chydenius Kuka lainaa hatun? Aidosti glokaalia tutkimusta UNIVERSITAS Sivu 5 Sivu 6 Tutkimus ja ympäristö vuorovaikutuksessa Sivu 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "chydenius Kuka lainaa hatun? Aidosti glokaalia tutkimusta UNIVERSITAS Sivu 5 Sivu 6 Tutkimus ja ympäristö vuorovaikutuksessa Sivu 8 www.chydenius."

Transkriptio

1 chydenius UNIVERSITAS KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUKSEN ASIAKASLEHTI Kuka lainaa hatun? Sivu 5 Aidosti glokaalia tutkimusta Sivu 6 Tutkimus ja ympäristö vuorovaikutuksessa Sivu 8

2 AJANKOHTAISTA TEKSTI SARI LEHTO Sosiaalityön kandidaateiksi avoimesta yliopistosta valmistuivat Päivi Kaustinen, Maija-Liisa Pulkkinen ja Tanja Witick. Ensimmäiset kandit Kokkolasta Ensimmäiset Chydenius-instituutissa Kokkolan yliopistokeskuksessa opiskelleet sosiaalityön kandidaatit valmistuivat Kandit aloittivat opintonsa syksyllä 2002 Chydenius-instituutin avoimessa yliopis - tossa ja ensimmäinen suuri etappi eli alem - pi yliopistotutkinto on nyt saavutettu. Val - mistuneet kolme kandidaattia ovat kotoisin Kokkolasta, Himangalta ja Vetelistä. Sosiaalityöntekijöistä pula alueella Aloite sosiaalityön yliopistollisen koulu - tuksen käynnistämiseksi tuli aikoinaan Keski-Pohjanmaalta, erityisesti Kokko - lan kaupungilta. Taustalla oli pula pätevis - tä sosiaalityöntekijöistä, ja hankalan tilan - teen pelättiin pahenevan entisestään suur - ten ikäluokkien eläköityessä. Sosiaalityön koulutus päätettiin aloittaa hyödyntämällä avoimen yliopiston jo val - miina ollutta runsasta opetustarjontaa, jo - hon haettiin lisäksi opetusoikeus sosiaa - lityön opintokokonaisuuksiin. Kokkolan kaupungin tuki auttoi merkittävällä taval - la sosiaalityön koulutuksen käynnistymi - sessä. Kokkolassa järjestettävän opetuksen opiskelijat ovat pääosin Keski-Pohjanmaal - ta ja lähialueilta, yli puolet heistä Kokkolas - ta. Chydenius-instituutti on aloittanut sit - temmin sosiaalityön opetuksen myös Yli - vieskassa ja Vaasassa. Chydenius-instituutin avoimessa yli - opistossa on ollut mahdollista suorittaa kaikki kandidaattitutkintoon sisältyvät opinnot maturiteettia lukuun ottamatta, ja sosiaalityön kandidaattien lähes kaikki opinnot onkin suoritettu Kokkolassa. Opis - kelijat tulevat jatkamaan opintojaan luon - nollisesti ylempään yliopistotutkintoon eli maisterin tutkintoon saakka. Kyseessä ole - vat yhteiskuntatieteiden kandidaatin tut - kinnot, pääaineena sosiaalityö, myöntää Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteelli - nen tiedekunta. Sosiaalityön maistereita Kokkolasta Sosiaalityön maisteriopinnot alkavat Chy - denius-instituutissa Kokkolan yliopis - tokeskuksessa syksyllä Koulutuk - seen valitaan opiskelijaa, ja hakuai - ka päättyy toukokuun alkupuolella. Sosiaalityön koulutushanke on herät - tänyt laajaa kiinnostusta sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla. Joulukuussa julkistetussa Elinikäinen oppiminen yli - opistoissa -työryhmän muistiossa hanke on esitelty esimerkkinä hyvin toimivasta ja laadukkaasta avoimen yliopiston opin - topolusta. Työryhmämuistio (Opetusmi - nisteriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:38) on saatavilla pdf-tiedostona ope - tusministeriön www-sivuilta.

3 SISÄLTÖ Chydenius-instituutin Kokkolan yliopistokeskuksen asiakaslehti Universitas Chydenius ISSN Päätoimittaja: Mikko Viitasalo, puh Toimituskunta: Margareta Back, Juha Hakala, Tanja Isoaho, Anne Jokela, Sari Lehto, Ilkka Luoto, Lauri Tuomi-Nikula, Päivi Vuorio Taitto: Kaj Frilund/Mainostoimisto Fristyle Kuvat: Tomi Hirvinen Käännökset: Stina Hallman Toimituksen osoite, tilaukset ym: Chydenius-instituutti / UC, PL 567, Kokkola Painopaikka: Forsberg, Pietarsaari, pm Seuraava numero ilmestyy toukokuussa 2006 Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus Postiosoite: PL Kokkola Käyntiosoite: Pitkänsillankatu Kokkola Puhelin: Telefax: Kaustisen toimipiste Haitekki-talo Vissavedentie Kaustinen Pietarsaaren toimipiste Koulukatu Pietarsaari JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO CHYDENIUS-INSTITUUTTI KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS 12 4 Tutkimuksen tulevaisuus Chydenius-instituutissa tehty tutkimus on alueen kannalta tärkeä voimavara. Kuka lainaa hatun? Tohtorinhattu akateemisuuden ja op - pineisuuden hyveiden symbolina on peräisin keskiajalta. Aidosti glokaalia tutkimusta Instituutin tutkimushankkeet kohdis - tuvat koko maan kattavien tutkimus - hankkeiden ohella keskipohjalaiseen maaperään. Tutkimus ja ympäristö vuorovaikutuksessa Mielikuvat kammioon sulkeutunees - ta, pyhiä tekstejä tulkitsevasta erakko - munkista voidaan jo viskata laidan yli Uutisia tuutista Local development and innovation in rural areas and small towns in Europe - konferenssi kokosi tutkijoita erityisesti uusista EU:n jäsenmaista, kuten Puo - lasta, Unkarista, Liettuasta, Romanias - ta ja Bulgariasta. Töissä Chydiksessä Magnus Björkgrenin ura Chydeniusinstituutissa on erinomainen esimerk - ki siitä, että merkittävää kansainvälistä tutkimustyötä voi hyvin tehdä vaikka - pa pienessä Kokkolassa. Nahkatehtaan kummitus Kampus Kokkolaan, HAH! Aluestrategia yksi maan parhaista Sanaristikko Nimityksiä

4 PÄÄKIRJOITUS/LEDAREN JUSSI VÄHÄMÄKI Tutkimusjohtaja Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus Forskningsdirektör Chydenius-institutet Karleby universitetscenter Tutkimuksen tulevaisuus Chydenius-instituutissa Kokkolan yliopistokeskukses - sa tehdyllä tutkimuksella on pitkä kokemus uuteen yli - opistolakiinkin kirjatusta tutkimuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisesta ja alueellisesta palvelutehtävästä. Tällä tehtävällä on kaksi puolta: erikoistuminen ja yleispätevyys. Erikoistuminen on kykyä vastata yhteiskuntakehityksen ongel - miin. Se vaatii tutkimukselta tiivistä yhteyttä ympäröivään yhteis - kuntaan. Yleispätevyys on puolestaan kykyä irrottautua paikallises - ta näkökulmasta ja taitoa asettaa uusia ongelmia jo ennen kuin ne ovat selkeästi nähtävissä. Siksi tutkimuksen on oltava osa yhteis - kunnan muutosta ja osaltaan muuttamassa yhteiskuntaa. Tutkimustyössä erikoistumisen rinnalle on rakennettava ver - kostoja, jotka kykenevät saattamaan vuoropuheluun yrityksiä, tai - toja ja tietoja, jotka eivät aiemmin ole lainkaan kohdanneet. Vain ne tekevät mahdollisiksi uuden tiedon, joka on aina yllättävää ja odottamatonta. Verkostot eivät voi olla suljettuja labyrintteja, joissa kierretään samaa kehää; niiden on oltava avoimia kirjastoja. Jyväskylän yliopistossa vuoden 2005 aikana suoritetussa tut - kimuksen arvioinnissa Chydenius-instituutissa tehty tutkimus ar - vioitiin alueen kannalta tärkeäksi voimavaraksi. Tutkimuksen tu - levaisuuden kannalta tärkeäksi nähtiin kansainvälisten yhteyksien kasvattaminen, tutkijakoulutukseen panostaminen sekä tutkimus - toiminnan pitkäjänteisyyden lisääminen. Näihin vaatimuksiin vas - tataan mm. laatimalla kevään 2006 aikana yhtenäinen tutkimus - strategia koko yliopistokeskukselle, lisäämällä jatkokoulutuksen, erityisesti tohtorikoulun, voimavaroja sekä osallistumalla euroop - palaisiin tutkimus ja jatkokoulutushankkeisiin. Forskningens framtid Forskningen vid Chydenius-institutet har lång erfarenhet av utbildningens och forskningens samhälleliga och regi - onala serviceuppgift, som även finns inskriven i den nya universitetslagen. Uppgiften har två sidor: specialisering och allmänkompetens. Specialisering innebär förmåga att svara på problem i samhälls - utvecklingen. Det kräver att forskningen står i nära kontakt med det omgivande samhället. Allmänkompetens innebär för sin del förmåga att lösgöra sig från det lokala perspektivet och färdighet att ställa upp nya problem redan innan de klart kommit till synes. Därför måste forskningen vara en del av förändringen i samhället och för sin del förändra samhället. I forskningsarbetet måste man vid sidan av specialiseringen byg - ga nätverk som kan öppna en dialog mellan företag, kunskaper och färdigheter som inte tidigare alls har mötts. Bara de möjliggör ny kunskap, som alltid är överraskande och oväntad. Nätverken kan inte vara slutna labyrinter där man går runt i samma cirkel; de mås - te vara öppna bibliotek. Vid den utvärdering av forskningen som under år 2005 har gjorts vid Jyväskylä universitet bedömdes forskningen vid Chydeniusinstitutet vara en viktig resurs för regionen. Med tanke på forsk - ningens framtid ansågs det vara viktigt att öka de internationella kontakterna, satsa på forskarutbildning och få ökad långsiktighet i forskningsverksamheten. På dessa krav svarar vi bland annat ge - nom att under våren 2006 utarbeta en enhetlig forskningsstrate - gi för hela universitetscentret, utöka resurserna för fortbildningen, särskilt för forskarskolan, samt genom att delta i europeiska forsk - nings- och fortbildningsprojekt.

5 Professori Kari Ilmonen toimi YTL Kimmo Kainulaisen väitöskirjan vastaväittäjänä Tampereen yliopistossa. Väitöksen aihe on Kunta ja kulttuurin talous Tulkintoja kulttuuripääoman ja festivaalien aluetaloudellisista merkityksistä. Kuka lainaa hatun? En ole hatuista tai lakeista juuri pii - tannut muutoin kuin lämmön kar - kaamista hidastavina vaatekappa - leina. Nyt olen tilanteessa, jossa päähineellä on fyysistä käyttöar - voa merkityksellisempi tehtävä. Tarvitsen pikimmiten vastaväittäjän va - rusteeksi tohtorinhatun. Ohjeissa sano - taan, että tohtorin arvon omaava vasta - väittäjä ja kustos pitävät tohtorinhatun kädessään sisään astuessaan ja salis - ta poistuessaan. Väitöstilaisuuden ajak - si hattu asetetaan pöydälle lyyra ylei - söön päin. Hattu kertoo kantajastaan Kuulemma jo vanhassa Roomassa hattu symboloi vapaata ja itsenäistä kansalais - ta, siis tuohon aikaan käytännössä vain miestä. Tohtorinhattu akateemisuuden ja oppineisuuden hyveiden symbolina on peräisin keskiajalta. Tohtorinhattu ilmen - tää kantajansa vapautta harjoittaa tie - dettä. Tarinan mukaan silinterityyppinen tohtorinhattu otettiin Suomessa käyttöön 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla yli - opiston siirryttyä Helsinkiin. Muutamia vuosia sitten Joensuun yliopiston tohtoripromootiossa pide - tyssä puheessa korostettiin tohtorinha - tun pyöreän muodon merkitystä. Hatun pyöreyden on määrä kuvastaa kantajan - sa velvollisuutta antaa selkeitä ja luon - nollisia vastauksia hänelle tehtyihin ky - symyksiin, vieläpä ilman saivartelua. Vas - taväittäjään sovellettuna tämä periaate velvoittanee minua esittämään väitteli - jälle selkeitä ja luontevia kysymyksiä ja huomautuksia ilman suurempaa ilkeilyä tai viisastelua. Hattumaakarille ostoksille? Pysyväisestä mallista huolimatta tohto - rinhattujen kankaitten värit ja sametti - seen nauhaan kiinnitettävät lyyrat vaih - televat hieman riippuen yliopistosta ja tiedealasta. Hattumaakarit lupaavat toi - mittaa asiakkaalle yksilöllisen päänku - van muotoisen hatun hieman alle 600 eurolla, käsityönä. Hintaan sisältyvät myös lyyra ja säilytyslaatikko. Hintaan pitää tietysti lisätä mittausreissu Hel - sinkiin, joka sekin saattaa käydä kalliik - si vanhat tapani tuntien. Arvioin nope - asti investoinnin järkevyyden ja päätän useimpien muiden tohtorien lailla laina - ta hatun yliopiston laitokselta. Täten väl - tyn myös kuljettamasta ja mahdollises - ti rusentamasta suurta laatikkoa. Toisaal - ta en malta olla aprikoimatta sitäkään, kuinka laajaa ja työllistävää tohtorin - hattubisnes olisi, jos jokainen tohtorik - si valmistunut hankkisi omansa. Kenties pyhisin yliopistokaupungeissa vastaan keinahtelisivat hassunkuriset, joskin hie - man symboliarvonsa menettäneet hattu - laivueet. Tämä skenaario tuskin toteutuu aivan heti Keski-Pohjanmaalla. Vastaväittäjän suurin päänvaiva ei kuitenkaan ole hattu, vaan mitä sen uu - menissa tapahtuu. Väittelijän monisatasi - vuiseen tuotokseen on etukäteen paneu - duttava vasaran, taltan ja viilan kanssa. Kun hetki koittaa, astun saliin väittelijän ja kustoksen perässä lainahattu känsäi - sissä käsissäni. Siitä alkaa hikinen ottelu ilman saivartelua. KARI ILMONEN

6 Aidosti glokaalia tut Globalisaatio, maail - manlaajuistuminen, ei ole vain nykypäivän erityisilmiö. Ihmiskun - nan taloudellisen, po - liittisen ja kulttuuri - sen yhdentymisprosessin juuret ulottu - vat vuosisatojen taakse. Kristinuskon tulo Suomeen, kauppamerenkulun kukoistus ja viimeisimpänä Euroopan Unioniin liittymi - nen ovat olleet merkittäviä askeleita globa - lisaatiokehityksessä Keski-Pohjanmaankin näkökulmasta. Tiede ja tutkimus ovat olleet kautta ai - kain kansallisista erityispiirteistään huo - limatta kansainvälistä. Suomessakin tut - kijat ja tutkimukset ovat keskustelleet yli kansallisuus- ja valtiorajojen aina luvun akateemisista ensiaskeleista läh - tien. Varhainen tutkimus oli enemmän tuontivoittoista, mutta nykyään ainakin huippualojen tutkimus on muodostunut vientivetoiseksi. Valtiorajat ovat olleet ai - ka ajoin tutkimuksen, kuten muidenkin elämänalojen kansainvälistymisen hidas - teita, mutta eivät yleensä läpipääsemättö - miä muureja. Globaali ja lokaali Globalisaatio on kiihtynyt viime vuosina, kriitikoiden mielestä jopa äärimmilleen. Myös tutkimuksen kansanvälisyydestä on tullut itsestäänselvyys: kansainvälisestä tie - dekeskustelusta irrallinen tutkimus ei saa arvostusta, eikä sille elintärkeää rahoitusta. Tutkimuksen on toimittava reaaliaikaises - sa kosketuksessa maailmanlaajuiseen tie - deyhteisöön, mutta toisaalta sen tulisi pal - vella oman maan ja alueen tarpeita. Miten tämä kansainvälisyyden ja paikallisuuden kaksoisrooli on täytettävissä? Globalisaation rinnalle on nostettu vii - me aikojen yhteiskuntakeskustelussa toi - nen käsite: glokalisaatio. Oudolta kuulos - tava sana muodostuu englanninkielisten kantasanojen global ja local yhdistel - mästä. Glokalisaatiolla tarkoitetaan maail - manlaajuisen ja paikallisen kehityksen ni - veltymistä toisiinsa. Glokalisaatiokehitys voi paikallisesta näkökulmasta olla nega - tiivista työpaikkojen menetystä ulkomail - le tai positiivista paikallisuuden nousemista kansainväliseen tietoisuuteen. Kyse on sa - manaikaisesta globaalistumisesta ja paikal -

7 Tutkimushankkeita Chydeniusinstituutissa PLIP Perifeeriset paikkakunnat ja innovaa - tiopolitiikat pohjoismaissa -hank - keessa selvitetään viiden pohjoismaan kansallisen ja alueellisen innovaatio - politiikan välisiä eroja ja yhtäläisyyk - siä. Ideana on tutkia paikallisen inno - vaatiopolitiikan hyviä käytäntöjä sekä arvioida toimintatutkimuksen mene - telmiin nojautuen paikallisen inno - vaatiopolitiikan hyvien käytäntöjen siirrettävyyttä. Bioenergiaa metsästä EU:n rahoittama Bioenergiaa metsäs - tä -hanke on Merenkurkun alueen yh - teistyöprojekti, jonka tavoitteena on tutkimusta hyödyntäen jatkojalostaa harvennuksissa saatu puupolttoaine pelleteiksi ja priketeiksi. kimusta listumisesta: maailmanlaajuiset kehitysku - lut näkyvät ja tuntuvat lähiympäristössä. Paikallisen ja kansainvälisen vuoropuhelua Chydenius-instituutissa Kokkolan yli - opistokeskuksessa tehtävä tutkimus liik - kuu paikallisen ja kansainvälisen vuoro - puheluna. Suuri osa instituutin tutkimus - hankkeista kohdistuu koko maan kattavien tutkimushankkeiden ohella juuri keski - pohjalaiseen maaperään. Tutkimuksen avulla näitä paikallisia kehityskulkuja voi - daan tulkita osana koko Eurooppaa. Toi - saalta kansainvälisten tutkimustulosten ja tutkimusmallien avulla paikallisia ongel - mia voidaan ratkoa tutkimuksen tarjoa - min keinoin. Pekka Junkala paikallisella asemalla kansainvälisyyttä pohtimassa. Kansainvälisyys Chydenius-instituu - tin tutkimuksessa toteutuu tutkimusyh - teistyönä ja kansainvälisinä rahoituksina, ja ennen kaikkea tutkijoiden henkilökoh - taisten kansainvälisten suhteiden kaut - ta. Hyödyntämällä globaalin tiedeyhtei - sön keskusteluja voidaan samalla hyödyn - tää tutkimustulosten kautta suppeaakin paikallista lähialuetta. Yhteenkuuluvuus kansainväliseen tiedeyhteisöön ei siis sul - je pois yhteenkuuluvuutta lähialueen elä - mään, vaan päinvastoin. PEKKA JUNKALA MustlearnIT Hankkeessa kehitetään pienten ja eris - tyksissä olevien, perusopetusta tar - joavien koulujen toimintaedellytyk - siä käyttäen apuna modernia tieto- ja viestintäteknologiaa. Kreikan koordi - noimassa hankkeessa ovat mukana Suomi, Englanti, Kypros ja Puola. Chy - denius-instituutin kasvatustieteiden yksikkö toteuttaa kokeilun Keski-Poh - janmaalla ja tutkijat evaluoivat koko hankkeen. UniZon Kvarken Hankkeen tarkoituksena on syventää ja laajentaa Merenkurkun alueen yli - opistojen ja korkeakoulujen yhteis - työtä. Chydenius-instituutti on ollut yhteistyöhankkeessa aktiivisesti mu - kana jo useita vuosia. Kokkolassa jär - jestetyssä tutkijatapaamisessa oli mu - kana parikymmentä tutkijaa Uumajas - ta, Vaasasta, Seinäjoelta ja Kokkolasta. Esitellyillä tutkimusteemoilla valotet - tiin maaseudun ilmiöitä monitieteelli - sin keinovalikoimin.

8 Tutkimus ja ympäristö vuoro Tieto ei ole kiveen hakattua, vaan sitä luodaan, muo - kataan ja kierrätetään, eli uutta käyttökelpoista tie - toa konstruoidaan ihmis - ten toimesta. Myös tutki - mustyön luonne on muuttunut, kun kä - sitys tiedon olemuksesta on päivittynyt. Mielikuvat kammioon sulkeutuneesta, py - hiä tekstejä tulkitsevasta erakkomunkista voidaan jo viskata laidan yli. Tutkimus on yhä useammin kommunikaatiota, ryhmä - työtä ja vaikuttamista. Tutkimustyötä tekevät ovat tiedon tuot - tamisen ammattilaisia, jotka kommunikoi - vat pääasiassa oman viiteryhmänsä asian - tuntijoiden kanssa, mutta yhä useammin myös kansainvälisesti. - Uuden näkökulman luominen on pit - käjänteistä hommaa. Ensiksi vaaditaan pal - jon lukemista ja oman erityisalansa tun - temista ja vasta sitten tulee tutkijan oma näkökulma, eräänlainen luova asiantunti - Seija Virk- juuden elementti, erikoistutkija kala pohdiskelee. Jäsentäminen synnyttää järjestystä Tutkijan työn perustaito on keskeisen in - formaation seulominen ja jäsentely. Näen - näisen hahmottomasta informaatiotulvas - ta nostetaan esiin uusia näkökulmia välillä jopa yllättävissä yhteyksissä. Jäsentelemäl - lä vaikkapa matkailualan menestystekijöi - tä itse asiassa luodaan matkailualaa koske - vaa uutta tietoa. Tutkimustyön tekeminen on järjestyksen luomista, jossa myös tutki - jan arvot ja valinnat ovat aina nähtävissä. Pääasiassa tutkimustuloksia esitellään kir - joittamalla julkaisuja tutkimussarjoihin ja esityksiä alan seminaareihin. Kapea-alaiset asiantuntijuuteen poh - jautuvat keskustelut asettavat tutkimuk - selle myös haasteen: kuinka välittää tietoa arjen tarpeisiin? Entäpä miten yliopistotut - kimus voi vaikuttaa alueen hyvinvointiin? Kysymys on yliopiston nk. kolmannesta tehtävästä, joka on kirjattu myös tuoree - seen yliopistolakiin. Esimerkkinä aluetta hyödyttävästä tut - kimuksesta Virkkala mainitsee Pohjoismai - set tutkimushankkeet, jotka ovat käsitelleet alueellista kumppanuutta sekä innovaatio - prosesseja. - Yksi tapa kehittää aluetta on ottaa op - pia muualta sekä vastavuoroisesti viedä op - pia muualle. Olemme mukana hankkeessa, jossa haetaan hyviä ja kannustavia matkai - lualan esimerkkejä muista Pohjoismaista. Vertaamme esimerkkejä ja pohdimme, mi - kä on tehnyt toisista tapauksista toisia me - nestyvämpiä. Instituutissa tunnetaan maaseutu Chydenius-instituutilta Kokkolan yli - opistokeskukselta odotetaan alueellisena yksikkönä, että tutkimuksen vaikuttavuus kohdistuisi mahdollisimman paljon Keski- Pohjanmaalle. Tämä ei kuitenkaan ole täy - sin ongelmatonta. Virkkalan mukaan on -

9 Mitä tieto on? Ulkona aistit rekisteröivät ympäristöä: vihreä valo vaihtui, kadun voi ylittää. Il - tapäivälehtien lööpit huutavat keltaisina. Netistä saa kiikarin halvalla. Kaveri tari - noi kohtaamisestaan hirven kanssa. Uu - den mikroaaltouunin mukana tulee 100 sivua pitkä käyttöohjekirja. Muutama esimerkki paljastaa, että moderni maailma on täynnä informaa - tion fragmentteja, pieniä toisiinsa liitty - mättömiä palasia. Kuinka niistä neulo - taan mielekäs kokonaisuus? Irrallinen informaatio on jäsentymä - töntä. Sen jalostuminen tiedoksi tapah - tuu valintojen ja harkinnan kautta kohti suurempia loogisia kokonaisuuksia. Mit - kä palat kuuluvat yhteen? Kuinka ne yh - dessä muodostavat mielekästä ja käyt - tökelpoista tietoa? Jokaisessa ihmisessä asuu tutkija, tiedon rakentelija. Tieto voi jalostua edelleen viisaudek - si, osaksi laajempaa tietämyksen koko - naisuutta. Viisaus on kykyä arvioida tie - don käyttöä erilaisissa yhteyksissä myös eettiset näkökulmat huomioiden. Vii - sas tietää, että ei oikeastaan tiedä, täy - tyy vain valita. Seija Virkkalalla on kokemusta niin alueellisesta kuin kansainvälisestäkin tutkimustyöstä. vaikutuksessa gelman ydin on siinä, että alueella ei ole resursseja rahoittaa tutkimusta, jolloin ra - hat tutkimukseen täytyy hakea muualta. - Suuremmat kansalliset tai kansain - väliset projektit ovat tutkimusrahoituk - sen vankkana pohjana. Paikallisesti taa - sen pyydetään pienempiä selvityksiä mil - loin miltäkin alalta. Meidän täytyykin olla täällä muuntautumiskykyisiä monen alan taitureita. Pieni mutta notkea maakunnan tutkija - yhteisö voi olla myös vahvuus. Tutkijoiden välinen kilpailu rahoituksesta ei ole niin raastavaa kuin isommissa yksiköissä, mikä takaa tietynlaisen työrauhan. Myös yhteis - työn synnyttäminen sekä nopea reagoimi - nen alueen tarpeisiin on pienessä yhtei - sössä joustavampaa. Vaikka tutkimusraha tulee muualta, voi tutkimuksen kohde olla kuitenkin alueella. - Ei yhteiskuntatutkimusta tarvitse teh - dä keskuksissa. Tuskin muut ottavat tutki - muksen kohteikseen Keski-Pohjanmaalle tärkeitä asioita kun täällä sijaitseva tutki - musyksikkö. Anders Chydeniuskin kirjoitti huomattavat teoksensa Kokkolasta käsin. Hän otti kantaa niin paikallisesti kuin kan - sallisestikin tärkeisiin asioihin, kuten elin - keinovapauteen, erikoistutkija Seija Virk - kala kertoo. Käytännössä tutkimuksen painopis - teet ovat asettuneet niihin teemoihin, jot - ka ovat alueen elinkeinoelämän ja ihmis - ten kannalta tärkeitä. Chydenius-instituu - tin vahvuus on maaseutututkimus, joka on pureutunut maaseudun ongelmiin ja vah - vuuksiin niin kulttuurin, talouden, tuotan - non, teknologian, ihmisten kuin elämyk - sienkin suhteen. ILKKA LUOTO Tutkimusta Chydeniusinstituutissa Maaseutututkimus Perifeeriset paikkakunnat ja innovaa - tiopolitiikat Pohjoismaissa. Maaseudun taloudellinen arvo ja yh - teiskunnallinen merkitys. Maaseudun teemakylät uuspaikalli - suuden ilmentäjänä. Suomalainen näkökulma eurooppalai - seen maaseutukeskusteluun. Maalaisten ja kaupunkilaisten arvot ja myytit. Informaatioteknologia Opetusteknologian joustavat mallit. Lyhyenkantaman langattomat järjes - telmät. Terveystiede Hoidon tehostaminen ikäihmisten akuuttihoidossa. Hoitajan antaman kuntoutuksen vai - kuttavuus vanhusten pitkäaikaisessa lai - toshoidossa. RAI-tietojärjestelmän soveltaminen. Kasvatustiede Opettajaksi opiskelevien omaehtoi - nen dialogi ja yhteiset pedagogiset mer - kitykset.

10 UUTISIA TUUTISTA Kansainvälinen konferenssi kokosi aluetutkijat Kokkolaan Chydenius-instituutissa Kokkolan yli - opistokeskuksessa järjestettiin kansainvälinen Local deve - lopment and innovation in rural areas and small towns in Europe konferens - si ja workshop. Konferenssiin kokoon - tui maaseudun innovaatiotutkijoita eri - tyisesti uusista EU:n jäsenmaista, kuten Puolasta, Unkarista, Liettuasta, Roma - niasta ja Bulgariasta. Kaikkiaan osallistu - jia oli parikymmentä yhteensä kymme - nestä maasta. Konferenssin pääpuhuja oli profes - sori Gioacchino Garofoli (Insubria Univer - sity), jonka keskeisiä tutkimusteemoja ovat olleet esimerkiksi paikalliset inno - vaatiosysteemit ja kehitysmallit sekä alu - eiden omaehtoinen kehitys. Hän on to - teuttanut tutkimushankkeita esimerkiksi Euroopan Komissiolle, Maailmanpankil - le ja FAO:lle. Workshopissa todettiin, että Euroopan maiden maaseutualueiden rakennemuu - toksessa on yhteisiä piirteitä. Lisäksi poh - Professori Gioacchino Garofoli Italiasta. dittiin ratkaisuja ja innovaatioita, joilla ra - kennemuutokseen on vastattu. Worksho - pissa luotiin uusia tutkimusverkostoja ja ryhdyttiin suunnittelemaan yhteisiä tut - kimushankkeita, tutkijanvaihtoa ja kou - lutusohjelmia. LYHYESTI Kulttuurista ja liikunnasta elämyksiä Chydenius-instituutissa Kokkolan yli - opistokeskuksessa työstetään parhaillaan Keski-Pohjanmaan kulttuuri- ja liikun - tastrategiaa. Strategia tuotetaan yhdessä Keski-Pohjanmaan liiton kanssa ja strate - gian tavoitteena on tehostaa maakunnan kulttuuri- ja liikuntasektorin kehittämis - toimia vuosien aikana. Tarkoi - tuksena on kehittää toimenpiteitä, joiden avulla kulttuuri- ja liikuntapalvelujen mää - rä lisääntyy ja laatu paranee kustannusten oleellisesti kasvamatta. Kulttuuri- ja liikuntasektorin tulevai - suutta ajatellen on tärkeää, että kehittä - mistoimenpiteet ketjutetaan. Tällä keinoin maakunnallisten toimijoiden rakentamia 10 kehittämisaihioita voidaan tehokkaammin koordinoida ja resursoida. Liikuntaa ja kulttuuria tarkastellaan strategiassa rinnakkaisina ja tasavertaisina ihmisten vapaa-ajan toimintoina kahden kehittämislinjan avulla, jotka ovat elämys ja hyvinvointi sekä elämystuotanto elinkeino - na. Hanke läpäisee sekä yksilöllisen harras - tamisen että organisoituneen kulttuuri- ja liikuntasektorin. Kulttuurin ja liikunnan maakunnallisia vetovoimatekijöitä ja paikallisuuden vah - vistamista ideoidaan yhdessä maakunnallis - ten toimijoiden kanssa. Hankkeen ohjaus - ryhmän muodostavat Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus, Keski-Pohjan - maan liitto, Kokkolan seutukunta, Kaustisen seutukunta, Keski-Pohjanmaan liikunta ry, Keski-Pohjanmaan kulttuuriliitto ry, Kaus - tisen Kansantaiteenkeskus ja Keski-Poh - janmaan kulttuurirahasto. Strategian laatii yhteiskuntatieteiden yksikön EvaCo-tiimi: Professori Kari Ilmonen, suunnittelija Pirkko Järvelä ja tutkija Pekka Junkala. Pysti-hanke esillä Oulussa Chydenius-instituutin Kokkolan yliopis - tokeskuksen Pysti-hanke edusti Keski- Pohjanmaata Oulussa järjestetyillä Pohjois- Suomen kunnallispäivillä Pysti-hanketta olivat esittelemässä pro - jektipäällikkö Tommi Viitasaari ja projekti - suunnittelija Petri Tilus. Hankkeessa herät - ti kiinnostusta etenkin sen hyvin toimiva - na pidetty toteutustapa, jossa suunnittelija työskentelee hankkeessa mukana olevassa yrityksessä kaksi päivää viikossa tekemäs - sä konkreettista kehitystyötä. Pysti-hankkeen tavoitteena on uuden teknologian edistäminen pk-yrityksissä.

11 Hankkeen aikana tehdään yrityksille tieto - järjestelmien kokonaissuunnitelma ja kehi - tetään toimivat ratkaisut haluttuihin kohtei - siin. Onnistuneen Pysti-hankkeen jälkeen tällä hetkellä on käynnissä identtinen Pysti2- hanke. Molemmissa hankkeissa on mukana kuusi yritystä Kokkolan seutukunnasta. Muutoksia luokanopettajien aikuiskoulutukseen Suomalaiset yliopistotutkinnot uudistuivat syksyllä Tutkintouudistus on osa eu - rooppalaista Bolognan prosessia, jonka ta - voitteena on luoda yhtenäinen eurooppa - lainen koulutusalue vuoteen 2010 mennes - sä. Keskeisenä tavoitteena on parantaa eri maiden tutkintojen kansainvälistä vertail - tavuutta sekä lisätä opiskelijoiden kansain - välistä liikkumista ja kansainvälisiä opiske - lumahdollisuuksia. Lisäksi pyritään lyhen - tämään tutkintoaikoja. Tutkintojen sisältöä uudistetaan siten, että ne vastaavat parem - min tutkimuksen ja työelämän kehitystä. Yliopistojen tutkinnoista on tullut kak - siportaisia, ja opintoviikoista on siirrytty opintopisteisiin. Ensin suoritetaan alem - pi korkeakoulututkinto, joka on laajuudel - taan 180 opintopistettä (tavoitteellinen suo - rittamisaika kolme vuotta). Ylempi korkea - koulututkinto on yleensä 120 opintopisteen laajuinen (vastaa kahden vuoden opiskelua alemman korkeakoulututkinnon jälkeen). Opintopisteet lasketaan siten, että yhden vuoden kokopäiväinen opiskelu vastaa 60 opintopistettä. Luokanopettajien aikuiskoulutukseen tutkintouudistus vaikuttaa siten, että kou - lutuksessa tullaan suorittamaan kasvatus - tieteen maisterin tutkinnon lisäksi myös kandidaatin tutkintoja. Opiskelijaksi valit - tavilta vaaditaan edelleen aiempia yliopistoopintoja (100 op) sekä opettajakokemusta. Opetussuunnitelma uudistuu ja sen myö - tä opintojen ajoitus muuttuu. Koulutusai - ka pitenee muutamalla kuukaudella, opis - kelun aloitusaika siirtyy kesäkuusta tammi - kuuhun ja hakuaika elokuuhun. MBA koulutusohjelmasta 15 diplomia Chydenius-instituutissa Kokkolan yliopis - tokeskuksessa päättyi järjestyksessä toinen MBA koulutusohjelma. MBA-diplomin sai 15 Kokkolan ja Kaustisen seutukuntien yri - tyksissä tai kuntayhteisöissä vastuullisissa johtamistehtävissä toimivaa henkilöä. Tasapainomittausta tekemässä fysioterapeutti Maria Finell. Tutkimus tasapainosta ja lihasaktiviteetista Tasapainon tutkimusprojekti suorit - ti marraskuussa vapaaehtoisten koe - henkilöiden tasapainomittauksia Chydenius-instituutissa. Tarkoituk - sena on saada tarkempaa tietoa tasa - painoon vaikuttavasta lihasaktivitee - tista. Tasapainon hallinta on erityisen tärkeää neurologisten potilaiden sekä vanhusten kuntoutuksessa. Syksyn 2005 testaukset ovat jat - koa vuotta aiemmin tehdyille testeil - le, joissa verrattiin MS-tautia sairas - tavien tasapainoa terveiden koehen - Entrepreneurial Chydenius MBA (Mas - ter of Business Administration) on pitkä - kestoinen, 60 ov laajuinen johtamiskoulu - tus, jonka Vaasan yliopiston Levón-insti - tuutti ja Chydenius-Instituutti - Kokkolan yliopistokeskus ovat toteuttaneet yhteis - työssä. Koulutusohjelman painopisteinä ovat olleet yrittäjyys, sisäinen yrittäjyys ja osaamisen johtaminen. Ohjelmassa on ko - rostunut myös vahva liiketoimintaosaami - nen. Opiskelu on suoritettu työn ohessa noin kolmessa vuodessa. MBA-ohjelmaa ovat osarahoittaneet Euroopan Sosiaalira - hasto ja Länsi-Suomen lääninhallitus. kilöiden tuloksiin. Testissä mitataan jalkojen lihasten aktiviteetin muu - toksia eri asennoissa. Tasapainomittaukset kuuluvat Chydenius-instituutin hyvinvointi - teknologia-projektiin. Projektin pää - alueita ovat muun muassa lihak - sen aktiivisuuden tutkiminen elekt - romyografialla, ihmisen tasapainon tutkiminen sekä tasapainoon liitty - vien sovellusmenetelmien hyödyn määrittämiseen tarvittavien mittarei - den suunnittelu ja testaus. Diplomin saivat : Ahmas Kristina, Fagernäs Leif, Huovinen Pekka, Hämäläinen Juha, Kotisaari Keijo, Kulju Birgitta, Lääkkölä Jari, Mansikkamäki Minna, Marjamaa Helinä, Myllymäki Ma - nu, Partanen Reijo, Rajala Pekka, Salonen Hannu, Veteläinen Jari ja Ylitalo Aimo. 11

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET

KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET Sisällys JOHDANTO 8 Busineksen ja luovien alojen liitto luo uusia mahdollisuuksia! Kirjoittajat: Raimo Pelli,

Lisätiedot

Uusia avauksia kansalaistoimintaan

Uusia avauksia kansalaistoimintaan Setlementti 2 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Uusia avauksia kansalaistoimintaan Kansalaisjärjestöt muutoksessa Aluesuunnittelua kehittämiskävelyllä Setlementtiliikkeen

Lisätiedot

Kirjeitä nuorelle tutkijalle. kannanottoja tutkijan arjesta. Mirjami Paso (toim.)

Kirjeitä nuorelle tutkijalle. kannanottoja tutkijan arjesta. Mirjami Paso (toim.) Kirjeitä nuorelle tutkijalle kannanottoja tutkijan arjesta Mirjami Paso (toim.) SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN KANNANOTTOJA 3 2011 13.12.2011 Suomalaisen Tiedeakatemian kannanottoja -sarja Suomalainen Tiedeakatemia

Lisätiedot

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -juhlajulkaisu ITK 25 vuotta 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -juhlajulkaisu ITK 25 vuotta 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA 1 ISBN 978-952-7057-04-9 Toimitus Jarmo Viteli, Matti Sinko ja Anna Hirsimäki Kansi Sanna Säynäjäkangas Taitto Jorma Saarinen Julkaisija Hämeen kesäyliopisto

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20.

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20. Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2011 Visuaaliset muodot näkyvät verkossa s. 15 Tila virittää ihmiset s. 16 Design läpäisee koko tuotantoketjun s. 20 teema Hyvä muotoilu myötäilee käyttäjää

Lisätiedot

S-RYHMÄ LYHYESTI S-RYHMÄN VASTUULLISUUSKATSAUS

S-RYHMÄ LYHYESTI S-RYHMÄN VASTUULLISUUSKATSAUS S-RYHMÄ LYHYESTI 1 S-RYHMÄN VASTUULLISUUSKATSAUS 2011 2 S-RYHMÄ LYHYESTI Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) PL 1, 00088 S-ryhmä puh. +358 10 76 8011 www.s-kanava.fi Lisätietoja S-ryhmän vastuullisuuskatsauksesta:

Lisätiedot

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 / 2004 Kilpailuinstituutti ylittää tiede- ja yliopistorajat Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja P ÄÄKIRJOITUS Yliopistojen kolmas tehtävä ei ole

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 1/2014 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA Yrittäjyys kiinnostaa nuoria Yhteiskunnan

Lisätiedot

Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta

Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseudun Sivistysliitto Teos on saanut rahoitusta

Lisätiedot

Turku sopii myös tamperelaiselle. Sivut 6 7. Liittoutumisen hyödyt ovat suuremmat kuin uhat. Sivu 4

Turku sopii myös tamperelaiselle. Sivut 6 7. Liittoutumisen hyödyt ovat suuremmat kuin uhat. Sivu 4 Kampus Turun yliopisto tiedon ja taidon takoja. Turku sopii myös tamperelaiselle. Sivut 6 7 KUVA: ROBERT SEGER Liittoutumisen hyödyt ovat suuremmat kuin uhat. Sivu 4 Riitta Lahesmaan johtama Turun biotekniikan

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMEn Yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMeN KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2012 12 Yrittäjäksi pitkän työsuhteen jälkeen Tiina Pakkanen on ajatellut

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008. Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008. Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008 Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s. 20 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI Tiedonjyvä 7/08 Teemana kolmannet

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

Töissä tiedeyhteisössä

Töissä tiedeyhteisössä Töissä tiedeyhteisössä (Mikko Salo, FT, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto, matematiikan ja tilastotieteen laitos) Tutkijanura mitä väitöksen jälkeen? Vuosien työ on vihdoin päätöksessä: väitös on takana.

Lisätiedot

MERKKEJÄ TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ. Antti Rajala Jaakko Hilppö Kristiina Kumpulainen Varpu Tissari Leena Krokfors Lasse Lipponen

MERKKEJÄ TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ. Antti Rajala Jaakko Hilppö Kristiina Kumpulainen Varpu Tissari Leena Krokfors Lasse Lipponen Antti Rajala Jaakko Hilppö Kristiina Kumpulainen Varpu Tissari Leena Krokfors Lasse Lipponen MERKKEJÄ TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Raportit ja selvitykset 2010:3 Opetushallitus ja tekijät Raportit

Lisätiedot

sanomat SAMI LAITI - PERINTEIDEN ÄÄRELLÄ SAAMELAISNEIDOT MAAILMALLA UHKAAKO SUOMALAISTUMINEN DUODJIA?

sanomat SAMI LAITI - PERINTEIDEN ÄÄRELLÄ SAAMELAISNEIDOT MAAILMALLA UHKAAKO SUOMALAISTUMINEN DUODJIA? 2012 sogsakk sanomat SAMI LAITI - PERINTEIDEN ÄÄRELLÄ SAAMELAISNEIDOT MAAILMALLA UHKAAKO SUOMALAISTUMINEN DUODJIA? SISÄLTÖ 03 Pääkirjoitus 04 Kielten ja kulttuurin Sajos 06 Suurta tukea saamelaiselle elokuvalle

Lisätiedot

Arja iloitsee Tipotien yhteistyöstä

Arja iloitsee Tipotien yhteistyöstä TAMPEREEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI 6 2013 Arja iloitsee Tipotien yhteistyöstä 3 8 Henkilöstökassa jatkaa toimintaansa Jokaisen työ tärkeä osa kokonaisuutta 6 1 NÄIN SEN NÄIN Tipotie kutsuu yhteiseen työhön

Lisätiedot

Vapa Media -julkaisu

Vapa Media -julkaisu MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen. Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä trendiraportti koostuu

Lisätiedot

2 /2008. Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. /Kansainvälinen yhteistyö. Kasarminmäellä

2 /2008. Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. /Kansainvälinen yhteistyö. Kasarminmäellä Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 2 /2008 /Kansainvälinen yhteistyö Kasarminmäellä / Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri innoste on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

OPISKELIJAELÄMÄÄ. EGONOMI 2/2009 18. vuosikerta. Julkaisija: Finanssi ry. Kansikuva: Juha Snellman Taittaja: Santtu-Matti Korkalo

OPISKELIJAELÄMÄÄ. EGONOMI 2/2009 18. vuosikerta. Julkaisija: Finanssi ry. Kansikuva: Juha Snellman Taittaja: Santtu-Matti Korkalo PÄÄKIRJOITUS OPISKELIJAELÄMÄÄ Lähes jokaisessa opiskelijalehdessä pääkirjoitus liittyy aina opiskeluvuodenaikaan sekä menneisiin ja tuleviin tapahtumiin. Itse haluaisin tätä välttää ja kirjoittaa jotain

Lisätiedot

Pää edellä! Innostu! Innosta! Selvästi innostaja-ainesta - hankkeen (2007 2010) loppuraportti

Pää edellä! Innostu! Innosta! Selvästi innostaja-ainesta - hankkeen (2007 2010) loppuraportti Pää edellä! Innostu! Innosta! Selvästi innostaja-ainesta - hankkeen () loppuraportti Susanna Leimio-Reijonen (toim.), YTM, projektikoordinaattori 30.12.2010 Sisältö Johdanto... 3 1. Hankkeen tausta...

Lisätiedot

Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä

Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti kevät 2008 Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä Kevät 2008 Teema: Stadiasta

Lisätiedot

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie 1 Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kajaanin ammattikorkeakoulu 2015 Kajaanin ammattikorkeakoulu Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie Kajaanin ammattikorkeakoulu PL 52,

Lisätiedot