SELVITYS SIVISTYSTOIMEN SISÄISESTÄ TARKASTUKSESTA, VALVONNASTA JA RISKIEN HALLINNASTA V. 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS SIVISTYSTOIMEN SISÄISESTÄ TARKASTUKSESTA, VALVONNASTA JA RISKIEN HALLINNASTA V. 2016"

Transkriptio

1 1 (11) SELVITYS SIVISTYSTOIMEN SISÄISESTÄ TARKASTUKSESTA, VALVONNASTA JA RISKIEN HALLINNASTA V SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN Sivistyslautakunnan delegointisäännössä (päivitetty ) on hyväksytty toimialajohtajan, tulosalueen esimiehen ja tulos- ja toimintayksikön esimiehen tehtävät: 1. johtaa ja kehittää yksikkönsä toimintaa; 2. vastaa yksikkönsä tavoitteiden toteutumisesta; 3. valvoo talousarvion käyttösuunnitelman toteutumista; 4. vastaa yhteistyöstä muiden palvelualueiden sekä palveluyksiköiden ja toimintayksiköiden kanssa; 5. vastaa siitä, että taloussuunnitelmaa, talousarviota, käyttösuunnitelmaa ja muuta suunnittelua sekä tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat esitykset valmistellaan asianmukaisesti; 6. vastaa kehittämiskeskusteluista; 7. ohjaa johtamansa toiminnan kehittämistä ja henkilöstönsä koulutukseen osallistumista; 8. vastaa yhteistoimintamenettelyn ja työturvallisuutta koskevien säännösten soveltamisesta alaistaan henkilöstöä koskevissa asioissa; 9. vastaa johtamansa toiminnan tiedostus- ja suhdetoiminnasta sekä kansainvälisestä yhteistyöstä. Keskeisiä esimiesten ohjeita ovat hallintosääntö, organisaatiosääntö, sisäisen valvonnan ohje, sivistyslautakunnan delegointisääntö, toimintaan liittyvät lait ja asetukset sekä yleisimmät johtamisen periaatteet. Ohjeet ovat esimiehillä tiedossa ja niitä käydään säännöllisesti läpi eri kokouksissa (mm. esimiesinfoissa, rehtorikokouksissa, varhaiskasvatuksen johtoryhmässä, varhaiskasvatuksen päällikköpalavereissa). Esimiehet ohjeistavat henkilöstöään omissa kokouksissaan. Keuruun varhaiskasvatusta sekä esi-, perus- ja lukiokoulutusta ohjaavat myös sivistyslautakunnan hyväksymät kehittämissuunnitelmat v

2 2 (11) 2. TALOUDEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU JA SEURANTA 2.1 Talous ja hallinto Sivistyslautakunnan merkittävimmät päätökset talouteen liittyen vuonna 2016: - Yksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2016 hyväksyttiin ja lautakunta jakoi määrärahat yksiköille - Talousarvion käyttösuunnitelma koskien maahanmuuttajalasten opetusta hyväksyttiin Tositteiden hyväksyjät vuodelle 2016 hyväksyttiin Keuruun kaupungin peruskoulujen tuntikehys lv:lle vahvistettiin ja samalla hyväksyttiin tuntikehyslinjaus lukuvuosille Keuruun lukion tuntikehys lv:lle hyväksyttiin Koulujen huonetilojen vuokrat ja vuokraamisehdot vahvistettiin Sivistyslautakunnan toimintakertomus 2015 hyväksyttiin Iltapäivätoiminnan toimintamaksut alkaen hyväksyttiin Päivähoitomaksut ja maksuohjeistus alkaen hyväksyttiin Päivähoitopalveluiden myyntihinnat ulkokuntalaisille alkaen hyväksyttiin Yksityisen päivähoidon palvelusetelin kattohinnat alkaen hyväksyttiin Talousarvion toteumavertailu tammi-toukokuu 2016 hyväksyttiin Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelman muutos v hyväksyttiin Sivistysjohtaja on suorittanut sisäistä tarkastusta pistokokein Dynasty -päätöksistä koskien peruskoulun rehtoreiden, koulutusjohtajan, kansalais- ja musiikkiopiston rehtorin, kuljetussuunnittelijan sekä kirjastotoimenjohtajan tekemiä päätöksiä. Päätökset, jotka Dynastyn kautta olivat saatavilla ja nähtävillä, olivat asianmukaisesti tehtyjä. 2.2 Hankkeet ja avustukset Sivistyslautakunnan tekemien tuntikehyslinjausten ja -ratkaisujen lisäksi sivistystoimen taloutta tasapainotettiin hakemalla erilaisia hankerahoja ja avustuksia vuodelle 2016: - Vuodelle 2016 haettiin korotusta lukiokoulutuksen oppilaskohtaiseen yksikköhintaan ja sitä myönnettiin n euroa. - Keuruun alakoulun ja yläkoulun kerhotoimintaan valtionosuutta saatiin v:lle 2016 n euroa. - OKM myönsi ( ) valtionosuutta koulunkäyntiavustajien palkkaamiseksi lv yhteensä euroa - Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävien toimenpiteiden, erityisopetuksen laadun kehittämistä, siihen liittyvän koulunkäyntiavustajan palkkaamista ja ryhmäkoon pienentämistä koskeva OKM:n erityisavustustus lv yht euroa - Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen oli käytettävissä erityisavustusta ajalla yht euroa - Hallituksen kärkihanke: Liikkuva koulu -ohjelma Aluehallintoviraston kehittämisavustus lukuvuodelle yht euroa.

3 3 (11) 2.3 Hankinnat Hankinnat ja kilpailutukset tehdään voimassa olevan hankintalain, kaupungin pienhankintaohjeen sekä kaupungin organisaatiosäännön mukaan huomioimalla viranhaltijoiden toimivalta hankinnoissa. Vuonna 2016 sivistystoimessa tehtiin seuraavia merkittäviä hankintoja: - Keuruun ala-aste/yläkoulu (yht ) kalustohankinnat tvt-välineet muu aineopetusvälineistö/tarvikkeet - Pihlajavesi-Haapamäki-Keuruu joukkoliikenne kilpailutus, sopimus ajalle Voimassa olevat sitoumukset ja sopimukset: - Oppikirjat ja oheismateriaalit / hankinnat vuosille : sitoumuksen tekeminen yhteishankintayhtiö KL Kuntahankinnat Oy:n kanssa /sivistyslautakunta Oppilaskuljetukset kilpailutettu ajalle / sivistyslautakunta Palvelu- ja asiointiliikenne kilpailutettu ajalle / sivistyslautakunta Koulu- ja askartelutarvikkeet ajalle / sivistysjohtajan hankintapäätös Kirjaston lehtihankinnat / sitoumus KL Kuntahankinnat Oy:n kanssa / sivistysjohtajan hankintapäätös Kalustohankinnat / sitoumus KL Kuntahankinnat Oy:n kanssa / sivistyslautakunta Arviointi Hankkeiden kautta on pystytty osaltaan tasapainottamaan toimialan taloutta. Hankkeet on valmisteltu hyvin, eikä saatuja avustuksia ole tarvinnut palauttaa esim. hankkeen toteutumattomuuden takia. Hankkeiden valmistelutyö ja raporttien kirjoittaminen yms. vie paljon virkatyöaikaa. Tämän takia hankkeiden hallinnointi on tulevaisuudessa järkevää keskittää hallinnossa yhdelle viranhaltijalle. Hankinnoissa on noudatettu annettuja ohjeistuksia, lakeja, säädöksiä ja asetuksia. Esimiehille on järjestetty koulutusta pienhankintaosaamisesta kaupungin lakimiehen toimesta. Toimialalla on mahdollisuus ottaa käyttöön kaupungin hankkima Cloudia -pienhankintaohjelma, mutta ohjelmaa ei vielä v.2016 käytetty sivistystoimen hankintojen tekemisessä.

4 4 (11) 3. HENKILÖSTÖ Rehtorit ja sivistysjohtaja ovat pitäneet rehtorikokouksia, joissa on linjattu koulujen toimintaa ja ohjeistettu esimiehiä. Kouluissa pidetään säännöllisesti opettajakokouksia (n.1krt/kk), joissa rehtorit yhdessä opettajien kanssa suunnittelevat ja kehittävät koulun toimintaa, käyvät läpi annettuja ohjeistuksia jne. Varhaiskasvatuksen johtoryhmä kokoontuu joka toinen viikko. Johtoryhmään kuuluvat sivistysjohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö sekä päivähoidon aluevastaavat. Johtoryhmä linjaa päivähoitoa, luo ohjeistuksia yksiköihin ja etsii malleja ja käytänteitä varhaiskasvatuksen kokonaisvaltaista kehittämistä varten. Varhaiskasvatuksen päällikköpalaverit, joihin osallistuvat yksiköiden vastaavat lastentarhanopettajat, päivähoidon aluevastaavat sekä varhaiskasvatuspäällikkö, pidetään kerran kuukaudessa. Palavereissa käydään läpi yhteisiä ohjeistuksia ja kehitetään yhteistoimintaa sekä yksiköiden toimintakulttuuria. 3.1 Rekrytointi Vakinaisiin toimiin ja virkoihin sekä yli vuoden kestäviin määräaikaisiin toimiin ja virkoihin on pyydetty täyttöluvat kaupunginhallitukselta. Virat ja toimet on täytetty julkisella hakumenettelyllä. Päätökset on tehty Keuruun kaupungin organisaatiosäännön toimivallan mukaisesti. Sivistysjohtaja on suorittanut sähköpostikyselyn koskien opettajien virkakelpoisuutta. Vastausten mukaisesti opettajista lähes 100 % oli kelpoisia tehtäväänsä. Ainoastaan yksi epäpätevä opettaja työskentelee määräaikaisessa tehtävässä lukuvuoden loppuun saakka. Varhaiskasvatuksessa suoritettiin keväällä 2016 isot rekrytoinnit: haussa oli 2 vastaavaa lastentarhanopettajaa, 10 lastentarhanopettajaa, 11 lastenhoitajaa sekä 4 ryhmäperhepäivähoitajaa. Kaikki avoinna olleet virat ja toimet saatiin täytettyä kelpoisilla henkilöillä. Varhaiskasvatuksessa on ollut vuoden mittaan pulaa pätevistä, lyhytaikaisista sijaisista, etenkin lastentarhanopettajista. Näissä sijaisuuksissa on aika ajoin jouduttu käyttämään epäpäteviä henkilöitä. Sivistysjohtaja vaihtui vuoden 2016 aikana entisen sivistysjohtajan eläköidyttyä. Kaupunginhallitus valitsi virkaan kaupungin varhaiskasvatuspäällikön, joka hoiti virkaa viransijaisena alkaen ja vakituisesti alkaen. Uuden varhaiskasvatuspäällikön rekrytointi ei onnistunut vuoden 2016 syksyllä sopivien hakijoiden puutteen vuoksi, joten sivistysjohtaja on hoitanut kahta virkaa yhtaikaisesti alkaen. 3.2 Kehityskeskustelut ja tehtävänkuvat Esimiehet toteuttavat alaistensa kehityskeskustelut, joiden yhteydessä tarkastetaan tehtävänkuvat ja vahvistetaan kunkin vuosittaiset toiminnalliset tavoitteet. Isoissa yksiköissä esimiehet pitävät kehityskeskusteluja hieman harvemmin suuren henkilömäärän ja aikaresurssin takia. 3.3 Koulutussuunnitelmat Aikuiskoulutuspäällikkö on koordinoinut yt-lain mukaista henkilöstön koulutusta. Koko henkilöstöä koskevat koulutussuunnitelmat päivitetään yt-lain (1136/2013) mukaisesti vuosittain. Yksittäisten työntekijöiden koulutussuunnitelmia päivitetään kehityskeskusteluiden yhteydessä.

5 5 (11) 3.4 Varahenkilöt Sivistystoimen hallintoon ja eri yksiköiden esimiehille on nimetty varahenkilöt seuraavasti: Hallinto: - Sivistysjohtaja Marika Savukoski, varahenkilönä aikuiskoulutuspäällikkö Hanne Ylitalo - Toimistonhoitaja Eira Ahonen, varahenkilöä ei nimetty - Kuljetussuunnittelija Janne Väliaho, varahenkilönä koulusihteeri Tarja Matilainen Varhaiskasvatuksen yksiköt: - Aurinkolinna ja Haapamäen pk: esimiehenä päivähoidon aluevastaava Ulla Nybacka, varahenkilönä päivähoidon aluevastaava Paula Vulli - Seippo pk, Lappi pk, Kivitaskun rppk ja perhepäivähoito: esimiehenä päivähoidon aluevastaava Paula Vulli, varahenkilönä Ulla Nybacka Perusopetus ja lukio: - Einari Vuorelan koulu: rehtori Nina Myllykangas, varahenkilönä Jarno Virta - Haapamäen yhteiskoulu: rehtori Jukka-Pekka Ärling, varahenkilönä Merja Juntunen - Keuruun ala-aste: rehtori Reijo Seppänen, varahenkilönä Ahti Tervonen - Keuruun yhteiskoulun yläkoulu: rehtori Jukka Oikarinen, varahenkilönä Hannu Ylitalo - Keuruu yhteiskoulun yläkoulun lukio: rehtori Jyri Pesonen, varahenkilönä Vesa Leinonen - Pihlajaveden ala-aste: rehtori Anu Vesterlin, varahenkilönä Varpu Rantamoijanen - Pohjoislahden ala-aste: rehtori Markku Ritola, varahenkilönä Jane De Monde - Valkealahden ala-aste: rehtori Seppo Santala, varahenkilönä sivistysjohtaja Kirjastot: - Kirjastotoimenjohtaja Johanna Hämäläinen, varahenkilönä Tiina Leppinen Opistot: - Kansalais- ja musiikkiopiston rehtori Pirjo Ikkala, varahenkilönä Tiiu Tuominen Arviointi: Henkilöstön rekrytoinnissa on onnistuttu pääosin hyvin. Varhaiskasvatuksessa ajoittain näkyvä pätevien sijaisten puute vaikeuttaa aika ajoin toimintaa mm. flunssaepidemioiden aikana. Jatkuvat lakimuutokset sivistystoimen eri tulosalueilla ovat lisänneet henkilöstön osaamistarvetta, kirjaamisvelvoitteita, ohjeistusten laatimistarvetta, erilaisiin kansallisiin kyselyihin vastaamisvelvoitteita yms. Tämä näkyy yksikkötasolla ihmisten kuormittumisena ja väsymisenä. Henkilöstölle pyritään tarjoamaan lisäkoulutusta ja mahdollistamaan perustyöhön keskittyminen. Esimiestyön haasteet ovat nousseet esille jo vuoden 2015 henkilöstökyselyssä, eikä tilanne ole helpottunut. Esimiehille on järjestetty koulutusta ja tarjottu työnohjausmahdollisuuksia, joilla on pyritty auttamaan työssä jaksamista ja työhyvinvointia.

6 6 (11) 4. TOIMINNAN TOTEUTUS: KASVATUS, OPETUS JA KOULUTUS Sivistyslautakunnan tekemät merkittävimmät kasvatus- ja opetustoimintaan liittyvät päätökset ja linjaukset on käsitelty seuraavasti: - Kunnallisen päivähoidon yksiköt alkaen / sivistyslautakunta Lastentarhanopettajien virkasuhteen muuttaminen työsopimussuhteeksi alkaen / sivistyslautakunta Päivähoidon sopimuspäivät alkaen/ sivistyslautakunta Keuruun kaupungin peruskoulujen tuntikehys / sivistyslautakunta Liikuntapoliittinen ohjelma kaudelle ja nuorisostrategia kaudelle / sivistyslautakunta Seutulipun käytön päättyminen Keuruu-Jyväskylä välillä alkaen ja seutulippua koskevan yhteistyösopimuksen irtisanominen / sivistyslautakunta Pohjoislahden iltapäivätoiminta / sivistyslautakunta Aamu- ja iltapäivätoiminnan avustussopimukset / sivistyslautakunta Esiopetuksen opetussuunnitelma 2016 / sivistyslautakunta Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 / sivistyslautakunta Lukion opetussuunnitelma/sivistyslautakunta Lisäopetuksen opetussuunnitelma / sivistyslautakunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma / sivistyslautakunta Tietosuoja- ja rekisteriselosteet / opettajat ja koulujen muu henkilökunta sekä varhaiskasvatuksen henkilökunta / sivistyslautakunta Koulujen järjestyssääntöjen hyväksyminen / sivistyslautakunta Sosiaalisen median ohjeet opetus- ja kasvatushenkilökunnalle, muulle henkilökunnalle, oppilaille sekä vanhemmille / sivistyslautakunta Keuruun kaupungin esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta on edellä mainituilla päätöksillään ohjannut ja ohjeistanut yksiköitä toimimaan kasvatusta, opetusta ja koulutusta koskevien lakien ja asetusten mukaisesti. Opetussuunnitelmien hyväksymisen kautta sivistyslautakunta on ollut kehittämässä opetuksen sisältöjä ja toimintakulttuuria uusien valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden mukaisiksi. Samalla on huomioitu digitaalisuuden voimakas mukaantulo kasvatus- ja koulumaailmaan ns. digiloikan muodossa. Sivistyslautakunta on vuoden 2016 aikana päätöksillään myös linjannut sivistyspalveluiden palvelurakennetta ja palvelutarjonnan laajuutta kaupungin eri alueilla ja sivukylillä lähinnä päivähoidon ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta. 4.1 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus sai käyttöönsä toisen päiväkodiksi rakennetun kiinteistön, kun Aurinkolinna otettiin käyttöön Samalla lakkautettiin kolme päiväkoti: Kuuselanrinteen päiväkoti, Tuulensylin päiväkoti sekä Varuskunnan päiväkoti. Keväällä 2016 suoritettiin isot rekrytoinnit: haussa oli 2 vastaavaa lastentarhanopettajaa, 10 lastentarhanopettajaa, 11 lastenhoitajaa sekä 4 ryhmäperhepäivähoitajaa. Perhepäivähoitajien määrä väheni jälleen eläköitymisten takia.

7 7 (11) Yksityinen päivähoito siirtyi palvelusetelijärjestelmään alkaen kahden vuoden kokeilun päätteeksi (sivistyslautakunta ). Keuruulla jatkoi toimintaansa yksi yksityinen palvelusetelin kautta toimiva Päiväkoti Tähtitarha. Varhaiskasvatuksen yksiköt ja paikkamäärät vuonna 2016: Aurinkolinna 108 paikkaa + 60 esiopetuspaikkaa Haapamäen pk 48 paikkaa Lapin pk 35 paikkaa + 13 esiopetuspaikkaa Seipon pk 35 paikkaa + 13 esiopetuspaikkaa Kivitaskun rppk 24 paikkaa Perhepäivähoito n paikkaa Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin Keuruun keskustassa Aurinkolinnassa. Tämän lisäksi iltapäivätoiminnan ryhmiä oli Haapamäen yhteiskoululla sekä Kivelän koululla. Pohjoislahden iltapäivätoimintaan ei ollut riittävästi hakijoita, joten toimintaa ei käynnistetty vuoden 2016 aikana. Aamu- ja iltapäivätoiminta siirrettiin ostopalvelusopimuksista avustussopimuksiin lukuvuoden alusta alkaen (sivistyslautakunta ). 4.2 Perusopetus ja koulutus Koulujen toimintaa on ohjattu ja kehitetty kehittämissuunnitelmien pohjalta. Koulujen pedagogista ohjausta ja toimintaa säädellään opetussuunnitelmilla, jotka otettiin alakouluissa ja lukiossa uudistettuina käyttöön Yläkoulut siirtyvät porrastetusti uuteen opetussuunnitelmaan vuosien aikana. Erityisopetuksen painopiste on ollut ennalta ehkäisevässä työssä, mutta toimenpiteitä ennalta ehkäisevään työhön tarvitaan jatkossa lisää. Oppilaita integroidaan yleisopetuksen ryhmiin pedagogisin järjestelyin, mutta suurehkot yleisopetuksen luokkakoot osittain estävät pysyvämmän sijoittamisen yleisopetukseen. Peruskoulut ja lukiot vuonna 2016 sekä oppilasmäärät Einari Vuorelan koulu 31 oppilasta Haapamäen yhteiskoulu 145 oppilasta Keuruun ala-aste 405 oppilasta, joista vo-oppilaat 14 Keuruun yhteiskoulun yläkoulu 290 oppilasta, joista vo-oppilaat 27 Keuruun yhteiskoulun lukio 154 oppilasta Pihlajaveden ala-aste 19 oppilasta Pohjoislahden ala-aste 51 oppilasta Valkealahden ala-aste 37 oppilasta, joista vo-oppilaat 25 Oppilashuollon ohjausryhmä on kokoontunut vuoden 2016 aikana yhteensä kolme kertaa. Ohjausryhmä arvioi koulujen ja esiopetuksen oppilashuollon toimintaa yksiköistä saatujen toimintakertomusten perusteella. Ohjausryhmä on linjannut keskeiset toiminnan kehittämiskohteet vuosille seuraavasti:

8 8 (11) 1) Opetussuunnitelmauudistuksen keskeiset kohteet (osallisuuden kehittäminen, oppilaskuntatoiminnan kehittäminen, monikulttuurisuus) 2) Liikunnan lisääminen päiväkoti/koulupäivään 3) Oppilaitosympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisen hyvinvoinnin tarkastukset 4) Kiusaamisen ehkäiseminen Kehittämiskohteiden huomioiminen toiminnassa on käynnistetty. Ohjausryhmä tekee vielä tarkemman suunnitelman kehittämiskohteiden huomioimisesta ja aikatauluttaa toimenpiteet vuosille Maahanmuuttajalasten ja kotouttamislasten varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäminen Maahanmuuttajataustaisten lasten esi- ja perusopetukseen valmistavassa opetuksessa on ollut kevätlukukaudella 2016 yhteensä n oppilasta seuraavasti: - Aurinkolinna esiopetus / 1 ryhmä - Keuruun ala-aste vl. 1-6 / 1 ryhmä - Valkealahden ala-aste vl. 1-6 / 1 ryhmä - Keuruun yhteiskoulun yläkoulu vl. 7-9 / 3 ryhmää Syyslukukaudella 2016 n oppilasta oli jakautuneena seuraavasti: - Aurinkolinna, esiopetus / 1 ryhmä - Keuruun ala-aste vl. 1-6 / 1 ryhmä - Valkealahden ala-aste vl. 1-6 / 2 ryhmää - Keuruun yhteiskoulun yläkoulu vl. 7-9 / 2 ryhmää Valmistavan opetuksen valtionosuuksien myöntämisessä tuli voimaan väliaikainen lainsäädäntö vuodelle Väliaikaisen vuoden 2016 lain perusteella oppilaat, jotka opiskelivat yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta välisenä aikana, mutta eivät ole olleet läsnä tai , huomioidaan laskentapäivän oppilaiksi laajennetulla tiedonkeruulla, jossa ilmoitetaan niiden oppilaiden lukumäärä, joiden opiskeluaika on ollut vähintään neljä, mutta alle kahdeksan kuukautta tai vähintään kahdeksan kuukautta. Laki rajoitettiin koskemaan ikäluokkaa Laskentapäivien välillä vähintään neljä, mutta alle kahdeksan kuukautta opiskelleiden oppilaiden rahoitus oli lain mukaan puolet täysimääräisestä rahoituksesta, joka oli vuonna 2016 noin euroa oppilasta kohden, kun täysimääräinen valtion rahoitus oli noin euroa oppilasta kohden. Maahanmuuttajataustaisten lasten määrä lisääntyi varhaiskasvatuksessa turvapaikanhakijoiden kotouttamispäätösten myötä. Vuoden 2016 puolella varhaiskasvatuksessa aloitti 2 lasta, jotka olivat saaneet myönteisen turvapaikkapäätöksen ja ottivat vastaan Keuruulta kotouttamispaikan. 4.4 Oppilaskuljetusten järjestäminen Keuruulla koulukuljetukset toteutetaan noudattaen perusopetuslain 32 :ää sekä Keuruun kaupungin sivistyslautakunnan vuonna 2005 vahvistamia 75 ja 76 sekä vuonna 2008 vahvistaman 87 periaatteita. Koulumatkan mittaamisessa noudatetaan sivistyslautakunnan vuonna 2011 vahvistaman 52 mukaisia mittauspisteitä Keuruun kouluilla. Koulumatkan vaarallisuuden arvioinnissa käytetään Koululiitu -ohjelmaa.

9 9 (11) Koulukuljetukset on viimeksi kilpailutettu keväällä 2015 ja sopimukset on tehty ajalle (sivistyslautakunta ). Pitkä sopimuskausi tuo vakautta kuljetusten järjestämiseen sekä kustannussäästöä pitkällä aikavälillä. 4.5 Kirjastot Kirjasto saavutti vuoden 2016 aikana tavoitteekseen asettamansa henkilöstön osaamisen kehittämisen, tehtävänkuvien muutokset sekä töiden uudelleen organisoimiset. Käyntikertoja kirjastoissa oli vuoden aikana yhteensä n , joka kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna useilla tuhansilla. Aineistona hankittiin n kirjaa ja n. 800 kappaletta muuta aineistoa mm. äänikirjoja, dvd-elokuvia. 4.6 Kansalais- ja musiikkiopistot Kansalaisopisto toimii Keuruun, Multian ja Petäjäveden alueella. Vuonna 2016 toimintapisteitä oli 53 ja opiskelijamäärä eri kursseilla oli yhteensä n Liikunta- ja terveysaiheiset kurssit olivat suosituimpia (n. 34 % kokonaisosallistujamäärästä). Läntisen Keski-Suomen musiikkiopisto on säveltaiteen ja tanssin perusopetusta antava oppilaitos Keuruun Multian ja Petäjäveden alueella. Vuonna 2016 oppilaita oli kouluikäisten toiminnassa mukana keskimäärin 110. Opetusta annettiin yhteensä 5.123,5 tuntia. Arviointi: Vuosi 2016 oli haasteellinen suuren maahanmuuttajaoppilasmäärän opetuksen järjestämisen suhteen. Nuorempien oppilaiden integroiminen yleisopetuksen opetusryhmiin oli helpompaa, koska he oppivat suomen kielen suhteellisen nopeasti. Yläkoulussa oppiaineiden tieto-taitotaso vaatimukset ovat jo korkeita ja aika vaikeasti saavutettavia, etenkin, jos kouluhistoria on lähtömaassa ollut kovin rikkonainen. Integroimista yleisopetukseen onkin tehty vuoden aikana yksilöllisesti. Sivistyspalveluissa tapahtuneet palvelurakennemuutokset on saatu toteutettua onnistuneesti. Palvelut ovat saavuttaneet kuntalaiset kiitettävästi ja laatu on pysynyt hyvänä. Palvelurakennetta joudutaan jatkossakin tarkastelemaan asukasmäärän ja syntyvyyden pienetessä sekä talouden kiristyessä. Kasvatus-, opetus- ja koulutussektorin uudet opetussuunnitelmat on otettu käyttöön syksystä lukien ja käyttöönotto jatkuu yläkoulun osalta portaittain vielä 3 vuoden ajan. Henkilökunta tarvitsee edelleen koulutusta ja ohjausta uusien opetussuunnitelmien toteuttamisessa.

10 10 (11) 5. TOIMINTATILAT JA TURVALLISUUS 5.1 Yksiköiden turvallisuus Keuruun kaupungissa on peruskorjattu ja uudisrakennettu päiväkoti- ja koulurakennuksia seuraavasti: - Haapamäen yhteiskoulu ja kirjasto Seipon päiväkodin peruskorjaus Einari Vuorelan koulu (ent. Jukojärven ala-aste) Aurinkolinna Kivikoulun laajennusosa otettiin osittain käyttöön 10 / 2016 sekä kokonaan Kivikoulun peruskorjaus aloitettiin v alusta Kameravalvonta on seuraavissa yksiköissä: - Haapamäen yhteiskoulu - Einari Vuorelan koulu - Keuruun yhteiskoulun yläkoulu ja lukio - Aurinkolinna - Keuruun ala-aste Keuruun kaupungin panostaminen päiväkoti- ja koulurakennusten kunnossapitoon ja uudistamisrakentamiseen on ollut kiitettävää viime vuosina. Tavoitteena on ollut terveelliset, turvalliset ja ajanmukaiset tilat, joissa kasvu ja oppiminen ovat mielekästä, ja jotka mahdollistavat opetussuunnitelmien ja muiden kasvatukselle ja opetukselle asetettujen tavoitteiden toteuttamisen. Myös muiden, vanhempien kiinteistöjen kunnosta on silti pidettävä huolta ja tarkasteltava kiinteistöjen mahdolliset korjaustarpeet ja riskitekijät. 5.2 Turvallissuunnitelmat ja harjoitukset Koulujen ja päiväkotien turvallisuussuunnitelmat päivitetään aina tarpeen mukaisesti, kuitenkin kerran lukuvuodessa syksyisin. Pelastuslaitos järjestää yksiköissä pelastus- ja poistumisharjoituksia vuosittain. 5.3 Tietosuoja ja salassapito Sivistyslautakunta on hyväksynyt ohjeet vaitioloon ja salassapitoon liittyen toimielimille ja yksiköille. Sivistyslautakunta on myös hyväksynyt tietosuoja- / rekisteriselosteet sekä Yksiköitä on ohjeistettu toimimaan kyseisten ohjeiden ja selosteiden kautta. Arviointi: Suurin osa sivistyspalveluiden käytössä olevista tiloista on juuri peruskorjattu tai uudisrakennettu. Korjaus- ja rakentamistoimenpiteissä on huomioitu opetuksen ja kasvatuksen vaatimat ajanmukaiset varustelut sekä turvallisuusnäkökohdat. Tietosuojaan ja salassapitoon on saatu ohjeistusta, mutta muuttuvat vaatimukset ja määräykset edellyttävät edelleen näiden asioiden tarkastelua ja ohjeistusten päivittämistä.

11 11 (11) 6. KEHITTÄMISKOHTEET JA JATKOTOIMET Sivistystoimen hallintoa, varhaiskasvatusta, perusopetusta, koulutusta, kirjastopalveluja ja kuljetuspalveluja koskevan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksena nostetaan esille seuraavat kehittämiskohteet ja jatkotoimet: - Palveluverkon tarkastelemista kokonaisuutena jatketaan. Vuoden 2019 alussa kuntien rakenne muuttuu ja sivistystoimi on suurin toimiala, mikäli sote -muutos toteutuu. - Henkilöstön hyvinvointikysely suoritetaan vuoden 2017 aikana koko toimialalle. Tulosten perusteella laaditaan suunnitelma henkilöstön työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemisesta. - Kehittämissuunnitelmat laaditaan valmiiksi vuoden 2017 aikana. - Tietosuoja ja rekisteriselosteet päivitetään vaatimusten mukaisiksi. Ohjeistetaan yksiköitä. Keuruulla Sivistysjohtaja Marika Savukoski

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SELVITYS /RAPORTTI HALLINNONALANSA SISÄISESTÄ TARKASTUKSESTA, VALVONNASTA JA RISKIEN HALLINNASTA / 2015

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SELVITYS /RAPORTTI HALLINNONALANSA SISÄISESTÄ TARKASTUKSESTA, VALVONNASTA JA RISKIEN HALLINNASTA / 2015 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN SELVITYS /RAPORTTI HALLINNONALANSA SISÄISESTÄ TARKASTUKSESTA, VALVONNASTA JA RISKIEN HALLINNASTA / 2015 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä arvio riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN 1 (5) VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.8.2016 ALKAEN 1 Toiminta-alue 2 Organisaatio Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta.

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

Sivistystoimen selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä vuonna 2016

Sivistystoimen selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä vuonna 2016 Sivistyslautakunta 5 02.02.2017 Sivistystoimen selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä vuonna 2016 Sivltk 5 Valmistelija sivistysjohtaja Tarja Puro Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2014 56 Lappajärven

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA 2016 2018 Sisällysluettelo sivu Taustaa 3 Laatutyön organisointi 3 Arvioinnin vuosikello 4 Arvioinnin tasot 6 Arviointikohteet vuosina

Lisätiedot

Sivistyskeskuksen toimintasääntö

Sivistyskeskuksen toimintasääntö Sivistyskeskuksen toimintasääntö kasv 18.4.2017 26, liite 1 kultt liik nuor Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 1 2 Johtoryhmän tehtävät... 1 3 Viranhaltijoiden päätösvalta keskuksessa ja tulosalueella...

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

TEHTÄVÄKUVA kehittäminen valtuuston asettamien päämäärien, strategisten päätösten ja tavoitteiden mukaisesti

TEHTÄVÄKUVA kehittäminen valtuuston asettamien päämäärien, strategisten päätösten ja tavoitteiden mukaisesti TEHTÄVÄKUVA 2017 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Kelpoisuusehdot: Henkilön nimi: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä: Tehtävän tarkoitus

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LAUTAKUNTA... 3 1 Toimiala... 3 2 Lautakunnan kokoonpano ja

Lisätiedot

OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ KIURUVEDEN KAUPUNKI OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty opetuslautakunnan kokouksessa 9.11.2016 46 ja sivistyslautakunnan kokouksessa 9.11.2016 19. 1 SISÄLTÖ Palvelukeskuksella

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ SIVISTYSLAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Hyväksytty sivistyslautakunnassa 20.4.2010 39 Päivitetty: 17.5.2011 33 13.12.2011 106 17.1.2012 10 15.5.2012 47 22.11.2016 88 Keuruun kaupunki Sivistyslautakunnan toimiala

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN 1 Toiminta alue Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta. Toimintaperiaatteina

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00. Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016 Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.01/2016 KOULTK 4 26.1.2016 Perusopetuslain 5 :n mukaan kunta

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.)

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.) PORIN KAUPUNGIN KOULUTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuuston hyväksymä 31.1.2011, voimassa 1.2.2011 alkaen.) I LUKU SOVELTAMISALA 1 Toimiala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 76 05.10.2011 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 87 19.10.2011 Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetvarh 76 Sivistys-

Lisätiedot

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta ja sen jaosto Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa on kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemat yksitoista (11) jäsentä

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä Toimiala: toimialajohtaja HYVINVOINTI Hyvinvointijohtaja 2,1 hlöä Toimialan keskitetyt palvelut mm. henkilöliikennesihteeri 31.12.2017 saakka Palvelualueet: palvelualuejohtajat HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 (7) Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 20.6.2011 hyväksymä Voimaantulo 1.7.2011 Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-, koulutus- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012 KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 13.6.2012/68 Voimaantulo: 1.8.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 19.12.2012/136

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät vuodelle 2015. Asian on valmistellut sivistysjohtaja.

Sivistyslautakunnan laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät vuodelle 2015. Asian on valmistellut sivistysjohtaja. Sivistyslautakunta 140 10.12.2014 Sivistyslautakunta 13 18.02.2015 Sivistyslautakunta 78 19.08.2015 Sivistyslautakunnan laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät vuodelle 2015 361/04.042/2012 Sivistyslautakunta

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 360 TP2013 TA2014 + Toimintatulot 886 574 678 000 793 000 793 000 793 000 Toimintamenot

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka MAOL 17.11.2012 Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013 2014 2015 2016 Esi-, 2017 perus- ja lisäopetuksen opsin perusteet

Lisätiedot

Aineisto Yksikkö/Käsittelijä Avauspvm Lähettäjä/vastaanottaja Otsikko

Aineisto Yksikkö/Käsittelijä Avauspvm Lähettäjä/vastaanottaja Otsikko Keuruun kaupunki Tiedoksitulleet Keuruun yleinen aineisto Asianumero 29//2017 13.01.2017 S/L/S Lähettäjä Yksikköhintapäätös vuodelle 2017 / Esi- ja perusopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta, päätös opetus-

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan toimivallan siirto (delegointipäätökset) valtuustokaudella

Koulutuslautakunnan toimivallan siirto (delegointipäätökset) valtuustokaudella Koulutuslautakunta 40 15.08.2017 Koulutuslautakunnan toimivallan siirto (delegointipäätökset) valtuustokaudella 2017-2021 50/00.02.01/2017 Koulutuslautakunta 15.08.2017 40 Iitin kunnan uusi hallintosääntö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2015 Sivu 1 / 1 3991/12.01.00/2015 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016 Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Maanantai 18.04.2016 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ SIVISTYSLAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Hyväksytty sivistyslautakunnassa 20.4.2010 39 Päivitetty: 17.5.2011 33 13.12.2011 106 17.1.2012 10 15.5.2012 47 22.11.2016 88 20.6.2017 54 Keuruun kaupunki Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Aika Tiistai 21.02.2012 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 10 3 Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 11 4 Sivistystoimen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 06.03.2012 Sivu 1 / 1 1106/00.01.02/2012 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Ulla Valtonen, puh. (09) 816 45536 Anna-Liisa

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Oheismateriaali / sivltk 19.1.2016 7 Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Sivistysjohtaja Matti Hursti 1.12.2015, päivitetty 12.1.2016 Lähtökohta KeSuun: Toimintaympäristön

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Suomenkielisen varhaiskasvatuksen 3.2.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 17.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Viimeksi muutettu 13.4.2015

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 10.11.2008 2005 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen

Lisätiedot

Sivistystoimen selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä vuonna 2015

Sivistystoimen selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä vuonna 2015 Sivistyslautakunta 14 11.02.2016 Sivistystoimen selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä vuonna 2015 Sivltk 14 Valmistelija sivistysjohtaja Tarja Puro Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2014 56 Lappajärven

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 MERIKARVIAN KUNTA Hyväksytty: kv 9.11.2015 57 Voimaantulo: 11.11.2015 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi vastaa opetukseen, koulutukseen, päivähoitoon ja esiopetukseen, virkistykseen

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kunnanvaltuustossa Tulee voimaan

TUUSNIEMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kunnanvaltuustossa Tulee voimaan 1 TUUSNIEMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta-ajatus 2 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille, nuorille ja aikuisille laadukkaat kouluolosuhteet sekä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(17)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(17) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(17) Sivistyslautakunta 15.12.2015 AIKA 15.12.2015 klo 17:40-18:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5)

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖT YLEISEN MAARÄYKSET 1 Soveltamisala Sivistystoimen luottamuselimiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä.

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Arviointikriteerit, mittarit. Koulukiusaamistapausten lukumäärä

Arviointikriteerit, mittarit. Koulukiusaamistapausten lukumäärä 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

päivähoito ja varhaiskasvatus Tulkkilan päiväkoti Peipohjan päiväkoti perhepäivähoito esiopetuksen päivähoito esiopetus ja perusopetus

päivähoito ja varhaiskasvatus Tulkkilan päiväkoti Peipohjan päiväkoti perhepäivähoito esiopetuksen päivähoito esiopetus ja perusopetus KOKEMÄEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetuslautakunta JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 17.12.2007 65 Voimaantulo 1.1.2008 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Toimiala Kokemäen kaupungin kasvatus- ja opetushallintoa varten kaupungissa

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE Ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen 3.1.1 1 (6) RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessin toimintasääntö

Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessin toimintasääntö Versio 1.12.2010 Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessin toimintasääntö 1. Luku Yleistä 1 Yleiset määräykset Pääprosessia säätelevät lasten päivähoidosta ja perusopetuksesta annetut lait ja asetukset

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa. 29 Koululautakunnan tehtävät ja toimivalta Koululautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palveluiden tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 17.04.2013 Sivu 1 / 1 1774/00.01.01/2013 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 Päätösehdotus Valmistelijat / lisätiedot: Marjatta Korhonen, puh. (09)

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.2.200 (muutos KV 24.4.2002 7 muutos KV 25.9.2002 34 muutos KV 5.6.2004 3) Voimaantulopäivä 0.0.2002 Sivistyspalvelujen toiminta-ajatus Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan. toimintasääntö 2017

Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan. toimintasääntö 2017 Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan toimintasääntö 2017 Sisällysluettelo SIVISTYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ... 3 Lautakuntien tehtävänä on... 3 Lautakunta päättää... 3 Sivistyslautakunnan erityistehtävät

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen 22.5.2012, Ressun lukio

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen 22.5.2012, Ressun lukio YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN Johtaja Jorma Kauppinen 22.5.2012, Ressun lukio KOULUN OPETUSSUUNNITELMA ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet Laatukriteerit

Lisätiedot

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2013 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA JA VAPAA-AIKALAU- TAKUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Arviointi ja kehittäminen

Arviointi ja kehittäminen Tulostettu: 29.9.2016 16.13 Arviointi ja kehittäminen Kopio: Valkonen, Jouko 1/7 Tulostettu: 29.9.2016 16.13 Sisällysluettelo Kopio: Valkonen, Jouko 2/7 Tulostettu: 29.9.2016 16.13 1. Toiminnan arviointi

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Lasten ja nuorten palveluiden valiokunta 20.9.2017 1 Sisällysluettelo 1 Lasten ja nuorten palveluiden valiokunnan toimintasäännön soveltaminen...

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNKI 13.6.2012 OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty opetuslautakunnan kokouksessa 13.6.2012 39 ja sivistyslautakunnan kokouksessa 9.2.2010 8. 1 SISÄLTÖ Palvelukeskuksella

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 5/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (12) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA v

WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA v 665/001/2016 Sivistyslautakunta 29.11.2016 138 WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA v. 2017 2018 Sisällysluettelo 1. Yhdenvertaisuuslaki 3 2. Ketä koskee, kenen on vastuu 3 3. Koulut ja

Lisätiedot

Koulutoimen hallinto Toimielin: Koulutuslautakunta

Koulutoimen hallinto Toimielin: Koulutuslautakunta Koulutoimen hallinto Koulutuslautakunta vastaa itse tai tarvittaessa yhteistoiminnassa muiden hallintokuntien, kuntien ja oppilaitosten ylläpitäjien tai muiden toimijoiden kanssa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen,

Lisätiedot

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Palvelukokonaisuudet KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALAN VUODEN 2016 BUDJETTIVOLYYMIT JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄT Budjetti 2016 Henkilöstö Varhaiskasvatus 412 000 000 6 455

Lisätiedot

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 6.8.2012 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. PERUSOPETUS...3 2.1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...3 2.2 OPPILAAT...3 2.3 OPPILASKULJETUKSET...4

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 3 TOIMIALA... 3 1 Toiminnan järjestäminen... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Oppilaitoksessa annettava opetus... 4 4 Oppilaat...

Lisätiedot