Olli Savela, yliaktuaari, Tilastokeskus Miksi rikkaassa maassa on nälkäisiä ja hyvinvointivaltion rakenteita puretaan?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Olli Savela, yliaktuaari, Tilastokeskus Miksi rikkaassa maassa on nälkäisiä ja hyvinvointivaltion rakenteita puretaan?"

Transkriptio

1 Yhteenveto Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän pidetyn työelämäverkoston seminaarin alustuksista. Tekstin on alustajien diaesitysten pohjalta kirjoittanut Ritva Pitkänen/ V Liitteenä on määritelmiä joukosta alustuksissa esiintyviä käsitteitä. Määritellyt käsitteet on tekstissä kursivoitu käsitteen esiintyessä ensimmäisen kerran. Olli Savela, yliaktuaari, Tilastokeskus Miksi rikkaassa maassa on nälkäisiä ja hyvinvointivaltion rakenteita puretaan? Tulonjaossa tapahtuneet muutokset Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on tasoittanut kansalaisten välisiä tuloeroja. Tässä keinoina on ollut progressiivinen tuloverotus ja sosiaaliset tulonsiirrot. Kotitalouksien väliset tuloerot laskivat vuodesta 1966 alkaen, erityisen voimakkaasti ajanjaksolla luvun alun laman jälkeen tapahtui käänne ja tuloerot ovat kasvaneet. Diassa 2 esitetään tuloerojen kehitys gini-kertoimella mitattuna vuodesta 1966 alkaen. Tuloerot olivat vuonna 2007 jo lähes vuoden 1966 tasolla.

2 Tuloerojen kasvu on johtanut siihen, että pienimmän tulokymmenyksen osuus kaikkien kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista on laskenut ja suurituloisimman osuus noussut. Kaikkein suurituloisimman kansanosan (1%) reaaliset tulot ovat kasvaneet noin kuusinkertaisesti enemmän kuin pienituloisimman kymmenyksen.

3 Suomi jää tuloeroilla mitaten jälkeen muista pohjoismaista. Miksi tuloerot ovat kasvaneet? Tuloerojen kasvuun vaikuttaa voimakkaimmin pääomatulojen kasvu. Rikkaimmat kotitaloudet saavat paljon pääomatuloja. Pääomatulojen kasvuun taas vaikuttaa useampi tekijä.

4 Taustalla on kansantulon jakautumisen muuttuminen 1990-luvun alun laman jälkeen niin, että yritysten voittojen osuus kansantulosta on noussut ja palkkojen osuus pienentynyt.

5 Kasvaneista voitoista maksetaan enemmän pääomatuloihin kuuluvia osinkoja kuin aikaisemmin. Osinkoja maksetaan enemmän kuin aikaisemmin sekä euromääräisesti että suhteessa voittoihin voitoista suurempi osa maksetaan omistajille osinkoina kuin aikaisemmin. Vuoden 1993 verouudistus myös kannusti yrityksiä ja niiden omistajia muuttamaan palkkatuloja pääomatuloiksi (muuntamiseen on mahdollisuuksia muissa kuin pörssiyhtiöissä eli ns. perheyhtiöissä ja yhden miehen yhtiöissä). Verouudistus kannusti myös maksamaan osinkoja niiden edullisen verokohtelun vuoksi. Vuonna 1993 säädettiin pääomatuloille tasavero aikaisemman progressiivisen verotuksen tilalle. Myös muut veromuutokset ovat suosineet suurituloisia. Tuloverojen alennukset ovat lieventäneet progressiota ja alentaneet veroja enemmän suurituloisilla kuin pienituloisilla. Sosiaaliturvan varassa elävien tulojen kehitys on jäänyt jälkeen ansiotulojen kehityksestä. Kun lasketaan yhteen sekä välittömät että välilliset verot (kuten tuotteiden ja palveluiden hinnassa maksettava arvonlisävero), maksoi pienituloisin kymmenys vuonna 2006 veroja yhteensä 27 prosenttia tuloistaan ja suurituloisin kymmenys 39 prosenttia, joten verotuksemme ei kokonaisuutena ole enää kovinkaan progressiivinen. Vielä vuonna 1990 vastaavat veroasteet olivat 26 ja 43 prosenttia. Kolmen pienituloisimman kymmenyksen verorasitus on kasvanut ja muiden keventynyt, eniten suurituloisimpien. Suomi on siirtymässä tasaveron suuntaan (seminaarin jälkeen päivitetty tieto). Avokätinen osinkojen maksu on myös nostanut yhtiöiden pörssikursseja. Tämän tuloksena suurituloisten saamat osakekursseihin sidotut optiotulot ja osakkeiden myyntivoitot ovat kasvaneet.

6 Dia 10 kertoo, kuinka paljon osinkotulot ja myyntivoitot vaikuttavat tuloerojen kasvuun. Kun tuloeroja mittaava gini-kerroin sai arvon 28,4 vuonna 2004, niin 4,5 yksikköä eli noin 16 % tästä johtui brutto-osingoista (osingot joista ei ole vähennetty niistä maksettuja veroja). Lisälukemistossa Riihelä-Sullström-Suoniemen artikkeli ja Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilaston julkaisu käsittelevät tätä asiaa enemmän. Hallitus kehuskelee nyt tuloerojen supistumisella. Suurituloisimpien tulo-osuuden lasku vuonna 2009 selittyy rikkaimman prosentin pääomatulojen pienentymisestä laman oloissa, ei hallituksen toimenpiteistä (seminaarin jälkeen päivitetty tieto).

7 Julkisen sektorin rahapula ja verotus Hyvinvointivaltio ei enää jaa tuloja samalla tavalla uudelleen kuin aikaisempina vuosikymmeninä. Julkisen sektorin maksamat eläkkeet ja muut sosiaalietuudet eivät ole kasvaneet palkkatulojen ja pääomatulojen tahdissa. Syyksi sille, että sosiaalietuuksia ja muita julkisen sektorin menoja leikataan, esitetään ns. kestävyysvajetta (dia 11). Nyt on säästettävä, jotta varat tulevaisuudessa riittäisivät kasvavien eläkkeiden ja hoivamenojen maksuun. Vaikka Suomi kansantulolla mitaten oli vuonna 2008 rikkaampi kuin koskaan, eivät rahat tahdo riittää köyhille. Leipäjonoja on ihmetelty ulkomaita myöten. Leikkauspuheiden ohessa valitellaan julkisen sektorin velkaantumista. Dioissa on esitetty julkisen sektorin nettovelkaantumista. Nettovelkaantuminen saadaan, kun veloista vähennetään rahoitussaamiset (osakkeet, arvopaperit ja rahavarat). Koko julkisen sektorin rahoitussaamiset ovat yli kaksinkertaiset verrattuna julkisen sektorin velkoihin. (dia 12).

8 Tämä johtuu pääasiassa työeläkelaitosten sijoitusvarallisuudesta. Valtiolla on enemmän velkaa kuin rahoitussaatavia (dia 13), mutta valtion nettovelka on vähäinen. Tosin valtion rahoitusvarat ovat pääasiassa valtion omistusosuuksia yhtiöissä (dia 14). Nämä rahoitusvarat voitaisiin muuttaa käteiseksi myymällä valtion omistusosuudet yhtiöissä, mutta se ei muista syistä ole järkevä ratkaisu.

9 Valtion talous on ollut voimakkaasti alijäämäinen vuosina, jolloin julkisia varoja on tarvittu poikkeuksellisen paljon (dia 15, 1990-luvun alkuvuodet, työttömyysmenot) ja verotulot ovat laman takia supistuneet. Sosiaaliturvarahastot eli työeläkelaitokset ovat olleet ylijäämäisiä, tästä Pertti Honkasen alustuksessa lisää. Koko julkisen sektorin yhteenlaskettu alijäämä on ollut vähäinen. Diassa 16 esitetään Hetemäen verouudistusta pohtineen komitean väliraportissa esitettyjä ehdotuksia. Ehdotuksissa on positiivista osinkoverotuksen kiristäminen. Muuten ehdotukset lisäävät pienituloisten verokuormaa nostamalla välillisiä veroja (arvonlisävero). Yhteisöverokannan alentamisehdotus jatkaa sitä politiikkaa, jolla nykyiseen tilanteeseen on tultu.

10 Kansalaisten etuja ajavia veromuutoksia esitetään dioissa 17 ja 18.

11 Veroehdotusten merkitystä havainnollistetaan diassa 19. Siinä on laskettu, paljonko kunnat saisivat verotuloja lisää, jos pääomatuloille säädettäisiin kunnallisvero. Kuntien tästä saamat verotulot kattaisivat kuntien alijäämät (ks. dia 15.)

12 Pertti Honkanen, johtava tutkija, Kela Aineistoa keskusteluun finanssipolitiikasta: tuloverotus ja eläkkeet diat Aluksi Honkanen esitteli käyttämiään termejä, ks. diat 2 ja 5.

13 Tuloverohelpotukset ovat olleet valtion budjettipolitiikan keskeinen osa vuosina (diat3 ja 4).

14 Näinä vuosina on tehty hallituksen virallisten perustelujen mukaan ( hallituksen esitykset eduskunnalle) yhteensä 12,4 miljardin euron veronkevennykset ansiotulojen (palkkatulot ja eläkkeet) verotukseen (dia 6).

15 Puolet näistä on tehty sosiaalidemokraattien (Lipponen) johtaessa hallitusta ja puolet keskustan pääministerikausilla (Vanhanen). Tänä aikana verotilastoista laskettava ansiotulojen veroaste on laskenut viisi prosenttiyksikköä ja verotulojen menetys olisi n. 5 mrd.. (diat 7 ja 8).

16 Tähän tilastoista seuraan laskettavaan veroasteen laskuun vaikuttaa väestö- ja tulorakenteen muutos, tulojen kasvu ja verolainsäädännön muutokset. Honkanen on selvittänyt nimenomaan verolainsäädännön muutoksen vaikutukset verojen määrään (diat 9-11). Laskelmissa on tulot pidetty ennallaan ja sovellettu näihin tuloihin eri vuosien veroperusteita kuluttajahintaindeksillä korjattuina. Jos veroperusteisiin olisi tehty vain inflaatiotarkistukset, verotulot ansiotuloista olisivat vuonna ,8 mrd. suuremmat kuin ne ovat (dia 10).

17 Ansiotasoindeksiä käyttämällä tulot olisivat vastaavasti 7 mrd. euroa suuremmat (dia 11). Johtopäätös tästä on, että verolainsäädännön muutoksilla on pienennetty verotuloja paljon enemmän kuin suoraan verotilastoista voidaan laskea. Molemmilla tavoilla laskettuna verotuksen muutokset ovat kasvattaneet tuloeroja. Alimman tulokymmenyksen verot ovat pienentyneet vähemmän kuin verot keskimäärin ja ylempien tuloluokkien verot ovat keventyneet keskimääräistä enemmän. (dia 12).

18 Dia 13 kertoo, että verolakien muutokset ovat kasvattaneet tuloeroja. Diassa 14 Honkanen esittelee Hetemäen verotyöryhmän esityksiä.

19 Yhteenvedossa diassa 15 todetaan, että tuloverohelpotukset ovat olleet merkittäviä. Tuloverohelpotuksilla on ollut tulonjakovaikutuksia, suurin hyöty on tullut ylimmälle tulokymmenykselle (dia 12). Tuloveron alennuksia on perusteltu sillä, että ne parantavat työllisyyttä. Mahdollinen työllisyyden parantuminen ei kuitenkaan ole valtion ja kuntien talouden kannalta korvannut verotulojen alentumista. Veronalennuspolitiikka ja huoli julkisen talouden tasapainosta ovatkin ristiriidassa keskenään. Maan hallitukset ovat harjoittaneet ns. tiukkaa finanssipolitiikkaa, jossa siis julkisten menojen kasvua pyritään leikkaamaan ja huomio kiinnitetään julkisen sektorin tasapainoon (irti alijäämästä). Keskeisenä perusteluna tälle on ollut eläkemenojen kasvu väestön ikärakenteen muuttuessa (dia 16). Alustuksensa toisessa osassa Honkanen käsittelee Suomen eläkejärjestelmiä ja eläkkeiden rahoitusta. Liitteenä olevista dioista esitellään tässä keskeiset.

20 Suomen eläkejärjestelmä perustuu työsuhteisiin perustuviin eläkkeisiin (työeläkkeet) ja julkisen vallan ylläpitämiin vähimmäiseläkkeisiin (kansaneläke). Näitä täydentää kasvava yksityisten eläkevakuutusten järjestelmä. Yksityisten eläkevakuutusten määrä on vuoden 2000 jälkeen yli kaksinkertaistunut (diat 17-24).

21 Vaikka Suomea pidetään korkean sosiaaliturvan maana, ei lakisääteisten työeläkkeiden taso suhteessa palkkaan ole Suomessa mitenkään huipputasoa (dia 25).

22 Diassa 26 esitetään lakisääteinen vähimmäiseläke suhteessa keskipalkkaan. Kuvio esittää lakisääteisen bruttoeläkkeen. Jos verotus otetaan huomioon, Suomen asema vertailussa olisi luultavasti parempi (vähimmäiseläkkeestä ei mene Suomessa veroa). Suomen työeläkejärjestelmä, jonka perusteet luotiin 1950-luvulla kansalaisten liikehdinnän ja painostuksen tuloksena (luettavaa: Uljas ), on ns. osittain rahastoiva järjestelmä. Työeläkemaksuja maksavat työnantajat työsuhteen perusteella ja näitä työeläkemaksuja pidetään palkan osana mm. Suomen kansantalouden virallisessa tilastoinnissa. Vuodesta 1993 alkaen myös palkansaajat ovat maksaneet työeläkemaksua (vuonna 2011 maksetaan 4,7/6,0 % palkasta työntekijän iästä riippuen).

23 Järjestelmää kuvataan diassa 32. Työeläkemaksut maksetaan yksityisille työeläkelaitoksille, jotka luetaan osaksi julkista sektoria, vaikka ovatkin yksityisomistuksessa. Vuotuiset eläkkeet maksetaan näistä työeläkemaksuista ja osa työeläkemaksuista rahastoidaan ts. kaikki työeläkemaksut eivät mene eläkkeiden maksuun. Työeläkelaitokset sijoittavat nämä rahastoidut varat. Sijoitustoimintaa säädellään lainsäädännöllä. Sijoitustoimintaa liberalisoitiin rahoitusmarkkinoiden yleisen vapauttamisen yhteydessä 1980-luvun lopulta alkaen. Aikaisemmin suurin osa rahastoiduista eläkevaroista käytettiin lainaamalla varat takaisin työnantajayrityksille. Kun yritykset rahoitusmarkkinoiden vapautuessa alkoivat hoitaa rahoituksensa kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla, työeläkeyhtiöiden sijoitustoiminnan säätelyä muutettiin niin, että työeläkeyhtiöt saattoivat sijoittaa varojaan enenevässä määrin ulkomaisiin osakkeisiin, arvopapereihin ja muihin rahoitustuotteisiin (dia 30).

24 Kansainvälinen finanssikriisi 2000-luvun lopulla romautti näiden sijoitusten arvot. Työeläkelaitosten vakavaraisuussäännöksiä jouduttiin lieventämään. Finanssikriisi opetti rahastoivan eläkejärjestelmän haavoittuvuuden( dia 36).

25 Kun työeläkemaksut ovat osa palkkaa, ovat nämä työeläkerahastot viime kädessä työntekijöiden rahoja. Näissä erilaisissa eläkerahastoissa oli vuonna 2009 sijoitettuna 125 mrd.. Tämä on n. 70 % vuotuisesta kansantulosta. Vaikka eläkkeiden taso Suomessa ei ole huippuluokkaa ansiotasoon verrattuna, niin eläkerahastojen koko on huippuluokkaa (dia 28).

26 Eläkelaitokset saavat tuloina eläkevakuutusmaksuja työnantajilta ja palkansaajilta ja maksavat eläkkeet ja omat liikekulunsa (palkat, hallintomenot jne.). Näiden maksujen erotuksena syntyy vuosittain ylijäämä (dia 29). Tätä ylijäämää on kertynyt vuodesta 1962 alkaen nykyrahassa 26,8 mrd.. Vain yhtenä vuonna (1993) tämä maksujen virta on ollut negatiivinen (dia 29). Tätä ylijäämää vielä kasvattaa eläkevakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnastaan saamat tuotot (ks. Savelan alustuksen dia 15).

27 Kysymys siitä, miksi työeläkevaroja rahastoidaan, mitä varten rahastot ovat olemassa, on epäselvä (diat 30-35).

28

29

30 Yleisesti rahastojen ajatellaan edustavan tulevaisuudessa maksettavia eläkkeitä. Rahastot ovat kasvaneet 50 vuotta ja jatkavat kasvuaan, ilman että yhtäkään eläkettä on niistä maksettu. Kaikki eläkkeet on siis voitu maksaa vuotuisilla eläkemaksuilla, joita on jäänyt vielä ylijäämääkin. VVM:n mielestä eläkerahastoja ei tulisi osittainkaan purkaa ainakaan ennen vuotta Honkanen kysyy, ovatko rahastot liian suuret. Jos rahastoinnin tavoitteena on ollut helpottaa suurten ikäluokkien eläkemenojen rahoitusta, niitä pitäisi käyttää siihen juuri nyt (dia 40). Jos rahastoja käytettäisiin suurten ikäluokkien eläkemenojen maksamiseen, ei tarvitsisi kantaa huolta sukupolvien välisestä epätasa-arvosta eläkemenojen maksamisessa.

31 Pekka Sauramo, erikoistutkija, Palkansaajien tutkimuslaitos ja Ritva Pitkänen, yritystutkija Miten yritykset ovat käyttäneet voittonsa? diat 1-12 Työn ja pääoman välinen tulonjako yritystoiminnassa on muuttunut voimakkaasti pääomaa suosivaksi 1990-luvun alun laman jälkeen. ( dia 2, ks. myös Savelan alustuksen diat 7 ja 8). Vuosi 2009 on poikkeusvuosi. Silloin vaikutti kansainvälinen talouslama ja palkkojen osuus nousi, koska yritysten voitot laskivat enemmän kuin palkat. Tässä diassa esitetään yrityssektorin tuotannossa syntyvän tulon jakautuminen yritysten eli pääoman osuuteen ja toisaalta palkansaajien palkkaan ja sosiaalimaksuihin. Yritysten osuuden kasvuun on vaikuttanut palkkojen nousun jääminen jälkeen työn tuottavuuden kehityksestä. Palkkojen hidas kasvu selittyy pitkälti laman synnyttämällä sitkeällä työttömyysongelmalla: korkean työttömyyden vallitessa ay-liike tinki palkkavaatimuksistaan. Tulonjaon kehitys teollisuuden tärkeimmillä toimialoilla on esitetty diassa 3.

32 Metsäteollisuudessa palkkojen osuus laski koko teollisuutta voimakkaammin aina 1990-luvun lopulla asti. Sen jälkeen osuus on kääntynyt nousuun on laskenut koko teollisuutta voimakkaammin, samoin sähköteknisessä teollisuudessa. Kuviosta myös nähdään, että palkkojen osuuden lasku oli 1990-luvulla erittäin voimakasta erityisesti sähköteknisessä teollisuudessa. Kun yritysten voittojen osuus kansantulosta on kasvanut näin voimakkaasti, herää väistämättä kysymys, mihin nämä voitot on käytetty. Perinteinen liturgia kulkee niin, että yritysten suuret voitot ja hyvä kustannuskilpailukyky tuottavat investointeja ja työpaikkoja Suomeen. Siksi pitää tyytyä maltillisiin palkankorotuksiin. Yritykset voivat käyttää kasvaneita voittojaan investointeihin ja yrityskauppoihin, osinkojen maksuun omistajille ja rahoitustoimintaan (sijoituksiin ja velkojen maksuun). Diassa 4 nähdään, miten omistajille jaetun voiton eli osinkojen osuus voitoista on kasvanut räjähdysmäisesti (ks. myös Savelan dia 9).

33 Sen sijaan yritysten investointeihin on käytetty voittoja aikaisempaa vähemmän, ts. investointiaste on laskenut (dia 5).

34 Teollisuuden investointitoiminta on ollut erityisen laimeata verrattuna muuhun yritystoimintaan (kaupan ja palvelujen toimialat). Eroon vaikuttaa osaltaan rakenteelliset muutokset toimialojen välillä (teollisuus ulkoistaa toimintojaan palvelusektorille ja näihin toimintoihin, erityisesti kiinteistöihin, liittyvät investoinnit siirtyvät myös palvelusektorille). Kokonaan teollisuuden ja palvelusektorin investointiasteen eroa eivät nämä rakenteelliset muutokset kuitenkaan selitä. Syytä investointiasteen eroamiseen palvelutoimialojen ja teollisuuden välillä täytyy etsiä muualta. Diassa 6 on esitetty koko kansantalouden investointiasteet Suomessa ja joukossa muita teollistuneita maita keskimäärin vuosina Suomen investointiaste on kolmanneksi alhaisin ja paljon alle euroalueen keskimääräisen tason. Suomea alhaisempi investointiaste on vain Sveitsissä ja Saksassa.

35 Pitkänen ja Sauramo ovat tutkimuksessaan Pääoman lähtö analysoineet yrityssektorin voittojen käyttöä ja sen suhdetta investointeihin vuosina Dioissa 7 ja 8 on esitetty erikseen teollisuuden ja palvelutoimialojen voittojen käyttö vuosina

36

37 Teollisuudessa investointeihin on käytetty selvästi pienempi osuus käytettävissä olleista varoista kuin palvelutoimialoilla. Investointien sijaan teollisuus on käyttänyt varoistaan yritysten ostoon ulkomailta huomattavan osuuden, lähes neljänneksen. Palvelutoimialoilla, joiden kansainvälistyminen on alkuvaiheessa, osuus on ratkaisevasti pienempi. Teollisuuden ja palvelutoimialojen ero investointiasteissa näyttäisi siis liittyvän sijoituksiin ulkomaille ja nimenomaan ulkomaisten yritysten ostoon. Pekka Sauramo on makrotason tarkastelussaan saanut yksi yhteen riippuvuuden (viite) ulkomaisten suorien sijoitusten ja kotimaisten investointien välille. Toisin sanoen yksi euro sijoitettuna ulkomaiseen yrityskauppaan vähentää investointeja kotimaassa yhdellä eurolla. Pitkänen ja Sauramo ovat tutkineet investointien ja ulkomaisten yritysostojen suhdetta myös yritystason aineistolla tekemällä tapaustutkimuksen 7 merkittävästä suomalaisesta konsernista. (viite). Vuosina (dia 9 ) tapahtui konsernien toiminnassa voimakas painopisteen siirtyminen ulkomaille. Kotimaassa olevan henkilöstön osuus ja lukumäärä pienentyi kaikilla paitsi Nokialla. Nokian Suomessa olevan henkilöstön määrä on kääntynyt laskuun vuoden 2007 jälkeen.

38 Konsernien investointiaktiivisuus laski kotimaassa tarkastelujakson jälkimmäisellä puoliskolla alhaisemmaksi kuin Suomen teollisuudessa keskimäärin (dia 10). Poikkeuksen muodostaa Outokumpu, joka on investoinut voimakkaasti Suomeen Tornion ruostumattoman teräksen tuotantoon.

39 Tutkitussa yritysjoukossa oli myös yhteys kotimaisen investointiaktiivisuuden ja ulkomaisiin yrityskauppoihin käytettyjen varojen välillä. Mitä suuremman osuuden konserni käytti rahavirroistaan ulkomaisten yritysten ostoon, sitä vähäisempää oli sen investointiaktiivisuus kotimaassa (dia 11).

40 Alustajien yhteenveto (dia 12) Yritysten voitot ovat kasvaneet palkkoja nopeammin (talouskriisi kuitenkin vähensi vuonna 2009 voittoja oleellisesti) Yritysten voitoista aiempaa selvästi suurempi osuus on jaettu osinkoina omistajille (kriisistä huolimatta osinkojen jako on ollut avokätistä) Teollisuusyritysten investointitoiminta Suomessa on ollut laimeata; yritykset ovat käyttäneet varojaan (erit. Suomessa syntyneitä voittoja) liiketoiminnan laajentamiseen ulkomailla Suomen osuus keskeisten monikansallisten yritysten liiketoiminnasta on laskenut selvästi Mitä enemmän yritykset ovat käyttäneet varojaan ulkomaisiin yritysostoihin, sitä vähäisempiä niiden investoinnit ovat olleet kotimaassa

41 Ritva Pitkänen Summa Summarum Miten palkat, työnantajien maksamat sosiaalimaksut ja investoinnit ovat muuttuneet voitoiksi, osingoiksi ja sijoituksiksi ulkomaille Seminaarin mottona oli Uusliberalisimin tavoite jakaa tuloja uudelleen ja nostaa yläluokan asemaa on onnistunut. Käynnissä on ollut kaiken aikaa mitä hienostuneimmin muodoin käyty luokkataistelu, jossa edistyksellisetkin tutkijat ovat puhuneet luokkataistelun lakkaamisesta ( Harvey 2006). Voimme todeta, että tämä Harveyn toteamus pitää täydelleen paikkansa myös Suomessa. Menossa on ja on ollut kansantulon suurkaappaus kansalaisilta suuryrityksille ja hyvätuloiselle eliitille parlamentin valvovan silmän alla. Kansantulon jaossa voittojen osuus on kasvanut. Voitot on käytetty osinkojen maksuun kotimaiselle eliitille ja ulkomaille ja ulkomaisiin yrityskauppoihin. Mitä enemmän varoja on käytetty näihin tarkoituksiin, sitä vähemmän on investoitu kotimaahan. Kasvaneet osingot ja muut pääomatulot ovat johtaneet kansalaisten välisen eriarvoisuuden kasvuun. Samaan aikaan on tiukalla finanssipolitiikalla ja verojen alennuksilla on heikennetty julkisen sektorin mahdollisuutta tasoittaa tuloeroja. Kaikkein pienituloisimpien saamien sosiaalietuuksien arvo on jäänyt jälkeen muiden tulojen kehityksestä. Pienituloisimpien verotus on kiristynyt kun se suurituloisimmilla ja yrityssektorilla on lieventynyt. Aikaisemmin yritysten maksamia palkan osia (työeläkemaksu ) on siirretty kansalaisten itsensä maksettavaksi. Hyvinvointivaltio ei enää tasaa tuloja ja hyvinvointia kansalaisten kesken niin kuin aikaisemmin.

42 Honkasen alustuksessa esitettiin lukuja toteutettujen veronalennusten suuruudesta. M Viimeisten viidentoista vuoden aikana on myös tehty useita päätöksiä, joilla yritysten maksamia veroja ja niiden osallistumista yhteiskunnan menojen maksuun on vähennetty. Arvonlisäverouudistus vuonna 1993 siirsi välillisiä veroja yrityssektorilta kuluttajien maksettavaksi, ja samana vuonna palkansaajilta alettiin periä työeläkemaksua. Yhtiöiden verokanta laskettiin vuonna %:iin. Työnantajien kansaneläkemaksu poistettiin vuoden 2010 alusta. Hyötyä yrityksille näistä muutoksista on tullut nykyrahassa mitaten lähes 10 miljardia euroa vuodessa. Kansalaiset voivatkin perustellusti kysyä, olisiko lainkaan tarvetta julkisten menojen leikkaamiseen, jos näitä lahjoituksia ja veronalennuksia ei olisi toteutettu. Verotus ja tulonsiirrot yrityssektorin ja kansalaisten (kotitaloussektorin) välillä eivät ole korjanneet kansantulon jakautumisessa yritysten hyväksi tapahtunutta muutosta. Muutokset kansantulon jaossa ja kansalaisten välinen tuloerojen kasvu on tapahtunut tehtyjen poliittisten päätösten seurauksena ei minkään näkymättömän markkinoita ohjaavan käden toimesta. Tämän kaiken toteuttajina ovat olleet niin sosiaalidemokraattijohtoiset kuin keskustajohtoisetkin hallitukset. Unohtaa ei sovi sitäkään, että Vasemmistoliitto oli mukana hallituksessa vuosina Nyt ns. vihreä vasemmisto keskustelee talouskasvun lakkauttamisesta (degrowth). Keskustelussa lähdetään siitä, että läntisissä teollisuusmaissa on saavutettu elintaso, jossa talouden ja tulojen kasvu ei enää lisää kansalaisten hyvinvointia vaan päinvastoin pienentää sitä. Riippumatta siitä, millaiseen kasvuun tai antikasvuun yhteiskunnassa pyritään, on selvää, että kansantulon jakoon ja kansalaisten väliseen tulonjakoon on puututtava. Kansalaiset ovat tinkineet omasta elintasostaan ja kulutuksestaan sitä enemmän, mitä köyhemmistä kansanryhmistä on kysymys. Tinkiminen suuryritysten ja eliitin hyväksi ei ole johtanut mihinkään hyvään. Muutosta voitaisiin saada aikaan esim. vaatimalla työajan yleistä lyhentämistä ja työn jakamista tasaisesti kansalaisten välillä ja verottamalla suuria ansiotuloja, pääomatuloja ja suuria yritystuloja nykyistä selvästi ankarammin. Talouden demokratisoinnin yksi suuri askel voisi olla työeläkerahastojen saaminen demokraattiseen ohjaukseen. Varat voitaisiin sijoittaa myös kansalaisten ja yhteiskunnan kannalta kestävällä tavalla eikä käyttää niitä pörssi- ja finanssitalouden pönkittämiseen. Käsitteitä: Ansiotasoindeksi kuvaa ansiotason muutosta, vrt. kuluttajahintaindeksi Ansiotulot ovat verotuksen käsite. Ansiotuloja ovat palkka- ja eläketulot. Vrt. pääomatulot Finanssipolitiikka on valtion harjoittamaa talouspolitiikkaa, jossa julkisten menojen ja julkisen talouden tasapainon (verotulot) kautta pyritään vaikuttamaan kansantalouden toimintaan. Gini-kerroin on yleisesti käytetty tuloerojen mittari. Se voi saada arvoja 0 ja ykkösen välillä. Mitä korkeampi arvo kertoimella on, sitä suuremmat ovat tuloerot. Investointiasteella mitataan sitä, kuinka suuren osan tuloistaan yritykset käyttävät investointeihin. Investointiaktiivisuutta kuvataan tässä investointien ja pääoman kulumisen ja vanhenemisen eli poistojen suhteella. Jos suhde on alle 100%, investoinnit eivät korvaa edes pääoman kulumista.

43 Julkinen sektori tarkoittaa valtiota, kuntia ja ns. sosiaaliturvarahastoja. Sosiaaliturvarahastoja ovat Kela, työeläkelaitokset, työttömyyskassat ja työttömyysturvarahasto Kansantulo on kansantaloudessa yksityisellä ja julkisella sektorilla tuotettujen tavaroiden ja palveluiden arvo Kansantulon jakautuminen. Kansantulo syntyy kansalaisten työstä. Kansantulo jakaantuu työn tekijöiden eli palkansaajien osuuteen ja pääomalle( yrityksille) jäävään osuuteen. Työn tekijöiden osuuteen kuuluu myös työnantajan maksamat lakisääteiset sosiaalikustannukset (työeläkemaksut, sosiaaliturvamaksu, työttömyys-, työtapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut). Palkkojen ja pääoman välistä jakoa kutsutaan myös funktionaaliseksi tulonjaoksi. Funktionaalisen tulonjaon jälkeen tuloja jaetaan uudelleen mm. osinkojen, verotuksen, korkojen ja erilaisten tulonsiirtojen kautta. Syntyy käytettävissä oleva tulo, jonka jakautumisesta kansalaisten kesken ks. tuloerot. Konserni on useamman yrityksen muodostama kokonaisuus, jossa yksi yritys (emoyritys) käyttää määräysvaltaa muihin nähden (tytäryritykset). Kaikki merkittävät suomalaiset yhtiöt toimivat konsernin muodossa. Niiden emoyritykset sijaitsevat Suomessa ja niillä on tytäryrityksiä sekä Suomessa että ulkomailla. Talousuutisoinnissa puhuttaessa esim. UPM:stä tai Nokiasta tarkoitetaan aina konsernia. Kuluttajahintaindeksi on luku, joka kuvaa kuluttajahintojen kehitystä. Indeksin perusvuotena sen arvo on 100. Indeksiluku 105 kertoo, että kuluttajahinnat ovat nousseet 5 % perusvuodesta. Kuluttajahintaindeksillä voidaan muuttaa eri aikoina syntyviä tuloja ja menoja vertailukelpoisiksi. Käytettävissä olevat tulot. Kotitalouden tai kansalaisen tulot, joihin on lisätty saadut tulonsiirrot (päivärahat, asumistuet,lapsilisät jne) ja vähennetty maksetut verot. Nettovelkaantumisella tarkoitetaan velkoja, joista on vähennetty rahaksi muutettavat eli likvidit varat. Näitä varoja ovat sijoitukset erilaisiin osakkeisiin, arvopapereihin ja muihin rahoitusinstrumentteihin ja pankkitalletukset. Progressiivinen tuloverotus tarkoittaa, että suurista tuloista maksetaan suhteessa enemmän veroja kuin pienemmistä tuloista. Toisin sanoen veroprosentti nousee kun tulot kasvavat. Suomessa valtion tulovero ansiotuloista on progressiivinen. Pääomatuloja ovat osingot, vuokrat, korot ja omaisuuden myyntivoitot, vr.t ansiotulot Rahoitussaamiset: tässä likvidit varat, ks. nettovelkaantuminen Tuloerot: Puhuttaessa tuloeroista ja tulon jaosta tarkoitetaan kansalaisten välisiä tuloeroja ja tulojen jakautumista kansalaisten välillä. Ks. kansantulon jako Tulokymmenys. Kun tulonsaajat jaetaan kymmeneen ryhmään, joissa kussakin on yhtä monta tulonsaajaa, puhutaan tulokymmenyksestä (desiilistä). Tasaisessa tulonjaossa kukuin tulokymmenys saisi kymmenennen osan eli 10 % kaikista tuloista. Työn ja pääoman välinen tulonjako, ks. kansantulon jako

44 Luettavaa: Harvey, D.: Uusliberalismin lyhyt historia, Vastapaino 2008 Harvey, D. : Neo-liberalism as creative destruction, Destruction Jäntti, M. : Tulonjaon ja verojen kohtaannon kehityksestä Suomessa , Muistio Valtiovarainministeriön verotyöryhmälle muistio.pdf Lehto, E.. Suomen julkisen sektorin kestävyys, artikkeli teoksessa Hyvinvointivaltion suunta- nousu vai lasku? Toim. Heikki Taimio, TSL 2010 Pitkänen,R. ja Sauramo, P. : Pääoman lähtö suomalaisten yritysten kansainvälistyminen ja tulopolitiikka, Palkansaajien tutkimuslaitos, Tutkimuksia 98, Helsinki 2005 Pitkänen,R ja Sauramo, P. : Suomalaisyritysten kansainvälistymisen vaikutus kotimaan investointeihin: seitsemän yritysesimerkkiä, Palkansaajien tutkimuslaitos, raportteja 19, 2010 Riihelä, M. :Arvonlisäreformien tulonjakovaikutukset, muistio Valtiovarainministeriön verotyöryhmälle Riihelä,M., Sullström,R.,Suoniemi,I : Tuloerojen kehitys ja verotus/ artikkeli kirjassa Talouskasvun hedelmät kuka sai ja kuka jäi ilman? Toim. Heikki Taimio, TSL 2007 Riihelä, M., Sullström,R., Tuomala,M. : Väärä välitön verotus miksi ansiotulojen ja pääomatulojen verotuksen välinen kuilu on herättänyt huomiota vasta nyt? Talous&Yhteiskunta 2/2008, Palkansaajien tutkimuslaitos Sauramo, P. :Does outward foreign direct investment reduce domestic investment? Macro-evidence from Finland, Palkansaajien tutkimuslaitos, työpapereita 239, 2008 Tulonjaon kokonaistilasto 2009/Tilastojulkaisu Uljas, P.: Kun Suomi punastui talonpoikaisesta yhteiskunnasta hyvinvointivaltioksi, KSL 2008 Ulvila, M. ja Pasanen, J.. Vihreä uusjako fossiilikapitalismista vapauteen, Like 2010

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Tulot. 12.1.2015 Jenni Kallio

Toimintaympäristö. Tulot. 12.1.2015 Jenni Kallio Toimintaympäristö Tulot 12.1.2015 Jenni Kallio Käytettävissä olevat tulot pienenivät Tulot 2013 Diat 4 7 Vuonna 2013 tamperelaisten tulonsaajien veronalaiset keskitulot olivat 27 587 euroa. Tulonsaajista

Lisätiedot

Kehysriihen 2013 veromuutosten tulonjakovaikutukset

Kehysriihen 2013 veromuutosten tulonjakovaikutukset 1 Kehysriihen 2013 veromuutosten tulonjakovaikutukset Muistio 5.4.2013 (päivitetty 9.4.2013) Marja Riihelä ja Heikki Viitamäki 1 Aluksi Muistiossa tarkastellaan vuoden 2013 kehysriihessä päätettyjen veromuutosten

Lisätiedot

Eläketurvakeskus Muistio 1 (7)

Eläketurvakeskus Muistio 1 (7) Eläketurvakeskus Muistio 1 (7) Työeläkkeiden indeksointi ansiotason kasvun perusteella Tässä muistiossa esitetään Eläketurvakeskuksen päivitetty arvio kansalaisaloitteen mukaisen indeksimuutoksen kustannusvaikutuksista.

Lisätiedot

Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt

Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt Olli Savela Yritysten saamat voitot ovat kasvaneet työtuloja nopeammin viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Tuotannossa syntyneestä tulosta on voittojen osuus

Lisätiedot

Eläkejärjestelmä ja indeksit Työeläkekoulu Nikolas Elomaa edunvalvontajohtaja

Eläkejärjestelmä ja indeksit Työeläkekoulu Nikolas Elomaa edunvalvontajohtaja Eläkejärjestelmä ja indeksit Työeläkekoulu 24.11.2016 Nikolas Elomaa edunvalvontajohtaja Twitter: @nikolaselomaa Sisällys Mistä lakialoitteessa on kyse? Indeksimuutoksen voittajat ja häviäjät Kuinka paljon

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Martikaisen mallin taloudelliset vaikutukset

Martikaisen mallin taloudelliset vaikutukset Martikaisen mallin taloudelliset vaikutukset Johdanto Nämä ovat Martikaisen mallin laskelmat vuoden 22 osalta. Tosin aivan lopussa kerrotaan vuoden 211 osalta päätulokset ja päivityksestä. (Laskelmien

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Esimerkkilaskelmia nettotulojen ja veroasteen muutoksesta

Esimerkkilaskelmia nettotulojen ja veroasteen muutoksesta Eduskunta Sisäinen tietopalvelu Tutkija Sami Grönberg Muistio 18.1.216* Esimerkkilaskelmia nettotulojen ja veroasteen muutoksesta 216-217 Tarkasteltava kysymys Kuinka palkan, eläkkeen ja päivärahatulojen

Lisätiedot

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 31.12.2010 7.2.2011 Veikko Savela I. SIJOITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2010 oli 138,8

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY Kalevankatu HELSINKI

VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY Kalevankatu HELSINKI 1(2) VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY LAUSUNTO Kalevankatu 4 00100 HELSINKI Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Hallituksen esitys 135/2016 vp LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ VUODEN 2017 TULOVEROASTEIKKO-

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia

Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia Seppo Honkapohja* *Esitetyt näkemykset ovat omiani eivätkä välttämättä vastaa SP:n kantaa. I. Eläkejärjestelmät: kansantaloudellisia

Lisätiedot

Talouskriisi ei näy osingoissa

Talouskriisi ei näy osingoissa Talouskriisi ei näy osingoissa Author : albert 1 / 6 2 / 6 Pörssifirmojen yhtiökokouksissa eivät ilmeet luultavasti tänä keväänä ole kovinkaan synkät, sillä monet yhtiöt korottavat osinkoa. Vajaata 40

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014 01:13 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 0 Helsingissä mediaanitulo 00 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 34 00 euroa Tulokehitys heikkoa Keskimääräisissä pääomatuloissa laskua Veroja ja

Lisätiedot

Vaihtoehtoja leikkauslistoille. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013

Vaihtoehtoja leikkauslistoille. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013 Vaihtoehtoja leikkauslistoille Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013 1 Mistä ratkaisu kuntien rahoituskriisiin? Pääomatulot kunnallisverolle: Vuoden

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

Kilpailukykysopimuksen vaikutukset. Olli Savela Metalli 49:n seminaari Turku

Kilpailukykysopimuksen vaikutukset. Olli Savela Metalli 49:n seminaari Turku Kilpailukykysopimuksen vaikutukset Olli Savela Metalli 49:n seminaari Turku 12.11.2016 1 Kilpailukykysopimuksen taustaa Sipilän hallitus uhkasi ns. pakkolaeilla ja 1,5 miljardin euron lisäleikkauksilla

Lisätiedot

Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen. 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää

Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen. 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Sote-rahoituksen vaihtoehtoja Sosiaali- ja terveystoimi on puolet kuntien menoista

Lisätiedot

Eläketurvakeskus Muistio 1 (6)

Eläketurvakeskus Muistio 1 (6) Eläketurvakeskus Muistio 1 (6) Eläkkeiden indeksointi ansiotason kasvun perusteella Maksussa olevia työeläkkeitä tarkistetaan vuosittain työeläkeindeksillä, jossa ansiotason muutoksen paino on 20 prosenttia

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Kannustinloukuista eroon oikeudenmukaisesti

Kannustinloukuista eroon oikeudenmukaisesti 2 2015 Kannustinloukuista eroon oikeudenmukaisesti JOHDANTO... 2 1 TYÖNTEON KANNUSTIMET JA KANNUSTINPAKETTI... 4 1.1 Kannustinpaketti... 5 2 KANNUSTINPAKETIN VAIKUTUKSET TYÖNTEON KANNUSTIMIIN JA TULONJAKOON...

Lisätiedot

Ennen lokakuuta 2007 työeläkerahastojen volyymi kasvoi varsin voimakkaasti joka vuosi vuodesta 2003 lähtien.

Ennen lokakuuta 2007 työeläkerahastojen volyymi kasvoi varsin voimakkaasti joka vuosi vuodesta 2003 lähtien. 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 31.12.2009 12.2.2010 Veikko Savela I. SIJOITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2009 oli 124,9

Lisätiedot

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA PALJON RINNAKKAISIA JUONIA Talousennustaminen (suhdanne / toimialat) Mitä oikeastaan ennustetaan? Miten ennusteen tekeminen etenee? Miten toimialaennustaminen kytkeytyy suhdanne-ennusteisiin? Seuranta

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

Yksikkötyökustannuksia alentavien toimenpiteiden arvioiden tausta

Yksikkötyökustannuksia alentavien toimenpiteiden arvioiden tausta Luonnos 28.9.2015 kello 17:09 1(7) Yksikkötyökustannuksia alentavien toimenpiteiden iden tausta Tässä muistiossa avataan hallituksen 8.9.2015 kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi esittämien toimien vaikutusita

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

Verot, palkat ja kehysriihi PALKANSAAJAN OSTOVOIMA 2000-2013

Verot, palkat ja kehysriihi PALKANSAAJAN OSTOVOIMA 2000-2013 Verot, palkat ja kehysriihi PALKANSAAJAN OSTOVOIMA 2000-2013 1 Teemu Lehtinen 9.1.2013 PALKANSAAJAN OSTOVOIMAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 1) Palkka keskituloinen palkansaaja, palkka v. 2013: 39.900 /v (3192

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 12 2007 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Keskitulot 27 390 euroa Helsingissä Pääkaupunkiseudulla yhä enemmän pääomatulon saajia Veroja ja veronluonteisia

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet korkealle 3 PÄÄKIRJOITUS Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet

Lisätiedot

Suomalaisen hyvinvoinnin haasteita. Tilastokeskus-päivä 4.11.2008

Suomalaisen hyvinvoinnin haasteita. Tilastokeskus-päivä 4.11.2008 Suomalaisen hyvinvoinnin haasteita Tilastokeskus-päivä 4.11.28 Kaksi näkökulmaa suomalaisen hyvinvoinnin haasteista 1) Väestön ikääntymisen seuraukset :! Talouskasvun hidastuminen, kun työikäinen väestö

Lisätiedot

Eläkkeet ja köyhyys. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto

Eläkkeet ja köyhyys. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto Eläkkeet ja köyhyys Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto 24.11.2016 Eläketulot: erilaisia käsitteitä Työeläke Kokonaiseläke = työeläke + kansaneläke + takuueläke + lapsikorotus + rintamalisät Käytettävissä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

SUUNTA SUOMELLE SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA FINANSSIKRIISIN PITKÄ VARJO UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA

SUUNTA SUOMELLE SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA FINANSSIKRIISIN PITKÄ VARJO UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA SUUNTA SUOMELLE UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA SDP:n talouspolitiikan kantava linja on kestävä, työllistävä kasvu. Kasvu on väline tavoiteltaessa eheää, oikeudenmukaista

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Millä eväillä valtiontalous ja kilpailukyky saadaan kuntoon? Suomen Perustan pikkujouluseminaari 10.12.2013 Ostrobotnia 1. Suomen

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

- MITEN VOIDAAN ESTÄÄ

- MITEN VOIDAAN ESTÄÄ Verotus tällä ja ensi vaalikaudella ANSIOTULOJEN VEROTUS 2010 - MITEN VOIDAAN ESTÄÄ LAMAKIRISTYSTEN PALUU? 1 55 % 50 45 40 TAUSTA: EDELLISEN KERRAN ANSIOTULOJEN VEROTUS KIRISTYI 1990-LUVUN ALUN LAMAVUOSINA

Lisätiedot

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014?

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? Raimo Immonen senior advisor ASIANAJOTOIMISTO Mitä tulossa ja ja milloin? Hallituksen veropoliittinen linjaus, mm. Varmistettavaa hyvinvointipalveluiden rahoituksen

Lisätiedot

LIITE TUTKIMUKSEEN "ELÄKEIÄN SITOMINEN ELINAIKAAN

LIITE TUTKIMUKSEEN ELÄKEIÄN SITOMINEN ELINAIKAAN LIITE TUTKIMUKSEEN "ELÄKEIÄN SITOMINEN ELINAIKAAN MITEN KÄY TYÖURIEN JA TULONJAON?" LIITTYVÄÄN OIKAISUUN (Eläketurvakeskuksen raportteja 0/3, B 2) Jukka Lassila..3 Tutkimuksessa Eläkeiän sitominen elinaikaan

Lisätiedot

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2015

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2015 Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2015 26.1.2016 www.talouspolitiikanarviointineuvosto.fi Tehtävänä arvioida talouspolitiikalle asetettujen tavoitteiden tarkoituksenmukaisuutta talouspolitiikalle

Lisätiedot

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa Metalliteollisuuden yritykset Suomessa HTSY Verohallinto 18.12.2012 Verohallinto 2 (6) METALLITEOLLISUUDEN YRITYKSET SUOMESSA Kirjoitus perustuu Harmaan talouden selvitysyksikön ilmiöselvitykseen Metalliteollisuuden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1989-23 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 8 % Suomi EU 7 65 6 55 5 89 91 93 95 97 99 1* 3** 13.1.23/SAK /TL Lähde: OECD Economic Outlook December 22 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

VM:n ehdotus valtion talousarviosta Lähde: Valtiovarainministeriön tiedote ja Valtiovarainministeriön ehdotus vuodelle 2017

VM:n ehdotus valtion talousarviosta Lähde: Valtiovarainministeriön tiedote ja Valtiovarainministeriön ehdotus vuodelle 2017 VM:n ehdotus valtion talousarviosta 2017 17.8.2016 Lähde: Valtiovarainministeriön tiedote 11.8.2016 ja Valtiovarainministeriön ehdotus vuodelle 2017 VM: Talouden tilannekuvassa ei merkittävää käännettä

Lisätiedot

Sosiaalipolitiikkaan pyrkivien on lisäksi vastattava kysymyksiin teoksesta Anttonen & Sipilä, Suomalaista sosiaalipolitiikkaa (2000).

Sosiaalipolitiikkaan pyrkivien on lisäksi vastattava kysymyksiin teoksesta Anttonen & Sipilä, Suomalaista sosiaalipolitiikkaa (2000). tunnus SOSIAALIPOLITIIKKA AINEISTOKOE Sosiaalipolitiikkaan pyrkivien on lisäksi vastattava kysymyksiin teoksesta Anttonen & Sipilä, Suomalaista sosiaalipolitiikkaa (2000). Perehdy aineistoon ja vastaa

Lisätiedot

LYHYEN ELPYMISEN PÄÄLLE UUSI TAANTUMA BKT:n vuosimuutokset 1989-1997 ja 2007-2015*

LYHYEN ELPYMISEN PÄÄLLE UUSI TAANTUMA BKT:n vuosimuutokset 1989-1997 ja 2007-2015* 1 LYHYEN ELPYMISEN PÄÄLLE UUSI TAANTUMA BKT:n vuosimuutokset 1989-1997 ja 2007-2015* 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% 1989/2007 1990/2008 1991/2009 1992/2010 1993/2011 1994/2012

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016)

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016) Esikuntapalvelut Lausunto 18.5.2016 Kela 1/29/2016 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

Maahanmuuton taloustiede Matti Sarvimäki Aalto-yliopisto ja VATT

Maahanmuuton taloustiede  Matti Sarvimäki Aalto-yliopisto ja VATT Maahanmuuton taloustiede www.vatt.fi/maahanmuutto Matti Sarvimäki Aalto-yliopisto ja VATT Maahanmuuttajien määrä kasvanut nopeasti Ulkomailla syntyneet Ulkomaalaistaustaiset Vieraskieliset Ulkomaan kansalaiset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v) Työllisyysaste 198 26 Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v 8 % Suomi 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 5.4.25/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985 26

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2016

Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Talouskasvua on jokaisella seudulla ja jokaisella toimialalla. Kasvu on heijastunut myös työllisyyteen jokaisella toimialalla.

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE

TALOUSENNUSTE TALOUSENNUSTE 8.10.1997 Ennusteluvut vuosille 1997-1998 Lisätietoja: Vanhempi tutkija Eero Lehto puh. (09) 2535 7350 e-mail: Eero.Lehto@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a :n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja vuoden 2003 veroasteikkolakia.

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, kevät 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

Keski-Suomen metsäbiotalous

Keski-Suomen metsäbiotalous Keski-Suomen metsäbiotalous metsäbiotaloudella suuri merkitys aluetaloudelle Metsäbiotalouden osuus maakunnan kokonaistuotoksesta on 14 %, arvonlisäyksestä 10 % ja työllisyydestä 6 %. Merkitys on selvästi

Lisätiedot

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 Toukokuu 2016 Katsaus Mehiläisen vuoden 2015 tuloksiin Mehiläisen tulos 2015» Yritysrakenne ja verot Kysymyksiä ja vastauksia MEHILÄISEN AVAINLUVUT 2015 Mehiläinen kasvoi

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2011

Verot ja veronluonteiset maksut 2011 Julkinen talous 2012 Verot ja veronluonteiset maksut Veroaste 43,4 prosenttia vuonna Veroaste oli 43,4 prosenttia vuonna. Veroaste kuvaa verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhdetta bruttokansantuotteeseen.

Lisätiedot

Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle

Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle Suomen Pankki Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton edustajakokous 1 Euroalue koki kaksoistaantuman, nyt talouden elpyminen laaja-alaista BKT Euroalue KLL* GIIPS*

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

ANSIOTULOJEN VEROTUKSEN KEVENNYSMALLI 2009

ANSIOTULOJEN VEROTUKSEN KEVENNYSMALLI 2009 Verot, tulot ja ostovoima ANSIOTULOJEN VEROTUKSEN KEVENNYSMALLI 2009 1 TAUSTA: HALLITUKSEN LINJAAMAT KEVENNYKSET 1,1 mrd. + PUOLIVÄLIN TARKISTE Hallitusohjelman mukaan ansiotulojen verotusta kevennetään

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 13.10.1999

TALOUSENNUSTE 13.10.1999 TALOUSENNUSTE 13.10.1999 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Eero Lehto puh. (09) 2535 7350 e-mail: Eero.Lehto@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain Julkinen talous 2010 Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2010 ensimmäinen neljännes Kasvavat menot ja pienenevät tulot heikensivät julkisyhteisöjen rahoitusasemaa Julkisyhteisöjen tulot

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 4/2016

Keski-Suomen Aikajana 4/2016 Keski-Suomen Aikajana 4/2016 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Seuraava Aikajana 1/2017 julkaistaan tammikuun 2017 alussa. Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen Uljas Valkeinen 040 595 0005 0400 644 367 050 568

Lisätiedot

Työllisyys ja julkinen talous Martti Hetemäki

Työllisyys ja julkinen talous Martti Hetemäki Työllisyys ja julkinen talous 29.12.2016 Martti Hetemäki Miten paljon työllisyys vaikuttaa julkiseen talouteen? Miten työllisyys liittyy sukupolvien väliseen sopimukseen? Miten työllisyysaste on kehittynyt

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2007

Valtion tuottavuustilasto 2007 Julkinen talous 2008 Valtion tuottavuustilasto 2007 Valtion tuottavuuden kasvu hidastui vuonna 2007 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys heikkeni vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna. Työn

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta RT:n ja RAKLIn ajankohtaisseminaari 18.1.2017 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen

Lisätiedot

SUHDANNEKUVA, PTT-KATSAUS 1/2007

SUHDANNEKUVA, PTT-KATSAUS 1/2007 PELLERVON TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS PTT LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa 6.3.7 klo 9.3 SUHDANNEKUVA, PTT-KATSAUS 1/7 Työvoimapulan edessä ei pidä antautua Uusi hallituskausi alkaa suhdannehuipun jälkimainingeissa.

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Velkakriisi-illuusio. Jussi Ahokas. Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011

Velkakriisi-illuusio. Jussi Ahokas. Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011 Velkakriisi-illuusio Jussi Ahokas Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011 Velkakriisin syövereissä Julkisen sektorin velkaantuminen nopeutunut kaikissa länsimaissa Julkinen velkaantuminen

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot