kunnan velkaantumiseen ja omavaraisuusasteen laskemiseen huolestuttavan alas, kriisikuntakiriteerin raja-arvon alapuolelle. Investointeja on runsaasti myös tulevina vuosina. Näiden rahoituksen turvaamiseksi tulee investointien tulorahoitusta nostaa huomattavasti. Tämä merkitsee tiukkaa kulukuria ja ns. rakenteellisia uudistuksia, joilla käyttömenojen kasvu saadaan pysäytettyä. Tämän lisäksi on välttämätöntä huolehtia riittävästä tulopohjasta. Vihdin kunnan investointien osuus jäi suunnitellusta Nummelanharjun koulun II vaiheen väistötilojen toteuttamatta jättäminen Ojakkalan, Myrskylänmäen ja Haimoon päiväkodin sekä Haimoon koulun vuodelle 2013 kohdistuvat kustannukset alittuivat Myös kunnallistekniikan rakentamisessa hankkeet menivät osittain tuleville vuosille Lisäksi kiinteän omaisuuden myynnissä jäätiin merkittävästi tavoitteesta. Osa vuoden 2013 investoinneista viivästyi ja siirtyi toteutettavaksi seuraavana vuonna. Kahdelle eri vuodelle ajoittuvien investointien budjetointi tarkasti eri vuosille on sinänsä ongelma. Investointien eteneminen riippuu monista tekijöistä, mm. teknisen ja ympäristökeskuksen henkilöstötilanteesta, urakoitsijoiden työn etenemisestä, päätöksenteon viivästyksistä, mahdollisista valituksista yms. Omaisuuden myyntitulot ovat pääasiassa tontinmyyntituloja ja pienemmässä määrin asuntoosakehuoneistojen myyntituloja. Tulojen kertymiseen vaikuttaa tarjonnan lisäksi merkittävästi

3 3/9 talouden suhdannetilanne. Vuonna 2013 tontinmyyntitulot arvioitiin talousarviossa liian suuriksi. Kriisikuntakriteerien tarkastelu Vaikka Vihdin kunta ei vielä täytä kriisikuntakriteerejä, niin se on vauhdilla menossa niitä kohti. Kunnan vuosikate oli positiivinen, mutta sitä nosti merkittävästi - kunnallisverojen uudistettu tilitysmalli - kaavoitussopimukset sekä maanmyyntituotot - Taseeseen kertynyt ylijäämä katoaa nykyisellä vauhdilla vuoteen 2016 mennessä - Vihdin veroprosentti (19,5 %) on korkealla maan keskiarvoon (19,38 %) nähden Vihdin kunnassa on täyttynyt kaksi kriisikuntakriteereistä, omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantuneisuus. Tilannetta on seurattu ja kriteereistä ja niiden täyttymisriskeistä on informoitu kunnanhallitusta ja kunnanvaltuustoa. Muista kriteereistä veroprosentti ja lainamäärä/asukas on sidottu muiden kuntien kehitykseen. Kuntien lainamäärä on kasvussa, joten kriteerin rajaarvo siirtyy eteenpäin. Vuonna 2013 kuntien keskimääräinen lainamäärä asukasta kohden oli euroa ja Vihdin lainamäärä euroa/asukas. Kriisikuntakriteerin raja 50 % yli kuntien keskimääräisen on siten euroa/asukas. Lähivuosina Vihdissä on kuitenkin riski velkamäärän suureen kasvuun. Kuntien keskimääräinen veroprosentti vuonna 2014 on 19,74 ja Vihdin veroprosentti 20,00. Kriteeri täyttyy, jos veroprosentti on 0,5 prosenttiyksikköä yli kuntien keskimääräisen. Taseen ylijäämä tulee nykykehityksellä syötyä viimeistään vuonna Vuosikatteen negatiivisuus on vaarana, jos menot kasvavat enemmän kuin tulot. Kriisikuntakriteereiden täyttyminen merkitsee menettelyä, jossa kunnan oma päätösvalta talouden tasapainottamiseen ja palveluiden järjestämiseen merkittävästi vähenee. Uuden Kuntalakiehdotuksen mukaan menettely hiukan muuttuu ja aikataulu talouden tasapainottamiseen kiristyy. Jo ennen kriteereiden täyttymistä kunnan mahdollisuudet palvelujen järjestämiseen kaventuvat ja tosiasiallinen päätösvalta tai ainakin päätösvaihtoehdot vähenevät. Tästä syystä on tärkeää, että talouden tasapainotustoimia toteutetaan välittömästi. 2. Tavoitteet kokonaisuutena Aikaisemmissa arviointikertomuksissa on otettu kantaa tavoitteiden määrään. Pienempi määrä ei ole kuitenkaan vaikuttanut suhteelliseen toteutumiseen. Myös tavoitteiden selkeyteen, laatuun ja mitattavuuteen tulee edelleen kiinnittää huomiota. Eri hallintokuntien välisiä tavoitteita tulee pyrkiä tasamitallistamaan. Tavoitteiden selkeyttämistä ja mitattavuutta on pyritty parantamaan usean vuoden ajan. Tulokset eivät kuitenkaan ole olleet riittävän hyviä. Jälleen vuoden 2015 talousarvion laadinnan yhteydessä kiinnitetään huomiota tähän asiaan. Tavoitteet pyritään entistä paremmin johtamaan kunnan strategiasta. Yhteistyötä palvelukeskusten kesken on lisätty tavoiteasetannan terävöittämiseksi. Tavoitteiden melko korkea toteutumattomuus johtuu osittain tavoitteiden yleispiirteisyydestä. Aikajänne osalla tavoitteista on sellainen, että ne eivät toteudu yhden talousarviovuoden aikana. Mitattavuus osalla tavoitteista puuttuu, jos tavoite ei ole täysin toteutunut, on vaikea ilmaista tavoitteen toteutumisastetta.

4 4/9 3. Palvelukeskusten toiminnan arviointi 3.1 Konsernihallinnon keskus Konsernin hallintokeskuksessa on ollut merkittäviä hankkeita (yhdistymisselvitys, strategia, ym.). Näiden kauaskantoisten projektien tulokset tulevat näkymään vuosien päästä. Vuonna oli vireillä vapaa-ehtoinen kuntaliitoselvitys ja lisäksi yhdeksän kunnan liitoselvitys, metropoliselvitys ja soteuudistuksen valmistelu. Kaikki ovat vaatineet ja vaativat edelleen työpanosta, koska ne jatkuvat myös vuonna Tulokset näkyvät tarkastuslautakunnan toteamalla tavalla vuosien päästä. Näille hankkeille asetettavat tavoitteet ovat pitkän aikavälin tavoitteita. Niiden toteuttamiseksi tulee kuitenkin tehdä työtä, jotta Vihdin kunnan/vihtiläisten asema ja hyvinvoinnin edellytykset turvataan. Vihti pyrkii olemaan yrittäjäystävällinen kunta ja on osittain tässä onnistunut. Yritystonttien myynti on kasvanut ja neuvonta parantunut. Osataanko esim. kaavoituksessa jo riittävästi huomioida yrityselämän tarpeita? Yrityselämän tarpeiden tuntemisessa ja huomioon ottamisessa on parantamisen varaa. Tilannetta on pyritty parantamaan lisäämällä yrityskehittäjän ja kaavoituksen sekä kunnan ja yrityselämän yhteistyötä. Näin on tarkoitus jatkaa. Jotta Vihti säilyy kiinnostavana asuinkuntana, tulisi imagomarkkinointiin edelleen panostaa. Sosiaalista mediaa hyödynnetään Vihdissä hyvin ja sitä tulee edelleen kehittää. Kunnan markkinointiin on tarkoitus panostaa edelleen säästöistä huolimatta. Karviaisella on sote-palveluiden järjestämisvastuu ja kunta pystyy ohjaamaan sen toimintaa ainoastaan palvelutasosuunnitelman kautta. Vaikuttaa, että nykyisellä toimintamallilla Karviaisen kustannukset ylittyvät vuosittain. Kunnalla on oltava vahvempi rooli omistajaohjauksessa. Kunnassa tulisi olla resurssi, joka pystyy ammatillisesti arvioimaan Karviaisen palvelutasosuunnitelmaa sekä valvomaan alati kohoavia kustannuksia. Perussopimuksen mukainen ohjauskeino on palvelutasosuunnitelma. Valtuuston hyväksyy Karviaisen talousarvion ja taloussuunnitelman, joten myös sitä voi pitää ohjauskeinona. Palvelutasosuunnitelman sisältöön ja talousarvion sisältöön tulee siten kiinnittää huomiota myös taloudelliselta näkökannalta. Vihdin kunnanvaltuusto valitsee yli puolet jäsenistä Karviaisen hallitukseen, joten ohjausta on mahdollista toteuttaa myös sitä kautta. Vihdin kunnanhallituksen, Vihdin viranhaltijajohdon yhteydenpitoa tulee lisätä Karviaisen yhtymähallitukseen ja viranhaltijajohtoon. Viranhaltijajohdon välistä yhteistyötä on pyritty lisäämään, mutta järjestelmällinen ja toimiva yhteydenpito ja ohjaus vaativat vielä kehittämistä. Toiminnan sisällön ammatilliseen arviointiin ei Vihdin kunnan viranhaltijoilla ole riittävää ammattiosaamista. Karviaisen toimintakenttä on varsin laaja, joten sisällöllinen osaaminen vatisi alan laajamittaista tuntemista tai useamman henkilön. 3.2 Hallintokeskus Sisäisellä valvonnalla tulee saada selkeyttä prosesseihin ja niiden valvontaan.

5 5/9 Sisäisen valvonnan ohjeen päivittämisen ja jalkauttamisen yhteydessä on käyty lävitse kunnan prosessit. Toimintaprosessit kehittyvät jatkuvasti, joten ne tulee pitää ajan tasalla. Prosessien toimivuus ja valvonta on esimiesten keskeinen tehtävä. Sisäiseen valvontaan tulee jatkuvasti kiinnittää huomiota ja erityisesti uuden henkilöstön perehdytyksessä se on tärkeä osa-alue. Tarkastuslautakunta pitää ongelmallisena tietohallinnon ulkoistamista. Tietohallinnolla tarkoitettaan käytännössä tietotekniikkapalveluiden suunnittelua sekä tilaamista. Kyseistä tehtävää hoitavan henkilön tulee olla virkasuhteessa kuntaan nähden. Vihdin tapauksessa ongelman aiheuttaa se, että tilaaja esittää hankintoja samasta yrityksestä, jossa on itse töissä (Kuntien Tiera Oy). Tietohallinnon osa-aikaisuus (40 % työajasta) hankaloittaa myös keskittymistä asioiden kehittämiseen. Myös Kuntien Tieran taloudellinen tilanne tulisi huomioida kunnan riskejä arvioitaessa. Mikäli yrityksen toiminta keskeytyy, on kunnassa huomioitava se taloudellinen ja erityisesti toiminnallinen riski, mikä tähän kuuluu. Vihdin kunta ostaa tietohallintojohtajapalvelut Kuntien Tieralta. Tietohallintojohtaja toimii asiantuntijana ja tilaukset ja sopimukset kunnan puolesta hyväksyy luottamushenkilötoimielin tai virkasuhteessa oleva henkilö. Tiera Länsi-Uusimaa paikallispalvelut toimii kunnan tietotekniikkapalvelujen tuottajana, joten tietohallintojohtajan rooli tässä on kieltämättä ongelmallinen. Toiminnan valvonta ja sopimusasiat kuuluvat kuitenkin kuntaan virkasuhteessa oleville. Kuntien Tiera muutoin tuottaa asiantuntijapalveluita ja toimii kuntien yhteisenä hankintayksikkönä, joka kilpailuttaa tietotekniikkapalveluita ja tuotteita. Varsinaista muuta tietotekniikan palvelutuotantoa Tieralla ei ole. Tarkastuslautakunta on oikeassa siinä, että Vihdin kokoisessa kunnassa tarvittaisiin kokoaikainen tietohallintojohtaja toiminnan kehittämiseen ja valvontaan. Tällöin henkilö voisi olla suoraan kunnan palveluksessa virkasuhteisena. Nykyinen järjestely perustuu siihen, että tietohallintojohtajapalvelut ostettiin aikaisemmin Liikelaitoskuntayhtymä Puhdilta ja tietohallintojohtaja oli tällöinkin Vihdin, Karkkilan ja perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhteinen. Kuntien Tieran taloudellinen tilanne on tiedostettu ja sitä seurataan jatkuvasti. Toiminnallinen riski koskee lähinnä Tiera Länsi-Uusimaan paikallispalvelujen toimintaa. Paikallispalvelujen asiakkaat seuraavat toimintaa myös yhteistyössä ja ylläpitävät valmiutta toiminnan uudelleenjärjestämiseen. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että Tierassa toimitaan määrätietoisesti taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi. Ateria- ja puhdistuspalveluiden tulosalueen tavoitteet olivat selkeästi asetettuja ja myös mitattavissa. Ateria- ja pudistuspalveluissa on tehty pitkäaikaista ja määrätietoista kehitystyötä palvelujen kehittämiseksi. Tässä palvelujen tuotteistus ja kustannuslaskenta ovat olleet keskeisiä kehittämiskohteita. Tämän kehittämistyön myötä myös tavoiteasettelu on saatu selkeäksi ja mitattavaksi. 3.3 Sivistyskeskus Varhaiskasvatus ja koulutyö on saatu toteutetuksi kokonaisuutena sujuvasti ja hyvin. Arjen sujuvuuteen on panostettu varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksessa panostetaan kunnan strategian mukaisesti sujuvan arjen mahdollistamiseen. Erityisopetusta ja huomiota vaativien oppilaiden määrä on huolestuttava

6 6/9 Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota koulutuksen tulosalueen osalta erityisopetuksen määrään. Vihdin kunnan perusopetuksessa on ryhdytty aktiivisesti purkamaan erityisluokkia ja sijoittamaan erityisoppilaat tuettuina omiin lähikouluihinsa. Tukimuotoina käytetään samanaikaisopetusta, jonka toteuttamismuotoja on useita. Isoissa kouluissa vuosiluokan oppilaat voidaan ryhmitellä oppimisvalmiuksiensa mukaisesti erilaisiin oppimisryhmiin, joissa oppilasmäärä vaihtelee. Luokanopettajien lisäksi ryhmässä työskentelee erityisopettaja. Pienemmissä kouluissa samanaikaisopetusta järjestetään niin, että ryhmässä on joko kaksi luokanopettajaa tai luokanopettaja ja erityisopettaja. Lisäksi tukimuotona käytetään kouluohjaajaresurssia. Vihdin kunnassa toimii kuuden oppilaan hoidollispedagoginen luokka, kymmenen oppilaan joustavan perusopetuksen ryhmä sekä maahanmuuttaneille tarkoitettu valmistava luokka. Lisäksi kunnassa on yli 30 erityisluokkaryhmää sekä lastensuojelulaitoksissa toimivat opetusryhmät. Koulujen erityistehtävä lukuvuodelle on toimenpiteet erityisryhmien vähentäminen sekä erityisoppilaiden opetusjärjestelyjen suunnittelu lähikouluissa. Syksyllä 2016 voimaan tuleva opetussuunnitelma edellyttää myös edellä mainittuja toimenpiteitä. Vihdin koulujen oppilasmäärät, perusopetusryhmien määrät, opettajien määrä sekä opettajakunnan pätevyys kouluittain raportoidaan kasvatus- ja koulutuslautakunnalle siinä yhteydessä, kun lautakunta hyväksyy koulujen lukuvuosittaiset toimintasuunnitelmat. Edellisten lukuvuosien tiedot on vuosittain esitelty kasvatus- ja koulutuslautakunnalle lukuvuosisuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä. Hoidollispedagogisesta moniammatillisesta yhteistyöstä on saatu hyviä kokemuksia TVT-hanke on käynnistetty Vihdissä ja ensimmäisiä kokemuksia odotellaan Vihdin kunta on mukana Kuumakuntien TVT-hankkeessa, joka päättyy vuoden 2014 lopussa. TVT-hankkeen aikana on järjestetty opettajakunnalle tähän aihepiiriin liittyvää koulutusta, jolla on pyritty varmistamaan opettajakunnan valmiudet uuden opetussuunnitelman vaatimuksiin. Opettajakunnasta vuoden 2013 aikana on osallistunut n.22 % Kuuma TVT -hankkeen koulutuksiin. Tähän lukuun on laskettu myös esiopettajat. Koulutusten pääpaino on ollut paikallisissa lähikoulutuksissa, joita on ollut Ojakkalan, Pappilanpellon ja Kuoppanummen kouluissa. Näihin koulutuksiin osallistuivat kaikki koulun opettajat. Kaikki rehtorit osallistuivat syksyllä 2013 Rehtorit digiajassa -koulutukseen. Vihdissä järjestettiin talvella 2014 ipad-tablettilaitteiden opetuskäytön tukemiseen Kotisohvakoulutus, mihin osallistui opetushenkilöstöä esiopetuksesta lukioon. Lisäksi Vihdin yhteiskoulun opettajia on osallistunut omalla koulullaan ipad opetuskäytössä -koulutukseen sekä Digiajan opettaja -koulutukseen yhdessä Kuuma alueen opettajien kanssa. Lähtökohtaisesti koulutukset on pyritty järjestämään ns. täsmäkoulutuksena tietylle ryhmälle tarpeiden mukaan. Yleisiin koulutuksiin osallistumisia on vähennetty, toki niihinkin on opettajia Vihdistä osallistunut. Lisäksi opettajakunnalle on tehty OPEKA-kysely (http://opeka.fi/fi) syksyllä 2012 ja keväällä TVT-hankkeen aikana koulujen sekä päiväkotien laitekantaa on uudistettu ja lisätty. Vuonna 2013 laitekantaa on käytetty euroa ja vuonna euroa. Nuorisopalvelut on saanut avustusta nuorisolain mukaiseen etsivään nuorisotyöhön sekä lisäksi työpajatoimintaan, joka on yksi toimintamuoto nuorisotakuun toteuttamisessa. Etsivässä nuorisotyössä ja nuorten työpajatoiminnassa on täsmennetty sitovia tavoitteita vuodelle 2014, jotta tavoitteet olisivat realistisemmat ja paremmin toteutettavissa. Haasteena on nuorten huonokuntoisuus, joka vaikuttaa opiskeluun ja työelämään sijoittumiseen sekä työpajajakson pituuteen. Vuonna 2014 on käynnistetty Portti työelämään- työllisyyshanke. Hankkeessa nuorten työllistymistä edistetään mm. kesäsetelein ja oppisopimuspaikoin. Nummelan Koulu: Huolimatta haastavista olosuhteista koulussa vallitsi positiivinen tunnelma. Viihtyvyyttä on yritetty luoda käytössä olevin keinoin. Henkilöstön motivaatioon pitää kiinnittää erityistä huomiota

7 7/9 Iltapäiväkerho on järjestynyt kaikille halukkaille 1. luokkalaisille Kunnan saamat ulkopuoliset avustukset ja niiden kohdentaminen (esim. nuorisotyöhön) tulee raportoida selkeämmin. Nuorten työllistämishankkeen tavoitteet olivat epärealistisia. Saavutetut tavoitteet olivat hyvät Nuorisopalvelut on saanut avustusta nuorisolain mukaiseen etsivään nuorisotyöhön sekä lisäksi työpajatoimintaan, joka on yksi toimintamuoto nuorisotakuun toteuttamisessa. Etsivässä nuorisotyössä ja nuorten työpajatoiminnassa on täsmennetty sitovia tavoitteita vuodelle 2014, jotta tavoitteet olisivat realistisemmat ja paremmin toteutettavissa. Haasteena on nuorten huonokuntoisuus, joka vaikuttaa opiskeluun ja työelämään sijoittumiseen sekä työpajajakson pituuteen. Vuonna 2014 on käynnistetty Portti työelämään -työllisyyshanke. Hankkeessa nuorten työllistymistä edistetään mm. kesäsetelein ja oppisopimuspaikoin. Sivistyskeskuksen hankkeet on koottu taulukkoon, joka on tämän vastineen liitteenä. Taulukkoon on koottu hankkeen kokonaiskulut, kunnan omarahoitusosuus, hankerahoitus sekä määritelty se, miksi hanke on käynnissä. 3.4 Tekninen ja ympäristökeskus Tarkastuslautakunta kiinnitti arviointikertomuksessaan huomiota teknisen ja ympäristökeskuksen osalta siihen, että teknisen keskuksen organisaatiota on edelleen tehostettava ja selkiytettävä. Vihdin kunnan hallintosäännön 4 :n mukaan tulosalueet määrittelee kunnanhallitus ja vastuualuejaosta päättää palvelukeskuksen johtaja. Kunnanhallitus on päätöksellään hyväksynyt teknisen ja ympäristökeskuksen tulosalueet seuraavasti: tukipalvelut, kunnallistekniset palvelut, tilapalvelun taseyksikkö, maankäyttöpalvelut ja ympäristöpalvelut. Teknisen ja ympäristöjohtajan viranhaltijapäätöksellä on jaettu tulosalueet vastuualueisiin ja nimetty niiden esimiehet. Tekninen ja ympäristökeskuksen vastuualueet ja niiden esimiehet sekä sijaiset tulosalueittain ovat seuraavat: Tukipalvelut -tulosalue (esimiehiä ei nimetä erikseen) - Vastuualue 411 Tukipalvelut - Vastuualue 400 Pelastustoimi Kunnallistekniset palvelut -tulosalue - Vastuualue 420 Kunnallistekniikan suunnittelu ja rakennuttaminen: esimies Jarkko Riipinen - Vastuualue 440 Kunnallistekniikan kunnossapito ja rakentaminen: esimies Teuvo Vessman Tilapalvelun taseyksikkö -tulosalue - Vastuualue 450 Tilapalvelun rakennuttaminen: esimies Mikko Hytönen - Vastuualue 451 Tilapalvelun isännöinti: esimies Sami Männistö - Vastuualue 452 Kiinteistötekniikka: esimies Mikko Hytönen Maankäyttöpalvelut -tulosalue - Vastuualue 464 Kiinteistöpalvelut, esimies Petra Ståhl, ajalla Mika Kukkula - Vastuualue 469 Kaavoituspalvelut, esimies Suvi Lehtoranta - Vastuualue 470 Paikkatieto- ja mittauspalvelut: esimies Jarmo Sirén, sijainen Veijo Turunen - Vastuualue 490 Kiinteistönmyynti- ja kaavoitussopimukset: esimies Petra Ståhl, ajalla Mika Kukkula

8 8/9 Ympäristöpalvelut -tulosalue - Vastuualue 475 Rakennusvalvontapalvelut: esimies Kimmo Lehtola alkaen, sijainen Petri Teittinen - Vastuualue 480 Ympäristön suojelu- ja valvontapalvelut: esimies Minna Sulander, sijainen Mari Pihlaja-Kuhna. Hallintosäännön 28 :n mukaan palvelukeskuksen tulosalueiden esimiehet ja heidän sijaisensa nimeää palvelukeskuksen asianomainen lautakunta. Näiltä osin on meneillään hallintosäännön ja toimintasäännön muutokset ja tulosalueiden esimiehet ja sijaiset nimetään sen jälkeen hyväksyttävän käytännön mukaisesti. Henkilöorganisaatiotasolla varsinaiseen tulosaluejakoon ja organisaatioon ei tehty muutoksia. Palvelukeskuksen pitkäntähtäimen tavoitteena olleet päämäärät on saavutettu tulos- ja vastuualueiden välillä ja niiden sisällä. Nämä muutokset on hyväksytty keskuksen toimintasäännössä, joka tuli voimaan Teknisen ja ympäristökeskuksen toimintasäännön muutostarvetta tarkastellaan säännöllisesti ja tarvittaessa tehdään muutokset toimintasääntöön. Tarkastuslautakunnan valmistelun pohjalta kunnanvaltuusto päätti , että tilivelvollisia toimialallaan teknisessä ja ympäristökeskuksessa ovat seuraavat viranhaltijat: tekninen ja ympäristöjohtaja, vesilaitoksen johtaja, tilapäällikkö, kaavoituspäällikkö, katupäällikkö, johtava rakennustarkastaja ja ympäristöpäällikkö. Kunnanvaltuusto oli vuonna 2011 määritellyt palvelukeskuksen tilivelvollisiksi teknisen ja ympäristöjohtajan, vesilaitoksen johtajan ja tilapäällikön. Tilivelvollisten viranhaltijoiden määrän lisääminen on osa sisäisen valvonnan tehostamista. Vuonna 2013 keskuksen palvelujen tuottaminen on ollut haasteellista johtuen henkilöstön vaihtuvuudesta. Tilapalvelujen tulosalueella vuonna 2013 on ollut pitkään henkilöstöresurssivaje. Tilapäällikön virka täytettiin , mutta viranhoito päättyi koeaikana. Talotekniikkapäällikkö on toiminut avoimen viran hoitajana. Tilapäällikön virka on julistettu haettavaksi. Vastuualueella tilapalvelun isännöinti, kiinteistöisännöitsijän virka täytettiin Kiinteistöisännöitsijä siirtyi toisen kunnan palvelukseen ja virka julistettiin haettavaksi Viranhaltijapäätöksellä on valittu henkilö kiinteistöisännöitsijän virkaan. Vuoden 2013 lopussa saatiin käyttöön kiinteistötietojärjestelmä, joka tehosti kustannushallintaa sekä rakentamisessa että vuokrien hallinnassa ja samalla sisäinen valvonta tehostui. Ympäristöpalvelujen tulosalueella johtava rakennustarkastaja irtisanoutui hänen siirtyessään toisen kunnan palvelukseen. Teknisen ja ympäristöjohtajan viranhaltijapäätökselle valittiin johtava rakennustarkastaja, mutta viranhoito päättyi koeaikana viranhaltijan irtisanoutumiseen. Tarkastuslautakunta kiinnitti arviointikertomuksessaan huomiota teknisen ja ympäristökeskuksen osalta siihen, että oikaisuvaatimusten määrä on kasvanut huomattavasti. Tekninen ja ympäristöjohtaja teki vuonna 2013 yhteensä 53 suunnittelutarveratkaisupäätöstä, joista muutosta haki lautakunnalta kuusi asianosaista (11,32 %). Kaavoitus ja tekniselle lautakunnalle suunnittelutarveratkaisupäätöksistä yksityinen teki viisi oikaisuvaatimusta ja yksi oikaisuvaatimus oli Uudenmaan ELY-keskuksen tekemä. Lisäksi lautakunta antoi Helsingin hallinto-oikeudelle yhden lausunnon koskien ELY-keskuksen valitusta ympäristölautakunnan tekemään päätökseen oikaisuvaatimuksesta suunnittelutarveratkaisuasiasta. Uudenmaan ELYkeskus teki vuonna 2013 kaksi oikaisuvaatimusta suunnittelutarveratkaisupäätöksistä ympäristölautakunnalle ja lautakunta antoi Helsingin hallinto-oikeudelle yhden lausunnon koskien lautakunnan tekemää päätöstä oikaisuvaatimuksesta suunnittelutarveratkaisuasiasta. Vuoden 2013 maaliskuussa suunnittelutarveratkaisujen valmistelu siirtyi rakennusvalvonnasta kaavoitukseen. Johtava rakennustarkastaja teki vuonna 2012 yhteensä 32 suunnittelutarveratkaisupäätöstä, joista muutosta haki ympäristölautakunnalta yksi yksityinen ja yksi oikaisuvaatimus oli ELY-keskuksen tekemä oikaisuvaatimus (6,25 %). Lisäksi ympäristölautakunta antoi Hel-

9 9/9 singin hallinto-oikeudelle yhden lausunnon ELY-keskuksen valituksesta ympäristölautakunnan tekemään päätökseen oikaisuvaatimuksesta. Lukumääräisesti suunnittelutarveratkaisuista tehtyjä oikaisuvaatimuksia oli vähän eikä lautakunta katsonut olevan aihetta muutoksenhaun johdosta kumota teknisen ja ympäristöjohtajan asiassa antamia päätöksiä. Poikkeamisluvista tekninen ja ympäristöjohtaja teki vuonna 2013 yhteensä 20 päätöstä ja vuonna 2012 yhteensä 26 päätöstä. Poikkeamisluvista oikaisuvaatimuksia kaavoitus- ja tekniselle lautakunnalle vuonna 2013 yksityinen teki kolme ja lautakunta antoi kahdesta lausunnon Helsingin hallinto-oikeudelle koskien lautakunnan tekemiä päätöksiä yksityisten tekemistä oikaisuvaatimuksista poikkeuslupapäätöksiin. Lautakunta ei katsonut olevan aihetta muutoksenhaun johdosta kumota teknisen ja ympäristöjohtajan asiassa antamia päätöksiä. Maisematyölupapäätökset on tehnyt vuoden 2013 maaliskuusta alkaen kaavoituspäällikkö, yhteensä 43 päätöstä, joista ei tehty oikaisuvaatimuksia ympäristölautakunnalle. Alkuvuodesta tekninen ja ympäristöjohtaja teki kaksi maisematyölupapäätöstä, joihin ei haettu muutosta. Tarkastuslautakunta kiinnitti arviointikertomuksessaan huomiota siihen, että raakamaan hankinnassa jäätiin tavoitteista merkittävästi. Tavoitteena vuonna 2013 oli, että raakamaata hankitaan ha vuodessa. Raakamaata ostettiin 6.7 ha. Kunnanhallituksessa päätettiin yhteensä noin 22 ha raakamaakaupoista, mutta niiden toteutumien jäi vuodelle Maankäyttöinsinöörin näkemyksen mukaan raakamaakaupat eivät neuvotteluista huolimatta toteudu tasaisesti vuositasolla, joten tämän tavoitteen toteutumista on syytä tarkastella pidemmällä aikajaksolla. Voimassa olevan Vihdin kunnan strategian mukaan raakamaata tulee hankkia vuosittain hehtaaria. Strategian mukaan kaavavarantoa tulee olla strategiakauden loppuun mennessä (2017) noin viiden vuoden tarpeisiin sekä elinkeino-, palvelu- että asuinrakentamista varten. 3.5 Vihdin vesihuoltolaitos liikelaitos Vihdin Veden tulisi jatkossa kiinnittää huomiota päätöksien selkeyteen ja perusteluihin. Johtokunta on käsitellyt tilintarkastajan raportin, jossa oli kiinnitetty huomiota päätösten selkeyteen ja perusteluihin. Vastaisuudessa päätökset kirjoitetaan täsmällisemmin ja selkeämmin ja päätösten perustelut kirjoitetaan näkyviin itse päätöksiin. 4. Tarkastuslautakunnan kokonaisarvio Suomen julkinen sektori on haasteiden edessä, kun suuret ikäluokat ikääntyvät ja eläköityvät. Palveluiden tuottamista tulee tehostaa ja investoinneissa miettiä vaihtoehtoisia malleja. Ulkoistamisen mahdollisuuksia tulee arvioida siten, että kunnassa tulee olla riittävä osaaminen kyseisen palvelun ostamiseen. Vihdin tulee hyödyntää läheisyys pääkaupunkiseutuun ja tarjota viihtyisä asuinympäristö kohtuuhintaiseen asumiseen. Tarkastuslautakunnan havainnot julkisensektorin ja Vihdin kunnan talouden haasteista ovat oikeita. Palvelujen tuottamista tulee tehostaa ja arvioida myös tuotettavia palveluja ja niiden laatua. Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkeskushankkeen osalta tehdään selvitys investointien toteuttamisen vaihtoehtoisista malleista. Ulkoistaminen edellyttää kunnalta riittävää asiantuntemusta ostamiseen ja palvelutuotannon valvontaan. Asiantuntemuksen turvaaminen erityisaloilla on vaikeaa, joten siinä täytyy turvautua myös kuntayhteistyöhön.

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Vihdin kunta Tarkastuslautakunta 19.5.2014 Esitysversio Tark 19.5.2014 22, liite 1 Arviointikertomus 2013 Vihdin kunnan tarkastuslautakunnan 2013-2016 ensimmäinen arviointi on tehty.

Lisätiedot

Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2014. Kh 31.8.2015

Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2014. Kh 31.8.2015 Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2014 Kh 31.8.2015 Vihdin Vesi 1.(2) Vihdin Veden taloudellisena tavoitteena oli, että tilinpäätös on ylijäämäinen toiminta on kannattavaa ja

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

Arviointikertomus 2014

Arviointikertomus 2014 Arviointikertomus 2014 Vihdin kunta Tarkastuslautakunta 18.5.2015 Tark 18.5.2015 15, liite 1 Arviointikertomus 2014 Lautakunta sai runsaasti positiivista palautetta vuoden 2013 arviointikertomuksesta,

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta Kh Liite 3

Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta Kh Liite 3 Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2015 Kh 29.8.2016 129 Liite 3 Vihdin Vesi 1.(2) Vihdin Veden taloudellisena tavoitteena oli, että tilinpäätös on ylijäämäinen toiminta on kannattavaa

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Teknisen ja ympäristökeskuksen toimintasääntö

Teknisen ja ympäristökeskuksen toimintasääntö Teknisen ja ympäristökeskuksen toimintasääntö Kate 19.4.2017 37 liite 5 Ympa 26.4.2017 25 liite 2 Sisällysluettelo... 1 1 Toimintasäännön soveltamisala... 1 2 Lautakuntien jaostojen päätösvalta... 1 3

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Vihdissä tehtyjä linjauksia Päiväkodit ja koulut pyritään rakentamaan samaan yhteyteen aina kun se on mahdollista Äitiys- ja lastenneuvolat rakennetaan

Lisätiedot

Sivistyskeskuksen toimintasääntö

Sivistyskeskuksen toimintasääntö Sivistyskeskuksen toimintasääntö kasv 18.4.2017 26, liite 1 kultt liik nuor Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 1 2 Johtoryhmän tehtävät... 1 3 Viranhaltijoiden päätösvalta keskuksessa ja tulosalueella...

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Paikallisen opetussuunnitelman laadinta

Paikallisen opetussuunnitelman laadinta Paikallisen opetussuunnitelman laadinta Perusopetuksen Opetussuunnitelman Valtakunnalliset Perusteet on valmistunut vuonna 2014 Se otetaan käyttöön kunnissa 182016 Sitä varten myös Vihdin kunnassa on laadittu

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Teknisen ja ympäristökeskuksen toimintasääntö

Teknisen ja ympäristökeskuksen toimintasääntö Teknisen ja ympäristökeskuksen toimintasääntö versio 12.04.2017 Antti Luukkanen (muutokset 3/2017 alkaen vihreällä fontilla) huom! pykälänumerointi uusittu johtuen rakennuttajainsinöörin toimivallan poistamisesta

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKI Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 19.1.2010 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 21.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Muutettu:

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008. Sivistyslautakunta 11.08.2008

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008. Sivistyslautakunta 11.08.2008 ASIALISTA 5/2008 Sivistyslautakunta 11.08.2008 **************************************************************************************** Kokousaika Ma 11.08.2008 klo 16:30 Kokouspaikka Paloaseman johtokeskus

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LAUTAKUNTA... 3 1 Toimiala... 3 2 Lautakunnan kokoonpano ja

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet:

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet: NOUSIAISTEN KUNTA 10.1.2017 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion 12.12.2015 83. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 65 19.06.2017 Tekninen lautakunta 79 31.08.2017 Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 19.06.2017 65 TARK.LTK

Lisätiedot

Teknisen ja ympäristökeskuksen toimintasääntö

Teknisen ja ympäristökeskuksen toimintasääntö Teknisen ja ympäristökeskuksen toimintasääntö Tehty tekninen korjaus 4.1 :n (tekninen ja ympäristöjohtaja) 11. kohtaan, perusteena lainkohdan muuttuminen ao. kohdan sisällön pysyessä ennallaan (muutoksen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta 4.2.2015. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA. Dnro 03118/14/2299

KEURUUN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta 4.2.2015. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA. Dnro 03118/14/2299 KEURUUN KAUPUNKI 1 Tekninen lautakunta 4.2.2015 Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA Dnro 03118/14/2299 LAUSUNTO VALITUKSEN JOHDOSTA Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää Keuruun

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 3.3.2016 klo 17.00-18.10 Paikka Muonion kirjasto Asiat 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen 13 Sivistyslautakunnan vuoden 2015 toiminnallisten

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2016

Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2016 Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2016 Kh Yleistä - Positiivisen tuloksen taustalla on mm. parantunut menokuri - Vuoden 2016 lopussa ja vuoden 2017 alussa tulleet muutokset kuntainliittojen

Lisätiedot

Yleisötilaisuudet 16.3. ja 18.3.2010. Koulu- ja päiväkotiverkon suunnittelun tilanne

Yleisötilaisuudet 16.3. ja 18.3.2010. Koulu- ja päiväkotiverkon suunnittelun tilanne Yleisötilaisuudet 16.3. ja 18.3.2010 Koulu- ja päiväkotiverkon suunnittelun tilanne Avaus Tiina Noro, työryhmän pj. Palveluverkkotyö Palveluverkkotyöryhmän kokoonpano : Tiina Noro (pj.), Kari Viherkanto

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 11.12.2013 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma Palvelutuotannon lautakunta 3 26.01.2017 Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/02.02.02/2016 Palvelutuotannon lautakunta 26.01.2017 3 Talousarvio 2017 ja vuosien 2018-2019

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita.

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita. ARVIOINTIKERTOMUS 2015 -HAVAINNOT Taulukko on merkinnyt kertomukseensa numeroituihin kehyksiin sellaiset havainnot, joista lautakunta odottaa saavansa vastineet ja/tai selvitykset. Ohessa havainnot taulukko.

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo: johtosääntö muilta osin tulee voimaan 1.4.2012, mutta luottamushenkilöorganisaatiota koskevat muutokset

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 1 Yleistä Tämä koulutussuunnitelma on laadittu Kiteen kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen suunnittelun pohjalta. Tämä suunnitelma

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot