chydenius Kuka lainaa hatun? Aidosti glokaalia tutkimusta UNIVERSITAS Sivu 5 Sivu 6 Tutkimus ja ympäristö vuorovaikutuksessa Sivu 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "chydenius Kuka lainaa hatun? Aidosti glokaalia tutkimusta UNIVERSITAS Sivu 5 Sivu 6 Tutkimus ja ympäristö vuorovaikutuksessa Sivu 8 www.chydenius."

Transkriptio

1 chydenius UNIVERSITAS KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUKSEN ASIAKASLEHTI Kuka lainaa hatun? Sivu 5 Aidosti glokaalia tutkimusta Sivu 6 Tutkimus ja ympäristö vuorovaikutuksessa Sivu 8

2 AJANKOHTAISTA TEKSTI SARI LEHTO Sosiaalityön kandidaateiksi avoimesta yliopistosta valmistuivat Päivi Kaustinen, Maija-Liisa Pulkkinen ja Tanja Witick. Ensimmäiset kandit Kokkolasta Ensimmäiset Chydenius-instituutissa Kokkolan yliopistokeskuksessa opiskelleet sosiaalityön kandidaatit valmistuivat Kandit aloittivat opintonsa syksyllä 2002 Chydenius-instituutin avoimessa yliopis - tossa ja ensimmäinen suuri etappi eli alem - pi yliopistotutkinto on nyt saavutettu. Val - mistuneet kolme kandidaattia ovat kotoisin Kokkolasta, Himangalta ja Vetelistä. Sosiaalityöntekijöistä pula alueella Aloite sosiaalityön yliopistollisen koulu - tuksen käynnistämiseksi tuli aikoinaan Keski-Pohjanmaalta, erityisesti Kokko - lan kaupungilta. Taustalla oli pula pätevis - tä sosiaalityöntekijöistä, ja hankalan tilan - teen pelättiin pahenevan entisestään suur - ten ikäluokkien eläköityessä. Sosiaalityön koulutus päätettiin aloittaa hyödyntämällä avoimen yliopiston jo val - miina ollutta runsasta opetustarjontaa, jo - hon haettiin lisäksi opetusoikeus sosiaa - lityön opintokokonaisuuksiin. Kokkolan kaupungin tuki auttoi merkittävällä taval - la sosiaalityön koulutuksen käynnistymi - sessä. Kokkolassa järjestettävän opetuksen opiskelijat ovat pääosin Keski-Pohjanmaal - ta ja lähialueilta, yli puolet heistä Kokkolas - ta. Chydenius-instituutti on aloittanut sit - temmin sosiaalityön opetuksen myös Yli - vieskassa ja Vaasassa. Chydenius-instituutin avoimessa yli - opistossa on ollut mahdollista suorittaa kaikki kandidaattitutkintoon sisältyvät opinnot maturiteettia lukuun ottamatta, ja sosiaalityön kandidaattien lähes kaikki opinnot onkin suoritettu Kokkolassa. Opis - kelijat tulevat jatkamaan opintojaan luon - nollisesti ylempään yliopistotutkintoon eli maisterin tutkintoon saakka. Kyseessä ole - vat yhteiskuntatieteiden kandidaatin tut - kinnot, pääaineena sosiaalityö, myöntää Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteelli - nen tiedekunta. Sosiaalityön maistereita Kokkolasta Sosiaalityön maisteriopinnot alkavat Chy - denius-instituutissa Kokkolan yliopis - tokeskuksessa syksyllä Koulutuk - seen valitaan opiskelijaa, ja hakuai - ka päättyy toukokuun alkupuolella. Sosiaalityön koulutushanke on herät - tänyt laajaa kiinnostusta sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla. Joulukuussa julkistetussa Elinikäinen oppiminen yli - opistoissa -työryhmän muistiossa hanke on esitelty esimerkkinä hyvin toimivasta ja laadukkaasta avoimen yliopiston opin - topolusta. Työryhmämuistio (Opetusmi - nisteriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:38) on saatavilla pdf-tiedostona ope - tusministeriön www-sivuilta.

3 SISÄLTÖ Chydenius-instituutin Kokkolan yliopistokeskuksen asiakaslehti Universitas Chydenius ISSN Päätoimittaja: Mikko Viitasalo, puh Toimituskunta: Margareta Back, Juha Hakala, Tanja Isoaho, Anne Jokela, Sari Lehto, Ilkka Luoto, Lauri Tuomi-Nikula, Päivi Vuorio Taitto: Kaj Frilund/Mainostoimisto Fristyle Kuvat: Tomi Hirvinen Käännökset: Stina Hallman Toimituksen osoite, tilaukset ym: Chydenius-instituutti / UC, PL 567, Kokkola Painopaikka: Forsberg, Pietarsaari, pm Seuraava numero ilmestyy toukokuussa 2006 Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus Postiosoite: PL Kokkola Käyntiosoite: Pitkänsillankatu Kokkola Puhelin: Telefax: Kaustisen toimipiste Haitekki-talo Vissavedentie Kaustinen Pietarsaaren toimipiste Koulukatu Pietarsaari JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO CHYDENIUS-INSTITUUTTI KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS 12 4 Tutkimuksen tulevaisuus Chydenius-instituutissa tehty tutkimus on alueen kannalta tärkeä voimavara. Kuka lainaa hatun? Tohtorinhattu akateemisuuden ja op - pineisuuden hyveiden symbolina on peräisin keskiajalta. Aidosti glokaalia tutkimusta Instituutin tutkimushankkeet kohdis - tuvat koko maan kattavien tutkimus - hankkeiden ohella keskipohjalaiseen maaperään. Tutkimus ja ympäristö vuorovaikutuksessa Mielikuvat kammioon sulkeutunees - ta, pyhiä tekstejä tulkitsevasta erakko - munkista voidaan jo viskata laidan yli Uutisia tuutista Local development and innovation in rural areas and small towns in Europe - konferenssi kokosi tutkijoita erityisesti uusista EU:n jäsenmaista, kuten Puo - lasta, Unkarista, Liettuasta, Romanias - ta ja Bulgariasta. Töissä Chydiksessä Magnus Björkgrenin ura Chydeniusinstituutissa on erinomainen esimerk - ki siitä, että merkittävää kansainvälistä tutkimustyötä voi hyvin tehdä vaikka - pa pienessä Kokkolassa. Nahkatehtaan kummitus Kampus Kokkolaan, HAH! Aluestrategia yksi maan parhaista Sanaristikko Nimityksiä

4 PÄÄKIRJOITUS/LEDAREN JUSSI VÄHÄMÄKI Tutkimusjohtaja Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus Forskningsdirektör Chydenius-institutet Karleby universitetscenter Tutkimuksen tulevaisuus Chydenius-instituutissa Kokkolan yliopistokeskukses - sa tehdyllä tutkimuksella on pitkä kokemus uuteen yli - opistolakiinkin kirjatusta tutkimuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisesta ja alueellisesta palvelutehtävästä. Tällä tehtävällä on kaksi puolta: erikoistuminen ja yleispätevyys. Erikoistuminen on kykyä vastata yhteiskuntakehityksen ongel - miin. Se vaatii tutkimukselta tiivistä yhteyttä ympäröivään yhteis - kuntaan. Yleispätevyys on puolestaan kykyä irrottautua paikallises - ta näkökulmasta ja taitoa asettaa uusia ongelmia jo ennen kuin ne ovat selkeästi nähtävissä. Siksi tutkimuksen on oltava osa yhteis - kunnan muutosta ja osaltaan muuttamassa yhteiskuntaa. Tutkimustyössä erikoistumisen rinnalle on rakennettava ver - kostoja, jotka kykenevät saattamaan vuoropuheluun yrityksiä, tai - toja ja tietoja, jotka eivät aiemmin ole lainkaan kohdanneet. Vain ne tekevät mahdollisiksi uuden tiedon, joka on aina yllättävää ja odottamatonta. Verkostot eivät voi olla suljettuja labyrintteja, joissa kierretään samaa kehää; niiden on oltava avoimia kirjastoja. Jyväskylän yliopistossa vuoden 2005 aikana suoritetussa tut - kimuksen arvioinnissa Chydenius-instituutissa tehty tutkimus ar - vioitiin alueen kannalta tärkeäksi voimavaraksi. Tutkimuksen tu - levaisuuden kannalta tärkeäksi nähtiin kansainvälisten yhteyksien kasvattaminen, tutkijakoulutukseen panostaminen sekä tutkimus - toiminnan pitkäjänteisyyden lisääminen. Näihin vaatimuksiin vas - tataan mm. laatimalla kevään 2006 aikana yhtenäinen tutkimus - strategia koko yliopistokeskukselle, lisäämällä jatkokoulutuksen, erityisesti tohtorikoulun, voimavaroja sekä osallistumalla euroop - palaisiin tutkimus ja jatkokoulutushankkeisiin. Forskningens framtid Forskningen vid Chydenius-institutet har lång erfarenhet av utbildningens och forskningens samhälleliga och regi - onala serviceuppgift, som även finns inskriven i den nya universitetslagen. Uppgiften har två sidor: specialisering och allmänkompetens. Specialisering innebär förmåga att svara på problem i samhälls - utvecklingen. Det kräver att forskningen står i nära kontakt med det omgivande samhället. Allmänkompetens innebär för sin del förmåga att lösgöra sig från det lokala perspektivet och färdighet att ställa upp nya problem redan innan de klart kommit till synes. Därför måste forskningen vara en del av förändringen i samhället och för sin del förändra samhället. I forskningsarbetet måste man vid sidan av specialiseringen byg - ga nätverk som kan öppna en dialog mellan företag, kunskaper och färdigheter som inte tidigare alls har mötts. Bara de möjliggör ny kunskap, som alltid är överraskande och oväntad. Nätverken kan inte vara slutna labyrinter där man går runt i samma cirkel; de mås - te vara öppna bibliotek. Vid den utvärdering av forskningen som under år 2005 har gjorts vid Jyväskylä universitet bedömdes forskningen vid Chydeniusinstitutet vara en viktig resurs för regionen. Med tanke på forsk - ningens framtid ansågs det vara viktigt att öka de internationella kontakterna, satsa på forskarutbildning och få ökad långsiktighet i forskningsverksamheten. På dessa krav svarar vi bland annat ge - nom att under våren 2006 utarbeta en enhetlig forskningsstrate - gi för hela universitetscentret, utöka resurserna för fortbildningen, särskilt för forskarskolan, samt genom att delta i europeiska forsk - nings- och fortbildningsprojekt.

5 Professori Kari Ilmonen toimi YTL Kimmo Kainulaisen väitöskirjan vastaväittäjänä Tampereen yliopistossa. Väitöksen aihe on Kunta ja kulttuurin talous Tulkintoja kulttuuripääoman ja festivaalien aluetaloudellisista merkityksistä. Kuka lainaa hatun? En ole hatuista tai lakeista juuri pii - tannut muutoin kuin lämmön kar - kaamista hidastavina vaatekappa - leina. Nyt olen tilanteessa, jossa päähineellä on fyysistä käyttöar - voa merkityksellisempi tehtävä. Tarvitsen pikimmiten vastaväittäjän va - rusteeksi tohtorinhatun. Ohjeissa sano - taan, että tohtorin arvon omaava vasta - väittäjä ja kustos pitävät tohtorinhatun kädessään sisään astuessaan ja salis - ta poistuessaan. Väitöstilaisuuden ajak - si hattu asetetaan pöydälle lyyra ylei - söön päin. Hattu kertoo kantajastaan Kuulemma jo vanhassa Roomassa hattu symboloi vapaata ja itsenäistä kansalais - ta, siis tuohon aikaan käytännössä vain miestä. Tohtorinhattu akateemisuuden ja oppineisuuden hyveiden symbolina on peräisin keskiajalta. Tohtorinhattu ilmen - tää kantajansa vapautta harjoittaa tie - dettä. Tarinan mukaan silinterityyppinen tohtorinhattu otettiin Suomessa käyttöön 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla yli - opiston siirryttyä Helsinkiin. Muutamia vuosia sitten Joensuun yliopiston tohtoripromootiossa pide - tyssä puheessa korostettiin tohtorinha - tun pyöreän muodon merkitystä. Hatun pyöreyden on määrä kuvastaa kantajan - sa velvollisuutta antaa selkeitä ja luon - nollisia vastauksia hänelle tehtyihin ky - symyksiin, vieläpä ilman saivartelua. Vas - taväittäjään sovellettuna tämä periaate velvoittanee minua esittämään väitteli - jälle selkeitä ja luontevia kysymyksiä ja huomautuksia ilman suurempaa ilkeilyä tai viisastelua. Hattumaakarille ostoksille? Pysyväisestä mallista huolimatta tohto - rinhattujen kankaitten värit ja sametti - seen nauhaan kiinnitettävät lyyrat vaih - televat hieman riippuen yliopistosta ja tiedealasta. Hattumaakarit lupaavat toi - mittaa asiakkaalle yksilöllisen päänku - van muotoisen hatun hieman alle 600 eurolla, käsityönä. Hintaan sisältyvät myös lyyra ja säilytyslaatikko. Hintaan pitää tietysti lisätä mittausreissu Hel - sinkiin, joka sekin saattaa käydä kalliik - si vanhat tapani tuntien. Arvioin nope - asti investoinnin järkevyyden ja päätän useimpien muiden tohtorien lailla laina - ta hatun yliopiston laitokselta. Täten väl - tyn myös kuljettamasta ja mahdollises - ti rusentamasta suurta laatikkoa. Toisaal - ta en malta olla aprikoimatta sitäkään, kuinka laajaa ja työllistävää tohtorin - hattubisnes olisi, jos jokainen tohtorik - si valmistunut hankkisi omansa. Kenties pyhisin yliopistokaupungeissa vastaan keinahtelisivat hassunkuriset, joskin hie - man symboliarvonsa menettäneet hattu - laivueet. Tämä skenaario tuskin toteutuu aivan heti Keski-Pohjanmaalla. Vastaväittäjän suurin päänvaiva ei kuitenkaan ole hattu, vaan mitä sen uu - menissa tapahtuu. Väittelijän monisatasi - vuiseen tuotokseen on etukäteen paneu - duttava vasaran, taltan ja viilan kanssa. Kun hetki koittaa, astun saliin väittelijän ja kustoksen perässä lainahattu känsäi - sissä käsissäni. Siitä alkaa hikinen ottelu ilman saivartelua. KARI ILMONEN

6 Aidosti glokaalia tut Globalisaatio, maail - manlaajuistuminen, ei ole vain nykypäivän erityisilmiö. Ihmiskun - nan taloudellisen, po - liittisen ja kulttuuri - sen yhdentymisprosessin juuret ulottu - vat vuosisatojen taakse. Kristinuskon tulo Suomeen, kauppamerenkulun kukoistus ja viimeisimpänä Euroopan Unioniin liittymi - nen ovat olleet merkittäviä askeleita globa - lisaatiokehityksessä Keski-Pohjanmaankin näkökulmasta. Tiede ja tutkimus ovat olleet kautta ai - kain kansallisista erityispiirteistään huo - limatta kansainvälistä. Suomessakin tut - kijat ja tutkimukset ovat keskustelleet yli kansallisuus- ja valtiorajojen aina luvun akateemisista ensiaskeleista läh - tien. Varhainen tutkimus oli enemmän tuontivoittoista, mutta nykyään ainakin huippualojen tutkimus on muodostunut vientivetoiseksi. Valtiorajat ovat olleet ai - ka ajoin tutkimuksen, kuten muidenkin elämänalojen kansainvälistymisen hidas - teita, mutta eivät yleensä läpipääsemättö - miä muureja. Globaali ja lokaali Globalisaatio on kiihtynyt viime vuosina, kriitikoiden mielestä jopa äärimmilleen. Myös tutkimuksen kansanvälisyydestä on tullut itsestäänselvyys: kansainvälisestä tie - dekeskustelusta irrallinen tutkimus ei saa arvostusta, eikä sille elintärkeää rahoitusta. Tutkimuksen on toimittava reaaliaikaises - sa kosketuksessa maailmanlaajuiseen tie - deyhteisöön, mutta toisaalta sen tulisi pal - vella oman maan ja alueen tarpeita. Miten tämä kansainvälisyyden ja paikallisuuden kaksoisrooli on täytettävissä? Globalisaation rinnalle on nostettu vii - me aikojen yhteiskuntakeskustelussa toi - nen käsite: glokalisaatio. Oudolta kuulos - tava sana muodostuu englanninkielisten kantasanojen global ja local yhdistel - mästä. Glokalisaatiolla tarkoitetaan maail - manlaajuisen ja paikallisen kehityksen ni - veltymistä toisiinsa. Glokalisaatiokehitys voi paikallisesta näkökulmasta olla nega - tiivista työpaikkojen menetystä ulkomail - le tai positiivista paikallisuuden nousemista kansainväliseen tietoisuuteen. Kyse on sa - manaikaisesta globaalistumisesta ja paikal -

7 Tutkimushankkeita Chydeniusinstituutissa PLIP Perifeeriset paikkakunnat ja innovaa - tiopolitiikat pohjoismaissa -hank - keessa selvitetään viiden pohjoismaan kansallisen ja alueellisen innovaatio - politiikan välisiä eroja ja yhtäläisyyk - siä. Ideana on tutkia paikallisen inno - vaatiopolitiikan hyviä käytäntöjä sekä arvioida toimintatutkimuksen mene - telmiin nojautuen paikallisen inno - vaatiopolitiikan hyvien käytäntöjen siirrettävyyttä. Bioenergiaa metsästä EU:n rahoittama Bioenergiaa metsäs - tä -hanke on Merenkurkun alueen yh - teistyöprojekti, jonka tavoitteena on tutkimusta hyödyntäen jatkojalostaa harvennuksissa saatu puupolttoaine pelleteiksi ja priketeiksi. kimusta listumisesta: maailmanlaajuiset kehitysku - lut näkyvät ja tuntuvat lähiympäristössä. Paikallisen ja kansainvälisen vuoropuhelua Chydenius-instituutissa Kokkolan yli - opistokeskuksessa tehtävä tutkimus liik - kuu paikallisen ja kansainvälisen vuoro - puheluna. Suuri osa instituutin tutkimus - hankkeista kohdistuu koko maan kattavien tutkimushankkeiden ohella juuri keski - pohjalaiseen maaperään. Tutkimuksen avulla näitä paikallisia kehityskulkuja voi - daan tulkita osana koko Eurooppaa. Toi - saalta kansainvälisten tutkimustulosten ja tutkimusmallien avulla paikallisia ongel - mia voidaan ratkoa tutkimuksen tarjoa - min keinoin. Pekka Junkala paikallisella asemalla kansainvälisyyttä pohtimassa. Kansainvälisyys Chydenius-instituu - tin tutkimuksessa toteutuu tutkimusyh - teistyönä ja kansainvälisinä rahoituksina, ja ennen kaikkea tutkijoiden henkilökoh - taisten kansainvälisten suhteiden kaut - ta. Hyödyntämällä globaalin tiedeyhtei - sön keskusteluja voidaan samalla hyödyn - tää tutkimustulosten kautta suppeaakin paikallista lähialuetta. Yhteenkuuluvuus kansainväliseen tiedeyhteisöön ei siis sul - je pois yhteenkuuluvuutta lähialueen elä - mään, vaan päinvastoin. PEKKA JUNKALA MustlearnIT Hankkeessa kehitetään pienten ja eris - tyksissä olevien, perusopetusta tar - joavien koulujen toimintaedellytyk - siä käyttäen apuna modernia tieto- ja viestintäteknologiaa. Kreikan koordi - noimassa hankkeessa ovat mukana Suomi, Englanti, Kypros ja Puola. Chy - denius-instituutin kasvatustieteiden yksikkö toteuttaa kokeilun Keski-Poh - janmaalla ja tutkijat evaluoivat koko hankkeen. UniZon Kvarken Hankkeen tarkoituksena on syventää ja laajentaa Merenkurkun alueen yli - opistojen ja korkeakoulujen yhteis - työtä. Chydenius-instituutti on ollut yhteistyöhankkeessa aktiivisesti mu - kana jo useita vuosia. Kokkolassa jär - jestetyssä tutkijatapaamisessa oli mu - kana parikymmentä tutkijaa Uumajas - ta, Vaasasta, Seinäjoelta ja Kokkolasta. Esitellyillä tutkimusteemoilla valotet - tiin maaseudun ilmiöitä monitieteelli - sin keinovalikoimin.

8 Tutkimus ja ympäristö vuoro Tieto ei ole kiveen hakattua, vaan sitä luodaan, muo - kataan ja kierrätetään, eli uutta käyttökelpoista tie - toa konstruoidaan ihmis - ten toimesta. Myös tutki - mustyön luonne on muuttunut, kun kä - sitys tiedon olemuksesta on päivittynyt. Mielikuvat kammioon sulkeutuneesta, py - hiä tekstejä tulkitsevasta erakkomunkista voidaan jo viskata laidan yli. Tutkimus on yhä useammin kommunikaatiota, ryhmä - työtä ja vaikuttamista. Tutkimustyötä tekevät ovat tiedon tuot - tamisen ammattilaisia, jotka kommunikoi - vat pääasiassa oman viiteryhmänsä asian - tuntijoiden kanssa, mutta yhä useammin myös kansainvälisesti. - Uuden näkökulman luominen on pit - käjänteistä hommaa. Ensiksi vaaditaan pal - jon lukemista ja oman erityisalansa tun - temista ja vasta sitten tulee tutkijan oma näkökulma, eräänlainen luova asiantunti - Seija Virk- juuden elementti, erikoistutkija kala pohdiskelee. Jäsentäminen synnyttää järjestystä Tutkijan työn perustaito on keskeisen in - formaation seulominen ja jäsentely. Näen - näisen hahmottomasta informaatiotulvas - ta nostetaan esiin uusia näkökulmia välillä jopa yllättävissä yhteyksissä. Jäsentelemäl - lä vaikkapa matkailualan menestystekijöi - tä itse asiassa luodaan matkailualaa koske - vaa uutta tietoa. Tutkimustyön tekeminen on järjestyksen luomista, jossa myös tutki - jan arvot ja valinnat ovat aina nähtävissä. Pääasiassa tutkimustuloksia esitellään kir - joittamalla julkaisuja tutkimussarjoihin ja esityksiä alan seminaareihin. Kapea-alaiset asiantuntijuuteen poh - jautuvat keskustelut asettavat tutkimuk - selle myös haasteen: kuinka välittää tietoa arjen tarpeisiin? Entäpä miten yliopistotut - kimus voi vaikuttaa alueen hyvinvointiin? Kysymys on yliopiston nk. kolmannesta tehtävästä, joka on kirjattu myös tuoree - seen yliopistolakiin. Esimerkkinä aluetta hyödyttävästä tut - kimuksesta Virkkala mainitsee Pohjoismai - set tutkimushankkeet, jotka ovat käsitelleet alueellista kumppanuutta sekä innovaatio - prosesseja. - Yksi tapa kehittää aluetta on ottaa op - pia muualta sekä vastavuoroisesti viedä op - pia muualle. Olemme mukana hankkeessa, jossa haetaan hyviä ja kannustavia matkai - lualan esimerkkejä muista Pohjoismaista. Vertaamme esimerkkejä ja pohdimme, mi - kä on tehnyt toisista tapauksista toisia me - nestyvämpiä. Instituutissa tunnetaan maaseutu Chydenius-instituutilta Kokkolan yli - opistokeskukselta odotetaan alueellisena yksikkönä, että tutkimuksen vaikuttavuus kohdistuisi mahdollisimman paljon Keski- Pohjanmaalle. Tämä ei kuitenkaan ole täy - sin ongelmatonta. Virkkalan mukaan on -

9 Mitä tieto on? Ulkona aistit rekisteröivät ympäristöä: vihreä valo vaihtui, kadun voi ylittää. Il - tapäivälehtien lööpit huutavat keltaisina. Netistä saa kiikarin halvalla. Kaveri tari - noi kohtaamisestaan hirven kanssa. Uu - den mikroaaltouunin mukana tulee 100 sivua pitkä käyttöohjekirja. Muutama esimerkki paljastaa, että moderni maailma on täynnä informaa - tion fragmentteja, pieniä toisiinsa liitty - mättömiä palasia. Kuinka niistä neulo - taan mielekäs kokonaisuus? Irrallinen informaatio on jäsentymä - töntä. Sen jalostuminen tiedoksi tapah - tuu valintojen ja harkinnan kautta kohti suurempia loogisia kokonaisuuksia. Mit - kä palat kuuluvat yhteen? Kuinka ne yh - dessä muodostavat mielekästä ja käyt - tökelpoista tietoa? Jokaisessa ihmisessä asuu tutkija, tiedon rakentelija. Tieto voi jalostua edelleen viisaudek - si, osaksi laajempaa tietämyksen koko - naisuutta. Viisaus on kykyä arvioida tie - don käyttöä erilaisissa yhteyksissä myös eettiset näkökulmat huomioiden. Vii - sas tietää, että ei oikeastaan tiedä, täy - tyy vain valita. Seija Virkkalalla on kokemusta niin alueellisesta kuin kansainvälisestäkin tutkimustyöstä. vaikutuksessa gelman ydin on siinä, että alueella ei ole resursseja rahoittaa tutkimusta, jolloin ra - hat tutkimukseen täytyy hakea muualta. - Suuremmat kansalliset tai kansain - väliset projektit ovat tutkimusrahoituk - sen vankkana pohjana. Paikallisesti taa - sen pyydetään pienempiä selvityksiä mil - loin miltäkin alalta. Meidän täytyykin olla täällä muuntautumiskykyisiä monen alan taitureita. Pieni mutta notkea maakunnan tutkija - yhteisö voi olla myös vahvuus. Tutkijoiden välinen kilpailu rahoituksesta ei ole niin raastavaa kuin isommissa yksiköissä, mikä takaa tietynlaisen työrauhan. Myös yhteis - työn synnyttäminen sekä nopea reagoimi - nen alueen tarpeisiin on pienessä yhtei - sössä joustavampaa. Vaikka tutkimusraha tulee muualta, voi tutkimuksen kohde olla kuitenkin alueella. - Ei yhteiskuntatutkimusta tarvitse teh - dä keskuksissa. Tuskin muut ottavat tutki - muksen kohteikseen Keski-Pohjanmaalle tärkeitä asioita kun täällä sijaitseva tutki - musyksikkö. Anders Chydeniuskin kirjoitti huomattavat teoksensa Kokkolasta käsin. Hän otti kantaa niin paikallisesti kuin kan - sallisestikin tärkeisiin asioihin, kuten elin - keinovapauteen, erikoistutkija Seija Virk - kala kertoo. Käytännössä tutkimuksen painopis - teet ovat asettuneet niihin teemoihin, jot - ka ovat alueen elinkeinoelämän ja ihmis - ten kannalta tärkeitä. Chydenius-instituu - tin vahvuus on maaseutututkimus, joka on pureutunut maaseudun ongelmiin ja vah - vuuksiin niin kulttuurin, talouden, tuotan - non, teknologian, ihmisten kuin elämyk - sienkin suhteen. ILKKA LUOTO Tutkimusta Chydeniusinstituutissa Maaseutututkimus Perifeeriset paikkakunnat ja innovaa - tiopolitiikat Pohjoismaissa. Maaseudun taloudellinen arvo ja yh - teiskunnallinen merkitys. Maaseudun teemakylät uuspaikalli - suuden ilmentäjänä. Suomalainen näkökulma eurooppalai - seen maaseutukeskusteluun. Maalaisten ja kaupunkilaisten arvot ja myytit. Informaatioteknologia Opetusteknologian joustavat mallit. Lyhyenkantaman langattomat järjes - telmät. Terveystiede Hoidon tehostaminen ikäihmisten akuuttihoidossa. Hoitajan antaman kuntoutuksen vai - kuttavuus vanhusten pitkäaikaisessa lai - toshoidossa. RAI-tietojärjestelmän soveltaminen. Kasvatustiede Opettajaksi opiskelevien omaehtoi - nen dialogi ja yhteiset pedagogiset mer - kitykset.

10 UUTISIA TUUTISTA Kansainvälinen konferenssi kokosi aluetutkijat Kokkolaan Chydenius-instituutissa Kokkolan yli - opistokeskuksessa järjestettiin kansainvälinen Local deve - lopment and innovation in rural areas and small towns in Europe konferens - si ja workshop. Konferenssiin kokoon - tui maaseudun innovaatiotutkijoita eri - tyisesti uusista EU:n jäsenmaista, kuten Puolasta, Unkarista, Liettuasta, Roma - niasta ja Bulgariasta. Kaikkiaan osallistu - jia oli parikymmentä yhteensä kymme - nestä maasta. Konferenssin pääpuhuja oli profes - sori Gioacchino Garofoli (Insubria Univer - sity), jonka keskeisiä tutkimusteemoja ovat olleet esimerkiksi paikalliset inno - vaatiosysteemit ja kehitysmallit sekä alu - eiden omaehtoinen kehitys. Hän on to - teuttanut tutkimushankkeita esimerkiksi Euroopan Komissiolle, Maailmanpankil - le ja FAO:lle. Workshopissa todettiin, että Euroopan maiden maaseutualueiden rakennemuu - toksessa on yhteisiä piirteitä. Lisäksi poh - Professori Gioacchino Garofoli Italiasta. dittiin ratkaisuja ja innovaatioita, joilla ra - kennemuutokseen on vastattu. Worksho - pissa luotiin uusia tutkimusverkostoja ja ryhdyttiin suunnittelemaan yhteisiä tut - kimushankkeita, tutkijanvaihtoa ja kou - lutusohjelmia. LYHYESTI Kulttuurista ja liikunnasta elämyksiä Chydenius-instituutissa Kokkolan yli - opistokeskuksessa työstetään parhaillaan Keski-Pohjanmaan kulttuuri- ja liikun - tastrategiaa. Strategia tuotetaan yhdessä Keski-Pohjanmaan liiton kanssa ja strate - gian tavoitteena on tehostaa maakunnan kulttuuri- ja liikuntasektorin kehittämis - toimia vuosien aikana. Tarkoi - tuksena on kehittää toimenpiteitä, joiden avulla kulttuuri- ja liikuntapalvelujen mää - rä lisääntyy ja laatu paranee kustannusten oleellisesti kasvamatta. Kulttuuri- ja liikuntasektorin tulevai - suutta ajatellen on tärkeää, että kehittä - mistoimenpiteet ketjutetaan. Tällä keinoin maakunnallisten toimijoiden rakentamia 10 kehittämisaihioita voidaan tehokkaammin koordinoida ja resursoida. Liikuntaa ja kulttuuria tarkastellaan strategiassa rinnakkaisina ja tasavertaisina ihmisten vapaa-ajan toimintoina kahden kehittämislinjan avulla, jotka ovat elämys ja hyvinvointi sekä elämystuotanto elinkeino - na. Hanke läpäisee sekä yksilöllisen harras - tamisen että organisoituneen kulttuuri- ja liikuntasektorin. Kulttuurin ja liikunnan maakunnallisia vetovoimatekijöitä ja paikallisuuden vah - vistamista ideoidaan yhdessä maakunnallis - ten toimijoiden kanssa. Hankkeen ohjaus - ryhmän muodostavat Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus, Keski-Pohjan - maan liitto, Kokkolan seutukunta, Kaustisen seutukunta, Keski-Pohjanmaan liikunta ry, Keski-Pohjanmaan kulttuuriliitto ry, Kaus - tisen Kansantaiteenkeskus ja Keski-Poh - janmaan kulttuurirahasto. Strategian laatii yhteiskuntatieteiden yksikön EvaCo-tiimi: Professori Kari Ilmonen, suunnittelija Pirkko Järvelä ja tutkija Pekka Junkala. Pysti-hanke esillä Oulussa Chydenius-instituutin Kokkolan yliopis - tokeskuksen Pysti-hanke edusti Keski- Pohjanmaata Oulussa järjestetyillä Pohjois- Suomen kunnallispäivillä Pysti-hanketta olivat esittelemässä pro - jektipäällikkö Tommi Viitasaari ja projekti - suunnittelija Petri Tilus. Hankkeessa herät - ti kiinnostusta etenkin sen hyvin toimiva - na pidetty toteutustapa, jossa suunnittelija työskentelee hankkeessa mukana olevassa yrityksessä kaksi päivää viikossa tekemäs - sä konkreettista kehitystyötä. Pysti-hankkeen tavoitteena on uuden teknologian edistäminen pk-yrityksissä.

11 Hankkeen aikana tehdään yrityksille tieto - järjestelmien kokonaissuunnitelma ja kehi - tetään toimivat ratkaisut haluttuihin kohtei - siin. Onnistuneen Pysti-hankkeen jälkeen tällä hetkellä on käynnissä identtinen Pysti2- hanke. Molemmissa hankkeissa on mukana kuusi yritystä Kokkolan seutukunnasta. Muutoksia luokanopettajien aikuiskoulutukseen Suomalaiset yliopistotutkinnot uudistuivat syksyllä Tutkintouudistus on osa eu - rooppalaista Bolognan prosessia, jonka ta - voitteena on luoda yhtenäinen eurooppa - lainen koulutusalue vuoteen 2010 mennes - sä. Keskeisenä tavoitteena on parantaa eri maiden tutkintojen kansainvälistä vertail - tavuutta sekä lisätä opiskelijoiden kansain - välistä liikkumista ja kansainvälisiä opiske - lumahdollisuuksia. Lisäksi pyritään lyhen - tämään tutkintoaikoja. Tutkintojen sisältöä uudistetaan siten, että ne vastaavat parem - min tutkimuksen ja työelämän kehitystä. Yliopistojen tutkinnoista on tullut kak - siportaisia, ja opintoviikoista on siirrytty opintopisteisiin. Ensin suoritetaan alem - pi korkeakoulututkinto, joka on laajuudel - taan 180 opintopistettä (tavoitteellinen suo - rittamisaika kolme vuotta). Ylempi korkea - koulututkinto on yleensä 120 opintopisteen laajuinen (vastaa kahden vuoden opiskelua alemman korkeakoulututkinnon jälkeen). Opintopisteet lasketaan siten, että yhden vuoden kokopäiväinen opiskelu vastaa 60 opintopistettä. Luokanopettajien aikuiskoulutukseen tutkintouudistus vaikuttaa siten, että kou - lutuksessa tullaan suorittamaan kasvatus - tieteen maisterin tutkinnon lisäksi myös kandidaatin tutkintoja. Opiskelijaksi valit - tavilta vaaditaan edelleen aiempia yliopistoopintoja (100 op) sekä opettajakokemusta. Opetussuunnitelma uudistuu ja sen myö - tä opintojen ajoitus muuttuu. Koulutusai - ka pitenee muutamalla kuukaudella, opis - kelun aloitusaika siirtyy kesäkuusta tammi - kuuhun ja hakuaika elokuuhun. MBA koulutusohjelmasta 15 diplomia Chydenius-instituutissa Kokkolan yliopis - tokeskuksessa päättyi järjestyksessä toinen MBA koulutusohjelma. MBA-diplomin sai 15 Kokkolan ja Kaustisen seutukuntien yri - tyksissä tai kuntayhteisöissä vastuullisissa johtamistehtävissä toimivaa henkilöä. Tasapainomittausta tekemässä fysioterapeutti Maria Finell. Tutkimus tasapainosta ja lihasaktiviteetista Tasapainon tutkimusprojekti suorit - ti marraskuussa vapaaehtoisten koe - henkilöiden tasapainomittauksia Chydenius-instituutissa. Tarkoituk - sena on saada tarkempaa tietoa tasa - painoon vaikuttavasta lihasaktivitee - tista. Tasapainon hallinta on erityisen tärkeää neurologisten potilaiden sekä vanhusten kuntoutuksessa. Syksyn 2005 testaukset ovat jat - koa vuotta aiemmin tehdyille testeil - le, joissa verrattiin MS-tautia sairas - tavien tasapainoa terveiden koehen - Entrepreneurial Chydenius MBA (Mas - ter of Business Administration) on pitkä - kestoinen, 60 ov laajuinen johtamiskoulu - tus, jonka Vaasan yliopiston Levón-insti - tuutti ja Chydenius-Instituutti - Kokkolan yliopistokeskus ovat toteuttaneet yhteis - työssä. Koulutusohjelman painopisteinä ovat olleet yrittäjyys, sisäinen yrittäjyys ja osaamisen johtaminen. Ohjelmassa on ko - rostunut myös vahva liiketoimintaosaami - nen. Opiskelu on suoritettu työn ohessa noin kolmessa vuodessa. MBA-ohjelmaa ovat osarahoittaneet Euroopan Sosiaalira - hasto ja Länsi-Suomen lääninhallitus. kilöiden tuloksiin. Testissä mitataan jalkojen lihasten aktiviteetin muu - toksia eri asennoissa. Tasapainomittaukset kuuluvat Chydenius-instituutin hyvinvointi - teknologia-projektiin. Projektin pää - alueita ovat muun muassa lihak - sen aktiivisuuden tutkiminen elekt - romyografialla, ihmisen tasapainon tutkiminen sekä tasapainoon liitty - vien sovellusmenetelmien hyödyn määrittämiseen tarvittavien mittarei - den suunnittelu ja testaus. Diplomin saivat : Ahmas Kristina, Fagernäs Leif, Huovinen Pekka, Hämäläinen Juha, Kotisaari Keijo, Kulju Birgitta, Lääkkölä Jari, Mansikkamäki Minna, Marjamaa Helinä, Myllymäki Ma - nu, Partanen Reijo, Rajala Pekka, Salonen Hannu, Veteläinen Jari ja Ylitalo Aimo. 11

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA TAUSTAA JA VALMISTELUTYÖTÄ KOULUTUKSEN ALOITTAMISEKSI Kansainvälinen yhteistyö Ulkomailta

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Chydenius-instituutin tutkimuksia

Chydenius-instituutin tutkimuksia Chydenius-instituutin tutkimuksia 1991 1993 Granberg, Leo & (toim.) Lähtökohtia Euroopan tutkimiseen Chydenius-Instituutin tutkimuksia 1/1991 Kiviniemi, Kari (toim.) Kahdeksan näkökulmaa opettajankoulutuksen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 Kaupunginhallitus 153 30.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN

Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 Kaupunginhallitus 153 30.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 Kaupunginhallitus 153 30.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007 OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007 TULEVAISUUDEN KORKEAKOULU OPISKELIJANÄKÖKULMASTA Tämä puheenvuoro pohjautuu opiskelijanäkökulmasta kuvattuun

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo TALOUSTUTKIMUS OY 20140710 08:55:06 TYÖ 000012143.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

ainen/ seutu Seuraavaksi luettelen erilaisia tapoja, joilla ihminen voi rikastua. Vastatkaa jokaiseen kohtaan asteikolla...

ainen/ seutu Seuraavaksi luettelen erilaisia tapoja, joilla ihminen voi rikastua. Vastatkaa jokaiseen kohtaan asteikolla... TALOUSTUTKIMUS OY 20131101 10:16:40 TYÖ 000010244.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia?

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia? TALOUSTUTKIMUS OY 20140312 08:33:24 TYÖ 000012050.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia?

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia? TALOUSTUTKIMUS OY 20130913 08:54:35 TYÖ 000010237.13 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa?

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa? TALOUSTUTKIMUS OY 20130612 08:44:19 TYÖ 000010224.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

ainen/ seutu Miten euromaiden velkakriisi olisi Teidän mielestänne parasta hoitaa?

ainen/ seutu Miten euromaiden velkakriisi olisi Teidän mielestänne parasta hoitaa? TALOUSTUTKIMUS OY 20130927 09:25:31 TYÖ 000010239.13 TAULUKKO 41018 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta Perusturvalautakunta 67 29.09.2010 Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta PETUR 67 Vuoden 2011 talousarvion laatimisen yhteydessä on pyydetty toimialoja esittämään myös

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

AIKA 27.10.2011 kb 12.15 PAIKKA Kokous salissa Ylistonmäentie 33 135 KASITELTAVAT ASIAT:

AIKA 27.10.2011 kb 12.15 PAIKKA Kokous salissa Ylistonmäentie 33 135 KASITELTAVAT ASIAT: JYVASKYLAN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto POYTAKIRJA 9/2011 Muut asiat / B Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jasen

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 KYSYMYKSIÄ mikä on ollut yliopistojen pitkän aikavälin vaikutushistoria Suomessa?

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N=

Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= TALOUSTUTKIMUS OY 20130823 07:43:13 TYÖ 000010234.15 TAULUKKO 41017 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Pysytähän följys! Maakuntakirjastopäivä Seinäjoki 26.10.2010. Anneli Ketonen. Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 26.10.

Pysytähän följys! Maakuntakirjastopäivä Seinäjoki 26.10.2010. Anneli Ketonen. Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 26.10. Pysytähän följys! Maakuntakirjastopäivä Seinäjoki 26.10.2010 Anneli Ketonen Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 26.10.2010 1 Ajankohtaisia seminaareja ja koulutuksia Kirjastoverkkopäivät

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen

Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen Yhtymähallitus 53 17.05.2016 Yhtymähallitus 63 09.06.2016 Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen Yhtymähallitus 17.05.2016 53 Päivystysasetuksen voimaantulo 1.1.2015

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

pienenevät, sama tulos ulos ja laatu paranee?

pienenevät, sama tulos ulos ja laatu paranee? Juha Kettunen Minne menet korkeakoulutus III 6.10.2010 Mission (im)possible sisäänotot pienenevät, sama tulos ulos ja laatu paranee? Toteutuiko ammattikorkeakoulujen visio 2010? Vahvaa osaamista työelämän

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot