MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE KH KH KV

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89"

Transkriptio

1 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE KH KH KV

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen kehitys ja kunnallistalous vuosina Väestö ja elinkeinorakenne Mynämäen kunnassa Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaperusteet Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman sitovuustaso KÄYTTÖTALOUSOSA Keskushallinto Kasvatus- ja sivistyslautakunta Tekninen lautakunta KÄYTTÖTALOUDEN YHTEENVETO TULOSLASKELMAOSA INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA ARVIOINTITYÖN OHJEELLINEN SUUNNITELMA VUOSILLE

3 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Yleistä taloustilannetta on verrattu 1990-luvun lamavuosiin ja ennusteet ovat jatkuvasti pysyneet heikkoina. Yksityisen kulutuksen ei odoteta kasvavan, koska ostovoima- ja työllisyysnäkymät pysyvät heikkoina. Suomen luottoluokituksen laskulla ja Ukrainan kriisillä on omat vaikutuksensa talouden ennusteisiin. Valtio on leikannut kuntien valtionosuuksia ja asettanut talouden sopeuttamistavoitteita. Kuntien tehtäviä ei kuitenkaan ole pystytty purkamaan. Päinvastoin, uusia velvoitteita säädetään jatkuvasti ja esim. työttömyysturvalain ja oppilashuoltolain muutokset lisäävät merkittävästi kuntien rahoitusvastuita jo ensi vuonna. Ja tuleeko uusi sosiaalihuoltolaki lisävelvoitteineen voimaan? Muutokset heikentävät tuntuvasti kuntien rahoitusasemaa. Kuntaliiton julkaiseman painelaskelman mukaan, mikäli kuntien rahoitusvaje katettaisiin pelkästään veroilla, Mynämäen veroprosentti pitäisi vuonna 2016 olla jo 23,30 %. Heikko taloustilanne näkyy myös verotulojen kehittymisessä. Jotta talous pysyy tasapainossa, kuntien tulee sopeuttaa toimintaansa ja priorisoida investointeja. Suurien rakenteellisten uudistusten, kuntarakenneuudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen, eteneminen on poukkoillut ja lisännyt epävarmuutta tulevien vuosien toiminnan ja talouden suunnitteluun. Sote-uudistus tulee toteutuessaan vaikuttamaan merkittävästi kuntien totuttuun toimintaympäristöön ja tukipalveluihin. Mynämäessä oma toiminta on vielä kyetty hoitamaan ilman palvelujen leikkauksia tai merkittäviä sopeuttamistoimia, mutta uudistuksia tarvitaan. Väestörakenteen muuttuminen vaikuttaa selkeästi palvelutarpeisiin ja edellyttää rajallisten resurssien uudenlaista kohdentamista. Tämä ei tule olemaan helppoa ja vaatii kaikilta rakentavaa yhteistyötä. Erikoissairaanhoidon käyttö ja sen myötä kustannukset ovat jatkuvasti kasvaneet. Sairaanhoitopiirin alijäämäinen talous sekä raskaat investoinnit eivät lupaa helpotusta kuntien maksuosuuksiin jatkossakaan. Myöskään Perusturvakuntayhtymä Akseli ei ole pystynyt kehittämään toimintaansa kuntien toivomalla tavalla niin, että kustannusten nousu olisi hallittua. Keväällä 2013 teetetty ulkopuolinen konsulttiselvitys osoitti kuitenkin selkeitä tehostamiskohteita ja niiden toteuttaminen on nyt aloitettu. Vuoden 2015 talousarviossa käyttökulut laskevat - 1,2 % ja käyttötuotot kasvavat arvioitujen myyntivoittojen vaikutuksesta 2,2 %. Vuosikate on euroa, mutta tulos painuu alijäämäiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon ostopalvelut ovat noin 50 % kunnan käyttötaloudesta. Investointitaso on kunnan tulorahoitukseen nähden edelleen liian korkea, eikä vuosikate riitä kattamaan uusinvestointeja. Investointeihin on vuodelle 2015 varattu euroa. Investoinnit ja lainojen lyhennykset joudutaan käytännössä kokonaisuudessaan rahoittamaan lainalla. Korot ovat pysyneet alhaisina, mutta talouden elpyessä korkotaso tulee nousemaan ja lisää rahoituskuluja. Talouden muutokset ovat nopeita ja epävarmuus on tullut jäädäkseen. Se on kuitenkin haaste, johon meidän tulee vastata etsimällä aktiivisesti uudenlaisia näkökulmia ja hyväksyä tosiasia, että jatkuvasti kiristyvä talous luo tiukkoja reunaehtoja palvelujen tuottamiselle. Seija Österberg kunnanjohtaja 3

4 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA MYNÄMÄKI, UUDEN KUNNAN VISIO 2020 Mynämäki askeleen edellä, kuitenkin lähellä Mynämäki on vireä ja yhteistyökykyinen kehittyvä kunta, joka tarjoaa asukkailleen ja yrityksilleen turvallisen ympäristön ja laadukkaat palvelut. ARVOT, JOTKA OHJAAVAT TOIMINTAAMME Palvelualttius Toisen kunnioitus empaattisuus Tavoitetietoisuus Sopimusten pitäminen Ulospäin suuntautuminen Kansainvälisyys Taloudellisuus TOIMINTAMME TARKOITUS Toimintamme tarkoituksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä / tuottamalla kunnallisia palveluja, luomalla muita toimintaedellytyksiä sekä vahvistamalla kunnan asemaa maaseutukuntien palvelukeskuksena ja osana Turun seutukuntaa sekä luoda edellytykset päätöksentekijöille em. toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi. 4

5 Näkökulma (painopistealue) Yhdyskuntarakenne Elinkeinopolitiikka Palvelut Talous Henkilöstö Strateginen tavoite = pitkän aikavälin tavoite Kunnan kehitystä edistävä yhdyskuntarakenne Elinvoimainen kuntakeskus ja kyläkeskukset Asukasluvun kasvu Kunnan elinvoimaisuutta tukeva elinkeinopolitiikka Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen Tehokas ja toimiva palvelurakenne Tasapainoinen talous Tavoitteisiin sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilökunta Kriittinen menestystekijä = näissä täytyy onnistua, jotta strategiset tavoitteet saavutetaan - pitkäjänteinen ja strateginen maankäytönsuunnittelu/maapoliittinen ohjelma - kehittämistä tukeva, joustava kaavoitus - olemassa olevan infrastruktuurin tehokas hyödyntäminen - monipuolinen tontti- ja asuntotarjonta - kylien omaehtoinen kehittäminen/ kyläsuunnitelmat - dynaaminen kuntamarkkinointi - elinkeino-ohjelman toteuttaminen - elinkeinoelämän tarpeita tukeva maapolitiikka - TSekin ja Potkurin yrityspalvelujen tunnettavuuden lisääminen ja tehokas hyödyntäminen - Hinku-kunnan imagon hyödyntäminen markkinoinnissa ja elinkeinotoiminnassa (lähienergia, lähiruoka, hankinnat) - uudistuvat toimintatavat / toimintojen kriittinen arviointi ja jäntevä päätöksenteko - eri toimijoiden selkeät roolit - toimiva konserniohjaus / kuntayhtymien toiminta ei ylitä kunnan taloudellista kantokykyä - kiinteistöjen/toimitilojen tehokas käyttö - toimiva yhteistyö kuntien ja 3. sektorin kanssa - omaa toimintaa tukevat ostopalvelut - ennaltaehkäisevien palvelujen merkityksen ymmärtäminen - hankerahoituksen käyttäminen kehittämistyössä - kuntalaisten/yhdistysten omaehtoisen työn tukeminen - vuosikate kattaa poistot - veroprosentit eivät ylitä lähialueen keskiarvoja - investoinnit pääosin omarahoituksella - lainamäärä pysyy alle valtakunnan keskiarvon - henkilöstöstrategian mukainen toiminta: johtamiskulttuurin kehittäminen henkilöstön osaaminen ja ammattitaito positiivinen työnantajakuva henkilöstön jaksaminen ja työhyvinvointi yhteistyön lisääminen ja tehostaminen 5

6 3 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 3.1 Yleinen taloudellinen kehitys ja kunnallistalous vuosina Yleinen taloudellinen tilanne Maailmantalouden kasvu on nopeutumassa erityisesti Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian talouksien jättäessä finanssikriisin taakseen. Geopoliittiset jännitteet mm. Venäjällä, Irakissa ja Libyassa varjostavat kuitenkin teollisuusmaiden kasvunäkymiä. Venäjän talouskasvu hidastui jo ennen Ukrainan kriisiä. Euroalueen taantuma on päättynyt ja talous on kääntynyt hitaaseen nousuun. Hauraan kasvun taustalla on toipuminen velkakriisin vaikutuksista. Kasvua hidastaa useiden jäsenmaiden heikko kilpailukyky. Suomen taloudessa odotetaan edelleen käännettä parempaan. Vuonna 2014 Suomen bruttokansantuote ei kasva. Vuonna 2015 kokonaistuotanto nousee 1,2 % ennen kaikkea viennin ja yksityisten investointien tukemana. Maailmankaupan virkoamisen vanavedessä vienti kasvaa 4 %. Yksityisten investointien kasvu nopeutuu sekä rakennusettä koneinvestointien lisääntyessä. Vuoden 2016 talouskasvuksi ennustetaan 1,4 %, ja kasvu on laajapohjaista. Työmarkkinoiden tilanne pysyy edelleen heikkona. Työttömyysasteen vuosikeskiarvo on noin 8,5 % sekä vuonna 2014 että vuonna Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat ovat edelleen merkittävät ja rakenteellisen työttömyyden taso korkea. Inflaation ennustetaan hidastuvan 1,1 prosenttiin vuonna 2014 mutta nousevan 1,5 prosenttiin vuonna Julkinen talous on pitkään jatkuneen heikon suhdannetilanteen vuoksi edelleen alijäämäinen vaikka tällä vaalikaudella päätetyt sopeutustoimet ovat hillinneet alijäämän kasvua. Matalasuhdanne heijastuu selvimmin valtiontalouteen, joka pysyy selvästi alijäämäisenä, mutta myös kuntasektori on alijäämäinen vaimean verotulokehityksen ja väestön ikääntymisestä aiheutuvien menojen kasvun vuoksi. Julkisen velan suhteen kokonaistuotantoon arvioidaan vuonna 2015 ylittävän EU:n kasvu- ja vakaussopimuksessa asetetun 60 prosentin rajan. Velkakriteerin ylitys ei kuitenkaan johtane liiallisen alijäämän prosessin käynnistämiseen, sillä sen taustalla ovat euroalueen maiden tukemiseen liittyvät solidaarisuusoperaatiot ja epäsuotuisten suhdanteiden vaikutus. Julkisen talouden rakenteellinen rahoitusasema uhkaa myös poiketa tavoitteestaan. Suomen taloutta vaivaavat samanaikaisesti rakenteelliset kasvun ja julkisen talouden kestävyyden ongelmat. Ikärakenteen muutos pienentää taloudessa tarjolla olevaa työn määrää ja kasvattaa ikäsidonnaisia julkisia eläke-, hoito- ja hoivamenoja. Ikäsidonnaisten menojen kasvu heikentää julkisen talouden rahoitusasemaa niin, että vallitsevalla veroasteella julkisen talouden tulot eivät riitä kattamaan julkisen talouden menoja normaalin kehityksen puitteissa. Ilman korjaavia toimenpiteitä julkinen velka uhkaa kasvaa hallitsemattomasti suhteessa kokonaistuotantoon. Tämä ns. kestävyysvaje on valtiovarainministeriön arvion mukaan noin 4 % BKT:sta. Tämä tarkoittaa, että julkisen talouden rahoitusaseman tulisi kohentua perusennusteeseen verrattuna noin 9 mrd. euroa vuoteen 2018 mennessä, jotta julkinen valta kykenisi hoitamaan velvoitteensa ilman, että julkisen talouden velkaantuminen karkaa kestämättömälle uralle. Myös edelleen heikko suhdannetilanne rasittaa julkista taloutta. Lähde: VM:n Budjettikatsaus, syyskuu 2014 Kuntatalous Kunta-alalla saavutettiin vuoden 2013 loppupuolella neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista vuosille Neuvottelutuloksen mukaan kuntien palkkauskustannukset kasvavat aikaisempiin vuosiin nähden siis varsin maltillisesti. Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan kunta-alan ansiotasoindeksi nousee kuluvana vuonna kuitenkin sopimuskorotusten osoittamia lukemia korkeammaksi eli 1,2 prosenttiin. Ensi vuonna ansiotasoindeksin arvioidaan pysyvän samoissa kasvulukemissa. Koko valtakunnan tasolla kunta-alan palkkasumman muutosten arviointia vaikeuttavat tänä ja ensi vuonna kunnallisten liikelaitosten ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen. Kunnan hoitaessa tehtävää kilpailluilla markkinoilla sen tulee antaa tehtävä pääsääntöisesti osakeyhtiölle, osuuskunnalle, yhdistykselle tai säätiölle. Yhtiöittämisten myötä osa aikaisemmin kuntatalouteen liittyneistä toiminnoista siirtyy kuntatalouden ulkopuolelle. Tämä näkyy kuntatalouden kehitysarviossa useina muutoksina sekä tulo- että menopuolella. Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut alenevat sekä tänä että ensi vuonna. Kuluvana vuonna maksukevennys on voimakkaampaa, sillä sekä työttömyysvakuutusmaksu että eläkemaksu laskevat. Toisaalta kuntatyönantajan 6

7 sairausvakuutusmaksu nousee. Keskimäärin sosiaalivakuutusmaksut kevenevät 0,4 prosenttiyksiköllä. Ensi vuonna maksutason arvioidaan laskevan 0,1 prosenttiyksiköllä. Kuntatyönantajan keskimääräinen sosiaalivakuutusmaksujen taso suhteessa palkkasummaan säilyy tänä ja ensi vuonna noin 30 prosentissa, mutta vähitellen vuoteen 2018 mennessä maksujen arvioidaan laskevan 29,5 prosentin tuntumaan. Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna 2013 peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 1,8 %, kun se sitä edellisenä vuonna oli 3,4 prosenttia. Tänä vuonna peruspalvelujen hintaindeksillä mitatun kustannustason nousun arvioidaan hidastuvan prosentin tuntumaan. Vuonna 2015 kustannustason nousun arvioidaan pysyvän samalla tasolla. Kuntien verotilitykset yhteensä kasvoivat vuonna 2013 peräti 6,8 prosenttia, minkä seurauksena tilitysten taso nousi 20,6 miljardiin euroon. Kuluvana vuonna verotilitysten kasvuvauhti tippuu Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan reippaasti viime vuoden poikkeuksellisen korkealta tasolta. Verotulojen hitaaseen kasvuun vaikuttavat myös muun muassa uuden työmarkkinaratkaisun maltilliset sopimuskorotukset, vaatimaton talouskehitys, veroperustemuutokset sekä väestön ikääntyminen. Koko talouden palkkasumma kasvaa tänä vuonna hyvin vaimeasti, sillä alkuvuoden heikon kehityksen perusteella palkkasummaennuste on laskettu 0,7 prosenttiin. Yhteensä ansiotulojen arvioidaan lisääntyvän 2,2, prosenttia, sillä eläketulot ja työttömyysturvaetuudet kasvavat reippaasti. Kunnallisveron tilityksiä pienentävät kuitenkin osaltaan kunnallisverotuksen vähennyksiin tehdyt perustemuutokset, kuten työtulovähennyksen ja perusvähennyksen muutokset. Kunnallisverojen kasvun arvioidaankin jäävän tänä vuonna 1,4 prosenttiin, vaikka lähes puolet kunnista nosti vuoden alussa tuloveroprosenttejaan. Korotusten seurauksena kuntien keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousi 0,36 prosenttiyksiköllä 19,74 prosenttiin. Yhteensä kunnallisveroa arvioidaan tilitettävän tänä vuonna noin 18,2 miljardia euroa. Vuonna 2015 ansiotulojen kasvuvauhti pysyy lähes ennallaan noin kahdessa prosentissa, sillä palkkasummaennusteen arvioidaan nousevan yleisen talouskasvun piristymisen myötä 1,7 prosenttiin. Sopimuspalkat nousevat maltillisesti, mutta muut tekijät nostavat yleistä ansiotasoindeksiä reippaasti. Palkkasumman kasvun kiihtymisestä huolimatta kunnallisveron tilitysten ennakoidaan kasvavan vuonna 2014 vain 1,2 prosenttia. Keskeinen syy tilitysten vaimeaan kasvuun on kunnallisverosta myönnettävien vähennysten kasvu. Vuonna 2015 tullaan korottamaan useita vähennyksiä, kuten kunnallisverotuksen eläketulovähennystä, työtulovähennystä ja perusvähennystä. Myös uusi lapsivähennys ja valtion tuloveroasteikon kolmen alimman tulorajan korotus 1,7 prosentilla vaimentavat kunnallisveron kasvua. Kaikkien kuntien tuloveroihin vaikuttavien veroperustemuutosten yhteisvaikutukseksi vuonna 2015 arvioidaan -131 milj. euroa. Verotulomenetykset kuitenkin kompensoidaan kunnille täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta lisäämällä kuntien valtionosuuksia. Lähde: Kuntataloustiedote 3/2014 Yleisen taloudellisen tilanteen tunnuslukuja koko maassa Muutos % BKT määrä 2,6-1,5-1,2 0,0 1,2 1,4 1,4 Palkkasumma 4,6 3,4 0,5 0,9 1,7 2,2 2,4 Yleinen ansiotaso 2,7 3,2 2,2 1,4 1,2 1,5 1,8 Kuntien ansiotaso 3,0 3,6 1,8 1,2 1,1 1,5 1,8 Inflaatio 3,4 2,8 1,5 1,1 1,5 1,8 Kuluttajahintaindeksi, muutos% 3,4 2,8 1,5 1,1 1,5 1,8 1,8 Työllisyysaste (15-64 v), %-yksikköä 68,6 69,0 68,5 68,5 68,9 69,5 69,6 Työttömyysaste, %-yksikköä 7,8 7,7 8,2 8,6 8,5 8,2 7,8 Työllisten määrän muutos-% 1,1 0,4-1,1-0,4 0,3 0,6 0,6 Euribor 3 kk % 1,4 0,6 0,2 0,3 0,4 0,7 10 vuoden korko, % 1,9 1,9 1,5 1,6 2,2 Lähde: PPO syyskuu 2014, Kuntatalous -tiedote 3/2014 7

8 Kuntatalouden tunnuslukuja koko maassa Toimintatulojen muutos % 4,6 2,1 2,8-0,5-7,2 Toimintamenojen muutos % 5,4 5 2,5 1,0 0,5 Vuosikate, mrd 2,55 1,79 2,69 2,56 1,77 Verotulojen muutos % 4,1 1,3 6,8 2,5 1,8 Tulovero% keskimäärin 19,16 19,24 19,38 19,74 19,84 Lähde: Kuntatalous tiedote 3/ Väestö ja elinkeinorakenne Mynämäen kunnassa Vuoden 2015 talousarvion laadinnassa oli ohjeena, että asukaslukuna käytetään asukasta. Asukasluku oli Väestö ja väestöennuste vuosi väkiluku muutos muutos% , , , , , , , , , , , * , * , * , * , * ,91 Lähde: Tilastokeskus Taloudellinen huoltosuhde

9 Taloudellinen huoltosuhde on työttömien ja muiden työvoiman ulkopuolella olevien määrä suhteessa työllisten määrään. Työvoiman ulkopuolella olevat: 0-14 vuotiaat, opiskelijat, ase- tai siviilipalvelusta suorittavat, eläkeläiset, sekä muut työvoiman ulkopuolella olevat, esim. omaa kotitalouttaan hoitavat. Työlliset: kaikki vuotiaat, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat ansiotyössä eivätkä olleet työnhakijoina. työllinen ei työllinen Varsinais- koko vuosi väestö yht työvoima väestö huoltosuhde Suomi maa ,20 1,19 1, ,23 1,19 1, ,31 1,30 1, ,31 1,30 1, ,25 1,28 1, ,28 1,33 1,32 Lähde: Tilastokeskus Väestö ikäryhmittäin 2011, 2015, 2020, 2025 ja 2030 ikäryhmä Lähde: Tilastokeskus Demografinen huoltosuhde väestöennusteen mukaan Demografinen huoltosuhde = alle 15 vuotiaat ja yli 64 vuotiaat yhtä työikäistä (15-64 v) kohti Mynämäki 0,61 0,63 0,64 0,71 0,77 0,82 0,83 0,81 Turun seutu 0,51 0,52 0,55 0,60 0,63 0,66 0,67 0,66 Varsinais-Suomi 0,55 0,57 0,59 0,65 0,69 0,72 0,73 0,73 Koko maa 0,54 0,56 0,59 0,64 0,68 0,71 0,72 0,71 Lähde: Tilastokeskus 9

10 Työllisyys ja elinkeinot Syyskuun 2014 lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa 12,2 % (11,0 %, 9/2013) ja koko maassa 12,0 % (10,9 %, 9/2013). Varsinais-Suomessa työttömyysaste on suurempi kuin koko maassa ja samalla se on kuitenkin maan viidenneksi pienin. Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten osalta määrän kasvu jatkui lähes koko maassa. Mynämäessä työttömien määrä syyskuun 2014 lopussa oli 323 (280, 9/2013), mikä on 8,5 % (7,3 %, 9/2013) työvoimasta. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 41 (30, 9/2013) ja yli 50-vuotiaita 145 (133, 9/2013). Yli vuoden työttömänä olleita oli 85 (76, 9/2013). Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 9/2014 Mynämäellä työssäkäyvät 2011 Toimiala (suurimmat) työpaikat Maatalous, metsätalous ja kalatalous 350 Teollisuus 245 Terveys- ja sosiaalipalvelut 345 Rakentaminen 200 Tukku- ja vähittäiskauppa 230 Koulutus 136 Kuljetus ja varastointi 130 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 54 Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 129 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 33 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 40 Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 60 Kiinteistöalan toiminta 7 Taiteet, viihde ja virkistys 15 Informaatio ja viestintä 7 Muu palvelutoiminta 65 Toimiala tuntematon 59 Kaikki toimialat yhteensä Mynämäellä työssä käyvistä henkilöä (70,4 %) asuu Mynämäellä. Lähde: Tilastokeskus Mynämäessä asuva työllinen työvoima henkilöä % Alkutuotanto 312 8,9 Jalostus ,9 Palvelut ,8 Tuntematon 47 1,3 Yhteensä Lähde: Tilastokeskus Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen 9/2014 mukaan Mynämäen työvoima on

11 Mynämäen kunta kuuluu Turun Seudun Kehittämiskeskukseen (TseK). TseK on elinkeinoelämän asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa maksuttomia palveluita seudun yrityksille. Vuonna 2015 Mynämäen kunnan rahoitusosuus on yhteensä euroa eli 8,86 euroa/as. ( euroa 2014). Perusrahoitus on euroa ja hankkeet euroa. Mynämäen kunnan osuus TseK:n menoista on noin 2,5 %. Turun seudun elinkeinoyhteistyötä koskevan sopimuksen irtisanominen käsitellään erikseen. Irtisanomisaika on 1 vuosi. Hankinta-asiamiesyhteistyötä koskeva osuus ei enää sisälly TSekin rahoitusosuuteen, mutta mikäli kunta on mukana yhteistyössä, osuus laskutetaan TSeKin kautta. Mynämäen kunnan osuudeksi vuonna 2015 on ilmoitettu euroa. Kunta sitoutuu hankinta-asiamiesyhteistyöhön vuodeksi 2015, mutta korkeintaan nyt esitetyllä kuntaosuudella. Jatko harkitaan tarvittaessa erikseen. 3.3 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaperusteet Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma on vertailukelpoinen vuoden 2013 tilinpäätökseen ja vuoden 2014 talousarvioon. Henkilöstömenot Nykyiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa saakka. KVTES:n alueella ei tule yleiskorotusta tai paikallista järjestelyerää vuonna Työllisyys- ja kasvusopimuksessa sovittu 0,3 %:n palkankorotusvara käytetään keskitetysti ja lisäksi vuosilomamuutoksista aiheutuu 0,1 %:n korotusvaikutus. Molemmat tulevat voimaan alkaen. OVTES:n alueella tulee alkaen 0,4 %:n yleiskorotus. Sopimusosapuolet voivat sopia, että osa tästä jaetaan paikallisena järjestelyeränä. Kuntatyönantajilta ei ole vielä tullut tietoa, onko em. sopimusta tehty. TS:n alueella tulee alkaen 0,29 %:n palkankorotus, joka jaetaan kokonaan paikallisena järjestelyeränä. TTS:n alueella tulee alkaen 0,3 %.n yleiskorotus ja vuosilomamuutosten aiheuttamana kustannusvaikutuksena 0,1 %:a. Sopimuskauden palkankorotukset neuvotellaan työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen välillä mennessä. Talousarvio on laadittu siten, että palkkoihin on huomioitu 0,2 %:n korotusvaraus vuodelle Suunnitelmavuosille ei ole huomioitu korotusvarausta. Henkilöstömäärä osastoittain TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Hallinto-osasto 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 Sivistysosasto 198,9 200,9 204,4 203,4 203,4 Tekninen osasto 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 Yhteensä 284,9 286,9 290,4 289,4 289,4 Verotulot Verotulot vuosina TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöverosta Yhteensä Kunnan tulovero% 19,50 % 20,50 % 20,50 % 20,50 % 20,50 % 11

12 Verotulot on arvioitu Kuntaliiton lokakuun ennustekehikon mukaiset. Kunnanvaltuusto päätti , että kunnan tuloveroprosentti on 20,50 % vuonna Myös vuosien taloussuunnitelma on laadittu 20,50 %:n mukaan. Kunnan tuloveron tuottoa vähentää mm. eläkevähennyksen, työtulovähennyksen ja perusvähennyksen korotus sekä lapsivähennyksen käyttöönotto. Tuottoa lisää mm. asuntolainojen korkovähennysoikeuden rajoittaminen kymmenellä prosenttiyksiköllä, työmatkakulujen omavastuuosuuden korottaminen ja opintolainan korkovähennyksen poistuminen. Muutokset vähentävät nettomääräisesti kuntien verotuloja. Maan hallituksen hallitusohjelman mukaan veroperusteiden muutosten aiheuttamat muutokset verotuloihin kompensoidaan kunnille täysmääräisesti peruspalvelujen valtionosuuden yhteydessä. Kuntien osuus yhteisöveron tuotosta vuosina : ,99 % ,26 % ,87 % ,31 % ,40 % ,56 % Kuntien yhteisöveron jako-osuutta nostettiin 10 prosenttiyksiköllä vuosille Vuosille yhteisöveron jako-osuutta nostettiin 5 prosenttiyksiköllä. Lisäksi kuntien yhteisöveron jako-osuutta korotettiin vuodesta 2014 alkaen kompensoimaan yhteisöverokannan alentaminen 24,5 %:sta 20 %:iin. Vuonna 2015 yhteisöveron perusteisiin tulee joitakin muutoksia (mm. yritysten edustuskulujen osittainen vähennysoikeus palautetaan), joilla on vaikutusta yhteisöveron tuottoon. Kuntien osalta muutokset kompensoidaan muuttamalla kuntien ryhmäosuutta vastaavasti siten, ettei kuntien euromääräinen osuus yhteisöverosta muutu veroperustemuutosten vuoksi. Kunnille siirtyvän pitkäaikaistyöttömyyden rahoitusvastuun johdosta kunnille ohjataan yhteisöveroa +75 milj. euroa. Siirto toteutetaan ryhmäosuutta nostamalla. Kunnittain lisäys jakaantuu jako-osuuksien perusteella, mutta kohdennusta oikaistaan kuntien kesken valtionosuusjärjestelmässä vuonna 2013 toteutuneiden työttömyyskulujen perusteella. Vuonna 2015 yleisen kiinteistöveroprosentin alaraja nousee 0,2 %-yksikköä ja uusi alaraja on 0,8 %. Vastaavasti yläraja nousee 1,55 %:iin. Mynämäessä yleinen kiinteistöveroprosentti vuonna 2014 on 0,70 %. Mynämäen yleisen kiinteistöveroprosentin nosto uudelle alarajalle tarkoittaa noin euroa lisäystä kiinteistöveron tuottoon. Muutoksen tuottoa vastaava lisäys kuitenkin leikataan kunnilta pois valtionosuusjärjestelmän kautta kuntakohtaisesti kohdentaen. Tämän hetken tiedon mukaan niiltä kunnilta, joiden veroprosentit ovat alle uuden alarajan, tullaan perimään valtiolle vanhan veroprosentin ja uuden alarajan välinen tuotto. Ylärajojen korotuksen laskennallinen tuotto peritään kaikilta kunnilta. Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin alaraja nousee 0,05 %-yksikköä ja uusi alaraja on 0,37 %. Yläraja nousee 0,80 %:iin. Kunnanvaltuusto vahvisti kiinteistöveroprosenteiksi seuraavat: - yleinen kiinteistövero 0,80 % - vakituiseen asumiseen käytettävät rakennukset 0,40 % - muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytettävät rakennukset 1,00 % Valtionosuudet Valtionosuudet TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Peruspalvelujen vos Verotulojen tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus Ylläpitäjäjärj. mukainen (mm.lukio) Yhteensä

13 Peruspalvelujen valtionosuus sisältää yleisen valtionosuuden, sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuden, esi- ja perusopetuksen valtionosuuden sekä yleisten kirjastojen, taiteen perusopetuksen sekä yleisen kulttuuritoimen valtionosuuden. Valtionosuusjärjestelmä uudistetaan alkaen. Uudistus koskee peruspalvelujen valtionosuutta. Toisen asteen koulutuksen rahoitus jää uudistuksen ulkopuolelle ja rahoituksen myöntää edelleen opetus- ja kulttuuriministeriö koulutuksen järjestäjälle (lukion osalta kunnalle). Nykyisessä peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmässä on noin 50 kriteeriä. Uudessa järjestelmässä niitä on yksitoista: ikärakenne (uusi rakenne), sairastavuus (uusi määrittely), asukastiheys (laajennus koko maahan), työttömyysaste (työttömien määrä ei erikseen mukana), vieraskielisyys (koko väestön perusteella), kaksikielisyys (uudella tavalla) ja koulutustausta (uusi kriteeri). Myös verotulojen tasauksen laskenta muuttuu. Kiinteistöverojen alarajojen noston ja eräiden maksujen korotuksen vaikutus leikataan kunnilta valtionosuutta vähentämällä. Kuntaliiton viimeisimmän laskelman mukaan Mynämäen kunta saa vuonna 2015 peruspalvelujen valtionosuutta euroa (sisältää alla mainitun järjestelmämuutoksen tasauksen ja verotulojen tasauksen). Vuonna 2014 peruspalvelujen valtionosuus on euroa. Tästä vähennetään opetus- ja kulttuuritoimen (lukio ym.) valtionosuus. Valtionosuusjärjestelmään uudistamiseen liittyy viiden vuoden siirtymäaika, jonka aikana kuntakohtainen vuosimuutos saa ensimmäisenä vuonna olla korkeintaan 50 euroa/as, toisena vuonna 50 euroa/as (kokonaismuutos 100 euroa/as) jne. siten, että viidentenä vuonna kokonaismuutos on 380 euroa/as. Mynämäen kunnan valtionosuuteen siirtymätasaus vaikuttaa vain ensimmäisenä vuonna, jolloin siirtymätasaus on noin euroa. Peruspalvelujen valtionosuuden kunnan omarahoitusosuus on 3.522,51 euroa/asukas. Vuonna 2014 rahoitusosuus on 3.417,24 euroa/asukas. Valtionosuusuudistus ei sisällä toiseen asteen koulutuksen valtionosuutta. Tämä ylläpitäjäjärjestelmän mukainen valtionosuus sisältää lukion valtionosuuden sekä ylläpitäjäjärjestelmän ulkopuolisina liikunnan, nuorisotoimen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionosuuden (opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala). Tämän järjestelmän uudistamista valmistellaan erillisissä opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmissä. Lain muutokset tältä osin tullevat voimaan ja rahoitusmuutosten osalta todennäköisesti Vuoden 2015 valtionosuuden laskemiseksi tarvittavat kuntien ja ylläpitäjien yksikköhinnat päätetään marraskuun loppuun mennessä ja ennakollinen vuoden 2015 asukaskohtainen rahoitusosuus vahvistetaan joulukuussa. Kuntakohtaiset valtionosuudet päätetään joulukuun loppuun mennessä. Ammattikorkeakoulujen osuus siirretään pois kuntien valtionosuusjärjestelmästä. Tämän vuoksi kuntien rahoitusosuus pienenee noin 40 euroa/asukas. Ammattikorkeakoulujen rahoituksen siirto toteutetaan kuitenkin kustannusneutraalisti valtio-kunta suhteessa. Siirrolla on vaikutusta myös kuntien peruspalvelujen valtionosuuden määrään. Vuosien 2013 ja 2014 indeksileikkauksia ei jatketa vaan vuodelle 2015 tehdään normaalit indeksitarkistukset 1,1 %:n mukaan. Talousarvion laadintahetkellä tiedossa olevien laskentaperusteiden mukaan kunnan opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus on euroa vuonna Vuonna 2014 valtionosuus on euroa. Kunnille maksetaan valtionosuuksien yhteydessä verotulojen tasausta. Uuden järjestelmän mukaan kunnalle myönnetään verotuloihin perustuvaa valtionosuuden lisäystä (tasauslisä), jos kunnan laskennallinen verotulo asukasta kohden on pienempi kuin euromäärä, joka saadaan jakamalla kaikkien kuntien yhteenlasketut laskennalliset verotulot kuntien yhteenlasketulla asukasmäärällä. Kunta saa tasauslisää 80 prosenttia kunnan asukasta kohden lasketun laskennallisen verotulon ja tasausrajan erotuksesta. Kuntaliiton ennustekehikon mukaan koko maan laskennalliset verotulot vuonna 2015 on euroa/as. Mynämäen kunnan laskennalliset verotulot ovat euroa/as. Erotus on 638 euroa/as, josta 80 % on 511 euroa/as. Vuonna 2015 Mynämäen verotulojen tasaus on euroa (7950 as). Vuonna 2014 verotulojen tasaus on euroa. Vuoden 2015 valtionosuudet on laskettu tällä hetkellä tiedossa olevien laskentaperusteiden mukaan. Vuosien 2016 ja 2017 valtionosuudet on samalla tasolla kuin vuoden 2015 valtionosuudet muuten, mutta vuosina 2016 ja 2017 kunnalle ei enää makseta järjestelmämuutoksen tasausta Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Valmistelussa olevan uuden kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan 13

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 24.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Väkiluku ja työllisyys... 1 1.2 Talousarvion sääntöperusta... 3 1.3 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite 1 Kunnanvaltuusto 7.12.2009 145 MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio 2010 1. KUNTASTRATEGIA...3 2. TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012--2014 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 Kv 14.12.2009 2 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus 5 Yleisperustelut 6 Kunnan taloudellinen tilanne ja lähtökohdat suunnittelukaudelle 2010 2012 9 Henkilöstö

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011 TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.11.28 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O sivu 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 Talousarvio 2015 1 Sisällysluettelo sivu 3 4-13 4 5 7 14-16 17 19-20 21-38 22 23-25 26-27 28 29 30 31 32 33 34 35 36-38 38 39-42 43-48 49-52 53 62 63-68

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN STRATEGIA 1 2. SASTAMALAN TOIMINTAMALLI 13 3. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS YLEISIIN HEINÄVEDEN KUNNAN NÄKYMIIN JA YLEISET PERUSTELUT TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN POHJAKSI 1.

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KV 19.12.2011 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 2 Yleiset

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan talousarviovalmistelua on tehty useiden toimintaympäristöön liittyvien

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot