Maantien 375 parantaminen välillä Saittara Enäjärvi, Kouvola. Tiesuunnitelmaselostus ja hyväksymisehdotus 1.2T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maantien 375 parantaminen välillä Saittara Enäjärvi, Kouvola. Tiesuunnitelmaselostus ja hyväksymisehdotus 1.2T"

Transkriptio

1 Maantien 375 parantaminen välillä Saittara Enäjärvi, Tiesuunnitelmaselostus ja hyväksymisehdotus 1.2T

2 2 Sisältö 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Suunnittelukohteen sijainti ja hankkeen perustelut Tien nykytila ja ongelmat sekä arvio ongelmien kehittymisestä Tieverkon nykytila Liikenneturvallisuus Nykyinen ajoneuvoliikenne ja liikenne-ennusteet Tievalaistus Jalankulku ja pyöräily Joukkoliikenne Erikoiskuljetukset ja raskaiden ajoneuvojen kuljetukset Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset Maankäyttö ja kaavoitus Maakuntakaava Yleis- ja osayleiskaavat sekä asemakaavat Asutus ja muu rakennuskanta Ympäristö Maisemakuva Kulttuuriperintö Luontokohteet, kasvillisuus ja eläimistö Vesistöt Pinta- ja pohjavedet Suojelualueet Melun ja päästöjen nykytilanne Maaperä- ja pohjaolosuhteet Pilaantuneet maat Hankkeelle asetetut tavoitteet SUUNNITTELUPROSESSIN KUVAUS Hanketyöskentely ja vuoropuhelu TIESUUNNITELMAN ESITTELY Tiejärjestelyt Ajoneuvoliikenne Joukkoliikenne, reitit ja pysäkit... 12

3 Kevyen liikenteen järjestelyt Teiden hallinnolliset järjestelyt Yksityisten teiden liittymät ja järjestelyt Tekniset ratkaisut ja mitoitus Väylien liikennetekninen ja rakenteellinen mitoitus Pohjanvahvistustoimenpiteet Kuivatus Tieympäristön käsittely Meluntorjunta Tievalaistus Massatalous sekä läjitys- ja maa-ainesalueet Työnaikainen liikenteen hoito TUTKITUT VAIHTOEHDOT YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN (YVA) JA YLEISSUUNNITELMAN HUOMIOON OTTAMINEN TIESUUNNITELMASSA SUUNNITELMAN VAIKUTUKSET Vaikutukset liikenteeseen ja turvallisuuteen Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen Meluvaikutukset, vaikutukset ilmanlaatuun sekä tärinävaikutukset Vaikutukset luontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön Vaikutukset vesistön käyttöön sekä pinta- ja pohjavesiin Vaikutukset maa-ainesvaroihin Vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan ja kulttuuriarvoihin Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen Kiinteistövaikutukset Yhteiskuntataloudelliset vaikutukset Rakentamisen aikaiset vaikutukset HANKKEEN YHTEYDESSÄ RAKENNETTAVAT VESIVÄYLÄT JA LASKUOJAT SEKÄ JOHTOJEN JA LAITTEIDEN SIIRROT Laskuojat Johto- ja laitesiirrot HANKKEEN TOTEUTTAMISEN VAATIMAT LUVAT JA SOPIMUKSET 18

4 4 9 HYVÄKSYMISEHDOTUS JA JATKOTOIMENPITEET Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi Maantiet Tiealue Näkemä- ja suoja-alueet Teiden hallinnolliset järjestelyt Yksityistieliittymät ja maatalousliittymät maanteille Laskuoja-alueet Jatkotoimenpiteet SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHTEYSHENKILÖT... 23

5 5 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUS- TELUT 1.1 Suunnittelukohteen sijainti ja hankkeen perustelut Kohteena on maantien 375 parantaminen. Maantie 375 on seututie, joka sijaitsee Pohjois-Kymenlaaksossa n kaupungin alueella. Parannettava osuus alkaa Saittaran kylän eteläosasta Niemijärven kohdalla ja päättyy Enäjärven kylän eteläosaan Kotovuoren kohdalla. Kuva 1. Kohteen sijainti Hankkeen lähtökohtana on ns. korjausvelan vähentäminen. Valtion vuoden 2016 lisätalousarviossa osoitettiin rahoitus tietyille korjausvelkakohteille. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella yksi kohteista on Kaipiainen Alaportti maantien (Mt 375) sorapintaisen osuuden päällystäminen (59). Suunnitteluosuus liittyy molemmissa päissään päällystettyyn maantiehen. 1.2 Tien nykytila ja ongelmat sekä arvio ongelmien kehittymisestä Tieverkon nykytila Suunnittelualue on 7,8 km pitkä sorapintainen tieosuus asfalttipäällystettyjen osuuksien välissä. Nykytilanteessa suunnittelualueen lopussa on noin 100 m matkalla nopeusrajoitus 60 km/h ja muulla suunnitteluosuudella on yleisrajoitus 80 km/h. Sorapäällysteisen osuuden leveys on tierekisteritietojen mukaan 5,5 m, mutta paikoitellen tien leveys on lähes 8,0 m. Suunnitteluosuus liittyy mo-

6 6 lemmissa päissä päällystettyyn osuuteen. Tien pohjoispäässä poikkileikkaus on 7,0/6,5 ja eteläpäässä 6,5/6,0. Tien pysty- ja vaakageometriassa sekä tien rakenteessa on paikoin puutteita. Tien geometria vastaa nykytilanteessa monin paikoin 40 km/h mitoitusarvoja. Jyrkkiä kuperia pyöristyskaaria on erityisesti kallioisilla mäenharjanteilla, joissa kalliopaljastumia esiintyy usein tienpinnassa. Vaakageometria on pienipiirteistä ja aiheuttaa erityisesti huonoja näkemäolosuhteita kaarteissa ja notkelmissa. Tien poikkileikkaus on kapea, joka aiheuttaa haasteita erityisesti raskaalle ja kevyelle liikenteelle. Tieosuudella on puutteita myös tierakenteen kuivatuksessa (mm. yksi uusittava aaltoputkirumpu, päätie- ja sivuojarummut, laskuojien toimivuus, päätien sivukaltevuudet kaarteissa) ja paikoin tierakenteen kantavuudessa (kestävyydessä) mm. peltoalueilla. Tieosalla on yksityistieliittymiä ja kiinteistöjen liittymiä, joissa on paikoin puutteelliset näkemät mm. tietä lähellä olevien puiden, rakennusten ja pensasaitojen takia. Hankkeessa on tehty useita rakennetutkimuksia mm. painopudotuslaitemittaukset tien kantavuuksien selvittämiseksi sekä tierakennekairauksia ja maatutkaus erityisesti kallionpinnan korkeusaseman tutkimiseksi. Pudotuspainolaitteen tulosten perusteella rakenteiden kantavuus on lähes koko hankkeen osuudella yllättävänkin hyvä. Kohteella on ainoastaan noin 300 m matkalla niin huono kantavuus, että se edellyttää erillisiä toimenpiteitä rakenteen kantavuuden nostamiseksi (esim. murskelisäyksellä bitumistabiloinnin edellyttämään kantavuuteen eli 70 MPa). Taulukko 1. Suunnittelukohteen mitatut kantavuudet kantavuusluokittain. Kantavuusluokkien osuudet Nykyisen tien kantavuus (MPa) YHT PL-mittausten lukumäärä %-osuus 93 % 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 100 % Pituus (m) Yhteensä Sen sijaan tierakennekairauksista saatujen kiviainesnäytteiden ja niistä tutkittujen rakeisuuksien mukaan tien kantavan kerroksen materiaali on kauttaaltaan niin huonolaatuista, että kerroksen rakeisuutta on syytä korjata murskelisäyksellä koko hankkeen osuudelta. Maantiehen 375 liittyy toinen sorapintainen maantie Mt 14660, Rajahongantie. Maantien 375 varteen on rakennettu kyläkuitu vuonna 2016, mikä näkyy maastossa valleina eritoten kallioisilla osuuksilla Liikenneturvallisuus Suunnitteluosuudella on tapahtunut Liikenneviraston tierekisteritietojen mukaan vuonna neljä liikenneonnettomuutta. Näistä yksi onnettomuus on johtanut henkilövahinkoihin (loukkaantuneita yksi) ja kolme omaisuusvahinkoihin.

7 Nykyinen ajoneuvoliikenne ja liikenne-ennusteet Suunnitteluosuuden keskimääräinen liikennemäärä (KVL) vuonna 2015 oli 250 ajon/vrk, josta raskaan liikenteen osuus oli 22 ajon/vrk eli 8,8 % (Liikenneviraston tierekisteri). Maantien päässä sijaitsevan Kymen Granite Oy:n mukaan heiltä lähtee kiviainesrekkaa vuodessa. Toiminnan on tarkoitus laajentua tulevaisuudessa. Kivien kuljetussesonki on erityisesti keväällä ja syksyllä. Reitti tehtaalle kulkee kuutostieltä maantien 375 kautta Rajahongantielle (Mt14660) eli tehtaan kuljetukset käyttävät pääasiassa suunnittelualueen pohjoisosuutta. Etelän suuntaan kuljetukset kulkevat Turpaantien kautta Hirvelään maantien 375 jo päällystetylle osuudelle Tievalaistus Nykytilanteessa maantiellä 375 ei ole tievalaistusta Jalankulku ja pyöräily Suunnitteluosuudella ei ole erillisiä väyliä jalankulkijoille ja pyöräilijöille Joukkoliikenne Suunnitteluosuudella kulkee ns. asiointitaksi 11 (Enäjärvi Hirvelä Sippola- Keltakangas Myllykoski). Reitti ajetaan kutsutaksiperiaatteella. Tieosuudella kulkee paikallisliikenteen reitti Kaipiaisista Keltakankaalle ja edelleen an. Tieosalla ei ole linja-autopysäkkejä Erikoiskuljetukset ja raskaiden ajoneuvojen kuljetukset Suunnitteluosuus ei kuulu erikoiskuljetusten reitteihin. Tieosuutta käytetään puutavarakuljetuksiin ja alueen graniittikivilouhimon kuljetuksiin. 1.3 Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset Hankkeesta on tehty yleissuunnitelmatasoinen suunnitelma 1990-luvulla. Hankkeesta on laadittu Suunnitteluperusteet -asiakirja. 1.4 Maankäyttö ja kaavoitus Maakuntakaava Suunnittelualueella on ympäristöministeriön hyväksymä Kymenlaakson maakuntakaava. Maakuntakaavassa suunnittelualueella ei ole juurikaan merkintöjä, mutta Enäjärven päässä on vihreällä raidoitettu alue, joka on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, maakunnallisesti merkittävä. Tien vieressä vasemmalla puolen on maakuntakaavassa vihreä neliö, joka tarkoittaa Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää kohdetta. Kohde on 1185 Hykkyrän laidun, joka vuoden 1999 selvityksessä (Jantunen ym. 1999) on arvioitu maakunnallisesti ar-

8 8 vokkaaksi. Vuoden 2014 perinnebiotooppiselvityksen mukaan laidun on metsitetty. Kuva 2. Ote maakuntakaavasta Yleis- ja osayleiskaavat sekä asemakaavat Suunnittelualueella ja sen välittömässä läheisyydessä ei ole yleis- tai asemakaavoja Asutus ja muu rakennuskanta Suunnittelualue sijoittuu haja-asutusalueelle. Tien välittömässä läheisyydessä on Saittaran kyläalue ja pieniä asutuskeskittymiä. 1.5 Ympäristö Maisemakuva Suunnittelualueen eteläpäässä on peltojen ympäröimä Saittaran kyläkeskittymä, pohjoispää on luonteeltaan metsäisempi ja kallioinen. Keskiosuudelle sijoittuu enemmän suoalueita. Yleisesti ottaen metsiä, peltoja ja soita sekä vesistöjä on vaihtelevasti ja maasto on melko pienipiirteistä. Alue kuuluu Kymenlaakson maisema-aluejaossa Etelä-Kymenlaakson metsäiseen alueeseen (läntinen osa), jonka erikoispiirteenä ovat laajat suoalueet Kulttuuriperintö Alueella ei ole tiedossa erityisiä kulttuuriperintökohteita tai -alueita Luontokohteet, kasvillisuus ja eläimistö Hankkeen yhteydessä on laadittu erillinen luontoselvitys (Kotkansiipi Oy Petri Parkko). Luontoselvityksen perusteella alueelta on löytynyt yksi liitooravan elinalue. Metsästä löytyi suuren kuusen alta parikymmentä vanhaa liito-oravan papanaa sekä lisääntymis- ja levähdyspaikaksi sopiva vanha oravan risupesä.

9 9 Lisäksi löytyi muutama liito-oravalle sopiva elinympäristö, joista ei kuitenkaan löytynyt maantien läheisyydestä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi sopivia kohteita. Luontoselvityksessä on mainittu myös alueella olevat maisemamänty sekä lehtolaikku. HERTTA-tietokannan perusteella alueelta ei ole tallennettu uhanalaislajistoa tai IV-liitteen lajeja koskevia tietoja Vesistöt Alueella on useita vesistöjä sekä suoalueita. Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevat seuraavat vesistöt: Niemijärvi, Saittaranjärvi, Miesolampi ja Enäjärvi. Tien alittaa noin paalulla 4440 oja, joka virtaa Saittaranjärvestä suoalueiden kautta Miesolampeen. Yleisötilaisuudessa paikallisten kertomuksen mukaan rankkasateet ja tulvat veivät 90-luvulla vanhan pienemmän rummun mukanaan, jonka myötä tilalle laitettiin iso teräsputkirumpu. Rumpu on kuitenkin osin jo ruostunut ja pönkitetty putken sisältä. Luontoselvityksen mukaan liito-oravan elinalueella 4 sijaitsee Enäjärven noron varsi ja lähteikkö. Noron pohjoispuolella on lähteikkö, josta uomaan tulee myös pohjavettä. Luontoselvityksen mukaan Vesilain suojeleman noron osalta hankkeessa tulee kiinnittää huomiota kohteen vesitalouteen: virtaama ei saa heikentyä. Tie on melko paljon ylempänä kuin vesilain suojelema lähteikkö, joten hanke ei todennäköisesti kuivata sitä. Rummun jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää siis huomiota uoman virtaaman säilymiseen Pinta- ja pohjavedet Alueella ei ole pohjavesialueita. Lähin pohjavesialue on Porkankulman pohjavesialue, joka sijaitsee noin neljä kilometriä Saittaran kylästä länteen Suojelualueet Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei ole Natura-alueita tai luonnonsuojelualueita Melun ja päästöjen nykytilanne Alueella ei ole mainittavaa melua eikä päästöjä Maaperä- ja pohjaolosuhteet Alueella ei ollut käytettävissä vanhoja pohjatutkimuksia. Tieosuudelle tehtiin tiesuunnitelmaa varten pohjatutkimuksia tielinjan oikaisukohtiin ja joihinkin rumpupaikkoihin. Tutkimusten ohjelmoinnissa käytettiin hyväksi maaperäkarttaa ja maastomallia. Tutkimukset tehtiin keväällä Tutkimuksia tehtiin 33 pisteestä painokairaus sekä 10 pisteestä otettiin häiriintyneitä maanäytteitä.

10 10 Kohteen tieosuudella tehtiin myös 22 pisteeltä tierakennekairaus ( ) ja maatutkaus ( ), joilla pyrittiin selvittämään lähinnä kalliopinnan korkeusasema. Tierakennekairauksista saatiin myös maaainesnäytteitä, joista selvitettiin kantavan kerroksen kiviaineksen rakeisuus, lähinnä kantavan kerroksen stabilointia varten. Maatutkaluotauksessa käytettiin SIR-20 maatutkaa ja 1 GHz sekä 400 MHz antenneja. Mittaukset tehtiin molemmilta kaistoilta. Tutkauksista saatiin nykyisten rakennekerrosten paksuus melko luotettavasti. Tutkaustulosten perusteella saatiin myös melko hyvä käsitys kalliopinnan sijainnista koko suunnitteluosuuden matkalta. Referenssipisteiden (kairaukset) vähäisyyden takia kalliopinnan todellinen sijainti voi kuitenkin poiketa jonkin verran tulkitusta tasosta varsinkin kauempana referenssipisteistä. Pohjamaa vaihtelee tieosuudella. Alavilla paikoilla esiintyy silttisiä ja paikoin pehmeitä savikerroksia. Rinneosuuksilla ja korkeammilla mäkiosuuksilla pohjamaa on moreenia tai kalliota. Pohjatutkimusten tulokset on esitetty pituusleikkauksessa Pilaantuneet maat Alueella ei ole tiedossa pilaantuneita maita. 1.6 Hankkeelle asetetut tavoitteet Hankkeen tavoitteena on parantaa tien kuntoa, liikenneturvallisuutta ja ajomukavuutta maantiellä 375. Suunnittelun tavoitteena on ollut löytää toimivat ja taloudelliset ratkaisut, jotka pysyvät mahdollisuuksien mukaan hankkeelle määritellyssä budjetissa.

11 11 2 SUUNNITTELUPROSESSIN KUVAUS 2.1 Hanketyöskentely ja vuoropuhelu Tiesuunnitelman ratkaisuista on päätetty hankeryhmässä, johon ovat kuuluneet edustajat Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta, n kaupungilta ja suunnittelukonsultilta. Konsultti aloitti suunnittelun lokakuussa Suunnittelun aikana on käyty vuoropuhelua suunnittelualueen maanomistajien, asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. Kuulutukset, yleisötilaisuuden osallistujalista ja kooste saadusta palautteesta on koottu suunnitelman kohtaan 1.6T. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on kuuluttanut hankkeen aloittamisesta maantielain 2 :n mukaisesti paikallisissa lehdissä. Kuulutus tiesuunnitelman laatimisen aloittamisesta julkaistiin n Sanomissa. Tiesuunnitelmasta järjestettiin yleisötilaisuus Enäjärven kylätalolla. Tilaisuuteen osallistui noin 25 henkilöä. Kutsu yleisötilaisuuteen julkaistiin n Sanomissa Ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille laitettiin yleisötilaisuuden kutsut postitse.

12 12 3 TIESUUNNITELMAN ESITTELY 3.1 Tiejärjestelyt Ajoneuvoliikenne Nykyinen sorapäällysteinen maantie 375 päällystetään PAB-V - päällysteellä koko soratien matkalta. Poikkileikkaukseksi on valittu 7/6. Poikkileikkaus liittyy suunnittelualueen eteläpäässä 6,5/6 poikkileikkaukseen ja muuttuu valituksi peruspoikkileikkaukseksi noin 50 m matkalla. Geometriakorjauksia tehdään siten, että tiegeometrian arvot saavuttavat vähintään 50 km/h mitoitusnopeuden arvot (minimi r=115). Palvelutasoksi on valittu välttävä. Hankkeen kustannusten tulisi pysyä 1,5 M kustannustavoitteessa, mikä asettaa tiegeometrian kokonaisvaltaiselle parantamiselle erittäin suuria haasteita. Tasausta lasketaan ja louhitaan erityisesti kuperien taitteiden kohdalla, nostetaan monin paikoin mm. pelto-osuuksilla sekä suoristetaan nykyisiä suurimpia epätasaisuuksia. Nykyiset kuperat taitteet, joissa arvellaan olevan kallionpintaa, tulee louhia jo päällystämisen mahdollistamiseksi siten, että tienpinnan etäisyys kallionpintaan on vähintään 0,5 metriä. Linjausta muutetaan siten, että kaarresäteet saavuttavat vähintään minimiarvot 50 km/h mitoitusnopeudelle. Hankkeessa on käytetty kaarrelevennyksiä symmetrisesti tien molemmissa reunoissa silloin kun kaarresäde on pienempi kuin 300 m. Kaarrelevennys tasoittuu 50 metrin matkalla suoralle osuudelle. Liittymiä suoristetaan, muotoillaan ja yhdistetään jonkin verran. Reunaympäristöä pehmennetään loiventamalla luiskat 1:3 ja kaatamalla tietä reunustavia puita Joukkoliikenne, reitit ja pysäkit Hankkeessa ei rakenneta joukkoliikenteen pysäkkejä Kevyen liikenteen järjestelyt Hankkeessa ei rakenneta kevyen liikenteen väyliä. Kevyt liikenne kulkee tien pientareella Teiden hallinnolliset järjestelyt Hanke ei sisällä muutoksia hallinnollisiin järjestelyihin. Tiealuetta lunastetaan tarvittavissa määrin. 3.2 Yksityisten teiden liittymät ja järjestelyt Suunnitelmassa on useita yksityistieliittymiä maantieltä 375. Monet liittymät ovat olleet Y-mallisia, jotka tien parantamisen yhteydessä korjataan suoriksi. Yksityisteille rakennetaan päällystelipat.

13 Tekniset ratkaisut ja mitoitus Väylien liikennetekninen ja rakenteellinen mitoitus Tierakenteiden rakenteellinen mitoitus on tehty Liikenneviraston Tierakenteen suunnittelu -ohjeen (TIEH ) mukaisesti. Mitoitus on tehty kuormituskestävyyden suhteen Odemarkin menetelmällä ja routanousun suhteen sallitun laskennallisen routanousun perusteella. Mitoitusroudan syvyys on 1,6 m. Maantien Mt375 (M1) kuormitusluokka on 0.4 PAB ja vaatimusluokka V Maantien (M2) kuormitusluokka on 0.4 PAB ja vaatimusluokka V Yksityisteiden kuormitusluokka on 60 Sr. Kantava kerros on suunniteltu tehtäväksi stabiloituna (0,15 m VBST). Stabilointi edellyttää lisämursketta 50 % nykyisen tien pintakerroksen rakeisuuden parantamiseksi stabilointikelpoiseksi. Myös oikaisukohdat stabiloidaan rakenteen yhtenäisyyden vuoksi. Stabiloinnin päälle tehdään 40 mm kerros PAB-V, mikä sietää routaliikkeitä parhaiten Pohjanvahvistustoimenpiteet Paaluvälillä noin tehdään tien kaakkoispuolelle vastapenger parantamaan stabiliteettia. Tien oikaisukohdalla paaluvälillä noin tehdään matala massanvaihto hiekkakerroksen yläpintaan. Tutkimusten mukaan pinnassa on enimmillään noin yhden metrin paksuinen turvekerros. Paaluvälillä tasausta nostetaan nykyisestä enimmillään noin 1,5m. Notkon pohjalla maaperä on savea. Notkon pohjalle tehdään vastapenkereet parantamaan stabiliteettia. Taulukko 2. Maantien pohjanvahvistukset Maantien pohjanvahvistukset Mt Vastapenger Massanvaihto Vastapenger 3.4 Kuivatus Tien kuivatusta parannetaan monilta osin. Tien pintakuivatus hoidetaan riittävin pituuskaltevuuksin sekä sivukaltevuuksin. Sivuojat rakennetaan riittävän syviksi ja rumpuja uusitaan liittymissä sekä päätien ali. Hankkeessa on useita laskuojia. Laskuojia avataan tarvittavilta osin. Kuivatuksen periaatteet säilyvät nykyisellään.

14 Tieympäristön käsittely Tieympäristö pyritään säilyttämään luonnonmukaisena ja mahdollisimman paljon nykyisellään. Uusia istutuksia ei tehdä. Puita kaadetaan ja isoja kiviä siirretään tai louhitaan tarvittavilta osin tien reunaympäristön pehmentämiseksi. Tieympäristön käsittelyn lähtökohtana on väylän luonteva sulauttaminen ympäröivään maisemaan. 3.6 Meluntorjunta Suunnitelmassa ei esitetä rakennettavaksi meluntorjuntaa. 3.7 Tievalaistus Tievalaistusta ei esitetä rakennettavaksi. 3.8 Massatalous sekä läjitys- ja maa-ainesalueet Ylijäämämassoja hyödynnetään tienrakennustöissä mm. luiskatäyttöihin ja vastapenkereeseen sekä läjitetään läjitysalueille. Hankkeessa on varattu yksi läjitysalue, joka on esitetty yleiskartalla 2T-1. Läjitykseen meneviä maamassoja syntyy maaleikkauksista noin ktr3m sekä massanvaihdon kaivannoista noin 700 m3. Tielinjalta louhitaan kalliota noin ktr3m. Louhittava kallioaines kuljetetaan penkereisiin ja massanvaihdon täyttöihin. 3.9 Työnaikainen liikenteen hoito Rakennustyöstä tiedotetaan mahdollisimman kattavasti eri tavoin, jotta tienkäyttäjät voivat käyttää muita sujuvampia reittejä. Niille, joiden on rakennustyön aikana käytettävä juuri tätä tieosuutta, pyritään järjestämään mahdollisimman häiriötön yhteys. Työnaikana pyritään käyttämään korvaavia yhteyksiä tai liikenne voidaan pysäyttää hetkeksi. Ensisijaisesti työnaikaisina korvaavina yhteyksinä käytetään yleisiä teitä. Paikallisten yksityistiekuntien kanssa neuvotellaan järjestelyistä, joilla niiden hallinnoimia teitä voidaan käyttää yleisen liikenteen kiertotienä tilapäisesti lyhyitä ajanjaksoja. Kyseiset tiet palautetaan käytön jälkeen asianmukaiseen kuntoon ELY:n kustannuksella.

15 15 4 TUTKITUT VAIHTOEHDOT Paaluvälillä linjausvaihtoehtoja tutkittiin maakellarin molemmin puolin. Maanomistajan ja paikallisten mielipiteet sekä liikenneturvallisuuden paraneminen huomioon ottaen linjaa siirrettiin kellarin länsipuolelle. 5 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTE- LYN (YVA) JA YLEISSUUNNITELMAN HUOMIOON OTTAMINEN TIESUUNNITELMASSA Hankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä säädetyn lain (468/1994) mukaista menettelyä. Hanke ei kuulu edellä mainitun lain nojalla annetun Valtioneuvoston asetuksen (Asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä, 713/2006) hankeluetteloon, eikä hanke edellytä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ottaen huomioon hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutusten luonne. Hankkeeseen liittyen ei ole laadittu yleissuunnitelmaa.

16 16 6 SUUNNITELMAN VAIKUTUKSET 6.1 Vaikutukset liikenteeseen ja turvallisuuteen Liikennemäärät saattavat tien kunnon parantumisen myötä kasvaa jonkin verran. Tiellä käytettävät nopeudet tulevat jonkin verran nousemaan. Myös kivikuljetusten toimintaympäristö muuttuu. 6.2 Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen Hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia maankäyttöön ja kaavoitukseen. 6.3 Meluvaikutukset, vaikutukset ilmanlaatuun sekä tärinävaikutukset Hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia meluun, ilmanlaatuun tai tärinään. 6.4 Vaikutukset luontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön Hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia kasvillisuuden tai eliöstön elinoloihin. Hanke ei ulotu arvokkaisiin suojelukohteisiin. 6.5 Vaikutukset vesistön käyttöön sekä pinta- ja pohjavesiin Suunnittelualueella ei ole suojausta vaativia pohjavesialueita, suojelukohteita tai vedenottamoita. Pinta- ja rakenteellinen kuivatus toteutetaan sivuojin. Tien rakentaminen, käyttö ja ylläpito eivät aiheuta merkittäviä vaikutuksia alueen pinta- tai pohjavesien muodostumiseen, laatuun tai vesieliöstön elinolosuhteisiin. Rakentamisen aikana vähäistä, hetkellistä vesistön samentumista voi tapahtua. 6.6 Vaikutukset maa-ainesvaroihin Hankkeesta syntyvät maaleikkausmassat pyritään käyttämään hankkeen penger-, luiska- ja maisemointitäyttöihin sekä läjitykseen. Tarkempi erittely massatilanteesta on esitetty kohdassa 3.8. Tielinjalta louhitaan kalliota arvioilta noin ktr3m. Louhittava kallioaines kuljetetaan penkereisiin ja massanvaihdon täyttöihin. 6.7 Vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan ja kulttuuriarvoihin Joiltain osin vaikutukset maisemaan ovat väistämättömiä, mutta ne on pyritty pitämään mahdollisimman pieninä. Vanha tielinjaus suoristuu ja muuttuu tasaisemmaksi. Leikkauksissa sivuojat on pidetty mahdollisimman pieninä syvien sivuojien ja suurten leikkausluiskien välttämiseksi. Maaleikkaukset,

17 17 pengerrykset ja tien poikkileikkauksen leventyminen aiheuttavat kuitenkin muutoksia maisemaan. Vaikutuksia maisemaan pyritään vähentämään säästämällä puustoa ja yksittäisiä maisemapuita sekä siistimällä metsiköiden reunat. Luiskat ja tien reuna-alueet nurmetetaan ja hoidetaan niittymäisinä. 6.8 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen Tehtävät tiejärjestelyt parantavat liikenteen sujuvuutta, turvallisuutta ja lyhentävät matka-aikaa. 6.9 Kiinteistövaikutukset Tiealue lunastetaan suunnittelualueella lopullisen tierakenteen vaatimassa laajuudessa. Tiealueen raja on esitetty suunnitelmakartoilla. Lisäksi varataan laskuoja-alueita. Alueen maanomistus on kirjattu maanomistajaluetteloon (1.4T) ja uudet tiealueen sekä laskuoja-alueiden rajat esitetään suunnitelmakartoilla (3T ) Yhteiskuntataloudelliset vaikutukset Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 2.4 milj. (alv 0 %) (MAKUindeksi 107,2 (2005 = 100), sis. yhteiskustannukset 38 %, alv = 0 %). Kustannusarvio on esitetty asiakirjassa 1.5T Rakentamisen aikaiset vaikutukset Työnaikaisia järjestelyjä joudutaan tekemään, mutta vaikutukset ovat väliaikaisia ja vähäisiä. Rakentaminen voi aiheuttaa tilapäisiä maisema-, melu-, tärinä- ja pölyhaittoja. Väliaikaiset liikennejärjestelyt hidastavat liikennettä ja saattavat heikentää liikenneturvallisuutta. Maankaivutyössä tulee ottaa huomioon muinaismuistolain 14, jonka mukaisesti kaivutyöt tulee pysäyttää, mikäli maata kaivettaessa löytyy merkkejä kiinteästä muinaisjäännöksestä. Löydöistä tulee ottaa viipymättä yhteys Kymenlaakson maakuntamuseoon tarvittavien jatkotoimenpiteiden arvioimista varten.

18 18 7 HANKKEEN YHTEYDESSÄ RAKENNETTAVAT VE- SIVÄYLÄT JA LASKUOJAT SEKÄ JOHTOJEN JA LAITTEIDEN SIIRROT 7.1 Laskuojat Hankkeessa on tarvetta varata laskuoja-alueita. Alueet on esitetty suunnitelmakartoilla 7.2 Johto- ja laitesiirrot Suunnittelualueella olevat muiden omistamat johdot ja laitteet on esitetty suunnitelman osassa C. Alueen johto- ja laiteomistajilta pyydetään tiesuunnitelmassa esitetyistä ratkaisuista lausunnot. 8 HANKKEEN TOTEUTTAMISEN VAATIMAT LUVAT JA SOPIMUKSET Suunnitelma ei sisällä erillisiä lupia eikä sopimuksia.

19 19 9 HYVÄKSYMISEHDOTUS JA JATKOTOIMENPITEET Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus esittää tiesuunnitelman hyväksyttäväksi seuraavasti: Maantiet Maantie Tie ja paaluväli Pituus, m Poikkileikkaus ja päällyste Kartta Mt375 plv /6 PAB 3T-1 5 Maantien 375 korkeusasemat on ilmoitettu graafisella tarkkuudella pituusleikkauksessa 5T Tiealue Tien rakentamista varten hyväksytään ja otetaan haltuun suunnitelmakarttoihin graafisella tarkkuudella merkitty alue Näkemä- ja suoja-alueet Asemakaavoittamattomilla alueilla rakentamista rajoittavina alueina osoitetaan suunnitelmakarttojen mukaiset liittymien näkemäalueet ja maantien suoja-alueet. Maantien 375 suoja-alue ulotetaan 20 metrin etäisyydelle tien mittalinjasta. Näkemä- ja suoja-alueet jäävät maanomistajan omistukseen. Suoja- ja näkemäalueilla on voimassa rakentamiskielto. Perustelluista syistä Kaakkois-Suomen ELY-keskus voi antaa luvan poiketa tästä rakentamisrajoituksesta. Suoja-alueella ennestään oleva rakennus saa jäädä paikoilleen, ellei sitä ole esitetty purettavaksi suunnitelmakartassa Teiden hallinnolliset järjestelyt Tiesuunnitelmassa ei esitetä nykyiselle tieverkolle hallinnollisia muutoksia. Nykyinen syrjään jäävä maantien 375 tiealue lakkaa rakentamistoimenpiteiden jälkeen tiealueena Yksityistieliittymät ja maatalousliittymät maanteille Yksityistieliittymät ja maatalousliittymät maantielle 375 esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti: Yksityistieliittymät maantielle Tunnus Sijainti (M1 pl.) Käyttötarkoitus Kartta Y1 M1 pl. 268 oik. - 3T-1 Y2 M1 pl.511 vas. - 3T-1 Y3 M1 pl. 692 vas. - 3T-1 Y4 M1 970 vas. - 3T-1 Y5 M1 984 oik. - 3T-1 Y6 M oik. - 3T-1

20 20 Y7 M oik. - 3T-1 Y8 M vas - 3T-1 Y9 M vas. - 3T-1 Y10 M oik. - 3T-1 Y11 M vas. - 3T-1 Y12 M vas. - 3T-1 Y13 M vas. - 3T-1 Y14 M vas. - 3T-1 Y15 M oik. - 3T-1 Y16 M oik. - 3T-1 Y17 M oik. - 3T-1 Y18 M vas. - 3T-1 Y19 M oik. - 3T-1 Y20 M vas. - 3T-1 Y21 M oik. - 3T-1 Y22 M vas. - 3T-2 Y23 M vas. - 3T-2 Y24 M oik. - 3T-2 Y25 M vas. - 3T-2 Y26 M oik. - 3T-2 Y27 M oik. - 3T-3 Y28 M vas. - 3T-3 Y29 M vas. - 3T-3 Y30 M oik. - 3T-3 Y31 M oik. - 3T-3 Y32 M vas. - 3T-3 Y33 M oik. - 3T-3 Y34 M oik. - 3T-3 Y35 M oik. - 3T-3 Y36 M oik. - 3T-3 Y37 M oik. - 3T-3 Y38 M vas. - 3T-3 Y39 M oik. - 3T-4 Y40 M oik. - 3T-4

21 21 Y41 M oik. - 3T-4 Y42 M vas. - 3T-4 Y43 M vas. - 3T-4 Maatalousliittymät on esitetty ohjeellisina suunnitelmakartoilla. Uusien, edellä mainitusta poikkeavien liittymien perustaminen maantielle sekä nykyisten liittymien käyttötarkoituksen muuttaminen on mahdollista ainoastaan liittymälupahakemuksella. Suunnitelmakartoilla on esitetty yksityisten teiden tiealueet graafisella tarkkuudella. Nykyisiä maantien liittymiä katkaistaan seuraavasti: Katkaistavat yksityisten teiden liittymät Sijainti (M1 pl.) Korvaava yhteys Kartta M1 pl oik. Y7 3T-1 M1 pl vas. Y8 3T-1 M1 pl vas. Y8 3T-1 M1 pl oik. Y7 3T-1 M1 pl oik. Y10 3T-1 Muut yksityisten teiden liittymiä ja maatalousliittymiä koskevat asiat: Valtio rakentaa liittymät ja yksityiset tiet sekä katkaisee päätöksen vastaiset liittymät kustannuksellaan Laskuoja-alueet Laskuojat on esitetty suunnitelmakartoilla. Ne tehdään oheisen taulukon mukaisesti. Laskuojat Tunnus Sijainti (V3 pl.) Pituus, m Kartta L1 M1 pl 222 oik. 31 3T-1 L2 M1 pl 351 oik. 15 3T-1 L3 M1 pl 579 oik. 37 3T-1 L4 M1 pl 960 oik. 13 3T-1 L5 M1 pl 1486 oik. 10 3T-1 L6 M1 pl 1844 vas. 31 3T-1 L7 M1 pl 2522 vas. 20 3T-2 L8 M1 pl 3064 vas. 13 3T-2 L9 M1 pl 3186 vas. 15 3T-2 L10 M1 pl 3349 vas. 20 3T-2 L11 M1 pl 4442 oik. 23 3T-3 L12 M1 pl 6652 oik. 21 3T-4 Hyväksytyn tiesuunnitelman perusteella tienpitäjällä on pysyvä käyttöoikeus

22 22 ojaan ja oikeus liikkua merkityllä alueella. 9.2 Jatkotoimenpiteet Tiesuunnitelmavaihetta seuraa rakennussuunnitelman laatiminen. Rakennussuunnitelma sisältää yksityiskohtaiset piirustukset ja työtapaohjeet rakennustyötä varten. Hankkeen rakentaminen pyritään toteuttamaan vuoden 2018 aikana..

23 23 10 SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHTEYSHENKILÖT Tiesuunnitelma on laadittu Kaakkois-Suomen Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) toimeksiannosta. Suunnitelman on laatinut Finnmap Infra Oy. Lisätietoja suunnitelmasta antavat: Vesa Savola, Kaakkois-Suomen ELY-keskus PL puh Markku Pienimäki, Finnmap Infra Oy PL 114, Helsinki puh ssa 24. päivänä toukokuuta 2017 Vesa Savola Kaakkois-Suomen ELY-keskus Markku Pienimäki Finnmap Infra Oy

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV 0-2500 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 30.9.2016 2 (5) Valtatie

Lisätiedot

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille Liikennevirasto Tieosasto Opastinsilta 12A 00521 HELSINKI TIESUUNNITELMAN 3.2.2017 Maantien 969 Nellimintien parantaminen, Inari Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää asiakohdassa mainitun

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen Päätösehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 1 Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen PÄÄTÖSEHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI Maantiet: Tie ja paaluväli

Lisätiedot

RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO

RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO 1/9 1.2T RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO 20.8.2015 Tiesuunnitelma 2/9 1. HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Hanke perustuu yleissuunnitelmaan 2008 Valtatien 4 keskikaiteellinen

Lisätiedot

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013 1.2T SUNNANÅN SILTA MAANTIELLÄ 12055, KEMIÖNSAARI 18.11.2013 Varsinais-Suomen ELY-keskus Sisältö 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT... 3 1.1 Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun; kaavoitukseen

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

Maantien 723 parantaminen välillä Rannanjärvi - Kiistola, Kauhava. Tiesuunnitelmaselostus

Maantien 723 parantaminen välillä Rannanjärvi - Kiistola, Kauhava. Tiesuunnitelmaselostus 1.1T Maantien 723 parantaminen välillä Rannanjärvi - Kiistola, Kauhava Tiesuunnitelmaselostus 15.8.2014 Muutos A Insinööritoimisto Kolmostie Oy. Rakennusten purkamiset poistettu. Tekstit päivitetty vastamaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

Kantatien 77 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Kinnulanlahti - Siilinjärven kunnan raja, Kuopio. Tiesuunnitelmaselostus 1.2T

Kantatien 77 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Kinnulanlahti - Siilinjärven kunnan raja, Kuopio. Tiesuunnitelmaselostus 1.2T Kantatien 77 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Kinnulanlahti - Siilinjärven kunnan raja, Kuopio Tiesuunnitelmaselostus 1.2T 2 Sisältö 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT... 4 1.1 Suunnittelukohteen

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Maantien parantaminen Kimolan kanavan kohdalla, Kouvola. Tiesuunnitelma 1.6T-4 Suunnitteluperusteet Suunnitteluperusteet.

Maantien parantaminen Kimolan kanavan kohdalla, Kouvola. Tiesuunnitelma 1.6T-4 Suunnitteluperusteet Suunnitteluperusteet. Maantien 14550 parantaminen Kimolan kanavan Suunnitteluperusteet sivu 1/6 Suunnitelman kohteen yleisesittely Kimolan kanavan ylittävän maantien 14550 (Eiraskanmutka) parantamiskohde on hyvin suppea ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Tiesuunnitelman sisällysluettelo 29.5.2015 Tiesuunnitelmien yleisesite Hankekortit 29.5.2015 1.2T Tiesuunnitelmaselostus 29.5.2015 1.3T Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS

YLEISÖTILAISUUS MAANTIEN 16685 PALOKANORREN PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE - RITOPOHJANTIE, JYVÄSKYLÄ. TIESUUNNITELMA. SUUNNITTELUKOHTEEN SIJAINTI SUUNNITTELU KOHDE SIJAITSEE NOIN 7KM PÄÄSSÄ JYVÄSKYLÄN KESKUSTASTA

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

1.2T KAARINA - KORPPOO MT 180 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN MITTALASIN-, TROLLGÅRDAN- JA KÅRKULLAN YKSITYISTEIDEN LIITTYMIEN ALUEILLA, PARAINEN

1.2T KAARINA - KORPPOO MT 180 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN MITTALASIN-, TROLLGÅRDAN- JA KÅRKULLAN YKSITYISTEIDEN LIITTYMIEN ALUEILLA, PARAINEN 1.2T KAARINA - KORPPOO MT 180 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN MITTALASIN-, TROLLGÅRDAN- JA KÅRKULLAN YKSITYISTEIDEN LIITTYMIEN ALUEILLA, PARAINEN Tiesuunnitelmaselostus Turku 2013 Tiesuunnitelmaselostus

Lisätiedot

Maantien 375 parantaminen välillä Saittara Enäjärvi, Kouvola

Maantien 375 parantaminen välillä Saittara Enäjärvi, Kouvola LUOTTAMUKSELLINEN Maantien 375 parantaminen välillä Saittara Enäjärvi, Kouvola Turvallisuusselvitys 2017 Turvallisuusselvitys 24.5.2017 Turvallisuusselvitys 24.5.2017 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Kohteen

Lisätiedot

Tiesuunnitelmaselostus

Tiesuunnitelmaselostus 1.2T Maanteiden 362 ja 3622 kevyen liikenteen väylä Iitin kirkonkylän kohdalla, Iitti Tiesuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Maanteiden 362 ja 3622

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola 25.8.2011 1 (7) Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola Tiesuunnitelman ja rakennussuunnitelman laatiminen Poikkileikkausvaihtoehtojen vertailu VE A ja VE D,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

SUUNNITELMASELOSTUS. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1.2T Lapin ELY- keskus, Liikenne ja infrastruktuuri vastuualue

SUUNNITELMASELOSTUS. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1.2T Lapin ELY- keskus, Liikenne ja infrastruktuuri vastuualue Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1.2T Lapin ELY- keskus, Liikenne ja infrastruktuuri vastuualue Maantien 944 Autti Kemijärvi parantaminen Karsimusperän sillan kohdalla, Kemijärvi Tiesuunnitelma

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

Tiesuunnitelmaselostus

Tiesuunnitelmaselostus 1.2T Maanteiden 3501 ja 14535 kevyen liikenteen väylä Purolan kohdalla, Pyhtää Tiesuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Tiesuunnitelma Genimap Oy, Lupa L4356 Maantien 19514 Tulppio - Ainijärvi lakkauttaminen, Savukoski Tiesuunnitelman sisällysluettelo Osa A Yleiset

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Vt 9 Tampere Orivesi YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Arvioinnin työohjelma: ohjaa vaikutusarviointien tekemistä Välittää tietoa: hankkeen suunnittelun vaihtoehdoista tutkittavista vaihtoehdoista

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

1.2T Mt 369 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Kääpälä Tuohikotti, Kouvola

1.2T Mt 369 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Kääpälä Tuohikotti, Kouvola Mt 369 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Kääpälä Tuohikotti, Kouvola Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2012 Tiesuunnitelmaselostus 2(12) TIESUUNNITELMASELOSTUS

Lisätiedot

Tiesuunnitelmaselostus

Tiesuunnitelmaselostus 1/14 1.2T Valtatien 8 liittymäjärjestelyt Pyhäjoen keskustan kohdalla 31.12.2012 Tiesuunnitelmaselostus 2/14 SISÄLTÖ 1. HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖTIEDOT JA PERUSTELUT... 3 1.1. HANKKEEN LIITTYMINEN MUUHUN

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Kuntatekniikka YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 YLEISSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarviot 2 2 MITOITUS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN ÄÄNEKOSKEN KOHDALLA, TIESUUNNITELMA, ÄÄNEKOSKI

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN ÄÄNEKOSKEN KOHDALLA, TIESUUNNITELMA, ÄÄNEKOSKI VALTATIEN 4 PARANTAMINEN ÄÄNEKOSKEN KOHDALLA, TIESUUNNITELMA, ÄÄNEKOSKI TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA ANNA ELF 20.6.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Tiesuunnitelman lähtökohdat, perustiedot ja

Lisätiedot

MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT

MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT 1 SISÄLTÖ Nykytilanneanalyysi 3-8 Suunnitelmavaihtoehdot ja niiden toimivuus 9-16 LIITTEET Vaihtoehtojen suunnitelmakartat ja tyyppipoikkileikkaukset

Lisätiedot

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA Hankkeen taustaa Hanke on osa EU:n Itämeriohjelman Keskipohjolan kuljetuskäytävän

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa

VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa TIESUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO, OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Kansilehti Sisällysluettelo Tiesuunnitelman

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA LAURI HARJULA 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lähtökohdat, perustiedot ja yleiskartta Tieratkaisujen

Lisätiedot

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus,

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, 64 Valtatie 8 välillä Raisio-Nousiainen LÄHTEET LÄHTEET Biota BD Oy 2003: Raision liito-oravaselvitys Brusila Heljä. Vt 8 Raisio-Nousiainen. Muinaisjäännösinventointi 2004. Turun maakuntamuseo. Matinkainen

Lisätiedot

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA 5.4.2016 KANGASALA TYÖPAJAN OHJELMA 17.15 Kahvi 17.30 Tervetuloa; Tero Haarajärvi Suunnittelutilanne; Arto Viitanen Alustavat vaikutusarvioinnit; Jari Mannila

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

ESPOONVÄYLÄN VAIHTOEHDOT

ESPOONVÄYLÄN VAIHTOEHDOT ESPOONVÄYLÄN VAIHTOEHDOT ESPOONVÄYLÄ KESKUSPUISTO TUTKITTUJA VAIHTOEHTOJA LÄNTINEN LINJAUS- VAIHTOEHTO (FCG 2013) ITÄINEN LINJAUS- VAIHTOEHTO (Sito 2016) VERTAILTAVAT VAIHTOEHDOT ITÄINEN VE LÄNTINEN

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä o Kehittyvälle elinkeinoelämälle o Toimivalle ja turvalliselle liikenteelle o Hyvälle elinympäristölle ja kestävälle kehitykselle ELY-keskus avaa

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS 14.06.2013 Sivu 2 / 5 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 3 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT... 3 4. MITOITUS... 4 5. LIITTYMINEN OLEVAAN TIEVERKKOON...

Lisätiedot

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Liperin kunta Marko Tikkanen, Matti Romppanen Luonnos 26.5.2017 Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA LAURI HARJULA 3.6.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lähtökohdat, perustiedot ja yleiskartta Tutkitut eritasoliittymien

Lisätiedot

5 TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT

5 TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT Ympäristövaikutusten arviointimenettely 31 5 Toimenpiteiden suunnittelulla tähdätään kohdassa 1.1 selostettujen liikenteellisten ja ympäristöllisten ongelmien poistamiseen. Suunnittelun ja vaikutusten

Lisätiedot

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS INSINÖÖRITOIMISTO e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 2017 TALMAN OSAYLEISKAAVA-ALUE SIPOO KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN

Lisätiedot

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Hankealue Asutus Hankealue sijoittuu metsätalouskäytössä olevalle haja-asutusalueelle Reunan pientaloalue sijaitsee lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä hankealueen

Lisätiedot

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen Esittelytilaisuus 3.6.2014 Rauno Tuominen HOLLOLAN KUNTA LAHDEN KAUPUNKI Yleisötilaisuuden ohjelma Klo 17.00 Tervetuloa ja avaus ELY-keskuksen

Lisätiedot

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 12.9.2016 Yleiskartta 2 Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Tavoitteena on korvata nykyinen silta uudella kiinteällä yhteýdellä Lähtökohtana on,

Lisätiedot

Mt 378 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Taavetti - Perälä, Luumäki

Mt 378 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Taavetti - Perälä, Luumäki Tiesuunnitelmaselostus Mt 378 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Taavetti - Perälä, Luumäki Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2014 Tiesuunnitelmaselostus

Lisätiedot

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma LIITTEET LIITTEET LIITE 1: Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta (23.6.2008) LIITE 2: Hankekortti LIITE 3 MELUTARKASTELU:

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

Mt 6922 parantaminen rakentamalla Koskitien/Oikotien kiertoliittymä, Jalasjärvi. Tiesuunnitelma

Mt 6922 parantaminen rakentamalla Koskitien/Oikotien kiertoliittymä, Jalasjärvi. Tiesuunnitelma Mt 6922 parantaminen rakentamalla Koskitien/Oikotien kiertoliittymä, Jalasjärvi Tiesuunnitelma Mt 6922 parantaminen rakentamalla Koskitien/Oikotien kiertoliittymä, Jalasjärvi Tiesuunnitelma Mt 6922 parantaminen

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Tilanvaraussuunnitelma Päivämäärä 7.12.2016 Viite 1510030125 HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Päivämäärä 7.12.2016 Laatija

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

Kunta: Liminka. Isoniityn uusjako. Ängesleväjoen pohjoispuolen viljelystiesuunnitelma. Suunnitelmaselostus. Nykytilanne

Kunta: Liminka. Isoniityn uusjako. Ängesleväjoen pohjoispuolen viljelystiesuunnitelma. Suunnitelmaselostus. Nykytilanne Kunta: Liminka Isoniityn uusjako Ängesleväjoen pohjoispuolen viljelystiesuunnitelma Suunnitelmaselostus Nykytilanne Ängeslevän joen pohjoispuolen viljelystie liittyy maantiehen(ouluntie) numero 847. Nykyinen

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma 10.4.2012 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELYSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 15.02.2017 Sivu 1 / 1 4219/2016 10.03.01 20 Lausunnon antaminen tiesuunnitelmasta maantien 120 (Vihdintie) parantaminen maanteiden 1324 ja 11365 liittymän kohdalla Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA VT12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YLEISSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA 15.6.2016 PITKÄJÄRVEN KOULU, KANGASALA YVA-SELOSTUSEN 1. TILAISUUDEN

Lisätiedot

Ylämaantien (mt3864) kevyen liikenteen järjestelyt välillä Harjuntie - Kuuselankaari

Ylämaantien (mt3864) kevyen liikenteen järjestelyt välillä Harjuntie - Kuuselankaari 1(19) 1.2 T 28.6.2013 Ylämaantien (mt3864) kevyen liikenteen järjestelyt välillä Harjuntie - Kuuselankaari Tiesuunnitelma Tiesuunnitelma 28.6.2013 3 Sisältö 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT

Lisätiedot

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Tarkastus Päivämäärä 3.4.2010 Laatija Jouni Lehtomaa Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Valtatien

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS 2.9.2015 2 TOIMEKSIANTO JA SELVITYSALUEEN SIJAINTI Toimeksiannosta olemme laatineet alikulkuselvityksen Harsun työpaikkaalueen kaavaluonnoksen perusteella. Toimeksiantajana

Lisätiedot

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 849/10.03.01.00/2013 390 Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv historia Kaupunginvaltuusto 2.9.2013

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia jotka kohdistuvat (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lisätiedot

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: FINNMAP Infra Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartta... 4 Vanhat

Lisätiedot

Pornaisten kunta LASKELMASELOSTUS. Mt 1493 parantaminen Parkkojan koulun kohdalla PROJEKTINRO 5293

Pornaisten kunta LASKELMASELOSTUS. Mt 1493 parantaminen Parkkojan koulun kohdalla PROJEKTINRO 5293 Pornaisten kunta Mt 1493 parantaminen Parkkojan koulun kohdalla LASKELMASELOSTUS Geotekniset laskelmat ja päällysrakenteen mitoitus 22.2.2016 PROJEKTINRO 5293 Sipti Infra Oy Latokartanontie 7A, 00700 Helsinki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ YVA JA YLEISSUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUS 15.12.2016 YLEISÖTILAISUUDEN OHJELMA Tervetulosanat, YVA-menettelyn esittely / Petri Hiltunen (10 min) Hankkeen esittely

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Jylhänniemen asemakaavan liikenteen esiselvitys

Jylhänniemen asemakaavan liikenteen esiselvitys Karttunen Matti 3.10.2016 Jylhänniemen asemakaavan liikenteen esiselvitys Liikennettä tuottavan maankäytön nykytilanne ja sen ohjaaminen ympäröivään liikenneverkkoon Tällä hetkellä Jylhännimen alueella

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto Tekninen lautakunta 20 07.03.2017 Kunnanhallitus 54 20.03.2017 Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto 797/10.03.01.01/2016 Tekninen lautakunta 07.03.2017

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 390 15.12.2014 Asianro 849/10.03.01.00/2013 9 Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista historia

Lisätiedot

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki.

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (8) Päiväys 1.2.2013 LAIHIANRANNAN ASEMAKAAVA 41 LAIHIA ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. Tekninen toimi Kaavoitus PL 38,

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Suunnitelmien sisältö ja esitystapaohjeet

Suunnitelmien sisältö ja esitystapaohjeet Suunnitelmien sisältö ja esitystapaohjeet Mitä muutoksia ja mitä on tekeillä? 25.10.2016 Esityksen sisältö Maantielain muutokset Yleissuunnittelu TIEH 2100043-07 Tiesuunnitelma TIEH 2100060-09 Suunnitelmien

Lisätiedot

Vesangantien (Mt ja mt 6015) kevyen liikenteen järjestelyt välillä Ruokkeentie - Raviraitti, Jyväskylä ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Vesangantien (Mt ja mt 6015) kevyen liikenteen järjestelyt välillä Ruokkeentie - Raviraitti, Jyväskylä ALUEVARAUSSUUNNITELMA Vesangantien (Mt 16684 ja mt 6015) kevyen liikenteen järjestelyt välillä Ruokkeentie - Raviraitti, Jyväskylä ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Kaapeleiden sijoittaminen jyrkkäluiskaisen tien varressa Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Jyrkkäluiskaisella tiellä kaapelipaikat voidaan täyttää seuraavasti:

Lisätiedot

Kevyen liikenteen väylä ja liikenneturvallisuusjärjestelyt Eriksnäsintielle (mt 11687), Sipoon. Aluevarausselvitys ALKUSANAT

Kevyen liikenteen väylä ja liikenneturvallisuusjärjestelyt Eriksnäsintielle (mt 11687), Sipoon. Aluevarausselvitys ALKUSANAT Kevyen liikenteen väylä ja liikenneturvallisuusjärjestelyt Eriksnäsintielle (mt 11687), Sipoon ALKUSANAT Eriksnäsintien (mt 11687) aluevarausselvitys on Sipoon kunnan hanke, jonka tavoitteena on löytää

Lisätiedot

Tietoa tiensuunnitteluun nro 43

Tietoa tiensuunnitteluun nro 43 Tietoa tiensuunnitteluun nro 43 Julkaisija: Tielaitos Tie- ja liikennetekniikka 17.5.1999 LOIVLUISKISTEN TEIEN KUIVTUS Johdanto Perinteisistä luiskakaltevuuksista (1:1,5 ja 1:3) ollaan siirtymässä loivempiin

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 3697 SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET 1 2. TUTKIMUSTULOKSET 1 2.1 Rakennuspaikka

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.4.2016 Viite 1510026179 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 2 5 6 5 7 7 1. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si 3 3.a Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 1. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö paaluperustus 5-12m kadut, pihat mahd. kalkkipilarointi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (6) 232 Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helsingin Sataman meriläjityksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Viite:

Lisätiedot

Tiesuunnitelmaselostus

Tiesuunnitelmaselostus TIESUUNNITELMASELOSTUS 1 (17) selostus 1 Hankkeen tausta, lähtökohdat ja perustelut 2 1.1 Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet 2 1.2 Tien nykytila ja ongelmat sekä arvio ongelmien kehittymisestä 3 1.3 Aikaisemmat

Lisätiedot

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Erika Helin 10.6.2014 Suunnittelun tavoitteet ja eteneminen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Itä-Immanen Vaihe 2 LIITE 5 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS

Itä-Immanen Vaihe 2 LIITE 5 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS LIITE 5 Naantalin kaupunki Ympäristövirasto Yhdyskuntatekniikka 82120192/1 Itä-Immanen Vaihe 2 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS 03.10.2008

Lisätiedot