Rahoitus tukemaan vakautta ja kasvua. PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rahoitus tukemaan vakautta ja kasvua. PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat"

Transkriptio

1 Rahoitus tukemaan vakautta ja kasvua PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat

2 Rahoitus tukemaan vakautta ja kasvua PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat Raha on hyvä renki mutta huono isäntä. Sen muistavat ainakin ne yrityksensä menettänyttä, jotka ajautuivat konkurssiin suuren laman aikana. PK-yrittäjä Itä-Suomesta

3

4 Saatteeksi Elinkeinoelämän keskusliiton PKyritysvaltuuskunnan asettama verotus- ja rahoitustyöryhmä tarkastelee tässä muistiossa, miten pienten ja keskisuurten yritysten rahoitusta tulee kehittää. Tavoitteet ulottuvat laajalle: muistiossa käsitellään oman pääoman ehtoista rahoitusta, verotusta, aloittavien ja kasvuyritysten ongelmia, riskirahoitusta, vieraan pääoman ehtoista rahoitusta, vakuuksia ja erityisluottolaitosten toimintaa. Muistio on jatkoa syyskuussa 2005 julkaistulle EK:n PK-ohjelmalle Kohti yrittäjyysyhteiskuntaa. EK:n PK-yritysvaltuuskunta on hyväksynyt nämä linjaukset. Tämä muistio on tarkoitettu kaikille PK-yritysten rahoituksesta vastuussa oleville: PK-yrittäjille, poliittisille päättäjille ja yritysten rahoittajille. Linjauksissa ei käsitellä kansainvälisiä rahoituslähteitä. Muistion liitteiksi on laadittu yleiskatsaus yritysten rahoitusriskeistä sekä katsaus rahoitusyhtiötoimintaan. Ohjelman eri valmisteluvaiheissa ilmeni yhä selvemmin, että yleinen käsitys, jonka mukaan PK-yrityksillä ei olisi juurikaan rahoitusongelmia, on virheellinen. Hyvin suurella osalla PK-yrityksistä on rahoitusongelmia, mutta ne ilmenevät eri tavoin sen mukaan, onko kysymyksessä aloittava, kasvava, kansainvälistyvä, toimintaansa vakiinnuttava vai varttuneempi yritys. Näköpiirissä on myös monia uusia haasteita, joihin tulee varautua, jotta PK-yrittäjät kykenisivät kantamaan niille sälytetyn lisääntyvän vastuun työllistäjinä ja suomalaisten hyvinvoinnin rakentajina. Tämä edellyttää yrityksiltä nykyistä parempaa rahoitusosaamista ja EK:lta rahoitustilanteen jatkuvaa seuraamista, siihen vaikuttamista ja informaatiota jäsenkunnalle. Ohjelmaa kirjoitettaessa on käyty keskusteluja pankkien, rahoituslaitosten ja muiden alan asiantuntijoiden kanssa, ja ohjelmaluonnosta ovat kommentoineet mm. Ernst & Young Oyj:n, Vakuutusosakeyhtiö Garantian, Finnvera Oyj:n, Nordea Pankki Oyj:n, Sampo Pankki Oyj:n, OKO-Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n, Suomen Pankkiyhdistyksen ja Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton edustajat. Esitämme heille kiitokset rakentavista ja asiantuntevista näkemyksistä. Tätä kehittämisohjelmaa valmistelleen PK-verotus- ja rahoitustyö- ryhmän puheenjohtajana on toiminut hallituksen puheenjohtaja Timo Parmasuo (Meconet Oy) ja sihteerinä johtava asiantuntija Pekka Tsupari (EK) sekä jäseninä toimitusjohtaja Kaisu Greus (Kiinteistökaari Oy), yrittäjäneuvos Eero Mölsä (Sidoste Oy) ja asiantuntija Juhani Seppälä (EK). Työhön ovat osallistuneet myös PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho sekä johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara, erityisasiantuntija Heikki Pitkänen, asiantuntija Tarja Nissinen, asiantuntija Severi Keinälä ja tiedottaja Timo Immonen EK:sta. Etelärannassa Heimo J. Aho EK:n PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Timo Parmasuo PK-verotus- ja rahoitustyöryhmän puheenjohtaja EK 2006 PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat 3

5

6 Sisältö 1 PK-yritysten rahoitus on lukuisten muutosten edessä 6 2 PK-yritysten rahoituksen kehitys ja rahoitusaseman kehittämistarpeet Pääomapula on vaivannut lähes koko itsenäisyyden ajan Laman psykologiset opetukset muistetaan vielä 2000-luvulla Yritykset jäävät pieniksi, kasvuhalukkuus vähäistä Basel II tuo haasteita pankeille ja PK-yrityksille Verkostoituminen siirtää rahoitusvastuuta PK-yrityksille 18 3 PK-yritysten rahoituslinjaukset Oman pääoman ehtoinen rahoitus Verotus Alkavat yritykset sekä pääomasijoittajien ja PK-yritysten yhteistyö Välirahoitus Vieraan pääoman ehtoinen rahoitus Pankit TEL-takaisinlainaus Vakuusjärjestelyt Julkinen yritysrahoitus Erityisluottolaitokset Kauppa- ja teollisuusministeriön muut panostukset yritystoimintaan Yritystuet EU:ssa 4 Tavoitteina yritysten vakaa rahoitusasema ja kasvu 38 Liite 1 Yritysten rahoitusriskit ja niiden hallinta 39 Liite 2 Rahoitusyhtiötoiminta 43 EK 2006 PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat 5

7 1 PK-yritysten rahoitus on lukuisten muutosten edessä EK:n PK-ohjelmassa Kohti yrittäjyysyhteiskuntaa (2005) todetaan, että pienten ja keskisuurten yritysten merkitys suomalaisen yhteiskunnan rakentajana on suuri ja kasvaa tulevaisuudessa nopeasti. Valtaosa Suomen yrityksistä on PK-yrityksiä. Vuoden 1975 jälkeen kaikista uusista työpaikoista lähes 80 prosenttia on syntynyt PK-yrityksiin. Niiden rooli talouskasvun moottorina, verotulojen tuottajana ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoittajana on ratkaisevan tärkeä. Uusia työpaikkoja syntyy vain siinä tapauksessa, että yritykset menestyvät. Siksi niiden toimintaedellytyksistä on pidettävä huolta. Rahoituskysymyksiä ei käsitelty yksityiskohtaisesti PK-ohjelmassa, sillä ne muodostavat oman laajan kokonaisuutensa ja vaativat omat linjauksensa. PK-yritysten rahoitus ei ole vähäpätöinen ongelma. Yritysten aloittavien, vakiintuneiden ja kasvavien yritysten rahoitus on turvattava. Suomalaisten PK-yritysten rahoituksen tulee olla kansainvälisesti kilpailukykyistä. Tavoitteena on, että rahoituksesta tulee yksi suomalaisyritysten kilpailuvalteista. Vaikka pääomapulaa sinänsä ei nykyisin juurikaan ole, ovat PKyritysten rahoituskysymykset aiempaa mutkikkaampia. Rahoitustarpeet ovat monimuotoistuneet, ja kysymys siitä, missä määrin rahoittaja osallistuu riskien jakamiseen, on tullut entistä ajankohtaisemmaksi. Raha ei välttämättä ohjaudu työllisyyden kannalta tarkoituksenmukaisiin kohteisiin. Varsinkin uusiin, aloittaviin yrityksiin liittyviä rahoi- tusriskejä pidetään suurina. Yritykset ovat keskenään kovin erilaisia, ja ongelmat ja kehittämistarpeet poikkeavat toisistaan. Myös osakeyhtiölain muutokset tulevat vaikuttamaan yritysten rahoitustarpeisiin. On huolehdittava siitä, etteivät muutokset heikennä tilannetta yritysten omavaraisuusastetta arvioitaessa. Rahoitus on ollut PK-yritysten pulmana kautta aikojen. Ongelmien sisältö sekä painotukset ovat vaihdelleet. Ajankohtaisimmat PK-yritysrahoituksen haasteet ovat seuraavat viisi: Luottolaitosten vakavaraisuussäännösten muutos Keskeisin näköpiirissä oleva asia on pankkien vakavaraisuussäännösten muutos (Basel II) vuoden 2007 alussa. Sen tavoitteena on vahvistaa pankkien riskien hallintaa, mutta samalla se vaikuttaa lainojen luottoriskin arviointiin ja sitä kautta yritysten lainarahan saatavuuteen ja nykyiseen hintaan. Korkomarginaalien hajonta lisääntyy, ja monien PK-yritysten sekä varsinkin uusien aloittavien yritysten lainojen korkotaso uhkaa nousta. Uusien Baselsäännösten käyttöönotto saattaa myös kärjistää suhdannevaihteluita. Siihen tulee varautua. Olennaista on, että pankkien ja muiden luotonantajien oma pääoma pidetään riittävän suurena. Yrittäjät eivät ole pitäneet rahalaitosten tiedotustoimia Basel II:n tulevista vaikutuksista riittävinä. Luottolaitosten uusien vakavaraisuussäännösten myötä pankkien liikkumavara PK-yritysten rahoittajana voi kaventua ja pääomasijoittajien merkitys vahvistua. Kovenanttien eli sopimusvakuuksien käyttö voi lisääntyä myös PK-yrityksen luototuksessa. Yritysten on tarkoin selvitettävä kovenanttien käytöstä mahdollisesti aiheutuvat haitat. PKyrityksille pitää olla tarjolla monipuolisia rahoitusvaihtoehtoja. Aloittavat ja voimakkaan kasvun yritykset Toinen iso asia on aloittavien ja kasvuyritysten rahoitus. Vähäinen yrittäjyysaktiivisuus ja kasvuhaluttomuus ovat Suomen kansantalouden ja työllisyyden ehkäpä keskeisimmät ongelmat. Myönteistä on, että yrityksen alkuvaiheen riskipääomarahoitusta on saatavilla entistä helpommin. Tarvitaan kuitenkin vielä monta askelta samaan suuntaan, jotta kasvuyrittäjyyttä ja riskinottokykyä voidaan lisätä nykyisestä olennaisesti. Yksityisten pääomamarkkinoiden ohella on tärkeää lisätä julkisen sijoitustoiminnan riskinottoa. Tarvitaan lisää pääomia ja rahoittajien yhteistyötä: useilta yrityksiltä rahoitus uhkaa loppua jo muutaman toimintavuoden jälkeen. Konkurssiriski on suurin kolmantena toimintavuotena. Kasvuyrittäjyyden rahoitus muodostaa oman ongelmansa. Suomessa on kasvuyrityksiä määritelmästä riippuen noin 0,2 3 prosenttia yrityskannasta. Niitä tulisi saada lisää. Viennin ja kansainvälistymisen rahoitukseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Julkinen rahoitus yrityksille pitää nähdä julkisena kehittämispanostuksena, josta on 6 PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat EK 2006

8 odotettavissa pitkällä aikavälillä valtiolle tuloja ja koko yhteiskunnalle hyvinvointia. Valtion mukanaolo riskien jakajana on investointi tulevaisuuteen. Perheyritysten sukupolvenvaihdos Kolmas kysymys liittyy yrittäjien ikääntymiseen. Suomessa on jo nykyisin yrityksen vaje. Sen lisäksi sukupolvenvaihdos koskee lähivuosina noin perheyritystä. On tärkeää, että suomalaiset yritykset säilyvät suomalaisessa omistuksessa ja että niiden jatkuvuus turvataan, myös sukupolvenvaihdostilanteessa. Siihen on verotuksella keskeinen vaikutus. Sukupolvenvaihdosten rahoitukseen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Usein käy niin, että sukupolvenvaihdosta varten otettu laina siirtyy seuraavan polven kannettavaksi. Tällöin velattomasta yhtiöstä voi tulla hyvinkin velkainen. Sukupolvenvaihdoksella ei tule rasittaa kohtuuttomasti yrityksen toimintaa jatkavaa osakasta. Myöskään toimintaansa jatkavaa yritystä ei tule rasittaa sukupolvenvaihdosvaiheessa kohtuuttomilla veroseuraamuksilla. Odottamattomat riskit Neljäs painopiste liittyy odottamattomiin riskeihin. Sekä yritysten että rahoitusjärjestelmän on varauduttava riittävässä määrin yllättäviin, laaja-alaisiin riskeihin. Merkittävä osa PK-yrityksistä on yhä liian velkaisia, eikä niiden pääomarakenne ole edes tyydyttävällä tasolla. Oman pääoman puute vähentää yritysten riskinkantokykyä ja kehittymismahdollisuuksia. Raju hetkellinen rahoitukseen ja vakuuksien arvostukseen kohdistunut muutos tuhosi ns. suuren laman aikana tuhansia vakavaraisia yrityksiä. Laman tapahtumat vaikuttavat yhä yrittäjien asenteisiin. Yrittäjät ovat tulleet varovaisiksi ja perustavat nykyisin toimintansa mieluusti pelkän tulorahoituksen varaan. Laman opetukset muistaen yhteiskunnan on luotava talouspoliittisia välineitä yrittäjille, jotta tarvittaessa pystytään varautumaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin yritysten ja työpaikkojen säilyttämiseksi ja jotta kannustimia kasvuun ja riskinottoon voidaan lisätä. Myös meneillään oleva maksukyvyttömyyslainsäädännön edelleen kehittäminen on paikallaan: laman aiheuttama konkurssiaalto sulki liiketoiminnan harjoittamisen ulkopuolelle suuren joukon kyvykkäitä ja rehellisiä yrittäjiä, jotka olisi vielä nopeasti saatava takaisin normaaliin työelämään. Rahoitusvastuut verkostoituneessa taloudessa Viidentenä kokonaisuutena on yritysverkostot. Verkostoituneessa taloudessa pienet ja keskisuuret yritykset ovat rahoitus- ja vakuuskysymyksissään joutuneet uuden tilanteen eteen, kun rahoitusvastuuta on siirretty päähankkijoilta PK-yrityksille, jotka toimivat alihankkijoina ja sopimusvalmistajina. Tämä muutos tulee ottaa huomioon yritysten välisessä riskinjaossa ja kustannuksissa. PK-yritysten rahoitusvastuun lisääntyminen ilmenee usealla tavalla. Tarjousvaiheen ja tuotteen toimitusvaiheen välinen toiminta-aika on rahoitettava, ja osapuolten välille syntyy nykyisin sitoumuksia alusta alkaen. Ostaja, päähankkija, edellyttää vakuutta jo tarjousvaiheessa sekä vakuuksia ennakkomaksuille ja useammassa erässä tapahtuville maksuille. Samalla alihankkijan tai sopimusvalmistajan varoja sitoutuu materiaaleihin, joista joudutaan monissa tapauksissa suorittamaan ennakkomaksu ennen toimitusta. Jos päähankkijalta saadut ennakkomaksut eivät riitä, valmistusajalle tarvitaan käyttöpääomarahoitusta. Päähankkijoiden pidentyneet maksuajat lisäävät käyttöpääoman tarvetta. Samalla investointipainetta on siirtynyt tuotantoketjussa alaspäin: verkostoituneiden osahankkijoiden on kyettävä laajentamaan ja uudistamaan tuotantovälineistöään nopeasti usein päähankkijoiden antaman, varsin epävarman tulevaisuustiedon perusteella. Myös kauppa on vähentänyt varastointiaan, joka on siirtynyt yhä enemmän PK-valmistajille. Tämä kaikki sitoo PK-yritysten pääomia. Samalla se on niille myös kilpailuetu, sillä se mahdollistaa asiakkaiden palvelun nopeasti, joustavasti ja räätälöidyin ratkaisuin. EK 2006 PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat 7

9 2 PK-yritysten rahoituksen kehitys ja rahoitusaseman kehittämistarpeet 2.1 Pääomapula on vaivannut lähes koko itsenäisyyden ajan Rahoitus on ollut pienten ja keskisuurten yritysten pulmana jatkuvasti. PK-yrityksillä on ollut puutetta pääomista lähes koko itsenäisyyden ajan, ja nämä yritykset ovat yleensä joutuneet myös talouspolitiikan virheiden maksumiehiksi. Maksajan rooli lankesi PK-yrityksille myös 1990-luvun alun suuressa lamassa, jonka pitkä varjo ulottuu vielä nykypäivänäkin yritysten toimintaan ja suomalaiseen asenneilmastoon. Devalvaatioiden ja talouspolitiikan virheiden, erityisesti raha- ja valuuttakurssipoliittisten virheiden, seurauksena syntyi konkurssiyrittäjien ja muiden velallisten joukko, jolta vietiin ilman omaa syytä taloudelliset toimintaedellytykset. Yrityskonkurssien seurauksena menetettiin myös valtava määrä työpaikkoja. Valuuttakurssimuutokset ovat olleet kotimarkkinayrityksille vaarallisia. Jokaisen devalvaation jälkeen merkittävä joukko kotimarkkinayrityksiä on ajautunut konkurssiin. Laman ja pankkikriisin siemenet kylvettiin jo 1980-luvun alussa, kun Suomen rahamarkkinoiden vapauttaminen alkoi. Se kesti kymmenkunta vuotta eri vaiheissaan. Säännöstelyn purkamiselle ei ollut vaihtoehtoa, mutta toimenpiteiden ajoituksissa ja niihin valmistauduttaessa tehtiin pahoja virhearviointeja talouspolitiikan eri lohkoilla. Säännöstelyn purkaminen sijoittui aikaan, jolloin talouskasvu oli muutenkin nopeaa, finanssipolitiikka elvyttävää ja muun muassa vaihtotase suuresti alijäämäinen. Tässä tilanteessa elintasoa nostettiin ulkomaisella lainarahalla, mikä ei ollut lainkaan järkevää. Pankinjohtajat olivat tottuneet jakamaan niukkuutta pitkillä asiakassuhteilla ja vankoilla vakuuksilla. Valuuttasäännöstelyn purkauduttua asiakkaista ruvettiin kilpailemaan koroilla ja laina-ajoilla sekä riskinottoa lisäämällä, eikä kaikkien lainanottajien harkintakyky riittänyt sijoitusten järkevyyden ja oman kasvukyvyn arviointiin. Seurauksena oli omaisuusarvojen lasku, vakuuksien heikkeneminen ja lopulta velanhoitokyvyn loppuminen. Kuva 1. Vireillepannut vararikot (konkurssit) Suomessa vuosina e ja muutokset markan arvossa Markka kellumaan xD: -82,8 2xD: -45,7 D -28,1 D 2xR: 3,5-23,8 2xD: -8,3 Piilo-D -6,6 D R -7,4 2, D -12,3 2xD: -9,5 R 1,0 R 1,0 Lähde: Tilastokeskus; Fellman, Lindholm 1996; VartiaP., Ylä-AnttilaP PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat EK 2006

10 Kuva 2. Rahamarkkinoiden sääntelyn vapautuminen Markkinarahan hyvitysjärjestelmä aloitettiin Antolainauksen keskikorko sidottiin ottolainauskorkoon Keskikorkosääntely poistettiin Viitekorot mahdollisiksi Korkosääntely Viitekorkosidonnaisuus kaikkiin muihin paitsi asuntoluottoihin Viitekorkosidonnaisuus myös asuntoluottoihin Päiväluottokiintiöiden poisto ja järjestelmän ehtojen muutos Prime-korot Määrällinen sääntely Valuuttaluotot vapautuvat kotitalouksille Lyhytaikaiset pääomaliikkeet vapautuvat Kassavarantosopimus uudistettiin Yksityishenkilöiden sijoitukset vapautuvat Yli vuoden markkamääräiset joukkolainat ja osake-emissiot ulkomaille vapautuvat Ulkomaiset sijoitukset vapautuvat. Yli vuoden pituiset yritysten tuontiluotot vapautuvat Suorat sijoitukset ulkomaille vapautuvat Pitkäaikaiset ulkomaiset luotot myös muille toimialoille Avomarkkinaoperaatiot Pitkäaikaiset ulkomaiset luotot vapaiksi teollisuudelle ja varustamoille Peruskorkoisten kiintiöiden poisto Lähde: Pankkiyhdistys Syksyn 1991 devalvaatio vauhditti valuuttalainoja ottaneiden kotimarkkinayritysten ahdinkoa. Varsinaisen syöksykierteen aiheutti kuitenkin vuonna 1992 syyskuussa tehty valuutan kelluttaminen. Yritystensä velkoja taanneet pienyrittäjäkotitaloudet joutuivat maksuvalmiuden loppuessa myymään vakuuksiaan, joiden arvo uudessa tilanteessa osoittautui riittämättömäksi. Kansantalouden laman ja riittämättömän kysynnän myötä yritykset menettivät huomattavan osan markkinoista. Konkursseista ja niitä seuranneista pakkorealisoinneista seurasi pankeille monivuotinen luottotap- Pankkikriisi Liian nopea antolainauksen kasvu, minkä seurauksena luottojen laatu heikkenee. Valuuttakurssiriski pankkien asiakkaille, luottotappioriski pankeille. Korkoloukku. Pankkien jälleenrahoitus veitsenterällä: hyvin lyhytaikaista luottoa ulkomaisilta pankeilta. Omaisuus- ja vakuusarvojen aleneminen. pioiden vyöry. Vuosien yhteenlasketut luottotappiot olivat yli 70 miljardia markkaa. Valtio otti vastuun pankeista eikä lähtenyt tu- kemaan yrityksiä, mikä oli PK-yritysten kannalta onneton päätös ja osoittautui jälkikäteen arvioituna ainakin osin virheratkaisuksi. EK 2006 PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat 9

11 Pahin konkurssiaalto osui vuosiin 1993 ja1994. Vuonna 1994 yritysten määrä oli alimmillaan. Vuosina oli nettomääräisesti menetetty konkurssien ja toiminnan lopettamisen johdosta jo yli yritystä ja niiden työpaikat. Vielä tällä hetkellä Suomessa on lamavelkaantunutta yrittäjää ja heidän lähipiirissään olevaa. Pitkäaikaistyöttömien ja työmarkkinoilta syrjäytyneiden määrä on yhä lähes henkeä. Rahoituskriisiä yritettiin lieventää. Valtion vakauttamistakauksista annettu laki tuli voimaan Sen tarkoituksena oli turvata velkaantuneiden PK-yritysten toimintaedellytyksiä vakauttamalla talletuspankin yritykselle myöntämät luotot ja antamalla luotoille osittainen valtiontakaus. Vuonna 1994 lain voimassaoloaikaa pidennettiin niin, että lakia voitiin soveltaa haettuihin valtiontakauksiin. Vakauttamispyrkimykset tulivat kuitenkin liian myöhään. 2.2 Laman psykologiset opetukset muistetaan vielä 2000-luvulla Suuri lama ja siihen liittynyt pankkikriisi jättivät yritysten toimintaan ja yrittäjien rahoituspsykologiaan nykypäivään ulottuvat jälkensä. Laman vaikutukset ovat yhä nähtävissä monellakin tavalla. Silloinen konkurssilainsäädäntö ajoi osan yrittäjistä etsimään epätarkoituksenmukaisia liiketoiminnan harjoittamisen muotoja, osa on yhä suljettu kokonaan yrittämisen ulkopuolelle. Sittemmin maksukyvyttömyyslainsäädäntöä on uudistettu monilta osin. Yrittäjän lamakokemukset ovat monesti vaikuttaneet myös yrittäjän perheenjäsenten asenteisiin ja hillinneet esimerkiksi yri- tysperheen lasten halua jatkaa vanhempiensa ammatissa. Laman uhreiksi ilman omaa syytään joutuneet yrittäjät on vihdoin saatava takaisin työelämään. Yritykset varovat yhä luotonottoa, ja velattomien yritysten määrä on kasvanut. On monta PK-yrittäjää, jotka ovat päättäneet 1990-luvun kuolemanlaaksosta selvittyään, että pankin ovea en enää avaa, tulorahoituksella on pärjättävä. Yritykset pyrkivät investoimaan, kasvamaan ja kansainvälistymään lähes yksinomaan tulorahoituksen turvin. Kehitys olisi huomattavasti nopeampaa, jos apuna käytettäisiin myös vierasta pääomaa. Tarvitaan toimenpiteitä, jotka kannustavat nykyistä suurempaan riskinottoon. Niitä tarvitaan varsinkin nykyisessä tilanteessa, kun investoinnit ovat alentuneet matalimmalle tasolle aikoihin ja kun uusi nuorten yrittäjien suku- Kuva 3. Yritysten lukumäärä (pl. alkutuotanto) Yritykset, kpl Yrityksiä, kpl asukasta kohden KTM:n arvio Lähde: Tilastokeskus, yritys- ja toimipaikkarekisteri 10 PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat EK 2006

12 polvi on astumassa yrityskentälle. Investointien pitempiaikaisella hiipumisella on kauaskantoiset vaikutukset yritysten ja koko yhteiskunnan toimintakykyyn. PK-yritysten keskimääräinen omavaraisuusaste on parantunut suuren laman jälkeen aina viime vuosiin asti selvästi. Vuoden 1993 verouudistus antoi yrityksille mahdollisuuden oman pääoman kasvattamiseen. Erityisesti teollisuus ja muut palvelut toipuivat lamasta omavaraisuusasteella mitaten suhteellisen nopeasti. Keskiarvotarkastelu antaa PKyritysten tilanteesta kuitenkin liian hyvän kuvan. Vaikka vakavaraisuudet ovat keskimäärin parantuneet, yksittäisten yritysten tasolla vakavaraisuuserot ovat kasvaneet kymmenen viime vuoden aikana selvästi, ja hajonta on huomattavasti suurempi kuin isoilla yrityksillä. Ks. tarkemmin kappale Kuva 4. PK-yritysten keskimääräinen omavaraisuusaste toimialan mukaan, % Teollisuus, < 250 tt Kauppa, < 250 tt Rakentaminen, < 250 tt Muut palvelut, < 250 tt 04 Lähde: Tilastokeskus Kuva 5. Suurten yritysten keskimääräinen omavaraisuusaste toimialan mukaan, % Lähde: Tilastokeskus Teollisuus, yli 249 tt Kauppa, yli 249 tt Rakentaminen, yli 249 tt Muut palvelut, yli 249 tt EK 2006 PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat 11

13 2.3 Yritykset jäävät pieniksi, kasvuhalukkuus vähäistä Laman seuraukset näkyvät vähäisen investointihalukkuuden ohella myös siten, että yrittäjyyshalukkuus on vähäistä. Asukasta kohti laskettuna maassamme on vain 45 yritystä henkeä kohden. Tilastomateriaali viittaa siihen, että Suomessa on yrityksiä ja yrittäjiä suhteessa asukaslukuun edelleen vähemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Esimerkiksi yhdenmukaistetun työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 2005 yrittäjien (pl. maatalousyrittäjät) osuus yli 15-vuotiaasta väestöstä oli Suomessa 5,1 prosenttia, kun vastaava osuus EU-maissa keskimäärin oli 6,7 prosenttia. EU-maiden keskiarvoprosentilla mitaten Suomessa pitäisi olla noin yrittäjää nykyistä enemmän. Tämänsuuruisesta yrittäjyysvajeesta voidaan siis puhua. Lisäksi kannattaa muistaa, että rima ei ole kovin korkealla silloin, kun verrataan EU-keskimäärään. Yrittäjyyden puute ja työttömyys ovat Euroopan yhteisiä ongelmia. Elinkeinoittain tarkasteltuna Suomen yrittäjyysvaje on paikallistettavissa lähes yksinomaan palvelualoille ja erityisesti kuluttaja- ja henkilöpalveluihin. Maatalousyrittäjiä on Suomessa edelleen suhteessa väestöön jonkin verran enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Jalostuselinkeinoissa yrittäjiä on lähes yhtä paljon, mutta palveluelinkeinoissa selvästi vähemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Suomea on rakennettu määrätietoisesti itsepalveluyhteiskunnaksi, jonka syntyä on vauhditettu muun muassa työllistämiseen vaikuttavilla vero- ja sosiaaliturvaratkaisuilla. Työvoimatilaston tilastoimista yrittäjistä noin 60 prosenttia on Suomessa yksinyrittäjiä ja vajaat 40 prosenttia työnantajayrittäjiä. Työn- Kuva 6. Yrittäjien (pl. maatalousyrittäjät) osuus vähintään 15-vuotiaasta väestöstä, I III neljännes vuonna 2005, % Kreikka Italia Portugali Espanja Irlanti Iso-Britannia EU 15 Alankomaat Belgia Saksa Ruotsi Suomi Itävalta Tanska Puola Ranska antajayrittäjien osuus on Suomessa hieman pienempi kuin EU-maissa keskimäärin. Yrittäjäksi ryhtymisen merkittävimmät esteet ovat Suomessa konkurssiriski ja omaisuuden menettämisen pelko. Kyse on siis rahoitusriskeistä ja niiden toteutumisen mahdollisuudesta. Nämä riskit ovat suurimmat juuri aloittaneiden yritysten joukossa. Yritysten elinkaarella kolmas ikävuosi on yrityksille kriittisin: tuolloin monet yritykset ajautuvat ylittämättömiin talousvaikeuksiin. Kassavirta ei ole vielä riittävä, ja toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen kuluu pääomia. Samaan aikaan yrityksen alkuvaiheen rahoitus usein loppuu. Kolmannen toimintavuoden jälkeen riski alkaa hiljalleen vähetä, kun asiakassuhteet vakiintuvat ja yritykseen kertyy kokemusta ja pääomia. Lähde: Eurostat Yrityksistä ensimmäisten viiden toimintavuoden jälkeen toimintaansa jatkaa noin puolet. Vasta kymmenen toimintavuoden jälkeen riski vähenee keskimääräistä pienemmäksi. Neljänkymmenen vuoden jälkeen todennäköisyys sille, että yrityksen toiminta päättyy rahoituksen ehtymiseen tai konkurssiin, on häviävän pieni. 12 PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat EK 2006

14 Kuva 7. Vakavan häiriön riski (%) ja yrityksen ikä % tai yli Kaikki Lähde: Eurostat Vuotta Valtaosa yrityksistä jää pieniksi Vähäisen yrittäjyyshalukkuuden ja riskinoton välttelyn lisäksi ongelmana on se, että Suomessa valtaosa yrityksistä jää pieniksi. Yrityskantaamme vaivaa erityisesti keskisuurten yritysten puute. Yli viisi henkeä työllistäviä yrityksiä on vain Keskisuuria henkeä työllistäviä yrityksiä on yrityskannastamme vain 1 %. Kansantalouden kannalta keskisuurten yritysten puute on vakava ongelma. Keskisuuret yritykset toimivat muun ohella suurten päähankkijayritysten järjestelmätoimittajina ja muodostavat yritysverkostoissa keskeisen solmukohdan pienten sopimusvalmistajien ja suurten päähankkijoiden välillä. Taulukko 1. Yritykset Suomessa henkilömäärän mukaan vuonna 2004 Yrityksen Luku- % Kertymä Henkilö- % Kertymä työntekijä- määrä määrä määrä Vähintään , , , , , , , , , , , , , , , , , , Yhteensä , ,00 Lähde: Tilastokeskus EK 2006 PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat 13

15 Yrityskoon pienuus ja kasvuhaluttomuus 1 on tunnustettu, mutta käytännön toimet ongelmien ratkaisemiseksi ovat jääneet vähäisiksi. Määritelmästä riippuen Suomessa on kasvuyrityksiä ainoastaan 0,2 3 prosenttia koko yrityskannasta. Kasvuhakuisiksi ilmoittautuu noin 7 % yrityskannasta. Kasvuvaraa siis olisi runsaasti. Arviot kasvuyritysten määrästä vaihtelevat riippuen siitä, millaisia kasvun määritelmiä käytetään. Huolestuttavaa Suomen kannalta on lisäksi se, että kasvuyritysten määrä on viime vuosina vähentynyt selvästi. 2 Suhteellisesti eniten ovat vähentyneet nopean kasvun teknologiayritykset. Taulukossa 2. on tarkasteltu kasvuyritysten määrää liikevaihdon kasvulla mitaten vuosina Peruskriteerinä on, että liikevaihdon kasvu on jatkunut vähintään tietyllä prosentilla kolmen peräkkäisen vuoden ajan. Kun liikevaihdon kasvuprosentiksi otetaan vähintään 10 eikä ensimmäisen kasvuvuoden liikevaihdolle ole asetettu rajoitusta, kasvuyrityksiksi katsottavia yrityksiä on tarkasteluvuodesta riippuen noin Tiukennettaessa kriteeriä vähintään 30 prosentin liikevaihdon vuotuiseen kasvattamiseen kolmena peräkkäisenä vuonna ja samalla kolmivuotiskauden ensimmäisen kasvuvuoden liikevaihdon alarajaksi asetetaan 1,7 miljoonaa euroa, kasvuyritysten määrä putoaa dramaattisesti. Taulukko 2. Kasvuyritykset vuosina Liikevaihdon kasvu vähintään kolmen vuoden ajan Kasvu ja kansainvälistyminen kulkevat käsi kädessä Voimakkaaseen kasvuun tähtäävistä yrityksistä joka toinen ilmoittaa rahoituksen saatavuuden keskeisimmäksi kasvua ja kehittymistä hidastavaksi pulmaksi. Kun yrityksillä on voimakas kasvuvaihe, niiden käyttöpääoman tarve on suuri, mutta niillä ei ole juurikaan vakuuksia. Käytännössä kotimaiset riskisijoittajatkin hakevat vain varmoja sijoituskohteita. Oman pääoman ehtoisen rahoituksen saaminen edellyttää, että yrityksellä on kasvumahdollisuuksia ja valmiutta siirtyä nopeasti kansainvälisille markkinoille. Kun pienet kotimarkkinat ovat usein riittämättömät uuden tuotteen kaupallisen menestymisen testaamiseksi, korostuu yritysjohdon ammattitaito ja osaaminen liiketoiminnassa ja markkinoinnissa kpl kpl kpl kpl kpl 10 % / v ei lv rajoitusta % / v >1,7 milj % / v ei lv rajoitusta % / v > 1,7 milj Lähde: Tilastokeskus, yritysrekisteri Kotimarkkinoiden pienuuden vuoksi yritysten kasvuun liittyy jo yrityksen varhaisessa kehitysvaiheessa lähes välttämättömästi kansainvälistyminen. Suomalaiset yritykset joutuvat lähtemään kansainvälisille markkinoille vähäisin aineellisin ja henkisin voimavaroin. Tätä epäsuhtaa on oikeutettua tasoittaa julkisen rahoituksen avulla. Yritys tarvitsee myös tuekseen erityistä rahoituksen ammattitaitoa. Mitä voimakkaammin yrityksen vienti kasvaa, sitä suurempia rahoitushaasteita siihen liittyy. Merkille pantavaa kuitenkin on, että yrityksille suunnattuja yhteiskunnan panostuksia kansainvälistymiseen on järjestelmällisesti vähennetty jo usean vuoden ajan. 1 Usko kasvuyrittäjyyteen taloudellisen kasvun ja kehityksen moottorina ja pääomasijoitustoimintaan sen polttoaineena on kuluneen vuosikymmenen aikana yleistynyt kaikkialla Euroopassa. Euroopan unionin eeurope - tietoyhteiskuntaohjelmaan kirjattu tulevaisuudenkuva tukeutuukin voimakkaasti juuri kasvuyrittäjyyden ja pääomasijoitusten yhteiseen vaikutukseen. 2 Uusien kasvuyritysten määrän mittarina voidaan pitää myös pääomasijoitusten määrää. Pääomasijoitukset ovat keksintöjen ja uusien tuotteiden kaupallistamisen merkittävin rahoituslähde. Kasvuyrityksiä varten kerätyt uudet pääomat lisääntyivät voimakkaasti vuoteen 1999, minkä jälkeen suunta on kääntynyt laskuun. Kerätyt uudet pääomat ovat pudonneet kymmenen vuoden takaiselle tasolle. Kasvurahoitus on vähentynyt, millä on vaikutuksensa pitkälle tulevaisuuteen. Kotimaiset rahastosijoitukset ovat suuntautuneet enimmäkseen ulkomaille. Pääomasijoittajat eivät ole voineet korvata kotimaisten sijoittajien väheneviä pääomia ulkomaisilla sijoituksilla verotussyistä. Erityisesti kasvuyrityksiin tehdyt alkuvaiheen sijoitukset ovat olleet laskusuunnassa vuodesta 2000 lähtien, mikä osaltaan selittää kasvuyritysten määrän selvän vähenemisen. Niukentuneet pääomat on kohdistettu jatkosijoituksiin. Näistä syistä tarvitaan entistä enemmän julkista riskirahoitusta. 14 PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat EK 2006

16 Kuva 8. KTM:n kansainvälistymispolitiikan määrärahat Yrityskohtaisten ja yritysten yhteishankkeiden kansainvälistymisavustukset, milj. euroa Yrityskohtaiset määrärahat (myönnetyt) Yritysten yhteishankkeiden määräraha (valtuutus) Räikeimmillään valtion elinkeinopoliittiset tavoitteet ja toimenpiteet ovat ristiriidassa keskenään kansainvälistymismäärärahoissa. 2.4 Basel II tuo haasteita pankeille ja PK-yrityksille Pankkien nykyisten (2006) vakavaraisuusvaatimusten perustan muodostaa vuonna 1988 hyväksytty kansainvälisen järjestelypankin (BIS) yhteydessä toimivan Baselin komitean suositus. Sen mukaan pankilla on oltava omia varoja vähintään 8 % pankin riskipainotettujen saamisten, sijoitusten ja taseen ulkopuolisten erien määrästä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pankin on esimerkiksi 100 euron luottoa myöntäessään varattava pääomapuskuria 8 euroa. Nykyinen vakavaraisuuslaskenta on erittäin karkeajakoinen. Esimerkiksi yrityssaamisissa ei oteta huomioon saamiseen liittyvää todellista luottoriskiä. Voimassa olevan riski Arvio Lähde: Valtion talousarviot ja talousarvioesitykset ryhmittelyn karkeapiirteisyys on yhdenmukaistanut kehikon soveltamista eri maissa, mutta samanaikaisesti osaltaan vääristänyt rahoituksen hinnoittelua. Omien varojen vaatimus on vähäriskisissä luotoissa ollut liian suuri, mikä on osaltaan heikentänyt pankkien kilpailukykyä rahoituksen tarjonnassa. Toisaalta riskipitoisissa luototuskohteissa vaatimus on ollut perusteettoman matala, mikä on osaltaan heikentänyt riskien huomioonottamista hinnoittelussa. Vallitseva järjestelmä ei ota riittävästi huomioon erilaisia takaus- ja vakuusjärjestelyjä, joita yleensä sisällytetään rahoitusjärjestelyihin. Pankkien tulee riskinhallinnassaan tiedostaa luottoriskeistä, toimintariskeistä, markkinariskeistä, korkoriskistä ja maksukykyriskistä johtuvat uhkatekijät ja järjestää niitä koskeva raportointi. Vakavaraisuuskehikkoon liittyvien ongelmien korjaamiseksi Baselin komitea on hyväksynyt vuonna 2004 uuden säännöskehikon (Basel ll), joka korvaa vuonna 1988 annetun suosituksen. Samanaikaisesti Euroopan komissio on valmistellut vastaavia muutoksia luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuussääntelyä koskeviin direktiiveihin. Vakavaraisuusuudistusta koskeva direktiivi hyväksyttiin syksyllä Muutokset tulevat pääosin voimaan vuoden 2007 kuluessa. Vastaavasti valtiovarainministeriössä on valmisteltu uudistuksen edellyttämiä kansallisia lakimuutoksia. Uudistuksen myötä on tarkoitus antaa kokonaan uusi luottolaitoslaki sekä valtiovarainministeriön asetus luottojen vakavaraisuuden laskemisesta, jotka valmistunevat syksyllä Uusi luottolaitoslainsäädäntö on tätä kirjoitettaessa eduskuntakäsittelyssä. Säännökset tulisivat eräitä siirtymäsäännöksiä lukuun ottamatta voimaan Myös Rahoitustarkastus on käynnistänyt oman normivalmistelunsa, joka valmistuu myös syksyn 2006 aikana. Uudistuksen tavoitteena on ottaa huomioon luottolaitosten riskienhallinnassa viime vuosien aikana tapahtunut kehitys, jonka ansiosta liiketoiminnan riskejä ja niiden kattamiseksi tarvittavaa pääomavaatimusta pystytään laskemaan nykyistä karkeaa vakavaraisuuslaskentaa tarkemmin. Uudet vakavaraisuusvaatimukset on pyritty laatimaan niin, että ne kannustavat kehittyneempien riskinhallintajärjestelmien käyttöönottoon luottolaitoksissa. Uudistus edistää todellisia riskejä vastaavaa rahoituksen ja rahoituskustannusten kohdentamista sekä hinnoittelua rahoitusjärjestelmässä. Riskin tarkempi rajaaminen tulee näkymään pankkien hinnoittelussa. Luottojen hinnoittelun vaihtelu- EK 2006 PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat 15

17 väli tulee kasvamaan. Hinnoittelun kannalta vakuuksien tarjoamisella on selvästi suurempi merkitys uudessa vakavaraisuuslaskennassa, koska vakuudet vähentävät pankin pääoman tarvetta. Kovenanttien käyttö PK-yritysten rahoituksessa tulee lisääntymään. Basel ll-sääntelyyn sisältyvällä markkinakurin parantamisella pyritään lisäämään pankkien julkistamisvelvoitteita, jotka liittyvät niiden riskeihin ja riskinhallintajärjestelmiin. Huoli eurooppalaisen PK-sektorin rahoituksen saatavuudesta on johtanut valmistelun kuluessa useisiin muutoksiin, joilla on pyritty lieventämään uudistuksen vaikutuksia. Vakavaraisuusuudistuksen myötä luottojen hintahaitari levenee ja korkomarginaalit keskimäärin kasvavat. Tarkkoja laskelmia uudistuksen vaikutuksista esimerkiksi luottojen marginaaleihin on vaikea esittää. Käytännössä muutokset hinnoittelussa tulevat näkymään asteittain eikä heti uudistuksen voimaantulon yhteydessä. Luottojen hinnoitteluun vaikuttavat myös muut tekijät. Käytännössä hinnoittelu perustuu kokonaisasiakkuuteen, jolloin otetaan huomioon mm. asiakkuuteen liittyvät muut tuotot ja kustannukset. Pankkien välisen kilpailun ja PKyrityksiä koskevien lisälievennysten vuoksi luottojen hinnoittelu tuskin muuttuu merkittävästi. Vakavaraisuussäännöstön muutoksen (Basel II) on määrä tulla voimaan Se korostaa luottojen riskien merkitystä. Sen mukaisesti luottojen korkoehdot määräytyvät asiakkaan takaisinmaksukyvyn ja luottojen vakuuksien kattavuuden mukaan. Luottoriskien lisäksi otetaan huomioon myös yrityksen toimintariskit. Asiakkaiden takaisinmaksukyvyn arviointi perustuu pankkien sisäiseen luottokelpoisuusarvioon eli reittaukseen. Asiakkaan riskitaso (epäonnistumisen todennäköisyys) arvioidaan sekä määrällisten (kvantitatiivisten) että laadullisten (kvalitatiivisten) tekijöiden pohjalta. Kvantitatiiviset tekijät kuvaavat - velkaantumisastetta - maksuvalmiutta - kannattavuutta. Pääasialliset mittarit ovat - todelliset varat sekä oma pääoma suhteutettuna kokonaisvaroihin - lyhyen ajan velat suhteutettuna kokonaisvelkoihin - rahavarat ja vastuut - tulot ennen veroja ja poistoja - kassavirta suhteutettuna liikevaihtoon - nettovoitto suhteutettuna kokonaisvaroihin - liikevaihdon kasvu - kokonaisvarat - myynti suhteutettuna varastoon - myynti suhteutettuna kokonaisvaroihin. Kuva 9. Sisäinen reittausmalli Sisäinen reittausmalli Asiakas Informaation hankkija Kvalitatiiviset tekijät - johdon taso - markkinatilanne - juridinen muoto Kvantitatiiviset tekijät - velkaantumisastetekijät - likviditeetti - kannattavuus Ulkoiset rahoitustietojen kerääjät, vain joidenkin pankkien käytännöt Tilastollinen reittaus - tunnuslukujen perusteella laskettu Riskitaso (epäonnistumisen todennäköisyys) Reittaus Lähde: EC 2005,How to deal with the new rating culture 16 PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat EK 2006

18 Kuva 10. Esimerkki kvantitatiivisten panostekijöiden arvioinnista Pääsuoritusindikaattorit Suhteelliset painot (%) - Varojen rakenne - Velkarakenne - Velkasuhde - Todelliset varat/kokonaisvarat - Lyhyen ajan velka/kokonaisvelat - Osakepääoma/kokonaisvarat + / -30 Asiakirjaluettelo - Toimintakertomus (ml. tilinpäätös) - Liiketoimintasuunnitelma Maksuvalmius Kannattavuus - Rahavarat ja vastuut - Tulot ennen veroja ja poistoja - Kassavirta/liikevaihto - Nettovoitto/kokonaisvarat + / / Kasvu - Koko - Liikevaihdon kasvu - Kokonaisvarat + / Tehokkuus - Pääoman kiertonopeus - Myynti/varasto - Myynti/kokonaisvarat + / -20 Kvalitatiivisissa tekijöissä otetaan huomioon - yrityksen johdon taso - markkinatilanne - juridiset tekijät. Kuva 11. Esimerkki kvalitatiivisten panostekijöiden arvioinnista Johdon tason arviointiperusteet ovat - alan tuntemus - laatujohto - markkinointi ja myynti - riskijohtaminen - informaatiopolitiikka. Markkinatilannetta arvioidaan alan kilpailutekijöiden, markkinaosuuden ja sidonnaisuuksien pohjalta. Juridiset tekijät liittyvät kirjanpitoon ja valvontaan. Niitä ovat - kirjanpitopolitiikka - budjetoinnin laatu - kustannusvalvonnan perusteellisuus. Kvalitatiivisten panosten lähde - Henkilökoht. kokoukset - Liiketoimintasuunnitelma - Johdon suositukset - Referenssit Markkinaympäristö Johto - Kirjanpito - Valvonta - alan kilpailutekijät - markkinaosuus - sidonnaisuudet - alan kokemus - laatujohto - markkinointi/myynti - riskijohtaminen - informaatiopolitiikka pankin suhteen - kirjanpitopolitiikka/luovan kirjanpidon käyttö - budjetoinnin laatu - kustannusvalvonnan perusteellisuus Arviointiperusteiset tekijät EK 2006 PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat 17

19 Käteismaksu min. 15 % Basel II säännöstöön vedoten ei vanhojen luottojen hinnoittelua voida muuttaa, mutta sääntelyn voimaantulo hajauttaa uusien luottojen hintoja. Hyviksi arvioiduilla yrityksillä luoton kustannukset voivat jopa laskea; huonoiksi arvioitujen yritysten luottokustannukset ja -hinta nousevat. Sääntelyn voimaantulo vaikeuttaa erityisesti vakuuspulasta kärsivien aloittavien ja voimakkaasti kasvavien PK-yritysten rahoituksen saantia. Muutos nostaa myös näiden yritysten rahoituskustannuksia. Basel II:n myötä lisääntyvät ne asiat, joista pankkien ja niiden asiakkaiden tulee sopia. Siksi PK-yritysten on vahvistettava rahoitusosaamistaan. Tämä edellyttää, että EK seuraa muutosten vaikutuksia, tiedottaa niistä jäsenyrityksille sekä järjestää koulutus- ja neuvontapalveluja. 2.5 Verkostoituminen siirtää rahoitusvastuuta PK-yrityksille Yritysten välinen yhteistyö eli verkostoituminen on laajentunut ja syventynyt erityisesti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Kehitystä ovat vauhdittaneet talouden maailmanlaajuistuminen ja internet-järjestelmien läpimurto. Yleisintä verkostoituminen on tuotannollisten yritysten kesken. Verkostoituneessa taloudessa PK-yritykset ovat rahoitus- ja vakuuskysymyksissään joutuneet uuden tilanteen eteen. PK-yritykset toimivat yritysverkostoissa usein suurempien päähankkijayritysten alihankkijoina ja sopimusvalmistajina, jolloin ne joutuvat antamaan tarjousvaiheen ja toimituksen välillä erilaisia sitoumuksia. Päähankkijoiden ja suurten sopimusvalmistajien maksuehtopolitiikka on myös tiukentunut. Rahoitusvastuu on siirtynyt alihankkijoille ja pienemmille sopimusvalmistajille. Ostaja (päähankkija) voi edellyttää vakuutta jo tarjousvaiheessa. Jos päähankkija maksaa ennakkoja tai maksu tapahtuu useammassa erässä, vakuus vaaditaan myös näille suorituksille. Samalla alihankkijan tai sopimusvalmistajan varoja sitoutuu materiaaleihin, joista joudutaan monissa tapauksissa suorittamaan ennakkomaksu ennen toimitusta. Jos päähankkijalta saadut ennakkomaksut eivät riitä, valmistusajalle tarvitaan käyttöpääomarahoitusta. Päähankkija voi edellyttää myös pitkäaikaista rahoitusta hankintaansa suorittamalla esimerkiksi vain 15 prosentin käteismaksun. Tällöin tarvitaan myyntisaatavien rahoitusta. Päähankkijoiden yleisesti pidenty- neet maksuajat lisäävät myös käyttöpääoman tarvetta. (Kuva 12) Rahoitusvastuun siirtyminen PK-yrityksille vaatii varautumista. Rahaa ei tarvita vain investointeihin ja palkanmaksuun; rahaa tarvitaan kaikissa toimintaketjun vaiheissa. Siksi yrittäjien saatavilla pitäisi olla erilaisia ja riittäviä vakuusjärjestelyn mahdollisuuksia. Verkostoituneessa toimintamallissa investointipainetta on siirtynyt tuotantoketjussa alaspäin. Verkostoituneiden PK-yritysten, jotka toimivat alihankkijoina ja sopimusvalmistajina, on kyettävä laajentamaan ja uudistamaan tuotantovälineistöään nopeasti päähankkijan tarpeiden ja niistä annetun informaation mukaan. Suomen 90-luvun laman jälkeen Kuva 12. Vientisaatavat käyttöpääomarahoitukseksi Ostaja edellyttää pitkäaikaista rahoitusta hankintaansa (yli 2 vuotta). Pankki Oy Ostaja Oy Toimitus PK-yritys PK-yritys Ostajaluotto Luottovarat max 85 % Ostajaluottotakuu Pankki Takaaja 18 PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat EK 2006

20 suurten yritysten investointikohteet muuttuivat selvästi. Suurten yritysten investoinnit ovat painottuneet Suomen ulkopuolelle, jossa niiden asiakkaat ja suuret markkinat ovat. PK-yritysten investoinnit Suomeen eivät sen sijaan ole vähentyneet. Verkostoituminen on merkinnyt myös sitä, että PK-yritykset ovat joutuneet ja joutuvat vastedeskin investoimaan entistä enemmän myös tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Päähankkijat eivät halua myöskään pitää varastoja, jolloin alihankkijoilta ja sopimusvalmistajilta vaadittava joustavuus pakottaa ne käytännössä varastojen pitämiseen. Tämä koskee sekä teollisuutta että kauppaa ja sitoo PK-yritysten pääomia. Koska tuotteiden elinkaaret lyhenevät ja tuotteita sekä teknisiä ratkaisuja kehitetään jatkuvasti, riskinä on myös, että varsinkin nopeasti kehittyvillä aloilla varastossa olevat komponentit vanhenevat. Selvitysten mukaan päähankkijat eivät myöskään anna pitkäaikaisia sitovia tilauksia. Tilausennusteita päivitetään liukuvasti, jolloin tarkka tilausmäärä on tiedossa esimerkiksi viikoksi eteenpäin. Tavarantoimittajalla voi olla myös pääsy päähankkijan varastonvalvontaan, jolloin varastoja täydennetään tietyn hälytysrajan lähestyessä. Kuva 13. Kiinteät investoinnit teollisuusyrityksissä vuosina , % jalostusarvosta Suuret yritykset PK-yritykset Lähde: Tilastokeskus EK 2006 PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat 19

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Finnvera lyhyesti. Rooli ja toiminnan merkitys. Visio, arvot ja strategia. Rahoituspalvelut. Pääomasijoitukset. Terveyttäminen.

Finnvera lyhyesti. Rooli ja toiminnan merkitys. Visio, arvot ja strategia. Rahoituspalvelut. Pääomasijoitukset. Terveyttäminen. Finnvera Verkkovuosikertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1 Finnvera lyhyesti 4 2 Rooli ja toiminnan merkitys 6 3 Visio, arvot ja strategia 12 4 Rahoituspalvelut 16 4.1 Lainat 18 4.2 Takaukset

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 6 Silva Laaksonen, Heikki Sipilä LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA 1 Ensio Tikkanen Pentti Vartia TALOUDELLISTA PÄÄOMAA Johdatus kansantalouteen 2 Kansi: Mainos Mayday Oy, Vantaa Valokuvat: Lehtikuva Oy (paitsi kuva sivulla 8 Kimmo Aaltonen) Tekijät ja Taloustieto Oy

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti VALTIONEUVOSTON KANSLIA Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 ISBN 952-5354-32-6

Lisätiedot

Yritysrahoituksen vaihtoehtoiset lähteet ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi

Yritysrahoituksen vaihtoehtoiset lähteet ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi Yritysrahoituksen vaihtoehtoiset lähteet ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi Pro Gradu -tutkielma Taloustiede Tampereen yliopisto Elina Manninen 12. kesäkuuta 2015 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

LIITE LAUSUNTOON: HALLITUKSEN

LIITE LAUSUNTOON: HALLITUKSEN LIITE LAUSUNTOON: HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOS KOSKIEN KORKOJEN VEROVÄHENNYSOIKEUDEN RAJOITTAMISTA FVCA 25.5.2012 SISÄLTÖ Sisältö _2 Lausunnon yhteenveto ja FVCA:n suositukset _3 Lausunnon perustelut

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS. Toimintakertomus 2006 TOIMINTAKERTOMUS Toimintakertomus Sisällysluettelo Johtajan katsaus...2 Rahoitustarkastus lyhyesti...7 Hallinto ja johtaminen 8 Rahoitustarkastuksen organisaatio 9 Henkilöstö 9 Toiminnan rahoitus

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 CREDIT management Tunnetko yrityksesi luottoriskit? Luottoriskien hallinta käyttöomaisuuden hallinta rahoitusratkaisut

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa

Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa VATT Muistiot 37 Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa Valtter Louhivuori VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT VATT MUISTIOT 37 Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa Valtter

Lisätiedot

Suomen talous ja talouspolitiikan linja

Suomen talous ja talouspolitiikan linja Suomen talous ja talouspolitiikan linja Miten Suomi saadaan uudelleen nousuun? Heikki Koskenkylä Sisältö Suomen Perusta 2014 ISBN 978-952-67921-5-6 Ulkoasu ja taitto: Janne Turunen Painopaikka: Tammerprint

Lisätiedot

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä Kiinan sijoitusala kasvaa kohisten Eniram trimmaa Yritysjärjestelyjä viriämässä merenkulkua S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 2 / 2 0 0 9 P ä ä k i r

Lisätiedot

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa Laskentatoimen Pro gradu- tutkielma Syyskuu 2008 Laatija: Samuli Laakso Ohjaaja: Professori Aila Virtanen

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Toimenpide-ehdotukset... 5 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 3.1 Tavoitteena laajapohjainen kotimainen omistajuus... 7 3.2 Listautumiset Suomessa... 9 Sijoittajien

Lisätiedot

2/2012. Luottoseminaari Vierumäellä syyskuussa s.5 Luotonhallinnan yrityscase s.10 Kutsu kevätkokoukseen s. 26

2/2012. Luottoseminaari Vierumäellä syyskuussa s.5 Luotonhallinnan yrityscase s.10 Kutsu kevätkokoukseen s. 26 2/2012 Luottoseminaari Vierumäellä syyskuussa s.5 Luotonhallinnan yrityscase s.10 Kutsu kevätkokoukseen s. 26 Boosting Europe is our contribution to improving the economy and creating jobs. We re all in

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annettu lausunto Viennin rahoitus (1/2015) 258/54/2012

Kertomusluonnoksesta annettu lausunto Viennin rahoitus (1/2015) 258/54/2012 Kertomusluonnoksesta annettu lausunto Viennin rahoitus (1/2015) 258/54/2012 Työ- ja elinkeinoministeriö, 27.2.2015. Valtiovarainministeriö, ei lausuntoa. 1 TEM/149/00.07.02.01/2015 27.2.2015 Lausunto VTV:n

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ

ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ Julkaistavissa 16.6.2009 klo 11 ULOS TALOUSKRIISISTÄ Keskuskauppakamarin näkemyksiä Suomen talouden nousun edellytyksistä

Lisätiedot

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kirjoittajat /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-5689-16-7

Lisätiedot

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2006 Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun s. 6 Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista s. 10-14 SP:n Pentti Hakkarainen muistuttaa yritysrahoituksen

Lisätiedot

Miten Suomi voidaan pelastaa

Miten Suomi voidaan pelastaa Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN MANIFESTI Vesa Kanniainen Jukka Ala-Peijari Heikki Koskenkylä Tuomas Malinen Ilkka Mellin Sami Miettinen 1 2 Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN

Lisätiedot