VIRTAIN KAUPUNGIN STRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRTAIN KAUPUNGIN STRATEGIA 2013 2016"

Transkriptio

1 VIRRAT, ERINOMAINEN PAIKKA ELÄÄ, ASUA JA YRITTÄÄ VIRTAIN KAUPUNGIN STRATEGIA Yhteisen tulevaisuutemme tekijät

2 Johdanto Virtain kaupungin strategiaa vuosille tehdään tilanteessa, jossa tulevaisuuden ennakointi on erityisen vaikeaa. Meneillään on niin kuntarakenne- kuin sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus, mutta lopputulosta voidaan vain arvailla. Tämän vuoksi on tärkeää, että olemme oman tulevaisuutemme tekijöitä ja pyrimme ennakoimaan ja vaikuttamaan myönteisesti niihin asioihin, joihin kunnassa on mahdollisuus vaikuttaa. Strategian aikajänne neljä vuotta on varsin lyhyt. Lyhyttä aikajännettä puoltaa työn tavoite siitä, että Virtain kaupungin strategia on johdonmukainen, mahdollistava, ketterä ja joustava. Lyhyttä aikajännettä puoltaa myös tarve nopeille toimenpiteille. Strategiaprosessi on toteutettu kunnan omana työnä laajasti kuntalaisia ja eri sidosryhmiä kuunnellen. Työn aikana toteutettiin kuntalaiskysely, johon vastauksia saatiin 178. Keskeisiltä sidosryhmiltä yhdistyksiltä ja poliittisilta ryhmiltä vastauksia saatiin yhteensä kahdeksan. Myös yläkoulun ja lukion oppilaat vastasivat kyselyyn. Aiheesta on pidetty myös kaksi valtuustoseminaaria sekä toteutettu johtoryhmän strategityöpajoja. Strategian laadintaprosessi on ollut antoisa ja opettavainen. Keskeisiksi tavoitteiksi yhteisen tulevaisuuden tekemisessä ovat nousseet seuraavat teemat; Turvataan terve kuntatalous, joka turvaa elinvoimaisuuden ja palvelut Otetaan painopisteeksi lapset ja nuoret, sillä heissä on tulevaisuus Virrat on yritysten menestystä tukeva kaupunki, jossa yritykset tulevat kuulluiksi 4. Rakennetaan vahva strategisesti tärkeiden yhteistyökumppaneiden verkosto VIRRAT, ERINOMAINEN PAIKKA ELÄÄ, ASUA JA YRITTÄÄ 5. Kuntalaisia kuunnellen - Asiakaspalvelua kehittäen 3

3 Virtain kaupungin organisaatioiden yhteiset tavoitteet Terve kuntatalous, joka turvaa elinvoimaisuuden ja palvelut Tavoite 5: Edistetään työhyvinvointia, työssä jaksamista ja työn tuottavuutta ennaltaehkäisevällä toiminnalla Vuoteen 2018 mennessä tulorahoituksen tulee viiden vuoden keskiarvona riittää täysin verovaroin rahoitettaviin investointeihin Veroprosentti saa olla korkeintaan 1 prosenttiyksikön yli Manner-Suomen kuntien keskiarvon. Pitkän tähtäimen tavoitteena on päästä Manner-Suomen kuntien keskiarvoon Toimintakatteen vuosittainen kasvu ei saa olla suurempi kuin verotulojen ja valtionosuuksien kasvu ja käyttömenot eivät saa ylittää maan keskiarvoa Lisätään kustannustehokkuutta mm. ottamalla energiatehokkuus huomioon kaikessa toiminnassa ja hankinnoissa Otetaan painopisteeksi lapset ja nuoret, sillä heissä on tulevaisuus Virrat on yritysten menestystä tukeva kaupunki, jossa yritykset tulevat kuulluiksi Tavoite 5: 4. Yritykset menestyvät ja lisäävät työpaikkoja Uusia yrityksiä syntyy ja sijoittuu Virroille Lisätään alueen ja sen yritysten elinvoimaisuutta edistämällä lähipalvelujen, lähienergian ja lähiruoan käyttöä Rakennetaan kaupungin imago suunnitelmallisesti houkuttelevaksi ja yhtenäiseksi Helpotetaan osaltamme yrittäjien hallinnollista taakkaa Rakennetaan vahva strategisesti tärkeiden yhteistyökumppaneiden verkosto Virrat on pirkanmaalainen kaupunki! Turvataan lähipalvelut ja jatketaan hyvin alkanutta yhteistyötä Ruoveden kanssa. Ollaan avoimia myös muiden hallintokuntien välisen yhteistyön parantamiseen Ruoveden ja muiden kuntien kanssa Seurataan valtion toimia kunta- ja sote-uudistuksen velvoitteiden osalta ja tarvittaessa toteutetaan vaadittavat selvitykset huomioiden yhteistyö Ruoveden kanssa Edistetään keskusseutujen ulkopuolisten kuntien välistä yhteistä edunvalvontaa ja yhteistyötä yli maakuntarajojen 4 Turvataan paikkakunnan koulutusmahdollisuudet ja kehitetään oppilaitoksia CAM- PUS-ajatuksen mukaisesti yhteistyössä yhdistysten ja yritysten kanssa Edistetään lapsiperheiden muuttoa paikkakunnalle luonnonläheisen, turvallisen, maaseutumaisen asumisen mahdollisuuksia ja kunnan monipuolisia palveluja hyödyntämällä Vahvistetaan Nuorisokeskus Marttisen osaamista valtakunnallisena Nuorisokeskuksena Lisätään nuorten vaikuttamismahdollisuuksia 5. Kuntalaisia kuunnellen - Asiakaspalvelua kehittäen Lisätään päätöksenteon avoimuutta sekä viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja kuntalaisten välistä vuorovaikutusta mm. monikanavaista tiedotusta parantamalla Toimitaan yhteistyössä paikkakunnan asukkaiden, yhdistysten ja yritysten kanssa Parannetaan asiakaspalvelun saatavuutta ja viranhaltijoiden tavoitettavuutta Lisätään osaamista ja rakennetaan yhteistyötä kouluttamalla sekä työntekijöitä että luottamushenkilöitä 5

4 Kaupunginhallitus Henkilöstö, johtamisen ja tietohallinnon kehittäminen Yhtenäistetään kunnan henkilöstöpolitiikkaa huomioiden myös SOTE-yhteistyö Ruoveden kanssa Selkeytetään ja saatetaan ajan tasalle tehtävänkuvat Huolehditaan säännöllisten ja tavoitteellisten kehityskeskustelujen käymisestä ja hyödyntämisestä johtamisen välineenä Kehitetään johtoryhmätyöskentelyä Otetaan käyttöön päätöksenteon vaikutusten arviointi (EVA) Parannetaan sisäistä tiedotusta Laaditaan tietohallintostrategia osaksi kaupungin strategiaa Strategisen suunnittelun ja talousarvioprosessien kehittäminen Laaditaan talouden tasapainottamisohjelma Edistetään strategisen suunnittelun ja talousarviosuunnittelun yhtenäisyyttä ja tarkennetaan talousarvion tavoitteita ja toteutumisen seurantaa Kehitetään ja selkeytetään talousraportointia Lisätään tuottavuutta edistämällä henkilöstön työhyvinvointia ja osaamista sekä hallintokuntien välistä yhteistyötä Noudatetaan uusien investointien osalta tarkkaa harkintaa Lisätään kustannustietoisuutta Virtain kaupunki on hyvä työnantaja Virtain kaupunki uudistaa palvelutuotantoa talouden tasapainosta huolehtien Virtain kaupunki edistää elinkeinotoimintaa Elinkeinojen edistäminen Tehostetaan kuntamarkkinointia ja yritystonttimarkkinointia Huolehditaan aloittavien yrittäjien neuvonnasta Edistetään kunnan toimintaa tukevaa matkailu- ja palveluyrittäjyyttä Edistetään vakituisten- ja kesäasukkaiden viihtymistä paikkakunnalla tur- vaamalla palvelut ja kehittämällä harrastusmahdollisuuksia mahdollisuuksien mukaan Edistetään vuorovaikutusta ja tiedotusta järjestämällä koulutusta sekä muita tilaisuuksia yrittäjille Huolehditaan, että kaupunki tiedottaa aktiivisesti kunnan suunnitteilla ja meneillään olevista tarjouskilpailuista Huolehditaan siitä, että tarjouspyynnöt laaditaan mahdollisuuksien mukaan siten, että ne eivät poissulje alueen yritysten palveluja ja tuotteita Tiedotetaan yrityksiä kansainvälisen toiminnan mahdollisuuksista 4. Maankäyttö ja kaavoitus Edistetään väljää maaseutumaista, luonnonläheistä ja turvallista asumista ja hyödynnetään tätä erityisesti lapsiperheiden ja loma-asukkaiden houkuttelemiseksi kuntaan Edistetään harkitusti meneillään olevia kaavoitusprosesseja huomioiden kokonaiskustannukset Edistetään ekologista puurakentamista Huomioidaan maankäytössä ja kaavoituksessa myös luontoarvot Investoidaan harkiten maa-alueita Tehostetaan olemassa olevien asuin- ja teollisuustonttien markkinointia Edistetään kaavoitussopimusten käyttöä Huolehditaan riittävästä asunto- ja yritystonttitarjonnasta Edistetään vapaa-ajan asumista, sekä vapaa-ajan asuntojen muuttamista vakinaisiksi asunnoiksi 5. Kunnan kehittäminen Hyödynnetään kunnan toiminnassa ulkopuoliset rahoitusmahdollisuudet mahdollisimman tehokkaasti Edistetään yhteistyössä sivistystoimen kanssa koulutuksen säilymistä paikkakunnalla kehittämällä CAMPUS-toimintaa Huolehditaan elinkeinojen ja asumismahdollisuuksien kehittymisestä edistämällä toimivien tietoliikenneyhteyksien saamista kuntaan Turvataan ja kehitetään toimivia liikenneyhteyksiä, jotka parantavat alueen elinvoimaisuutta Edistetään Pori-Virrat-Haapamäki radan käyttöönottoa Järjestetään asiakaspalvelukoulutusta henkilöstölle Edistetään myös muun koulutuksen ja lyhempien kurssien järjestämistä paikkakunnalla yhteistyössä toimijoiden kanssa Parannetaan ulkoista tiedotusta ja lisätään vuorovaikutusta kuntalaisten, luottamushenkiöiden ja viranhaltijoiden välillä mm. monikanavaista tiedotusta lisäämällä ja järjestämällä hallituksen kyselytunteja sekä muita tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia Huomioidaan voimaan tullut nuorisotakuulaki ja siirretään kunnan työllistämisessä painopiste nuoriin Laaditaan kunnalle palvelu- ja hankintastrategia mennessä 6 7

5 Lisätään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa Huolehditaan myös jatkossa ennaltaehkäisevän terveydenhuollon hyvän tason säilymisestä Perusturva Vanhuspalvelut Edistetään vanhuspalvelujen saatavuutta ja monimuotoisten asumispalvelujen kehittymistä, sekä parannetaan palvelujen saatavuutta edistämällä hoivayrittäjyyden syntymistä ja palvelusetelin käyttöä yhteistyössä elinkeinotoimen kanssa Edistetään omaishoidon tuen käyttöä ja korvaavuutta Tuetaan kotona asumista ja huolehditaan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon mitoitusten riittävyydestä Edistetään lähipalvelujen saatavuutta kehittämällä kyläkouluista minialaisia palvelukeskuksia yhteistyössä sivistysja kehittämistoimen kanssa Hoitoa ja turvaa tarvitsevat saavat laadukasta apua oikea-aikaisesti Sosiaali- ja terveyspalveluissa korostuvat ennaltaehkäisyn ohella asiakaspalvelu Laadukas ja toimiva työterveydenhoito Perusterveydenhuollon palvelut Turvataan laadukkaat perusterveydenhuollon palvelut lähipalveluina Edistetään henkilöstön työssä jaksamista ja työviihtyvyyttä sekä osaavan työvoiman saatavuutta Turvataan ambulanssin hetilähtövalmius ja asemapaikka Virroilla Seurataan valtion sote-uudistuksen etenemistä Varaudutaan harkintaa noudattaen mahdollisiin terveyskeskuksen kunnostusinvestointeihin Ylläpidetään korkeatasoista työterveyshuoltoa Ehkäisevä terveydenhuolto Lisätään ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa yhteistyötä muiden hallintokuntien kesken 4. Päivähoito, lasten ja nuorten sosiaalipalvelut Siirretään päivähoito sivistystoimen vastuualueelle Turvataan laadukkaat päivähoitopalvelut uudessa päiväkodissa Turvataan ja kehitetään monipuolisia lasten päivähoitopalveluja Kehitetään päivähoidon joustavuutta huomioiden yritysten tarpeet mm. päivähoidon palveluajoissa Lisätään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, lastensuojelu, koulutoimi, työpajat, etsivä nuorisotyö sekä Nuorisokeskus Marttinen Jatketaan etsivän nuorisotyötoiminnan kehittämistä yhteistyössä kehittämistoimen kanssa Huolehditaan päihde- ja mielenterveystyön hoitoprosessien toimivuudesta 8 9

6 Toisen asteen koulutus Edistetään paikkakunnan oppilaitosten ja muiden toimijoiden (TAMK, Tredu, lukio, Merikanto-opisto, Nuorisokeskus Marttinen) CAMPUS-yhteistyötä yhdessä yhdistysten ja yritysten kanssa Edistetään musiikkiteatteripainotteisuutta ja jääurheilukursseja Tutkitaan lukiokoulutuksen yhteistyömahdollisuudet Ruoveden kanssa Tehostetaan oppilaitosten markkinointia 5. Kansalaisopisto Huolehditaan laadukkaiden palvelujen saatavuudesta ja siitä, että valtionosuudet eivät alene Kansalaisopisto toimii yhtenä CAMPUStyön toteuttajana Sivistystoimi Laadukas perusopetus Toisen asteen koulutus säilyy laadukkaana omalla paikkakunnalla Mahdollisimman monipuoliset vapaa-ajan palvelut 4. Päivähoidon / varhaiskasvatuksen siirtyminen sivistystoimeen 2015 alkaen. Perusopetus Turvataan perusopetuksen hyvä taso keskittymällä opetuksen laatuun ja tekemällä yhteistyötä yli oppilaitos- ja kuntarajojen Säilytetään opetusryhmien koko työrauhaa ja oppimista edistävinä Huolehditaan varhaisesta puuttumisesta ja tiivistetään yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen kanssa Kehitetään kyläkouluista, joissa on yli 20 oppilasta monialaisia palvelukeskuksia yhteistyössä perusturvan kanssa Huomioidaan yrittäjyyskasvatus osana perusopetusta Kirjasto- ja kulttuuritoimi Pyritään lisäämään kirjaston käyttöä kohdentamalla aukioloaikoja ja kehittämällä palvelukonsepteja ja tilojen käyttöä Selkeytetään ja yhteen sovitetaan kulttuuritoimen ja matkailutoimen välistä tehtäväkenttää 4. Liikunta- ja nuorisotoimi Tiivistetään yhteistyötä Nuorisokeskus Marttisen kanssa Jatketaan ja kehitetään hyvää yhteistyötä alueen yhdistysten kanssa Kehitetään ennaltaehkäisevää kuntoliikuntatoimintaa kaikenikäisille ja tiivistetään yhteistyötä terveyden edistämisessä perusturvan kanssa Huomioidaan nuorisotyössä laki nuorisotakuusta ja edistetään nuorten töihin pääsyä yhteistyössä työpajojen ja etsivän nuorisotyön kanssa Edistetään nuorten kuulemista heitä koskevissa asioissa, mm. nuorisovaltuuston ja aloitekanavan toiminnan tehostaminen 10 11

7 Tekninen osasto Huolehditaan ympäristön hyvästä tilasta Pidetään infra kunnossa Turvataan terveelliset ja tehokkaat ruokapalvelut osana hyvinvointia Huolehditaan vesistöjen kunnostuksesta ja suojelusta ja pyritään hyödyntämään tähän tarkoitukseen saatavat ulkopuoliset rahoitusmahdollisuudet Kiinnitetään kaupungin omia metsiä koskevassa metsänhoitosuunnitelmassa huomiota luontoarvioihin ja virkistysmetsien hoitoon Metso-ohjelman kohteiden kartoitus ja siihen osallistuminen, mikäli tarkoituksenmukaisia kohteita löytyy Energiatehokkuus huomioidaan kaikessa toiminnassa ja hankinnoissa Laaditaan suunnitelma kiinteistöjen ylläpitoon ja tarpeettomista kiinteistöistä luovutaan Laadukas korjaus- ja uudisrakentaminen Edistetään Virtain vesihuollon yhteistyötä Laaditaan kunnan ruokapalvelustrategia, ja siinä huomioidaan alueellinen ravitsemussuunnitelma ja lähiruoka osana kuntalaisten hyvinvointia 12 13

8 Nuorisokeskus Marttinen TOIMENPITEET Marttisen kehittäminen Suomen monipuolisimmaksi nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskukseksi, jossa on vahva pedagoginen osaaminen Nuorisotyötä taloudellisesti tukevana toimintana järjestetään korkeatasoisia kokous- ja juhlatalopalveluita Marttisen saari on elämykselliseen oppimiseen ja vapaa-aikaan sekä kulttuuriin ja hyvinvointiin mahdollisuuksia tarjoava oppimisympäristö ja vapaa-ajankeskus Nuorisotyön sisällöllinen ja menetelmällinen kehittäminen sekä osaamisen vahvistaminen ja levittäminen Kansainvälisen nuorisotoiminnan vahvistaminen ja kansainvälisten asiakasryhmien lisääminen Palveluiden laadun jatkuva kehittäminen Tapahtuma- ja palvelutarjontaan liittyvän yhteistyön tiivistäminen muiden toimijoiden kanssa Uusien toimintamahdollisuuksien etsiminen Tiedotetaan Marttisen palveluista kuntalaisille Merikanto-opisto Turvataan valtionosuustunnit ja rahoitus Pidetään yksikkökustannukset alle maan keskiarvon Pyritään takaamaan kaikille hyväksytyille oppilaspaikka Kuntaosuuksien turvaaminen on keskeinen tehtävä. Rahoituksen turvaamiseksi ollaan avoimia myös uusille avauksille. Toiminta-alueen mahdolliset muutokset otetaan huomioon valtion tulevien linjausten myötä kuntaliitoskysymyksissä (Keuruu, Alavus). Toimitaan aktiivisesti yhteistyössä muiden kulttuuritoimijoiden sekä kansalaisopistojen, koulujen ja lukioiden (Virrat) kanssa. Vetovoimaisuutta säilyttämällä / lisäämällä pyritään pitämään hakijamäärät nykyisellä hyvällä tasolla ja vastaamaan asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin. Taataan pätevät opettajat ja monipuolinen instrumenttivalikoima. Seurataan aktiivisesti opetuksen laatua ja tehokkuutta. Musiikkikasvatuksessa on kysymys lasten ja nuorten hyvinvoinnista: se on itsetuntoa ja itsetuntemusta sekä sosiaalisuutta kehittävää aikuiseksi kasvun tukemista ja mitä parhainta syrjäytymisen ehkäisemistä

9 Toteutus: HD Markkinointi - Paino: VirtoPrint

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA VISIO 2012-2016 Tervolaiset lapset ja nuoret kasvavat turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä terveiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

1.1. Maankäytön yleissuunnitelman periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle päivitetään (yhdyskuntatoimi).

1.1. Maankäytön yleissuunnitelman periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle päivitetään (yhdyskuntatoimi). 1. Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA PRIORITERAD VERKSAMHET OCH MÅL FÖR FULLMÄKTIGEPERIODEN Kaupunki pyrkii luomaan sellaiset asuntoolosuhteet, että

Lisätiedot

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Liite 1/kv 10.10.2011 94 Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Lohjan kaupunki Opetustoimi Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Johtaminen...6 3. Henkilöstö...8 4. Taloudelliset resurssit...10

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN STRATEGIA 1 2. SASTAMALAN TOIMINTAMALLI 13 3. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I YLEISPERUSTELUT... 4 1. KAUPUNGIN ALUE... 4 2. VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT... 4 3. ELINKEINOT...

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 "Eura on työtä ja toimeentuloa tarjoava, vetovoimainen Pyhäjärviseudun keskus" Kunnanhallitus 17.5.2010 Kunnanhallitus 7.6.2010 Kunnanhallitus 28.6.2010 Valtuustoseminaari

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 1 2 IIN KUNTA ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. ELINKEINO-OHJELMAN TARKOITUS 2. ELINVOIMAAN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ 3. IIN PAINOTUKSET a. KASVU b. TYÖLLISYYS

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2012 Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2007 2012/15.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 OHJELMAN TAVOITTEET... 4 1. VAMMAISPOLITIIKAN YLEISIÄ

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Kuopion kaupunki, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 24.2.2015 Kuopion kaupunki Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Sisällysluettelo Toiminnallisten

Lisätiedot