SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o Laki. N:o 874

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883. Laki. N:o 874"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 874 Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta Laki Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan muuttamisesta osakeyhtiöksi Laki Varustamoliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi Laki Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi Tasavallan presidentin asetus Valko-Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen 26 :n muuttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten tunnistamisesta ja merkitsemisestä Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoituksista Pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella vuonna Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2009 toimitettavassa verotuksessa N:o 874 Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2009 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 11 päivänä elokuuta 1978 annetun lain (627/1978) 7 :n 1 momentin 4 kohta ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 7 :n 1 momentin 4 kohta laissa 814/2008 ja 3 momentti laissa 1086/2008, muutetaan 13 :n 1 momentin 6 kohta ja 16 :n 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 13 :n 1 momentin 6 kohta mainitussa laissa 814/2008 ja 16 :n 4 momentti laissa 856/2005, sekä lisätään lakiin uusi 7 a ja 13 :n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 814/2008, uusi 7 kohta seuraavasti: 7a Edellä 5 :ssä tarkoitettua lähdeverokorttia annettaessa vähennetään korvauksesta, joka perustuu 3 :n 1 momentissa tarkoitettuun taiteilijan tai urheilijan henkilökohtaiseen toimintaan, kulut, jotka ovat välittömässä taloudellisessa yhteydessä korvaukseen, jos Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa asuva rajoitetusti verovelvollinen niin vaatii. Jos välittömiä kuluja ei ole vähennetty lähdeveroa perittäessä, verovelvollinen voi 11 :n 2 momentissa tarkoitetulla oikaisuvaatimuksella pyytää liikaa maksetun lähdeveron maksamista takaisin. Lähdevero on 15 :ssä säädetyn suuruinen. Jos verovelvollinen on vaatinut välittömien kulujen vähentämistä, 1 momenttia sovelletaan kaikkiin verovuoden aikana taiteilijan tai urheilijan henkilökohtaisesta toiminnasta Suomesta saamiin korvauksiin. Niitä verovel- HE 173/2009 VaVM 19/2009 EV 140/

2 4774 N:o 874 volliselle korvattuja kuluja, joita 4 :n 2 momentin mukaan ei lueta palkkaan, ei vähennetä. 13 Verotusmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä verotetaan: 6) elokuvafilmin käyttämisestä tai käyttöoikeudesta saatu korvaus; 7) metsätaloudesta saatu tulo. 16 Edellä 1 momentissa tarkoitettujen verojen suorittamiseksi toimitetaan ennakonkanto siten kuin ennakkoperintälaissa säädetään. Ennakkoperintälakia sovelletaan myös eläketulon ja metsätaloudesta saadun tulon ennakonpidätykseen. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Lakia sovelletaan tuloon, joka maksetaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2009 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

3 4775 N:o 875 Laki Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan muuttamisesta osakeyhtiöksi Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2009 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Perustettava osakeyhtiö Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminta siirretään perustettavalle osakeyhtiölle. Valtio merkitsee osakeyhtiötä perustettaessa kaikki sen osakkeet. Yhtiön toimialana on vesiväylien hoito, kanavien käyttö ja kunnossapito, ympäristövahinkojen ehkäisemiseen ja torjuntaan liittyvät tehtävät, vesirakentaminen, suunnitteluja asiantuntijapalvelut, merenmittaus sekä muut vesiväyliin ja vesirakentamiseen liittyvät tehtävät. Yhtiö voi harjoittaa toimintaa Suomessa ja ulkomailla. 2 Luovutusvaltuutus Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan hallinnassa oleva omaisuus, immateriaaliset oikeudet ja liiketoiminta 1 :n 1 momentissa tarkoitetulle osakeyhtiölle. 3 Luovutuksen ehdot Valtioneuvosto määrää luovutettavan omaisuuden ja sen arvon sekä ehdot, joilla luovutus tapahtuu. Valtioneuvosto määrää myös muista omaisuuden luovuttamiseen ja osakeyhtiön muodostamiseen liittyvistä järjestelyistä. Valtioneuvosto määrää, mikä osa omaisuudesta luovutetaan osakeyhtiöön osakkeita vastaan. 4 Verotus Osakeyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan varainsiirtoveroa kiinteistön tai arvopaperin luovutuksesta 2 :ssä tarkoitetun luovutuksen yhteydessä. Tuloverotuksessa noudatetaan soveltuvin osin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 52 d :ssä tarkoitettua liiketoimintasiirtoa koskevia säännöksiä. 5 Vastuu sitoumuksista Osakeyhtiö vastaa laina-, takaus-, hankinta- ja toimitussopimuksista sekä muista sitoumuksista, joihin Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminta on toimintansa aikana sitoutunut ja jotka koskevat osakeyhtiölle luovutettua omaisuutta ja liiketoimintaa. Valtion toissijainen vastuu Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan sitoumuksista jää voimaan. HE 144/2009 LiVM 16/2009 EV 143/2009

4 4776 N:o Toiminnan jatkuvuus hallintoasioissa Merenkulkulaitoksen osakeyhtiölle luovutettuun omaisuuteen ja liiketoimintaan kohdistuvat oikeutta, etua tai velvollisuutta koskevat hallinto- ja hallintolainkäyttöpäätökset ovat voimassa siten, että ne kohdistuvat luovutettavaa omaisuutta ja liiketoimintaa koskevilta osin perustettavaan osakeyhtiöön ilman eri päätöstä. Vireillä olevissa hallintoasioissa osakeyhtiö tulee hallinto- ja hallintolainkäyttömenettelyssä Merenkulkulaitoksen sijaan ilman eri päätöstä. 7 Henkilöstön asema Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan palveluksessa tämän lain voimaan tullessa oleva työsuhteinen henkilöstö siirtyy ja virkasuhteinen henkilöstö otetaan osakeyhtiön palvelukseen työsuhteeseen. Määräajaksi Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan palvelukseen otetut henkilöt siirtyvät tai otetaan osakeyhtiön palvelukseen vastaavaksi määräajaksi. Työntekijöihin ja palvelussuhteen ehtoihin yhtiössä sovelletaan mitä laissa säädetään tai sen nojalla säädetään tai määrätään ja mitä yhtiötä sitovassa työehtosopimuksessa ja työsopimuksessa sovitaan. Osakeyhtiön palvelukseen siirtyvien Merenkulkulaitoksen virkamiesten virat lakkaavat tämän lain tullessa voimaan. Viran lakatessa virkamiehen virkasuhde päättyy ilman irtisanomista. 8 Voimaantulo Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Valtioneuvosto voi tehdä ennen lain voimaantuloa 1 ja 2 :ssä tarkoitettuja toimenpiteitä, joihin sovelletaan myös 4 :ää. Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2009 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Liikenneministeri Anu Vehviläinen

5 4777 N:o 876 Laki Varustamoliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2009 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Perustettava osakeyhtiö Varustamoliikelaitoksen toiminta siirretään perustettavalle osakeyhtiölle lukuun ottamatta väyläpalveluliiketoimintaa. Valtio merkitsee osakeyhtiötä perustettaessa kaikki sen osakkeet. Yhtiön toimialana on jäänmurtopalvelujen, monitoimialusten erikoispalvelujen ja yhteysalusliikennepalvelujen tuottaminen sekä muu vesiliikennettä palveleva toiminta Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi osakeyhtiö harjoittaa alusten hoitopalvelu- ja rahtaustoimintaa kotimaassa ja ulkomailla. 2 Luovutusvaltuutus Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan Varustamoliikelaitoksen hallinnassa oleva omaisuus, immateriaaliset oikeudet ja liiketoiminta 1 :n 1 momentissa tarkoitetulle osakeyhtiölle ja väyläpalveluliiketoiminnan osalta Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan muuttamisesta osakeyhtiöksi annetun lain (875/2009) mukaiselle perustettavalle osakeyhtiölle. 3 Luovutuksen ehdot Valtioneuvosto määrää luovutettavan omaisuuden ja sen arvon sekä ehdot, joilla luovutus tapahtuu. Valtioneuvosto määrää myös muista omaisuuden luovuttamiseen ja osakeyhtiön muodostamiseen liittyvistä järjestelyistä. Valtioneuvosto määrää, mikä osa omaisuudesta luovutetaan osakeyhtiöön osakkeita vastaan. Valtion laina yhtiölle voi olla vakuudeton pääomamäärään saakka, joka vastaa valtion lainaa Varustamoliikelaitoksen omaisuudesta luovutusajankohtana. 4 Verotus Edellä 2 :ssä tarkoitetut osakeyhtiöt eivät ole velvollisia suorittamaan varainsiirtoveroa kiinteistön tai arvopaperin luovutuksesta mainitussa pykälässä tarkoitettujen luovutusten yhteydessä. Tuloverotuksessa noudatetaan soveltuvin osin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 52 d :ssä tarkoitettua liiketoimintasiirtoa koskevia säännöksiä. 5 Vastuu liikelaitoksen sitoumuksista Edellä 2 :ssä tarkoitetut osakeyhtiöt vastaavat laina-, takaus-, hankinta- ja toimitussopimuksista sekä muista sitoumuksista, joihin Varustamoliikelaitos on toimintansa aikana sitoutunut ja jotka koskevat osakeyhtiölle luovutettua omaisuutta ja liiketoimintaa. Valtion toissijainen vastuu Varustamoliikelaitoksen ottamista lainoista ja sitoumuksista jää voimaan. HE 143/2009 LiVM 15/2009 EV 142/2009

6 4778 N:o Toiminnan jatkuvuus hallintoasioissa Varustamoliikelaitoksen perustettaville osakeyhtiöille luovutettuun omaisuuteen ja liiketoimintaan kohdistuvat oikeutta, etua tai velvollisuutta koskevat hallinto- ja hallintolainkäyttöpäätökset ovat voimassa siten, että ne kohdistuvat luovutettavaa omaisuutta ja liiketoimintaa koskevilta osin perustettaviin osakeyhtiöihin ilman eri päätöstä. Vireillä olevissa hallintoasioissa perustettavat osakeyhtiöt tulevat hallinto- ja hallintolainkäyttömenettelyssä Varustamoliikelaitoksen sijaan ilman eri päätöstä. 7 Henkilöstön asema Varustamoliikelaitoksen palveluksessa tämän lain voimaan tullessa oleva henkilöstö siirtyy 1 :ssä tarkoitetun osakeyhtiön palvelukseen työsuhteeseen lukuun ottamatta väyläpalveluliiketoimintaa. Varustamoliikelaitoksen väyläpalveluliiketoiminnan palveluksessa tämän lain voimaan tullessa oleva henkilöstö siirtyy Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan muuttamisesta osakeyhtiöksi annetun lain mukaisen osakeyhtiön palvelukseen työsuhteeseen. Määräajaksi Varustamoliikelaitoksen palvelukseen otetut henkilöt siirtyvät 1 :n 1 momentissa tarkoitetun osakeyhtiön tai väyläpalveluliiketoiminnan osalta Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan muuttamisesta osakeyhtiöksi annetun lain mukaisen perustettavan osakeyhtiön palvelukseen vastaavaksi määräajaksi. Työntekijöihin ja palvelussuhteen ehtoihin yhtiöissä sovelletaan, mitä laissa säädetään tai sen nojalla säädetään tai määrätään ja mitä yhtiötä sitovassa työehtosopimuksessa ja työsopimuksessa sovitaan. 8 Tilintarkastus ja tilinpäätös Varustamoliikelaitoksen viimeisen toimintakauden tilintarkastukseen ja tilinpäätökseen sovelletaan, mitä valtion liikelaitoksista annetussa laissa (1185/2002) säädetään. Tämän lain 1 :ssä tarkoitettu osakeyhtiö hoitaa näiltä osin liikelaitoksen tehtävät. 9 Voimaantulo Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Tällä lailla kumotaan Varustamoliikelaitoksesta 21 päivänä marraskuuta 2003 annettu laki (937/2003). Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Valtioneuvosto voi tehdä ennen lain voimaantuloa 1 ja 2 :ssä tarkoitettuja toimenpiteitä, joihin sovelletaan myös 4 :ää. Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2009 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Liikenneministeri Anu Vehviläinen

7 N:o 877 Laki Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi 4779 Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2009 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Perustettava osakeyhtiö Ilmailulaitoksen toiminta siirretään perustettavalle osakeyhtiölle. Valtio merkitsee osakeyhtiötä perustettaessa kaikki sen osakkeet. Yhtiön toimialana ovat lentoasemaliiketoiminta ja lentoasemiin liittyvät palvelut, lennonvarmistusliiketoiminta sekä muu lentoasemiin ja lentoliikenteeseen liittyvä liiketoiminta. Yhtiön tehtävänä on ilmailun edistämiseksi ylläpitää ja kehittää valtion lentoasemaverkostoa ja Suomen lennonvarmistusjärjestelmää siviili- ja sotilasilmailun tarpeita varten sekä tarjota lennonvarmistuspalveluja Suomen vastuulla olevassa ilmatilassa siten kuin niistä erikseen säädetään tai määrätään. Yhtiön julkisista palvelutehtävistä säädetään erikseen. 2 Luovutusvaltuutus Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan Ilmailulaitoksen hallinnassa oleva omaisuus, immateriaaliset oikeudet ja liiketoiminta 1 :n 1 momentissa tarkoitetulle osakeyhtiölle. 3 Luovutuksen ehdot Valtioneuvosto määrää luovutettavan omaisuuden ja sen arvon sekä ehdot, joilla luovutus tapahtuu. Valtioneuvosto määrää myös muista omaisuuden luovuttamiseen ja osakeyhtiön muodostamiseen liittyvistä järjestelyistä. Valtioneuvosto määrää, mikä osa omaisuudesta luovutetaan osakeyhtiöön osakkeita vastaan. 4 Verotus Osakeyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan varainsiirtoveroa kiinteistön tai arvopaperin luovutuksesta 2 :ssä tarkoitetun luovutuksen yhteydessä. Tuloverotuksessa noudatetaan soveltuvin osin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 52 d :ssä tarkoitettua liiketoimintasiirtoa koskevia säännöksiä. 5 Vastuu liikelaitoksen sitoumuksista Osakeyhtiö vastaa laina-, takaus-, hankinta- ja toimitussopimuksista sekä muista sitoumuksista, joihin Ilmailulaitos on toimintansa aikana sitoutunut ja jotka koskevat osakeyhtiölle luovutettua omaisuutta ja liiketoimintaa. Valtion toissijainen vastuu Ilmailulaitoksen ottamista lainoista ja sitoumuksista jää voimaan. 6 Liikelaitoksen toiminnan jatkuvuus hallintoasioissa Ilmailulaitoksen osakeyhtiölle luovutettuun omaisuuteen ja liiketoimintaan kohdis- HE 145/2009 LiVM 17/2009 EV 141/2009

8 4780 N:o 877 tuvat oikeutta, etua tai velvollisuutta koskevat hallinto- ja hallintolainkäyttöpäätökset ovat voimassa siten, että ne kohdistuvat Ilmailulaitosta koskevilta osin perustettavaan osakeyhtiöön ilman eri päätöstä. Vireillä olevissa hallintoasioissa osakeyhtiö tulee hallinto- ja hallintolainkäyttömenettelyssä Ilmailulaitoksen sijaan ilman eri päätöstä. 7 Henkilöstön asema Ilmailulaitoksen palveluksessa tämän lain voimaan tullessa oleva työsuhteinen henkilöstö siirtyy ja virkasuhteinen henkilöstö otetaan osakeyhtiön palvelukseen työsuhteeseen. Määräajaksi Ilmailulaitoksen palvelukseen otetut henkilöt siirtyvät tai otetaan osakeyhtiön palvelukseen vastaavaksi määräajaksi. Työntekijöihin ja palvelussuhteen ehtoihin yhtiössä sovelletaan, mitä laissa säädetään tai sen nojalla säädetään tai määrätään ja mitä yhtiötä sitovassa työehtosopimuksessa ja työsopimuksessa sovitaan. Osakeyhtiön palvelukseen otettavien Ilmailulaitoksen virkamiesten virat lakkaavat tämän lain tullessa voimaan. Viran lakatessa virkamiehen virkasuhde päättyy ilman irtisanomista. 8 Tilintarkastus ja tilinpäätös Ilmailulaitoksen viimeisen toimintakauden tilintarkastukseen ja tilinpäätökseen sovelletaan, mitä valtion liikelaitoksista annetussa laissa (1185/2002) säädetään. Osakeyhtiö hoitaa näiltä osin liikelaitoksen tehtävät. 9 Siirtymäsäännökset Ilmailulaitoksen nimeämistä ilmaliikennepalveluiden tarjoajaksi koskevaa liikenne- ja viestintäministeriön päätöstä sovelletaan sellaisenaan, kunnes toisin säädetään tai päätetään. Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry:n ja Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry:n välisen virkaehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan perustettavassa osakeyhtiössä osapuolten välisenä työehtosopimuksena sopimuksessa sovitun voimassaolokauden loppuun. 10 Voimaantulo Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Tällä lailla kumotaan Ilmailulaitoksesta 29 päivänä joulukuuta 2005 annettu laki (1245/2005). Tällä lailla kumotun Ilmailulaitoksesta annetun lain 4 :n mukaisia tehtäviä, jotka koskevat ilmaliikennepalvelujen tarjoajaa, sovelletaan sellaisinaan perustettavaan osakeyhtiöön siihen saakka, kunnes toisin säädetään tai päätetään. Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Valtioneuvosto voi tehdä ennen lain voimaantuloa 1 ja 2 :ssä tarkoitettuja toimenpiteitä, joihin sovelletaan myös 4 :ää. Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2009 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Liikenneministeri Anu Vehviläinen

9 4781 N:o 878 Tasavallan presidentin asetus Valko-Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2009 Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenneministerin esittelystä, säädetään: 1 Kansainvälisestä maantieliikenteestä Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 1997 Suomen tasavallan hallituksen ja Valko-Venäjän tasavallan hallituksen välillä tehty sopimus ja sen toimeenpanosta tehty lisäpöytäkirja ovat voimassa 24 päivästä kesäkuuta 2004 niin kuin siitä on sovittu. Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan 24 päivänä helmikuuta 2004 ja tasavallan presidentti 2 päivänä huhtikuuta Valko-Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (265/2004) tulee voimaan 20 päivänä marraskuuta Sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa. 4 Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä marraskuuta Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2009 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Liikenneministeri Anu Vehviläinen 2 /129 (Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 61/2009)

10 4782 N:o 879 Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen 26 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2009 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, muutetaan 8 päivänä huhtikuuta 1994 annetun opintotukiasetuksen (260/1994) 26, sellaisena kuin se on asetuksessa 292/1997, seuraavasti: 26 Takaussaatavasta perittävä korko Valtion takaussaatavasta perittävä vuotuinen korko on seitsemän prosenttia. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2009 Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin Neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen

11 4783 N:o 880 Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten tunnistamisesta ja merkitsemisestä Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2009 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 :n 2 ja 3 momentin, sellaisena kuin ne ovat laissa 273/2003, ja 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 12 b :n, sellaisena kuin se on laissa 303/2006, nojalla: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään neuvoston direktiivien 90/426/ETY ja 90/427/ETY täytäntöönpanosta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta annettua komission asetusta (EY) N:o 504/2008 (tunnistusasetus) koskevista kansallisista menettelyistä. 2 Suhde muuhun lainsäädäntöön Rekisterinpitoon, tietojärjestelmään talletettaviin tietoihin ja tietojen luovuttamiseen sovelletaan mitä maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetussa laissa (tietojärjestelmälaki, 284/2008) säädetään. 3 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 1) hevoseläimellä tunnistusasetuksen 2 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja Equus -sukuun kuuluvia kavioeläinnisäkäslajeja ja niiden risteytyksiä; 2) eläintenpitäjällä tunnistusasetuksen 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua luonnollista tai oikeushenkilöä; 3) tunnistusasiakirjalla tunnistusasetuksen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua asiakirjaa; 4) rekisteröidyllä hevoseläimellä rotukantakirjaan merkittyä tai siihen merkittäväksi tarkoitettua eläintä taikka kansainvälisen kilpailu- tai urheiluhevosia hallinnoivan yhdistyksen rekisteriin merkittyä eläintä; sekä 5) maahantuonnilla hevoseläimen tuomista Suomeen Euroopan unionin (EU-alueen) ja Euroopan talousalueen (ETA-alue) ulkopuolelta. 2 luku Hevoseläimen tunnistaminen ja merkitseminen 4 Hevoseläimen tunnistaminen Velvollisuudesta tunnistaa hevoseläin sekä hevoseläinten tunnistamisjärjestelmän yleisistä periaatteista säädetään tunnistusasetuksen 3 artiklassa. Komission asetus (EY) N:o 504/2008 (32008R0504); EUVL N:o L 149, , s. 3

12 4784 N:o Tunnistusasiakirjan myöntävä toimielin Tunnistusasiakirjan myöntävänä toimielimenä voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltion hyväksymä tai tunnustama toimielin tunnistusasetuksen 4 artiklan mukaisesti. Tunnistusasiakirjan myöntäväksi toimielimeksi Suomessa nimetään Suomen Hippos ry (Hippos) seuraavilta osin: 1) tunnistusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan a) alakohdassa tarkoitettujen rotukantakirjaan merkittyjen ja siihen merkittäväksi tarkoitettujen hevoseläinten osalta hevostalouslain (796/1993) 3 :n nojalla hyväksyttynä kantakirjanpitäjänä; sekä 2) tunnistusasetuksen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen muiden kuin rekisteröityjen hevoseläinten osalta Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994, 1100-laki) 2 :n 2 momentin nojalla Elintarviketurvallisuusviraston apuna. 6 Hevoseläimen merkitseminen Suomessa 1 päivänä heinäkuuta 2009 ja sen jälkeen syntyneet hevoseläimet on merkittävä mikrosirulla tunnistusasetuksen 11 artiklan mukaisesti tunnistamisen yhteydessä. Mikrosiruissa, joilla hevoseläimet merkitään tammikuun 1 päivänä 2010 ja sen jälkeen, on oltava mikrosirun valmistajan tunnus. Mikrosiru ei saa sisältää Suomen maatunnusta (246). Mikrosirun kiinnittämiseen oikeutetun henkilön kelpoisuusvaatimuksista on säädetty eläinsuojeluasetuksen (396/96) 23 :ssä. 7 Tunnistusasiakirjan hakeminen Eläintenpitäjän on haettava 1 päivänä heinäkuuta 2009 ja sen jälkeen syntyneelle hevoseläimelle tunnistusasiakirjaa 5 :n 1 momentissa tarkoitetulta toimielimeltä tunnistusasetuksen 5 artiklan 6 kohdan ensimmäisessä kappaleessa säädetyssä määräajassa. Eläintenpitäjän on haettava maahantuodun rekisteröidyn hevoseläimen tunnistusasiakirjan rekisteröintiä tai maahantuodulle muulle kuin rekisteröidylle hevoseläimelle tunnistusasiakirjaa Hippokselta tunnistusasetuksen 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Euroopan unionin alueelta (EU-alue) tai Euroopan talousalueelta (ETA-alue) ei Suomeen saa vastaanottaa hevoseläintä, jolla ei ole tunnistusasetuksessa tarkoitettua tunnistusasiakirjaa. EU- tai ETA-alueelta vastaanotettua hevoseläintä ei 4 :ssä tarkoitetulla tavalla tunnisteta tai uudelleen tunnisteta Suomessa. 8 Yksinkertaistettu tunnistusasiakirja Tunnistusasetuksen 2 artiklan 2 kohdan e) alakohdassa tarkoitettua älykorttia (yksinkertaistettu tunnistusasiakirja) voidaan käyttää tunnistusasetuksen 14 artiklan 1 kohdan tarkoittamalla tavalla Suomen alueella. Hippos voi tunnistusasiakirjan lisäksi myöntää eläintenpitäjän hakemuksesta hevoseläimelle 1 momentissa tarkoitetun yksinkertaistetun tunnistusasiakirjan, jossa on tunnistusasetuksen liitteessä II tarkoitetut tiedot. 9 Hevoseläimen kuolema, lopetus tai teurastus Kun hevoseläin kuolee, lopetetaan tai teurastetaan, vastaa tunnistusasetuksen 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden suorittamisesta tai toimenpiteiden suorittamisen valvonnasta 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti: 1) a.i alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kunnaneläinlääkäri eläintautilain (55/1980) 5 :n nojalla; 2) a.ii alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa elintarvikelain (23/2006) 43 :ssä tarkoitettu lihantarkastuksesta vastuussa oleva valvontaviranomainen; sekä 3) b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa Elintarviketurvallisuusvirasto siten kuin on tarkoitettu eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä annetun

13 N:o maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (850/2005) 4 :ssä, sellaisena kuin se on asetuksessa 337/2006. Eläintenpitäjän velvollisuudesta palauttaa tunnistusasiakirja sen myöntäneelle toimielimelle hevoseläimen kuollessa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitettujen viranomaisten valvonnassa säädetään tunnistusasetuksen 19 artiklan 5 kohdassa. 3 luku Erinäiset säännökset 10 Yhteyspiste Elintarviketurvallisuusvirasto on tunnistusasetuksen 23 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu yhteyspiste. 11 Valvontaviranomaiset Tämän asetuksen noudattamista valvovista viranomaisista säädetään eläintautilain 5 :ssä. Lisäksi valvontaviranomaisena toimivat työ- ja elinkeinokeskukset sekä tulli- ja poliisiviranomaiset 1100-lain 3 :ssä tarkoitetulla tavalla. 12 Seuraamukset Tämän asetuksen säännösten rikkomisesta tai noudattamatta jättämisestä aiheutuvista seuraamuksista säädetään eläintautilain 23 :ssä. 13 Voimaantulo ja siirtymäsäännökset Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä marraskuuta Jos ennen 1 päivänä heinäkuuta 2009 syntyneellä hevoseläimellä on 5 :ssä tarkoitetun toimielimen myöntämä tunnistusasiakirja, passi tai rekisteriote, jossa on kirjattuna tai johon on mahdollista kirjata tunnistusasetuksen liitteen I lukujen V VII ja IX tarkoittamat tiedot, pidetään hevoseläintä tunnistusasetuksen tarkoittamassa merkityksessä tunnistettuna eikä sille tarvitse hakea uudelleen tunnistusasiakirjaa. Jos ennen 1 päivänä heinäkuuta 2009 syntyneellä hevoseläimellä ei ole 1 momentissa tarkoitettua asiakirjaa, on eläintenpitäjän haettava hevoseläimelle tunnistusasiakirjaa 5 :ssä tarkoitetulta toimielimeltä viimeistään 31 päivänä joulukuuta Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2009 Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila Eläinlääkintöylitarkastaja Ulla Joutsenlahti

14 4786 N:o 881 Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoituksista Pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella vuonna 2009 Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2009 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 :n nojalla: 1 Silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoitus Suomessa rekisteröityjen kalastusalusten silakan tai kilohailin troolikalastus ICES:n osa-alueella 32 ja leveyspiirin 59º50 N eteläpuolella osa-alueella 29 ja niiden näiltä alueilta kalastaman silakka- tai kilohailisaaliin hallussa pitäminen, jälleenlaivaus ja purku ovat kiellettyjä. 2 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä marraskuuta 2009 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2009 Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam

15 4787 N:o 882 Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2009 Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun lain (188/2000) 4 :n nojalla: Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen: MMM:n määräyskokoelman n:o voimaantulopäivä Asetuksen nimi antopäivä MMM:n asetus kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta... 22/ Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa. Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite (Lapinlahdenkatu 1 B, Helsinki), PL 310, Valtioneuvosto, puhelin Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2009 Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila Erityisasiantuntija Taina Sahin Komission direktiivi 2009/118/EY (32009L0118); EUVL N:o L 239, , s. 51

16 4788 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS N:o 883 Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2009 toimitettavassa verotuksessa Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2009 Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/92) 93 :n 2 momentin nojalla määrännyt, että asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten perusteella myönnettävä vähennys lasketaan, silloin kun halvimpana kulkuneuvona pidetään muuta kuin julkista kulkuneuvoa, seuraavasti: 1 Verovelvollisen käyttäessä asunnon ja työpaikan väliseen matkaan omistamaansa tai hallitsemaansa kulkuneuvoa vähennyksen määrät ovat: auto moottoripyörä mopo polkupyörä 0,24 euroa kilometriltä 0,15 euroa kilometriltä 0,08 euroa kilometriltä 80,00 euroa vuodessa 2 Verovelvollisen käyttäessä edellä mainittuun matkaansa työnantajan omistamaa tai hallitsemaa autoa vähennyksen määrä on 0,20 euroa kilometriltä. 3 Verovelvollisen käyttäessä edellä mainittuun matkaansa muuta kuin edellä 1 ja 2 :ssä tarkoitettua kulkuneuvoa vähennys myönnetään kustannuksista esitetyn luotettavan selvityksen perusteella. 4 Tämä päätös tulee voimaan 20 päivänä marraskuuta Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2009 Pääjohtaja Mirjami Laitinen Ylitarkastaja Markku Mertala JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ N:o , 2 arkkia EDITA PRIMA OY, HELSINKI 2009 EDITA PUBLISHING OY, PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2007 N:o 527 530 SISÄLLYS N:o Sivu 527 Luottotietolaki... 1667 528 Laki henkilötietolain muuttamisesta... 1679 529 Laki tietosuojalautakunnasta

Lisätiedot

HE 18/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilatukijärjestelmän

HE 18/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilatukijärjestelmän Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343 SISÄLLYS N:o Sivu 329 Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki... 885 330 Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1172. Laki. ilmailulain 66 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 1172. Laki. ilmailulain 66 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1172 1177 SISÄLLYS N:o Sivu 1172 Laki ilmailulain 66 :n muuttamisesta... 4747 1173 Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.7.2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SISÄLLYS N:o Sivu 44 Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta... 138 45 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 79/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulaiksi ja laiksi meripelastuslain 14 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ilmailulaki. Samanniminen

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

HE 216/2014 vp. sopimuksesta muuta johdu. Lain säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin edellä mainittua lainsäädäntöä ja sopimuksia täydentävästi.

HE 216/2014 vp. sopimuksesta muuta johdu. Lain säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin edellä mainittua lainsäädäntöä ja sopimuksia täydentävästi. HE 216/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla sekä eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

HE 267/2014 vp. palautuksia matkailijoiden viedessä ostoksia Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Toimintaan

HE 267/2014 vp. palautuksia matkailijoiden viedessä ostoksia Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Toimintaan HE 267/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista sekä laiksi arvonlisäverolain 70 b ja 133 :n muuttamisesta

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Puoluerahoituksen ymmärrettävyyden työryhmä (WP-PF)

Puoluerahoituksen ymmärrettävyyden työryhmä (WP-PF) b) c) LIITE 3 Lahjonnan vastainen valtioiden ryhmä EUROOPAN NEUVOSTO PÄÄOSASTO I LAKIASIAT RIKOSONGELMIEN OSASTO Strasbourg, 23. kesäkuuta 2006 Luottamuksellinen WP-PF (2006) 8E rev 2 Puoluerahoituksen

Lisätiedot

HE 25/2011 vp. henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa. soveltamisesta annetun lain muuttamisesta.

HE 25/2011 vp. henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa. soveltamisesta annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esitys Eduskunnalle rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 16/2013

Määräykset ja ohjeet 16/2013 Määräykset ja ohjeet 16/2013 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro FIVA 4/01.00/2011 Antopäivä 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE Aluehallintouudistuksen edellyttämiä lainsäädännön muutoksia valmistelevan työryhmän raportti 30.11.2008 Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemelle Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517 K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29 Lyhennetty taltio Antopäivä Nro 23.6.2015 1281 MUUTOKSENHAKIJA VASTAPUOLI ASIA TrustBuddy AB P Velkasuhteeseen perustuva saatava RATKAISU,

Lisätiedot

YLEISKIRJE. Pvm 17.7.1997

YLEISKIRJE. Pvm 17.7.1997 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERiÖ PL232 00171 Helsinki YLEISKIRJE Pvm 17.7.1997 Dnro 2908/01/97 Maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmanro 111/97 Maaseutuelinkeinopiirit, kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätiedot

HE 207/2001 vp. koskisi vuoden 1995 alusta lukien neljään prosenttiin alennettuja korkoja. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 207/2001 vp. koskisi vuoden 1995 alusta lukien neljään prosenttiin alennettuja korkoja. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002. HE 207/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan maatilalain mukaisten valtion myyntihintasaamisten ja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1468. Laki. päästökauppalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1468. Laki. päästökauppalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1468 1475 SISÄLLYS N:o Sivu 1468 Laki päästökauppalain muuttamisesta... 5671 1469 Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Hevosten lääkitysopas

Hevosten lääkitysopas Eviran ohje 155090/1 Hevosten lääkitysopas Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Hevosten lääkitysopas Eviran ohje 15509/1 Eviran ohje 15509/1 Käyttöönotto 11/2009 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot