Helsinki No YS 1640

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsinki No YS 1640"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y No YS 1640 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Helsingin Oulunkylässä sijaitsevan Patolan huippulämpökeskuksen toimintaa ja toiminnan olennaista muutosta. LUVAN HAKIJA Helsingin Energia Helen LAITOS JA SEN SIJAINTI Patolan huippulämpökeskus Lämpökuja Helsinki Kiinteistörekisteritunnus: Toimialatunnus: Liike ja yhteisötunnus: FI LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentin kohdat 3 b ja 5 b sekä 43 TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN Uudenmaan ympäristökeskus Ympäristönsuojeluasetus 6 :n 1 momentin kohta 3 ASIAN VIREILLETULO Hakemus on toimitettu Uudenmaan ympäristökeskukseen MAKSU 6 194,50 A AT20 Asemapäällikönkatu 14 PL 36, Helsinki Asiakaspalvelu Stinsgatan 14 PB 36, FI Helsingfors, Finland Kundservice

2 2 (24) TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Toimintaa koskevat luvat ja päätökset Alueen kaavoitustilanne Helsingin kaupungin terveyslautakunta on antanut Patolan huippu ja varalämpökeskukselle sijoituspaikkaluvan päätöksellä 350 / Teknillinen tarkastuslaitos on päätöksellä 5012/ antanut luvan rakentaa lämpökeskuksen yhteyteen yhteensä m 3 :n öljysäiliöt. Uudenmaan lääninhallitus on antanut ilmansuojelulain 11 :ssä tarkoitetun ilmoituksen johdosta päätöksen No 1121/ Korkein hallinto oikeus on muuttanut Uudenmaan lääninhallituksen päätöstä No 1121/ lämpökeskuksella käytettävän raskaan polttoöljyn rikkipitoisuuden osalta päätöksellä No 4783/ Uudenmaan ympäristökeskus on myöntänyt lämpökeskukselle ympäristölupamenettelylain mukaisen ympäristöluvan, joka sisältää jätelain mukaisen jäteluvan, päätöksellä No YS 45/ Uudenmaan ympäristökeskus on muuttanut Uudenmaan lääninhallituksen päätöstä No 1121/ lämpökeskuksella suoritettavien päästömittausten osalta päätöksellä No 196/ Uudenmaan ympäristökeskus on tehnyt Helsingin Energian tuotantolaitosten ilmanlaatuvaikutusten tarkkailusuunnitelman johdosta päätöksen No YS 1362/ Päätöksen mukaan suunnitelma tarkkailun jatkamisesta vuoden 2008 jälkeen on tehtävä viimeistään Lämpökeskus on tehnyt Helsingin veden kanssa sopimuksen teollisuusjätevesien johtamisesta viemäriverkkoon. Patolan huippulämpökeskuksen kemikaaliviranomainen on Turvatekniikan keskus. Asemakaavassa lämpökeskusalue on merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi (ET). Asemakaavan mukaan lämpökeskuksen aiheuttama melutaso tontin rajalla ei saa ylittää 45 db(a) ja lämpökeskuksen savupiipun korkeuden on oltava vähintään 115 metriä. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Sijainti Patolan huippulämpökeskus sijaitsee Helsingin Oulunkylässä kiinteistöllä Kiinteistön omistaa Helsingin kaupungin kiinteistövirasto. Kiinteistön haltija on Helsingin Energia. Kiinteistöllä sijaitsevat lämpökeskusrakennus sekä katettuun suoja altaaseen sijoitetut polttoöljysäiliöt.

3 3 (24) Ympäristön tila ja laatu Alueen hydrologia, geologia ja ympäristön luonnon tila Lämpökeskus ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella taikka sellaisen läheisyydessä. Vesistön tila ja käyttökelpoisuus Ilmanlaatu Lämpökeskuksen koillispuolella lähimmillään noin 100 m:n päässä virtaa Vantaanjoki. Yleiseltä käyttökelpoisuudeltaan vedenlaatu luokitellaan välttäväksi. Joen suurin kuormittaja on tällä hetkellä peltoviljely. Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) julkaisun Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2005 mukaan pääkaupunkiseutu on ilmanlaadultaan puhtaimpia metropolialueita Euroopassa. Ilmanlaatu on keskimäärin melko hyvä, mutta hiukkasten, typpidioksidin ja otsonin pitoisuudet ovat ajoittain korkeita. Merkittävimmät epäpuhtauksien päästölähteet ovat liikenne, energiantuotanto ja tulisijojen käyttö. Julkaisun Uudenmaan ja Itä Uudenmaan maakuntien alueen ilmanlaadun bioindikaattoritutkimus vuosina 2004 ja 2005 mukaan Helsingin alueella sormipaisukarpeen vauriot, IAP indeksi (Index of Atmospheric Purity) ja jäkälälajiston määrä olivat huomattavasti keskimääräisiä tuloksia heikommat. Neljä havaintoalaa keskustassa luokiteltiin jäkäläautioiksi. Vuoteen 2000 verrattuna jäkälälajiston määrä oli pysynyt samana, mutta jäkälien vauriot olivat hieman lieventyneet. Todettujen jäkälämuutosten perusteella ilmansaasteiden kuormitus Helsingissä oli voimakkainta koko tutkimusalueella. Rikki ja typpiyhdisteiden aiheuttama kuormitus näkyy neulasten keskimääräistä suurempina rikki ja typpipitoisuuksina. Mäntyjen neulasten rikki ja typpipitoisuudet olivat kasvaneet vuonna 2001 otettuihin näytteisiin verrattuna. Maaperän tila Lämpökeskustontin eteläkärjen alueella on raja aidan rakentamisen yhteydessä tutkittu maaperän tilaa. Merkkejä pilaantumisesta ei löytynyt. Muita alueita ei ole tutkittu, eikä tiedossa ole kemikaalivahinkoja. Alueet ja kohteet, joihin toiminnalla voi olla vaikutuksia Lähimmät asuinalueet sijaitsevat noin 300 m:n päässä useassa ilmansuunnassa. Lähimmät koulut sijaitsevat noin m:n ja lähin sairaala noin 400 m:n päässä. Lämpökeskustontin pohjoispuolella, lämpökeskuksen ja Vantaanjoen välissä, sijaitsee Oulunkylän rantapuisto, jonka läpi kulkee ulkoilureitti. Vantaanjoen pääuoma jokisuulta Vanhankaupunginlahdelta Hyvinkäälle asti on Natura 2000 aluetta. Saunalahden luonnonsuojelualue, joka on useiden uhanalaisten ja harvinaisten lintujen pesimäalue ja muutonaikainen levähdyspaikka, alkaa etelässä noin 1,5 km:n päässä Vantaanjokea alavirtaan.

4 4 (24) Melu, liikenne ja muu kuormitus alueella Huippulämpökeskuksen eteläpuolella kulkee rautatie. Länsipuolella sijaitsee teollisuus ja varastorakennusten korttelialue. Lähistöllä on vilkasliikenteisiä teitä. Helsingin alueen energiantuotantolaitosten vuosipäästöt ilmaan vuosina ovat keskimäärin olleet: rikkidioksidi t, typen oksidit typpidioksidina t, hiukkaset 410 t ja fossiilinen hiilidioksidi t. Patolan lämpökeskuksen päästöt ovat olleet näihin päästöihin verrattuna noin 0,3 1,8 %. LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Pääosa Helsingin kaukolämmön tuotannosta saadaan peruskuormakäytössä toimivista voimalaitoksista Hanasaari B, Salmisaari B sekä Vuosaari A ja B. Huippulämpökeskukset otetaan tuotantokäyttöön silloin, kun peruskuormalaitosten lämpöteho ei ole kaukolämmön kysynnän tyydyttämiseksi riittävä. Huippulämpökeskuksista ensimmäisinä otetaan käyttöön laitokset, joiden polttoaineena on maakaasu ja näiden jälkeen laitokset, joiden polttoaineena on raskas polttoöljy. Huippulämpökeskusten vuosittaiset käyttötuntimäärät riippuvat pääasiassa siitä, kuinka kylmä talvikausi on. Vuonna 1981 käyttöön otettu ja vuonna 1983 laajennettu Patolan huippulämpökeskus tuottaa kaukolämpöä Helsingin kaukolämpöverkkoon. Laitoksessa on kuusi polttoaineteholtaan 43 MW:n kattilaa ja sen polttoaineena on raskas polttoöljy. Toiminta sijoittuu pääasiassa talviaikaan. Laitos on normaalisti miehittämätön ja toimii kaukokäytössä. Toiminnan muutos Lämpökeskuksella on tarkoitus suorittaa uudistustöitä vuonna 2007 ja samassa yhteydessä laitoksen polttoainevalikoimaan lisätään maakaasu. Suunnitelmissa on vaihtaa kolmeen kattilaan maakaasupolttimet. Poistettavat raskasöljypolttimet säästetään, jolloin ne voidaan tarvittaessa ottaa takaisin käyttöön. Polttoainemuutoksen yhteydessä kattiloihin ei tehdä rakenteellisia muutoksia. Maakaasu saadaan lämpökeskuksen läheltä kulkevasta maakaasuputkesta. Paineenvähennysasema rakennetaan lämpökeskuksen viereen sen koillispuolelle. Laitoksen polttoaineteho ennen polttoaineenmuutosta on noin 258 MW ja pysyy ennallaan tai laskee hieman muutoksen jälkeen. Maakaasun käyttöönoton jälkeen laitoksen käyttö ja kaukolämmön tuotanto tulevat kasvamaan. Tuotteet, tuotanto ja kapasiteetti Seuraavassa taulukossa on esitetty arvio lämpökeskuksen tuotantotiedoista maakaasun käyttöönoton jälkeen. Vuotuinen käyttöaika on esitetty täyttä polttoainetehoa vastaavana. Käytännössä kaikki kuusi kattilaa eivät käy koko ajan samaan aikaan, eikä niitä aina käytetä täydellä poltto

5 5 (24) aineteholla. Näin ollen laitoksen todellinen käyttöaika on alla esitettyä pitempi. Käytännössä vuotuiset kattilakohtaiset käyttöajat voivat vaihdella suuresti. Maakaasukäytössä kattiloiden polttoaineteho saattaa jäädä esitettyä pienemmäksi. Kattilat K1, K2, K3, K4, K5, K6 maakaasu: 3 * 43 MW raskas polttoöljy: 3 * 43 MW Polttoaineteho Hyötysuhde Käyttöaika 90 % h/a (huipunkäyttöajaksi laskettuna) Polttoaineen kulutus (laitos yhteensä) maakaasu: 7,2 milj. m 3 /a raskas polttoöljy: t/a Kaukolämmön tuotanto (laitos yhteensä) 130 GWh/a Patolan huippulämpökeskuksen keskimääräiset tuotantotiedot vuosina ovat olleet: yksittäisen kattilan todellinen käyttöaika 215 h/a, raskaan polttoöljyn kulutus (koko lämpökeskus) t/a ja kaukolämmön tuotanto (koko lämpökeskus) 40 GWh/a. Polttoaineet ja kemikaalit Polttoaineena käytettävän raskaan polttoöljyn tehollinen lämpöarvo on 41 MJ/kg, rikkipitoisuus 0,9 % ja tuhkapitoisuus 0,02 %. Maakaasun tehollinen lämpöarvo on 36 MJ/m 3 (n) ja se ei sisällä rikkiä tai tuhkaa. Tiedot merkittävimmistä alueella varastoitavista kemikaaleista on esitetty seuraavassa taulukossa. Näiden lisäksi lämpökeskuksessa varastoidaan ja käytetään muun muassa liuotinpesuaineita, voiteluöljyjä, muuntajaöljyjä ja kunnossapitokemikaaleja. Kemikaali tai valmiste Luokitus Maksimi varastomäärä Raskas polttoöljy T m m 3 Kevyt polttoöljy Xn, N 100 m m 3 Lipeä, NaOH 50 % C 5 m 3 Akkuhappo C 1,25 t Etyleeniglykoli Xn 0,4 t LUOKITUKSET: F helposti syttyvä F+ erittäin helposti syttyvä O hapettava T myrkyllinen T+ erittäin myrkyllinen E Xn Xi C N räjähtävä haitallinen ärsyttävä syövyttävä ympäristölle vaarallinen Raskas polttoöljy varastoidaan m 3 :n säiliössä ja sen sisällä olevassa m 3 :n säiliössä (säiliötilavuus yhteensä m 3 ). Säiliöt sijaitsevat katetussa betonisessa suoja altaassa. Samassa suoja altaassa sijaitsee 100 m 3 :n kevyen polttoöljyn säiliö, joka on ollut pitkään tyhjä. Suoja altaan tilavuus on suurempi kuin säiliöissä varastoitavien polttoaineiden maksimitilavuus. Öljysäiliöt ja suoja allas on osittain upotettu maan sisään. Raskasöljysäiliöiden pinnankorkeutta ja lämpötilaa valvotaan hälyttävillä mittalaitteilla. Raskasöljysäiliöihin on tarkoitus asentaa ylitäytön estolaitteet vuonna Laitoksella ei ole maanalaisia öljyn siirtoputkia. Käynnistyksissä käytettävä kevyt polttoöljy varastoidaan laitoksen sisällä 1 m 3 :n säiliössä. Säiliö on sijoitettu suoja altaaseen, johon mahtuu säiliön sisältö. Voimalaitosakkujen alla on suoja altaat, jotka estävät rikkihapon leviämisen mahdollisessa vuototilanteessa.

6 6 (24) Liikenne Käytön, huollon ja työmatkojen aiheuttamaa henkilöliikennettä on lähinnä arkisin päiväaikaan. Öljykuljetuksia säiliöautoilla on keskimäärin noin 60 vuodessa. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin Päästöt ilmaan Laitoksen jätevedet pumpataan jätevesiviemäriin. Laitoksen sisätilojen mahdollisesti öljyä sisältävät jätevedet (autotallin sekä öljynpumppausja esilämmitysaseman lattiakaivojen vedet ja lattiakanaalien vedet) sekä öljysäiliöiden suoja altaan vedet ja öljynpurkauspaikan hulevedet johdetaan öljynerotuksen kautta. Viemärijärjestelmä on varustettu öljyvuotohälyttimillä, jotka hälyttäessään sulkevat öljysäiliöiden suoja altaan ja öljynerotuskaivon välisen venttiilin sekä estävät jäteveden pumppaamisen jätevesiviemäriin. Viemärijärjestelmän öljyhälyttimien ja pinnankorkeushälyttimien hälytykset menevät paikallis ja kaukovalvomoon. Hälyttimien toiminta tarkastetaan kerran kuukaudessa ja siitä tehdään merkintä kuukausiraporttiin. Mahdollisista toimintavirheistä ilmoitetaan välittömästi eteenpäin ja laitteet saatetaan toimintakuntoon pikaisesti. Savukaasut johdetaan maanpinnasta 117 m korkeaan betonipiippuun, jossa on kaksi sisäpiippua (kattilat K1 K3 ja K4 K6). Sisäpiippujen sisähalkaisijat ovat 1,75 m ja savukaasujen nousunopeus täydellä kuormalla on noin 26 m/s. Seuraavassa taulukossa on esitetty arvio laitoksen maksimipäästöistä ilmaan maakaasun käyttöönoton jälkeen. Päästökomponentti Ominaispäästö Pitoisuus, 3 % O 2 Laitoksen vuosipäästö ilmaan Rikkidioksidi, SO 2 Raskas polttoöljy 450 mg/mj mg/m 3 (n) 115 t Typen oksidit, NO x Raskas polttoöljy Maakaasu 155 mg/mj 50 mg/mj 550 mg/m 3 (n) 180 mg/m 3 (n) Hiukkaset Raskas polttoöljy 20 mg/mj 70 mg/m 3 (n) 5 t Hiilidioksidi, CO 2FOSS Raskas polttoöljy Maakaasu 76,6 g/mj 54,8 g/mj 40 t 13 t yhteensä 43 t t t yhteensä t Nikkeli, Ni Raskas polttoöljy 0,3 mg/mj 70 kg/a Vanadiini, V Raskas polttoöljy 1 mg/mj 250 kg/a Laitoksella ei ole käytössä savukaasupäästöjä pienentäviä laitteistoja. Raskasöljykattiloiden savukaasujen hiukkaspitoisuudeksi on vuosien

7 7 (24) aikana mitattu 8 15 mg/mj eli mg/m 3 (n). Vuoden 2003 mittauksissa kokeiltiin vesiemulsiopolttoa, jolloin hiukkaspitoisuudeksi saatiin 3 6 mg/mj eli mg/m 3 (n). Vesiemulsiopoltto ei ole käytössä laitoksella. Melu ja tärinä Patolan huippulämpökeskuksen aiheuttamaa melua lämpökeskustontilla on mitattu helmikuussa Laitoksen kaukolämpöteho mittausten aikaan oli 20 MW. Mitattu ekvivalenttimelutaso L Aeq vaihteli neljässä eri mittauspisteessä välillä db. Laitoksen toiminnasta ei aiheudu tärinää. Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen Arvio merkittävimmistä Patolan huippulämpökeskuksessa syntyvistä jätteistä ja tiedot niiden käsittelystä on esitetty seuraavassa taulukossa. Ongelmajätteet on merkitty tähdellä *. Jäte ja tunnusnumero Määrä vuodessa Käsittely Sekalainen rakennusjäte 3 t Kaatopaikka Biojäte 1,2 t Kompostointi ja käyttö maanparannusaineena Metalliromu 5 t Kierrätys Yhdyskuntajäte 7 t Kaatopaikka Nuohousvesi* m 3 Haihdutus, sakka Ongelmajätelaitokselle Erilaiset öljyiset jätteet* t Ongelmajätelaitos Jätteitä varastoidaan laitoksella korkeintaan vuodessa syntyvä määrä. Rakennusjäte ja metalliromu varastoidaan siirtolavoilla kiinteistön alueella. Sekajäte varastoidaan jäteastioissa tai siirtolavoilla. Mikäli Patolan lämpökeskuksessa varastoidaan ongelmajätteitä lyhytaikaisesti, varastoidaan nestemäiset jätteet kuten puhtaat kemikaalit. Rikkihappoa sisältävät lyijyakut toimitetaan heti vaihdon jälkeen ongelmajätelaitokseen. Loisteputkilamput varastoidaan lämpökeskuksen sisätiloissa niiden varastointiin tarkoitetussa astiassa. Patolan lämpökeskuksella voidaan myös varastoida muilta Helsingin Energian lämpökeskuksilta tuotuja ongelmajätteitä. Varastoitavaksi tuodun ongelmajätteen määrä on noin 100 kg vuodessa. Kattiloiden vesi lipeänuohous suoritetaan toiminta aikana käyttötunneista riippuen noin 400 tunnin välein. Patolan lämpökeskukseen on hankittu nuohousvesihaihdutin, jossa nuohousveden sisältämä sakka saadaan tehokkaasti erotettua. Käsittelylaitteistolla voidaan pienentää ongelmajätekäsittelyyn menevän sakan määrää. Haihdutin voidaan tilanteen mukaan siirtää jonnekin toiseen Helsingin Energian toimipaikkaan (lämpökes

8 8 (24) kukset, voimalaitokset). Patolan lämpökeskukselle voidaan myös tuoda käsiteltäväksi nuohousvesiä muista toimipaikoista. Vuonna 2005 nuohousvesiä käsiteltiin haihduttimessa yhteensä 121 m 3. Sakkaa syntyi noin 26 m 3 ja se toimitettiin ongelmajätelaitokselle. Lauhdevettä syntyi noin 95 m 3 ja se laskettiin jätevesiviemäriin. Lauhdeveden todettiin tutkimuksissa olleen hyvin puhdasta. Jätteiden keräilijöinä ja kuljettajina käytetään yrittäjiä, joiden ympäristöluvassa tällainen toiminta on hyväksyttyä, tai yrittäjiä, jotka ovat tehneet jätetiedostoon ilmoituksen. Jätteiden kuljettajana ja keräilijänä voi toimia myös Helsingin Energia, jonka kuljetuskeskuksella on vaarallisten aineiden kuljettamiseen tarvittava ajolupa. Päästöt maaperään (estäminen) Normaalitoiminnassa ei aiheudu päästöjä maaperään. Lämpökeskuksen piha alue on asfaltoitu. PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) Suomen ympäristökeskus on vuonna 2003 tuottanut julkaisun Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5 50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa. Seuraavassa taulukossa on esitetty julkaisun mukaisia BATpäästötasoja ja päästöjen vähentämistekniikoita olemassa oleville polttoaineteholtaan 43 MW:n raskasöljykattiloille. Päästökomponentti ja BAT päästötaso, mg/m 3 (n) SO 2 <1 700 mg/m 3 (n) NO X mg/m 3 (n) hiukkaset mg/m 3 (n) BAT:n mukainen päästöjen vähentämistekniikka ja maksimi erotusaste vähärikkinen polttoaine low NO X poltto ja yläilman käyttö (30 70 %) sykloni tai multisykloni (60 70 %) Tekniikan edut halpa investointi ja alhaiset käyttökustannukset vaatii vähän tilaa halpa investointi ja alhaiset käyttökustannukset vaatii vähän tilaa Tekniikan haitat häkä ja hiukkaspäästön mahdollinen kasvu suuri painehäviö huono erotusaste varsinkin pienillä hiukkasilla herkkä polttoaineen laadun vaihtelulle erotusaste heikkenee tyypillisesti osateholla Hakemuksen mukaan savukaasumittausten (typen oksidit ja hiukkaset) sekä polttoaineen laatutietojen (rikkipitoisuus) perusteella Patolan huippulämpökeskuksen voidaan katsoa täyttävän päästötasoltaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kriteerit. Vuoden 2007 uudistustöiden yhteydessä muun muassa uusitaan automaatiota ja parannetaan laitoksen energiatehokkuutta.

9 9 (24) Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä Helsingin Energian kaukolämmön tuotannolle on valmisteilla ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, jossa sovelletaan standardia ISO Järjestelmää ei sertifioida. Energiatehokkuus Kattiloiden hyötysuhde on hakemuksen mukaan noin 94 %. Suomen ympäristökeskuksen BAT julkaisun mukaan tyypillinen hyötysuhde yhdyskunnille lämpöä tuottavissa pienissä polttolaitoksissa on %. Lämpökeskus on liittynyt kaukolämpöalan energiansäästösopimukseen. Mitään merkittäviä energiansäästökohteita ei ole löydetty. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Vaikutus ilmaan Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu merkittäviä haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Ilmatieteen laitos on julkaissut vuonna 2002 tutkimusraportin Pääkaupunkiseudun energiantuotannon ja satamatoiminnan rikkidioksidi, typenoksidi ja hiukkaspäästöjen leviämislaskelmat. Raportin mukaan pääkaupunkiseudun energiantuotannon päästöjen aiheuttamat suurimmatkin epäpuhtauspitoisuudet alittavat voimassa olevat ohje ja raja arvot. Lasketut energiantuotannon päästöjen aiheuttamat korkeimmat rikkidioksidipitoisuudet olivat alle 33 % ohjearvoista ja typpidioksidipitoisuudet 5 6 % vastaavista ohjearvoista. Energiantuotannon päästöjen aiheuttamat korkeimmat hiukkaspitoisuudet ovat alle 3 % ohjearvoista. LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Käyttö ja päästötarkkailu Lämpökeskusta käytetään ja valvotaan Kampissa sijaitsevasta kaukolämpövalvomosta. Kaikki mittaukset, hälytykset, ohjaukset, säädöt ja raportoinnit on toteutettu automaatiojärjestelmällä. Laitos käydään tarkastamassa tarvittaessa ja vähintään 84 tunnin välein. Tarkastuskäynnistä tehdään merkintä käyttöpäiväkirjaan. Häiriötilanteessa normaalityöajan ulkopuolella päivystäjä käy paikalla ja tekee käynnistä raportin. Kattiloiden, polttimien, savuhormien, polttoainesäiliöiden ja mittauslaitteiden huollot suoritetaan ennakkosuunnitelman mukaisesti. Prosessinohjausjärjestelmästä saadaan kuukausittain kattilakohtainen raportti, josta käyvät ilmi kattiloiden käynnistyskerrat, käyttötunnit, teho ja tiedot käytetystä polttoaineesta. Laitokselle toimitetun öljyn laatua seurataan analyysein. Syntyvien jätteiden ja ongelmajätteiden määrästä ja laadusta pidetään kirjaa. Kirjanpitoa säilytetään vähintään kolme vuotta. Ongelmajätteen siirtoa varten laaditaan siirtoasiakirja, joka annetaan jätteen kuljettajalle

10 10 (24) Laadunvarmennus luovutettavaksi edelleen ongelmajätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös säilytetään kolmen vuoden ajan sen allekirjoittamisesta. Käyttötarkkailuun liittyen savukaasujen lämpötilaa, jäännöshappipitoisuutta ja tummuutta seurataan kattilakohtaisesti jatkuvatoimisesti. Mittauksille on ATK tallennus ja tulostus. Helsingin Energia ehdottaa savukaasupäästöjen tarkkailuksi seuraavaa: Tarkkailtava suure Mittaustiheys Mittausmenetelmä typen oksidit, NO X Kattilakohtaisesti joka 5. vuosi infrapuna absorptio hiukkaset Kattilakohtaisesti joka 5. vuosi manuaalinen gravimetrinen menetelmä (SFS 3866, SFS EN ) Päästömittausten yhteydessä määritetään aina myös savukaasujen lämpötila ja happipitoisuus. Rikkidioksidipäästöt arvioidaan laskennallisesti polttoainetietojen perusteella. Hiilidioksidipäästöjen seuranta on kuvattu Energiamarkkinavirastolle toimitettavassa päästökauppalupahakemuksessa. Mittaukset suorittaa Helsingin Energian oma päästömittauslaboratorio ja mittaukset pyritään suorittamaan joustavasti käyttötilanteen mukaan siten, ettei kattiloita tarvitse käynnistää ainoastaan mittausten takia. Päästömittaukset suorittaa Helsingin Energian oma päästömittauslaboratorio tai ulkopuolinen mittaaja. Helsingin Energian päästömittauslaboratoriolla on laatukäsikirja ja mittaukset tehdään standardien mukaisesti. Laitoksen vaikutusten tarkkailu Raportointi Helsingin Energian laitosten päästöjen vaikutuksia ilmanlaatuun tarkkaillaan osana pääkaupunkiseudun energiantuotantolaitosten yhteistarkkailua. Nyt voimassa oleva, Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksellä No YS 1362/ hyväksymä, tarkkailusuunnitelma on vuosille Päätöksen mukaan suunnitelma tarkkailun jatkamisesta vuoden 2008 jälkeen on tehtävä viimeistään Tarkkailun suorittaa Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV. Tarkkailu on yhdistetty YTV:n yleiseen ilmanlaadun tarkkailuun sekä luontovaikutusten seurantaan. Ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista laaditaan vuosittain yhteenveto ympäristöluvan valvontaviranomaiselle. Polttoaine ja päästötiedot toimitetaan sähköisessä muodossa, muut tiedot postitse tai sähköpostitse. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Riskiarviointi Lämpökeskukselle on tehty paineastialainsäädännön vaatima kattilalaitoksen vaaran arviointi sekä laadittu sisäinen pelastussuunnitelma.

11 11 (24) Toimet onnettomuuksien estämiseksi Öljyvuotohälyttimien toimintakunto tarkastetaan säännöllisesti. Paloilmoitinjärjestelmä kattaa koko laitoksen. Öljyn esilämmitysasemalla on hiilidioksidisammutusjärjestelmä. Raskasöljysäiliöiden ja 100 m 3 :n kevytöljysäiliön hiilidioksidi ja raskasvaahtosammutusjärjestelmiä ollaan uudistamassa ja niiden sammutustehoa kasvattamassa. Toimet onnettomuus ja häiriötilanteissa Lämpökeskusta käytetään normaalisti miehittämättömänä, jolloin hälytykset ohjautuvat Helsingin Energian kaukolämpövalvomoon. Valvomosta lähtee henkilö selvittämään vikaa ja pyytää tarvittaessa apua. Laitokselle on varattu öljyntorjuntakalustoa, muun muassa erilaisia imeytysaineita ja öljypuomia. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Hakemusta on täydennetty , ja Lupahakemuksesta tiedottaminen Uudenmaan ympäristökeskus on tiedottanut asian vireilletulosta kuuluttamalla lupahakemuksesta ilmoitustaulullaan ja Helsingin kaupungin ilmoitustaululla sekä ilmoittamalla kuulutuksesta Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet nimisissä sanomalehdissä. Hakemuksesta on erikseen annettu tieto tiedossa oleville asianosaisille. Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Lausunnot Ympäristölupahakemusta koskeva tarkastus on suoritettu Tarkastusmuistio No YS 1154/ on liitetty asiakirjoihin. Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Helsingin kaupungin ympäristölautakunnalta ja Helsingin kaupunginhallitukselta. Helsingin kaupungin ympäristölautakunta toteaa päivätyssä lausunnossaan, että kaupungin ekologisen kestävyyden ohjelman keskeinen tavoite on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Patolan lämpökeskuksen polttoaineen osittainen vaihtaminen raskasöljystä maakaasuun on tämän tavoitteen mukaista. Lisäksi polttoaineen muutos vähentää laitoksen hiukkas ja rikkidioksidipäästöjä. Laitoksen toiminnalle voidaan hakemuksen perusteella myöntää ympäristölupa. Lautakunta toteaa myös, että tulevaisuudessa siirtyminen paineistettuun polttoon sekä savukaasujen puhdistamiseen olisi ympäristön kannalta suotavaa.

12 12 (24) Helsingin kaupunginhallitus puoltaa päivätyssä lausunnossaan Helsingin Energian ympäristölupahakemusta. Muistutukset Hakijan kuuleminen ja vastine Hakemuksen johdosta ei tullut muistutuksia. Luvan hakijalle on päivätyllä kirjeellä No YS 1155 varattu tilaisuus esittää vastineensa annetuista lausunnoista. Helsingin Energia toteaa päivätyssä vastineessaan muun muassa, että paineistetulla poltolla tarkoitetaan polttoprosessia, jossa poltetaan kiinteää polttoainetta, tyypillisesti kivihiiltä, paineistetussa leijukerroskattilassa. Paineistetun polton idea verrattuna esimerkiksi perinteisen yhteistuotantolaitoksen toimintaan on kytkeä prosessin savukaasupiiri kaasuturbiiniin, jolloin kaasu ja höyryturbiinin muodostamalla kombiprosessilla saavutetaan korkeampi hyötysuhde sähköntuotannon osalta. Paineistetussa poltossa tuotetun sähköenergian osuus on lämpöenergiaa suurempi, mikä on etu niillä alueilla, joissa ei ole tarvetta lämmön tuotannolle. Paineistettu polttotekniikka ei ole sovellettavissa Patolan huippulämpökeskuksessa. Helsingin Energia katsoo, että savukaasujen puhdistinlaitteiden hankkiminen Patolan huippulämpökeskukseen ei ole tarpeellista. Puhdistinlaitteiden hankkiminen edellyttäisi mittavia investointeja, joista ei koituisi juurikaan ympäristönsuojelullista hyötyä. Laitoksen vähäisestä käytöstä johtuen vuotuiset päästömäärät ovat pienet. Korkean piipun takia päästöt leviävät laajalle ja laimenevat, eikä niistä aiheudu ilmanlaadun huononemista tai haittaa ihmisten terveydelle. Maakaasun polttamiseen siirtyminen pienentää laitoksen ominaispäästöjä entisestään. VIRANOMAISEN RATKAISU Ratkaisu Uudenmaan ympäristökeskus myöntää Helsingin Energian Patolan huippulämpökeskuksen (maksimi polttoaineteho 258 MW) edellä esitetyn mukaiselle toiminnalle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan seuraavin lupamääräyksin: Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Päästöt vesiin ja viemäreihin (YSL 43 ) 1. Laitoksessa syntyvät jätevedet sekä öljysäiliöiden suoja altaan ja öljynpurkauspaikan hulevedet on johdettava vesihuoltolaitoksen viemäriin. 2. Lämpökeskuksen lattiavedet sekä säiliöautojen purkauspaikan ja öljysäiliöiden suoja altaan hulevedet on johdettava öljynerotuksen kautta. Öljynerottimet on varustettava hälyttävillä öljynilmaisimilla

13 13 (24) ja hälytysjärjestelmien toimivuus on testattava vähintään vuoden välein. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä käyttämiensä kemikaalien haittavaikutuksista. Viemäriin ei saa johtaa jätevesiä siten, että siitä aiheutuu vauriota viemäriverkolle, haittaa puhdistamon toiminnalle tai puhdistamolietteen hyötykäytölle. Luvan saaja on vastuussa jäteveden johtamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, haitasta tai muusta edunmenetyksestä. Päästöt ilmaan (YSL 43, VNA 689/2006) 3. Lämpökeskuksen savukaasut on johdettava maanpinnasta vähintään 117 metriä korkean piipun kautta ulkoilmaan. 4. Lämpökeskuksen kattiloiden savukaasujen hiukkaspitoisuus saa raskasta polttoöljyä käytettäessä olla enintään 70 mg/m 3 (n) kuivaa savukaasua muutettuna 3 %:n happipitoisuuteen. Päästöraja arvoa katsotaan kertamittauksissa noudatetun, jos kunkin mittaussarjan tai muiden vastaavien menettelyjen tulokset, jotka lupaviranomainen on hyväksynyt, eivät ylitä raja arvoa. Kattiloiden käynnistys ja alasajojaksoja eikä häiriötilanteita oteta huomioon päästöraja arvon noudattamisen tarkasteluissa. 5. Lämpökeskuksessa on ensisijaisesti käytettävä polttoaineena maakaasua aina, kun sitä on kohtuudella saatavissa. Laitoksessa polttoaineena käytettävän raskaan polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 1,00 painoprosenttia. Laitoksessa polttoaineena käytettävän kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 0,10 painoprosenttia. Polttoaineiden ja kemikaalien varastointi ja käsittely (YSL 43 ) 6. Polttoaineet ja kemikaalit on varastoitava ja niitä on käsiteltävä siten, että niistä ei aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, hajuhaittaa, pilaantumisvaaraa maaperälle tai pintavesille eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Kemikaalit on varastoitava kullekin kemikaalityypille tarkoitetussa ja asianmukaisesti merkityssä astiassa laitoksen sisällä tai erillisessä lukittavassa varastossa. Varastointitilan lattia on pinnoitettava varastoitavia kemikaaleja kestävällä pinnoitteella. Nestemäisten kemikaalien astiat on lisäksi sijoitettava suoja altaisiin tai reunakorokkein varustettuun tilaan siten, että suoja altaan tai reunakorokkein varustetun tilan tilavuus vastaa suurimman astian tilavuutta. Varastointitilassa ei saa olla viemäreihin yhteydessä olevia lattiakaivoja. Lämpökeskuksen käyttämissä raskaan polttoöljyn säiliöissä on oltava ylitäytön estävä hälytys tai lukitusjärjestelmä.

14 14 (24) 7. Polttoaineiden ja kemikaalien varastointiin, käsittelyyn ja vuotojen tarkkailuun käytettävien rakenteiden ja laitteiden kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti ja tarvittaessa on ryhdyttävä viipymättä korjaustoimenpiteisiin. Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen (YSL 43, JL 6, VNp 659/1996, VNp 101/1997, YMA 1129/2001) 8. Patolan huippulämpökeskuksella voidaan välivarastoida Helsingin Energian muiden lämpökeskusten toiminnassa syntyneitä ongelmajätteitä sekä käsitellä nuohousvesihaihduttimella muilla energiantuotantolaitoksilla syntyneitä nuohousjätevesiä. Toiminnassa on noudatettava kaikkia Patolan huippulämpökeskukselle asetettuja jätevesiä ja jätteitä sekä niiden käsittelyä koskevia määräyksiä. 9. Laitoksen toiminnasta muodostuvat jätteet on lajiteltava syntypaikoillaan ja säilytettävä lajiteltuina toisistaan erillään siten, että niistä ei aiheudu roskaantumis tai muuta haittaa ympäristölle. Toiminnassa on pyrittävä siihen, että jätteitä syntyy mahdollisimman vähän. Hyötykäyttöön kelpaavat jätejakeet on ensisijaisesti toimitettava kohteeseen, jossa hyödynnetään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti kohteeseen, jossa hyödynnetään jätteen sisältämä energia. Vain hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet saa toimittaa kaatopaikalle, mikäli ne eivät sisällä ongelmajätteiksi luokiteltavia aineita siinä määrin, että kyseessä olevat jätteet on luokiteltava ongelmajätteiksi. Tavanomaisesta yhdyskuntajätteestä poikkeavasta kaatopaikalle toimitettavasta jätteestä on teetettävä kaatopaikkakelpoisuustesti. Säännöllisesti syntyvän samanlaatuisen jätteen kaatopaikkakelpoisuus on varmistettava laadunvalvontatestein kaatopaikan pitäjän edellyttämin väliajoin. Jätteen saa antaa kuljetettavaksi vain alueellisen ympäristökeskuksen päätöksellä jätetiedostoon hyväksytylle toiminnanharjoittajalle. 10. Laitoksella syntyvät ongelmajätteet on toimitettava säännöllisesti, mutta kuitenkin vähintään kerran vuodessa, hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa kyseisen jätteen vastaanotto ja käsittely on hyväksytty. Ongelmajätteet on pidettävä erillään muista jätteistä. Erilaiset ongelmajätteet on pidettävä erillään toisistaan ja ryhmiteltävä ja merkittävä ominaisuuksiensa mukaan. Ongelmajätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen ongelmajätteen käsittely. Ongelmajätettä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenevät valtioneuvoston päätöksen 659/1996 mukaiset tiedot ongelmajätteistä. Siirtoasiakirjan on oltava mukana jätteiden siirron aikana ja se on luovutettava jätteiden vastaanottajalle.

15 15 (24) Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet (YSL 43, YSA 30 ) 11. Mikäli prosessilaitteisiin tulee vikoja tai toimintahäiriöitä, jotka lisäävät päästöjen määrää tai muuttavat päästöjen laatua haitallisemmaksi, on laitteet saatettava normaaliin toimintakuntoon niin pian kuin se teknisesti on mahdollista. Yli 24 tuntia kestävistä häiriötilanteista on ilmoitettava viivytyksettä Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Muissa häiriötilanteissa tai poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään ja laadultaan tavanomaisesta poikkeavia melupäästöjä, päästöjä ilmaan, viemäriin, vesistöön tai maaperään, on viivytyksettä ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin tällaisten päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Kyseisistä tilanteista on ilmoitettava viivytyksettä Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Merkittävistä polttoaine tai kemikaalivuodoista on välittömästi ilmoitettava pelastuslaitokselle. Jätevesiviemäriin joutuvista poikkeuksellisista päästöistä on välittömästi ilmoitettava vesihuoltolaitokselle. 12. Vahinko ja onnettomuustilanteiden varalle on alueella oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia ja muuta tarvittavaa öljyntorjuntakalustoa helposti saatavilla. Vuotoina ympäristöön päässeet kemikaalit, polttonesteet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen. Toiminnan lopettamiseen liittyvät määräykset (YSL 43, 90 ) 13. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, ilmansuojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. Tarkkailu ja raportointimääräykset Tarkkailu (YSL 43, 46, 108, NaapL 17 ) 14. Laitoksen päästöjen vaikutuksia ilmanlaatuun on tarkkailtava ja tarkkailu voidaan suorittaa osana Helsingin Energian energiantuotantolaitosten yhteistä ilmanlaadun tarkkailua. Tarkkailuohjelmista sovitaan erikseen. Laitoksen käyttö ja päästötarkkailu on suoritettava sivuilla 9 10 esitetyllä tavalla.

16 16 (24) 15. Raskasöljykattiloiden savukaasujen typen oksidien ja hiukkasten pitoisuudet ja päästöt on mitattava kattilakohtaisesti viimeistään lämmityskaudella Tämän jälkeen typen oksidien ja hiukkasten pitoisuudet ja päästöt on mitattava raskasöljykäytössä kattilakohtaisesti viiden vuoden välein. Maakaasukattiloiden savukaasujen typen oksidien pitoisuus ja päästö on mitattava kattilakohtaisesti vuoden kuluessa maakaasupolttimien käyttöönotosta. Tämän jälkeen typen oksidien pitoisuus ja päästö on mitattava maakaasukäytössä kattilakohtaisesti viiden vuoden välein. Kattiloita ei tarvitse käynnistää savukaasumittausten takia. Mittaukset on suoritettava kattilan toimiessa täydellä ja keskimääräisellä käyttöteholla. Mittaustilanteen on vastattava mahdollisimman hyvin normaalia käyttötilannetta muun muassa polttoaineen laadun ja palamisolosuhteiden suhteen. Mittausraportissa on esitettävä tiedot polttoaineen laadusta ja mittaustulokset yksikössä mg/m 3 (n) kuivaa savukaasua muutettuna 3 %:n happipitoisuuteen. Lisäksi mittausraportissa on esitettävä mittaustulokset yksikössä mg/mj sisään syötettyä energiayksikköä kohti laskentakaavoineen, yksikössä kg/h ja t/a sekä arvio tulosten luotettavuudesta. Mittausraportti on toimitettava Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa mittausten suorittamisesta. 16. Laitoksen toiminnasta aiheutuva ekvivalenttimelutaso eniten melulle altistuvassa kohteessa Oulunkylän rantapuiston ulkoilureitillä on mitattava kertaluonteisesti vuoden kuluessa maakaasun käyttöönotosta. Mittaukset on suoritettava ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 "Ympäristömelun mittaaminen" mukaisesti. Mittaukset on suoritettava riippumattoman asiantuntijan toimesta. Mittaustulokset ja mittausraportti on toimitettava Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa mittausten suorittamisesta. Uudenmaan ympäristökeskus antaa tarvittaessa tehtyjen mittausten perusteella lisämääräyksen melun vähentämisvaatimuksista ja melutason uusintamittauksista. 17. Mittaukset, näytteenotto ja analysointi on suoritettava standardien (CEN, ISO, SFS tai vastaavan tasoinen kansallinen tai kansainvälinen yleisesti käytössä oleva standardi) mukaisesti. Tarkkailuohjelmia voidaan tarvittaessa muuttaa Uudenmaan ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla, mikäli tarkkailutulokset tai muu perusteltu syy antaa aihetta.

17 17 (24) Raportointi ja kirjanpito (YSL 46, JL 51, 52 ) 18. Toiminnanharjoittajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle edellistä vuotta koskeva raportti, josta käyvät ilmi muun muassa seuraavat kattilakohtaiset tiedot: käyntiajat kuukausittain (h/kk) kaukolämmön tuotanto (GWh/kk) polttoaineiden kulutustiedot (t/a ja m 3 /a) sekä sisään syötetty energian vuosittainen kokonaismäärä polttoaineen rikkipitoisuus ja muut laatutiedot tiedot päästöjen yksittäisistä mittauksista mitatut ja/tai laskennalliset rikkidioksidi, typenoksidi, hiukkasja hiilidioksidipäästöt (t/a) sekä ominaispäästötiedot yksiköissä mg/m 3 (n) kuivaa savukaasua muutettuna 3 %:n happipitoisuuteen ja mg/mj mitatut ja/tai laskennalliset raskasmetallien (nikkeli, vanadiini) päästöt (kg/a) yhteenveto vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettujen vesien aiheuttamasta kuormituksesta päästöjen laskentatavat ja mittausmenetelmät sekä arvio tulosten luotettavuudesta ympäristönsuojelun kannalta merkittävät häiriötilanteet ja onnettomuudet (syy, kestoaika ja päästö), niistä aiheutuneet seuraamukset ja toimenpiteet, joihin tapahtuman vuoksi on ryhdytty tiedot (laatu, määrä, käsittelytapa, toimituspaikka) muodostuneista ja laitosalueelle tuoduista jätteistä ja ongelmajätteistä sekä toimintavuoden lopussa varastossa olleet määrät jätteiden hyötykäyttö (laatu, määrät ja toimituspaikat) tiedot vuoden aikana toteutuneista tai suunnitteilla olevista päästöjen määrään tai laatuun vaikuttaneista muutoksista. Raportointi on soveltuvin osin tehtävä sähköisesti sähköisen palvelun tuottajan välityksellä. Laitoksen toiminnasta ja sen valvonnasta sekä toimintaan liittyvistä ympäristönsuojelun kannalta merkityksellisistä tapahtumista ja toimenpiteistä on pidettävä käyttöpäiväkirjaa. Siihen on kirjattava edellä esitetyt raportointia varten tarvittavat tiedot. Kirjanpito koskee päästö ja vaikutustarkkailumittauksia, näytteidenottoa ja analysointia, mittalaitteiden laadunvarmennusta ja kalibrointeja sekä myös öljynerotuksen tarkkailua ja tyhjennyksiä. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä ympäristöluvan valvontaviranomaisille.

18 18 (24) RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, että kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Luvan myöntämisen edellytykset Lupamääräysten perustelut Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, että asetetut lupamääräykset huomioon ottaen laitoksen toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Yleiset perustelut Valtioneuvosto on antanut asetuksen polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi, typenoksidija hiukkaspäästöjen rajoittamisesta (VNA 1017/2002). Asetuksen 4 :n mukaan kahta tai useampaa polttolaitosta voidaan pitää yhtenä polttolaitoksena, mikäli ympäristölupaviranomainen katsoo, että niiden savukaasut voidaan tekniset ja taloudelliset tekijät huomioon ottaen poistaa yhteisen piipun kautta. Tämä koskee polttolaitoksia, joiden toiminnan aloittamiseksi on myönnetty lupa tai sen jälkeen. Helsingin kaupungin terveyslautakunta on antanut Patolan huippulämpökeskukselle sijoituspaikkaluvan Tämän vuoksi Uudenmaan ympäristökeskus ei katso Patolan huippulämpökeskuksen muodostavan valtioneuvoston asetuksen mukaista polttolaitoskokonaisuutta. Lupamääräyksiä annettaessa on ympäristönsuojelulain 43 :n mukaan otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja arvoja sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen. Patolan huippulämpökeskuksen jätevedet sekä öljysäiliöiden suojaaltaan ja öljynpurkauspaikan hulevedet johdetaan vesihuoltolaitoksen viemäriin. Mahdollisesti öljyä sisältävät vedet johdetaan öljynerotuksen kautta. Öljyvuotohälyttimien kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti. Savukaasujen epäpuhtauspitoisuudet ovat parhaan käyttökelpoisen tekniikan

19 19 (24) mukaisella tasolla. Maakaasun poltossa ei synny rikkidioksidi tai hiukkaspäästöjä. Toiminnassa syntyvät jätteet toimitetaan mahdollisuuksien mukaan hyötykäyttöön. Käsittelemällä nuohousvedet haihdutuslaitteistolla vähennetään ongelmajätteiden määrää. Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, että toimittaessa annettujen lupamääräysten mukaisesti voidaan toiminnan katsoa edustavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Lupamääräysten yksilöidyt perustelut Ympäristönsuojelulain 43 :n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset päästöistä, niiden ehkäisemisestä ja muusta rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista, jätteistä ja niiden synnyn ja haitallisuuden vähentämisestä, toimista häiriö ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista, kuten alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä, ja muista toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Määräykset laitoksessa syntyvien jätevesien johtamisesta viemäriin ja mahdollisesti öljyä sisältävien vesien johtamisesta öljynerotuksen kautta on annettu ympäristön suojelemiseksi. Happoja, emäksiä, öljyjä tai muita vaarallisia aineita sisältävien jätevesien johtaminen vesihuoltolaitoksen viemäriin ja edelleen puhdistamolle ilman asianmukaista esikäsittelyä saattaa aiheuttaa vaurioita viemäriverkolle tai haittaa puhdistamon toiminnalle tai puhdistamolietteen hyötykäytölle. (Määräykset 1. ja 2.) Ilmatieteen laitoksen suorittamien pääkaupunkiseudun energiantuotannon ja satamatoiminnan päästöjen leviämislaskelmien mukaan energiantuotannon päästöjen aiheuttamat korkeimmat rikkidioksidipitoisuudet olivat alle 33 % ohjearvoista ja typpidioksidipitoisuudet 5 6 % vastaavista ohjearvoista. Energiantuotannon päästöjen aiheuttamat korkeimmat hiukkaspitoisuudet ovat alle 3 % ohjearvoista. Laskennassa on Patolan huippulämpökeskuksen piipun korkeutena ollut 117 m. Maakaasu ei sisällä rikkiä tai kiintoainetta, ja sen polttaminen voi lisätä laitoksella vain typen oksidien päästöjä. Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, että piipun korkeus 117 m on ympäristönsuojelullisesti riittävä. (Määräys 3.) Leviämislaskelmien perusteella energiantuotannon hiukkaspäästöjen vaikutus pääkaupunkiseudun ilmanlaatuun on hyvin pieni. Nykytietämyksen mukaan ihmisille haitallisimpia hiukkasia ovat kuitenkin pienikokoisemmat polttoperäiset hiukkaset, joita syntyy muun muassa raskasta polttoöljyä poltettaessa. Vaikka raskaan polttoöljyn poltossa syntyvien hiukkasten kokonaismassa olisikin pieni, voi hiukkasten kokonaismäärä ja kokonaisreaktiopinta ala olla suhteessa massaan hyvinkin suuri. Raskaan polttoöljyn lentotuhkalle ovat ominaisia myös suuret nikkeli ja vanadiinipitoisuudet. Ottaen huomioon lämpökeskuksen sijainti tiheästi asutulla alueella ja siitä seuraava suuri päästöille altistuvien kokonaismäärä sekä alueen yleinen kuormittuneisuus, on laitoksen hiukkaspäästöjä syytä rajoittaa. Suomen ympäristökeskuksen 5 50 MW:n polttolaitosten BAT julkaisun mukaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukai

20 20 (24) nen hiukkaspitoisuustaso Patolan huippulämpökeskuksen kokoluokan raskasöljykattilalle on mg/m 3 (n). (Määräys 4.) Maakaasun poltossa ei synny haitallisia rikki tai hiukkaspäästöjä. Asutuksen läheisyydestä ja pääkaupunkiseudun kuormittuneisuudesta johtuen kaukolämpöenergia on pyrittävä ensisijaisesti tuottamaan maakaasulla. Valtioneuvosto on antanut asetuksen raskaan polttoöljyn ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta (689/2006). Asetuksen mukaan Suomessa käytettävän raskaan polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 1,00 painoprosenttia ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus enintään 0,10 painoprosenttia. Polttoöljyjen rikkipitoisuutta koskeva määräys on annettu tämän asetuksen noudattamiseksi. (Määräys 5.) Määräykset polttoaineiden ja kemikaalien varastoinnista ja käsittelystä on annettu maaperän ja pintavesien suojelemiseksi. Säännöllinen laitteiden ja rakenteiden toiminnan tarkkailu vuotojen havaitsemiseksi on tarpeen. Erityisen tärkeää on seurata turvallisuuden kannalta oleellisten suojausten kuntotasoa, jotta voidaan ajoissa havaita esimerkiksi alkavat ongelmat. Mikäli rakenteiden tai laitteiden toimintakunnon havaitaan heikentyneen, on asiaan edellytetty puututtavaksi pikaisesti. Myös kemikaalien säilytys ja käsittelytilojen, säiliöiden ja putkistojen sekä hälyttimien ja ilmaisimien toimivuutta on syytä seurata säännöllisesti. (Määräykset 2., 6. ja 7.) Kustannustehokkaan keskitetyn jätehuollon varmistamiseksi voidaan Patolan huippulämpökeskuksen varastoalueella tarvittaessa välivarastoida muissa lämpökeskuksissa muodostuneita ongelmajätteitä sekä käsitellä nuohousvesihaihduttimella muissa laitoksissa muodostuneita lämpöpintojen nuohousvesiä. Nuohousvesihaihdutus vähentää ongelmajätteen käsittelyyn toimitettavan jätteen määrää. (Määräys 8.) Laitoksen toiminnasta muodostuu jätteitä, jotka varastoidaan jätejakeittain erillisiin varastopaikkoihin jätteen keräilyä ja kuljetusta varten. Jätelain 6 :n mukaan jätteet on kerättävä ja pidettävä toisistaan erillään jätehuollon kaikissa vaiheissa siinä laajuudessa kuin se on muun muassa jätehuollon asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeellista sekä teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Jätelain 6 :n mukaan jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Ensisijaisesti on pyrittävä hyödyntämään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti sen sisältämä energia. Laitoksen toiminnasta muodostuvien jätteiden lajittelu ja varastointi jätejakeittain mahdollistaa jätteen sisältämän aineen hyötykäytön. Jätelain 6 :n mukaan jätehuolto on järjestettävä siten, ettei jätteistä tai jätehuollosta aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Erilaatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin tai aineisiin paitsi, jos se on jätteiden hyödyntämisen tai käsittelyn kannalta välttämätöntä ja se voidaan tehdä aiheuttamatta terveydelle tai ympäristölle vaaraa tai haittaa. Jäteasetuksen 6 :n mukaan ongelmajätteen pakkaukseen on merkittävä jätteen ja jätteen haltijan nimi sekä turvallisuuden ja jätehuollon asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot ja varoitukset.

21 21 (24) Jätelain 3 :n mukaan ongelmajätteellä tarkoitetaan jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätelain 6 :n nojalla ongelmajätteen tuottaja ja kuljettaja ovat vastuussa siitä, että ongelmajätteet kuljetetaan lain mukaiseen paikkaan. Valtioneuvoston päätöksen öljyjätehuollosta (VNp 101/1997) 2 :n mukaan öljyjäte on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti uudistamalla ja toissijaisesti energiana. Valtioneuvoston päätöksessä ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VNp 659/1996) on annettu ongelmajätteiden siirtoa varten laadittavaa siirtoasiakirjaa koskevat määräykset. Siirtoasiakirjamenettelyn avulla voidaan seurata ongelmajätteen kulkua tuottajalta asianmukaiseen hyödyntämis tai käsittelypaikkaan ja helpottaa valvontaa. (Määräykset 9. ja 10.) Häiriö ja muita poikkeuksellisia tilanteita koskevat määräykset ovat tarpeen päästöjen minimoimiseksi ja valvonnan toteuttamiseksi. (Määräykset 11. ja 12.) Hyvissä ajoin ennen toiminnan lopettamista on tarpeen esittää suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä ympäristönsuojelutoimista, kuten alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä sekä tarkkailun järjestämisestä. (Määräys 13.) Ympäristönsuojelulain 5 :n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Uudenmaan ympäristökeskus on päätöksellään No YS 1362/ hyväksynyt Helsingin Energian toimittaman esityksen energiantuotantolaitosten päästöjen vaikutuksia ilmanlaatuun koskevaksi tarkkailuksi vuosina Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, että Patolan huippulämpökeskuksen päästöjen vaikutuksia ilmanlaatuun on tarpeen seurata ja seuranta voidaan suorittaa osana alueen ilmanlaadun yhteistarkkailua. (Määräys 14.) Otettaessa huomioon lämpökeskuksen polttoaineteho ja sijainti asutuksen ja muiden häiriintyvien kohteiden läheisyydessä erilaisten päästöjen kuormittamalla alueella, on lämpökeskuksen hiukkas ja typenoksidipäästöjä tarpeen tarkkailla. Savukaasujen rikkidioksidipitoisuus voidaan arvioida tarkasti polttoaineen rikkipitoisuuden avulla. (Määräys 15.) Valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) on asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A painotetun ekvivalenttitason (L Aeq ) päiväohjearvoa (klo 7 22) 55 db eikä yöohjearvoa (klo 22 7) 50 db. Asemakaavassa on kuitenkin määrätty, ettei lämpökeskuksen aiheuttama melutaso tontin rajalla saa olla yli 45 db(a). Näin ollen Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, ettei ympäristölupapäätöksessä ole tarpeen erikseen antaa määräyksiä melutason raja arvoista. Uudenmaan ympäristökeskus katsoo kuitenkin, että maakaasun käyttöönoton mahdollinen vaikutus laitoksen melutasoon on syytä selvittää. (Määräys 16.)

Helsinki No YS 232

Helsinki No YS 232 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 20.2.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 588 111 No YS 232 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Helsingin Ruskeasuossa

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (7) Anna Häyrinen 05.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian n huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1. Hakijan

Lisätiedot

Helsinki No YS 682

Helsinki No YS 682 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.5.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 877 111 No YS 682 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Helsingin Ruskeasuossa

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

Helsinki No YS 84

Helsinki No YS 84 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 19.1.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2006 Y 289 111 No YS 84 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Helsingin Energian Munkkisaaren

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS annettu julkipanon jälkeen 17.6.2009 Dnro ESA-2008-Y-252-111 ASIA LUVAN HAKIJA LAITOS Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta. Päätös koskee Suur-Savon Sähkö Oy:n varalämpökeskuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Helsinki No YS 1232

Helsinki No YS 1232 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 28.9.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 127 111 No YS 1232 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Helsinki Vantaan lentoaseman

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta 40. Ilmansuojelupäivät, Lappeenranta 18.-19.8.2015 Ylitarkastaja Juha Lahtela Esityksen sisältö Ympäristönsuojelulain mukainen

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 21/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 353

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 21/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 353 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 21/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 353 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2008 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen lupahakemus, joka koskee Helsingin Energian

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. Ympäristölautakunta 12.06.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. Ympäristölautakunta 12.06.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.06.2014 Sivu 1 / 1 2522/11.01.00/2014 74 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kaupunginkallion lämpökeskuksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistushakemuksesta

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ypv/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ypv/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2012 1 (5) Asia tulisi käsitellä 346 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi koskien siirtymäsuunnitelmaa rajoittaa tiettyjen yli 50 megawatin polttolaitosten

Lisätiedot

Helsinki No YS 1387

Helsinki No YS 1387 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Helsinki 9.11.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-131-111 No YS 1387 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI- SESTA Helsinki 12.8.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2007-Y-639-111 No YS 949 ASIA Ympäristösuojelulain 55 mukainen lupamääräysten tarkistaminen, joka

Lisätiedot

Asia on tullut vireille ympäristökeskuksessa TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET SEKÄ ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Asia on tullut vireille ympäristökeskuksessa TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET SEKÄ ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 1 (8) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro A 2032 Dnro KAS 2007 Y 369 111 Annettu julkipanon jälkeen 5.12.2008 ASIA HAKIJA Ympäristösuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, joka koskee Lappeenrannan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Helsinki No YS 612

Helsinki No YS 612 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 25.4.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2005 Y 363 111 No YS 612 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Helsingin Hanasaareen

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) No YS 535. Lassila & Tikanoja Oyj Tuusulan tuotantolaitos Konetie Tuusula. Ympäristötönsuojelulaki 61

PÄÄTÖS 1 (5) No YS 535. Lassila & Tikanoja Oyj Tuusulan tuotantolaitos Konetie Tuusula. Ympäristötönsuojelulaki 61 U U D E N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... N Y L A N D S M I L J Ö C E N T R A L PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 18.5.2004 Dnro 0199Y0187-114 No YS 535 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisesta

Lisätiedot

No YS 1526. Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentin kohta 3 b

No YS 1526. Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentin kohta 3 b YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 16.11.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2005 Y 333 111 ASIA No YS 1526 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee HK Ruokatalo Oy:n

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

Helsinki No YS 1006

Helsinki No YS 1006 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Helsinki 27.08.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2007-Y-413-111 No YS 1006 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT

Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT LUONNOS 6.9.2017 Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT Uudet energiantuotantoyksiköt noudattavat tämän liitteen 1A päästöraja-arvoja 20.12.2018 alkaen, olemassa olevat polttoaineteholtaan yli 5 megawatin energiantuotantoyksiköt

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Helsinki 17.2.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2005 Y 345 12 No YS 301 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

PL 297 Päivämäärä Diaarinumero TAMPERE PIR-2002-Y Puh. (03) Satakunnankatu 13 b/ PL TAMPERE

PL 297 Päivämäärä Diaarinumero TAMPERE PIR-2002-Y Puh. (03) Satakunnankatu 13 b/ PL TAMPERE Ympäristölupayksikkö Annettu julkipanon jälkeen PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Tampereen sähkölaitoksen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 10/2007/2 Dnro LSY 2004 Y 382

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 10/2007/2 Dnro LSY 2004 Y 382 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2007/2 Dnro LSY 2004 Y 382 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2007 ASIA Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskusta koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547 PÄÄTÖS Dnro 0100Y0309 11 Helsinki 23.12.2004 No YS 1547 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellisia tilanteita koskevan ilmoituksen johdosta. ILMOITUKSEN TEKIJÄN NIMI JA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1 (7) Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. Dnro. No YS 1752

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1 (7) Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. Dnro. No YS 1752 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1 (7) Helsinki 12.12.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2008 Y 528 111 No YS 1752 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee ThermiSol

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

Isojen ja pienten polttolaitosten päästövaatimukset

Isojen ja pienten polttolaitosten päästövaatimukset Isojen ja pienten polttolaitosten päästövaatimukset Teollisuuden polttonesteet - seminaari Tampere 9.-10.9.2015 Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen Polttolaitosten päästöjen sääntely Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero TAMPERE PIR 2002 Y

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero TAMPERE PIR 2002 Y Ympäristölupaosasto Annettu julkipanon jälkeen PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 9.9.2008 PIR 2002 Y 372 119 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1349

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1349 PÄÄTÖS Helsinki 30.9.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2008 Y 258 119 No YS 1349 ASIA Päätös Helsingin Energian Helsingissä sijaitsevien energiantuotantolaitosten ilmanlaadun yhteistarkkailusuunnitelmasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Helsinki No YS 1005

Helsinki No YS 1005 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Helsinki 27.08.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2007-Y-261-111 No YS 1005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Helsinki No YS 599. ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisen ympäristölupahakemuksen raukeamisesta.

Helsinki No YS 599. ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisen ympäristölupahakemuksen raukeamisesta. U U D E N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... N Y L A N D S M I L J Ö C E N T R A L YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 31.5.2004 Annettu julkipanon jälkeen No YS 599 Dnro UUS-2003-Y-3-111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012 KERIMÄEN KUNTA PÄÄTÖS Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA VIREILLETULO 27.6.2012 Päätös Kerimäen kunnan

Lisätiedot

Liite 3 ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN TARKKAILU, KIRJANPITO JA RAPORTOINTI

Liite 3 ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN TARKKAILU, KIRJANPITO JA RAPORTOINTI LUONNOS 6.9.2017 Liite 3 ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN TARKKAILU, KIRJANPITO JA RAPORTOINTI 1. SAVUKAASUPÄÄSTÖJEN TARKKAILU Niissä energiantuotantoyksiköissä, jotka noudattavat 5 :n 1, 2 tai 3 momentin mukaisesti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

< > Lahti Energia Oy:n ympäristölupahakemus/mukkulan lämpökeskus Haapalankatu

< > Lahti Energia Oy:n ympäristölupahakemus/mukkulan lämpökeskus Haapalankatu Lahden kaupunki Asia Lahti Energia Oy:n ympäristölupahakemus/mukkulan lämpökeskus Haapalankatu 12 Päättäjä Lahden seudun ympäristölautakunta Päätöspäivä 03.11.2009 Pykälä 90 90

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Helsinki No YS 1628

Helsinki No YS 1628 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 10.12.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2005 Y 453 111 No YS 1628 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Hyvinkään Lämpövoima

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 202. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 202. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS Helsinki 7.2.2006 Dnro UUS 2005 Y 739 114 Annettu julkipanon jälkeen No YS 202 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta.

Lisätiedot

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Yritysneuvojakoulutus Gardenia 28.2.2008 Ympäristötarkastaja Hannu Arovaara Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Ongelmajätteet Jätelaki (1072/1993) Jäte: aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut

Lisätiedot

Kooste Eteläsataman toimintaa koskevan ympäristöluvan (ympäristönsuojelulaki 86/2000, 55 ) lupamääräysten tarkistamispäätöksestä

Kooste Eteläsataman toimintaa koskevan ympäristöluvan (ympäristönsuojelulaki 86/2000, 55 ) lupamääräysten tarkistamispäätöksestä 1 21.4.2016 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Nro 131/2014/1 (Dnro ESAVI/297/04.08/2012), annettu 30.6.2014 Kooste Eteläsataman toimintaa koskevan ympäristöluvan (ympäristönsuojelulaki 86/2000,

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki No YS 626

PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki No YS 626 PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki 26.4.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2006 Y 133 11 No YS 626 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisesta koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS KUOPION ENERGIAN KELLONIEMEN LÄMPÖKESKUKSELLE

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS KUOPION ENERGIAN KELLONIEMEN LÄMPÖKESKUKSELLE YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro PSA-2007-Y-75-111 Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2007 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS KUOPION ENERGIAN KELLONIEMEN LÄMPÖKESKUKSELLE 1 ASIA 2 LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Helsinki No YS 639

Helsinki No YS 639 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 20.5.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 97 111 No YS 639 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Energia Oy:n

Lisätiedot

Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti

Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti 2016 1 Johdanto Tämä raportti on jätteenpolttoasetuksen 151/2013 26 :n mukainen vuosittain laadittava selvitys Pankakoski Mill Oy:n kartonkitehtaan yhteydessä toimivan

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI KU-YK 69/12.5.2015 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.5.2015 ASIA. Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/10/1 Dnro ISAVI/74/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Teboil Oy Ab:n ympäristölupahakemus (Fiskarsinkatu 5)

Teboil Oy Ab:n ympäristölupahakemus (Fiskarsinkatu 5) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 287 29.04.2003 6 Ymp 1176-2003 (235) Teboil Oy Ab:n ympäristölupahakemus (Fiskarsinkatu 5) Ympkaalk 287 Ympäristönsuojelutoimisto 11.4.2003/TL

Lisätiedot

PL 297 Päivämäärä Diaarinumero Tampere PIR-2002-Y Puh. (03) Satakunnankatu 13 b/ PL TAMPERE

PL 297 Päivämäärä Diaarinumero Tampere PIR-2002-Y Puh. (03) Satakunnankatu 13 b/ PL TAMPERE Ympäristölupayksikkö Annettu julkipanon jälkeen PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 Tampere Puh. (03) 2420 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Tampereen sähkölaitoksen ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/ (7) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/ (7) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2011 1 (7) 864 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta (Alppilan lämpökeskus) HEL 2011-000106 T 11 01 00 00

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1348

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1348 PÄÄTÖS Helsinki 30.9.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2008 Y 284 119 No YS 1348 ASIA Päätös Fortum Power and Heat Oy:n Espoon energiantuotantolaitosten ilmanlaadun yhteistarkkailusuunnitelmasta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Ylitarkastaja Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Ylitarkastaja Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja 10.11.2005 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI POLTTOAINETEHOLTAAN VÄ- HINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAITOSTEN JA KAASUTURBIINIEN RIKKIDI- OKSIDI-,

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

No YS 469. E.ON Finland Oyj (ent. Espoon Sähkö Oyj) PL Espoo

No YS 469. E.ON Finland Oyj (ent. Espoon Sähkö Oyj) PL Espoo U U D E N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... N Y L A N D S M I L J Ö C E N T R A L YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1 (25) Helsinki 4.5.2004 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-333-111 No YS 469 ASIA Päätös

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Lapin ympäristökeskuksen ympäristölupapäätös 16/2004 ( , Dnro LAP 2003 Y ).

Lapin ympäristökeskuksen ympäristölupapäätös 16/2004 ( , Dnro LAP 2003 Y ). YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 16/2006 11.8.2006 LAP 2003 Y 224 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Kemin Energia Oy:n Karjalahden lämpökeskuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Vesienhoidon TPO Teollisuus

Vesienhoidon TPO Teollisuus Vesienhoidon TPO Teollisuus Sidosryhmäseminaari 5.3.2014 Juha Lahtela 5.3.2014 Nykykäytäntö Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan

Lisätiedot

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 330 29.05.2001 1 Ymp 7289-2000 (662) Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 110 A :SSÄ TARKOI- TETUSTA POLTTOAINETEHOLTAAN VÄHINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAI-

Lisätiedot

Vantaan Energia Oy, HK Ruokatalo Oy:n lämpökeskus Väinö Tannerintie 1 01510 Vantaa. Kiinteistötunnus: 092-051-0200-011

Vantaan Energia Oy, HK Ruokatalo Oy:n lämpökeskus Väinö Tannerintie 1 01510 Vantaa. Kiinteistötunnus: 092-051-0200-011 ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 137/2014/1 Dnro ESAVI/275/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2014 Päätös ympäristönsuojelulain m 55 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee HK Ruokatalo

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot